:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,, tarihi mesai saati bitimine kadardrr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr."

Transkript

1 T.C. ADANA VALII,IGI ll SaSJrk Mlidiirlii[ii Sayr Konu :,.*,J91'F lnxlip r.'orrntu ADANA..rIpon Miidiirlti$iirriiziinihtiyacrolanaqalrdacinsi,rniktarrvecizellikleribelirtilen Kamu Ihale Kanunun 22.uraddesi gere[i do!rudan teurin usulti ile temin edileeektir. Birim fiyatlannrn bildirilmesini rica ederim. 2(iki) kaleml'izmet4734sayrh Y6neti H,Ferudun ALTIPARMAK Stra No Birim Fiyata Esas Iq Kalerninin Adr t.ktstm: Birimi Miktan Birim Fivah(TL) Toolatr Fivatr(TL) Miidiirliiliirniiz Gelir Tahakkuk Birirni 2014 Yrlr Faturalarna Prosramt Kiralanrnasr isi 2 Z.KISIM: Miidiirliif,iirniiz Ddner Sennaye Ek Oderne Birirni 2014 Yrh Yazrlm Proeramr Kiralanrnasr isi t2 Not:Ekteki Teknik $artnamelere gdre fiyat verilecektir.krsmi Teklife AQrktrr, GENEL TOPLAM (TL) Toplam fiyat yalmz. $artlar tamamen okunup kabul edilmigtir. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,, tarihi mesai saati bitimine kadardrr. : Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir : Teklifler Tiirk Lirast olarak verilecektir. : Birim fiyatlar iizerinden teklifettiliniz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu..., giindiir. : Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. : lg teknik qartname hiikiirnlerine uygun olarak yerine yerine getirilecektir. : Teknik $artname ger.eli demo istenecektir. : Teklifedilen fiyatlann egit olmasr durumunda iq deneyim belgesi sunulacak olup, tek sdzleemeye iliqkin i9 deneyim tutal daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomjk agrdan en avantajh teklifolarak belirlenecektir. Adana Il Satlrk Miidiirliilii Satrn i Adres:Mustafa Kemal Paga Santral Tel: Direk Tel& Faks:

2 T.C. ADANA VALiLiGi il saglrrc ruununr,ugu FATURALAMA YAZILTM rcinar,avr l^lg.izwvri arrul rnxnir ozur,ixr,bri Madde-l TANIM: Safihk Mi.idtirltifii ve Safihk Miidiirlt[ii'ne Ba[h Birinci Basamak Sa[1k Kuru.mla' Muayene Tahakkuk Faturalama yazrhm Kirala ahizietialunr. Madde-2 AMAQ: Safihk Mtidiirhigti ve Birinci Basamak safilrk kunrluglanncla dlizenlenmig olan tahakkuk figlerinin elektronik ortamda kayrt altrna ahn.arak faturalanaiglemlerinin temini igin yaahm kiralanmasrdrr. Madde.3 Hazrrlanma Gerekgesi: Bu gahgma Ydnetirn Hizmetleri $ube Miidiirltifii.i'ntin z}l}tarih ve s;ayrlr yazrsrna istinaden yaprlmrgtrr. Yonetim Hizmetleri $ube Mtidr.irhigti Gelir Taha.kkuk Birimi'nde kullanrlan Faturalama Yazrhmr'na ait Hizmlt Ahm Sdzlegmesi,nin ]2012 tarihinde bitece[inden 2013 yrh igin sciz konusu yazirrmrn tekrar tedaiik edilmesi.g'erekti$ belirtilmigtir. Madde-4 Yazrhm Altyaprsr: 1.0 KOD VC SINIFLANDIRMA SiSTNUINNi Bilgi iiretimi ve paylaqrmr igin ortak bir dilin kullanrlmasr gerekmektedir, Bu ainaca da hizrnet edenbazt ulusal ve uluslararasr'kodlama ve smrflandrrma sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerde n ba'/'an hakkrndaki bi I gil er aga[rda yer alm aktadrr. Sa[hk Bilgi Sistemleri kapsammda kullamlmasr ilke olarak benimsenecek olan bu btiliimdeki kod sistemleri, Sa[hk Bakanhfir'nrn web sitesinde ( belirii periyotlarla grincellenerek ilan edilecektir. Birinci basamak safhk kurumlart bilgi sistemlerinde en azaga$rdaki parametre.lerin kod velveya smrflandrrma sistemleri ile tanrmla abilir olmasr gerekir: a. Kuruluglar b. Bireyler c. Ilaqlar, trbbi malzelne ve hizmetler d. Laboratuvar tetkikleri e. Tanrlar ve tedaviler Safhk Bakanh[r'na bafih kurum ve kuruluglarrn Dciner Sermaye iglemlerrini ytr0tmekte olan Dciner Sermaye Saymanhklarr'nda halen kullanrlmakta olan Tek Di.ize' Muhasebe Sisremi'nde (TDMS) kulianrlacak alanlarda da aynen kullanrlmahdrr. Bu ko h ttp : //wwlv. tdms. s a glik. gov. tr sayfasrndan ul Saymanhklan Standart Tck Diizen Hesap

3 Genel Acrklamalar boliirnleri de ver almaktadrr.. yazitm aityapr diizenlemeleri yaprhrken bu bolumierden faydalanrlmahdrr. Bilgi sistemleri ve istatistik uygulamalannda, hastahklann standart terimlerle tantmlanmast velveya stntflandrnlmasr gerefi vardrr. Bunun igin yaygln kullarulan sistemlerden biri ICD-10 (International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 1Oth Revision)'dir. Tiirkge'ye gevirisi yaprlmrg olup Sar[1k Bakanhfir;nrn web sitesinde yayrmlanmrgtrr. Birinci basamak,ugttt kurumlannda 3 krrrhmh yapr kullantlacak olup,. hastanelerden yaprlan geri bildirimlerlgin dordiincti krrrlm da programda yer alacaktrr. Oltim nedenlerinin tespitine yonelik biigilerin kodlanaca[r doktirnan da Safihk Bakanh[r'nrn web sitesinde yayrmlanmrgtrr. Hasta ve personel kayrtlarr T.C. Kimlik Numarasr tjzerinden takip edilmelidir. Hastanelerdeki klinik departman isimleri igin www'.saglik.gov.tr adresinde periy,odik olarak ilan edilen kod ve adlandrrmalar kullanrlmahdrr. ilag ve Eczacthk Bilgi Sisternleri igin kullanrlmasr benimsenen sistem, ATC (Anatomic, Therapeutic, Chemical classification system)'dir.' Ilag ve di[er sarf malzemelerin stok girig ve grkrg iglemlerinin koordinasyonu ve iicretlendirilmesi igin ise yazitmlarrn EAN-13 Bar Kod Sistemini ve benzeri sistemleri desteklemesi gerekir. Verilen hizmetlerin ticretlendirilmesinde hali hazrrda Biitge Uygulama Talirnatr (BUT) kullanrlmaktadrr. Bttge Uygulama Talimatr (BUT) her - yrl giincellenr:rek yayrnlanmakta ve sa[hk hizmeti veren liurumlalla hizmet satm alan kurumlar arasrnrjaki finansal iliqkinin esaslannr belirlemektedir. Trbbi cihazlar ve malzemeler igin ulusal bir kodlama sistemi geliqtirme gahgmalan stirdiirtilmektedir. Saghk Bakanh[r ve ilgili sivil toplum kuruluglal ile ortaktaga siirdtiriilen bu galrgma sonlandrnldr[rnda ttim kurumlarrmtzi ve ilgili diger kurum ve kuruluglara duyurulacaktrr' Trbbi cihaz ve malzemelerin, stok girig-grkrq iglemlbrinde ilaglarda oldu[u gibi Barkod destekli uygulamalar kullamlmahdrr. Sistemin geligtirilmesinde trbbi cihaz ve sarf malzemeler igin Sa[1k Bakarrl[r tarafindan kabul goren kodlama sistemlerinden (orne[in; Global Medical Deyice Nomenclature (GMDN) veya benzer bagka bir kod sisteminden) yararlarulmaldrr. Bilgi Sistemi altrunasr planlandrfr andan itibaren kuruma ait bina, kat, oda, makine, crhaz, ara9, gere9, tagtt, personel ve iligki iginde bulunulan trim tedarikgi ve satrn arhcr kurumlartntn adt, nitelifi ve sayrlan belirlenmeli ve listelenmeli ve benzersiz bir kod tiretilerek kodlanmahdrr. I.1. STANDARTL.AR Sa[hk bilgi sistemi yazrhmr tireten gergek ya da tiizel kigilerin kendilerine ait yazthmlartnrn; Safhk Bakanh$r'ntn web sitesinde yayimlanan Minimum Sa[1k Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sa[hk Veli Sozlti[il'nde (USVS) ianrmlanan veri standartlannr kargrlayrp kargrlamadtprnt titizlikle gcizden gegirmeleri ve kullandrklan kodlama ve srnrflama

4 sistemlerinde Saflrk Kodlama Ref'erans Sunucusu'nda (SKRS) yayrnlanan kodlan referans almalarr gcrekmektedi r KISAADI,AR. VE KISALTMALAR BiM: Bilgi iglem Merkezi QKYS/MKYS : Qekirdek Kaynak Yonetim Sistemi/MaIzeme Kaynaklan Yonetim Sistemi DRG: Diagnosis-Related Group GB: GigaByte Gbps: Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Ghz: GigaHertz HBS: Hastane Bilgi Sistemi }Izz Hcrtz ICD : Uluslararasr Hastahk Srnrfl andrmasr (UHS) IEEE: Elektrik ve Elektronik Mtihendisleri Enstittisi.i ISO : Uluslararasl Standafilar Kurumu KB: KiloByte KGK: Kesintisiz Gtig Kaynafr Kurum/idare/I(ullanrcr: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum LIS: Laboratuar Bilgi Sistemi MB: MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi Mhz: Megahertz Ms: Milisaniye MSVS: Minimum Safhk Veri Seti Ns: Nanosaniye ODBC: Agrk Veri Tabanr Bafilanrrh[r PACS: Trbbi Gdriinti.i Y6netim ve Argiv Bilgi Sistemi RIS: Radyoloji Bilgi Sistemi Salltk-NET: Ulusal ve Uluslararasr standartlar kullanrlarak, Vatandaglanmrzm elektronik sa[hk verilerinin, tiim safhk kurum ve kuruluglanndan, gtivenli bir gekilde tek bir merkeze aktanlmasrm, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri gergevesinde ve sadece gerektifiinde yetkiler ddhilinde paylagrmrnr, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yonetimsel ve bilimsel galgmalarda kullanrlmalannr saflayan sistemdir. Yiildcnici: ihalc cdilcri tirma istekli: Teklif veren firma SB: Sa$rk Bakanh[r Sigortah hasta: Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi tegekkiilleri, vakrflar, bankalar, Sosyal Giivenlik Kurumu (Ba!-Kur(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Ernekli Sandrfr(devredilen)) ve cizel sigorta girketlerinden biri tarafindan kargrlanan ya da yegil kart sahibi hasta. Sistem: Otomasyon Sistemi SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu SKRS: Saghk Kodlama Referans Sunucusu SQL: Yaprsal Sorgulama Dili SUGR: Sistern ve Uyarlama Gerekleri Raporu SUT: Safihk Uygulama Teblifii TDMS: Tek Dtizen Muhasebe Sistemi

5 TUT: -l'edavi Yardrrlrna Ilisl<in LJvgularna -febli[i USVS: Ulusai Safhk Veri Sozlti[ii UPS / KGK: Kesintisiz gtig kayna[r. UTP: Yalrtrmsrz Burgulu Qi{t VTYS: Veri Tabanr Yonetim Sistemi Yiilrlenici: Ihaleyi alan gerqek ya da trizel kiqi 2.r. GENEL KO$ULLAR 2.1J. Kullantcr isteklerinin programa yansrtrlmasr siirecini onem slrasrna gore kontrol ve bu iglemleri disipline etmek amacryla tiim kullanrcr istekleri, Idare'nin belirledi!i kurum personeli olan bir sorumlu aracrh[ryla Ytiklenici'nin ploje liderine bildirilece]< olup istekler onem ve gereklilik srrasrna gore yazrlrrna yansrfulacaktrr. 2,1.2. Altttacak [irfur vc hiztretlerin, bilgisayar' (oncelikle yazrlun) sektdrtinde faaliyet gdsteren firmalardan alrnmasr gerekrnektedir. Bu nedenle firmalar ig deneyim bellgesi sunacaktrr Teklifi yeterli gori.ilen isteklilerden, Program demonstrasyonu (DEMO) istenecektir. 2,1.4. Tedarik yontemine(sattn alma, kiralama, hibe vb.) bakrln-raksrzrnyazrlnn, ses, gortintti ve benzeri gayri maddi mallar igin garanti.si.iresi en ^z 1(bir) yrldrr. Hizmet.ahmlarmdaL bu stire sdzlegme stiresinin trimiinii kapsar. 2.L.5. Proje siirecinde yer alan agamalar ve her agama igin isteklinin onerdi[i siireleri kapsayar-r bir ig planr, teklifle birlikte verilecektr. 2.L.6. Istekli, kllrumun mevcut sisteminde yer alan ver:ileri rinerdigi sistenre aktarmak igin kullanacafir ydnterni. veri girig ve aktarma stirecini teklif ekinde detayh olarak belirtecektir Teklifin verilmig olmasr; teklif verenlerin her ti.irli.i inceleme ve aragtrrmayl yapmr$ oldufunu, igin ttimi.inti veya bdliimlerini yaparken kargrlagabilecefi her ttirlii durumu gciz ontine aldtftnt, yaprlacak igin kalitesi ve miktarr hakkrnda tam bilgi sahibi oldufunu i1'ade eder Sistem kullantma gildikten sonra, tiim sistemin en ytiklii bigimde gahgtlfir durumlarda (biittin ig istasyonlan gahgrrken) yalnrzca bir tek kaydrn sorgulanmasr, kayrt eklemlesi, kaydrn de[igtirilmesi ya da silinmesi gibi bir iqlemin tamamlanmasr igin 4 saniyeden ftzla siire gerekmemelidir, 4 saniyeden uzun stirmesi halinde gerekli performa:ns iyilegtirme gahqmalan mutlaka yaprlacaktrr. Bu kogul, kesin kabul cincesinde de olugturulacak rnuay"ene komisyonun ca 96z oni.ine almacaktrr Hazt uygulama yazirmlan degil de ilk kez geligtirilecek bir uygulama yazrhmr (komple bir uygulama, bir ya da birkag modtil, form, rapor, fonksiyon, vb'; soz korlusu oldufunda anta\2, tasartm ve yazrlun geligtirme gahqmalarr idareye ait bir oftilmda, idare ve Yi.iklenicinin katkrlarryla, sistemli bir gekilde, mutlaka dokiimante edilecek 're bir kopyasr Ytiklenicide bir kopyasr idarede kalacaklrr Yiiklenici, uygulama yazrhmrnrn sisteme ytiklenmesiyle birlikte lisanslama iglernlerini tamamlamtg olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir. 2.l.ll. Uygulama Yaztltmtntn iizerinde gahgtr[r VTYS ve igletirn sistemi d6.hil trim yazrhrnlar kurum adtna lisanslandrnlacak ve gerekli lisans bedelleri Ytiklenici tarafrnd:rn kargrlanmrg olacakttr. Tek elden yi.irtitiilmesi bakunrndan yazrhmlarrn kullanrmr ile ilgili do[abilecek rnali ve yasal sorumluluklartn yerine getirilerek idareye teslimi tamamen Yiikleniciye aittir Istekliler teklif ettikleri uygulama yazrhmrnrn oa100 uyumlu oldufu Veri Tabanr Ycinetirn Sistemi ve Igletim Sistemlerinin ismini ve stinim (versiyon) bilgilr:rini bir bclge halinde teklil'lerinde sunacaktrr.

6 2.1.13, Sistenr kuruldufunda Yuikienici. sisteln vc veritabanr irzerinde en iist diizr:yde kullanrcrya sahip kullarircrnni (adrninistrator, root, r,b) adrnr ve qifresinli gerektiginde kullarrrlmak iizere idareye kapah brc zarfla teslim edecektir. Kullanrcr adl ve gifresinde defiigiklik yaprlmasr durumunda yenileri aynl gi-in idareye teslim edilecektir. idare ve Yiiklenici bu biigilerin 3.gahrs,.difer firmaiar, kurum ve kuruiuqlara kargr gtiveniifiini sa[lamakla miiqtereken sorumludur Ytklenici; sistemin yo[unlufunon az oldufu saatlerde gtinltik, haftahk, ayhk ve y'rlhk olarak tiim verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel vel,veya otomatik olarak alacak ve idarenin belirledigi bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlulufiunda saklanmak rizere teslim edecektir Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlarrn, sisteme ente grasyonunu ve bafl antrsrnr Yi.iklenici y apacaktn. 2-I.16. Kullanrlacak barkod yazrciarla ilgili ayarlamalar (paper size, back feed ve sensor ayarlarr gibi) Yiiklenicinin sorumlulu[undadrr. 2.I.L7. Sa[hk Mevzuattnda yaprlan defiigiklik ve eklemler, kurumu zarara ufratmayilcak gekilde ivedilikle yaztl'tma yansrtrlacaktrr. Uygulama ve uyarlama iqlemleri, tebligattan itibaren bir ayhk si.ireyi gegmeyecek qekilde idarece belirlenecek ve bu siire z:arfinda ge:rekli yazrhm di.izenlemeleri Yiiklenici tarafrndan yaprlacaktrr. Doktiman ve rqtorlann grktrsr mevzuat dofirultusunda diizenlenecektir. Bu dtizenlerneler igin ek iicret odenmez Yazfim koruyucu bakrm ve teknik'destek hizmetlerinin zamantnda yerine getirilmesi Ytklenici'nin solumlulufiunda olup; Yiiklenici bu hizmetlerden dolayr ayrrca bir Licret talep edemez. 2.1.I9. Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli odenmig olan ti.im yazrhmlarrn kullanrm hakkr siiresi iginde idare'ye aittir. Sozlegme herhangi bir gekilde sona erdifinde sistem gerhgrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabanr formatrnda sadece veriller (data c,nly) olacak gekilde kolay ve sorunsuz okunal-rilil bir rnedya (tapurabilir liarcl clisc) ile iki kopya halinde idareye teslim edilil. Sistemde tutulmasr gereken ttim veriler sozleqme si.iresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmig ve sistemden i.iretilebilecek ti.im rapor, grktr ve fatu;ralar kusursuz olarak iiretihnig olacaktrr. 2.I.20. Idare, mevcut yazrhmt tiimiiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrnp ycni bir yazthmr uygulamaya alacak olur ise yeni yazrlrrn gahqrr hale gelene kadar Yiiklenici kendi yazrlrrnrna destek vermek zorundadrr Sistemdeki verilerin giivenlifi igin alrnacak onlemlere Idare ve Ytiklenir:i birlikte karar verir. Verilerin kaybolmast, silinmesi, rigiincti qahrslara verilmesi ve buna benzer nedenlerle o lug ac ak kurum zar ar rnda s orumluluk mi.i gterekt i r Sisternin sa$rkh bir gekilde gahgmasr ve performansl agrslndan gerekli olabillcek donantm vc pargalar, kurulum agamasrnda bclirlcnip Idarcyc bildirilcccktir. Gcrckcbilccck hcr ttir donamm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir Sa[hk Bakanhfr'nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalarrna adaptasyon, Yi.iklenicinin ytiktimliiltikleri arasrndadrr. Bu adaptasyon igin gerekebilecek her tiir donanrm, sarf malzelne ve lisanslar idareye aittir Kesin kabul oncesinde ve difer gerekli durumlarda Yriklenicinin gahgmalarr Muayene Komisyonu tarafindan gerekli gortildtikge denetlenir. Bu denetlemelerde sozlegmeye uymayan durumlar tespit edildifiinde, Y0kleniciye yazir olarak bildirilir. Bu bildirimk:rdeki hususlar Yriklenici tarafindan sriresi iginde gozr-ime kavuqturulur ve iglemlerin ytiriiti.ihnesi srrasrndaki her ttirlti ulasrm ve iletigim giderleri Yiikleniciye aittir (iki) kez i.ist tiste l,aprlan yazir bildirime rafrnen (miicbir sebepler. haricinde) aynr hatantn verilen siire igerisinde giderilenrenresi dunrnrunda, idare sozle;meyi tek taraflr olarak fcsih hakkrna saliiptir.

7 2.I.27. YLlkienici orijinal yazrhmlar ve veriier Lizerinde (bakrm, uyarlama, gr.incelleme, di.izellme, yedekleme vb. iglemieri harig) kururnun yazlt izni olmadan koklii de[igiklikler yapamaz , Garanti sriresince; geligen teknoloji dofirultusunda ldare, donanrm entep;rasyonu ya. da program ilaveleri ve defiigiklikleri istedifii takdilde, (donanrrn, network ve lisanslar irelrig) gerekii ilave ve entegrasyonlar Yiiklenici tarafindan ek ticret talep edilmeksizin yaprlrr Yriklenici mevzuattaki defigiklikleri esas olarak kendisi takip eder, sistemde gerekli uyarlamalan yapar Yiiklenici ek ticret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek. idari dtizenlemeler ve donanrm segimi gibi konularda danrgmanhk hizmeti verir. z.z. Bir,ci sisrnui SoRUMLUSU ve nigbn qalr$anlartn BELiRLENME:sI Sistemin kabultinden sorua Ytiklenici ve idare arasrndaki koordinasvon. irlarc tarafindan gorevlendirilen "bilgi iglem sorumlusu" tarafindan sa[lanacaktrr Sistem kurulup kabulti yaprldrktan sonraki devam eden si.iregte, sistemin kesinitisiz olarak igletilmesi igin gerekli bakrm-onanm ve destek hizmetleri Yiikler:Lici tarafinldan sailanacaktrr Idare tarafindan da belirlenen bir kurum personeli, sistemin amacula uygun ol:rrak iqletilebilmesi igin yetkilendirilir, yetkili oldufiu konular, yazir olarak difer kurum yetkililerine ve gahganlanna yazilrr olarak duyuruiur. Bu personel liderlifinde ohnak gartryla idare gerektifinde bagka personel de gorevlendirilebilir. 2,3. VERi AKTARIM gizvtnti Sozlegme siiresi sonunda, gelekmesi halinde sdzlegme(ler) stiresince sist'eme kaydedilmi$ tiim veriler; Verilerin tutuldu[u veri tabaruna ait tablo adetleri, tablolardaki kayrt saytlannt igeren ozet bir rapor, tablo yaprlan, iligkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgileri igeren gerekli doktimantasyon, bagka bir sistemde kullanrlmak tizere Idare gozetiminde 'yeni yi.ikleniciye eksiksiz teslim edilir. Teknolojik imkanlar olgi.istinde Veri aktarr;mr gerpeklerpip bu verilerin yeni uygulamada kullanllabilirlifi anlagrlana kadar hem eski hem 'yeni ytiklenicinin sorumlulu[u devam eder VERI TESLIM VE AKTARIMI Sisternde tutulan ttim veriler ve lisans bedeli odenmig olan ttim yazitnlann kullanrm hakkt, si.iresi iginde idarel,e aittir. Sozlegme herhangi bir gekilde sona erdifiindr: sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabanr formatrnda'sadece veriler (data only) olacak gekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard disc) ile iki kopya halinde Idare'nin istedi[i igerik, miktar ve kapsamda idareye teslim edilecektir.. Sistemde tutulmast gereken ti.im veriler sozlegme siiresi sona erdi[inde sisteme kaydedihnig, gerekrnesi halinde geri dtintilebilmesi igin alinan son bir yedek idareye teslim edilmig olmahdrr Faturalama Yaztltmr sisteminde tutulan veriler, Trirkge kalakter igerrneyen (o, li, g, $, E, r, I) ancak Tiirkge alan adlan ve anlagrlrr tabio adlarrna sahip tablolarda tutulmahdr. Veriler teslim edilirken tablo yaprlarr, iligkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilpliler, dokilman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir. _6

8 l'eslim edilecek veri iqincle ylil<leniciyc /yliklenicilele ait know-how sayrlabilecek herlrangi bir yazilrn kodu (trigger, procedur vb.) yer almamaltdtr. 'feslim eilen ytiklenici/yiikleniciler veri tutarhhfrnrn safilanmasr ve data kaybr olmamasr igin, teslim etti[i verilerle ilgiii tablo adetleri, tablolardaki kayrt sayriannr igeren ozet bir raporu tutanak ile idareye teslim ctmclidir Idare, gerekli gciriirse ozellikleri, gerekli tablo ve alanlan belirleyerek -ftiklenici'clen bir gori.intti (view) olugturulmasr taiebinde bulunabilir ve Yiiklenici bu talebi herhangi bir ek ticret talep etmeksizin gergeklegtirmekle yiiktimliidtir. Ytiklenici, idare'nin bu talebini lrerhangi bir gerekge ile reddedemez, uygulunayazthmlannrn kullandrfr tablolannrn yapr ve igeriklerinin bozulmamasr igin gerekli cjnlemleri alrr, bu tablo veya gortinti.lyti olugturran tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatrnda olmayrp kurumda'gahgan orijinal veri tabanr formatrnda sadece veriler(data-only) olacak Eekilde, kolay ve soruns;uz okunabilir bir medya (Daha once kullanrlmamrg yeni harddisk, vb.) iizerinde 2 kopya teslirn edihnelidir. Okunmasrnda sorun olabilecek tape, karlug, vb. kullanrlmamahdrr Yeni kurulacak sistemler igin; Yazrhmrn sahibi olan yiiklenicinin kuruma att verileri(legacy), kendi kuracafr veri tabaruna aktarmasr gerekecektir. Veri aktanmt 1.est gahgrnalan ise yeni programrn kurum hizmetlerinde kullanrlmaya baglanmasrndan 6nce yaptrnlacaktrr. Veri aktanmrnrn saflrkh bir gekilde yaprlabildipine dair testler 6nce<1en tamamlanmre olmahdrr. Bu gartrn saflanrp saplanmadrfrnrn tespiti igin onceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden yeterli sayrda teknik personelin katihmryla bir komisllon kurulmalrdrr Idare tarafindan gerek gori.ilmesi halinde bir bagka kurumdan da bu kornisyona iiyeler davet edilecektir. Aktarrmrn sorunsuz bir gekilde yapidrptna/yaprlabilecesine dair yeterli kanrt ve bu kanrtlarm tiim taraflarca kabulti gergeklegmedikge onceki ve yeni ytiklenicinin l:rak edigleri ve teminatlar odenmez, iade edilmez Test edilmesi amacryla teslim edilen veriler ile nihai olarak teslim edilen veriler ve ozet raporlar, aynl formatta ve bagka bir sisteme aktarrlabilir nitelikte olmahdrr YAZILIM ALTYAPISI Uygulama yazfimr istemci/sunucu veya n katmanh (istemci ile uygulama sunucusunun http ve https protokolleri ile haberlegtifii ttim sistemler) rnimariye sahip olrnahdrr lstekliler uygulama yazrhmrnr modtiler ya da btittinlelik olarak onerebilir velveya tanrmlanan iglevleri yerine getirmek kaydryla ongririilen yazfimr farkh gekilile ele alabilir. Kurum idaresi, iqleyig ve ihtiyaglan goz ontine alarak yazirma srmrlama ya da ilav,oler isteyebilir Uygulama yazrhn:n, ortak veri tabanr izerinden gahqan btitrinlegik bil yaprya selhip olmalrdrr. Veri hangi modi.illarayiz tarafrndan girilirse girilsin; gereksinim duyan dii[er modiiller/arayiizler yetkileri dahilinde bu veriye ulagabilmelidir. Belirli. iglemler orrtak kullantlan veriler aracrhfr ile kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir Sisternlere yeni modtillerin/iglevlerin ilavesi, defigtirilmesi ya da silinmesi mtimkiin ohnah. bu iglemler hizmetleri aksatmamah ve bu durumdan sistemin bi.ittinri etkilenmemelidir 'farih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlufunda 'GGiAA/YY)aY' formatnr da tutulmahdrr Uygulama yazirmt Tiirkge olmah, ttim srralamalar ve kargrlagtrrmalar Trirkge alfabeye gdre yapr labilnrelidir Uygulama yaztltmt, slrnucu igletim sisterni (SOS) olarak Solaris, I-rNIX, Linux, Microsoli Windows 200X Server gibi endristri standaldl sullucu iqletirn sisternlieri mirnarirsine uygun olmah ve bu SOS'ler tizcrinde kusursuz qahgrnahdrr.

9 Uygulama yazilunt. istcmci igletim sistemi (COS) olarak Microsoft Windorvs 98 SII/N'f Workstalion/2O00 Prol'essional/XP Prof'essioual gibi endr-istri star.rdardr istemci iqletirn sistemieri mimarisine uygun ohnalr ve bu COS'lar rizerinde uyumlu gairgrnahdrr Uygulama yazrhmt, I-rizrnetin her kademesinde barkod uygulamalarrnr destek Lyor olmahdir Client yaztltmtntn terminallere kurulumu aa iizerinden vaprlabilmelidir KULLANICI ARAYUZU Kullanrcr aruy;jzi grafiksel (GDI) olmahdrr Grafik arayizine uygun olarak kontroller hem mause hem de klavye yardrmryla yaprlabilmelidir. Ancak yaztltmtn miimktin olan her fonksiyonu klavye i.izerinden ytrtitrilebilmeli, kullanrlan krsa yollar sisterhatik olmahdrr Kr.rllanrrrr ala yiiztinclc: glilsr:l ie Lriiti.inliik saplaruuah, yazrhnln lrer arayiiziinrje hen2er ekran dizaynlarr kullanrlmalt, tanunlanmrq fonksiyon tuglannrn aynr amagla kullanrlrnasr ;gibi teknikler kullanrlarak kullanrm kolayh[r sa[lanmahdrr Kullanrcr arayizrt agafrda veri girigi, giincelleme, clil ozelli[i, raporlama ve yarrfim baghklarrnda sayrlan ozellikleri taqrmahdrr Tiirn yazrltrnlar grafik arayuz\ ', doldiincli kugak ve nesne tabanh (object - orienrled) 6zelliklere sahip uygulama yaz:itnm geligtirme araglarryla geligtirilmiq olmahdrr.. F irnla/fi rm alar y azin'n geli gtirm e aragl annr tekli fi nde bel irtmel i dir veri cinisi Hatah veri girigini en Ma indirmek igin ilgili alanlar tzerinde amnda bilgi dogrulam4 bilgi onerme ve gerektiginde kullarucr ydnlendirmede yaprlacak iglem hakkrnda elaamn altrntla si.irekli mesaj ve bil gi gdsterilmel idir Veri girigleri, uypn kodlar kullanrlarak yaprlrnahdr. Kullarucr biliyorsa l<odu doglldan girebilrneli, degilse kodlann agildarnalanm otomatik olarak listeletip, istedifii kodu segebilmelidir, Sistemde kullarulan kodlar, Saghk Bakanlfir ve idare tarafindan belirlenmig kodlarlauyr.mlu olmaldy. veri giriqleri miimkiin olan yerlerde barkod destegi ile saglanmahdr Sistemde veri biitrlnliifiiinii koruyacak denetimler bulunma]r ve tutarsz veri gglqi engellenmelidir. Prograrnlar gerekli olan yerlerde, arahk (range) ve tutar k (consisterrcy) kontrojrinti yapmah ve mi.imkiin olan yerlerde hatalan kendisi dijzelfinelidir'. Program, mtimktjn o,tdugunc4 hr*ah ved giriqlerinde, kullarucryazarnankazandumak igin otomatik segenekler sunup kullanc,rmn segenelceri segerek hatayr di.izeltnesine yardrmcr olmahdr Hastalrk, hinnet, malzernc vh, kodlaina sistcmleri ile ilgili hilgi giri;leri idale ve yiilclenici tarafindan belirlenecek bir plan dahilinde, Yiiklenici tarafindan sisteme gfuilmelidir Bilgi guigi esnasrnd4 rntlnkiin olan her alanda hazr listelerden faydalanm4 lgerekli yerlerde istenilen veri alanlanna ilk defer atarn4tarih, girn, saat, ya5, vb. de[erlerin ilgili alanlara otomatik olaak girilmesi, srk kullarulal alanlarda otomatik doldumra iglevinin kullamlrnasr, hazt' listelerde liste elemanma girilen harflerle krsa siirede ulagrna gibi veri girigi slzsurda kullarucr hatalann en aza indirgeyecek ve kullamm kolayhgr saglayacak kontrollere sahip ohnahdr Yazrhmda kullanrlacak kigi ararna yontenri klasik karakter-karzkter birebir uygunluk degil benzer Ttirkge karakterlel de goz orrrine allrarali (U yerine U, G yerine G gibi) ammayr- iapsamahd*. Ammayr irrzlandrnnak igin gerekli difler alanlar ayl ekranda bulurmahdu Ciincellelne ve sorgularnalard4 sisternde bulunan bilginin segihnesi ve kullanrlmasura olanak saglannralrdrr Llatalal igirr uygun niesajlar eklanda'belinneli ve kullamcr uyanlmahdrr. Verilerin tutzrhk konh'olleri ve modliller/iglevler at'as gap.razkontroller yaprtabihnelidir.

10 3.4. GUNCELLEME Giincelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yapilabilmelidir Kritik alanlardaki degiqtirrne ve silme ancak yetki olgiisiinde yapriabiimelidir. Degigikliklere sonradan erigim ve geri d{.izeltme igin mutlaka log dosyalarinda detaylarr tutulmahdrr Giincelleme ve cjzellikle sorgulama ekranlarrnda manuel bilgi giri$i yaprlmaktan ziyade sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar segilerek guncelleme-ve iorgulama yaprlabilmelidir Gtincelleme sonrasr da tutarhhk kontrolleri yaprlabilmelidir Hastantn bazr bilgilerinde yanhghk olmasr durumunda (kurumunun yanhg girilmesi, ikamet adresinin yanhq girilmesi ya dade[igmesi, vb.) bu hastaya ait kayrtlar.r.ti btit,itrtugti bozulmadan (drnefiin hizmetin sunum tarihi defiigmeden) g"r'iy" yonelik olarak di.ize lti I e bi lmel i dir Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle gahgrlan iicretlendirme mekanizmasr de[i$tifinde eski kayrtlar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmeli,'bunu yaparken kaydr silip yeniden agmak gerekmemelidir DTL bzelligi Ti.im ekranlar ve raporlar, Tiirkge olmahdrr Tilm srralamalar, kargrlaqtrrmalar ve sorgulamalar Tiirkge alfabeye gore yaprlmahdrr Kullanrlan menti, dosya, alan, defiiqken, tablo vb. isimlendirmeler Tiirkge ve anlamlr olmahdrr Para,tattr, uzunluk vb. konularda Ttirkiye'de gegerli yerel birimler kullanrlmahdrr Ttim yazrhmda Tiirkge karakterlerin aynr kodlarla (TSE tarafindanhaziran 1989 t-arih ve TS 5881 sayr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardr) tantmlanmasr, ve Tiirkge karakter, Ttirkge(F) veya (Q) klavye ve program destefi saflanrnasi gerekmektedir RAPORLAMA Raporlarlamada da hiyerargik yetkilendirme mtirnkiin olmahdr. 3,6.2, Uretilen raporlar amacrna uygun ve kolay okunabilir olmahdrr Kullanrcr hazrlanan raporu ekranda gormc, rapor hazrlarna agamalannda gcri-ilcri gitrne ya da iptal etme olanaklarrna sahip erlmahclr Raporun btiyiiklii[ti ile ilgili sayfa/satrr uzunlu[u gibi bilgiler ekranda izlenmelidir Haztrlanan raporlann ayrr bir dosyaya belli bir gdrsel ve elektronik formatta kayrt edilmesi mrimktin olmahdrr Raporlar sadece veri tabanr verilerine dayamlarak llazrrlanmahdrr. Kullanrr:rlar. hazrrlanmrg ve onaylarunrg raporlan defiqtirememelidir , Kullantcr tarafindan olugturulmug olan raporlar, istendifiinde ofis uygulamalanna gonderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildifince esnek yaprya sahip olmafudrr Uretilen her tiirlti raporda talih, defiqik briitim/selvis vb. kriterleie e6re filtre segenekleri bul urunahdrr Tiirn raporlar, programlama gerektirmeden, istendiginde yetkili kullanir:rlar tarafindan deiigtiri lebilmelidir Uygulama yazrhmlarr, uygularnalarrna tek tug yardrmr rapor ve,veri grktrlannr hazrrlayabilmeli ve raporlar ofis i le aktarrlabi I meli dir.

11 I(ullanrcr'nrn istedigi goklu parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ahnabilmelidir Uygulama yaztltminda yer alacak istatistik ve yonetim amagh raporlar, olan grafik sunum birimi sayesinde degigik grafikler olarak sunulabilmelidir. ve lapor geligtirijlmiq 3.7. YARDIM Kullantcr istedifinde sadece bir tuga basarak yardrm alabilmelidir Yardrm hem ekran bazndahem de alanbazrnd,ahazr olmahdrr , Her ekranda, belirli bir anda kullanrlabilecek iglevlere iligkin gcirsel kontroller (tug, komut diifimesi, vb. ) gciriintiilenmelidir Hata mesajlarr; agrk, anlagrhr ve dikkat gekici olmahdrr. Her hatarun, hata kod numarasl olmahdrr. Kullanrcr bu numara ile Hata Mesajlarr doktimanrna baqvurarak, hatamn sebebini ve hata diizeltme yollannr bulabilmelidir Hata rnesajlan ile uyumlu gahqan, hata mesajr ahndrfrnda ya da kullanrcr gerek gtirdiifitinde olast hata kaynaklarr ve problemin gciziim yollan hakkrnda bilgi sa[tayan, gevrim-igi yardrm olana[r saflanmahdrr Acil durumlarda Kullantctlar tarafindan Ytiklenici'nin sistem sorumlusuna stizlii teblif yaprlabilir. Acil durumlarda ayrrcayazh bir emir beklenmeksizin sorunlar Ytikleriici tarafindan g<izrimlenmelidir Acil ve tnevzuat gerefii durumlar drqrnda kalan kullanrcr istekleri ile qikayetleri, dnceden tasarlanmtg bir sistemle Ytiklenici'ye bildirilmelidir. istek ya da gikayetin Yiiklenici tarafindan ahndrfirna dair idareye gonderilen geri bildirimde, iste[in hangi siire iginde kargrlanabileceli, ya da somnun hangi stire iginde gdztimlenebilecegine dair yaklagrk siire yer almahdrr. Bu stirecin safhkh igletilebilmesi bakrmrndan yazthmm form ve raporlannrn ckran g<irtinttilcri tizerinde griltilebilen, sisternatik bir tanrmlayrcr bulunnah<lrr Sorun/istek/$ikayet bildirim ve geri bildirimine iligkin alternatii gciztim stirecinin tasarlanmasr ve igletilmesinden idare'nin onayl ahnmak kaydryla Ytiklenici sorumlud.ur Yiiklenici kullanrcr bagtna, uygulama yazrhmr ile ilgili Tiirkge olarak hazrrlanmrq bir e[itim doktimanr vermelidir. Daha sonral an yazrhmda yaprlan degigiklikleri igeren grincel dokiiman, elektronik ortamda ve yazir olalak idareye teslim edilmelidir. idare, bu dokrimam go[altma ve kururn dahi I indeki kullanrcrlar a daprtma hakkrna sahiptir ctlvui.lr.ik ve ERi$iM sisrrml Bilgi Sisternleri, Saghk Bakanh[r tarafindan yayrmlanan ve gi.incellenen "Biligim Gtivenli[i Politikalan" ile uyumlu olmahdrr Uygulama Yazrhmr, VTYS' ne en etkin ve Luzh ydntemle ba[lanma drr Qeqitli yetki diizeyleri ve gruplarr tammlanabilmeli, yetki defi9imi. kolaryca yaprlabilmelidir. verilere eriqim bu tarurnlamalar gergevesinde yaprlmahdrr Kullamcrlar ait olduklarr yetki dtizeyi ve grubu dlgtistinde uygulamalara eriqebilmeli, her kullanrcr grubu igin veri girig, gtincelleme ve rapor alma yetkileri ayn ayl tanrmlanmaldrr. Bu tantmlar gerekti[inde sistem y6neticisi tarafindan degigtirilebilmelidir. Yaprlan bu de[igikliklerin anza bildirimi vb. gekilde geri donmemesi igin kullamcrya gerekli mesajlar btomatik olarak verilmelidir Kayrtlalr gcirebilme ve de[i;iklik yapabilme geklinde iki ayn erigim' tipi tammlanabilmelidir Helhangi bir iglemin kimin tarafrndan, hangi tarihte ve hangi zamanda yaprldrfinrn kayrtlarr tutularak istendi[i taktirde sorgulanabi lmelidir Veri tabanr kullanrct adt ve gifre tanrmlamalan VTYS'nin i.izerinde gahgtrlr sistermin l0

12 kullanrcr bilgilerinden bafirmsrz ohnalidr Ytiklenici, viriis vb. tehlikelere kargr her trirlti gtivenlik tedbiri almah ve bu konuda kurum personelini efiitmelidir. Donarum, yaziltm ve network ihtiyaglannr idare'tedarik etrneli, bunun drgrnda gerekli dtizenleme ve ayarlamalar igin Ytiklenici tarafindan ek ticret talep edilmemelidir Ytiklenici, kurumdaki verileri korumak ve veri kaybrnr onlemek igin her tiirlii terlbiri al makla ytiktimliidtir istekliler bilgi gtivenligini artrrmak igin altematif giivenlik gcizi.im cinerilerinde bulunabilirler istekliler teklif edecekleri btitiin sistemlerin destekledigi gtivenlik mekanizmalanm detayh olarak agrklamahdrr Uygulama yazilrrmlan tiim sistem genelindeki kullanrcr, iglem ve bilgi drizeylerinde bilgi gizlilifini ve giivenlipini saflamahdr. Her kullamcrrun gerekti[inde de[igtirilebilir kigise]l bir gifresi olmahdrr Bilgi sistemleri kapsamurda tutulacak her tiirlii kiqisel bilginin gizlili$ esastu. Bu amagla; o Ki$iler hakkrnda tutulacak bilgiler gereken en diigiik dtizeyde tutulmahdrr.. Ki$isel bilgilerin hangi amaglarla kullanrlaca[r kullamcr tarafindan agrkga belirlenebilmelidir. o Sisternde kiqisel bilgilerin belirlenen arnaglar drgrnda kullanrmrnr engelleyecek cinlemler olmah, hasta haklarrna riayet edilmelidir. 3.s. MALi KAyrTLAna ir,ignin GENEL oznllirunr 3.9.f. Uygulama yazfimr parametrik olmahdrr. Kurum biinyesinde agrlacak yeni bir birim, sunulacak yeni bir hizmet, kullanrlacak yeni bir malzeme, fatura formatlarrndaki degigiklikler vcya bazr kurumlara (Sosyal Ctivenlik I(urumu, Yeqil I(art, vb.) uygulanan ticretlendirme (genel ya da ozel indirimler, iicretsiz sunma ya da o kurum hastolanna belli hizmetleri vermeme ya da fatura drgr brrakma gibi) kullanrcrlar tarafindan yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme dahil edilebilmelidir Maksimum fatura tutan, aynl tetkikin maksimum adedi vb tarumlamalar yaprlabilmeli ve agan durumlarda otomatik uyarr sallanmahdrr. veri TABANT y0nnriu sisrnnai 4.1. GENET }ZNTUKLER a:l-\. istekli, projede teklif edilen VTYS lisansrnr ttim uygulama geligtirme ve gahgtrrma (Full Use) haklan ile (idare'nin difier projelerde veya kendisinin geligtirece[i uygulamalarda da biiti.in haklarr ile kullanrlmak rizere) temin edecektir isteklinin, teklif ettigi VTYS iiriinleri freeware, lisanssrz ve Tiirkiye'de teknik destefi olmayan iininler olmayacaktrr. istekli, i.irtinlerin lisansh oldu[unu belgeleyecektir. istekli, ayrrca teklif etti[i tirtinlerin Ttirkiye'deki ana firma statusiindeki girketten bu ige ozel yetki belgesi alacaktrr Teklif edilen veri tabant yonetim sisterni (VTYS) endi.istri staldardr olan iligkisel mimariye dayah olmahdrr , VTYS gok kullanrcrh veri eriqimini desteklemelidir Teklif edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde Tiirkge karakter setini desteklernelidir- Stralama ve kargrlagtrrma iglemleri Ttirkge alfabe diziligine gcire yaprlabihneli, bu dzellik igin herhangi bir programlamayagerek duyulpamaldrr. ll

13 4.2 0LQETOENEBiLME ve PERFORMANS VTYS'de veri silme, ekleme ve gtincelleme ielemlerinde kayrt bazinda kilitleme mantt[i kullanrl mahdrr Teklif edilen VTYS'de sorgulamalar igin kilit kullanrlmama opsiyonu mutlaka bulunmahdrr VTYS'de indeks iqlemleri gevrim-igi (online) olarak gergeklegtirilebilmelidir Safladrfr performans de[erleri donarum kaynaklarr ile dofru oranilh olmah ve fiyatlperformans defierleri dtigtik olmahdrr. Bu de[erleri ispatlayan tbst sonuglan ( TPC-C gibi) gdsterilmelidir VERi CUvnNri6i ve veri TUTARLILIGI Onerilen VTYS, iligkisel rnimari biinyesinde veri biiti.inliifiinii saflayabilmelidir. Gerek nesne biitiinlti!0 (entity integrity) gerekse referans biittinltigii (referential integriity) saplanmahdrr VTYS tetikleme (trigger) mekanizmasrna sahip olmahdrr. Tetiklemeler, DML (Data Manipulation Language) iglemlerinden (yeni kayrt ekleme - insert, kayrt gi.incelleme - update ve kayrt silme - delete) iince velveya sonra gahgacak gekilde ayarlanabilmelidir Teklif edilen VTYS, verilere erigimi gifrelerle koruma altrna almairdrr. VTYS'nin geligmig bir qifre yonetim mekanizmasr olmahdrr VTYS'nin kullanrmr srasrnda, durdurmaya gerek olmadan yedekleme ve yedekten geri ytikleme dzellikleri olmahdrr Bagarrh/Baganslz ttim veri tabanr ve obje erigim iglemlerini monitor edebilmek mtimkiln olmahdrr Onerilen VTYS, veri tabamnda ttim iglemlerin tutuldu[u tog dosyalanna, denetim iglemlerini kolaylagtrrmak, kim, nbyi, ne zaman yaptr sorulanna daha kolay cevap verebilmek amactyla, SQL araytiziiyle (grafik ve komut) ulagma <izelligine sahip olmahdrr. Bu dzellik 3.parti bir yazrhm ile gereeklegtirilecek ise bu yazilm da teklif edilmelidir. s. BGiritr uiziunu,nri Kurulan tiim yazrhm birimleri igin Yiiklenici, idare'nin belirleyece[i teknik ve ug kullamcrlanna tiim sistemi verimli olarak igletebilmek igin efiitim vermelidir. Egitim plaruna iki taraf birlikte karar vermelidir. 5.1.E[itim Dili: Egitim Ttirkge verilmelidir Efitim Materyalleri: Efitim tiping gore di.izenlenmesi gereken efiitim ortammr ve e[itim programlan igin gerekli materyalleri Ytiklenici temin etmelidir Efitim Yeri: Tablo l'de belirtilen ve kurum personeline verilecek efiitim programlan (Bilgisayar Okur Yazarh[r, YazJrm Kullanrcr Efitimi) idare'nin belirledi[i mekan ya da mekanlarda, teknik gartlarda belirlenen esaslar gdz oniine ahnarak yaprlmahdrr. Di[er elitimler igin ise (Yerel A[ igletim Sistemi Egitimi, Qok Kullanrcrh igletim Sistemi, VTYS Efitimi, Sistern Bakrm ve Onanm Egitimi) Y0klenici Idale'nin onaylna sunmak ijlzere efitim yerleri <jnermelidir Efiitilecek Personel: Yiiklenici, idare'nin en az Tablo I'de belirtilen sayrda personelini aynr tabl oda bel irti len konularda e[i trnelidir.. t2

14 5.5. Efitimde Kullanrlacak Yazrh Dokiimantar: Efitim si.iresinde kullanrlacak olan egitim dokiimanlan, efitim programlan baglarnadan once hazrlanmah ve onaylanmak i.izere idareye teslim edilmelidir. Bu doktimanlar Ttirkge olmahdrr. Onaylanan dokiimanlar en az epitime altnacak personel saylsl kadar go[altrhnahdrr. Bu iglem igin Yiiklenici ek bir i.icret talep etmemeiidir' Efitim Srrasrnda Kullanrlacak Sarf Malzemeleri: E[itim stiresince kullanrlacak CD/DVD, stirekli form, A-4 kafirdr gibi sarf malzemeleri ek ticret talep edilmeksizin Ytiklenici tarafindan kargrlanmahdrr Efitim Planr: Ytiklenici, her efitim igin cinerdigi e[itim planlannr, gtinliik efitim gizelgelerini, e[itimi alacak adaylarrn bagarr dtizeylerini de[erlendirecek plan ve prosedti.rleri kapsayacak bir Efitim Planrnr Tablo 1'deki verileri griz cini.ine alarak teklifinde sunmahdrr. Efitimin yukarrda tarif edilen gizelgeye ve Yiiklenici tarafindan sunulan plana uygun olarak yiirtittildfi[ti idare tarafindan denetlenme li dir l'fitmenler: Yi.iklenici, c[itimin sa[lanmasrnda yctccck cfiitmcrvsaati temin etmelidir. Aynca, Yi.iklenici bu ig igin gdrevlendirecefi personelin efiitim durumunu, sayrsmr, bu konulardaki deneyimlerini belirtmelidir. Qok kullanrcrh igletim sistemi ve VTYS e[itimleri igin efiitrnen, tiretici firmadan lisansh e[itimci olmahdrr Efitim Maliyeti: Bu doktimanda verilen qartlar gergevesinde verilece\ efitimin bedeli Ytiklenici'nrn teklif bedelleri igerisinde yer almahdrr Egitim Programlanntn Deperlendirilmesi: Her e[itim programmrn bitiminden sonra katrltmcrlar tarufrndan deferlendirrne formlan doldurulmah ve bu formlar baz alnarakld,are tarafindan Efiitim onaylanmahdrr. Kailhmcrlar tarafindan yeterli ve uygun bir gekilde verilmedi[i belirtilen efitimler tekrarlanmahdrr Sertifikalar: E[itilen kiginin ilgiti efiitim programmr baganh bir pekilde tamamlamasr durumunda, ttim e[itim prograrnlan igin Yi.iklenici tarafindan sertifikalan verilmelidir Ek efitim programlarr: igten aynlan veya kapasite artnmr nedeniyle temin edilen yeni elemanlann elitimleri garanti ve bakrm onanm scizlegmesi siiresince sa[lanmahdrr" Ek e[itim programlan igin en azkag kigilik gruplann olugturuimasr gerektifi hususu teklifte yer almahdrr Yazrhm Kullanrcr Efiitimi: Yiiklenici, Tablo I'de belirtilen hedef kitleye uygul'ama yazrhmrrun kullanrmr konusunda efiitim vermelidir. Tablo - I I rni ougur it Yazrhm Kullanrcr EEitimi Kurum Personeli KONTROL VE MUAYENE METODLARI 6.1. Sistemin monte edilip igler hale getirilmesinden, gerekli yazrhmlarrn trimiintin bilgisayar sistemine ytiklenip kullanrma hazt hale getirihnesinden ve Yiiklenici'nin bu durumu resmen idareye bildirmesinden son-ra Muayene Komisyonu bir denetleme yapacaktrr. l3

15 6.2. $artr-ramede tantmlt sistem yazfimlartnrn tedarik edilmig olmasr, yazfim temel iglevlerinin geligtirihnig olmasr $artlan, kesin kabulde aranacak gartlardandrr. Yiikleniciye yaprlacak odemeler bu gerqevede deierlendirilecektir. Uygulama yazrhmrnrn di[er fonksiyonlannrn ttimtiyle devreye ahnmasr Yiiklenici ve idarenin mutabrk kalacafr iq plantna gore gergeklegtirilecektir. Bu prosediir iein onerilen stire en iiz i(bir) aydrr. Hizmet alrmr yoluyla tedarik edilen yazilrmlarda ayhk hak edigler, idarenin ihtiyaglarrna uygun asgari gerekler yerine getirilmek ve o aya ait faturalama iqlemleri tamamlanmrg olrnak gartryla odenebilir Muayene Komisyonu teknik gartnameye verilen firma teklifini, sistem ile VTYS'nin ilgili dokrimanlannt inceleyerek, idare ve Yiiklenici tarafrndan belirlenen ortak komisyonun haznladrpt test programlan ile muayene iglemlerini Yiiklenici ile birlikte yapabilir Tiim sistemin en yi.ikl[ bigimde gahgtrfr durumda (biitiin ig istasyonlan gahgrrken) ig yofunluflunun fazla oldufu hasta kayrt ve kabul, laboratuar gibi birimlerde yalnrzca bir tek kayda erigim gerektiren herhangi bir sorgu iqleminin tamamlanmasr igin 4 saniyeden fazla siire gerekmemelidir(ttim veri tabanrnrn sorgulandrgr istatistik iglemleri harig). Uyguliima gelietirme yaz:irrmlanntn, Veri Tabanr Yonetim Sisteminin, a[ altyaprslnln v kullanrlmakta olan donarum elemanlarmrn performansr gcizlenecektir Sistemden iiretilebilecek ttim rapor, grktr ve faturalann kusursuz olarak tiretilip tiretilmedifii test edilecek, veri ve bilgi tutarhhlr konusunda gaprazkontroller yaprlacakt;lr Artza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin kargrlanma gekil ve siireleri konusunda Ytiklenici tarafindan tasarlanan sitemin gahgmasr denetlenecektir Projenin kesin kabuli.i agamasrnda hasta kayrt/kontrol, istek girig, raporlama iqlevlerinin Idare igin uyarlanmtg've devreye girmig olmasr gartr aranacaktrr Kontrol, muayene ve testler teknik heyetin grizetiminde sistemin kuruldu[u mahalde bilfi il icra ettirilecektir Istekliler, teklif ettikleri gtiziimlerin performans kriterlerini dnceden belirleyecel: ve teklif ile birlikte vereceklerdir. Belirlenen bu performans kriterleri teklif edilen griztimlerin kuruluq sonrasrnda genel kabulti igin kullanrlabilir nitelikte olacaktrr. istekliler, teklif ettikleri gdziimlbri ipin belirlemig olduklan bu performans kriterlerine uygunlu[u saflamakla yiiktimlti olup, bunlan safiladrklan tespit edildikten sonra kesin kabul yaprlrr. 7. BAKIM ONARIM gizvrnrinni 7.7. GENEL KO$ULLAR VE TANTMLAR (Teklif edilecek gdziimler igin asa7ida belirtilen teknik desiek ve hizmet seviyelerl,ne benze r b ir s eviy elendirme/gr up landff ms s istemi ge lis t ir metid.ir.) Seviye 1: Onerilen gciziimde, Ytit<lenicinin sorumlulufunda olan ririinlerde (Yazrhm, Donanrm) olugan problem kurumun genelini gahgamaz duruma getiriyorsa;, 1.Saalt'te mi.idahale ve takip eden I saat'te gozi.irn garantisi verilmelidir Seviye 2: Onerilen goztimde (Yazirm, Donamm) olugan problem kurumun bir ktsmmt gahgarnaz duruma getiriyolsa; 2 Saat'te rntidahale ve takip eden 2 Saat'te griztim garantisi verilmelidir Seviye 3: Onerilen gciztimde (Yazrhm, Donanun,..) olugan problem kurumun genel galtgmasrnt etkilemiyor fakatbazt fonksiyonlan yerine getiremiyorsaj 4 Saat'te mtidahale ve ertesi grin sonuna kadar grizi.im garantisi verilmelidir Seviye 4: Onerilen gtiztimde (Yazrhm, Donanrm,..) Kesin Kabul'den soffa kullanrcr ihtiyaglan, istekleri ve onerileri kurum tarafindan belirlenen ve kurum adrna sistem sorumlusu olarak gahgan personelin onayryla Ytiklenici'ye bildirilir. En geg ertesi iq gtinti yiiklenici geri bildirim yapar ve bu istegi hangi siirede kargrlayabilecefiini idareye bildirir. t4

16 7'1.5. lstekliler, idare'nin bulundufiu yere en yakrn destek merkezlerinin adreslerini vrl bu merkezin sorumlusuna air ki qisel ilerigirn bilgilerini bildirrnelidir. 7 'l'6' Teklif edilen gozitmlerde olugacak problemlerin destek merkezlerine nasrl bildirilecefi bunun igin kurulmug veya kurulacak destek organizasyonun yaplsr (galgma saatleri, destek eleman saytst,...) agrklanmahdrr. Bildirilen problemlerin idare iarafindan t,itip edilip edilemedi[i ve geri bildirimlerin nasrl yaprldrfr agrklanmahdrr. 7'I'7. Garanti veya sdzlegme kapsamrnda ve garantr son-rasl Bakrm, destek, gi.incelleme.ve efitim hizmetleri kapsamrnda yer almasr gereken iglerden bazilan gunlardrr: a. Sistemi ilgilendiren mevzuat ve tist kurum talepleri, b. verilen hizmetin kalite vehrztnt artracak di[er uygulamalar 7.2. Y LZtLt:jl{ Sozle;;rne siiresinc:e, Yiiklenici programa teknik destek hizmetini,ricretsiz oliuak verecektir' Aynca Ytiklenici, kendisine ait uygulama yazrhmtnln kullanrlmasr igin gerekli yazirmlarda da meydana gelebilecek hatalal igin srizleqme siiresince destek vermr:kle sorumludur. Ihtiyag duyulabilecek lisans bedelleri Idareye aittir. A$aftdaki konular teknik destek kapsamrndadrr. Ancak gerekli olabilecek donarum, yazilrn ve sarf malzemeler idare tarafindan tedarik edilecektir: 7'2'2.Manyetik ortamda rneydana gelebilecek herhangi bir arza durumunda yriklenebilnnesi igin ttim yazfim bilegenlerinin yetbrli sayrda kopyalarrnrn idareye verilmig olmasr. 7'2.3. Meydana gelebilecek her ttirhi yeni versiyon defiqikliklerinin ve dokrimantasyonunun garanti kapsamr igerisinde ve zamanrnda idareye verilmiq olmasr. 7'2.4.Yedekleme iglemi yaprlmasr ve yedekleme tirtinlerinin periyodik olarak idareye verilmesi Network iizerinde igletilmesi teknik olarak olasr olan di[er yazirmlarn siteme entegrasyonu KORUYUCU BAKIM Yiiklenici, her aytn ilk haftasr, sistem test uygulamalarmr gahgtrrarak sistemi kontro,l etmelidir. Bu gahqrna igin her iki tarafin da kabul edecefii belirli zarpanlar tespit edilecek, bakrm strasmda elektromekanik iiniteler temizlenip, g..ikli ayarlar yaprlacaktrr BAKIM ONARIMDA IDARENiN VUXUMLULUKLERI 7'4'l Ytiklcnici'nin kuraca[r yazrhmlar igin network altyaprsr, elektrik altyaprsr, trina yerleqim plarunt dnceden hazrrlamahdrr. Bilgi deste$i ve htzmet verilecek birimle,rde bilgisayann ve personelin galtgrnasr igin geiekli *g gereg ve mekanr tahsis etme yiiktimltli.i[ii idareye aittir. 7'4'2 Yazrciar igin gerekli olan gerit, karlug, kafirt, basrh evrak, fatura vb. sarf malzemesi kapsammda olanlar, idale tarafindan ihtiyag duyu-ldukga asgari stok seviyeleri de dikkate alrnaral< karqrlanlr. 8. YAZILIM GARANTiSI 8'1' VTYS, igletim Sistemleri, Ofis paketleri ve Uygulama Yazrhmrnrn garanti stiresi en ^z I (bir) yrl olacaktrr. Giincellemeler bu garanti kapsamindadrr.

17 8.2. Yuklenici, sonradan oftaya gikabilecel< ileri grivenlik dnlernleri igin giivenlikle ilgili g6ztim alternatiilerini yaklagrlt maliyetleriyle birlikte idareye bildirir ve maliyet/t'ayda oranrna gore en uygull gdztime ldare vc Ytiklenici birlikte karar verebilir. Nihai karar idareye aittir. Altnmasr gerekli 6nlemiere attozel maliyetier idare taraflndan ayrrca kargrlanmahdrr Hizmet altmlannda; Sistemin tiimiinlin arahksiz 8 saatten fazla gahqmadrfr durumlalicia soziegmede belirtilen cezai rnlieyyideler uygulanu.. 9. DEMONSTRASYON 9.1 Ihale si.irecinde ihaleye katrlan isteklilerin ti.im belgeleri incelenerek yeterli bulunan isteklilerden DEMO istenecektir. Demo yeri ve saati istekl rlere yazth olarak bildirileoek, istekliler teblif tarihi itibariyle 3 (rig) grin iginde DEMO yapacaklardrr. idare kendi DE]\4O senaryo sunu kendine ozgii planl ayabi I ecektir. 9.2 Demoya davet edilen istekli demoyu kendi saplayacapr veriler ile yapmahdir. Demoda kullamlacak veriler gergek kigilere ait olmamahdrr, sanal kigi ve veriler kullanrlma d,rr. 9.3 Demo, Idarenin saflayacafir bir mekanda yaprlacaktrr Demo orlamtnda idare gerekli inlernet erigim, Kesintisiz Giig Kaynafir, Projeksiyon Cthazr vb. malzemeleri hazrr bul urrduracaktrr. 9.5 Tiim defierlendirmelerin ihale Komisyonu Uyeleri taratrndan yaprlmasr kaydryla Demo'ya idareden gerek gonilen kadar personel katrlabilecek, Derno srrasrnda ilgili personellerin istefi dofirultusunda plogramla ilgili rnodtilier gdsterilecektir. Buna gcire de puanlama yaprlacaktri. Ancak nihai karar Demo srrastudaki puanlamaya gore komisyon iiyeleri tarafrndan verilecektir. 9.6 Demo'ya, istekii adtna aynt anda 5 kigiyi gegmeyecek sayrda iiyeler katrlabilir. 9.7 Demo igin gerekli bilgisayar, yazlcl, gerekli ba[lantr kablolarr istekliler tarafindan sallanmah ve idarenin gosteldifi mekana Demo baqlama saatinden en az l saat once kurulmuq ve gahgrr duruma getirilmiq olmahdrr. 9.8 Yaprlacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu iiyeleri ve firma yetkilisi/lietkilileri tarafindan imzalanmrq Demo raporunun tutulmasr ve ihale dosyasrnda saklanmasr gerekmektedir. Firrna yetkililerince herhangi bir sebepten dolayr tuianak imzadanimtina edilirse, bu durum tutanakta agrkga belirtilmelidir. 10. IIK T.ISANST,AR VE YAZTI,IMIN CiTNCNT,T,R,NMESi Sistem kapasitesinin artrnlmasrna yonelik olarak VTYS, igletim Sistemi, Flod Sistemleri, A[ Yonetim Yazthmlan. Giivenlik Yazrhmlarr, Ofis paketleri vb. yazrlmlarrn lisanslarr; Idare'nin uygun gdrrnesi halinde bagka bir satrcrdan da ahnabilir Yi.iklenici, yazfim ilzerinde yaptrgr kdklli defigikliklerin ttimiinti idarenin onayrnr almak suretiyle uygulamaya koymahdrr. GUncellemeler hakkrnda ttim. kullanrcrlar bilgi lendi ri hnelidir Kurulan yaztlttnlartn (iglctirn sisternleri, VTYS, gtivenlik yazrlunlan ve uygulama yazthmr dahil tiim yaztltmlartn) versiyon artrnmr ve gtincellemeler garanti siiresince,-l"g-" kapsarntndadtr. Garanti srireci sonrasrnda idare karanyla versiyon a"gigit lifi yaprlrr. igin hizrnet ahmr yoluyla gdrdlrrtildugtl durumlarda bu iglerin tiinii sozlegme kapsarninda oiup sozleqme stiresi sonuna kadar ek i.icret talen edilmez. I1. YAZILIM LiSANS VE KULLANIM HAKLARI Uygulama yaztltmtttttt Server ve Client kurulumlr igin gerekli yazrhm uygun bir medya ile kurr-iula tcslim edihnelidir. Programlarrn donanin'rlaia aktarilgasrna dair tiim 16

18 kolayhklar saflanmrq olmahdrr Lisans bedeli odenmig olan yazrhm ve veri tabanr uygulamalarrn kullanrm hilkkr idareye aittir Veri Tabanrnda yer alan tum veriler kayrtsrz gartsrz idarenindir. idare, bu verileri ne zaman isterse, Ytiklenici bu verileri idarenin istedi[i formatta vermek zorundadrr idare, yaz:irrmr kendi personeline kullandrracalr gibi kurum drgrndan yapacagr hizmet ahmr ile kurumda gahgacak personele de kullandrrabilir idarenin, bilgisayar programlnln yiiklenmesi, gdriintiilenmesi, gahgtrnlmasr, igletilmesi veya depolanmast fiillerini ifa etti$ srrada, bilgisayar programrnrn herhangi bir cigesi altrnda yatan dtigiince ve ilkeleri belirlemek amacr ile programm igleyigini gozlemlemesi, tetkik etmesi ve smamasr serbesttir Program; normal yararlanma ile geligen, ahnma amacl drgrnda, makul olmayan bir sebeple kullanrlamaz A[la$urazh[a dii$iillresi ve/veya aciliyet alz cden durunlalja irjar,e ke'disilc kapal zaf rginde teslim edilen gifreleri veya kodlarr yazirma mtidahale etmek amaciyla kullanabilir Yazrltmlara iligkin ttim kullarum ve sistem kitapgrklan, iizerinde saklandrfir me,dya ile birlikte (cd, DVD, disket, tape kartugu, vb.) idareye verilmelidir Tiim kullantm haklart, isimlerin deligmesi durumunda aynen gegerli olmahdrr. 20.1r.2012 AI-P t7

19 T.C, ADANA it_ segltk MuDURT.UGU Ddner sermaye Ek oderne yazrrrmr Hizmet A'm $artnamesi l, ciri$ AMAC VE KAPSAM cidemesinin EK Odeme Y AZILINI GEREKLERi )'azrlm Ahyaprsr

20 ' Trirn srrararnarar ve- kar$rra$trrmarar Tiirkge arfabe1,e gdre yaprrabilmeridir, yd4rrmrn donanrrndan ve igretim sisteminden baermsrz platfornllalda gahgabilmesi tercih sebebidir. 'Illrnqen balrmsrz olmasr, de$igil< Tum,lrazrlrmlar grafik ara yuzlti olacak Finaz :: I H:: i:ff :::nffi, *il.#tt;,1'.'# ff l' ttff ;,H; destekreve'irigkiser veri tabanr ormalrdrr. Desktop Yazrhm, rnodujer yaprda olmah, yeni modrillerin vaprjabilrneridjr:"eklenebilecek ".r, oo;::fi,.jffi vaprrarr modri,er detavra'yra,,:iil:ff,,*ffi,:::tn,,:h:: iligkilelde yaprsal,k''u' herhangi ";u"ot uutunaururmarrdrr. sisreme bi'modtiliin yeni depigtirirmesi modurerin ek.rennresi, ya da ekrenrnesi miimkun ormarrdrr. Bu gibi dururnrar uygulainanrn durduruln:asrnr, sisteminyen:r bagtan drizenlenmesini gerekti'nemelidir, Trim ver.j giri.,s: ekranla'nda girig yaprlan alanla'n t ;ff T-;:#"1';;,,1;r#*;.'"""'sorguran':a',,;;;;il,',".',',::Tf :;i'::; Yazrltmrn, VTYS: ne en etkin ve h basarn akrr ve r 0 ka rakrer u "u nru el,"l:;:;'j:^ Jd:T#:: : ff H :*0., Teknik daellikter. Yazrhm gok katrnanli,rnimaride olacaktrr, uyguramada'grafikser Kuranrcr Arabirimi kuranrrmarrdrr, Giivenlik ve Erisirn Sistemil Qegitli yetki dtizevte# yaprrabirrne.,r,,. l*rij*'.r;; Bruplan ranrmranabirr *#H.;: ::iil* _,,,JT;ffit,#'h*HiJa;J:dlir "Hff ';;*:'*' de k u I I anr c " "''.il',*'.'i J*' ffiil ::; l;: berirrenebirnredir. ;.: i ;H lf*,l ct baztnda kaydetme' defigtirme, silme, sorgurarna yetkireri ayr.r ay' KULLANICI ARA Yuzu clnnripri Yazthm kapsamrndz Yazrhmrn, ku,,un,n,,'llffiffi] :; ;H*'' ve hata mesaj I arr rrirkse oimah d rr ksel Kullanrcr Arayrizti kullanr jmahdrr.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr.

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr. Sryl Konu 'flft- : Teklif T.C. ADANA val,ll,lel ll Saglrk Miidiirtfigij TEKLIF FORMU /ffi,r Mitdiirliitilmiiziin ihriyacr olaq ajagrda cinsi, miktafl ve dzellikleri beliriten tfunu llul Kanlnun 22, maddesi

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman,

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Hastane Bilgi Sistemi (HBS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman, yazılım, teknolojik altyapı ve diğer

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu

1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu Tiirkiye Yiiksek ihtisas Hastanesi ESWL (Tnq Krrma) Sistemi Revizvonu Teknil< $artnamesi 1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu ve gerekiyorsa bir arayiz

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l Dayrn :... Kurumumuzun ihtiyacl olan Hastane iqin trbbi sarf malzeme alrmr i;i satn alrnacaktlr. Ilgilendiginiz

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET T.C. SAdLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELsni sinl,igi BATMAN solcb DEVLET unsrnxnsi Sayr : ll.l0.4.lsm.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan SITO LICE iqin KARDIYOLOJI IVIALZ.ALIMI

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi l) iqin tanrmr 2) Amag Tanrmlar ihale stiresi ve hizmet ig tutarr Kapsam Teknik $artnameler Otomarik / 4) ihale strresi ve HizMET i$ TUTART infflzyonkemoterapisi

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

srerilizasyon MERKEZi HIDRoJEN peroksit riisremi TEKNiK $ARTNAMESi

srerilizasyon MERKEZi HIDRoJEN peroksit riisremi TEKNiK $ARTNAMESi srerilizasyon MERKEZi HIDRoJEN peroksit riisremi TEKNiK $ARTNAMESi kargrhpr temin edilecek I adet Hidrojen Peroksit TESi B.1. Teklif edilecqk malzemeler, rnalzemeler ile birlikte teklif edilen cihaz ile

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı