FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla"

Transkript

1 Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ü lkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin kuþatmasý altýndadýr" dedi. Çorum Ülkü Ocaklarý Diyarbakýr'da mezarlýða PKK'lý teröristin heykelinin dikilmesi ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Diyarbakýr'da mezarlýða PKK'lý teröristin heykelinin dikilmesini protesto eden Ülkü Ocaklarý mensuplarý ve bazý sivil toplum kuruluþlarý bu duruma sert tepki gösterdi. 6 SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE Fiyatý: 40 Kr MHP, sahaya iniyor M HP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, parti binasýnda dün Ýl Baþkaný Vahit Demiran ile bazý parti yöneticilerinin de katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda, cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý, 2015 genel seçimlerini deðerlendirdi yýlýnda yapýlacak genel seçimlerin çalýþmalarýna bugün itibari ile baþladýklarýný kaydeden Çetin, Yönetim olarak görevimize baþlayalý henüz bir buçuk ay gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen sokaklardan, hemþerilerimizden gelen yoðun teveccüh çalýþma azmimizi ve þevkimizi kuvvetlendirmektedir dedi. 5 Sayfa 4 de Cemilbey esnafýna kötü haber V atandaþlarýn Cemilbey Caddesi'nin ortasýnda bulunan refüj demirlerinin kaldýrýlmasý talebine valilikten yanýt geldi. Sayfa 6 da Kuzey Kampüsünde sona doðru Ç orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Alkan, Kasým ayýnda gerçekleþtirilmesi planlanan "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri" isimli uluslararasý sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar hakkýnda Uslu'ya bilgiler verdi. FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla kaçýrýldýðý iddia edildi. Olay Çorum Merkezde yaþandý. 42 yaþýndaki Þ.G, aralarýndaki husumet nedeniyle iki kardeþ tarafýndan silah zoruyla araca bindirilerek kaçýrýldý. Ýhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri aracý takibe aldý. Araç Abide kavþaðýnda görüldü. Sürücüsünün Ö.K, olduðu tespit edilen 06 HB plakalý araç polisin dur ihtarýna uymayýp Ankara yönüne doðru ilerlemeyi sürdürdü. Bir polis otosu ise aracýn peþinden takibe geçti. Takibe geçen polis otosunda ki görevli bir polis memuru aracýn dur ihtarýna uymayýp Bügdüz yoluna giriþ yaptýðýný ve içerisinde yaralý bir kiþinin bulunduðu yönünde anons yaptý. Anons üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Kaçan araç bu kez de Kýlýçören Köyü ne giriþ yaptý. Aracý köyde kýstýran ekipler tam þahýslarý almak üzere iken polis otosuna çarpýp kaçtýlar. Bu kez devreye Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý girdi ve bölgeye çok sayýda ekip gönderin uyarýsýnda bulundu. Emniyet Müdürü Tarancý nýn yaptýðý anons üzerine Kýlýçören köyüne polis jandarma ve özel harekât ekipleri sevk edildi. 3 Sayfa 7 de Atlas'tan, Kýlýçdaroðlu'na tam destek A ralarýnda Çorum CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn da bulunduðu 78 Ýl Baþkaný, kurultay öncesi CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na tam destek verdi. Kazadan sað kurtuldu soluðu emniyette aldý Ç orum da emniyet kemeri kullanýmý konusunda yapýlan sýký uygulamalar hayat kurtardý. Polisten ceza yememek için emniyet kemeri takan 25 yýllýk taksi þoförü geçirdiði kazadan yara almadan kurtulunca soluðu emniyet müdürünün odasýnda aldý. Çorum da taksicilik yapan 3 çocuk babasý 50 yaþýndaki Nejat Karagöz, Çevreyolu toptancýlar sitesi kavþaðýnda kaza yaptý. Karagöz ün kullandýðý otomobilin lastiðinin patlamasý sonucu 5 takla attý. Emniyet kemeri sayesinde hayatta kalan Karagöz ters dönen otomobilden burnu dahi kanamadan çýktý. Taksi þoförü Nejat Karagöz kazanýn hemen ardýndan Çorum Taksici ve Þoförler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile birlikte Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret etti. 3 Sayfa 4 de Havuzlar sadece süs deðil Ç orum son yýllarýn en sýcak yazlarýndan birini yaþýyor. Sýcaktan bunalan insanlar bir þekilde serinlemenin yolunu buluyor ama hayvanlar insanlar kadar þanslý deðil. Hýzlý Tren projesi için çalýþmalar sürüyor ürkiye Cumhuriyeti Devlet TDemir Yollarý Ýþletmesi (TCDD) Genel Müdürlüðü, Kýrýkkale - Çorum - Samsun Hýzlý Tren Projesinin yatýrým programýna alýnmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü bildirdi. 2 Faytonla romantik bir geziye ne dersiniz... orum da gecelerin vaz geçilmezlerin- olan Çden faytonlar "romantik geziler" için kullanýlýrken,çorum Belediyesi tarafýndan Pirbaba çamlýðý alanýnda çalýþmalarýna izin verilen faytoncular, geceleri þehre ayrý bir renk katýyor. 12 Çorum da yarýn elektrik kesintisi yapýlacak eþilýrmak Elektrik YDaðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamaya göre yarýn bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapýlacaðý bildirildi. 2

2 2 Hýzlý Tren projesi için çalýþmalar sürüyor Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarý Ýþletmesi (TCDD) Genel Müdürlüðü, Kýrýkkale - Çorum - Samsun Hýzlý Tren Projesinin yatýrým programýna alýnmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü bildirdi. TCDD Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon (APK) Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Nazým Bükülmez, yaptýðý açýklamada, "Teþekkülümüzün 2023 hedefleri doðrultusunda yapmayý planladýðý Kýrýkkale - Çorum - Samsun Hýzlý Tren Projesinin yatýrým programýna alýnmasý için çalýþmalara devam edilmektedir. Hat güzergahýnda nerelere durak konulacaðý, uygulama projesinin hazýrlanmasýndan sonra belli olacaktýr." ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi) Tosya'da otobüs kazasý: 34 yaralý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaþkaný seçilen AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý ziyaret etti. Çatma, Cumhurbaþkanlýðý seçiminin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ak Parti Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen ziyarette Erdoðan ile bir süre özel görüþen Çatma, ziyaret sonrasýnda 12. Cumhurbaþkanýmýzla hatýra fotoðrafý çekindi. (Haber Merkezi) Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir otobüs yoldan çýkarak istinat duvarýna çarpýnca 34 kiþi yaralandý. Ýstanbul istikametinden Sivas'a giden Ali Köse'nin kullandýðý 59 LT 262 plakalý otobüs gece saat sýralarýnda Tosya Çorum kavþaðýnda bilinmeyen bir nedenle yoldan çýkarak istinat duvarýna çarptý. Kazada, 34 yolcu yaralanarak ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Saðlýk durumu aðýr olan 7 kiþi, Kastamonu Münif Ýslamoðlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emniyet güçleri trafik kazasýyla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA) Çatma'dan, Erdoðan'a ziyaret Altýn için kritik uyarý! Ukrayna-Rusya arasýndaki jeopolitik gerginliðin azalmasýyla düþüþe geçen altýnýn ons fiyatý yeni haftada dolar sýnýrýnda iþlem görmeye baþladý. Ancak analistler jeopolitik risklerin azalmasý ve ABD ekonomisinde verilerin iyi gelmeye devam etmesi durumunda altýnýn düþüþ trendine girebileceðini ve dolara inebileceðini belirtiyor. Garanti Bankasý Altýn ve Para Piyasalarý Uzmaný Alper Kalyoncu altýnýn gramýnýn 90 TL'nin altýna gerilemesinin beklendiðini ve 85 TL'lere doðru alým gelebileceðini söyledi. Ayhan Yürüyen'in mutlu günü Emekli SGK Ýl Müdürü, iþadamý Ayhan Yürüyen'in Samsun Bahçeþehir Koleji Müdür Yardýmcýsý olan kýzý Leyla Yürüyen, Samsun'un köklü bir ailesinden gelen, merhum Ýnþ.Müh. Ünal Þentürk'ün oðlu Dr. Haldun Þentürk ile hayatýný birleþtirdi. Külcü, Çorum Belediyesi'nin bu yýlki bininci nikâhýný kýydý Emekli SGK Ýl Müdürü, iþadamý Ayhan Yürüyen'in Samsun Bahçeþehir Koleji Müdür Yardýmcýsý olan kýzý Leyla Yürüyen, Samsun'un köklü bir ailesinden gelen, merhum Ýnþ.Müh. Ünal Þentürk'ün oðlu Dr. Haldun Þentürk ile hayatýný birleþtirdi. Anitta Otel'deki düðünde, Leyla-Haldun çiftinin nikâhýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýydý. Þahitliklerini ise Vali Sabri Baþköy ile Özcan Dursun yaptý. Baþkan Külcü, nikâh sýrasýnda, bu nikâhýn bu yýl Çorum Belediyesince kýyýlan bininci nikâh olduðunu bildirdi., Gülten-M.Ayhan Yürüyen çifti ile anne, Ziraat Mühendisi Yýldýz Þentürk'ü kutlar, Leyla ile Haldun'a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi) Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Sungurlu'ya gelerek yapýmý ve onarýmý devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Ýl Milli Eðitim Müdürü Büyük, beraberinde Þube Müdürü Arslan Arslan ile ilk olarak Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nu makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, ziyaretinden dolayý Büyük, Sungurlu okullarýný inceledi duyduðu memnuniyetini ifade ederek, Ýl Milli Eðitim Müdürü Büyük'e teþekkür etti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Büyük, daha sonra Sungurlu Fen Lisesi inþaat alaný, Haydar Öztaþ Anadolu lisesi pansiyonu, Ýmam Hatip Lisesi pansiyonu, Ýmam Hatip Ortaokulu, Ýsmetpaþa Ýlkokulu ve Saðlýk Meslek Lisesinde incelemelerde bulunarak, bakým onarým yapýlan okullarýn yetkililerinden bilgi aldý. (Haber Merkezi) Yarýn elektrik kesintisi yapýlacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamaya göre yarýn bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapýlacaðý bildirildi. Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmýný saðlamak amacýyla gerçekleþtirilecek olan kesintilerin yapýlacaðý bölgeler ve saatleri þöyle sýralandý: " tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Çorum merkez DM-12/1A'nýn Sungurlu Fiderinde bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Sýrýklý, Kýnýk, Tatar, Tarhan, Tarhan Kozlusu, Sarimbey, Çayhatap, Sarýþeyh, Babaoðlu, K. Gülücek, B. Gülücek, Boðazönü, Balým Sultan, Arpaöz, B. Divan, Göcenovacýðý, Çakýr, Teyfikiye, Koyunoðlu, Seyfe, Büðüroðlu, Yenihayat, Ertuðrul, Evci Kuzkýþla, Evciyenikýþla, Evciþortakýþla, Çaðþak, Hamdiköy, Sorsavuþ, Sazdeðirmeni, Karabayýr, Kýnýk Deliler, Kireçocaðý, Delibekir, Eski Karadona, Mecidiye Kavak, Çayseki, Gökdere, Kiranlýk, Deniz ve Yeni Karadona köyleri, Abdullah Kavukçu Ve Kavukçu, Þimþekler Ýnþaat Kum Eleme Tesisi, Ýsmet Tavukçuluk, Avrasya Kiremit Sanayi, Aktaþ Un Gýda, Eser Þirket, Organize Sanayi Ýçme Ve Kullanma Su Tesisi, Yusuf Balcý Akaryakýt Ýstasyonu, Koçak Tavukçuluk, Sefa Tavuk Çiftliði, Servet Görücü Tavuk Çiftliði, Damla Oil Akaryakýt, TP Petrol Daðýtým Akaryakýt Ýstasyonu, Gýr-Yak Yakýt, Kurt Makine Sanayi, Eskizara Sanayi, Pýnar Tavukçuluk, Çorum Yenes Tavuk Çiftliði, Servet Tavukçuluk, Besel Tavukçuluk, Dörtler Tavukçuluk, Mekan Tavukçuluk, Kalaycýoðlu Gýda Pazarlama, Hamza Ýbis Ve Oðullarý, Aydoðanlar Uluslar Arasý Nakliyat, Ýdeal Tavukçuluk, Karsa Tavukçuluk Uður Hayvancýlýk, Pýnar Tavukçuluk, Ali Bektaþ Tarýmsal Sulama Tesisi, Abdullah Çelikara, Murat Altunel, Çorum Yýldýrým Tavukçuluk, Afacan Akaryakýt, Pýnar Tavukçuluk, Mustafa Karahan, Mislerovacýðý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kç.Gülücek Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Bek Tarým Turizm Ýnþaat, Aselin Su Sanayi, Selamý Biçer Tarýmsal Sulama, Ankara Yolu Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Turkcell B.Gülücek Ýstasyonu, Ankara Yolu Vodafone Telekominikasyon, Hikmet Koparan Besi Ahýrý, Seyfe Köyü Içme Suyu Tesisi, Tukcell Organize Sanayi Baz Ýstasyonu, Hasan Koparan Mandýra, Sedat Yýldýz At Besicisi, Çakýr Harfiyat Kum Eleme, Hayrettin Hadýk, Fazlý Kýlýçarslan, Sarimbey Köyü Ýçme suyu Tesisi, Ýdeal Tavukçuluk, Kýnýkdeller Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Arýtma Tesisi, Mislerovacýðý Köyü Vodafone, Mustafa Tuð, BÝM Kadýkýrý Yolu Üzeri, Çakýr Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Erol Onay, Ömer Arlý, T Küçük Gülecek Köyü, Çorum Belediyesi Hatap Barajý, Alaca Yolu Hatap Barajý Ýçme Suyu Pompa Ýstasyonu, Kadýkýrý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören Ve Grup Köyler Ýçme Suyu, Ayhan Dadaþ, Ali Karagöz, Çalýþkan Tavukçuluk, Atakon Toprak Sanayi, Faruk Ceylan, Çakýr Ýnþaat, Boðazönü Köyü Vodafone Telekomünikasyon, Mustafa Karakaþ, Yeþiller Canlý Hayvan tesislerine, tarihinde 09:00-14:00 saatleri arasýnda Çorum ili Osmancýk ilçesi Osmancýk eski 3/0 ENH'da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Kamil köyü merkez Mahallesi, Kamil köyü çaylý Mahallesi, Kuzhayat köyü, Avlaðý köyü merkez Mahallesi ve Araplý Mahallesi, Turkcell Avlaðý vericisi, Hanefi köyü merkez Mahallesi ve Gökçeli Mahallesi, Konaca köyü merkez Mahallesi ve Savaþtepe, çerçili diðer mahalleleri, Alibey köyü, Kuz köy, Karalargüney köyü merkez mahalle ve Ahlatlý, Güney, Karacakaya mahalleleri, Aþýkbükü köyü merkez mahalle ve Esenli, Ýshaklý Mahallesi, Aþaðý zeytin köyü, Yk.zeytin köyü ve Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak Mahallesi, Pelitçik köyü, Aydýn köyü ve Seki mahallesi, Ýnal köyü, Baltacý Mehmet paþa köyü ve Güney, Kuz, Yanankýþla, Ayvalýdere, Bekirçavuþlar, Göçükbaþý Mahallesi, Yasiyen köyü Ahýrçayý, Süleymandemir, Yanankýþla, Hasançavuþlar, Kayalýdere, Haliller, Hamitler, Yedioluk, Ahlatlý, Dilimhisar Mahallesi, Sarýalan köyü merkez mahalle ve Zeyneller Mahallesi, Gülermak Aðýr Sanayi, Kamil Yolu Üzeri Segment Fabrikasý, Þaban Köse, Osmancýk FM tesislerine programlý olarak elektrik verilemeyecektir." (Osman BÝÇER)

3 ÇORUM UN GüR SESi tarihte bugün Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasýndaki Osmanlý ordusunca fethedildi. (1516) BÝZE ULAÞIN Tlf Fax Gazete Gsm : : : FÝLM GÝBÝ OPERASYON Çorum da dün gece bir kiþi silah zoruyla kaçýrýldýðý iddia edildi. Olay Çorum Merkezde yaþandý. 42 yaþýndaki Þ.G, aralarýndaki husumet nedeniyle iki kardeþ tarafýndan silah zoruyla araca bindirilerek kaçýrýldý. Ýhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri aracý takibe aldý. Araç Abide kavþaðýnda görüldü. Sürücüsünün Ö.K, olduðu tespit edilen 06 HB plakalý araç po- lisin dur ihtarýna uymayýp Ankara yönüne doðru ilerlemeyi sürdürdü. Bir polis otosu ise aracýn peþinden takibe geçti. Takibe geçen polis otosunda ki görevli bir polis memuru aracýn dur ihtarýna uymayýp Bügdüz yoluna giriþ yaptýðýný ve içerisinde yaralý bir kiþinin bulunduðu yönünde anons yaptý. Anons üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Kaçan araç bu kez de Kýlýçören Köyü ne giriþ yaptý. Aracý köyde kýstýran ekipler tam þahýslarý almak üzere iken polis otosuna çarpýp kaçtýlar. Bu kez devreye Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý girdi ve bölgeye çok sayýda ekip gönderin uyarýsýnda bulundu. KAÇIRILDIÐI ÖNE SÜRÜLEN Þ.G, KURTARILDI Emniyet Müdürü Tarancý nýn yaptýðý anons üzerine Kýlýçören köyüne polis jandarma ve özel harekât ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince köyün çember altýna alýndýðýný gören Ö.Z ve Y.K., kaçýrdýklarý öne sürülen Þ.G yi ve aracý býrakýp kaçtý. Araçta yapýlan incelemede bir adet tabanca elde edildi. Gecenin karanlýðýndan yararlanan þüpheliler yakalanamazken, yaralý kurtulan Þ.G, ise polis otosuna bindirilerek tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Þ.G, ilk ifadesinde beni iki kardeþ kaçýrdý. Niye kaçýrdýlar onu da bilmiyorum. Bir yanlýþ anlama oldu dediði öne sürüldü. Polis ve jandarma kaçan iki kardeþi yakalamak için geniþ çaplý araþtýrmasýný sürdürüyor. (Yusuf Çýnar) Kazadan sað kurtuldu soluðu emniyette aldý EMN YET KEMER UYGULAMASI MEYVELER N VERMEYE BA LADI Çorum da emniyet kemeri kullanýmý konusunda yapýlan sýký uygulamalar hayat kurtardý. Polisten ceza yememek için emniyet kemeri takan 25 yýllýk taksi þoförü geçirdiði kazadan yara almadan kurtulunca soluðu emniyet müdürünün odasýnda aldý. Çorum da taksicilik yapan 3 çocuk babasý 50 yaþýndaki Nejat Karagöz, Çevreyolu toptancýlar sitesi kavþaðýnda kaza yaptý. Karagöz ün kullandýðý otomobilin lastiðinin patlamasý sonucu 5 takla attý. Emniyet kemeri sayesinde hayatta kalan Karagöz ters dönen otomobilden burnu dahi kanamadan çýktý. Yaþadýðý kazayý anlatan taksi þoförü Nejat Karagöz, 25 yýllýk þoförlük hayatýnda uzun yol da dahi zaman zaman emniyet kemeri taktýðýný, þehir içinde ise emniyet kemeri takmadýðýný ve kaza yapmadýðýný belirterek, Çorum a yeni Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn göreve baþladýðý 2 aylýk süre içerisinde emniyet kemeri kullanýmý konusunda sýký denetimler yapmasý nedeniyle emniyet kemeri takmaya baþladýðýný söyledi. Bu sayede geçirdiði kazadan yara almadan kurtulduðunu anlatan Karagöz, O gün kazada aracým beþ takla attý. Ters dönen otomobilden çýkarken ilk aklýma gelen emniyet müdürü oldu. Onun sayesinde hayatta kaldýðýmý düþünüyorum dedi. Taksi þoförü Nejat Karagöz kazanýn hemen ardýndan Çorum Taksici ve Þoförler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile birlikte Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret etti. Yaþadýðý kazayý anlatan Karagöz, emniyet kemeri kullanmasýna vesile olduðu için Emniyet Müdürü Tarancý ya teþekkür etti. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýklarý denetimlerde asýl amaçlarýnýn sürücülere ceza yazmak deðil, hayat kurtarmak olduðunu söyledi. Tarancý Büyüklerin trafik kurallarýna uymasý çocuklara da örnek olacaktýr dedi. Çorum Taksici ve Þoförler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli de Emniyet Müdürü Tarancý ya teþekkür etti. (Yusuf Çýnar) Kontrolden çýkan traktör devrildi: 1 ölü Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ýn Yerköy ilçesine baðlý Kayadibi köyünden Sungurlu'ya gelen Ýhsan Polat (71) yönetimindeki traktör sürücüsünün direk- siyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak devrildi. Devrilen traktörün altýnda kalan talihsiz sürücü olay yerinde hayatýný kaybetti. Polat'ýn cesedi Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA) Ýki otomobil çarpýþtý: 7 yaralý Osmancýk ilçesinde iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý. Kaza, Osmancýk-Merzifon karayolunun 2. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul'dan Erzurum'a giden Zekai Yýlmaz (39) yönetimindeki 34 VE 8906 plakalý otomobil Çorum yolu kavþaðýnda Fahri Çelik yönetimindeki 19 HN 079 plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle etkisiyle kontrolden çýkan otomobil refüje çarparak takla attý. Kazada sürücü Zekai Yýlmaz ile birlikte ayný araçta bulunan Hatice (68), Fatma (40), Zehra (14), Elanur (12), Medine (6) ve Firdevs Sena Yýlmaz (1) yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) Odunluktaki yangýn korkuttu Ýskilip Ýlçesinde bir ekmek fýrýnýna ait odunlukta çýkan yangýn korkulu dakikalar yaþanmasýna neden oldu. Alýnan bilgiye göre; geçtiðimiz akþam saat 21:30 sýralarýnda Ýskilip Sanayi Sitesinde bulunan Sadýk Þentürk'e ait ekmek fýrýnýnýn odunluðunda bilinmeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Çevre sakinlerinin durumu polis ve itfaiyeye haber vermesi üzerine kýsa sürede olay yerine ulaþan Ýskilip Bele- diyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, yangýna müdahale etti. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldýðý yangýnýn kýsa sürede kontrol altýna alýnmasýyla çevredekilerde rahat bir nefes aldý. Yangýn ihbarýndan sonra olay yerine gelen Ýskilip Belediyesi Meclis üyesi Murat Önder, yangýn söndürme çalýþmalarýný yakýndan takip ederken olayla ilgili yetkililer soruþturma baþlattý. (Yusuf Çýnar)

4 4 Cemilbey esnafýna kötü haber Vatandaþlarýn Cemilbey Caddesi'nin ortasýnda bulunan refüj demirlerinin kaldýrýlmasý talebine valilikten yanýt geldi. Hatýrlanacaðý gibi geçtiðimiz günlerde Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde bulunan esnaflar, Cemilbey Caddesi'nin ortasýnda bulunan refüjlerin demirler ile kapatýlmasý ve yaya geçitlerinin yetersiz kalmasýndan dolayý yaþadýklarý sorunlarý dile getirmiþlerdi. Þikayetler üzerine Valilikten bir açýklama yapýldý. Vatandaþýn taleplerine olumlu cevap vermeyen açýklamada þunlar kaydedildi; " tarihinde yerel basýnýmýzda yer alan Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi orta refüjünde bulunan ferforjelerin sökülerek geçit açýlmasý istekleri Valiliðimizce incelenmiþ olup, burada bulunan ferforjelerin kaldýrýlarak yaya geçidi açýlmasý için 2011 yýlý içerisinde de giriþimde bulunulduðu, ancak bu uygulamanýn trafik akýþýnda olumsuzluklara sebebiyet vereceðinden uygun görülmediði anlaþýlmýþtýr. Yerinde yapýlan incelemede yaya geçidi açýlmasý istenilen mevkiinin etrafýnda 69 ve 57 metre önce ve sonra 2 adet yaya geçidinin mevcut olduðu görülmüþtür." (Osman BÝÇER) Havuzlar sadece süs deðil Çorum son yýllarýn en sýcak yazlarýndan birini yaþýyor. Sýcaktan bunalan insanlar bir þekilde serinlemenin yolunu buluyor ama hayvanlar insanlar kadar þanslý deðil. Hem insanlar hem de hayvanlar için hayat kaynaðý olan suya ulaþmak doðadaki diðer canlýlar için o kadar kolay deðil. Çorum Belediyesi tarafýndan þehrin dört bir yanýna yapýlan 32 kavþakta yapmýþ olduðu süs havuzlarý kavurucu sýcaklarda kuþlarýn imdadýna yetiþti.saat Kulesi, Yazý Çarþý, Namazgâh, Ulucami Milönü, Akþemseddin, Tuzcular, Pirbaba, Altýnpark, Çiftlik Mezarlýðý ve Fatih Caddesi Kavþaðý'na yapýlan süs havuzlarýnda kuþlar ve sokak hayvanlarý suya ulaþma imkâný buldu. Görsel amaçlý yapýlan süs havuzlarýnýn böyle hayýrlý bir sonuca dönüþmesi insanlarý duygulandýrýyor. Özellikle Saat Kulesi yanýndaki havuzda kuþlarýn su ile dansýný seyreden vatandaþlar, belediyenin yapmýþ olduðu bu hizmetin ne kadar isabetli olduðunu söylüyor. Hizmetler için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür eden Çorumlularsüs havuzlarýnýn akþam saatlerindeki renk þöleninin de büyüleyici olduðuna dikkat çekiyor. (Haber Merkezi) Orman çalýþanýnýn tayinleri kýyýma dönüþtü Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Orman Genel Müdürlüðünde, Rotasyon uygulamasý adý altýnda yapýlan tayinlerin kýyýma dönüþtüðünü söyledi. "Maalesef bahse konu kurum, hukuksuz uygulamalarýn merkezi, kanun ve kural tanýmayan idarecilerin idare ettiði ve çalýþanlarýna zulmeden bir kurum haline gelmiþtir" diyen Gül, açýklamasýna þöyle devam etti: "Orman Genel Müdürlüðünde; tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan ancak Orman Mühendisleri Odasý ve Ormancýlýk Alanýnda Faaliyet Gösteren Örgütlü Sendikalarca yürütmenin durdurulmasý ve iptali istemli, Danýþtay'da davasý devam eden; "Orman Genel Müdürlüðü Personelinin Atama ve Yer Deðiþtirme Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik'''' hükümlerine dayanarak, zorunlu rotasyon uygulamasý adý altýnda hukuka aykýrý atamalarla adeta kýyým yapýlmakta, binlerce çalýþan ve aileleri sürgün edilerek maðdur edilmektedir. Atamalarý yapan yöneticiler durumu izah edememekte, yapýlan iþlem için sadece; 'Bakan'ýn talimatý' diyebilmektedirler. Orman Genel Müdürlüðü; gerçekleþtirdiði atamalarda ehliyet, liyakat, mesleki deneyim ve hakkaniyet ilkelerini ihlal etmekte, hukuka aykýrýlýðý açýkça belli olan yönetmeliðin ortaya koyduðu hükümlere dahi uyulmamaktadýr. Þöyle ki; Hukuksuzluk örneði olan yönetmelik hükümlerine göre, atama baþvurularý Ocak ve Aðustos aylarýnda yapýlmasý gerekirken buna uyulmamýþ, baþvurularýn önce 23/05/2014, daha sonra 30/05/2014 ve en son 06/06/2014 tarihine kadar yapýlmasý istenilmiþ ve böylece, yönetmeliðin süre kýsýtlý ihlal edilmiþtir. Rotasyon belli gruplara uygulanmýþ, kanunen kapsam dýþý kalmasý gereken Orman Mühendisleri Odasý ve sendika yöneticileri ile temsilcileri de kapsama dahil edilmiþtir. Ayrýca özellikle platformumuza üye kuruluþlarýn üyelerinin yapmýþ olduklarý tercihler dikkate alýnmamýþ, tercih etmedikleri yerlere adeta sürgün edilmiþ, tercih ettikleri yerlere ise daha düþük puanlý yandaþlar atanmýþtýr. Yönetmenliðe göre atamalarýn öncelikle 4'üncü ve 3'üncü bölgelerden baþlayarak yapýlmasý gerekirken; yandaþ sendikanýn baskýsýyla bu kural ihlal edilmiþ, onurlu duruþ sergileyen kýdemli personel 4'üncü bölgeye atanýrken, yeni iþletme müdürü olan bazý yandaþlar himaye edilerek 1 'inci bölgeye atanmýþtýr. Bazý çalýþanlar rotasyon kapsamýnda olmadýklarý halde, demokratik haklarýný kullanýrlarken onurlu duruþ göstererek yandaþ sendikaya üye olmadýklarý için rotasyon uygulamasý adý altýnda keyfi atamalara tabi tutulmuþlardýr. Orman idaresince; bu þekilde haksýzlýða uðrayan meslektaþlarýmýzýn itirazlarýna karþýn "gidin hakkýnýzý mahkemelerde arayýn' biçiminde fütursuzca cevaplar verilmekte, meslektaþlarýmýz ve ailelerine zulüm yapýlmaktadýr. Orman Genel Müdürlüðünün geçmiþ yönetimleri, ormanlarýn yangýnlardan olumsuz etkilenmemesi için, orman yangým mevsiminde tüm izinler dahi yazýlý emir ile durdururlar iken, günümüzün yöneticileri, yangýnlar açýsýndan en kritik günlere girdiðimiz bu dönemde meslektaþlarýmýzýn yangýn tecrübesi olup olmadýðýna bakmaksýzýn atamalar yapmakta, ormanlarýn geleceðini tehlikeye sokmakta ve adeta yangýnýn üzerine körükle gitmektedirler. Böylece Orman idaresinin yöneticileri, kýyým derecesine varan bu atamalarý ile orman yangýnlarý açýsýndan çok büyük risk üstlenmekte ve yangýnlarýn çýkýþ nedenlerini kamuoyuna açýklayamayacak biçimde vebal altýnda kalmaktadýrlar. Yapýlan atamalarda uzmanlýk tamamen göz ardý edilmekte (Araþtýrma, Silvikültür, Amenajman, Kadastro, Koruma vb.) ve farklý alanlara atama yapýlarak kurumsal hafýza yok edilmektedir. Orman Genel Müdürlüðü; Meslek örgütlerimizin Danýþtay'da açtýðý iptal davalarý sonucunda yürürlükleri durdurulan atama yönetmeliklerinden kaçýnmak için, yönetmelikle yapýlmasý gereken "ilk defa iþletme müdürü yardýmcýlýðý, iþletme müdürlüðü, bölge müdür yardýmcýlýðý ve bölge müdürlüðüne yapýlacak atamalarý", 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanuna aykýrý olarak yürürlüðe koyduðu 3/1/2014 tarih ve 7 nolu Bakanlýk oluru ile yapmaya baþlamýþtýr. Meslek örgütlerimiz; hukuka aykýrýlýðý açýk olan bu olurun da iptali için Danýþtay 2 inci Dairesinde dava açmýþ ve davada verilen 17/6/2014 tarih ve E:2014/1289 sayýlý kararda, "Kamu görevlilerinin atanma ve görevde yükselmelerine iliþkin koþullarýn kariyer ve liyakat ilkeleri ile yürütülen kamu hizmetinin niteliði, görevin önem ve özelliðinin birlikte deðerlendirilerek üst hukuk kurallarýna uygun olarak objektif koþullara baðlanmasý ve genel düzenleyici iþlem olan yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekmekte olup, yönetmelik ile düzenlenesi gereken personele iliþkin esaslarýn yönerge ve olurla düzenlenmesine olanak bulunmamaktadýr:' denilerek 3/1/2014 tarihli ve 7 nolu Bakanlýk olurunun yürütmesi durdurulmuþtur. Hukuken yok hükmünde olan bu Bakanlýk oluru ve bu olurun Ýçinde yer alan diðer Bakanlýk oluruna dayanarak; ilk defa iþletme müdürü yardýmcýlýðý, iþletme müdürlüðü, bölge müdür yardýmcýlýðý ve bölge müdürlüðüne yapýlan yandaþ atamalarý derhal iptal edilmeli, hukuksuz düzenlemeyi çýkaranlar ile bu olura dayanarak atama yapan ilgililer hakkýnda soruþturma baþlatýlmalý, bu atamalar nedeniyle uðratýlan Devlet zararlarý sorumlulardan tazmin edilmelidir. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu göreve geldiðinden buyana uyguladýðý politikalar, ormancýlarýn aleyhine tabloyu çok aðýrlaþtýrmýþ ve ormancýlýk kamuoyunda ormancýlarý sevmeyen ve üvey evlat muamelesi yapan Bakan olarak algýlanmasýna sebep olmuþtur. Ormancýlar yersiz yurtsuz býrakýlmýþ, ormanlarýn aleyhine, Anayasaya aykýrý birçok mevzuat çýkarýlmýþ, çalýþanlarýn huzuru bozulmuþ, meslek örgütleri ve bazý sendikalar hedef alýnmýþtýr. TÜM BU OLUP BÝTENLER KARÞISINDA SAYIN BAKAN'A SORUYORUZ; 1-Bakanlýðýnýza baðlý diðer baðlý kuruluþ genel müdürlüklerinde, Orman Genel Müdürlüðüne benzer rotasyon uygulamasý var mýdýr? 2-OGM de liyakatsiz ve yeterli bilgiye sahip bulunmayan personel yöneticilerince hazýrlanan mevzuat yüzünden yýpranmanýz ve ormancýlýk meslek kamuoyunda irtifa kaybetmeniz sizi rahatsýz etmiyor mu? 3-Bu haksýz ve hukuksuz personel atamalarý ile kurallara uyulmadan düzenlenen hukuk dýþý atama ve yer deðiþtirme mevzuatýnýn gerçek uzmanlarýn görüþlerini alarak yeniden deðerlendirmeyi düþünmüyor musunuz? KIYIMA UÐRAYAN MESLEKTAÞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ Ormancýlýk Meslek ve Emek örgütleri Platformu olarak, hukuka aykýrý þekilde kýyýma uðrayan meslektaþlarýmýzýn her zaman yanýndayýz ve yanýnda olmaya devam edeceðiz. Hukuki zeminde haklarýný sonuna kadar savunacaðýz. Bu zulmü yapanlar ve çalýþanlarýna yapýlmasýný reva görenlerle her platformda mücadele edeceðimizi bir kez daha ifade ediyoruz." (Osman BÝÇER) Suça sürüklenen çocuk sayýsý yüzde 14,5 arttý TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek, Suça sürüklenen çocuk sayýsý 2013 yýlýnda yüzde 14,5 arttýðýný söyledi. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarla ilgili istatistik çalýþmasý 1997 yýlýnda, seçilmiþ 27 ilden derlenen verilerle baþlatýldýðýný kaydeden Çiçek, "Ýllerin seçilmesinde; il nüfuslarý, illerdeki çocuk sanýk sayýlarý ve iþlenen suç türleri dikkate alýnmýþtýr yýlýndan itibaren ise illerin tamamý kapsanmýþtýr. Çalýþmanýn amacý; çocuk olarak deðerlendirilen 18 yaþ altý bireylerde çocuk suçluluðunun neden ve boyutlarýnýn belirlenmesi, elde edilen bilgiler doðrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileþtirici tedbirlere temel oluþturacak politika ve stratejilere karar verilmesi ve gerekli sistem modellerinin oluþturulmasýdýr" dedi. Çiçek, yapýlan çalýþma hakkýnda þu bilgileri verdi: "Çalýþma güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, güvenlik birimi kayýtlarýna geçmiþ veya geçmemiþ, dosyalarý Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna intikal ettirilmiþ veya ettirilmemiþ her bir çocuðu, diðer bir ifadeyle her bir olayý ifade etmektedir. Üretilen ayrýntýlý istatistikler Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlýðý (JGnK)'dan alýnan verilerle oluþturulmaktadýr. Ayrýntýlý istatistikler, "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar" adý altýnda manyetik ortamda sunulmakta ve Kurumumuz web sayfasý veri tabanlarý bölümünde yayýmlanmaktadýr. Çalýþmada yer alan tanýmlar, EGM ve JGnK tarafýndan kullanýlan tanýmlar olup web sayfamýzýn metaveri bölümünde açýklanmýþtýr. Yýllýk olarak hazýrlanan istatistikler, bundan böyle Haber Bülteni ile de kamuoyuna duyurulacaktýr. GÜVENLÝK BÝRÝMLERÝNE 2013 YILINDA ÇOCUK GELDÝ VEYA GETÝRÝLDÝ Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayýsý 2013 yýlýnda, 2012 yýlýna göre yüzde 11,6 arttý. Çocuklarýn yüzde 57,9'unun yaþ grubunda, yüzde 25'inin yaþ grubunda, yüzde 17,1'inin ise 11 yaþ altý çocuklar olduðu görüldü. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklarýn 2013 yýlýnda yüzde 68,6'sý erkek, yüzde 31,4'ü ise kýz çocuðu oldu. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 2013 YILINDA YÜZDE 14,5 ARTTI Güvenlik birimlerine kanunlarda suç olarak tanýmlanan bir fiili iþlediði iddiasý ile yani suça sürüklenme nedeni ile gelen çocuðun yüzde 88,7'si erkek ve yüzde 11,3'ü ise kýz çocuðu oldu. Hakkýnda kayýp müracaatý yapýlýp daha sonra bulunan çocuk sayýsý 2013 yýlýnda, 2012 yýlýna göre yüzde 30, maðdur çocuk sayýsý ise yüzde 8,8 arttý. Çocuklarýn 2013 yýlýnda, yüzde 44,5'i maðdur, yüzde 42,2'si suça sürüklenme, yüzde 5,9'u kayýp (bulunan), yüzde 3,1'i bilgisine baþvurma ve yüzde 4,2'si de diðer nedenlerden dolayý güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYLARINA KARIÞTI Suça sürüklenme ile güvenlik birimlerine getirilen çocuktan 'ý yaralama suçu ile isnat edildi. Bu suçu çocuk ile hýrsýzlýk, çocuk ile de uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanmak, satmak veya satýn almak suçu izledi. Ayrýca, çocuk mala zarar verme, çocuk ise tehdit suçu ile isnat edildi. ADLÝ BÝRÝMLERE ÇOCUK SEVK EDÝLDÝ Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarýn yüzde 54,8'i ailesine teslim edilirken, yüzde 37,8'i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oraný ise yüzde 3 oldu. Ancak geliþ nedeni suça sürüklenme olarak deðerlendirildiðinde; çocuklarýn yüzde 85,2'si adli birimlere sevk edilirken, yüzde 13,5'i ailesine teslim edildi. Maðdur olarak gelen çocuklarýn yüzde 87,8'i ailesine, yüzde 3,3'ü yakýnlarýna/akrabasýna, yüzde 2,3'ü sosyal kuruma teslim edilirken, yüzde 2,9'u da adli birimlere sevk edildi. YÜZDE 24,4'Ü BAÐIMLILIK YAPAN MADDE KULLANDI Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen çocuðun yüzde 41,9'u baðýmlýlýk yapan madde kullandý. Bu çocuklarýn 'unun sigara, 4 439'unun esrar, 3 046'sýnýn sigara ve esrar, 2 970'inin de sigara ve alkol kullandýðý görüldü." (Haber Merkezi)

5 5 MHP, sahaya iniyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, cumhurbaþkanlýðý seçiminin geride kaldýðýný kaydederek, "Milliyetçi Hareket Partisi Çorum teþkilatý olarak 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerin çalýþmalarýna bugün itibari ile baþlýyoruz. Seçim gününe dek ilimizde adým atýlmadýk sokak, ziyaret edilmedik köy, derdini dinlemediðimiz tek bir vatandaþ kalmayacaktýr." dedi. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, parti binasýnda dün Ýl Baþkaný Vahit Demiran ile bazý parti yöneticilerinin de katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda, cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý, 2015 genel seçimlerini deðerlendirdi HAZIRLIKLARI BAÞLADI 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerin çalýþmalarýna bugün itibari ile baþladýklarýný kaydeden Çetin, "Bu seçim süreciyle ilgili konuþulmasý gereken daha pek çok husus bulunmaktadýr. Çok ciddi bir maddi finansman gerektiren seçim sürecinde, daha yeni bir yönetim olmamýza raðmen birlik ve beraberliðin en güzel örneklerini gösteren, maddi ve manevi hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayan baþta il baþkanýmýz Vahit Demiran beyefendi olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimize, bütün teþkilat mensuplarýmýza minnet ve þükranlarýmý sunarak bu seçimle ilgili sözlerimi sonlandýrmak istiyorum. Yönetim olarak görevimize baþlayalý henüz bir buçuk ay gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen sokaklardan, hemþerilerimizden gelen yoðun teveccüh çalýþma azmimizi ve þevkimizi kuvvetlendirmektedir. Bu göreve geldiðimizde dediðimiz gibi bizler yeni bir gönül seferberliði hareketi baþlatmýþ bulunmaktayýz. Düzenlemiþ olduðumuz programlarda, yapmýþ olduðumuz faaliyetlerde sloganýmýzýn laf olsun diye ortaya çýkmadýðýný, hemþerilerimizin yüreklerini ortaya koyarak seferberliðimize iþtirak ettiklerini görmek Allah'ýn izniyle bu yolda muvaffak olacaðýmýza olan inancýmýzý da perçinlemektedir. Bu vesileyle buradan þunu ilan etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum teþkilatý olarak 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerin çalýþmalarýna bugün itibari ile baþlýyoruz. Baþlamýþ olduðumuz çalýþmalarýmýzda seçim gününe dek ilimizde adým atýlmadýk sokak, ziyaret edilmedik köy, derdini dinlemediðimiz tek bir vatandaþýmýzý dahi býrakmamak bu çalýþmalardaki temel prensibimiz olacaktýr. Teþkilat olarak göreve baþladýðýmýz andan itibaren hep söylediðimiz üzere parti teþkilatýmýza üye kayýtlarýmýz her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu vatanýn ay yýldýzlý bayraðýmýz altýndaki birlik ve beraberliðine inanan, kendisini büyük Türk milletinin bir ferdi olarak gören her vatandaþýmýzý Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmaya ve aktif olarak görev almaya davet ediyoruz. PARTÝMÝZÝN KAPISI HEMÞERÝLERÝMÝZE AÇIKTIR Ayrýca þehrimizde adým atýlmadýk sokak býrakmayacaðýz sözümüzü yerine getirmemize vesile olacak mahalle ve köy teþkilatlarýmýzýn kuruluþ faaliyetlerini de baþlatmýþ bulunuyoruz. Bununla ilgili görevlendirilen yönetim kurulu üyelerimiz çalýþmalarýna baþlamýþlardýr ve eylül baþýndan itibaren il ve ilçe teþkilatlarýmýz yanýnda mahalle ve köy teþkilatlarýmýz da aktif olarak sahada olacaktýr. Adý gönül seferberliði olan bir harekette küslüðe kýrgýnlýða yer bulunmaz. Partimizin kapýsý bütün dava arkadaþlarýmýza, hemþerilerimize açýktýr. Bu gönül seferberliði hareketinde "ben de varým" diyen bütün hemþerilerimizi de mahalle ve köy teþkilatlanmamýzda göreve davet ediyoruz. Biz Türk milliyetçileri, Türk milletinin geleceðini siyaset ilizyonistlerinin eline býrakmamaya, son nefesimize kadar milletimizin huzuru, birliði ve dirliði için çalýþmaya kararlýyýz. Bu mücadelemizde bütün dava arkadaþlarýmýza, yönetim kurullarýmýza, mahalle ve köy teþkilatlarýmýza yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Allah hepimizin yar ve yardýmcýmýz olsun" (Osman BÝ- ÇER) Fýrtýna dev totemi yýktý Osmancýk'ta þiddetli fýrtýna ve yaðmur yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Gece sýralarýnda þiddetli fýrtýna ve yaðmur yaðýþý zaman zaman ulaþýmýn aksamasýna neden olurken Ýstanbul-Samsun D-100 karayolu sel ve selin getirdiði taþlar nedeniyle kýsa süreli ulaþýma kapandý. Ýþ makinelerinin yolu temizlemesinin ardýndan ulaþým normale dönerken bazý araçlar selin getirdiði taþlara çarparak kaza yaptý. Ýlçe içerisinde ise þiddetli fýrtýnaya dayanamayan yeni Osmancýk Devlet Hastanesinin bahçesindeki dev totem yýkýldý. Fýrtýna ve þiddetli yaðýþta mal ve can kaybý olmadýðý bildirildi. (Haber Merkezi) Kýzýltepe'den 'hizmet' teþekkürü Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, mahallesinde devam eden belediye hizmetlerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür etti. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna seçildiði yaklaþýk 5,5 aylýk süre içerisinde Bahar Caddesi ve Bahar Sokaklar ile Ýpekli Caddesi ve Ýpekli sokaklarýn asfaltlandýðýný, sýk sýk kazalarýn meydana geldiði Mehmet Akif Ersoy Caddesine hýz kesici kasis yapýldýðýný, bazý cadde ve sokaklarda ise yaya kaldýrýmlarýn komple yenilendiðini hatýrlatan Hasan Kýzýltepe, mahallesinde yapýlan hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere, belediye baþkan yardýmcýlarý ve belediyenin ilgili müdürlük çalýþanlarýna teþekkür etti. Bahçelievler Mahallesinde tespit ettikleri diðer bazý eksiklikleri de bir dilekçeyle belediyeye bildirdiðini anlatan Kýzýltepe, bu eksikliklerin de kýsa zaman içerisinde giderileceðine olan inancýný dile getirdi. Hasan Kýzýltepe, þu anda mahallesinde park sorunlarýnýn bulunduðunu, mevcut Beyaz Parkýn yeniden düzenlenerek daha güzel ve modern bir hale getirilmesini istediklerini vurgulayarak, mahallenin gecekondu semtlerinde de park ve yeþil alan sorunu bulunduðunu, bu sorunlarýn da en kýsa zamanda giderilmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

6 6 Rektör Alkan'dan Uslu'ya ziyaret Kuzey Kampüsünde sona doðru Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite olarak gerek eðitim/öðretim, gerekse bilimsel çalýþmalar ve gerekse de fiziksel alt yapý noktasýnda çok önemli geliþmeler kat ettiklerini ifade ederek, "Kuzey Kampüsümüzün ihalesi tamamlandý ve temel atma noktasýna geldik" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Üniversite ile ilgili genel bir deðerlendirmede bulunan Alkan, Kasým ayýnda gerçekleþtirilmesi planlanan "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri" isimli uluslararasý sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar hakkýnda Uslu'ya bilgiler verdi. Alkan, Hitit Üniversitesi öðrenci kapasitesinin 'e ulaþtýðýný, en çok tercih edilebilir üniversiteler arasýnda yer aldýklarýný belirterek "Alt yapýmýzýn tamamlanmasýyla da daha da büyüyeceðiz" dedi. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü ihalesinin tamamlandýðýný da sözlerine ekleyen Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak gerek eðitim/öðretim, gerekse bilimsel çalýþmalar ve gerekse de fiziksel alt yapý noktasýnda çok önemli geliþmeler kat ettik. Kuzey Kampüsümüzün ihalesi tamamlandý ve temel atma noktasýna geldik. Üniversitemizde yaptýðýmýz tüm çalýþmalarda her zaman destekçimiz oldunuz. Katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. USLU: ÜNÝVERSÝTEMÝZ DAHA DA BÜYÜYE- CEK Çorum Milletvekilleri ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, yapýlan bilgilendirilme toplantýsýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirerek, "Üniversitemizde her geçen yýl öðrenci sayýsýnýn artmasý ve tercih edilebilir üniversiteler arasýnda yer almamýz son derece önemli. Ýlimiz ve Üniversitemiz için önem arz eden Kuzey Kampüsümüzün ihalesinin tamamlanmasýyla hýzla çalýþmalar baþlayacak ve Üniversitemiz daha da büyüyecek. Çorum ailesi olarak koordineli ve ekip çalýþmasýnýn meyvelerini hep birlikte alýyoruz. Ýlimize ve bölgemizehayýrlý ve uðurlu olsun. Ahýska Türkleri için hazýrlanan "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri" uluslararasý sempozyum için gerekli katkýyý saðlayacaðýz. " dedi. Uslu yapýlan toplantýda hazýrlanan uluslararasý "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri" sempozyumu ile ilgili görüþmelerde bulundu. (Haber Merkezi) Ülkücülerden heykel tepkisi Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin kuþatmasý altýndadýr" dedi. Çorum Ülkü Ocaklarý Diyarbakýr'da mezarlýða PKK'lý teröristin heykelinin dikilmesi ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Diyarbakýr'da mezarlýða PKK'lý teröristin heykelinin dikilmesini protesto etmek amacýyla Merkez PTT binasý önünde toplanan Ülkü Ocaklarý mensuplarý ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, heykeli protesto ettiler. Türk tarihinin bugüne kadar koltuklarýný korumak uðruna iradelerini dýþ güçlere teslim etmiþ, milletinin deðil hamilerinin emrine amade olmuþ pek çok yönetici gördüðünü kaydeden Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ancak hiç bir dönemde ihanet bu kadar açýða çýkmamýþ, Türk Milleti ve Devleti hiç bu kadar aciz bir duruma düþürülmediðini kaydederek, "Ancak hiç bir dönemde ihanet bu kadar açýða çýkmamýþ, Türk Milleti ve Devleti hiç bu kadar aciz bir duruma düþürülmemiþtir. Bugün geldiðimiz noktada milletimize hizmetle yetkilendirilenler Amerika ve Ýsrail'in payandalýðý için yarýþa girmiþleridir" dedi. Çetin açýklamasýna þöyle devam etti: "Vatan hainlerini kahraman gibi karþýlayan, Oslo görüþmelerinde görevi terörle mücadele etmek olan devlet görevlilerimizden rahatsýz olup olmadýklarýný yine teröristlere soran, inen bayraðý sadece provokasyon olarak nitelendiren kuklalardan teröristin heykelinin dikilmesine tepki göstermelerini beklemek abesle iþtigal olacaktýr. Merakla cevabýný beklediðimiz hususlar þunlardýr: Cumhurbaþkaný olan malum þahsiyet bayrak indirildiðinde asýl bedeli kendisi ödemesi gerekirken teröristlerin heykeli dikildiðinde de yine askeri ve polisi mi sorumlu tutacaktýr? "Türkiye kazanacak, demokrasi kazanacak, evlatlarýmýz, annelerimiz, babalarýmýz kazançlý çýkacak" diyerek çýktýðý bu ihanet yolculuðunda analarýmýzýn canýný yakan, ocaklara ateþ salan teröristlerin heykelinin dikilmesi karþýsýnda yine nasýl bir maðduriyet tiyatrosu sahneleyecektir? Günümüzün moda tabiri "Yeni Türkiye" dedikleri bu mudur? AKP'nin malum baþdanýþmaný ile yýkýmdan sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý ýsmarlama mülakatlarýna yenisini ekleyerek; "Aman süreç zarar görmesin" safsatalarýyla bunu da sýradan bir vaka olarak yorumlayacak, vakitsiz vuku bulan sýradan bir sorun olarak deðerlendirecek midir? Türk bayraðýnýn açýlmasýný provokasyon olarak nitelendirerek kolluk kuvvetlerini vatan evlatlarýna saldýrmak üzere görevlendirenler, devletin tabelasýndan ve hafýzasýndan Türklüðü çýkarmak adýna "T.C" tabelalarýný sökenler, andýmýzý kaldýrmayý demokratikleþme adýmý olarak lanse edenler canlarýna kasteden teröristlerin heykelleri dikilirken niçin bir tane dahi güvenlik görevlisini oraya göndermemiþtir? DÝYARBAKIR'A BÝR ANIT DÝKÝLECEKSE O DA UZUN HASAN'IN OLMALIDIR Uzun Hasan'ýn diyarý Diyarbakýr'da yaþanan bu kepazeliðe yetkililer bir an önce müdahale etmeli ve heykel yýkýlmalýdýr. Diyarbakýr topraklarýnda bir anýt dikilecekse o da Uzun Hasan'ýn olmalýdýr. Ülkücü Hareket Türkiye ve Türk Milleti'nin dara düþtüðü, çýkmaza itilmeye çalýþýldýðý her dönemde umut ýþýðý olmuþ, karanlýk tüneli aydýnlatmýþtýr. Siyasi tabloya bakacak olursak bölücü ve ayrýþtýrýcý siyasete, bu ihanet sarmalýna kayýtsýz þartsýz dik duruþ gösteren yegane yapý da Ülkücü Harekettir, Yaþanan bu rezilliði hiçbir vatandaþýmýzýn sindiremeyeceðine inanýyoruz. Önümüzdeki süreçte tarihi sorumluluðumuzu yerine getirmek adýna herkesi üzerine düþen görevi yapmaya ve ihanete dur demeye çaðýrýyoruz. Ülkemizin yarýnlarý için kaybedecek bir saniyemizin dahi olmadýðýný düþünüyor; milli, müreffeh ve büyük Türkiye'yi yeniden inþa etmek adýna herkesi kutlu sancaðýmýz altýnda toplanmaya davet ediyoruz." (Haber Merkezi) TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal; Üniversite-sanayi iþbirliðinde somut adýmý attýk Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Yolaçtý Köyü'nde oluþturulan PKK mezarlýðýna Mahsum Korkmaz heykelinin dikilmesine tepki göstererek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece bu heykelin yýkýlmasýnýn deðil, bu heykeli dikenin de, diktirenin de ve buna göz yumanýn da yýkýlmasýnýn takipçisi olacaðýz" dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak Hitit Üniversitesi ile birlikte, üniversite-sanayi iþbirliði konusunda en somut adýmý attýklarýný belirterek, "Üniversite hocalarýnýn danýþmanlýðý ile sanayicileri buluþturuyoruz" dedi. Çorum TSO Meclisi Aðustos ayý meclis toplantýsý yapýldý. Gündeme iliþkin maddelerinin oylanmasýnýn ardýndan TSO Baþkaný Baþaranhýncal, 10 Aðustos'ta yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hayýrlý olmasýný temennisinde bulunarak, 11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e bu zamana kadar yaptýðý hizmetlerinden dolayý teþekkür ederken, halkýn oylarýyla seçilen ilk Cumhurbaþkaný olan Recep Tayyip Erdoðan'a da görevinde baþarýlar diledi. Hitit Üniversitesi ile sanayi iþ birliðini köklü temellere ulaþtýrmak için en somut adýmýn atýldýðýný aktaran Baþaranhýncal, "Üniversite ile en somut adýmlardan birisini gerçekleþtirdik. Sanayicimize danýþmanlýk yapmayý kabul eden akademisyenlerin tümünü bir havuzda topladýk. Akademisyenlerden iþletmesinin ihtiyacýna göre danýþmanlýk hizmeti almak isteyen firmalarýmýz müracaat ederek, bu hizmetten belirli bir ücret karþýlýðýnda yararlanabilecek. Bizler iþveren olarak danýþmanlýk ücretlerinin bedelini ödemeye hazýrýz. Gerektiðinde özel durumlarda TSO olarak da bu konuda destek verebileceðimizin bilinmesini isterim" diye konuþtu. TSO'nun ortaðý olduðu Teknokent'le ilgili olarak da açýklamalar yapan Baþaranhýncal, inþaatý devam eden Teknokent'de yer alma þartlarý konusunda kamuoyunda bilgi eksikliði bulunduðunu, buna katký saðlamak için TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tepençelik ve TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel'in görevlendirildiðini hatýrlattý. Baþaranhýncal, Torba Yasa'da çýkacaðýný ifade ettiði geçmiþ aidatlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik, TSO'nun da yetkili olduðunu ifade ettiði konuþmasýnda, 2013 ve öncesi aidatlarýn tahsili ve ödemesi konusunda çýkacak yasadan yararlanýlmasýný istediklerini, ayrýca meclisin vereceði yetkiyle geçmiþe dönük taksitlendirme iþlemlerinin de yapýlacaðýný duyurdu. TSO Baþkaný Baþaranhýncal, kanun gereði ödemesi yapýlmayan aidatlar için icra takibinin zorunlu olduðunu sözlerine ekledi. (ÝHA) Çetin: Heykeli dikende, diktirende hesap vermeli Söz konusu heykelin dün sabah itibari ile mahkeme kararý ile kaldýrýldýðýný hatýrlatan Çetin, "Her ne kadar terörist heykelinin mahkeme kararýyla kaldýrýldýðýný öðrenmiþ olsak da bölücü zihniyetin bundan sonra ne gibi faaliyetleri için cesaret kazandýðýný milletimizin takdirine býrakýyoruz" dedi. Çetin, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Sizlerin de bildiði üzere 15 aðustos 1984 tarihinde eli kanlý bölücü terör örgütü pkk'nýn ilk saldýrýsýný düzenleyen ve bu olayda bir askerimizi þehit eden, akabinde de onlarca askerimizi þehit olarak vatan topraðýna düþüren Mahsum Korkmaz adlý teröristin Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde, yani vatan topraklarýmýzda, heykelinin dikilerek kutlamayla bu heykelin açýldýðýný gördük. Bu görüntülerde görünmeyen þey ise devletimizin güvenlik kuvvetleri idi. Mevcut iktidarýn eli kanlý teröristlere yýllardýr vermiþ olduðu tavizlerin bir sonucu olarak devletimizin düþmüþ olduðu bu acziyet hepimizi derinden yaralamýþtýr. O þehidimizin babasýnýn " oðluma ben ne derim " sözü ise millet olarak yüreðimizde kapanmayacak bir yara açmýþtýr. Bu sabah itibari ile mahkeme kararý ile söz konusu heykelin kaldýrýldýðýný öðrenmiþ olsak da bölücü zihniyetin bundan sonra ne gibi faaliyetleri için cesaret kazandýðýný milletimizin takdirine býrakýyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece bu heykelin yýkýlmasýnýn deðil, bu heykeli dikenin de, diktirenin de ve buna göz yumanýn da yýkýlmasýnýn takipçisi olacaðýz." (Osman BÝÇER)

7 7 Atlas'tan, Kýlýçdaroðlu'na tam destek Aralarýnda Çorum CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn da bulunduðu 78 Ýl Baþkaný, kurultay öncesi CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na tam destek verdi. CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, Nevþehir'in Gülþehir ilçesinde bulunan Kartal Otel'de il baþkanlarý adýna yaptýðý açýklamasýnda, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlarý olarak, Sayýn Genel Baþkanýmýzýn yerel seçimlerin ve Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hemen ardýndan bizzat çaðrý yaparak olaðanüstü kurultayý toplamasýný takdirle karþýlýyoruz. Bu kurultaydan partimiz birlik, beraberlik ve halkýmýzýn umudu olarak daha da güçlenerek çýkacaktýr. Buna inanýyoruz" dedi. Salýcý, açýklamasýný þu þekilde sürdürdü: "Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nun özgürlük, demokrasi, evrensel hukuk, temel insan haklarý, barýþ ve Cumhuriyetimizin temel deðerleri için vermiþ olduðu mücadeleyi destekliyoruz. Genel Baþkanýmýzýn partimizin deðiþim sürecini tamamlamak, tüm Türkiye'yi kucaklamak adýna attýðý cesur adýmlarýn il baþkanlarý olarak arkasýnda duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel unsuru olan örgütlerimizin ve üyelerimizin arzusu, Genel Baþkanýmýzýn demokratik, katýlýmcý, bilgiyi ve liyakatý öne çýkaran, parti disiplini- ni saðlayan, örgütlerin taleplerine açýk bir yöntem anlayýþý ve iþleyiþini daha da güçlendireceðine inanýyor ve güveniyoruz. Ýçinde bulunduðumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaþanan kutuplaþma, ayrýþma ve ekonomik yozlaþmayý sonlandýracaðýna, ekonomik refah, adaleti ve toplumsal bütünlüðümüzü saðlayacaðýna partimizi iktidara, ülkemizi geleceðe taþýyacaðýna inandýðýmýz Sayýn Genel Baþkanýmýza bu kurultayda desteðimiz tamdýr. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi il baþkanlarý olarak, yükselen özgürlük ve demokrasi taleplerinin yaþama geçirilmesi için partimizin, sosyal demokrat ideolojisine ve devrimci yapýsýna her zaman sahip çýkacak ve bu konudaki hassasiyetlerimizi kararlýlýkla devam ettireceðiz. Kurultayýmýzýn partimize ve halkýmýza hayýrlý olmasýný diliyor, yurdumuz, halkýmýz ve tüm insanlýk adýna insani ve ahlaký tüm deðerlerin yaþama geçirilmesi mücadelesinde Sayýn Genel Baþkanýmýza baþarýlar diliyoruz." Ortak metne ise Düzce, Yalova ve Isparta il baþkanlarýnýn imza atmadýðý öðrenildi. (Haber Merkezi) Belediye'nin asfalt mesaisi devam ediyor Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri durmadan çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Yaz aylarýnda yeni asfalt döken, var olan asfaltlarýn ise bakým ve onarýmýný bitirmeyi hedefleyen belediye ekipleri mesaiye devam ediyor.mimar Sinan Mahallesi ile hemen yaný baþýndaki Gülabibey Mahallesi'nde iþ makinelerinin sesi yükseliyor. YENÝDOÐAN CADDESÝ YENÝLENÝYOR Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nin hemen karþýsýnda yer alan Yenidoðan Caddesi trafiðin yoðun olduðu bir bölge. Cadde, Cemilbey Caddesi'ni Fevzi Çakmak Caddesi'ne baðlamasý nedeniyle de sürücülerin sýk sýk kullandýðý bir nokta.280 metre uzunluðundaki caddede yoðun kullaným nedeniyle aþýnmalar oluþtu. Belediye ekipleri bu bölgeyi hemen bakýma aldý, kazý çalýþmasý baþladý. 50 cm derinliðinde, 8.5 metre geniþliðindeki kazý çalýþmasý þuan devam ediyor. Kazý çalýþmalarýnýn ardýndan Yenidoðan Cadde'si asfalt serimi için uygun hale getirilecek sonra da 600 ton asfalt serimi yapýlacak.bölge sakinleri çalýþmalardan, belediyenin hizmetlerinden memnun. Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun halkýn düþüncelerine tercüman oldu. "Belediyenin hizmetlerinden fazlasýyla memnunuz." diyen Durgun,Yenidoðan Caddesi'nin asfaltýnýn sýkýntýlý olduðunu, o yüzden belediyenin de çalýþmalarýna hemen baþladýðýný anlattý. GÜLABÝBEY'ÝN ARA SOKAKLARI DA YENÝLENÝYOR Gülabibey Mahallesi'nin farklý noktalarýnda belediye ekiplerini görmek mümkün. Yenidoðan 6. Sokak'ta da asfalt mesaisi devam ediyor. 230 metre uzunluðundaki sokakta aþýnmaya baðlý yenileme çalýþmalarý sürüyor. 50 cm derinliðinde, 7.5 metre geniþliðindeki Yenidoðan 6. Sokak'ta kazý çalýþmasý yapýlýyor. Ardýndan mekanik serim yapýlacak, en sonunda ise ekipler sokaða 420 ton sýcak asfalt serimi yapacak. Karafakioðlu 4. ve 5. Sokaklarda da çalýþma var Yenidoðan Caddesi'ne baðlantýsý bulunan Karafakioðlu 4. Sokak'ta Çorum Belediyesi'nin baþka bir ekibi yenileme çalýþmasý yapýyor. Sokak 280 metre uzunluðunda, 6 metre geniþliðinde. 50 cm derinliðindeki kazý çalýþmasýnýn ardýndan Karafakioðlu 4. Sokak'a 410 ton sýcak asfalt dökülecek. Karafakioðlu 5. Sokak'ta ta yenileme çalýþmasý sürüyor. 250 metre uzunluðunda, 6 metre geniþliðindeki sokakta yine 50 cm derinliðinde kazý çalýþmasý devam ediyor. 370 ton asfalt serimi yapýlacak olan Karafakioðlu 5. Sokak sakinleri çalýþmalardan memnun. Mimar-Sinan 11. Cadde asfaltlanýyor Bir süredir asfalt serimi için çalýþmalarýn devam ettiði noktalardan biri de Mimar-Sinan Mahallesi 11. Cadde. Çorum Sanayi Giriþinin bulunduðu 11. Cadde'de silindirler aralýksýz çalýþýyor. 2 bin ton asfalt serimi yapan belediye ekipleri hem bölge sakinlerini hem de sanayi esnafýnýn takdirini topladý. (Haber Merkezi) Seçimin kaderini oy kullanmayanlar belirledi MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, 10 Aðustos'ta ya- pýlan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin kaderini oy kullanmayan yaklaþýk 15 milyon seçmenin belirlediðini öne sürdü. Çetin, dün parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek, 10 Aðustos'ta yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Seçimde Türkiye genelinde yaþanan tablonun bir benzerinin Çorum'da da yaþandýðýný ifade eden Çetin, "Kazananýn 21 milyon oy aldýðý, sandýða gitmeyen vatandaþ sayýsýnýn ise 15 milyon olduðu bir seçimde eski Baþbakanýn almýþ olduðu yüzde 51'lik oy oraný hiç kimseyi yanýltmamalý, teþkilatlarýmýzý ümitsizliðe sevk etmemelidir" dedi. MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ve bazý partili yöneticilerin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Bekir Çetin, Cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'dan beklentilerinin siyasi parti kimliðini bir kenara koyarak, Baþbakanlýðý dönemindeki ayrýþtýrýcý söylemlerini bir kenara býrakarak, 76 milyonun Cumhurbaþkaný olacaðý sözünü çiðnememesi olduðunu ifade etti. ÝHSANOÐLU'NA TEÞEKKÜR Seçim sonuçlarýnýn ülkemize hayýrlar getirmesini temenni eden Çetin, bu seçimde MHP'nin desteklediði Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na Türk siyasetine kattýðý güzellikler için teþekkür ederek, "bütün seçim süreci boyunca beyefendiliði, nezaketi ve engin hoþgörüsü adayýmýzýn kalitesini bir kez daha ispatlamýþtýr. Yýllardýr kutuplaþtýrýlan, her geçen gün nefret söylemi artan ülkemizde toplumsal uzlaþýyý saðlamak adýna cumhurbaþkanlýðý seçimleri için çatý aday projesinin mimarý olarak büyük bir fedakarlýk gösteren baþta Genel Baþkanýmýz Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'ye ve Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu destekleyen diðer parti liderlerine de ayrýca teþekkür ediyoruz" dedi. MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi olarak seçim sonuçlarýyla ilgili olarak sandýk ve okul bazýnda detaylý bir inceleme gerçekleþtirdiklerini anlatan Bekir Çetin, "Öncelikle bu seçimin sonuçlarý itibari ile diðer seçim sonuçlarý ile kýyaslanmasý çok mümkün deðildir. Pek çok araþtýrmacýnýn da bu konuda hem fikir olduðunu ve cumhurbaþkanlýðý seçimi ile kýyaslanmasý gereken en uygun oylamanýn 2010 yýlýnda yapýlan anayasa deðiþikliði referandumu olduðunu belirtmek isteriz" ifadesini kullandý referandum sonuçlarý ile cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlarý kýyaslandýðýnda Recep Tayyip Erdoðan'ý destekleyenlerin sayýsýnda bir düþüþ olduðunun görüleceðini kaydeden Çetin, "oy sayýsý itibari ile gerçekleþen bu düþüþ oy oranýna da yansýmýþ ve referandumda ortaya çýkan yüzde 57'lik oranýn bu seçimde gerisinde kalýnmýþtýr" dedi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgili en dikkat çekici verinin oy kullanmayan 15 milyon 467 bin 709 vatandaþ olduðunun özellikle altýný çizen Bekir Çetin, "bu seçimle ilgili net bir þekilde söylenebilir ki, bu seçimin kaderini oy kullanmayan vatandaþlarýmýz belirlemiþtir" dedi. Çorum genelinde ve merkez ilçe bazýnda da durum deðerlendirildiðinde Türkiye genelindeki tablonun benzerinin Çorum'da da yaþandýðýnýn görüleceðini anlatan MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, açýklamasýnda þöyle dedi: "Kazananýn oy aldýðý, sandýða gitmeyen vatandaþ sayýsýnýn ise 15 milyon olduðu bir seçimde eski baþbakanýn almýþ aldýðý yüzde 51'lik oy oraný hiç kimseyi yanýltmamalý, teþkilatlarýmýzý ümitsizliðe sevk etmemelidir. Bu seçim süreciyle ilgili konuþulmasý gereken daha pek çok husus bulunmaktadýr. Çok ciddi bir maddi finansman gerektiren seçim sürecinde, daha yeni bir yönetim olmamýza raðmen birlik ve beraberliðin en güzel örneklerini gösteren, maddi ve manevi hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayan baþta il baþkanýmýz Vahit Demiran olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimize, bütün teþkilat mensuplarýmýza minnet ve þükranlarýmý sunuyorum" (Osman BÝÇER) Nüfusumuz 2023'de 459 bin 082'ye düþecek Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaþacaðý tahmini nüfus rakamlarýný açýkladý. Türkiye'nin 77 milyon 323 bin 892 olan nüfusunun 2023 yýlýnda 84 milyon 247 bin 088 olacaðý tahmin edildi. Çorum'un ise 520 bin 167 olan Çorum'un nüfusunun 2023 yýlýnda 459 bin 082'ye düþeceði tahmin ediliyor. Buna göre Türkiye'de nüfus artar- ken, Çorum'da ise büyük bir düþüþ yaþanmasý bekleniyor. TÜÝK verilerine göre Çorum'un nüfusunun 2015 yýlýnda 514 bin 729'a, 2016'da 508 bin 937'ye, 2017'de 502 bin 801'e, 2018'de 496 bin 315'e, 2019'da 489 bin 501'e, 2020'da 482 bin 350'e, 2021'de 474 bin 891'e, 2022'de 467 bin 134 ve 2023 yýlýnda ise 459 bin 082 olmasý tahmin ediliyor. (Osman BÝÇER)

8 8 Aspirin enfeksiyon hastalýklarýnda umut oldu Ç ocukluktan eriþkinlik dönemi dahil birçok hastalýðýn tedavisinde yardýmcý ilaç olarak kullanýlan ''aspirin''in, ölümcül sonuçlar doðuran enfeksiyon hastalýklarýnýn tedavisinde yeni bir ''umut'' ýþýðý oldu. Yurt dýþýnda yapýlan ve sonuçlarý yeni açýklanan araþtýrmaya göre ''Aspirin'', enfeksiyon hastalýklarýnda antibiyotiðe dirençli bakterilere karþý vücut direnci artýrýyor ve bakteriyi yok edebiliyor. Kalp hastalýklarý, inmeler, diyabet, hipertansiyon ile bazý kanser ve romatizma hastalýklarda kullanýlan aspirin, vücutta enfeksiyon geliþmesinden sonra antibiyotiklerle birlikte hastaya verildiðinde, vücuttaki bakterileri öldürmekle yükümlü olan sistemin kuvvetini artýrýyor, baðýþýklýk sistemini kuvvetlendiriyor ve bakterilerin ölümünü kolaylaþtýrýyor. Türk Hematoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Muhit Özcan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, enfeksiyon hastalýklarýnýn, insan ölümlerinde ilk sýrada yer aldýðýný söyledi. Enfeksiyonlarýn, önümüzdeki yüzyýlda da en büyük ''ölüm'' nedeni olacaðýný ifade eden Özcan, her geçen yýl mikroplarýn direnç kazandýðýna dikkati çekti. Özcan, direnç kazanan mikroplarýn tedavide kullanýlan çeþitli ajanlara karþý da kuvvetlendiðini vurgulayarak, ''Dirençli hale gelen mikroplar sonucunda vücut tedavilere yanýt veremez hale geliyor'' dedi. Enfeksiyon tedavisinde antibiyotik kullanýldýðýný, bu þekilde baðýþýklýk sisteminin kuvvetlendirilmesine çalýþýldýðýný belirten Özcan, ancak bilinçsiz antibiyotik kullanýmý nedeniyle mikroplar direnç kazandýðýna iþaret etti. Özcan, dirençli mikroplarýn ortaya çýkmasýna karþýn son yýllarda bilinenlerin dýþýnda yeni bir antibiyotiklerin kolayca geliþtirilemediðinin altýný çizerek, ''Yeni antibiyotik geliþtirme projeleri, maalesef arzu adilen hýzda ilerlemiyor. O nedenle, mikroplarýn öldürülmesinde antibiyotiklere yardýmcý olacak týbbi literatürde 'adjuvan' diye bilinen yardýmcý ilaçlar önem kazanýyor'' diye konuþtu. Özcan, Aspirin'in yýllardýr birçok hastalýkta tedavide kullanýlan yardýmcý ilaçlar arasýnda ilk sýrada yer aldýðýný belirterek, insanlýk tarihinde kullanýmý çok eski olan, birçok hastalýða þifa veren ve tedavide aktif olarak kullanýlan aspirinin yeni mucizelere imza atabileceðinin saptandýðýný söyledi. Enfeksiyon hastalýklarýyla mücadelede Aspirin'in ''hayat kurtarabileceðini'' vurgulayan Özcan, ''Yaklaþýk 100 yýldýr milyonlarca insanýn hayatýný kurtaran Aspirin, artýk önümüzdeki yýllarda enfeksiyonlara karþý savaþta en önemli silah olabilecek'' dedi. Özcan, Ýngiltere'de Londra Üniversitesi'nde 2009 yýlýnda Dr. Melanie J. Stables baþkanlýðýnda Dr. Justine Newson, Dr. Samir S. Ayoub, Dr. Jeremy Brown, Dr. Catherine J. Hyams ve Dr. Derek W. Gilroy tarafýndan yapýlan laboratuvar çalýþmasýnýn sonuçlarýnýn açýklandýðýný belirtti. Geçtiðimiz hafta içinde uluslararasý platformda duyurulan araþtýrma ile ''vücutta enfeksiyon geliþmesinden sonra hastaya baþlanýlan Aspirin'in, vücutta bakterileri öldürmekle yükümlü olan sistemin kuvveti artýrdýðýný, baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirdiðini ve bakterilerin ölümünü kolaylaþtýrdýðýnýn ortaya konduðunu'' ifade eden Özcan, ''Ayrýca, bazý bakterilerde de antibiyotiklere karþý var olan direnci ortadan kaldýrabiliyor. Özellikle, antibiyotiklere karþý vücudun direncini yok eden özel bir zatürre etkeni 'streptokok pnomonya' isimli mikrobun, (bu mikrop aþý ile saðlanan baðýþýklýktan da kaçabilen dirençli bir mikrop) aspirin kullanýmý sonrasýnda yok olduðu tespit edildi'' diye konuþtu. ''HENÜZ ÝNSANLARDA TEDAVÝDE KULLANILACAK ANLAMINA GELMÝYOR'' Araþtýrmanýn insan hücreleri ve hayvan modelleri üzerinde yapýldýðýný ahlatan Özcan, þunlarý kaydetti: ''Çalýþma, Aspirin ve non steroit anti-infamatuar ilaçlar denilen genellikle aðrý kesici olarak kullanýlan ilaçlarýn, antibiyotiklerle birlikte kullanýmýnýn, mikroplardaki direnci azalttýðý ve baðýþýklýk sisteminin mikrop öldürme özelliklerini güçlendirdiðini gösterdi. Yapýlan deneylerde, enfeksiyondan kaynaklanan ölümleri azalttýðý belirlendi. Araþtýrma, henüz insanlarda tedavide kullanýlacak anlamýna gelmiyor. Þimdi, bununla ilgili çalýþmalar hýz kazanacak. Ýlerleyen günlerde dirençli mikroplarýn öldürülmesinde yeni ilaçlar yerine aspirin gibi ilaçlar kullanýlmaya baþlanacak.'' ''SAÐLIKLI KÝÞÝLERÝN KULLANMAMASI GEREKÝYOR'' Özcan, araþtýrmanýn enfeksiyon hastalýklarýndan korunmada ''Aspirin mucizesi'' olarak algýlanmamasý, kesinlikle gereksiz aspirin kullanýmýndan kaçýnýlmasý gerektiðini vurguladý. Hiçbir saðlýk sorunu bulunmayan saðlýklý bireylerin enfeksiyon riskini azaltmak için ilaç kullanmamasý gerektiðini ifade eden Özcan, ''Çünkü, vücuda mikrop girmeden aspirin içildiðinde etki tam tersi oluyor. Enfeksiyon baþlandýktan sonra aspirin kullanýldýðýnda etki olumlu, enfeksiyon baþlamadan verildiðinde ise olumsuz oluyor'' uyarýsýnda bulundu. Özcan, deney hayvanlarýnda enfeksiyon baþlamadan önce aspirin verildiðinde, enfeksiyonunun daha aðýr, mikroplarýn daha saldýrgan olduðununu saptandýðýný söyledi. Özcan, araþtýrmanýn sonuçlarýnýn bilim çevresinde çok yanký bulduðunu ve yorum geldiðini dile getirerek, Michigan Üniversitesi'nden Dr. David M. Aronoff da ''Bu, aspirindeki yeni bir mucize gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde aspirinin bu etkisinden yola çýkarak geliþtirilecek ilaçlar sayesinde belki hekimler, enfeksiyon geliþen hastalara 'iki tane bu ilaçtan al, sabah beni tekrar ara' diyebilecekler'' þeklinde yorum yaptýðýný söyledi. G ünde 2,5 su bardaðý ve daha fazla süt tüketen çocuklarýn, daha az tüketenlere göre, 3 yýl sonunda 2-3 santimetre daha uzun olduklarýnýn gözlemlendiði belirtildi. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Tanju Besler, günde 2,5 su bardaðý ve daha fazla süt tüketen çocuklarýn, daha az tüketenlere göre, 3 yýl sonunda 2-3 santimetre daha uzun olduklarýnýn gözlemlendiðini bildirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü ve TETRA PAK'ýn ortaklaþa düzenlediði ''Saðlýk için, saðlýklý süt için'' semineri gerçekleþtirildi. Prof. Dr, Besler, seminerde yaptýðý konuþmada, sütün saðlýklý beslenmenin en önemli unsurlarýndan biri olduðuna dikkat çekerek, çocuklarýn günde 2 bardak süt içerek günlük vitamin ve mineral gereksinimlerinin büyük bir kýsmýný karþýlayabildiklerine dikkati çekti. Osteoporoz da içinde olmak üzere birçok hastalýðýn önlenebilmesi için hayatýn her döneminde süt içmenin önemine vurgu yapan Besler, ''Çocukluk ve ergenlikte süt içmek büyüme geliþmeye katký saðlar, diþ ve kemikleri güçlendirir, enerji ihtiyacýný karþýlamaya yardýmcý olur. Sütün içerisindeki yað bileþenleri küçük yaþ grubu çocuklarýn zeka ve entelektüel kapasitelerinin artmasýna katký saðlar. Günde 2,5 su bardaðý ve daha fazla süt tüketen çocuklarýn, daha az tüketenlere göre, 3 yýl sonunda 2-3 santimetre daha uzun olduklarý gözlenmiþtir'' dedi. AÇIKTA SATILAN SÜTLER TEHLÝKE SAÇIYOR Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Serhat Ünal da yaptýðý konuþmada, süt içmenin önemi kadar saðlýklý süt tüketmenin de gereðine vurgu yaptý. Sütün çok saðlýklý bir gýda olmasýna karþýn uygun koþullarda saklanmadýðý zaman mikroorganizmalarýn üremesi içi açýk bir ortam haline geldiði uyarýsýnda bulunan Ünal, Türkiye'nin farklý kentlerinde açýk sütle ilgili pek çok araþtýrma yapýldýðýný, sonuçlarýn saðlýk açýsýndan son derece vahim denecek AÝLE ve SAÐLIK Süt içen çocuklar 2-3 cm daha uzun B ilim adamlarýnýn, sonbahar ve kýþ aylarýnda 12 hafta boyunca yaþýnda, yüzde 60'ý kadýn, bin 2 kiþinin katýlýmýyla yaptýðý araþtýrma, spor ve nezle belirtilerinin azalmasý arasýnda baðlantý olduðunu gösterdi. "British Journal of Sports Medicine" dergisinde yayýmlanan ABD'nin Appalachian Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý tablolar içerdiðini anlattý. Ünal, son olarak Hacettepe Üniversitesi tarafýndan Ankara Piyasasýnda Satýlan, Ýþlem Görmüþ (UHT ve pastörize) ve Görmemiþ (sokak) Sütlerin Makro-Besin Deðeri ve Mikrobiyolojik Açýdan Deðerlendirilmesi araþtýrmasýnda 150 farklý noktadan alýnan sokak sütünün incelendiðini belirtti. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, uluslararasý standartlarda 1 mililitre sütte kabul edilebilir bakteri miktarý 500 iken, açýk süt örneklerinde bu sayýnýn 100 bine kadar yükseldiðinin ortaya çýktýðýný kaydetti. Ünal, yine ayný araþtýrma sonuçlarýna göre açýkta satýlan pek çok süt örneðinde, süte yüksek oranda niþasta ve su karýþtýrýldýðýnýn ortaya çýktýðýna dikkati çekti. Prof. Dr. Serhat Ünal, sokaktan alýnan sütü mikroplardan arýndýrmak için derecede dakika kaynatmanýn mikroplarýn tamamýný öldürmeyebileceðini ayrýca süt kaynatýlýnca içindeki besin deðerlerini önemli oranda kaybettiðini ve bir özelliði olmayan beyaz bir sývý haline geldiðini bildirdi. Seminerde bir sunum yapan oyuncu Toprak Sergen de saðlýklý nesiller için saðlýklý süt tüketimini teþvik etmek ve toplumu açýk sütün tehditleri konusunda bilinçlendirmek amacýyla 2001 yýlýndan bu yana Tetra Pak Türkiye, Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen seminerlerle ve eðitimlerle toplam 56 ilde, yaklaþýk 6,5 milyon kiþiye ulaþýldýðýný belirtti. Tetra Pak Türkiye Süt Kategorisi Pazarlama Müdürü Verda Telyaz da sütün insan saðlýðý açýsýndan son derece önemli olduðuna dikkat çekerek, sütün iþlenmesi ve paketlenmesinin þirket olarak kendilerine ticari bir kuruluþtan çok daha fazla bir sorumluluk yüklediðini ifade etti. Edirne Milli Eðitim Müdürü Ömer Doðan Çimenlik ise, salonu dolduran yaklaþýk 100 kiþinin dinlediklerini eþ ve dostlarýna anlatarak, bu önemli ve saðlýk açýsýndan hayati bilgileri daha fazla kiþiye ulaþtýrmakla yükümlü olduklarýný söyledi. Seminer sonunda katýlan ailelere, süt ve bilgilendirici broþür daðýtýldý. Spor nezleye iyi geliyor araþtýrmaya göre, düzenli spor yapanlar nezle virüsünden daha az etkileniyor. Bilim adamlarý, en az 20 dakika spor yapmanýn terleme için yeterli olduðunu, bunun da vücudun nezle virüsüne direncini artýrdýðýný belirtti. Spor yapmanýn virüs kapma riskini yüzde 50 azaltmayý saðlayabileceðini vurgulayan bilim adamlarý, sporun hastalýk belirtilerinin süresini yaklaþýk 4 gün kýsaltabileceðine ve belirtilerin þiddetini yüzde 41 azaltabileceðine dikkati çekti. Sporun baðýþýklýk sistemini de güçlendirdiðini belirten bilim adamlarý, baðýþýklýk sistemi ne kadar çok güçlendirilirse bedene o kadar faydalý olduðunu açýkladý. T Obezlere TV karþýsýnda egzersiz önerisi ürkiye Spor Hekimleri Derneði Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hakan Gür televizyon ve bilgisayar baþýnda geçirilen zamanýn obeziteye neden olmamasý için TV karþýsýnda egzersiz yapmayý önerdi. Dünya genelinde giderek artan obeziteden korunmak için öncelikli olarak televizyon ve bilgisayar baþýnda geçirilen zaman ile bu sýrada yenen besinlerin miktarý ve kalorisinin azaltýlmasý, kazanýlan sürenin ise yürüme ve koþu gibi düzenli fiziksel aktivitelerle doldurulmasý gerektiði bildirildi. Türkiye Spor Hekimleri Derneði Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hakan Gür vücuttaki yað miktarýnýn aþýrý düzeyde birikim göstermesi anlamýna gelen obezitenin, kalp hastalýðý, diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, inme, osteoartrit, hiperinsülinemi gibi birçok kronik hastalýk veya saðlýk sorunlarýyla yakýn iliþkili olduðunu belirtti. Basitçe enerji alýmýyla tüketimi arasýndaki kronik dengesizlikten ileri gelen obezitenin görülme sýklýðýnýn, aþýrý yeme ve hareketsizliðe baðlý arttýðýna dikkati çeken Gür, Türkiye'de son yýllarda obez kiþi sayýsýnda ciddi artýþ gözlendiðini, görülme sýklýðýnýn ise Avrupa ve ABD'den hala daha düþük olduðuna iþaret ederek, bu durumun, bir kýsým tedbirler almak adýna motive edici olduðunu dile getirdi. Prof. Dr. Gür, yeme alýþkanlýklarý, yaþam tarzý, aile hayatý gibi birçok faktörün, sorunun temelinde ve çözümünde ciddi öneme sahip olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: ''Televizyon seyretme ve bilgisayar baþýnda oturma, elektronik çaðýn kaçýnýlmaz sonuçlarý olarak görünse de özellikle beraberinde abur cubur olarak ifade edilen kalorisi yüksek besinleri tüketme alýþkanlýðý, obezitenin en önemli nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ülkemizde yapýlan çalýþmalar, çocuklarýn yüzde 62'sinin günde 2 saat, yüzde 8,3'ünün ise 4 saatten fazla televizyon seyrettiðine iþaret etmektedir. 3-8 yaþlarýndaki çocuklarýn yüzde 89,6'sý, televizyon seyrederken çikolata, þekerleme, kek, cips, çerez atýþtýrýp, þekerli içecekler içtiði tespit edilmiþtir. Türk anneler üzerinde yapýlan bir çalýþmadaysa çalýþmaya dahil olan 4-6 yaþ arasý çocuklarýn yüzde 25,4'ünün aþýrý kilolu olduðu tespit edilmesine karþýn, bu çocuklarýn annelerinin yüzde 73,3'ü çocuklarýnýn aþýrý kilolu olduðunu düþünmediklerini göstermiþtir. Annelerin yalnýzca yüzde 12,8'i çocuklarýnýn aþýrý kilolarýndan kaygýlandýðýný, yüzde 8,1'i ise ciddi endiþelendiðini ifade etmiþtir. Ebeveynlerin çocuklarýnýn kilolarýna bakýþ biçimi, bu sorundan korunma açýsýndan anahtar rol oynamaktadýr.'' OBEZÝTEYE KARÞI TAVSÝYELER Hakan Gür, obeziteden korunmak için yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: ''Öncelikli olarak televizyon veya bilgisayar baþýnda geçirilen zaman ile bu sýrada yenen besinlerin miktarý ve kalorisi azaltýlmalý, azaltýlan bu süreler yürüme, koþu gibi düzenli fiziksel aktivitelerle doldurulmalýdýr. Ýþ gibi gerekçelerle eðer oturarak vakit geçirme konusunda fazla bir yol kat edilme olanaðý yok ise en azýndan alýnan kalori azaltýlmalý, iþ dýþý zamanda olabildiðince aktif olmayý çalýþýlmalýdýr. Ýþe yürüyerek veya bisikletle gitmeyi deneyebilir veya iþ yerine belli mesafede bir yere arabanýzý park edip, geri kalan bölümü yürüyebilirsiniz. Kesinlikle asansör kullanmayýn. Ýþ yerinde çayýnýzý, kahvenizi yürüyerek gidip kendiniz alýn. Öðle arasýnda iþ arkadaþlarýnýzla bir yürüme grubu oluþturmaya çalýþýn. Þirketinizde futbol, voleybol gibi takýmlar oluþturup takýmýn veya organizasyonun sorumluluðunu alýn. Günlük iþ takviminize fiziksel aktivite için yer ayýrýn ve hiçbir nedenle taviz vermeyin. Seyahatlerinizde otel spor olanaklarýný kullanýn, alýþveriþ gibi aktivitelerde arabanýzý uzaða park edin, alýþveriþten önce dükkanlarda 1-2 tur atýn. Eðer zamanýnýzýn çoðunu evde geçiriyorsanýz, televizyon seyrederken aktif olun. En basitinden televizyon karþýsýna bir yükselti koyup inme-çýkma tarzýnda bir egzersiz yapýlabilir. Erken kalkýp yürüyüþ ve ev iþleri yapýn. Varsa düzenli bir þekilde köpeðinizi gezdirin. Aile yürüyüþleri yapýn. Egzersizi yapma gerekçenizin zaten zaman içinde bu enerjiyi saðlamak olduðunu unutmayýn ve bu kýsýr döngüyü kýrýn. Sabah erken kalkýp veya öðle tatilinde yapmayý deneyin. Aceleci olmayýn. Birinci gün sabah 5 dakika, akþam 5 dakika yürüyüþle baþlayýn veya gün içinde en enerjik olduðunuz saatte yapmaya çalýþýn. Herkesin her yerde, her zaman, en güvenilir, en ucuz ve en kolay yapabileceði aktivite tipi yürümektir ve koþu kadar etkilidir.''

9 9 OSB Müteþebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplandý Organize Sanayi Müteþebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantýsý ÇOSÝAD Toplantý Salonunda yapýldý. Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýk yaptýðý toplantýya, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim ve Müteþebbis Heyet Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyet Üyeleri Ogün Meroðlu, Bülent Kankurdan, Mustafa Yaðlý, Muharrem Sarýaslan, Tuncay Maituna, Zafer Kayýlý katýldý. OSB Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðünce yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgilendirme yapýlmýþ, 4562 Sayýlý OSB Kanununun 9. Maddesine istinaden OTO KÝRALAMA Müteþebbis Heyetinin tarih ve 85.1.c sayýlý kararý gereðince oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrladýðý Bölgenin 2014 yýlý Nisan - Mayýs - Haziran dönemine ait Denetim Raporu, tarihinde mesai saati baþlangýcýndan itibaren OSB Bölgesinde uygulanacak arsa tahsis fiyat ve þartlarý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn 2010/2 sayýlý genelgesi doðrultusunda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 2013/2. Deðerlendirme Raporunun gönderildiði Bakanlýðýn tarih ve 1549 sayýlý yazýsý ve ekleri görüþülerek karara baðlandý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. (Haber Merkezi) Tel: AVIS(28 47) Fax: ÝHALE DUYURULARI... T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Tarih: 20/08/2014 Konu: 2014/2015 Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alýmý Ýþi Dosya No: 2014/92741 Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM Saat: 14:00 TOPRAK MAHSULLERÝ OFÝSÝ ÇORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Tarih: 22/08/2014 Konu: Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerlerinde bulunan hurda polietilen ve hurda polpropilen çuvallarýn satýþý Dosya No: Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Saat: 14:30 ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Tarih: 25/08/2014 Konu: Kýrtasiye Malzemeleri alýmý Dosya No: 2014/90907 Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: 14:00 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM Tarih: 25/08/2014 Konu: 1-2 NOLU EK HÝZMET BÝNALARININ Günaydýn Temiz müfettiþ oldu ÇG:0024 Oto alým-satýmýnda yanýnýzdayýz Av hayatýnýn korunmasý ve koruma kontrol çalýþmalarýnýn daha etkin yürütülebilmesi amacýyla açýlan Fahri Av Müfettiþi Kursu'nun tamamlayan Osmancýk Kara Avcýlar Derneði muhasibi Günaydýn Temiz'e düzenlenen törenle kimlik belgesi ve yeleði verildi. Fahri Av Müfettiþi olan Günaydýn Temiz denetim yapýp gerektiðinde ceza kesebilecek. Çorum'da Orman ve Ýþleri Ýl Müdürlüðü tarafýndan açýlan Fahri Av Müfettiþliði kursunu baþarýyla bi- ÇG:0027 ÇG:0026 tiren avcýlara kimlikleri düzenlenen törenle daðýtýldý. Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürlüðü'ndeki törene Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdürü Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, Orman ve Su Ýþleri Ýl müdürü Mahmut Temel ile avcýlar katýldý. Orman ve Su Ýþleri Ýl müdürü Mahmut Temel, Türkiye'nin sahip olduðu av kaynaklarýnýn korunmasý, Kaçak ve usulsüz avcýlýðýn kontrol altýna alýnabilmesi amacýyla mevcut av koruma ve kontrol zincirine yeni bir halka daha eklediklerini söyledi. Müdürlük olarak Haziran ayýnda Fahri Av Müfettiþliði kursu açtýklarýný dile getiren Temel, kursta avcýlara avcýlýk mevzuatý, av ve yaban hayatý ve iletiþim konularýnda eðitim verildiðini dile getirdi. Osmancýk Kara Avcýlar Derneði muhasibi Günaydýn Temiz ve kursu baþarýyla bitiren 8 fahri müfettiþin av döneminde göreve baþlayacaklarýný açýklanýrken fahri av müfettiþlerine kimlikleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sýddýk Kýlýnçer tarafýndan daðýtýldý. (Haber Merkezi) ISI YALITIMI ve YEMEKHANE BAKIM ONARIMI yapým iþi Dosya No: 2014/95545 Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Çrpni Mahallesi Hýdýrlýk Cad. No:147 ÇORUM Saat: 10:00 T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Tarih: 28/08/2014 Konu: 2014/2015 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boþaltma Makinelerinin Bakým, Onarým ve Ýþletilmesi Hizmet Alýmý iþi Dosya No: 2014/98479 Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM Saat: 14:00 Önder AÞAN ( ) Tel: (0364) Emek Cd. No:21/F ÇORUM Erkan AÞAN ( ) ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Tarih: 28/08/2014 Konu: Araç kiralanacak Dosya No: 2014/89723 Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: 10:30 ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Tarih: 29/08/2014 Konu: HPDE Koruge Kanalizasyon Borusu ve Ek Parçalarý Atýmý Alýmý Dosya No: 2014/93129 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM Saat: 11:00 ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Tarih: 01/09/2014 Konu: Kuru gýda satýn alýnacak Dosya No: 2014/97934 Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: 11:00 ÇG:0028 KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Tarih: 08/09/2014 Konu: Alaca ve Osmancýk devlet hastanelerine kalorifer yakýtý alýnacak Dosya No: 2014/93718 Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi (Gülabibey Mah.Cemilbey Cad.No:81 ÇORUM) Saat: 10:00 KUZEY OTO YTK Aksaray-Ortak y den alm oldu um n f s c zdan m kaybettim. H k ms zd r. Sezer Baykal Sevgio lu 1984 D. Oto Galericiler Sitesi 10. Sk. No:14 ÇORUM Tel&Fax: SERHATLAR Basýn Yayýn ve Matbaacýlýk San. Tic. Ltd. Þti. Adýna Ýmtiyaz Sahibi: HABER SERVÝSÝ Osman BÝÇER YÖNETÝM YERÝ Selahattin EZER GÜNLÜK SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn YIL: 7 SAYI: 2490 YAZI IÞLERÝ MÜDÜRÜ Volkan BAÞ SAYFA EDÝTÖRÜ Murat ÖZTEN HUKUK DANIÞMANI Av. Derya ÖZTEKÝN SPOR EDÝTÖRÜ Yusuf Ýslam KAYA BAYÝ DAÐITIM: Ecem Daðýtým Gazi Caddesi Aksoylar Ýþ Merkezi Kat: 7 No: 20/10 ÇORUM TELEFON/FAX Tlf : Fax : Gazete Gsm : WEB SÝTESÝ EDÝTÖRÜ Murat ÖZTEN E-MAÝL WEB BASKI Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk-Promosyon Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM Yýllýk Abone ABONE Þehiriçi : 100 Yurtiçi : 300 Yurtdýþý : 200 Euro 6 Aylýk Abone Þehiriçi : 55 Yurtiçi : 160 Yurtdýþý : 100 Euro ÝLAN / REKLAM: Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk, Kayýp,Eleman,vb Ýlanlar (2stx5cm) Toplantýya Çaðrý Tüzük Ýlanlarý (Maktu) Birinci Sayfa (Maktu) Ýlan (4stx6cm) Yitik Ýlanlarý Tam Sayfa

10 10 SPOR Ýlla Tosun! Çorum Belediyespor'da ligin baþlamasýna 1 aydan az bir zaman kalmasýna raðmen halen bir forvet oyuncusunun bulunmamasý camiada geç kalýndýðý yönünde eleþtirilere neden oluyor. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn 7 Eylül'de baþlayacak olan lig öncesi en az 2 forvet transferi yapmasýnýn þart olduðu Belediyespor'u takip edenler tarafýndan bilinirken gecikmenin nedeninin ise Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav olduðu belirtiliyor. Neden Ýlhan Cavcav? Sorusuna gelinirse; Gençlerbirliði'nden Atabey Çiçek ve Berat Tosun'u me yapýlamýyor. Çiçek ve Tosun'un transferi için iþadamý Uður Barlýk'ýn da devreye girerek Ýlhan Aðabey dediði Cavcav'a þu sýralar kendisinin bile direkt ulaþamadýðý ancak sekreterine ulaþýldýðý öðrenildi. 2 genç futbolcunun transferi konusunda Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün yöneticilerine bu futbolcularýn transferi için sonuna kadar çaba gösterilmesi talimatýný verirken, Atabey Çiçek ve Berat Tosun'un transfer edilmelerini çok isteyen Gül ve yönetim rahatsýzlýðý nedeniyle Ýstanbul'da hastaneye kaldýrýlan Ýlhan Cavcav'ýn hastaneden çýkmasýný bek- almak isteyen Çorum Belediyespor yönetimi son olarak Cavcav leyecek. Bu süreyle beraber nilen bilgiler arasýnda yer aldý. transfer komitesinin alternatif mezse Kýrmýzý-Siyahlý yönetim ile görüþmek istese de baþkan olumlu ya da olumsuz bir þekilde Öte yandan Tosun ve Çiçek'in futbolculara yoðunluk göstereceði tecrübesinden faydalanmak adýna Cavcav hastaneye kaldýrýldýðý için birkaç gündür beklenen görüþ- futbolcularýn transferlerinin 2 ya da 3 gün içinde sona ereceði edi- transferinden olumsuz yanýt almalarý halinde Belediyespor de belirtildi. Eðer iki genç futbolcunun transferi gerçekleþlecek. kontenjan futbolculara yöne- Ýlk hafta programý açýklandý Sezonu Spor Toto 2. ve 3. Lig 1. hafta müsabakalarýnýn programý açýklandý. Bu sezon ilk defa uygulanan sistem ile güneþin batýþ saatleri ve hava sýcaklýklarý dikkate alýnarak, müsabaka saatleri bölgesel olarak belirlendi. Ayrýca stadyumlarýnda ýþýklandýrmasý olan kulüpler, gerekli denetimlerin yapýlmýþ olmasý ve TFF'ye bildirmeleri kaydýyla Ekim ayý sonuna kadar müsabakalarýný gece oynayabilme hakkýna sahip olabilecekleri öðrenildi. Çorum Belediyespor'un Kýzýlcabölükspor ile karþýlaþacaðý 3. Lig 1. Grupta ilk haftanýn maç programý þöyle oluþtu; SPOR TOTO 3.LÝG 1.GRUP 1.Hafta Pazar KIRIKHANSPOR TUTAP ÞE- KERSPOR KIRIKHAN ÞEHÝR STADYUMU 16:00 SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT GAZÝOSMANPAÞA AKÇAABAT FATÝH STADI 16:00 ADLÝYESPOR NÝÐDE BELEDÝYESPOR 16:30 MANAVGATSPOR TUZLASPOR EVRENSEKÝ STADYUMU 16:30 ÝSTANBULSPOR A.Þ. ÇAT ALCA SPOR BAHÇELÝEVLER ÝL ÖZEL ÝDARE 16:30 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR BAT- MAN PETROL SPOR A.Þ. KARAELMAS KEMAL KÖKSAL STADI 16:30 KIZILCABÖLÜKSPOR ÇORUM BE- LEDÝYESPOR DOÐAN SEYFÝ ATLI STADI 16:30 DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ BUR- SA NÝLÜFERSPOR A.Þ. DARICA ÝLÇE STADI 16:30 TÝRE 1922 SPOR BOZÜYÜKS- POR 17:00 Adliyespor - Niðde Belediyespor ve Tire 1922 Spor - Bozüyükspor müsabakalarýnýn oynanacaðý stadyumlar daha sonra ilan edilecektir. Belediyespor'u dolu vurdu futbol sezonunun son hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor'u dolu vurdu. 15 Temmuz'dan bu yana yoðun bir çalýþma temposu geçiren Kýrmýzý-Siyahlýlarda önce ki gün yoðun dolu ve yaðmur yaðýþý antrenmanýn yapýlmasýna engel oldu. Pazartesi günü sabah günün ilk çalýþmasýný yapan takým daha sonra akþam antrenmanýný yapmak için Ulukavak Nazmi Avluca Semt Sahasý'nýn yolunu tutarken antrenman her zaman olduðu gibi teknik direktör Yavuz Ýncedal ve yardýmcýlarýnýn nezaretinde düz koþular ve ýsýnmalarla baþladý. Ancak antrenman baþladýktan yaklaþýk yarým saat sonra yoðun dolu yaðýþý antrenmanýn bitirilmesine neden oldu. Oldukça yoðun yaðan dolu ve yaðmur yaðýþý nedeniyle saha antrenman yapýlamaz hale gelirken, teknik direktör Ýncedal'da antrenmanýn bitirdi. Dolu yaðýþý baþladýðý andan itibaren teknik heyet ve futbolcularýn kaçýþmalarý keyifli anlara sahne oldu. Kimisi yaðýþýn keyfini çýkarýrken kimisi de takým otobüsünün yolunu tuttu. Belediye tek geçti futbol sezonunun 3. ve son etap hazýrlýklarýný Çorum'da gerçekleþtiren Belediyespor'da antrenmanlar tüm hýzýyla sürüyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar antrenman programý dahilinde dünü tek antrenman yaparak tamamladý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal idaresinde ki kýrmýzý-siyahlýlar'ýn dün gerçekleþtirilen tek antrenman Ulukavak Nazmi Avluca Semt Sahasý'nda yapýlýrken, antrenman 18.00'de baþladý. Isýnma hareketleri ve düz koþularla antrenman baþlarken daha sonra topla teknik ve taktik çalýþmalar yapýlarak antrenman sona erdi. Çorum Belediyespor'da yeni sezonun hazýrlýklarý bugün yapýlacak antrenmanlarla devam edecek. ÇORUM'UN BAÞARISI: BÝRLÝKTELÝK! Yýllardýr bilinen bir gerçek. Öðrenilmiþ çaresizlik! "Çorum'un sporda (futbolda, güreþte vs.) baþarýsýzlýðý Neden mi? Dedik ya 'öðrenilmiþlik çaresizlik' Nasýl ki Galatasaraylý futbolcular Kadýköy'de Fenerbahçe'ye karþý oynanýlan derbi maçýnda yenilgiye alýþmýþsa, ayný þekilde 29 yýl süren Türkiye Kupasý hasretini Fenerbahçe yöneticileri ve futbolcularý önemsemez noktaya gelmiþse, galiba Çorum'da özellikle futbolda üst liglerde üst düzey bir kulüp olamýyorsa bizimde öðrenilmiþ çaresizliðimiz alt liglere olan alýþkanlýðýmýz olsa gerek. Bu duruma ve hatta her fýrsatta gerek profesyonel liglerde yer alan kulüp temsilcilerinden olsun gerekse de amatör liglerden kulüplerin yetkililerinden olsun 'Birliktelik' vurgusuna o kadar çok alýþmýþýz ki þehir olarak bizim öðrenilmiþ çaresizliðimiz; birliktelik vurgusu yaparak bencil hareket etmek olmuþ! Üstün olanýn alttakine ve hatta tüm kesime birlik vurgusu yaparak, 'kendimiz için deðil, tüm þehir için' diyerek þehir için faaliyet gösteren kulüp, sporcu, temsilcileri de sindirir hale gelmiþiz! Bunu söylerken alttakinin de bu sindirmeyi koz olarak kullanan bir kültürü yakalamýþýz! 3. Lig'de ki temsilcimiz Çorum Belediyespor'un her ne kadar baþarýsý tüm þehri ilgilendiriyorsa, Ulukavakspor'un, Çorumspor'un vs. baþarýlarýnýn da tüm þehri olumlu yönde ilgilendirdiði düþüncesini çoktan derinliklere gömmüþüz ancak lafta bu düþünceyi hiç býrakmamýþýz! Kimimiz makamýmýzý, kimimiz kalemimizi kullanmýþýz da belli ki birbirimizi yemekten birliktelikle geleceðine inanýlan Çorum'un baþarýsýný aslýnda unutmuþuz! Geçtiðimiz yollarý unutupta; bu þehirde bir soyunma odasý, bir antrenman sahasý, bir maç sahasý halen problem oluyorsa bizim birlikteliðimizi kimse bozmamýþ ve bozamaz demektir! Adalet herkes için var Çorum Belediyespor'un, Ulukavakspor'un, tüm amatör takýmlarýmýzýn, güreþçilerimizin, basketbolcularýmýzýn kýsacasý tüm sporcularýmýzýn baþarýlarla dolu bir sezon geçirmesi dileðiyle Emrah Bedir Zonguldakspor'da Kartalspor'un bu sezon takýmda kalmasýný istediði forvet Emrah Bedir, Zonguldakspor ile anlaþtý. Kartal'dan uçan uçana! Bordo-beyazlýlarýn geçtiðimiz sezon baþýnda Adanaspor'dan bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiði forvet Emrah Bedir, Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Zonguldakspor ile anlaþtý. Ýstanbul ekibiyle Mayýs 2015 yýlýna kadar sözleþmesi bulunan ve sezon öncesi bir çok takýmdan teklif alan ancak teknik kadronun da isteðiyle Kartalspor'da kalan Emrah, Zonguldakspor yönetimi ile yaptýðý görüþmeler sonrasý sözleþmesindeki TL bedelle serbest kalýr maddesi gereði Kartalspor ile yollarýný ayýrdý. Emrah, önümüzdeki günlerde Zonguldakspor ile 1 yýllýk sözleþme imzalayacak.

11 11 Tüzün, Silivrispor'la prensipte anlaþtý Çorum altyapýsýnda yetiþtikten sonra Çorumspor'da profesyonel olan ve profesyonel olduktan 1 sezon sonrada Maltepespor'a transferini yapan Yasin Tüzün'ün yeni sezonda 3. Lig ekiplerinden Silivrispor formasý giyeceði öðrenildi. Geçtiðimiz sezon Maltepespor ve Bozüyükspor formalarý giyen Tüzün'ün Silivrispor yöneticileriyle görüþerek prensip anlaþmasýna vardýðý bilgisine ulaþýldý. Yasin Tüzün'ün önümüzdeki günlerde Silivrispor ile anlaþtýðýna dair sözleþmeyi imzalamasý bekleniyor. BAL Statüsü yürürlüðe girdi TFF Yönetim Kurulu'nun tarih ve 49 sayýlý toplantýsýnda kabul edilen Sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsü, tarihinde TFF'nin resmi web sitesi olan adresinde yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Ayný toplantýda bu deðiþikliðe uygun olarak TFF 3. Lig Statüsü'nün 3. maddesinin 8. fýkrasý deðiþtirilirken bu deðiþiklik tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi olan adresinde yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Akkan'dan, Yazgan'a veda ziyareti Alaca Tapu Müdürü Ülvi Akkan'ýn tayini Ordu'nun ilçesi Kabadüz'e çýktý. Akkan tayinin çýkmasý nedeni ile Alaca Kaymakam Ayhan Yazgan'ý makamýnda ziyaret etti. 7 yýldýr ilçe de Tapu Müdürü olarak görev yapan Ülvi Akkan, Yazgan'a veda etti. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yazgan Tapu Müdürü Ülvi Akkan'la bir süre sohbet ederek yeni görev yerinde baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý öncülüðünde Suriye'nin Türkiye sýnýrýna yakýnýna 10 bin Suriyelinin barýnacaðý konteyner kent yapýlýyor. Suriye'de 4 yýldýr devam eden iç çatýþmalar nedeniyle 7 milyon kiþi mülteci durumuna düþerken, 3 milyonu aþkýn kiþi ülkesini terk etti. Konu hakkýnda bilgi veren ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, "Çatýþmalarýn baþladýðý günden bu yana bölgede yardým faaliyetlerinde bulunan ÝHH, Türkiye sýnýrýna yakýn bölgelerde açtýðý çadýr ve konteynýr kentlerle mültecilere sahip çýkýyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kilis Ofisi, Halep ve çevresindeki çatýþmalardan kaçan Suriyelileri, Esselame dýþýndaki yeni kurduklarý kamplara yönlendiriyor. Bu kapsamda Siccu ve Þemmarin bölgelerine kurulan kamplara çatýþmadan kaçanlar alýnýyor. Kaymakamlýk personeli veda yemeðin buluþtu ÝHH'dan Suriye'de dev konteynýr kent Alaca Kaymakamlýðýnda yaklaþýk 10 yýldýr Kaymakam koruma polisi olarak görev yapan Nihat Çelen'in, tayinin çýkmasý nedeniyle Kaymakam Ayhan Yazgan tarafýndan bir veda yemeði verildi. Çardak Restaurant'ta düzenlenen veda yemeðine Kaymakam Ayhan Yazgan'ýn yaný sýra eþi Dilek Yazgan ile Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Hayati Özdemir, yazý iþleri ve özel kalem personeli de aileleri ile birlikte katýldý. Son derece duygusal anlarýn yaþandýðý gece de Kaymakam Yazgan ve polis memuru Nihat Çelen birer konuþma yaptýlar. Kaymakam Yazgan, bu yemekte bir araya gelmelerine bir bakýma Nihat Çelen'in vesile olduðunu ifade ederek kendisinin þimdi zaman zaman neden böyle bir araya gelmediklerini düþündüðünü söyledi. Nihat Çelen'in yaklaþýk 10 yýlýný Alaca'da geçirmiþ olduðunu ifade eden Kaymakam Yazgan, polislik mesleði açýsýndan neredeyse bu zaman diliminin mesleðin yarýsýna tekabül ettiðini kaydetti. Son 4 yýldýr da birlikte görev yaptýklarýný belirten Yazgan, "Ben canýmý ona emanet ettim. Nihat bey her zaman beyefendi kiþiliðiyle ve her an göreve hazýr olmasý, efendi ve mert kiþiliði ile her zaman takdirimi kazanmýþtýr Nihat Çelen. Ýnþallah ailesi ile birlikte Kayseri'de mutlu ve huzurlu, baþarýlý bir görev diliyorum. Ýnþallah yolu, bahtý açýk olur" dedi. Alaca'da bir bakýma tayin furyasýnýn baþladýðýný belirten Kaymakam Yazgan, "Bugün aslýnda makam sekreterliðimi yapan Pembe Nur Samur'un da evlenmesi nedeniyle bir vedasý gibi oldu. Allah hayýrlý, uðurlu, mesut eder inþallah. Ömür boyu mutluluklar dilerim þimdiden. Onunda inþallah her þey gönlünce olur. Bir vesile oldu, bugün toplanmýþ bulunduk. Diðer bir açýdan da Nihat Bey görevi devretmiþ oldu, Emre kardeþime. O da Hakkari'den geldi. Ona da hayýrlý olsun diyorum" diye konuþtu. Korum Polisi Nihat Çelen ise kendisinin 10 yýldýr Alaca'da görev yaptýðýný ve Kaymakam Ayhan Yazgan'ýn görev yaptýðý üçüncü Kaymakam olduðunu kaydetti. Diðer görev yaptýðý kaymakamlarýn da çok deðerli olduðunu ve onlarý da çok sevdiklerini belirten Çelen, ancak Kaymakam Yazgan'ýn kendilerine koruma yada þoför gibi bakmayýp kendi ailesinin bir mensubu gibi gördüðünü, her zaman da böyle olduðunu ve böyle gördüklerini ifade etti. Kendisini Kaymakam Yazgan ve eþi Dilek Yazgan'ýn dört yýldýr her zaman ailelerinin bir mensubuymuþ gibi bünyelerine kabul ettiklerini ifade eden Çelen, "Biz onlarý çok sevdik, inþallah onlarda bizleri sevmiþtir. Ben sayýn Kaymakamýmýn ve eþlerinin her zaman emrindeyim, ölene kadar da emrinde olacaðým. Gelen kaymakamlarýmýzýn hepsi deðerliydi ama Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki Alaca'ya gelmiþ hiçbir kaymakam ve ailesi benim gözümde yerlerini tutamaz. Yüce rabbimin huzurunda ben açýk ve net konuþuyorum ve onlara saygýlarýmý sunuyorum. Ýnþallah onlarýn da tayin yerleri gönüllerine göre olur. Sayýn Kaymakamýmýza sonsuz teþekkürlerimi ve saygýlarýmý sunuyorum, inþallah onlarýn da bahtlarý açýk olsun" diye konuþtu. (Haber Merkezi) SURÝYE'DEKÝ EN BÜYÜK PROJE ÝHH tarafýndan þimdi de Halep'in Azez ilçesine baðlý Siccu köyünde bin konteynerden oluþan bir kamp daha inþa ediliyor. 10 bin kiþinin barýnacaðý kamp bugüne kadar Suriye'de yapýlmýþ en büyük proje. Yaklaþýk 95 dönüm alana kurulacak konteyner kentte yemekhane, saðlýk ocaðý, cami ve sosyal tesisler de yer alacak. Çalýþma kapsamýnda 300 konteynerin yerleþtirildiði kampta çalýþmalar bir ay sonra tamamlanacak. Geçen yýl bir ilk gerçekleþtirilerek 700 konteynerden oluþan kamp Þemmarin bölgesine kurulmuþtu. ÝHH'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kilis Koordinatörü Erhan Yemelek, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn Türkiye'de kurduðu kamplarýn benzerini, Suriye tarafýna biraz daha düþük standartlarda oluþturmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Suriyelilerin sorunlarýný en aza indirmeye gayret ettiklerini ifade eden Yemelek, Esselame bölgesindeki kamplara 3 yýldýr hizmet verdiklerini söyledi. Düzensiz çadýr yapýlanmasýndan dolayý konteyner kent yapma kararý aldýklarýný hatýrlatan Yemelek,"Hava þartlarýnýn uygun olmadýðý dönemlerde büyük sýkýntý oluyor. Çadýrdaki insanlarý konteynerlere aktardýðýmýz taktirde Esselame bölgesini daha düzenli ve tertipli hale getireceðiz. Ýnþallah bundan sonra sýnýr ötesinde yaþam daha güzel olacak" þeklinde konuþtu. Yemelek, Esselame bölgesindeki sýðýnmacý sayýsýnýn ise 40 bini aþtýðýný sözlerine ekledi." (Haber Merkezi) HDP'ten, Irak ve Suriye kampanyasý Halklarýn Demokratik Partisi Çorum Ýl Eþ baþkaný Ülkü Gençaslan, Irak ve Suriye'de katliama uðrayan halklar için yardým kampanyasý baþlattýklarýný ifade ederek, "HDP'nin Türkiye genelinde baþlatmýþ olduðu yardým kampanyasýna Çorumlu yurttaþýn kayýtsýz kalmayacaðý inancýyla, bu yardým kampanyasýna desteklerinizi beklemekteyiz" dedi. Yaþanan soykýrýma hiçbir Çorumlu yurttaþýn kayýtsýz kalmayacaðýný düþündüðünü kaydeden Gençaslan, "Yapýlacak yardýmlar; Çocuk mamasý, çocuk bezi, kuru gýda, kadýn pedi, battaniye vs. acil ihtiyaçlardýr. Para yardýmý kabul edilmeyecektir. Ýnsanlýk hepimizi göreve çaðýrýyor" diye konuþtu. Gençaslan, açýklamasýna þöyle devam etti: "Irak Kürdistan'ýnýn Þengal bölgesinde baþta Ezidi Kürtler olmak üzere Süryaniler, Türkmenler ve Sünni Araplara karþý acýmazsýz bir þekilde saldýran katil IÞÝD çeteleri binlerce insaný vahþi iþkencelerden geçirip çoluk, çocuk, kadýn ve yaþlý demeden bir çoðunu da katletmiþtir. Bu katliamlar hala devam etmektedir. Bu katil sürülerinin katliamýndan kurtulmak için þehir ve köylerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan daðlara sýðýnmak zorunda kalmýþtýr. Ýslamiyet adýna cihat yaptýklarýný iddia eden IÞÝD katilleri, sýrf inançlarýndan dolayý insanlarýn kafalarýný diri diri kesip bu vahþete ait resim ve videolarý dünya kamuoyuna servis etmektedirler. Bu katliamlarda iki bine yakýn genç kadýn savaþ ganimeti olarak gasp edilip köle pazarlarýnda satýlmýþlardýr. Dünya emperyalist sisteminin maþasý olup ABD, Katar, Suudi Arabistan, Ýsrail ve Türkiye'deki Ak Parti iktidarýndan destek gören bu çete, esir olarak götürmüþ olduðu kadýnlarý Ýslam adýna savaþ ganimeti olarak görmekte, kadýnlara tecavüz etmekte esir pazarlarýnda satmaktadýr. En kahredici olan konu ise, yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduðu belirtilen Türkiye'de IÞÝD vahþeti karþýsýnda takýnýlan tutumdur. Ülkemizde ayakkabý ile camiye girilmesine karþý en aþýrý tepkiyi gösteren geniþ kesimler, IÞÝD' in diri diri insan kafasý kesmesi karþýsýnda insanlýk vicdanýna yakýþmayan bir sessizlik içine gömülmüþlerdir. Her türlü katliam ve tecavüzü Ýslam adýna gerçekleþtirdiðini iddia eden IÞÝD' i bugün kýnamayanlar, yarýn Ýslam dininin vahþetle anýlmasýnýn vebalini de boyunlarýnda bir ahlaksýzlýk vesikasý olarak taþýyacaklardýr. Bilindiði gibi bir taraftan Ýsrail bir taraftan IÞÝD Ortadoðu'yu kan gölüne çevirmiþ durumdadýrlar. IÞÝD'in katliamlarýndan canýný kurtarmak için daðlara sýðýnarak mülteci durumunda kalan bu insanlar günlerce daðlarda aç, susuz, uykusuz ve çaresiz bir þekilde kendilerine ulaþtýrýlacak yardýmlarý beklemektedirler. IÞÝD'in katliamýndan kaçan ve imkanlarý olan insanlarýn bir kýsmý Kürdistan Özerk yönetimine sýðýnýrken göçün bir ucu Türkiye'ye ulaþmýþtýr" (Haber Merkezi)

12 ÇORUM DA HAVA DURUMU NAMAZ VAKÝTLERÝ imsak : güneþ : öðle : ikindi : akþam : yatsý : ÇG:0165 FAYTONLARA REFLEKTÖR VE SÝNYALÝZASYON TAKILDI Faytonla romantik bir geziye ne dersiniz... Çorum da gecelerin vaz geçilmezlerinden olan faytonlar "romantik geziler" için kullanýlýrken,çorum Belediyesi tarafýndan Pirbaba çamlýðý alanýnda çalýþmalarýna izin verilen faytoncular, geceleri þehre ayrý bir renk katýyor. Çorum'da kent merkezinde gezi amaçlý kullanýlan faytonlara Emniyet Müdürlüðü tarafýndan trafik güvenliðini saðlamak amacýyla reflektör ve sinyalizasyon takýldý. Kent merkezinde gezi amaçlý kullanýlan faytonlarýn trafikte seyir halinde güvenliði tehlikeye düþürmemeleri için Emniyet Müdürlüðü tarafýndan çalýþma baþlatýldý. Trafikteki araçlarýn özellikle gece saatlerinde faytonlarý fark etmelerini saðlamak ve dönüþlerinde yönlerinin belirtilmesi amacýyla reflökter ve sinyalizasyon malzemelerinin takýlmasý saðlandý. Emnniyet Müdürü Salin Erkan Tarancý nýn talimatý doðrultusunda böyle bir çalýþma gerçekleþtirilirken, faytonlarýn trafik güvenliðini tehlikeye düþürmemesi için gerekli önlemlerin alýndýðý kaydedildi. (Yusuf Çýnar) Selcan ile Ahmet dünya evine girdi Çorum Cezaevi Ýnfaz Korum Memuru Ahmet Serhat Suer ile Öðretmen Selcan Ercan hafta sonu düzenlenen düðün töreni ile dünya evine girdiler. Eski gazetecilerden Erol Suer'in yeðeni ve Albayrak Zücaciye Sahibi Seydi-Sultan Suer'in oðlu Ahmet Serhat Suer, Valilikte çalýþan MemduhNurten Ecan'ýn öðretmen olan kýzlarý Selcan ile hayatini birleþtirdi. Geçtiðimiz hafta sonu Cumartesi günü Afra Düðün Salonunda düzenlenen düðün törenine çok sayýda davetli katýldý. Ahmet Serhat Suer ile Selcan Ercan çiftini kutlar, bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi) Dolu hasarlarýna çözüm Noktasý, Ailece Otomotiv Çorum'da etkili olan fýndýk büyüklüðündeki dolu yaðýþý sonrasý araçlarý hasar gören vatandaþlar üzülmeyin çünkü Ailece Otomotiv hemen yaný baþýnýzda. Dolu hasarý, otomobilinizin baþýna gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Dolu, birdenbire oluþan bir hava faaliyetidir. Dolu yaðýþýna önlem alabilmek için þansa ihtiyacýnýz vardýr. Bazen dolu yaðýþýndan kaçabilmek imkansýz olabilmektedir. Ciddi bir dolu yaðýþý ile birlikte ne yazýk ki araçlarýnýzda oluþabilecek ezik ve göçük sayýsý ne yazýk ki yüzlerce olabiliyor. Eskiden bu hasarlarýn onarýmý mümkün olamýyordu. Oluþan hasarýn giderilmesi için otomobilinizi hasarla bölümleri deðiþtiriliyor ve aracýnýzý orijinalliði bozuluyordu. Þimdi ise Ailece Otomotiv dolu hasarý ile oluþan göçükler için sayýsý ne kadar olursa olsun boyasýný bozmadan düzeltebilmektedir. Ailece Otomotiv, boyasýz göçük düzeltme konusunda uzmanlaþmýþ olup, dolu hasarý konusunda da Türkiye'nin çeþitli yerlerinde hizmet veriyor. Hasan-Hüseyin Kurt kardeþlerin sahibi olduðu Ailece Otomotiv, Küçük Sanayi Sitesi 39. Sokak No: 4 adresinde hizmet verirken, firmaya her türlü sorularýnýz için (0.364) nolu telefondan ulaþabilirsiniz. (Haber Merkezi)

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı