Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır."

Transkript

1

2 biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. Hekimpark Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında yetkilendirilmiş bir kurumdur. Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen İşyeri Hekimliği / İş Güvenliği Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, yıllarca İş Sağlığı Güvenliği alanında tecrübe kazanmış İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Yardımcı Sağlık Personelleri ile yerine getirilmektedir. Konularında uzman yetkinliğe sahip ve tecrübeli ekibimiz, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi faaliyetleri sonucunda firmalara; gerek maliyetleri düşürmek konusunda, gerekse hizmet kalitesi açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. misyonumuz; Hekimpark Ortak Sağlık Güvenlik Birimi misyonunu; sürekli kendini yenileyen uzman ekibimiz ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sorumlulukları yerine getirerek her daim çözüm ortağı olmak şeklinde tanımlamaktadır. vizyonumuz; Hekimpark Ortak Sağlık Güvenlik Birimi vizyonunu; Çözüm ortağı olduğu tüm işyerlerinde kaliteli hizmet sunmak, sektöründe yenilikçi ve lider ol - mak şeklinde tanımlamaktadır.

3

4 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmaktayız. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmekteyiz. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konu - sunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmaktayız. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konu - sunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmaktayız. Hekimpark Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Olarak İşyerlerinde Verdiğimiz Hizmetlerin Konu Başlıkları; İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi Sağlık gözetimi Çalışanların bilgilendirilmesi Çalışanların eğitimi Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması Çalışanların yükümlülükleri Çalışan temsilcisi Çalışma Ortamı Gözetimi Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Kurul Toplantıları İlgili Birimlerle İşbirliği İş Kazaları Yıllık Çalışma Raporu İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Tespit Edilen Diğer Etkenler İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmemesi/çalıştırmaması Görevlendirilmeyen/ çalıştırılmayan her bir kişi için TL, Aykırılığın devam ettiği her ay için TL para cezası uygulanır.

5 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi vermektedir; Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki r iskler, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, Kişisel koruyucu alet kullanımı, Ekranlı ekipmanlarla çalışma, Uyarı işaretleri, Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, Temizlik ve düzen, Yangın olayı ve yangından korunma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

6 İLK YARDIM EĞİTİMİ... Ülkemizde meydana gelen trafik ve iş kazaları nedeniyle binlerce kişi ölmekte, yüz binlerce kişi yaralanmakta ve sakat kalmaktadır.... Ayrıca ülkemizde deprem, sel, yangın vb. afetler nedeniyle de İlk yardım yönetmenliğinin ilk binlerce kayıplar verilmektedir.işyeri olarak anılan yerlerde olası yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı bir acil ve kaza durumunda olay yerinde bulunan kişilerce yapı - istihdamı 18/03/2004 tarihli ve lan ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarıcı olmaktadır sayılı maddesine göre; Tüm işyerlerinde iş yerinin özelliğine göre ve iş güvenliği kap - Madde 16 : Tüm kurum ve kuruluş - samında çalışanların ilk yardım eğitim almaları gerekmektedir. larda istihdam edilen her 20 perso - İlimizde bulunan tüm işyerleri sahipleri, yöneticileri bu konuda hassasiyet göstermeleri, olası bir acil durumda kendi hayatları nında kurtarılması anlamında önem arz etmektedir. nel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulu nan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, bu yönetmeli ğe göre yetkilendirilmiş merkezler den en az temel ilk yardım eğiti mi sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

7 RİSK ANALİZİ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehli - kelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risk - lerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. NEDEN RİSK ANALİZİ YAPTIRMALIYIM? İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlar. Risk Analizi ve İdari Yaptırımlar Nelerdir? 6331 sayılı İSG Kanununda işyerlerindeki çalışma hayatının te işinde, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için iş müfettişleri görev alacaktır. Kanuna aykırılığın tespiti du - rumunda, idari para cezaları daha caydırıcı halde uygulana - caktır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görev - lendirmediğinde her bir kişi için lira ceza ödeyecektir. Aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktar uygulana - caktır. Risk değerlendirmesi yapmayan işverene lira, aykırılığın devam ettiği her ay için lira idari para ceza - sı uygulanacaktır. İşverenin iş kazası veya meslek hastalığını SGK ya bildirmemesinin cezası da lira olacaktır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene lira idari para cezası verilecektir.

8 ACİL DURUM PLANLARI... Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına Acil Eylem Planı diyoruz.... Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tut - ma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetimi - nin dört aşamasına ( ha - zırlık, zarar azaltma, müda - hale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Siste - mi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ile kurumsal çözümlerin tercihiyiz. Hekimpark OSGB olarak işletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlamadan ko - runma dokümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz. Bir yangın, deprem yada diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu bili - yoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki refleks süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalı - şan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırmayı hedefliyoruz. Acil durum planı eğitim ve tatbikatlarından elde etti - ğimiz sonuçları, risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksiklerinin giderilmesini sağlıyoruz. İşyeri tehlike sınıfı ne olursa ol - sun İşyerinde 50 den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın Tüm işletmelerin Acil eylem pla - nı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olma - dığından, Kanunun 11 inci mad - desi gereğince, tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yüküm - lüdür. Yükümlülük tüm işverenler için tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde aynı ya - sanın 26 ıncı maddesinin, 1. fık - rasının d) bendine göre: 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulma - yan her bir yükümlülük için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarın ödenmesine hükmeder. ASYA OSGB 6

9 İşçilerin işe giriş ve periyodik HEKİMPARK OSGB DEN HİZMET sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen ALINMASININ KURUMUNUZA maddelere uygun olarak düzen - SAĞLAYACAĞI İYİLEŞTİRMELER lemek ve işyerinde muhafaza etmek, Sağlık sorunları nedeniy - le işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık du - rumlarına uygun bir işte çalıştı - rılmasını tavsiye etmekteyiz. Sağlık gözetimi konusunda iş - çileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri ko - nusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmekteyiz. İŞYERİ HEKİMLİĞİ İŞE GİRİŞ MUAYENE VE RAPORLARI Hekimpark Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Olarak; İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzua - ta göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmaktayız. OSGB modeli kapsamında alacağınız bu hizmet; iyileştirmeye yönelik süreç, şirket Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan uzman hekimimiz tarafından ilgili birimlerin incelenmesinin ardından yapılacaktır. Cezai Müeyyide; İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmemesi/çalıştırmaması Görevlendirilmeyen/çalıştırıl - mayan her bir kişi için TL, Aykırılığın devam ettiği her ay için TL para cezası uygulanır.

10 MOBİL SAĞLIK TARAMASI... NEDEN MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACI; Çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.... Sağlık Muayenelerinin Zorunlu Yapılması Gereken Durumlar İşe girişte, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, İş değişikliğinde ve Bakanlığın belirlediği düzenli aralıklarda, Hekimpark OSGB, bu durumlarda sağlık muayenelerini yapar ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasını sağlar. Bu durumlar dışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen periyodik sağlık muayeneleri HEKİMPARK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ tarafından yapılmaktadır sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Mobil Sağlık aracımızla iş yerinize geliyoruz böylelikle zaman ve iş gücü kaybını en aza indiriyoruz. Mobil sağlık aracıyla çalışan başına ortalama 10 dk gibi kısa sürede tüm tetkiklerin yapılarak iş gücü kaybını en aza indirebilirsiniz. İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla mobil olarak işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Hekimpark OSGB iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir. Cezai Müeyyide; İşverenin; işçilerin sağlık gözetiminin yapılması yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için TL para cezasına çarptırılır.

11 REFERANSLARIMIZ

12

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış Halil POLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamudakiler dahil bütün

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN) (İSGK md.2) Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir.

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!..

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Smmm. Ali SERBEST serbestali@hotmail.com I-GİRİŞ İşyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞVERENCE ORGANİZE EDİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER

İŞVERENCE ORGANİZE EDİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞVERENCE ORGANİZE EDİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER DOĞAN KESKİN İŞ BAŞMÜFETTİŞİ-EMEKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAKLAŞIMLAR (Reaktif yaklaşımdan proaktife) İş sağlığı

Detaylı