T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU"

Transkript

1 T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997

2 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA B-KANUNLAR C-TÜZÜKLER D-YÖNETMELİKLER V. AFET YÖNETİMİ UYGULAMALARINDAKİ GENEL DURUM A-YABANCI ÜLKELERDE B-ÜLKEMIZDE VI. SONUÇ VII. ÖNERİLER VIII. KAYNAKLAR

3 I. GiRiŞ Coğrafik konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, ülkemiz büyük ölçüde can ve ma! kayıplarına yol açan doğa! afellefie sık karşılaşan ülkeler arasında yer almaktadır. Osmanlı imparatorluğu Dönemi dahil Cumhuriyet Hükümetleri doğa! afetlerle meydana gelen hasarların telafisi yönünde yoğun çalışmalar yapmışlardır. Ağiriıklı olarak afet olduktan sonra yaraların sarılmasına yönelik bu çalışmalar günümüz şartlarında yetersiz olduğu ve mevcut mevzuatta istenilen düzeyde bir koordinasyonun yapılamadığı görüşüyle Bakanlar seviyesinde bir kurulun oluşturulmasına karar verilmiş ve Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu 28/02/1978 tarih ve 7/15091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşkil edilmiş ve 54. Hükümetimizde 04/09/1996 gün ve 1996/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kurul Başkanlığı görev: Devlet bakanı Sn. Mehmet ALTINSOYa verilmiş olup kurul üyeleri Sn. içişleri Bakanı, Sn. Maliye Bakanj, Sn. Bayındırlık ve Iskan Bakanı ile Sn. Sağlık Bakanından oluşmuştur. Daha etkin ve toplumun beklentilerine cevap verecek bir çalışma yapılabilmesini teminen, 14/11/1996 gün ve sayılı Başbakan Oluru ile "Doğal Afetler Koordinasyon KurulıTna bağlı- olarak görev yapacak 'Doğal Afetler Koordinasyon Başmüşavirttği' oluşturulmuştur. Bu müşavirliğin görevi; ülkemizde zaman zaman meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak yapılacak çalışmalar He alınacak önlemlerin ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yerine getirihnesi, doğal afet öncesi alınacak tedbirlerle ilgili uzun ve kısa vadeli plan ve projelerin geliştirilmesi, araştırma ve incelemeler yapılması, yaptırılması ve uygulanmasını temin edecek tedbirlerin alınmasın: sağlamaktır* şeklinde belirtilmiştir. Müşavirliğe verilen bu görev ise günümüzde hızla gelişen tatbiki bir bilim dalı olan 'Afet Yönetimi"ni tarif etmektedir.

4 Doğal afetler yaşantımızın bir parçası olup eskiden ete vardı, şimdi de var, gelecekte de var olacak dinamik bir oluşumdur. Yeryüzüne aksetmesi belirsizliklerle dolu olgp din. dil, ırk ve millî sınır tanımaz. Ayrıntılı olarak incelendiğinde doğal kaynaklı dediğimiz afet'in hiçte öyle olmadığı da görülür, insan oğlunun bilinçsiz ve vurdumduymaz davranışları afet'i davet etmektedir. Doğal afetlerin etkisini azaltmak yalnızca Hükümetlerin yapabileceği bir uygulama değildir. Toplumun her ferdinin, ister kamu ister Özel olsun her kurumun üzerinde hassasiyetle durması lazım gelen bir oluşumdur. Bir doğal afetin vuku bulması milli bazda iki ana unsuru beraberinde getirir. * 1. Milli varlıkiann kaybı; 2. Afetin yaralarını toplumun istediği yönde sarmak için yapılan yatırımların normal kalkınma plan ve programlarının gen kalmasına sebep olması. Dolayısıyla afet yönetimi, milli bir politika olarak ele alınıp afet öncesi ve afet sonrası yapılan çalışmalarda bir denge sağlamalıdır. Doğal âfetler dolayısıyla Gayrisafi Milli Hasılamızın % 1-4'üne varan kayıpların "herseyi devlet karşılasın" mantığıyla hazırlanmış olan mevcut mevzuat ile karşılanması mümkün değildir. Bu eksikliği gidermek gayesiyle yıllannı kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Konut Bölümünde üç ayn yerde afetlere ilişkin düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. - Afete ilişkin mevzuat günün şartlanna göre değiştirilecektir. - Yüzde 92si deprem bölgelerinde bulunan ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılacak, afet riskini en aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır. - Afet öncesi ve afetin vukuu bulması halinde acil karartann alınıp uygulamaya konulabilmesi için bu işle uğraşan kurum ve kuruluşların diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlayacak bir yapıda olması ve etkili tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayıst ile Alınacak.Tedbirler İle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun yeniden düzenlenecektir.

5 Globalleşen bu günün dünyasında sınır tanımayan doğal afetlerin meydana gelmesi yalnız afetin olduğu ülke veya yakın ülkeleri değil dünya ekonomik ve sosyal dengelerini de etkilemektedir. Bu nedenlerle yılları arası Birleşmiş Milletler tarafından -Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası 10 Yılı* olarak ilan edilmiş ve üye ülkeler afetlerle mücadelede işbirliği yapmaya davet edilmişlerdir. Ülkemizde etkili olan doğal afetler depremler, heyelanlar, kaya düşmeleri (jeolojik kökenli) ile su baskınları, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmesi, vb meteorolojik kökenli diğer afetler olarak sıralanabilir. Son 65 ysl içinde doğal afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistikleri dikkate alındığınds, hasarın % 61'inin depremler, % 15'inin heyelanlar, % 14'ünün su baskınları, % 5'inin kaya düşmeleri, % 4*unün yangınlar ve % 1'inin meteorolojik kökenli afetler (çığ, fırtına, vb.) nedeniyle meydana geldiği görülmektedir (Şekil-1). Bu değerler bize doğal afetlerle ilk akla gelenin neden depremler olduğunu işaret etmektedir. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından olan Alp - Himalaya kuşağı içinde yer alan ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı açısından dünyada ilk sıralacda yer almaktadır (Şekil-2). Olkerilizde yıkıcı bir deprem her 1.5 yılda veya daha kısa bir süre içinde meydana gelmektedir. Son yüzyılda Ülkemizde tahribata yol açan 128 deprem meydana gelmiş ve bu depremler nedeniyte vatandaşımız hayatını kaybettiği ve civannda da yapının ağır hasar gördüğü veya yıkıldığını kayıtlar göstermektedir ( Ek-1, ŞekİI-3 ve ŞekiM). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre ülkemiz topraklarının yaklaşık % 92'si farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içinde yer almakta ve nüfusun aşağı yukarı % 95'ide bu alanlarda yaşamaktadır (Şekil- 5). Bu bölgelerin ortalama % 44'ü ise büyük depremler üretebilecek aktif fay zonlandır. Son 10 yılda depremler nedeniyle uğranılan kayıplara bir kaç çarpıcı örnek verirsek; 1983 Erzurum-Kars depreminde 1155 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 3241 yapı ağır hasar görmüş yada yıkılmıştır Erzincan depreminde ise 653 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6702 yapı ağır hasara uğramış veya yıkılmış ve o günkü şartlarda S trilyon Liralık maddi kayıpla karşılaşılmıştır.

6

7 Şekil - 2 ; Dünya Deprem Kuşakla

8 ŞEKlL-3 : TÜRKİYE'DE DEPREMLERDE OLUŞAN CAN KAYIPLARI

9 ŞEKiL-* : TÜRKİYE'DE DEPREM HASARLARI ( tsbs)

10 DOĞAL AFETLER GENEL RAPORU

11 ^1995 Dinar Depremi de 94 can kaybına, 4909 yapının ağır hasara uğramasına 'veya yıkılmasına neden olmuştur. Dinar afetinin yaralannı sarmak için bu güne ir 8 triyon TL'ye yakın harcama yapılmıştır. Depremlere ek olarak, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde heyelanlar ve İfpoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çığ düşmeleri yoğun olarak a gelmektedir (Şekil-6) yılından bu yana kayıtlara göre 936 nımız hayatını kaybederken 5658 adet meskenede nakil kararı verilmiştir. 35 yılda yaklaşık 5500 yerleşim alanında heyelan ve 750 yerleşim e ise kaya düşmesi olayları meydana gelmiştir. Bu olaylarda da 200 uz hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar nedeniyle nesken için nakil karan alınmıştır. Son yıllarda büyük boyutlu maddi ı neden olan heyelanlar 1985 Sinop-Zonguldak ve 1990 Trabzon e meydana gelmişlerdir, Trabzon yöresindeki doğal afette heyelanlarla e sellerde meydana gelmiş ve 60 kişinin ölümüne ve S'lık maddi a neden olmuştur. Su baskınlarına bir örnek te 1980 Adana ve KMaraş ı meydana gelen ve S'lık maddi kayıba neden olan Su baskınlarına İlişkin yapılan bir istatistiksel çalışmada I yıllan arasında ülkemizde meydana gelen 568 taşkında 838 kişinin ıı kaybettiği ve hektar büyüklüğündeki alanın sular altında jı belirtilmektedir (Şekif-7). Bu olaylar ülkemizin afetlerle ne kadar iç içe olduğunu çarpıcı olarak göstermektedir. Son 60 yıllık istatistikler, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu direkt ekonomik kayıpların her yıl Gayri Safi Milli Hasılamızın % 1'l mertebesinde olduğunu göstermektedir. Bu kayıplara yok oian stok, üretim ve pazar kayıplan ile işsizlik ve fiat artışlan, vb. dolaylı ekonomik kayıplar da eklendiğinde toplam ekonomik kayıplar Gayri Safi Milli Hasılanın % 3-4'üne kadar ulaşmaktadır. Dünya istatistiklerine göre 1996 yılında doğal afetlerin sebep olduğu lasar 500 milyar $ ve can kaybı da kişi civarındadır (Şekil-8 ve. Dünya gündeminde de yer alan doğal afetlerle İlgili çalışmaların Başmüşavirliğimize verilen görevlerin tam ve tatminkar olarak li teminen Cılke içi ve dışı genel durum Sesbrti, karşılaşılan e çözüm önerilerini ilgili otoritenin bilgisine sunmak üzere bu rapor

12

13

14

15

16 Aynntıya girmeden önce rapor içinde sık sık bahsedilen tehlike ve afet kavramlarını tanımlamanın faydası İzahtan varestedir. Bilindiği üzere, tehlike doğal veya insanlar tarafından oluşturulmuş ortamda, insan hayatını ve etkinliklerini, sosyal ve ekonomik yapıyı, mal ve hizmetleri önemli boyutlarda olumsuz yönde etkileyebilecek "ender olaylar* olarak tanımlanmaktadır. Afet ise bu olayın sonucudur. Yani afet insan toplulukları için büyük oranda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı etkileyip kesintiye uğratan müdahale gerektiren olağan üstü doğal, teknolojik ve insan yapısı kökenli oiayiann sonucudur. Görüldüğü üzere afet genel olarak aşağıda belirtilen karakterleri yansıtmaktadır. - Hayatın normal seyri bozulur. Bozulma genellikle beklenmedik bir anda ani, yaygın ve acıfrtasız olarak,meydana gelir. - İnsanlar hayatlarını kaybeder, yaralanır, sakatlanır ve fiziksel sağlıktan yanında psikolojik sağlıkları da etkilenir. - Sosyal yapı etkilen i r. Ülke yönetimi sıkıntıya girer, ekonomik yapı bozulur, yapılar, haberleşme, ulaşım, vb. temel alt yapı servis dışı kalır. - Afetzedelerin bannma beslenme, tıbbi yardım, sosyal tedavi, vb. İhtiyaçları ortaya çıkar. Afet tanımı dikkate alındığında, afetlerle mücadelede, afet yönetiminin aaal ve dinamik bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Afet yönetimi temelde bir kriz yönetimi olup planlama, araştırma, organizasyon, koordinasyon, denetim ve yönetim fonksiyonlarını kapsar Afet etkilerinin azaltılması için de ilgili birimlerin bertikte ve uyum içinde çalışmaları gerekir. Kısacası afet yönetimini, planlama, araştırma ve gözlem İle etkilerin azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin gelişimi ' Çin önleme, zarar azaltma, hazırlık, acil müdahale ve İyileştirme problemlerine.çözüm arayan geniş kapsamlı ve çok displinli bir bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür

17 Afetlerle mücadele, zaman diliminde süreklilik gerektiren ve içice girmiş safhalardan meydana gelmektedir (Şekil-10). Çalışmaların özelliği açısından bir sanfa öncekilerden etkilenir ve sonrakileri de etkiler. tanımlan aşağıdaki gibi verilebilir. Bu safhaların kısaca - Zarar Azaltma Safhası: Bu safha, afet tehlikesinin mümkünse Önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için yapılan tüm etkinlikler ve önlemleri kapsar (kanuni mevzuatın gözden geçirilmesi, afet yönetmeliklerinin ve harita lan n ı n günceiiestirilmeleri, afet gözlem şebekelerinin kurulmaları/genişletilmeleri, afet tehlikesinin bölgesel ve yerel ölçekte belirlenmesi, bilimsel ve teknik araştirmaların planlanması/yürütülmesi, afet önleyici mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi/uygulanması, afetler ve korunma yöntemlerinin her seviyede kamuya duyurulması, vb.). Uygulama, iyileştirme ve yeniden inşa safhaları ile başlar ve yeni bir afet oluncaya kadar devam eder. - Hazırlık Safhası: Bu safha meydana gelmesi halinde afetin olumsuz etkilerini ve vereceği zaran azaltmak için hızlı, uygun ve^etkili yöntemlerle ortadan. kaldırabilmek için yapılan çalışmaları kapsar. Bunlar; afet yönetim planlarının..yapılması, denenmesi ve güncelleştirilmesi ile görev alacak personelin,, eğitimini, bölgesel depoların tesisi ve gerekli malzemelerin stoklanmastnı,..jhaberleşme, alarm ve eften uyarı sistemlerinin tesisi ve geliştirilmesini, vb. Kurtarma / ilk Yardım Safhası: Bu safha afetin oluşumundan hemen sonra l başlayan en kısa zaman diliminde en çok insan canını kurtarmaya ve zarann iren az hasarla atlatılmasına yönelik çalışmalara kapsar. Bu gruba yaralıların visl, açıkta kalanların beslenme, giyinme, barınma, korunma, yıkıntıların ıniması, vb. ihtiyaçlarının giderilmesi cabaianda girer. Ana afetin neden sği ikincil afet olaylanntn da üstüne bu safhada gidilir.

18 AFET YÖNETİM ÇARKI AFET Katırlık 'urtarma/llk Yardım A F E T Zomr Azaltma ^^^ iyileştirme n ^»*^" Yeniden inşa S O N R A S I

19 - iyileştirme Safhası: Bu safhada yapılan çalışmalann âna hedefi afetzedelerin haberleşme, ulaşım, alt yapı, eğilim, uzun sureli geçici iskan, ekonomik ve sosyal faaliyetler, vb. vazgeçilmez etkinliklerin mınumum seviyede de olsa karş ı lanabi Imesi d ir. - Yeniden İnşa Safhası: Afetten etkilenen insanların hayatlarını afet öncesine göre daha yukarı seviyeye çekebiimek için yapılan çalışmalar bu safhada mütalaa edilirler. Bu çalışmalar içinde hasar gören tüm yapı ve tesislerin durumlarına göre yeniden inşası veya tamiri ile bozulan ekonomik, sosyal ve psikolojik durumun iyileştirilmesi, vb. konular yer almaktadır. Bu safha afetin büyüklüğüne bağlı olarak bir kaç yıl sürebilir. Afet yönetim çarkına bakıldığında, Afetten sonra yapılacak Kurtarma/ilk Yardım, iyileştirme ve Yeniden inşa safhaları ile Afet öncesi yapılacak Zarar Azaltma ve Hazırlık safhalannın milli politikaları oluşturan gruplaşmalar olduğu ortaya çıkar. Ülke şartlarını ancak afet ve hemen sonrası yapılacak işlere teksif eden politikalar yanında, gerekli iyileştirme, inşa, zarar azaltma tedbirlerinin alınması ve nihayet muhtemel bir afete hazırlıklı olma safhalarına da ülke kaynaklarını yönlendiren politikalar vardır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi, ekonomik durumu ve halkın afete bakış açısı bu politikaların tesbiiinde rol oynar. Hangi milli politika olursa olsun; -muhtemel afet. - mevcut kaynaklar, -organizasyon ihtiyacı,.-planlama, eğitim, '. açıklıkla belirtilmeli ve çalışma süematiği dinamiği

20 . DOĞAL AFETLER VE ALINAN TEDBİRLERİN TARİHÎ GELİŞİMİ Doğa! olaylar arz küremizin jeolojik tarihçesi kadar (6 milyar yıl) eski olmasına rağmen doğa! afetler insanlık tarihi kadar eski olup buna savaşların yol açtığı afetlerde eklendiğinde sivil halkın her zaman büyük oranda can ve mal kayıplarına uğradığını görmekteyiz. Tarihsel belgelerden Anadoluda afet olaylarının çok eskilere dayandığı, önemli yerleşim merkezlerinin hasara uğradığı ve bazılannın da yerlerinin değiştirildiği bilinmektedir. Doğa! afetlerden etkilenenlere yardım edilmesi geleneği çok eskilere kadar uzanmaktadır. Bu konudaki ilk yazılı örnek 1509 İstanbul depreminde görülmektedir. Bu depremde civarında insan öldüğü ve toplam 1156 yapının yıkıldığı veya ağır hasara uğradığı bilinmektedir. Bu afet nedeniyle donemin padişahı it. Beyazıt yayınladığı bir fermanla yeniden ev yapılması şartıyla aile başına 20 altın bağışta bulunmuştur. Bu ferman kapsamında usta görevlendirilmiş ve yaş arasındaki erkeklerin inşaat işlerinde çalışmaları emredilmiştir. Ayrıca dolgu zeminler Özerine ev yapmak yasaklanmış ve ahşap-karkas (hımış) yapı türü teşvik edilmiştir. Bu uygulama iki noktadan çok önemlidir 1. Afetzedelere karşılıksız ev yapma alışkanlığının başlatılmış olması. 2. Afet çarkının fevkalade önemli olan "Zarar Azaltma safhası'nın bilinen ilk uygulaması olmasıdır. Osmanlı imparatorluğu döneminde afetleri» ilgili yardımlar genel olarak padişah fenmanlan ile doğal afetlerden sonra yapılan yara sarmalar olarak yapılmıştır. Ancak bu dönemde doğrudan doğal afet zararlarının azaltılması ile İlgili olmasa da yerleşim ve yapılaşmaya yeni kurallar - getirdiği için dolaylı olarak yardımcı olduğu kabul edilen "Ebniye Nizamnamesi" ile ilk kez 1848 yılında istanbul için yerleşim kuralian getirilmiş, daha sonra 1877 yılında çıkanlan bir nizamname ile de uygulamalar imparatorluktaki tüm belediyelere yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca 1882 yılında çıkanlan Ebniye kanunu ile de belediye ilalı olan yerlerde yapılann yanında yollar ve art yapılar da kurallara ianmıstır(tablo-1}.

21 İSTANBUL DEPREMi {20'er altın yardım ve ev yapma usulleri) EBNİYE NİZAMNAMESİ (Yerleşim Kuralları - istanbul için) HlLAL-l AHMER CEMİYETİ (Kızılay Demeği) (Osmanlı Hasta ve Yararlı Askerlere İmdat ve Yardım Demeği) Yerleşim Kuralları (Bütün Belediyeler için) EBNlYE KANUNU (Alt yapı standardı) 1580 Sayıiı BELEDiYE KANUNU (Yapılaşmaya denetim görevi) Belediyelere çağdaş şehircilik anlayışı getirilmiş YAPI ve İMAR İŞLERi REİSÜĞİ'nin kuruluşu 1939 ERZiNCAN DEPREMİ DOLAYISIYLA YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN (Depremde zarar görenlere karşılıksız yardım) 4373 Sayılı TAŞKIN SULARA ve SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU : Sayılı YER SARSINTILARINDAN EVVEL ve SONRA ALINACAK TEDBiRLER HAKKINDA KANUN DEVLET SU işleri GENEL MÜDÜRLÜSÜ DESEYA- BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 7126 Sayılı SiViL MÜDAFAA KANUNU İMAR ve ISKAN BAKANUĞl'nın Kuruluşu (7116 Sayılı Kanun) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Tablo -1 :Doğal afetler nedeniyle alınan tedbirlerin tarifli gelişimindeki önemli yıllar

22 Ayrıca yine Osmanlı imparatorluğu döneminde 1868 yılında savaş afetinin meydana getirdiği yaralan sarmak amacı ile "Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere İmdat ve Yardım Demeği" kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde bu cemiyetin adı Türkiye Kızılay Demeği" olarak değiştirilmiş ve daha modem bir teşkilat biçimi ile yeniden düzenlenmiştir. Türkiye Kızılay Demeği doğal afetler sonrası açıkta kalan ailelere çadır, yiyecek, giyecek, ilk sağlık yardımı gibi yardımlar yapmaktadır. Osmanlı imparatorluğu dönemindeki afet öncesi hazırlığı kapsamayan ancak afetlerden sonra yardım etmek geleneği Cumhuriyetin ilk döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde yerleşme ve yapılaşmaya yeni kurallar getirilmesi 1923 yılında ilk Cumhuriyet Mükümeti'nin Mübadele, İmar ve Iskan Bakanlığı'nın kuruluşu İle başlamış, ancak göçmen mübadelesi ve iskanı görevlerini üstlenen bu bakanlık bir yıl sonra kaldırılmıştır yılında 1580 sayılı 'Belediye Kanunu" ile belediyelere yerleşme ve yapılaşmada denetim görevi verilmiştir. Daha sonra 1933 yılında yürürlüğe giren "Belediye Yapı ve Yollan' kanunu ile İmparatorluk döneminden beri uygulanan Ebniye Kanunu gene! olarak değiştirilmiş yerleşim, yapılaşma, yapı denetimi, vb. konuları kapsayan çağdaş şehircilik anlayışına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kanun da görülen aksaklıktan ortadan kaldırmak ve meydana gelen doğal afetlerle ilgili Kızılay, içişleri Bakanlığı, vb. teknik olmayan kuruluşlar eliyle yürütülen yardım çalışmalarını bir esasa bağlamak İçin 1939 yılında 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu değiştirilmiş ve yukanda bahsedilenişlerle ilgili görevler Yapı ve imar işleri Reisliği adı altında yeniden düzenlenen birime verilmiştir Erzincan depreminden sonra 17 Ocak 1940 tarihinde 3773 sayılı "Erzincan'da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun* çıkarılmıştır. Bu kanunla ilk kez, deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin vergileri ertelenmiş, memur ve diğer Çalışanlara 3 maaş tutarında avans verilmesi öngörülmüş ve evleri yıkılmış yada ağır hasar görmüş olanlara da ücretsiz arsa ve yapı malzemesi verilmesi kararlaştınlmıştır. Daha sonra yeni yerleşim alanları için Erzincan Belediyesine

23 istimlak yetkisi veren 3908 sayılı kanun İle bütçeye ek ödenek aktaran, mahkumları affeden, deprem bölgesine yapılacak taşımalarda ücret indirimi getiren, yurt dışından gönderilen yardım amaçlı malzemelerden gümrük vergisi ve diğer harçları kaldıran kanunlar benimsenmiştir. Ülkemizde 1941, 1942 ve 1943 yıllarında su baskınlarının meydana gelmesi üzerine 14 Ocak 1943 tarihinde Cumhuriyet döneminde ilk kez su baskınlarına karşı olay olmadan önce alınacak tedbirler ve afet sırasında yapılacak çalışmalara esaslar getiren 4373 sayılı 'Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma* isimli bir kanun çıkanlmıştır Ülkemizde 1939 Erzincan depremi ile başlayan yıllan arasında meydana gelen yıkıcı depremler serisi sonucunda kişi hayatını kaybetmiş ve civarında yapı yıkılmış yada ağır hasara uğramıştır. Dönemin Hükümeti, deprem olayının doğurduğu sonuçların yalnız yıkılanın yerine yeni ev yaparak çözümlenemeyeceğini ve ülkemizde mutlaka deprem zararlarının azaltılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiği' kararına varmış ve 18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı 'Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun'u çıkarmıştır Ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar bu kanunla başlamıştır. Ana hatlarıyla' ülkede deprem bölgelerin belirlenerek yayınlanması, buralara yapılacak yapılar için özel kuralların deprem yönetmelikleri olarak yayınlanması ve uygulanması zorunluğu, her il ve ilçe için acil yardım ve kurtarma programlarının önceden hazırlanması, belediyelerin gelişme yeni gelişme alanlannda jeolojik etütler yapılmasının zorunlu hale getirilmesi, vb. zarar azaltıcı önlemleri depremler olmadan önce almayı zorunlu kılan bu kanun, aynı zamanda depremler sırasında yapılacak işlenilende yönetici ve halkın görev ve sorumluluklarını esasa bağlamıştır Ancak daimi iskan konusu bu kanunda yer almamış olup bu konunun çözümü için eskiden olduğu gibi doğal afete uğrayan bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına göre ayrı yardım kanunları çıkarma yolu tercih edilmiştir. Bu kanun gereğince Bayındırlık Bakanlığı ilgili üniversitelerle birliği yaparak 1945 yılında ülkemizin ilk "Deprem Bölgeleri Haritası " ile Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği 1 yani bu günkü adıyla Afet 'Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hazırlanmış ve ılanması zorunlu bir kaide olarak yürürlüğe konmuştur.

24 Doğal afetlere karşı gösterilen bu kısmi duyarlığın gidişatı I. Dünya Savaşından sonra değişmiştir, l. Dünya Savaşından sonra savaş silahlannrn cephe gerilerinde de bayağı uzak mesafeleri etkilemesi ve toptan imha gücüne ulaşmış olmasından dolayı sivil halk ve askeri olmayan tesislerde cephe gerisinde olmasına rağmen büyük ölçüde savaşın etkilerine maruz kalmış bu suretle de sivil halk için bir şeyler yapma gereği ortaya çıkmış ve kafalarda 'sivil savunma * düşüncesi oluşmaya başlamıştır. Nitekim I. Dünya Savaşında ölen 9.5 milyon kişiden % 5 kadarını sivil halk teşkil etmiştir. Başlangıçta ülkelerin bir çoğunda 'pasif korunma' ad; altında bazı tedbirler getirilmiş ve çeşitli teşkilatlar kurulmuştur. II. Dünya Savaşı, cephe gerisindeki sivil halkında en az cephedeki askerler kadar, hatta onlardan daha çok tehlikelerle yüz yüze geldiği bir savaş olmuştur. II. Dünya Savaşının bilançosuna baktığımızda ölen 52 milyon Kişi içinde silahlı kuvvetler mensuplarının oranı % 52, sivil insanlann oranı ise % 48'dir. Bu zayiatlar devletleri, sadece "pasif korunma" yanında, daha değişik bir teşkilatlanma türü ile tedbirler almaya zorlamıştır. Bu sonuçtan da savunma' kavramı ortaya çıkmıştır. "sivil Bilahare yapılan değerlendirmeler savaşlarda gittikçe sivil Ölümlerin askerlere oranla daha da arttığını göstermiştir. Örneğin, 2.5 yıl kadar süren Kore savaşında 9 milyon insan ölmüş olup; ölenlerden sadece % 1&sı asker, 84*0 sivildir. Iran - Irak Savaşı, Körfez Savaşı, özellikle de Bosna - Hersek iç savaşında benzer oranlar geçerli olmuştur, öte yandan, II. Dünya Savaşından sonraki nisbeten uzun süren barış dönemi, daha önce sivil savunma kavramı içinde düşünülmeyen doğal afet ve büyük yangınların da bu kavramla irtibatlandıjlması zaruriyetini gündeme getirmiştir. Gerçekten, insan yapısı bir afet demek olan savaşa karşı yetkili bilgi ve deneyim sahibi bir teşkilattan yalnız savaş çıktığında değil, doğal afet ve büyük yangınlarda da (hatta çoğu n afet düzeyine gelmiş bulunan trafik kazalarında da) yararlanmayı düşünmek, son derece rasyonel bir yaklaşımdır ve tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler bu istikamettedir.

25 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinde bir deprem bürosu kurulmuş olup daha sonra 1955 bu büro deprem, şef ve yangınla ilgili bir şube haline dönüştürülmüştür. Söz konusu Bakanlığın Su İşleri Reisliği 1953 yılında 6200 sayılı kanunla yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yöntemlerle yararlanmak amacıyla Devlet Su işleri Genel Müdûrlürğü haline getirilmiştir, 1950'li yılların ortalarından itibaren gittikçe yoğunlaşan sanayileşme, göç ve kentleşme hareketleri kentlerimizde olumsuz gelişmelere yol açmış ve 1933 yılında çıkarılan "Belediye Yapı ve Yollar" kanunu yerleşme ve yapılaşmaların denetimi açısından yetersiz kalmaya başlamıştır. Bunun üzerine yerleşim alanlarının belirlenmesi sırasında doğal afet tehlikesinin ortaya çıkanlması ve fenni mesuliyet sistemi ile yapı denetimine önem veren 6785 sayılı "İmar Kanunu* 1956 yılında çıkartılmıştır. Bu kanunla ülkede önemi gittikçe artan imar, konut ve afet politikalarının yürütülmesi için İmar ve İskan Bakanlığının Kuruluş hazırlıklan başlamıştır ile 1956 yıllan arasında meydana gelen doğal, afetlerden etkilenenler için halka ayrı ayn çıkarılelj kanunlarla daimi iskan y'ardımfan yapılmıştır yılında, görevleri arasında afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak olan imar ve İskan Bakanlığı 7116 sayılı kanunla kurulmuştur. Aynı yıl çıkartılan 7126 sayılı kapsamına doğal afetler sırasında kurtarma ve İlk yardım çalışmalarını da alan 'Sivil Müdafaa* kanunu da bu konuda önemli bir boşluğu doldurmuş ve bütün il ve ilçelerde kurulması sağlanmıştır. 'Sivil Savuma" teşkilatlarının Doğal Afetler konusundaki en önemli yasal gelişme ise 15, tarihinde, çeşitli değişikliklerle bu gün halen yürürlükte olan, 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un çıkartılması olmuştur sayılı bu kanun her doğal afet için yeni bir kanun çıkarma yerine afetlerle ilgili çıkartılmış tüm kanunların tek bir kanun olarak toplanmasını sağlamıştır. Afet zararlarının azaltılması için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken işleri

26 açıklayan bu kanun, daha ünce yapıldığı gibi her afet olayında yeni bir yardım kanununun çıkarılmasını önlemek amacıyla Genel Bütçe dışında bir "Afet Fonu" oluşturulmasını öngörmüştür. Bu fonun ana gelir kaynakları aşağıdaki gibidir - Genel Bütçeden her yıl aktarılan ödenekler, - KİT bilanço karlarının %3'ü, -Bağışlar, - Borçlandırılan vatandaşların geri ödemeleri, vb sayılı kanunun bir özelliği de deprem ve su baskını dışında kalan heyelan, kaya ve çığ düşmeleri, yangın, fırtına, vb. afetleri de kapsamı içine alarak "muhtemel afet* kavramı getirip, bu afetler olmadan önce can ve mal güvenliği açısından, gelecekte afete maruz kalabilecek yerleşimleri de ihtiva etmiş olmasıdır. Ayrıca, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu' na göre, içişleri Bakanlığı bünyesinde bir "Sivil Savunma fonu* oluşturulmuştur. Bu fon sivil savunma hizmetlerinin tedviri, eğitim, tesis, vasıta, ilaç, malzeme,, teçhizat ve sair İhtiyaç maddeleri masraflarını karşılamak için kurulmuştur. Bu fon şu gelirlerden oluşun - Devlet Gelir Bütçesi adi gelirlerinin binde biri, - Giderlerini özel idare gelirleri ile karşılayan ve devletten yardım görmeyen katma bütçeli idareler gelir bütçelerinin «0.11, - Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilen ve sermayesinde devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketlerle resmi ve hususi bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküller İle sermayesinin yansından fazlasına bunların iştiraki suretiyle tesis edilen ortaklıkların bütçelerinin veya büançolanndak! safi kariannın % O.S'I.

27 yıllan arasında yoğun olarak meydana gelen doğal afetlerden elde edilen bilgi ve yeni ihtiyaçların ışığı altında 1968 yılında 7269 sayılı kanun hizmetin hızlı ve etkili olabilmesi için 1051 sayılı kanunla değiştirilmiş ve kanuna 7 madde eklenmiştir yıllan arasında meydana gelen depremler (1968 Amasra-Bartın, 1969 Demirci ve Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur ve Bingöl) nedeniyle Afet Fonu gelirleri yetersiz kalmış 1972 yılında 1571 sayılı * Bazı Tekel Maddeleri Fîatlanna Yapılan Zamdan Elde Edilen Hasılatın T.C. Merkez Bankası'nda Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun' çıkartılmış ve böylece münhasıran deprem afetlerinin zararlarını karşılamak üzere ayrı bir deprem fonu oluşturulmuştur sayılı kanunun zaman içerisinde ortaya çıkan İhtiyaçlar ve yeni gelir kaynaklan aranması yönlerinden 1961 yılında 2479 sayılı kanunla, 1985 yılında 3177 sayıl) kanunla ve son olanakta 1995 yılında 4133 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş veya bazı maddeler eklenmiştir Erzincan depreminden sonra 7269 sayılı kanunun sosyal ve ekonomik kayıpları azaltmaya imkan vermemesi üzerine 28 Ağustos 1992 tarihinde 3838 sayılı 'Erzincan, Gümüşhane, ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Sımak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun" çıkartılmıştır. Daha sonra diğer yöreler içinde benzer bir kanun hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmış ve 23 Temmuz 1995 tarihinde 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun' çıkartılmıştır. Bu kanun, 1995 Dinar depreminden sonra öngörülen eksiklikleri gidermek içinde, 16 Kasım 1995 tarih ve 4133 sayılı tonunla değiştirilmiş ve yeni bazı maddeler eklenmiştir. Görüldüğü gibi hükümetler her afetten sonra yaralan sarmaya çalışmış, bu yöne maddi ve manevi her türlü kaynağı afet ve hemen sonraki faaliyetlere teksif etmiştir.

28 IV. ÜLKEMiZDE KONU ÎLE ilgili MEVZUAT Konuyla ilgili doğaldan veya dolaylı Kanun. Tüzük. Yönetmelik araştırması, gelişen olaylara karşı alınan tedbirlerin sayısı hakkında bir fikir verecektir. Ulusal bir politikanın tesbiti ve bu politikanın tatbiki İle İlgili organizasyonun belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. A-ANAYASA Madde 119: Doğal afetler dolayısıyla olağanüstü hal ilanını; Madde 121: Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme yapma hakkını etmektedir. izan B-KANUNLAR: Sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısİyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun*. Kabul Tarihi: Sayılı "Olağanüstü Hal Kanunu'. KabüJ Tarihi: Sayılı 'Sivil Müdafaa Kanunu'. Kabü! Tarihi: , Sayılı 'Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Aleti ile Sımak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun' Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ilişkin Hizmetlein Yürütülmesine Dair Kanun' Sayılı, ' Tarih ve 4123 Sayılı Kanun ile Tarih ve 7269 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun* Sayılı "Taşkın Sular ve Baskınlara Karşı Koruma Kanunu 1. K.T.; Sayılı "Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliği Kanunu". K.T.: Sayılı 'Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun', K.T.:

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU HAZiRAN/1997 BAŞLANGIÇ Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı