T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU"

Transkript

1 T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997

2 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA B-KANUNLAR C-TÜZÜKLER D-YÖNETMELİKLER V. AFET YÖNETİMİ UYGULAMALARINDAKİ GENEL DURUM A-YABANCI ÜLKELERDE B-ÜLKEMIZDE VI. SONUÇ VII. ÖNERİLER VIII. KAYNAKLAR

3 I. GiRiŞ Coğrafik konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, ülkemiz büyük ölçüde can ve ma! kayıplarına yol açan doğa! afellefie sık karşılaşan ülkeler arasında yer almaktadır. Osmanlı imparatorluğu Dönemi dahil Cumhuriyet Hükümetleri doğa! afetlerle meydana gelen hasarların telafisi yönünde yoğun çalışmalar yapmışlardır. Ağiriıklı olarak afet olduktan sonra yaraların sarılmasına yönelik bu çalışmalar günümüz şartlarında yetersiz olduğu ve mevcut mevzuatta istenilen düzeyde bir koordinasyonun yapılamadığı görüşüyle Bakanlar seviyesinde bir kurulun oluşturulmasına karar verilmiş ve Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu 28/02/1978 tarih ve 7/15091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşkil edilmiş ve 54. Hükümetimizde 04/09/1996 gün ve 1996/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kurul Başkanlığı görev: Devlet bakanı Sn. Mehmet ALTINSOYa verilmiş olup kurul üyeleri Sn. içişleri Bakanı, Sn. Maliye Bakanj, Sn. Bayındırlık ve Iskan Bakanı ile Sn. Sağlık Bakanından oluşmuştur. Daha etkin ve toplumun beklentilerine cevap verecek bir çalışma yapılabilmesini teminen, 14/11/1996 gün ve sayılı Başbakan Oluru ile "Doğal Afetler Koordinasyon KurulıTna bağlı- olarak görev yapacak 'Doğal Afetler Koordinasyon Başmüşavirttği' oluşturulmuştur. Bu müşavirliğin görevi; ülkemizde zaman zaman meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak yapılacak çalışmalar He alınacak önlemlerin ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yerine getirihnesi, doğal afet öncesi alınacak tedbirlerle ilgili uzun ve kısa vadeli plan ve projelerin geliştirilmesi, araştırma ve incelemeler yapılması, yaptırılması ve uygulanmasını temin edecek tedbirlerin alınmasın: sağlamaktır* şeklinde belirtilmiştir. Müşavirliğe verilen bu görev ise günümüzde hızla gelişen tatbiki bir bilim dalı olan 'Afet Yönetimi"ni tarif etmektedir.

4 Doğal afetler yaşantımızın bir parçası olup eskiden ete vardı, şimdi de var, gelecekte de var olacak dinamik bir oluşumdur. Yeryüzüne aksetmesi belirsizliklerle dolu olgp din. dil, ırk ve millî sınır tanımaz. Ayrıntılı olarak incelendiğinde doğal kaynaklı dediğimiz afet'in hiçte öyle olmadığı da görülür, insan oğlunun bilinçsiz ve vurdumduymaz davranışları afet'i davet etmektedir. Doğal afetlerin etkisini azaltmak yalnızca Hükümetlerin yapabileceği bir uygulama değildir. Toplumun her ferdinin, ister kamu ister Özel olsun her kurumun üzerinde hassasiyetle durması lazım gelen bir oluşumdur. Bir doğal afetin vuku bulması milli bazda iki ana unsuru beraberinde getirir. * 1. Milli varlıkiann kaybı; 2. Afetin yaralarını toplumun istediği yönde sarmak için yapılan yatırımların normal kalkınma plan ve programlarının gen kalmasına sebep olması. Dolayısıyla afet yönetimi, milli bir politika olarak ele alınıp afet öncesi ve afet sonrası yapılan çalışmalarda bir denge sağlamalıdır. Doğal âfetler dolayısıyla Gayrisafi Milli Hasılamızın % 1-4'üne varan kayıpların "herseyi devlet karşılasın" mantığıyla hazırlanmış olan mevcut mevzuat ile karşılanması mümkün değildir. Bu eksikliği gidermek gayesiyle yıllannı kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Konut Bölümünde üç ayn yerde afetlere ilişkin düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. - Afete ilişkin mevzuat günün şartlanna göre değiştirilecektir. - Yüzde 92si deprem bölgelerinde bulunan ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılacak, afet riskini en aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır. - Afet öncesi ve afetin vukuu bulması halinde acil karartann alınıp uygulamaya konulabilmesi için bu işle uğraşan kurum ve kuruluşların diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlayacak bir yapıda olması ve etkili tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayıst ile Alınacak.Tedbirler İle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun yeniden düzenlenecektir.

5 Globalleşen bu günün dünyasında sınır tanımayan doğal afetlerin meydana gelmesi yalnız afetin olduğu ülke veya yakın ülkeleri değil dünya ekonomik ve sosyal dengelerini de etkilemektedir. Bu nedenlerle yılları arası Birleşmiş Milletler tarafından -Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası 10 Yılı* olarak ilan edilmiş ve üye ülkeler afetlerle mücadelede işbirliği yapmaya davet edilmişlerdir. Ülkemizde etkili olan doğal afetler depremler, heyelanlar, kaya düşmeleri (jeolojik kökenli) ile su baskınları, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmesi, vb meteorolojik kökenli diğer afetler olarak sıralanabilir. Son 65 ysl içinde doğal afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistikleri dikkate alındığınds, hasarın % 61'inin depremler, % 15'inin heyelanlar, % 14'ünün su baskınları, % 5'inin kaya düşmeleri, % 4*unün yangınlar ve % 1'inin meteorolojik kökenli afetler (çığ, fırtına, vb.) nedeniyle meydana geldiği görülmektedir (Şekil-1). Bu değerler bize doğal afetlerle ilk akla gelenin neden depremler olduğunu işaret etmektedir. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından olan Alp - Himalaya kuşağı içinde yer alan ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı açısından dünyada ilk sıralacda yer almaktadır (Şekil-2). Olkerilizde yıkıcı bir deprem her 1.5 yılda veya daha kısa bir süre içinde meydana gelmektedir. Son yüzyılda Ülkemizde tahribata yol açan 128 deprem meydana gelmiş ve bu depremler nedeniyte vatandaşımız hayatını kaybettiği ve civannda da yapının ağır hasar gördüğü veya yıkıldığını kayıtlar göstermektedir ( Ek-1, ŞekİI-3 ve ŞekiM). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre ülkemiz topraklarının yaklaşık % 92'si farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içinde yer almakta ve nüfusun aşağı yukarı % 95'ide bu alanlarda yaşamaktadır (Şekil- 5). Bu bölgelerin ortalama % 44'ü ise büyük depremler üretebilecek aktif fay zonlandır. Son 10 yılda depremler nedeniyle uğranılan kayıplara bir kaç çarpıcı örnek verirsek; 1983 Erzurum-Kars depreminde 1155 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 3241 yapı ağır hasar görmüş yada yıkılmıştır Erzincan depreminde ise 653 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6702 yapı ağır hasara uğramış veya yıkılmış ve o günkü şartlarda S trilyon Liralık maddi kayıpla karşılaşılmıştır.

6

7 Şekil - 2 ; Dünya Deprem Kuşakla

8 ŞEKlL-3 : TÜRKİYE'DE DEPREMLERDE OLUŞAN CAN KAYIPLARI

9 ŞEKiL-* : TÜRKİYE'DE DEPREM HASARLARI ( tsbs)

10 DOĞAL AFETLER GENEL RAPORU

11 ^1995 Dinar Depremi de 94 can kaybına, 4909 yapının ağır hasara uğramasına 'veya yıkılmasına neden olmuştur. Dinar afetinin yaralannı sarmak için bu güne ir 8 triyon TL'ye yakın harcama yapılmıştır. Depremlere ek olarak, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde heyelanlar ve İfpoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çığ düşmeleri yoğun olarak a gelmektedir (Şekil-6) yılından bu yana kayıtlara göre 936 nımız hayatını kaybederken 5658 adet meskenede nakil kararı verilmiştir. 35 yılda yaklaşık 5500 yerleşim alanında heyelan ve 750 yerleşim e ise kaya düşmesi olayları meydana gelmiştir. Bu olaylarda da 200 uz hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar nedeniyle nesken için nakil karan alınmıştır. Son yıllarda büyük boyutlu maddi ı neden olan heyelanlar 1985 Sinop-Zonguldak ve 1990 Trabzon e meydana gelmişlerdir, Trabzon yöresindeki doğal afette heyelanlarla e sellerde meydana gelmiş ve 60 kişinin ölümüne ve S'lık maddi a neden olmuştur. Su baskınlarına bir örnek te 1980 Adana ve KMaraş ı meydana gelen ve S'lık maddi kayıba neden olan Su baskınlarına İlişkin yapılan bir istatistiksel çalışmada I yıllan arasında ülkemizde meydana gelen 568 taşkında 838 kişinin ıı kaybettiği ve hektar büyüklüğündeki alanın sular altında jı belirtilmektedir (Şekif-7). Bu olaylar ülkemizin afetlerle ne kadar iç içe olduğunu çarpıcı olarak göstermektedir. Son 60 yıllık istatistikler, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu direkt ekonomik kayıpların her yıl Gayri Safi Milli Hasılamızın % 1'l mertebesinde olduğunu göstermektedir. Bu kayıplara yok oian stok, üretim ve pazar kayıplan ile işsizlik ve fiat artışlan, vb. dolaylı ekonomik kayıplar da eklendiğinde toplam ekonomik kayıplar Gayri Safi Milli Hasılanın % 3-4'üne kadar ulaşmaktadır. Dünya istatistiklerine göre 1996 yılında doğal afetlerin sebep olduğu lasar 500 milyar $ ve can kaybı da kişi civarındadır (Şekil-8 ve. Dünya gündeminde de yer alan doğal afetlerle İlgili çalışmaların Başmüşavirliğimize verilen görevlerin tam ve tatminkar olarak li teminen Cılke içi ve dışı genel durum Sesbrti, karşılaşılan e çözüm önerilerini ilgili otoritenin bilgisine sunmak üzere bu rapor

12

13

14

15

16 Aynntıya girmeden önce rapor içinde sık sık bahsedilen tehlike ve afet kavramlarını tanımlamanın faydası İzahtan varestedir. Bilindiği üzere, tehlike doğal veya insanlar tarafından oluşturulmuş ortamda, insan hayatını ve etkinliklerini, sosyal ve ekonomik yapıyı, mal ve hizmetleri önemli boyutlarda olumsuz yönde etkileyebilecek "ender olaylar* olarak tanımlanmaktadır. Afet ise bu olayın sonucudur. Yani afet insan toplulukları için büyük oranda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı etkileyip kesintiye uğratan müdahale gerektiren olağan üstü doğal, teknolojik ve insan yapısı kökenli oiayiann sonucudur. Görüldüğü üzere afet genel olarak aşağıda belirtilen karakterleri yansıtmaktadır. - Hayatın normal seyri bozulur. Bozulma genellikle beklenmedik bir anda ani, yaygın ve acıfrtasız olarak,meydana gelir. - İnsanlar hayatlarını kaybeder, yaralanır, sakatlanır ve fiziksel sağlıktan yanında psikolojik sağlıkları da etkilenir. - Sosyal yapı etkilen i r. Ülke yönetimi sıkıntıya girer, ekonomik yapı bozulur, yapılar, haberleşme, ulaşım, vb. temel alt yapı servis dışı kalır. - Afetzedelerin bannma beslenme, tıbbi yardım, sosyal tedavi, vb. İhtiyaçları ortaya çıkar. Afet tanımı dikkate alındığında, afetlerle mücadelede, afet yönetiminin aaal ve dinamik bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Afet yönetimi temelde bir kriz yönetimi olup planlama, araştırma, organizasyon, koordinasyon, denetim ve yönetim fonksiyonlarını kapsar Afet etkilerinin azaltılması için de ilgili birimlerin bertikte ve uyum içinde çalışmaları gerekir. Kısacası afet yönetimini, planlama, araştırma ve gözlem İle etkilerin azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin gelişimi ' Çin önleme, zarar azaltma, hazırlık, acil müdahale ve İyileştirme problemlerine.çözüm arayan geniş kapsamlı ve çok displinli bir bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür

17 Afetlerle mücadele, zaman diliminde süreklilik gerektiren ve içice girmiş safhalardan meydana gelmektedir (Şekil-10). Çalışmaların özelliği açısından bir sanfa öncekilerden etkilenir ve sonrakileri de etkiler. tanımlan aşağıdaki gibi verilebilir. Bu safhaların kısaca - Zarar Azaltma Safhası: Bu safha, afet tehlikesinin mümkünse Önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için yapılan tüm etkinlikler ve önlemleri kapsar (kanuni mevzuatın gözden geçirilmesi, afet yönetmeliklerinin ve harita lan n ı n günceiiestirilmeleri, afet gözlem şebekelerinin kurulmaları/genişletilmeleri, afet tehlikesinin bölgesel ve yerel ölçekte belirlenmesi, bilimsel ve teknik araştirmaların planlanması/yürütülmesi, afet önleyici mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi/uygulanması, afetler ve korunma yöntemlerinin her seviyede kamuya duyurulması, vb.). Uygulama, iyileştirme ve yeniden inşa safhaları ile başlar ve yeni bir afet oluncaya kadar devam eder. - Hazırlık Safhası: Bu safha meydana gelmesi halinde afetin olumsuz etkilerini ve vereceği zaran azaltmak için hızlı, uygun ve^etkili yöntemlerle ortadan. kaldırabilmek için yapılan çalışmaları kapsar. Bunlar; afet yönetim planlarının..yapılması, denenmesi ve güncelleştirilmesi ile görev alacak personelin,, eğitimini, bölgesel depoların tesisi ve gerekli malzemelerin stoklanmastnı,..jhaberleşme, alarm ve eften uyarı sistemlerinin tesisi ve geliştirilmesini, vb. Kurtarma / ilk Yardım Safhası: Bu safha afetin oluşumundan hemen sonra l başlayan en kısa zaman diliminde en çok insan canını kurtarmaya ve zarann iren az hasarla atlatılmasına yönelik çalışmalara kapsar. Bu gruba yaralıların visl, açıkta kalanların beslenme, giyinme, barınma, korunma, yıkıntıların ıniması, vb. ihtiyaçlarının giderilmesi cabaianda girer. Ana afetin neden sği ikincil afet olaylanntn da üstüne bu safhada gidilir.

18 AFET YÖNETİM ÇARKI AFET Katırlık 'urtarma/llk Yardım A F E T Zomr Azaltma ^^^ iyileştirme n ^»*^" Yeniden inşa S O N R A S I

19 - iyileştirme Safhası: Bu safhada yapılan çalışmalann âna hedefi afetzedelerin haberleşme, ulaşım, alt yapı, eğilim, uzun sureli geçici iskan, ekonomik ve sosyal faaliyetler, vb. vazgeçilmez etkinliklerin mınumum seviyede de olsa karş ı lanabi Imesi d ir. - Yeniden İnşa Safhası: Afetten etkilenen insanların hayatlarını afet öncesine göre daha yukarı seviyeye çekebiimek için yapılan çalışmalar bu safhada mütalaa edilirler. Bu çalışmalar içinde hasar gören tüm yapı ve tesislerin durumlarına göre yeniden inşası veya tamiri ile bozulan ekonomik, sosyal ve psikolojik durumun iyileştirilmesi, vb. konular yer almaktadır. Bu safha afetin büyüklüğüne bağlı olarak bir kaç yıl sürebilir. Afet yönetim çarkına bakıldığında, Afetten sonra yapılacak Kurtarma/ilk Yardım, iyileştirme ve Yeniden inşa safhaları ile Afet öncesi yapılacak Zarar Azaltma ve Hazırlık safhalannın milli politikaları oluşturan gruplaşmalar olduğu ortaya çıkar. Ülke şartlarını ancak afet ve hemen sonrası yapılacak işlere teksif eden politikalar yanında, gerekli iyileştirme, inşa, zarar azaltma tedbirlerinin alınması ve nihayet muhtemel bir afete hazırlıklı olma safhalarına da ülke kaynaklarını yönlendiren politikalar vardır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi, ekonomik durumu ve halkın afete bakış açısı bu politikaların tesbiiinde rol oynar. Hangi milli politika olursa olsun; -muhtemel afet. - mevcut kaynaklar, -organizasyon ihtiyacı,.-planlama, eğitim, '. açıklıkla belirtilmeli ve çalışma süematiği dinamiği

20 . DOĞAL AFETLER VE ALINAN TEDBİRLERİN TARİHÎ GELİŞİMİ Doğa! olaylar arz küremizin jeolojik tarihçesi kadar (6 milyar yıl) eski olmasına rağmen doğa! afetler insanlık tarihi kadar eski olup buna savaşların yol açtığı afetlerde eklendiğinde sivil halkın her zaman büyük oranda can ve mal kayıplarına uğradığını görmekteyiz. Tarihsel belgelerden Anadoluda afet olaylarının çok eskilere dayandığı, önemli yerleşim merkezlerinin hasara uğradığı ve bazılannın da yerlerinin değiştirildiği bilinmektedir. Doğa! afetlerden etkilenenlere yardım edilmesi geleneği çok eskilere kadar uzanmaktadır. Bu konudaki ilk yazılı örnek 1509 İstanbul depreminde görülmektedir. Bu depremde civarında insan öldüğü ve toplam 1156 yapının yıkıldığı veya ağır hasara uğradığı bilinmektedir. Bu afet nedeniyle donemin padişahı it. Beyazıt yayınladığı bir fermanla yeniden ev yapılması şartıyla aile başına 20 altın bağışta bulunmuştur. Bu ferman kapsamında usta görevlendirilmiş ve yaş arasındaki erkeklerin inşaat işlerinde çalışmaları emredilmiştir. Ayrıca dolgu zeminler Özerine ev yapmak yasaklanmış ve ahşap-karkas (hımış) yapı türü teşvik edilmiştir. Bu uygulama iki noktadan çok önemlidir 1. Afetzedelere karşılıksız ev yapma alışkanlığının başlatılmış olması. 2. Afet çarkının fevkalade önemli olan "Zarar Azaltma safhası'nın bilinen ilk uygulaması olmasıdır. Osmanlı imparatorluğu döneminde afetleri» ilgili yardımlar genel olarak padişah fenmanlan ile doğal afetlerden sonra yapılan yara sarmalar olarak yapılmıştır. Ancak bu dönemde doğrudan doğal afet zararlarının azaltılması ile İlgili olmasa da yerleşim ve yapılaşmaya yeni kurallar - getirdiği için dolaylı olarak yardımcı olduğu kabul edilen "Ebniye Nizamnamesi" ile ilk kez 1848 yılında istanbul için yerleşim kuralian getirilmiş, daha sonra 1877 yılında çıkanlan bir nizamname ile de uygulamalar imparatorluktaki tüm belediyelere yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca 1882 yılında çıkanlan Ebniye kanunu ile de belediye ilalı olan yerlerde yapılann yanında yollar ve art yapılar da kurallara ianmıstır(tablo-1}.

21 İSTANBUL DEPREMi {20'er altın yardım ve ev yapma usulleri) EBNİYE NİZAMNAMESİ (Yerleşim Kuralları - istanbul için) HlLAL-l AHMER CEMİYETİ (Kızılay Demeği) (Osmanlı Hasta ve Yararlı Askerlere İmdat ve Yardım Demeği) Yerleşim Kuralları (Bütün Belediyeler için) EBNlYE KANUNU (Alt yapı standardı) 1580 Sayıiı BELEDiYE KANUNU (Yapılaşmaya denetim görevi) Belediyelere çağdaş şehircilik anlayışı getirilmiş YAPI ve İMAR İŞLERi REİSÜĞİ'nin kuruluşu 1939 ERZiNCAN DEPREMİ DOLAYISIYLA YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN (Depremde zarar görenlere karşılıksız yardım) 4373 Sayılı TAŞKIN SULARA ve SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU : Sayılı YER SARSINTILARINDAN EVVEL ve SONRA ALINACAK TEDBiRLER HAKKINDA KANUN DEVLET SU işleri GENEL MÜDÜRLÜSÜ DESEYA- BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 7126 Sayılı SiViL MÜDAFAA KANUNU İMAR ve ISKAN BAKANUĞl'nın Kuruluşu (7116 Sayılı Kanun) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Tablo -1 :Doğal afetler nedeniyle alınan tedbirlerin tarifli gelişimindeki önemli yıllar

22 Ayrıca yine Osmanlı imparatorluğu döneminde 1868 yılında savaş afetinin meydana getirdiği yaralan sarmak amacı ile "Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere İmdat ve Yardım Demeği" kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde bu cemiyetin adı Türkiye Kızılay Demeği" olarak değiştirilmiş ve daha modem bir teşkilat biçimi ile yeniden düzenlenmiştir. Türkiye Kızılay Demeği doğal afetler sonrası açıkta kalan ailelere çadır, yiyecek, giyecek, ilk sağlık yardımı gibi yardımlar yapmaktadır. Osmanlı imparatorluğu dönemindeki afet öncesi hazırlığı kapsamayan ancak afetlerden sonra yardım etmek geleneği Cumhuriyetin ilk döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde yerleşme ve yapılaşmaya yeni kurallar getirilmesi 1923 yılında ilk Cumhuriyet Mükümeti'nin Mübadele, İmar ve Iskan Bakanlığı'nın kuruluşu İle başlamış, ancak göçmen mübadelesi ve iskanı görevlerini üstlenen bu bakanlık bir yıl sonra kaldırılmıştır yılında 1580 sayılı 'Belediye Kanunu" ile belediyelere yerleşme ve yapılaşmada denetim görevi verilmiştir. Daha sonra 1933 yılında yürürlüğe giren "Belediye Yapı ve Yollan' kanunu ile İmparatorluk döneminden beri uygulanan Ebniye Kanunu gene! olarak değiştirilmiş yerleşim, yapılaşma, yapı denetimi, vb. konuları kapsayan çağdaş şehircilik anlayışına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kanun da görülen aksaklıktan ortadan kaldırmak ve meydana gelen doğal afetlerle ilgili Kızılay, içişleri Bakanlığı, vb. teknik olmayan kuruluşlar eliyle yürütülen yardım çalışmalarını bir esasa bağlamak İçin 1939 yılında 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu değiştirilmiş ve yukanda bahsedilenişlerle ilgili görevler Yapı ve imar işleri Reisliği adı altında yeniden düzenlenen birime verilmiştir Erzincan depreminden sonra 17 Ocak 1940 tarihinde 3773 sayılı "Erzincan'da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun* çıkarılmıştır. Bu kanunla ilk kez, deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin vergileri ertelenmiş, memur ve diğer Çalışanlara 3 maaş tutarında avans verilmesi öngörülmüş ve evleri yıkılmış yada ağır hasar görmüş olanlara da ücretsiz arsa ve yapı malzemesi verilmesi kararlaştınlmıştır. Daha sonra yeni yerleşim alanları için Erzincan Belediyesine

23 istimlak yetkisi veren 3908 sayılı kanun İle bütçeye ek ödenek aktaran, mahkumları affeden, deprem bölgesine yapılacak taşımalarda ücret indirimi getiren, yurt dışından gönderilen yardım amaçlı malzemelerden gümrük vergisi ve diğer harçları kaldıran kanunlar benimsenmiştir. Ülkemizde 1941, 1942 ve 1943 yıllarında su baskınlarının meydana gelmesi üzerine 14 Ocak 1943 tarihinde Cumhuriyet döneminde ilk kez su baskınlarına karşı olay olmadan önce alınacak tedbirler ve afet sırasında yapılacak çalışmalara esaslar getiren 4373 sayılı 'Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma* isimli bir kanun çıkanlmıştır Ülkemizde 1939 Erzincan depremi ile başlayan yıllan arasında meydana gelen yıkıcı depremler serisi sonucunda kişi hayatını kaybetmiş ve civarında yapı yıkılmış yada ağır hasara uğramıştır. Dönemin Hükümeti, deprem olayının doğurduğu sonuçların yalnız yıkılanın yerine yeni ev yaparak çözümlenemeyeceğini ve ülkemizde mutlaka deprem zararlarının azaltılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiği' kararına varmış ve 18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı 'Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun'u çıkarmıştır Ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar bu kanunla başlamıştır. Ana hatlarıyla' ülkede deprem bölgelerin belirlenerek yayınlanması, buralara yapılacak yapılar için özel kuralların deprem yönetmelikleri olarak yayınlanması ve uygulanması zorunluğu, her il ve ilçe için acil yardım ve kurtarma programlarının önceden hazırlanması, belediyelerin gelişme yeni gelişme alanlannda jeolojik etütler yapılmasının zorunlu hale getirilmesi, vb. zarar azaltıcı önlemleri depremler olmadan önce almayı zorunlu kılan bu kanun, aynı zamanda depremler sırasında yapılacak işlenilende yönetici ve halkın görev ve sorumluluklarını esasa bağlamıştır Ancak daimi iskan konusu bu kanunda yer almamış olup bu konunun çözümü için eskiden olduğu gibi doğal afete uğrayan bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına göre ayrı yardım kanunları çıkarma yolu tercih edilmiştir. Bu kanun gereğince Bayındırlık Bakanlığı ilgili üniversitelerle birliği yaparak 1945 yılında ülkemizin ilk "Deprem Bölgeleri Haritası " ile Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği 1 yani bu günkü adıyla Afet 'Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hazırlanmış ve ılanması zorunlu bir kaide olarak yürürlüğe konmuştur.

24 Doğal afetlere karşı gösterilen bu kısmi duyarlığın gidişatı I. Dünya Savaşından sonra değişmiştir, l. Dünya Savaşından sonra savaş silahlannrn cephe gerilerinde de bayağı uzak mesafeleri etkilemesi ve toptan imha gücüne ulaşmış olmasından dolayı sivil halk ve askeri olmayan tesislerde cephe gerisinde olmasına rağmen büyük ölçüde savaşın etkilerine maruz kalmış bu suretle de sivil halk için bir şeyler yapma gereği ortaya çıkmış ve kafalarda 'sivil savunma * düşüncesi oluşmaya başlamıştır. Nitekim I. Dünya Savaşında ölen 9.5 milyon kişiden % 5 kadarını sivil halk teşkil etmiştir. Başlangıçta ülkelerin bir çoğunda 'pasif korunma' ad; altında bazı tedbirler getirilmiş ve çeşitli teşkilatlar kurulmuştur. II. Dünya Savaşı, cephe gerisindeki sivil halkında en az cephedeki askerler kadar, hatta onlardan daha çok tehlikelerle yüz yüze geldiği bir savaş olmuştur. II. Dünya Savaşının bilançosuna baktığımızda ölen 52 milyon Kişi içinde silahlı kuvvetler mensuplarının oranı % 52, sivil insanlann oranı ise % 48'dir. Bu zayiatlar devletleri, sadece "pasif korunma" yanında, daha değişik bir teşkilatlanma türü ile tedbirler almaya zorlamıştır. Bu sonuçtan da savunma' kavramı ortaya çıkmıştır. "sivil Bilahare yapılan değerlendirmeler savaşlarda gittikçe sivil Ölümlerin askerlere oranla daha da arttığını göstermiştir. Örneğin, 2.5 yıl kadar süren Kore savaşında 9 milyon insan ölmüş olup; ölenlerden sadece % 1&sı asker, 84*0 sivildir. Iran - Irak Savaşı, Körfez Savaşı, özellikle de Bosna - Hersek iç savaşında benzer oranlar geçerli olmuştur, öte yandan, II. Dünya Savaşından sonraki nisbeten uzun süren barış dönemi, daha önce sivil savunma kavramı içinde düşünülmeyen doğal afet ve büyük yangınların da bu kavramla irtibatlandıjlması zaruriyetini gündeme getirmiştir. Gerçekten, insan yapısı bir afet demek olan savaşa karşı yetkili bilgi ve deneyim sahibi bir teşkilattan yalnız savaş çıktığında değil, doğal afet ve büyük yangınlarda da (hatta çoğu n afet düzeyine gelmiş bulunan trafik kazalarında da) yararlanmayı düşünmek, son derece rasyonel bir yaklaşımdır ve tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler bu istikamettedir.

25 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinde bir deprem bürosu kurulmuş olup daha sonra 1955 bu büro deprem, şef ve yangınla ilgili bir şube haline dönüştürülmüştür. Söz konusu Bakanlığın Su İşleri Reisliği 1953 yılında 6200 sayılı kanunla yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yöntemlerle yararlanmak amacıyla Devlet Su işleri Genel Müdûrlürğü haline getirilmiştir, 1950'li yılların ortalarından itibaren gittikçe yoğunlaşan sanayileşme, göç ve kentleşme hareketleri kentlerimizde olumsuz gelişmelere yol açmış ve 1933 yılında çıkarılan "Belediye Yapı ve Yollar" kanunu yerleşme ve yapılaşmaların denetimi açısından yetersiz kalmaya başlamıştır. Bunun üzerine yerleşim alanlarının belirlenmesi sırasında doğal afet tehlikesinin ortaya çıkanlması ve fenni mesuliyet sistemi ile yapı denetimine önem veren 6785 sayılı "İmar Kanunu* 1956 yılında çıkartılmıştır. Bu kanunla ülkede önemi gittikçe artan imar, konut ve afet politikalarının yürütülmesi için İmar ve İskan Bakanlığının Kuruluş hazırlıklan başlamıştır ile 1956 yıllan arasında meydana gelen doğal, afetlerden etkilenenler için halka ayrı ayn çıkarılelj kanunlarla daimi iskan y'ardımfan yapılmıştır yılında, görevleri arasında afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak olan imar ve İskan Bakanlığı 7116 sayılı kanunla kurulmuştur. Aynı yıl çıkartılan 7126 sayılı kapsamına doğal afetler sırasında kurtarma ve İlk yardım çalışmalarını da alan 'Sivil Müdafaa* kanunu da bu konuda önemli bir boşluğu doldurmuş ve bütün il ve ilçelerde kurulması sağlanmıştır. 'Sivil Savuma" teşkilatlarının Doğal Afetler konusundaki en önemli yasal gelişme ise 15, tarihinde, çeşitli değişikliklerle bu gün halen yürürlükte olan, 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un çıkartılması olmuştur sayılı bu kanun her doğal afet için yeni bir kanun çıkarma yerine afetlerle ilgili çıkartılmış tüm kanunların tek bir kanun olarak toplanmasını sağlamıştır. Afet zararlarının azaltılması için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken işleri

26 açıklayan bu kanun, daha ünce yapıldığı gibi her afet olayında yeni bir yardım kanununun çıkarılmasını önlemek amacıyla Genel Bütçe dışında bir "Afet Fonu" oluşturulmasını öngörmüştür. Bu fonun ana gelir kaynakları aşağıdaki gibidir - Genel Bütçeden her yıl aktarılan ödenekler, - KİT bilanço karlarının %3'ü, -Bağışlar, - Borçlandırılan vatandaşların geri ödemeleri, vb sayılı kanunun bir özelliği de deprem ve su baskını dışında kalan heyelan, kaya ve çığ düşmeleri, yangın, fırtına, vb. afetleri de kapsamı içine alarak "muhtemel afet* kavramı getirip, bu afetler olmadan önce can ve mal güvenliği açısından, gelecekte afete maruz kalabilecek yerleşimleri de ihtiva etmiş olmasıdır. Ayrıca, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu' na göre, içişleri Bakanlığı bünyesinde bir "Sivil Savunma fonu* oluşturulmuştur. Bu fon sivil savunma hizmetlerinin tedviri, eğitim, tesis, vasıta, ilaç, malzeme,, teçhizat ve sair İhtiyaç maddeleri masraflarını karşılamak için kurulmuştur. Bu fon şu gelirlerden oluşun - Devlet Gelir Bütçesi adi gelirlerinin binde biri, - Giderlerini özel idare gelirleri ile karşılayan ve devletten yardım görmeyen katma bütçeli idareler gelir bütçelerinin «0.11, - Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilen ve sermayesinde devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketlerle resmi ve hususi bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküller İle sermayesinin yansından fazlasına bunların iştiraki suretiyle tesis edilen ortaklıkların bütçelerinin veya büançolanndak! safi kariannın % O.S'I.

27 yıllan arasında yoğun olarak meydana gelen doğal afetlerden elde edilen bilgi ve yeni ihtiyaçların ışığı altında 1968 yılında 7269 sayılı kanun hizmetin hızlı ve etkili olabilmesi için 1051 sayılı kanunla değiştirilmiş ve kanuna 7 madde eklenmiştir yıllan arasında meydana gelen depremler (1968 Amasra-Bartın, 1969 Demirci ve Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur ve Bingöl) nedeniyle Afet Fonu gelirleri yetersiz kalmış 1972 yılında 1571 sayılı * Bazı Tekel Maddeleri Fîatlanna Yapılan Zamdan Elde Edilen Hasılatın T.C. Merkez Bankası'nda Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun' çıkartılmış ve böylece münhasıran deprem afetlerinin zararlarını karşılamak üzere ayrı bir deprem fonu oluşturulmuştur sayılı kanunun zaman içerisinde ortaya çıkan İhtiyaçlar ve yeni gelir kaynaklan aranması yönlerinden 1961 yılında 2479 sayılı kanunla, 1985 yılında 3177 sayıl) kanunla ve son olanakta 1995 yılında 4133 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş veya bazı maddeler eklenmiştir Erzincan depreminden sonra 7269 sayılı kanunun sosyal ve ekonomik kayıpları azaltmaya imkan vermemesi üzerine 28 Ağustos 1992 tarihinde 3838 sayılı 'Erzincan, Gümüşhane, ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Sımak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun" çıkartılmıştır. Daha sonra diğer yöreler içinde benzer bir kanun hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmış ve 23 Temmuz 1995 tarihinde 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun' çıkartılmıştır. Bu kanun, 1995 Dinar depreminden sonra öngörülen eksiklikleri gidermek içinde, 16 Kasım 1995 tarih ve 4133 sayılı tonunla değiştirilmiş ve yeni bazı maddeler eklenmiştir. Görüldüğü gibi hükümetler her afetten sonra yaralan sarmaya çalışmış, bu yöne maddi ve manevi her türlü kaynağı afet ve hemen sonraki faaliyetlere teksif etmiştir.

28 IV. ÜLKEMiZDE KONU ÎLE ilgili MEVZUAT Konuyla ilgili doğaldan veya dolaylı Kanun. Tüzük. Yönetmelik araştırması, gelişen olaylara karşı alınan tedbirlerin sayısı hakkında bir fikir verecektir. Ulusal bir politikanın tesbiti ve bu politikanın tatbiki İle İlgili organizasyonun belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. A-ANAYASA Madde 119: Doğal afetler dolayısıyla olağanüstü hal ilanını; Madde 121: Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme yapma hakkını etmektedir. izan B-KANUNLAR: Sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısİyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun*. Kabul Tarihi: Sayılı "Olağanüstü Hal Kanunu'. KabüJ Tarihi: Sayılı 'Sivil Müdafaa Kanunu'. Kabü! Tarihi: , Sayılı 'Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Aleti ile Sımak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun' Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ilişkin Hizmetlein Yürütülmesine Dair Kanun' Sayılı, ' Tarih ve 4123 Sayılı Kanun ile Tarih ve 7269 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun* Sayılı "Taşkın Sular ve Baskınlara Karşı Koruma Kanunu 1. K.T.; Sayılı "Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliği Kanunu". K.T.: Sayılı 'Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun', K.T.:

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

Ulusal Afet Mevzuatındaki Çelişkiler. Uzm. Dr. Erdal TEKİN Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Acil Servis

Ulusal Afet Mevzuatındaki Çelişkiler. Uzm. Dr. Erdal TEKİN Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Acil Servis Ulusal Afet Mevzuatındaki Çelişkiler Uzm. Dr. Erdal TEKİN Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Acil Servis Sunum Planı Ülkemizdeki Afet Mevzuatları Afet Mevzuat Tarihçesi AFAD ın Kuruluşu Afet Mevzuatları

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER, TANIMLAR VE BAĞLILIK 1-AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/6/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1977 Sayı : 15987 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN 7523 TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 4123 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/7/1995 Sayı: 22354

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR Acil Durum Yönetimini Gerektiren Hallerde Sorumlu Kurumlar Dış Tehdit MGK Gn. Sek. İltica ve Büyük Nüfus Hareketleri

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

DOĞAL AFETLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KURUMSAL YAPI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOĞAL AFETLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KURUMSAL YAPI ALT KOMİSYONU RAPORU EK : 7 DOĞAL AFETLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KURUMSAL YAPI ALT KOMİSYONU RAPORU Komisyon Başkanı : Raportörler : Ü y e l e r: Hıdır AKPINAR Füsun Alpay Zeynep Nefes Aynur Ebinç Necdet Akkoca Cemil Gökahmetoğlu

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı