A VRUPA BiRLiGi'NE iiyelik SURECiNDE TURKiYE VE ALMANYA'DAKi UNiVERSiTE OGRENCiLERiNiN TURKiYE VE TURKLER HAKKINDAKi GORUSLERi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A VRUPA BiRLiGi'NE iiyelik SURECiNDE TURKiYE VE ALMANYA'DAKi UNiVERSiTE OGRENCiLERiNiN TURKiYE VE TURKLER HAKKINDAKi GORUSLERi"

Transkript

1 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Cilt 17 Say1: A VRUPA BiRLiGi'NE iiyelik SURECiNDE TURKiYE VE ALMANYA'DAKi UNiVERSiTE OGRENCiLERiNiN TURKiYE VE TURKLER HAKKINDAKi GORUSLERi Nurhayat <;ELEBr Ozet: Bu ara:jtzrma, Almanya 'daki universite ogrencileri ile Turk universite ogrencilerinin Avrupa Birligi 'ne (AB) ili:jkin Turkler ve Turkiye hakkmdaki goril:jlerini almak i9in yapzlmz:jlzr. Ara:jtzrmaya Almanya-Bonn Universitesi Turk{:e Mutercim Tercumanlzk ve Asya Dilleri Bolilmunde ogrenim goren 226 ogrenci ile Turkiye-istanbul Marmara ve Almanca olarak 22 madde olarak hazzrlanmz:jtzr. Ankette yer alan 22 maddenin 5 'i ki:jisel bilgileri, diger 17 madde de ogrencilerin AB ile ilgili goru:jlerini yansztmaktadzr. Ki:jisel bilgiler bolilmunde; ogrencilerin cinsiyet, ya:j, milliyet ve bildikleri yabancz dil ya da diller ile politik egilimleri sorulmu:jtur. Diger 17 maddeden 7'si "Evet, Hayzr, KararslZlm, Fikrim Yok" se9eneklerini i9ermektedir. Altz madde de katzlzmczlarm birden fazla se9enegi i:jaretleyecekleri bi9imde duzenlenmi:jtir. Bir madde, Turkiye 'nin gelir duzeyi ile ilgilidir. U9 madde de a9zk u9lu olarak hazzrlanmz:jtzr. Elde edilen veri/ere gore, iki ogrenci grubunun verdigi cevaplar kar:jzla tzrmalz olarak yorumlanmz:jtzr. Ara:jtzrma sonu9larma gore, Almanya 'daki universite ogrencileri, Turk universite ogrencilerine gore daha iyimser bir yakla:jzm sergilemi:jlerdir. Her iki ogrenci grubunun AB hakkmda bilgileri 9ok szmrlzdzr ve Turkiye 'nin AB ye giri:ji ile de 90k ilgili degillerdir. Anahtar Kelimeler: Kulturlerarasz Farklzlzk. Avrupa Birligi, Turkiye, Demokrasi, Politika, * Bu ara~tmna, iki klslmdan olu~mu~tur. Birinci boliimii " Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri" dergisinde (2009, Vol.9, Sayi:2) yaymlanmi~tlr. Aym ara~tlrmanm ikinci boliimii Ekim-2009 tarihlerinde M.D. Atatiirk Egitim Fakiiltesi'nde diizenlenen IV. Sosyal Bilimler Egitimi Kongresi'nde bildiri olarak sunulmu~tur. ** Yard. Doy. Dr., Marmara Universitesi, Atatiirk Egitim Fakiiltesi.

2 96 ONIVERSITE OGRENCILERiNIN TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKI GORO~LERi Abstract: This study was conducted to take the opinions of both Turkish and German university students about Turks and Turkey in relation to the European Union. The study was participated in by 226 students studying at the Department of Turkish Translation and Interpreting and Department of Asian Languages at the University of Bonn, Germany, and 270 students studying at the Ataturk Faculty of Education of the Marmara University, Istanbul, Turkey. The questionnaire was prepared in Turkish and German languages consisting of 22 items. The questionnaire involves 5 items consisted of personal information and 17 items consisted of the opinions of students related to the EU In the personal info section, the participants have been asked about their age, sex, nationality, political tendencies and the foreign languages they know. 7 out of 17 items involve 'yes, no, indecisive, no idea" options. The other 6 items are organized in a way that the participants can choice more than one option. One item is related Turkey's income level. Three questions are open-ended. According to the acquired data, the responses given by both group of students have been interpreted comparatively. According to the results of the study, the German university students are more optimistic than Turkish university students about Turkey's joining the EU Both student groups have very limited knowledge about the EU and are not much interested in Turkey's joining the EU Keywords: European Union, Turkey, Democracy, Political, Intercultural Difference. Giri~: Avrupa Birligi iiyeligi, Tiirkiye'nin oncelikli hedefleri arasmda giincelligini koruyan bir konudur. Bugiinkii Avrupa Birligi, Avrupa'daki farkh iilke ve kiiltiirlerin bir araya gelmesiyle olu~mu~ bir topluluktur. Birlige dahil iilkeler, kiireselle~en diinyadaki ekonomik ve politik degi~imin ana cizgilerini belirleyen kuramsal cer<;evenin olu~turulmasl i<;in biiyiik bir cab a harcamaktadtrlar. Avrupa Birligi dii~iincesinin fikir babas1 olarak kabul edilen Jean Monnet, bu yapmm temelini olu~turmu~tur. Monnet'in fikirlerinden esinlenen o zamanki Fransa Dt~i~leri Bakam Robert Schuman (1950) Fransa

3 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI 97 ile Federal Almanya arasmda komi.ir ve 9elik kaynaklannm birle~tirilmesini onermi~ ve boylece italya, Li.iksemburg, Hollanda, Bel9ika ve Fransa demiryelik i.iri.inlerinde bir ortak pazar yaratma fikriyle bir araya gelerek, Avrupa'da ilk ekonomik birle~meyi geryekle~tirmi~lerdir. Daha sonra, 25 Mart 1951 'de imzalanan Paris Antla~mas1 sonucunda Avrupa Komi.ir ve Ticaret Toplulugu (AKc;T) kurulmu~tur. 25 Mart 1957'de imzalanan Roma Antla~mast'nm 1 Ocak 1958'de yi.iri.irli.ige girmesiyle AKc;T'yi kuran i.ilkeler, Avrupa Atom Enetjisi Toplulugu (AURATOM) ve Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun (AET) kurulu~unu ger9ekle~tirmi~lerdir (Bulut, 2005; c;elik, 2006& Demir, 2007). ingiltere, kendi i9 ve d1~ kaynakh siyasi sorunlar1 nedeniyle 1973 yllma kadar Topluluga girmemi~tir. Ancak daha sonraki tarihlerde AB, Avrupa'da geni~leme si.irecine girmi~tir. Bugi.in, AB'ye i.iye i.ilkeler "Tek Bir Pazar" olu~turmak ve i.iye i.ilkelerde yatmmlan arttrarak i.iye i.ilkelerin geli~imlerini saglamak, i~sizligin azalmas1 i9in 9ah~mak, bu i.ilkelerde ya~ayan insanlann ya~am kalitesini arttrmak i9in yah~maktadtrlar. AB'de demokratik degerlerin yi.ikselmesi ve Avrupa'da ban~m si.irekliliginin saglanmas1 i9in yeni politikalar geli~tirilmektedir. AB 'yi kuran, degi~tiren kurucu antla~malara ek olarak i.iye devletler arasmda bir9ok antla~malar yapllmt~tir. Bunlann en onemlileri olarak; Paris, Roma, Maastricht, Amsterdam, Nice ve Avrupa Tek Senedi antla~malarmi sayabiliriz. Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun "Avrupa Birligi" adtm almas Maastricht Antla~masi ile ba~lami~tir (Wallace, 1992; Ozdemir, 2001; Berksoy ve I~Ik, 2004; Nas, 2004; c;elik, 2006& Mayes, 2007) ytlmda yi.iri.irli.ige giren Avrupa Tek Senedi'nin ba~lang19 boliimi.inde "insan haklan ve demokrasiye baghhk" ifadeleri onemle yer almaktadtr. Bu anla~malar ile "Birlik" vatanda~hgmm hukuki 9er9evesi 9izilmekte, i.iye i.ilke vatanda~lannm serbest9e hareket etme, yerle~me ve vatanda~hk haklannm korunmas1 ve demokrasiye baghhk gibi" onemli adtmlann atilmasi saglanmi~tir. Ozellikle Maastricht Antla~masmda, i.iye devletlerin ki.ilti.irel geli~mesine katktda bulunulmast, ki.ilti.irel ve dilsel 9e~itlilige saygt gosterilmesi ve AB'nin 1990 sonras1 donemindeki genel stratejileri baglammda toplumsal, ekonomik ve siyasal degi~kenlerle birlikte degerlendirilmesine ili~kin hi.iki.imler onemlidir. Yine AB, AB 'ye girmek isteyen aday i.ilkelerden Kopenhag kriterlerinin uygulanmasmi istemektedir. Kopenhag kriterlerinde, "istikrarh ve kurumsalla~m1~ bir demokrasinin var olmast, hukuk dev1eti ve hukukun iisti.inliigu, insan haklanna saygt ve azmhklarm korunmast" ile ilgili hi.iki.imlerin kagtt i.izerinde kalmamast ve uygu1amada da gori.ilmesi gerektigi vurgu1anmaktadtr. AB'nin bu 9abalan,

4 98 ONiVERSiTE OGRENCiLERiNiN TORKiYE VE TORKLER HAKKINDAKi G0R0$LERi <;ok kiiltiirliiliik ve kiiltiirel <;ogulculuk anlay1~1 etrafmda ger<;ekle~mektedir. Ancak bu <;abalara ragmen, AB 'deki sorunlar heniiz <;6ziilmii~ degildir (Ulger, 2003; Duparch, 1992, akt. Ilgaz, Demir, 2006; Andy, El-Agraa, 2007, Mayes, 2007; Ulger, 2003; Musaoglu, 2004; TEU, 1992& Demir, 2007). Tiirkiye'nin Avrupa Ekonomik Toplulugu'na iiye olmak i<;in ilk miiracaatl Temmuz 1959 yllmda yapllm1~t1r. Tiirkiye ile Topluluk ili~kileri, 12 Eyliil 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan "Ortakhk (Ankara) Anla~mas1" ile resmiyet kazanm1~t1r. 1996' da ba~layan Giimriik Birligi Anla~mas1 ve sonrasmda Helsinki Zirvesi (1999) ve ardmdan 3 Ekim 2005'te miizakerelere ba~lanmas1 yoniinde Zirve karan ile Tiirkiye'nin iiyelik siireci AB 'de en fazla tart1~ilan onemli konulardan biri haline gelmi~tir. Boylece Tiirkiye ile AB arasmdaki ili~ki, <;ok onemli bir doniim noktasm1 a~arak Tiirkiye'nin AB'ye tam iiyeligini hedefleyen yepyeni bir siirece girmi~tir (D1~ Ticaret Miiste~arhg1, 2007). Tiirkiye, ba~ta insan haklan ve demokrasi alanlannda olmak iizere Avrupa Birligi miiktesebati niteligindeki evrensel normlar ile ilgili uygulamalara daha fazla uyum saglamak amac1yla 2001 y1hnda Ulusal Program1'm haz1rlam1~ ve AB'ye sunmu~tur. Bu program; ozgiirliik<;ii, kat1hmc1, giivenceli, devlet organlan arasmda gorev ve yetkileri dengeleyen, hukuk devleti ilkesini iistiin k1lan Anayasa ve yasa hiikiimlerinin, Tiirkiye'nin uluslararas1 taahhiitleri ile AB standartlan temelinde daha da geli~tirilmesine yonelik olmas1 bak1mmdan onemlidir. Programda "siyasi, ekonomik, kiiltiir, Giimriik Birligi, serbest dola~1m, sermaye, vergi, parasal birlik gibi" bir<;ok alanda gerekli olan reformlann yapllmas1 wm gerekli diizenlemeler Tiirkiye 'nin onemli giindem maddelerini olu~turmaktad1r. Aynca Tiirkiye, tiim uluslararas1 sozle~melere taraf olacagma ve bunlann etkin ~ekilde uygulanmasm1 saglayacak tedbirleri alacagma ili~kin imzalad1g1 antla~ma metnine uygun olarak kararhhgm1, bir<;ok alanda yapm1~ oldugu reformlarla gostermektedir. Tiirkiye'nin AB iiyeligi i<;in Kopenhag ol<;iitleri olarak bilinen ortakhk belgesinde belirtilen "siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatmm benimsenmesi" ile ilgili AB kriterlerine uyum konusunda yapm1~ oldugu reformlar i<;inde 17 Ekim 2001 'de yiiriirliige giren Anayasa degi~ikligi bu yolda onemli bir ad1md1r (Resmi Gazete, 2001; Kula, 2003; Kopenhag Kriterleri, 22 Haziran 2003& ABGS, 2009). Fakat Tiirkiye'nin AB'nin geni~leme siireci i<;inde, son ylllarda yap1sal olarak ger<;ekle~tirmi~

5 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSI 99 oldugu reformlar heniiz istenilen duzeye ula~amam1~tlr. Tiirkiye ekonomisi i<;in sfirdiliiilebilir bir donemin ba~lay1p ba~lamad1g1 en iyimser tahminlerde bile hala belirsiz bir gorfinfim <;izmektedir (Saygll10glu, Bilgin& An, 2003). Tfukiye'nin fiyelige kabul ko~ullanm yerine getirebilmesi konusunda Katlhm Ortakhg1 Belgesi'nde yer alan hususlann neler oldugu a<;ik<;a belirlenmi~tir. Ancak, AB Komisyonu raporunda, Tiirkiye'nin mfizakere surecinden itibaren yapm1~ oldugu <;ah~malann yeterli olmad1g1, "sivil anayasa <;ah~malannm sonu<; vermedigi, yolsuzlukla miicadeledeki ba~ans1zhk, dini ozgiirliikler, cinsiyet aynmc1hgi, kiiltfuel haklar, K1bns gibi" konularda ilerleme kaydedilmedigi ele~tirilmi~, demokrasi ve insan haklanm gii<;lendirecek reformlann yapllmas1 <;agnsmda bulunulmu~tur (NTVMSNBC, 2008). Sosyal bilimciler, diinya politikalannda dinsel konular i<;in yenile~me <;abalanna dikkat <;ekmektedirler. Ancak, AB i<;inde baz1 formal olmayan politikalar izlenmekte ya da islam kar~itl bir yapllanma izlenmektedir (Silvestri, 2006). AB 'de din ozgiirlugune ili~kin onemli hususlardan birisi de AB anayasasmda "H1ristiyanhk" kavramma yer verilmemesi karan, uzun tart1~malardan sonra almm1~t1r. "Din" sozcfigu Avrupa'daki rum dinleri kar~ilayacak bi<;imde "Giri~" sayfasmda "kiiltfu ve insani degerlerle birlikte Avrupa'nm mirasm1 olu~turan degerler" arasma eklenmi~tir (Ilgaz, 2004). AB; laisizm, sosyal bildirgeler, sosyal haz1rhk ve sosyal ilgi olmakslzln, ozellikle ki~isel inan<;lara izin verilmesini de istemektedir. Toplulugun payla~ilan degerlerinden biri ozel inan<;land1r (Banus, 2005). 1990'dan beri AB'nin izledigi politikalarda laiklik, yeni bir egilim olarak goriilmektedir. AB'ye fiye ulkeler, dengeli olarak ulusal farkhhklan kabul etme ve kendi normlan ile diger Ulkeler arasmda ortaya <;1kan tereddfitleri gidermeye <;ah~maktad1r (Phinnemore, 2003). Tfukiye' de islam dininin to plum fizerinde onemli bir etkisi bulunmaktad1r. Ancak Turkiye laik bir iilkedir. Devlet yonetiminde dinin hi<;bir ag1rhg1 yoktur. Yasal alanda laikle~me, Kemalist hareketin getirdigi bir yenilik degildir. Ulkenin islami bir devlet oldugu donemlerden ba~layarak sfiren ve ad1m ad1m ~ekillenmi~ bir sfire<;tir (<;imen, 2007). Tfukiye'nin AB fiyeligi AB'de ve Tfukiye'de toplumun her kesiminde tart1~ilmaktad1r. AB, Tfukiye'nin AB'ye giri~ i<;in henfiz haz1r olmad1g1 gorfi~findedir. Herhangi bir aday i<;in uygulanan ko~ullan Tiirkiye'nin yerine getirmesi durumunda bile, omegin Fransa, fiyelik vetosunu kullanabilecegini belirtmektedir. Bugiin, Tfukiye'de kiireselle~en diinyaya

6 100 ONiVERSiTE CGRENCiLERiNIN TORKiYE VE TORKLER HAKKINDAKi GCR0$LERi uyum konusunda AB 'ye girmek isteyen bir grup ile radikal sag ve sol gruplann engelleyici gorii~leri vard1r. Radikal gruplar, AB iiyeliginin emperyalizmin ve kapitalizmin iistiinliigu oldugunu, ulusal bag1mhhk yaratacagm1 dii~iiniirken, bir klslm grup da AB'ye girmemizin gelecek ac;1smdan pek c;ok faydalan oldugunu, bilhassa Bah ile entegrasyonun saglanmasmda ekonomik yonden c;ok onemli bir pazar olu~turdugunu dile getirmektedirler (Dartan, 2002; Browne, 2005& Crisis Group, 2007). Bu tart1~malann devam ettigi siirec; ic;inde, Tiirkiye'nin AB'ye giri~i ile ilgili Tiirkiye'deki ve Almanya'daki iiniversite ogrencilerinin gorii~lerine ba~vurulmu~tur. <;iinkii bu ogrencilerin gelecekte Tiirkiye'de ve Almanya'da c;ah~abilecekleri ve onemli gorevler iistlenebilecekleri dii~iiniildiigunde, onlann AB ile ilgili gorii~leri bizim ic;in onem ta~1maktad1r. Bu amac;la, Tiirkiye ve Almanya'daki ogrencilerin Avrupa Birligi ile ilgili Tiirkiye ve Tiirkler hakkmdaki gorii~leri anket yoluyla toplanm1~ ve anket sonuc;lanna gore iki ogrenci grubunun gorii~leri kar~ila~tmlm1~br. Bu ara~tlrmamn temel problemi olarak "Tiirk ve Alman ogrencilerin Tiirkiye'nin AB'ye giri~i ile ilgili genel olarak Tiirkiye ve Tiirkler hakkmdaki gorii~leri nedir?" sorusu ahnm1~ ve yamtlanrnaya c;ah~ilmi~t1r. Yontem: Bu ara~tlrmadaki veriler, betimsel ara~tlrma yontemlerinden olan genel tarama tipi bir c;ah~ma modeli kullamlarak degerlendirilmi~tir. Evren ve Orneklem: Ara~tlrmamn c;ah~ma evrenini, ogretim y1lmda Almanya Bonn Universitesi Tiirkc;e Miitercim ve Terciimanhk Boliimii ile Asya Dilleri Boliimiinde okuyan yabanc1 ogrenciler (420) ile Marmara Universitesi Atatiirk Egitim Fakiiltesi Yabanc1 Diller ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilgisi Boliimlerinde okuyan ogrenciler (1145) olu~turmaktad1r. Rastlanhsal ornekleme ahnan c;ah~ma grubu, her iki evrenden sec;ilen (Almanya'dan 226, Tiirkiye'den 270) 476 iiniversite ogrencisinden olu~maktad1r. Tiirkiye'deki iiniversite ogrencileri 3 ve 4. s1mf, Almanya'daki ogrenciler ise; somestre ogrencileridir. Ara~tlrmada iic; ve dordiincii s1mf ogrencilerinin tercih edilmesinin nedeni, bu s1mflarda okuyan ogrencilerin ya~ olarak egitim kariyerlerinin onemli bir devresini olu~turduklan ve anket sorulanna daha saghkh cevap verecekleri dii~iincesinden kaynaklanmaktad1r. Almanya'daki Bonn Universitesi Tiirkc;e

7 AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISI 101 Miitercim ve Terciimanhk ile Asya ve Dogu Dilleri Boliimlerinin seyili~ nedeni, ogrencilerin yogunun Tiirkyeyi bilmeleri ve Tiirkiye hakkmda bilgilerinin olmas1d1r. Her iki iilkede de anketin uygulama siiresi iki ay1 bulmu~tur. Her iki gruptan ogrencilerin eksik doldurduklan gerekyesiyle 17 anket degerlendirmeye ahnmami~tlr. Ogrencilerin ki~isel ozellikleri ve AB hakkmdaki gorii~leri a~ag1da verilmi~tir. Veri Toplama Arac1 Ara~tlrmada, veri toplama arac1 olarak anket kullamlmi~tlr. Anket sorulan, ara~tirmaci tarafmdan geli~tirilmi~, ancak anketteki birkay soru Dartan, Nas, Akman ve Savran'm (2004) AB ile ilgili yaptiklan bir ara~tlrmadan yararlamlarak olu~turulmu~tur. Anketin Almanca dil geyerliginin anla~ihrhgmi test etmek iyin Tiirkye ve Almanca'ya hakim dart Universite ogretim iiyesi ile Almanya'da iiniversite ogrencisi olan Tiirk ve Alman ii~y ogrenciden yararlanilmi~tir. Anketin birinci boliimii 22 maddeden olu~mu~tur. Bu boliim, bir ba~ka ara~tirmada aynca degerlendirilmi~tir (<;elebi, 2009). Anketin ikinci boliimiinde 17 madde yer alrm~t1r. Ankette, aynca be~ soru, ki~isel bilgileri iyermektedir. Ki~isel bilgiler boliimiinde; ogrencilerin cinsiyet, ya~, milliyet ve bildikleri yabanc1 dil ve diller ile politik egilimleri sorulmu~tur. Bu 17 sorudan 7'si "Evet, Hay1r, Kararsizim, Fikrim Yok" seyeneklerini iyermektedir. Bu sorular, "Tiirkiye'nin genel goriiniimii (4 soru), ogrenci degi~im programlan (1soru), bildikleri iiniversiteler ve adlan (1 soru) ve hayattan memnuniyet duyma (1 soru) ile ilgilidir. Diger 6 madde, katihmcilann birden fazla se<;enegi i~aretleyecekleri biyimde diizenlenmi~ ve ogrencilerin degi~ik ayilardan Tiirkiye'ye ve uluslar aras1 kurumlara yakla~imlan irdelenmi~tir. Bir soru da Tiirkiye'nin gelir diizeyi ile ilgilidir. U!Y soru da a<;ik Uylu olarak diizenlenmi~tir. Bu sorular, "Bildikleri Tiirk politikacilan, bildikleri iiniversitelerin adlan ve bildikleri dergi ya da bir makale ad1" ile ilgilidir. Ara~tirma, Tiirk ve Alman ogrencilerin AB 'ye giri~i ile ilgili anket maddelerine verdikleri yamtlarla sm1rh tutulmu~tur. Verilerin <;ozfimlenmesi Ara~tlrma verileri, SPSS istatistik paket program1 kullamlarak yoziimlenmi~tir. istatistiksel analizlerde frekans ve yiizdelik kullamlrm~tir. Analiz sonuylan, konu benzerligine gore gruplandmlarak bir ba~hk altmda tab1olar haline getirilmi~ ve yorumlanmi~tlr.

8 102 ONiVERSiTE OGRENCiLERINiN TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKi G0R0$LERi Bulgu ve Y orumlar Ki~isel ozelliklere gore; Ara~tlrmaya katllan Almanya'daki iiniversite ogrencilerinin %31 'i (70) erkek, %69'u (156) kadmdtr. Ya~ gruplanna gore; en fazla ya~ (%36,3), sonra ya~ (%33,6) gelmektedir. Milliyetlerine gore; ara~ttrmaya kattlanlann %73 'ii Alman' dtr. Digerleri, ba~ka iilke vatanda~landtr. Bildikleri yabanct dillere gelince; Almanya'daki ogrencilerin %63,7'si iyi derecede iki yabanct dil, digerleri ii<; ve daha <;ok yabanct dil bilmektedirler. Politik egilimlerine gore; ogrencilerin %59,3 'ii, kendilerini sosyal demokrat, %10,6'st muhafazakar, %16,4'ii de liberal olarak tammlamt~lardtr. Ogrencilerin %15'i ise herhangi bir gorii~ bildirmemi~tir. Marmara Universitesi Atatiirk Egitim Fakiiltesi'nde okuyan ogrencilerin %33,7'si (91) erkek, %66,3'ii (179) kadmdtr. Ya~ gruplanna gore; ogrencilerin %87,8'si ya~, % 12,2'si ya~ grubu arasmdadtr. Milliyet durumlanna gore; ogrencilerin %95,2'si kendilerini Tiirk,% 4,6'st Kurt olarak tammlamt~tlr. Yabanct dil olarak; ogrencilerin %64,8'i orta diizeyde ingilizce, digerleri ise <;ok az derecede Almanca, italyanca ve Franstzca bildiklerini belirtmi~lerdir. Politik egilimlerine gore; ogrencilerin %34,8'i kendilerini sosyal demokrat, %21,5'i muhafazakar olarak tammlamt~tlr. <:;ok az saytdaki ogrenci kendisini liberal, sosyalist olarak tammlam1~t1r. Ogrencilerin %18'i ise hi<;bir gorii~ bildirmemi~tir. Ara~tirmaya Katdan Ogrencilerin Tiirkiye'ye ve Tiirkiye'nin AB'ye giri~i ile ilgili Gorii~leri: Ara~ttrmaya katllan Tiirk ve Alman iiniversitelerindeki ogrencilerin Tiirkiye'ye ve Tiirkiye'nin AB'ye giri~i ile ilgili gorii~leri a~agtda verilmi~tir:

9 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSl 103 Tablo 1. Ogrencilerin Tiirkiye'nin Genel Goriiniimii ile ilgili Dii~iincelerini Gosteren Dagdun Tfirkiye'nin Genel Ulke Evet Hayrr KararslZ Fikriyok Gori.infimii f % f % f % f % Tfirkiye' de etnik aymmcthk: olduguna Aim 73 32, ,8-2 0,9 inamyormusunuz? TUrk 13 4, ,4 10 3,7 3 1,1 Tfirkiye'nin din ve k:iiltur farkhh~tfirk:iye'ninab'ye Aim , ,7-1 0,4 giri~ini etkiler mi? TUrk , ,6 22 8,1 I 0,4 Tfirkiye' de ban k:admlarm ortfirlmeleri (turban ve yar ) AB i~ bir sorun Aim , ,4 3 1,3 5 2,2 yaratrr m1? Tfirk 74 27, ,9 22 8,1 7 2,6 Tiirk: halk:mm AB 'ye uyeliginde bir kimlik sorunu Y*yacagma inantyor Aim , ,2 9 4,0 musunuz? TUrk: , , ,9 5 1,8 N:226 (Almanya'daki ogrenciler), N: 270 (lurk ogrenciler) Tablol 'e gore: Tiirk ogrencilerin %90,4'u, Almanya'daki ogrencilerin %66,8'i Turkiye'de bir etnik sorun ya~anmadtgmt dile getirmektedirler. Tiirk ogrencilerin %45,6'st, Almanya'daki ogrencilerin de %67,7'si din ve ktiltur farkhhgmm Turkiye'nin AB'ye gm~m1 etkilemeyecegini du~unmektedirler. Ancak din ve ktiltur farkhhgmm Turkiye i<;in her zaman tartt~ma konusu yapilmast Turk ogrencilerin bu konuda olumsuz du~unmelerine yol a<;maktadtr. Almanya'daki ogrencilerin %46'st, Turk ogrencilerin %27'4'u, kadmlann dinsel bir simge olarak turban takmalanndan ve <;ar~af giymelerinden rahatstzhk duymaktadtrlar. Bulbul, Ozipek ve Kalm'm (2008) mtilakat yoluyla <;e~itli ~ehirlerde ki~ilerle ytiz ytize yapttklan gorti~melerde; genelde ara~ttrmaya kattlanlann Batt 'ya ili~kin kayttstzhk i<;inde olduklanm, Htristiyanhga ili~kin negatif ya da kollileyici bir dil kullanmadtklanm, ancak Batt ktilttirtine ve ktireselle~menin ktilttirel etkisine yonelik bir korku ve endi~e i<;inde olduklanm gozlemi~lerdir. Katthmctlar, Tiirkiye'nin AB'ye giri~ine olumlu

10 104 ONIVERSiTE OGRENCILERINiN TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKi GOR0$LERI bakmaktadtrlar. Miilakat yaptlan ki~ilerin c;ok azt, AB'nin din eksenli ve AB'nin bir "Htristiyan ittifakt" olduguna inanmaktadtr. Katthmctlann c;ogu, Tiirkiye 'de insan haklanna ili~kin sorunlann oldugunu kabul etmekte, ancak Batth devletlerinin bu konudaki ele~tirilerini samimiyetsiz bulmaktadtr. Burada ilgi c;eken sonuc; ise, Miisliiman olmamn AB'ye girmek ic;in Tiirkiye ac;lslndan degil ama AB ac;tsmdan bir engel olu~tugu yoniinde bir kanaat gozlenmi~tir. Witzens (2005), A vrupa Birligi 'nin Tiirklerin belirttigi gibi, AB'nin bir Htristiyan Kuliibii olmadtgmt, aksine iilkelerin alt kiiltiirel topluluklannm olu~turdugu bir "Birlik" oldugunu vurgulamaktadtr. Witzens, bugiin ve gelecekte bile farklt dinlerde ve etnik toplumlarda tek merkezli yonetimden soz edilemeyecegini, rasyonalizm, liberalizm, laiklik gibi fikirlere dayanan c;ok yonlii kiiltiirel Birliklerin olu~turdugu bir yaptla~manm kac;mtlmaz oldugundan soz etmektedir. Aynca Tiirkiye'nin AB'ye iiyeligi durumunda Almanya'daki ogrencilerin %70,8'i, Tiirk ogrencilerin %62,6'st Tiirklerin bir kimlik sorunu ya~ayacagma inanmaktadtr. Kimlikle ilgili olarak tartt~tlan "Avrupahla~ma kavramt", "Avrupa kirnligi ve Avrupa siyasal topluluk duygusunun geli~imi" olarak goriilmektedir. Bu siirec;te iist A vrupa kimliginin ulusal kimliklerin yerine gec;erek onlan yok etmeye dogru gotiiriip gotiirmeyecegi veya kolektif kimliklerin A vrupa ulusal veya bolgesel diizeyler arasmda boliiniip boliinmeyecegi tartt~tlmalan zaman ic;inde goriilecektir (Nezihoglu, 2000). Tiirkiye, AB amacma uygun olarak demokrasi ve ozgiirliiklerin alamm geni~lettigi siirece, bilhassa A vrupa' da en fazla Tiirklerin bulundugu Almanya' daki Tiirklerin c;agda~ bir kimlik geli~tirmelerine de katkt saglayacakttr (Kula, 2003).

11 AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGiSI 105 Tablo 2. Ogrencilerin Tiirkiye'nin Tamtdmasmda Etkili Oldugwm Dii~dillderi Faktorleri Gosteren Dagmm Faktorler Aim. Ogrenci Tiirk Qgrenci f % f % TV , ,5 Kitap 19 3, ,5 Konferans- seminer 66 12,3 69 8,2 Radyo 28 5,2 31 3,7 internet 87 16, ,8 GOniillfi kumlupar 13 2, ,3 Parti t~atlan 27 5,0 33 3,9 Dergivegazeteler 80 14, ,3 B~a 11 2,0 15 1,8 Top lam , ,0 Tablo 2'ye gore; Tiirk ve Alman ogrenciler, Tiirkiye'nin tamtllmasmda en ~ok televizyonun etkili oldugunu dii~iinmektedir. Daha sonra tamttmda etkili olarak internet, gazete ve dergiler gelmektedir. "Ba~ka" se~enegini i~aretleyen Alman ogrenciler, Tiirkiye'nin tamttlmast i~in akademik tartt~ma ve forumlann yapllmasmt, turistik ve kiiltiirel gezilere onem verilmesini istemektedirler. Tiirk ogrenciler ise; Avrupa'da Tiirk okullanmn a~tlmasmt, sivil toplum orgiitleri ile spor, sanat~t, edebiyat ve bilimsel alanda yeti~mi~ elemanlann Tiirkiye'nin tamtlmmda onemli roller iistlenebileceklerini belirtmi~lerdir. Tablo 3. AB Ulkeleri Arasmda Ogrenci DegiJim Programlarmm Ulkenin Tamtdmasmdaki Katklsmt GOsteren Daglhm Degi'im Programlan Aim.Ogrenci Tiirk Ogrenci f % f % Evet , ,7 Hayrr 41 18, ,3 Fikrimyok 26 11, ,0 Top lam , ,0 Tablo 3'e gore ogrenciler, ogrenci degi~im programlanmn iilkenin tamtlmt a~tsmdan Tiirkiye 'ye geni~ ol~iide katkt sagladtgmt dii~iinmektedir

12 106 ONIVERSiTE OGRENCILERiNiN TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKI G0R0l?LERI (Alm. Ogr.%70,4, Tiirk Ogr. %73,7). Erasmus kapsammda ogrenci degi~im programlan; A vrupa universite agmm kurulmast, ogrenci burs projesinin uygulanmast, okul egitiminde kalitenin artmlmas1, diplomalann e~degerliginin tamnmas1, okul egitirninde yah~an personelin mesleki geli~iminin saglanmast, ogrenci ve ogretim uyesi degi~imi ve degi~im ilgili kurulu~lara ve yaymlara parasal destek saglanmas1 gibi uygulamalan iyermektedir. Bu programlar, uye ulkelerden gelen genylerinin birbirlerini tammalan, kiiltiir ve dillerini ogrenmeleri aytsmdan son derece yararh olmaktadtr (Sezgin, 2001; ikv, 2005& Horvath, 2007). Bu programlar sayesinde ulke halklan iyin onyargth davram~lar da zamanla azalacakttr. Tablo4.. Alman Ogrenc:ilerin Tii:rlriye'de Tiirk ogrenc:ilerin Alm.:mya'da Bildikleri Universite Olnp Olmadlgm.J GOsteren Dag.hm Bildikleri Universite Evet Hayli' Fikrim yok Toplam Alm.Ogrenci. f % ; , ,0 TUrk Ogrenci. f % ,1 11 4, Tablo 4'e gore; Alman ogrencilerin %79,2'si Turkiye'de, Tiirk ogrencilerin ise sadece %14,8'i Almanya'da bildikleri universite oldugunu belirtmi~tir. Alman ogrencilerin Tiirkiye'de en yok bildikleri universiteler; Ankara, ODTU, Bogaziyi, Kay, Ege, Galatasaray ve istanbul Universitesi'dir. Turk ogrenciler; Goethe, Koln, Heidelberg, Berlin, Hamburg, Mannheim Universitelerini saymt~tlr. Ancak Tiirk ogrenciler, iilke adlanm da kan~tlrmt~tlr. Turk ogrencilerden bir ktsmt, Edinburgh Universitesini Almanya'da olarak yazmt~tlr. Aynca Turk birkay ogrenci de "bilmeme gerek yok" ifadesini kullanmt~tlr. "Turkiye ile ilgili yaymlanan bilimsel bir yaym, dergi ya da makale ismi biliyor musunuz?" ~eklinde aytk uylu olarak sorulan bu soruyu Almanya'daki ogrencilerin %94'ii bo~ btrakmt~tlr. Almanya'daki ogrencilerden dergi ismi yazan olmamt~tlr. Ancak birka9 ogrenci, tlp alamnda birkay makalede Tiirk adma rastladtklanm belirtmi~tir. Turk ogrencilerin ise %67,8'i dergi ve makale ismini bildigini ifade etrni~, ancak dergi isimleri olarak yok az ogrenci cevaplamt~tlr. Cevap veren ogrenciler,

13 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI 107 dergi ad1 olarak "Bilim ve Teknik, S1zmt1" dergilerini yazm1~tlr. Yazar olarak da birkac; ogrenci "Oktay Sinanoglu ve ismail Bekc;i" isimlerini yazm1~tlr. Bu yamtlar, ogrencilerin dergi ve bunun gibi bilimsel yaymlarla ilgilenmediklerini gostermektedir. Tab:lo 5. Ognmcilerin Tiirk Politikaabrun Nasd Bu.lduk:brou Gfisterea Dagdml Ahn.Ogrenci TUrk Ogrenci TUrk Politikacdan f % f % i~en. samimi ll,6 Giivenilir 3& 15, ,3 Dengesiz & 29,6 <;lkara 65 25,& 115 2&,9 Egitimsiz 19 7, ,& B~ g 3,2 11 2,& Toplam ,0 39& Tablo 5'e gore; Almanya'daki ogrencilerin %25,8'i Turk politikac1lanm c;ikarcl, %25'i dengesiz, %23,4'u ic;ten ve samimi olarak nitelemi~tir. Tiirk ogrencilerin ise %29,6'sl Tiirk politikacllanm dengesiz, %28,9'u 91karc1 bulmaktad1r. "Ba~ka" sec;enegini i~aretleyen Almanya'daki ogrenciler, Tiirk politikacllanm "yolsuzluk yapan, inatc;1, koltuk sevdahs1, bencil, ilerleme ic;in c;abada yetersiz olan ki~iler" olarak gormektedir. Tiirk ogrenciler de, "ciddiyetsiz, rantp, ama iyi niyetli, d1~ politikada ba~anh ki~iler" olarak nitelemektedir. Goriildugu gibi her iki grup da Turk politikacllanm olumsuz algllamaktad1r. Ac;1k uc;lu olarak, Alman ogrencilere, "Bildiginiz Turk Politikacllann adlar1", Tiirk ogrencilere de "Bildiginiz AB'ye uye ulke politikacllann adlar1" sorulmu~tur. Almanya'daki ogrencilerin c;ok az1 bu soruyu yamtlam1~hr. Turk politikacllan olarak; Tayyip Erdogan, Tansu <;iller ve Siileyman Demirel'in isimlerini yazm1~lard1r. Tiirk ogrenciler ise; Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Kostantin Karamanlis, Gerhard SchrOder, Jacques Chirac, Javier Solona ve Claudia Roth isimlerini yazm1~hr. Ancak Gonzales Rice, Bill Clinton, George Bush, Kofi Annan ve George Clooney gibi Amerikah politikac1 ve sanatc;1 isimlerini de yazanlar olmu~tur- Birkac; ogrenci de "tammak istemiyorum" ifadesini kullanm1~hr.

14 108 ONIVERSiTE OGRENCILERiNiN TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKI G0R0$LERI Tablo 6. Ognmcilerin Tiirk insamm Nasd Tanwhkl:nma ~ GOriiJ)erini GOsteren Dagdon TUrk ids3d1 Ahn.Ogrenci TUrk Ogrenci f % f % Sevecen. sempatik ,4 Giivenilmez ,9 i~en ,7 To1eransh Dengesiz ll K.avgaa ll Aktif 23 5,3 7l 7.9 K.aba Kuma.z ,7 K.atlamlmaz 10 2, B~ 6 1, Toplam Tablo 6'ya gore; Almanya'daki universite ogrencilerinin %30'u, Turk insamm "sevecen ve sempatik ve i~ten" olarak tammlarken, Tfukiye' deki universite ogrencilerinin %19,7'si "i~ten ama giivenilmez" olarak tammlamt~tlr. Yine Tfuk ogrencilerin, Almanya' daki ogrencilerden ayn olarak Turk insamm "kavgact" olarak tammlamalan dikkat ~ekicidir. "Ba~ka" se~enegini i~aretleyen Almanya' daki ogrencilerin bir ktsmt Tfuk insamm; "yardtmsever, misafirperver, comert" olarak olumlu yonden algtlarken; bir ktsm1 "katl, ho~goriisiiz, geri kalmt~, gelecek i in kaygtstz, ihtirash, i~ten pazarhkh" olarak olumsuz yonden algtlamaktadtr. Aynca "bullin insanlar birbirine benzer, her toplumda ~e~itli karakterde insanlar vardtr" diyen ogrenciler de olmu~tur. Turk ogrenciler ise; Turk insamm "zeki, ~evik, ahlakh, misafirperver, art niyetli, ~tkarct" olarak nitelemektedirler. A VCl 'nm (2007), universite ogrencileri iizerinde yaptlgt bir ara~ttrmada da ogrenciler, Tfuk insamm "kumaz-tutucu, ho~goriilukonuksever, yurtsever ve durust" olarak yorumlamt~lardtr. Aydm'm ytllan arasmda ingiltere'de Turkiye'nin Batl'daki imaj1 uzerine yapt1g1 ~ah~mada, vatanda~lann yanh~ bilgiye sahip oldugu, halen erkeklerin fesli, kadmlann kara ~ar~aflt olarak algtlandtgt belirtilmi~tir (Aydm, 2009). Turizm Bakanhgt'nm (2009) ~e~itli Ulkelerden ulkemize gelen turistlere yaptlrdtgt ankete gore turistler; Turk insam ile ilgili olumlu goru~lere sahip olarak ulkemizden aynldtklanm ve Tfuk insamm genelde "misafirperver, arkada~ canhst, dost, rahatlahct" olarak tamd1klanm belirtmi~lerdir.

15 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI 109 Tablo 7. Ogrenc:ilerin En Fazb Giiven Duydnklan Kunun ve ToplululrlangOsteren Dagdun Kmum.veK~ Alm.Ogrenci T-iirk Ogrenci f % f % Sivil Toplum K1IIUlu lan ,2 Avrupa insan Haldan Mahkemesi ,7 NATO , ,4 A vrupa Birligi 98 16,3 19 7,0 BirlqmiJ Milletler 54 9,0 19 7,0 Diinya Ticaret OrgU.tii 27 4,5 ll 4,1 IMF ve Diinya Bankast ,6 Diinya Saghk QrgUtii 15 12, ,3 UNESCO 83 13,8 18 6,7 Uluslararas1 Adalet Divam 36 6, ,4 Bll ka ll 4,1 Top]am , ,0 Tablo 7'ye gore, Alman ogrenciler NATO, Avrupa Birligi ve UNESCO'ya gtivenmektedir. Tfirk ogrenciler ise, Diinya Saghk Orgtitii, Avrupa insan Haklan Mahkemesi ve Sivil Toplum Kurulu~lan'm en gtivenli kurulu~lar olarak gormektedirler. Ancak bu tablodan Turk ve Almanya'daki ogrencilerin uluslar aras1 bu kurulu~lar hakkmda fazla bilgiye sahip olmad1klan da anla~ilmaktad1r. Dartan ve arkada~lanmn (2004) yapt1g1 ara~tlrmaya gore ogrenciler en gtivendikleri kurum olarak; Sivil Toplum Kurulu~lan'm gostermi~lerdir. Kiis;iikcan ve Giingor'iin (2006), Sivil Toplum Orgtitleri'nin Avrupah Tiirkler iizerinde biiyiik etkisi oldugunu, Tfirkiye'nin AB iiyeligi sfirecinde Avrupah Tiirklerin AB ve Tfirkiye arasmda bir koprii olu~turdugunu ve onemli katkllar yapabilecegini vurgulamaktad1rlar.

16 110 ONiVERSiTE OGRENCiLERiNiN TORKiYE VE TORKLER HAKKINDAKi GOR0$LERi Tablo Sa. Tti.rkiye'deki Ogrencilerin AB ve Tti.rkiye'nin Uygulatbga Politikalar ile ilgm GoriiJ)erini GOsteren Dagdun AB Politikalan Tmki.ye Politikalan Politikalar f % f % Para Politikas1 46 5, ,7 Tanm 31 3, ,0 Savunma 16 1, ,9 D~Politika 41 4, ,9 i siztik ,3 86 5,5 <;evre Sag!~ ,6 94 6,0 Saghk ve Sosyal Hizmetler ,7 95 6,1 Egitim , ,0 Adalet ve Y argt 92 10, ,7 Teror 99 10, ,2 G~ 84 9, ,9 Toplam , ,0 Tablo 8a'ya gore; Turk ogrenciler, en fazla Tiirkiye'yi tanm, savunma, para ve dt~ politika yoniinden ba~anh bulmaktadtrlar. AB 'yi ise, i~sizlikle miicadele, s;evre saghgt, saghk ve sosyal hizmetler ve egitim yoniinden ba~anh bulmaktadtrlar. Tablo 8b. Alm.anya'daki Ogrencilerin AB ve Tti.rkiye'nin Uygubcbga Politikab.r ile ilgiji GOriqlerini GOsteren Dag.lun Politikalar Para Politikast Tanm Savunma D!. Politika i sizlik Sorunu <;evre Saghg1 Saghk: ve Sosy.Hizm. Egitim Adalet ve Y argt Teror G~ Toplam AB Politikalan f % 40 7,3 36 6,6 36 6,6 52 9,5 43 7,8 61 lu 69 12,5 50 9,1 63 ll,s 57 10,4 42 7, ,0 Tiirlciye Politikalan f % 37 9, , ,1 23 5,8 21 5,3 28 7,0 32 8,0 35 8, ,3 20 5, ,0

17 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISi Ill Tablo 8b'ye gore, Almanya'daki ogrenciler, Avrupa Birligi'ni <;evre saghg1, saghk ve sosyal hizmetler, Tiirkiye'yi de; savunma, tanm ve teror konulannda ba~anh bulmaktad1rlar. Tablo 9. Ogrencilere gore Tiirkiye'de KiP Bapna D~ MiDi Ge6ri Gosteren Dagdon $ 2000'den az $ $ $ $6001 'm listii Fikriyok Toplam Alm..Ogrenci f % 8, , TmkOgrenci f % , , ,0 Tablo 9'a gore; ogrenciler, Tiirkiye'nin ki~i ba~ma dii~en milli gelirin ne kadar oldugunu bilmemektedir. Bilhassa Tiirk ogrencilerin ki~i ba~ma dii~en milli geliri bilmemesi olduk<;a dii~iindiiriiciidiir. Tiirk ogrencilerin %58,5'i yllhk gelirin 2000 dolardan az oldugunu belirtmi~tir. Almanya'daki ogrencilerin %27,9'u Tiirkiye'de ki~i ba~ma dii~en geliri olduk<;a dogru ifade etmi~tir. Ara~tumanm yaplld1g yth itibariyle ki~i ba~ma dii~en milli gelir 5477 dolard1. Tiirkiye'de, 2007 y1h cari fiyatlarla satm alma giicii paritesine gore, ki~i ba~ma reel Gayrisafi Yurt i<;i IHis1la (GSYiH), 2007 y1h itibariyle 8,200 dolard1r (TUiK, 2006; TUiK, 2008 &NTVMSNBC,2008). Tablo 10. Ogrencilerin Hayattan Memnoniyetlerini GOsteren Dagdun Hayattan memnuniyet Alm..Ogrenci Turlc: Ogrenci f % f % Evet , Hayn , ,6 Bazen 6 2,7 Toplam , ,0 Tablo lo'a gore; Almanya'daki ogrencilerin %77,8'i, Tiirk ogrencilerin %70,4'ii hayatlanndan memnun goriinmektedir. Esmer'in (1999)'da bireysel mutluluk ve tatmin diizeylerini 6l<;meyi ama<;layan ara~tumasmda,

18 112 ONIVERSiTE OGRENCiLERININ TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKI GOR0$LERI TUrk insamnm genelde mutlu oldugu belirtilmi~tir. Kendini mutlu hissedenlerin oram %62'dir. Hanelerinde ekonomik diizeylerini tatminkar bulma durumlan incelendiginde ara~tlrmaya kattlanlann %45 'i olumlu yakla~mt~tlr. Saghk durumunda ise oran %43 'tiir. Sonu~ ve Tartt~ma Bu ara~ttrmada genel olarak, Tiirkiye'deki ve Almanya'daki ogrencilerin Tiirkiye'nin AB'ye giri~ i<;:in yapttgt tiim <;:abalar kar~ts1nda yeteri kadar bilgi sahibi olmadtklan ve geli~melerle ilgilenmedikleri goriilmii~tiir. Ara~ttrma sonu<;:lanna gore, TUrk ve Almanya'daki ogrencilerin biiyiik bir <;:ogunlugu, iilkelerinde etnik kokenli yurtta~larla ya~amaktan ve iilkelerinde ana dilden ba~ka dillerin konu~ulmasmdan rahatstzhk duymamaktadtr. Ancak ya~adtgtmtz ortamda dinsel simge olarak kadmlann turban takmalan Almanya'daki ogrencileri, Tiirk ogrencilerden biraz daha fazla rahatstz etmektedir. Bugiin Avrupa'da 20 milyon Miisliiman ya~amaktadtr. Diger taraftan AB iiyeleri, Avrupa Birligini "Htristiyan Birlik" olarak gormek ve ya~amak istemektedirler. Bu egilim marjinal gruplarda olduk<;:a yogundur (La<;:iner, 2005). Merkezi Washington'da bulunan Bagtmstz Ara~tlrma Sirketi Pew'in "Global Project Attitudes" kapsammda Tiirkiye'nin de i<;:inde bulundugu 42 iilkede yapttgt ara~ttrma sonu<;:lanna gore (971 yeti~kin); diinyada <;:ogunluk laikligi desteklese de en <;:arptct degi~imin Tiirkiye'de goriildiigii a<;:tklanmaktadtr ythnda Tiirkiye'de yaptlan bir ankette "din, ki~isel inan<;: meselesidir ve siyasetten ayn tutulmahdtr" gorii~iinii savunanlann oram %73 iken, 2007'de %55'e gerilemi~tir. Bu da Tiirkiye'de gittik<;:e laisizmden aynlmak isteyenlerin <;:ogaldtgmt gostermektedir (Hiirriyet, 2007: 36). Tiirkiye'de son donemlerde ba~lanm kapatan kadm sayts1nda olduk<;:a biiyiik bir artt~ gozlenmektedir. Tiirkiye'de Konda Ara~tlrma Sirketi tarafmdan (2007), 41 ilde yaptlan bir ara~ttrmaya gore, son dort ytlda b~mt ortenlerin oram %64,2'den %69,4'e <;:tkmt~tlr (Milliyet, 3Arahk 2007, 14-15& 4 Arahk, 2007: 16-17). Ancak, bugiin itibariyle Avrupa Birligi'ne bagh insanlar kendilerini yakla~tk ktrk farkh millet olarak tammlamakta ve yetmi~ kadar ayn lisam konu~maktadtrlar. Bu kadar farkh bir grubu kendi yerel milliyetlerini - miimkiin oldugunca- terk ederek bir list milliyet<;:ilige ikna etmek hi<;: de kolay bir i~ degildir (Yel, 2004). 6grencilerin Tiirk politikactlan hakktnda da olumlu fikirlere sahip olmadtklan goriilmii~tiir. Almanya'daki ogrenciler TUrk politikactlanm

19 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSI 113 ~tkarct, dengesiz, i~ten ve samimi, Tiirk ogrenciler de Tiirk politikactlanm dengesiz, ~tkarct ve egitimsiz olarak nitelemektedir. Bu durum Turkiye'deki politikacllara giivenin azhgmt, imajlanmn olumsuz oldugunu gostermektedir. Almanya'daki ogrenciler, Tiirk insamm sevecen ve sempatik ve i~ten olarak tammlarken, Turk ogrenciler, Tiirk insamm i~ten, ama giivenilmez olarak tammlam1~lardtr. Yine Tiirk ogrencilerin Almanya' daki ogrencilerden ayn olarak Turk insamm kavgact olarak tammlamalan dikkat ~ekicidir. Tiirk ve Almanya'daki ogrencilerin iilkeleri dt~mda iiniversiteler hakkmda ve onemli dergi ve yaymlar hakkmda fazla bir bilgilerinin olmadtgt goriilmu~tiir. AB ile ilgili politikact isimlerini de ogrencilerin ~ok azt bilmektedir ya da yanh~ soylemektedir. Bu da ogrencilerin sosyal ve politik konularla ilgilenmediklerini gostermektedir. Almanya'daki ogrenciler NATO, Avrupa Birligi ve UNESCO'yu en giivenli kurulu~ olarak malarken, Tiirk ogrenciler, Dunya Saghk Orgiitii, A vrupa insan Haklan Mahkemesi ve Sivil Toplum Kurulu~lanm (STK) en giivenli kurulu~lar olarak gormektedirler. AB, Sivil Toplum Kurulu~lart agmm kurulmasma ve STK'larla karar alma siirecinde yonetsel ili~kilerin iyi bir ~ekilde kurulmasma, dam~ma ~er~evesi i~inde fikir ah~veri~ine buyiik onem vermektedir. Avrupa Birligi'nde, ozellikle Avrupa Parlamentosu i~inde STK'lanmn rolu ve oneminin giderek artmast, AB'nin gelecegi baklmmdan siyasetin ve devletin ~effafltgt ilkesiyle yonetilecegi Komisyon raporunda ifade edilmektedir (Devlet Planlama Te~kilatt, 2005). Tiirk ve Almanya'daki ogrenciler Turkiye'nin tamttlmasmda en ~ok televizyonun etkili oldugunu du~unmektedirler. Daha sonra internet, gazete ve dergiler gelmektedir. Bu konuda Turkiye'nin kendini tamtlct program ve diziler yapmast, Turkiye hakkmdaki on yargtlann giderilmesi afi:lslndan onemli bir ftrsatttr. Tiirk ve Alman ogrenciler, ogrenci degi~im programlannm iilkenin tamttmt apsmdan Tiirkiye'ye geni~ ol~ude katkl sagladtgmt du~unmektedirler. Bu programlar dil ogretimini de cazip hale getirmi~tir. Her ytl bu programlara 27 Avrupa ulkesi ve Tiirkiye dahil4 Avrupa iilkesi olmak uzere 31 iilkeden 180 binden fazla ogrenci kattlmaktadtr. Bu programlardan 1987'den beri 200 milyon ogrenci yararlanmt~ttr. 2012'ye kadar ama~, 3 milyon ogrencinin kattlmastdtr (European Commission, 2009).

20 114 ONiVERSiTE OGRENCiLERiNiN TORKiYE VE TORKLER HAKKINDAKi GOR0$LERi Turk ogrenciler, en fazla Turkiye'yi tanm, savunma, para ve dt~ politika yonunden, Avrupa Birligi'ni ise i~sizlikle mucadele, <;evre saghgt, saghk ve sosyal hizmetler ve egitim yonunden ba~anh bulmaktadtrlar. Almanya'daki ogrenciler ise, Turkiye'yi; savunma, tanm ve teror konulannda ba~anh, Avrupa Birligi'ni ise <;evre saghgt, saghk ve sosyal hizmetler, adalet ve yargt konulannda ba~anh bulmaktadtrlar. Tiirk ogrencilerin ki~i ba~ma du~en geliri bilmemesi olduk<;a du~undurucudur. Turk ogrencilerin %58,5'i ytlhk gelirin 2000 dolardan az oldugunu belirtmi~lerdir. Alman ogrencilerin %27,5'i, Turkiye'de ki~i ba~ma du~en geliri olduk<;a dogru ifade etmi~tir. Memnuniyet ara~tlrmasmda iki ogrenci grubu da hayatlanndan memnun gorunmektedir. Alman ogrencilerin %77,8'i, Turk ogrencilerin %70,4'u hayatlanndan memnun gorunmektedir. Eurobarometre'nin 2005'de yapt1g1 ara~tlrmaya gore AB Ulkeleri halkmm % 80'i, Turk halkmm %76'st hayatlanndan memnun gorunmektedirler. Ancak 2008 'deki ara~ttrmaya gore ise "hayattan memnuniyet"te bir du~u~ gozlenmektedir. Burada dunyadaki kriz ortammm hayattan memnuniyeti etkiledigini gostermektedir. AB ulkelerinde hayattan memnuniyet %76 iken, Tiirk halkmda ise% 59'dur (Eurobarometer 66, 2006 & Eurobarometer 70, 2008). Turk ve Alman ogrencilerle yaptlan ara~tlrmada, birinci bolumde; "Tiirkiye'nin AB'ye giri~i ile ilgili halk oylamas1 yaptlsa oyunuz ne olurdu?" sorusuna Alman ogrencilerin %68,6's1 evet derken, Turk ogrencilerin yalmz %49,6'st Turkiye'nin AB'ye giri~ini onaylamaktadtr. AB 'ye giri~ konusunda kamuoyu yoklamalannda da destek gittik<;e du~mektedir. Yine "Tiirklerin AB'ye giri~inin ka<; ytl alacagma" ili~kin ogrenci goru~leri dikkate almdtgmda, Almanya'daki ogrencilerin %37,6'st Turkiye'nin AB'ye giri~inin 5-10 yil alacagmt belirtirken, Turk ogrencilerin yalmz %21,9'u bu goru~u desteklemektedir. Aynca Turk ogrenci1erin %33,9'u "hi<; girmeyecek" se<;enegini i~aretlemi~lerdir. Bu durum, AB'ye giri~ surecinin <;ok uzun bir siire<; oldugunu ve gittik<;e inandmcthgmt yitirdigini gostermektedir (<;elebi, 2009). Avct'nm(2007); Dartan, Nas, Akman ve Savran'm (2004); Kaya, Kth<; ve Ytldmm'm (2008) AB ile ilgili universite ogrencileri uzerinde yapttklan ara~tirmalarda da aym paralelde sonu<;lar elde edilmwir. Butun bu a<;tklamalardan da anla~tldtgt gibi Turkiye 'nin AB 'ye giri~i daha uzun yillar tartt~tlacak gibi gorunmektedir. Ancak Turkiye, yapmak

21 AVRUPA ARA:;!TIRMALARI DERGiSi 115 istedigi reformlan, AB 'ye giri~ 19m de gil, kendi halkmm ve gelecek ku~aklann daha refah ya~amas1 ve degi~en dtinya konjonkttirtinde kendine iyi bir yer edinmek i9in gecikmeden yapmahd1r. Tiirkiye'nin AB'ye kat1lmas1 durumunda Turk halk1, AB vatanda~lannm elde ettigi ya~am standartlanna kavu~acak ve AB ya~antlsma da farkl1hk getirecektir. Ashnda laik, demokratik, modem ve iyi egitilmi~ bir Mtisltiman ntifus, AB i9in onemli bir deger olabilir (Dobson, 2006). Ara~tlrma sonu9lan dikkate almd1gmda; Tiirkiye, AB 'ye girme konusundaki kararhhgm1 devam ettirmeli ve halk1 bilgilendirmelidir. Bilhassa ogrenci degi~im programlanm iyi kullanmah, iki tilke arasmdaki gen9lerin bilgi ve eneijilerinden yararlanarak ortak projeler geli~tirilmesine destek saglamahd1r. Tiirkiye, AB'ye girdiginde AB'ye yapacag1 katkllann, AB'ye getirecegi ytikten 90k daha fazla olacagm1 one 91karacak politikalar izlemeli, bu konuda basm-yaym ara9lanm ve medyay1 iyi kullanmahd1r. Kaynaklar: Abhaber (2006). Tiirk halkzmn AB ye giiveni azalzyor. Eri~im: , www. abhaber.com/haber.php?id:9252. Andy, B.& El-Agraa, A. M. (2007). Social policies: The employment dimension. Ali.M. El-Agraa (Ed.). The European Union. Economics and Policies. Eigth edition. London: Chambridge University Press. Avrupa Birligi Genel Sekreterligi. (2001, 19 Mart). Ulusal Program. Eri~im: , A vc1, N. (2007). Oniversite gen91iginin bireysel ve toplumsal degerlere ilgi ve bakl~1. Stileyman Demirel omegi. R. Kaymakcan, S. Kenan, H.Kokelekli, S.Arslan, M. Zengin (Ed.), Degerler ve Egitim Uluslararasz Sempozyumu. istanbul: DEM. Degerler Egitimi Merkezi Yaymlan. Aydm, K. (2009). Tiirkiye 'nin Batzmn goziindeki imajz. Eri~im: , Ban us, E. (2005). Youth of the religious factor tolerance and laisism. Dialoque between peoples and cultures: actors in the dialoque (Workshop 6, ). Brussels, 2004, May European Commission Directorate. General for Education and Culture. Jean Monet

22 116 ONIVERSITE 6GRENCILERiNIN TORKIYE VE TORKLER HAKKINDAKI G6R0$LERI Project. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Berksoy, T. ve l~tk, A. (2004). "Avrupa Birligi fikrinin dogu~u, geli~im stireci ve Ttirkiye'nin bu stire<;teki yeri". T. Berksoy, A. l~tk. (Der.), Avrupa Birligi Uzerine Yazzlar. istanbul: Sermaye Piyasast Kurulu. Yaym no:177. Browne, A. (2005) Most want Turkey to stay out of the EU, poll shows. Eri~im: , /article ece. Btilbtil, K.; Ozipek, B.& Kahn, i. (2008) A~k ve nefret arasmda Tiirkiye 'de toplumun Batz algzsz. Ankara: Siyaset Ekonomi ve Toplum Ara~tlrmalan Vakft (SETA) Yaymlan 1. Bulut, M.A. (2005). Avrupa Bir/igi Nedir? Tiirkiye ve Avrupa Birligi jfi~kileri. istanbul. Vip Ajans Yaymlan. Crisis Group. (2007). Turkey and Europe: The way ahead. Europe report N August Eri~im: , index.cfm?l= 1 &id= <::elebi, N. (2009, Bahar). Avrupa Birligine giri~ stirecinde Turk ve Alman tiniversite ogrencilerinin Ttirkiye ve Ttirkler hakkmdaki gorti~lerinin degerlendirilmesi. istanbul. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice. 9(2). <::elik, A. (2006). AB Sosya/ Politikasz. Uyum Siirecinin Uyumsuz A/am. istanbul. Kitap Yaymevi. Yaym No.129. <::imen, A. (2007). Ttirkiye'nin tam tiyeliginin Avrupa Birligi'ne Etkileri. U. Ozgoker (Edit.) G/oballe~en Diinya'da Tiirkiye'nin AB Uyeligi Avrupa Birligi'ne Ne Katar? istanbul: Kadir Has Universitesi Yaymlan. 2. Kadir Has Odtilleri Kitabt. Dartan, M. ; Nas, <::.; Akrnan, M. S. & Savran, C. (2004). Tiirkiye'nin Avrupa Birligine Katzlzm Siirecinde Marmara Universitesi Ogrencilerinin Gelecege ve Avrupa ile jfiskilere Bakzsz. istanbul: Marmara Universitesi A vrupa Toplulugu Enstittisti Yaymlan. Dartan, M. (2005). "Turkey - EU Relations with Particular References to the Customs Union." M. Dartan, <::.Nas. (eds.) The Eruropean Union.

23 AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISi 117 Enlargement Process and Turkey. Istanbul: Marmara University European Community Institute. Demir, N. (2007). Avrupa Birligi 'nde Demokrasi. Ankara: Se9kin Yaymcthk. Devlet Planlama Te~kilatt. (2004). Tiirkiye'nin iiyeliginin AB'ye muhtemel etki/eri.eri~im: , /2986/olasi.pdf. Devlet Planlama Te~kilatt (2005). AB ve aday iilkeler arasmda Sivil Toplum Diyalogu raporu. Eri~im: , /diyalog.pdf. Dt~ Ticaret Miiste~arhgt. (2007, Eyliil). Avrupa Birligi ve Tiirkiye (6. baskt). Ankara. A vrupa Birligi Genel Sekreterligi. Dobson, L. (2006). "European Union Enlargement, Cultural Diversity, and Turkey's Bid for Membership". N.Neuwahl & H.Kabaalioglu (Eds). European Union and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership. istanbul: TOBB - TUAECS - Marmara University Publication- European Community Institute Publication. Esmer, Y. ( 1999). Devrim, Evrim, Statiko: Tiirkiye 'de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Degerler. istanbul. Tiirkiye Ekonomik ve Sosyal Etiitler Vakft Yaymlan 7. Eurobarometer 66. (2006). Public opinion in the European Union: First result. National report, Fieldwork: September-October Eri~im: , _ opinion/archives/eb/eb66 _ en.htm. Eurobarometer 67. (2007). Public opmwn analysis: Standart Eurobarometer 67. April- May November2008. Eri~im: , _ opinion/archives/eb/eb67 _ en.htm. Eurobarometer 70. (2008). Public opinion in the European Union: First result. October- November Eri~im: , _opinion/

24 118 ONiVERSiTE OGRENCILERiNiN TORKiYE VE TORKLER HAKKINDAKi GOR0$LERi European Commission. (2009)- Education & Training - lifelong learning. Eri~im: , doc78 en.htm Horvath, Z. (2007). Handbook on the European. Union 3. Ed. Hungarian National Assembly. Hurriyet. (2007, 6 Ekim). Laiklik Geriledi, s.36. Ilgaz, D. (2004). Avrupa Anayasas1 ve yetki dagll1m1. Marmara Avrupa Ara~tzrmalan Dergisi, 12(1-2). Ilgaz, D. V & Demir, N. (2006). Avrupa Birligi ve demokrasi: Halk goru~leri analizi. Marmara Avrupa Ara~tzrmalan Dergisi, 14(2). iktisadi Kalkmma Vakf1. (2005). Sokrates programz. Tiirkiye 'nin katzldzgz topluluk program/an ve ajanslarz. Avrupa toplulugu program/an. Eri~im: , Kaya, i; K1h9, T & Y1ldmm, A. (2008, Winter). Dicle universite ogrencilerinin Turkiye'nin Avrupa Birligi uyeligine ili~kin goril~ ve beklentileri. Eloctronic Journal of Social Science. (7823), Kopenhag Kriterleri (1993). Kopenhag Kriterleri. Eri~im: , Kula, 0. B. (2003). Almanya'daki Tiirkler'in killturel kimligi. Marmara Avrupa Ara.Jtzrmalan Dergisi. 11(1-2). Kil9ilkcan, T. & Gungor, V. (2006, 20 Mart). Toplumsal sermaye kuramz ar;zszndan Avrupa 'daki Tiirk Sivil Kurulu~lar ve Tiirkiye - AB ili~kileri. UETD. Eri~im: , content. La9iner, S. (2005). "Possible impacts of Turkey's full membership to EU's foreign policy". S. La9iner, M. Ozcan, & i. Bal (Der.), European Union with Turkey. The Possible impact of Turkey's Membership on the European Union. Ankara: An Isro Publication. Mayes, D. (2007). "Enlargement". (Ali. M. El-Agraa (Der.). The European Union. Economics and Policies. Eigth edition. London: Chambridge University Press. Milliyet.(2007, 3 Arahk). Tiirbanlz sayzsz dorde katlandz. Konda Ara~tlrma

25 AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISi 119 ~irketi, s Milliyet. (2007, 4 Arahk). Tilrbanzn hzzlz yilkseli#. Konda Ara~tmna ~irketi, s Musaoglu, N. (2004). "Avrupa Birligi'nin Dil politikalan ve Tiirkiye." T. Berksoy, A. l~tk. (Der.), Avrupa Birligi Uzerine Yazzlar. istanbul: Sermaye Piyasas1 Kurulu. Yaym no: 177. Nas, <;. (2004). "Tiirkiye-AB ili~kileri aytsmdan Avrupahhk ve kimlik sorunsah." T. Berksoy & A.K.I~1k (Der.) Avrupa Birligi Uzerine Yazzlar. istanbul: Sermaye Piyasas1 Kurulu. Yaym no: 177 Nezihoglu, H. (2000, Eyliil, Ekim). "Avrupa'mn biitiinle~me siireci I~tgmda Avrupa kimligine bir bakt~. Tiirkiye ve medya hizmetleri." Yeni Tilrkiye Dergisi. Avrupa Birligi Ozel Sayzsz. 6(36) NTVMSNBC. ( ). AB iiyesi 27 iilkenin profili. Ki~i ba~ma dii~en milli gelir. NTVMSNBC, Eri~im: , ntvmsnbc.com/news/ asp. NTVMSNBC. ( ). AB Tiirkiye ilerleme raporunu yaymlad1. NTVMSNBC, Eri~im: , asp Ozdemir, S. (2001). DPT Avrupa Ekonomik Toplulugu, Avrupa Birligi. Eri~im: , tr/docobjects/downloadl.../ Kavramlarailskinan. pdf Phinnemore, D. (2003). "Towards European Union." Michelle Cini (Der.). European Union Politics. London: Oxford University Press. Resmi Gazete (2001, 24 Mart). Ulusal Program. Sayt; Miikerrer. Saygthoglu, N.; Bilgin, H. M. & Ar1, S. (2003). Turkey in the World and on the Way to European Union. istanbul: Turkish Textile Employers' Assocation. Sezgin, S.i. (2001). Avrupa Birliginde egitim, ogretim ve genylik politikalan. Edit. M. Kahramanyol. Tilrkiye- Avrupa Birligi jfiskileri Mart 2001 Sempozyum Bildirileri. Ankara: Ankara Ofset. Silvestri, S. (2006). "Islam in Europe and Turkey's integration to the European Union." N.Neuwahl & H.Kabaalioglu (Der.) European Union

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

A VRUPA BiRLiGi EGiTiM PROGRAMLARININ TARiH(:ESi VE TURKiYE'NiN UYUM SURECi

A VRUPA BiRLiGi EGiTiM PROGRAMLARININ TARiH(:ESi VE TURKiYE'NiN UYUM SURECi AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt 15 Say1: 2 2007 59 A VRUPA BiRLiGi EGiTiM PROGRAMLARININ TARiH(:ESi VE TURKiYE'NiN UYUM SURECi Nurhayat (:ELEBi* Ozet: Bu 9ah~mamn amac1, AB 'ye iiye iilkelerdeki egitim

Detaylı

AVRUPA BiRLiGi UYUM SURECiNDE TURKiYE'NiN MAASTRiCHT KRiTERLERiNE GORE PERFORMANSI

AVRUPA BiRLiGi UYUM SURECiNDE TURKiYE'NiN MAASTRiCHT KRiTERLERiNE GORE PERFORMANSI AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt 15 Say1: 1 2007 83 AVRUPA BiRLiGi UYUM SURECiNDE TURKiYE'NiN MAASTRiCHT KRiTERLERiNE GORE PERFORMANSI E. Nur Ozkan-GUNAY * Ozet: Be genl,~leme siireci ya~ ayan Avrupa

Detaylı

AVRU PA ARA$TIRMAI.ARJ D:ERGjsj JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

AVRU PA ARA$TIRMAI.ARJ D:ERGjsj JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES AVRU PA ARA$TIRMAI.ARJ D:ERGjsj JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Ayla Oktay Ozgiil Polat Unutkan Murat Giirkan Giilcan Klaus Jurgens Nagihan Oktayer Emine Nur Ozkan Giinay Yzldzray Sak MARMARA AVRUPA ARA$TIRMALARI

Detaylı

SON GELiMELER I~IGINDA A VRUPA BiRLiGi c;evre POLiTiKASINDA DEGi~iMLER VE TURKiYE'NiN POLiTiK YAKLA~IMI. Ugur YILDIRIM* Sevim BUDAK** Ozet***

SON GELiMELER I~IGINDA A VRUPA BiRLiGi c;evre POLiTiKASINDA DEGi~iMLER VE TURKiYE'NiN POLiTiK YAKLA~IMI. Ugur YILDIRIM* Sevim BUDAK** Ozet*** AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Cilt 13 Say1: 1-2 2005 177 SON GELiMELER I~IGINDA A VRUPA BiRLiGi c;evre POLiTiKASINDA DEGi~iMLER VE TURKiYE'NiN POLiTiK YAKLA~IMI Ugur YILDIRIM* Sevim BUDAK** Ozet*** Avrupa

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

AVRUPA BiRLiGi'NiN GENiSLEME SURECiNDE. TURK-ALMAN iliskileri*

AVRUPA BiRLiGi'NiN GENiSLEME SURECiNDE. TURK-ALMAN iliskileri* _tyrupa ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt : 9 Say1:1 2001 191 AVRUPA BiRLiGi'NiN GENiSLEME SURECiNDE TURK-ALMAN iliskileri* Ozet*** Muzaffer DART AN** AB'ye uye olmak ir;in Turkiye'nin siyasi iradesinin tam olmasz

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

AB'NiN SON GENi~LEMESi, YENi UYE DEVLETLERDE YAPILAN ANAYASAL DUZENLEMELER VE TURKiYE

AB'NiN SON GENi~LEMESi, YENi UYE DEVLETLERDE YAPILAN ANAYASAL DUZENLEMELER VE TURKiYE AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Cilt 12 Say1: 1-2 2004 79 AB'NiN SON GENi~LEMESi, YENi UYE DEVLETLERDE YAPILAN ANAYASAL DUZENLEMELER VE TURKiYE Haluk GUNUGUR* Ozet** "insanhkta olmu~ bitmi~ bir ~ey yoktur,

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

TURKiYE VE A VRUPA BiRLiGi'NE VYE BAZI ULKELERiN EGiTiM YAPILARI VE YONETiMLERi A<;ISINDAN KAR~ILA~TIRILMASI

TURKiYE VE A VRUPA BiRLiGi'NE VYE BAZI ULKELERiN EGiTiM YAPILARI VE YONETiMLERi A<;ISINDAN KAR~ILA~TIRILMASI AVRUPA ARA9TIRMALARI DERGISI Cilt 16 Say1: 1-2 2008 TURKiYE VE A VRUPA BiRLiGi'NE VYE BAZI ULKELERiN EGiTiM YAPILARI VE YONETiMLERi A

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt 18 Sayt:1-2 2010 63 AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi Sefer ADA* Senem Seda AHENK** Ozet 21. yiizyzlda kiireselle!jme kapsammda, her bireyin bir

Detaylı

---~1--------------------------------~----------

---~1--------------------------------~---------- 28 POPULUS X EURAMERICANA I - 214 AGACLAMALARINDA FiDAN YA~I - FiDAN SINIFI - FiDAN KOKU ETMENLERiNiN BUYUME UZERiNE ETKiLERi IN REFORESTATION WITH POPULUS X EURAMERICANA I- 214 THE INFLUENCES OF THE SEEDLING-

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika

ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika Avrupalî Türkler hakkînda yazîlmîò araòtîrmalar tarandîgînda genellikle bu grurubun yerleòmiò olduklarî ülke

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

A VRUPA BiRLiGi'NiN KiMLiK YARA TMA <;ABALARI

A VRUPA BiRLiGi'NiN KiMLiK YARA TMA <;ABALARI AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Cilt 17 Say1: 1-2 2009 145 A VRUPA BiRLiGi'NiN KiMLiK YARA TMA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu. PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMK ÖZGEÇM ETM Doktora Maliye Anabilim Dal& Doktora

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI

BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI Haz.: Bülent Ağaoğlu (52 künye) İstanbul, 16 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER 1919-1924...3 1939 1960...3 1976...3 1990...4 1991...5 1992...5 1993...5 1994...5 1995...5

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü mozsoz@ikv.org.tr AB-Türkiye Kültürel Diyaloğu Kocaeli Sanayi Odası 9 Mayıs 2014, Kocaeli İletişim,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

KASTAMONU UNiVERSiTESi FARABi DEGi~iM PROGRAM! PROTOKOLU

KASTAMONU UNiVERSiTESi FARABi DEGi~iM PROGRAM! PROTOKOLU KASTAMONU UNiVERSiTESi FARABi DEGi~iM PROGRAM! PROTOKOLU Alan kodu Derece Toplam Kod Ogrenci On Yiiksek Say1s1 Ad Lisans Doktora Lisans Lisans (Her sm1f i~in) Degi~im Siiresi (Yany1l) ONAY () EGiTiM FAKULTESi

Detaylı

1974-1999 2001-2005 2006-2014

1974-1999 2001-2005 2006-2014 CV 02.06.2014 1. Adi Soyad1 2. Dogum Tarihi 3. Unvam 4. Ogrenim Durumu : Ay~e Can Baysal : 17.10.1945 : Profesor Doktor Derece Alan Universite Li sans i ~le tme Middlesex University Y.Lisans i ~letme Bogazic;:i

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 5 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 5 1 0 3 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 6 0 4 0 5 1 0 5 TOPLUM BİLİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 5 0 4 0 5 1 0 7 HUKUKA GİRİŞ Z 3 0 3 5 0 0 1 0 1 0

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatma DEMİR Doğum Tarihi: 09.02.1972 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Abant İzzet Baysal

Detaylı

KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLUGUNE

KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLUGUNE T.C. ATATORK K0LT0R, DiL VE TARiH YOKSEK KURUMU ATATORK ARA~TIRMA MERKEZiBA~KANLIGJ Bilimsel ~ah~malar Miidilrliigil Say1 Konu 30200866-051.01-2132 Kongre duyurusu hie 15/08/2013.. '.... KAFKAS ONiVERSiTESi

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 449 Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

AVRUPA BiRLiGi ELEKTRiK ENERJiSi SEKTORUNDEKi DUZENLEMELER VE BiRLiK UYELERiNDEKi UYGULAMALAR

AVRUPA BiRLiGi ELEKTRiK ENERJiSi SEKTORUNDEKi DUZENLEMELER VE BiRLiK UYELERiNDEKi UYGULAMALAR AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Gilt 13 Say1: 1-2 2005 87 AVRUPA BiRLiGi ELEKTRiK ENERJiSi SEKTORUNDEKi DUZENLEMELER VE BiRLiK UYELERiNDEKi UYGULAMALAR Ozel*** Biilent ORAL* NazifHiilagii SOHTAOGLu** irfan

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA UNiVERSiTESi AVRUPA BiRLiGi ENSTiTUSU YA YINI A PUBLICATION OF MARMARA UNIVERSITY EUROPEAN UNION INSTITUTE Yaymlayan I Publisher

Detaylı

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLG DUYURU NO:2010/11 Rekt6rliigii YaZl i~leri ve Evrak Sube MiidUrliigU 'nden alman 27.01.2010 giinlu 1318 say1\ yazmm bir 6rnegi ekte g6nderilmi~tir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

AB ELEKTRiK i«; PAZARINA UYUM SURECiNDE UYE ULKELERDEN BAZILARINA TANINAN AYRICALIKLAR VE TURKiYE'NiN KONUMU

AB ELEKTRiK i«; PAZARINA UYUM SURECiNDE UYE ULKELERDEN BAZILARINA TANINAN AYRICALIKLAR VE TURKiYE'NiN KONUMU AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSI Gilt 14 Say1: 2 2006 245 AB ELEKTRiK i«; PAZARINA UYUM SURECiNDE UYE ULKELERDEN BAZILARINA TANINAN AYRICALIKLAR VE TURKiYE'NiN KONUMU Ozet: Biilent ORAL* Nazif Hiilagii SOHT

Detaylı

YUSUF ADIGÜZEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Sosyoloji Sakarya Üniversitesi 1998

YUSUF ADIGÜZEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Sosyoloji Sakarya Üniversitesi 1998 YUSUF ADIGÜZEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Dr. Yusuf ADIGÜZEL Doğum Tarihi :01.06.197 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İletişim Bilimleri Fakültesi / Basım ve Yayımcılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

AVRUPA BiRLiGi GENiSLEME SURECiNiN KARADENiZ EKONOMiK isbirligi BOLGESiNE ETKiLERi

AVRUPA BiRLiGi GENiSLEME SURECiNiN KARADENiZ EKONOMiK isbirligi BOLGESiNE ETKiLERi AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Cilt 9 Say1: 2 2001 69 AVRUPA BiRLiGi GENiSLEME SURECiNiN KARADENiZ EKONOMiK isbirligi BOLGESiNE ETKiLERi Ozet*** Muzaffer Dartan Esra Hatipoglu** Geni:;leme konusu, 1990 '!ann

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

T.C. ANKARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU Personel Daire Ba~kanhg1. KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE

T.C. ANKARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU Personel Daire Ba~kanhg1. KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE - T.C. ANKARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU Personel Daire Ba~kanhg1 Sayt: 62535980-903.07.02 [2547/40a-39] Konu: Gorevlendirme 31. G 7. 20 13 * 1 ~ ;J 40 32616 KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE ilgi: 21.2.2013

Detaylı

A VRUPA BiRLiGi SURECiNDE KAR~ILA~ILMASI MUHTEMEL DiNI-KULTUREL SORUNLAR

A VRUPA BiRLiGi SURECiNDE KAR~ILA~ILMASI MUHTEMEL DiNI-KULTUREL SORUNLAR AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI Gilt 15 Say1: 2 2007 17 A VRUPA BiRLiGi SURECiNDE KAR~ILA~ILMASI MUHTEMEL DiNI-KULTUREL SORUNLAR ilyas (:ELEBi* Ozet: Bu makalede Turk milletinin Tanzimat'la ba~layan Batzlzla~ma

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

DUNYA'DA GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI: ABD, A VRUPA BiRLiGi VE MALEZYA UYGULAMALARI UZERiNE BiR DEGERLENDiRME

DUNYA'DA GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI: ABD, A VRUPA BiRLiGi VE MALEZYA UYGULAMALARI UZERiNE BiR DEGERLENDiRME AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSI Gilt 14 Say1: 2 2006 257 DUNYA'DA GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI: ABD, A VRUPA BiRLiGi VE MALEZYA UYGULAMALARI UZERiNE BiR DEGERLENDiRME Feyzullah YETGiN* Ozet: Gayrimenkul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi -

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi - Deniz PARLAK KİŞİSEL BİLGİLER Unvanı: Öğretim Görevlisi Doğum Yeri: İstanbul e-mail: deniz.parlak@kemerburgaz.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı