ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITIMININ ESASLARI"

Transkript

1 ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN

2 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER At ksu Ak m n n Karakteristikleri Birim Su Sarfiyatlar At ksu Ak m n n Zamanla De i imi Yüzeysel Ak ve S zma At ksu Miktar ve Debilerinin Hesab At ksu Debilerinin Hesab Sanayi Debilerinin Bulunmas S zma Debisi Tahmini At ksu Özellikleri At ksu Karakterizasyonunda Ba l ca Parametreler Biyolojik Oksijen htiyac (BO ) Kimyasal Oksijen htiyac (KO ) Toplam Organik Karbon (TOK) Teorik Oksijen htiyac (TeO ) Toplam Oksijen htiyac (TO ) Azot-Fosfor Evsel At ksular n Tipik Özellikleri Endüstriyel At ksular Kirleticilerin yap lar ve tipik de erleri ATIKSU DEB LER N N ÖLÇÜMÜ Debi Ölçümleri Debi Ölçüm Cihazlar n n Yerle tirilmesi Debi Ölçüm Yöntemi ve Ölçme Cihazlar Bas nçl Borularda Debi Ölçüm Cihazlar Aç k Kanallarda Debi Ölçümü z Madde Enjeksiyonu Yöntemi ile Debi Ölçümü Yüzgeçlerle Debi Ölçümü BORULAMA VE HiDROL K HESAPLAR Tan mlar Borulama Hidrolik Profil Yük Kay plar n n Hesaplanmas Dairesel Kesitli Hatlarda Yersel Yük Kay plar n n Hesaplanmas Tam Dolu Borularda Yük Kay plar F Z KSEL ARITMA Ön Ar tma Eleme Kum Tutucular Dengeleme Dengeleme Ünitesinin Yeri Hat Üstü veya Hat D Dengeleme Gerekli Dengeleme Havuzu Hacmi Dengeleme Havuzu n as Kar t rma ve Hava Gereksinimi Pompa ve Pompa Kontrolü Ön Çöktürme At ksu Pompalar ve Pompa stasyonlar Kar t rma Kar t rmada Enerji Da l m... 90

3 Kar t rmada Enerji Gereksinimi Yüzdürme Havaland rma Difüzörler Üfleyiciler (Blower) Mekanik Havaland r c lar Dü ey Milli Yüzey Havaland r c lar Dü ey Milli Batm Havaland r c lar Yatay Milli Döner Mekanik Havaland r c lar Havaland r c Performans Kar t rma çin Enerji htiyac B YOLOJ K ARITMA Biyolojik Ar tma Sistemleri Biyolojik Ar tman n Amac Biyolojik Ar tmada Mikroorganizmalar n Rolü Mikrobiyolojik Metabolizman n Tan m Mikroorganizma Ço almas nda Besi Maddesi htiyac Karbon ve Enerji Kaynaklar Nütrient ve z Element htiyac Biyolojik Ar tmada Önemli Mikroorganizmalar Bakteri Bakterilerin Hücre Kompozisyonu Bakteri Büyümesi Biyolojik Büyüme Kineti i Hücre Büyümesi Substrat Limitli (k s tl ) Büyüme Hücre Büyümesi ve Substrat Kullan m çsel Solunum Metabolizmas n n Etkileri Çevre Ko ullar n n Biyolojik Reaksiyona Etkisi S cakl n etkisi ph Çözünmü Oksijen Çözünmü Karbondioksit yon Konsantrasyonu Büyüme ve Substrat Giderim Kinetiklerinin Biyolojik Ar t ma Uygulanmas Mikroorganizma ve Substrat Kütle Dengesi Ar t lm At ksuda Mikroorganizma ve Substrat Konsantrasyonlar Biyolojik Ar tma Prosesleri Baz Tan mlar Biyolojik Ar tma Prosesleri Biyolojik Ar tma Proseslerinin Uygulamalar Biyolojik Ar tma Sistemlerinin Tasar m Aktif Çamur Prosesleri Proses tasar m Yakla mlar Proses Kontrolü Ask da Büyüyen Haval Ar tma Sistemleri Aktif Çamur Prosesi Uzun Havaland rmal Aktif Çamur Prosesi Oksidasyon Hende i Yüzeyde Büyüyen (Biyofilmli) Haval Sistemler

4 Damlatmal Filtreler K rma Ta tan Dolgulu Biyolojik Filtreler Sentetik Dolgulu Damlatmal Filtreler (Biyolojik Kuleler) Biyodisk Ak kan Yatakl Reaktör Havaland rmal Lagünler Fakültatif Havaland rmal Lagünler Sürekli Ak l Haval Lagünler Çamur Geri Devirli Haval Lagünler Stabilizasyon Havuzlar Havuz Tipleri Havuz Ekosistemini Etkileyen Faktörler Haval At ksu Ar tma Sistemleri Özelliklerinin Özeti KÜÇÜK ATIKSU ARITMA S STEMLER Genel Özellikler Küçük At ksu Ar tma Sistemi Tipleri Kanalizayonun Olmad Bölgelerde Özel Konut ve Di er Yerle imler için Arazide Ar tma Sistemleri LER ATIKSU ARITIMI leri At ksu Ar tma htiyac Ar t lm At ksudaki Art k Maddeler Art klar n Etkileri leri At ksu Ar t m için Kullan lan Ar tma Teknolojileri Teknolojilerin S n fland r lmas Proseslerin Ar tma Seviyeleri Granüler Filtrasyon ile AKM Giderimi Granüler Filtrasyonun Uygulanmas Filtre letme Problemleri Kimyasal laveli ile Ç k Suyu Filtrasyonu Mikro-elek ile Art k AKM Giderimi Besin Maddelerinin Kontrolü Besi Maddeleri Kontrol Stratejisi Azot Giderimi ve Kontrolü Fosfor Giderimi Biyolojik Nitrifikasyon ile Amonyak Dönü ümü Nitrifikasyon Prosesinin Tan m Nitrifikasyon Proseslerinin S n fland r lmas Birle ik (Tek Çamurlu) Sistemler Ayr k Nitrifikasyon Sistemleri letme artlar Azotun Biyolojik Nitrifikasyon-Denitrifikasyon ile Giderimi Birle ik Karbon Oksidasyonu, Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Prosesi Ayr k Denitrifikasyon Sistemleri Denitrifikasyon Proseslerinin K yaslanmas Biyolojik Metotlarla Fosfor Giderimi A/O prosesi PhoStrip Prosesi Ard k Kesikli Reaktör Biyolojik Fosfor Giderim Proseslerinin K yaslanmas Azot ve Fosforun Birlikte Biyolojik Giderimi

5 A 2 /O Prosesi Bardenpho Prosesi (Be basamakl ) UCT Prosesi VIP Prosesi Proses Seçimi Kimyasal Yöntemlerle Fosfor Giderimi Metal Tuzlar ve Polimer Kullan larak Fosfor Giderilmesi Kireç Kullanarak Fosfor Giderimi Yapay Sulak Alanlar (Kam Yataklar ) Di er leri Ar tma Yöntemleri Membran Sistemler Belli Ba l Membran Prosesi Uygulama Alanlar Membran Çe itleri Membran Performans Kimyasal Oksidasyon Ozonlama Hidrojen Peroksitle Oksidasyon Adsorpsiyon Adsorpsiyon Formülasyonu Kar m n Adsorpsiyonu Aktif Karbonun Özellikleri Sürekli Ak l Karbon Filtreler Karbon Rejenerasyonu yon De i tirme Elektro-koagülasyon HAVASIZ ARITMA S STEMLER Havas z Ar tmaya Genel Bak Havas z Ar tma Sistemlerinin Üstünlükleri Havas z Ar tma Sistemlerinin K s tlar Havas z Ar tman n Esaslar Mikrobiyolojik Prosesler Mikrobiyolojik Yap Biyoreaksiyonlar Mikroorganizmalar Aras ndaki Kar l kl li kiler Metanojen Populasyonun ph ile De i imi Biyogaz Üretimi Havas z Ar t mda Alkalinite htiyac Sülfat n Havas z Ar tmaya Etkisi Havas z Ar tma Teknolojileri Havas z Reaktör Tipleri Ask da Ço alan Sistemler Biyofilm Sistemleri Di er Sistemler Havas z Reaktörlerin Kar la t r lmas letmeye Alma ve Proses Kontrolü Çevre artlar letmeye Alma Optimum Çevre artlar Havas z Süreçlerin zlenmesi ve Kontrolü Proses Kontrolü

6 Prosesteki Karars zl klar Temel Proses Kineti i Mikrobiyal Reaksiyon Kineti i Mikrorganizma Ço alma Tekni i Kinetik ve Stokiyometrik Sabitler Evsel At ksular n Havas z Ar t m ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLA TIRILMASI Çamur kaynaklar, Özellikleri ve Miktarlar Çamur Kaynaklar Çamur Özellikleri Çamur Miktar Çamur Ar t m Sistemleri Ak emas Çamur ve Köpük letimi Pompa Tipleri Çamur Tipine göre Pompa Seçimi Yük Kayb n n Hesab Çamurun Borularla letimi Ön lemler Çamur Ö ütme Kum Ay r c Çamur Kar t rma Çamur Depolama Yo unla t rma Uygulama Alanlar Stabilizasyon Kireç Stabilizasyonu Is l Ar t m Havas z (ANAEROB K) Çamur Çürütme Çürümü Çamur Suyu Özellikleri nhibitör ve Zehirli Maddeler Haval (AEROB K) Çamur Çürütme Haval Çürütme Mekanizmas Kompostla t rma Haval Kompostla t rma Kompostla t rma mekanizmas Kompostla t rma mekanizmas n etkileyen parametreler Kompostla t rma uygulamalar Havas z Kompostla t rma artland rma Kimyasal artland rma Is l Ar t m Di er Prosesler Dezenfeksiyon Pastörizasyon Uzun süreli depolama Çamur Kurutma Çamur Kurutman n Önemi Ba l ca Çamur Kurutma Teknikleri Çamur Lagünleri

7 9. DENIZ DESARJI UYGULAMALARI De arj Öncesi At ksu Ar t m Deniz De arj Öncesi Ar tma Yöntemleri De arj artlar Su Kalitesi Standartlar De arj Edilen At ksular n Seyrelmesi Seyrelme Hesaplar lk Seyrelme Hesab Durgun ve Üniform Yo unluklu Ortamda Yatay Dairesel Jet De arj nda lk Seyrelme Hesab kinci Seyrelme (S 2 ) Hesab Üçüncü Seyrelme (S 3 ) Hesab ARITMA S STEMLER NDE VER M, ENERJ, BAKIM VE LETME Maliyet Analizin Esaslar Farkl ar tma metotlar n n yakla k maliyetleri Ar tma maliyetlerinin kar la t r lmas leri Biyolojik Ar tma Sistemlerinde letme ve Yat r m Maliyeti Çe itli Sistemlerin letme Maliyetleri Türkiyeden örnekler ATIKSU ARITMA S STEMLER NDE ÖLÇÜ VE KONTROL Kontrol De i kenleri Birle ik Kontrol Ölçme Bölümü veya Alg lay c Cihazlar Sinyal letim Cihazlar (Transmiter) Mekanik Sinyal letimi Pnömatik Sinyal letimi Elektrik Ak m ile Sinyal letimi Ar tma Sisteminde Otomatik Kontrolle lgili De i ik Uygulamalar: Diferansiyel Bas nç Ölçümü ile Debi Kontrolü Havaland rma Sistemi Köpük Pompas ve Seviye Kontrolü Çamur Pompas Aktif Çamur Kontrolü Klorlama Tesisi At ksular n Ar t m nda Kontrol Stratejilerinin Önemi AC L EYLEM PLANI Amac Hedefler Acil Durumun Sebebi Do al Afetler Personel Devams zl Yollar n Kapanmas rtibat Kayb Kusurlu Bak m Kay ts z letme Anlay Kazalar Proses Ar zalar Acil Eylem Plan Personel Sorumlulu u Acil Eylem Merkezi

8 Acil Ekipman Envanteri Kay tlar n Yedeklenmesi Acil Eylem Prosedürü Endüstriyel Kazalar ve Toksik Zehirlenme Mahalli Polis ve tfaiyenin Koordinasyonu Polis Merkezi tfaiye Merkezi Yaralanmalar ARITMA TES SLER N N TASARIMI VE LET LMES Tesis Yerle imi ve Hidrolik Profil Pompa stasyonlar Izgaralar Kum Tutucu Ya ve Gres Yüzdürme Üniteleri Dengeleme Tanklar Ön Çöktürme kinci Kademe veya Son Çöktürme Havuzlar Biyolojik Ar tma Çamurun Susuzla t r lmas ve Bertaraf Ar tma Tesislerinde letme için Gereken Güç htiyac Personel Baz n aat Esaslar Baz Mekanik/Elektriksel Hususlar Yeni Bir Ar tma Tesisinin letmeye Al nmas Tesislerin Rutin letme Esaslar (Ortak) At ksu Ar tma Tesisleri Sorunsuz letme Prensipleri ENDÜSTR YEL K RLENME KONTROLÜ Endüstriyel At ksu Kaynak ve Özellikleri stenmeyen At k Özellikleri At ksu Kaynak ve Özellikleri Su Tekrar Kullan m ve Kaynakta At k Kontrolu At ksu Ar tma Prosesleri Ön ve Birinci Kademe Ar t m Dengeleme Nötralizasyon Proses Tipleri Sistem Proses Kontrolü Ya Tutma Endüstriyel At ksu Ar t m Koagülasyon Koagülan Özellikleri Koagülant Yard mc lar Endüstriyel Uygulamalar...450

9 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER 1.1 At ksu Ak m n n Karakteristikleri At ksu karakteristikleri, debi ve at ksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullan lan su miktar ile s naî ve ticari faaliyetlere s k s k ya ba l d r. Ya l havalarda önemli miktarda drenaj ve s z nt sular kanallara girer. Bu durum at k suyun özelliklerini önemli ölçüde de i tirir. Drenaj ve s z nt sular, kanal a n n durumuna, çatlak ve ar zal boru k s mlar, tamiri gereken boru ba lant lar, y k k baca duvarlar, kaçak ya mur suyu ba lant lar vs bulunmas na ve yeralt su yüzeyinin seviyesine ba l d r. Mevcut bir ar tma tesisi varsa, karakteristik de erler, ak m ölçümleri ve laboratuar deneyleri yard m yla bulunur. Aksi halde su sarfiyat, nüfus say s ve endüstri ile ilgili istatistikî bilgilere dayanarak hesaplama yap l r Birim Su Sarfiyatlar Su sarfiyatlar ile kanallarda akan debiler aras nda bir ili ki vard r. Çünkü netice olarak kullan lan su at ksu haline dönü mektedir. Birim su sarfiyatlar genel olarak hayat standard n n bir fonksiyonudur. Bu sebeple geli mi ülkelerde daha fazla su tüketilir. (Örne in ABDde insan ba na günde tüketilen su miktar 628 litredir). Ülkemiz bu bak mdan Avrupa ülkelerine daha yak nd r. Tablo 1.1de, çe itli su sarfiyatlar n n maksimum ve ortalama de erleri verilmi tir. Bu de erler, geçerli olduklar bölgedeki insan say s ile çarp laca ndan, Tablo 1.2de, meskûn bölgelerdeki nüfus yo unluklar n n ortalama de erleri de verilmi tir. 1

10 Tablo 1.1 Birim su sarfiyatlar (1), (2) 2

11 Tablo 1.1in devam 3

12 Tablo 1.1in devam 4

13 Tablo 1.2 Meskûn bölgelerde nüfus yo unluklar (1) S n f skân ekli Yo unluk (N/ha) 1 Çok yo un iskân (yerle im) Yo un iskân Büyük avlu ve bahçeleri bulunan orta yo unlukta ve kapal iskân 4 Çok da n k evleri bulunan bölgeler ve kapal alanlar 5 Bahçeli d mahalleler ehrin kenar ve kooperatif evleri 1) Küçük parseller 2) Büyük parseller Endüstri bölgeleri Su sarfiyatlar nda, saatlik, günlük ve mevsimsel de i imler meydana gelebilir. Maksimum sarfiyat n gerçekle ti i günler genellikle temmuz ve a ustos aylar içinde yer al r. Bu aylarda en büyük günlük sarfiyatlar gözlenir. Çal ma günlerinde de tatil günlerine nazaran daha fazla su sarf edilir. Bununla beraber, gün içinde de saatlik sarfiyat de i imleri meydana gelebilir. Bir gün içinde iki pik debi vard r. Birincisi günlük hayat n ba lad sabah saatlerinde, ikincisi, eve dönü (ak am) saatlerinde olur. Gün içinde minimum sarfiyatlar ise genellikle gece 4 civarlar nda olu ur. Mevsimlik üretim yapan endüstriler de mevsimsel sarfiyat de i iklikleri meydana getirebilirler. (Örne in zeytin, eker pancar üretimi). At ksu sarfiyat genelde içme ve kullanma suyu sarfiyat n n %60 ile % 130u aras nda de i mekle birlikte, projelerde genellikle, ikisi birbirine e it al n r. Ticari ve s naî faaliyet s ras nda kullan lan su miktar genellikle sabit oldu undan, bunlar, ak m n pik de erlerini azaltma e ilimi gösterirler. Bütün bu faktörlerden ba ka, birim su sarfiyat n n, proje süresi içinde de nüfus art na paralel olarak de i iklik gösterece i aç kt r. Endüstri sarfiyatlar d nda kalan birim su sarfiyatlar n n, nüfus art yüzdesinin yakla k onda biri kadar artt kabul edilebilir At ksu Ak m n n Zamanla De i imi Bir günün çe itli saatlerinde at ksu debisinin o günün ortalama debisine oran zamanla de i ir. Ak m ölçümlerinin mevcut olmamas halinde Bölüm 1.2de verilen de erlerle birlikte kullan lacak büyüklükler a a da verilmi tir. 1) ller Bankas Kanalizasyon Projeleri Yönetmeli ine göre, günün en fazla su sarf edilen bir saatinde debi, o günün ortalama debisinin 2 kat d r. Senenin en çok su sarf edilen gününün ortalama debisi Q 24 ile gösterilirse, max Q st = 2.Q 24 ve gündüz saatlerine mahsus ortalama debi 1,5.Q 24 olarak hesaplanabilir. 5

14 2) Alman literatüründe sabah 8den ak am 20ye kadarki gündüz saatleri ortalamas Q 18 ile 24 saatin maksimum debisi max Q 24 = Q 14 ile gösterildi ine göre, 24 Q 18 =.Q 24 = 1,33.Q Q 14 =. Q 24 =1,72.Q eklinde hesaplan r. Gece saatlerine mahsus ortalama minimum debi ise; kabul edilir. 24 Q 37 =.Q 24 = 0,65.Q ) Minimum debi, pompa istasyonlar n n hesab nda ve kanallarda h z kontrolü için gerekmektedir. ABD de minimum debi, küçük yerlerde ortalaman n % 33ü orta büyüklükteki yerlerde ise ortalaman n % 50 si kabul edilir. Minimum debi ve pik debi, k sa bir süre (2 saatten az) devam eden ak m gösterir. Daha uzun süren ekstrem ak mlara ise sürekli ve kararl ak mlar ad verilmektedir. Mesela a r kurak ve s cak günlerde kararl minimum ak mlar görülebilir. Yine bir ehirde fuar gibi özel programlar n düzenlendi i zamanlarda pik debiler olu abilir. ABDde bir gün devam eden pik de erin ortalamaya oran 2,9 kabul edilmektedir. Bir gün devam eden minimum için bu de er 0,4e e ittir. Di er süreler için bu de erler ekil 1.1den al nabilir. ekil 1.1, ABDde 46 at ksu tasfiye tesisine ait ak m kay tlar ndan ç kar lm t r. ncelenen ak m kay tlar, 18 sene aras nda de i en süreleri kapsamaktad r. Böyle e rileri bulurken mümkün olan en uzun kay tlar hesaba katmak gerekir. 6

15 ABDde ve SK Yönetmeli inde, maksimum saatlik debinin, maksimum q g debisine oran M pik faktörü ile gösterilir ve a a daki ba nt lardan hesaplan r: veya P M =1 + = 4 + P 4 + P 5 M = P 0,167 Burada P, bin olarak nüfus say s n gösterir (Örne in 100,000 ki ilik nüfus için <100 al nmal d r) Yüzeysel Ak ve S zma Yüzeysel ak, binalar n kaçak olarak kanallara ba lanm ya mur suyu borular ndan ve caddelerdeki baca kapaklar gibi yerlerden ebekeye girer. Ek yerlerinden, borular n çatlaklar ndan ve ar zal ba lant lardan kanallara giren yeralt suyu ak m na da yüzey alt ak (s zma) denir. Her ikisi de kanallar n ya, durumu ve uzunlu u ile alakal d r. ABDde EPA ya (Çevre Koruma Ajans ) göre, bu de erlerin müsaade edilebilir miktarlar 1394 l/gün/km/cm olup, bu miktar geçilirse, kanallar n yenilenmesi öngörülmektedir. Yani bu durumda, kanallar yenilemek, s z nt suyunu uzakla t rmak ve ar tmaktan daha ekonomiktir At ksu Miktar ve Debilerinin Hesab At ksu miktarlar ehir ve kasabalar n durumuna ve içme suyu kaynaklar na ba l olarak de i mektedir. Ki i ba na su ihtiyaçlar t/n.gün aras nda seçilmektedir. Bir ar tma sisteminin boyutland r lmas için debilerin bilinmesi gerekir. Bir kasaba veya ehrin at ksu tasfiye tesisine gelen debi, evsel, sanayii ve s zma debilerinin toplam olarak bulunabilir. Evsel debi hesab için yerle me merkezinin gelecekteki nüfusu bilinmelidir. Bir bölgenin gelecekteki nüfusunu tahmin etmek için kullan lan hesap yöntemleri; Aritmetik Art, Geometrik Art, ller Bankas, Benzer ehir, Lojistik E ri, Azalan H zl Geometrik Art yöntemleri olarak say labilir. Ülkemizde gelecekteki nüfus tahmininde ller Bankas Yönetmeli i kullan lmaktad r. Bu metotta gelecekteki nüfus N g ; (30 + t) N g =N s.(1+p/100) 7

16 ifadesiyle bulunabilir. Burada; t: Son nüfus y l ile projenin yap ld y l aras ndaki sene fark d r. p: Nüfus art h z p = ( a N 5 /N t 1).100 ifadesiyle hesaplanabilir. Bu ifadelerde; Ns: Son nüfus say m neticesi Ni: lk nüfus say m neticesi a: ki say m aras ndaki senelerin fark d r. Hesap sonucuna göre; p 3 ise p= 3; p < 1 ise p= 1; 1 p 3 ise p aynen al n r. Dolay s yla ller Bankas yöntemi s n rl h zl Geometrik Art Yöntemidir At ksu Debilerinin Hesab At ksu tasfiye tesislerine gelen at ksu debilerinin hesab nda evsel (Q ev ), sanayisi (Q sanayi ) ve s zma (Q s zma ) debileri toplam dikkate al nmal d r. Yani günlük toplam debi; olarak hesaplanmaktad r. Q= Q ev + Q sanayii + Q s zma Evsel debi, ki i ba na günlük su sarfiyat nüfusla çarp larak bulunabilir. Y ll k ortalama ki i ba na günlük su ihtiyac q ort ile gösterilirse yaz aylar ndaki su ihtiyac n temsil eden de er (q max ), ortalama de erin 1,5 kat olarak kabul edilmektedir. Su ihtiyac n n %7090 aras ndaki belirli bir oran kanallara intikal etmektedir. Bu yüzden evsel debi; Qev max =.q max. N ifadesiyle bulunabilir. Burada; Qev max : Yazl k evsel su sarfiyat, m 3 /gün : Kanala intikal yüzdesi 8

17 q max : Ki i ba na yazl k su ihtiyac, m 3 /N/gün N: Kasaban n gelecekteki nüfusu Buna göre debiler; Q h = Qev max /n 1 + Q sanayi /n 2 + Q s zma /24 Q 24 = (Qev max + Q sanayi + Q s zma )/24 Q min = Qev ort /n 3 + Q sanayi /n 4 + Q s zma /24 ba nt lar ile bulunabilir. Burada; Q h : Hesap debisi, m 3 /saat Q 24 : Ortalama debi, m 3 /saat Q min : Minimum debi, m 3 /saat n 1, n 2, n 3 ve n 4 : Sabitler n 1 : Gün içindeki sal n mlar temsil eder ve nüfusa ba l olarak de i mektedir. n 1 sabitinin de erleri nüfusa ba l olarak Tablo 1.3de gösterilmektedir. Tablo 1.3 Nüfusa ba l olarak n 1 de erleri (3) Nüfus < > n Görüldü ü üzere n 1 sabiti 1020 aras nda bir de erdir. n 1 de erini göstermek üzere, mesela n 1 = 14 için hesap debisi Q 14 i aretiyle gösterilmektedir. n 2 : Sanayi kurulu unun vardiya say s ile alakal d r. Tek vardiya çal an tesislerde bu de er 56 aras nda al nabilir. n 3 : 3740 aras nda bir de erdir. Bu da mesela n 3 = 40 için Q 40 olarak gösterilmektedir. n 4 : Üç vardiya çal an tesislerde n 4 = 24 al nabilir. Bir veya iki vardiya çal an tesislerde minimum debi hesab nda sanayisi debisi dikkate al nmaz Sanayi Debilerinin Bulunmas Sanayiden gelen debinin bulunmas için çe itli usuller vard r: a) E de er nüfus hesaplan p, sanayi debisi evlerden gelen at ksu içinde dü ünülebilir. b) Debinin zamanla de i iminin ölçülmesi suretiyle elde edilebilir. 9

18 c) Sanayi bölgelerinde hektar ba na debi al nmak suretiyle hesaplanabilir. (Örne in 0,5-1 l/sn.ha gibi) S zma Debisi Tahmini S zma debisinin bulunmas için de çe itli yöntemler vard r: a) Evlerden gelen debinin belli bir yüzdesi olarak kabul edilir. Örne in ortalama günlük debinin % gibi. b) Kanallar n hizmet etti i alana ba l olarak bulunabilir. Yani su toplama havzas n n alan ndan hesaplanabilir. (0,1-0,2 l/sn.ha gibi). c) Kanal uzunlu una göre bulunabilir. (0,80 l/sn.km gibi). d) Kanal uzunlu una ve çap na ba l olarak tahmin edilebilir. (0,5-5 m 3 /gün.km.cm gibi. Ortalama bir de er olarak 2,5 al nabilir). Ayr ca muayene bacalar ndan at ksu kanallar na giren debi de bu miktara ilave edilmelidir. (örne in 0,4 m 3 /gün/baca say s al nabilir). Bununla beraber yukar da verilen de erlerin at ksu kanallar n n in a kalitesi, zemin durumu gibi pek çok faktöre ba l oldu u dikkate al nmal d r. 1.2 At ksu Özellikleri At ksularda bulunan ba l ca organik bile ikler proteinler, karbonhidratlar, ya lar, petrol art klar ve üredir. Bunlar n yan nda deterjanlar (sür faktanlar), fenoller ve zirai ilaçlar (pesti sitler) gibi çe itli sentetik organik maddeler de at ksular n bünyesinde yer almaktad r. Orta kirlilikte bir at ksuda, ask da kat maddelerin yakla k %75i ve filtre edilebilen kat maddelerin yakla k %40 organik karakterdedir. ( ekil 1.2) Toplam Kat Madde Ask da Kat Madde Filtre Edilebilen Kat Madde Çökebilen Çökemeyen Kolloidal Çözünmü ekil 1.2 At ksularda mevcut kat maddelerin s n fland r lmas 10

19 1.2.1 At ksu Karakterizasyonunda Ba l ca Parametreler Biyolojik Oksijen htiyac (BO ) At ksular organik maddeler içerdi inden, bunlar n konsantrasyonlar, yani 1 l sudaki miktarlar, kirlilik derecesinin ölçüsü olarak kabul edilir. Fakat at ksular n bile imleri çok de i iktir ve içindeki maddeleri bir formülle ifade etmek mümkün de ildir. Ayr ca bu maddeler tasfiye tesisinde bozunmaya u rad klar ndan, bu etkinin de dikkate al nmas gerekir. Bu yüzden bu maddeleri konsantrasyonlar ile ifade etme yoluna gidilmi tir. Organik maddenin ölçüsü olarak, biyokimyasal oksidasyon (karbonlu maddelerin oksitlenmesi) s ras nda harcanan oksijen miktar esas al nabilir ve bu de er de BO olarak adland r l r. Biyokimyasal oksidasyon, su içinde bir yanma olay olup, bu yanma esnas nda suda çözünmü (erimi ) oksijen kullan l r. Ne kadar fazla oksijen sarf edilirse, sudaki organik madde miktar da o kadar fazla demektir. Organik madde ihtiva eden sularda sular n oksijen ihtiyac BO 5, karbonlu maddelerin, tamamen CO 2 ye dönü mesine kadar artar. Teorik olarak sonsuz, pratik olarak yakla k olarak 10 gün kadar bir müddet sonunda, bütün karbonlu maddeler ayr r. Bu esnada sarf edilen oksijene, birinci kademe nihai biyokimyasal oksijen ihtiyac denir ve BO u ile gösterilir. Evsel at ksular için BO 5 ile BO u aras nda ba nt s vard r. BO 5 /BO u 0, Kimyasal Oksijen htiyac (KO ) Kimyasal olarak oksitlenebilen organik maddelerin oksijen ihtiyac KO ile ifade edilir. KO asit ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici (potasyum dikromat gibi) vas tas yla ölçülür. Kimyasal olarak oksitlenebilecek bile ikler, biyolojik olarak oksitlenebileceklerden daha fazla oldu undan, kimyasal oksijen ihtiyac, biyolojik oksijen ihtiyac ndan daha büyüktür. Tasfiye edilmemi at ksular için BO 5 /KO = 0,4-0,8 (ortalama 0,65) al nabilir KO Bile enleri Yap lan çal malar sonucunda, biyolojik ar tma sistemlerinde substrat n biyolojik ayr mas sonucunda, zor ayr an (inert) ürünlerin olu tu u saptanm ve biyolojik ar tma tesislerinde, at ksudaki organik maddenin biyolojik ayr mas n n farkl mekanizma ve h zlarda meydana geldi i deneysel olarak tespit edilmi tir. Evsel at ksulardan biyolojik nütrient gideriminde, at ksudaki organik karbon-azot-fosfor aras ndaki denge çok önemlidir. Biyolojik azot- fosfor gideriminde, ar t lm at ksudaki kalan biyolojik olarak organik madde miktar önemlidir. Kuvvetli at ksular n ar t m nda gerek ham at ksuda bulunan gerekse biyolojik ar t m s ras nda olu an ve konvansiyonel ar tma yöntemleri ile ar t m mümkün olmayan inert organik maddeler de arj standartlar na ula lmas n engelleyebilmektedir. Dolay s ile biyolojik ar tma 11

20 tesislerinin de erlendirilmesinde KO nin bile enlerinin belirlenmesi yararl d r. KO nin bile enlerine ayr lmas inert ve biyolojik olarak parçalanabilen KO nin belirlenmesidir. Biyolojik olarak parçalanan KO nin de kolay parçalanan ve zor parçalanan olmak üzere bile enleri belirlenmelidir. nert KO de tekrar çözünmü inert ve partikül inert olmak üzere bile enlere ayr l r. Giri Ak m n n KO Bile enleri Giri ak m ndaki çözünmü inert KO, S io, reaktörde biyolojik ayr may etkilemeden aynen ç kar. Hâlbuki partikül haldeki inert KO, X io, sistemde tutularak biyolojik çamurda birikir ve çamurla birlikte sistemden at l r. Giri ak m ndaki KO nin bile enleri ekil 1.3de verilmi tir. Giri KO (C TO ) Biyolojik Ayr abilen KO (C SO ) nert KO (C i ) Kolay Ayr an (S SO ) H zl Hidroliz Olabilen (S HO ) Zor Ayr an (X SO ) Çözünmü nert (S IO ) Partikül nert (X IO ) ekil 1.3 Giri ak m KO bile enleri Evsel ve baz endüstriyel at ksular için çözünmü ve partikül inert KOI de erleri(tablo 1.4)de verilmi tir. Giri ak m nda toplam at ksuda ölçülen organik madde miktar, çözünmü (kolay ayr an, S SO +yava ayr an, S HO + çözünmü inert, S IO ) ve partiküller (yava ayr an, X SO + partikül inert, X IO ) bile enlerinin tamam n yans tmaktad r. C TO = (S SO + S HO + S IO ) + (X SO + X IO ) Süzülmü at ksuda ise sadece çözünmü bile enler dikkate al nmal d r. S TO = S SO + S HO + S O 12

21 Tablo 1.4 Çözünmü inert KO literatür de erleri (4) At ksu S TO (mgko /l) S O (mgko /l) Evsel Belediye (Evsel-Deri) Deri Dokunmu kuma Örgü fabrikas Örgü fabrikas Pamuklu ve sentetik Örgü fabrikas (son i lem) Süt entegre Yo urt ve tereya Kâ t Et Antibiyotik Peynir alt at ksuyu Havas z giri Haval giri Sitrik asit üretimi at ksuyu Havas z giri Haval giri Havas z giri Haval giri

22 Ç k Ak m n n KO Bile enleri Havaland rma havuzlar ndaki aktif çamur s v s nda ve dolay s yla ar tma tesisi ç k suyunda toplam ve çözünmü KO bile enleri ekil 1.4te verilmi tir. Toplam çözünmü KOI (S T ) Çözünmü ayr abilir KOI (S S +S H ) Giri teki inert KOI (S ) Çözünmü inert mikrobial ürün (S P ) Toplam partiküler KOI (X T ) Aktif heterotrofik biokütle (X H ) Partiküler ayr abilir KOI (X S ) Partiküler inert (X i ) Partiküler inert mikrobial ürünler (X P ) ekil 1.4 Aktif çamur tesisi ç k nda KO bile enleri ekil 1.4te de görüldü ü gibi ar t lm su ç k nda at ksudan gelen ve biyolojik olarak ayr amayan partikül inert KO,X IO, çözünmü inert KO, S IO, ve zor ayr an KO, X SO n parçalanmayan bölümü olmak üzere üç farkl yap da ve biyolojik olarak ayr amayan inert KO bulunur. Bunlar n yan s ra biyolojik olarak ayr abilen organik maddeler ar t m s ras nda inert yap da ürünlere dönü ebilir. Bunun sonucunda ar t lm su ç k, ar t lmam sudan daha fazla çözünmü inert KO içerebilir. Buradaki mikrobiyal inert KO (S P ) bile eni ba l ca at ksu tipi, toplam çözünmü KO (S O ) ve çamur ya n n bir fonksiyonu olup ( ekil 1.5). KO S T S P S IO ( c) opt c (çamur ya ) ekil 1.5. Toplam çözünmü inert KO (S R )nin çamur ya ile de i imi ( ematik). 14

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı