ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BETONDAN TANRILARA KULLUÐUN ZIRHI 2. sayfada Brusella hastalýðý konusunda halkýn UBP'den sonra CTP'yi yanýltýldýðýný öne süren de Elye'den kovdular Veteriner Dairesi Bir zamanlar UBP'yi köyden kovan Elyeliler þimdi Müdürü Ramadan de CTP'ye geçit vermediler... Ekibiyle geçtiðimiz Cuma günü köye giden Sibel Siber'e Gökþan asýl kendisi toplantý fýrsatý verilmedi... Ali Osman yazýyor, 4. sayfada halký yanýltýyor... Göz göre göre Ramadan Gökþan'ýn Brusella ile ilgili açýklamalarýndan sonra kendileriyle görüþtüðümüz hayvan üreticileri KKTC'deki hayvanlarýn %60'ýnýn Brusellalý olduðunu açýkladý... Veteriner Dairesi "para yok" gerekçesine sýðýnarak bu hayvanlarý toplamýyor ve halkýn saðlýðý ile oynuyor... Sütten alýnan örneklerde Brusella tespit edildiði halde hayvanlarda kan testi yapýlmadýðýný, böylelikle hastalýklý hayvanlarýn ayrýlmadýðýný söyleyen üreticiler, "Tarým Sigorta Fonu'nda para var ancak bu hayvanlarý almaktan kaçýnýyorlar" dediler... Pek çok kimsenin Brusella'dan yayýlan hastalýktan muzdarip olduðunu da söyleyen üreticiler aþýrý terleme, halsizlik, eklem yerlerinde aðrý ve testislerde þiþme belirtileri ile baþgösteren hastalýðýn kýsýrlýða yol açtýðýný da ifade ediyorlar sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Gitarlar eþliðinde alaylarla... Dereboyunda Akýncý coþkusu Mustafa Akýncý ilk propaganda gününe Lefkoþa'da þarkýlar ve yürüyüþle girdi sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... UBP'DEN SONRA CTP DE ELYE'DEN KOVULDU Ali Osman PENCERE Dolgun Dalgýçoðlu 20 TEMMUZ'U CANLANDIRMAK Mehmet Levent 22 Mart Dünya Su Günü Özgün Kutalmýþ KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (4) Erdoðan Baybars Hayat felç Sendikalarýn grev ve eylemleriyle hayat bugün duracak sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... BÝZÝ TÜKETMEK ÝÇÝN BU YOLU MU BULDULAR? Besbelli Brusella denilen hastalýðý hafife alýyor Veteriner Dairesi... Bir de bizim için "halký yanýltýyorlar" diyor... Baþtan savma bir açýklama yapýyor... Oysa biz az bile yazdýk... Yalnýz bir üreticinin, yalnýz onun Brusellalý hayvanlarýnýn toplanmadýðýný ve bile bile buna göz yumulduðunu belirttik... Meðer yalnýz Tremeþe'de falan deðil, her yerde öyle... Hele de Vadili bölgesinde... Bizim yayýnlarýmýzý ve Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökþan'ýn açýklamasýný izleyen üreticiler gazetemizi aradýlar... Bizimle görüþtüler... Ve asýl Ramadan Bey'in halký yanýlttýðýný söylediler... Verdikleri bilgilere göre, buradaki hayvanlarýn %60'ý Brusellalý... Veteriner Dairesi süt örnekleri alýp tahlil yapýyor, ama kan testi yapmýyormuþ... Yani sütlerde Brusella saptandýðý halde daha ileri gitmiyor... Kan testi yapýp hangi hayvanlarda bu hastalýðýn olduðunu tespit etmiyor. Ve Brusellalý hayvanlarý toplamýyor... Neden toplamýyormuþ? Para yok diyorlarmýþ... Üreticiye ödeyecek para yok! Oysa Tarým Sigorta Fonu'nda para olduðu biliniyor... Müdür "Alsýnlar inekleri, para var" demiþ... Almýyorlar... Parayý baþka yerlere harcýyorlar! * Güneydeki uygulamaya baksýnlar bir de... Ýki yýl karantinaya alýnýyor hayvanlar orda... Öyle basit bir hastalýk deðil çünkü Brusella... Yine üreticilerin söylediklerine göre, bundan bulaþan ve rahatsýz olan pek çok insan var burada... Ancak pek çoðu yakalandýðý hastalýklarýn bundan ileri geldiðinin farkýnda deðil... Aþýrý terleme... Yüksek ateþ... Halsizlik... Eklem yerlerinde aðrý... Testislerde þiþme... Brusella belirtileri bunlar... Kýsýrlýða, cinsel iþtahsýzlýða ve iktidarsýzlýða da yol açýyor... * Pastörize süt ürünlerinde tehlike olmadýðýný söylüyor üreticiler... Asýl tehlike ette... Bazý üreticiler son zamanlarda ortaya çýkan LSD hastalýðýnýn bile kasýtlý olarak öne sürüldüðünü, aslýnda böyle bir þey olmadýðýný, asýl amacýn gerçek tehlike olan Brusella'yý örtbas etmek olduðunu söylüyorlar... Buna örnek olarak da güneyi gösteriyorlar... Güneyde LSD hastalýðýna karþý hiçbir önlem alýnmamýþ! * Brusella'nýn kýsýrlýða da yol açtýðý konusunda ciddi endiþeleri olan bir vatandaþ þöyle dedi: -Bizi tüketmek istiyorlar ya, galiba yolunu buldular... Hayvancýlar Birliði bu konuda neden susuyor? SEÇÝME DOÐRU... Duvar ilanlarýndaki sýra belli oldu Cumhurbaþkanlýðý seçiminde kullanýlacak duvar ilanlarýndaki aday sýralamasý önceki gün ilçe seçim kurullarýnda yapýlan ad çekme iþlemiyle belirlendi. Ýlçe seçim kurullarýndan elde edilen bilgiye göre duvar sýralamalarý þöyle olacak: Lefkoþa'da: Sibel Siber (CTP), Mustafa Onurer (KSP), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz), Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Mustafa Akýncý (Baðýmsýz); Gazimaðusa'da: Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Sibel Siber (CTP), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Mustafa Akýncý (Baðýmsýz), Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz), Mustafa Onurer (KSP); Girne'de: Sibel Siber (CTP), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz), Mustafa Onurer (KSP), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz), Mustafa Akýncý (Baðýmsýz); Güzelyurt'ta: Sibel Siber (CTP), Mustafa Akýncý (Baðýmsýz), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz), Mustafa Onurer (KSP), Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz); Ýskele'de: Sibel Siber (CTP), Mustafa Onurer BKP'den Akýncý'ya destek ÝZCAN:"AKINCI BAÐIMSIZ VE TARAFSIZ BÝR CUMHURBAÞKANLIÐI VÝZYONUNU PAYLAÞAN TEK ADAY" Birleþik Kibris Partisi(BKP) Genel Baþkaný Ýzzet izcan, "tüm Kýbrýslý Türk toplumunu kucaklayabilecek ve erken federal çözümü saðlayabilecek tek adayýn" Mustafa Akýncý olduðuna inandýðýný belirtti. BKP'den verilen bilgiye göre, Ýzcan, BKP Lefkoþa Ýlçe Örgütü yetkilileri ve parti kadrolarýnýn katýldýðý yemekli toplantýda yaptýðý konuþmada, Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý'nýn diðer adaylardan farklý olduðunu, baðýmsýz ve tarafsýz bir Cumhurbaþkanlýðý vizyonunu paylaþan tek aday olduðunu savundu. (KSP), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz), Mustafa Akýncý (Baðýmsýz). SANDIK SEÇMEN LÝSTELERÝ Ýlçe seçim kurullarýnda, sandýk seçmen listelerine yapýlan baþvurular, bugün; itirazlar ise, bugün görüþülecek. Listelere bin 386 baþvuru ve 203 itiraz yapýlmýþtý. KAMUOYU YOKLAMALARINI YAYIMLAMANIN SON GÜNÜ 4 NÝSAN Seçim takvimine göre, 30 Mart'ta oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda adçekme iþlemi yapýlacak. Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama veya araþtýrmalarýnýn yayýmlanmasýnýn son günü 4 Nisan. Seçmen kartlarý da 16 Nisan'a kadar daðýtýlmýþ olacak. KKTC'de 19 Nisan'daki Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ayný günde Lefke'de de bir muhtarlýk için yerel ara seçim yapýlacak. BKP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Akýncý'yý desteklediðini kaydeden Ýzcan, tüm Kýbrýslý Türk toplumunu kucaklayabilecek ve erken federal çözümü saðlayabilecek adayýn Mustafa Akýncý olduðuna inandýðýný ifade etti. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ardýndan BKP'nin "emek, barýþ ve demokrasi güçlerinin en geniþ cephesini yaratma" yönünde çalýþmalarýný sürdüreceðini ifade eden Ýzcan, Akýncý ile Kýbrýslý Türklerin yeni bir dönemin kapýlarýný açacaðýna inandýðýný belirtti. Yemekli toplantýda Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve çalýþmalar ele alýndý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BETONDAN TANRILARA KULLUÐUN ZIRHI Yýllar önceydi 'in kýþý... Moskova'dan trenle Ýstanbul'a gidiyordum... O sýralarda yalnýz bir vagon vardý Moskova'dan Ýstanbul'a giden... Daha çok diplomatlar ve yabancýlar içindi... Bu vagon Sofya'ya gidecek olan trene baðlanýr, Sofya'da ise ordan koparýlarak Münih-Ýstanbul trenine ulanýrdý... Bu yüzden Sofya'da uzunca bir süre molamýz olurdu... Türkiye'ye Kapýkule sýnýr kapýsýndan girerdik... Ve her zaman geceyarýsý... Uzun bir yoklama ve bekleyiþ de orda vardý... Türk polisleri Rus vagonunu didik didik ararlardý... Uykulu gözlerle vagona dalan polislerden biri, karþýsýndaki Rus diplomatla anlaþamayýnca bana baþvurdu... -Sen bunlarýn dilini bilirsin, sor bakalým nereye gidiyor, dedi... Sordum... -Ýstanbul'a, dedi... -Yalnýz oraya mý, diye sordu yeniden polis... -Hayýr, Ankara'ya da gideceðim, dedi Rus diplomat... Bu kez bizimkinin kafasý iyice karýþtý... Ne yapacaðýný bilemedi... -Bu vagon bela yahu, deyip çýkýp gitti... Kýbrýslýtürk olmanýn ne kadar iþe yaradýðýný o zaman daha iyi anladým... Türkiyeli olsam iþim bitmiþti... Mutlaka karakolda, sonra da hücrede alýrdým soluðu... Bir Türk vatandaþýnýn Moskova'ya serbestçe gidip gelmesi hayal bile edilemezdi o zamanlar... Hele de o faþist darbe hala yakýcýlýðýný korurken... Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarý asýlmýþtý... Geriye kalanlar ise hapisanelerde iþkenceden geçiriliyorlardý... Moskova'dan gelen birine hiç göz yumulur muydu? Kýbrýslý olmak iþte böyle bir ayrýcalýktý bizim için Þimdiki gibi deðildi yani... O ayrýcalýktan galiba eser kalmadý... Bize de kendi vatandaþlarý, yani Türkiyeli gibi muamele yapýyorlar artýk... Ýstanbul'daki arkadaþlar Moskova'dan geliþime çok þaþtýlar... Nasýl oldu da bana dokunmadýlar, nasýl oldu da beni sorgulamadýlar diye... Çok kritik günlerdi... Kýsa bir süre evinde kaldýðým sevgili dostum Ataol Behramoðlu'nun kardeþi Nihat Behram hapisten yeni çýkmýþtý... Bab-ý Ali'nin en saygýn gazetecilerinden biri olan Emil Galip Sandalcý da 12 Mart faþist darbesinden nasibini alanlar arasýndaydý... Bana, -Affedersin, ama bizim kýçýmýza da cop soktular, dedi... Bekir Yýldýz, Kemal Özer, Adnan Özyalçýner, Ýsmet Özel ve Erdal Alova ile de o sýrada tanýþtým... Bir gece de Ali Özgentürk konuk etti beni evinde... Orada da Nurhak daðlarýnda öldürülen Sinan'ýn eþi ve Süreyya Berfe'yi tanýdým... Ali Özgentürk hapiste olan Yýlmaz Güney'in yakýnda çýkacaðýný ve yeni filmler çekeceklerini söyledi... Hatta "Kalýrsan bu filmlerde sana da rol veririz" dedi... Çok yürekli ve ilerici bir sanatçý ve edebiyat çevresiydi bu... Ve bana göre tek bir kusurlarý vardý... Sovyetler Birliði hakkýnda en küçük bir eleþtiriye bile katlanamýyorlardý... Olumsuz bir þey duymaya tahammülleri yoktu... Bense Moskova'dan dolu gitmiþtim... Onlar Türkiye'de kitap yasaklarýndan þikayet ediyorlarsa, ben de Sovyetler'deki yasaklý kitaplardan þikayet ediyordum... Onlar Þili'de tutuklanan Komünist Partisi lideri Luis Corvalan'a özgürlük istiyorlarsa, ben de Sovyetler'de tutuklanan Andrey Saharov ve Soljenitsin gibi aykýrý düþünen aydýnlar için özgürlük istiyordum.. Ýsmet Özel daha sonralarý yazdýðý bir þiirinde çok güzel açýkladý bu durumu: "Ýnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmiþse ötekine saðýr/ O ferah ve deliþmen gözüken alýnlarda/ Betondan tanrýlara kulluðun zýrhý vardýr " Muhabbet sofralarýnda Moskova'da Ruslardan dinlediðim bazý anekdotlarý anlatýnca, "Bunlar emperyalizmin iþi" diyenler oldu Çok uzun zaman geçti Kýrk yýl O arkadaþlarýn hepsi de hapis yattý çýktý Sovyetler yýkýldý Bizim burada Kýbrýslý diye bir ayrýcalýðýmýz kalmadý Daha iyiye gitmedi dünya Daha kötüye gitti Hala ýþýðý bulamadýk..

3 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Bedelli askerlik Ýngiltere'de doðdular, büyüdüler. Kýbrýslý anne babadan. Bir Ýngiliz gibi yetiþtiler. Üç genç. "ka-ka-te-ce" denilen Kýbrýs'ýn kuzeyini hiç görmedilerse de, bedelli askerlik yükümlülüðü çýktý ansýzýn karþýlarýna. Babalarý, bedelli askerliðin haracý olan üç bin Sterlini gidip takýr takýr yatýrdýlar. Ancak üç bin Sterling ödeyenler için bir þart daha vardý. Dört haftalýk eðitim için Kýbrýs'a gelip askerlik yapmalarý gerekirdi. Üç genç, bedelli askerliklerinin þartý olan bu dört haftalýk eðitim için uçaða bindiler ve Lefkoþa'ya geldiler. Ýstemiye istemiye olsa da "kurallara" uymak gerekir diye sevinerek çýkageldiler. Hem tatil hem askerlik yapacaklar. Haftada beþ gün askerde. Hafta sonlarý serbest olacaklar, dýþarý çýkýp tatil yapacaklar. Cumartesi çýkacaklar, pazartesi sabah baðlý olduklarý kýþlaya dönmüþ olacaklar gün, dört hafta bedelli askerlik. Gençlerden biri anne ve babasýyla birlikte geldi. Amcasýnýn evinde konakladýlar. Diðerleri otele yerleþtiler. Ertesi sabah kýþla önünde buluþmak için randevulaþtýlar. Amma, askerlik kurallarýnýn onlarý ne kadar zorlayacaðýndan habersiz, komik durumlarla karþý karþýya kalacaklarýnýn hiç farkýnda olmadýlar. Sabah, randevulaþtýklarý saatte kýþlanýn demir kapýsýnýn önünde bekleþtiler. Yaz olduðu için ayaklarýnda pabuçlar. Sýrtlarýnda ti-þörtleri. Baþlarýnda þapkalar. Çantalarýnda güneþ yaðý. Boyunlarýnda fotoðraf makineleri. Kocaman kameralarý. Gözlerinde güneþ gözlükleri. Kulaklarýnda yürürçalar-walkmanlar. Müzik dinler, kafalarýný sallarlar. Ellerinin birinde laptoplarý. Diðerinde valizleri. Tekerlekli. Gören da zanneder tatile geldiler. Valizlerini çekerek yürüdüler. Kýþlaya girdiler. Kýþlada komutanýn ayaklarýnda botlar. Boyanmýþ. Pýrýl pýrýl. Gýcýr gýcýr. Üniforma jilet gibi. Belinde palaskasý. Kemeri sýmsýký baðlý. Silâhý da belinde. Güneþten yanmýþ teni. Bizim gençler pabuçlarýnan. Bunlarý uzaktan gördü komutan. Bir baktý. Kaþlarýný çattý. Bizim Londralýlar sallana sallana geliyorlar! Komutan baðýra baðýra çaðýrdý genneri: "Gelin lan buraya! Nedir lan onlar! Siz holideyetatile mi geldiniz? Býrakýn onlarý çabuk. Geri gidecek onlar" dedi. Ýlk vartayý atlattýlar. Kýþlada komutanýn gösterdiði odaya girdiler. Bizim gençlerden biri yataðýn üstüne fýrladý, baðýrmaya baþladý.?ýplar durmadan. Çavuþ ne oldu diye koþtu. Hamam böcüsü görmüþ meðer bizim çocuk! Korkusundan yataðýn üstüne zýplamýþ. Komutan manzarayý görünce: "Bunlara bak sen! Asker olacaklarmýþ! Kesin sesinizi " dedi. Ve hemen dýþarý çýktý. Geceleyin tuvalet aný geldi. Alafranga deðil kýþladaki tuvaletler. Alaturka! Küçük yapýlýr da, büyükte sorun var. Deliði bulmak için keskin niþancý olmak lâzým! Bizim gençler kýþlada ilk gece. Bu eðitimden geçmedi henüz. Birilerinin niþaný delik dýþýna isabet etmesin mi! Ertesi gün sabah sabah dizildiler dýþarýda sayýma. Sýraya girdiler. Komutan bar bar baðýrýr: "Akþaaam tuvalete giriiip büyük abdestini yapaaan bir adým öne çýksýn " Saðý solu karýþtýrýp yanlýþ tarafa dönen, dönüp bakan bizim gençler biþey anlamadýlar. Bir birlerine bakakaldýlar. Türkçe bilenler da sindi kaldý. Aradan bir ses: " what is büyük abdes, what is büyük abdes " Yanýndaki hemen "kes be sesini der. Kes sesini da gýzacaklar bize!" Komutan baðýrýp sormaya devam eder: "Akþaaam Büyük abdestini kim yaptý " "What is büyük abdes" diye soranýn arkadaþý nihayet dayanamadý. "Sýçma be Sýçma" dedi. Bizim Londralýlar nihayet "Büyük abdestin" ne olduðunu da öðrendiler! (Bitti) Sendikalar bugün eylem yapacak KAMU-ÝÞ TÜM GÜN, DÝÐER SENDÝKALAR 2 SAATLÝK GREVE GÝDECEK Kamuda örgütlü memur, öðretmen ve iþçi sendikalarý "hükümetin çalýþanlar ile sendikalara yönelik uygulamalarýný" protesto için bugün Baþbakanlýk önünde geniþ katýlýmlý eylem yapýyor. KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-Ýþ'in yansýra Dev-Ýþ, Türk-Sen ve Hür- Ýþ gibi federasyon ve konfederasyonlara baðlý birçok sendikanýn destek verdiði eylemde bazý örgütler sendikalarýnýn önünden, bazý örgütler ise Lefkoþa'da Kuðulu Park'ta saat 10.00'da toplanarak, Baþbakanlýða yürüyecek. Sendikal Platformu üyesi sendikalar ve onlara destek veren sendikalar, eylem kapsamýnda sadece Lefkoþa'daki iþ yerlerinde saat saatleri arasýnda; Kamu-Ýþ'in örgütlü bulunduðu tüm iþ yerlerinde ise tam gün greve gidilecek. Lefkoþa'daki okullarda 2 saat greve gidecek olan öðretmen sendikalarý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTOEÖS) 2011 yýlýndan sonra kamuda göreve baþlayan tüm üyeleri ise tam gün grevde olacak. SENDÝKAL PLATFORM "Hükümetin çalýþanlar ile sendikalara yönelik uygulamalarýný" protesto amacýyla ay baþý eylem baþlatan kamuda örgütlü sendikalarýn oluþturduðu Sendikal Platform, Gazimaðusa ve Girne'nin ardýndan bugün Lefkoþa'da saat saatleri arasýnda grev ve eylem yapýyor. KTAMS, Kamu-Sen, KTOEÖS, KTÖS, Týp-Ýþ, Türk-Sen, Dev-Ýþ, Güç-Sen, Çað-Sen, Hazine Sen, Koop-Sen, BES, DAÜ-SEN ve DAÜ-BÝRSEN'den oluþan platform üyesi sendikalar, saat 10.00'da sendika merkezlerinde toplanýp, Baþbakanlýða yürüyecek. Platformun 2 saatlik grev ve eylemine Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, Hava- Sen, Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) ve Hazine Çalýþanlarý Sendikasý (Hazine-Sen) de katýlarak, destek vereceðini açýkladý. KAMU-ÝÞ Kamu-Ýþ ise, örgütlü bulunduðu iþ yerlerinde tam gün grev yapacak saatleri arasýnda yapýlacak grev kapsamýnda Kamu- Ýþ'te saat 09.30'da toplanacak üyeler, Baþbakanlýk önüne yürüyecek ve burada eylem yapacak. Yürüyüþe katýlmak isteyen üyeler için bölgelerden otobüs kaldýrýlacak. Öte yandan Hür-Ýþ, Kamu-Ýþ'e destek belirtti. Hür-Ýþ, Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ ve Ücret) ve Diðer Ödeneklerin Düzenlenmesi Yasasý'nýn (Göç Yasasý) kaldýrýlmasý için verilen mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Din Görevlileri Sendikasý (Din-Gör-Sen) ile Kýbrýs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý (BASS) da Kamu-Ýþ'in eylemine destek veriyor. KTÖS Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý da (KTÖS), bugün Lefkoþa'daki okullarda greve gidecek, 2011 yýlýndan sonra kamuda göreve baþlayan tüm öðretmenler ise grevde olacak. KTÖS üyeleri, diðer örgütlerle beraber Kuðulu Park'ta buluþup, Baþbakanlýða yürüyecek. KTÖS bu çerçevede yarýn Þht Tuncer Ýlkokulu, Yenicami Anaokulu, Atatürk Ýlkokulu, Arabahmet Ýlkokulu, Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu, Þht. Doðan Ahmet Ýlkokulu, Gülenyüzler Anaokulu, Lefkoþa Vakýf Anaokulu, Þht. Yalçýn Ýlkokulu, Necati Taþkýn Ýlkokulu, Yeniyüzyýl Anaokulu, Fazýl Plümer Anaokulu, Gelibolu Ýlkokulu, 9 Eylül Ýlkokulu, Þht. Ertuðrul Ýlkokulunda saatleri arasýnda grev yapacak, ayrýca 2011 yýlý sonrasý göreve baþlayan tüm öðretmenler saatleri arasýnda grevde olacak. KTOEÖS Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý da (KTOEÖS), Lefkoþa merkez okullarýnda saatleri arasýnda grev yapýlacaðýný duyurdu. KTOEÖS saat 10.00'da sendika binasýnda toplanarak, 10.15'te Baþbakanlýða yürüyecek. KTOEÖS bu kapsamda Türk Maarif Koleji, Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Haydarpaþa Ticaret Lisesi Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Lefkoþa Türk Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar TMK, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Bayraktar Ortaokulu'nda belirtilen saatlerde grev yapacak. KTOEÖS ayrýca 2011 yýlý sonrasý istihdam edilen tüm öðretmenlerin de saatleri arasýnda grev yapacaðýný bildirdi. HEMÞÝRELER VE EBELER SENDÝKASI Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý da, Lefkoþa'daki saðlýk kurumlarýnda saatleri arasýnda grev yapacak ve diðer sendikalarla Baþbakanlýk önünde düzenlenecek eyleme katýlacak. Sendika üyeleri saat 10.00'da Saðlýk Bakanlýðý önünde toplanacak ve diðer sendikalarýn kortejine katýlýp Baþbakanlýk önüne gidecek. HAVA-SEN Kýbrýs Türk Hava Taþýyýcýlarý Çalýþanlar Sendikasý (Hava-Sen) de, Sendikal Platformun aldýðý karar doðrultusunda bugün saatleri arasýnda Lefkoþa'da tüm dairelerde grev ve eylem kararý aldýðýný bildirdi. Hava-Sen, KTHY, ETÝ ve CAS çalýþanlarýnýn en büyük maðduriyete ve haksýzlýða uðrayan çalýþanlar olarak netice alýncaya kadar her türlü mücadelenin içerisinde olacaðýný belirtti. BES Belediye Emekçileri Sendikasý da (BES), bugün saatleri arasýnda LTB'de grevde olacak. Yenierenköy Belediyesindeki grevini sürdüren BES, yarýn buradaki üyeleriyle birlikte saat 10.00'da LTB önünde toplanýp Baþbakanlýk önüne yürüyüp diðer sendikalarla bir ayara gelecek. ÇAÐ-SEN Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý (Çað-Sen), bugün yapýlacak eyleme katýlým amacýyla saatleri arasýnda Lefkoþa bölgesinde grev kararý aldýðýný açýkladý. Çað-Sen, üyelerine Belça Merkez Maðazasý önünde (Eski PEYAK yaný) saat 09.30'da toplanýp, Baþbakanlýða hareket edecek yürüyüþ korteje katýlma çaðrýsý yaptý. HAZÝNE-SEN Hazine Çalýþanlarý Sendikasý da (HAZÝNE- SEN), bugün yapýlacak eylem kapsamýnda saatleri arasýnda grev yapýlacaðýný kaydetti. Sendika, üyeleriyle birlikte Maliye Bakanlýðý, Hazine ve Muhasebe Dairesi önünden hareketle Baþbakanlýða yürüyüþ düzenleyecek. BASIN-SEN Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen) da, kamuda örgütlü memur, öðretmen ve iþçi sendikalarýnýn baþlattýklarý mücadeleye destek verdi. Sendika, bugün sadece TAK Haber Ajansý'nda bulunan üyeleri ile tam gün greve katýlma kararý aldýðýný açýkladý. Basýn-Sen üyelerine saat 10:00'da Kuðulu Park'ta buluþma çaðrýsý yaptý. existence Elvan Levent ÖZÜRSÜZ BÝR BRUSELLA Televizyonda konuþan AleksisÇipras'a bakýyorum. Berlin'de biraz hayal kýrýklýðýna uðramýþ ve kendi kendini teselli ediyormuþ gibi bir hali vardý. Merkel'in yanýnda duruyor ve Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Alman Nazi'lerinin Yunanistan'a verdikleri maddi ve manevi zararýn, kendileri için maddi deðil, ahlaki açýdan öneminden bahsediyordu. Bu sorunu birlikte çözmek istediðini söylüyordu. Paranýn üzerinde deðerler olduðunu var gücüyle vurgulamak çabasý içindeydi. Bu gerçekten takdire deðerdi kuþkusuz ancak, þu anda en büyük derdi para olan bir ülkenin baþbakaný olarak göründüðünden çok daha kararlý olsa fena olmazdý, diye düþündüm. Çipras'ýn iþi gerçekten de zordu. Çünkü derdi sadece borçlarý kapatmak ve ülkesini içinde bulunduðu ekonomik çýkmazdan kurtarmak deðildi, Yunanistan'ýn bütün bunlardan ötürü zedelenen onurunu da geri istiyordu ki, bu gerçekten de paradan çok daha fazlasýydý. Bakýn, dün sabah Türkiye'de duyanlarý hayrete düþüren bir haber vardý. Japon mühendisin intihar haberi Öyle böyle deðil, bir onur intiharý Bir mezarlýðýn giriþinde önce bileklerini sonra da boðazýný kesip intihar etmiþ Neden, biliyor musunuz? Mühendis olarak çalýþtýðý Ýzmit Körfez Geçiþi Asma Köprüsü inþaatýnda bir halatýn kopmasýndan kendisini sorumlu tuttuðu için Bu halatýn kopmasýndan ötürü kimse hayatýný kaybetmemiþ, kimse yaralanmamýþ Ancak, buna raðmen kendi hatasý olduðu gerekçesiyle, kendi kendisini öldürerek cezalandýrmýþ Japon mühendis. Bir de not býrakmýþ odasýnda: "Olayýn sorumluluðu tamamen bana ait. Kimsenin kusuru bulunmamaktadýr." Dün sabah olaydan bahseden CNN Türk spikeri, "Bir özür dilese de olurdu", dedi. Bir özür Evet, Türkiye ve Kýbrýs gibi yerlerde bir 'özür' de çok þeydir kuþkusuz. Kolay kolay bulunmaz, kolay kolay kimsenin aðzýndan çýkmaz, kolay kolay yetkili, sorumlu birisinden duyamazsýnýz. Bulunmaz bir nimet gibidir yani Burada bugüne kadar hiçbir makam ve yetkili kurum sorumluluklarý bulunan hiçbir kazadan, ihmalden ve/veya faciadan ötürü özür dilemedi halktan. Tarihin derinliklerine de gidebilir ve hiç kapanmamýþ yaralarý da deþebiliriz elbette ama liste öyle bir uzar ki, sonunu getiremeyiz. Yine de taze bir kabahat olarak KTHY'nin sorumsuzca batýrýlýþýný hatýrlatabiliriz örneðin. Soruþturulma yapýlamadýðý gibi bir özür bile dilenmedi halktan. Sayýsýný bilmediðimiz usulsüz ihale skandallarý ve saðlýktaki ihmaller yüzünden de özür dilenmedi þimdiye dek Nice canlarýn gittiði trafik kazalarý yüzünden de Ne verilmemesi gereken ehliyetler, ne aydýnlatýlmamýþ sokaklar, ne de döþenmemiþ bariyerler yüzünden... Ýþte bakýn, þimdi de 'Afrika'nýn geçtiðimiz Pazar günü manþetten verdiði Brusellalý süt skandalý var önümüzde. Veteriner Dairesi'nin bazý hayvanlardan Brusella testi için iki yýl önce aldýðý örneklerde hastalýk saptandý ve bu durum ancak iki yýl sonra açýklandý. Veteriner Dairesi'nden yapýlan açýklamada kendilerinde haberde adý geçen hayvan üreticisinin kayýtlý olmadýðý yazýyor. Vay canýna! Kaydý yoksa sorumluluk da yok yani. Halký aptal yerine koymak deðil de nedir? Bildiðiniz üzere KKTC'deki özel kliniklerin de birçoðunun kaydý yok, çünkü devlet hastanesinde çalýþan doktorlarýn özel klinik açmalarý mümkün deðil. Yine de ortalýk özel klinik kaynýyor, deðil mi? Ya Brusella?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Buradaki valilik yetmedi mi efendiler? Ne demek oluyor bu Koordinasyon Ofisi? Ki kafa sallýyor burdaki iþbirlikçiler Baþüstüne deyip yere vuruyorlar fesi Kalay AKP'LÝLER BÝRBÝRLERÝNÝ YERKEN AKP Hükümeti karmakarýþýk. Her kafadan bir ses çýkýyor. Arýnç Tayyip'e dikleniyor, Tayyip hepsine birden hükmetmeye çalýþýyor, baþaramýyor. Þimdi birbirlerini Cemaat'in kucaðýna oturmakla suçlamaya baþladýlar. Beraber yürümüþlerdi o yollarda, beraber ýslanmýþlardý yaðan yaðmurda oysa. Birbirlerinin "kirli" çamaþýrlarýný ortaya dökmeye baþladýlar. Þimdilik Arýnç ile Melih Gökçek görünüyor sahnede. Küfürler sýra sýra "Sultan" giderek yalnýzlaþýyor KaçAK Sarayý'nda. Bu arada belki de bu sebebler yüzünden ilk defa KKTC'deki seçimlere karýþmayacaklar. Ha gayret, yiyin birbirinizi!!! Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent 20 TEMMUZ'U CANLANDIRMAK UBP'DEN SONRA CTP DE ELYE'DEN KOVULDU Tarihini unuttum, ancak 1980 yýlýydý sanýrým. UBP, bakanlarý, milletvekilleri ve partilileriyle Elye'ye gelmiþti Konvoy halinde tabii ki Köyün tam ortasýnda "vatan millet Sakarya" nutuklarýna baþlayýnca, UBPDenktaþ politikalarýna tepkili olan köylüler de slogan atmaya baþladýlar. Uzun lafýn kýsasý gelenlerle köylüler arasýnda büyük bir arbede yaþandý. UBP'liler geldikleri yoldan deðil, ova yollarýndan kaçmak zorunda kaldýlar. O günden bu yana da yapýlan seçimlerde aðýrlýklý olarak Elye'deki sandýklardan sol partiler çýktý. CTP bunu þimdiye kadar iyi kullandý. Referandum döneminde bile "mini referandum" adý altýnda, sonu poliste, mahkemede biten bir oylamaya ev sahipliði yaptý. Ýlk "barýþ ateþi" orada yakýldý Ancak, CTP'nin hükümet koltuðuna oturduktan sonra Elye ve Elyelilere verdiði sözler unutuldu Elyeli üreticiler dertlerini anlatacak birini bulamadýlar "Ürettikçe tükeniyoruz" diye feryat ettiklerinde aldýklarý cevap, "Gelin size sosyal yardým maaþý baðlayalým" oldu. Çaldýklarý her kapý yüzlerine kapandý Toplumsal isteklerine gülündü Verilen sözler unutuldu Ve "ben baðýmsýzým" diyen Sibel Siber baþkanlýðýnda bir CTP ekibi 20 Mart akþamý Doðancý'ya gitti Oy için Ancak daha önce bir aday olarak Sibel Haným'ýn gelebileceði CTP merkez ve ilçe yönetiminden, milletvekillerinden kimsenin gelmemesi için CTP'ye haber salýndý. Yine de bölge milletvekilleri ve hatýrý sayýlýr bir grupla CTP, Elye'ye gitti. Gençler kendilerini UBP'nin kandýrdýðý gibi CTP'nin de kandýrdýðýný Toplumu periþan eden faiz yasasýnýn, bazý ürünlere fon uygulanmasý talebinin bir türlü meclise götürülmediðini CTP'nin yalanda UBP'yi de geçtiðini söylediler CTP bölge milletvekilleri, Elyelilerin bu çýkýþlarý karþýsýnda, "baðýrýp çaðýrarak konuþmayýn" deyince köylülerle CTP'liler arasýnda arbedeye varan bir tartýþma yaþandý. Bazý Elyelilerin araya girmesiyle CTP'liler apar topar köyden ayrýlmak zorunda kaldýlar Elyeliler, "Bu köyde UBP'ye oy olmadýðý gibi bundan sonra CTP'ye de yok" diyerek onlarý tabiri caizse kovdular. Biz "CTP eþittir UBP" dediðimizde CTP'liler kýzýyorlardý Demek ki sadece biz deðilmiþiz bunu yazan, söyleyen Bizim dýþýmýzda bugüne kadar sessizliðini koruyan büyük bir kitle daha olduðu ortaya çýktý UBP-Denktaþ politikalarýna yaklaþýk 40 sene önce tepki koyan Elyeliler için Denktaþ daha sonra yaptýðý konuþmalarda "Bizim yolumuz Ankara'dan Anýtkabir'den geçer. Komünistler Moskova'ya demeyeceðim. Elye'ye gitsinler" demiþti. Þimdi UBP'den beter olan CTP de 20 Mart'ta köyden kovuldu Onlar da ileride Elyeliler için bir þeyler söyleyecekler mutlaka Generallere mi þikayet edecekler Elyelileri, yoksa TC Elçisine mi? Onkolojideki çocuklara moral "Meraklý Sýnýf Çocuk Dergisi" ekibi Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Pediatri ve Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklarý ziyaret ederek moral verdi. Meraklý Sýnýf Çocuk Dergisi Yayýn Sorumlusu Bakiye Lord baþkanlýðýndaki ekip, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Bülent Dizdarlý, Çocuk Onkoloji Uzmaný Dr. Dilek Birgen ile Çocuk Servisi Þefi ve Yeni Doðan Uzmaný Çiðdem Bakkaloðlu eþliðinde serviste tedavi gören çocuklarý ziyaret edip, çeþitli oyuncak ve Meraklý Sýnýf Çocuk Dergilerini hediye etti. Lord, ülkedeki çocuklar için aylýk yayýnlanan dergi ile binlerce çocuða ulaþýldýðýný, onlarýn severek; okuma ve araþtýrmanýn yanýnda sorgulayan birer birey olarak yetiþmelerinin hedeflendiðini belirterek, bu tür ziyaretlerin de her bir bireyin sosyal sorumluluðu olmasý gerektiði inancýný dile getirdi. Burada tedavi gören çocuklara yapýlan ziyaretlerin, özellikle onlarýn moral ve motivasyonu için önemli olduðunu düþündüðünü kaydetti. Sevgül Uludað "Kayýplar"ý anlatacak Araþtýrmacý gazeteci-yazar Sevgül Uludað, Güney Kýbrýs'ta gençlere "kayýplar"ý anlatacak. Uludað tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, her yýl Kýbrýslý Rum gençlik örgütü EDON'un "Ayný Gökyüzü Altýnda" temasýyla düzenlediði "iki toplumlu" etkinliklerde bu yýlýn ana konusu "Kýbrýslý Türkler'le Kýbrýslý Rumlar'ýn ortak acýsý olan kayýplar konusunun iki toplumlu boyutu" olacak. Avrupa Parlamentosu tarafýndan "kayýplar" konusundaki çalýþmalarý nedeniyle bu yýl "Avrupa Yurttaþlýk Ödülü"yle onurlandýrýlan Sevgül Uludað; Larnaka, Lefkoþa ve Limasol'da Kýbrýslý Rum gençlerle bir araya gelerek, onlara "kayýplar" ve "toplu mezarlar" konusundaki araþtýrmalarýný fotoðraflar eþliðinde bir sunumla aktaracak, Murataða-Atlýlar-Sandallar, Palekitre, Dohni, Aþþa-Afanya gibi katliamlar hakkýnda gençlere ayrýntýlý bilgi verecek. Açýklamada, Larnaka'da 26 Mart Perþembe günü EDON merkezinde, 28 Mart Cumartesi günü Lefkoþa'da Pallaryotissa bölgesinde ve 23 Nisan Perþembe günü de Limasol'da EDON'un organizesiyle Kýbrýslý Rum gençlerin katýlacaðý etkinliklerde "iki toplumlu Kayýp Yakýnlarý ve Katliam Kurbanlarý"nýn oluþturduðu "Birlikte Baþarabiliriz" örgütünden Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum "kayýp" yakýnlarýnýn da gençlerle duygularýný paylaþacaklarý, iþbirliði yaparak "kayýplar" konusundaki gönüllü araþtýrmalarýný anlatacaklarý, gençlerin sorularýný yanýtlayacaklarý kaydedildi. Karava (Alsancak) Belediyesi müthiþ bir ataða kalktý. Atak deðil, þaha kalktý da diyebilirsiniz buna. Hiç kimsenin kolay kolay aklýna gelmeyecek bir projeye imza atmaya hazýrlanýyor "anavataný" ile birlikte. Belediye Baþkaný Fýrat Ataser, bu müthiþ projeyi bakýn nasýl açýklýyor... "20 Temmuz Barýþ Harekâtýnýn gerçekleþtiði Yavuz Çýkarma Plajý yeniden düzenlenecek. Hazýrlanan projeyle plâjda 1974 harekâtýný canlandýran temalar olacak. Harekâta katýlan eski bir gemi de plâja yerleþtirilecek. Anýtýn olduðu bölgede, yolun altýndan sahile köprü ve yürüyüþ yolu yapýlacak. Bu yol boyunca, 20 Temmuz Barýþ Harekâtýný canlandýran, o ruhu yansýtan figürler yerleþtirilecek. Projenin maliyeti TC ve Alsancak Belediyesi tarafýndan karþýlanacak." (!!!) Nasýl? Beðendiniz mi? Damarlarýnýzdaki o asil kan, daha büyük bir coþkuyla kabarýyor mu þimdi? Yýldýrýmlar yaratan bir ýrkýn ahfadý... Tufanlarý gösteren tarihlerin yâdý olduðunuzu hatýrladýnýz deðil mi? Göðsünüz gururla kabarýp patlayacak, kalbinizde þimþekler çakacak gibi oluyorsunuz! Ama haklýsýnýz... Ne kadar coþsanýz... Ne kadar heyecanlansanýz... Size bu gururu bahþedenlere ne kadar teþekkür etseniz azdýr! 20 Temmuz'u bundan böyle senede bir Þafak Nöbeti'yle yaþamayacak... Her gün, her saat, her dakika iliklerinizde duya duya yaþayacaksýnýz! Savaþýn bu acý, kan, ölüm ve gözyaþýyla yoðrulmuþ trajedisini, senede bir gün deðil, senenin her günü gözlerinizin önünde bütün gerçekliðiyle yaþayacaksýnýz! Geçen yýlki þafak nöbetinde temsili çýkartma yapýlmýþ, çýkartmaya katýlan gemilerden biri sahile kadar gelmiþ, Kuzey Kýbrýs 40 yýl sonra yeniden fethedilmiþti! Þimdi bu fetih ruhu, senede bir deðil, her gün, her an bütün canlýlýðýyla dolaþacak oralarda! Kimin sayesinde? Karava Belediyesi ile TC sayesinde! Harekâta katýlan eski bir gemi de plâja yerleþtirilecekmiþ! Geçici olarak deðil... Daimici olarak! Ki görenlerin gözlerinde o kan ve ölüm sahneleri, o denizin kýzýla boyanmasý yeniden canlansýn!.. 20 Temmuz demek, adanýn kan, ölüm ve gözyaþý çizgisiyle ikiye bölünmesi demektir. 20 Temmuz demek, haritanýn yýrtýlmasý ve bu yýrtýða hâlâ bir dikiþ vurulamamasý demektir! 20 Temmuz demek, adanýn bir yarýsý hora teperken, diðer yarýsýnýn matem tutmasý demektir! Ýlle de 20 Temmuz'u canlandýracaksanýz... Bunlarý canlandýrýn oraya koyacaðýnýz figürler ve temalarda. Ýnsanca olsun... Gelecek kuþaklara da ibret...

5 5 25 Mart 2015 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Polisin elinden eylemci kurtaran bir de baþbakanýmýz oldu ya, ne mutlu bize. MÝÞ-MIÞLAR * Sertoðlu geri adým atmayacaðýný açýklamýþ. - Önemli olan Kutsokumnis'in ileri adým atacaðýný açýklamasý. * Bugün baþbakanlýk önünde eylem varmýþ. - Yeni bir þey yok yani. * BM'ye göre 2015'te çözüm mümkünmüþ. - Pardon anlamadým 15 mi dediniz, 25 mi? * Her yerde partizanlýk varmýþ. - Siyasilere laf istemem Millet "partizan" oldu çýktýysa, siyasilerin ne günahý var Yuh olsun partizanlara... * Ülkemizde en çok "diþ hekimi" varmýþ. - Gayet normal... Çünkü "diþ" sayýmýz da çok fazladýr. * Onkoloji uzmanýmýz yokmuþ. - E o iþ biraz zor... "Ýç iki hapcýk da geçer" demekle iþ bitmiyor... * Yeni alýnan 2 ünite ile elektrik fiyatlarý ucuzlayacakmýþ - Uyan ey halkým uyan Diklen ey halkým diklen Daha fazla izin verme artýk seninle dalga geçmelerine + Böyle gitmezmiþ. - E gitmez tabii, ama hani anlayan kim! Akýllarýnca sürükleye sürükleye götürecekler Hindistan'da yýlan dans ettirenler tutuklanýyormuþ. - Neden mi tutuklanýyorlar? Hayvan haklarýný korumak için. Ama o Hint fakirlerini düþünüp, insan haklarýný koruyan yok. + KTHY'de Lale Devri yaþayanlar cezalandýrýlmalýymýþ. - E diðerleri ne olacak Sayýn Emin? Hangi KÝT, hangi BÝT, hangi MÝT, Hangi SÝT, hangi ÇÝT, hangi DÝT lale devri yaþamýyor ki bu ülkede? Onlarý ne yapacaðýz? (2 Haziran 2002-LOLOLO) KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (4) Amma bataða saplanmýþým ha! Çýkmak mümkün deðil. Ya çözeceðim, ya çözeceðim Hiç baþka þansým yok. Tabii ki þu bizim Kýbrýs sorunundan bahsediyorum. Bugün dördüncü gün. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve bugün yine Kýbrýs sorunundan bahsedeceðim size. Çünkü "çözüm" çok çok önemli iki gözüm... Katlanacaksýnýz artýk, ya da diðer sayfalara bakacaksýnýz. Bugün çok önemli bir eylem var... Baþbakanlýðýn önünü bayram yerine çevirecek eylemciler Atlanacak konu deðil Ama napayým Önce Kýbrýs sorunu. Eylem dedim de aklýma geldi. Baþbakan Yorgancýoðlu Robin Hood'laþtý geçen gün. Eylemci bir kadýný, polisin elinden çeke çeke kurtardý Çok anlamlý bir hareket. Medyamýz da, alkýþtan kalktý oturdu zaten. Boþuna TOMA'ya hayýr demedi baþbakanýmýz Tam benlik konu Ama yazmadým, yazamadým Sebebi belli. Kýbrýs sorununu çözmeden, bu gibi konulara dalmak yersiz bence. Þu zorla askere alýnan delikanlýnýn olayýna da giremedim... Bu da çok çok önemli bir konu Ama býçaða yumruk vurulmaz ki Bu konu, niçin çözüm arayýþýna girdiðimi çok iyi anlatýr. Çözüm olsaydý, ya polis, ya asker böyle bir kabadayýlýk yapabilir miydi? Asla... Ýþte çözüme öncelik vermek isteyiþimin nedeni bu. Bu saatten sonra, benim tek derdim var, düþtüðümüz bu "bataklýk!" Nihayet; 40 küsur yýl sonra, tek tek sivrisineklerle uðraþmaktansa, tek çarenin bataklýðý kurutmak olduðunu anlamýþ bulunuyorum. Yýllardýr, sivrisineklerin, karasineklerin arkasýna düþen yazýlarýma, karikatürlerime yazýk... Bataklýk varken nasýl baþa çýkacaksýn be salak! Ama akýllandým artýk. Varsa yoksa "çözüm" iki gözüm Bir kilo da gara üzüm. (Sürecek)

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÜNLÜK PENCERE (Ýstanbul)- Ertuð: "Bu pencere uzun süre açýk kalmaz" dedi ya. Uydurulan kapý meselesi geldi, aklýma takýldý. Þehirlerde kapýlar vardýr Ýlk aklýma gelen adýnda kapý da olan kapý Topkapý Ýstanbul surlarla çevrili biliyorsunuz. Gitmiþseniz görmüþsünüzdür Zeytinburnu bölgesinden baþlayan surlar Haliç'e dayanýr Oradan dönerek Sarayburnu, oradan da tekrar Zeytinburnu Böyle bir yuvarlak çizer. Ýstanbul, yani içinde bulunan yedi tepeden ötürü Yeditepeli Þehir adýný alan Ýstanbul, o surlarýn içinde kalan þehirdir. O þehre de surlardan geçilen kapýlardan girilirdi. Mevlana kapý mesela Çatladýkapý Ne bileyim ayrýca Yenikapý, Ahýrkapý, Altýnkapý var. Hepsinde de kapý olduðuna göre eskiden þehre girilecek yerler oralarýydý. Þimdi býrakmadýlar. Ne kapý kaldý, ne de sur. Surlarý ufak ufak erimeye baþlayan Ýstanbul, tepelerinden bile habersiz inþalarla dolu. Öyle bir kültür iþte... Kültüre sahip çýkýlmayan þehirler, körelmeye mahkûm olurlar. Gelelim bizdeki surlara. Ve kapýlara Lefkoþa Halk nazarýnda orasý Þeher'dir Memleketin baþþehridir. Köylü ticaretine oradan baþlardý. Getirdiði mallarý Bandabuliya'da indirir. Müþterisi ile orada buluþurdu Çarþýsý oradadýr. Alýþveriþ merkezleri. Ve mahkemeleri. Hatta postanesi. Hepsi de surlarýn içindedir. Sular bir þehrin simgesi olmuþsa o þehirde tarih var demektir. Ki her gelen istilacý kendisini müdafaa edecek surlarý güçlendirdi. Ýþte þehirlere girebilmek için surlara kapýlar yapýlýrdý. Ki Lefkoþa'daki kapýlardan bazýlarý bugün bile kullanýlýr durumda. Baf Kapýsý mesela. Girne Kapýsý Maðusa Kapýsý Hangi kapýdan çýkýlýrsa o þehre gidileceðini sanýrdým. Oysa Baf Kapýsý'ndan çýkanlar adanýn her yerine gidebilirlerdi Gidebilirlerdi diyorum çünkü þimdi Baf Kapýsý kapalý, oradan çýkmak yasak Dün yazmýþtým kapýyý Tam kapý kapýsýný kapatacaktým ki, Ertuð: "Bu pencere uzun süre açýk kalmaz" diyerek pencere meselesini açtý. Açtý ya Ýstanbul'daki surlara ve kapýlara baktým. Kapýlar vardý ama pencere yoktu. Ev deðil ki orasý Koskoca þehir Lefkoþa'ya baktým. Orasý da þehir Üstelik bize göre Þeher Sur olan þehirde kapý olur ama pencere olmaz ki Ertuð söyledi Pencere açýkmýþ Hangi pencereyi açtýlar ve uzun süredir de açýktýr, bilemedim. Meclis personeline yangýn kursu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliði Örgütü personeline yönelik Polis Genel Müdürlüðü ile Ýtfaiye örgütü tarafýndan teorik ve uygulamalý verilen "Yangýnlarý Önleme" ve "Yangýnlara Müdahale" kursu tamamlandý. Ýdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan Ýlseven'in açýklamasýna göre, 5, 12, 13, 19 ve 20 Mart tarihlerinde gerçekleþen kursu, Polis Genel Müdürlüðü ile Ýtfaiye örgütü MAÐUSA BUGÜN KARANLIKTA Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) ait dizel santralin Gazimaðusa Limaný'ndan Teknecik'e taþýnmasý dolayýsýyla bugün Gazimaðusa bölgesinde birçok köye elektrik verilemeyecek. KIB-TEK'ten yapýlan açýklamaya göre saatleri arasýnda Güvercinlik, Çayönü, Ýncirli, Köprü, Beyarmudu, Düzce, Ektam Ltd., Güvercinlik Sanayi Sitesi, Türkmenköy su motorlarý ile Narenciye üreticileri ödenmeye baþladý Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý, 2014 yýlýnda Cypfruvex'e verilen narenciye ürünlerinin bedellerinin ikinci taksiti ile Akdeniz meyve sineðinden zarar gördüðü için hasat edilemeyen narenciye ürün bedellerinin üreticilere ödenmeye baþlandýðýný açýkladý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, 2014 yýlýnda Cypfruvex'e verilen narenciye ürün bedelinin ikinci taksiti çerçevesinde 820 üretici için 5 milyon 607 bin 852 TL Ziraat Bankasý Güzelyurt Þubesi'ne KANSER HASTALARINA DESTEK- Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail'i kabul etti. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güngördü kabulde yaptýðý konuþmada, kanserin ülkenin kanayan yarasý olduðunu ifade ederek, diðer ilçelerde olduðu gibi Girne'de de bu konuda "pozitif ayrýmcýlýða" ihtiyaç olduðuna iþaret etti. GÜNEYDEKÝ EÐÝTÝMDE REFORM Güney Kýbrýs'taki ilk ve orta öðretim okullarýnda verilen eðitimde köklü reformlar yapýlacaðý; ilgili komitenin bu konudaki çalýþmasýný Rum Eðitim Bakanlýðý'na sunulduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yeni çalýþmanýn, ilköðretimdeki Yunanca, matematik ve beden eðitimi ders saatlerinin artýrýlmasýný ve bununla birlikte özel öðrencilere yönelik eðitim verilmesi için ders programýna sekizinci saatin eklenmesini eðitmenleri Selçuk Tabakçý ve Umut Davulcu verdi. Kursta, yangýn söndürme cihazlarýnýn nasýl kullanýlacaðý, gaz, katý, yað, sývý ve elektrikten doðabilecek yangýn çeþitlerine karþý nasýl müdahele edileceði uygulamalý olarak gösterildi. Eðitim sonunda eðitimciler, Meclis binasýndaki yangýn söndürme cihazlarýný da kontrol ederek, yangýnlarý önlemeye yönelik teftiþ yaptý. bölgedeki su motorlarý ve diðer tesislere; saatleri arasýnda Mutluyaka, Korkuteli, Atlýlar, Murataða ve Sandallar köylerine elektrik verilemeyecek. Açýklamada yarýn ayrýca, saatleri arasýnda Alaniçi ve Dörtyol köylerine; saatleri arasýnda Geçitkale, Çamlýca, Çýnarlý, Altýnova, Mallýdað, Yamaçköy ve bölgedeki su motoru ve aðýllara elektrik enerjisi verilemeyeceði kaydedildi. yatýrýldý. Öte yandan Akdeniz meyve sineðinden zarar gören ürünlerin bedeli çerçevesinde ise 246 üretici için 2 milyon 50 bin 965 TL Kooperatif Merkez Bankasýna yatýrýldý. Üreticiler ürün bedellerini köy kooperatifleri aracýlýðýyla alabiliyor. Bakanlýk açýklamasýnda, ürünü dalýnda kalan üreticilerin, itirazda bulunmak için 31 Mart Salý günü mesai bitimine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerektiði de belirtildi. öngördüðünü yazdý. Gazete, orta öðretimle ilgili olarak ise, yabancý dil eðitimi için akþam saatlerinde ders yapýlmasýný ve haftalýk 35 saat olan ders süresinin 37 saate çýkarýlmasýnýn öngörüldüðünü kaydetti. Haberde, bu durumun öðretmenlerin tepkisine neden olduðu; eðitimde yapýlacak deðiþikliklerle ders saatlerindeki dengenin bozulacaðýný belirttikleri ifade edildi. "OBAMA'NIN AKLINDAN ZORU VAR" Dünyanýn en yoksul devlet baþkaný olarak tanýnan Jose Mujica, Venezuela ile dayanýþma mitingine katýldý. Mujica, "Venezuela, ABD'ye tehdit diyenin bir tahtasý eksiktir" dedi.baþkent Montevideo'da "Latin Amerika'da barýþ" ve "Venezuela'yla Dayanýþma" yürüyüþüne katýlan Mujica, yüzlerce Uruguaylý ve baþkan yardýmcýsý Raul Sendic'le birlikte yürüdü. Mujica, ABD'den "Venezuela'nýn olaðanüstü bir ulusal güvenlik tehdidi olduðu" açýklamasýný geri çekmesini istedi. Telesur'da yer alan habere göre Mujica, Obama'nýn açýklamasýný doðrudan hedef alan ilk Latin Amerikalý lider oldu.bu ayýn baþlarýnda Mujica, "ABD'nin Latin Amerika ülkelerinin iç iþlerine karýþmasýndan artýk býktýklarýný" söylemiþti. Mütevazi bir çiftlik evinde yaþayan ve maaþýnýn büyük bölümü baðýþlayan Jose Mujica, halkýýnýn yoksullarýndan daha konforlu bir yaþamý tercih etmemesiyle tanýnýyor. ELLERE VAR KIBRISLI'YA YOK MU? Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi ödül üstüne ödül alýyor. Ýyi güzel de Kýbrýslýtürklere ne faydasý var? TC'li SSK'lýlar YDÜ'de indirimden yararlanýrken, KKTC'nin sigortalýlarý parayý vermezse YDÜ'nün "düdüðünü" çalamýyor. Ellere var da Kýbrýslýtürklere yok mu Suat bey? "HAYIR"LI MI, "HAYIR"SIZ MI? Ýþlerine gelir "boykot" çaðrýsý yaparlar, iþlerine gelir seçime girerler. Seçmenlerin yarýsýný sandýða gitmekten vazgeçirecek gücünüz yoksa, "boykot" kime yarar? "Hayýr"lý seçim olsun diyorlar. Yok arkadaþlar Bu sefer biz "Hayýr"sýz seçim öneriyoruz. "Hayýr"lýsýndan fayda görmedik. Bir de "Hayýr"sýzýný deneyelim. AL KÝMLÝK KARTÇIÐINI DA GEL! Senelerce her seçim öncesinde, seçimden sonra güya iþ verecekler diye gençleri böyle kandýrdýlar: "Al kimlik kartçýðýný da gel" Senelerce UBP'den dinledik, þimdi de CTP yapýyor ayný þeyi. Her gittikleri köyde gençlere yaklaþýp "al kimlik kartçýðýný da gel" diyorlar. Kanmayýn gençler! Kimlik kartçýðýnýzý alýp gitmeyin bu sefer! Týrnak... "Topraðýn, aðacýn, ormanýn, derelerin, nehirlerin, denizlerin 'milliyeti' olur mu? Kahveye Türk kahvesi, votkaya Rus votkasý, çaya Ýngiliz çayý derseniz; sahiplenmekten ve aidiyetten kaynaklanan sorunlar yaratmýþ olmaz mýsýnýz? Dünya haritasýna 'yapay' olarak çizilen ülke sýnýrlarý; bana göre savaþlarýn, kavgalarýn, düþmanlýklarýn en büyük nednei olarak karþýmýzda duruyor!" Kývanç BUHARA (Detay) "Bilmem farkýnda mýsýnýz; en aðýr para cezalarý KKTC'de... Asgari ücrete göre uygulanýyor. Ölçüt bu... Trafik suçlarýnýn cezalarýnýn ölçütü bile asgari ücret... O cezalar asgari ücretlileri aç býrakmaya yeter... Bu ülkenin nüfur çoðunluðu asgari ücretlidir... Diyeceðim o ki, 'caydýrýcý cezalar' verilecek diye dar gelirli, asgari ücrete mahkûm insanlar açlýkla imtihan edilemezler. Düpedüz acýmasýzlýktýr bu..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Zeytin bu yýl iyiymiþ. Yüzde 20 ürün artýþý bekleniyormuþ. Ne fayda? AB'nin zeytinyaðý asit oraný Bizim ürünlerin 3'ün üstünde... Sebebi, büyük oranda soðuk sýkma ve erken hasatýn zorunlu hale getirilmediðindenmiþ... Dolayýsýyla ihracý imkansýz." Mehmet MOREKET (Havadis) Günün Kahramaný RAMADAN GÖKÞAN Gazetemizin yayýný üzerine Brusella hastalýðý ile ilgili olarak açýklama yapan Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökþan, hastalýk konusunda halka yanlýþ bilgiler verildiðini öne sürdü ve gazetemizin yayýnýný 'uyduruk' olarak niteledi... Oysa biz az bile yazdýk... Dün bazý hayvan üreticileri ile konuþtuk... Meðer bizim sandýðýmýzdan da daha betermiþ durum... Halk bu konuda resmen kendi kaderine terkedilmiþ... Hayvancýlar Birliði bu konuda neden bu kadar sessiz kalýyor anlayamadýk.

7 7 25 Mart 2015 Çarþamba ÇALIÞAN TARAFINDAN HIRSIZLIK GÖR DUY KONUÞ Lefkoþa'da faaliyet gösteren Ekin Adademir Ltd. isimli iþ yerinde çalýþan A.A.(E-36), çalýþtýðý iþ yerinden yaklaþýk 5 bin TL çaldý. Polis bültenine göre, sözkonusu kiþi, 16 Þubat- 16 Mart tarihleri arasý bir iþ yerinden Ekin Adademir LTD'e iade edilen dokuz çekin karþýlýðý olan 4bin 500 TL nakit para ile çalýþma izni iþlemleriyle ilgili 300 TL'yi þirkete teslim etmedi. Polis þahýs hakkýnda yasal iþlem baþlattý. ÇAMLIBEL'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Çamlýbel bölgesindeki bazý yerlere bugün elektrik verilmeyecek. Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Çamlýbel Trafo Merkezi'nde yapýlacak bakým çalýþmalarý nedeniyle bugün saatleri arasýnda; Çamlýbel, Tepebaþý, Akdeniz, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý, Geçitköy ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý, Hisarköy, Þirinevler, Selvilitepe, Pýnarbaþý, Aðýrdað, Kömürcü, Akçiçek ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarýnýn elektrik enerjisi kesik olacaðý kaydedildi. ÝLERÝ SAAT UYGULAMASI PAZAR GÜNÜ BAÞLIYOR Ýleri saat uygulamasý 29 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren saatlerin bir saat ileri alýnmasýyla baþlayacak. Baþbakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Bakanlar Kurulu'nun tarih ve T sayýlý kararý ile Avrupa ülkeleriyle eþ zamanlý gerçekleþtirilen uygulama, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmayý amaçlýyor. Ýleri saat uygulamasý, ekim ayýnýn son pazar günü olan 25 Ekim'de saatlerin 04.00'ten itibaren bir saat geri alýnmasýyla sona erecek. SELÇUK YÖNTEM BUGÜN UKÜ'DE Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) 51. Kütüphane Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Türkiye'nin ünlü tiyatro sanatçýsý, oyuncu ve program sunucularýndan Selçuk Yöntem bugün üniversitede öðrencilerle bir araya gelecek. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Yöntem, UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu'nda saat 15.30'da yapýlacak söyleþiye katýlacak. YDÜ'DE ÜNÝVERSÝTELER VE SAÐLIK TURÝZMÝ KONULU PANEL DÜZENLENÝYOR ALO AFRÝKA HATTI KENDÝLERÝ ÇALDI KENDÝLERÝ OYNADI KURDELEYÝ BOYSAN BOYRA KESTÝ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Nursel Öztekin'in "Geri Dönüþümün Sanatsal Boyutu" temalý sergi açýlýþýna katýldý. Plastik þiþeler kullanýlarak üretilen eserlerin yer aldýðý sergi Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alýyor. Sergi, 28 Mart'a kadar izlenebilecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Meral Eroðlu sergide yaptýðý konuþmada, "Sýfýrdan baþlayarak nasýl rakamlarý artýracaðýmýzý düþünerek ülkemizde güzellikler yaratabiliriz" dedi. Sevginin önemine deðinen Eroðlu, Kýbrýs Türkü'nü birbirine sevgi ve dostça yaklaþmaya davet etti, Nursel Öztekin'i çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. DEV-ÝÞ: KÖMÜR KARARI ÝPTAL EDÝLSÝN Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (DEV-ÝÞ) Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Koral Aþam, Bakanlar Kurulu'nun iþyerlerinde yakýt olarak kömür ve benzeri herhangi bir katý yakýt kullanýmýný serbest býrakmasý kararýný eleþtirerek, kararýn iptal edilmesini istedi. Yazýlý açýklama yapan Aþam, Bakanlar Kurulu'nun 4 Mart'ta "Basýnçlý Kaplar Denetim Tüzüðü"nde bulunan 33/A "Buhar kazanlarýnýn akaryakýt ve gaz ile çalýþtýrýlmasý esastýr. Kazan yakýtý olarak kömür ve benzeri katý yakýtlarýn kullanýlmasý yasaktýr" þeklindeki maddeyi tüzükten çýkararak, iþyerlerinde yakýt olarak kömür ve benzeri herhangi bir katý yakýt kullanýmýný serbest býraktýðýný belirtti. Tüm dünyada katý yakýtlarýn kanserojen bileþenlerinden oluþan zararlarýnýn kabul gördüðünü, her geçen gün bu tür yakýt kullanýmýndan vazgeçildiðini kaydeden Aþam, ülkede, kullanýmý yasak olan katý yakýtlarýn kullanýmýnýn önünün açýlmasýný eleþtirdi. Aþam, "Bize göre bu deðiþikliðin tek bir açýklamasý vardýr. Bakanlar Kurulu için, katý yakýt kullanýmýndan ötürü, alenen hayatlarý risk altýnda olacak olan emekçilerin ve genelde tüm toplumun saðlýðý, bir avuç sermayedarýn kâr marjýnýn biraz daha yükselmesinden çok daha önemsizdir" ifadesini kullandý. "ÇOK KIZGINIZ" Aþam açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Hükümetin attýðý bu adým karþýsýnda çok kýzgýnýz ve soruyoruz, zaman içinde denetimsizlikten ötürü yaþanmasý mutlak iþ kazalarý, meslek hastalýklarý, toplum genelinde zaten çok yüksek olan kanser vakalarý karþýsýnda hükümet emekçilere ve topluma nasýl hesap verecek, vicdanlarý rahat olacak mý? Tam da bugün yapýlan açýklamalar gibi denetim imkanlarýnýn kýsýtlýlýðýndan yakýnarak anlayýþ mý beklenecek? Yoksa sorumluluk iþin fýtratýna mý býrakýlacak?" Aþam, DEV-ÝÞ ve tüm baðlý sendikalar olarak, Denetim Tüzüðü'nde yapýlan deðiþikliðin derhal iptal edilerek, iþ saðlýðý ve iþçi güvenliðinin uygulanmasýný talep ettiklerini vurguladý. BES'ten baþbakanlýk önünde eylem Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) örgütlü bulunduðu Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Yenierenköy Belediyesi çalýþanlarý bugün saat 10.00'dan itibaren Baþbakanlýk önünde eylemde olacak. Sendikanýn gündeminde Yenierenköy Belediyesi'ndeki çalýþanlarýn 3 aydýr maaþ alamamasý ve LTB'nin Sayýþtay raporlarý var. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan BES Genel Sekreteri Mustafa Yalýnkaya, Yenierenköy Belediyesi'nde maaþlarýn 3 aydýr ödenmediðini kaydederek, çalýþanlarýn dün de uyarý grevinde olduðunu söyledi. Yalýnkaya, "Yenierenköy Belediyesi'ndeki sorunlarýn çözümü için Baþbakanlýk, LTB'nin Sayýþtay raporlarýnýn derhal açýklanmasý için Sayýþtaylýk önünde eyleme devam edeceðiz" dedi. BES Genel Sekreteri Yalýnkaya ayrýca, " Göç Yasasý'na Dur De Ýnisiyatifi ile birlikte Baþbakanlýk önünde Göç Yasasý'na ve dayatma paketlere karþý de eylemde olacaðýz" ifadesine yer verdi. Yakýn Doðu Üniversitesi'nin (YDÜ) ev sahipliðinde bugün ve perþembe günü "Geleceðin Üniversitesi: Üniversite Kentleri ve Saðlýk Turizmi" baþlýklý uluslararasý konferans düzenleniyor. Konferans, European Business Assembly (EBA) tarafýndan Oxford Academic Union (OAU) ile Club of Rectors'ün katýlýmlarýyla yapýlacak. POLÝSTEN BÝR VUKUAT DAHA Telefonla gazetemizi arayan Ýlhan Polatcan isimli Laptalý bir vatandaþýmýz Lapta Belediye Baþkaný'nýn ruhsatý olmasýna raðmen iþyerini kapattýðýný, polise ruhsatýný ibraz etmesine raðmen polisin bunu dikkate almadýðýný ve kendisini darp etiðini söyledi. "Ben Lapta'dan arýyorum. Adým Ýlhan Bolatcan. Ben Cabine Rest'in sahibiyim. Ýþyerim belediye tarafýndan mühürlendi. Nedeni de ruhsatýmýn olmamasýymýþ. Elimde imzalý mühürlü yetkili makamlar tarafýndan verilmiþ belgelerim vardýr. Ruhsatým vardýr. Fakat Fuat Namsoy isimli belediye baþkaný benim için 'bu adamýn kellesi gidecek' demiþ. Ben evli ve üç çocuk babasýyým. Bir çocuðum rahatsýzlýðýndan dolayý üç aydýr hastanededir. Geçimimi bu iþten kazanýyorum. Polisler durumumu anlatmama fýrsat vermediler ve beni darp etiler. Ellerinden zor kaçarak kurtuldum. Kaçtýðým için beni yakaladýklarýnda içeriye alýp döveceklermiþ Durumu avukatýma bildirdim. Avukatým da Lefkoþa'da Çaðda'dýr. Avukatým kararname çýkmadan BÝZÝM DUVAR iþyerimin mühürlenemeyeceðini söylüyor. Polisler ise keyfi hareket ediyorlar. Bu konuya nasýl üzüldüðümü söyleyemem. Ne hale geldiðimizi düþünüyor ve kahroluyorum." BU SEFER "HA YIR"SIZ "HAYIR"SIZ BÝR SEÇÝM OLSUN Bizim Mandra YDÜ HASTANESÝ'NE KÜRESEL KALÝTE ÖDÜLÜ Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'ne, Fransa merkezli Otherways Management & Consulting Association tarafýndan Küresel Kalite, Mükemmellik ve Ýdeal Performans Ödülü verildi. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre ödülü Almanya'nýn baþkenti Berlin'de düzenlene törenle YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel aldý. Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, bir TV programýnda seçimlerle ilgili program yapan Hastürer ve Erçakýca'yý eleþtirdi. "Salý günü televizyonumu açtým. Bir kanalda iki Hasan'ýn programý vardý. Hastürer ve Erçakýca Konuklar da arada sýrada baðlantý yapýyorlar ve düþüncelerini söylüyorlardý. Bilindiði gibi Erçakýca, GAE'nin yaptýrdýðý anketlerin isim babasý. Benim duyumlarým bu yönde yani Birkaç kiþi baðlandý. Bir tanesi Karpaz'dan 'Oyum Sibel Haným'a' dedi. 'Ýkinci tura kalmazsa sandýða gitmeyecem' diye de ilave etti. Ben burada yüz ifadelerine baktým programdakilerin. Yani iki Hasan'ýn Zevkten dört köþe gibiydiler. Çatalköy'den birisi aradý. O da oyunu Akýncý'ya vereceðini söyledi. Daha doðrusu Hastürer sordu o da söyledi. Yüz hatlarýndan ikisinin de rahatsýzlýk duyduðunu anladým. Hastürer, 'Neden Akýncý' diye sorarak aklýnca vatandaþý köþeye sýkýþtýracaktý. Vatandaþ, 'Dürüsttür de ondan' cevabýný verdi. Seçimi nasýl görür falan anlamýnda bir þeyler daha soruldu kendisine. 'Ben ilk turda Akýncý'nýn birinci çýkacaðýný, ikinci turda da birinci çýkacaðýný söylüyorum' dedi vatandaþ ve yapýlan bir ankete de deðindi. Hasanlar keþke aralarýna birisini daha almýþ olsalardý. Mesela Akýncý'ya oy verecek olan bir gazeteci, akademisyen yok muydu? Vatandaþlar Hasanlardan birinin Sibel Haným'ý, diðerinin de Derviþ Bey'i desteklediðini çok iyi biliyor. Ondan sonra da baðýmsýz program diye ahkam kesmek olmaz." KÜLTÜR DAÝRESÝ ETKÝNLÝKLERÝ- 51. Kütüphane Haftasý, 30 Mart'ta, Kültür Dairesi'nin "Okuyalým Eðlenelim" sloganýyla organize ettiði etkinlik dizisiyle baþlýyor. Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamýnda 30 Mart'ta, "Okuyalým Eðlenelim" sloganýyla çocuklara yönelik seramik çalýþmasý, yüz boyama, çeþitli oyunlar, müzik dinletisi, ayraç boyama ve imzalama, masal anlatma ve birçok sürpriz faaliyet yer alacak; 3.Genç Fotoðrafçýlar Gezi Atölyesi Sergisi'nin açýlýþý yanýnda, kütüphaneyi en çok kullanan çocuklara hediyeler de verilecek. TC'nin KKTC'de bir Koordinasyon Ofisi açmasýný öngören protokolün iptali için TDP, BKP ve Zeki Çeler'in Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde dava dosyalamasý mandra halkýnýn büyük takdiriyle karþýlanýr. Bakanlar Kurulu'nun meclisi bypass ederek bu yasadýþý protokolü imzalamasýna her kesimden tepkiler giderek büyürken sokaktaki adam "Valiliðiniz yetmedi mi be?" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 25 Mart 2015 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ 22 Mart Dünya Su Günü Geçtiðimiz Pazar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayýsý ile AB Bilgi Merkezi, farkýndalýk yaratmak için "Su için yürü, Yaþam için yürü" diye bir etkinlik düzenledi. Gazete haberlerinden haberdar olduðum etkinlik için, ben de baþvuruda bulunarak, kýt su kaynaklarýmýz ve suyun idareli kullanýlmasý için farkýndalýk yaratmak maksadý ile yürüyüþe katýldým. Lefkoþa'dan kalkan otobüsle önce Girne Ýlçesi'ne baðlý Malatya köyüne gittik. Otobüsümüzün çýkabileceði yere kadar otobüsle gittik. Daha sonra Jeoloji Mühendisi Oðuz Vadilili'nin rehberliðinde, eþsiz dað ve deniz manzarasý arasýnda 700 metrelik yürüyüþle Malatya Þelalesi'nin aktýðý noktaya vardýk. Ben Kýbrýs'ta ilk defa bir þelale gördüm. Yürüyüþe katýlanlar bu aný ölümsüzleþtirmek için resim ve video çekimi yaptýlar. Çekimlerden sonra önce Çevre Mühendisi Cemaliye Özveren suyun çevre ile uyumlu her türlü kullanýmý hususunda bilgi verdi. Daha sonra Jeoloji Mühendisi Oðuz Vadilili Kýbrýs'ýn su akiferleri ve oluþumlarý hakkýnda geniþ bir bilgi verdi. Bulunduðumuz noktada da bizzat bize göstererek bu oluþumlarýn nasýl meydana geldiðini anlattý. Ayrýca þelale ve pýnarlarýn da oluþumlarý hakkýnda bilgi verdi. Þelalenin suyunun nereye aktýðý sorumuza Oðuz Vadilili dereye ve oradan da muhtemelen denize aktýðýný söyledi. Þelale yanýnda Alsancak Belediyesi'nin bir miktar suyu þebekeye veren derme çatma bir tesisciði vardý. Geriye kalan günlük 1500 ton (metreküp) su ise denize akýyordu. Malatya'daki þelaleden sonra yine Oðuz Vadilili'nin rehberliðinde Milos Pýnarýna doðru þahane manzara eþliðinde yürüdük. Milos Pýnarý Malatya Þelalesi gibi güçlü akmasa da akýyordu. Yine Milos Pýnarýnda da Ýngiliz'den kalma eski bir yapý ile suyun bir kýsmý þebekeye veriliyordu. Kalan su ise dere ile denize ulaþýyordu. Milos Pýnarýndan sonra bir kilometrelik bir yürüyüþle Alsancak Belediyesi'nin sosyal tesisine geldik. Alsancak Belediyesi'nin ikramýndan sonra otobüsümüzle yeniden Lefkoþa'ya geldik. Bu yürüyüþü organize edenlere ben teþekkür etmek istiyorum. Gelelim gün dolayýsý ile bizim yetkililerin boþ demeçlerine. Gün dolayýsý ile Çevre Bakaný Dinçyürek "Suyun önemine vurgu yaparak, Su ile ilgili olmayan çalýþmalarýndan bahsetti."0 Halbuki bereketli yaðýþlarla akmaya baþlayan Güzelyurt Derivasyonu, kanalý temizlenmediði için, taþan su dereler vasýtasý ile Güzelyurt Barajý yerine denize akmýþtý. Kapaklarý Vadili köylüsünün karþý durmasýna raðmen açýlan Vadili Göletindeki 3 milyon ton suyun bir kýsmý Köprülü Göletine akarken, büyük kýsmý da denize akmýþtý. Bugünlerde bazýlarý Köprü Göletinin kapaklarýný izinsiz açarak göletteki suyun boþa akmasýna neden olmaktadýr. Ekili arazileri kapaklardan akan su ile dolan köylülerin þikâyetine raðmen ne Çevre ne de Doðal Kaynaklar Bakanlýðýndan çýt çýkmýyor. Bir damla suyu bile kaybetmememiz gerektiði halde her yýl akmasalar bile akan þelale ve pýnar sularýna da aktýklarý zamanlarda sahip çýkýlamadýðý için tonlarca þeker gibi su denize akmaktadýr. Bizi yönetme iddiasýnda olanlar, mevcut su kaynaklarýmýzý koruyacak ve geliþtirecek çalýþmalar yapacak yerde, tüm ümitlerini Türkiye'den gelecek suya baðlamýþlardýr. Kendi suyunu yönetemeyenlere, elbette gelecek olan suyun yönetimi de verilmeyecektir. Sonra da suçu kendimizde deðil, baþkalarýnda arayacaðýz. FRANSA'DA UÇAK KAZASI ALMAN HAVAYOLU ÞÝRKETÝ LUFTHANSA'YA AÝT GERMANWÝNGS HAVAYOLLARININ UÇAÐI 144 YOLCUSU VE 6 MÜRETTEBATIYLA FRANSA'DA DÜÞTÜ Alman havayollarý þirketi Lufthansa'ya ait GermanWings havayollarýnýn Barselona'dan Düsseldorf'a giden uçaðý, içinde 144 yolcu ve 6 mürettebatla Fransa'da düþtü. Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, GermanWings havayollarýnýn Almanya'nýn Düsseldorf kentinden Ýspanya'nýn Barselona kentine giden Airbus A320 tipi uçaðýnýn Fransa'nýn güneyindeki Barcelonette bölgesine düþtüðünü doðruladý. Hollande, Fransýz televizyonlarýna yaptýðý açýklamada, kazayla ilgili Almanya Baþbakaný KKTC'ye yönelik AB mali yardým programý Avrupa Komisyonu'nun bugün, "Kýbrýs Türk toplumundaki okullarda yenilik, deðiþim ve istihdam edilebilirliðin iyileþtirilmesini desteklemek" amacýyla, 1 buçuk milyon Euro deðerinde bir teklif çaðrýsý baþlattýðý bildirildi. Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciliði'nden yapýlan açýklamada, altýncý "Eðitimde Yenilik ve Deðiþim" Hibe Programýnýn hedefleri "Eðitim ve öðretimde kalite ve verimliliðin artýrýlmasýnýn desteklenmesi, hakkaniyet, sosyal uyum ve aktif vatandaþlýðýn desteklenmesi" ve "Yaþam boyu eðitimin ve giriþimciliði geliþtiren faaliyetlerin desteklenmesi" olarak sýralandý. Açýklamada, çaðrýnýn, KKTC'deki "okul öncesi, ortaokul ve öðretmen akademisi gibi bir dizi kurum için eðitimde yenilik ve deðiþimi destekleyecek projeler sunmak üzere eþsiz bir fýrsat sunduðu" kaydedildi. Kurumlar, iki ile üç yýl arasýnda devam edecek bir uygulama dönemi için 30 bin ile 100 bin Euro arasýnda deðiþebilecek miktarlar Sendikal eylemlere uluslararasý destek Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), bugün yapýlacak eyleme bazý uluslararasý örgütlerin mesaj göndererek destek verdiðini açýkladý. KTÖS'ten yapýlan yazýlý açýklamada, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KAMU-SEN, TIP-ÝÞ, TÜRK-SEN, DEV-ÝÞ, GÜÇ-SEN, ÇAÐ-SEN, HAZÝNE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BÝR-SEN, KOOP-SEN,BES, MAÐUSA TÜRK GENEL ÝÞ ve BASIN-SEN'inbirlikte gerçekleþtireceðieyleme uluslararasý dayanýþma mesajlarý gönderildiði kaydedildi. Mesajlarý gönderen örgütler arasýnda sendikalar, gençlik Angela Merkel ve bir ziyaret için Paris'te bulunan Ýspanya Kralý Felipe ile görüþeceðini söyledi. "Kazanýn oluþ biçimi ve ilk elde edilen veriler ýþýðýnda kazada canlý kurtulan kimsenin olmadýðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullanan Hollande, ülke olarak birlik beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Uçaðýn daðlýk bir bölgeye düþtüðü ve içinde 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunduðu bildirildi. Fransa Ýçiþleri Bakaný Bernard Cazeneuve'ün de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye harekete edeceði kaydedildi. için proje önerebilecek. Çaðrý ilk kez, giriþimcilik ve becerilerin geliþtirilmesinin desteklenmesi amacýyla odalar, dernekler, birlikler gibi yaþam boyu eðitim kurumlarýna da açýk olacak. Bu kurumlar da yine, iki ile üç yýl arasýnda devam edecek bir uygulama dönemi için 50 bin ve 200 bin Euro arasýnda deðiþebilecek projeler önerebilecek. Baþvuru sahipleri için eksiksiz baþvuru rehberi ve baþvuru paketi EuropeAid/136955/ DH/ACT/CY referansý kullanýlarak webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome adresinden indirilebiliyor. Son baþvuru tarihi 24 Haziran, Kýbrýs saatiyle saat olan çaðrý için Nisan ayýnda proje döngüsü yönetimi ve baþvuru süreciyle ilgili bir dizi bilgilendirme oturumu düzenlenecek. Bu oturumlarla ve eðitimlerle ilgili daha fazla bilgi ve sayfalarýndan elde edilebiliyor. örgütleri ve siyasi örgütlerin bulunduðu belirtilen açýklamada, destek veren örgütlerin tam listesi þöyle belirtildi: "Councillours for Rättvisepartiet Socialisterna in Luleå (Ýsveç), Councilloursfor RättvisepartietSocialisterna in Haninge (Ýsveç), Councilloursfor Rättvisepartiet Socialisterna in West Sweden (Ýsveç)DieJunge GEW (Almanya), SozialistischeAlternative (Almanya), Gewerkschaft Erziehungund Wissenschaft (Almanya), NationalUnion of Teachers (Ýngiltere)" OSMAN ÖREK ANILDI- Cumhuriyet Meclisi'nin eski baþkanlarýndan ve eski Baþbakanlardan Osman Örek, 16'ncý ölüm yýldönümü olan dün kabri baþýnda anýldý. Kýbrýs Türk siyasi hayatýnda iz býrakan, 1960'da kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Savunma Bakanlýðý görevini de yürüten, milli mücadele liderlerinden Örek'in Lefkoþa Devlet Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda düzenlenen anma töreni saat 10.00'da baþladý. Törende Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber ve Osman Örek'in kýzý Yeþim Örek Gümüþdað birer konuþma yaparak, merhum lideri sevgi, saygý ve rahmetle andý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir AMA BÝZ SÝZÝ ANLIYORUZ! Sen muhalefette baþka söyleyip hükümete gelince baþka bir tavýr içine gireceksin, sonra da dönüp sendikalarýn neden eylem yaptýklarýný sorgulayacaksýn!.. Böyle bir aymazlýk olur mu? Ýnsanda biraz utanma olur!.. Daha iki yýl öncesine kadar ayný nedenlerden dolayý sendikalarýn eylemine alkýþ tutuyordunuz... Ancak þimdi konu besin kaynaðýnýz olunca 2 yýl önce haklý gördüðünüz sendikalara bugün tepki koyuyorsunuz... Hani bu tür yalan üzerine siyaset yapan partilerin neden 41 yýldýr baþýmýzdan eksik olmadýðýnýn kanýtý iþte bu kiþilerdir... Partileri "odun"u aday çýkarsa bunlar gidip o "odun"a mührü basarlar... Bu zihniyet yüzünden geldiðimiz durum ortada... Kendini "aydýn" bir insan olarak görmeyi biliyorlar ama toplumlarýna yalan söyleyen partilerini kalkýp eleþtirecek yüreði kendilerinde bulamýyorlar... Sýrf müdür, müsteþar veya kiþisel menfaat saðlamak için dünlerine ihanet edip geleceði kurtaracaklarýný sanýyorlar... Biz ahmak mýyýz? Sizler belki bugün iþinize gelmediði için sendikalarýn yaptýklarý eylemleri anlamamazlýktan gelebilirsiniz!.. Kimbilir belki de sendikalara ve muhalefete karþý da"erkekçe" diklenebilirsiniz!.. Ancak bu sizlerin birer besleme olduðunuz gerçeðini deðiþtirmiyor... Kusura bakmayýnýz ama artýk sizin gibi partizan ötesi insanlardan sýkýldým... Ýþinize geldiðinde bu insanlarý hükümete gelmek için kullanacaksýnýz, iþiniz bitince de birilerinin "adamý" olarak ilan edeceksiniz... Bu en hafif deyimle saygýsýzlýktýr... Varoluþ nedenini inkar demektir!.. "Göç yasasýný kaldýracaðým"... "Üçlü kararname tarihe karýþacak"... "KIB-TEK özerkleþecek"... "Özelleþtirme yasasýný iptal edeceðim"... "Seçim ve halk oylamasý yasasýný düzenleyeceðim"... "Merkez Bankasý baþkanlýðýna ve GKK'nýn baþýna Kýbrýslý bir Türk gelecek"... "Polisi sivile baðlayacaðým"... "Geçici 10. maddeyi kaldýracaðým" diye söz veren ben miyim? Madem verdiðiniz sözleri tutamayacaktýnýz, o zaman bu yola hiç baþ koymayacaktýnýz... Öyle insanlarý kullanýp sonra onlarý birilerinin "adamý" ilan etmekle bu iþler olmuyor!.. Herkes haddini ve aðzýndan çýkanlarýn nerelere varacaðýný bilmeli... Bugün eylem yapan bazý sendikalarýn üye yapýsýný incelediðinizde çoðunluðun CTP'li olduðunu görürsünüz... Þimdi bu insanlar haklarý için deðil de Sayýn Sibel Siber'e oy kaybettirmek için mi eylem yapýyorlar? Böyle bir sýð düþünce olabilir mi? Hayvancý eylem yapýyor, bir tanesi çýkýp "bunlarý Eroðlu yolladý" diyor... Sendikalar eylem yapýyor, bu defa baþkasý çýkýp "bunlar þunun adamý" diye iftira atýyor... Peki, 2 yýl önce siz kimlerin adamýydýnýz? Ve þimdi kime hizmet ediyorsunuz? Þunu iyi bileceksiniz ki, topluma hizmet ederseniz, verdiðiniz sözleri yerine getirirseniz ve en önemlisi "dürüst" olursanýz insanlarýn oyunu alýrsýnýz... Ancak tam tersini yapýp insanlarýnýn canýný yakmaya devam ederseniz o beklediðiniz oylarýn 4'te 1'ini dahi alamazsýnýz... Bu dünyanýn gerçeði... Eðer besleme deðilseniz siz de diðer insanlar gibi yalana ve yanlýþa oy vermezsiniz... Tamamý ile bu kiþinin seçimidir... Ya asalak gibi yaþarsýn ve bazý þeylerden faydalanýrsýn, ya da onurlu bir insan olarak kalýrsýn ve onun verdiði gururla arkana bakmadan dilediðini yaparsýn... Bazýlarýnýn tercihi gayet açýk!.. Onlar eylem yapan insanlarý anlamamýþ olabilirler!.. Ama biz onlarýn ne yapmaya çalýþtýklarýný çok iyi anlýyoruz ve bunlarý bir kenara yazýyoruz!..

9 25 Mart 2015 Çarþamba Tünel ALINTI AKP'LÝLERÝN KAFASI KARIÞIK AKP'de sular ýsýndýkça Türkiye'de kafalar karýþýyor. Erdoðan hizbinin kabineyi yönetmeye çalýþtýkça tepki topladýðý saklanamýyor.kürt sorunu hakkýnda görüþ ayrýlýklarý bugünün meselesi deðil. AKP'nin içinde hangi hizbin nasýl tavýr aldýðýný takip etmek imkansýz hale geldi.meselenin karýþýk görünmesinin nedeni AKP'lilerin kafasýnýn karýþýklýðý.erdoðan'ýn, Davutoðlu'nun, Fidan'ýn, Arýnç'ýn, hepsinin kafasý karýþýk. Çoktandýr tutarlý bir þekilde tavýr alamýyorlar.akp'nin ortak bir siyasi aklý yok artýk. AKP, Batý tarafýndan toparlanmýþ büyük bir koalisyondu. Koalisyon çatýrdamaya baþladýðýnda, AKP'yi taþýyan siyasi aklýn da erozyona uðramasý kaçýnýlmazdý. Erdoðan, bu koalisyonu bir arada tutabildiði için liderdi. Þimdi ayný koalisyonu daðýtan adam olarak, lideri deðil, kendi sonuna doðru hýzlýca koþan, büyük hayallerinin altýnda ezilen hýrçýn ve mýzmýz bir politikacýyý oynuyor. Özgür ÞEN (sol) DÝPNOT BBC'de yer alan habere göre, son 10 yýlda yürütülen araþtýrmalar, altý saatten az veya sekizden daha fazla uyuyan yetiþkinlerin, altý ila sekiz saat uyuyanlara nazaran, daha erken ölme riski altýnda olduðunu gösteriyor. ARÞÝV TARÝH 1 MART 2014 Dün meclis önünde göç yasasýna karþý eylem düzenleyen KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS Özkan Yorgancýoðlu, Serdar Denktaþ ile bazý milletvekillerinin muhalefetteyken bu yasa ile ilgili yaptýklarý açýklamalarý tiyatro þeklinde sundu... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bazý sýkýntýlarýn aþýlmasý için ille de çözümü beklemeye gerek yoktur." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... BÖYLE GELMÝÞ BÖYLE GÝTMEZ (MÝ?) Sibel Siber, "Halkýmýzýn böyle gelmiþ böyle gider anlayýþýndan uzaklaþarak iradesini sandýða yansýtacaðýna, güzele ve iyiye doðru bir deðiþimi gerçekleþtirileceðine olan inancým tamdýr" dedi. Ne tuhaf! Hükümette olan kendi partisi, "böyle gelmiþ olan"ý, aynen götüren, idare eden, nemalanan, deðiþtirmeyen yine kendi partisi. Buna raðmen halktan "böyle gelmiþ böyle gider" anlayýþýný deðiþtirmek için oy istiyor. Elalem ahmak, siz akýllýsýnýz deðil mi? GÜRCAFER'E VAHÝY GELDÝ DÝNDAR GENÇLÝK KKTC ile Türkiye arasýnda imzalanan "Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinasyon Ofisi" antlaþmasýnýn amacý nedir? Mesele apaçýk ortada iken, böyle bir sorunun sorulmasý bile abestir. TC Hükümeti herþeye burnunu soktuðu gibi Kýbrýs'ýn kuzeyindeki gençlik derneklerine de burnunu sokacak. Bu kadar basit. Siyasetçileri maþallah saðlý sollu örgütledi, þimdi de sýra gençleri örgütlemeye geldi. Muhtemelen dindar ve kindar bir gençlik arzu ediyor efendiler. Buna aracý olan "barýþçý" CTP'ye selam olsun!!! "Biz Kýbrýs konusunda bir takým olumlu geliþmelerin olacaðýný düþünüyoruz. Hareketliliðin yaþanacaðýný bekliyoruz." Cafer GÜRCAFER (Müteahhitler Birliði Baþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Siyasetin kanalizasyonu patladý, kokular her tarafa yayýldý. AKP düþüþe geçti Ýlk kez yaþadýðýmýz bir þeyler oluyor.akp iktidarýnýn tepesinde gürültülü bir kavga çýktý.bu kavganýn aktörlerinden biri olan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a karþý yaptýðý açýklamalarý sürdürürken, Ankara'nýn AKP'li Belediye Baþkaný Melih Gökçek'e yönelik ciddi suçlamalar yaptý.akp'liler þaþkýnlýk içinde. Epeyce "zamansýz" bir "karýþýklýk" bu. Çünkü seçimler yaklaþýyor. Kamuoyu araþtýrmalarý, 13 AKP'nin düþüþe geçtiðini bildiriyor.konda'nýn kurucusu Tarhan Erdem, "Halk bu seçimde AKP'ye 'dur' diyecek" ve "AK Parti'nin önündeki engel Erdoðan" diyordu.metropoll'ün açýklamasýnda, AKP oylarýnýn yüzde 41.8 oranýnda olduðu aktarýlýyordu.sonar'ýn araþtýrmasýna göre AKP'nin oy oraný yüzde 40 idi.anketler muhalefetin güçlendiðini, HDP'nin yüzde 10 barajýný aþacaðýný, MHP'nin ataða kalktýðýnýgösteriyor.7 Haziran'ýn KARÝKATÜR / ardýndan oluþacak Meclis, Erdoðan'ýhiç sevindirmeyeceðe benziyor.ýktidarda yaþanan sýkýntýnýn etkilerini gazeteci Abdülkadir Selvi, net bir vurguyla dile getiriyordu: "AK Parti'nin bir büyüsü vardý. Kitleler AK Parti'yi istikrarýn sembolü olduðu için tercih ediyordu. Bu büyü bozuluyor.bu, alarm zillerinin çaldýðý bir durum. AK Parti hiç bilmediði bir yere sürükleniyor." Yani AKP seçmeni iktidardaki kavgadan rahatsýz. Belki de Erdoðan'a tepki duymaya baþladý.akp yöneticileri ve hükümet de muhtemelen Erdoðan'dan yoruldu.arýnç Erdoðan'a karþý önemli bir çýkýþ yaptý. Ýlk kez AKP içindeki ciddi huzursuzluk ve hükümet ile Erdoðan arasýndaki anlaþmazlýk büyük puntolarla ortaya serilmiþ oldu. Cin þiþeden çýktý.arýnç- Erdoðan atýþmasýnda kullanýlan cümleler hiç hafif deðil:"hükümet yetkilidir", "Hükümeti ve Baþbakan'ý yýpratma, kendini de." "Dert adamý söyletir. Meselesi koltuk olanlar bizi anlayamadý." ( ) Gökçek olayý ise Musa Kart artýk üstü örtülemeyecek bir skandal.arýnç'ýn Gökçek'e yönelik "açýklamalarý" yenilir yutulur gibi deðil. Yalnýzca Gökçek'in "Cemaat'in kucaðýna oturduðunu" deðil, "Ankara'yý parsel parsel sattý" ve "zengin iþadamlarýna okul yaptýrdý" suçlamalarýný da dile getirdi Arýnç.Arýnç ifþa edeceði 100 maddeden bahsediyor. "8 Haziran'da" bunlarý açýklama vaadinde bulunuyor.yolsuzluk ve suçlardan bahsediliyor ise neden 8 Haziran bekleniyor ki! Bu da yasalara karþý bir tutum deðil mi!þimdi açýklamalý! Hemen!Eðer bu durum hükümetçe de biliniyorsa neden baþkentin yaðmalanmasýna izin veriliyor.arýnç'ýn kullandýðý kelimeler arasýnda "haysiyetsizlik", "terbiyesizlik", "havlamak", "kucaða oturmak" ve "tetikçi" gibi aðýr ithamlar var.gökçek yapýsýndaki bir kiþinin bu olayý alevlendirmek için her þeyi yapacaðý, olayýn daha da büyüyeceði söylenebilir. Yukarýdan dur denmezse tabii. Þurasý ortada: Siyasetimizin kanalizasyon sistemi patlamýþ durumda. Kokular her tarafa yayýldý. Göre göre, duya duya, hissede hissede çürüyoruz. Baþka bir kanalizasyon sistemi getirene kadar da bunlara katlanacaðýz.arýnç'ýn dünkü konuþmasýnda ilginç bir bölüm vardý: "Benim adým Bülent Arýnç. Söylediðim sözler ortadadýr. Ben cam gibi bir adamým. Kimsenin adamý deðilim. Kimsenin çantasýný taþýmadým. Ben siyasi hayatýmýn sonunda baþým dik alným açýk gezeceðim. Hiçbir akçeli iþte benim adým geçmez. Hesaplar yaparak bugünlere gelmiþ deðilim." O zaman Arýnç'a þunu sormalýyýz:sayýn Arýnç, çevrenizde "cam gibi olmayan", "birilerinin adamý ve çanta taþýyýcýsý olan", "hesaplar yaparak bugünlere gelmiþ", "akçeli iþlere girmiþ" ve "alný açýk gezemeyecek" olanlar kimler? Açýklayýn! 7 Haziran'dan sonra deðil, þimdi açýklayýn!bakalým muhalefet bu ortamdan yararlanýp Erdoðan'ýn planlarýnýn gerçekleþtirilmesi ihtimalini sýfýra yaklaþtýrabilecek mi?son günlerde yaþanýlanlar þunu gösteriyor:akp'nin sýkýntýlarý, giderek bir iktidar bunalýmýna dönüþecek gibi.akp iktidarýnýn 2023'ü, hatta 2071'i göreceðine inananlarýn, her ihtimale karþý yanlarýnda soðuk su bulundurmalarýnda yarar var. (Bu yazý hakan aksay'ýn t24'te yayýmlanan "Siyasetin kanalizasyonu patladý, kokular her tarafa yayýldý. AKP düþüþe geçti" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 25 Mart 2015 Çarþamba Aral Moral Yýllaca Dikmen çöplüðünün yanmasýyla ortaya çýkan dumaný soluduk. Maydanoza bile ilaç atarlar. Aha sütler da brüsellalýymmýþ. çeþmeden akan su malum. kýrmýzý et bir dert, beyaz bir dert. balýk desen o bile þüpheli hale geliyor artýk. Bir de pahalýlýk var diye þikayet da þikayet. normaldir. bu kadar ilacýn, kimyasalýn, pisliðin ek bir maliyeti var. Ýyi bile yaþarýk Murat Kanatlý Maalesef dün itibari ile Ali Çaðman, Türkiye'ye GATA askeri hastahanesine sevk edildi... Kýbrýs'ýn kuzeyinde asker, GKK kendi kurumlarýnýn belgelerine güvenmiyor, kendi doktoruna güvenmiyor, bundan sonrasý için ne söylense boþ... ve en ilginci bize söylenen en büyük yalan bir kez daha yalan olduðu ispatladý, GKK bu ülkenin baðýmsýzlýðý için varmýþ... dedik ya bu dibelik yalan çünkü bir ülke kurumlarý ile baðýmsýz olacaksa olur, kurumlarýna olan güvenle baðýmsýz olur... Merkez Bankasýnýn baþkanýndan, GKK'nýn baþýna hepsi TC atamalý, TC'den atananlar elbette bu ülkenin baðýmsýz olduðunu düþünemez, bu nedenle Burhan Nalbantoðlu hastahanesinin belgesini ne diye tanýsýn, bir vilayetin hastahanesi deðil mi, TC'den atanan kendi hastahanesinden belge almayý tercih ediyor!... her konuda bu memleket bizim biz yöneteceðiz diyenlerin, kendi hastahanesini yönetmesi talebini de yükseltmesini beklerdik ama olmadý... Ali Çaðman þimdi GATA'da, TC'nin askeri hastahanesinde! Buna itiraz edecek biri var mý?! yoksa askerdir, üzerine konuþmak tehlikeli olur! Biri sivilleþmeden, biri demokratikleþmeden, egemenlikten mi bahsetti!? Kýbrýslý Rumlardan hýnçla talep ettiðiniz egemenlik hakkýnýn urubunu TC'den, TC askerinden neçin istemezsiniz? Kýbrýs'ýn kuzeyi maalesef maskeli balolarla doldu ve bizim tak etti canýmýza... bu koþullarda "HAYIR"lý seçimler bu ülke için en hayýrlýsý olacak! Sahi, Ali nasýlsýn? Durumun, moralin nasýl?.. Besleme Cypriot Musicians Gýbrýzlý CTP kýrmýzý bayraðýynan galsaydý yoluna caným feda olsunudu... bazýlarý da der, Ahmede Mehmede gýzýp da partisinden vazgeçmesinlermiþ. Ve 70'lerdeki tezlerini savunur TV' den sesini gürleþtirerek. Geçti Borun pazarý, sür eþþeði Melbourne'a efendi. CTP'nin bayraðý kýrmýzýykan savunduðu ilkelerinden eser bile yoktur þimdi. UBP'nin býraktýðý yerden hiç aksatmadan, týpa týp ayný icraatlarla, ayný metaliteyle siz devam ettiriyorsunuz. Arpayla buðdayý ayýrt edemeyecek kadar beceriksizsiniz. Umudunu kesme yurdundan diyorsunuz. Umutlarýmýzý yerle bir ettiniz. Bir kalbur samaný iki eþþeðe pay edemiyorsunuz. Bunun aksini iddia etmeye hiç kimsenizin hakký yoktur! Askerin ve valiliðin inisiyatifiyle yönetilen, demokrasinin 'd' si bile olmayan bu göstermelik sahte devlette bize artýk kimseniz barýþ adýna, demokrasi adýna gazel okumasýn. Hiç kimseniz bize çözümden, demokrasiden, ülke geleceðinden bahsetmesin. bu iþ bitmiþtir. memleketin defteri dürülmüþtür. Bu memleket bizim dersiniz ya, bu memleket artýk bizim deðil, Hataylýlarýndýr, Karadenizlilerindir, Gazianteplilerindir, Kayserililerindir. Ve bu topluma en büyük kötülüðü, bu toplumu kandýrarak sizler yaptýnýz. UBP'nin ne olduðunu zaten biliyorduk. Ýktidara iki dönem geldiniz, her defasýnda bu toplumun aleyhine kararlar aldýnýz. TC' nin bir dediðini iki etmediniz. Siz de UBP gibi TC' nin kuklasýsýnýz. Bu sahte ateþkes düzeninin birer elemanýsýnýz. Hiç boþu boþuna artýk gabak kesmeyin. CTP artýk eski CTP deðildir! Ahmet Mithat Berberoðlu'nun, Özker Özgür'ün, Naci Talat'ýn CTP'sinden eser yoktur. Deðiþen dünyaya göre deðiþim diyorsunuz. Deðiþim diye diye biraz daha Kýbrýs Türkünün DNA'sýný bile deðiþtiriyorsunuz. Zaten üç beþ seneye kadar birini bulamazsýnýz burada. Ganimet zenginleri ve mafyadan baþka... Ulus Irkad- 1960'LARDA LEYMOSUN Ahmet Ustaoðlu Uydurma üstüne... Eve bazý nedenlerden geç geldiðiniz akþam, iþyerindeki resmi toplantýnýn çok uzun sürdüðünü söyleyerek, kuyruklu bir yalan uydurunuz. Kilitli bir dolabýn anahtarýný kaybettiðiniz zaman, elinize geçen anahtarlarýn hepsini deneyerek kilide baþka bir anahtar uydurunuz. Eski robunuzun biçimi yeni modaya uymuyorsa, yakasýyla kollarýnda bazý deðiþiklikler yapýp, beline de bir kemer oturtarak yeni modaya uydurunuz. Sosyalizmi "Leninizm" den ibaret sanmanýn yanýlgýsýnda yaþamýnýzý henüz tümden ziyan etmediyseniz, "perestroika" ile "glasnost"un getirmek istediði yeni bakýþlara ayak uydurunuz. Ekonomiden hiç anlamadýðýnýz halde, ülkenin nasýl kalkýnacaðý konusunda düþünceler belirtmekten kendinizi alamýyorsanýz, kuzum "karma ekonomi" yutturmacasýnýn dýþýnda bir þeyler uydurunuz. Yeni aldýðýnýz elbiseyle daha þýk görünmek istiyorsanýz, çoraplarýnýzý kravatýnýza, kravatýnýzý gömleðinize, gömleðinizi de elbisenize uydurunuz. Yeni gazeteciliðe baþlamýþ da, diþe dokunur bir haber bulamamýþsanýz, hemen ülkenin batmakta olduðuna dair bir þeyler uydurunuz. Canýnýzýn gitmek istemediði bir yerlere çaðrýldýðýnýz zaman, kýrýk bir sesle bir hastalýk uydurunuz. Erdinç Akün- HASDER (Kimler geldi kimler geçti) Ezikliðinizin üstünden bir türlü gelemiyorsanýz, meyhaneye birkaç enayi çaðýrýp onlara kahramanlýk anýlarý uydurunuz. Politikaya atýlmak istiyorsanýz, "yaþamý ucuzlatacaðým" diye uydurunuz. Sevdiðiniz bir bestenin güftesi aklýnýza gelmiyorsa, güfteyi ya "trallallam trallallam", yahut "laylay laylay laylay laa" mýrýltýsýyla uydurunuz. Avans istemekte zorlanýyorsanýz, baþýnýza gelen beklenmedik bir felaket uydurunuz. Hanýmlarla yarenlik kurmak isterken kahve yahut avuç falýna bakma yöntemini kullanmak istiyor da, fincanla o güzelim avuçlarda hiç bir þeyi göremiyorsanýz, uydurunuz. Herhangi bir dükkanda tezgahçýlýk yapýyorsanýz, müþteriye söylediðiniz fiyatýn gerçektekinden daha düþük olduðunu anlatmak için, "vallahi bu da sizin hatýrýnýza" diyerek uydurunuz. Bilmediðiniz konular açýldýðýnda, bilgili görünmek için uydurunuz. Kocanýzýn yahut sevdiðiniz erkeðin kolayca onaylamayacaðý bir þeyler yapmýþsanýz, en uygununu yine kendinizin bulacaðý bir þeyler uydurunuz. Uydurunuz. Uydurdukça dünya ile belki daha kolay anlaþýrsýnýz. Nasýl olsa onun için de "yalan dünya" diyorlar. Ama unutmayýn ki, uydurma gereðini duymayanlar için de "adam" diyorl Uðraþ Beratlý Hiç sevmesem de bu tabiri, "solcu" olmak, toplumsal hayata sýnýf temelli bakmaktýr... Gerisi amigoluktur... dünkü maçta fenerbahçeyi mi beþiktaþý mý tutarsýnýz gibi... Kime karþý olduðunuz, ne olduðunuzu belirlemez... Neden yana olduðunuz sizi belirler... Kýbrýs Sorununun bitmesini istemek sizi solcu yapmaz, her iki toplumun da emekçilerinin karýna olan bir çözüm arayýþý sizi solcu yapar. Çözüm olacak, müteahitler zengin olacak diyerek solculuk yapýlmaz... Býrakýn da onu sað siyaset yapsýn. ideolojiler bitti diyen düþünme bitti diyendir. Ot oldum, robot oldum, tahta masa oldum diyendir... Tanýmýný bile yapamadýðýn þeyin baþladýðýný veya bittiðini nasýl anladýn ona hayret ederim... Mehmet Onur Diþ saðlýðý, aðýz saðlýðý çok önemlidir. Bugün diþlerimiz için en az altý ay doktor kontrolü yapýlmasý gerekir. Kaçta kaçýmýz bu kontrolü yaparýz? Bu sayý maalesef azdýr. Ülkede saðlýk fiyatlarý çok pahalý! Bir küçük dolgunun fiyatý 150 TL. Kanal Tedavisinin ise fiyatý 300 TL. Ya peki diþlerin fiyatlarý... Onlarda bayaðý pahalý... Çoðu insanýmýz bu saðlýktan mahrum kalýyor. Ya da Türkiye'ye Hatay'a gidiyor. Her neyse... Hükümet edenler bu konuyu ele almalý ve fahiþ fiyatlar üzerinden hareket eden Tabibler birliðine gerekli hesabý sormalýdýr. Bakalým hükümet bu konuda ne yapacak? Sessiz mi kalacak, yoksa fahiþ fiyatý ortadan kaldýracak mý? S OLgun Mehmet Doktor D vitamini eksikliðinden dolayý reçeteye Kalsiyum +D3 Vitamin sandoz yazmýþ.. Eczaneye gidildiðinde Kalsiyum+C sandoz verilmiþ... Anlatýlandan aklýmýza þu hikaye geldi.. Ýpsillat'lý Süleyman hoca bakkal dükkaný açmýþ ve çocuklarýna "gelen müþteriye mutlaka bir þey satýnýz, istediði yoksa baþka bir þey önerip onu satýn" demiþ... Bir gün gelen müþteri tuvalet kaðýdý istemiþ, ancak olmadýðý için çocuklar aldýklarý öðüt üzerine "Tuvalet kaðýdý yok, isterseniz cam kaðýdý verelim" demiþler... Kapitalizmin insaný iþte..

11 25 Mart 2015 Çarþamba 11 Kalem Yalçýn Okut Dereboyu'nda Akýncý coþkusu Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý resmi seçim propagandasýný dün saat 17.00'de Lefkoþa'da düzenlenen bir yürüyüþle baþlattý. Ledra Palace Barikatý yanýndaki Mustafa Akýncý Seçim Bürosu önünde toplanan yüzlerce Akýncý gönüllüsü, beyaz renkteki Akýncý tiþörtleriyle, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý'yla birlikte yürüyüþe geçti. Yürüyüþte Akýncý ve eþi Meral Akýncý'ya, Lefkoþa Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý, TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan da eþlik etti. "Gençler için gelecek Akýncý'yla gelecek", "Cevap Akýncý" sloganlarý, þarkýlar eþliðinde ve trampetler çalarak, Osman Paþa Caddesi üzerinde trafik akýþýný engellememeye özen göstererek ilerleyen coþkulu kalabalýk, buradan Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Akýncý pankartlarýnýn asýlý olduðu binaya kadar ilerledi. Burada bir süre gitarlar eþliðinde þarkýlar söyleyerek sloganlar atan Akýncý gönüllüleri, daha sonra yine trafiði engellememeye özen göstererek ayný güzergâh üzerinden seçim ofisine döndü. Yürüyüþ boyunca vatandaþlar da araçlarýnýn kornasýný çalarak Akýncý'ya destek belirtti. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý dün sabah ayrýca Lefkoþa Türk Lisesi, Vergi Dairesi, Eðitim Bakanlýðý ver Þehir Planlama Dairesi'ni ziyaret etti, öðretmenler ve personelle sohbet eden Akýncý, sorularý da yanýtladý. Demirci Kawa'dan günümüze NEWROZ Nevruz/Newroz Anadolu ve Ortadoðu'da Kürtlerin, Orta Asyada da Türkik toplumlarýn her yýl coþkuyla kutladýklarý önemli bir gün. Hikayesi Demirci Kawa'ya kadar gidiyor. Demirci Kawa, binlerce yýl önce önlüðünü çýkarýp bayrak yaparak zalim egemene karþý isyan baþlatmýþtý. Ogün bugündür Kürtler Demirci Kawa'nýn izinden gidiyorlar. 21 Mart ayrýca baharýn habercisidir de... Bir diðer önemli anlamý da bu. Google bile dünkü sayfasýnda bunu çiçeklerle anons etti ve kutladý. Türkiye'de bu yýlki Newroz kutlamalarýnýn bir baþka ve daha da önemli anlamý vardý. PKK lideri Aptullah Öcalan aylardýr, hatta yýllardýr hükümetle yürütülen dolaylý/dolaysýz görüþmeler sonucunda uzlaþýlan noktalardan sonra militanlarýna 'silah býrak' çaðrýsý yapacak, emri verecekti... Apo'nun Diyarbakýr'a gönderdiði ve Türkçesini Sýrrý Süreyya Önder'in o Newroz kutlamalarýna katýlan mahþeri kitleye okuduðu metni internetten izledim. O metinde açýktan 'silah býrak' çaðrýsý yoksaydý da, yýllardýr süren ve gerek Türk gerekse Kürt analarý aðlatan kanýn durmasý yönünde önemli mesajlar vardý. Diyarbakýr'daki bu son Newroz kutlamalarýný izlemek için bin (rakamla, 1000) gazetecinin gitmesi bile bu yýlki Newroz kutlamalarýnýn ne denli önemli oluðunun bir diðer göstergesidir. Ülkemizde de her yýl daha da kitlevi bir þekilde kutlanmakta Newroz. Bu yýl Türkiye'den Kürt siyasetçilerin ülkemize gelip buradaki kutlamalara katýlmalarýysa ayrý bir anlam taþýyordu. Polisin ve askeriyenin aldýðý çok geniþ güvenlik önlemleri ise bana Türkiye'deki öðrencilik yýllarýmýzda 60'lý yýllarýn sonlarýnda Aþýk Ýhsani'nin o ünlü türküsünde söylediklerini anýmsattý: Bu kadar geniþ güvenlik önlemleri 'Korkuyorlar, Korkacaklar, Korksunlar..' bilinçaltýnýn dýþa yansýmasýndan baþka bir þey deðildir. 1950'lerden beri sittin senedir hep Derin Devlet'in elemanlarý gelip gidiyor ve hamaset nutuklarý atýyorlardý ülkemizde. O çark çoktan kýrýlmaya baþlandý Kýbrýslýtürkler tarafýndan. Örneðin, bir futbol konusunda bile Kýbrýslýtürkleri zaptü rapt altýnda tutamýyorlar artýk. Köylüsüyle þehirlisiyle, saðcýsýyla solcusuyla Kýbrýslýtürkler futbol federasyonumuza destek vermekte, Türkiye'den gönderilen emirlere ve her türlü hot-zotluklara kafa tutmaktalar. Bu direniþin sadece futbol federasyonumuzu desteklemekle sýnýrlý kalmayýp eðitimden kültüre, oradan ekonomiye ve 'yýkým paketleri'ne dek yayýlmasý dileðiyle... Yeni Sultan Tayyip Erdoðan ve tayfasýnýn ipleri elinden kaçýrmakta olduðu Türkiye'nin önemli günlük gazeteleri Cumhuriyet, Yurt, Birgün, Evrensel ve Aydýnlýk vb muhalif gazetelerde her gün çarþaf çarþaf yayýmlanmakta. En son, Baþbakan Yardýmcýsý ve AKP Hükümeti Sözcücü Bülent Arýnç bile kendisine karþý çýktý. Artýk sular durulmayacak... Ya da þöyle diyelim: Yeni Sultan'ýn içinde bulunduðu kazanýn altýndaki ateþ daha da harlanmakta ve o kazandaki kurbaðamýz daha hýzla haþlanmaktadýr... Tabii adý geçen gazetelerin tirajý, yandaþ basýnýn tirajýnýn yarýsýna bile yetiþmez. Ama buna raðmen varlýklarý bile yeni Sultaný ve þürekasýný tedirgin ediyor. Nasýl etmesin ki?.. Adamlar doðrularý yazýyorlar. Doðrular da her zaman zalim muktedirleri rahatsýz etmiþtir. Olsunlar, daha beter olsunlar...

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Emine Hür Cerrah Yaðmurdan sonra bora Ne sinir ol ne sara Gocan baþga mý buldu Sen da bir yeni ara Tess Gerritsen DOÐAN KÝTAP 25 Mart 2015 Çarþamba ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Felsefe, hiçlikten gelip hiçliðe giden bir yoldur." Bierce Tanklar geçti kapýmýzýn önünden sen geçmedin tutsaklar geçti günler, aylar geçti sen geçmedin. Bekledim, kulak verdim bekledim oðlum geliþini gözledim Mehmet Yaþýn "Aðlayan anne" adlý þiirinden YDÜ SAHNE SANATLARI FAKÜLTESÝ'NDEN "27 MART DÜNYA TÝYATRO GÜNÜ" ETKÝNLÝKLERÝ "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" etkinlikleri çerçevesinde YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi "Tiyatro Bölümü" hafta boyunca çeþitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. Sahne Sanatlarý Fakültesi Genel Koordinatörü Oyunculuk Anasanat Dalý Baþkaný Çetin Özen yaptýðý açýklamada, ilk etkinliðin bugün saat de YDÜ-AKKM de oynanacak "Þahane Düðün" adlý 2 perdelik komedi oyunu ile baþlayacaðýný söyledi. Robin Hawdon'un yazdýðý, çevirisi Özcan Özere'e ait olan ve yönetmenliðini Nehir Demirel'in yaptýðý "Þahane Düðün" adlý komedi oyunu; evleneceði günün sabahý, balayý odasýnda baþka bir kadýnla uyanan bir adamýn içine düþtüðü komik durumlarý anlatýyor. TÝYATRO SEMÝNERÝ "Kayýp" güneyde büyük ilgi gördü Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun "Kayýp" oyunu Güney Kýbrýs'ta Satirigo Tiyatrosu'ndan sonra bu kez de Peo-SýdýkekBes'in ortak organizasyonuyla Peo Amfi Salonu'nda Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk tiyatroseverlerle buluþtu. Aliye Ummanel'in yazýp yönettiði "Kayýp" oyunu önceki gün (23 Mart Pazartesi) gece Lefkoþa'daki Peo Salonu'nda Ýngilizce ve Rumca üstyazýyla sahnelenirken salonda duygusal anlar yaþandý. Kayýplar meselesi üzerine yazýlan evrensel oyunu izleyen bazý Kýbrýslý Rumlar duygusal anlar yaþarken oyun sonrasýnda yönetmen ve oyuncular ayakta alkýþlandý. Eski Kýbrýs Rum lideri Dimitris Hristofyas, Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Kostantinos Yorgacis, PEO genel sekreteri Pambis Kyritsis, Kýbrýs Barýþ Temsilcisi Slyva Teggeridou, Sýdýkek Baþkaný Antonis Neofytou, BES Baþkaný Ulus Arpalýklý, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kýymet Karabiber, Lefkoþa Türk Belediyesi Kültür Saanat Koordinatörü Yaþar Ersoy, LTB meclis üyeleri Murat Kanatlý ve Ahmet Baðzýbaðlý ile Kuzey ve Güney'den Çetin Özen, ikinci etkinlik olarak KT Devlet Tiyatrolarý - YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi sanatsal ve kültürel iþbirliðiyle "Tiyatro Semineri" düzenleneceðini belirtti. 26 Mart Perþembe gün saat de KT Devlet Tiyatrolarý Fuayesinde gerçekleþecek olan seminere, YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi Dekan Vekili Prof.Bozkurt Kuruç, Cihan Ünal ve TC Ýzmir Devlet Tiyatrolarý Müdürü Metin Oyman katýlacak. "YARIN CUMARTESÝ" OYUNU Üçüncü ve son etkinlik ise, 27 Mart Cuma akþamý yine YDÜ AKKM de Güner Sümer'in Yazdýðý, Dramaturg'luðunu Ýsmihan Yorgancý, Yönetmenliðini ise Hilmi Özen'in yaptýðý "Yarýn Cumartesi" adlý 2 perdelik oyun oynanacak. YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi öðretim görevlilerinden Ayþegül Atik'in kaleme aldýðý "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" bildirisi seyircilere okunduktan sonra perde açýlacak. Açýklamaya göre, "Yarýn Cumartesi" insanýn, yaþamla ölüm arasýnda geçirdiði süreçte umutsuzluða karþýn, umudun tükenmeyiþini anlatýyor. Oyunlar, ücretsiz olarak YDÜ AKKM'de saat baþlayacak. FATOÞ AVCISOYU RUSO'NUN "BÜYÜ" ADLI KÝTABI YAYIMLANDI PIK televizyonu, Haravgi Gazetesi ve Radyo Astra'nýn da bulunduðu oyun tiyatroseverler tarafýndan beðeni kazandý. Peo Genel Sekteteri Pambis Kyritsis, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na emeði ve barýþý simgeleyen bir tablo hediye etti. Ayrýca bütün oyunculara çiçek ve gecenin anýsýna hediyeler takdim ettiler. Eðitimci-þair Fatoþ Avcýsoyu Ruso'nun "Büyü" isimli ilk þiir kitabý, 'Dünya Þiir Günü'nde yayýmlandý. Iþýk Kitabevi Yayýnlarý'ndan çýkan "Büyü"de, Fatoþ Avcýsoyu Ruso'nun 76 þiiri yer alýyor. Editörlüðünü Gürgenç Korkmazel'in yaptýðý kitabýn grafik tasarýmýný Erdoðan Uzunahmet üstlendi, arka kapak görselinde ise sanatçý Ýpek Denizli Karagöz'ün bir çalýþmasýna yer verildi. Mavi Basým-Yayým tarafýndan baskýsý yapýlan kitap, Iþýk Kitabevi ve kitapçýlarda satýþa sunuldu. Kitabýn editörü Gürgenç Korkmazel 'Büyü'yle ilgili sunum yazýsýnda, "arada baþka konularda þiirler varsa da, baþýndan sonuna bir aþk kitabýdýr Büyü" yorumunu yaptý. Fatoþ Avcýsoyu Ruso, 27 Mart 1978 Girne doðumlu. Yakýn Doðu Üniversitesi mezunu Ruso, 19 Mayýs Türk Maarif Koleji'nde Türk Dili ve Edebiyatý öðretmenliði yapýyor, þiir üzerine televizyon ve radyo programlarý hazýrlýyor. MAÐUSA BELEDÝYE TÝYATROSU KURULDU GAÜ'de 2. Tiyatro Günleri 'Mahþer-i Çümbüþ' oyunuyla baþladý Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) bu yýl 2'sini düzenlediði Tiyatro Günleri, 'Mahþer-Ý Cümbüþ' oyunuyla baþladý. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, GAÜ Spectrum salonunda doðaçlama tekniðiyle sahnelenen oyunu; Yiðit Arý, Burak Satýbol, Dilek Çelebi, Ayhan Taþ, Özlem Türay sahneye koydu. Teknogold iþbirliðiyle düzenlenen 2'nci Tiyatro Günleri kapsamýnda 2'si çocuk oyunu olmak üzere toplam 8 oyun, 1 söyleþi ve 1 de atölye çalýþmasý var. GAÜ Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Levent Suner, bu yýl Tiyatro Günleri etkinliðinin ikincisini gerçekleþtirdikleri belirterek, etkinliði ileriki yýllarda da düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti. Suner, "Farklý bir gurur yaþýyorum. Mahþer-i Cümbüþ ekibi benim öðrencilerim ve onlarý STAR TV'de yayýnlanan programlarda da takip ediyor ve baþarýlarý ve yaptýklarý ile gurur duyuyorum, onlarý sahne e izlemek benim için çok büyük bir keyif" dedi. Gösterilen ilgiye teþekkür eden Suner, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü KKTC halký ile kutlayacak olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný da dile getirdi. Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde Belediye Tiyatrosu kuruldu. Gazimaðusa Belediye Tiyatrosu ismiyle faaliyet gösterecek oluþumu yönetmen, yazar, oyuncu ve eðitmen Ýlke Susuzlu çalýþtýracak. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, tiyatroya kadro hazýrlama çalýþmalarý kapsamýnda uygulamalý ve teorik oyunculuk dersleri verilecek. Konu hakkýnda açýklama yapan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter, yerel yönetimlerin kültür sanata destek vermesi gerektiðini, uzun yýllardýr büyük bir ihtiyaç olan Gazimaðusa Belediye Tiyatrosu'nu bu amaçla hayata geçirdiklerini belirtti.

13 25 Mart 2015 Çarþamba 13 LTB BELEDÝYE PAZARI'NDA ETKÝNLÝK GERÇEKLEÞTÝRDÝ- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) yaþlýlar haftasý kapsamýnda Belediye Pazarý'nda etkinlik gerçekleþtirdi. LTB Basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, LTB Yaþlýlara Hizmet Birimi üyesi yaþlýlarýn bir araya geldiði etkinlikte, piyango çekiliþi yapýldý, Oytun Andaç illüzyon gösterisi sunuldu; Belediye Orkestrasý da konser verdi. Etkinliðe, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý da katýldý. Harmancý, etkinlikte üyelerle yakýndan ilgilenerek, sohbet etti; belediye ve hizmetlerle ilgili düþüncelerini aldý. Harmancý, büyüklerinin öðütleri ve onlarýn tecrübelerini her zaman önemsediðini ifade etti. ÇATALKÖY BELEDÝYESÝ'NDEN ÝKÝNCÝ BAHAR KUTLAMALARI Çatalköy Belediyesi'nin geleneksel18-24 Mart " Ýkinci Bahar" kutlamalarý gerçekleþtirildi. Çatalköy Beleidyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, kutlama etkinlikleri kapsamýnda Lefke,Yeþilýrmak bölgesine gezi ve yemek düzenlendi. Etkinliðe,Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu, bazý meclis üyeleri ve görevli personel katýldý. Hulusioðlu yemekte masalarý ziyaret ederek sohbet etti.

14 14 25 Mart 2015 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Taþkýnköy (Derya Butik-Metropol Yolu Arasý) Tel: Yenikent Eczanesi: Evren Paþa Cad. Yenikent, Yeni Gönyeli Belediye Yolu Üstay Klinik ve N'Joy Karþýsý Tel: Maðusa Ören Eczanesi: Tunalý Hilmi Sokak 3 A Maraþ Bölgesi Saðlýk Ocaðý Karþýsý Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:201/3 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Belirli bir sebebi 1 2 olmaksýzýn bir iþi isteyerek geri 1 býrakmak, ihmal etmek. 2-Doðum iþini 2 gerçekleþtiren kadýn. Lanetlenmiþ, melun. 3 Bir nota. 3-Sayýlarý göstermek için 4 kullanýlan iþaretlerden her biri. Sivil Toplum 5 Örgütleri'nin kýsa 6 yazýlýþý. 4-Söz dinleme, buyruða 7 uyma (iki kelime). 5-Bir erkekle bir 8 kadýnýn, aile kurmak için kanuna uygun 9 olarak yaptýklarý birleþme. 10 Mikroskopta incelenecek 11 maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. 6-Harf okunuþu. Eski dilde "Gece". Büyükbaba. 7-Gelecek. Sýrtý kaþýmak için kullanýlan uzun saplý, ucu kaþýk veya el biçiminde, týrtýklý araç. 8-Bir gemi veya uçaðýn gidiþ yönü, izleyeceði yol. Bir nota. Baþa "T" konursa "Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu" olur. 9-Yýkanmak için kullanýlan bitki telleri demeti. Elemeli yarýþmalarda sonucu belirten karþýlaþma. 10-Hak ve hukuka uygunluk, hakký gözetme. Harf okunuþu. 11-Terazi gözlerinden her biri. Boyutlar. Dünkü bulmacanýn çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Beþ parmaðýn en küçüðü (iki kelime). 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Bir yetkinin, bir yasanýn, bir kararýn yürürlüðe girmesine karþý çýkma hakký. Bulunma hali eki. 3-Eski dilde "Bakan". Öldürme, telef etme. 4-Bunak, bunaklýk. Toplum içindeki en küçük birlik. 5-Yýlýn gün, hafta, ay gibi bölümlerinden baþka bayram, yýldönümü gibi belli günleri ve birtakým astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. Demir'in kýsaltmasý. 6-Ters okunuþu "Beyaz". Yiyecek ve bazý eþyanýn saklandýðý yer. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 7-Alt alta yazýlmýþ þeylerin bütünü. Yetki ve sorumluluðu olan, yöneten kimse. 8-Ters okunuþu "Ýtalya'da bir yanardað". Bulunma hali eki. Dolaylý anlatým. 9-Çalý bülbülü de denilen ötücü bir kuþ. 10-Baðýþlama. Ýlkbaharda kýrlarda yetiþen, ufak yeþil yapraklý, ýspanak gibi yenilen bir bitki. 11-Aþama, basamak. Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan, madenden yapýlmýþ ay-yýldýz veya lâle biçiminde süs. AKP'ye zarar verir diye çocuk fuhuþu skandalýnýn üzeri örtüldü Taksim Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kapanmasýna yol açan çocuklarla ilgili fuhuþ skandalýnýn Gezi Direniþi döneminde 'hükümet zarar görür' gerekçesiyle kapatýldýðý ortaya çýktý. "Gezi patlak verdi. Emniyetin bütün kadrosu olaylarý bastýrmak için seferber oldu" diyen Gök hükümetin yetkililerin olayý kapatmasýný da 17 ve 25 Aralýk operasyonlarýndan sonra yurtlardaki sorunlarýn rafa kaldýrýlmasýyla yapýldýðýný aktardý ve þu eki yaptý: "Pislik halýnýn altýna süpürüldü." Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmada 2013 yýlýnda kapatýlan Taksim Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çocuklarýn fuhuþa nasýl sürüklendiðibelgeleriyle ortadayken, aralarýnda dönemin Ýstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Aile Bakanlýðý gibi yetkili mercilerin olayý örtbas ettiði ve soruþturmanýn geniþlemesini engellediði ortaya çýktý. 'Bakanlýk, dolaylý olarak da iktidar zarar görür, üzerine gitmeyin' talimatý verilen skandalla ilgili Taksim Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çocuklara yönelik fuhuþ soruþturmasýnda adý iddialara karýþanlarýn baþka devlet kurumlarýna atanarak adeta ödüllendirildiði ileri sürüldü Aralýk yolsuzluk soruþturmasýnýn ardýndan açýða alýnan, eski Ýstanbul Organize Þube Emniyet Amiri Said Gök, Taksim B.S.R.M.'deki skandallarýn devlet eliyle nasýl kapatýlmaya çalýþýldýðýný Cumhuriyet gazetesinen anlattý. Gök'ün anlattýklarýna göre yurttan kaçmasýna göz yumulan yaþý küçük kýzlar gece kulüplerinde adlarýný bile deðiþtirmeye gerek görmeden çalýþtýrýlýyor. En vahim olan ise rehabilitasyon merkezinde çalýþanlar yaþananlarý ayrýntýlarýyla biliyordu. Küçük yaþtaki kýzlar sadece yurttan kaçýrýlmalarýna göz yumulmadý, çocuklarýn adeta peþkeþ çekildikleri bildirildi. 8 AY GECÝKEN SORUÞTURMA Gök "Konu gizli kalamayýnca, çalýþmayý kendilerinin baþlattýðý algýsý yarattýlar. Oysa emniyet bilgi notunu yaklaþýk 8 ay önce yazmýþ ve soruþturma Bakanlýðýn "harekete geçtik" dediði tarihten çok önce açýlmýþtý" þeklinde konuþtu. Kapatýlan Taksim Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nin müdürü olan Abdullah Karatay 2014 Mart ayýnda Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümüne "doçent" olarak atandý. Karatay'ýn üniversitenin sitesinde yer alan özgeçmiþinde Taksim Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki göreviyle ilgili tek satýr bilgiye yer verilmedi. Karatay hakkýndaaçýlan davada 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasýyla 2 yýla kadar hapsi isteniyor. Karatay iddilara þöyle yanýt verdi: "Rehabilitasyon merkezinin müdürü deðildim. Beyoðlu Çocuk Merkezi Müdürü idim. Taksim BSRM ayný binada olduðu için dönem dönem vekalet ediyordum. O dönem yönetimde olan cemaat ekibinin sürekli tehditti altýndaydým ve o operasyon onlarýn bir organizasyonuydu.'' ÇOCUKLARA MÜDÜRDEN DAHA FAZLA CEZA Savcýlýðýn yurttaki iddialara iliþkin yürüttüðü bir baþka soruþturmanýn sonunda ise adý suça karýþan çocuklara dava açýldý. Hazýrlanan iddianamede, 2 çocuða Karatay'a istenen cezadan daha fazla ceza istenmesi dikkat çekti. Ýddianamede, o dönem yurtta kalan 2 çocuk hakkýnda diðer 3 çocuðu fuhuþa aracýlýk gerekçesiyle 7 yýl hapis cezasý isteniyor. (ilerihaber.org) GEZÝ KORKUSU OPERASYONU KAPATTIRDI Gök, yurt ve þüphelilerin adreslerinde yapýlacak aramalarda dönemin valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun devreye girdiðini iddia etti. Gök, "Bize, çocuklarýn ailelerinin, Aile Bakanlýðý'nýn ve iktidarýn zarar göreceði bilgisi iletildi. Arama yapmamýz engellendi" ifadelerini kullandý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015"in seçici kurulu belirlendi YARIÞMAYA BAÞVURULAR 'IN 1 MAYIS'A KADAR YAPILMASI GEREKÝYOR Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðýna baðlý Kültür Dairesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nýn seçici kurulu Aþýk Mene, Gönen Atakol ve Ruzen Atakan'la oluþturuldu. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, seçmeleri 12 Mayýs'ta Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek yarýþmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakýnlarý dýþýnda, 1 Ocak 1980 ve 31 Aralýk 1999 tarihleri içerisinde doðan tüm ressam ve resim sanatýna ilgi duyan KKTC vatandaþlarý katýlabilecek. Yarýþmaya katýlmak için baþvurularýn 1 Mayýs Pazartesi gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi'ne 1 yapýlmasý gerekiyor. Yarýþma Þartnamesi Kültür Dairesi'nin adresli web adresiyle Twitter ve KKTC Kültür Dairesi adresiyle de Facebook'tan temin edilebilir. Þartname ayrýca, Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nden, ya da adresine e- posta gönderilerek temin edilebilir. Katýlým detaylarý þartnamede belirtilen yarýþmaya, sergilemeye hazýr ve sanatçýsý tarafýndan imzalanmýþ olarak verilecek eserlerin, "alýndý belgesi" karþýlýðýnda Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katýlýmcýnýn adý, soyadý, doðum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaralarý ile adresi, eserin ismi, tekniði, ölçüleri ve TL olarak fiyatýnýn belirtileceði bir etiket yapýþtýrýlmasý gerektiði belirtildi. 11 Mayýs 2015 tarihine kadar kabul edilecek baþvurular esnasýnda, yarýþmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiþ fotoðraflarý ile katýlýmcýnýn tarih ve olay esasýna dayanan yarým A4 sayfasýný geçmeyecek kýsa özgeçmiþinin kaydedildiði CD eþliðinde teslim edilecek. 7.'si gerçekleþtirilecek yarýþma, anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin; genç kuþak ressamlarýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý, bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý ressamlarýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi amacýyla düzenleniyor. Ýlgilenenler yarýþmaya en az üç en çok beþ eserle katýlabilir. Son iki yýl içerisinde üretilmiþ, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ve sergilenmemiþ eserler yarýþmaya kabul edilecek. Yarýþmaya eser verecek sanatçýlar, kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest. Önümüzdeki günlerde Yarýþma Seçici Kurulu'nun saptayacaðý yöntemle deðerlendirilecek eserlerin, baþarý ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçýnýn yarýþmada en az 2 eserinin sergileme almýþ olmasý þartý aranýyor. Yarýþmada bu yýl ilk kez "Umut Vadeden Genç Sanatçý" ödülü de verilecek. Bu ödülün verilmesinde, sanatçýnýn en az iki eserinin sergilenmesi þartý aranmayacak. Ödüllerin tümünü veya bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbest olan seçici kurul, yarýþmada sergilenmeye deðer bulacaðý eserler içerisinden üç esere, derecelendirme yapýlmaksýzýn baþarý ödülü verilecek. Baþarý ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 1,500 TL'lik para ödülü ile plaket, seçici kurulun teþvik amacýyla bu yýl ilk kez belirleyeceði umut vadeden genç sanatçýya da sadece plaket verilecek. Ödüller Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015 Sergisi'nin 2 Haziran 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek açýlýþýnda verilecek ve sergi 12 Haziran' a kadar gezilebilecek. GAÜ Tiyatro Günleri'nde çocuklar için oyun: "Çok Soðuk" Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköðretimde 30. yýlýný kutladýðý Akademik yýlý nedeniyle düzenlediði sanat etkinliklerine çocuklar için yazýlmýþ tiyatro oyunlarýný da ekledi. 29 Mart'a kadar devam edecek tiyatro günlerinde çocuklar için yazýlmýþ birbirinden güzel oyunlar sahnelenecek. Girne Amerikan Üniversitesi ile Teknogold iþbirliðinde gerçekleþen 2. Tiyatro Günleri kapsamýnda dün sahnelenen "Çok Soðuk" adlý oyun büyük beðeni topladý. Tiyatro Bereze'nin baþarýyla sahnelediði oyun, saat 10:00 ve 12:00'de olmak üzere 2 seans halinde sahnelendi. Oyun sonunda beðenilerini ifade eden çocuklar, çok güzel vakit geçirdiklerini, bir sonraki oyunu da izlemek için sabýrsýzlandýklarýný söylediler. Erkan Uyanýksoy ve Elif Temuçin'in birlikte yazýp oynadýðý, Torkild Lindebjerg'in yönettiði 6 yaþ üstü çocuklara yönelik 40 dakikalýk oyun, beþ yýldýr baþarýyla sahneleniyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin 800 kiþi kapasiteli Spectrum salonunda 30 Mart'a kadar devem edecek 2. Tiyatro Günleri'ne 27 Mart günü çocuk oyunu "Yamuk Yemek" ile devam edilecek.

17

18

19 19 25 Mart 2015 Çarþamba GÜNEYDEN... "BÝZÝM 'CÝHATÇILARIMIZ'" "Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD)" isimli terör örgütünün Orta Doðu'da yaptýðý barbarlýðýn kültürel versiyonunun, son günlerde Güney Kýbrýs'ta ve Yunanistan'da yaþanmakta olduðu haber verildi. Simerini "Bizim 'Cihatçýlarýmýz'" baþlýklý haberinde Güney Kýbrýs ve Yunanistan'da bazý dini ve milli anýtlarýn IÞÝD'in infaz edeceði kurbanlarýna giydirdiði turuncu renkle boyanýp üzerlerine çeþitli cinsel içerikli sloganlar yazýlarak saldýrýlara uðratýldýðýna dikkat çekti, bu saldýrýlarýn "korkutucu boyutlar almakta olduðuna" vurgu yaptý. "KIBRIS BANKASI" ÖNÜNDE OLAYLI EYLEM YAÞLILARI EVLERÝNDE ZÝYARET ETTÝLER- Gençlik Dairesi Akdoðan Gençlik Merkezi üyeleri, Mart Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla Akdoðan'da bulunan yaþlýlarý evlerinde ziyaret etti. Gençlik Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Akdoðan Gençlik Merkezi üyeleri, yaþlýlarla sohbet ederek birlikte vakit geçirdi. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, gençlerin sosyal sorumluluk projesine katýlarak destek verdiklerini ve yaþlýlara ziyarette bulunduklarýný kaydetti. Eroðlu, Gençlik Dairesi Müdürlüðüne baðlý Gençlik Merkezlerinin her yýl sosyal sorumluluk projesi gerçekleþtirdiklerinin ve önemli günleri kendilerinin tespit ederek proje ürettiklerinin altýný çizdi. YÜZLERÝNDE MASKE ELLERÝNDE BIÇAKLA FIRINDAN SANDVÝÇ ÇALDILAR TURÝZM ALANINDA YENÝ BÝR DERNEK Turizm sektörüne yönelik yazýlý ve görsel basýn yayýn organlarýnda çalýþan gazeteci, yazar, editör, akademisyen ve araþtýrmacýlardan oluþan Kýbrýs Türk Turizm Yazarlarý ve Gazetecileri Derneði (KITUYAD) kuruldu. Dernek, 22 Mart'ta kurulmasýnýn ardýndan, Merit Royal Otel'de kurucularla birlikte ilk toplantýsýný yaparak; amaç ve vizyonu ile yol haritasýný açýkladý. KITUYAD'dan yapýlan açýklamaya göre, toplantý Merit Otelleri Yönetim Kurulu Baþkaný Reha Arar'ýn ev sahipliðinde gerçekleþti. Turizm yazarlarý, akademisyenler, araþtýrmacýlar ve gazetecilerin katýldýðý toplantýda ilk sözü alan Arar, KKTC'de turizm yazarlýðýna duyulan ihtiyacý vurguladý ve bu oluþumdan dolayý çok memnun olduðunu söyledi. Muhasebe konusunda North Prime Group a deneyimli eleman alýnacaktýr. Rumca konuþan iki maskeli kiþi dün gece bir ekmek fýrýnýna girerek býçak tehdidiyle sandviç çaldý. Simerini ve diðer gazetelerin haberine göre fýrýn çalýþanýnýn maskelileri ve ellerindeki býçaðý görünce panik halinde dýþarý kaçmasý üzerine yazarkasayý açmaya çalýþan ancak baþaramayan Rumlar, 5 adet sandviç alýp kaçtý. Rum polisi fýrýný soyanlarýn Rum olduðuna inanýyor. KAYIP DÝPLOMA Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Rukiye Gürbüz ARIYORUM Satýlýk Profesyonel bakýcýyým. Yatýlý bakýcýlýk iþi arýyorum. Tel: Meriç (Mora) Yenikent bölgesinde 9 dönüm arsa nitelikli arazi ve Çukurova (Kurumanastýr)'da bir dönüm içerisinde ev satýlýktýr. Tel: SATILIK DAÝRE MELÝ EMLAK SATILIK Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Tel: Kiralýklar Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / Güney Kýbrýs'taki tahvil sahibi 200 kadar Rum'un önceki gün, Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki "Kýbrýs Bankasý" merkez binasý önünde olaylý bir eylem gerçekleþtirdiði bildirildi. Alithia gazetesi, eylemcilerin bankanýn camlarýný kýrarak içeriye girmeye çalýþtýðýný; bankanýn avlusuna yumurta, portakal ve taþ attýklarýný polisin müdahalesi üzerine "hýrsýzlar", "paramýzý geri verin" gibi sloganlar atarak, Rum Merkez Bankasý Baþkaný Hristalla Yorgacis'e de sözlü saldýrýda bulunduklarýný yazdý. Haberde, çýkan olaylarda bir kadýn eylemcinin yaralanarak Lefkoþa Rum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýðý belirtildi. SATILIK Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Otomatik vites, 2004 model Hyundai Matrix 18 bin TL. Tel: Kiralýk daire SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: MÜNHAL Part-time çalýþacak bayan eleman aranmaktadýr. Evin yanýnda bulunan lojmanda ücretsiz kalma imkâný bulunmaktadýr. Marmara bölgesi, Lefkoþa Not: Ehliyetli tercihimizdir. Eleman aranýyor Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay ve bayan eleman aranýyor Tel: Tel:

20 UEFA'nýn patronu yine Platini UEFA Baþkaný Michel Platini, 39. Olaðan UEFA Kongresi'nde yeniden baþkanlýðý seçildi. Avusturya'nýn baþkenti Viyana'daki Reed Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen kongrede, tek aday olarak girdiði seçimde üçüncü kez baþkanlýða seçilen Platini, döneminde 4 yýl daha görev yapacak. Futbolda sýra kupada n K-Pet Liglerine bir hafta ara verilecek. Futbolda sezonun 23'üncü hafta "A" ve "A2" Lig maçlarý bu hafta sonu deðil 45 Nisan haftasýnda oynanacak n Futbolda bu hafta sonu federasyon kupasý çeyrek final maçlarý oynanacak. Çeyrek final karþýlaþmalarý Cumartesi günü tarafsýz sahalarda olacak ve maçlar saat 14.30'da baþlayacak. K-Pet Liglerinde sezonu 23'üncü hafta maçlarý bu hafta sonu oynanmayacak. Futbol Federasyonu daha önce yayýnladýðý bildiri ile lig sezonu planlamasýnda yaptýðý deðiþikliði duyurmuþtu ve bu hafta sonu oynanmasý gereken 23.hafta maçlarýný, kupa çeyrek finalleri nedeniyle 1 hafta ileriki tarihe ertelemiþti. Buna göre tüm "A" ve "A2" Liglerin 23.hafta maçlarý 4-5 Nisan'da oynanacak. Futbolda lige verilen 1 haftalýk arada Pepsi Kýbrýs Kupasý çeyrek final maçlarý oynanacak. Federasyon kupasý çeyrek final 4 maçý da Cumartesi günü tarafsýz sahalarda oynanacak ve maçlar saat 14.30'da baþlayacak. Kupada geçtiðimiz sezonun finalisti Yenicami ile son þampiyon Lefke bu kez çeyrek finalde birbirlerine rakip oldular. Süper Lig'in iki güçlü takýmý Doðan Türk Birliði ile Küçük Kaymaklý da kozlarýný çeyrek finalde paylaþacak ekipler. Ýki takým ligde de 23'üncü haftada karþý karþýya gelecekler. Yani futbol severler 2 haftada 2 kez Doðan-Kaymaklý maçýný izleyebilecek. Kupada yoluna devam eden tek 1.Lig ekibi Yalova kupa çeyrek finalinde Yeniboðaziçi ile eþleþirken, çeyrek finalin bir diðer karþýlaþmasý iki doðu bölgesi takýmý olan Gençler Birliði ile Mormenekþe arasýnda Çeler ve Hafýz'dan önemli baþarý n Türkiye Avcýlýk ve Atýcýlýk milli takýmý'na seçildiler Atýcýlýk Federasyonu'nun iki önemli sporcusu Ali Çeler ve Salih Hafýz, skeet dalýnda ilk kez büyükler Türkiye Avcýlýk ve Atýcýlýk Milli Takýmý'na seçilerek, 2729 Mart 2015 tarihleri arasýnda Birleþik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Atýcýlýk Dünya Kupasý'nda mücadele etme hakký kazandý. Konuyla ilgili olarak Spor Dairesi'ni ziyaret eden ve bu güzel haberi daire müdürü Hüseyin Cahitoðlu ile paylaþan KKTC Atýcýlýk Federasyonu Baþkaný Türker Yiðitcan, bunun çok önemli bir baþarý olduðunu söyledi. Her iki sporcunun daha önce Türkiye Genç Milli Takýmlarý'nda mücadele ettiklerini söyleyen Yiðitcan, ancak ilk kez büyükler dalýnda mücadele etme hakký kazanan Ali Çeler ve Salih Hafýz'ýn, diðer genç atýcýlarýmýza örnek teþkil edeceðini ifade etti. olacak. Pepsi Kýbrýs Kupasý Çeyrek Final Eþleþmeleri ve Programý: 28 Mart Cumartesi GÝRNE 20 TEMMUZ STADI: YENÝCAMÝ-LEFKE LEFKOÞA ÞHT. HÜSEYÝN RUSO STADI: Y.BOÐAZÝÇÝ-YALOVA CÝHANGÝR STADI: DOÐAN TB-K.KAYMAKLI MAÐUSA DR. FAZIL KÜÇÜK STADI: G.BÝRLÝÐÝ-MORMENEKÞE Pepsi Kýbrýs Kupasý Çeyrek Final'inde yine Yenicami-Lefke rekabeti yaþanacak Altay ve Davulcu "Tur" peþinde Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn Çeyrek Final karþýlaþmalarý 28 Mart 2015, Cumartesi günü oynanacak. Geçtiðimiz yýlýn iki Pepsi Kýbrýs Kupasý finalisti Yenicami ile Lefke, bu yýl Pepsi Kýbrýs Kupasý Çeyrek Finali'nde karþý karþýya gelecekler. 20 Temmuz Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþma saat 14:30'da baþlayacak. Sezona Pepsi Kýbrýs Kupasý'ný hedefleyerek baþlayan 4 takýmýn bir birleri ile eþleþtiklerine dikkat çeken Yenicami Teknik Direktörü Turan Altay ve Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu ayni fikirleri dile getirdiler ve ayni hedefleri ortaya koydular. Teknik direktörlerini ikisi de "Bu maçý alan Kupaya çok yaklaþýr. Turu geçen biz olmalýyýz" dediler. Turan Altay "Sezona baþlarken 3 hedefimiz vardý" diyen Yenicami teknik Direktörü Turan Altay, ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE "Süper Kupa'yý aldýk. Þampiyonluða çok yakýnýz. Kupa için de Lefke karþýsýna çýkacaðýz. Kupayý hedefleyen 4 takým bir birleri ile eþleþti. Bu nedenle çeyrek finalde baþarýlý olan takým kupayý yarýlayacaktýr" dedi. Karþýlaþmanýn final havasý þeklinde geçeceðine olan inancýný vurgulayan Altay, "Bu maça iyi hazýrlanýyoruz. Eksik veya cezalý futbolcumuz yok. Geçtiðimiz hafta elde ettiðimiz Yeniboðaziçi galibiyeti ile birlikte Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK kulübümüzün yeni bir yönetime kavuþmasý futbolcularýmýzý motive etmiþtir" þeklinde konuþtu. Lefke ile oynayacaklarý karþýlaþmanýn, yeni yönetim ile çýkacaklarý bu ilk karþýlaþma olacaðýna da dikkat çeken Turan Altay, "Bu maçý kazanýp, turu geçen taraf olmak istiyoruz. Böylesi önemli bir karþýlaþmada siyah beyazlý taraftarýmýzý yanýmýzda görmek de istiyoruz" dedi. Toyar Davulcu Takýmýnýn tek bir hedefi kaldýðýný, bunun da Pepsi Kýbrýs Kupasý olduðunu vurgulayan LefkeTeknik Direktörü Toygar Davulcu, "Küçükkaymaklý karþýlaþmasýnýn bizim için hiçbir önemi yoktu. Bu nedenle bu karþýlaþmayý çoktan bir kenara býrakýp, hafta sonu Yenicami ile oynayacaðýmýz kupa maçý için hazýrlýklara baþladýk" dedi. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Geçtiðimiz sezonun iki finalist takýmýnýn karþýlaþmasýný kazanan tarafýn finali garantileyip, kupayý kazanmaya en yakýn takým olacaðýna dikkat çeken Davulcu, "Bu maçý kazanýp, turu geçen takým biz olmalýyýz. Çok sýkýntýlý günler geçirdiklerini, taraftarýn kendilerine kýrgýn olduðunu da bildiklerini belirten Davulcu, menekþe beyazlý taraftara seslendi. Davulcu, "Kýrgýnlýklarý bir yana býrakýp, bu karþýlaþmada tek yürek olalým. Kazanýrsak Lefke kazanacak, kaybedersek Lefke kaybedecek. Unutulmamalýdýr ki, Lefke'den baþka Lefke yoktur" þeklinde konuþtu. Davulcu, sakatlýðý devam eden Aykut Esmeraslan'ýn dýþýnda, takýmda baþka bir sorun olmadýðýný da belirtti. Yenicami takýmý karþýlaþma öncesi Merit Lefkoþa Otel'de kampa girerken; Lefke takýmý karþýlaþmaya her gün antrenman yapýp, bir araya gelerek hazýrlanýyor. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TARÝH: 10 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4822 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 10 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4822 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Seçime yaklaþtýk iyice, ama adaylarý toplu halde ekranlarda göremedik hala... Neden? Er meydanýndan kaçan mý var? Tek baþýna þarký söyleyince herkesin sesi daha mý tatlý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı