VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi"

Transkript

1 Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi m. yükseklikteki platolardan oluþmuþtur. Orta Anadolu'nun hemen ortasýnda bulunmaktadýr. Hacýbektaþ, doðuda Avanos, batýda Mucur (Kýrþehir), güneyde Gülþehir, kuzeyde Kozaklý Ýlçeleriyle çevrilmiþtir. XIII. yüzyýlda büyük Türk Düþünürü Hacý Bektaþ Veli'nin, Horasan 'ýn Niþabur kentinden Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Anadolu ya gelmesi ve Suluca Karahöyük'e yerleþmesinden sonra yedi hanelik Hacým köyünün çehresi deðiþmiþtir. Belde gün geçtikçe geliþmiþ ve büyümüþtür. Hacý Bektaþ Veli, burada bir ilim yuvasý tesis ederek, düþüncelerini yaymýþ; ölümünden sonra da köyün ismi, adýna ve anýsýna izafeten Hacýbektaþ olarak deðiþtirilmiþtir. Hacýbektaþ, 1541 yýlýnda Niðde ye baðlý bir nahiye merkezi haline gelmiþ, 1854 yýlýnda belediye teþkilatý kurularak kasaba olmuþtur. >3 DE VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ Hacý Bektaþ Veli nin, söylencelere dayalý yaþamý Vilâyet-nâme-i Hacý Bektaþý Velî'de anlatýlmýþtýr. Vilayetnamede, Türbenin kubbesinin II.Bâyezid in fermaný ile kurþunla kaplanýþýnýn anlatýlmasý ile, Bektaþi tarikatýnýn kuruluþunda çok önemli bir yeri olan ve 1501 de tekkenin postniþin liðine getirilen Balým Sultan ýn adýndan hiç bahsedilmeyiþi dikkate alýnýrsa; Vilayetnamenin II.Bâyezid in ( ) padiþahlýðý( ) döneminde ve 1501 yýlýndan önce kaleme alýndýðý ortaya Ürgüp Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen bu yýl 7. si gerçekleþtirilen Ürgüp Kültür- Sanat ve Baðbozumu Festivali Ankara, Ýstanbul, Kayseri, Kýrþehir, Konya, Niðde ve Nevþehir illerinden gelen vatandaþlarýn yanýsýra Almanya, Hollanda, Ýsveç ve Fransa dan gelen yüzlerce yerli ve yabancý halkýn katýlýmý ile uluslar arasý festival havasý yaþandý.dereceye girenlere ödüllerini aldý. Prof.Dr. Ýrene Melikoff çýkmaktadýr. Abdülbaki Gölpýnar'lý, Vilayetname'nin yazarýnýn Firdevs-i Rumi (Uzun Firdevsi) olduðunu ileri sürmüþse de, bu kanýtlanamamýþtýr. Söylenceler üzerine yazýlan Vilayetname, destansý özellikler taþýmaktadýr ve Hacý Bektaþ Veli ye olaðanüstü güçler atfedilmektedir. Hacý Bektaþ Veli'nin yaþam öyküsü, halkýn ve müritlerinin düþüncelerindeki söylencelere göre biçimlenmiþtir. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi >4 DE 35 senedir hala Aleviliði öðreniyorum 17 Kasým 1917 senesinde Sovyet devriminin olduðu gece Sankt Petersburg, o zamanki adýyla Petrograd da doðdum. Haklýsýnýz, tarihi bir gecede doðmuþum. Annem Rus, babam Azerbeycanlý idi. Babam zengin bir adam, Bakü de petrol yataklarý sahibi idi. Devrimden sonra bütün malvarlýðýmýzý kaybettik. Babam ihtilalden bir kaç gün evvel bir kýsým deðerli mücevheri saklamak istemiþ. Babam güvendiði yanýnda çalýþan birinin evindeki bir duvarýn içine gizli bir yer açtýrmýþ. Mücevherleri buraya gizlemiþler. Annem aslýnda kendi babasýnýn evine saklanmasýný istemiþ. Çünkü annemin ailesi fakirmis. Bu yüzden annem babasýnýn evine saklanmasýný istedi. Çünkü fakir bir aile olduðu için annemin ailesi dikkat çekmez dize düþündü. Ama babam kabul etmedi. >4 DE POLÝTÝKA Politikacý olarak görünsemde hiçbir zaman politikacý olamadým, politik hareket etmedim, edemedim. Çarþýdaki esnaf kadar, mahalledeki vatandaþ kadar politik davranmadým, davranamadým. Dil derneðinin Türkçe sözlük 2. cilt 1089 saifede Politika : Devlet iþlerini yürütme sanatý Politikacý : politikayla uðraþan kiþi diye yazýyor ve siyasetle eþ anlamlý olduðunu belirtiyor. BEKTAÞ ECZANESÝ ECZ.TEL EV.TEL >2 DE Erdal Eren'in gözlerini çizebilir misin Paþam! 12 Eylül yönetimi, Eren'i 18'den küçük olmasýna karþýn yaþýný büyüterek idama gönderdi. 12 Eylül darbesinin mimarý Kenan Evren, görevi süresince ahlak polisliðini kendine iþ edindi. Erdal Eren Yaþý büyütülüp idam edildi >2 DE SAVAÞA HAYIR A MEYDAN DAYAÐI Zafer gününde savaþa hayýr a linç giriþimi. Sütten aðzý yanan yoðurdu üfleyerek yer derler. Ýstanbul daki 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý sýrasýnda Ýsrail Askeri Olmayacaðýz yazýlý 1.5 metre boyundaki pankart açan 4 üniversite öðrencisi önce linç edilmek istendi, ardýndan gözaltýna alýndý. Öðrencilerin gömleklerinde ise bakýn neler yazýlýymýþ: Emperyalizm deðil direniþçilerin yanýndayýz. >6 DA

2 2 7 Eylül 2006 Perþembe POLÝTÝKA Politikacý olarak görünsemde hiçbir zaman politikacý olamadým, politik hareket etmedim, edemedim. Çarþýdaki esnaf kadar, mahalledeki vatandaþ kadar politik davranmadým, davranamadým. Dil derneðinin Türkçe sözlük 2. cilt 1089 saifede Politika : Devlet iþlerini yürütme sanatý Politikacý : politikayla uðraþan kiþi diye yazýyor ve siyasetle eþ anlamlý olduðunu belirtiyor. Ancak yerelde ve halk arasýnda politikanýn anlamý gerçek niyeti gizliyerek hareket etmek kaba tabirlede nabza göre þerbet vermekdir. Ýþte benim gibi halkýn deyimi ile politika yapama yanlar olduðu gibi görünen ve düþündüðünü direkt olarak söyleyenler, plitikadan çýkar iliþkisi olanlarýn tepkisini almaktadýr, geriye bakýp düþündüðüm zaman baþkan olarak görev yaptýðým 10 yýl ( ) Türkiye nin en zor yýllarýdýr enflasyonun yüzde yüzlerin üzerinde olduðu herkesin dövizle borçlandýðý iþci, memur maaþlarýnýn ödenemediði 3 ayda, 6 ayda bir hükümetlerin deðiþtiði (10 yýlda 10 hükümet gördüm) ve devletin iflas ettiði yýllardý. Buna raðmen yol, kanal, park, yer altý wc leri, dükkan, su deposu, yapýmý, makine techizat alýmý ile kamulaþtýrmalar yaptýk iktidarlarýn sürekli deðiþ mesine raðmen iyi iliþkiler kurarak belediye çarkýný döndürmeye çalýþtýk. Hiçbir zaman politika yapmadýk, politik davranmadýk görev süremce yaptýðým hiçbir þeyin reklamýný yapmadým 10 yýl boyunca 38 kiþiyi belediyede iþe aldým alýnan personelde hiç yakýným akrabam olmadý hepsi bu ilçenin çocuklarý 20 kiþiyi baþka kurum ve þirketlerde iþe aldýrdým hiçbir þey beklemeden sadece Hacýbektaþ halkýna faydalý olmak için. Politik davransa idim partimden ihraç edilirmi idim.? Politik davransam belediye yönetimi ile ters düþermi idim.? Politik davransam dün beni alkýþlayanlar bugün aleyhte konuþurlarmý idi.? Hep düþünmüþümdür toplum mu politik ben mi diye ; düþündüðünü söyleyemeyen, hep güçlüden yana olan bir toplum olduk. Muhalefetle konuþurken acaba iktidar ne der diye düþünen toplum olduk. Aklýna yatmasada hep güçlüyü alkýþlayan toplum olduk. Acaba toplumun yaptýðý kurnaz kasaba siyaseti hep sürecekmi? Son günlerde birde inanç (din, mezhep, tarikat) siyaseti tartýþýlýyor den sonra Türkiye de din siyaseti hep var oldu.bugünler 1950 lerin 60, 70, 80 lerin din bezirganlarýnýn eseri dir. Alevi toplumu inancýný hiçbir zaman siyasallaþtýrmadý. (yakýn geçmiþte örneklerini gördük birlik ve barýþ partileri ile) Doðrusunu yaptý ancak toplum olarak siyasetle ilðilenmedik, ilðilendirilmedik. Kiþi olarak inançlar üzerinden siyaset yapýlmasýna karþýyým ancak alevi toplumu olarak, alevi örgütleri olarak siyasi tavrýmýzý açýklamamýz artýk siyasal sürece müdahil olmamýz gerekir diye düþünüyorum. Son günlerdeki Aleviliði siyasete alet ediyorlar sesleri, merak etmesinler kimse Alevicilik yapmayacak alevi toplumunun sorunlarýný çözmek için siyaset yapýlacaktýr bunun için de herhalde fetullahcýlar dan, nurculardan, nakþilerden oy istenmeyecektir tabiiki alevi toplumundan oy ve destek istenecektir. Siyaseten tavrýný belirtmeyen, siyasi sürece müdahaleye tepki gösterenler bu toplumu din ve inanç ekseninde ümmet toplumu haline getirmek isteyenlerdir. Alevi toplumunu ülke siyasetinde, ülke yönetiminde söz sahibi olmasýný istemeyen güçlerdir.ki bu güçleri bu toplum gayet iyi tanýyor ve onlarýn oyununu bozacaktýr. Emekli olduktan sonra Marmaris'te 'nü' resimler yapan Kenan Evren'e öneri: Erdal Eren'in gözlerini çizebilir misin Paþam! Evren ve kuvvet komutanlarý, Türkiye'de tarihin akýþýný deðiþtiren 12 Eylül darbesini gerçekleþtirdiðinde ''Genç Bakýþ'' programýnda kendisiyle sohbet eden gençlerin büyük çoðunluðu doðmamýþtý daha. Onlar için büyük talihsizlik. Kenan Evren, kendisinden önce iki darbeye komuta etmiþ Cemal Gürsel ve Memduh Taðmaç 'a oranla hayli farklý ve bir o kadar da renkli bir kiþilikti. Aslýnda önceki iki darbenin liderleri kadar oluþum süreçleri de 12 Eylül'den farklý geliþmiþti. Gerek 27 Mayýs gerekse 12 Mart'ta ordu içinde farklý görüþleri savunan gruplarýn varlýðý bir iç hesaplaþmayý da beraberinde getirdi. 12 Eylül'de benzer bir durum yaþanmadý. Elbette bunda, 12 Mart darbesinin oluþum sürecinde ABD orijinli darbeyi gerçekleþtiren saðcý subaylarý n 9 Martçý solcu subaylarý tasfiye etmesinin de payý var. 12 Mart'ta alt kademeden üst kademeye uzanan o kadar geniþ çaplý bir tasfiye yapýldý ki, iyi yetiþmiþ birçok subayýn önü böylece kesilirken gelecek vaat etmeyen, yetenekleri ve birikimi sýnýrlý birçok subayýn da önü açýlmýþ oldu. Bunlardan birinin de Kenan Evren olduðu su götürmez bir gerçek. 9 Martçýlar tasfiye edilmeseydi ya da Namýk Kemal Ersun, Demirel tarafýndan re'sen emekli edilmeseydi, Evren önce kuvvet komutanlðý na ardýndan da Genelkurmay Baþkanlýðý'na kadar yükselebilir miydi? Þüpheli... Nitekim, bu kademeye yükselmesine kendisi de þaþýrmýþ ve bunu bazý söyleþilerinde itiraf etmiþtir. TOMBALADAN ÇIKAN ÜÇ DARBE LÝDERLERÝ Gerçekte üç darbe lideri de ''tombaladan çýktý'' demek yanlýþ olmaz. 27 Mayýs'ta düðmeye alt kademeler bastý. Darbeye liderlik yapmasý için Cemal Gürsel sonradan ikna edildi. ( Numan Esin 'in Anýlarý). 12 Mart'ta ise Faruk Gürler ile Muhsin Batur 'un ürkekliði ve kararsýzlýðýnýn yanýnda, Genelkurmay Baþkaný Memduh Taðmaç'ýn son andaki manevrasýný doðru okuyamamalarý sonucunda sol yerine ordunun sað kanadý darbeyi gerçekleþtirmiþtir. Darbenin hemen ertesinde 9 Martçýlar tasfiye edilmiþtir. Tasfiye edilenler arasýnda 5 general, 1 amiral, 35 albay ve daha alt kademedeki yüzlerce subaydan birçoðu emekli edilmiþ, bazýlarý da tutuklanmýþtýr. 12 Mart'ta yaþanan bu tasfiyeden sonra ordu içinde farklýgörüþler ortadan kaldýrýlmýþ ve bunun doðal sonucu olarak 12 Eylül darbesi diðer iki darbenin aksine alttan yukarý deðil, yukarýdan aþaðýya dikte edilmiþtir. 12 EYLÜL'ÜN FARKI Kenan Evren liderliðinde gerçekleþen 12 Eylül darbesi, baþka açýlardan da diðer iki darbeden ayrýlýr. 27 Mayýs'ta parlamentonun kapatýlmasý ve siyasi faaliyetlerin durdurulmasý kýsa süreli olmuþ, Cemal Gürsel baþkanlýðýnda geçici bir Erdal Eren Yaþý büyütülüp idam edildi hükümet kurulmuþ, bir yýl içinde de yeni anayasa hazýrlanarak halkoyuna sunulmuþtur. 12 Mart'ta parlamento içinde bütün partilerin katýlýmýyla partilerüstü hükümet kurulmuþtur. 12 Eylül'de ise sadece parlamento kapatýlmakla kalmayýp bütün siyasi partiler, Türk- Ýþ Konfederasyonu hariç bütün sendikalar, iþveren örgütleri hariç bütün meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluþlarýkapatýlmýþ ve yöneticileri hakkýnda davalar açýlmýþtýr. 27 Mayýs'ta sadece DP'nin üst düzey yöneticileri hapsedilirken 12 Mart'ta solcu avýna çýkýlmýþ, yüzlerce asker ve sivil solcu tutuklanarak sýkýyönetim mahkemelerinde yargýlanmýþtýr. Bu arada Faik Türün 'ün yönetimindeki kontrgerillan n Ziverbey iþkencehanesinde ülkenin aydýnlarý iþkenceden geçirilmiþtir. 12 Eylül'de ise eþi benzeri görülmemiþ bir baský ve zulüm uygulanmýþ, tutuklamalar ve yargýlamalar sýrasýnda insanlýk ve hukuk ayaklar altýna alýnmýþtýr. On binlerce insan tutuklanmýþ, üniversitelerde ve bürokraside tam bir kýyým yaþanmýþ, gözaltýna alýnan insanlar aðýr iþkencelere maruz kalmýþ ve aylarca hâkim karþýsýna çýkarýlmayarak özgürlükleri gaspedilmiþtir. Diyarbakýr ve Mamak cezaevleri baþta olmak üzere birçok tutuklu ve hükümlü evi, ölüm evlerine dönüþtürülmüþ, çok sayýda tutuklunun aðýr iþkenceler sonucunda cezaevlerinden ölüleri çýkarken birçoðu da onuruna yediremedeði bu insanlýk dýþý tutumu protesto ederek canýna kýymýýtýr. Bu arada önceki iki darbeyi hafif hasarla atlatan Türk basýný, 12 Eylül'de Menderes hükümetinin kurduðu Tahkikat Komisyonu'nun baskýlarýný arar hale gelmiþtir. Cuntanýn icraatlarýna yönelik en ufak eleþtiride gazeteler kapatýlýyor, yazarlar ve gazete yöneticileri kendilerini ya sýkýyönetim mahkemelerinde ya da cezaevlerinde buluyordu. 12 Eylül'de 26 kiþi idam edildi 27 Mayýs'taki yargýlamalarda baþta Baþbakan ve DP Genel Baþkaný Adnan Menderes olmak üzere Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu ve Maliye Bakaný Hasan Polatkan idamla cezalandýrýlmýþ. Bunun rövanþý 12 Mart'ta alýnarak Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan adlý solcu öðrenci liderleri daraðacýna gönderilmiþtir. 12 Eylül'de ise darbe lideri Kenan Evren'in ''Asmayalým da besleyelim mi?'' sözlerinden hareketle 8'i saðdan ve 18'i soldan olmak üzere toplam 26 siyasi mahkûm idam edilmiþtir. Ýdam edilen sol görüþlü gençlerden Erdal Eren 'i, hakkýndaki delil yetersizliðine, Yargýtay'ýn üç kez kararý bozmasýna ve suçu iþlediði tarihte yaþýnýn 18'den küçük olmasýna karþýn yaþýný büyüterek idama gönderen 12 Eylül yönetimi, DÝSK yöneticilerini de idamla yargýlamaktan çekinmemiþtir. Dönemin ünlü askeri savcýsý Süleyman Takkeci, yýllar sonra yaptýðýmýz bir söyleþide, ''Bana engel olmasalardý CHP yöneticilerinin de idamla cezalandýrýlmasýný isteyecektim'' diyerek darbenin kime karþý ve hangi mantýkla yapýldýðýný ortaya koyuyordu. 'RESSAM' KENAN EVREN Anayasa oylamasýný ''masraf olmasýn'' diye cumhurbaþkanlýðý seçimi ile birleþtiren darbe lideri Kenan Evren, süresi dolup cumhurbaþkanlðý ndan emekli olduktan sonra Marmaris'e yerleþerek kendini resme verdi. ''Ressam'' Kenan Evren, daha çok manzara ve nü portreler çiziyor. Nü portrelerinde çýplak model kullanmadýðýný belirten Evren, Nurseli Ýdiz 'i de hayal gücüyle soyundurup çizmiþti. Belki aklýna gelmemiþtir diyerek anýmsatmakta yarar gördük: ''Siz, yaþýný büyütüp idam sehpasýna gönderdiðiniz Erdal Eren'in gözlerini çizebilir misiniz Paþam? Aysel Gürel, Eren'in bakýþlarýný dizeleþtirdi, Sezen Aksu besteleyip okudu. Size de resmini çizmek kaldý." 12 Eylül yönetimi, Eren'i 18'den küçük olmasýna karþýn yaþýný büyüterek idama gönderdi. 12 Eylül darbesinin mimarý Kenan Evren, görevi süresince ahlak polisliðini kendine iþ edindi. Muzýr eserleri yasaklayan, eser sahiplerine göz açtýrmayan 7. Cumhurbaþkaný emekli olduktan sonra sanatsal yönünü keþfedip doða ve 'nü' resimleri yapmaya baþladý. Evren, baþta Hande Ataizi (solda) ve dünyaca ünlü buz patenci Katarina Witt'in 'nü' resimlerini yaptý. Evren, 80 öncesinde gözüne kestirdiði Antalya Belediyesi'nin duvarýndaki Prometheus resmini darbeden sonra boyatarak kapattý ve duvara 'Ne Mutlu Türküm Diyene" yazdýrdý. Cumhuriyet GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 HABER 3 Hacýbektaþ TARÝHÝ VE COÐRAFÝ YAPISI Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi m. yükseklikteki platolardan oluþmuþtur. Orta Anadolu'nun hemen ortasýnda bulunmaktadýr. Hacýbektaþ, doðuda Avanos, batýda Mucur (Kýrþehir), güneyde Gülþehir, kuzeyde Kozaklý Ýlçeleriyle çevrilmiþtir. XIII. yüzyýlda büyük Türk Düþünürü Hacý Bektaþ Veli'nin, Horasan 'ýn Niþabur kentinden Anadolu ya gelmesi ve Suluca Karahöyük'e yerleþmesinden sonra yedi hanelik Hacým köyünün çehresi deðiþmiþtir. Belde gün geçtikçe geliþmiþ ve büyümüþtür. Hacý Bektaþ Veli, burada bir ilim yuvasý tesis ederek, düþüncelerini yaymýþ; ölümünden sonra da köyün ismi, adýna ve anýsýna izafeten Hacýbektaþ olarak deðiþtirilmiþtir. Hacýbektaþ, 1541 yýlýnda Niðde ye baðlý bir nahiye merkezi haline gelmiþ, 1854 yýlýnda belediye teþkilatý kurularak kasaba olmuþtur. Daha sonra Bakanlar Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile tarihinde, Kýrþehir iline baðlý ilçe haline gelmiþtir. Nevþehir'in, tarihinde Ýl olmasý ile Hacýbektaþ Ýlçesi Nevþehir'e baðlanmýþtýr. Ýlçenin bugün hala ayakta kalan tarihi yapýlarýndan Hacýbektaþ Veli Külliyesi, Kadýncýk Ana Evi, Bektaþ Efendi Türbesi,Vakýflar Genel Müdürlüðü mülkiyetinde olup, Kültür Bakanlýðý, Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðünce müze olarak kullanýlmaktadýr. Karahöyük kazýlarýndan çýkan eski çaðlara ait eserler Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergilenmektedir. ÝKLÝMÝ Ýlçenin iklimi,ýç Anadolu Bölgesinin merkezi kýsmýna yerleþmesi nedeni ile bu bölgenin karakteristik özelliklerini taþýr. Bu nedenle yazlarý sýcak ve kurak, kýþlarý sert ve soðuk, kar yaðýþlý geçer, yaðmur daha çok ilkbahar aylarýnda düþtüðü gibi sonbahar aylarýnda da görülür. Bitki örtüsü olarak, genellikle su kenarýnda kavaklýk, söðütlük, azda olsa bað, bahçe ve meyveliklere rastlanýr. Ýlçenin kuzey bölümü düzlük olup genel olarak bozkýr özelliði gösterir, hububat ekim ve dikimine elveriþlidir. NÜFUS DURUMU Hacýbektaþ ve baðlý köylerinde 22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayýmýna göre kiþi yaþamaktadýr. Bu nüfusun kiþisi Ýlçe merkezinde, kiþisi ise Karaburna, Kýzýlaðýl, Beldesi ile 28 köyünde yaþamaktadýr. ÝDARÝ DURUM Ýlçenin 3 mahallesi, 28 köy ve 2 beldesi vardýr. Nüfusu 1800 kiþi olan Karaburna beldesi ile 2180 olan Kýzýlaðýl Beldesi dýþýndaki köylerin nüfusu 100 kiþi ile 1000 kiþi arasýnda deðiþmektedir. SOSYAL DURUM Bölge halký bütünlük arz etmekte olup etnik gurup yoktur. Kars, Erzurum ve Tunceli gibi doðu Ýllerinden gelip Ýlçeye yerleþen vatandaþ, yerli vatandaþlarla kaynaþmýþtýr. Bölge halký Ýslam Dinine mensup olup, Ýlçe merkezinin %90 'ý, Aþýklar, Akçataþ, Anapýnar, Çivril, Ýlicek, Kayý, Kütükçü ve Yenice köyünün büyük bir bölümü Alevi mezhebindendir. Ýlçe ve köylerinde Türkçe konuþulur, azýnlýk yoktur. Halk tamamen Anadolu Türk gelenek ve göreneklerine baðlýdýr. Konuk sever ve müziðe düþkündür. Ýnsan gücünden azami faydalanýlmaktadýr. Makinalaþma %90 civarýndadýr. Sanayi tesisi, 1 tuðla fabrikasý ve 3 un fabrikasý ile 1 bisküvi fabrikasý dýþýnda baþka bir tesis bulunmamaktadýr. Yurt dýþýnda çalýþan iþçi sayýsý oldukça fazladýr. Ýlçe merkezinin kanalizasyonu büyük ölçüde tamamlanmýþtýr. Ýlçe merkezinin kadastro çalýþmalarý yýllarý arasýnda tamamlanmýþ, imar ve parselasyon plânlarý da yapýlmýþtýr. Ýlçenin merkezinde toplam hane mevcut olup bunun 171 sosyal konut, 16 'sý lojmandýr Ýlçede daha önce bulunan konut sýkýntýsý bugün yok denecek kadar azalmýþtýr. Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan yaptýrýlmýþ olan, 5 blok halinde 20 dairelik sosyal konutlar Belediye sorumluluðuna verilmiþtir. EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DURUMU Ýlçede "kadýnlarýnýzý okutunuz", "Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr", "Düþünce karanlýðýna ýþýk tutanlara ne mutlu" diyen Hacý Bektaþ Veli 'den kaynaklanan eðitime düþkünlük ve kültürel yapýda geliþmiþlik ilk anda göze çarpmaktadýr. Atatürk 'ün doðumunun 100. yýlý nedeni ile baþlatýlan okuma yazma seferberliði sonunda, okur yazar oraný % 100 e ulaþmýþtýr. Ýlçe Merkezine çok amaçlý olarak yapýlan Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi bu alanda büyük bir açýðý kapatmýþtýr. Ýlçe merkezinde 3 ilköðretim okulu, 1 Lise, 1 Yatýlý Kýz Meslek Lisesi ve 1 Endüstri Meslek Lisesi bulunmaktadýr. Ayrýca köylerimizde 5 Ýlköðretim okulu vardýr. Ýlçe merkezinde Halk Eðitim Merkezi ve Öðretmen Lokali mevcuttur eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencisi azalan köy okullarýndan 27 tanesi taþýmalý öðretim uygulamasýna alýnmýþtýr. Ýlçe merkezinde 87 öðretmen, köylerde ise 45 öðretmen görev yapmaktadýr.ýlçe merkezinde 1961 yýlýnda açýlan ve 2002 yýlý sonu itibarýyla kitap mevcudu olan Ýlçe Halk Kütüphanesi ile Müdürlüðe baðlý Avuç köyü ve Sadýk köyü Halk kütüphanelerinde toplam kiþi kitap okumuþtur.ayrýca Ýlçe merkezinde Hacýbektaþ Veli Müzesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesi mevcut olup yerli ve yabancý turistlerce ziyaret edilmektedir. EKONOMÝK DURUM Türkiye genelindeki toplam 938 Ýlçe içinde Nevþehir merkez ilçe 139. sýrada yer alýrken Hacýbektaþ Ýlçesi 769. sýrada ve Nevþehir Ýlçeleri arasýnda en sonuncuda yer almaktadýr. Bu deðerlendirmede Hacýbektaþ Ýlçemizin Gayri Safi Milli Hasýla içindeki payý ise % 0.01 dir. (nevþehir.gov.tr) KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Prof.Dr. Ýrene Melikoff: 1 35 senedir hala Aleviliði öðreniyorum SÖYLEÞÝ : BIHTERIN SARAÇ SELAMÝ ÝNCE Prof.Dr. Ýrene Melikoff Alevilerin Sesi Dergisi nden Bihterin Saraç ve Selami Ýnce arkadaþlarýmýz, dünya da Alevilik araþtýrmalarýnýn duayeni Prof. Dr Melikoff ile 88. yaþýndan hemen önce geniþ bir söyleþi yaptýlar. Söyleþinin birinci bölümü Alevileirn Sesi Dergisi nin Kasým sayýsýnda yayýnlandý. Güncelliðini hala koruyan ve önemli gördüðümüz bu þöyleþiyi gazetemizde yayýmlýyoruz. Dünya da Alevilik araþtýrmalarýnýn duayeni Prof. Dr Melikoff, görüþmenin bu bölümünde çocukluðunu, ailesini, 2. Dünya Savaþý yýllarýndaki Türkiye deki evliliðini, yaþadýðý zor dönemi ve Bektaþi araþtýrmalarýna nasýl baþladýðýný baþladýðý tarihten bu yana kadar geçen süreyi deðerlendirdi. Sayýn Ýrene Melikoff bugün Strasburg ta size misafiriz. 17 Kasým 1917 gibi Sovyet Devrimi nin olduðu tarihi bir günde doðmuþsunuz. Ancak hemen ülkeyi terketmiþsiniz. Rusya dan Fransa ya uzanan yolculunuzla baþlayalým sohbetimize. Evet efendim, 17 Kasým 1917 senesinde Sovyet devriminin olduðu gece Sankt Petersburg, o zamanki adýyla Petrograd da doðdum. Haklýsýnýz, tarihi bir gecede doðmuþum. Annem Rus, babam Azerbeycanlý idi. Babam zengin bir adam, Bakü de petrol yataklarý sahibi idi. Devrimden sonra bütün malvarlýðýmýzý kaybettik. (Salonika) Musa Baba Türbesi Babam ihtilalden bir kaç gün evvel bir kýsým deðerli mücevheri saklamak istemiþ. Babam güvendiði yanýnda çalýþan birinin evindeki bir duvarýn içine gizli bir yer açtýrmýþ. Mücevherleri buraya gizlemiþler. Annem aslýnda kendi babasýnýn evine saklanmasýný istemiþ. Çünkü annemin ailesi fakirmis. Bu yüzden annem babasýnýn evine saklanmasýný istedi. Çünkü fakir bir aile olduðu için annemin ailesi dikkat çekmez dize düþündü. Ama babam kabul etmedi. Güvendiði insanlarýn evine saklamak Adnan Adývar istedi. Ama maalesef babamýn çok güvendiði bu insanlar devrimden sonra mücevherlerin yerlerini bir bir söylemiþler. Babam hemen tevkif edilmiþ. Bir süre sonra babamý koyduklarý odaya bir görevli gelir. Beni hatýrlýyor musunuz der. Meðerse bu adam devrimden bir süre önce babama gelerek babamdan maddi yardým istemiþ. Babamda o zaman adama yardým etmiþ. Adam babama biliyor musunuz, siz o zaman benim hayatýmý kurtarmýþtýnýz. fiimdi ben de sizin hayatýnýzý kurtarmak istiyorum. Hemen burayý terk etmeniz gerekiyor. Öldürülecek insanlarýn listesinde sizin de isminiz var demiþ. Bunun üzerine apar topar Rusya dan ayrýlýp Finlandiya ya kaçmýþýz. Finlandiya da bir sayfiye yerinde bir buçuk yýl kalmýþýz. Herpes o dönem ihtilalin baþarýsýz olacaðýný ve tekrar geriye dönebileceklerini düþünüyor. Hatta bir süre babam kendi malýný ipotek yapmýþ. O sýra Ingilizler Bolþeviklere karþý olanlara yardým ediyorlarmýþ. Fakat Çar ve ailesinin ölüm haberini öðrenince Ingilizler yardým etmekten vazgeçtiler. Çar, Ýngiliz Kralýnýn akrabasý idi. Çarýn ölümü ile birlikte ingilizler devrim karþýtlarýna para yardimýný kesmiþler. Bu durumdan sonra ailem Rusya ya dönme umudunu kaybettiði için Ýngiltere ye geçiyor, daha sonra da 1919 yýlýnda Fransa ya geliyorlar. Babam zengin bir adamdý ama iyi bir adamdý. Bunu torunlarýmýn bilmesini isterim. Anneniz Rus, babanýz Azerbeycanlý. Siz kendinizi hangi kültüre ait hissediyorsunuz? Efendim, ben dünya vatandaþýyým. Fransa da büyüdüm. Fransýz kültürünü seviyorum. Fransýz kültürünü aldým. Fransa da çocukluðumun ilk yýllarýnda durumumuz o kadar iyi idi ki, benim Paris te Ingiliz bir mürebbiyem bile vardý. Bu yüzden ilk lisaným ingilizce olmuþtu. Anlattýðým gibi, babam Rusya da petrol iþi ile uðraþýyordu. Maddi olarak çok iyi durumda idi. Petrol sahipleri mallarýný kaybetmemek için mallarýný Nobel e sattýlar. Nobel çok iyi davrandý bu insanlara ve bu mallara karþýlýk para verdi. Babam akýllý olsa idi hayatý boyunca çok iyi yaþardý. Ama babam alýþtýðý gibi yaþamaya devam etti ve devrimin yýkýlacaðýný, kýsa sürede Rusya ya geri dönebileceðimizi zannetti. Paris te nasýl bir ev yaþamýnýz vardý? Evimizde çok kitap vardý. Babam da çok okuyan bir insandý. Sorbonne da edebiyat bölümüne gittim, sonra doðu dilleri ilgimi çekti. Bu babamýn etkisiyle oldu. Hiç unutmam, babam bir yaz tatilinde bavulu ile eve geldi. Bavulu açtým, içinde bir kitap vardý. Hafýzýn Divaný. Çok güzel resimler vardý kitabýn içinde. Kitabý aldým ve sabaha kadar okudum. Babam ertesi sabah Bu kitap sana göre, bir genç kýza göre deðil dedi. Ben ama ilk zehiri almýþtým böylece. Paris te çarþýya gider gitmez bu kitabý aldým. Kuran ý da o zaman aldým. O zaman doðuya karþý ilgim baþladý. Annem ise benim bu ilgimden memnun deðildi ve karþý çýkýyordu. O karþý çýktýkca benim ilgim daha da arttý. Üzerinizde annenizden çok babanýzýn etkisi olduðu görülüyor Babamýn oldu. Doðu sevgisini babam Halide Edip Adývar aþýladý. Sürekli Kafkasya yý anlatýrdý küçüklüðümden beri bana. Sorbonne da üniversiteye gittiniz ve sonra doktora çalýsmasý mý basladý? Bir taraftan üniversitede Ingilizce lisansý aldým bir taraftan Türkçe diplamýsý aldým. Bir taraftan da Farsca öðreniyordum. Bu sýrada Ikinci dünya savaþý baþladý. En kötü hatýralarým. Almanlarýn, Fransa yý iþgaline o zamana aittir. Korkunç bir tahribattý. O zaman genç bir Türk ile tanýþtým. Fransa da bir kaç Türk profesörüm oldu. Adnan Adývar da benim hocamdý. Halide Edip Adývar ýn kocasý. Atatürk öldüðü zaman yani 1938 de Adývarlar Türkiye ye gittiler. Adnan Adývar ýn yerine Faruk Sayar geldi. Meþhur Salih Zeki nin oðlu idi. Faruk Sayar ile 1940 yýlýnda evlendik. O hukuk falültesini bitirince Türkiye ye döndük. Ben istedim bunu. Çünkü Türkiye yi tanýmak istiyordum. Bir de savaþ korkusu vardý. Önce Istanbul a sonra Ankara ya gittik. Büyük kýzým Ankara da doðdu. Faruk Ankara yý sevmiyordu. Ýstanbul a döndük ve Faruk Selanik Bankasý nda hukuk danýþmaný olarak çalýþmaya baþladý Faruk askerliðini yapmamýþtý. Askerliðini yapmasýný istiyordum. Polis kontrolleri çok oluyordu. Korkmaya baþladým. Hayat koþullarý çok zordu ve ben de çalýþmak istiyordum. Bir süre sonra Amerikan kýz kolejinden çaðýrdýlar. Bize Fransýzca öðretmeni lazým, fakat Ýzmir de çalýþmasý lazým dediler. Kabul edip hem ingiliz edebýyatý hem de fransýzca dersi verdim. Iki yýl boyunca. Hayatým rahat idi. Çok mutlu deðildim ama rahat idim. (SÜRECEK) (alevi.com-alevilerin sesi dergisi) SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel:

5 VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ Hacý Bektaþ Veli nin, söylencelere dayalý yaþamý Vilâyet-nâme-i Hacý Bektaþý Velî'de anlatýlmýþtýr. Vilayetnamede, Türbenin kubbesinin II.Bâyezid in fermaný ile kurþunla kaplanýþýnýn anlatýlmasý ile, Bektaþi tarikatýnýn kuruluþunda çok önemli bir yeri olan ve 1501 de tekkenin postniþin liðine getirilen Balým Sultan ýn adýndan hiç bahsedilmeyiþi dikkate alýnýrsa; Vilayetnamenin II.Bâyezid in ( ) padiþahlýðý( ) döneminde ve 1501 yýlýndan önce kaleme alýndýðý ortaya çýkmaktadýr. Abdülbaki Gölpýnar'lý, Vilayetname'nin yazarýnýn Firdevs-i Rumi (Uzun Firdevsi) olduðunu ileri sürmüþse de, bu kanýtlanamamýþtýr. Söylenceler üzerine yazýlan Vilayetname, destansý özellikler taþýmaktadýr ve Hacý Bektaþ Veli ye olaðanüstü güçler atfedilmektedir. Hacý Bektaþ Veli'nin yaþam öyküsü, halkýn ve müritlerinin düþüncelerindeki söylencelere göre biçimlenmiþtir. Hacý Bektaþ Veli, günümüzde de geçerliliðini koruyan öðretisi ve düþünceleri ile sevilmiþ ve yüceltilmiþtir. Söz konusu söylence ve anlatýmlarýn, O'na duyulan büyük sevginin bir ifadesi; yazýlý kaynaklarýn saðlýksýz ve az olduðu bir dönemin ürünü olduðunu göstermektedir. Vilayetnamenin nüshalarý ile, bir çok tekkede karþýlaþýlabilmektedir. Vilayetname, masal anlatan bir metin gibi görünse de, Hacý Bektaþ Veli'ye ve dönemine iliþkin gerçeklere ulaþmamýza yardýmcý olacak, bir bilgi kaynaðý olduðu görmezlikten gelinmemelidir. Hacý Bektaþ Veli'nin, söylencelere dayalý yaþamýnýn anlatýldýðý, Vilayetnamedeki destansý anlatýmlarýn bazýlarý þöyledir: Hacý Bektaþ Veli'nin Hünkar Ünvanýný Alýþý: Bektaþi kaynaklarýn da, Hacý Bektaþ Veli için çok sýk kullanýlan, bir de Hünkar lakabý vardýr. Hacý Bektaþ Veli ye Hünkar denilmesi de, yine bir söylenceye dayandýrýlmaktadýr: Hocasý Lokman Perende, bir gün Bektaþ a ders verirken, abdest almak için dýþardan su getirmesini ister. Bunun üzerine Bektaþ, Hocam, bir nazar etseniz, mektebin içinden su çýksa da dýþardan su getirmeye muhtaç olmasak. cevabýný verir. Lokman Perende ise Buna gücüm yetmez, gücün yetiyorsa sen yap. deyince, Bektaþ, el kaldýrýp dua eder. Bektaþ elini yüzüne vurup secdeye kapandýðýnda, mektebin ortasýndan bir pýnar akmaya baþlar. Hacý Bektaþ ýn bu kerametini gören hocasý Lokman Perende, sevinçle Ya Hünkar! demekten kendini alamaz. Bundan sonra da Hacý Bektaþ Veli'ye, Hünkar da denilmeye baþlanmýþtýr. Hacý Bektaþ Veli'nin Hacý Ünvanýný Alýþý: Hacý Bektaþ Veli nin Hacý ünvanýný almýþ olmasý, þu söylenceyle anlatýlmaktadýr: Hocasý Lokman Perende hacca gider. Kâbe yi tavâfdan sonra, Arafâta çýkar. Orada, yanýndakilere bugün arife günü, þimdi bizim Türkistan'da herkes biþi piþirir. der. Bu söz Hünkar a malum olur. Lokman Perende nin evinde de, gerçekten biþi piþirilmektedir. Hünkar, Lokman Perende nin evine giderek, þeyhin hanýmýndan, bir tepsiye biþi koyup kendisine verilmesini ister. Hünkar,Tepsiye konulup, kendisine takdim edilen biþi yi, göz yumup açýncaya kadar, Lokman Perende ye götürüp sunar. Bundaki hikmeti anlayan Þeyh Lokman Perende, arkadaþlarý ile beraber bu biþi yi yerler. Hac dönemi bitip Hicaz dan dönülünce, Niþabur halký Lokman Perende yi karþýlamaya çýkar. Haccýn kabul olsun. diyerek tebrik ederler. Lokman Perende, gelen halka Bektaþ ýn kerametini anlattýktan sonra, Esas hacý olan Bektaþ týr. diyerek, onu tebrik eder. Bunun üzerine adý Hacý Bektaþ olur. Hacý Bektaþ Veli'nin Rum Ülkesine (Anadolu ya) Gönderiliþi: Kutsal emanetler Elifî Taç, Hýrka (kýlýk), Çýrað (mum), sofra (yaygý, sini altý), alem (sancak), seccâde (namaz halýsý) Peygamber e tanrý tarafýndan gönderilmiþ, ondan Ali ye ve Sekizinci Ýmam Alî er- Rýzâ ya geçmiþti. Ahmet Yesevî nin halifeleri, emanetin aralarýndan birine verilmesini isterler. Bunun üzerine Ahmet Yesevi, Kendisine verilecek olan, onlarý almaða gelecektir. diye söyler. Duyumgücü ile bu çaðrýyý alan Hacý Bektaþ, mekan sýnýrlarýný aþarak, göz açýp kapayýncaya kadar geçen bir an içinde, Türkistan a varýr ve Ahmet Yesevî nin dergahýnýn eþiðine yüz sürer. Pir, töreye göre, onun saçýný kazýdýktan sonra, kendisine nasip sunar ve kutsal emanetleri verir. Git, seni Rum ülkesine gönderiyoruz, sana oturacaðýn yer olarak Solucakarahöyük ü veriyor ve seni Rum Abdallarýna baþ kýlýyoruz. Rum da gizlere ermiþ, kendini aldýrmýþ ve cezbeye girmiþ olanlar (gerçekler, budalalar ve esrikler) çoktur. Bir yerde eðlenmeden heman var. diye söyler. Hacý Bektaþ, ertesi gün güneþ doðarken, Ahmet Yesevi den izin alarak yola koyulur. Varýþýný bildirmek için, derviþlerden biri, yanan bir odun parçasýný, uzaklara doðru havaya atar. Bu bir dut dalýdýr. Konya yakýnlarýna düþer ve Hak Ahmet Sultan adlý ermiþ bir kiþi onu alýp, þimdi Bektaþilerin tekkesi olan yerin eþiðine diker. Aðaç bugün de oradadýr ve tepesi yanmýþ bulunmaktadýr. Hacý Bektaþ, yolculuðu sýrasýnda da kerametler gösterir. Arslanlarýn koruduðu bir yere vardýðýnda, kendisine saldýran iki arslaný taþa döndürür. Bir ýrmaða vardýðýnda, balýklar onu selamlamak için sudan baþ çýkarýrlar. Rum sýnýrýnda güvercin donuna bürünür ve Solucakarahöyük te bir taþa konar. Hacý Bektaþ Veli ve Karaca Ahmet: Sayýlarý elli yedi bin olan Rum ülkesi derviþlerinin (Rum erenlerinin), gözcü leri Karaca Ahmed'dir. Hacý Bektaþ ýn geldiðini duyan Rum derviþleri, Horasan dan gelen sözcü nün yolunu kesmek isterler. Bu düþünceyle, Rum ülkesine Irak tan geçerek gelmiþ bulunan Hacý Toðrul, bir doðan kýlýðýnda, güvercini avlamak üzere uçar. Fakat Hacý Bektaþ, hemen insana dönüþüp doðan ý yakalar. Kendisine; Ben size güvercin donunda geldim. Eðer daha güçsüz bir kýlýk bulsaydým, ona bürünecektim. Sizse beni bir zalim görüntüsü ile karþýladýnýz. diyen Hacý Bektaþ ýn önünde, yenik Hacý Toðrul yere yüz sürer. Hacý Bektaþ, Rum derviþlerine, onu gerisin geriye yollar. Hacý Bektaþ bu gelenlere, Horasan Erenlerindenim. Türkistan dan geliyorum. Mürþidim Türkistan ýn doksan dokuz bin derviþinin Pir idir. Soyum Muhammed- Ali den gelir, nasibim Tanrýdan. diye kendini tanýtýr. Rum derviþleri, Karaca Ahmed e dönerek, Ahmet Yesevi bize bir dev göndermiþ. derler. Hacý Bektaþ Veli ve Taptuk Emre: Hacý Bektaþ Rum ülkesine geldiðinde, Kadýncýk ýn evine yerleþir. Ardýndan derviþler, her yandan akýn akýn gelir. Emre adlý ermiþ bir kiþi, Hacý Bektaþ ýn veliliðinin kanýtýný görmek ister. Hacý Bektaþ Veli, Sarý Ýsmail i gönderip Emre yi yanýna getirtir. Ya Emre, duyduk ki, dostlar divanýnda, erenler cem olup nasip ulaþtýrdýðý vakit, Hacý Bektaþ adýnda bir kimseyi görmedik demiþsiniz. O yüce dostlar cem inde, destur daðýtan elin niþaný vardýr. O niþaný gördünüz mü? diye sorar. Emre cevap verir: O divanda, yeþil perde arkasýndan bir yeþil el çýktý, bize destur ulaþtýrdý. O elin avuç içinde, yeþil bir beni vardý. Eðer o yeþil beni görürsem tanýrým. Onu da, erenlerin en üstünü olarak kabul ederiz. Hacý Bektaþ Veli, Ali nin simgesi yeþil bir ben bulunan el ayasýný gösterdiðinde, Emre Taptuk Hünkarým diye haykýrýr. Adý Tapduk Emre olarak kalýr. Hacý Bektaþ Veli nin Sulucakarahöyük e Geliþi: Çepni ler boyundan Yunus Mukrî, bilge, okumuþ ve tanýnmýþ bir adamdý. Sulucakarahöyük e gelip yerleþmiþti. Ulularýndan biri olduðu Çepni ler boyundan ayrýlmýþtý. Dört oðlu vardý: Ýbrahim, Süleyman, Saru ve Ýdris. Ýdris, babasý gibi okumuþ ve tanýnmýþ bir kiþi idi. Saru da öðrenim görmüþtü. Fakat öbür ikisi ümmî idiler. Ýdris in Kutlu Melek adlý bir karýsý vardý. Kendisine, Kadýncýk denirdi. Bir gün Kadýncýk, öbür kadýnlarla birlikte çamaþýr yýkarken, Hacý Bektaþ çeþmeye doðru yaklaþtý. Acýkmýþtý ve yiyecek istiyordu. Kadýnlar ona, verecekleri þeyleri olmadýðýný söylediler. Kadýncýk eve koþtu, ekmekle yað alýp, Hacý Bektaþ a getirdi. Hacý Bektaþ ona, Küpün hiç boþ kalmasýn! dedi. Akþam olup da, Ýdris in annesi yemek koymaya gittiðinde, küpü aðzýna kadar dolu buldu ve þaþýrdý. Fakat Kadýncýk, bunun derviþten olduðunu anlayarak kocasýna kerameti anlattý. Kocasý, gece camiye varýnca, orayý da aydýnlýk içinde buldu. Oysa mescidin mumlarý sönüktü. Bir köþede, baþý ýþýkla çevrili bir derviþin dua ettiðini gördü. Geri dönüp karýsýný uyandýrdý. Birlikte Hacý Bektaþ ý bulmaya çýktýlar ve onu, kendi evlerinde kalmaya çaðýrdýlar. Ýdris in kardeþi Saru, Hacý Bektaþ ýn onlarýn evlerinde kaldýðýný görünce, Hacý Bektaþ ý ve Kadýncýk ý zina ile suçladý. Fakat Ýdris, bu sözlere deðer vermedi. Hacý Bektaþ, Kadýncýk ýn evinde kaldýðýnda, Sulucakarahöyük te yalnýz yedi ev vardý. Herkes sýra ile sürüleri otlatmaya, ya da baðdan meyve kaldýrmaya gitmekteydi. Bir gün Hacý Bektaþ ve Saru, baða elma toplamaya gittiler. Saru, Hacý Bektaþ tan dallarý dolu bir aðaca çýkmasýný istedi. Hacý Bektaþ hemen aðaca týrmandý. Saru baþýný kaldýrdýðýnda, Hacý Bektaþ ýn hayalarýnýn yerinde bir beyaz ve bir kýrmýzý gül bulunduðunu gördü. Yanýlgýsýný anladý ve Hacý Bektaþ tan kendisini baðýþlamasýný dileyerek, ayaklarýna kapandý. Ölünceye kadar da onun sadýk müridi oldu.(hacýbektaþ.com)(sürecek) Moskova'ya yürüyen Fransa Ýmparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlýk ordularýný þehrin 70 mil batýsýndaki Borodino'da yendi Portekiz sömürgesi Brezilya baðýmsýzlýðýna kavuþtu Ýkdam, Akþam, Ýleri, Tercüman-ý Hakikat, Tevhidi Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çýkamayýnca ortaklaþa "Müþterek" gazetesini yayýmlamaya baþladý. "Müþterek" gazete iki hafta çýktý Hatay Devleti Anayasasý kabul edildi. Baþbakan Abdurrahman Melek, "Programýmýzýn ruhu ve esasý Kemalizm rejimi ve bütün icabatýdýr" dedi Ýkinci Dünya savaþýnda Ýtalya Müttefiklere teslim oldu BM Köleliðin, Köle Ticaretinin ve Köleliðe benzer Kurum ve Uygulamalarýn Kaldýrýlmasý Ek Sözleþmesi kabul edildi Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Ýsmet Ýnönü, "Sehpalar kurulursa nasýl iþleyeceðini kimse bilemez" dedi. Demeç, Baþbakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarýnda can verenlerden ders alsalar ya" açýklamasýna yanýttý Ýstanbul Rabak Fabrikasý iþçileri greve çýktý Ýstanbul'da tüp gaz kuyruklarý. Tüp gaz, peþin parayla sýra numarasý alýnarak satýlýyor Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandý Kuþadasý yakýnlarýndaki yangýn söndürme çalýþmalarýnda 14 er yanarak öldü Manisalý çiftçiler iktidarýn tarým politikasýný protesto için yürüdü. Açlýk grevindeki tutuklularýn taleplerini destekleyen Ýstanbullu bir grup kadýn siyah elbiselerle yürümüþlerdi. Yürüyüþte tutuklanan 11 Siyahlý kadýn de tahliye edildi Kültür Bakanlýðý, ses sanatçýsý Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatýlmasý için savcýlýða baþvurdu. Bugün Doðanlar : Ýngiltere'yi arasýnda dünyanýn en önemli ülkesi haline getiren Kraliçe 1. Elizabeth "Rýhtýmlar Üzerinde", "Cennet Yolu" gibi filmleriyle ünlü Türkiye doðumlu film yönetmeni Elia Kazan. Bugün Ölenler: Köle Ticareti Ýsmet Ýnönü Alman Komünist partisi ve Komintern yöneticilerinden, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Baþkaný Wilhelm Pieck Þair Celal Sýlay Mimar Sedad Hakký Eldem. Ayrýntý için: Abdurrahman Melek Rahmi Saltuk Wilhelm Pieck

6 SAVAÞA HAYIR A MEYDAN DAYAÐI Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Zafer gününde savaþa hayýr a linç giriþimi. Sütten aðzý yanan yoðurdu üfleyerek yer derler. Ýstanbul daki 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý sýrasýnda Ýsrail Askeri Olmayacaðýz yazýlý 1.5 metre boyundaki pankart açan 4 üniversite öðrencisi önce linç edilmek istendi, ardýndan gözaltýna alýndý. Öðrencilerin gömleklerinde ise bakýn neler yazýlýymýþ: Emperyalizm deðil direniþçilerin yanýndayýz. Direnen halklar kazanýr. Lübnan a asker gönderme. Katil Ýsrail Ortadoðu dan defol. Ýstanbul Emniyet Müdürü Göz altýna alýnanlar örgüt üyesi deðil, üniversite öðrencisidir.vatandaþýn gerekli tepkisi olumludur. Açýklamasý yaptý. Ancak tepkinin olumlu bulunmasý tepki aldý. Vatan Caddesi ndeki törenler sýrasýnda protokol tribününün 30 metre yakýnýnda askeri birlikler geçerken 4 Ýstanbul Üniversitesi Öðrenci Koordinasyonu üyesi Hakan Demir, Musa Seçkin, Rüya Kurtuluþ ve Nihat Mühürtay pankart açarak slogan atmaya baþladý. Polisin eyleme anýnda müdahalesi sýrasýnda töreni izleyenlerin arasýnda bir grup Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganýyla öðrencilere acýmasýzca saldýrdý. Yine bildik sahne ve polis 4 üniversite öðrencisini linçten zorlukla kurtardý. Bu haberi televizyonlardan yine ibretle izledik. Ertesi gün ise gazetelerden tafsilatlý bir þekilde okuduk. % 30 luk desteðe ve %60 lýk parmak gücüne sahip hükümet hariç; Cumhurbaþkaný Necdet Sezer baþta olmak üzere bir çok parti, demokratik kitle örgütü, dernekler, sendikalar, vakýflar, grup ve kiþiler Lübnan a asker gönderilmesine karþý çýkarken; zavallý öðrenciler, pankartta ne yazýldýðý bile merak etmeyen fanatik bir grup tarafýndan tekme tokat dövüldü. Patlayan bombalar, þehit cenazeleri, linç giriþimleri ve birbirine düþman edilmeye çalýþýlan yurttaþlar. Linç giriþimlerinin bir çoðu da yanlýþ duyum ve yanlýþ anlaþýlmalardan olduðu hep sonradan anlaþýlýyor nedense? Ayný duyarlýlýðý ve refleksi çevreyi zehirleyenlere, düðünlerde müziðimizi de kirleten, ses kirliliði yapan sokak ve mahallelerimizi iþgal eden elektro müzik salgýnýna (kafe ve klüplerin yaptýðý müziðin yüksekliðini söyleyip, izin vermeyen yetkililer düðünlerdeki elektro müziði, silah atýþlarýyla karýþan, havai fiþek gösterilerini ne zaman durduracaklar?), ailesine kötü davranan eþlere de, hortumcuya da, soyguncuya da, mafya özenticilerine de,asgari ücreti yükseltmemek de direnenlere de gösterebilmelidir asayiþ ekipleri ve duyarlý vatandaþlar. Biz birbirimizi yediðimiz sürece sömüren ve sömürülenler, soygunlar, talanlar, yolsuzluklar, savaþlar hep var olacaktýr. KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý,Ehliyetimi,araç ruhsatýmý ve Bað-Kur tanýtým kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Salih Sümen Sulucakarahöyük ÜRGÜP-Ürgüp Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen bu yýl 7. si gerçekleþtirilen Ürgüp Kültür-Sanat ve Baðbozumu Festivali Ankara, Ýstanbul, Kayseri, Kýrþehir, Konya, Niðde ve Nevþehir illerinden gelen vatandaþlarýn yanýsýra Almanya, Hollanda, Ýsveç ve Fransa dan gelen yüzlerce yerli ve yabancý halkýn katýlýmý ile uluslar arasý festival havasý yaþandý.ürgüp Peribacalarý içerisindeki eþsiz doðal güzellikler içerisinde gerçekleþen festivalde her yýl geleneksel yapýlan en iyi üzüm, en iyi yöresel yemek dallarýnda dereceye girenlere ödüllerini aldý. Festivalin ilk gününde Semih Balcýoðlu Sanat Galerisinde Sanatçý Erol Evgin in yaðlýboya resim sergisinin açýlýþý ve Ürgüp þölen alanýnda Duman konseri gerçekleþtirildi. Festivalin ikinci gününde ise Açýlýþ konuþmalarý, Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdikleri festivalden dolayý büyük bir mutluluk yaþadýklarýný belirtirken; Bu yýl iki etkinliði birlikte gerçekleþtirmenin çok anlamlý olduðunu þimdiye kadar sadece büyük þehir belediyelerinde gerçekleþen yerel gündem 21 Kadýn zirvesinin 5.sinin Ürgüp te gerçekleþmesi Ürgüp ün artýk bir Mehteran bölüðünün gösterisi ve kortej yürüyüþünün ardýndan Baðbozumu alanýnda etkinlikler gerçekleþtirilmesinin ardýndan gece Türkü Ustasý Sanatçý Fatih Kýsaparmak binlerce kiþiye konser verdi.açýlýþ konuþmalarýnda Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu ilk kez katýldýðý Festivalde olmaktan büyük mutluluk duyduðunu Ürgüp ün Kapadokya nýn en önemli Kültür Sanat ve Turizm merkezlerinden birisi olduðunu belirtirken önümüzdeki yýl gerçekleþtirilecek olan Bað Bozumu Kültür-Sanat festivaline Uluslar arasý þarap yarýþmasýnýn düzenlenmesi için gereken desteðin verileceðini söyledi.ürgüp marka haline dönüþtüðünün göstergesi olduðunu belirtti.ödemiþ ayrýca uzun yýllardýr gerçekleþtirilemeyen Uluslararasý Þarap yarýþmasýnýn da yeniden baþlatýlacaðý müjdesini verdi. Geleneksel olarak her yýl gerçekleþtirilen En iyi Üzüm Yarýþmasýnda birinciliði kazanan Aksalur kasabasýndan Eyüp Orhan a bir altýn ve Sýrt Tulumbasý, Zeytinyaðlý Yaprak Sarmada birinciliði kazanan Melek Eren e 1 altýn hediye edildi. En iyi üzüm yarýþmasýnda birinci olan Eyüp Orhan a ödülünü Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu verdi. En Ýyi yemek yarýþmasýnda birinci olanlara Ödüllerini Ürgüp Ýlçe Kaymakamý Dr. Necdet Türker ve Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ takdim etti.üzüm Güzeli yarýþmasýnda da Gülden Büyük birinci geldi. En iyi Üzüm Güzeli seçilen Gülden Büyük e ödülünü Ürgüp lü hayýrsever Ýþ adamý Erol Toksöz verdi Hayýrsever iþ adamý ayrýca burs hediye etti. Gelen tüm konuklara ayrýca etli pilav ikram edildi. SATILIK Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel:

7 Turan ESER TÜRKÝYE 2006 DA ÝLERLEMEDÝ Ýstihdamda sýnýfta kaldýk tarihli, Avrupa Parlamentosu AP Dýþ Ýliþkiler Komisyonu 2006 Türkiye raporu görüþmeleri, Türkiye ye mesaj niteliði taþýyan bir içeriðine sahipti. AP Dýþ Ýliþkiler Komisyonunda kabul edilen bu rapor, Eylül ayý sonunda Strasbourg'da yapýlacak olan genel kurulda son olarak tekrar oylanacak. Raporun aktardýðý mesajlar net; Türkiye 2006 yýlýnda ilerleme kaydetmedi. Raporda Türkiye nin bir çok sorunu ve AB uyum alanlarýna iliþkin eleþtiriler ve düzeltme beklentileri var. Bu yazýda Raporun tümü üzerinde deðil, ama Alevilik ve Alevilerin haklarý ile ilgili kýsmýný, raporun bütününe yansýyan genel eðilim çerçevesinde deðerlendirme yapýlacaktýr. Bu Raporun Gayri resmi tercümesine göre, Raporda cem evlerinin dini merkez olarak tanýnmasý da dahil olmak üzere, her türlü din dersinin isteðe baðlý verilmesi ve sadece sünni inancý kapsamamasý suretiyle Alevilerin korunmasýný ve tanýnmasýný talep eder ayrýca raporda bütün dini topluluklarýn temel haklarýnýn eksiksiz olarak temin edilmesi konusunda Türkiye nin yükümlülüðü vurgulanýr ifadesi yer almýþtýr. Bu raporu, AB Komisyonunun yýllarýna ait Ýlerleme raporlarýndaki tespitlerle iliþkilendirerek, Alevilerin karþý karþýya kaldýklarý hak ihlallerini bir kez daha belirlemek ve Türkiye de son bir yýl içerisinde Alevilerin durumlarý ile ilgili olumsuz geliþmeleri burada ifade etmek gerekir RAPORUNDA ALEVÝLERÝN ÝNANÇ MERKEZÝ CEMEVLERÝDÝR OLARAK VURGULANDI. Önce þu tespiti yapmakta fayda var: AB, 2006 Türkiye Raporu, bir önceki raporlarda ifade bulan Aleviler ibadethane açmakta zorluklar yaþamaktadýrlar gibi yaptýrým gücü olmayan ifadelerden farklý olarak, yeni raporda yerini daha çok talep ve yaptýrým gücü olan, cem evlerinin dini merkez olarak tanýnmasý olarak geçmiþtir. Keza geçen yýllara ait AB Türkiye Ýlerleme Raporlarýnda Zorunlu din eðitimine iliþkin güçlükler yaþamaya devam etmektedir gibi, sadece sorun tanýmý yapmaktan öte gitmeyen ifadeler, bu konu ile ilgili olarak ta din dersinin isteðe baðlý verilmesi gibi daha somut bir talebe dönüþmüþtür. Yine Alevi kimliðinin tanýnmasý ile ilgili olarak önceki raporlarda yer alan Alevilerin bir dini topluluk olarak resmen tanýnmamasý durumu devam etmektedir ifadesindeki, serzeniþ vurgusu, yerini Alevilerin korunmasýný ve tanýnmasýný talep eder beklentisi ile bir direktif ve yaptýrým ifadesine dönüþmüþtür. AB 2006 Türkiye raporundaki bu ifade ve formulasyon biçimindeki somutlaþmýþ þekli ile metne geçmiþ olmasýnda Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu nun (AABK), yaklaþýk 1 milyon imza ile sonuçlandýrýlan Cemevleri Alevilerin inanç merkezidir ve Zorunlu din dersleri kaldýrýlsýn kampanyalarýnýn önemli rolü vardýr. Ayrýca ABF ve AABK yöneticilerinin AB Komisyonu ve Parlamenterleri ile yaptýðý görüþmelerin meyvesidir. Rapor Alevilerin korunmasýný ve tanýnmasýný talep ediyor. Ayrýca dini topluluklarýn temel haklarýnýn eksiksiz olarak temin edilmesi konusunda Türkiye nin yükümlük getiriyor. ABF ve AABK olarak, 2006 Türkiye Ýlerleme raporunun nihai þekli verilmeden, gerek rapordaki ifadelerin, daha açýk tanýmlanmasý, gerekse Alevilerin karþý karþýya olduðu sorunlarýn anlaþýlmasý ve objektif durum tespitlerimizi üzerinde raporda yer almasý saðlamak için, önümüzdeki süreçte yeni giriþimleri mutlaka olmalýdýr. Çünkü bu raporda Alevilerin haklarý ile ilgili olarak yer almasý gereken daha çok konu var. BU RAPOR 2005 ÝLERLEME RAPORUNDAKÝ DAHA SERT 9 Kasým 2005 tarihinde AB Komisyonu, 2005 Türkiye Ýlerleme Raporu, Strateji Belgesi ve Yenilenmiþ Katýlým Ortaklýðý Belgesi ni (KOB) yayýnladý. AB Komisyonu Ýlerleme Raporu nun Siyasi Kriterler bölümünde Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ni yeterli derecede karþýladýðý vurgulanmýþtý. Fakat Türkiye nin AB üyelik sürecinde hazýrladýðý Uyum paketleri, ifade ve örgütlenme özgürlüðünü geniþletmedi. Alevilerin haklarý konusunda ve sorunlarýna çözüm açýsýnda bir iyileþtirme getirmedi. Yeni Uyum yasalarý ile, "din özgürlüðü ve laikliðe aykýrý uygulamalara son verildi" demek zaten mümkün deðil. Diyanet demokratik laiklik açýsýndan sorun olmaya devam etmekte, yasalardaki Alevileri dýþlayan tutum sürmekte, nüfus cüzdanlarýndaki din kaydý kaldýrýlmadý ve zorunlu din eðitimi gibi sorunlarý iyileþtirici düzenlemelere henüz gerçekleþmedi. Türkiye de genel olarak reform olarak dayatýlan, yasal deðiþiklikler yapýlmýþ olmasýna raðmen, Alevilerin karþý karþýya olduðu ayrýmcýlýk ve hak ihlalleri konusunda bir deðiþim olmamýþtýr. Yine söz konusu yasal deðiþikliklerin gerçek yaþamda ve uygulamada karþýlýðýnýn olmadýðýný gözlemlemekteyiz. AKP hükümeti, iki yüzlü bir dýþ ve iç politika yürütmektedir. Türkiye nin AB üyelik sürecini, iç ve dýþ politik dengeler açýsýnda rafa kaldýrmýþ bir görünüm sergilenmektedir. Yani söz konusu reformlar durma noktasýna gelmiþtir. Türkiye-Avrupa Birliði sürecinde ise bu sorunlarýn varlýðý görülmüþ ve çözüm konusunda uluslar arasý hukuk ve deðerlere baðlýlýk çaðrýsý yapýlmýþtýr. AB raporlarýnda "Tüm bireylerin dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, din ve inanca dayanan ayýrým ve ayýrýmcýlýða maruz kalmaksýzýn Türkiye'nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmelere uygun olarak temel haklar ve insan haklarýna sahip olmalarýnýn yasal düzeyde ve uygulamada güvence altýna alýnmasý" öngörülmektedir.1 denilerek, AB yolundaki Türkiye'nin ev ödevleri hatýrlatýlmýþtýr. Bu eleþtirilere sessiz kalmayan Türkiye ise "Hükümet, tüm bireylerin herhangi bir ayýrým yapýlmaksýzýn tüm insan haklarý, temel özgürlükler ve kültürel haklardan tam ve eþit olarak yararlanmalarýný güvence altýna almanýn temel görevi olduðuna inanmaktadýr."2 diyerek bu sorunun varlýðýný kabul etmekte ve çözülmesi gerektiðini ifade etmektedir. Görüleceði gibi bu belgelerde tüm bireylerin hiçbir ayrýmcýlýða uðramaksýzýn din ve inanç özgürlüklerinin saðlanmasý ve güvence altýna alýnmasý öncelikli amaçlar arasýnda zikredilmektedir. Fakat nedense bu konuda halen bir adým atýlmamýþtýr. 2004, 2005 ve 2006 AB Raporlarý, AKP iktidarýnýn Alevilerin talepleri konusunda samimi olmadýðýný bir kez daha teyit etmiþtir. AKP, Alevilere karþý takýndýðý Ýnkarcý ve Asimilasyoncu tutumu ile Türkiye nin AB sürecini taþýyamamaktadýr. Bunu en baþta Aleviler olmak üzere tüm toplum her geçen gün daha yi fark etmektedir. [1] 2003 yýlý AB Katýlým Ortaklýðý Belgesinin "Güçlendirilmiþ siyasi diyalog ve siyasi kriterler" bölümünde geçen 'Öncelikler 2003/2004' [2] Türkiye, 24 Mart 2001 tarihli Avrupa Birliði Müksebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Ulusal Programýnda SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Birleþmiþ Milletler Evrensel Ýnsan Halarý Bildirgesi'nin, 23'üncü maddesinin "ilk fýkrasýna göre; "Her kiþinin çalýþmaya, iþini serbestçe seçmeye, adil ve elveriþli çalýþma þartlarýna ve iþsizlikten korunmaya hakký vardýr." Ancak, bu evrensel kurala karþýn iþsizsizlik oraný bütün dünyada olduðu gibi Türkiye'de de artarak devam ediyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, 2 milyon 215 bin iþsiz sayýsýna, çalýþmak isteyen ancak iþ bulmaktan umudunu kesenler de eklendiðinde bu sayý 4 milyon 127 bine çýktý. Türkiye'de istihdam oraný 1980'li yýllarýn sonunda yüzde 53,1990'h yýllarýn sonunda yüzde 50'yken, bu oran 2002'de yüzde 47, 2005'te yüzde 48 ve 2006'da da yüzde 44.4'e geriledi. Türkiye'de, her yüz kiþiden sadece 44'ü iþ bulabiliyor. Bu arada, iþ dünyasýnýn, istihdamda vergi yükünün azaltýlacaðý yönündeki umutlarý baþka bahara kaldý. Zorunlu istihdam nedeniyle iþletmelerin sadece yüzde 2'si 50'den fazla iþçi çalýþtýrýyor. Türkiye'de, 50 kiþilik istihdamda, 6 ila 10 arasý ilave iþçi alýnmasý gerektiði için iþletmelerin yalnýzca yüzde 2'si 50 ve üzerinde iþçi çalýþtýrýyor. ÝÞ DÜNYASI ÝSYANDA TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve Yönetim Kurulu üyeleri önceki hafta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yaptýklarý ziyarette, zorunlu istihdam konusundaki sýkýntýlarý iletti. Zorunlu istihdam nedeniyle iþletmelerin iþçi sayýsý olarak 49 kiþide kaldýklarýný belirten TOBB temsilcileri, "Ýþletmelerin yalnýzca yüzde 2'si 50'den fazla iþçi çalýþtýrýyor. Çünkü sayý 49'u geçtiði an, 6 ila 10 arasý ilave iþçi alýnmasý þartý var" dedi. Zorunlu istihdamýn Avrupa Birliði baþta olmak üzere dünyada yeri olmadýðýný belirten TOBB heyeti, "Destekli istihdam uygulamasý var. Özürlü, terör maðduru ve benzeri çalýþanlar için devlet, primin yarýsýný veriyor" deðerlendirmesinde bulundular. HER ÝKÝ ÝÞÇÝDEN BÝRÝ KAYIT DIÞI Türkiye'de her iki iþçiden biri kayýt dýþý çalýþýyor. Bu da istihdam edilen 21 milyon 332 bin kiþinin yüzde 48'inin kayýt dýþý çalýþtýðýný ortaya koyuyor. Kayýt dýþý oraný ocakta yüzde 48.9 iken bu oran haziranda yüzde 52.3, kasýmda yüzde 49.5 olarak hesaplandý.tarým kesiminde istihdam sayýsýndaki hýzlý düþüþ, þehirlerdeki iþsizliðin artýþ oranýný hýzlandýrdý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 25.1'i tarým, yüzde 20.4'ü sanayi, yüzde 4.7'si inþaat, yüzde 49,8'i ise hizmetler sektöründe bulunuyor. TÜÝK'in resmi iþsizlik verileri ise, 2005 yýlýnda yüzde 9.2 olan iþsizlik oranýnýn bu yýl yüzde 8.8'e indiðini gösterirken, gerçek rakamlar tam tersi bir tabloyu ortaya koydu. Ýþsizlik oraný iþ bulmaktan umudu kesilenler de dahil edilince yüzde 8.8'den yüzde 18'e yükseldi. Toplam, 2 milyon 215 bin olarak açýklanan resmi iþsiz sayýsý, iþ bulmaktan umudunu kesenler de eklendiðinde 4 milyon 127 bine ulaþýyor. Kayýt dýþý iþsizlerle birlikte ise bu sayý 7 milyonu geçiyor. Ýþgücü piyasasýna her yýl 700 bin kiþi eklenirken, özellikle nitelikli iþgücü denilen üniversite mezunlarý arasýndaki iþsizlik oraný, büyük þehirlerde yüzde 35'e çýkýyor.(birgün) Ýmalatçý Toker Mobilye ve Dekarasyon Mutfak dolabý, banyo, yüklük, vestiyer ve dekor iþleriyle... Balon pres kapak, laminant kapak, profil kapak çeþitleriyle MDF lamdan sipariþleriniz itina ile hazýrlanýr. Kalitemiz tesadüfi deðildir. Bir telefonla yanýnýzdayýz. Taþýnmýþ olduðumuz Mucur Sanayi Sitesi nde size hizmet vermeye devam ediyoruz. Toker Mobilya ve Dekarasyon Recep Toker Cep Tel: MUCUR

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 24 En Düþük 0 C de idam edilen Veysel Güney Rahmi Yýldýrým Delilsiz Asýlanlar 1980 de idam edilen Veysel Güney Veysel i delilsiz asmýþlar. Veysel Güney in delilsiz idam edildiðini, hazýrlýk soruþturmasýný yürüten 12 Eylül dönemi savcýlarýndan Mete Göktürk söylüyor. Mete Göktürk, sonradan Türkiye de yargý baðýmsýz deðildir dediði için yargýlanýp beraat eden savcý. Emekli olunca anýlarýný topladýðý kitabýn kapaðýnda Adaleti Gördünüz mü? diye soruyor. Arada, Veysel in delilsiz asýldýðýný da anlatýyor. Veysel Güney, 1980 yýlýnýn son günlerinde Gaziantep te Dev-Yol a karþý gerçekleþtirilen operasyonda yakalanýr. Hayri Argav ýn yazdýðýna göre, operasyon kapsamýnda basýlan evden Dev-Yol militaný Ali Ýhsan Özer ile operasyon timinden Üsteðmen Þahin Akkaya nýn cenazeleri çýkar. Þahin Akkaya, çevresinde sosyal demokrat olarak bilinen bir asker; Ali Ýhsan Özer ise Eczacýlýk Fakültesi nde askeri öðrenciyken, sosyalist fikirleri nedeniyle okuldan ve ordudan çýkarýlmýþ. Yaþam çizgileri Gaziantep teki evde kesiþir. Evin giriþ tarafýndaki odada kalan Ali Ýhsan Özer kurþun yaðmuru altýnda ölür, Üsteðmen Þahin Akkaya da vurularak can verir. Arka odadaki Veysel Güney ise pencereden apartman boþluðuna atlar. Bir komþunun ihbar etmesi üzerine namlular apartman boþluðuna ölüm kusar. Veysel sýrtýndan yaralý olarak yakalanýr; öldürülmek üzere kentin dýþýna götürülür; operasyon timindeki bir kiþinin karþý çýkmasý üzerine öldürülmez, iþkenceyle sorgulanýr. Genel operasyon kapsamýnda yakalanmasýna karþýn toplu davadan ayrýlarak tek baþýna yargýlanýr ve iki ay süren yargýlamada idama mahkum edilir. 10 Haziran 1981 günü Veysel, daraðacýnda sehpayý kendisi tekmeler. (O Þafaðýn Atlýlarý, Belge Yayýnlarý, Ýstanbul 1997) Savcý Mete Göktürk de anlatýyor ki, Ýdam sehpasýna çýkarken Che Guevara'nýn ünlü 'Ölüm hoþ geldi, safa geldi' dizelerini baðýra baðýra okuyordu. O ölüme giderken yanýnda avukatý dahil hiç kimse yoktu. Ona yabancý olmayan tek þey kendi sesiydi. Ayaðýnýn altýndaki sandalyeyi, slogan atarak kendisi itti. (Aktaran Milliyet, 26 Haziran 2006) Argav ýn Veysel in arkadaþlarýndan naklettiðine göre, Üsteðmen Þahin Akkaya muhtemelen operasyon timinin rastgele ateþi sýrasýnda kazaen vurulmuþtur. Operasyon sonrasýnda soruþturmayý yürüten Savcý Mete Göktürk de diyor ki, Güvenlik güçleri tarafýndan eve yapýlan operasyonda, biraz aceleci davranýlmasý nedeniyle çatýþma çýkmýþtý. Bir militan ölmüþ, bir teðmen þehit düþmüþtü. Çatýþmanýn yaþandýðý apartmanýn havalandýrma boþluðundan kaçmaya çalýþýrken yakalanan ve görevlilerce feci þekilde dövülerek aðýr þekilde yaralanan Veysel Güney'in hastanede ilk ifadesini ben aldým. Hazýrlýk soruþturmasýný ben yaptým. Çatýþmada, Güney'in silah kullandýðýna iliþkin bir kanýt elde edememiþtik. Benim ilk tespitlerimle mahkeme kararýnda varýlan sonuç örtüþmüyordu. O günlerde yaþanan ortamýn olaðandýþýlýðý da göz önüne alýndýðýnda, yargýlamanýn tarafsýz ve adil yapýlmamýþ olacaðýna iliþkin kuþku duyuyordum. Yani sonuçta, yargýlamanýn tarafsýz ve adil olup olmadýðý bir yana, Veysel i delilsiz astýlar. Delilsiz asmakla kalmayýp, cenazesini ailesine vermediler, gömdükleri yeri bile söylemediler. Ailesi 25 yýl boyunca mezarlýklarda Veysel i aradý; þimdi, Gaziantep kimsesizler mezarlýðýnda idam edilen bir kiþiye ait isimsiz mezarda Veysel in yatýyor olabileceði umuduyla acýsýný tazeliyor, savcýlýk incelemesinin ve DNA testinin sonucunu bekliyor. (Radikal, 28 Haziran 2006) Veysel i delilsiz asmak, en hafif deyiþle faþist gaddarlýðýn ta kendisiydi. Delil bulup asmak da ayný kapýya çýkardý. Çünkü, iþlenen suç ne olursa olsun, idam, suça verilen ceza deðil, devlet eliyle tasarlanarak iþlenen cinayettir. Erdal Eren i de delilsiz astýlar Devir our boys devriydi; Asmayýp da besleyelim mi? gaddarlýðýyla taammüden nice cinayetler iþlendi, idama giden yolda nice zalimlikler sergilendi. Erdal Eren de delilsiz asýlanlardandý. Erdal Eren hakkýndaki idam kararý, Askeri Yargýtay 3 üncü Dairesi tarafýndan, 12 Eylül darbesinden önce iki kez esastan bozuldu. Ne ki, darbeden sonra Askeri Yargýtay Daireler Kurulu idam kararýný onadý ve Erdal Eren de delilsiz asýldý. Üstelik yaþý tutmuyordu. Darbeden önce idam kararýný esastan bozan Askeri Yargýtay 3 üncü Dairesi nin üyelerinden Ahmet Turan da yýllar sonra, týpký Mete Göktürk gibi, delilsiz idamdan söz etmiþti: Erdal Eren le ilgili idam kararýnda adli hata olduðu inancýndayým. Dosyada eri Erdal Eren in öldürdüðüne iliþkin yeterli delil yoktu. Biz Üçüncü Daire olarak idam kararýný bu gerekçeyle bozduk. Yeterli delilin olmamasýna raðmen, Baþsavcýlýk itirazý, günün þartlarý gibi konulara girmek istemiyorum, çünkü politiktir. (Aktaran Argav, age) Rüþvetçi hâkimin kararýyla astýlar Asmayýp da besleyelim mi? gaddarlýðýyla niceleri kýstýrýldýklarý evlerde sað yakalamak yerine delilsiz katledildi, niceleri göstermelik yargýlamalarla delilsiz asýldý. Teðmen Ömer Yazgan ve arkadaþlarý ise rüþvetin gölgesinde asýldýlar. Kendisini zorunlu hissettiði bir tercihte bulunarak üniformasýný bizzat çýkartýp sosyalist harekete katýlan Teðmen Ömer Yazgan ve üç arkadaþý, 1981 yýlý Ocak ayýnda Sakarya nýn Akyazý Ýlçesi ndeki çatýþmada yakalandýktan sonra anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye teþebbüs suçlamasýyla idam cezasýna çarptýrýldýlar. Suçun ve cezanýn þahsiliði ilkesine karþýn, Gölcük Donanma ve Sýkýyönetim Askeri Mahkemesi, olay yerinde kimin hangi fiili iþlediðini tefrik etmeye gerek duymadan topyekûn idama kalem kýrdý. Kararý veren yargýçlardan Askeri Hâkim Yüzbaþý Eyüp Menteþ, baþka bir davada idam cezasý vermemek için sanýk yakýnlarýndan rüþvet almak suçundan hüküm giydi. Yargýcýn hüküm giymesi, Ömer Yazgan ve arkadaþlarýnýn davasýnýn da yeniden görülmesini gerektiriyordu. Buna iliþkin baþvuru yýldýrým telgrafla 28 Ocak 1983 günü Askeri Yargýtay a iletildi. Yýldýrým telgraf, Milli Savunma Bakanlýðý koridorlarýnda kayýplara karýþtý. Ayný gün akþam toplanan Milli Güvenlik Konseyi, idamýn infazýný kararlaþtýrdý. Ömer Yazgan, Erdoðan Yazgan, Ramazan Yukarýgöz ve Mehmet Kambur, rüþvetin gölgesi düþen daraðacýnda sehpayý kendileri tekmelediler. 28 Ocak, Ömer in doðum günüydü ayný zamanda. Onca delile karþýn asmadýlar Rüþvetin gölgesinde astýlar, delilsiz astýlar, Ýbrahim Çiftçi yi ise onca delile karþýn asmadýlar. Ýbrahim Çiftçi, kontrgerillanýn peþine düþen Savcý Doðan Öz ü 1978 yýlýnda öldürmekten yakalandý, soruþturma savcýlarýna verdiði ifadede suçunu itiraf etti. Çiftçi nin avukatý yargýlama boyunca müvekkilinin normal vatandaþ olmadýðýný dile getirdi ve Milli Savunma Bakanlýðý ndaki dosyalarýn celbini istedi. Yedi yýl süren yargýlamada Ankara Sýkýyönetim 1 No lu Askeri Mahkemesi, dört kez oybirliði ile ölüm cezasýna hükmetti. Askeri Yargýtay her seferinde eksik soruþturma dan kararlarý bozdu. Dördüncü idam kararý Askeri Yargýtay Daireler Kurulu tarafýndan bu kez esas tan bozulunca, mahkeme, Sanýk Ýbrahim Çiftçi nin... Doðan Öz ü taammüden öldürdüðü mahkememizce sabit görülmüþ, ancak Askeri Yargýtay Daireler Kurulu kararlarý mahkememizi baðlayýcý nitelikte bulunduðundan, sanýk Ýbrahim Çiftçi hakkýndaki 7/8 lik oyçokluðuna dayanan bozma ilamýna uyularak sýrf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanýk Ýbrahim Çiftçi nin beraatine... karar vermek zorunda kaldý. Suçu sabit görülmesine karþýn asýlmayan Ýbrahim Çiftçi cezaevinden çýkar çýkmaz öðretmen yardýmlaþma sandýðý ÝLKSAN a müdür tayin edildi, sonra patron oldu, bir süre TBMM nin kömür ihtiyacýný karþýladý. Çiftçi, 1997 yýlýnda Devlet Bahçeli nin karþýsýnda MHP genel baþkan adayý idi. Neden astýlar? Önceden en inceden inceye tasarlanan cinayet idamdýr. Hiçbir caninin eylemi, ne kadar ince hesapla hazýrlanmýþ olursa olsun, bununla kýyaslanamaz. Çünkü, kýyaslanabilmesi için kurbanýna kendisini öldüreceði günü önceden haber vermiþ ve o andan itibaren kurbanýný aylarca kendi merhametine terk etmiþ bir caniye ölüm cezasýnýn uygulanmasý gerekirdi. Böylesi bir canavara özel yaþamda rastlanmaz. (Albert Camus) Özel yaþamda rastlanmayacak canavar kamusal alanda çok sýk görüldü. Asmayýp da besleyelim mi? canavarlýðýyla nice cinayetler iþlendi, nice gaddarlýklar sergilendi. Kimilerinin idam hükmü mahkeme kararý olmadan sorgu merkezlerinde infaz edildi. Sorgu merkezlerinden sað çýkanlardan kimilerini delilsiz astýlar, rüþvetçi hâkimin kararýyla astýlar, asmaya götürürken bile iþkence ettiler; savcýnýn katilini ise onca delile karþýn asmadýlar. Doðru olan, asmayýp, iþlenen suç ne olursa olsun beslemekti. Ýkinci Dünya Savaþý nýn baþ suçlularýndan Rudolf Hess, cezaevinde intihar edene kadar 42 yýl Alman devletince beslendi, Niye asmayýp besliyoruz? diye sorulmadý. Ama Ýkinci Dünya Savaþý ndan 40 yýl sonra bile Türkiye de delilli-delilsiz astýlar. Çünkü, devir our boys devriydi. ABD yöneticileri 12 Eylül darbecisi generallere our boys diyorlardý. Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA nýn Türkiye Ýstasyon Þefi Paul Henze, darbeyi dönemin ABD Baþkaný Carter a Our boys did it! (Bizim çocuklar baþardý!) diyerek haber vermiþti. Türkiye deki sermaye düzenini koruma görevinde nöbet sýrasý bizim çocuklar daydý. Ekmeðini yedikleri halkýn deðil, sermayenin ve ABD nin çocuklarý idiler. Sosyal uyanýþýn ekonomik geliþmeyi aþmasýný önlemek, aþtýysa bastýrmakla görevliydiler. Our boys un baþarmasý gerekiyordu. Netekim baþardýlar! Darbe öncesinde ulusal gelirin daðýlýmý yüzde 31 tarým, yüzde 33 ücret ve maaþlar, yüzde 36 kâr-faiz-rant þeklindeydi. Our boys devrinde kârfaiz-rant geliri yüzde 70 e yükseldi, ücret ve maaþlarýn payý ELEMAN ARANIYOR M.Oil Akaryakýt Ýstasyonu nda çalýþacak Bay- Bayan eleman alýnaçaktýr. Sigorta+ Asgari üçret+ Yemek. Müracat sahþen yapýlacak. Adres: Çevre yolu Çilehane mevkii Ulusoy-San Petrol Tesisleri HACIBEKTAÞ Yaþý büyütülüp Ýdam edilen Erdal Eren yüzde 14 e geriledi. Kâr-faiz-rant sahiplerinin sözcüsü Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu Baþkaný Halit Narin, our boys a þükranýný, 20 yýldýr iþçiler güldü biz aðladýk, þimdi gülme sýrasý bizde sözleriyle dile getirdi. Gülen, rahatlayan sadece Türkiye nin sermayedarlarý olmadý, emperyalist sermayedarlar da rahatladý. ABD Baþkaný Carter da, sonraki bir tarihte Türkiye yi ziyaretinde darbecilere þükranýný, 12 Eylül harekâtýndan önce Türkiye nin durumu savunma açýsýndan tehlike arz ediyordu. Afganistan ýn iþgal edilmesi ve Ýran daki monarþinin devrilmesinden sonra Türkiye deki bu istikrar harekâtý içimizi ferahlatmýþtýr. sözleriyle dile getirdi. (Cumhuriyet, 21 Temmuz 1985) Amaç, sermaye devletine karþý boynu kýldan ince, ekmek, özgürlük ve baðýmsýzlýk talep etmeyen bir halk yaratmaktý. Baþarmanýn biricik yöntemi, toplumu terörize etmekti. Parlamentoyu, sendikalarý, dernekleri kapatarak, 650 bin kiþiyi iþkenceden geçirerek, 171 kiþiyi iþkenceli sorgularda öldürerek, 7 bin kiþi hakkýnda idam cezasý isteyerek, 50 kiþiyi delilli-delilsiz asarak, 30 bin kamu görevlisini iþten atarak, 14 bin kiþiyi vatandaþlýktan atarak, film ve kitaplarý yakarak, medyayý sermayenin tam denetimine ve mülkiyetine sokarak baþardýlar; yerli-yabancý sermayenin þükranýný sonuna kadar hak ettiler. Türkiye, militarist faþizmin ve our boys un giydirdiði Türk-Ýslam sentezinin deli gömleðiyle uygarlýk yarýþýnda geriledikçe geriledi yýlýnda Ýspanya Franco faþizminin pençesindeyken, kiþi baþýna düþen ulusal gelir 300 dolar idi; ayný yýl Türkiye de de kiþi baþýna ulusal gelir 300 dolar idi. Franco 1975 yýlýnda ölünce Ýspanya sýrtýndaki deli gömleðini çýkarýp attý; Türkiye sýrtýndaki deli gömleðinin patlayan dikiþlerini 1980 yýlýnda tamir etti. Bugün Ýspanya da kiþi baþýna ulusal gelir 20 bin dolar, Türkiye de 4 bin dolar. Ýspanya da darbeyi ima edenin bile anýnda rütbeleri sökülüyor; Türkiye de delilsiz asan darbeci el üstünde tutuluyor, ölürse devlet töreniyle gömülüyor, en azgýn militaristler ise yeni bir darbe için gün sayýyor. Dünyada darbecilerinden hesap sormayan tek ülke kaldý. Burasý Türkiye!

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı