Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstiklâli kolay kazanmadýk"

Transkript

1 Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri ile birlikte kadro talebi eylemi yaptý. * HABERÝ 2 DE Hattuþa ya sürpriz konuk Macaristan Cumhurbaþka ný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh, beraberinde kalabalýk bir heyetle Hitit medeniyetinin baþkenti Boðazkale- Hattuþa'yý ziyaret etti. * HABERÝ 2 DE Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh, Hattuþa yý ziyaret etti. ÇORUM 13 MART 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Milli Marþýmýz 94 yaþýnda Ýstiklâli kolay kazanmadýk Ýstiklâl Marþý nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabulünün 94. yýl dönümü ve Mehmet Âkif Ersoy u anma programý düzenlendi. * HABERÝ 10 DA Hemþehrimiz genel sekreter oldu Ramazan Çaðlar * SAYFA 12 DE Kalkýnma Bakanlýðý nca Kuzey Anadolu Kalkýnma Ajansý (KUZKA), Genel Sekreterlik görevine atanan Ramazan Çaðlar görevine baþladý. * HABERÝ 7 DE Yeni Türkiye de en önemli rol gençlerin AK Parti Gençlik Kollarý ný ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, göreve yeni seçilen Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým'ý ve çalýþma arkadaþlarýný kutladý. * HABERÝ 14 DE Yaþar Uðurlu Anma programýný Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri hazýrlayýp sundu. AKP yýllardýr hizmet deðil hamaset yaptý MHP eski il baþkanlarýndan Hüseyin Esenyel, çok sayýda partilinin katýlýmýyla MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý'ný açýkladý. * HABERÝ 4 DE MHP eski il baþkanlarýndan Hüseyin Esenyel, MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý'ný açýk- Köse yok dedikçe, Uslu ve Baðcý rakamlarla cevapladý Tufan Köse Salim Uslu ve Cahit Baðcý Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum'un yatýrým alamadýðý, Çorum'un küçüldüðü yönündeki eleþtirilerine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, rakamlarla cevap verdi. * HABERÝ 16 DA Akustik Ses Sistemli Yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý' yerleþtiril- 100 yeni sesli sinyalizasyon Çorum Belediyesi, engelliler için yapýlan sesli sinyalizasyon sistemini þehir genelinde yaygýnlaþtýrýyor. * HABERÝ 5 DE Suça geçit yok Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görev alanýnda bulunan suç konularýna yönelik olarak bir aylýk çalýþmalarýný özetledi. * HABERÝ 3 DE Tüketicilerin dikkatine! Ticaret Müdürü Ýl Müdür Vekili ve Tüketici Hakem Heyeti Baþkaný Fikret Yýldýrým, tüketicilere bir dizi tavsiyelerde bulundu. * HABERÝ 6 DA Fikret Yýldýrým Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ'ler konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. KOBÝ lere marka eðitimi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý nda 'Markalaþma yolculuðunda KOBÝ'ler' konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. * HABERÝ 11 DE

2 2 CUMA 13 MART 2015 Þeker iþçisi hak arayýþýnda M. ALÝ CEYLAN caðýz. Bizde bugün sesleniyoruz. Þeker iþçisi bugüne kadar asla haksýz yere sokaða inmemiþtir. Þeker iþçisi, vatanýný milletini, bayraðýný sever ama hakký için demokratik ÞEKER ÝÞÇÝLERÝ haklarýný kullanýr. Biz taþtoplandi kýnlýk yapmadan bugün Dün saat 11.30'da buradan, bakanlara, BaþValilik Binasý önünde topbakanýmýza ve özellikle lanan grup, 'Kadro hakkýkulaklarýný týkamýþ Malimýz, söke söke alýrýz. Vur ye Bakanýmýza sesleniyovur inlesin hükümet dinleruz. Her þeye her yere sin. Ýþçiyiz haklýyýz kazakadro buluyorsunuz, para nacaðýz.' slogan atarak buluyorsunuz da geçici iþhürriyet Meydaný'na kaçilere mi kadro, para bulavalilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri dar yürüdü. Mevsimlik iþmýyorsunuz." dedi kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. çiler aileleri birlikte yoðun 14 Ekim 2014 tarihinde Türk Ýþ Genel Baþkaný'nýn Baþbakanýn, yaðýþa aldýrýþ etmeden hak aradýlar. bakanlarýn, iþadamlarýnýn, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önünde 'Ey CADDEDE SLOGAN ATTILAR Baþbakan, bakanlar, iþadamlarý, bizleri yöneten insanlar asgari ücretle bir ay geçinin biz sizlerden hiçbir hak talep etmeyeceðiz' dediðini Merkez PTT binasý önünde toplanan iþçiler adýna basýn açýklahatýrlatan Kahraman, "Bende bugün buradan sesleniyorum. Yýlýn 4 masýný Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman yaptý. ayý çalýþýp 8 ayý boþ gezen, böyle bir çalýþma sistemi, iþ ahlaký neresendýka BAÞKANI KONUÞTU de vardýr. Bu insanlar nasýl geçinebilir. Siz biliyorsanýz söyleyin. YaYýllarýný Þeker Fabrikasýna vermiþ, yýlýn 4-5 ayýný çalýþarak 7 rýn müjdeli haberi bekliyoruz. Þeker iþçisine kadro haberini bekliyoayýný iþsiz geçiren iþçilerin hak arayýþýný dile getirmek, kadro sorunruz." larýný çözmek için toplandýklarýný belirten Sefer Kahraman, siyasi ÝÞÇÝ ÇOCUÐUNUN MEKTUPU OKUNDU partilere, bakanlara, Baþbakan'a, Cumhurbaþkanýna seslerini duyurabasýn açýklamasýnýn ardýndan þeker iþçilerinin çocuklarýnýn Marak dertlerine, sýkýntýlarýna çözüm bulmaya kararlý olduklarýný belirliye Bakaný Mehmet Þimþek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumterek, þöyle dedi: "Mevsimlik çalýþan arkadaþlarýmýz ve aileleri ile yýhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a atfen yazdýklarý mektup okundu. lýn 7-8 ayý iþsiz olarak iþ arayan kardeþlerimizle seslerini dile getirmek için buradayýz. Mevsimlik iþçilerin eþleri bana, pazara gitmek Mektupta, 'Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, benim babam 20 için eþimin gözüne bakamýyorum. Biliyorum onun iþsiz olduðunu. yýldýr Çorum Þeker Fabrikasý'nda iþçi olarak çalýþmakta. Benim bacebinde parasýnýn olmadýðýný. Öðrencilerin dersaneye gidemediðini, bam yýlda 5 ay çalýþýp geri kalan zamaný iþsiz. Bunu bize hissettirmeokullarda öðrencilerin asli ihtiyaçlarýnýn giderilemediðini biliyorum. mek için her sabah iþe gider gibi evden çýkýyor." ifadeleri yer aldý. Bununla ilgili bugün sesimizi duyurmayacaðýz da ne zaman duyuramektuptaki sözler þeker iþçisinin eþini duygulandýrdý. Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri ile birlikte kadro talebi eylemi yaptý. Hattuþa ya sürpriz konuk Rektör vekilleri ziyaret etti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý yý ziyaret etti. Hitit üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, üniversitede yürütülen çalýþmalar hakkýnda görüþmeler yapan Rektör Alkan, dünyanýn pek çok ülkesinden, özellikle Türk Dünyasý ndan gelecek bilim insanlarýnýn katýlýmlarýyla üniversite ev sahipliðinde 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu na iliþkin fikir alýþveriþinde bulundu, milletvekillerimizden destek istedi. Rektör Prof. Dr. Alkan, 6 Nisan 2015 tarihinde üniversite ev sahipliðinde ger- çekleþtirilecek olan Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar adlý panele de milletvekillerini davet etti. Üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalarnedeniyle memnuniyet verici geliþmeler yaþandýðýný belirten Milletvekili Salim Uslu, üniversitenin her alanda yapacaðý çalýþmalara desteklerinin artarak devam edeceðini belirterek, tüm paydaþlarýmýzýn koordineli bir þekilde çalýþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Her geçen gün daha da büyüyerek yoluna devam eden üniversitenin her türlü projesine destek olmaya devam edeceklerini belirten Milletvekili Dr. Cahit Baðcý da, üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalarýn Çorum açýsýndan büyük önem arz ettiðini, sinerji neticesinde kýsa bir süre içerisinde olumlu sonuçlar alýndýðýný belirtti. Spor Toto dan destek istedi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilâtý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu nu ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, üniversitede yapýlacak olan spor tesislerine iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, Kuzey kampüsün birinci etap inþaatlarýnýn baþladýðýný ve hýzla devam ettiðini, yakýn bir zamanda ikinci etap projesinin baþlayacaðý bilgisini verdi. Kýsa bir zaman sonra Kuzey Kampüsü nde yer alacak olan Spor Salonu binasýnýn özelliklerine deðinen Alkan, tesisin Avrupa standartlarýna ve dünya þampi- Güveç, büryan tandýr, tepsi kebabý, ciðer þiþ, sipariþ üzerine hazýrlanýr. yonasý müsabakalarýna uygun yapýldýðýný belirterek, bu baðlamda 2016 yýlýnda üniversite ev sahipliðinde yapýlacak olan 12. Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý ve 2017 Avrupa Üniversitelerarasý Futsal Þampiyonasý nýn bu spor salonunda yapýlmasýnýn planlandýðýný hatýrlattý. Alkan, Spor Toto Teþkilâtý Baþkaný Kasapoðlu na verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Spor Toto Teþkilâtý Baþkaný Kasapoðlu ise, üniversitenin her zaman yanýnda olduklarýný ve imkânlarý dahilin- A Kalite, Uygun Fiyat Et, ETCÝ den alýnýr TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ ÖZKAYA ETCÝ 2 Albayrak Caddesi No:13/A Çorum Tel: (Ç.HAK:2502) Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh, Hattuþa yý ziyaret etti. Hitit medeniyeti Macaristan'dan üst düzey konuk aðýrladý. Yapýlan açýklamaya göre, Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh, beraberinde kalabalýk bir heyetle Hitit medeniyetinin baþkenti Boðazkale-Hattuþa'yý ziyaret etti. Hitit medeniyetini karþýsýnda çok etkilenen Macar First Lady, geziden çok memnun olduðunu ifade etti. Rektör Alkan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý yý ziyaret etti.

3 Suça geçit yok Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görev alanýnda bulunan suç konularýna yönelik olarak bir aylýk çalýþmalarýný özetledi. Vali Ahmet Kara imzasýyla yapýlan açýklamaya göre, narkotik suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde, 'Uyuþturucu Madde Ticareti ve Uyuþturucu Madde Kullanma' suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 19 adet operasyon gerçekleþtirildi. KOM Þube Müdürlüðü ekipleri bir ayda 54 operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonlarda 44 þüpheli yakalandý, baðlantýlý adreslerde yapýlan aramalarda gr. esrar, 298 gr. kenevir tohumu, 192 adet ecstasy hap, 3 gr. sentetik kannabinoid ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 19 þüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaçakçýlýk suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesi, Gümrük Kaçakçýlýðý ve Tarihi Eser Kaçakçýlýðý suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 28 adet operasyon gerçekleþtirildi. Yapýlan operasyonlarda 45 þüpheli yakalandý,, baðlantýlý adreslerde yapýlan aramalarda, paket Gümrük Kaçaðý Sigara, adet Gümrük Kaçaðý Makaron, 93 adet Gümrük kaçaðý GSM Kaya ahýrýn üstüne düþtü Osmancýk ýn Evlik Köyü nde tepeden ahýrýn üstüne kaya düþtü. Karlarýn erimesi üzerine tepeden kopan kaya, Y.K. nýn ahýrýnýn üstüne düþtü. Kaza sonrasýnda ahýr yýkýlýrken, 2 adet büyükbaþ hayvan da telef oldu. (Haber Merkezi) Temizlik maddesi zehirledi Ortaköy Aþdaðul beldesinde 16 yaþýndaki genç kýz temizlik maddesinden zehirlendi. Evde temizlik yapan F.N.Y. isimli genç kýz kullandýðý temizlik maddesinden etkilendi. Zehirlendiði anlaþýlan genç kýz Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Çocuða çarptý Çiftlik Caddesi nde meydana gelen kazada 8 yaþýndaki çocuk yaralandý. F.Ç. aracýyla Çiftlik Caddesi nde seyrederken, aniden yola çýkan E.G. isimli kýz çocuðuna çarptý. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) telefon, 49 adet Tarihi Eser, adet Cinsel içerikli hap/sprey ve 380lt Kaçak Motorin ele geçirildi. Þüpheliler hakkýnda '5607 SKM ve 2863 SKM ' suçlarýndan yapýlan iþlemlerin ardýndan Adli mercilere sevk edildi. Organize suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde, Ateþli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 5 adet operasyon gerçekleþtirildi. Yapýlan operasyonlarda 20 þüpheli yakalandý, þüphelilerin baðlantýlý adreslerde yapýlan aramalarda; 9 adet ruhsatsýz tabanca, 5 adet tüfek, 113 adet tabanca fiþeði ele geçirildi. Þüpheliler hakkýnda '6136 SKM' suçundan yapýlan iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevkedildi, baþka suçlardan aranmasý bulunan 2 þüpheli cezaevine teslim edildi. Mali suç gruplarýna yönelik yürütülen soruþturmalar neticesinde 'Zimmet, Nitelikli Dolandýrýcýlýk ve Belgede Sahtecilik' suçlarýný iþledikleri tespit edilen þüphelilere yönelik 2 operasyon gerçekleþtirildi. Yapýlan operasyonlarda 16 þüpheli yakalandý, baðlantýlý adreslerde yapýlan aramalarda çok sayýda belge ve doküman ele geçirilerek þüphelilerin kamuoyunu TL zarara uðrattýklarý tespit edildi. Þüpheliler hakkýnda 'Zimmet, Nitelikli Dolandýrýcýlýk, Görevi Kötüye Kullanma, Belgede Sahtecilik' suçlarýndan yapýlan iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevk edildi. Mahmut Özdemir in katil zanlýsý tutuklandý Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir in katil zanlýsý tutuklandý. Organize sanayi bölgesindeki bir tavuk çiftliðinin iþletmeciliðini yapan Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir'i (58) býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla gözaltýna alýnan ayný iþletmenin çalýþanlarýndan Mehmet E'nin Ýl Jandarma Komutanlýðýndaki iþlemleri tamamlandý. Adliyeye sevk edilen zanlýnýn cumhuriyet savcýlýðýnda verdiði ifadede, yaklaþýk 8 yýldýr Özdemir'in iþlettiði tavuk çiftliðinde çalýþtýðýný ve Özdemir'in çeþitli bahanelerle zaman zaman maaþýndan kesintiler yaptýðýný ileri sürdüðü, tartýþtýðý Özdemir'in kendisine küfretmesi üzerine yanýnda bulunan býçaðý rastgele sapladýðýný iddia ettiði öðrenildi. Mahkemeye sevk edilen zanlý, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandý.(aa) Merkezde enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkez Kargý ilçesinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn (14 Mart Cumartesi) saatleri arasýnda Çorum Þehir Þebeke DM 1/9 ile Dm1/10 arasýnda bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan merkeze baðlý Fatih Caddesinin bir kýsmý, Ahçýlar Sokaðýnýn bir kýsmý ve Bayýndýr Sokaðýn bir kýsmýna ve Hitit Ünüversitesi Meslek Yüksek Okulu'na; Mart 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda Çorum Þehir Þebeke DM 6/6 nolu trafo bölgelerinde yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan merkeze baðlý Sakarya 13., 14., 15. Sokaklarda, Çatalhavuz 23., 24., 25., 26. Sokaklarda, Atalay Sokakta, Atalay 11. Sokakta, Sakarya 1. Cadde ve Eþrefhoca Caddesine; 15 Mart Pazar günü saatleri arasýnda Kargý TR 1 den TR 22 Çýkýþ da yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Kargý ilçesine baðlý Ýmambey Mahallesi, Mihrihatun Mahallesi, Orta Mahallesi, Bahcelievler Mahallesi ve Karakise köyüne ve Bilginler Çeltik, Köseller Çeltik, Çelikler Çeltik, Özgen Plastik, Eken kereste ve Hedef Tekstil'e programlý olarak enerji verilemeye- otomobilin su kanalýna uçmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Çorum un Sungurlu ilçesinde düzenlenen uyuþturucu operasyonunda 25 fiþek bonzai, 4.20 gram kubar esrar ve 30 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan 6 kiþiden 2'si tutuklandý. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamýnda ilçe merkezinde uyuþturucu ticareti yaptýðý öne sürülen kiþilere yönelik soruþturma baþlattý. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda uyuþturucu madde ticareti yaptýðý tespit edilen S.Þ., H.S., R.B., M.Z., Ö.K. ve E.E. yi gözaltýna alýndý. Þüphelilerin ev ve üzerlerinde yapýlan aramalarda kullanýma hazýr 25 CUMA 13 MART Otomobil su kanalýna uçtu Çorum un Kargý ilçesinde yaðýþ nedeniyle kontrolden çýkan otomobilin su kanalýna uçmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolu Ardýç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul dan Bayburt a gitmekte olan Dursun Aksuoðlu (68) yönetimindeki 69 AP 380 plakalý otomobil, Ardýç mevkiine geldiði sýrada yaðýþ nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak yol kenarýnda bulunan sulama kanalýna uçtu. Kazada sürücü Dursun Aksuoðlu yaralandý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan sürücü ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Uyuþturucu operasyonu fiþek bonzai, 4.20 gram kubar esrar ve 30 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüphelilerden Ö.K. ve E.E. tutuklandý. Diðer 4 þüpheli ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.(ýha) Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan 6 kiþiden 2'si tutuklandý. OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26 Duvar Kaðýdý Çalýþmamýz TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? * Alçý - Alçýpan - Boya * Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * TV Üniteleri * Gergi Tavan Sistemleri - Barissol * Mobilya Ýç Dizayn * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. Referanslarýmýz: * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör * Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR.

4 4 CUMA 13 MART 2015 MHP de Esenyel coþkusu AKP yýllardýr hizmet deðil hamaset yaptý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi tarafýndan Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma programý düzenledi. Programa konuþmacý olarak yýllarca Muhsin Yazýcýoðlu ile birlikte yol ve dava arkadaþlýðý yapan Ak Parti Manisa Milletvekili Doç.Dr. Selçuk Özdað katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, dava adamlýðýna inandýðýmýz Muhsin Yazýcýoðlu'nu anmaktan gurur duyuyoruz. Muhsin Yazýcýoðlu'nu da en yakýnýndaki bir isme yine Yazýcýoðlu gibi dava adamýna Doç. Dr. Selçuk Özdað'a anlatýrmaktan büyük onur duyduk" diye konuþtu. Doç.Dr. Selçuk Özdað konuþmasýna Muhsin Yazýcýoðlu'nun çocukluk anýlarýndan baþlayarak demokratik siyasi mücadelesi hakkýnda bilgiler verdi. MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý'ný açýkladý. Konferansa konuþmacý olarak Muhsin Yazýcýoðlu ile birlikte yol ve dava arkadaþlýðý yapan AK Parti Manisa Milletvekili Doç.Dr. Selçuk Özdað katýldý. Muhsin Baþkan korkusuz bir adamdý Esenyel in adaylýk açýklamasýna yoðun katýlým oldu. AK Parti Manisa Milletvekili Doç.Dr. Selçuk Özdað konuþmasýna," Muhsin Yazýcýoðlu korkusu kendinden alýnmýþ korkusuz bir dava adamýdýr. Bu harekete gönül verenler için her hareketini ve davranýþý Allah için yaparlarsa itibarlarýný kaybetmezler ve kahraman olarak isimleri anýlýrlar. Siyasetçi üç þeyle imtihan olur. Makam, kadýn ve para. Bütün bunlarý baþarýyla geçersiniz iþte dava adamý olursunuz. Kaybederseniz de kardan eriyen adam olursunuz. Yol üstünde baðý olanlar ile sevgilisi güzel olanýn baþý beladan kurtulmaz. Ýþte yaþadýðýmýz coðrafya böyle bir yerdir. Bunun için mücadeleden kaçmadan kendimizi yetiþtirmemiz gerekir." diye konuþtu. Daha sonra Muhsin Yazýcýoðlu'nun demokrasi mücadelesi hakkýnda bilgiler veren Doç.Dr.Selçuk Özdað dua ederek konuþmasýný bitirdi.(ýha) EROL TAÞKAN MHP eski il baþkanlarýndan Hüseyin Esenyel, çok sayýda partilinin katýlýmýyla MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý'ný açýkladý. Esenyel'in aday adayý olmasý, MHP tabanýnda ve teþkilatlarýnda coþku ve heyecana dönüþürken, 25 yýldýr partisinin her kademesinde aldýðý görevi baþarýyla yerine getiren Hüseyin Esenyel, partililer tarafýndan da yoðun ilgiyle karþýlandý. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sinan Eryücel'in takdim konuþmasýndan sonra, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan'ýn da yer aldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Hüseyin Esenyel, iktidar partisini Türkiye genelinde ve Çordum özelinde hizmet üretmek yerine hamaset yapmakla suçladý. Üstlendiði görevlerle ilgili kýsa hatýrlatmalarda bulunan Hüseyin Esenyel, siyaset ve siyasetçinin tarifini, "Siyasetin amacý insana hizmettir. Siyasetçinin hedefi mensubu bulunduðu milletini daha ileriye götürmektir. Bu hedefe ulaþmak için siyasetçi dürüst olmalý, milletinden gizli iliþkileri olmamalý, siyasetçi adil olmalý asla yalan söylememelidir." sözleriyle yaptý. MHP Çorum milletvekili Aday Adayý Hüseyin Esenyel, Çorum yerelinde ve Türkiye genelinde yaptýðý deðerlendirmelerde, AK Parti iktidarýna yönelik þu eleþtirilerde bulundu; "Bu kutlu davaya aktif olarak katýldýðým 1991 yýlýndan itibaren gerek merkez ilçe baþkaný, gerek il genel meclisi üyesi, gerek il baþkam ve son olarak ta 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayý olarak verilen görevleri lâyýký ile yapmaya çalýþtým. 25 yýl boyunca aralýksýz olarak partime ve milliyetçi düþünceye hizmet etmeyi kendime þiar edindim. Bugüne kadar ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde elimizden geldiðince çalýþarak halkýmýza yardýmcý oldum. Bundan sonraki süreçte de bize görev verilirse ayný þevk ve ayný hizmet aþkýyla yine ilimize ve bölgemize hizmet etmeye devam edeceðime söz veriyorum. Þimdi Çorum'da siyaset yapanlara sesleniyorum; 13 yýlý aþkýn süredir Anadolu Kaplaný olarak bilinen bu güzel þehre ne yaptýnýz? Her sözünüzde vizyondan, hizmetten bahsediyorsunuz. Siz hangi vizyondan hangi hizmetten bahsediyorsunuz? Siz yýllarca içi boþ siyaset yaptýnýz. Sadece hamaset yaptýnýz. Çorum'un size verdiði bunca desteðin karþýlýðýnda bir avuç mutlu azýnlýðýnýz hariç, Çorum'a ve Çorumlu'ya ciddi anlamda ne yaptýnýz? Hem þimdi hem de gelecekte Çorum'da, ilçelerinde ve köylerinde yaþayanlar sizin hepinizden hesap soracaktýr. Çorumlu hemþerilerimiz maalesef mevcut hükümete ve yerel yönetime verdikleri desteklerinin karþýlýðýný hakkýyla alamamýþtýr. 7 düvele karþý savaþarak Ýstiklal Harbi'ni kazanmýþ bu millet Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde cumhuriyet Türkiye'sini kurmayý baþarmýþtýr. Bugün Türkiye'nin en güçlü döneminde olduðunu iddia edenler, 3-5 çapulcu ile baþ edememiþken, 40 bin vatandaþýmýzýn katiliyle masaya oturmuþ, Yeni Türkiye söylemlerinde bulunuyorlar. Ya da nasýl bir Yeni Türkiye kurmayý planlýyorlar? Ýsterseniz AKP'nin yeni Türkiye'sinde olan bitenlere kýsaca bir bakalým: Türk tarihinde ilk kez kurþun atmadan vatan topraðý düþmana teslim edilirken, Süleyman Þah Türbesi yerle bir edilerek sanduka kaçýrýlýrken, bu durum hükümetçe zafer naralarýyla kutlanýyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir genelkurmay baþkaný savaþmadan toprak kaybeden ve türbe yýkan komutan unvanýný alýyor. Türk milleti ilk kez kaçmanýn kahramanlýk olduðunu öðreniyor. Þah Fýrat Operasyonu'nda ilk kez Türk Silahlý Kuvvetleri üçüncü bir ülkede PKK'nýn uzantýsý PYD-YPG ile askeri iþbirliði yapýyor. Ýlk kez bir Cumhurbaþkaný ekonomiden sorumlu bakan ile Merkez Bankasý baþkanýný hainlikle suçluyor. Cumhurbaþkaný, Baþbakan gibi her gittiði ilde sözde toplu açýlýþ töreni ile sayýsýz yatýrýmýn temelini atýyor, iþsizlik ne hikmetse rekor üstüne rekor kýrýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) iþsizlik ve yoksulluðu düþük göstermek için elinden geleni yapýyor. Yoksulluk azaldý denilirken 25 milyon kiþiye devletten yardým yapýlýyor. Vatandaþ geçinmek için para bulamaz iken, kaçak saraya milyon liralar harcanýyor yýlýnda ilk on büyük ülke arasýnda olacaðý söylenen Türkiye, neredeyse ilk 20 listesinden çýkacak konuma geliyor. Enflasyon düþtü düþüyor diyorlar, gýda enflasyonu yüzde 30'larý aþýyor. Uyuþturucu kullanýmý ilkokullara kadar iniyor. Çocuk suçlu sayýsý bir yýlda iki katýna çýkýyor. Silahý eline alan katliam yapýyor. Kadýn ve çocuða karþý iþlenen suçlar hýzla artýyor. Hýrsýzlýk ve öldürme suçlarý sadece son yýlda yüzde yüz artýyor, vatandaþýn ikametinde dahi can ve mal güvenliði kalmýyor Kredi kullanan 15 milyon, aileleriyle beraber toplamda 60 milyonu aþan vatandaþýmýz 2014 yýl sonu itibariyle 355 milyar TL'lik borç altýnda inim inim inliyor. Hükümet aman istikrar bozulmasýn yola devam diyor. Gelir daðýlýmý düzeldi diyorlar, en yoksul kesimin milli hasýladan aldýðý pay 12 yýldýr yüzde 6'da çakýlmýþ duruyor. Emekliye 30 TL, asgari ücrete 50 TL. zam uygun görülüyor. Türkiye'nin yolsuzluk algýsý kötüleþiyor. Ülkemizin dýþarýdaki itibarý hýzla sýfýrlanýyor. 40 bin insanýmýzýn katili örgüt elebaþý Türkiye'yi bölme planlarýnda çözüm sürecinin mimarý ve AKP'nin seçim ortaðý olarak sunuluyor. Bölücü baþýnýn 10 maddelik çözülme önerisi, çözüm önerisi olarak sunulurken, Türkiye parçalanýyor. Sadece son günlerde yaþanan bu geliþmeler göz önüne alýndýðýnda ben yürekten inanýyorum ki bu yüce halk 7 Haziran seçimlerinin ülkemiz için hayati önem taþýdýðý bilinci ile ülkenin bekasý,birlik ve beraberliði için MHP çatýsý altýnda birleþecektir. AKP iktidarlarýnýn döneminde sadece Çorumumuz deðil güzel Türkiyemiz ve milletimiz kaybetmiþtir. Sabrýmýz gücümüz test edile edile adeta alay konusu olmuþtur. Artýk buna son vermenin vakti gelmiþtir Tüm bu karanlýk tabloya raðmen Türk Milleti'nin geleceðe umutla bakmasýný saðlayan bir dayanaðý vardýr, o da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. MHP güçlü kadrolarý ile iktidara hazýrdýr. Bu duygu ve düþünceler içerisinde buraya kadar gelerek desteðini esirgemeyen siz deðerli dava arkadaþlarýma, partimizin il ve merkez ilçe teþkilatlarýna þükranlarýmý sunarken, diðer aday adayý arkadaþlarýma da bu süreçte baþarýlar diliyorum. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Ne mutlu Türküm diyene." Sungurlu Ülkü Ocaklarý nda devir-teslim Çorum un Sungurlu ilçesi Ülkü Ocaklarý Baþkaný Dursun Kanmýþ 1,5 yýldýr sürdürdüðü görevini yönetim kurulu üyesi Ekut Nikbay a teslim etti. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ýn katýldýðý devir teslim töreninde 1,5 yýldýr Ocak baþkanlýðý görevini yürüten Dursun Kanmýþ bayraða sarýlý Kuran-ý Kerim i öperek görevini yeni baþkan Erkut Nikbay a devretti. Alaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Gökhan Arslan ve Alaca Ocak yönetiminin, Çorum Ülkü evleri mütevelli heyet baþkaný Bekir Özsaçmacý, yönetim kurulu üyesi Agah Karapýçak ýn da katýldýðý törende konuþan Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Dursun Kanmýþ'ýn kendilerinden daha önce belediye seçimlerinden sonra iþ yoðunluðundan dolayý görevden ayrýlmak için azlini istediðini ancak Ýl Baþkaný olarak uygun zamaný beklediðini ifade etti. Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ocak Baþkanýmýz bir çok baþarýnýn altýna imza atmýþtýr. Sungurlu ilçemizde daha önce kapalý durumda olan Ocaðýmýzýn açýlmasýnda öncülük etmiþ ve böyle bir ocaðýmýzýn açýlmasýnda emek sarf etmiþ bugüne kadarda çalýþmalarýný gayet baþarýlý bir þekilde yürütmüþtür. Bugün ise burada bir devir teslim sebebiyle buluþuyoruz. Görevini 1,5 yýldýr baþarýlý þekilde sürdüren Ocak Baþkanýmýz Dursun Kanmýþ ýn yerel seçimlerden sonra iþ yoðunluðundan dolayý bizlerden azlini istemesi üzerine bizler devam etmesini uygun görmüþtük. Ýþ yoðunluðundan fazla zamanýnýn olmadýðýný tekrar bize bildirmesinden sonra Ocak Baþkanýmýzýn deðiþikliðini bugün itibari ile uygun bulduðumuzu ifade etmek isterim. Bugüne kadar Sungurlu ülkü Ocaklarýnda yapmýþ olduðu çalýþmalardan bizler razýyýz. Cenab-ý Allah'ta razý olur inþallah. Kendisi bugüne kadar Sungurlu ilçe ocak baþkanýmýz idi. Artýk kendileri benim ülküdaþým, dostum olarak hayatýmdaki yerini koruyacaktýr. Ülkücü harekette bu hizmetleri yýllar boyunca anýlarak hayýr dualarý ile yad edecektir. Kendisiyle beraber güzel iþler altýna imza atan yönetim kuruluna da tek tek teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum dedi. Ülkü Ocaklarý Baþkanlýðý bir ülkücünün ulaþabileceði en son ve en þerefli makamdýr diyen Dursun Kanmýþ, Ýçte dýþta bir çok olayla karþý karþýya geldiðimizi belirtmek isterim. Tavýrsýz insan onursuz insandýr sözünden hareketle her haksýzlýk karþýsýnda tavrýmýzý net ve dirayetli bir þekilde ortaya koyduk. Ülkü Ocaklarýný zedelemek isteyenlere kendimizi açýkça siper ettik. Ülkü Ocaklarýný basamak olarak kullanýp yarýnlardaki siyasi emellerine ulaþmak isteyenlere fýrsat vermedik. Günü birlik hesabý olanlarý her daim yapýnýn dýþýnda tutmaya gayret gösterdik ve inananlar ile yola devam ettik, yürüdük. Ülkü Ocaklarý Baþkanlýðý bir ülkücünün ulaþabileceði en son ve en þerefli makamdýr. Bundan sonraki görevler ülkücünün dava hizmetini perçinler ve baþarýlarýna yenilerini ekleme fýrsatý bulur. Göreve gelirken yönetim kurulu olarak hedeflerimiz vardý. Ailelerin evlatlarýný gönül rahatlýðý ile gönderecekleri fiziki ve teknolojik yapýsýný tamamlamýþ bir ocak, üniversitesine hakim, ortaöðretiminde pýrýl pýrýl yetiþen ve sýnav sonucu devletinin etkili makamlarýna gelebilecek bir gençlik. Hamdolsun bunlarý yerine getirmenin mutluluðu içerisindeyim. Erkut Baþkanýmýza devretmenin onuru içerisindeyim diye konuþtu. Erkut Nikbay ise, Evvela beni bu göreve layýk gören Ülkü Ocaklarý Eðitim ve kültür Vakfý Genel merkezimize, Çorum Ýl Ocak Baþkanýmýz Ahmet baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Elimizden geldiðince Ülkücü Hareketin ilerlemesi için mücadelemizi vereceðiz. Bugüne kadar görevi devam ettiren Sayýn Ocak Baþkanýma ve yönetimimize teþekkür ediyor. Çýtayý daha da yukarýlara taþýyacaðýmý bildirmek isterim. Gecemizi gündüzümüze katýp Ülkücü hareketin bekasý için çalýþacaðýz. Bu duygularla hepinize saygýlar sunar teþekkür ederim þeklinde konuþtu.(ýha) Dursun Kanmýþ 1,5 yýldýr sürdürdüðü görevini yönetim kurulu üyesi Ekut Nikbay a teslim etti. Elvan YILMAZ Kadýn hakký yoktur! Erkek hakký vardýr Bir okuyucu bana meal atmýþ "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle neden birkaç kelam etmedin?" Türk Dil Kurumu sözlüðünde 1983 yýlýndan bu yana 'müsait' kelimesinin anlamý; 'Flört etmeye hazýr olan, kolayca flört edebilen(kadýn)' þeklinde yer aldýðý ortaya çýktý Bu ülkede kadýn hakkýndan bahsetmeye gerek var mý? Bunda suç kelimede deðil tabii, kelimeyi ýrkçý bir þekilde ötekileþtiren ve kadýna böyle bir anlam yükleyen Türk Dil Kurumu veritabaný sorumlularýnda Maalesef, Türk toplumunda ahlak kadýnla kýsýtlanmýþ durumda Sadece kadýnlarýn üzerinde görülür Kadýnlar gününde dansöz oynatýlýp eðlenilen bir ülkede yaþýyoruz Unutmayýn Bizim topraklarda 'Kadýn hakký yoktur Erkek hakký vardýr! Çünkü Hakký erkek ismidir ' Söylenmedik söz kalmadý desem de, o da söylendi Büyük üstat Neþet Ertaþ söylesin sözün hasýný; "Kadýnlar insandýr Biz erkekler insanoðlu " Laf kadýnlar gününden açýldý onunla devam edelim 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, nedeniyle Çorum Belediyesi tarafýndan Devlet Tiyatro salonunda yapýlan kutlama programýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü þunlarý söylemiþ "Birbirimize hoþgörü ile bakmalýyýz Herkes dindar olmak zorunda deðil, ama ahlaklý olmak zorunda " Baþkaný tebrik ediyorum Bu ülkede tek zorunlu ders 'Ahlak' olmalý Not: Mandýra filozofu mandýra dýþý laf konuþmuþ. "Ben kiþisel geliþime karþýyým, hep birlikte geliþmeliyiz " Bazýlarýný gördükçe mandýra filozofuna yerin yedi kat derinliðinden, evrenin sonsuzluðuna kadar hak veriyorum MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilat yöneticileri Baþkan Þahiner i ziyaret etti. Þahiner e iade-i ziyaret MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilat yöneticileri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e iade-i ziyarette bulundu. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ile il ve merkez ilçe teþkilat yöneticileri Baþkan Þahiner'i ziyaret ederek çalýþmalarýnda baþarý dilediler.

5 100 yeni sesli sinyalizasyon CUMA 13 MART 2015 Çorum Belediyesi, engelliler için yapýlan sesli sinyalizasyon sistemini þehir genelinde yaygýnlaþtýrýyor. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, sosyal belediyecilik alanýnda yaptýðý çalýþmalarýn çýtasýný her geçen gün yükselten Çorum Belediyesi'nin, öncelikli olarak akýllý kavþak sisteminin uygulandýðý kavþaklara ve þehir içinde yoðun olarak kullanýlan yaya geçitlerine 50 adet 'Akustik Ses Sistemli Yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý' yerleþtirdiði bildirildi. Projenin ikinci etabýnda ise bakýmý, Akustik Ses Sistemli Yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý' yerleþtirildi. onarýmý ve iþletmesi yerleþtirilecek. Bu güvenlikli geçiþ belediyeye ait olan 8 uygulama ile ilk defa uygulamasýnýn adet karayolu Çorum Belediyesi baþlatýlmýþ olacaðýný kavþaðýndan 2'sine yaya tarafýndan Karayollarý belirten Belediye geçiþ ikaz cihazý kavþaklarýnda da yaya Baþkan Yardýmcýsý Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim alan gençler, Ýtfaiye Müdürlüðü'nde önce yangýna müdahale eðitimine, ardýndan da yangýn söndürme tatbikatýna katýldý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, öðretmenleri eþliðinde Ýtfaiye Müdürlüðü'ne gelen engelli gençlere Ýtfaiye Müdürlüðü personeli tarafýndan itfaiyenin yaptýðý iþlerle ilgili bilgi verilerek, itfaiye bünyesindeki araç ve teçhizatlar tanýtýldý. Olasý bir yangýnda neler yapýlmasý gerektiði konusunda engelli gençlere hayati önem taþýyan bilgiler verildi. Verilen eðitimin ardýndan uygulamalý olarak yangýn söndürme dersi verildi. Senaryo gereði çýkarýlan yangýn öðrenci Hasan Gültekin tarafýndan söndürüldü.yine senaryo gereði yangýnda mahsur kalan Engelli Eðitim Merkezi öðretmenlerinden Selçuk Kuzoluk itfaiye ekiplerinin yardýmýyla kurtarýldý. Öðrencilerin pür dikkat izlediði kurtarma operasyonu baþarýyla gerçekleþti. Turhan Candan,"Þehir genelindeki diðer sinyalizekavþaklara yapýlacak olan 48 montajla birlikte toplam 100 adet engelli yaya sesli uyarý sistemiçorumlulara hizmet verecek" dedi. Sistemin yaygýnlaþmasýnýnengelli vatandaþlar için de atýlmýþ önemli bir adým olduðunu belirten Candan,"Çorum merkezinde ve il sýnýrlarý içinde 11 adet sinyalize kavþakta 100 adet engelli yaya sesli uyarý cihazý monte edilerek yaya geçiþlerinde engellilerin önceliði ve güvenliði saðlanmýþ olacak." dedi. Engellilerden baþarýlý tatbikat Engelli gençler, heyecan dolu bir gün geçirirken, hem gençler hem de itfaiye müdürlüðü personeli tatbikattan memnun kaldý.filmlerde izledikleri sahneleri burada gördüklerini söyleyen gençler, kendilerine bu fýrsatý sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri tatbikata katýldý. 5 Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri yeni dönem ilaçlama çalýþmalarýna baþladý. Haþereyle ilaçlý mücadele baþladý Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri yeni dönem ilaçlama çalýþmalarýna baþladý. Çorum halkýnýn özellikle sýcak yaz günlerinde daha rahat ve saðlýklý bir yaþantý sürdürebilmesi için sinek ve haþereyle mücadele çalýþmalarý erken baþladý. Yeni dönem larva ilaçlama çalýþmalarý kapsamýnda ilk olarak Karapürçek'teki çöp döküm sahasý ile atýksu arýtma tesisi ilaçlandý.önümüzdeki günlerde ise gübrelikler, dere kenarlarý, çöp konteynýrlarý gibi sinek üremesine elveriþli ortamlar ilaçlanacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, mücavir alan sýnýrlarý içerisinde haþere ve sinekle mücadele ekiplerinin 10 adet sýrt atomizeri ile 37 bölge, 2 adet araç üstü ULV araç motoru ile 15 bölge ve 1 adet traktör arkasý holder ile 6 bölgede ilaçlama çalýþmalarýný devam ettirdiðini söyledi. Ýlkbahar ile birlikte havalarýn ýsýnacaðýný, sýcaklýklarýn da sinek popülasyonunu artýracaðýna dikkat çeken Candan, "Yaz aylarýnda sýkýntý yaþamamak için sinek ve haþereyi daha larva döneminde bertaraf ediyoruz. Belediyemize baðlý tüm mahalle ve mücavir alanlarda dere kenarlarý, fosseptik kuyularý, rögarlar, kanallar ve kamuya açýk her yer ilaçlanacak. Bu çalýþmalarýmýz duruma göre daha da artarak devam edecektir" dedi. Sinek ve haþereyle mücadele ve temizlik çalýþmalarýnda Çorum halkýnýn da önemli görevler düþtüðünü ifade eden Candan, "Bu tür çalýþmalarda hemþehrilerimizin bizlere vereceði desteklerle daha baþarýlý olunabilmektedir. Hemþehrilerimiz çöplerini geliþigüzel atmasýnlar. Konteynýrlarýn kapaklarýný her zaman kapalý tutsunlar." dedi Temizlik Ýþleri Müdürü Ýdris Özyýlmaz da haþere ile mücadele faaliyetlerinin fiziksel ve kimyasal mücadele olarak yürütüldüðün altýný çizerek "Halkýmýzýn rahat ve sineksiz bir yaþam sürdürebilmesi için çalýþmalarýmýza aralýksýz devam ediyoruz." dedi. (Belediye Basýn)

6 6 CUMA 13 MART 2015 Tüketicilerin dikkatine! Fikret Yýldýrým Ticaret Müdürü Ýl Müdür Vekili ve Tüketici Hakem Heyeti Baþkaný Fikret Yýldýrým, geçen yýl ve bu yýl en fazla banka sözleþmeleri, elektronik cihazlar, iþyeri dýþýnda yapýlan satýþlar, mesafeli satýþlardan þikayet geldiðini açýkladý yýlý Þubat ayýna kadar hakem heyetine gelen adet þikayet baþvurusu ile 2014 yýlýndan devren adet olmak üzere toplam adet þikayetten adedi tüketici lehine, adedinin ise tüketici aleyhine sonuçlandýrýldýðýný, kalan 10 bin 346 adet baþvurunun ise iþlemlerinin devam ettiðini belirten Yýldýrým, açýklamasýnda özetle þöyle dedi: "Tüketici haklarýnýn korunmasýnda yasal düzenlemeler tek baþýna yeterli olmamaktadýr. Ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazýrlanýrsa hazýrlansýn haklarýný ve yükümlülüklerini bilmeyen satýcý, üretici ve tüketicilerin var olduðu piyasalarda bu yasalarý tam anlamýyla uygulamak mümkün olmamaktadýr. Bu nedenle tüketicilerin korunmasýnýn yolu bilinçlenmekten geçmektedir. Alýþveriþ esnasýnda yararlý, gerekli ve kaliteli ürünü seçebilecek, ürünün kullaným aþamasýndaki bakýmý konusunda sahip olduðu yeterli bilgi ile ürün ömrünü uzatarak israftan kaçýnacak, -Tükettiklerinin çevreye maliyetini düþünebilecek, -Enerjiyi verimli kullanarak tüketimi sürdürebilir kýlacak, -Alýþveriþ sonrasýnda karþýlaþtýðý olasý problemlere karþý haklarýný ve hak arama yollarýný bilecek, gibi noktalarda, bilinçlenen tüketici hem kendi ekonomik çýkarýný maksimize edebilecek, hem de mevcut rekabet ortamýný kendisi için bir avantaja dönüþtürebilecektir. Çünkü hak arama bilincine sahip tüketicilerin rol aldýðý bir ekonomi, üreticileri de daha kaliteli üretim yapmaya, hukuka uygun davranmaya ve tüketici memnuniyetine deðer vermeye yönlendirecektir. Nitekim son yýllarda, piyasanýn gerçek yöneticilerinin tüketiciler olduðunu idrak eden birçok firmanýn tüketici çaðrý merkezleri kurmalarý ve tüketici memnuniyetini ilke edinen politikalar geliþtirmeye çalýþmalarý hak arama bilincine sahip tüketicilerin üretim üzerinde de etkili olabildiklerinin en açýk kanýtýdýr. Tüketicilerin hak ve sorumluluklarýný tam olarak bilmeleri ve korumalarý yalnýzca tüketiciler için deðil üreticiler için de önem taþýmaktadýr. Tüketicilerin bilinçli ve seçici tavrý karþýsýnda, yoðun rekabet ortamýnda, en iyi mal ve hizmetleri üreten, kendi ekonomik çýkarlarý kadar tüketicilerin ekonomik çýkarlarýný ve güvenliðini de gözeten, hukuka saygýlý dürüst iþletmeler ayakta kalýrken bu hassasiyete sahip olmayan ve aslýnda piyasa düzenini bozan iþletmeler ise sistemden ayýklanacaktýr. Böylelikle, ülkemiz ekonomisinin uluslararasý pazarlarda rekabet edilebilirlik gücü akýlcý hareket eden, haklarýnýn ve sorumluluklarýnýn farkýnda olan, aþýrý duygusallýða dayalý karar vermekten çekinen, eðitimli ve bilinçli tüketicilerin piyasada mevcut olan mal ve hizmetleri kalite, saðlýk, güvenlik, çevre ve fiyat kriterlerine göre deðerlendirerek alýþveriþ yapmalarý ile büyüyecektir. Ýl Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Baþkanlýðý olarak da tüketicilerin yaþadýklarý uyuþmazlýklarýnýn çözümü noktasýnda yasal mevzuatlarda iþaret edilen kriterlere uygun olarak deðerlendirmeler yapýlarak tüketici þikayeti baþvurularý sonuçlandýrmaktadýr. Bu doðrultuda da 2014 yýlý içerisinde adet tüketici þikayeti baþvurusu yapýlmýþ olup, bu baþvurulardan, adedi tüketici lehine, adedi ise tüketici aleyhine sonuçlandýrmýþtýr. Kalan adet baþvuru ise 2015 yýlýna devrederek iþlemleri devam etmektedir yýlý Þubat ayýna kadar hakem heyetimize gelen adet þikayet baþvurusu ile 2014 yýlýndan devren adet þikayet baþvurusunun toplamý olan adet þikayetten adedi tüketici lehine, adedi ise tüketici aleyhine sonuçlandýrmýþtýr. Kalan adet baþvurunun ise iþlemleri devam etmektedir yýlý içerisinde yapýlan ve 2015 yýlý içerisinde de geçerli olan tüketici þikayeti baþvurularýna þikayet konularýný göre sýralayacak olursak, 1-Banka sözleþmeleri, 2-Elektronik cihazlar ile ilgili baþvurular, 3-Ýþyeri dýþýnda yapýlan satýþlar, 4-Mesafeli satýþlar, gibi þikayetler oluþturmaktadýr. Bu türden veya farklý sorunlar ile karþýlaþýldýðýnda vatandaþlarýn öncelikli olarak "Alo 175" tüketici hattýný arayarak baþvuru yöntemleri hakkýnda bilgi alabilecekleri gibi ikamet ettikleri yerlerdeki, illerde Ticaret Ýl Müdürlüðü, Ýlçelerde ise Kaymakamlýklar bünyesinde faaliyet gösteren "Tüketici Hakem Heyeti Baþkanlýklarýna" þikayete konu oluþturan mevcut belgeleri ile birlikte zaman kaybetmeden müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu açýklamalar doðrultusunda tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nü kutlar, sorunsuz alýþveriþler dilerim." Çocuk Ýhmal ve Ýstismarý / Cinsel Ýstismar Farkýndalýk Eðitimleri Çorum merkez ve ilçelerde verilmeye devam ediyor. Cinsel Ýstismar Farkýndalýk Eðitimi Çocuk Ýhmal ve Ýstismarý / Cinsel Ýstismar Farkýndalýk Eðitimleri Çorum merkez ve ilçelerde verilmeye devam ediyor. Çocukla karþýlaþan ve karþýlaþma ihtimali olan tüm kamu personeline yönelik eðitim, Albayrak Ýlkokulu Eðitim Salonu'nda Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü, Ruh Saðlýðý Birimi Çocuk Geliþimcisi Zehra Ünlü, Psikolog Binnur Karagöz, Psikolog Zehra Diyar ve VHKÝ Ýmrannur Karaköse tarafýndan 93 okul müdürü, müdür yardýmcýlarý ve rehber öðretmenlerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman tarafýndan verilen eðitim, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar ýn açýþ konuþmasýyla baþladý. Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, eðitimde yaptýðý konuþmada, Toplumun geleceði olan çocuklarýmýz, tüm canlýlar içinde en fazla korunmaya ve sevgiye ihtiyacý olan varlýklardýr. Toplumlarýn ilerleyebilmesi için çocuklarýn bedensel, ruhsal ve sosyal yönden saðlýklý geliþmeleri gerekmektedir. Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna Sözleþmesi'nin 1. Maddesine göre; 18 yaþýna kadar her insan çocuktur. Dünya Saðlýk Örgütü (2002) çocuk istismarýnýn tanýmýný þöyle yapmýþtýr; Çocuðun saðlýðýný, büyüme ve geliþmesini olumsuz olarak etkilenmesine neden olan her türlü fiziksel ve/veya duygusal, cinsel, ihmal veya ihmale neden olacak ticari reklam amaçlý ya da diðer bütün etkileme þekilleri de dâhil olmak üzere her türlü tutum ve davranýþlara maruz kalmasýdýr. Bir baþka deyiþle; çocuðun beden veya ruh saðlýðýna zarar veren, zarar verme riski taþýyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel geliþimini olumsuz etkileyen, kendisine bakmakla yükümlü kiþi veya kiþiler tarafýndan zarar verici olan, kaza dýþý ve önlenebilir bir davranýþa maruz kalmasý çocuða karþý kötü muamele ya da çocuk istismarý þeklinde tanýmlanmaktadýr." diye konuþtu. Eðitim sonunda katýlýmcýlar okullarýna döndüklerinde okul personeline yönelik bu eðitimi planlayýp uygulamalarý konusunda bilgilendirildi. Katýlýmcýlara eðitimlerinde kullanmak üzere materyal teslimi de yapýldý. 5 oturum olarak planlanan eðitim; Çocuk Ýhmali ve Ýstismarý Hakkýnda Genel Bilgi, Çocuða Yönelik Ýstismar Þekilleri, Çocuða Yönelik Ýstismarý Düþündürecek Ýpuçlarý, Çocukluk çaðýndaki Ýstismarýn Çocuk Üzerine uzun Dönem Olumsuz Etkileri, Çocuk Ýstismarý Hakkýndaki Yasal Mevzuat, Çocuk izlem Merkezlerinin Tanýtýmý ve Ýþleyiþi ve Olasý Güçlükler ve Çözüm Yollarý konularýný kapsýyor. Özlem Terzi BAÞSAÐLIÐI Borsamýz eski Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Mahmut Özdemir i (BASIN:10000) elim bir olay neticesinde kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine, iþ dünyasýna ve borsamýz camiasýna baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çorum Ticaret Borsasý

7 Hemþehrimiz genel sekreter oldu Tekel ruhsatlarý için son gün 31 Mart Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, tütün ve alkol ürünleri satan iþyerlerinin bulundurmak zorunda olduklarý tekel ruhsatlarý için 31 Mart 2015 Salý gününe kadar 2015 yýlý süre uzatým iþlemini yaptýrmalarý gerektiðini bildirdi. Konuyla ilgili Oda üyelerine uyarýda bulunan Baþkan Þanal, 31 Mart 2015 Salý günü mesai saati sonuna kadar süre uzatým iþlemi Mükelleflere iþyerinde ziyaret Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök, saðlýkta yaþanan þiddet olaylarýnýn artýk tahammül sýnýrýný aþtýðýný bildirdi. Son olarak Osmancýk Devlet Hastanesi'nde arkadaþlarýnýn þiddete maruz kalarak darp edildiðini bildiren Gök, hastane önünde yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Kendilerine geçmiþ olsun diyoruz. Þifa bekleyen insanlara yardým eden çalýþanlara þiddet uygulayanlar her þeyden önce tüm milletin saðlýðýnýn da bir numaralý düþmanlarýdýr. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, milletin saðlýk hakkýný engelleyen ve bir saðlýk çalýþanýný darp etme gibi çirkin bir davranýþta bulunanlarý kýnýyoruz. Bu þiddet olayý ne yazýk ki hastanemizde yaþanan ilk olayda deðildir. Daha öncede þiddet olaylarý meydana gelmiþtir. Fakat yaþanan bu olaylara karþý yöneticilerin önlem almamasý, çalýþanlarýn can güvenliði için yeteri kadar tedbirli davranýlmamasý bu konunu ihmal edilmesi nedeniyle, þiddet artarak devam etmektedir. Buradan bir kez daha yetkililerin dikkatini çekmek istiyor ve Kalkýnma Bakanlýðý nca Kuzey Anadolu Kalkýnma Ajansý (KUZ- KA), Genel Sekreterlik görevine atanan Ramazan Çaðlar görevine baladý Çorum Ýskilip doðumlu olan Ramazan Çaðlar ilk, orta ve lise öðretimini Ankara da tamamladýktan sonra 2001 yýlýnda Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü nden ikincilikle mezun oldu. Çaðlar, sýrasýyla Serhat Ýlleri Kalkýnma Birliði AB Bölgesel Kalkýnma Programý KOBÝ Bileþen Koordinatörü, Doðu Karadeniz Ýlleri Hizmet ve Kalkýnma Birliði, TR90 AB Bölgesel Kalkýnma Programý Teknik Koordinatörü ve Kuzey Ana- Çorum Defterdarlýðý, 26. Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda mükellef ziyaretlerinde bulundu. saðlýk çalýþanlara þiddete karþý önlem alýn, çalýþanlar rahat ve huzurlu bir þekilde hizmet üretsinler diyoruz. Ayrýca yalnýzca hastanemizde deðil tüm Türkiye'de saðlýkta þiddetin en aza indirilmesi için yapýlmasý gerekenler vardýr. Saðlýk çalýþanýna þiddet, kamu görevlisine darp olarak algýlanýyor ve cezai yaptýrýmý az. Cezalarýn caydýrýcý olmasý için TCK'da bir düzenleme yapýlmalýdýr. Saðlýkta þiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýnýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan unsurlar hayata geçirilmelidir. Bu konuda da artýk sabrýmýz kalmamýþtýr. Bir an önce saðlýk çalýþanlarýnýn þiddetin en aza indirilmesi adýna bekledikleri çalýþmalar hayata geçmelidir. Bu konuda artýk ciddi adýmlar atýlmalýdýr. Güvenli çalýþma saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýdýr. Onlarca torba yasa çýkaranlar bu acil ve elzem Ramazan Çaðlar yapýlmadýðý taktirde tütün mamulü veya alkollü içki satmalarý mümkün olmayacaðý gibi var olan ruhsatlarý da askýya alýnarak iptal edileceðini söyledi. Þanal, "Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (TAPDK) satýþ belgesinin uzatým iþlemleri 2 Ocak'ta baþlayan 31 Mart 2015'te sona erecek. Bu kapsamdaki tüm esnafýn TAPDK iþlemlerini yapmadan ve harç yatýrmadan odamýza müracaat etmeleri menfaatlerine olacak. Çünkü saat 15.30'a kadar harçlar Ziraat ATM'lerine yatýrýlýyor. Bankaya þube içinden ise sadece arasýnda harç yatýrýlabiliyor. Bu da çeþitli hatalara yol açabiliyor. Yanlýþ yatýrýlan harçlarýn geri alýnmasý ise son derece külfetlidir. Bu açýdan esnafýmýzýn zaman problemi olduðu için biz bu paralarý toplayarak toplu bir þekilde Ziraat Bankasý'na yatýrýyoruz. Esnafýmýz bu ücreti Çorum Defterdarlýðý, 26. Vergi Haftasý etkinliklerini sürdürüyor. Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda kurum kuruluþ ziyaretleri gerçekleþtiren Vergi Dairesi yetkilileri, mükallef ziyaretlerinde bulundu. Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý Halil Mat ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ in katýldýðý ziyaretlerde, vergi mükellefleriyle sohbet edilip, hediye verildi. Saðlýkta þiddete tepki isteðimizi ne hikmetse bir torbaya sýkýþtýramýyorlar Türk Saðlýk-Sen olarak arkadaþlarýmýza bir kez daha geçmiþ olsun diyor, þiddeti uygulayanlarý kýnýyor ve artýk þiddet son bulsun diyoruz. yatýrmak için saatlerce orada kuyrukta beklemek zorunda kalmayacak. Ayrýca Torba Yasa borç yapýlandýrma ikinci taksiti de 31 Mart 2015 Salý günü mesai saati sonuna kadar yatýrýlmasý gerekmektedir, ödemez veya eksik öderse kanun hükümsüz hale geliyor. Bu duruma düþmemek için esnafýmýzýn titiz davranmasý gerekmektedir" dedi. dolu Kalkýnma Ajansý, Ýzleme ve Deðerlendirme Birimi Uzmaný olarak görev yaptý yýlýndan itibaren Kuzey Anadolu Kalkýnma Ajansý nda, uzman olarak görevini sürdürürken Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan TR82 Bölgesi illeri olan Kastamonu, Çankýrý ve Sinop ta faaliyet yürüten Kuzey Anadolu Kalkýnma Ajansý na (KUZ- KA) Genel Sekreter olarak atandý. Ýyi derecede Ýngilizce bilen Çaðlar, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Göç Çalýþmalarý, Bölgesel Kalkýnma alanýnda Yüksek Lisans eðitimine devam etmekte olup, evli ve 2 çocuk babasýdýr.(ýha) Özkan Þanal Zulme tepki gösterecekler Büro Memur Sen, ÝHH, Eðitim Bir Sen, Ýlke-Der ve Özgür Der,Suriye rejimine tepki eylemi düzenleyecek. 15 Mart Pazar günü saat da PTT önünde yapýlacak basýn açýklamasý ve duaya iliþkin yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Suriye'de Baas vahþetine ve tüm dünyanýn umursamaz tavýrlarýna raðmen onurlu direniþ gösteren Suriye halkýnýn mücadelesinin 5.yýlýna giriyoruz. Dile kolay. Kimyasal katliamlara, iþkencelere, sistematik tecavüz, varil bombalarýna, ambargolara ve en kötüsü dünya kamuoyunun duyarsýzlýklarýna ve imkânsýzlýklara raðmen onurlu bir direniþle 4 yýlý geride býrakan bir halktan bahsediyoruz. Ýþte böyle destansý bir direniþi desteklemek, selamlamak, Rabbimiz katýnda mazeretimiz olmasý için, katil Baas rejimi ve onun iþbirlikçisi konumundaki destekçilerini lanetlemek için; devrimin yýl dönümü 15 Mart Pazar günü yapacaðýmýz basýn açýklamasý ve duamýza herkesi davet ediyoruz. Zulme sessiz kalma. 7/24 Genç Yardým Merkezi proje açýlýþý Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKA- DER), 7/24 Genç Yardým Merkezi projesinin açýlýþýný yapacak Yýlý Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen projenin açýlýþ kokteyli bugün saat da EKA- DER merkezinde gerçekleþtirilecek. (Ç.HAK:528) CUMA 13 MART Karahacip Þehit Erdal Öztaþ Ýlkokulu/Ortaokulu Beyaz Bayrak aldý Karahacip e Beyaz Bayrak Ortaköy'de ilk kez 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazanan okul Karahacip Þehit Erdal Öztaþ Ýlkokulu/Ortaokulu oldu. Þehit Erdal Öztaþ bahçesinde düzenlenen törene Ortaköy Kaymakamý Kenan Aktaþ, Þube Müdürü Ahmet Ýnan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, okul öðretmenleri, öðrencileri ve veliler katýldý. Ortaköy Kaymakamý Kenan Aktaþ, Karahacip Þehit Erdal Öztaþ Ýlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü elemanlarýnca yapýlan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarýna uyduðu belirlenen kurumlara 'Beyaz Bayrak' verildiðini ve bayraðý hak ettiklerinden dolayý tebrik etti. Okul Müdürü Neslihan Gülsoy, "Okullarýmýzýn içi ve çevresi, idari birim, öðretmen odasý, kütüphane, laboratuvarlar, kantin, tuvaletler gibi toplu kullaným alanlarý belirli kriterler baz alýnarak denetlenmiþtir. çocuklarýmýzýn saðlýðý her þeyden önemli olduðu için okul olarak hijyene önem verdik ve karþýlýðýný böyle görmek bizleri çok mutlu etti" dedi. 'Beyaz Bayrak' Ortaköy Kaymakamý Kenan Aktaþ, Þube Müdürü Ahmet Ýnan ve öðrencilerle birlikte gönlere çekildi. Osmancýk Devlet Hastanesi nde þiddet olayýna tepki gösterildi.

8 8 CUMA 13 MART 2015 Ýnsanlýk kadýn ve erkekten oluþur. Eþler bir bütünün iki parçasýdýr. Allah karý kocayý birlikte yaþayarak biri birlerini tamamlayacak þekilde yaramýþtýr. Batýlýlarýn anlayýþýna göre insanlýk= kadýn+erkek deðildir. Biri olmaz ise netice 1 deðildir. Bizim medeniyetimiz ve milletimizin dünya görüþüne göre insanlýk= kadýn x erektir. Biri olmaz ise diðeri olmaz. Bu denklemde iki öðeden biri olmaz ise netice sýfýrdýr. Kadýn ve erkek nikah akdiyle (sözleþmesiyle) aile kurumunu oluþtururlar. Aile toplumlarýn temelidir. Toplumlarýn gücü ve saðlýklý oluþu aile müessesinin güçlü ve saðlýklý oluþuna baðlýdýr. Aile sevgiyle ve karý kocanýn anlaþmasýyla kurulur. Bu anlaþmaya nikah akdi(sözleþmesi) diyoruz. Bu sözleþmeyi bütün dinler önemsemiþ ve kutsal saymýþlardýr. Ýslamiyet aile müessesine büyük önem vermiþ ve evlenmenin dini ve sosyal boyutlarýný öne çýkarmýþtýr. Müslüman toplumlarda aile hep sosyal hayatýn direði olmuþtur. Aile evlikle kurulur. Sevgiyle devam eder. Karþýlýklý anlayýþla güçlenir. Yardýmlaþma ve dayanýþmayla süreklilik kazanýr. Aile karýkocanýn her þeyi paylaþmalarýyla mutluluk ocaðý olur. Ýyi günler- zor anlar, mutluklar- sýkýntýlar, acý ve sevinç paylaþýldýkça taraflarýn kendilerine güveni ve geleceðe olan ümitleri artar. Bencillik çatýþma ve mutsuzluðun kaynaðýdýr. Eþlerden her biri, kendinden önce diðerini düþünürse, fedakarlýða her zaman hazýr olursa, sevgi artar. Kalpten kalbe yol vardýr. Hangi kalpte sevgi artarsa karþý tarafýn sevgisi de artar. Sevilmek isteyenler sevmeyi bilmelidir. Sevmeyenler sevilmeye hak kazanamazlar. Bir toplumun çöküþü aile baðlarýnýn zayýflamasýyla baþlar. Bundan dolayý bir toplumun uðrayabileceði en büyük felaket aile hayatýndaki çözülme ve daðýlmadýr. Çaðýmýzýn baþýnda aile hayatýný ihmal eden toplumlar bugün tamiri mümkün olmayan felaketlerle karþý karþýya kalmýþlardýr. Ateizm ve materyalizmin tahrip ettiði aile kurumunun yol açtýðý çöküþ ve çözülme materyalizmi remi politika Kadýn-Aile ve Toplum Prof. Dr. Arif ERSOY Eski Çorum Belediye Baþkaný ve Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý BAÞSAÐLIÐI Þirketimizin deðerli ortaklarýndan Mahmut Özdemir in zamansýz kaybýndan dolayý derin acý duymaktayýz. Merhuma Allah tan rahmet, acýlý yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Mekaný Cennet Olsun. Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ. olarak kabul eden ülkeleri ahlaki çürümeyle karþý karþýya býrakmýþtýr. Osmanlý Devleti'nin gücü saðlam bir aile yapýsýndan kaynaklanmaktaydý. Biz dünyanýn en güçlü devletlerine karþý Ýstiklal Savaþýmýzý saðlam aile yapýmýzla kazandýk. Ýslam terbiyesiyle yetiþen anne ve babalar çocuklarýný vatan sevgisi ve þehitlik mertebesinin yüceliðiyle yetiþtirdiler. Aile insanýn ilk bilgilerini öðrendiði, toplumsal deðerleri kazandýðý ve diðer insanlarla ilgili bilgi edindiði bir yer ve okuldur. Bu okulun eðiticisi annedir. Kadýnlar, toplumun geleceðinin mimarlarýdýrlar. Çünkü onlar geleceðimizin teminatýný olan çocuklarý doðurur, yetiþtirir ve eðitir Son yýllarda ülkemizde aile hayatýný zayýflatan birçok olumsuzluklar meydana geldi. Ýslam deðerlerinin öðretiminde yetersiz kalýnmasý, enflasyon, iþsizlik, kadýn ve aileye yönelik þiddeti özendiren menfi sosyal medya aile baðlarýmýzý zayýflatmaktadýr. Boþanmalara yol açmakta ve aile bireyleri arasýndaki çatýþmalarýn yaygýnlaþmasýna ortam hazýrlamaktadýr. Dünyanýn dörtte üçünü gezen ve hemen her inanç ve millette mensup birçok aileyi tanýyan ve fýrsat buldukça sosyal kurum olarak aileyi incele bir insan olarak dünyanýn en mutlu ailelerinin Ýslami kurallarý hayatýna uygulayan aileler olduðunu söyleyebilirim. Çünkü bu aile bireyleri bilirler ki sevgi imanýn bir parçasýdýr. Aldatma, ikiyüzlü olama insana yaraþmayan sýfatlardýr. Karþýsýndakini aldatan hiç Allah'ý aldatabilir mi? Ýçtenlik (ihlas) en büyük meziyettir. Allah(c.c) ve peygambere (a.s.) itaatin devamý anne ve babaya itaat etmektir. Ülkemizde kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet ve saldýrý insanlýða yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu sorunun bütün boyutlarý ilmi ölçülere göre incelenmeli ve baþta eðitim alanýnda olmak üzere gerekli tedbirler alýnmalý. Felaket boyuta ulaþan bu sorunun çözümüne yönelik milli bir strateji ve eylem planý hazýrlamalý. Engelliler için 25 bin 564 kadro boþ Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda engelli memur istihdam edilebilecek toplam boþ kadro sayýsýnýn 25 bin 564 olduðunu söyledi. Boþ kadrolardan 22 bin 209 adedinin kamu kurum ve kuruluþundan sadece 5'ine ait olduðunu kaydeden Çalýþma Bakaný Faruk Çelik; öðretmen, mübaþir, zabýt katibi, imam-hatip, müezzinkayyum, Kur'an kursu öðreticisi, hemþire, ebe, saðlýk memuru unvanlý kadrolarýn boþ olduðunu belirtti. Bakan Çelik, bu kadrolara eðitim durumu itibarýyla atanabilecek engelli adayýn bulunmamasý sebebiyle süreç içerisinde doldurulabileceðini ifade etti.(trthaber) Yerli dizel motorda ilk adým atýldý Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýndan, aksamlarý ile birlikte yýllýk yaklaþýk 3 milyar dolar dýþ ticaret açýðýna sebep olan dizel motor ihtiyacýnýn yerli üretimle karþýlanmasý yönünde çalýþma baþlatýldýðý bildirildi. Aðýr ticari araçlarda, yol dýþý iþ makinalarýnda, traktörlerde, askeri araçlarda, jeneratör tarzý makinalarda ve denizcilik uygulamalarýnda yoðun olarak kullanýlan dizel motorlardan yýlda ortalama 150 bin adet ithal edildiði kaydedilen açýklamada, Dünyadaki en büyük motor üreticilerinin baþta döküm olmak üzere birçok girdisinin yerli üreticilerce saðlandýðýnýn altý çizildi. Makina ve traktör üreticilerini yurt dýþýna baðýmlý olmaktan kurtaracak çalýþmanýn, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü daha da artýracaðý ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Türkiye, yaklaþýk 1,8 milyon traktör parký ve Çin ve Hindistan'ýn ardýndan en büyük üçüncü büyüyen iþ makinalarý pazarý ile yerli üreticilere büyük fýrsatlar sunuyor. Yýlda 60 bin adetlik traktör pazarýnýn, eski traktörlerin yenilenmesi ile çok daha büyüyeceði öngörülüyor. Tank ve hýzlý taþýyýcýlarýn yaný sýra denizcilik uygulamalarýnda da yerli motorlarýn kullanýlacak olmasý savunma sanayisine de güç katacak." Bakanlýðýn çalýþmasýnda AB kurallarýna göre emisyon deðerleri düþük, çevreci motor üretimi hedefleniyor. ÝLK TOPLANTI YAPILDI Açýklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, yerli dizel motor üretiminde rol oynayabilecek sanayi kuruluþlarý ile bir araya geldi. Toplantýda ülke ihtiyaçlarý deðerlendirilirken, sanayi kuruluþlarý arasýndaki muhtemel iþbirliði imkanlarýnýn masaya yatýrýldý. Bakanlýðýn ve TÜBÝTAK'ýn Ar-Ge destekleri ile iþbirliðine ortam oluþturan 'Kümelenme Destek Programý' için prensip kararý alýndý. 'Motor Mükemmeliyet Merkezi' oluþturulmasý için ön hazýrlýklarý yapacak "Motor çalýþma grubu' oluþturulmasýna karar verildi. Motor çalýþma grubu Bakanlýðýn koordinesinde alanda deneyimli bir akademisyenin baþkanlýðýnda özel sektör temsilcilerinden oluþacak. BÝRLÝKTE ÇALIÞMAMIZ GEREKÝYOR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, toplantýda yaptýðý konuþmada, dünyada tekel olan global þirketlerin ürettiði motorlara baðýmlý kalýnmamasý gerektiðini vurgulayarak, yerli dizel motor alanýnda üreticilerin, kümelenme yoluyla iþbirliði yapmasýný istedi. Iþýk, dünyaya motor parçasý üreten yerli firmalarýn büyük düþünmesi gerektiðine iþaret ederek, "Güçlerimizi birleþtirerek, devletin desteðini arkamýza alarak motor üretimiyle ilgili bir yapý oluþturup önce kendi ihtiyacýmýzý karþýlayýp sonra dünyayla rekabet eden noktaya gelebiliriz" ifadesini kullandý.(trthaber) Hayrettin Karaman Ýnsan nasýl doðar, nasýl deðiþir? Kendisinin ateist olduðunu açýklayan ve bununla da onur duyduðunu söyleyen bir bayan Herkes ateist olarak doðar demiþti. Liberal demokrat bir akademisyen de geleneðimizde mevcut itaat kültüründen þikayetçi oluyor ve hür, demokrat, insan haklarýna saygýlý insanlar olmamýzý bu kültürün engellediðini söylüyordu. Özgürlükçü eðitimi savunanlara göre insanoðlu, belli kurallar, yasaklar, deðerler ile kuþatýlmadan serbest býrakýlarak eðitilmeli, kiþiliðini kendiliðinden bulmasýna ve oluþturmasýna zemin hazýrlanmalýdýr. Tabii bu kaldýrýlmasý gereken deðerler ve kurallarýn baþýnda da dinimizde ve geleneðimizde mevcut olanlar bulunmaktadýr. Bu iki iddia ve yaklaþým bizi, düþünce tarihi boyunca tartýþýlagelen insanýn tabiatý ve özgürlük konularýna getirmektedir. Bir köþe yazýsýnda bu zor konularý, hakkýný vererek tartýþmak mümkün olmasa da bazý þeyler söylemek - medyaya düþen iddialar sebebiyle- zaruri oluyor. Bundan önceki yazýmda þu cümleleri kurmuþtum: Ýslâmî öðretiye göre insanýn ilk yaratýlýþ durumu, temiz ve günahsýz, geliþme ve olgunlaþmaya hazýr ve elveriþli, insan olmanýn ve insanca yaþamanýn gerektirdiði bütün imkân ve özellikleri bünyesinde taþýyan bir potansiyel tamlýða sahiptir. Ýnsan fýtratýnda Allah ýn varlýðýný ve birliðini tanýmaya doðru tabii bir eðilim vardýr. Hatta Ýslâm âlimleri genellikle, bu eðilimin ilk yaratýlýþ anýnda insanla Allah arasýnda yapýlmýþ temsilî sözleþme ile ilintili olduðu kanaatindedirler (A râf 7/ ). Ýlgili bilim dallarýnda insan eylemlerinin altýnda yatan temel unsurun ne olduðu sorusuna insanýn tabiatý (doðasý) baðlamýnda farklý görüþ cevap vermiþtir: 1. Ýnsanýn doðasý itibariyle kötü olduðunu ve insan davranýþlarýný motive eden temel unsurun insanýn bencil arzularý ya da çýkarlarý olduðunu savunan görüþtür. 2. Ýnsanýn doðasý itibariyle iyi olduðu dolayýsýyla insan davranýþlarýný motive eden temel unsurun özgecilik gibi duygular olduðunu savunan görüþtür. Rousseau, eðitim konusunu ele aldýðý Emile adlý eserinde þöyle der: Her þey Yaratýcý'nýn elinden çýktýðýnda iyidir; insanoðlunun elinde bozulur. Ýnsanoðlu hiçbir þeyi, hatta insaný bile, doðanýn yaptýðý þekliyle istemez. Rousseau bu ifadelerle uygarlýðýn insan doðasý üzerine yaptýðý olumsuz etkiyi vurgulamak ister. Rousseau yu diðer aydýnlanma filozoflarýndan ayýran en önemli unsur bu dönemin insan anlayýþýna yaptýðý eleþtirilerdir. Hem Ýslamî öðretiye hem de Rousseau gibi düþünen eðitimcilere ve filozoflara göre, yazýnýn baþýnda naklettiðim iki yaklaþýmýn tartýþmaya açýk, hatta isabetsizliði baskýn olduðu ortaya çýkmaktadýr. Ehl-i sünnet in kelam sahasýnda iki büyük imamýndan biri olan Ebu Mansur Mâtürîdî ye göre Yaratýcý nýn insana verdiði akýl, þeriki olmayan bir Allah inancýna ulaþmak için yeterlidir ve sorumluluk bakýmýndan durum, peygamber gönderilmiþ de tevhid inancý teblið edilmiþ gibidir. Akýl insan fýtratýnýn önemli bir unsuru olduðuna göre insan, yaratýlýþtan, yani tabiatý icabý olarak Bir Allah a iman kabiliyetini taþýyor demektir (Te vîlât, Ýsra:17/15. ayetin tefsiri). Önceki yazýda naklettiðim hadise ve tecrübeye göre insanoðlunu mümin ve iyi veya kâfir ve kötü eden çevredir, eðitimdir. Özgür eðitimcilerin yanýldýklarý veya görmek istemedikleri husus, çocuk üzerinden iyiye yönelik eðitim müdahalesi kaldýrýldýðý zaman onun tamamen kendi baþýna kalacaðý, kendi haline terk edilmiþ olacaðýdýr. Halbuki gerçek þudur: Ýnsanoðul ýssýz bir adada doðup büyümedi ise biyolojik etkilere ek olarak onun etrafýný sarmýþ bir sosyal, psikolojik ve etkili çevre vardýr ve insanoðlu bu çevrenin çocuðudur. Günümüzde öz deðerlerimizi korumak bakýmýndan daha vahim durum, çocuklarýmýzýn ailelerine ait olmaktan çok elektronik dünyayý kontrol eden yabancýlara ait hale gelmiþ olmalaradýr. Hasýlý özgürlük, kendi baþýnalýk, etkiden azadelik yoktur; ya bizim deðerlerimize göre veya yabancýlar ile yabancýlaþmýþlarýn deðerlerine göre þekillenmek vardýr.

9 Efendim saðlýk deyince akan sular durur. Gücün ve mutluluðun sebebi saðlýktýr. Günlük hayatýn içerisinde selamdan, merhabadan, günaydýndan sonra gelecek ''nasýlsýnýz?'' sorusuna cevap olarak % 99 ''çok þükür canýmýz sað, yýkýlmadýk ayaktayýz, hayat devam ediyor, saðlýk sýhhatimiz yerinde, biraz saðlýk problemlerimiz olsa da Allah beterinden korusun'' türü karþýlýk veririz. Çünkü her canlý yaþamýný rahat bir þekilde geçirebilmek için birinci derece de saðlýðýna muhtaçtýr. Yani saðlýk bir numara olup, onun akabinde gelecek olan mal mülk, makam mevki, aile hayatý, çocuklar vb o bir numaranýn peþinden gelen sýfýrlardýr. Hayatýn temelini oluþturan öndeki bir rakamýný kaldýrýrsak peþindeki sýfýrlar yok hükmündedir. Peki týp bayramý ülkemizde ilk kez ne zaman ve neden kutlanmaya baþlamýþtýr? 14 Mart tarihi aslýnda ülkemizde modern týp eðitiminin baþlangýcýdýr. En yenilikçi Osmanlý padiþahlarýndan biri olan II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane olan Týphane-i Amire ve Cerrahhanei Amire'nin açýldýðý tarih olan 14 Mart (1827) Türkiye'de modern týp eðitiminin baþlangýcý olarak kabul edilmektedir. Okulun kuruluþ günü olan 14 Mart 1919 yýlýndan beri de Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Ancak ilk kutlanmaya baþlamasý bir bayramdan ziyade tepki niteliðinde baþlamýþtýr. Zira Ýstanbul'un itilaf devletleri tarafýndan iþgal altýnda olduðu o dönemde 14 Mart 1919?da týp öðrencileri ve týp doktorlarýnýn Ýstanbul'un iþgalini protesto niteliði taþýyan hareketiyle, o günden itibaren her yýlýn 14 Mart'ý Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Her mesleðin kendine göre zorluklarý vardýr ama saðlýk sektöründe hizmet sunan ve hizmet alanlarýn sýkýntýlarý daha çoktur. Çünkü iþin içerisinde can vardýr. Canýndan, cananýndan hiç akýlda yokken ayrýlmak vardýr. ''Öfke gelir göz karartýr / Öfke gider yüz kýzartýr'' hesabý özellikle kazalara müdahalelere giden 112 acil yardýmlardan, hastanelerin acil servislerden hizmet alanlar ''panik halinde insanlar ayaklarýyla düþünür'' misali saðlýklý düþünemezler. En ufak bir kelimeyi yanlýþ anlayýp agresif davranabilirler. Bunun üzücü sonuçlarýný zaman zaman basýnda görüyoruz. Bu nedenle toplumun bilinçli olmasý lazýmdýr. Hizmetiçi seminerinde dersimize gelen, Doç. Dr. Hocamýz Diyarbakýr'da bir hastanenin acil servisinde görev yaparken baþýndan geçen bir anýsýnda, Hastanenin aciline kalp krizi geçiren bir hasta geldi. Ben hemen perdeyi çekip hastaya kalp masajý yapmaya baþladým. Hastanýn oðullarý da perdenin kenarýndan beni görmüþler. Hasta biraz sonra hayatýný kaybetti. Hastanýn yakýnlarý ''VALLA BU ADAM BABAMIZIN GÖÐSÜNE BASA BASA ÖLDÜRMÜÞ- TÜR'' diyerek üzerime yürüdüler. Arkadaþlar ellerinden beni zor kurtardý.'' diye anlatmýþtý. 14 Mart Týp Bayramý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Düzce depreminde bir baba kaymakamlýða gelir. ''Çocuðum enkazýn altýnda yatýyor, ne olur çabuk çýkarýn '' der. Kaymakam bey O anda hazýr bulunan ekibi oraya yönlendirir. Adamcaðýz ''Allah razý olsun'' der dýþarý çýkar ama 3-4 dakika geçmez öfkeyle geri kaymakamýn odasýna dalar. Senin adamlarýn çýkarmýyor diye þikâyet eder. Hâlbuki ekip hýzla o enkaza gitmektedir ama olayýn sýcaklýðý ve baba þefkatiyle adamcaðýz saðlýklý düþünmemektedir. Daha doðrusu dalacak yer aramýþtýr. ''Bugün bu hastanede hizmet erisin, yarýn baþka bir hastane de müþterisin'' diye bir söz var. Bu baðlamda hepimiz hastanelere yolumuz düþtüðünde, bir tahlil verip sonucunu öðreninceye kadar veya doktordan yorumunu alýncaya kadar ''acaba, acaba '' diye ister istemez stres yaþýyoruz. Rahatlatýcý bir yorum aldýðýmýzda dünyalar bizim oluyor. Tersi durumlarda bir anda sendeliyoruz. Belki de bu aþama da saðlýklý iletiþim kurmada zorlanýyoruz. Halk tabiri ile dalacak yer arýyoruz. Amaçlarý bize hizmet olanlarý kýrýyoruz. 30 sene önce lise son sýnýfta üniversite sýnavýna gireceðimiz zaman arkadaþlardan tanýdýðý olanlar rapor almýþ ama ben alamamýþtým. Hastaneye gittim, doktorlar odasýnýn yanýnda birazda üzüntülü þekilde bekliyorum. Ýçeriye girmeye cesaret edemiyorum. Bu durumumu hissetmiþ olacak ki, içeriden bir Doktor: ''DELÝKANLI GEL BAKALIM SEN KÝMÝ BEKLÝ- YORSUN?'' çaðýrdý. Ben de bu çaðýrmadan güç alarak ''hocam sýnava gireceðim, arkadaþlarým rapor aldý ama ben alamadým'' deyince, al benden sana on gün rapor, ama ders çalýþmak þartýyla'' deyince sevinmiþ ve sonradan isminin Ýlhan GÜREL olduðunu öðrendiðim rahmetli doktor beye o günden beri saygý duymaktayým. Geçenlerde Hýdýrlýk Türbesinin hemen yanýnda mezarýný görünce arkadaþlarla bir Fatiha okuduk. Ýlk memuriyete baþladýðýmda Osmancýk'ta ameliyat olmuþ ve rapor bitince görev yerim olan dað köyüne gidersem aðrý sýzý olur da sýkýntý çekerim diye Kargý Ýlçesinde saðlýk ocaðýnda görev yapan doktora tekrar rapor almak için gittiðimde, ''ben size en fazla 20 gün rapor verebilirim. Sonuçta yine gitmek zorunda kalýrsýn onun için kaymakam beyin yanýna git elindeki belgeleri göster, halini arz et. Belki geçici görevlendirme yapar'' diye bana yol göstermiþti. Ben de doktor beyin dediði þekilde durumumu þimdiki Ýstanbul Valisi olan H. Avni Mutlu Beye arz edince beni ilçe de geçici olarak görevlendirmiþti. Doktor beyin ismini bilmesem de o günden beri minnettarým. Geçen yýl Ankara'da Ýbni Sina Hastanesinde bir yakýným yatmýþtý. Hasta yakýný hastanýn temizliðini yaparken zorlanýr baþlar aðlamaya. O arada doktorlar hastayý ziyarete gelir. ''Gerçek doktor her hasta ile yaþayýp ölendir'' (S.zwig) misali hastanýn eþinin aðladýðýný görüp teyze, niye aðlýyorsun?'' deyince ''doktor bey, ben de hastayým, temizliðini yapacaðým çeviremiyorum'' der. Bunun üzerine doktorlardan biri teyze, sen kenara çekil bakalým deyip hastanýn kalan temizliðine yardýmcý olur. Bunun üzerine hasta refakatçisi ''ben eþi olarak zorlanýrken, kocaman doktor elin hastasýna yardým etti. Ýçi bulanmadý'' diye kendinden utanýr. ''Her mesleðin zekâtý vardýr, saðlýk sektöründe çalýþanlarýnýn zekâtý da hastaya þefkattir'' derler. Bu baðlamda ''Þefkat öyle bir dildir ki, saðýr da iþitebilir, kör de okuyabilir'' ( Twain) sýrrýyla en alt kademeden en üst kademeye kadar saðlýk sektörünün çeþitli alanlarýnda fedakarhane hizmet sunan þefkatli ellerin, TÜM SAÐLIK ÇALIÞANLA- RININ 14 MART TIP BAYRAMINI en kalbi dileklerimle tebrik eder, âfetlerden uzak afiyetler dilerim. Þifalý eller olabilme temennisiyle, nice nice yýllara Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, abonelerin elektronik haberleþme sektöründe faaliyette bulunan iþletmecilere ait borç veya alacak bilgilerini e-devlet üzerinden tek tuþla öðrenebilme imkanýna kavuþtuðunu belirterek, "Böylece vatandaþlarýmýzýn geçmiþteki borçlarý nedeniyle maðdur olmalarýnýn önüne geçilmiþ olacak" dedi. Bakan Bilgin, yaptýðý açýklamada, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) tarafýndan kabul edilen "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar"ýn yürürlüðe girdiðini açýkladý. Bilgin, e-devlet üzerinden her borç için ayrý sorgulama yapmak gerekirken, yeni düzenleme ile abonelerin tek bir iþlemle bütün borç bilgilerini öðrenebileceðini bildirdi. Mobil telefon aboneleri baþta olmak üzere elektronik haberleþme sektöründeki abonelere, üç ayrý yöntemden tercih ettikleriyle borç ya da alacak bilgilerini kolayca öðrenebilme imkaný getirildiðini belirten Bilgin, birinci yöntemde vatandaþlarýn, iþletmecilerin bayileri aracýlýðýyla sadece kimlik bilgilerini kullanarak güncel ya da eski telefon veya abone numaralarýný, abone olduklarý hizmet numaralarýný hatýrlamasalar bile fatura edilen borç ve alacak bilgilerini, ücretsiz ve kolayca öðrenebileceðini kaydetti. Bu yöntemde bayilerden borç ve alacak bilgilerinin sorgulanmasý sonrasýnda tüketicinin talebi üzerine durumunu gösteren bir belge verileceðini de anlatan Bilgin, "Tüketicinin borcunun bulunmadýðý hallerde istisnalar belirtilerek 'borçsuzdur belgesi' düzenlenecek ve bu belgelerden ücret alýnmayacak. Ýkinci yöntemde ise vatandaþlarýmýz iþletmecilerin internet siteleri üzerinden fatura edilmiþ borç ve alacak bilgilerini rahatça öðrenebilme imkanýna kavuþacak" diye konuþtu. BTK nýn "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar" kararý kapsamýnda tüketiciler için büyük bir kolaylýk saðlayan üçüncü bir yöntemin getirildiðine dikkati çeken Bilgin, toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan iþletmecilere, abonelerine e- Devlet kapýsý üzerinden belirlenen standartlar kullanýlarak, yasal takipte olanlar dahil tüm borç ve alacak bilgilerini öðrenebilme imkaný saðlama yükümlüðünün getirildiðini kaydetti. Söz konusu karar doðrultusunda vatandaþlarýn e-devlet üzerinden 200 binin üzerinde abonesi olan iþletmecilerdeki borç veya alacak bilgilerini, toplu olarak sorgulayabileceðini anlatan Bilgin, "Aboneler, tek bir tuþla elektronik haberleþme sektöründe faaliyette bulunan tüm iþletmecilere ait borç veya alacak bilgilerini öðrenebilme imkanýna kavuþmuþlardýr. Borç ve alacak bilgilerini CUMA 13 MART Borçlar tek tuþla öðrenilecek tek tuþla öðrenebilecek olan vatandaþlarýmýzýn geçmiþteki borçlarý nedeniyle maðdur olmalarýný önüne geçilmiþ olacak" ifadelerini kullandý. 1 Ocak ile 2 Mart tarihleri arasýnda uygulamanýn test sürecinin tamamlandýðýný ifade eden Bilgin, 2 Mart'tan itibaren uygulamanýn hayata geçirildiðini açýkladý. Bilgin, vatandaþlarýn cep telefonu, sabit telefon, internet, kablo TV ve uydu hizmetlerine iliþkin abonelik borçlarý ve alacak bilgilerini https://www.turkiye.gov.tr/btkmobil-sabit-internet-kablo-tv-uyduisletmecilerinden-borc-ve-alacaksorgulama internet adresinden sorgulayabileceklerini kaydetti.(aa) Hac kuralarý çekildi 2015 yýlý hac kurasý Ankara da bilgisayar ortamýnda çekildi. Sonuçlar ayný gün saat: dan itibaren TC kimlik numarasýyla sorgulanabilecek yýlýndan beri aralýksýz kayýt yaptýrýp kurasýz hacca gidecekler ile 2008 yýlý ve sonrasýnda ön kayýtlý olanlar için çekilen kura sonucu hacca gitmeye hak kazanacaklarýn kesin kayýtlarý Mart 2015 tarihleri arasýnda il müftülüklerinde yapýlacak. Kesin kayýt yaptýracaklarýn kontenjan belgeleri 2007 yýlýndan kalanlar öncelikli olmak üzere, kura sonucunda yapýlacak sýralamaya göre (internetteki sorguda yayýnlanacak olan sýraya riayet edilerek) il müftülüklerince verilecek. MÜRACAAT ÝL MÜFTÜLÜKLERÝNE Hacý adaylarýnýn durumlarýný internetten sorgulayarak tespit ettikleri sýralarýna göre il müftülüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu yýl kesinlikle il müftülüðü önünde kendiliðinden sýra oluþturulmayacak. Adaylar, Mart 2015 tarihleri arasýnda müftülükteki sýra numarasý takip edilerek ve isim okunarak içeriye alýnacak. Kontenjan belgelerini bizzat hacý adayýnýn kendisi alacak, baþka birine kesinlikle verilmeyecek. Hacý adaylarý kontenjan belgesini almaya gelirken beraberinde internetten kura sorgulama belgesini ve nüfus cüzdanýnýn aslýný getirecek.(ýha) BAÞSAÐLIÐI Þirketimizin eski genel müdürü ve deðerli aile dostumuz Mahmut Özdemir i zamansýz yitirmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesine, yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:612) Hatap Deðirmenleri A.Þ.

10 10 CUMA 13 MART 2015 Milli Marþýmýz 94 yaþýnda Ýstiklâli kolay kazanmadýk RECEP MEBET Vali Ahmet Kara, Ýstiklâli kolay kazanmadýk dedi. Mustafa Hekim Nihat Þener Cemal Gülen Ýzleyenlerin beðenisini kazanan program büyük alkýþ aldý. Hakan Tekneci yönetimindeki koro Akif in bestelenmiþ eserlerini seslendirdi. Ýstiklâl Marþý nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabulünün 94. yýl dönümü ve Mehmet Âkif Ersoy u anma programý düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen programa Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müftü Mehmet Aþýk, bazý daire amirleri ve okul müdürleri, sivil toplum Anma programýný Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri hazýrlayýp sundu. kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda öðrenci katýldý. Öðretmenleri Serap Demirtaþ ve Ali Altun un yazýp yönettiði Ýstiklâl Marþý nýn Kabulü adlý tiyatro oyunu ile Müzik Öðretmeni Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi tarafýndan Hakan Tekneci yönetimindeki koronun seslendiði bestelenmiþ Akif hazýrlanan programda Milli Þair Mehmet Âkif Ersoy, hayatý, örnek þiirleri konseri izleyenlerin beðenisini kazandý. þahsiyeti ve eserleriyle anýldý. Tekin Karataþ ýn ney dinletisi eþliðinde sahneye çýkan Cemal ÂKÝF, BAÐIMSIZLIK AÞKINI ATEÞLEDÝ Gülen, Mehmet Akif Ersoy un Necid Çöllerinden Medine ye adlý Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn þiirini seslendirdi. okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Öðretmen Yapýlan sunumlardan çok etkilendiðini belirten Vali Ahmet Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Hekim yaptý. Kara, program sonrasý Okul Müdürü Mustafa Hekim ile öðretmen Milli marþýn ruhunu anlamak için yazýldýðý dönemin iyi tahlil ve öðrencileri tebrik etti. edilmesi gerektiðine iþaret eden Mustafa Hekim, Âkif, Ýstiklâl En kýsa zamanda Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük le Marþý yla milletin baðrýnda baðýmsýzlýk aþkýný ateþledi dedi. birlikte Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ni ziyaret Hekim, Gerek insani, gerek edebi kiþiliðiyle ömrü boyunca bu edeceðini dile getiren Ahmet Kara, programda emeði geçenlerin ülkenin müstakbel gençliðine örnek bir hayat süren Mehmet Akif baþarý belgesi ile ödüllendireceðini ifade etti. Ersoy, azmi, vefasý, dürüstlüðü ve merhametiyle bizlere baðýmsýzlýk Bundan sonraki tüm organizasyonlar böyle olmalý sözleriyle mücadelesinin sadece cephede deðil, ayný zamanda yüreðimizde ve beðenisini ortaya koyan Kara, Milli Eðitim Müdürlüðü nce benliðimizde verilmesi gerektiðini öðretti diye konuþtu. düzenlenen anma ve kutlama programlarýnda çýtanýn daima yüksek ÝSTÝKLÂLÝ KOLAY KAZANMADIK tutulmasýný istedi. Milli mücadele döneminde yaþanan sýkýntýlara dikkat çeken YARIÞMA ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Vali Ahmet Kara, Ýstiklâli kolay kazanmadýk dedi. Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 94. yýl dönümü nedeniyle Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 94. yýl dönümü nedeniyle organize edilen yarýþmalarda dereceye giren öðretmen ve öðrenciler düzenlenen programda konuþan Ahmet Kara, Osmanlý ve düzenlenen törenle ödüllerini aldý. Cumhuriyet tarihinden kesitler sundu. Mehmet Akif in Baðýmsýzlýk Anlayýþý konulu makale Mehmet Akif Ersoy un Ýstiklâl Marþý ný savaþ devam ederken yarýþmasýnda Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kaleme aldýðýný hatýrlatan Kara, Ýstiklâl harbinin TBMM tarafýndan öðretmenlerinden Halil Ýbrahim Özdemir birinci, Öðretmen Mukadkomuta edildiðini hatýrlattý. der Akaydýn Anadolu Lisesi nden Ali Altun ikinci, Mehmetçik Savaþ ortamýnda yazýlmýþ bu destan milletin ümidinin Anadolu Lisesi nden Ferit Ýncel ise üçüncü oldu. simgesidir diyen Kara, yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen Baðýmsýzlýk Kahramaný Mehmet Akif konulu deneme kurtuluþ umudunun hiç yitirilmediðini kaydetti. yarýþmasýnda Baþöðretmen Anadolu Lisesi öðrencisi Beyza Betül Genç nesillerde tarih bilincinin geliþtirilmesi gerektiðine dikkat Açýkbaþ birinci, Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi çeken Vali Kara, þöyle konuþtu: öðrencilerinden Fatma Beyza Okumuþ ikinci, Ayþegül Bayut ise Ýstiklal Marþý nýn yazýldýðý dönemi iyi bilmeliyiz. Bunun için üçüncü oldu. tarihi çok iyi okuyup yorumlamalýyýz. Ortaokul öðrencileri arasýnda düzenlenen Mehmet Akif Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy, temel deðerlerimizi öðreten Þiirlerini Güzel Okuma Yarýþmasý nda Ýsmail Kakaç Ortaokulu bir öðretmendir. Özgür ve baðýmsýz kalmak için eserlerini okuyup öðrencisi Zelal Solak birinci, Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu ndan verdiði mesajlarý hayatýmýzda tatbik etmeliyiz. Sedanur Demir ikinci, Baþöðretmen Ýmam Hatip Ortaokulu ndan Ayþegül Yýlmaz üçüncü oldu. Akif in de dediði gibi, Allah bu millete bir daha Ýstiklâl Marþý yazdýrmasýn. Lise öðrencileri arasýnda düzenlenen Mehmet Akif Þiirlerini Güzel Okuma Yarýþmasý nda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ÝNSANLIK ABÝDESÝ MEHMET ÂKÝF öðrencisi Nisa Koçak birinci, Çorum Anadolu Lisesi nden Melike Sunuculuðunu Yeþim Özkubat ýn üstlendiði programda Nur Doðru ikinci, Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisekürsüye gelen Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdür si nden Gözde Sepetçi ise üçüncü oldu. Baþyardýmcýsý Nihat Þener, Mehmet Akif in insanlýk abidesi Dereceye giren öðrencilerin ödüllerini Vali Ahmet Kara, olduðunu söyledi. Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Günün anlam ve önemiyle ilgili sunumunda Milli Þair in Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Milli Eðitim hayatý ve kiþiliðini anlatan Nihat Þener, Akif in Ýstiklâl Müdürü Seyit Ali Büyük verdi. mücadelesine verdiði desteðin önemini vurguladý. Büyük beðeni toplayan program, Devlet Tiyatro Salonu Ýstiklâl Marþý nýn kabul sürecini de anlatan Þener, sözlerini fuayesinde açýlan Mehmet Akif Ersoy Fotoðraflarý Sergisi nin þöyle tamamladý: gezilmesiyle sona erdi. Ýstiklâl Marþý, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi milli ve manevi deðerlere sarýlarak Milli Mücadele yi kazandýðýnýn belgesidir. Mehmet Akif i ve Ýstiklâl Marþý ný anlamak, bu vataný ve milleti anlamaktýr. Bu deðerler anlaþýlmadan ne geçmiþimizi ne de geleceðimizi anlayabiliriz. Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy u bir kez daha rahmetle anýyor, minnet ve dualarla yâd ediyoruz. ÖÐRENCÝLERE ALKIÞ Sergiyi gezen Kara, programda emeði geçenlerin ödüllendireceðini ifade etti. Sunuculuðunu Yeþim Özkubat ýn üstlendiði programda sahne alan öðrenciler, baþarýlý sunumlarýyla büyük alkýþ aldýlar. Türk Dili ve Edebiyatý Ýstiklâl Marþý nýn TBMM de kabulünün 94. yýl dönümü ve Mehmet Âkif Ersoy u anma programý düzenlendi. Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 94. yýl dönümü nedeniyle organize edilen yarýþmalarda dereceye giren öðretmen ve öðrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldý.

11 CUMA 13 MART KOBÝ lere marka eðitimi MURAT ÇETÝN Düzenlenen programa konuþmacý olarak katýlan Ankara Reklamcýlar Derneði Baþkaný Fatih Cebeci, Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç ile KOSGEB KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer konuyla ilgili birer sunum yaptý. Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç, konuþmasýnda markalaþmanýn zihinde baþlayan ve zihinde biten uzun, zorlu bir süreç olduðunu dile getirdi. Kýlýç, satýn alma kararýnýn genellikle tüketicinin zihninde elektriklenen milyonlarca iliþki neticesinde þekillendiðini söyledi. Bir marka ve markanýn konumlandýrma fikrinin, rakip markalarla savaþ alaný olan tüketici zihninde baþarýlý bir yer bulabilirse etkili olabileceðini ifade eden Kýlýç, Etkin bir marka ismi tüketicilerin kendilerine sunulan ürün ve hizmet kalitesini algýlamalarýný kolaylaþtýrýr. Marka baðlýlýðýnýn tüketicilerin alternatif markalara göre fiyat artýþlarýna raðmen ayný markayý tekrar tekrar satýn almasý gerektiðinde daha fazla emek, para ve za Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ'ler konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. man harcayarak ayný markayý satýn almaya devam etmesidir. Marka farkýndalýðý ise tüketici algýsýný ve davranýþýný etkileyen marka baðlýlýðýna ve seçimine yön veren temel bileþendir. Markalaþma; tanýma, hatýrlama, ilk akla gelme, iliþkilendirme gibi kavramlarla ölçülür. Markanýn ismi söylendiðinde tüketicinin aklýna gelen sözcükler renkler þekiller kavramlar olarak ifade edilebilir þeklinde konuþtu. Toplantý, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis Salonu nda yapýldý. Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ'ler konulu bilgilendirme toplantýsý dün Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis Salonu nda yapýldý. TSO, KOSGEB Çorum Hizmet Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi iþbirliðinde düzenlenen toplantýda Çorumlu KOBÝ lere markalaþma süreci hakkýnda bilgiler verildi. Toplantýya TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, bazý akademisyenler, TSO Meclis üyeleri ile iþletme temsilcileri katýldý. Kocatepe Ýlk ve Ortaokulu idaresi, sportif alanda baþarýlý olan öðrencilerini ödüllendirdi. Çevreci okul Kocatepe den baþarýlý öðrencilere ödül RECEP MEBET Kocatepe Ýlk ve Ortaokulu geçtiðimiz günlerde iki ayrý etkinlik düzenledi. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda düzenlenen ilk etkinlikte Binevler Semti ndeki aðaçlandýrma alanýna fidan dikildi. Aðaçlandýrma Þenliði adlý etkinliðe Okul Müdürü Zeki Akgöz, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda aðaçlandýrma þenliði düzenlendi. Sýnýf Öðretmeni Uður Akça, bazý sal Gül ve Vedat Ceylan ile çok sayýda öðrenci kaveliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. týldý. BAÞARIYA ÖDÜL Törende Okullar Arasý Atletizm Yarýþmalarý nda küçük kýzlarda 800 metre birincisi Feyza Kocatepe Ýlk ve Ortaokulu idaresi, diðer etsayar, yýldýz kýzlar birincisi Rümeysa Pelin Özbukinliðinde sportif alanda baþarýlý olan öðrencilerilut, 300 ve 500 metre ikincisi Sedef Köse ile bayni ödüllendirdi. rak yarýþmasýnda takým olarak üçüncülük kazanan Okul bahçesinde düzenlenen ödül törenine Feyza Sayar, Hilal Arslan, Sýlanur Tepe ve Nida Okul Müdürü Zeki Akgöz, Müdür Yardýmcýsý SeFýrat a çeþitli hediyeler verildi. lami Bozdað, Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Baþarýlý sporcularý kutlayan Okul Müdürü Aydoðdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan KaZeki Akgöz, elde edilen derecelerde emeði geçen vukçu ve Meryem Ünlü ile öðretmenlerden Kököðretmenleri ve velileri de tebrik etti. Orhan Bozkurt tan tarým vurgusu LÖSEV den Kara ya ziyaret RECEP MEBET Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Çorum Aile Komitesi, Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete LÖSEV Aile Komite Baþkaný Sevim Ozünel ve Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Keleþ in yaný sýra bazý vakýf gönüllüleri katýldý. Çorum daki faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Sevim Ozünel, düzenlemeyi planladýklarý dayanýþma LÖSEV Çorum Aile Komitesi Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. etkinlikleri için Vali Kara dan destek istedi. inanýlmamalý. Organize þekilde hareket eden, topladýklarý baðýþlarý kendi çýkarlarý doðrultusunda LÖSEV in yardým çalýþmalarýndan da bahseden kullanan bu çetelere karþý tüm Çorum halkýný dikkatli Ozünel, Vakfýn ismini kullanan dolandýrýcýlara karþý olmaya davet ediyoruz. Bu tür dolandýrýcýlarýn 155 halký uyardý. Polis Ýmdat veya LÖSEV ihbar hattýna bildirilmesini LÖSEV Aile Komite Baþkaný Ozünel, rica ediyoruz. Çünkü LÖSEV asla sokakta para Vatandaþlarýmýz, kapýsýna gelip LÖSEV adýna toplamaz. Parayla gazete satmaz. Kapýnýza gelerek gazete satmaya, sahte makbuzlarla baðýþ toplamaya baðýþ istemez diye konuþtu. çalýþan kiþilere itibar etmemeli. Palyaço kýyafetiyle Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren veya maske takmýþ lösemili çocuk görünümüyle Vali Kara ise verdiði bilgiler için Ozünel ve sokakta LÖSEV adýna birþeyler satmak isteyenlere de beraberindeki heyete teþekkür etti Mimar Sinan Anaokulu Papatyalar Sýnýfý öðrencileri, konuk olduklarý mahalle fýrýnýnda simit ve poaça yapýp piþirdiler. Okul Öncesi Eðitim Öðretmeni Güllü Þahin ve anneleriyle birlikte Fatih Pide Salonu na giden öðrenciler, ekmek ve pide gibi unlu mamüllerin hazýrlanarak sofraya nasýl geldiðini yerinde görerek öðrendiler. Etkinlik çerçevesinde hamurdan simit ve poaça hazýrlayan minik öðrenciler, fýrýnda piþirilen kendi el yapýmý ürünlerini afiyetle yediler. Velilerin de büyük ilgi gösterdiði etkinlikte konuþan Güllü Þahin, eðitim için kapýlarýný açan iþletme sahiplerine teþekkür etti. KÝRALIK DAÝRE Fatih Pide Salonu na giden öðrenciler, ekmeðin hazýrlanýþýný öðrendiler. Papatyalar Sýnýfý öðrencileri, mahalle fýrýnýnda simit ve poaça yapýp piþirdiler m2 Mür. Tel: Kargo pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay-bayan pazarlama elemaný alýnacaktýr. Not: Seyahat engeli olmayan Tel: (Ç.HAK:617) 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: RECEP MEBET AKKENT TOKÝ de ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:380) (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE Mimar Sinan Anaokulu minikleri fýrýnda simit yaptý Kiralýk Ýþyeri Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 (Damak Lokantasý altý) 300 m2 kapalý alaný olan iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:415) AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nü ziyaret etti. Milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, ziyarette Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile görüþtü. Bozkurt, milletvekili olduðu taktirde Orhan Bozkurt, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nü ziyaret etti. Çorum da tarým ve çiftçilere desteklerin devam edeceðini belirtti. hayvancýlýðýn geliþmesi için çalýþacaðýný söyledi. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan AK Parti iktidarýnda her alanda olduðu gibi tarým Elfaz Ermiþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile sektöründe de önemli yatýrýmlara imza atýldýðýný dile getirerek, Bozkurt a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. getiren Bozkurt, bu sektörde yer alan üretici ve

12 12 CUMA 13 MART 2015 EKMEÐÝN PARASINI VER YETER Köyden Kayseri'ye gelen köylü sabah kahvaltýsý için bir lokantaya girmiþ. Sabahýn erken saatleri olduðu için oldukça kalabalýk olan lokantada yer bulamayan köylü kasiyerin yanýndaki küçük masaya oturmuþ. Garson gelince mercimek çorbasý söylemiþ, fakat bizim köylünün karný çok acýkmýþ ve çorba gelene kadar ekmek sepetindeki bütün ekmekleri yemiþ. Çorba gelince onu da içmiþ. Giderken kasada oturan Hacý Aða'ya borcunu sorduðunda: "Ekmeðin parasýný ver de çorba bizden olsun" demiþ.

13 CUMA 13 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 22 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:28 Þubat 1430 Kasým: MART Kiþinin sözü amelinden çok olursa, aklý noksandýr. (Abdullah-ý Ensârî Rahmetullahi Aleyh) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Yüksek Hýzlý Tren ilk seferini yaptý (2009) - Selânik'in Fethi (1430) - Çanakkale Savaþý komutaný Cevat Çobanlý Paþanýn vefâtý (1938) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ ERDAL ATLAMAZ (TEL: ) ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI METEOROLOJÝ SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT (TEL: ) BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI VEFAT EDENLER 1-Örencik Köyü' nden gelme, Rýza ÜNAL' ýn eþi, Ercan ÜNAL' ýn annesi, Nazým KAYA, Hüseyin BULUT, Rýza BULUT ve Kalender BALABAN' ýn kayýnvalidesi; Nazlý ÜNAL. 2-Alaca, Hýþýr Köyü' nden gelme, Merhum Hacý Hüseyin Gazi ÖZDEMÝR' in oðlu, Eski Ticaret Borsasý Baþkaný; Mahmut ÖZDEMÝR. 3-Düvenci Beldesi Ataköy Mahallesi' nden, Abidin ÖZEN' in babasý, Fýrýncý Esnafýndan Ali CEYLAN' ýn kayýnpederi, Özen Market sahibi Ümit ÖZEN' in dedesi; Bekdaþ ÖZEN. 4-Palabýyýk Köyü' nden gelme, Arif ÖZ- SOY' un oðlu, Nazife, Rafet, Arif, Hüseyin ve Özgür ÖZSOY' un babasý; Kemal ÖZSOY 5-Mehmet ve Mahmut ARDUÇ' un babasý, Eski Ýnþaat Ustasý; Zekeriya ARDUÇ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu ile tanýþmamýz rahmetli Nurettin Eftekin arkadaþým aracýlýðýyla oldu. Biz Eftekin'le Ýmam Hatip Okulunda idik. Daver Bey Çorum'a babasýnýn memuriyeti dolayýsýyla gelmiþti. Eftekin'le yakýn akrabalýklarý olduðunu da öðrenmiþtim. Lakin hiç görüþmemiþtik. Bir akþam Nurettin bana uðradý ve Daver'le tanýþtýrmaya Ziraat Bankasý Lojmanýna götürdü. Temiz yüzlü, giyimine titiz Çorum dýþýndan geldiði her halinden belli olan civa gibi yerinde duramayan bir genç. Uzatmayým lojmandan ayrýlýrken bizim hiç ilgilenmediðimiz ve aklýmýzdan bile geçirmediðimiz bir durumla karþýlaþtýk. Ben Nurettin'e baktým. "Bu arkadaþ böyle" dedi. Ben bu yeni arkadaþýn tutumunu çok yadýrgadým. Zira evden çýkarken geri dönüp "Þu aleti alýverelim" diyerek koltukaltýndaki özel kýlýf içine küçücük bir tabanca yerleþtirmiþti. Aradan yýllar geçti. Daver Beyle arkadaþlýðýmýz dostluða dönüþtü. Daver Bey Çorum Lisesi ne Coðrafya Öðretmeni, Nurettin Eftekin kardeþim de Edebiyat Öðretmeni olarak geldi. Ben de Nevþehir Öðretmen Okulu ndan Çorum Ýmam Hatip Lisesi ne nakledince tekrar beraber olduk. Kýsacasý Daver Bey bana Nurettin Eftekin dostumun yadigârý bir dostumdur. Kývrak zekâsý, üstüne düþtüðü bir konuyu sonuna erdirmeden býrakmamasý, yazý ve resim kabiliyeti ile iyi bir eðitim yöneticisi olmasýyla Daver Kolaðasý þu hayat yolculuðumuzda hiçbir gün birbirimizden incinmeden hep anlaþtýðýmýz samimi bir arkadaþým ve dostum olarak birbirimizi arýyor ve bildiklerimizi paylaþýp gidiyoruz. Daver Bey, 2015 Ocak ayý baþýnda bir kitap uzattý bana. "Hatýram olsun. Bak bakalým, kendim düzenledim bu kitabý" dedi. Kitabýn baþlýðý "Karikatür ve Þiir Dünyam". Yeni Yýlla Gelen Yeni Kitaplar 4 Karikatür ve Þiir Dünyam- Z.A. Daver Kolaðasýoðlu GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Çanakkale, Çanakkale Çanakkale, seslendirildiði zaman hemen Tefekkür yoruz yýlýnda kazanýlan þanlý zafer akla gelir. Birde merhum Kadir Eren Prf. Dr Mehmet Kaplan bey kardeþimin bundan bir ay Dünyamýz Dillerin tarifinden aciz kaldýðý serhat ilimiz. "Dur yolcu! öncesinden yaptýðý bir davet üzerine,geçtiðimiz Cuma günü,yazarýmýz Rýfat Okyay ve Bilmeden gelip bastýðýn bu toprak bir devrin battýðý yerdir" Kaptanýmýz ve kapý bir komþum Hakan Yýldýrýmýn iþtiraki ile Çanakkale'ye ulaþtýk. Týpký bir son bahar mevsimi gibi, ikindi üzeri ayak bastýðýmýz Çanakkale de bizi Orman Mühendisi Hüseyin Çankýrýlý kardeþimiz karþýladý. Raþit Yücel Çanakkale nin alnýn da büyük harfler ile yazýlan kelimeler tam bir Çanakkale destanýnýn adýdýr. Sabah Hüseyin Beyin rehberliðinde kýsa Boðazýn Çanakkale bölgesinde bulunan bir Çanakkale gezisinde tarihi aynalý çar- corumhakimiyet. net þýsýný ziyaretimizde dillere destan olan þiirin tabyalarý ve tarihi toplarý ziyaret ettik. Akþam temsilciliðimizin binasýnda okuyucularýmýz ve dostlarýmýz saza ve söze yansýdýðý þu satýrlarý hatýrladýk: "Çanakkale içinde aynalý çarþý, ile beraberdik. Baþaranlar hanedaný ve bir çok nurani sima bize þevk ve gayret verdi. Ana ben gidiyom düþmana karþý" Þehrin dokusuna adeta kazýnan bu savaþ onun "Nur talebelerinden hatýralar" isimli sohbetimizde ebediyen hatýrlatacak ve yadedilecektir. Araba vapuru nurani simalar ile beraber olduk. Biga dan Bayramiç ten,ezine den teþrif eden kardeþlerimiz ile hasretlik giderdik. Milli eðitim Bakanlýðýnda üst seviyede görevlerde bulunan, Kadir Eren aðabeyin can yoldaþý Tacettin Demir bey ile tatlý sohbetler gecenin güzelliklerinden idi. Sabah namazýndan sonra üniversite öðrencileri ile sabah muhabbetlerinde bulunduk. Ýþte Çanakkale. Ahmet buyurdunuz ya Resulullah" hitabýna mazhar olan þehit subayýmýz. Ýþte böyledir Çanakkale. Þehitlere Allahtan Rahmetler diliyoruz. Ýkinci nur þehidi Kadir Eren aðabeyime de Erhamürrahimimden rahmet dileklerimle. Çanakkale bizi ihya etti,her birine binler teþekkürlerimizi ileti- ile karþýya geçtiðimizde tüylerimizi diken diken eden bir atmosfere tutulduk. Bundan 18 yýl önce Mehmet Kaplan kardeþimin rehberliði ve nezih anlatýmý ile bu mekanlarý gezmiþtik. Fakat Çanakkale öyle bir anda gezip bitirilecek bir mekan deðildir. Bunu en mükemmel þekilde tasvir eden Merhum Mehmet Akif Ersoy dur. Aradan yüz yýla yakýn bir zaman dilimi geçtiði halde savaþýn izleri ve atmosferi hiç silinmeyecek bir þekilde kendini gösteriyor. Kimi 17 yaþýn da, Kimi Yemenli,kimi Bosnalý,kimi,Urfalý Kimi Çorumlu, kimi Aðrýlý. Osmanlýnýn her topraðýnda bu topraklarda vatana kendini feda eden yiðit delikanlýlar. 60 sayfalýk bir kitap. Çizip yayýnladýðý karikatürler ve muhtelif zamanlarda yazýp yayýnladýðý þiirlerini bir araya toplamýþ. Karikatürlerinin birçoðunu Çorum gazetelerinde yayýnladýðý için biliyorum. Þiirleri de öyle. Karikatürlerdeki nükte olgularý alt yazýlarla güçleniyor. Þiirlerinde ise kelimelerle sözle karikatürize etme özelliði aðýr basýyor. Yani karikatürler de nükte çizgilerde. Þiirlerde de söze yüklenmiþ karikatür çizgileri açýk seçik görülüyor. Yazý ve çizi ile uðraþanlarýn zaman içinde orada burada kalan ürünlerini bir araya toplamalarý çok güzel bir alýþkanlýk. Böyle daðýnýk çalýþmalar bir araya toplanýnca güzel bir kitap ortaya çýkýyor. Daver Bey in bu kitabý bunun güzel bir örneði. Daver Bey in 2009 yýlýnda yayýnladýðý "20. Asýrda Çorum Tarihinden Notlar" isimli eserinden sonra " Karikatür ve Þiir Dünyam" kitabý da 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýndaki yaþantýmýzdan seçilmiþ gerçek hayat görüntülerinin þekil-çizgi ve söze dönüþmüþ levhalarý oluyor. Kýymetli dostumu kutluyor ve daha nice eserler vermesini diliyorum. Beynin yaþlanmasýný yavaþlatabilirsiniz Kadir Yüktaþýr com Nöroloji uzmaný Prof. Dr. Oðuz Tanrýdað, Düþünen, yeni þeyler öðrenen ve deneyen kiþiler beyinlerine iyilik yaparlar. Statüko, eski adetler ve fikirler, eleþtiri yokluðu beyin saðlýðýna iyi gelmez. dedi. Dünyada 65 ülkede mart ayýnýn bir haftasý beyin gücüne dikkat çekmek, farkýndalýk oluþturmak ve kamuoyunu beyni etkin kullanmak hakkýnda bilinçlendirmek amacýyla "beyin haftasý" olarak kutlanýyor. Üsküdar Üniversitesi öðretim üyesi, NPÝSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Oðuz Tanrýdað, beyin saðlýðý ve beyin yaþlanmasýnýn yavaþlatýlmasý için önemli önerilerde bulundu. YAÞLANMA ERKEN BAÞLAR Her kiþide beyin yaþlanmasýnýn farklý olduðunun altýný çizen Prof. Dr. Tanrýdað, þunlarý söyledi: Her biyolojik yapý ve organ gibi beyin de yaþlanýr. Beynin yaþlanmasý bizim yaþlýlýk olarak kabul ettiðimiz yaþlardan çok önce baþlar ve genetik mekanizmalarýn kontrolu altýndadýr. Bundan dolayý her kiþide beyin yaþlanmasý farklýdýr. Ýnsanlarýn bir bölümünde biyolojik yaþlanma, beyin iþlevlerine erken yansýdýðý halde diðer bölümünde geç yansýr. Beyin yaþlanmasýna katkýda bulunan diðer unsurlar arasýnda yaþam tarzý, beslenme tarzý ve hastalýklar yer alýr. YENÝ ÞEYLER ÖÐRENÝN Beyin yaþlanmasýnýn yavaþlatýlmasý mümkün deðildir. Ancak diðer faktörlere yönelik önleyici tedbirler yaþlanmanýn hýzýný yavaþlatabilir. Beyin düþünme ve davranýþ organýdýr. Bu nedenle kiþinin bulunduðu ortam, ortam içindeki farklýlýklar, yeni þeylerin öðrenilmesi ve denemesi önemlidir. Kiþi yeni þeyler öðrenerek ve deneyerek beyninde pozitif bir güç oluþturabilir. Düþünen, yeni þeyler öðrenen ve deneyen kiþiler beyinlerine iyilik yaparlar. Statüko, eski adetler ve fikirler ve eleþtiri yokluðu beyin saðlýðýna iyi gelmez. AKDENÝZ DÝYETÝ ÖNEMLÝ Beyni genç tutan ve besleyen diye bir yiyecek kategorisi yoktur. Üstelik bu konuda kiþileri yanlýþ yönlendiren bir piyasa vardýr. Beslenmede damar hastalýklarýna karþý tedbir alýnmasý, örneðin Akdeniz Diyeti denilen sebze-meyve-beyaz et aðýrlýklý diyet önemlidir. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 96, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 96,39 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 13 MART 2015 Kargý AK Parti de Danýþma Meclisi Cenan esnaftan destek istedi MUSTAFA BURAK YALÇIN AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yasemin Cenan seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Ankara Yolu üzerinde bulunan Bayramoðlu Orman Ürünleri'ni ziyaretinde konuþan Cenan, '' Bebeklikten ihtiyarlýða kadar kiþiler devlet güvencesi altýnda olmalýdýr. Çýkabilecek her türlü hastalýk için önce tedbir alýnmalýdýr. Gençlerimiz emanettir, güvenliði esastýr. Türkiye'yi istemeyen güçler zaman zaman gençliðimizi ot biçer gibi biçiyor. 12 Eylül'de olduðu gibi. Bir bütün olmalýyýz.üniversiteler bilim, ahlak yuvasý olmalý. Çorum'un marka þehir olabilmesi için Çöpür den Ýstiklal Marþý mesajý AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Fatma Çöpür, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marþ olarak kabul edilen Ýstiklal Marþý nýn bugün de milletin ortak sesi ve ortak vicdaný olduðunu dile getiren Çöpür, mesajýnda þunlarý kaydetti; Ýstiklal Marþý; aziz milletimizin baðýmsýzlýk ve özgürlük savaþýný ölümsüzleþtiren, her mýsrasýyla milletin ortak duygu dünyasýna seslenen eþsiz bir eserdir. Ýstiklal Marþý'ný tam olarak anlamadan Kurtuluþ Savaþý'ný, Milli Mücadele'yi ve ülke baðýmsýzlýðýnýn ne anlama geldiðini kavramamýz mümkün deðildir. Ýstiklal Marþý'ný; derin kültürlü, milletinin ýstýraplarýyla beraber ortak deðerlerini de samimi olarak yaþayan büyük bir þair ve abide þahsiyet yazabilirdi. Ýþte bu kiþi Mehmet Akif ti. Ýstiklal Marþý'ný anlamak için Milli þairimizin hangi duygularla ve nasýl yazdýðýný iyi anlamak gerekir. Ýstiklal AK Parti Kargý Ýlçe Baþkanlýðý nýn Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. AK Parti den yapýlan açýklamaya göre, toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av. Ýsmail Yaðbat, Av. Adem Oðuzlar Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Þeyda Önen, Mümtaz Yýlmaz, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demiral, Kargý Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafeddin Küçükdingil, Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadýn kollarý yönetim kurullarý ile çok sayýda partili katýldý. Toplantýda parti içi çalýþmalar deðerlendirilerek, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarý gözden geçirildi. Kargýlýlar su sýkýntýsý çekmeyecek Toplantýda bir konuþma yaparak partililere seslenen Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýskilip-Uðurludað-Bayat ilçelerini kapsayan Týmarlý projesinin Kargý'nýn önünü açacak, ilçeyi büyütecek, üretimi artýracak son derece önemli bir proje olduðunu anlatarak, "Týmarlý sulama projemiz hükümetimizin en büyük hamlelerinden birisidir. Bu proje ile halkýmýz ihtiyacý olan suyu sýkýntý çekmeden kullanabilecek. dedi. Ýç Güvenlik Yasa Tasarýsý ile yapýlan deðiþikliklerin halkýn yaþam kalitesini artýrmak adýna yapýldýðýný dile getiren Bekiroðlu, 2015 Haziran seçimlerin ülkemiz için büyük önem taþýdýðýný, bu seçimde Anayasa deðiþikliðini yapabilecek çoðunluða ulaþmak için seferber olacaklarýný ve var güçleriyle çalýþacaklarýný vurguladý. AK Parti'nin milletvekili sayýsýný artýrmak, oy oranlarýný daha üst seviyelere çekmek için ev ev, kapý kapý, sokak sokak gezerek sýkmadýk el, görüþülmedik insan býrakmayacaklarýný belirten Bekiroðlu, hükümetin çalýþmalarýnýn halka çok iyi anlatýlmasý gerektiðini kaydetti. Türk milletinin etrafýnýn ateþ çemberi ile sarýlý olduðuna deðinen Bekiroðlu, bu ateþ çemberini aþmak için yapýlan her türlü oyunlara, her türlü spekülasyonlara kulak asmadan çalýþmalara devam emtek gerektiðini, bu noktada birlik ve beraberliðe zarar verici unsurlardan uzak duracaklarýný, ülkemizin hak ettiði yere gelmesi için gece gündüz durmaksýzýn çalýþmanýn þart olduðunu söyledi. AK Parti'nin yaptýðý tüm çalýþmalarýn halkýn müreffeh seviyesini artýrmak için yapýldýðýný sözlerine ekleyen Bekiroðlu, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceklerini, ilçe teþkilatýnýn yanýnda olduklarýný ifade etti. Böbrek hastalarýna ziyaret AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ni ziyaret etti. AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, 11 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Cemalettin Polattaþ, Ahu Yumlu, Meryem Demir, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Safure Umutlu, Bünyamin Aydemir ve Mümtaz Yýlmaz ýn katýldýðý ziyarette Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Sinan Zehir de makamýnda ziyaret edildi. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Baþhekim Sinan Zehir, yýlýn her gününün ve her hastalýðýn kendileri için önemli olduðunu ifade ederek, Türkiye de böbrek rahatsýzlýðýnýn yaygýn olduðunu, gerekli önlemin alýnmasý için insanlarýn bilgilendirilmesi gerektiðini kaydetti. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, kendilerine gösterdiði ilgiden dolayý Baþhekim Zehir e teþekkür ederek, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Heyet daha sonra böbrek hastalarýnýn tedavi gördüðü hemodiyaliz ünitesindeki hastalarý tek tek ziyaret edilerek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. dünya devi olan Türk Hava Yollarý'na katký deðeri yüksek pilot okulu açýlmalýdýr. Sivil Toplum Kuruluþlarý pilot, similator kampanyasý açarak sosyal medyada yerini alabilirler, yurt dýþýnda iþadamlarý da buna destek verebilir ya da özel okul açabilirler. Çorum ithalat ve ihracat þehridir. Bununla ilgili olarak bölümler açýlarak katký saðlanabilir. Obezitenin ortadan kaldýrýlmasý için bebeklikten itibaren sosyal, ekonomik, coðrafi koþullara göre beslenme listesi verilir.3 yýlda bir aile doktorlarý tarafýndan kontrol edilebilir. '' dedi. Cenan, ziyaretten sonrasý seçmenlerden destek istedi. Marþýmýzýn TBMM tarafýndan kabulünün 94. yýl dönümünün hayýrlý olmasýný dilerken, Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün þehitlerimizi rahmetle anýyorum dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatma Çöpür esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk, Ýnönü, Gazi, Eðridere Caddeleri; Yazýrçarþý ve Tarihi Ayakkabýcýlar Arastasý ndaki esnaflarý ziyaret etti. Esnafla görüþ alýþveriþinde bulunan Çöpür, vatandaþlardan destek istedi. Çöpür vatandaþlarýn yoðun ilgisine teþekkür etti. Çöpür: Biz siyaseti millete hakim olmak için deðil, hadim olmak için seçtik. Biz bu millete hadim olmak için yola çýktýk. Çünkü bu millete hizmet etmek, bizim için en büyük þereftir. Çorum hepimizin ortak paydasý. Bu þehir bizim için sevdadýr. Yeni Türkiye yolunda 2023 vizyonu için durmaksýzýn çalýþmamýz gerekli. dedi.(ýha) Hakan Fidan göreve dönebilir Eski Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkaný, AK Parti Ankara Milletvekili Aday Adayý hemþehrimiz Av. Prof. Dr. Vahit Býçak, MÝT Kanunu'nun 14. Maddesi'nin Fidan hakkýnda uygulanamayacaðýný belirterek, Hakan Fidan göreve dönebilir. dedi. MÝT Kanunu'nun 14. Maddesi'nin genel bir hüküm olduðunu vurgulayan Býçak, Hukukta Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun'un Ek 7. maddesi var, bu ise özel bir hükümdür. Genel hükümle özel hüküm arasýnda bir çeliþki olduðu zaman öncelik özel hükme verilir ifadelerini kullandý. Býçak, Seçimlerle ilgili kanun, seçim nedeniyle ayrýlan kamu görevlilerine tekrar göreve dönme imkaný saðlýyor" diyerek, "Ek 7. madde þunu diyor, adaylýðý veya seçimi kaybetmeleri halinde... Bu özel hükümdür. MÝT Kanunu'nun 14 Maddesi de genel hükümdür. Hakan Fidan adaylýktan çekilmekle adaylýðý kaybetmiþtir, adaylýðý kaybettiði için de göreve dönebilir" deðerlendirmesinde bulundu. AK Parti Kargý Ýlçe Baþkanlýðý nýn Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yasemin Cenan, Ankara Yolu üzerinde bulunan Bayramoðlu Orman Ürünleri'ni ziyaret etti. Fatma Çöpür Vahit Býçak Bu konuda YSK ile yargý organlarýnýn daha önce verilmiþ kararlarý olduðunu anýmsatan Býçak, "Bu kararlara göre, seçimlere katýlmak üzere istifa eden ancak aday listesinde yer alamayan ya da adaylýktan çekilen kiþiler baþvuruda bulunursa, seçime katýlmak için ayrýldýðý kadro boþsa hala buraya eski görevlerine dönmeleri mümkündür" diye konuþtu. Býçak, dönüþ hakký bulunan adaylarýn, göreve geri dönmelerine iliþkin kanunun maksimum süre koyduðunu vurgulayarak, En geç seçimden sonra 1 ay süre koymuþ. Ama en erken ne zaman döneceklerine iliþkin herhangi bir sýnýrlama yok. yorumunu yaptý. Adaylýktan çekilmesi nedeniyle Hakan Fidan'ýn, aday listelerinin kesinleþmesini beklemesine ihtiyacý olmadýðý görüþünü paylaþan Býçak, "MÝT Kanunu'nun 14. Maddesi genel olarak, seçimle iliþkisiz olarak görevinden ayrýlanlarý düzenliyor. Seçim nedeniyle görevinden ayrýlanlarýn kurumuna dönüp dönmeyeceði, nasýl döneceði 298 sayýlý Kanun'un Ek 7. Maddesi'ne göre düzenle- AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti Gençlik Kollarý ný ziyaret etti. Yeni Türkiye de en önemli rol gençlerin AK Parti Gençlik Kollarý ný ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, göreve yeni seçilen Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým'ý ve çalýþma arkadaþlarýný kutladý. Uðurlu, 7 Haziran Genel Seçimlerinde gençlere lokomotif görev düþtüðünü söyledi. Yapýlan açýklamaya göre, gençlik kollarýnýn, Yeni Türkiye'nin þekillenmesinde en önemli role sahip kurumlarýn baþýnda geldiðini belirten Uðurlu, gençlerin milletin ortak kaderini, ortak deðerlerini, ortak umutlarýný ifade ettiðini bu nedenle geleceðin daha aydýnlýk olacaðýný vurguladý. Yaþar Uðurlu dan eðitimcilere ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Eðitim Bir Sen i ziyaret etti. Ziyarette sivil toplum kuruluþlarýnýn önemi üzerinde duruldu. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette eðitim konularýnýn her toplumda farklýlýk göstermesinin anlaþýlabilir olduðu ancak öðretim konularýnýn benzer yöntemlerle ele alýnmasýnýn Kulalý nýn ziyaretleri sürüyor AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, MÜSÝ- AD, Ticaret ve Sanayi Odasý ve Ziraat Odasý'na ziyaretler gerçekleþtirdi. Kulalý'ya ziyaretinde Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top ve partililer eþlik etti. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) ziyaretinde Þube Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal ile görüþen Kulalý, öncelikle baþkanlýða yeni seçilen Köksal'ý tebrik ederek, baþarý dileklerinde bulundu. Ülke kalkýnmasýnda sanayici ve iþadamlarýnýn çok önemli katkýsý olduðunu, AK Parti'nin 2023 hedefleri doðrultusunda bu katkýnýn daha da artarak devam edeceðine inancýnýn tam olduðunu belirten Kulalý, kendisinin de AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye hedefine katký saðlamak ve bu uðurda canla baþla çalýþmak için 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday adayý olduðunu söyledi. Ziyaretin önemli bir tarihe denk geldiðini söyleyen Uðurlu, 12 Mart ýn, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. yýldönümü olmasý münasebetiyle siz Asým'ýn Nesline selam vermeyi görev biliyoruz. Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hatýrlamayý, O nun muhteþem eseri Safahat'ý kütüphanemizin baþucu yapýtý olarak sürekli elimizin altýnda bulundurmayý, ayrýca hayatýmýzýn rehberi Kur an-ý Kerim'i, çaðý anlamak, tüm zamanlarýn ruhuna nüfuz etmek için her an yol gösterici olarak ele almalýyýz. diyerek tüm gençler adýna AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým'a Kur an-ý Kerim ve Mehmet Akif Ersoy un Sa- AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Eðitim Bir Sen i ziyaret etti. mümkün olabileceði üzerinden genel deðerlendirmeler yapýlarak, eðitimin genel ve özel meseleleri ele alýndý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve yönetimi, Uðurlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarýný ifade ederek yeni seçim döneminde eðitim konularýnýn hak ettiði ilgiyi görmesini beklediklerini söylediler. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, esnaf ziyaretlerinde bulundu. MÜSÝAD Baþkaný Köksal da Nurettin Kulalý'nýn derneklerine yaptýðý ziyaret için memnuniyetini belirterek, adaylýk yarýþýnda baþarý dileklerinde bulundu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)'na yaptýðý ziyarette Oda Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Çorum'un sanayi durumu ve sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. TSO Baþkaný Baþaranhýncal, ziyaret nedeniyle Kulalý'ya teþekkür ederek, çýktýðý yolda baþarý diledi. Son olarak Ziraat Odasý'ný ziyaret eden Kulalý, Baþkan Mehmet Sayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette yaptýðý konuþmada Çorum'un tarým ve ziraat açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olduðunu belirten Kulalý, bu potansiyelin iyi deðerlendirilmesi gerektiðini vurguladý. Oda Baþkaný Sayan da adaylýk yarýþýnda Kulalý'ya baþarýlar dileyerek ziyareti için teþekkür etti.

15 Ýstiklal Marþý nýn derinliðini anlamalýyýz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, tarihin en önemli günlerinden biri olan Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümünü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Akif'in Ýstiklal Marþý'ný yazdýðý dönemleri, öncesini, sonrasýný iyi okumamýz gerektiðini bildirdi. Berat Uzun, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bizler için önemi büyük olan bu günü bir bütün olarak 75 milyon insanýmýzla büyük bir aþkla, heyecanla, coþkuyla yaþýyoruz. Milli Þairimiz" Mehmet Akif Ersoy milletimizin kurtuluþ mücadelesi verdiði bir dönem de, milletimizin kurtuluþu için çok çaba sarf etmiþ bir vatanperverdir.. Dine baðlýlýðý, milletine olan sadakati ile Akif, yaþadýðý dönem de hem maddi ve manevi olarak toplum içinde çok özel bir yerde olmuþtur. Berat Uzun Akif'i Ýstiklal Marþý'ný yazmaya götüren dönem vatanýn iþgal altýnda olduðu, Milletimizin iþgalden kurtulmak için mücadele verdiði bir dönemdir. Bizler Akif'in Ýstiklal Marþý'ný yazdýðý dönemleri, öncesini, sonrasýný iyi okumalýyýz. Ýstiklal Marþý'nýn ruhumuza kattýðý derinliði idrak etmeliyiz. Tarihimizin önemli aydýn, mütefekkir, dava adamlarýndan olan Mehmet Akif ERSOY tarafýndan aþkla kaleme alýnan, TBMM tarafýndan büyük bir coþku ve heyecanla 12 Mart 1921'de kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. yýl dönümünde mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmet anýyor, Ýstiklal Marþýmýzýn Kabulünün 94. Yýl dönümünün hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum. Akif'in dediði gibi Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn." Rahmet ve þükranla anýyoruz AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Ýstiklal Marþý nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü nedeniyle mesaj yayýmladý. Baðcý mesajýnda, Yüreðindeki iman ve azmi her fýrsatta þiirleri, yazýlarý ve vaazlarý ile dile getiren, Türk ulusunun baðýmsýzlýðýný haykýran, mücadele adamý ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebusu Mehmet Akif'i þükran ve rahmetle anýyorum. Ýstiklal Harbi'nde sömürgeci devletlerle çarpýþan ve yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþi olan Ýstiklal Marþý'ný yazarken Akif; Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan inancýný, Türk askerinin yürekliliðine ve özverisine olan güvenini, Türk ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirmiþtir. Ýstiklal Marþý'nýn Türk milletine ait olduðunu söyleyen Akif, 10 kýtalýk bu coþkulu þiiri ile Türk milletinin baðýmsýzlýk mücadelesini, bu yolda dökülen kanlarý, vatan evlatlarýnýn yaptýðý fedakârlýklarý, "bir hilal uðruna batan güneþleri" kimsenin anlatamayacaðý kadar güzel anlatmýþtýr. 12 Mart 1921'de Hamdullah Suphi'nin coþkulu ve Dünyaya verilmiþ ihtar Adanmýþlýðýn anýtý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hamza Kalýnsazoðlu, Ýstiklal Marþý'nýn adanmýþlýðýn ve ebediliðin anýtý olduðunu bildirdi. Ýstiklal Marþý'nýn, milletimizin, istiklal ve istikbalini Anadolu'da tüten her ocaðýn emeði, teri, gözyaþýyla yoðurduðu varoluþ mücadelesinin edebi anýtý, ebedi tescili olduðunu bildiren Kalýnsazoðlu, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Bazý ruhlar kendi bedenine sýðmaz, o yüzden milletinin sinesinde yaþar. Ýþte bu destan, bu yüzden yazýldýðý dönemi aþan, milletimizi oluþturan her bireyin varoluþ amacýna dönük eylemini kahramanlýða tebdil eden deðerlerin manzum manifestosu; kimliðimizin kurucu unsurlarýný içinde taþýyan bir manzume, ideallerimizin, tarihsel mirasýmýzýn ve toplumsal özümüzün dile gelmiþ halidir. Geçmiþten kopmadan, geleceðe uzanan nizamýn yol haritasý olan Ýstiklal Marþý, uçsuz bucaksýz ve iç içe geçmiþ dünyalarýn simgesel anlatýmý, adanmýþlýðýn ve kahramanlýðýn edebî ve ebedi minhacýdýr. Büyük þair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, Ýstiklal Marþý ile milletimizin özgürlük mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüþünü destanlaþtýrarak herkesin duygularýna tercüman olmuþ ve bu mücadeleyi ölümsüzleþtirmiþtir. Mehmet Akif'in, Ýstiklal Marþý'ný tüm eserlerini topladýðý Safahat'a almayýp milletimize mal etmesi, onun alçak gönüllülüðünü ve vatanseverliðini en güzel biçimde ortaya koymaktadýr. Milli mücadele, Akif'te de zuhur eden bu ruhla kazanýlmýþtýr. Tarihteki þanlý yürüyüþümüzü, milletimizin karakterini, kahramanlýðýný, baðýmsýzlýk tutkusunu, vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan Ýstiklal Marþý'nýn her mýsrasý büyük anlamlar yüklüdür ve nereden gelip nereye gittiðimizi, asla unutmamamýz gereken deðerleri bize anlatmaktadýr. Mehmet Akif, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn" diyerek, bu süreçte çekilen zorluklarý en çarpýcý biçimde ortaya koymuþtur. Milli deðerlerimizin, baðýmsýzlýk idealimizin, milli þuurumuzun ve istiklal ruhumuzun veciz bir þekilde ifade eden, milli mücadele günlerinin heyecanýný destansý bir þekilde yansýtan Ýstiklal Marþý, dün olduðu gibi bugün de, kalplerimizi, ruhlarýmýzý birleþtirmekte, yolumuzu aydýnlatmaktadýr. Ýstiklal Marþý'nýn ihtiva ettiði manayý anlamaya ve yaþamaya dönük bir çaba içerisinde bulunmak, Ýstiklal Marþý ile zihni bir örtüþme içerisinde bulunan herkesin üzerine bir borçtur. Ýstiklal Marþýmýzý, Mehmet Akif Ersoy'u ve onun ideallerini yaþamak, nice yýllar yaþatmak asli sorumluluklarýmýzdan biridir. Bu coðrafyanýn her yöresinde Akiflerin ve Asýmlarýn yetiþmesinde, en önemli sorumluluðun bizim omuzlarýmýzda olduðunu bilerek hareket edeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Eðitim-Bir-Sen olarak, 94 yýl önce Millet Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn ebediyete kadar sürmesini dilerken, Milli Þairimizi de rahmet ve minnetle anýyoruz. Ýstiklal Marþý özümsenmeli Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýldönümü dolayýsýyla mesaj yayýmladý. DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak mesajýnda, Türk milletinin ezilen tüm uluslara ilham ve güç veren istiklal mücadelesini en derin duygularla anlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini inanç, birlik, beraberlik ve kardeþlik harçlarýyla yükselten Ýstiklal Marþý'nýn, 'Yeniden Büyük, Güçlü ve Muasýr Türkiye Hedef'inin temel ruh dinamiklerinden birisi olduðunu belirterek, "Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþinin 94. yýl dönümünü gururla kutluyoruz. Ýstiklal Marþý'nda ortaya konan baðýmsýzlýk ve milli birlik ruhunun oluþmasýna emeði geçen herkesi rahmetle anýyoruz." dedi. Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasýnýn ilkokulda ezberlenmesinin ve muhtevasýnda yer alan milletimizin maddimanevi deðerlerin özümsenmesi gerektiðini söyleyen Býçak, þöyle devam etti: "Ýstiklal Marþýmýz büyük milletimizin onurlu gür sesiyle Meclis kürsüsünde okuduðu, milletimizin ebedi simgesi haline gelecek olan "Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak" dizeleriyle baþlayan Ýstiklal Marþý, Türk ulusunun zor günlerinde milletin içinde bulunduðu baðýmsýzlýk arzusu, vatan sevgisiyle tüm ulusu birleþtirmiþ ve Kurtuluþ Savaþý nýn kazanýlmasýnda en etkili aktörü olmuþtur. Ýstiklal Marþýnýn kabulü vesilesiyle; vatan aþký ile yanan, milletin þiirini para karþýlýðý yazmayacak kadar asil olan mücadele adamý ve müstesna bir aydýn olan Ýstiklal Þairi Mehmet Akif'i ve onunla birlikte Ýstiklal Mücadelesinde vatanýn baðýmsýzlýðý uðruna gerek cep- Cahit Baðcý hede, gerek Mecliste ve gerekse dýþ platformlarda mücadele etmiþ tüm mücadele adamlarýný rahmet ve minnetle anýyor, Kurtuluþ Savaþýmýzda canlarýný siper eden kutlu þehitlerimize rahmet diliyorum. ifadelerine yer verdi. Ahmet Hattab Ýmal Hamza Kalýnsazoðlu Ýbrahim Býçak mücadelesinin, istiklal sevgisi ile dopdolu bir þairin dizelerinde hayat bulmuþ halidir. Küresel güç ve bölgesel lider olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyetini bizlere armaðan eden Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Bundan 94 yýl önce, tarihinin en zor zamanlarýndan birini yaþayan Türk milleti baðýmsýzlýðýný yitirmek üzereyken ortaya çýkmýþtýr Ýstiklal Marþýmýz. Bu marþ, yüce Türk milletinin, istiklâl mücadelesindeki kararlýlýðýný dünyaya haykýrýþý ve bölünmez bütünlüðünü ebediyen muhafaza edeceðinin simgesidir. dedi. Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü nedeniyle mesaj yayýmlayan Ýmal, Türk milletinin baðýmsýzlýðý için þehadete eren kutlu atalarýmýz baþta olmak üzere; gazilerimizi ve bu mukaddes mýsralarý bize armaðan eden Mehmet Akif Ersoy u rahmet ve minnetle yâd ederek, þunlarý kaydetti; Vatan Þairimiz Mehmet Akif in yazdýðý þiir hedeflenenin çok daha ötesine geçmiþtir. Her satýrý milli ruhun yansýmalarýyla, iman ve Türklük ile bezeli olan Ýstiklal Marþý, bütün dünyaya verilmiþ bir ihtarý simgelemektedir. Bu ihtar Türk milletinin asla esir alýnamayacaðýnýn ve Türk Vatanýnýn katiyen teslim edilemeyeceðinin haykýrýþýdýr. Muhteþem bir maneviyatý barýndýran bu destansý marþ; bir milletin binlerce yýllýk öyküsünü de sýrtýnda taþýmaktadýr. Türklüðü yok etmek isteyen emperyalist güçler ve onlarýn maþalarýna karþý, yiðitçe bir mücadeleyle karþý koyan ve kahraman ordumuza armaðan edilen bu marþ; dünya durdukça gür bir sesle okunmaya devam edecektir. Ýstiklal Marþý her Türk ün gönlünde ve dilinde ebet müddet yaþayacak ve o milli ruh, Allah ýn izniyle ruhumuzda her daim canlýlýðýný muhafaza edecektir. Birlik ve beraberliðe her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýzýn olduðu bugünlerde, Ýstiklal Marþýmýzýn manasýna kulak vererek ve bunu yüreðimizde hissederek; iman dolu göðsümüzle, þüheda fýþkýracak cennet vatanýmýzý, þanlý hilalimizi, ezelden beri hür yaþayan ve Hakk a tapan milletimizi müdafaa mecburiyetinde olduðumuzu ve bunu kendimize asli görev olarak telakki ettiðimizi hatýrlatmak isteriz. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaþlarý ile Ýstiklal Marþý yazarý Mehmet Akif Ersoy ve bestecisi Osman Zeki Üngör'e ve tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ýslam Þairi Mehmet Akif'in Ýstiklal Marþý'nda dile getirdiði dizeler önümüzde duran engel ve sorunlarý aþma konusunda bize ufuk ve güç vermeye devam ediyor. Bu itibarla Ýstiklal Marþý'nda dile getirilen hususlarýn gereklerini layýkýyla yerine getirmek ve yýlmadan çalýþmak görevimizdir. Baþta eðitimcilerimiz olmak üzere tüm halkýmýzýn milli ve manevi deðerleri muhafaza ederek, bu deðerler üzerinden ülkemizi dünya devletleri arasýnda en saygýn, çaðdaþ ve rol model seviyeye çýkarmayý misyon edinmeliyiz. Ýstiklal Marþý'nýn ruhuna ve medeniyetimizin mirasýna sahip çýkmalýyýz. Görev ve sorumluluklarýnýn bir kez daha farkýna varýlmasý gerekir. Ýstiklal Marþýmýzýn dünyadaki diðer milletlerin marþlarýndan ayýran en önemli nokta da budur" Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümü kutlandý. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliði Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandý. Özel Ýdare konferans salonunda düzenlenen törene Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Emniyet Müdürü Adem Kaynak, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl dönümü programý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýný Dr. CUMA 13 MART Sungurlu da coþkulu kutlama Milletimizin yol haritasý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Ýstiklal Marþý nýn kabulünün 94. yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Ömrü boyunca medeniyet havzamýzýn birliði ve dirliði için çalýþan, Ýstiklal Marþýmýzýn þairi ilim, kültür ve fikir insaný Mehmet Akif Ersoy'u Ýstiklal Marþý nýn kabulünün 94. yýl dönümünde rahmetle anýyoruz. dedi. Memur-Sen olarak, Ýstiklal Marþýmýzý, Akif imizi ve onun ideallerini yaþamak, nice 94 yýllar yaþatmak, elbette asli sorumluluklarýmýzdan biridir diyen Saatcý, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Bu coðrafyanýn her yöresinde Akifler ve Asýmlar ýn yetiþmesinde, en önemli sorumluluðun bizim omuzlarýmýzda olduðunu bilerek hareket edeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Mehmet Akif Ersoy bizlere sonsuza kadar yaþayacak, istiklalimizin ve istikbalimizin bir eser armaðan etmiþtir. Ýstiklal Marþý bizim en büyük milli mutabakat metnimizdir. Hepimize armaðan edilen bu görkemli eser, ayný zamanda Yeniden Büyük Türkiye nin ve milletimizin yol haritasý niteliðindedir. Memur-Sen olarak, tarihsel bir doku üzerine kurulan Ýstiklâl Marþý'mýzýn, ebediyete kadar sürmesini dilerken, Akif in diliyle, Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn diyerek, milli þairimizi de rahmet ve minnetle anýyoruz. Mutabakat belgesi Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Türk-Ýþ Temsilcisi Sefer Kahraman, Ýstiklâl Marþý'nýn önemli bir mutabakat belgesi olduðunu açýkladý. Kahraman, yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Millet olarak ihtiyaç duyduðumuz, milli birlik ve beraberlik idealimizi ifade eden en önemli " mutabakat belgesi" istiklal marþýmýzýn kabulünün 94. yýldönümünü idrak etmenin onurunu ve mutluluðunu yaþýyoruz. Milli marþlar hiç kuþku yok ki, hem yazýldýðý dönemin, hem de milletin karakterini ruhunu yansýtýr. Ýþte bizim milletimizin en belirgin karakteri, milli marþýmýzýn adýnda da belirtildiði gibi istiklaldir; Yani hürriyettir, kimseye boyun eðmemekti, baðýmsýzlýktýr. Bu yönüyle bizim bütün hasletlerimizi, bize ve dünyaya anlatan bir destandýr. Milli ve manevi deðerlerimizin neredeyse her birine göndermelerde bulunan istiklal marþýmýz, tarihten silinmek istenen Ahmet Saatcý Sedat-Dr. Melahat Baran Ortaokulu Sosyal Bilimler Öðretmeni Murat Cýbýr yaptý. Cýbýr, "Ýstiklal Marþý'ný anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi anlayýp, bilmek gerekmektedir. Akif'in bütün sýrlarýný döktüðü dert arkadaþý ise al kýrmýzý kanla rengini alan bayraðýmýzdýr" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran Ortaokulu öðrencileri tarafýndan, Mehmet Akif Ersoy'un þiirleri okundu. Oratoryo gösterisiyle devam eden programda, öðrenciler tarafýndan hazýrlanan kýsa oyunlar izleyiciler tarafýndan beðeniyle izlendi.(ýha) Türk milletinin Kurtuluþ Savaþýnýn en zor döneminde vermiþ olduðu ölüm kalým mücadelesini, baðýmsýzlýða olan düþkünlüðünü vatan ve bayrak sevgisini, dinine baðlýlýðýný, Türk Milletinin ordusu ve askerine güvenini, yürekliliðini ve de savaþý kazanacaðýna olan inancýný dile getirmektedir. Ülkemizin düþman iþgalinden kurtularak, milli mücadelemizin baþarýya ulaþtýðý ve baðýmsýzlýðýmýzý kazandýðýmýz o günleri her istiklal marþýný okuduðumuzda bizlere hatýrlatan ve o günlerin heyecanýný bu günlere aktaran Ýstiklal Þairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un tabiriyle; "Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" diyor, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. Yýldönümünde, tüm Ýstiklal þehitlerimizi, gazilerimizi ve merhum milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anýyorum. Sefer Kahraman Samsun dan sonra en fazla araç Çorum da Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜ- ÝK) Motorlu Kara Taþýtlarý Ocak 2015 istatistiklerini açýkladý. TÜÝK ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Ocak ayý sonu itibarýyla 18 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2015 Ocak ayýnda traktör sayýsýndaki en fazla artýþýn Manisa da olduðunu, Manisa nýn 78 bin 337 adetle birinciliðini korurken, aylýk artýþta da 187 adetle ilk sýrayý aldýðýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, traktör sayýsýnýn 2015Ocak ayýnda, 2014 yýlsonuna göre 3 bin 290 adet artarak 1 milyon 626 bin 938 adetten 1 milyon 955 bin 588 oldu. Samsun'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Ocak ayý sonu itibarýyla 287 bin 305, Tokat'ta 148 bin 925, Çorum'da 149 bin 725, Amasya'da 95 bin 625 oldu. Traktör sayýmýz 36 bin milyon 630 bin 228 adede ulaþtýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2015 yýlý Ocak ayýnda en fazla artýþýn 187 adetle Manisa da, 180 adetle Konya da, 155 adetle Sakarya da, 149 adetle Denizli de, 140 adetle Aydýn da, 136 adetle Ýzmir de, 122 adetle Antalya da, 115 adetle Gaziantep te, 110 adetle Ankara da görüldüðünü bildirdi. Çorum da traktör sayýsý 36 bin 430.(ÝHA)

16 16 CUMA 13 MART 2015 Vekiller TBMM de kozlarýný paylaþtý Köse yok dedikçe, Uslu ve Baðcý rakamlarla cevapladý Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum'un yatýrým alamadýðý, Çorum'un küçüldüðü yönündeki eleþtirilerine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, rakamlarla cevap verdi. Çorum Milletvekilleri'nin kozlarýný paylaþtýðý bir ortama dönüþen Genel Kurul'da, Çorum Turizmi ile ilgili konuþma yapmak için kürsüye gelen Tufan Köse'nin turizme dair bir kelime bile etmeyip, yapýlan yatýrýmlarý görmezden gelmeyi tercih ettiðini ifade eden Salim Uslu ve Cahit Baðcý, sulama projeleri ve demiryolu baþta olmak üzere ayrýlan ödenekleri ve harcanan miktarlarý açýkladý. Zaman zaman karþýlýklý tartýþma haline dönüþen Genel Kurul görüþmelerinde, Köse'nin Çorum'da ayrýmcýlýk yapýldýðý iddialarýna da cevap veren Salim Uslu, Tufan Köse Köse'yi hakikate aykýrý sözlerle konuþmakla suçlarken, Cahit Baðcý da Köse'nin Çorum'a yönelik küçülen Çorum fotoðrafý sunmasýnýn altýnda, seçmene yönelik bir siyasi kaygý taþýdýðýný, ancak bunun Çorum'a yapýlmýþ bir haksýzlýða dönüþtüðünü vurguladý. Konuþmalardan sonra süre yetersizliði nedeniyle söylemediklerini sosyal medya üzerinden söyleyen vekiller, genel kuruldaki tartýþmaya sosyal medya üzerinden devam etti. AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve CHP Milletvekili Tufan Köse, konuþmalarýnda þunlarý söyledi; TUFAN KÖSE Çorum'un turizmini de konuþacaðýz, sanayisine de konuþacaðýz. Çorum'u konuþacaðýz bugün biraz. Ben, öncelikle, size Çorum'u anlatmak istiyorum. Çorum, Türkiye'de sanayisini kendi kendine müteþebbislerinin çalýþmasýyla, gayretiyle geliþtirmiþ Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz'de bir kentimizdir. Þöyle anlatmak gerekirse: Çorum, belli sektörlerde marka olmuþ, belli sektörlerde Türkiye ortalamasýnýn üzerinde üretim yapan bir kenttir. Örnek olsun, kiremit sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ýný yapmaktadýr. Yumurta ihracatýnýn toplamda yüzde 25'ini Çorum saðlamaktadýr. Yine, tuðla sektöründe de Türkiye'de yüzde 10 gibi bir üretimle söz sahibidir. Yine, makine sanayi, hakeza çok geliþmiþtir, birçok dallarda gerçekten kendi müteþebbislerinin giriþimcilik ruhuyla belli bir noktaya gelmiþtir. Ama Çorum sanayi, hiçbir zaman desteklenmemiþtir devlet tarafýndan. 2 tane devlet yatýrýmýmýz var birisi çimento birisi þeker sanayi. Çimento, geçmiþte özelleþtirildi, þeker sektörü de herhâlde Þeker Kanunu'yla beraber o da özelleþtirilerek özelleþtirme kurbaný yapýlacak sanayilerden birisi olacaktýr. Þimdi, Çorum sanayisi iyiye gitmiyor diyorum. Niye gitmiyor? Örnek olsun, Çorum'da bir devlet hastanesi inþaatý yapýlýyor. Devlet hastanesi inþaatýnýn þartnamesine þöyle bir hüküm konuluyor: "Dýþ duvarlar gaz betonla örülecek." E, kardeþim, Çorum kiremit sektöründe, tuðla sektöründe Türkiye'de söz sahibiyken sen nasýl olur da Çorum'da yapýlan bir devlet hastanesine gaz beton kullanýmýný þart olarak koþabilirsin? Böyle bir þey düþünülebilir mi, olabilir mi? Þimdi, Çorum'da sanayi iyiye gitmiyor diyoruz. Çorum sanayicilerinin beklediði tek bir þey var devletten. Böyle bize teþvik verin, yatýrým yapýn filan diye beklentisi yok. Ne istiyor? Demir yolu istiyor. Þimdi, bir hava yolu istiyorlar Çorum'da, bizim sayýn milletvekillerimiz de buna dâhil, Çorum milletvekillerimiz de. Ýþte, Hükûmet programýna alýndý, efendim, yok çalýþmalarý yapýlýyor, etüt ihale edildi filan. Ben Devlet Demiryollarýnýn kitapçýðýna bakýyorum, 2023'e kadar yapýlacak demiryollarý arasýnda Çorum'daki hýzlý tren yolu yok. Gelirken de araþtýrdým, tekrar 2014 bütçesine baktým, 2015 bütçesine baktým, 1 lira dahi ödenek konulmamýþ. Ama bundan daha kötüsü, bizim Çorum sanayi istediði... Elbette hýzlý tren istiyor ama taþýmacýlýða dönük olarak da bir konvansiyonel tren yolu da istiyor. Çorum sanayisinin geliþmesi ancak yük trenciliðiyle mümkün olabilecektir. Bu konuda hiçbir geliþme olmadýðýný hep beraber biliyoruz. Çorum'da tarým da geriye gidiyor. Çorum'da sulu tarým maalesef yapýlamýyor. Þimdi, sulu tarým adýna Çorum'da 2 tane proje var birisi Koçhisar Barajý birisi Obruk Dutludere sulama kanallarý ihalesi. Bunlardan, 229 milyon lira birisinin yatýrým tutarý var, 45 milyon lira harcanmýþ, bu sene konulan ödenek sadece 5 bin lira. Yine Obruk Dutludere sulamasý için de yatýrým bedeli 82 bin lira, 5 bin lira civarýnda, 5 milyon lira civarýnda bir para harcanmýþ, bu sene için konulan para da 10 milyon lira. Yani sulu tarým adýna da hiçbir þey yapýlmýyor Çorum'da. Çorum'da hayvancýlýk da geriye gidiyor, þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesinden kaynaklý þeker pancarý tarýmý da geriye gidiyor. Çorum'da tren yolu yok dedim, Çorum'da sulamayla ilgili herhangi bir yatýrým yok. Peki, kara yollarýyla ilgili bir yatýrým var mý? Bizim arkadaþlarýmýz geliyor, zannedersem Baþbakan Yardýmcýsý da geldi, Bülent Arýnç da geldi, diyor ki: "Ýskilip-Tosya yolunu yapacaðýz, açacaðýz." filan. Gelmiþti o zaman hastanenin temelini atarken, Ýskilipli Atýf Hoca Hastanesinin temelini atarken. Ona da baktým bugün gelirken, ne yapmýþlar Çorum'da Ýskilip-Tosya yoluyla ilgili? Ta 99'da baþlamýþlar, "2011'de bitirilecek." denmiþ -2013'te- en son "2017" demiþler. 39 bin yatýrým tutarý var, 19 bin lira harcanmýþ, bu sene konulan ödenek komik, 51 bin lira koymuþlar. Yani, oralara gidip de hava atmanýn, oralara gidip Çorumlularý kandýrmanýn yeri deðil. Yine, Ýskilip'ten Çankýrý'ya giden yolla ilgili 2 lira ödenek koymuþlar, 2 bin lira ödenek koymuþlar. Komik komik ödenek koymuþlar. Hastane yatýrýmlarý ayný. Çorumlu kandýrýlýyor, Çorum hizmet alamýyor ama aldýðý hizmette de Çorum'da acayip bir ayrýmcýlýk var. Bizim köy muhtarlarý çok korkuyor, köy muhtarlarýmýz çok korkuyor. Niye korkuyorlar, biliyor musunuz? Gidiyorlar, diyelim ki bir yatýrým yaptýracaklar köylerine, iki tane liste çýkartýyorlar: Bir: "Nüfus sayýsýnýz kaç sizin, köylerin?" Nüfus sayýsý 50, 100, 200, neyse, o yetmiyor, "Acaba AKP'ye kaç tane oy çýkmýþ? AKP'ye ne kadar oy çýkmýþ? Bir de ona bakacaðýz." diyorlar. Þimdi, bununla ilgili bir þey söyleyeceðim size. Bakýn, dikkatlice dinleyin arkadaþlar, net bir þey söylüyorum ya, baþka bir þey söylemiyorum: Çorum merkezde 42 köy var, 5 köye kilit taþý yapýlmýþ, Cumhuriyet Halk Partisinin oylarý çok olan 5 köye. Tam 37 köyde de AKP'nin oylarý çokmuþ, 37 köye kilit taþý yapýlmýþ. Çorum'daki oylarý yanlýþ anlamayýn, Çorum'da 120 oy, sýfýr oy; 80 oy, sýfýr oy; 320 oy, sýfýr oy yani böyle oylar, oy daðýlýmý böyle. Bakýn, Sungurlu'da yine öyle, CHP'nin oy aldýðý 72 tane köye, insanýn yaþadýðý 72 köye tane, 5 köy toplam, tamamý AKP'li. Uðurludað'da 5 köye kilit taþý yapýlmýþ, tamamý AKP'li. Bakýn, 189 nüfuslu Kýzaðýlý köyüne metrekare kilit taþý yapýlmýþ, 400 nüfuslu Küçükerikli köyüne sýfýr, kanalizasyon da yok. Alaca hakeza öyle, 9 AKP'li, 2 CHP'li. 120 nüfuslu Ýsaaðacý köyüne 950 metrekare kilit taþý yapýlmýþ, 134 nüfuslu Boðaziçi köyüne metrekare. Yani Çorum'da sosyal barýþ da bozuluyor, toplumsal barýþ da bozuluyor. Örnek olsun, Oðuzlar Belediyesini bu sene Cumhuriyet Halk Partisi aldý. Oðuzlar'da 2004'te de, 2006'da da don olayý yaþanmýþtý ve tek geçim kaynaklarý olan ceviz ürünü donmuþtu. 2004'te, 2006'da doðal afet kapsamýna alýnan Oðuzlar, 2014 yýlýnda belediyenin CHP'ye geçmesiyle beraber doðal afet kapsamýna alýnmadý. Bu, ayrýmcýlýk deðil midir? Bakýn, burada, iþte örneklerin hepsi burada. Kargý hakeza, 5 bin nüfuslu Kargý 28; 5 bin nüfuslu Mecitözü 5. Ayýp deðil mi arkadaþlar bu? Yazýk deðil mi, yakýþýyor mu yani bu? Bakýn, Çorum'da sosyal barýþý bozuyorsunuz dedim. Çorum'da Hýfzý Veldet Velidedeoðlu var, "Nutuk"u "Söylev" olarak Türkçeye çeviren ordinaryüs profesör, Anayasa Komisyonunun üyesi 61'li yýllarda, parktaki ismi kime dokunduysa Belediye Baþkaný onu kaldýrdý, baþka bir isim verdi, maalesef baþka bir isim verdi. SALÝM USLU Sayýn Köse'nin ifade ettiði hususlar hilafýhakikattir, belirtmek istiyorum. Bir defa "Sanayi iyi gitmiyor." dediler, Çorum'da iþsizlik oraný yüzde 5'e düþmüþtür saðladýðýmýz teþvikler ve destekler sayesinde. Demir yolu Hükûmet programýna alýnmýþtýr. 2 hatlý, çift hatlý bir tren yolu inþasýnýn, Sayýn Baþbakanýmýz Çorum'a gittiðinde tarihini de açýklayacak. Alaca'da sulama baþladý, üç etapta bitecek. Onu bilhassa yakýndan ifade etmek isterim. Sosyal barýþý bozacak herhangi bir giriþim yok, ayrýmcýlýk söz konusu deðil. Nitekim Sayýn Tufan Köse'nin bahsettiði Mecitözü Belediye Baþkanýmýz kendisiyle bana geldiler. Ýçme suyu konusunda yardýmcý olduk. 550 bin liralýk hibe su borusu gönderdik. Bir ayrýmcýlýk söz konusu olsaydý bunu yapmazdýk. Yine Laçin Belediyesine çöp kamyonu gönderdik. Kendileri aracýn önüne bize teþekkür mesajý yayýnladýlar. Onun dýþýnda toplum yararýna çalýþmada Çorum Belediyesine hiç kimseyi vermedik. Adaletten ziyade orada nerede, ne kadar ihtiyaç varsa ona göre bir adam gönderiliyor. Onu da biz yapmýyoruz, ÝÞ- KUR yapýyor. Onu da bilhassa belirtmek isterim. Onun dýþýnda Uðurludað'da Þendere Salim Uslu ve Cahit Baðcý Barajý'nýn -54 köyün su ihtiyacý var- hemen orada ihalesi yapýlmýþtýr. Oraya 8 milyon TL para gönderilmiþtir. Kýsa zamanda bitecektir. Bence Sayýn Köse bunlarý söyleyeceðine bize gelse, bizden bilgi alsa en azýndan daha doðru bilgileri kendisine vermiþ oluruz. Kendisi de biliyor da siyaseten burada bunlarý söylemesi gerekiyor. Çorum bir barýþ ve huzur þehridir. Geçmiþteki yaralarýný sarmýþtýr. Kalkýnmadan gereken payýný hakkaniyetli bir þekilde almaktadýr ve biz de Çorum milletvekilleri olarak canhýraþ bir þekilde hiçbir ayrýmcýlýða fýrsat vermeden çalýþýyoruz. Bunu arz etmek istedim. Saygýlar sunuyorum. CAHÝT BAÐCI Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini hatýrlatýyorum. Sayýn Tufan Köse'nin de altýnda imzasý olan, onun birinci imza olarak verdiði ve 9 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin imza koyduðu grup önerisi, Çorum'da turizmin sorunlarý. Turizmle ilgili tek bir cümle duydunuz mu burada Sayýn Köse'den? Duymadýnýz. Sayýn Köse'nin, tabii, bugünlerdeki Çorum'a yönelik olarak bu kürsüden küçülen bir Çorum fotoðrafý sunma kaygýsýný anlýyorum. Bunu siyasi bir deðerlendirme, seçmene yönelik olarak da bir deðerlendirme biçimi olarak görüyorum ama bunu da Çorum'a yapýlan bir haksýzlýk olarak ifade ediyorum. Siz bir aydýr burada saray türküsü söylüyorsunuz, biz on üç yýldýr Türkiye'ye yapýlan yatýrýmlarý anlatýyoruz.sayýn Köse Çorum'un küçüldüðünü söyledi. Çorum'a on üç yýlda belediye yatýrýmlarý, belediye harcamalarý dâhil 8,5 milyar TL harcanmýþtýr. Bunun 5,8 milyar TL'si kamu yatýrýmýdýr yani merkezî yönetim bütçesinden ayrýlan yatýrým toplamý 5,8 milyar TL'dir. Çorum'da bugün hiçbir sulama projesi ihale edilmemiþtir Sayýn Köse. Týmarlý Sulama Projesi önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Kýzýlýrmak bölgesi yani Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçemizde 112 bin dönüm araziyi sulayacak bir proje önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Þunu söyleyeyim: Devlet Planlama Teþkilatýndan gelen birisi olarak söyleyeyim Sayýn Köse; rakamlarý iyi okumak, iyi anlamak lazým. Bakýn, burada bir yatýrým programýnda bir rakam varsa o ihale edilebilmesi için, o iþin ihale edilebilmesi için ayrýlan yüzde 10 ödeneðidir. "Baþlangýç ödeneði" deriz biz buna. Þimdi Sayýn Köse demir yoluyla ilgili burada bir deðerlendirmede bulundu. Devlet Demiryollarýndan kontrol ettim, takip ettim, yok diye. 62'nci Hükûmet Programý'nda Sayýn Baþbakanýmýz bu kürsüden Çorum'un da içinde bulunduðu demir yoluyla ilgili 2023 hedefleri içerisinde "Kýrýkkale-Çorum-Samsun demir yolu yapýlacaktýr." demiþtir. Yetmez, 2015 yýlý yatýrým programýndadýr. Þimdi, size yatýrým programýndaki sayfasýný da söyleyeyim deðerli arkadaþlar. Ýlgili kuruluþ: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý. Projenin ismi: Etüt Proje Ýþleri. Proje kodu: 2015E0080 diye baþlýyor. Ýsmi: Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demir Yolu Projesi. Baþlama ve bitiþ tarihleri: 2015'te baþlayacak, 2016 yýlýnda bitecek. Ödeneði: Toplam ödenek 10 milyon, 2 milyon TL baþlangýç ödeneði konulmuþtur ve Devlet Demiryollarýndan aldýðýmýz bilgiyi az önce Sayýn Uslu da ifade ettiler. Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demir Yolu Projesi; çift hatlý, konvansiyonel - kendisinin de ifade ettiði gibi- Çorum'un beklentilerini karþýlayacak ve özellikle yük taþýmacýlýðý ve yolcu taþýmacýlýðýný birlikte yapacak bir demir yolu projesi önümüzdeki günlerde ihale edilecektir. Ben buradan hayýrlý olmasýný diliyorum. Kýrýkkale-Çorum-Samsun. Kýrýkkale'ye de hayýrlý olsun. Sungurlu'da bir istasyon olacaktýr, Çorum Organize Sanayiye yakýn bir istasyon olacaktýr; Çorum merkez, Merzifon, Havza, Kavak ve Samsun'a ulaþacaktýr. Ýki yýlda projesini tamamlayacaðýz, inþallah 2017 yýlýnda yatýrým programýna alýnmasýyla birlikte beraberce -sizleri de davet ederiz- kazmayý vururuz, beraberce beton atarýz. Bir diðer konu: Þu da Çorum demir yolunun haritasýdýr ve bu yatýrým görüþmelerinde Sayýn Ulaþtýrma Bakanýmýz tarafýndan Plan Bütçeye sunulan kitapçýktan alýnmýþtýr. Bu kitapçýk burada Bütçe Komisyonu üyelerine daðýtýlmýþtýr. Yeri gelmiþken, gündem olmuþken, küçülen Çorum fotoðrafýný sunmaya çalýþtý burada Sayýn Köse. Çorum, deðerli arkadaþlar, ihracatý ithalatýndan fazla olan bir ildir. Yaklaþýk 300 milyon dolarlýk dýþ ticaret hacmi olan, 187 milyon dolar ihracat yapan, Çorum merkezli ihracat yapan Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum çünkü menþe olarak Körfez yani Marmara Bölgesi üzerinden ihracatlar Çorum'a yazýlmamaktadýr. Bununla ilgili giriþimlerimizi de biz Plan Bütçe Komisyonunda da ifade ettik. Nerede üretim gerçekleþiyorsa oraya yazýlmasý yani pazarlamayý yapan þirket Ýstanbul veyahut da Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli'de Örneðin, bildiðimiz bir firma, Yalova'da merkezi, Yalova üzerinden ihracat gerçekleþtirmektedir ama Çorum'da üretimi gerçekleþtirmektedir. Çorum dýþ ticaret fazlasý veren, Türkiye'nin cari açýðýný küçülten ve iþsizliði yüzde 6'nýn altýnda olan, kendi evinde oturma oraný en yüksek olan illerden birisidir ve kiþi baþýna da otomobili en fazla olan illerden bir tanesidir. Millî gelirden payý ve refahý en yüksek illerden bir tanesidir. Sayýn Köse Çorum'un, hiçbir þekilde, turizmiyle ilgili bir deðerlendirme yapmadý ama ben rakam vermek istiyorum. Çorum'da bir Çorum Müzesi vardýr, Boðazköy'de bir müzemiz vardýr, Kültür Bakanlýðýmýzýn giriþimiyle ana yurtlarýna dönmesi için giriþimde bulunulan eserlerden bir tanesi, miraslardan bir tanesi Sfenks Boðazköy'e geri kazandýrýlmýþtýr. Boðazköy'de bir müzemiz vardýr, Alacahöyük'te bir müzemiz vardýr, inþallah Ortaköy'e de bir müze yapacaðýz. Bu arada, Hitit Üniversitemize baðlý olarak, Çorum'da bir turizm fakültesi kurulmasýyla ilgili giriþimlerimiz devam etmektedir. Rektörümüze teþekkür ediyorum, kendisi de büyük gayret gösteriyor. Yüksek Öðretim Kuruluna sunulan bir yatýrýmdýr. Son olarak, deðerli arkadaþlar, Çorum'la alakalý olarak son rakamlarý vereyim, Sayýn Köse de duysun yýlýnda Çorum'da hem turizm iþletmeli hem de belediye belgeli tesislerdeki konaklama sayýlarýný veriyorum: 2010 yýlýnda toplam 94 bin konaklama gerçekleþmiþ, 2012 yýlýnda 119 bin konaklama gerçekleþmiþ ve 2014 yýlý rakamý, 182 bin konaklama gerçekleþmiþtir. Daha detaylý rakamlar var, hangi müzemizi ne zaman, kaç kiþi ziyaret etti, turizm gelirleri nelerdir, bu alandaki harcamalar nelerdir, bunlara da deðinmek istemiyorum çünkü kendisi imzaladýðý araþtýrma önergesiyle ilgili bir deðerlendirme yapmadý. Son olarak, ben köylerimizin bir deðerlendirmeye tabi tutularak bir ayrýmcýlýk yapýldýðý kanaati oluþturmasýný doðru bulmuyorum. Yani "Þu köy Sünni köy, þu köy Alevi köy." þeklinde bir deðerlendirme yapýlmasýný doðru bulmuyorum. Ancak kendisi bazý köy isimleri verdi. Ben hemen kendi doðduðum, yakýn tanýdýðým köylerden örnekler vereyim -kendisi de çok iyi bilir- Mehmetdedetekkesi köyümüz kilitli taþ yapýlmýþtýr, Obruk köyümüz kilitli taþ yapýlmýþtýr, Kumbaba köyümüz kilitli taþ yapýlmýþtýr, Ýnegazili köyümüz kilitli taþ yapýlmýþtýr; hepsi de -ben 2007 yýlýndan beri milletvekiliyim- benim hatýrladýðým dönemlerde yapýlmýþtýr. Baþka köyler de vardýr. En son Dodurga, Laçin, Osmancýk üçgeninde bulunan, sürekli içinden geçtiðiniz Gökgözler köyümüze de tam metrekare kilitli taþ döþenmiþtir. Hiçbir köyümüze ayrýmcýlýk yapmýyoruz, Obruk-Dutludere Sulama Projesi'nden de, Sayýn Köse, en fazla sizin ismini zikrederek kullandýðýnýz köylerimizden bir tanesi yararlanmaktadýr. Ben bu duygu ve düþüncelerle, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin -her ne kadar üzerinde konuþulmasa da- önergesi vesilesiyle Çorum'la ilgili deðerlendirmelerimi, düþüncelerimi sizlerle paylaþma imkâný buldum. Rektör Alkan, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen söyleþide öðrencilerle bir araya geldi. Rektör, ÝHL'li gençlerle bir araya geldi MUSTAFA BURAK YALÇIN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen söyleþide öðrencilerle bir araya geldi. ÝHL konferans salonunda düzenlenen söyleþiyi, Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Öðretim Görevlisi Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað, ÇORÝM-Der Baþkaný Ayhan Boyraz ve çok sayýda öðrenci izledi. Söyleþi öncesi kýsa bir açýþ konuþmasý yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, ''Rektörümüz her zaman yanýmýzda olmuþtur. Ýmam Hatip Lisesi ülkemizin geleceðinde çok önemli iþleve sahip olacaktýr. Hitit Üniversitemiz de Rektörümüzün sayesinde ismi anýlan, ülke genelinde tanýnan bir üniversiteye dönüþtü." dedi. Söyleþide öðrencilerin kendilerine güvenmeleri gerektiðini vurgulayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Türkiye'nin daha doðrusu dünyanýn kaderini deðiþtiren ekibin okulundasýnýz. Þu anda yaptýðýmýz atýlýmlarý bu okuldan mezun olan ekibin sayesinde yapýyoruz. Dünyadaki en büyük sorun yetiþmiþ insan sorunudur. Buralardan mesleðinde çok baþarýlý olmuþ nice insanlar çýktý. Mazeret üreten insan tipinin artýk dünyada yeri kalmadý. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara hayýrlý olandýr. Allah'a þükürler olsun ki insanlara hizmet edeceðim bir konum nasip etti bana." dedi. Programdan sonra Rektör Alkan'a çiçek takdim edildi. Týp Bayramý ný kutladý Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, 14 Mart Týp Bayramý ný kutladý. Týp Bayramý nedeniyle mesaj yayýmlayan Koca, Saðlýk alanýnda yaþanan geliþmeler, saðlýk alanýnda görev alanlarla birlikte tüm toplumu yakýndan ilgilendirir. Ýnsanlarýn en temel haklarýndan birisi hayatlarýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesidir. Çok zor ve meþakkatli ama onurlu bir görev üstlenen saðlýk çalýþanlarýmýzýn gelecek kaygýsý taþýmadan, herhangi bir þiddete maruz kalmadan, güven içerisinde mesleklerini icra etmeleri arzumuzdur. Tüm ilmi birikimlerini insan saðlýðýna adayan, insanlarý saðlýklarýna kavuþturduklarý gibi koruyucu saðlýk hizmetini de baþarý ile yerine getiren, mesleki paydaþ olmaktan gurur duyduðumuz; baþta hekimlerimiz olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý ný yürekten kutlar, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. dedi. Çorum Tabip Odasý Yönetimi, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Çorum Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Eczacý Odasý na nezaket ziyareti Çorum Tabip Odasý Yönetimi, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Çorum Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve üyeler Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, Dr. Ýzzet Ezer ile Uzm. Dr. Murat Çaðlar ýn katýldýðý ziyarette saðlýk sektöründe yaþanýlan ortak sorunlar deðerlendirildi. Yaþanan sorunlarýn karþýlýklý diyaloglarla çözümleneceði konusunda fikir birliðine varýldý. Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, Genel Sekreter Ecz. Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Gökhan Ünaldý nýn hazýr bulunduðu ziyarette, tüm saðlýk camiasýnýn Týp Bayramý kutlandý. Son Kale Çanakkale Çorum Ýl Müftülüðü Son Kale Çanakkale konulu konferans düzenleyecek. Konferansa konuþmacý olarak Samsun Aþýk Kutlu Eðitim Merkezi Müdürü Dr. Ýhsan Þenocak katýlacak. 15 Mart Pazar akþamý da Devlet Tiyatro Salonu nda baþlayacak konferansa tüm Çorum halký davet edildi. Çorum Ýl Müftülüðü Son Kale Çanakkale konulu konferans düzenleyecek.

17 CUMA 13 MART Ýskilip te TOKÝ konutlarýna ilgi Ýskilip'te TOKÝ Baþvuru Ofisi oluþturuldu. Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn giriþimleri ile kabul edilen TOKÝ projesi kapsamýnda Belediye Hizmet Binasý'nda açýlan baþvuru birimime yoðun ilgi devam ediyor. Ýskilip Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýskilip gündemine oturan TOKi projesi, mülkiyeti belediyeye ait Sakarya Mahallesi'nde tahsis edilen alana yapýlacak. Konutlar 7 Blok, 4 kat, 109 daireden oluþuyor. Konutlarýn çevre düzenlemesi, sosyal yaþam alanlarý, ulaþým kolaylýðý ve ulaþým yollarýnda yapýlacak olan düzenlemelerle yapýsal anlamda yenilik yaþanacak. Belediye Baþkaný Recep Çatma, son baþvuru tarihi olan 30 Nisan 2015 tarihinden hemen sonra konutlarýn ihalesinin yapýlacaðýný, inþaatýn TOPLANTIYA ÇAÐRI Abdibey Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 29/03/2015 pazar günü saat da Abdibey Cami dernek binasýnda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 05/04/2015 pazar günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Bilal Keleþ Abdibey Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný GÜNDEM 1- Açýlýþ 2- Yoklama 3- Divan Heyetinin oluþturulmasý 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüþülmesi 5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun görüþülmesi 6- Yeni Yönetim ve denetim kurulunun oluþturulmasý 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:611) TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Anne ve Çocuk Eðitim Derneði nin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý tarihinde saat de Buharaevler Mahallesi 6. Sokak Öztürk Apartmaný 2/1 ÇORUM adresinde bulunan dernek merkezimizde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamazsa ayný gündem ve ayný adreste tarihinde yapýlacaktýr. Gündem kýsa sürede bitirileceðini, hemþerilerini kira öder gibi ev sahibi olma imkânýna kavuþturduklarýný belirterek, "Talebin yüksek olmasý durumunda ek konut yapýmý planlarýnýn da hazýr olduðunu beyan ederek, bu tarihi yatýrýmýn Ýskilip'imize hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. T.C. Örnek No: 25* ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/4306 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarý imiþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11/03/ Ýhale Tarihi : 05/05/2015 günü, saat 15:00-15:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 05/06/2015 günü, saat 15:00-15:10 arasý. Ýhale Yeri : ADLÝYE MEZAT SALONU-ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 19 FN 869 Plakalý, 2009 Model, DAF Marka, araç dorsesiz aracýn lastikleri, jantlarý, beyni, enjektörleri, difransiyali, þanzumaný, roterdarý ve birçok parçalarý sökülmüþ durumdadýr. Aracýn anahtarý ve ruhsatý vardýr. Araç çalýþmamaktadýr. 1.Ýhale Tarihi : 05/05/2015 günü, saat 15:20-15:30 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 05/06/2015 günü, saat 15:20-15:30 arasý. Ýhale Yeri : ADLÝYE MEZAT SALONU-ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 19 UM 482 Plakalý, 2012 Model, YEKSAN Marka, 2012 model týr dorsesi, aracýn lastikleri, jantlarý, fren beyni ve kampanalarý sökülmüþ durumdadýr. Kapaklan ve körükleri yoktur. Aracýn ruhsatý vardýr. (ÝÝKm.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 41277) 1) Yoklama 2) Açýlýþ 3) Divan Seçimi 4) Tüzüðün okunmasý 5) Yönetim ve Denetim kurulunun kararlarýnýn görüþülmesi 6) Dilek ve Temenniler 7) Kapanýþ (Ç.HAK:611) Bedri Rahmi Eyüpoðlu Hikaye Yarýþmasý Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan "Bedri Rahmi Eyüpoðlu 2. Hikaye Yarýþmasý" düzenlendiði bildirildi. Kaymakam Þuayip Gürsoy, yaptýðý yazýlý açýklamada, bir dönem Ýskilip'te kalan þair, yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüpoðlu adýna ilk kez geçen yýl düzenledikleri hikaye yarýþmasýnýn gördüðü yoðun ilgi nedeniyle bu yýl da ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirtti. Yarýþmaya geçen yýl 321 eserin gönderildiðini hatýrlatan Gürsoy, þunlarý kaydetti: "Cumhuriyet dönemi yazar, þair ve ressamý Bedri Rahmi Eyüpoðlu'nun eserlerinin gelecek kuþaklara örnek olmasýný arzuladýðýmýz ve bu vesileyle hikaye dalýnda yeni yeteneklerin ortaya çýkmasýna öncülük edebilmek için hikaye yarýþmasýnýn ikincisini düzenliyoruz. Bilindiði gibi Bedri Rahmi Eyüpoðlu 1942 yýlýnda Ýskilip'e gelmiþ, en deðerli þiirlerini burada yazmýþ ve resimlerinin bazýlarýný ilçemizde yapmýþtý. Geçen yýl düzenlediðimiz yarýþmaya 321 yazar eserleriyle katýlarak tahminlerimizin üzerinde bir katýlým olmuþtu. Jürimizde yer alan tanýnmýþ isimlerce yapýlacak deðerlendirmeler ülkemizde kalýcý yazarlarýn yetiþmesine büyük katký saðlayacaktýr. Ýskilip Kaymakamlýðý olarak tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyoruz." Yarýþmaya isteyen herkesin katýlabileceðini, son katýlým tarihinin 15 Mayýs olduðunu ifade eden Gürsoy, sonuçlarýn 30 Haziran'da ilan edileceðini ve dereceye giren yazarlarýn ödüllendirileceðini kaydetti. Gürsoy ayrýca, derece alan eserlerin kaymakamlýk tarafýndan kitaplaþtýrýlacaðýný da aktardý.(aa) T.C. Örnek No: 25* BAYAT(ÇORUM) ÝCRA DAÝRESÝ 2014/165 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin' isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/03/ Ýhale Tarihi : 16/04/2015 günü, saat 10:00-10:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 05/05/2015 günü, saat 10:00-10:05 arasý. Ýhale Yeri : Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu (Bayat Ýlçesi Yeni Mah. Yavuz Cad. no:4) (Araç satýþ saatinden 1 saat önce belediye binasý önünde hazýr edilecektir) No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19AT377 Plakalý, 1998 Model, RENAULT Marka, EUROPA 1.6 E RNE (453 K05) Tipli, K7MA702DE62342 Motor No'lu, VF1453K05TR Þasi No'lu, Yakýt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiþ Tipi Önden çekiþ, Rengi Mavi, muhtelif yerlerinde güneþ yanýðý mevcut, ön sað çamurluða macun çekilmiþ vaziyette, aracýn iç döþemeleri eski ve yýpranmýþ vaziyette, teybi olmayan, tekerlerde % 60 yýpranma mevcut olan ve hal hazýrda çalýþma imkaný olan otomobil (ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de DÜZELTME ÝLANI PERGOLA YAPTIRILACAKTIR. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI PERGOLA YAPTIRILACAKTIR ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26 ncý maddesine göre aþaðýdaki hususlarda, düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Tekliflerin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: : MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ön yeterlik/ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Düzeltmeye Konu Ýlanýn Yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý : b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : Çorum Hakimiyet Gazetesi Düzeltilen [madde/maddeler ] þunlardýr Ýhale Ýlanýnýn; "2-Ýhale konusu yapým iþinin ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür." diye belirtilmiþtir. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür. " diye düzenlenmiþtir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 41344) (Basýn: 41708) 17 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: *** 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: *** 31 MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: *** 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: *** 19 TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: *** 16 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 22 EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

18 18 CUMA 13 MART 2015 Belediyespor Bisiklet te ses vermeye devam ediyor Çorum Belediyespor Bisiklet takýmý Alanya ve Fethiye de yapýlan ferdi ve takým yarýþmalarýnda baþarýlarýný sürdürdü. Takým halinde iki kategoride kürsüye çýkan Belediyespor Bisiklet takýmý ferdi olarakta madalyalar kazandý. Çorum Belediyespor Bisiklet takýmý baþarýlarýný devam ettiriyor. Geçtiðimiz hafta sonu Fethiye de yapýlan yarýþmalarda Çorum Beledi- yespor sporcularý hem takým hemde ferdi olarak baþarýlý sonuçlara imza attýlar. Çorum Belediyesi Basýn Bürosundan yapý- lan açýklamaya göre Fethiye de yapýlan yarýþmalarda Kriteryum Master B Klasman yarýþmalarýnda Murat Ýþçimen birinci, Adem Koçay dördüncü Þampiyon olan bu kadronun bir bölümü ara transfer döneminde Çorum Belediyespor a transfer oldu. Buna karþýn Ýl Özel Ýdarespor ilk maçýnda Bartýn önünde galip gelmeyi baþardý U 15 grup birinciliði Merzifon da baþladý Özel Ýdare, Bartýn ý 2-0 la geçti Ýl Özel Ýdarespor U 15 takýmý gruptaki ilk maçýnda Bartýn Polisgücü nü 2-0 yendi. Merzifon da dün oynanan maçlarla baþlayan U 15 grup birinciliðinde Çorum temsilcisi Ýl Özel Ýdarespor çekilen kura sonucunda Bartýn Polisgücüspor ve Samsun Kadýköyspor ile ayný grupta yer aldý. Dün saat de baþlayan ilk maçta Bartýn Polisgücüspor ile karþýlaþan Ýl Özel Ýdarespor rakibi önünde 23. ve Tunga Kayým da onuncu oldu. Master B yol yarýþýnda ise Murat Ýþçimen üçüncü, Adem Koçay yedinci, Tunga Kayýs ise on ikinci sýrada yer aldý. Master A yol yarýþlarýnda ise Turgay Kayým dördüncü, Haþim Köksal onuncu ve Yücel Gülþenoðlu ise yirmi ikinci oldu. Master A Kriteryum yarýþlarýnda Turgay Kayým üçüncü, Haþim Köksal onbirinci Yücel Gülþenoðlu ise yirmi birinci oldu. Takým halinde ise Master B Kategorisinde takým halendi birinciliði kazanan Çorum Belediyespor ayrýca 29 Ocak ile 1 Þubat tarihlerinde Alanya da yapýlan sezon açýlýþ yol yarýþmasýnda master erkeklerde B Klasmanda birinci A Klasmanda ise üçüncü oldu. Çorum Belediyes- dakikada kazandýðý penaltý atýþýný Enes gole çevirdi ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýyý bu skorla önde tamamlayan Özel Ýdarespor ikinci yarýda da üstün oyununu sürdürdü ve 61. dakikada Tolga nýn attýðý golle farký ikiye çýkarttý. Sahadan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlan Özel Ýdarespor grupa üç puanla baþladý. Bugünü bay geçecek olan Ýl Özel Ýdarespor yarýn saat da Samsun Kadýköyspor önünde grup birinciliði için mücadele edecek. Çorum Belediyespor Bisiklet takýmý iki hafta sonunda kazandýðý kupa ve madalyalarla yeni sezonada iyi baþladý por Baþkaný Zeki Gül Bisiklet takýmýnýn elde ettiði baþarýlardan son derece mutlu olduklarýný belirterek, Bisiklet takýmý antrenör ve sporcularýný kutladý. Bisiklet takýmý antrenörü Sefa Alparslan Koçay, Bisiklet sporuna gönül vermiþ gençleri kulübe davet etti. Bisiklet sporu yapmak isteyen gençlerin Belediyespor kulübüne veya Belediye Spor Müdürlüðüne baþvurmalarýný istedi. Tribünde kahroldular Çorum Belediyespor un Adliyespor u 4-0 maðlup olduðu maçta sahanýn yýldýzý Fatih Uyar oldu. Rakip takýmýn sað kanadýnda görev yapan Fatih Uyar maç boyunca sað kanadý koridor yaptý. Sýk sýk bu kanattan hücuma çýkan ve bir golede imza atan Uyar 1983 doðumlu. Yani sahanýn en yaþlý isimlerinden birisi. Karþýsýnda oynayan Belediyespor lu genç futbolcular bu yaþlý kurdu durduramayýnca sonuçta farklý maðlubiyet kaçýnýlmaz oldu. Yumlu ya 2. ligde görev Ulusal Yardýmcý hakem Gökhan Yumlu ya 2. ligde görev. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre 2. Lig kýrmýzý grupta bugün saat da Yusuf Ziya Öniþ Stadý nda Sarýyer ile Ýnegölspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun Ulusal hakemlerinden Ercan Hellaç yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Çorum dan Gökhan Yumlu ile Samsun dan Ahmet Çiftçi. Maçýn dördüncü hakemi ise Tokat tan Harun Toplar. Çorum Belediyespor a Adliyespor maçýnda destek vermek için Baðlum Stadý na gelen az sayýdaki Çorumlu kahroldu. Ligin ikinci yarýsýndaki düþüþe Adli- U 16 lar yeniden 1 noluda U 16 liginde bu hafta sonu oynanacak maçlar yeniden 1 nolu sahaya alýndý. BAL da Ulukavakspor - Turhalspor maçýnýn cumartesi günü oynanacak olmasý nedeniyle U 16 ligindeki iki maç Mimar Sinan sahasýna alýnmýþtý. BAL maçýnýn Federasyon tarafýndan 17 Mart Salý gününe alýnmasý üzerine U 16 maçlarý ye- Ýhtiyar Kurt u tutamadýlar niden 1 nolu sahaya alýndý. Yarýn 1 nolu sahada oynanacak maçlarýn programý þöyle:saat Gençlik Çepnispor - Gençlerbirliði. Saat HE Kültürspor - Osmancýkspor. Saat Çimentospor - Ýskilipgücüspor. yespor maçýnda son vermek isteyen kýrmýzý siyahlý takýma destek vermek için hafta içi olmasýna karþýn Baðlum Stadý na gelen 20 kadar Çorumlu takýmlarýna maç öncesinde destek verdiler. Maçýn ilk yarýsýnda da takýmlarýna destek olan Çorumlu futbol severler özellikle ikinci yarýda peþ peþe gelen gollerin ardýndan tribünde kahroldular. Maç sonunda ise üzgün bir þekilde staddan ayrýldýlar. Liderlik gitti hedef en iyi ikincilik Yýldýz Erkekler basketbol bölge birinciliðinde Basketbol Ýhtisas ikinci maçýnda Zonguldak Erdemir e yenildi liderlik kaçtý hedef en iyi ikincilik. Þampiyon Ýhtisas A SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Furkan Alagöz. BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Samet, Kadir, Meh- met Ali, Serkan, Arda, Can, Emin, Poyraz, Celil, Hüseyin, Kutay. GENÇLÝKSPOR : Mert, Emir, Mehmet, Duhan, Ýbrahim, Abdullah, Atýf, Ömer, Emre, Hüseyin, Berkay. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 12-2, 2. Periyot: Periyot: 14-10, 4. Periyot: Dördüncü olan Beden Eðitimi Öðretmenleri nin kupasýný Gençlik Hizmetleri antrenör Ali Karabýyýk verdi Dört takýmýn mücadele ettiði Küçük Erkekler Basketbol da Basketbol ihtisas A takýmý üçüncü maçýnda Beden Eðitimi Öðretmenleri ni 60- Kulüplü Küçük erkekler basketbol il birinciliðinde Basketbol Ýhtisas A takýmý þampiyonluða rahat ulaþtý. Dört takýmýn tek devreli lig statü- sünde mücadele ettiði küçükler basketbol il birinciliði önceki akþam oynanan maçlarla sona erdi. Ýl birincimiðinde Küçük erkeklerde þampiyon olan Basketbol Ýhtisas A takýmýnýn kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi son maçýnda Gençlikspor ile karþýlaþan Basketbol Ýhtisas A takýmý rakibi önünde ilk periyottaki etkili oyunu ile on farklý öne geçtiði maçta devreyi önde tamamladý. Son periyotta ta kontrolü elinde tutan Basketbol Ýhtisas A takýmý rakibi önünde maçtan lýk skorla galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Bu maðlubiyetle Gençlikspor ise üçüncülük kupasýný aldý. Müsabakalarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Basketbol Ýhtisas A takýmý 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasýnda ilimizde düzenlenecek olan Küçük Erkekler Bölge birinciliðinde mücadele edecek. Kulüplü Yýldýz erkekler basketbol bölge birinciliðinde Basketbol Ýhtisas ikinci maçýnda Zonguldak Erdemir e 6144 maðlup oldu þimdi hedefi en iyi ikincilik. Ýlk maçýnda Bartýn Üniversitesi ni yenen Basketbol Ýhtisas ikinci maçýnda Zonguldak Erdemir Belediyespor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk yarýyý maðlup tamamlayan Basketbol Ýhtisas üçünçü periyotta ta farký korudu ve son periyota geride geridi. Son periyotta ise top kayýplarý ve serbest atýþlarý sonunda rakibine maðlup olan Çorum Basketbol Ýhtisas grup birinciliði þansýný bitirdi. Dün gruptaki son maçýnda Kýrýkkalegücüspor ile yapan Basketbol Ýhtisas bu maçý farklý kazanarak en iyi ikinci olarak yarý finale çýkmayý hedefliyor. Beden Eðitimi Öðretmenleri ni yenen Ýhtisas A ikinci oldu SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur- kan Alagöz. BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝSPOR : Utkan, Arda, Kaan, Ýsmail, Berke, Selman, Erol, Efe. Mehmet, Emirhan, Yiðit, Ali. Ýkinci olan Basketbol Ýhtisas B takýmýnýn kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Mustafa Demir, Mansur, Berkant, Berkay, Kadir, Samet, Burak, Emin, Eren, Umut, Mustafa Bölükbaþ. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 9-20, 2. Periyot: Periyot: 4-10, 4. Periyot: 4-14 Üçüncü olan Gençlikspor un kupasýný 23 Nisan Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni

19 Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:605) (Ç.HAK:608) (Ç.HAK:569) Eleman Aranýyor Nevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz (Ç.HAK:572) Zambak Anadolu Yaný) Mür. Tel: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:579) TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:597) Organize San. Bölgesi Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir ELEMAN ARANIYOR Dolgun maaþlý kalifiyeli mobilya ustalarý alýnacaktýr. Detay Mobilya (Ç.HAK:598) (Ç.HAK:599) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Adres: K.S.Sitesi 19. Cad. No: 19 Tel: SATILIK ERKEK KUAFÖRÜ Karakeçili Mah. Lise Sokakta bulunan faal durumda olan erkek kuaförü devren satýlýktýr. Tel: Adres: Karakeçili Mah. Lise Sokak No: 7/A YÝTÝK nolar arasý 80 cilt irsaliyeli faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali GÜRMEN Gürmen Gýda Kunduzhan Mah. Çöplü 3. Sok. No: 3/3 ÇORUM Vergi No: T.C.No: (Ç.HAK:616) 45 YAÞINDA TSK EMEKLÝSÝYÝM ÝÞ ARIYORUM Silahlý yakýn koruma ve þoförlük yapýlýr. F.D.E.A2 ehliyet sahibiyim. Doðal Afet Arama/Kurtarma Uzmanýyým. Daðcýlýk konusunda tecrübeli, iyi derecede kayak bilen, iyi derece yüzme bilen, yangýn mücadele ve ilk yardým kursu, kar motorsiklet kullanma belgesi, silahlý güvenlik belgesi, Src 1 ve Src 3 belgesi. Telefon: (Ç.HAK:601) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Trans Mikser Þoför Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri alýnacaktýr. (Ç.HAK:557) (Ç.HAK:534) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi (Ç.HAK:555) Serra Hazýr Beton SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Hukuk bürosunda sekreter olarak çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi (Ç.HAK:582) (Ç.HAK:588) (Ç.HAK:604) (Ç.HAK:603) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2 Tel: Gsm: Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye ELEMAN ARANIYOR Zevk Oto Dizaynda çalýþtýrýlmak üzere kaynak iþinden anlayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. K.S.S. 6. Cad. No: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk % 75 Sanayi Ýmarlý m2 ARSA Ankara yolu Çorumbeyi Un Fabrikasý yaný yola cepheli 6500 m2 kapalý alanlý arsa satýlýktýr. (Ç.HAK:564) (Ç.HAK:585) ELEMANLAR ALINACAKTIR YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 35 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN - EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 45 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN ELEMANLAR ALINCAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM MERKEZ/ÇORUM (Ç.HAK:567) TEL : (0364 ) TEL : BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No:35/a (Ç.HAK:613) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.Sitesi 5. Cad. No: 6 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) Benka Arýcýlýk Malzemeleri Ýmalat Sanayi (Ç.HAK:595) Çorum Cep: CUMA 13 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Selhas Maden Kimya A.Þ. yeni takým arkadaþlarý arýyor: Muhasebe Sorumlusu - Tek düzen hesap planýna hakim - Personel ve sigorta iþlemlerinin yönetimi, - Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, - Ýmalat muhasebesi tutulmasý, - Grup merkezi ile konsolidasyonun saðlanmasý. Makina veya Endüstri Mühendisi - Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna uyum saðlayabilecek - Üretim süreçlerini planlayacak ve kontrol edecek - Üretim personelinin yönetimi ve çalýþma planlamasýný yapacak Bakým-Onarým Elemaný, Þoför, Ýþçi Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9, (Ç.HAK:568) (Ç.HAK:566) (Ç.HAK:584) Mobil: (533) Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr Þirketler Grubumuza * Ofis içerisinde çalýþacak * Eðitime açýk * Kariyer Hedefleyen * Prezantabl * En az Lise mezunu * yaþ aralýðýnda * Yetiþtirilmek üzere Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr. * Sabit maaþ * Yol * Yemek * Sgk Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze gerçekleþtirilecektir. Tlf. : Fax : PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere * En az meslek yüksekokulu mezunu * Askerlik sorunu olmayan * Ýkna etme kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, kiþisel bakýmýna özen gösteren * Ehliyeti olan * Çorum merkez bölgelerine hakim * yaþ aralýðýnda bay elemanlar alýnacaktýr. Müracatlar þahsen yapýlmasý rica olunur NOT: Yukarýdaki özelliklere sahip kiþilerle mülakat görüþmesi yapýlacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No:28 Çorum (Ç.HAK:594)

20 Halit hocanýn tedavisi Ankara da sürecek. Çorum futboluna deðiþik kademelerde yýllardýr hizmet veren ve sevilen ismi Halit Kýlýç yaklaþýk bir aydýrhitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde devam eden tedavisinin ardýndan dün sabah saatlerinde Ankara ya sevk edildi. Yüksen tansiyona baðlý olarak geçirdiði krizin ardýndan farklý sorunlar yaþayan ve uzun süredir yoðum bakýmda tedavisi süren Halit Kýlýç yaklaþýk on gündür tepki vermeye baþlamýþtý. Yutkunma Gül ü hastanelik ettiler Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül hastaneye yattý. Uzun süredir rahatsýzlýðý nedeniyle kýsa süreli tedaviler gören Baþkan Zeki Gül, hafta baþýndan buyana Ýstanbul - da Futbol Federasyonu ziyaretleri, Ankara da Güreþ Federasyonu Denetleme Kurulu toplantýsý ve son olarakda Adliyespor maçýnda yaþadýðý soðuk ve stresin ardýndan bünye daha fazla kaldýrmadý. Dün sabah saatlerinde hastaneye getirilen Zeki Gül ilk muayenin Zeki Gül hastaneye yattý ardýndan hemen hastaneye yatýrýldý. Aþýrý yorgunluk ve soðuk algýnlýðý bulunan Baþkan Gül ün yatmak istemediði ancak doktorlarýn rahatsýzlýðýnciðerlere inebileceði uyarýsý üzerine yatmaya mecbur kaldýðý öðrenildi. Dünü hastanede geçiren Baþkan Gül ün bugün yapýlacak muayene sonunda taburcu olup olmayacaðýna karar verilecek. Kardeþine sözünü tuttu golünü attý... Anadolu Üsküdar formasýný giyen Nurettin Çaðlar Bergama Belediyespor maçýný izlemeye gelen kardeþi Yusuf Çaðlar a verdiði sözü tuttu ve golünü attý. 3. Lig 3. grupta þampiyonluk mücadelesi veren Anadolu Üsküdar 1908spor hafta içi oynadýðý maçta sahasýnda Bergama Belediyespor u 5-1 yendi. Bu sezon baþýnda Üsküdar takýmýna transfer olan Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar maçta takýmýnýn ikinci golüne imza attý. Kendisi gibi futbolcu olan kardeþi Yusuf Çaðlar geçtiðimiz haflarda girdiði sýnavý kazanarak asker olarak göreve baþlamýþ ve futbol býrakmak zorunda kalmýþtý. Ýki kardeþ pazar güne Beylerbeyi 75. Yýl Stadý nda buluþtu. Maç öncesi kardeþiyle sohbet eden ve ona gol sözü veren Nurettin Çaðlar kardeþine verdiði sözü tuttu. Maçý tribünden izleyen Yusuf Çaðlar maçtan sonra sahaya inerek kardeþini ilk kutlayan isim oldu. Nurettin Çaðlar da kardeþine verdiði gol sözünü tummanýn sevincini onunla birlikte yaþadý. Nurettin Çaðlar grupta þampiyonluk mücadelesi veren Anadolu Üsküdar takýmýnda özellikle ikinci yarýdaki futbolu ile takýmýna büyük katký vermeye baþladý. Halit hoca GATA da Halit Kýlýç dün sabah saatlerinde yoðun bakýmdan çýkartýlarak ambulansla Ankara GATA ya sevk edildi Halit Kýlýç dün tedavisine devam edilmek üzere Ankara GATA ya sevk edildi. Kýlýç ailesi tüm sevenlere bugüne kadar verdikleri manevi destek için teþekkür ettiler ve bu desteðin devam etmesini istediler. yetisini kaybetmesi nedeniyle yaþadýðý sorunun çözümü konusunda uzman ekibin Ankara GATA da olduðu öðrenildi ve burada boþ yer arayýþýna geçildi. Uzun süren çalýþmalar sonucunda dün GATA da boþ yer bulundu ve hemen ambulansla Ankara ya sevk edilen Halit Kýlýç ýn tedavisine burada devam edilecek. Kýlýç ailesi rahatsýzlýðýnýn ilk gününden itibaren sevenlerinin dualarýyla bu noktaya gelen Halit Kýlýç ýn bundan sonrada tüm sevenlerinin dualarýna ihtiyacý olduðunu belirterek verilen bu destekten dolayý tüm herkese teþekkür ettiler. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül uzun süredir rahatsýzlýðýný ihmal etti ve sonunda dün acil olarak hastaneye yatýrýldý ve tedavisine baþlandý. Prim iki katýna çýktý yine olmadý Çorum Belediyespor Yönetimi Adliyespor maçý öncesinde futbolcularý motive etmek için galibiyet primini iki katýna çýkardýðý ancak bununda çare olmadýðý öðrenildi. Kötü günler geçiren kýrmýzý siyahlý takým futbolcularýna Adliyespor maçý öncesinde yönetim tarafýndan yapýlan ödemenin dýþýnda 1200 lira olan deplasman galibiyet primi iki katýna çýkartýlarak 2400 lira yapýldýðý bildiirildi. Bu açýklamanýn futbolculara maça daha fazla motive etmesi beklenirken alýnan farklý maðlubiyet sorunun parayla çözülemeyeceðini ortaya koydu. Niðde hazýrlýðý bugün baþlýyor Çorum Belediyespor, Salý günü sahasýnda oynayacaðý Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Adliyespor maðlubiyetinin ardýndan dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapacaðý antrenmanla hazýrlýklara baþlayacak. Çorum Amatör futbolunun sevilen ismi, PTT Gençlikspor yöneticisi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Arduç'un babasý Zekeriya Arduç (71) önceki akþam saatlerinde vefat etti. Tedavi gördüðü Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vefat eden Zekeriya Arduç'un cezanesi dün saat 14.00'de Hastane morgundan alýnarak Abdibey Camii'ne getirildi ve ikindi namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan sonra Çiftlik Mezarlýðýnda topraða verilde. Cenaze törenine spor camiasýndan çok sayýda isim ile aile yakýnlarý katýldýlar. Çorum Hakimiyet merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Merve Taþ Ankara da yapýlacak Genç milli takým için seçmelerine katýlacak Mehmet Arduç un baba acýsý Zekeriya Arduç Merve Taþ milli takým seçmesine katýlacak Yönetim kararsýz! Mart ta Ankara da yapýlacak Judo genç milli takým seçmesinde Merve Taþ mücadele edecek Milli Judocu Merve Taþ Genç milli takým seçmelerine katýlacak. Judo Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Mart tarihleri arasýnda Ankara AltýnparkAkarsu Spor Merkezinde yapýlacak olan milli takým seçmelerine Türkiye genelinden 70 sporcu katýlacak. 20 Mart Cuma günü saat da yapýlacak kontrol tartýsý ve yoklamanýn ardýndan sporcular ayný gün seminere katýlacaklar. Seçme müsabakalarý ise 21 Mart cumartesi günü da baþlayacak. Bu seçme sonunda baþarýlý olanlar Avrupa Gençler Judo Þampiyonasýnda milli formayý giyecekler. Kötü gidiþe çare bulmaya çalýþan Çorum Belediyespor yönetimi kararsýz.bir bölüm kan deðiþikliðinin yararlý olacaðýný belirtirken bir bölümü ise suçun sahadaki futbolcularda olduðunu söylediði belirtildi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yönetimin önünü açmak adýna istifasýný sunduðu öðrenildi. Çorum Belediyespor da yaþanan çöküþün ardýndan Yönetim arayýþ içinde. Adliyespor maçýnýn ardýndan Çorum a dönen kýrmýzý siyahlý takýmda Baþkan Zeki Gül ün dün rahatsýzlýðýnýn artmasý üzerine hastanede tedavi altýna alýnmasý üzerine toplanamadý. Yönetimde görüþ ayrýlýðý Yönetim Kurulu üyelerinin bire bir olarak yaptýklarý görüþmelerde Teknik Heyet deðiþikliði, futbolculara ceza verilmesi ve baþka bir bir çok alternatif üzerinde durulduðu öðrenildi. Bu görüþmelerde son kararý verecek Baþkan Zeki Gül ün hastanede olmasý nedeniyle kesin bir kararýn çýkmadýðý belirtildi. Ýncedal yönetimin önünü açtý Öte yandan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn Adliyespor maçýndan sonra yönetimin önünü açmak adýna gerekli adýmý attýðý ve alýnacak karara saygýlý olduðunu söylediði öðrenildi. Yönetim Kurulu içinde bir bölümün Teknik Heyet kan deðiþiminin bu aþamada yararlý olacaðýný söylerken bir bölümünün ise suçun sahada oynayan futbolcularda olduðu bu nedenle Teknik Heyet deðiþimine sýcak bakmadýðý belirtildi. Çorum Belediyespor da moraller yerlerde. Ligin ikinci yarýsýnda inanýlmaz bir düþüþ gösteren ve henüz oynayarak galib gelemeyen ve son altý maçta gol bile atamayan kýrmýzý siyahlý takým son Adliyespor maçýnda da bu kötü gidiþe dur diyemedi. Maçýn ardýndan kýrmýzý siyahlý futbolcular baþlarý önde böyle soyunma odasýnýn yolunu tuttular. Maçýn ardýndan Çorum a dönen Çorum Belediyespor dünü dinlenerek geçirdi. Futbolcularýn büyük bir bölümünün lojmanda kaldýðý ve kendi aralarýnda bu durumun nedenlerini tartýþtýklarý öðrenildi. Öte yandan dün akþam saatlerinde Genel Kaptan Hamit Iþýk ile Ýdari As Baþkan Mustafa Özbayram ýn lojmana giderek futbolcularla bir toplantý yapýp kötü futbol ve alýnan farklý maðlubiyetlerin nedenleri konusunda görüþtükleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Salon Türkiye Þampiyonasý nda dereceye giren atletleri ödüllendirdi Þubat tarihleri arasýnda Ýstanbul da yapýlan gençlerbüyükler Salon Atletizm Türkiye Þampiyonasý nda 3000 metre genç bayanlarda Rümeysa Arýcý birinci olarak altýn madalya kazanýrken genç erkeklerde Mustafa Özseçer ise ikinci olarak gümüþ madalya kazanmýþtý. Dün makamýnda iki sporcuyu antrenörleri Ertan Yýlmaz ile birlikte kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, atletizm branþýnda elde edilen bu baþarýlarýn kendilerini son derece mutlu ettiðini belirterek iki sporcuyu ve antrenörlerini kutladý. CUMA 13 MART 2015 Moraller yerlerde... Turgay a bir maç ceza Çorum Belediyespor da Ýstanbulspor maçýnda kýrmýzý kart gören Turgay a bir maç ceza verildi. Maçýn bitiminde taraftarlarla girdiði diyalog nedeniyle maçýn hakemi tarafýndan direk kýrmýzý kartla cezalandýrýlan Turgay a PFDK bir maç ve 1500 lira para cezasý verdi. Turgay Adliyespor maçýnda oynamayarak bu cezasýný tamamladý. Eðer den baþarýlý atletlere ödül Kabulde Haþim Eðer iki baþarýlý atleti birer ayakkabý ile ödüllendirdi. Haþim Eðer baþarý atletlere ayakkabý hediye etti

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 11.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor "Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden" programýnda bu gün saat 09.30 da Ehlibeyt Vakfý Kurucu Avukatý Teoman Þahin canlý yayýn konuðu olacak. ran ve Suudi Arabistan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı