TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým"

Transkript

1 TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

2

3 HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada hastalýklarý ve kazalarý önlemek için birçok yol vardýr. Bu nedenle yasalar çýkarýlmýþtýr Tarýmda Ýþ Aracýlýðý Yönetmeliði'nin 11. Maddesi iþçilerin barýnma yerlerini, yeme ve yatma durumlarýný saðlýða ve barýnma koþullarýna uygun biçimde saðlamak ve iþçilerin ihtiyaçlarý olan hizmetlere ulaþmasýný saðlamak için mahalli mülki idare amirleri nezdinde gerekli baþvurularý yaparak takip etmeyi tarým iþ aracýlarýna görev vermiþtir. Tarým Ýþ Aracýsý; Tarlada hastalýklara, kaza ve yaralanmalara neden olabilecek faktörleri bilmeli, Hastalýk, kaza ve yaralanmalarý önlemek için gerekli iþleri yapmalýdýr. Ekte Tarým Ýþ Aracýsý (Yarýcý/Elçi/Çavuþ) Devletin Resmi Görevlisidir. -1-

4 NÜFUSA KAYDI OLMAYANIN DOKTORU OLMAZ Tarlaya iþe götürdüðünüz her kesin kimliðinin olup olmadýðý kontrol edilmelidir. 1 aydan küçük bebeklerin nüfus kayýt iþleminden para alýnmaz. Tarlaya giderken ailelere aile hekimlerine telefon numaralarýný býrakmalarýný, hatta herhangi bir soruna karþýn sizin de numaranýzý býrakmalarýný isteyin. Çünkü aile hekimleri hastalýklardan korunmak için aþý, çocuk ve gebe izlemi gibi gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Eðer aile hekimi olmazsa ya da aile hekimi kiþiye ulaþamazsa hastalýklarý önleme hizmetleri verilemez, çocuklar ve gebe kadýnlarda aðýr hastalýklar hatta ölümler olabilir. Ýþe gitmeden önce herkesin (bebek dahil) aile hekimine kayýtlý olup olmadýðýný kontrol edin. Ýþe gittiðiniz yerde en yakýn Toplum Saðlýðý Merkezi'ne giderek kaç kiþi olduðunuzu, bebek ve gebe sayýnýzý bildirin. -2-

5 MÝKROPLAR HASTALIKLARA NEDEN OLUR Tarým alanlarýnda toprakta, suda, havada çok çeþitli mikroplar vardýr. Bu mikroplar ishal, sýtma, þark çýbaný, verem, tetanoz gibi bulaþýcý hastalýklara neden olabilir. Hasta insan varsa sivrisinek, tatarcýk gibi sinekler hasta kiþiyi ýsýrýp mikrobu saðlam kiþiye bulaþtýrýrlar. Hastalýklar organlara zarar vererek iþ güç yapamaz hale getirir. Kadýn gebeyse düþük ya da ölü doðum, ya da sakat/özürlü/zeka geriliði olan bebek doðumlarýna neden olur. Mikrobun Vücuda Giriþ Kapýsý Aðýz, burun, deri, göz, kulak, üreme organlarý Hastalýðýn Kolay Bulaþtýðý Kiþiler Gebeler, çocuklar, yaþlýlar, herhangi bir hastalýðý olanlar, iyi beslenemeyenler... Mikroplar Virüs, Mantar, Parazit, Bakteri Mikrop Kaynaðý: Mikrobu taþýyan canlýlar (insan, hayvan, böcek vs.), kirli su, toprak... Mikrobun Bulaþma Yolu Sular, hava, toz,hasta insanlar, hasta hayvanlar (sinek, köpek) ortak kullanýlan havlu, týrnak makasý, tarak gibi malzemeler Mikrobun Yayýlma Yollarý Dýþký, balgam, tükürük, kan, idrar, döl suyu Hastalýklarý önlemek mümkündür. -3-

6 TEMÝZ-ÝÇME KULLANMA SUYU ve GIDA KULLANILMALIDIR. Mikroplarýn çoðu su ve besinlerle bulaþýr. Kirli sulardan kaynaklanan hastalýklar, Hepatit-A (sarýlýk), ishaller, tifo gibi hastalýklardýr. Hem içme suyunun hem de yemek piþirme ve bulaþýk yýkamada kullanýlan suyun temiz olmasý gerekir. Eðer su temiz depodan gelmiyorsa, su mikroplardan temizlenmelidir. Temiz-içme kullanma suyu hastalýklarý önler. -4-

7 SUYUN MÝKROPLARINI TEMÝZLEYEBÝLÝRÝZ Suyu temizlemek için KLOR kullanýlýr, Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nde Çevre Saðlýðý Birimleri klor tabletini ücretsiz olarak daðýtmaktadýr. Klor kutusunun üstünde nasýl kullanýlacaðý yazýlýdýr, Klor tableti mikrop öldürücüdür, sadece suyu ve sebzeleri temizlemek için kullanýn ve çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýnýz. Klor tabletlerini güneþ ýþýðýndan uzak ve serin yerlerde saklayýnýz. Klor tableti ya da çamaþýr suyu yoksa, suyu kaynatarak da temiz hale getirebiliriz. Su kaynamaya baþladýktan sonra fazladan 10 dakika daha kaynatýrsak içerisindeki mikroplarý temizlemiþ oluruz. Kaynatýlmýþ suyun tadý biraz deðiþir. Çünkü suya lezzet veren bazý gazlar su kaynarken havaya karýþýr. Eðer bu suyu kaptan kaba boþaltýrsak suya tekrar eski lezzetini kazandýrmýþ oluruz. Suyu metal veya açýk renk kaplarda aðzý kapalý olarak saklamalýyýz. Ýçine daldýrdýðýmýz maþrapa ya da tasýn temiz olmasýna özen göstermeliyiz. Ýþe giderken KLOR alýn. -5-

8 MÝKROPLARIN ÇOÐU ELÝMÝZDEN BULAÞIR Mikroplarýn çoðu ellerimizden vücudumuza girer. Nezle, grip, ishal gibi pek çok hastalýðýn nedeni kirli ellerdir. Ýshalli hastalýklar çocuklarda büyüme geriliði ve ölüme neden olabilir. Eðer gebe bir kadýn ishal olursa; düþüðe, erken doðuma neden olabilir ya da anne karnýndaki bebeðin büyümesi yavaþlar. Yemekten önce, iþ yaptýktan sonra ve tuvaletten sonra eller bol su ve sabunla yýkanmalý, parmak aralarý ve týrnak dipleri iyice ovulmalýdýr. Çocuklar bize bakarak öðrenir. Bu nedenle el yýkama konusunda çocuklarýmýza örnek olmalýyýz. Ellerin sabunla yýkanmasý, ellerimizdeki kimyasal maddelerin de temizlenmesini saðlar. El yýkama hastalýklarý önler. Tarlada su ve sabun olmalýdýr. -6-

9 GÜVENLÝ GIDA KULLANIN GÜVENLÝ BESLENME ÝÇÝN 5 ANAHTAR 1. Temizliðe önem vermeliyiz Yemek yapmaya baþlamadan önce ellerimizi bol su ve sabunla yýkamalýyýz. Yemek hazýrlamadan önce kullanacaðýmýz kaþýk, býçak, tahta, tencere gibi malzemeleri iyice yýkamalýyýz. Yiyeceklerimizi fare, böcek, haþerelerden korumak için kapaklý kaplarda saklamalýyýz.. 2. Piþmiþ ve çið gýdalarý birbirinden ayrý tutmalýyýz. Et, tavuk, balýk gibi piþmemiþ yiyecekler diðer gýdalardan ayrý tutulmalýdýr. Býçaklar, doðrama tahtalarý gibi mutfak aletlerini piþmemiþ yiyeceklerde kullandýktan sonra baþka yiyeceklerde kullanmadan önce yýkamalýyýz. Yenmeye hazýr gýdalarýn piþmemiþ gýdalarla temasýný engellemek için kapalý kaplarda saklamalýyýz. 3. Ýyice piþirelim Özellikle et, tavuk, yumurta ve balýk gibi gýdalarý iyice piþirmeliyiz. Çorba ve sulu yemeklerin tamamen piþtiðinden emin olana kadar kaynatmalýyýz. Önceden yapýlmýþ bir yemeði iyice ýsýttýktan sonra yemeliyiz. 4. Yiyeceklerimizi doðru ýsýda saklamalýyýz Tüm piþmiþ ve bozulabilir yiyecekleri dýþarýda biraz soðuduktan sonra buzdolabýna koymalýyýz. Akþamdan piþmiþ yemek tarlaya götürülünce tarlada sýcakta bozulabilir. Bu nedenle yemekler tarlada piþirilmelidir. Neden? Toprakta, suda, hayvanlarda ve insanlarda pek çok tehlikeli mikrop bulunur. Bu mikroplar eller, temizlik bezleri ve özellikle doðrama tahtasý gibi mutfak aletleriyle taþýnýr; biz farkýna bile varmadan yiyeceklerimize bulaþýp, gýda zehirlenmelerine ve hastalýklara neden olur. Neden? Özellikle et, tavuk, balýk gibi piþmemiþ gýdalar ve bunlarýn sularýnda tehlikeli mikroplar yemek hazýrlama ya da saklama sýrasýnda diðer gýdalara da bulaþabilir Neden? Piþirmek, yiyeceklerdeki mikroplarý öldürür. Özellikle kýyma, kemikli et parçalarý ve bütün tavuk piþirirken iç kýsýmlarýnýn iyice piþmesine dikkat etmeliyiz. Neden? Piþmiþ yemekler buzdolabý dýþýnda 2 saatten sonra bozulmaya baþlar ve mikroplar çok hýzlý çoðalýr. 5. Temiz su, temiz malzeme kullanmalýyýz Yemeklerde ve bulaþýðý yýkarken temiz su kullanmalýyýz. Sebze ve meyveleri iyice yýkadýktan sonra kullanmalýyýz. Sebzeleri klorlu suda yýkamak daha iyidir. Klor kutusunun üzerinde ne kadar kullanýlacaðý yazýlýdýr. Sütü kaynamaya baþladýktan sonra en az 5 dakika kaynadýktan sonra ateþten indirmeliyiz. Marketten aldýðýmýz gýdalarýn son kullanma tarihine dikkat etmeli, tarihi geçmiþ yiyecekleri yememeliyiz. Neden? Sulara mikrop karýþmýþ olabilir. Çürümüþ yiyeceklerde zehirli maddeler olabilir. Klor kullanmak mikroplarý öldürür. -7-

10 YETERSÝZ VE DENGESÝZ BESLENMEK ÝNSANI HASTA EDER Yeterli ve dengeli beslenmek demek bilinen 4 besin grubundan ayný günde tüketmek demektir. 1. Un, þeker, tahýl ürünleri 2. Et, tavuk eti, balýketi, yumurta, kuru baklagiller 3. Süt, yoðurt, ayran, sütten yapýlmýþ diðerleri 4. Sebzeler, meyveler Yeterli ve dengeli beslenmek için yukarýda sayýlan tüm bu besin öðelerinden her öðün tüketmek gerekir. Yeterli ve dengeli beslenmeyen kiþilerde; Kansýzlýk Halsizlik, güçsüzlük Zayýflama Kof þiþmanlýk Aðýzda yaralar ve diþ çürükleri Yaþlýlýkta kemik erimesi Ciltte kuruluk bazen yaralar Sýk sýk hastalanma Þeker hastalýðý- kalp hastalýðý- þiþmanlýk görülür Kansýzlýk her türlü hastalýða kapý açar. -8-

11 ÇOCUKLARIN AÞILANMASI GEREKÝR Aþýlar çocuklarýmýzý birçok hastalýktan korur. Verem, sarýlýk (Hepatit A ve B), difteri (kuþpalazý), boðmaca, tetanoz, kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, çocuk felci, zatüre, menenjit ve suçiçeði hastalýklarý aþý ile önlenir. Her bir aþýnýn zamaný vardýr ve Aile Hekimi çocuklarýn aþý zamaný geldiðinde ücretsiz olarak aþýlar. Çocuklarýn aþýlarýnýn zamanýnda yapýlmasý için çocuðun aile hekimine kayýtlý olmasý gerekir. (Aile hekimine kayýt olmak için kimlik fotokopisi ve bir dilekçe yeterlidir.) Örneðin, zamanýnda (çocuk 1 yaþýndayken) kýzamýk aþýsý yapýlmayan çocuklar, kýzamýk mikrobu ile karþýlaþýrsa bu mikrop çocuðun beynine yerleþebilir ve yýllar sonra beyinde felç oluþturarak (SSPE) çocuðun ölümüne neden olabilir. Örneðin, zamanýnda kabakulak aþýsý yapýlmayan erkek çocuklarda, ileri yaþlarda mikrobu kapýnca, üreme organýný (testisler) tutar ve bu çocuklar kalýcý olarak kýsýr kalabilir. Ailelere çocuklarýn ve kadýnlarýn aþý kartlarýný yanlarýna almalarýný söyleyin. Eðer gittiðiniz bir Aile Saðlýðý Merkezinde aþý yapýlmamasý gibi bir problemle karþýlaþýrsanýz 184 no'lu telefonu arayabilir veya Toplum Saðlýðý Merkezlerine baþvurabilirsiniz. -9-

12 KADINLARIN TETANOZ AÞISI YAPILMALIDIR Tetanoz hastalýðý toprakta bulunan bir mikroptan bulaþýr ve ölümcüldür. Tetanoz hastalýðýna neden olan mikrop her yerde bulunabilir. En çok tarýmda çalýþanlar tehlike altýndadýr. Tarýmda çalýþan bir kiþi kaza sonucunda bir yerini kestiðinde veya yaralandýðýnda derhal en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Tetanoz insandan insana bulaþmaz. Çocuklara ve yaþ arasý kadýnlara tetanoz aþýsý ücretsiz yapýlýr. Çünkü; Tetanoz mikrobu çoðunlukla doðum sýrasýnda göbek kordonu kesilirken bebeðe bulaþýr. Tetanoz mikrobu bulaþmýþ bir bebek doðduðunda tamamen saðlýklý görünür, fakat 2-3 gün sonra ememez ve kasýlmalar baþlar, bebek ölür. AÞI ile TETANOZ hastalýðýndan korunmak mümkündür. -10-

13 SÝVRÝSÝNEK, TATARCIK, KENE HASTALIK TAÞIR Sýtma, þark çýbaný, Kýrým Kongo Kanamalý ateþi hastalýklarýna karþý önlem alýnmalýdýr. Sýtma sivrisineðin, þark çýbaný tatarcýk sineðinin, Kýrým Kongo Kanamalý ateþi kenenin ýsýrmasý ile saðlam kiþilere bulaþýr. Sýtma hýzla kansýzlýk yapar, çocuklarýn büyümesi durur, gebeler düþük ya da ölü doðum yapar. Þark çýbaný hemen tedavi edilmezse iz býrakýr. Kýrým Kongo Kanamalý ateþi öldürücüdür. Bu hastalýklardan korunmak için; 1. Ateþ, titreme, yüzde en az 1 ay geçmeyen sivilce þeklinde yaralar olduðunda hemen en yakýn doktora gidilmelidir. Çünkü bu hastalýklarýn yayýlmamasý için en etkili yöntem, hastalarý tedavi etmektir. Ateþlenen kiþiyi hemen doktora götürün. -11-

14 SITMA VE ÞARK ÇIBANI ÖNLENEBÝLÝR HASTALIKLARDIR 1. Sivrisinek mücadelesi yapýlmalýdýr. Hemen bulunduðunuz ilin Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baþvurun. 2. Tarla, bahçede çalýþýrken sinek ve kenelerin ýsýrma ihtimali olan kol ve bacaklar uzun kollu-uzun bacaklý giysiler giyilmelidir. 3. Uyurken cibinlik kullanýlmalýdýr. 4. Sineklerin üremesine neden olabilecek kirli su birikintileri olmamalý, bunlar kurutulmalýdýr. 5. Kýrým Kongo Kanamalý ateþi aðýr seyreder. Ateþ, vücutta kanama olan herkes hastaneye gitmelidir. 6. Ailesinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi olanlar da hastaneye gitmelidir. Kene ýsýrmasý durumunda kene kusturulmamalý, sýkýlmamalýdýr. Bunun yerine en yakýn hastaneye gidilmelidir. Etraftaki su birikintileri, tuvaletler, çöplerin toplandýðý alanlar, kirli sular sinek, böcek, fare gibi hayvanlarýn üreme alanlarýdýr. Cibinlik altýnda uyunmalýdýr. -12-

15 VEREM ÖNLENEBÝLÝR BÝR HASTALIKTIR Verem hastalýðýndan korunmanýn en etkili yolu hastalarýn hemen bulunup tedavi edilmesidir. Göðüs-sýrt aðrýsý, uzun süren öksürük, halsizlik, balgam, bazen kanlý balgam, ateþi olan herkes mutlaka doktora gitmelidir. Verem hastalýðýnýn tedavisi en az 6 ay sürer. Tedavisi tamamlanmamýþ hastalar etrafa mikrop yayar, diðer insanlarýn da hastalanmasýna neden olur. Verem hastalýðýndan korunmak için: Saðlýk kuruluþlarýnda her yýl düzenli kontrollerden geçilmelidir. Çocuklarýn Verem (BCG) aþýsý yaptýrýlmalýdýr. Dengeli ve iyi beslenmeye çalýþýlmalýdýr. Güneþ ýþýnlarý verem mikrobunu öldürür. Bu nedenle yaþanýlan yerlerin güneþlendirilmesi saðlanmalýdýr. Tozlu yerlerin temizliði yapýlmalýdýr. Aþýrý yorulmadan, dinlenerek çalýþýlmalýdýr. Sigaraya baþlanmamalý, içiliyorsa hemen býrakýlmalýdýr. Kahvehane gibi kapalý ve sigara içilen yerlerden uzak durulmalýdýr. Süt ve süt ürünleri de verem bulaþma kaynaðý olabilir. Bu nedenle sütler iyice kaynatmadan tüketilmemelidir. Ambalajlý sütler temizdir. Çalýþan iþçiler arasýnda verem ilacý kullanan varsa ilacý biter bitmez en yakýn Toplum Saðlýðý Merkezine baþvurulmalýdýr. -13-

16 BAÐIRSAK PARAZÝTLERÝ, TEMÝZLÝÐE DÝKKAT EDÝLEREK ÖNLENÝR Sýk karýn aðrýsý, mide bulantýsý, ishal þikayeti olan kiþilerin baðýrsak paraziti açýsýndan aile hekimine gitmesi ve tedavi olmasý gerekir Tarým iþçilerinin paraziter hastalýklara (baðýrsak kurdu, solucan) yakalanma riski oldukça yüksektir. Parazitler özellikle çocuklarda büyüme geriliðine neden olur. Tarým iþçilerinde paraziter hastalýklarýn fazla olmasýnýn nedenleri: 1. Kirli eller, 2. Kirli gýdalar, 3. Tuvalet, çöp, su birikintilerinden çoðalan sinekler, 4. Yemek yapýlan yerlerin kirli olmasý, 5. Mutfak ve tuvaletin yakýn ya da ayný yerde olmasý, 6. Çocuklarýn çamur, su birikintisi, tuvalet yakýnlarýnda oynamasýdýr. Önlemek için uyulmasý gereken kurallar; 1. Klorlu su kullanýlmalýdýr. 2. Eller sýk sýk yýkanmalýdýr. 3. Tuvaletten sonra, çocuklarýn altýný temizledikten sonra eller yýkanmalýdýr. 4. Açýk alanlara dýþkýlanmamalýdýr. 5. Gýdalar temiz tutulmalýdýr. Her aile arazi tipi uygun tuvalet yapmalýdýr. -14-

17 TUVALET MÝKROPLARI UZAKLAÞTIRIR Tuvaletler; Tuvalet kullanmak etrafa mikrop yayýlmasýný önler ve mahremiyet için gereklidir. Açýk alanlara rastgele ihtiyaç gidermek, bizim ve çocuklarýmýzýn hasta olmasýna neden olur. Tuvaletlerin içme suyu kaynaðýndan uzak olmasý gerekir. Tarlada tuvalet yapýmý; Tarlada her aileye bir tuvalet yapýlmasý gerekir. Tuvaletlerin yanýnda el yýkama düzeneði olmalýdýr. Tuvalet barýnaklardan (çadýrlardan) en az 40 adým uzaða yapýlmalýdýr. Önce 1.5 metre derinliðinde, yaklaþýk 1 metre geniþliðinde çukur açýlýr. Çukurun üzeri uygun malzemelerle kapatýlýr ve bir dýþkýlama deliði býrakýlýr. Çevresi ve üzeri kullananlarýn görünmemesi için kapatýlýr. Çukurdan çýkan toprak tuvaletin kenarýna yýðýlýr ve yanýna bir kürek konur. Her dýþkýlamadan sonra üzerine bir kürek toprak atýlýr. Üzerine toprak atýlmasý tuvalet çukurunda mikroplarýn çoðalmasýný azaltýr. Tarlada çalýþýrken de kolay ulaþabileceðiniz tuvalet yapýn Ýþçilerinize arazi tipi tuvalet yapýmýný öðretin. -15-

18 BÝR ÇOK HASTALIK HAYVANLARDAN BULAÞIR Brusella (peynir-hayvan hastalýðý), tifo, veba gibi bazý hastalýklar hayvanlardan bulaþýrlar. Yaþadýðýnýz alana hayvanlarýn yaklaþmamasýný saðlayýn. Barýnaklarý hayvanlarýn yaþadýðý alanlardan uzaða yap. Hayvanlarla temas eden her kes sýk sýk ellerini yýkamalýdýr. Hayvanlar özellikle insanlara bulaþabilecek hastalýklar açýsýndan aþýlanmalýdýr. Hayvan barýnaklarýndan sorumlu kiþilerin elleri, ayaklarý ya da baþka yerlerinde açýk yaralar varsa bu yaralar kapatýlmalý, yaralar sýk sýk pansuman yapýlmalýdýr. Gebeler ve 5 yaþýndan küçük çocuklar hayvan bakýmý yapmamalýdýr. Hayvanlar için herhangi bir amaçla kullanýlan kaplar ev içinde kullanýlmamalýdýr. Hayvan ýsýrýklarý kuduza neden olabilir. Bir hayvan tarafýndan ýsýrýlmýþ kiþi hastaneye götürülmelidir ve kuduz aþýsý yapýlmalýdýr. Hayvanýn ýsýrdýðý yer bol su ve sabunla yýkanmalý ve en yakýn hastaneye gidilmelidir. -16-

19 ZÝRAÝ ÝLAÇLAR KURALLARINA UYGUN KULLANILMALIDIR Tarlada çalýþýrken, orada yetiþen ürünleri böceklerden koruyabilmek için kullanýlan ilaçlara zirai ilaç denir. Zirai ilaçlar ZEHÝR dir. Vücuda Giriþ Yollarý Zararlý Etkileri Korunma Yollarý TOPRAK SU HAVA'ya bulaþýr. Göz Aðýz ve sindirim sistemi Solunum yolu, burun Cilt Hemen görülen durumlar Zehirlenmeler Uzun süre sonra görülen durumlar Sakat doðumlar Düþük ve ölü doðumlar Ciddi kansýzlýk Kýsýrlýk Hormon bozukluðu Sinir sistemi hasarlarý Astým ve allerji Yarýk-damak dudak Depresyon Kanserler Gözlük kullanýn Maske takýn Uzun pantolon giyin Uzun kollu gömlek giyin Eldiven giyin -17-

20 ZÝRAÝ ÝLAÇLAR KURALLARINA UYGUN KULLANILMALIDIR (Davamý ) Zirai ilaç uygulanýrken dikkat edilmesi gerekenler Þapka, maske, eldiven, gözlük, uzun kollu gömlek, uzun pantolon, çoraplar, kapalý ayakkabý veya bot giyilmelidir. Püskürtme yapýlan alanlara girilmemelidir. Ýlaçlama sonrasý tarlaya girilmemelidir. Ýlaçlamadan sonraki bekleme süresi kullanýlan zirai ilaç kutusunda yazmaktadýr. Bu süre ne kadarsa o kadar bekleyip ondan sonra tarlaya girilebilir. Eller sýk sýk sabunla yýkanmalýdýr. Böylece hem ellerdeki kalýntýlar uzaklaþtýrýlýr ve bunlarýn cildin içine girmesi engellenir, hem de aðýz, göz, burun yoluyla alýnmasý azaltýlmýþ olur. Bol su içilmelidir (6-8 su bardaðý). Su zehrin vücuttan atýlmasýný kolaylaþtýrýr. Ýlaçlama yapýlan bölgelere uyarý levhasý koymak gerekir. Ýlaç kutularý etrafa geliþigüzel atýlmamalý, uzakta bir yere gömülmelidir. Eve ya da çadýra girmeden önce; Eller yýkanmalý ve tarlada kullanýlan bot, eldiven, þapka ve diðer giysiler çýkarýlmalý ve bir torbaya konulmalýdýr. Tarlada kullanýlan kýyafetler diðer çamaþýrlardan ayrý yýkanmalý ve yýkarken eldiven giyilmelidir. Yýkanan kýyafetler güneþte kurutulmalýdýr. Hemen duþ alýnmalýdýr. Duþ yaparken vücut ovulmamalý ya da keselenilmemelidir. Çünkü kese yapýldýðýnda, zirai ilaçlar deriye nüfuz edebilir. El ve ayak týrnak kökleri temizlenmelidir. Duþ aldýktan sonra ve çocuklara sarýlmadan ya da onlarla oynamadan önce temiz kýyafetler giyilmelidir. Zirai ilaçlar zehirdir. Zehir vücudumuzdan ve evimizden uzaklaþtýrýlmalýdýr. -18-

21 BOYALAR, DETERJANLAR, MEKANÝK YAÐLAR HASTALIK NEDENÝDÝR Tarým çalýþanlarý mekanik yaðlara maruz kalýrlar. Mekanik yaðlar (makine yaðlarý) ciltte yaralara neden olabilir. Bu yaðlarýn aðza, burna sürülmesi de hastalýklara neden olabilir. Mekanik yaðlarýn saðlýðýmýza zarar vermesini engellemek için yapýlacak iþler; 1. Makinelerin bakýmýný ustalar yapmalýdýr. 2. Ellere, yüze makine yaðý deðmiþse bol su ve sabunla yýkanmalýdýr. 3. Makine yaðlarýný vücuttan silmek için gaz yaðý, benzin, mazot, neft, tiner gibi maddeler kullanýlmamalýdýr. 4. Makinelerin yaðlý bölümleriyle uðraþýlacaksa mutlaka kalýn eldiven giyilmelidir. 5. Boya ve deterjanlar da insan saðlýðýna zarar verebilir. 6. Özellikle boyalarýn içinde bulunan çeþitli kimyasallarýn zararlý olabileceði unutulmamalýdýr. Su ve sabun hayat kurtarýr. -19-

22 TOZLAR HASTALIK NEDENÝDÝR Tarým iþçileri bitki, atýk, gübre, hayvansal atýk, hayvan tüyü, polenler, tahýllar, toprak gibi çeþitli tozlara maruz kalýrlar. Bu tozlar çeþitli hastalýklara yol açabilir. Tozlarýn neden olduðu hastalýklar; 1. Akciðer iltihabý 2. Astým 3. Alerjik hastalýklar 4. Sinir sistemi hastalýklarý Toz sigara içen kiþileri daha çok etkiler. En çok toza maruz kalýnan iþler; 1. Tarlanýn sürülmesi 2. Koyun, keçi tüylerinin kýrpýlmasý 3. Zirai ilaç uygulama 4. Tarýmda kullanýlan araçlarýn egzosu 5. Hasat iþleri 6. Tarla yakma Çalýþýlan yerde en fazla toz çýkaran iþler belirlenmeli ve önlem alýnmalýdýr. -20-

23 TOZLARIN NEDEN OLDUÐU HASTALIKLARDAN KORUNMAK MÜMKÜNDÜR Tarým iþçilerinde toza baðlý hastalýklarýn belirtileri; Öksürük, Hapþýrýk, Nefes almada zorluk, Göðüste sýkýþma hissi, Burun akýntýsý, Gözlerde kýzarýklýk, Baþ aðrýsý, Ateþ, Boðazda gýcýk hissi, Boðaz yanmasý. Tozlarýn zararlarýndan korunma yollarý; Tozlu ortamda uzun süre kalýnmamalýdýr. Tozlu iþlerin listesi yapýlýp bu iþlerde çalýþma süresi kýsaltýlmalýdýr. Tozlu iþler yapýlýrken maske kullanýlmalý, maske yoksa aðzý ve burunu kapatacak þekilde tülbentle kapatýlmalýdýr. Tozlarýn neden olabileceði hastalýklar konusunda aile hekimlerine gidip muayene olunmalýdýr. Toza karþý önlem alarak iþçiler korunmalýdýr. -21-

24 AÞIRI SICAK VE GÜNEÞ HASTALIK NEDENÝDÝR Ýþleri gereði tarým iþçileri sýcak altýnda çalýþmaktadýrlar. Sýcak altýnda çalýþmak insan saðlýðýna zarar verebilir. Sýcak ya da güneþ çarpmalarý yaygýn olarak görülür. Gebelikte düþük, ölü doðum, sakat/özürlü çocuk doðumuna neden olabilir. Gözlerde katarakt hastalýðýna neden olur. Deri hastalýklarý, hatta güneþ ýþýnlarýnýn dik olduðu saatlerde çalýþýlýrsa cilt kanserleri görülür. Özellikle yaþlýlar, þiþmanlar, çocuklar, gebeler, kalp-böbrek-karaciðer hastalarý, þeker hastalarý, yüksek tansiyon hastalarý tehlike altýndadýr. Sýcaktan korunmak için; Ýþçiler þapka ve güneþ gözlüðü (ultra viyole gözlük) takmalýdýr. Mevsim þartlarýna uygun, terletmeyen, açýk renkli ve hafif giysiler giyilmelidir. Ultra Viyole olmayan güneþ gözlükleri kullanýlmamalýdýr. Körlüðe neden olabilir. Bol miktarda sývý tüketilmelidir. Vücut temiz tutulmalýdýr. Kolay ulaþýlabilir yerlere gölgelik yapýlmalýdýr. Tarlada herkesin kolay ulaþacaðý þekilde gölgelikler yapýlmalýdýr. -22-

25 AÐIR KALDIRMA, AYAKTA UZUN SÜRE ÇALIÞMA, EÐÝLEREK ÇALIÞMA HASTALIKLARA NEDEN OLUR Tarým iþçileri ayakta uzun süre çalýþmak zorunda kalan, aðýr kaldýrma-yük taþýma iþlerini yapan kiþilerdir. Bu tip iþler düþük ve erken doðumlara neden olur. Tarým iþçilerinde kas yýrtýlmalarý, burkulmalar, kýrýk-çýkýklar, bel aðrýsý, siyatik, fýtýk, artrit, el-bilek-kol-dirsek omuz þiþlikleri çok görülür. Bu hastalýklar büyük balyalarý, gübre çuvallarýný, büyük çantalarý ve buna benzer yükleri taþýmayla, kaldýrmayla, bir yerden bir yere sürüklemeyle oluþur. Hatalý taþýma, kaldýrma yöntemleri yaralanmalara neden olabilir. Kas iskelet sistemi hastalýklarýndan korunmak için; 25 kilo ve üzerindeki yükler taþýnmamalýdýr. Yükler omuz üzerinde taþýnmalýdýr. Yükler iki kiþi tarafýndan taþýnmalýdýr. Ýþçiler aðýr yük kaldýrmamalý ve yük taþýyan kiþiler sýk sýk dinlenmelidir. -23-

26 AÐIR YÜK TAÞIMAK TEHLÝKELÝDÝR Yük kaldýrma kurallarý; Yükün nereye götürülüp konulacaðýný yükü kaldýrmadan önce iyice düþünülmeli ve karar verildikten sonra yük kaldýrýlmalýdýr. Kaldýrýlacak yük vücuda yakýn olmalýdýr. Bel bükülmeden dizler kýrýlarak yük için çömelmelidir. Yükün tutacaklarý olmalýdýr. Tutanaklar yoksa yük en altýndan iyi kavranmalýdýr. Yükün aðýr olan parçasý vücuda yakýn tutulmalýdýr. Yük iki parçaysa her iki kola eþit miktarda yük alýnmalýdýr. Yük taþýnýrken belin oynamamasýna dikkat edilmelidir. Omuzlar gidilecek yönde tutulmalýdýr. Gün içinde sürekli ayný hareketi yapmaktan kaçýnýlmalýdýr. Bir tezgah üzerinde çalýþýlýyorsa tezgahýn dirsek seviyesinden daha yüksek olmamasý gerekir. Omuz seviyesinin üzerinde sürekli çalýþmak zararlýdýr. Yük taþýyan kiþiler sýk dinlenmelidir. Kafa üzerinde yük taþýmak tehlikelidir. -24-

27 GÜRÜLTÜ SAÐIRLIK YAPAR Tarým aletleri gürültü ve titreþime neden olur. Gürültü iþitmemize ve saðlýðýmýza zarar verebilen rahatsýz edici seslere denir. Tarým iþlerinde kullanýlan traktör, kaldýraç, torna, metal iþleri gürültü kaynaðýdýr. Gürültünün iþitme kaybýna neden olmasýný engellemek için aþaðýdaki koruyucu önlemler alýnmalýdýr. Gürültü ruhsal sýkýntýlara da neden olabilir. Gürültü ve titreþimden korunma yollarý; Baþta traktör olmak üzere tüm araçlarýn bakýmý yapýlmalýdýr. Makineler uygun þekilde yaðlanmalýdýr. Tüm makineler ayný anda çalýþtýrýlmamalýdýr. Makineler ayný anda çalýþacaksa hepsi ayný yerde çalýþtýrýlmamalýdýr. Makinelerin gürültü yapan parçalarýna susturucu sistemleri taktýrýlmalýdýr. Gürültü yapan makinelerle yapýlan iþler çok uzun sürmemelidir. Gürültü nedenli iþitme kaybýndan korunmak için gürültülü iþleri yaparken kulak týkaçlarý kullanýlmalýdýr. 2 yýlda bir aile hekimine gidip iþitme kaybý açýsýndan muayene olunmalýdýr. Ýþçilere iþitme muayenelerini yaptýrmalarýný önerin. -25-

28 TÝTREÞÝM ÖNEMLÝ SAÐLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR Aletlerin bakýmý yapýlmalýdýr. Aletler yaðlanmalýdýr. Aletler uygun pozisyonda kullanýlmalýdýr. Aletler yerlerine uygun þekilde yerleþtirilmelidir. Traktör koltuðuna tam, sýrt dayanýlarak oturulmalýdýr. Traktör süspansiyonlarý kontrol edilmelidir. Bozuk zeminde hýzlý gidilmemelidir. Gebeler, yaþlýlar, bel problemi olan kiþiler mümkün olduðunca traktöre bindirilmemelidir. Titreþime neden olan makine mümkün olduðunca az kullanýlmalýdýr. Sýkça dinlenme molalarý verilmelidir. Küçük el aletleri de titreþime neden olabilir. Bunlar daha çok ellerde dolaþým bozukluðuna baðlý beyaz parmak hastalýðýna, eklem aðrýlarý ve þiþmelerine, eklem tutulmalarýna, eklemlerde çýkma ve kýrýklara neden olurlar. Tüm bunlar çok aðrýlýdýr ve çalýþma gücünü olumsuz etkiler. -26-

29 BÝR ÝNSANIN SAÐLIÐINI ANNE KARNINDAKÝ YAÞAM ETKÝLER Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým Tarým iþ kolunda iþçilerin büyük bir bölümü kadýnlardan oluþmaktadýr. Ancak yukarýda da sayýlan birçok faktör nedeniyle kanunlar gebelerin, lohusalarýn ve bebeklerin tarlada çalýþmasýný, olmasýný yasaklamýþtýr. Eðer gebe tarlaya giderse hem kendisi hem de bebek için tehlikeli olacaðý kendisine anlatýlmalýdýr. Topraktan Havadan Sudan MÝKROPLAR Uzun çalýþma süresi Eðilip kalkma Aðýr yük kaldýrma Uzun süre ayakta kalma Sýcak ve soðuk havalar Düþük Sakat çocuk doðumlarý Zeka geriliði Görme ve duyma bozukluklarý Düþük kilolu bebek Sarýlýk Ýshal Düþükler Erken doðumlar Ölü doðumlar Bebeklerde; Ýþitmede azalma Görme bozukluðu Organ bozukluklarý Zeka geriliði vs. Tarlada Maruz Kalýnan Tarým Ýlaçlarý ve Kalýntýlarý Düþük Zor doðumlar Erken doðum Ýntihar teþebbüsleri Bebeklerde; Sakat doðum Duyma ve görme bozukluklarý Gebe veya Emziren Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma Þartlarýna Dair Yönetmeliklere Göre GEBELERÝN TARLADA ÇALIÞTIRILMALARI YASAKTIR!!! Çünkü hem annenin hem de anne karnýndaki bebeðin hayatý tehlikededir!!! -27-

30 ANNE KARNINDAKÝ BEBEÐÝN ORGANLARI GELÝÞME AÞAMASINDA ZARAR GÖREBÝLÝR ANNE KARNINDAKÝ BEBEÐÝN GEBELÝK HAFTASINA GÖRE GELÝÞÝMÝ Doðum Tehlikeli bir durum olursa döllenen hücrenin ölümü Organlarýn ilk oluþtuðu evre Bu evrede gebe mikroplar, kimyasallar, aþýrý sýcak gibi tehlikelerle karþýlaþýrsa organlar ve uzuvlar normal olarak oluþamaz! Bu evre anormal geliþim riskinin yüksek olduðu dönemdir! Organlarýn geliþtiði ve olgunlaþtýðý evre 3-8. haftalarda bir tehlike ile karþýlaþýlmamýþ ise organlar oluþur. Ancak sonraki haftalarda karþýlaþýlan tehlikeler neticesinde organlar normal olarak geliþemez. Zeka geriliði gibi durumlar ortaya çýkabilir. Gebeleri tarlada çalýþtýrmayýn. -28-

31 GEBELER, LOHUSALAR VE BEBEKLER EN ÇOK HASTALANMA VE ÖLME RÝSKÝ ALTINDADIR Gebe ve Emzikliler Gebe kadýnlar tarým iþlerinde çalýþamazlar. Gebe kadýnlar güneþ altýnda çalýþmamalýdýrlar. Gebe kadýnlar aðýr yük kaldýramaz, uzun süre ayakta duramaz, denge gerektiren iþler yapamazlar. Gebe kadýnlara mutlaka tetanos aþýsý yapýlmalýdýr. Gebe kadýnlarýn her þey normal bile olsa gebeliði boyunca en az 4 kere aile hekimine muayene olmasý gerekir. Bu muayenede tansiyonu ölçülmeli Ýdrar tahlili yapýlmalý Kilosu tartýlmalýdýr Bebeklerinin kalp sesleri dinlenmeli. Gebelere; Doktora gittiði günün ücreti de ödenmek zorundadýr. Gebe kadýnlarýn her gün yýkanmasý, tüm çamaþýrlarýný deðiþtirip temiz çamaþýrlar giymesi gerekir. Gebe kadýnlarýn beslenmesi özenli olmalýdýr. Gebeler; Diðer insanlara göre daha fazla et ve et ürünleri yemelidir Diðer insanlara göre daha fazla süt ve süt ürünleri tüketmelidir Ayda 1 kilo almasý normaldir. Bunun üzerinde ya da altýnda almasý doðru deðildir Gebelikleri boyunca aile hekimleri tarafýndan verilen demir ilaçlarý kullanýlmalýdýr Demir ilacý biten gebelerin ilaçlarý Toplum Saðlýðý Merkezi'nden temin edilmelidir. Gebeler düzenli olarak kontrole götürülmelidir. -29-

32 DOÐUM MUTLAKA HASTANEDE YAPILMALIDIR SAÐLIK PERSONELÝ OLMADAN DOÐUM YAPILIRSA!!! HER DOÐUM, TEDBÝR ALINMAZSA ANNENÝN VE BEBEÐÝN AÐIR HASTALIKLARA YAKALANMASINA, HATTA ÖLMESÝNE NEDEN OLUR Hastanede doðum anne ve bebeðin hayatýný kurtarýr. -30-

33 TARIM ÝÞ ARACISININ GÖREVÝ SAÐLIKLI YAÞAM ALANI OLUÞTURMA VE HÝZMETE ERÝÞÝMÝ SAÐLAMADIR Çadýrlarýn kurulmasý; 1. Barýnaklarýn üzerine inþa edileceði yerler mucur ile kaplanmalýdýr. 2. Çöp toplama alaný, atýklarýn imha edildiði yerlerden uzak olmalýdýr Çadýrlar yeterli büyüklükte bir alana kurulmalýdýr. Kiþi baþý 30m alan olacak þekilde olmalýdýr. 4. Barýnaklar yola yakýn kurulmalýdýr. 5. Sel baskýnlarýndan korunmak için eðimli arazide yapýlmalýdýr. 6. Nehir yataklarýnda olmamalýdýr. 7. Tuvalet, banyo, su olmalýdýr. 8. Çocuklarýn güvenle oynayabileceði alanlar yapýlmalýdýr. 9. Hayvanlarýn girmesini önleyecek þekilde telle çevrilmelidir. 10. Dere, akarsu gibi çocuklar için tehlike oluþturacak yerlere koruma bandý çekilmelidir. 11. Elektrik telleri kontrol edilmeli, tehlike oluþturanlar varsa düzelttirilmelidir. Yaþanýlan ortam hastalýklara, erken ölümlere neden olur. -31-

34 SAÐLIKLI YAÞAM ALANI OLUÞTURULMALIDIR Barýnaklar için su, tuvalet, banyo, aþ evi; Barýnaklara mutlaka temiz içme suyu temin edilmelidir. Günlük su ihtiyacý kiþi baþýna litredir. Sularýn saðlýk yetkililerince düzenli olarak incelenmesi gerekir. Bu incelemede sulardan numune alýnýr ve mikrop üreme durumuna bakýlýr. Bu yapýlmýyorsa Toplum Saðlýðý Merkezine müracaat edilmesi gerekir. Sularýn toplandýðý depolarýn temizliði çok önemlidir. Ýçinde toz, toprak, yeþil birikinti, pislik oluþmuþ depolar saðlýk için tehlikelidir. Bu depolar boþaltýlmalý, bol klorlu sularla temizlenmeli ve durulanmalýdýr. Sularýn içinde bekletildiði kaplar temiz olmalýdýr. Sularda mikroplarýn ürememesi için sularýn içine klor atýlýr. Klorlu su temizdir. Barýnak içinde su saðlanamýyorsa ortak çeþme kullanýlýyorsa bu çeþme en fazla 15 metre uzakta olmalýdýr. Çeþme etrafýnda su birikintisi olmasý engellenmelidir. Çeþmeye ulaþmak için çamur tutmayan, mucur gibi bir malzemeden oluþan yol yapýlmalýdýr. Çeþmede kuyruk oluþmasýný engelleyecek sayýda musluk olmalýdýr. Su temini tankerlerle yapýlýyorsa; Tankerlerin su aldýðý kaynaðýn temiz olduðu belgelenmelidir (Toplum Saðlýðý Merkezinden destek alýnmalýdýr). Tankerin olduðu yere mucur dökülerek çamur ya da su birikintisi engellenmelidir. Tankerler çadýrlara en fazla 15 metre uzakta durmalýdýr. Su tankerlerinde su dýþýnda baþka bir þey taþýnmamalýdýr. Su tankerlerinin içi paslý olmamalýdýr. -32-

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAÞIYOR?

ÝNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAÞIYOR? ÝNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAÞIYOR? Avrupa ülkelerinde insanlar 70 yýldan fazla yaþýyor Türkiye de insanlar ortalama 70 yýl yaþýyor Kanada da insanlar 80 yýldan fazla yaþýyor Japonya da insanlar 80 yýldan

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Nedir? Hastalık Mart-Eylül ayları arasında görülmekte EN FAZLA Temmuz ayında ortaya çıkmaktadır. 120 100 80 60 ıs y 'S k a V 40 20 0 Mart Nisan

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım

Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım Yanık Nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 758136 1. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Smoke detector (12 canister) Ürün Parça Numarasý: 740837 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMALARDA İLKYARDIM KANAMALARDA LKYARDIM Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 1- Kanamanın hızına

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE KORUNMA YOLLARI BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA),Nedir? insanlara kenelerin bulaştırdığı bir hastalıktır. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Ateş, Üşüme, Titreme Yaygın Kas Ağrıları Baş Ağrısı Yüzde

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR

HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR Tarlada çalışanlar tedbirler alınmazsa sık hastalanır. Tarlada hastalıkları ve kazaları önlemek için birçok yol vardır. Bu nedenle yasalar çıkarılmıştır

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VI YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VI YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Nisan 2014 BÖLÜM VI YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLKYARDIM YANIKTA İLK YARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenme Nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777033 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Water treatment Ürün Parça Numarasý: 777033 (25Ltr plastic) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777192 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Yakýt arýtma Ürün Parça Numarasý: 777192 (25Kg Steel) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

ZEHİRLENMELER HAZIRLAYAN NESLİHAN GÖÇMEN

ZEHİRLENMELER HAZIRLAYAN NESLİHAN GÖÇMEN ZEHİRLENMELER HAZIRLAYAN NESLİHAN GÖÇMEN Zehir, belirli bir miktarda alındığında vücutta kalıcı veya geçici tahribatlar yaratan zararlı maddelerdir. Zehirlenme ise vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KENDI ÜLKENIZE DÖNÜŞ

KENDI ÜLKENIZE DÖNÜŞ KENDI ÜLKENIZE DÖNÜŞ www.vggm.nl KENDI ÜLKENIZE DÖNÜŞ Yıllardır Hollanda da yaşıyorsunuz, fakat kendi ülkenize döneceksiniz. Vücudunuz Hollanda nın koşullarına alışmış. Eskiden normal olarak yaptıklarınız,

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İLK YARDIM SUNUSU. HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ

İLK YARDIM SUNUSU. HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ İLK YARDIM SUNUSU HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ İLK YARDIM Herhangi bir kaza yada tehlike durumunda, sağlık görevlileri gelinceye kadar durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan ilaçsız ilk müdahaleye

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 607828 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Reaktif Ürün Parça Numarasý: 607828 (0.1 liter) Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 659276-B 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Engineering Repair Compound Ürün Parça Numarasý: 659276 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Stranveien

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777031 4. 0. 3 Madde/Preparat Kullanýmý: Water treatment Ürün Parça Numarasý: 777031 (25Ltr Plastic) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır.

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. HİJYEN HİJYEN Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. Aynı zamanda birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefler. Yaşamın verimli, sağlıklı düzeyde uzun süre

Detaylı

SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR. YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP

SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR. YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP SICAK ÇARPMASI Genellikle aşırı sıcak bölgelerde çalışan ve yaşayan insanlarda gözlenir. Kalp atım sayının artması, hastada klinik olarak nörolojik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ

TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ 21 22 24 27 1. Kendi kendine meme muayenesinde memelerin eller kalçalardayken gözlemlenmesi

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı