Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor"

Transkript

1 Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor Bir sosyalleþme projesi olan Binfikir oluþumu, 5 Ekim de açýlacak olan tiyatro okulu ile topluma deðiþik alanlarda da hizmet etmeye baþlýyor. 2 perdelik müzikli danslý çocuk oyunu Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kýz 24 Mayýs ta izleyici ile buluþacak.binfikir Tiyatro Okulu nda çocuklara dans, 7 den 77 ye küçükler ve büyüklere ise temel oyunculuk dersleri verilecek. Binfikir Tiyatro Okulu Müdiresi Neþe Þengezer Gerek oyuncu, gerek izleyici olarak anne babalarýn bu çalýþmaya sahip çýkacaðýna inanýyoruz. dedi. 4 te Okuyun, bir fikir edinin Sayý 31 - Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler. Bizim Sokaklar yazý dizisi. 8 de Dað fare doðuracak! 18 Mart 2008 de imzalanan koalisyon anlaþmasýnda 5 maddelik genel prensiplerde anlaþýldý ama uygulamanýn ayrýntýlarý Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom un yayýnlamasý beklenen genelgede belirlenecek. Ancak koalisyon partileri regularizasyon krierleri konusunda henüz bir anlaþmaya varamadý. Frankofon Hýristiyan Demokratlarý CDH ve Frankofon Sosyalisleri PS diðer koalisyon partilerinden farklý bir çizgide. CDH ve PS sýðýnma konusunda genel bir düzenlemeden yanalar. Belçika daki kaçaklarýn durumunu genel bir düzenleme ile ayarlayalým, sonra da geleceðe dönük önlemler alýrýz diye düþünüyorlar. PS Baþkaný Elio Di Rupo geçenlerde Turtelboom Flaman Bölgesi nin sert teyzesi rolünü oynamamalý, acilen insanlaþmalý diyerek Turtelboom ile çok farklý düþündüðünü ortaya koydu. Turtelboom ise CDH Baþkaný ve Çalýþma Bakaný Joelle Milquet için Kaðýtsýzlarýn Bakanlýðýný yapacaðýna Çalýþma Bakanlýðý yapsa daha iyi eder dedi. Genel bir af umudu içinde olan kaçaklar geçen Mayýs ayý sonunda yayýnlanmasý gereken ancak bir türlü üzerinde anlaþýlamayan genelgeyi bekliyor. Dað fare doðuracaða ve genelgeden ekonomi göçü çýkacaða benziyor. Konunun en merkezinde yer alan ve tüm gözlerin üzerine çevrildiði Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom ile görüþtük ve merak edilenleri ilk elden sorduk. 12, 13 de Çocuk Sayfasý Bir süredir ara verdiðimiz çocuk sayfamýz Fikircikler yeniden baþladý.hem de yeniliklerle! 20 de Köþe yazarlarýmýz Erdinç Utku 6 Leyla Ertorun 7 Serpil Aygün 10 Mustafa KÖR 11 Cüneyt Tamoðullarý 14 Mehmet AYDOÐDU 15 Haydar ABÝ 18 Nihat DURSUN 19 Erdem Resne 23 Faký Edeer 23 Ramazan Þenlikli Geçiyor de Belçikalý Türkler iftar geleneðini sürdürüyor. Brüksel, Anvers, Gent, Liege, Verviers... Nerede Türk varsa orada iftar davetleri ya da çadýrlarý görmek mümkün. Yapýlan konuþmalarda Ýslamýn bir sevgi, dayanýþma ve hoþgörü dini olduðunu vurgulanýyor, iftarlara Belçikalýlar da davet ediliyor. Anvers gibi bazý kentlerde ise Ramazan bir þenlik havasýnda kutlanýyor. Binfikir Karikatür Okulu Ýsmail Doðan: Binfikir karikatür Okulu geleceðin çizerleri için büyük bir þanstýr. 15 de Turtelboom, ekonomik göçe olumlu bakýyor

2 KAYNAK KREDİ BANKACILIK-KREDİ-SİGORTA HayırlıRamazanlardiler `Belçikaǹınheryerinekrediveriyoruz` ŞenolAbız(GSM):0476/ RahmiyeKutlu(GSM):0476/ Merkez:RueMarie-Christine, Brüksel(Laken) Tel:02/ Faks:02/ OfisGSM 1: OfisGSM 2: Protestoluevsahiplerine krediimkanı Mevcutkredilerinizitekkredide toplayıpyükünüzühafifletiyoruz Türkiye denevveyaarsaalmak. isteyenlerekredikolaylığı Uygunfaizoranlarıile tamirat vearabakredileri KAYNAKKREDİ YEKİRACIOLARAKGİRİN EVSAHİBİOLARAKÇIKIN

3 GÜNDEM 3 "Ýftar'a Gidiyorlar Ama Sýðýnmacýlarýn Ölümüne Göz Yumuyorlar" Brüksel Latin Amerikan Evi nde 71 gündür açlýk grevinde bulunan sýðýnmacýlarýn durumu giderek aðýrlaþýrken, Flaman Yeþiller Groen! Partisi nin iki Türk kökenli politikacýsý Federal Milletvekili Meyrem Almacý ve Gent Belediyesi Meclis Üyesi Meryem Kaçar yayýnladýklarý basýn bildirisi ile duruma tepki gösterdiler. Almacý ve Kaçar yayýnladýklarý bildiride Baþbakan Leterme ve Hükümet üyelerini mübarek Ramazan ayýnda iftarlarda yer alýp ancak Ramazan ayýnýn gerektirdiði anlayýþ, birliktelik ve dayanýþma duygusundan yoksun olarak, ölüme giden grevci sýðýnmacýlarý görmezlikten gelmekle suçladýlar. 71 gündür Brüksel de bulunan Latin Amerikan Evi nde açlýk grevi yapan 11 sýðýnmacýdan birinin ölümünün saatlerle ifade edilmesi üzerine bildiri yayýnlayan iki politikacý, sýðýnmacýlar için genel çözümün en geç iki hafta içinde bulunmasýný talep ettiler. Federal Milletvekili Almacý, bugün Brüksel deki açlýk grevciler 71. gününe girdiler. Doktorlar þu anda durumun çok kötü ve aciliyet arzettiðini bildirdiler.grevciler ölüme çok yakýn, her an onlarý kaybedebiliriz. Geçen yýlýn Mart ayýnda yeni kriterler hazýr olmalýydý, ama maalesef siyasi kriz ve hükümet içindeki tartýþmalar vaadedilen genelgenin hala hazýrlanamamasýna neden oldu. Bu arada Baþbakan Leterme iftar akþamlarýna katýlýyor. Müslüman bir siyacetçi olarak bu mübarek Ramazan ayýmýzda, grevcilere ve tüm oturum kayýtlarý olmayan kiþilere (aralarýnda çokça Türk de var) bir çözüm istiyoruz. Bir taraftan iftara katýlmak ama ayný zamanda grevcilere gözlerini kapatmak benim için akla matýða sýðmayan anlaþýlmaz bir durumdur dedi. Diðer taraftan eski Senatör ve þu anda Gent Belediyesi Meclis üyesi olan Meryem Kaçar da Ramazan ayýnýn hoþgörü ve dayanýþma ayý olduðundan bahsederek, Baþbakan ve Hükümet üyelerini hem iftara katýlýp hem de açlýk grevi yapan sýðýnmacýlarýn durumuna göz yummakla suçladý. Kaçar þunlarý söyledi : hükümet geçen yýlýn Mart ayýna doðru sýðýnmacýlarýn durumuna bir netlik kazandýrýlacaðý sözünü vermesine raðmen hala konuyla ilgili bir genelge hazýrlanmadý ve ne zaman hazýrlanacaðý da bilinmiyor. Brüksel de halen açlýk grevinde bulunan sýðýnmacýlarýn durumlarý hakkýnda doktorlar saatlerden bahsediyor. Baþbakan ve Hükümet üyeleri ise parlamentonun hemen yakýnýnda ölüme doðru giden bu insanlar için hiç bir þey yapmazken, birlik, hoþgörü ve dayanýþmanýn simgesi olan bu mübarek Ramazan ayýnda iftar iftar dolaþýyorlar. Ramazan bize, zor durumda olanýn yanýnda olmayý, dayanýþmayý, birlikteliði seslenirken, Baþbakan ve hükümet üyelerinin davranýþýný anlamak mümkün deðil dedi. mutfak tan Þimdi okullu olduk! Eðitim Öðretim Yýlý nýn baþlamasýyla 2 milyona yakýn Belçikalý öðrenci okullarýna merhaba derken bir kýsmý da ilk kez okula baþlamanýn heyacanýný yaþadýlar. Biz de Binfikir ailesi olarak okullara baþlama heyacaný yaþýyoruz. Brüksel de bir Tiyatro Okulu ve Karikatür Okulu oluþturarak biz de okullu olduk artýk! Binfikir sadece yayýncýlýkta deðil, kültür ve sanatta da çoksesliliði ve çok renkliliði temsil edecek. Bu toplumsal projelerimizde en çok da siz deðerli okurlarýmýza güveniyoruz. 31. sayýsý ile hiç ara vermeden yayýnlanan en uzun soluklu aylýk yayýn organý olma rekorunu yenileyen Binfikir in uzun soluklu yolculuðu yazar kadromuza yeni katýlan Faký Edeer, Cüneyt Tamoðullarý ve minik yazarýmýz Sinem ile sürüyor. Arkadaþýmýz Ýlknur Cengiz ise baþka ufuklara yelken açmak üzere Yolcu luða son verdi. Mustafa Kemal Doðan ise önümüzdeki sayýdan itibaren Tüketici Rehberi köþesiyle gazete sayfalarýmýzý renklendirecek. Ýlk önce sadece bir kahvehane ile baþlayan Türklerin Brüksel in Schaerbeek semtinde Chausse de Haecht taki serüveni, caddenin bir Türk caddesi olarak anýlýr hale gelmesi boyutuna eriþti. Bizim Sokaklar yazý dizimizde Genel Yayýn Yönetmenimiz Serpil Aygün Türklerin yoðun olarak yaþadýðý kentlerdeki Bizim Sokaklar ý kendine özgü üslubuyla tanýtacak. Gazetemizin sadece kadrosu ile deðil içeriði ile de kendini yenilediðini farkedeceksiniz. Bu sayýmýzda Belçika da da sürdürülen iftar geleneðini yansýtmaya çalýþtýk. Ramazan bayramýnýzý þimdiden kutlarýz. Daha nice bayramlarda buluþmak üzere! DENGELER ALTÜST F ransýzca yayýn yapan RTBF televizyonu ve Le Soir gazetesinin yaptýrdýðý kamuoyu yoklamasýnda yeni bir seçim yapýlmasý halinde Flaman Irkçý Partisi Vlaams Belang ile Frankofon Liberalleri MR in oy kaybedeceði ortaya çýktý. Yaz tatilinden sonra yapýlan ilk kamuoyu yoklamasýnda Falaman kesiminde Vlaams Belang yüzde 19 dan yüzde 15 e düþerken Liijst Dedecker oylarýný yüzde 13 e çýkardý. Flaman Hristiyan Demokratlarý ve Flaman Milliyetcileri ittifaký CD&V/N-VA çok az bir oy kaybý ile (yüzde (-0,4) yüzde 29,2 de kalmayý baþardý. Flaman Liberalleri Open VLD yüzde 1,7 oy kaybederek yüzde 17,5 e geriledi. Flaman Sosyalisleri ve Flaman Ýlericileri Ýttifaký SP.A/VlaamsProgressieven da yüzde 1,3 oy yitirerek oylarýný yüzde 15 e düþürdü. Flaman Yeþiller Partisi Groen! Ise oylarýný yüzde 1 arttýrarak yüzde 7,3 e çýkardý. Valon Bölgesi nde MR yüzde 6 lýk oy kaybýyla oy oranýný yüzde 24,8 e düþürürken, Frankofon sosyalistleri de oy kaybetmesine raðmen yüzde 28,8 ile liderliðe yerleþti. Frankofon Hýristiyan Demokratlarý CDH(yüzde 18,3) ve Frankofon Yeþilleri Ecolo (yüzde 17) oylarýný arttýrdýlar. Brüksel Bölgesi nde MR yüzde 29 ile ilk sýrada yer alýrken onu yüzde 22 ile PS izledi. Ecolo ve CDH ýn oylarý ise yüzde 14 civarýnda. Turtelboom: Sert teyzeye benziyor muyum! FOTO POLÝTÝKA

4 4 Haber Merkezi GÜNDEM Binfikir Tiyatro Okulu 5 Ekim de Çalýþmalarýna Baþlýyor Neþe Þengezer Binfikir ekibi Türklerin pasif veya aktif bir þekilde sanata katýlýmý için adýmlar atmaya devam ediyor. Binfikir Tiyatro Okulu nda çocuklara dans, 7 den 77 ye küçükler ve büyüklere ise temel oyunculuk dersleri verilecek. Tiyatro Okulu bünyesinde oluþturulan Binfikir Oyuncularý Tiyatro grubu ise Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kýz adlý 2 perdelik müzikli danslý çocuk oyunu ile sanatseverlerin karþýsýna çýkacak. Yazar Erdinç Utku nun 7 yaþýndaki kýzý Sinem in katkýlarýyla kaleme aldýðý oyunu Mesut Arslan yönetecek. Oyunun müziklerini Tanar Çatalpýnar yapýyor. Oyunda yer alan çocuk dans grubunun çalýþmalarý ise müzisyen Sibel Dinçer tarafýndan yönetilecek. Binfikir Tiyatro Okulu Müdiresi Neþe Þengezer Binfikir Tiyatro Okulu ile ilgili olarak þunlarý söyledi: Binfikir ekibi Türklerin pasif veya aktif bir þekilde sanata katýlýmý için adýmlar atmaya devam ediyor. Binfikir Oyuncularý tiyatro grubumuz sergileyeceði bir çocuk oyunuyla Anadolu dan çýkan 2 sevimli kiþiliði çocuklara eðlendirici bir þekilde tanýtacak. Saint Nicolas ve Nasrettin Hoca yüzyýllar sonra Binfikir in sahneleyeceði çocuk oyununda sahnede buluþacaklar. Anadolu nun çýkardýðý ve çocuklarýn kahramaný olan iki ayrý kiþiliðin diyaloglarý sayesinde çocuklara iki ayrý din ve kültürden insanýn hoþgörü felsefesi anlatýlýyor. Orjinali Türkçe olan oyun Fransýzca ve Flamanca üstyazýlý olarak sahnelenecek. Oyunun sahnelenmesi konusunda Ýstanbul dan ünlü tiyatro yönetmeni Þahika Tekand ile iþbirliði yapýyoruz. Tekand oyunun senaryosuna danýþmanlýk yaptý. Ayrýca kendisiyle bir workshop düzenleyeceðiz. Çalýþmalar için De Kriekelaar salonlarýndan birini kullanacaðýz. Oyunun ilk genel provasý 17 Mayýs ta ilk gösterimi de 24 Mayýs 2009 tarihinde De Kriekelaar da yapýlacak. Ýzleyen tarihlerde oyunun Türklerin yoðun yaþadýðý Belçika nýn çeþitli kentlerinde de(brüksel, Anvers, Gent, Liege, Genk v.b.) sahnelenmesi düþünülüyor. Bu amaçla Türk Birlik ve Federasyonlarý ile iþbirliði yapmayý planlýyoruz. Oyunun 7-13 yaþ çocuk grubuna geniþ bir þekilde ulaþabilmesi için Türklerin yoðun olduðu okullarýn yönetimleri ile diyaloða geçeceðiz. Ek olarak T.C Türkiye Cumhuriyeti Eðitim Müþavirliði ile de iþbirliði yapacaðýz. Çocuk tiyatrosu alanýnda Belçika da yaþayan Türk toplumunda büyük bir boþluðu dolduracaðýný düþündüðümüz bu çalýþmaya tüm anne babalarýn çocuklarýyla birlikte katýlmalarýný bekliyoruz. Gerek oyuncu, gerek izleyici olarak anne babalarýn bu çalýþmaya sahip çýkacaðýna inanýyoruz. Oyunculara ilk olarak 5 Ekim den baþlayarak Temel Oyunculuk Dersleri verilecek. Tiyatro çalýþmalarý Pazar günleri saat arasý De Kriekelaar da sürdürülecek saatleri arasýnda çocuklara dans ve müzik, saatleri arasýnda ise küçük ve büyüklere oyunculuk dersleri verilecek Brüksel Çizgi Roman yýlý çerçevesinde oyunun öyküsü Belçika da yaþayan ünlü Türk çizgi romancý Gürcan Gürsel tarafýndan çizgi roman yapýlmasý düþünülüyor. Oyundaki þarkýlarý Tanar Çatalpýnar bestelerken, rap bölümü ile Belçika daki genç rapçi gruplarla iþbirliði yapýlacak. TANAR ÇATALPINAR: BÖYLE BÝR PROJEYE ÝHTÝYAÇ VAR Oyunun þarký sözlerini besteleyecek olan sanatçý Tanar Çatalpýnar ise proje ile ilgili görüþlerini þöyle anlattý: Öncelikle çocuklara yönelik bir çalýþma olmasý benim ilk olarak ilgilendiðim noktasý oldu bu projenin. Belçika da yaþayan Türkiyeli çocuklarýn böyle bir projeye ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Diðer taraftan oyun yazarý Erdinç Utku nun samimi tavrý benim bu oyunun þarkýlarýný bestelememde önemli rol aldý. Gelecek neyi gösterir bilinmez ama bu projenin baþarýlý olacaðýný düþünüyorum. MESUT ARSLAN: BU OLUÞU- MUN YANINDA OLMAM GEREKÝR Binfikir Tiyatro okulunda oyunculuk dersleri verecek ve Binfikir Oyuncularý nýn ilk oyununu yönetecek olan Tiyatro Yönetmeni Mesut Arslan ise Ben bu gurubun bir ucundan tutmak istiyorum çünkü: Kaliteli þeyler olsun istiyorum, bu kalitede sanatsal ve tiyatral anlamda bir kalite dedi. Kendimi Belçika'da yaþayan ve tiyatro adýna birþeyler yapmaya çalýþan bir yönetmenden çok artýk tiyatroda kendi vizyonunun içinde yürüyen biri olarak görüyorum. Kendimi sorumlu hissediyorum diyen Arslan Bu heyacan SÝBEL DÝNÇER: KÜLTÜRLERÝ BÝRLEÞTÝRÝCÝ MANEVÝ DEÐERLERÝ ÖN PLANA ÇIKARAN BÝR OYUN Oyunun dans kareografisini hazýrlayýp çocuklara öðretecek olan sanatçý Sibel Dinçer, oyunla ilgili olarak çok heycanladýðýný belirterek þunlarý ifade etti: oyunla ilgili teklif Binfikir den gelince hiç düþünmeden hemen evet dedim. Çünkü Binfikir le epeydir tanýþýyorum ve yaptýðý çalýþmalara inanýyorum. Daha sonra oyun metni bana ulaþtýðýnda da oyunun kültürleri birleþtirici, Tanar Çatalpýnar verici oluþumun yanýnda olmam gerekir, diye düþündüm. Seyirci kalýp sadece kritik vermek daha kolay olurdu. Amacým insanlara hem tiyatroyu daha derinden anlatmak hem de onlara tiyatroyu sevdirmek þeklinde konuþtu. Mesut Arslan çocuklara farklý kültürleri tanýtan, maddi deðil sevgi, dostluk, kardeþlik gibi deðerleri anlatan bir oyun olmasý benim motivasyonumu artýrdý. Ayrýca Tanar Çatalpýnar, Mesut Arslan gibi sanatçýlarla da birlikte çalýþacak olmak beni daha da heyacalandýrdý dedi. Sibel Dinçer

5 TÜM DÜNYA İLE SON DERECE DÜŞÜK FİYATLARA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPIN TÜRKİYE İÇİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ BELÇİKA İÇİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ DAKİKASI 0,17 * İTİBAREN BE DAKİKASI 0,20 * İTİBAREN YURT İÇİ VE YURT DIŞI SMS GÖNDERME ÜCRETİ DAİMA 0,13 * *TARİFELER 1 EYLÜL 2008 İTİBARİYLE GEÇERLİDİR BAĞLANTI ÜCRETİ ARAMA BAŞINA 7 EURO SENTTİR BÜTÜN ÜCRETLERE BTW/TVA DAHİLDİR TARİFELERİN TAM LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ PARANIZI İLE GÖNDERİN ÜCRETSİZ ORTEL MOBİLE SİMKARTI YA DA KONTÖRÜ KAZANIN BE ORTEL MOBILE PREPAID SIMKAART ORTEL MOBILE CARTE SIM PREPAYEE 2,50 ORTEL MOBILE HERLAADKAART CARTE DE RECHARGE ORTEL MOBILE 1 EYLÜL ARALIK

6 6 Hollandalý fotoðraf sanatçýsý arkadaþýmýz Bram ile Annemie Turtelboom söyleþisi dönüþü birlikte yaptýðýmýz orta sayfa söyleþilerini deðerlendiriyoruz. Laf döndü dolaþtý hiç de konuyla ilgisi yokken koalisyondaki PS e geldi. Bram, PS ve Elio Di Rupo yu Excuse Socialist olarak tanýmladý. Nasýl yani diye sorunca da Excuse Allochtone tanýmýný bilmiyor musun? diye soruyla yanýtladý beni. Olumsuz yanýt alýnca da hayretler içinde kaldýðýný belli etmemeye çalýþarak Excuse Allochtone (Mazeret Yabancý Kökenlisi) teriminin göstermelik olarak, yasak savmak ya da durumu kurtarmak amacýyla yabancý kökenlilerin kullanýlmasý anlamýna geldiðini söyledi. Ayrýmcýlýk yapýlmadýðýný göstermek için özellikle yabancý kökenli olduðu fiziksel olarak da belli olan kiþilerin televizyon ekranýna çýkarýlmasý, iþe alýnmasý ya da siyasi partilerden aday gösterilmesini örnek verdi. Yani Bram aslýnda Frankofon Sosyalistleri PS in koalisyondaki konumunu diðer partiler durumu kurtarmak için aramýzda bir de sosyalist bulunsun diye göstermelik olarak PS i kullanýyorlar diye açýkladý. Daha önce de belirttiðim gibi PS ve CDH hükümette görevlerini çok iyi yerine getiriyorlar. Misyonlarýna uygun çýkýþlar yapmaktan hiç kaçýnmadýlar. Hatta PS yeri gelince restini çekti ve sosyal ekonomi konularýnda bir þeyler yapýlmazsa hükümetten ayrýlýrýz bile dedi. Sýðýnma genelgesinin de sadece ekonomi göçüne endeksi çýkmamasýnda PS ve CDH ýn katkýlarý yadsýnamaz. Ancak çok ilginç bir konuyu anýmsattýðý için Bram a teþekkür etmeliyim. Sanatta, medyada, politikada, kýsacasý yaþamýn her alanýnda adet yerini bulsun, bir de yabancý kökenli GÜNDEM MAZERET YABANCI KÖKENLÝSÝ KULLANMANIN HÝÇBÝR MAZERETÝ OLAMAZ! Aa bakýn bu da bizim yabancý kökenli çalýþanýmýz denilerek hayvanat bahçesindeki deðiþik bir hayvan türü gibi muamele görmeye son! bulunsun mantýðýyla yabancý kökenlilere fýrsat verme mantalitesi sorunlarý daha da derinleþtirmeden öteye gidemiyor. Ýþin özüne inip, yabancý kökenlilerin gerçekten hak ederek ve o konumlara layýk olarak bir yere gelebileceði ortamý yaratmak yerine iþin kolayýna kaçýp excuse allochtone larla yetinmek hem yabancý kökenli toplumlarýn hem de içinde yaþanýlan toplumlarýn gözünü boyamaktan baþka iþe yaramýyor. Sakýn yanlýþ anlamayýn, toplumda daha az þanslý konumda bulunan kesimlere destek olunmasýndan hatta olumlu ayrýmcýlýktan yanayým. Ancak durumu kurtarmak için göstermelik birkaç kiþiyi iþe ya da partiye almanýn sorunlarý gizlediðini söylemek istiyorum. Meyrem Almacý gibi partisinin gençlik kollarýndan gelen, emek vererek ve hak ederek liste baþýndan aday gösterilmekle, listemizde bir de yabancý kökenli bulunsun diye listeye alýnan politikacý arasýndaki uçurumdan bahsediyorum. Mazeret yabancý kökenlisi kontenjanýndan deðil de bileðinin hakký ile bir yerlere gelmiþ kiþiler hem kendi toplumlarýna hem de Belçika ya çok daha yararlý olurlar. Mazeret yabancý kökenlilerini kullanmaya artýk son verin lütfen. Ýþe önce kendi toplumumuz baþlasýn ve hiçbir þekilde mazeret yabancý kökenlisi olarak kullanýlmaya izin vermeyelim. Aa bakýn bu da bizim yabancý kökenli çalýþanýmýz denilerek hayvanat bahçesindeki deðiþik bir hayvan türü gibi muamele görmeye son! Çeþitliliðin zenginlik olduðuna inanýyorsak, farklýlýklarýn yaratacaðý sinerjiyi (görevdeþlik) aramak gerekmez mi? Okullarda Yeni Düzenlemeler Haber Merkezi Eylül ayý baþýnda yaklaþýk 2 milyon öðrenci 2 aylýk yaz tatilinden sonra Eðitim-Öðretim Yýlý na baþladý. Yeni öðretim yýlý ile birlikte bazý yeni düzenlemeler de uygulanmaya baþlandý. Brussels Airlines Lufhansa'ya Satýldý Uzun süredir devam eden görüþmeler tamamlandý ve Brussels Airlines Alman Lufthansa Haya Yollarýna satýldý. Lufthansa sermaye arttýrýmý yoluyla Brussels Airlines ýn yüzde 45 ini aldý. 2 yýl içinde tam devir sözkonusu olabilecek. Havacýlýk uzmanlarý sonuçun her iki havayolu için de olumlu olacaðý görüþündeler. Federal Hükümet tarafýndan çocuklarýn eðitimine destek olmak amacýyla velilere verilen ödenek uygulamasýna ek olarak bu yýl Anaokuluna giden çocuklar için 80 Euro, ilkokula gidenler için ise 120 Euro ödeme yapýlacak. Ailelerin okul gezileri için ödeyeceði para sýnýrý da aþaðýya çekildi. Bu miktar Anaokulu için 20 euro ve Ýlkokullar için 60 Eurodan fazla olamayacak. Eleþtirilen gezi maliyeti sýnýrlamasý uygulamasý nedeniyle bazý okullar yüzme derslerine sýnýrlama getirdi. Maksimum gezi parasý uygulamasý ortaokul ve liseler için geçerli deðil. Liselerin çoðunda, lise son sýnýf öðrencileri ehliyet sýnavýnýn teorik kýsmýný okulda ücretsiz olarak verebilecek. Flaman Bölgesi ndeki ilginç bir uygulama ise okullarýn tamamen sigara içilmez hale getirilmesi oldu. Öðretmenler için ayrýlan sigara odalarý da kaldýrýldý. Velilere Ödül Merkezi Anvers te bulunan ve baþarýlý çalýþmalar yapan Türk Dernekler Birliði, Willemsfonds ile ortaklaþa eðitimde çocuðun azminin yaný sýra aile desteðinin de önemini vurgulamak için, yüksek okul ya da üniversite mezunu gençlerin ebeveynlerini ödüllendirecek. Beraber adlý proje kapsamýnda düzenlenecek bu ödül için baþvuru yapanlarýn uymasý gereken kriterler þu þekikde belirlendi 1- Bu yýl yüksek okul ya da üniversite diplomasý alarak mezun olmak 2- Yüksek eðitim alan yabancý kökenli vatandaþ olarak diðerlerine örnek teþkil etmek 3- Bilimsel, kültürel ya da toplumsal alanda katký saðlamak 4- Flaman bölgesinde ya da Brüksel in Flaman bölgesinde ikamet ediyor olmak. Tek Tip Yurttaþlaþtýrma Kursu Flaman Yurttaþlaþtýrma Bakaný Marino Keulen yurttaþlaþtýrma kurslarýnýn önümüzdeki yýl standart hale getirilmesi ve tek tip eðitim verilmesini kararlaþtýrdý. Bu kurslarda belçika ya yeni gelmiþ yabancý kökenlilere Belçika nýn iþleyiþi ve toplumun deðer ve normlarý öðretiliyor. Halen deðiþik kentlerdeki Kabul Bürolarý farklý rehber kitaplarý kullanýyorlar ve bud a bazen karýþýklýða yol açýyor yýlýnda Flaman Bölgesinde toplam 7000 kiþi yurttaþlaþtýrma kurslarýný izledi. Ekim ayýnda adaylar tarafýndan yapýlacak sunum sonucunda, jüri kararýyla beðenilen mezun ve ebeveynlerine ödül verilecek.

7 GÜNDEM 7 Leterme: Yeni Vergi Yok T.C. Devlet Bakaný Said Yazýcýoðlu bu düzenlemenin önümüzdeki yýldan itibaren kademeli olarak hayata geçirileceðini açýkladý. Bu çerçevede, zorunlu askerlik konusunda çifte vatandaþlýða sahip olanlar için askerlik uygulamasý konusunda AB ülkeleri mevzuatýnda bulunan seçenekli askerlik hizmeti Baþbakan Yves Leterme La Derniere Heure gazetesine yaptýðý açýklamada Federal hükümetin gelecek yýlýn bütçesini denkleþtirmek amacýyla yeni vergiler koymayacaðýný ya da vergi oranlarýný arttýrmayacaðýný söyledi. Bütçe için hükümetin 5-6 milyar euro tasarruf edilmesi gerekiyor. Leterme ye göre tasarruf etmenin çok çeþitli yollarý var. Ancak Leterme bu yöntemleri sýralamadý. Leterme Flaman Hükümeti nin söz verdiði 400 milyon Euro ve Electrabel den gelecek olan 250 milyon Euroya güveniyor. Leterme gazeteye önümüzdeki yýl Haziran ayýnda Federal Seçimlerin yapýlmasýna ise þans tanýmadýðýný belirtti. Didier Reynders Valon Hükümetine Kayabilir Frankofon Liberalleri MR baþkaný Didier Reynders La Libre Belgique gazetesine gelecekte Frankofonlarýn baþýnda olmak seçeneðini dikkate aldýðýný söyledi. MR federal seçimlerde olduðu gibi Bölgesel seçimlerde de Brüksel ve Valon Bölgesi nde siyasi dengelerin deðiþmesini istiyor. Federal hükümette aðýr bir görev almayý ve ayný zamanda partinin baþýnda durmayý seçtim Eðer uygulamasýna geçilecek. Avrupalý Türkler Türkiye'de bedelini ödeyerek askerlik yapmak yerine 3 ila 6 ay veya 1 yýl süreyle yeteneðine göre belirli bir süre kamu hizmetinde bulunabilme hakkýný elde edecekler. Yazýcýoðlu kesin dönüþ yapanlarýn saðlýk sigortasý haklarýnýn AB ile uyumlu hale getirileceðini, aile birleþiminin önündeki engellerin kaldýrýlmasý için çalýþmalara hýz verileceðini ve Avrupalý Türklere daha iyi hizmet vermek için yeni oluþumlara seçmen baþka türlü karar verir de ülkenin güneyinde bana baþka bir görev uygun görürse onu yapmaya da hazýrým diyen Reynders Bölgesel seçimler sonunda Valon Bölgesi hükümet baþkaný olabileceði sinyali verdi. Kendisinin Valon Bölgesi hükümet baþkanlýðýna geçmesi durumunda partisinde federal düzeyde görev alacak insanlar bulunduðunu ifade eden Reynders kendi yerine Sabine Laruelle veya Charles Michel i önerdi. Ulusal Greve Tepki Ýþverenler Belçika Sosyalist Sendikasýnýn ulusal çapta grev yapacaðýný açýklamasýný tepki ile karþýladý ve bu durumda sendiklarla görüþmeyeceklerini açýkladýlar. Flaman Liberalleri Open Vld de grevi sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Parti baþkaný Bart Somers osyalist Sendikanýn maaþ artýþý görüþmelerinin hemen baþýnda grev yapacaðýný açýklamasýnýn kabul edilemez olduðunu söyledi. Bedelli askerliðe AB ayarý BEDELLÝ ASKERLÝK YERÝNE KAMU HÝZMETÝ Türkiye de Avrupalý Türklerin askelik sorunu artýk AB mevzuatýna göre düzenlenecek. Çifte vatandaþlýða sahip olanlar yeni uygulama ile bedelli askerlik yerine kendi uzmanlýk alanýnda kamu hizmeti yapabilecek. gidileceðini açýkladý. Bu çerçevede Avrupalý Türkler için için müzeler kurulacak, oluþturulacak olan bürolar vatandaþlarýn bürokratik iþlemlerine yardýmcý olacak, töre cinayetleri ve vatandaþlarýn topluma uyumu konusunda çalýþmalar yapýlacak, yurtdýþýnda üniversite açýlacak ve uluslararasý ilahiyat çalýþmalarýnýn kapsamý geniþletilecek. Avrupalý Türklere dönük bilimsel araþtýrmalar yapmak, baþarýlý akademisyen ve öðrencilere karþýlýksýz burslar verimek ve Türk kültürü üzerine çizgi filmler hazýrlamak da planlanan çalýþmalar arasýnda. Mübarek Ramazan Mübarek Ramazan ayýndayýz. Ramazan ýn mübarekliðinin de aç kalmakla alakalý olmadýðýný ama nefsini kontrol etmeyi, baþkalarýnýn hissettiklerini hissetmeyi, paylaþmayý, yardýmlaþmayý, hosgörüyü öðrendiðimiz, yaþadýðýmýz bir dönem olduðunu Müslüman Türk ailesinde yetiþmiþ herkes bilir. Bilir de uygular mý? Evet, oruç bölümünü büyük bir çoðunluk yerine getirir. Peki kendimize çeki düzen vermeyi ne kadar baþarabiliyoruz. Son yýllarda deðerlerimizi kaybetmekten bol bol yakýnýyoruz. Bu konular açýldýðýnda da deðerlerden en fazla dem vuranlarýn bunlara riayet etmediðini gözlemliyorum. Olmayan bir þey kaybolur mu, dememek için kendimi zor tutuyorum. Bol keseden dinden imandan bahseden, oruç tutmayanlara pis komünistler diyenleri sukunete çaðýrýp «parayla imanýn kimde olduðu belli olmaz», sakal uzatýp haftada bir camiye gitmekle Erdemli olmanýn uzun yollarýnda, çocuklarýmýza da baþkalarýnýn muhasebesini deðil kendi muhasebemizi yaparak, kendimizi geliþtirerek ilerlemenin daha doðru olduðunu öðretirsek, canlý bir örnek olarak yanlarýnda durursak karþýlýðýnda onlardan da beklediðimiz saygý ve sevgiyi görürüz sanýyorum. mümin olunmaz diyesiniz geliyor. Hem hemþerim, sen komþuluk haklarýna hiç saygý duymuyorsun. Kapýnýn önündeki araba park yerlerine hiç bir komþunu yanaþtýrmadýðýn gibi, komþu esnaflarý her fýrsatta polise þikayet ediyorsun. Hak yiyorsun. Ne demiþler «komþu komþunun külüne muhtaçtýr» diyesiniz geliyor, ama anlayana. Bir kaç yýl önce yaptýðým bir araþtýrmada, Brüksel de Türk toplumunun en çok polise baþvurma nedeni komþu kavgalarýydý. Hatta taa köyden beri süren komþu geçimsizlikleri. Yaþý ilerlemiþ bir þeker hastasý yakýným, doktorunun ihtarlarýna raðmen oruç tutmakta direniyordu. Kendisi gösteriþ için iman etmeyen, inançlý bir insan. «Küçük yaþtan beri orucumu tutuyorum, tutamamak gücüme gidiyor» diyordu. Doktorunun «þeker komasý riskine raðmen oruç tutarsanýz Allah da memnun olmaz, zira size verdiði vücuda iyi bakmýyorsunuz» dediðinde ise «aman doktor Allah ýn benim orucuma ihtiyacý mý var. Zaten bir çok seyi Allah korkusundan deðil kul korkusundan yapar olduk» demiþti. Erdemli olmanýn uzun yollarýnda, çocuklarýmýza da baþkalarýnýn muhasebesini deðil kendi muhasebemizi yaparak, kendimizi geliþtirerek ilerlemenin daha doðru olduðunu öðretirsek, canlý bir örnek olarak yanlarýnda durursak karþýlýðýnda onlardan da beklediðimiz saygý ve sevgiyi görürüz sanýyorum.

8 8 YAÞAM BRÜKSEL ÝN EMÝRDAÐ I Türk dostu Belediye Baþkaný Bernard Clerfayt ýn Belçika daki Türklerin baþkenti olarak nitelendirdiði çoðunluðu Afyon ili Emirdað ilçesinden gelenlerin oluþturduðu, yaklaþýk 40 bin Türk ün oturduðu Schaerbeek Belediyesi ayný zamanda Brüksel in 2. büyük belediyesi. 13 Türk ün Belediye Meclisi nde yer aldýðý Sait Köse nin Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný yaptýðý maskotu eþek olan Belediye sýnýrlarý içinde Nasrettin Hoca ve eþeði de heykellerinden Belçikalýlarý selamlýyor. Hatta semtin Küçük Anadolu adýnda bir derneði bile var. Serpil Aygün Brüksel in Türk mahallesi olarak bilinen Schaerbeek semti içinde yeralan Chaussee De Haecht/Haachtsesteenweg caddesi, Haecht e giden yol anlamýna geliyor. Kilometrelerce uzunluðundaki bu caddenin þehir merkezine yakýn 3 km lik bölümü üzerinde kasabýndan fýrýnýna, turizm bürosundan tercümanýna, snack ýndan pidecisine, restoranýna, kuyumcusundan marketine, kahvehanesinden derneðine ve Cami ye kadar Türkiye de bir alýþveriþ sokaðýnda bulabileceðiniz her þey fazlasýyla var. Önce Ýstanbul Kahvehanesi Vardý Cadde sakinlerinin anlattýðýna göre Türklerin Belçika ya geldiði 1960 lý yýllarda cadde üzerinde yoksul Belçikalýlar oturuyormuþ. O yýllarda Arnavut Seydi isimli bir þahsýn açtýðý Ýstanbul Kahvesi, Türklerin buraya adým atmasýný saðlamýþ. Vatanýný býrakýp, para kazanmak üzere Belçika ya gelen Türklerin buluþma noktasý olmuþ, Ýstanbul Kahvesi. Cadde üzerinden þehir içine 3 tram, 2 otobüs hattýnýn geçiyor oluþu, iþçilerin þehir merkezine ve daha iç kýsýmlara kolay ulaþabilirliðini saðlýyor. Ayrýca Nord (Kuzey) tren istasyonun bölgenin yakýnýnda oluþu ve þehir dýþýna otobüslerin de geçtiði bu cadde, o zamanki göçmen, iþçi Türkler için iyi bir yerleþim bölgesi olmuþ. Mahallede giderek yerleþen Türkler, bakkal, market, pideci, restoran gibi dükkanlarýný açmaya baþlamýþlar. Belçikalý nýn Gözü Korktu Bir dönem Belçikalýlarýn çevre illerden kalkýp Türk mutfaðýný tatmak, yemek yemek için geldiði bir cadde olan Chaussee de Haecht, malesef 90 lý yýllarda yaþanan hýrsýzlýk,saldýrganlýk gibi olaylarýn etkisiyle Belçikalý müþterisini korkutmuþ. Bugün az da olsa Belçikalýnýn gelmeye cesaret ettiði Türk caddesi olan Chaussee de Haecht, 90 lý yýllarýn sorunlarýný aþsa da otopark sorunu gibi nedenlerle de dýþa açýlmakta zorlanýyor. Ekonomik sýkýntýlarýn da vurduðu cadde ticari açýdan sakinlerini memnun edemiyor. Sanki Anadolu daki Bir Kasaba Anadolu da bir kasabanýn günlük yaþamýndaki tüm görüntülerin yaþandýðý bu cadde Türklerin hem oturduðu hem de iþyerlerinin bulunduðu bir mekan aslýnda. Sokakta torununu gezdiren nineye de rastlarsýnýz, alýþveriþini yapmaya gelmiþ kadýna da. Camii de namazýný kýlmaya gelen yaþlý genç insanlarý görebildiðiniz gibi, hafta sonu akþam restoranda eðlenmeye gelen kiþileri de görebilirsiniz. Son derece renkli olan Chaussee de Haecht te dernek yaþamý da renkli. Milli Görüþ ten Atatürkçü Düþünce Derneði ne, Emirdaðlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði nden (EYAD) Diyanet Vakfý na farklý görüþlerde dernekler burada çalýþmalarýný sürdürüyor. Biri Milli Görüþ (Hicret Camii) diðeri Diyanet Vakfý na (Fatih Camii) baðlý olmak üzere iki de Camii si var sokaðýn. Chaussee De Haecht ýn farklý yüzü, Canlý müzikli Restoranlar Hafta sonlarý canlý müzik eþliðinde eðlenilen ya da lüks düðünlerin yapýldýðý mekanlar olan Þahbaz, Bergama, Ýzmir ve Kasým Restorantlarý ise Chaussee De Haecht in bir baþka yüzünü yansýtýyorlar. Yýlbaþý, bayram gibi özel günlerde hem Belçika içinden hem de çevre ülkelerden müþterileri aðýrlayan bu restoranlarýn ilkleri Þahbaz ve Pala Restoranlarý olmuþ. Pide ve restoranlar eskiden birbirinden þimdikinden daha fazla ayrýlýrken, sokaðýn ilk pidecileri Metin ve Ýnce pide olmuþ. Metin Pide önceleri Chausse de Haecht in yan sokaklarýndan birinde hizmet verirken, daha sonra cadde üzerine taþýnmýþ. Cadde de o yýllarýn farklý örüntü sunan pidecisi ise Ýnce pide olmuþ. Önceleri klasik türk pidesi sunan bu pide salonlarý zamanla Belçikalý nýn da damak tadýna cevap vermek üzere menüyü geniþleterek sebzeli pide gibi deðiþik pide türlerinin yaratýldýüý mekanlar da olmuþlar. Küçük kubbesiyle Brükselin göbeðinde Fatih Camii Vatandaþlarýn anlatýmýna göre Fatih Camii, 1976 yýlýndan beri Chaussee de Haecht üzerinde bulunuyor. Ancak eskiden þu anki yerinden biraz daha ilerdeymiþ.1978 yýlýnda þu anda bulunduðu binayý satýnalýnmýþ ve Camii buraya taþýnmýþ. Camii lokalinin bulunduðu mekan eskiden bir manavmýþ. 32 yýldýr varolan Camii Brüksel in göbeðinde müslümanlarýn kubbeli Camii özlemini az da olsa gideriyor. Buluþma Noktasý Çankaya Pastanesi Türk sokaðý deyince pastanesinden de bahsetmek gerek. Türkiye de bir zamanlar liseli gençlerin buluþma yeri olan pastaneler, pizza ve hamburgercilerin açýlmasý ile önemini kaybederken, Brüksel in Türk caddesi Chaussee de Haecht üzerinde benzer bir pastane yýllardýr hizmet veriyor. Tek farký buraya sadece gençler deðil her yaþtan kiþiler geliyor. Türk çayý, simit pohaça yanýnda kuru pasta, yaþ pasta ve baklava çeþitlerinin de sunulduðu Çankaya Pastanesi, Belçika nýn bu tarzda hizmet veren tek pastanesi. Turkish Town 2003 yýlýnda Brüksel Bölge Hükümeti Ulaþým Bakaný Pascal Smet, Chaussee De Haecht ý New York taki China Town gibi bir Turkish Town yapmak için çalýþmalar baþlatmýþ. Chaussee De Haecht ý Avrupa da bilinenin dýþýnda sadece döner ve þiþ kebap deðil leziz Anadolu yemeklerinin sunulduðu, çevre düzenlemeleriyle Anadolu motiflerinin yer alacaðý bir çekim merkezi yapmayý hedeflemiþ. Kültürel olarak da caddeyi renklendirmeyi amaçlayan Bakan, Chaussee de Haecht ý Türk sinema, edebiyat günleri, kitap fuarlarý, sergilerin yapýlacaðý bir mekan haline getirmek istemiþ ancak görünen o ki proje yarým kalmýþ.

9 10 GÜNDEM Yeni Gelenlerin Konumu Araþtýrýlýyor Birlikten sanat doðacak! Binfikir olarak gazetecilik alanýnda çalýþmalarýmýzý sürdürmenin yanýnda kültür ve sanat alanlarýnda da bir þeyler yapmak uzun süredir istediðimiz bir þeydi. Avrupa nýn baþkenti Brüksel de Türk toplumunun kendisine ait bir tiyatrosunun olmamasý üzücü bir durumdu. Hele hele çocuklara yönelik bir çalýþmanýn olmamasý büyük eksiklikti. Þimdi hep birlikte daha ilerilere gitmenin zamaný. Entellektüel ukalalýðý ile toplumu ve yapýlanlarý anlamadan eleþtirmekten kaçýnarak, birbirimize yatýrým yapmanýn zamaný. Belçika nýn çeþitli kentlerinde tiyatro alanýnda yapýlan çalýþmalar var. Anvers te geçmiþte Sesimiz tiyatro grubu vardý þu aralar onun içinden çýkan yeni bir oluþum Tiyatro Parantez çalýþmalarýný geçtiðimiz günlerde baþlatýrken, yine Anvers te geçmiþte varolan Anadolu Tiyatro grubu baþarýlý çalýþmalarý ile hala belleklerde. Liege Bölgesi nde ise Cihan Çöl ün çalýþmalarý dikkat çekiyor. Amatör tiyatro konusunda Limburg bölgesi kendine özgü bir zenginlik taþýyor. Sosyal içerikli çalýþmalara imza atan Limburglu amatör tiyatro gruplarý, Kardeþlik Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu ve Turkish Spot Light yüzlerce kiþiyi sahnelere taþýyabiliyorlar. Çýkarýlan oyunlarýn sanatsal kalitesi tartýþýlsa bile bu insanlarýn yaptýklarý çok deðerli bir þey var: tiyatroyu seviyorlar, bu alanda bir þeyler yapmak istiyorlar ve bildikleri gördükleri kadarýyla da sosyal içerikli tiyatro yapýyorlar. Dedeleri, genç kýzlarý tiyatro sahnesine çýkarýyor, anne babalarý izleyici olarak tiyatroya taþýyorlar. Gençlik Tiyatrosu ndan Veli Arslan ýn anlatýmýyla ilk zamanlar aileler kýzýmýzý artist mi yapacaksýn diyerek çocuklarýný tiyatro oynamaya göndermezken, þimdi kýzlarýný sahnede izlemeye geliyorlar. Bunlar bu insanlarýn baþarýsý. Onlar ilk ve zorlu adýmý atarak, aileleri tiyatro ile buluþturdular, uyuþturucu kullanýmý gibi sosyal yaralarý tiyatro aracýlýðý ile konuþulabilir hale getirdiler. Þimdi hep birlikte daha ilerilere gitmenin zamaný. Entellektüel ukalalýðý ile toplumu ve yapýlanlarý anlamadan eleþtirmekten kaçýnarak, birbirimize yatýrým yapmanýn zamaný. Ekim ayýnda provalarýna baþlayacaðýmýz çocuk oyunu Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen kýz ile Binfikir Tiyatro Okulu nun ilk çalýþmasýnda bu birliktelik anlayýþý ile davrandýk ve Tanar Çatalpýnar, Sibel ve Mesut Arslan gibi sanatçýlarýmýzla yaratýcý bir ürün çýkarmaya çalýþýyoruz. Binfikir olarak yaklaþýmýmýz hep tek baþýna iyisin, birlikte en iyiyiz oldu. Bu aslýnda bizim birlikten kuvvet doðar atasözümüzün farklý bir ifadesi. Bu defa birlikten sanat doðmasý umuduyla Eþit Haklar ve Irkçýlýkla Mücadele Merkezi Belçika ya yeni gelenlerin bu ülke de yaþadýklarýný baþlattýðý geniþ çaplý bir araþtýrma ile tespit edecek. Araþtýrmada yeni gelenlerin iþ bulma ve topluma uyum saðlama gibi konumlarý da mercek altýna yatýrýlýyor. Eþit Haklar ve Irkçýlýkla Mücadele Merkezi nin amacýnýn daha iyi bir göç politikasý uygulamasý için hükümete yardýmcý olmak olduðu açýklandý. Daha önce 2000 yýlýnda çýkan afla oturum verilen kaçaklarýn konumu konusunda benzeri bir araþtýrma yapýlmýþ ve bu araþtýrmada oturum hakký alanlarýn Belçika ekonomisine yük olmadýðý aksine önemli katkýlar yaptýðý ortaya çýkmýþtý. Refah sektöründe yabancý kökenlilerin oranýnýn yüzde 1 in altýnda kaldýðý açýklandý Sektörde çeþitlilik politikalarý uygulanmasýna karþýn sonuç alýnamadýðý belirtildi. Yabancý kökenlilerin çoðunun çocuk bakýmý alanýnda çalýþtýðý, bu alanda bile oranýn yüzde 5 in altýnda kaldýðý ifade edildi. Þehirlerdeki kreþlerde yabancý kökenli çocuklarýn oraný bunun Jozef De Witte Ülkede yaþlanmanýn devam ettiðini ve göçün bu durumda kaçýnýlmaz hale geldiðini belirterek Göç durdurulamaz dedi yýlýndaki genel aftan sonra ülkeye binlerce yeni yabancýnýn geldiðini söyleyen De Witte araþtýrmanýn amacýný ihtiyaç duyulan hangi meslek gruplarýnda yeni gelenlere çalýþma izni verileceðini belirlemede hükümete yardýmcý olmak þeklinde özetledi. Talep fazla ama o kadat çok iþ olanaðý yok. Kimin ülkeye girebileceði belirlenecek þeklinde konuþan De Witte yaþlanma ve ekonominin gereksinimi olan iþgücü için dýþarýdan insanlara ihtiyaç var. Diðer Avrupa ülkeleri bunu yapýyor. Eðer elimizi çabuk tutmazsak bizim istemediðimiz tür göçmenler gelecek ülkeye dedi. Belçika da 1974 yýlýndan itibaren göç durdurulmuþ durumda. Ancak özellikle inþaat, yiyecek içecek konaklama, temizlik ve bakým alanlarýnda eleman bulmakta zorlanýlýyor. Araþtýrmanýn özellikle ekonomi göçünü belirleyeceði düþünülüyor. Yeni gelenlerin yönlendirilmesi ve eðitimlerine yatýrým yapýlmasý Belçika da baþarýlý olmalarýnda belirleyici oluyor. Refah Sektöründe Çeþitlilik Yok GÖÇMENLERÝN YARISI ÇALIÞI- YOR Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü OECD nin yayýnladýðý bir raporda Belçika daki göçmenlerinsadece yarýsýnýn bir iþi olduðu ortaya çýktý. OECD ye göre neredeyse hiçbir yerde göçmenler Belçika daki iþ pazarýnda olduðu kadar kötü durumda deðil. Sadece Polonya2da göçmenlerin konumu biraz daha kötü. Belçika da çalýþan göçmenlerin çoðu yüksek eðitim almýþ ve yönetim ile ilgili alanlarda çalýþýyor. çok üzerinde. Sektör önde gelenleri refah sektöründe yabancý kökenlilerin azlýðýna diploma konusunda koþullarýn abartýlý olmasýný ve adaylarýn dil düzeyinin yetersizliðini gerekçe olarak gösterdiler. Diðer taraftan sektördeki engelli oranýnýn yüzde 0.5 in altýnda olduðu ve sektörde kadýnlarýn aðýrlýðýnýn hissedildiði bildirildi. ÝÞSÝZ YABANCININ ÝÞÝ ZOR! Yabancý kökenli iþsizlerin yüzde 55 inin 1 yýldan fazla iþsiz kalmalarýna karþýn hala iþ bulamadýklarý açýklandý. Yabancý kökenli kadýnlarda bu oran daha da fazla. Yabancý kökenlilerin iþ bulmada zorlanmasýnýn nedeni olarak yanlýþ alanda eðitim almalarý gösteriliyor.ýþ pazarýndaki talep artýþý ve uygulanan bazý politikalarla yine de yabancý kökenlilerin önceki yýllara göre daha çabuk iþ bulduklarý bildirildi. SOSYAL YOLSUZLUÐUN BEDELÝ: 3 MÝLYAR EURO Flaman Liberalleri Open Vld milletvekili Rik Daems Het Nieuwsblad gazetesinin Pazar günü baskýsýna yaptýðý açýklamada Belçika nýn haketmeyenlere 3 milyar euro iþsizlik parasý ödediðini söyledi. Daems a göre örneðin geçen yýl yaklaþýk iþsizlik ödeneði ve geçici iþten ayrýlma parasý ve engelli ödeneði uygunsuz bir þekilde ödendi. Hastalýk sigortasý ödemelerinin ise sadece yüzde 1 i tamamen kurallara uygun. Mali Yolsuzluk Meclis Araþtýrma Komisyonu üyesi olan Rik Daems, komisyonun iþsizlik ödemeleri, emeklilik, çocuk parasý, geçici izin, engelli ödemesi ve hastalýk sigortasý alanlarýnda yapýlan sosyal yolsuzluðu da incelemesini ve mücadele etmesini istedi.

10 GÜNDEM 11 Emlak Fiyatlarý Arttý Ekomomik büyümenin yavaþlamasý ve bir yýldan fazladýr hissedilen kredi krizine raðmen Belçika daki emlek fiyatlarý arttý. Ekonomi bakanlýðý verilerine göre emlak fiyatlarý bir önceki yýlýn ayný döneminden daha fazla arttý. Ýnþaat sektörü ve emlak uzmanlarý emlak fiyatlarýnda düþme beklerken emlaktaki genel fiyat artýsý süpriz olarak deðerlendirildi. Haziran sonunda normal bir ev geçen yýlýn ilk altý ayýna oranla yüzde 8,1 fiyat artýþý gösterdi ve ortalama euro deðerine ulaþtý. Villalar ise yüzde 5,2 artýþla ortalama euro rakamýný yakaladý. Apartmanlarda fiyat artýsý yüzde 5,5, arsalar ise yüzde 9,7 pahalandý Evdeki Hesap Pazara Uymadý 2009 yýlý bütçesini yapmakla uðraþan Belçika Hükümetine kötü haber. Leterme Hükümeti 2008 yýlý bütçesi vergi gelirlerini yanlýþ tahmin etti. Maliye Bakanlýðý Araþtýrma Merkezine göre vergi gelirleri bütçeye konandan yaklaþýk 1,1 milyar Euro daha az olacak. Özellikle KDV vergisinden elde edilen vergi gelirleri kötü gidiyor. Hükümet yýl sonuna kadar aradaki açýðý kapatmayý amaçlýyor ancak uzmanlar bu hedefi mission imposible (imkansýz görev) olarak nitelendirdiler. Durgunluk Kaygýsý Merkez Bankasý ve Ulusal Hesaplar Dairesi, Belçika ekonomisnin 2008 yýlýnýn ikinci çeyreðinde sadece yüzde 0,2 büyüdðünü açýkladý. Hizmet sektörü yüzde 0,4 büyürken sanayi ve özellikle de inþaat sektöründe küçülme kaydedildi. Yüzde 0,2 lik 3 aylýk büyüme 2005 yýlýndan bu yana kaydedilen en düþük oran. Diðer taraftan ayný çeyrekte Euro Bölgesi nde yüzde 0,2 lik ekonomik küçülme yaþandý. Bit Pazarýna Nur Yaðýyor Monolog Eylül gecesi. Bir yerde, bir evde. Sessizliði radyo sustururken. (meraklýlaýrý için: çalan müzik cazdý) Sigara, alýrmýsýnýz? Biliyorum, kötü alýþkanlýk. Ýþte, naparsýn. Ha ha. -Nasýl mýyým? -Ne yalan, kýr evim melankoliden taþýyor. Hüzün de olabilir. Bu iki duygu arasýndaki farký ayýrt edemiyenlerdenim. Galiba. Adým Ozan benim, pekala. Ama hayýr, duygusal deðilim. Ýspaat: niyetim kötü. Bu ýssýz cuma gecesinde zihnimde yatanlarý ilk sonbahar kokulu nefesi üfleyen yel gibi savurucam. Sabrým taþtý, býktým hepsinden. Sanki baþka sýðýnýcak park, hovarda, gecekondu, köprüaltý veya ülke yokmuþ gibi kafatasýma yerleþtiler. Ýþkal ettiler. Çocukluðumda köyümüze gelen çingeneleri bille arattýrýyor bunlar. Yo, bak þimdi hakkýmý yiyorsun. Bilirsin, aslýnda mütevazi adamýmdýr, sabýrlý da. Ama yeter artýk birader, o kadar süre konuk ettimiþim ki onlarý, misafir kim, ziyaretçi kim belli deðil. Hapur hupur yiyorlar, kitaplarýmý daðýtýyorlar, pardüsüm haftalardýr baþkasýnýn vücudu kokuyor, baðýrarak konuþuyorlar, sonra horul horul uyuyorlar. Gerçekten, fazla oldu artýk. Baksana abi, isimlerini bile kafadan öðrendim: Savaþ,, Coþkun.. Gazet van Antwerpen ve het Belang van Limburg gazeteleri kullanýlmýþ elbiselere talebin arttýðýný yazdý. Bazý eskici dükkanlarý satýþlarýnýn yüzde 50 arttýðýný belirtirken, kullanýlmýþ giysilere ilginin artma nedeni olarak hayat pahalýlýðý gösterildi. TELEFONA ZAM Belgacom 1 Ekim den itibaren telefon görüþmesi fiyatlarýný arttýrýyor. Telefon görüþmeleri yüzde 2-4 arasýnda zamlanýyor. Belçika içindeki sabit hatta yapýlan klasik ulusal görüþmeler faturaya yüzde 2,56 daha fazla yansýyacak. Sabit Belgacom hatlarýna "happy time" seçeneði ile yapýlan görüþmelerin fiyatý ise yüzde 3,23 artýyor. Telefon kiralama ve comfort hizmetlerinin bedeli ise yüzde 4 arttýrýlacak. ADSL baðlantýsý ve sabit telefondan cep telefonlarýna yapýlan görüþmelere ise zam yapýlmadý. Özellikle kullanýlmýþ bebek ve hamile elbiselerine yoðun ilgi olduðu belirtiliyor. Internet üzerinden kullanýlmýþ elbise ve eþya satan websiteleri de cirolarýnýn arttýðýný söylediler. KUMAR BAÐIMLILIÐINDA ARTIÞ Alkol ve Uyuþturucu Poblemleri Merkezi son 10 yýlda kumar baðýmlýlarýnýn 2 kat arttýðýný açýkladý. Artýþa neden olarak internet ve televizyonlardaki telefonla katýlýnýlan oyunlar gösteriliyor. Kumar baðýmlýlýðýn çoðunlukla ve uzun bir süre gizlendiði bildiriliyor. Belçika da nüfusun yüzde 1 inin (100 bin kiþi) kumar sorunu olduðu belirtildi. Limburg Bölgesi nde kumarla mücadele için belediyeler bir eylem planý hazýrladý. Bir taraftan denetimler sýklaþtýrýlýrken diðer taraftan afiþ kampanyasý ile de konuya duyarlýlýk arttýrýlacak. Kumara daha serbest bakan belediyelerde baðýmlýlýðýn daha fazla olduðunu ifade eden uzmanlar, önleyici tedbirler alýnmasýný istediler. Beringen de kumar eðilimlerini takip etmek ve kumar baðýmlýlýðýný önleyici tedbirler önermek amacýyla bir komisyon oluþturuldu. -Tanrý gönderir. Misafirperver ol! Hayhay, haklýsýn. Lakin, her þey iyi güzel ama, el ayak çekilince geride býraktýklarý bulaþýk, döküntü, kir, dolup taþan kül tablalarý... Baþ aðrýmý da üstüne kar koy. Harbi söylüyorum, tekdir takdir anlamýyor bunlar. Ýnsan bu kadar yüzsüz olmaz ki! Bonkörlük bir yana, her þey karþýlýklý. Devir devrim devri. Výzýr výzýr akýyor zaman, bak sana yakýnda Marsta mangal yapacak herifler. Ayný yerde, ayný ortamda, ayný kiþilerle kalmak, geri gitmekmiþ. Bu yüzden -tabiri caizse- acilen defedicem hepsini, her þeyi. Yeni, yepyeni dostlar edinmeye, tertemiz mekanlarda gezmeye, masum vakalar yaþamaya karar verdim. Senin anlayacaðýn, göçüyorum buralardan. Yeniden doðar gibi, ne hoþ. -Ýsimleri? Aslýnda sýr tutmak isterim. Aðýzdan çýkan her bir sözcük ölmeye mahkum bilirsin. Biz ise can arýyoruz. Neyse, biz bizeyiz, sakýncasi yok sanýrým. Tek güvenimi sarsmayan bi sen varsýn. Kimselere söyleme ama, yeni dostum, Barýþ. Yasamak istediðim yer Ufuk. Heyecanla beklediðim vaka sonsuz aþk. Sen mi? Nasýl.. Ya sen.. sensin iþte. Bittebiyes aynam. O kadar alýngan olma moruk, sen ebedi dostumsun.

11 12 SÖYLEÞTÝK SADECE KAÐIT DEÐÝL, GELECEK VERMEK ÝSTÝYORUM Dýþ dünyaya bir yolunu bulup Belçika ya gelin, 2-3 yýl kalýn, çocuklarýnýz okula gider ve nasýl olsa bir þekilde oturum alýrsýnýz gibi yanlýþ bir sinyal vermemeliyiz. 22 Kasým 1967 tarihinde Ninove da doðdu. Leuven Katolik Üniversitesi (KUL) Ekonomi Bölümü nü bitirdi. Open VLD den döneminde Federal Milletvekilliði yapan Turtelboom 10 Haziran 2008 Federal seçimlerinde Open VLD Anvers Senato listesinde 4. sýrada yer almasýna karþýn seçilemedi. Yeni açýlan Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakanlýðý na getirilen namý diðer Sert teyze, kalpsiz, demir lady Annemie Turtelboom ile baþta yýlan hikayesine dönen göç ve sýðýnma genelgesi olmak üzere merak edilen konularý görüþtük Erdinç Utku Göç ve sýðýnma konusundaki genelgeniz hala merakla bekleniyor. Ne zaman yayýnlayacaksýnýz genelgeyi? 2009 Haziran ýnda yapýlacak seçimlerden önce genelgenin yayýnlanma þansý var mý? (Soruya gülüyor) Göç politikasýný ele almadan sadece sýðýnma politikasý üzerine konuþmak mantýklý deðil. Bu 8-9 Eylül de Paris te yapýlan AB Göç ve Sýðýnma Bakanlarý toplantýsýnda da ön plana çýktý. Bu nedenle koalisyonda bulunan 5 parti göç ve sýðýnma politikalarý konusunu bir paket olarak ele almaya karar verdi. Bu paketle konuyla ilgili sorunlarý nasýl çözeceðimiz ve kötüye kullanmalarla nasýl mücadele edeceðimiz belirleniyor. Örneðin öðrenci vizeleri konusunda kötüye kullanma dikkat çekecek boyuttaydý. 3 yýl önce yýlda 4200 civarýnda öðrenci vizesi verilirken elçiliklerimizi ve yabancýlar dairesini uyardýk ve bir kýsým vize baþvurusunun sahte belgelere dayandýðý ortaya çýktý. 3 yýl içerisinde öðrenci vizesi baþvurusu 2700 civarlarýna indi. Öðrenci vizesine karþý deðiliz, ama bunun kötüye kullanýlmasýna engel oluyoruz. Biz hükümetin hazýrladýðý pakette önümüzdeki 5-10 yýl için izlenecek göç politikasýný da belirliyoruz. Ülkemiz Belçika ya ön kapýdan nasýl ve hangi durumlarda girilebileceðini belirlerken, arka kapýlarý da kapatmak kötüye kullanmalara engel olmak istiyoruz. Benim bu konudaki tercihim belli; ülkesinde siyasi kovuþturmaya maruz kalanlara sýðýnma olanaðý vermek, aile birleþimi (yurtdýþýnda birine aþýk olan Belçikalý onunla evlenmek ya da birlikte oturmak isterse), öðrenci vizesi ve ekonomi göçüne olanak saðlanmalý. Böylece yurtdýþýndakilere tabii ki ülkemize gelebilirsiniz ama doðru kapýyý seçmelisiniz demeliyiz. Þu andaki problem iltica baþvurusu yapanlarýn çoðunun zaten ülkede çalýþýyor olmasý. Bu durumda yapmalarý gereken doðru kapýyý seçmeleri; sýðýnma kapýsýndan deðil, ekonomi göçü kapýsýndan Belçika ya girmeleri. Ben Belçika ya göçün organize edilmesine karþý deðilim. Tamam, sýnýrlarýn tamamen açýlmasýna karþýyým ama organize edilmiþ göçü savunuyorum. Söyledikleriniz gelecekle ilgili. Ancak þu anda Belçika da kaðýtsýz(oturumsuz) yaþayan binlerce insan var. Bunlar da hayatýn gerçeði. Þu anda Belçika da bulunanlarla ilgili olarak da birþeyler yapýlmalý. Zaten hükümet anlaþmasýnda da bu konuyla ilgili bir bölüm var. Çevreyle uyum-entegrasyon - insancýl nedenler çerçevesinde bir düzenlemeden bahsediliyor. Siz bu konulardan sorumlu bakan olarak Belçika da kaðýtsýz olarak yaþayan insanlar konusunda ne düþünüyorsunuz? Açlýk grevleri yapýlýyor, siz kesinlikle diyaloða yanaþmýyorsunuz. Diðer taraftan insanlar Belçika da yaþýyorlar, okullarda çocuklarý var. Bir þeyler yapmak gerek! Probleme baþtan bakmak gerek. Halen Belçika da kaçak olarak yaþayanlarýn bir kýsmý daha önce hiçbir þekilde sýðýnma baþvurusunda bulunmamýþ. Ülkeye baþka bir amaçla girmiþ ve bir daha da geri çýkmamýþ. Bu ayný benim evime istemim dýþýnda girip koltuða oturmana ve evde 2-3 yýl yaþamana benziyor. Böyle bir durum olacaðýný bilsem hiçbir þekilde eve girmene izin vermezdim. Geçmiþte olanlara bakmalýyýz ama benim için en önemlisi dýþ dünyaya yanlýþ sinyal vermemek. Bir yolunu bulup Belçika ya gelin, 2-3 yýl kalýn, çocuklarýnýz okula gider ve nasýl olsa bir þekilde oturum alýrsýnýz gibi bir yanlýþ sinyal vermemeliyiz. Ben hükümet anlaþmasýnýn uygulanmasý konusundaki genelgeyi Nisan ayýnda çok net kriterlere dayandýrarak, puanlama sistemini esas alarak ayrýntýlý bir þekilde hazýrladým. Ýnsanlara sadece kaðýt vermek istemiyorum, onlara bir gelecek vermek istiyorum. Çok çabucak kaðýt (oturum) verebiliriz ama dil bilmeyen, iþ bulma þansý olmayan birine oturum vermenin bir faydasý yok. Ýþ pazarýnda ayrýmcýlýk var. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz kuþak bile sorunlar yaþýyor. Belçika toplumsal yaþamýna yeterince katýlamýyorlar, dýþýnda kalýyorlar. Ýþsizlik ödeneði, sosyal yardým alma konularýnda göze batýyorlar. Ýþ bulamýyorlar, çocuklarý okullarda baþarýlý olamýyor. Ayný hatalarý tekrarlamamak istiyorum. Bu durumlara düþülmemesi için kriterlerin sýký olmasýndan yanayým. Sadece fýrsatlarý deðerlendirebilme þansý olan insanlara þans vermeliyiz. TÜRKÝYE NÝN ÝKNA EDÝLMESÝ GEREK Geçtiðimiz günlerde aile birleþimi kurallarýný gözden geçirmek istediðinizi açýkladýnýz. Halen Fas, Türkiye ve Cezayir gibi bazý ülkelerle 1960 lý ve 70 li yýllarda yapýlan ikili anlaþmalar nedeniyle bu ülke yurttaþlarýna daha esnek bir uygulama yapýlýyor. Siz ise aile birleþimi ile Belçika ya geleceklerden gelir garantisi ve uyum önkoþullarý aranmasýný istiyorsunuz. Türkiye nin de arasýnda bulunduðu ülkelerle yapýlan düzenlemeye son vermek isteðinizi Dýþiþleri Bakaný De Gucht e bir mektupla bildirdiniz? Niçin böyle bir istemde bulundunuz? Avrupa çapýndaki düzenlemeler aile birleþimiz konusunda gelir düzeyi sýnýrý getirilmesini öngörüyor. Biz de bu gelir koþulunu Belçika da uygulayacaðýz. Ancak Türkiye, Fas ve Eski Yugoslavya gibi ülkelerle zamanýnda ikili anlaþmalar yapýlmýþ ve bu anlaþmalar da bize engel oluyor. Belçika da çýkardýðýz yasalarý bu ülke vatandaþlarýna uygulayamýyoruz. Yasa yapýyorsun ama bazý ülkelere uygulayamýyorsun. Bu çok acayip bir durum. Ben de bu durumu aþabilmenin yollarýný aradým ve meslektaþým Bakan De Gucht e bu anlaþmalarý gözden geçirmenin mümkün olup olmadýðýný sordum. Göreceðiz, diplomasi! Peki De Gucht en yanýt geldi mi? Tabii.. Ýkili anlaþmalarýn belirli süre önceden bildirilmek koþuluyla fesh edilebileceðini bildirdi. Bunun diplomasi içerisinde halledilmesi gerek. Yani bu durumda Türkiye nin de kabul etmesi ya da ikna edilmesi gerek! Evet, karþýlýklý diplomatik taktiklerle çözülebilecek bir konu. GÖNÜLLÜ GERÝ DÖNÜÞ EN ÝNSAN- CIL YAKLAÞIM Ýsveç te gönüllü geri dönüþ programý uygulanýyor. Sýðýnma baþvurusu yapanlardan kabul edilme þansý olmayanlara bu durum açýkca anlatýlýyor ve gel-

12 13 diði ülkede iþ kurmasý için katkýda bulunuluyor. Örneðin ülkesinde fýrýn açmasýna yardým gibi. Üstelik Avrupa ülkeleri için bu daha ucuza maloluyormuþ! Belçika bu konuya niçin olumlu bakmýyor? Gönüllü geri dönüþ çok insancýl bir yaklaþým. Biz sadece kapalý merkezlerde tutulan, zaten sýnýrdýþý edilmesine karar verilmiþ olan kiþilere geridönüþ programý uyguluyoruz ve bu konuda Avrupa ortalamasýnýn üzerindeyiz. Uluslararasý Ýþ Göcü Kuruluþu ILM ile birlikte çalýþýyoruz. Ancak kapalý merkezler dýþýndakiler konusunda sorumlu ben deðilim. Sorunuzu Entegrasyon Bakaný Marie Arena ya(ps) yöneltmelisiniz. Sizden bazen iyi haber de alabiliyoruz. Ekim baþýndan itibaren kaçaklardan sýnýr dýþý edilmesine karar verilen çocuklu aileler artýk kapalý merkezlere kapatýlmayacak. Belçika bu konuda defalarca uyarýlmýþtý. Sizin de 2 çocuðunuz var. Bu kararý almanýzda bu etkili oldu mu? Niçin bu kadar beklediniz? Halbuki hükümet anlaþmasýnda da vardý? Ben 20 Mart ta Bakan oldum. Çocuklarý kapalý merkezlerden çýkarmak benim önceliklerim arasýndaydý ama tabii ki yer bulmak ve gerekli altyapýyý saðlamak lazýmdý. Koçlarý bulmak ve eðitmek gerekiyordu. Bu konuda psikologlarýn görüþlerini dikkate aldým, çocuklarýn çocukluklarýný yaþayabilecekleri ortamlarda kalmasý gerekiyor diyorlar. En iyisi yasadýþý olarak kaldýklarý Belçika dan kendi ülkelerine dönmeleri ve orada kendi ortamlarýnda yaþamalarý tabii ki. Sert teyze, kalpsiz, demir lady gibi sýfatlar taktýlar size. Karar almanýzda iki çocuk annesi olmanýz rol oynadý mý? Sert teyzeye benziyor muyum! Bakan olunca sýðýnma politikasý konusunda zehirli hediye diye yazýldý. Öyle mi? Kesinlikle hayýr. Aksine çok seviyorum. Niçin? Ýnsanlar sürekli göçüyor. Bu günümüzün gerçeði. Geleceðin de gerçeði. Bu nedenle bakanlýðýmýz ayný zamanda geleceðin de bakanlýðý. Toplumsal yaþamýmýzýn geleceðine nasýl bir yön verileceðine katký yapýyoruz. Bir de kýsa insanca prosedür istiyorsunuz. En insanca sýðýnma prosedürü insanlara kalýp kalamayacaklarý konusunda kýsa sürede yanýt vermek. Kriterlerin de önceden ve net bir þekilde belirlenmesi gerek. Tartýþma politika dýþýnda tutulmalý ve içerik objektif bir þekilde tartýþýlmalý. Þu anda çok fazla duygusal ve ideolojik... depolitize edilmeli. BU ÜLKE DE DE- ADLÝNELARIN BÝR ANLAMI OLMADI- ÐINI ÖÐRENDÝK Ýþgalci ve açlýk grevindeki kaðýtsýzlar genelge yayýnlamanýz için size süre verdiler. Bir tür ültimaton bu. Ana hatlarý belirli sürede açýklamazsanýz ülke düzeyinde eylemler yapýlacak. Ancak siz hiçbir þekilde diyaloða yanaþmýyorsunuz. Bunun belirli bir nedeni var mý? Ültimaton bir þey ifade etmiyor. Geçtiðimiz yýllarda bu ülkede deadlinelarýn bir anlamý olmadýðýný öðrendik. Devlet Reformlarý konusunda kaç deadline vardý, hiçbirine uyulamadý! Bazý partiler Devlet Reformlarý konusunda deadline istemiyor. Ben de göç ve sýðýnma konusunda dealine a karþýyým. Niçin? Deadlinelar sorunun çözümüne katkýda bulunmuyor. Tartýþma, içerik ve konunun temelleri üzerine yapýlmalý. Deadline gibi þekilsel unsurlarýn bir önemi yok. 10 Ekim e kadar iyi bir sonuç elde edebilirsek 10 Ekim, yok 10 Kasým a kadar sonuç alabilirsek 10 Kasým a kadar tartýþma devam etmeli. Tarih anlaþmadan daha az önemli. Vinç iþgalcileri ve açlýk grevi yapanlar çok umutsuz olanlar. Baþvuru yapsalar hiç þansý olmayan insanlar bunlar. Çoðu geçmiþte suç iþlemiþ, adli sicili temiz olmayan kiþiler bunlar. Adli sicili bozuk olanlara hiçbir þekilde oturum veremeyiz. Yasa bu konuda gayet açýk. Eylem yapacaklarýna iþ arasýnlar kendilerini yetiþtirsinler böylece oturum þanslarýný arttýrýrlar. Sicilleri temiz olmasa bile mi? Çetrefilli bir durum! Ekonomi göçü, yeteneðiniz varsa kalifiye elemansanýz gelin demek, diðerlerine kapýyý kapatmak! Ekonomi göçü halen diðer ülkelerde yaþayanlar için önemli. Ancak Belçika da kaçak olarak kalanlardan ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye olanlar da bu olanaktan yararlanabilecek. Ýþ en iyi garanti. Eðer iþiniz varsa topluma uyumunuz da kolaylaþýyor. Danýþtay 2010 yýlýna kadar eski sýðýnma dosyalarý ele alarak temizleyecek. Bunda yabancýlar yasasýnýn basitleþtirilmesi de etkili oldu galiba? Bekleyen dosyalarýn eritileceðine inanýyor musunuz? Danýþtay baðýmsýz bir kurum. Çalýþmalarý konusunda bir þey söyleyemem ama yeni sýðýnma yasasý ile Danýþtaya baþvuranlarýn sayýsý azaldý.

13 14 ARTfikir Önce Kendi Türkülerini Öðrenmelisin Binfikir Mahallesi Herhangi bir yanlýþ anlaþýlma olmasýn! Bahsedeceðim, Türkiye de gördüðünüz basýn siteleri gibi bir yerleþim deðil. Bizim mahalle köþe yazarlarýný köþe yapan taþýnmazlardan ibaret ucuz bir oluþum deðil. Ulusal gazetelerin konut meraký bizim Binfikir yazarlarýnda yok. Olacaðýný da sanmýyorum, zira yapacak bir dolu iþimiz var. Neyse gazetede köþeyi kaptýk diye hemen þarjörü boþaltmayayým. Biz mahallemize döne- Mahallenin beni etkileyen ilk unsuru eðlenceli ve gülümseten yüzü olmuþtu; Muhtar mizahçý olunca Ýhtiyar Heyeti de bundan nasibini alýyor. Madem bu kadar etkilenmiþtim bu mahlleye taþýnmalýydým. lim... Binfikir Mahallesi ile tanýþmam bir arkadaþým sayesinde olmuþtu. Daha ilk görüþte etkilenmiþtim; mahalle bataklýk bir alana kurulmuþtu, bu yönüyle çocukluðumun geçtiði Atatürk Orman Çiftliði ne benziyordu. Orman arazisini yakýp konut dikmek kolay iþtir ama bir bataklýðý ormana çevirmek sabýr ve emek ister. Bugün bahsi geçen bataklýk onbin aðaçlýk dev bir koru alanýyla Belçika da yaþayan Türklere oksijen veriyor. Mahallenin beni etkileyen ilk unsuru eðlenceli ve gülümseten yüzü olmuþtu; Muhtar mizahçý olunca Ýhtiyar Heyeti de bundan nasibini alýyor. Madem bu kadar etkilenmiþtim bu mahlleye taþýnmalýydým. Baktým kiralar uygun, hemen taþýndým (serbest kürsü). Kiracýlýk kötü gibi algýlansa da avantajlarý yabana atýlacak gibi deðil. Bir kere daha rahatsýnýz, duvarlara çaktýðýnýz çivileri saymanýza gerek yok, nasýl olsa ev sahipleri arkanýzdan sýva yapar. Eskilerin dediði gibi hariçten gazel okuma mevzusu. Açýkça vurgulamak gerekirse ben diðer kiracýlardan biraz farklýydým; önce aðaçlarýn bakýmýnda daha sonra ise Kültür Merkezi nin inþaatýnda çalýþtým ve çalýþmaya devam ediyorum. Benim bu çalýþma ve ilgim, Muhtar ve Ýhtiyar Heyeti nin gözünden kaçmamýþ olacak ki bana bir konut hediye ettiler. Hepsine, hediye ettikleri konutumdan yazdýðým bu ilk yazýmda teþekkür ederim. Demek istediðim, artýk Binfikir Gazetesi nde bir köþem var. Hem de Artfikir Mahallesi nde. Binfikir de köþe yazmak zor iþtir. Öyle kafanýza göre ahkam kesemezsiniz, okuyucu adamýn havasýný indiriverir. Kiþisel kavgalarýnýzý köþenize taþýyamazsýnýz, kelimeleri mermi yapýp yaðdýrmak yok öyle. Üslubunuza dikkat edeceksiniz, þahýslarý toplumun önüne atýp izlemek her þeyden önce Anadolu örfüne yakýþmaz. Haydar Abi nin tabiriyle delikanlýlýða yakýþmaz. Neyse ki, neyi nasýl yapacaðýmýn farkýndayým. Sýkýþtýðýmda danýþacaðým bir sürü dostum var bu mahallede. Niyetim, yeni konutumda Belçika ya ve hayata dair konulara eðlenceli bir bakýþ atmak. Gelirseniz bir çay içer, biraz eðleniriz. Cüneyt Tamoðullarý Kültür, gelecek nesillere býrakýlacak en deðerli miras. Toplumlarýn, kendilerini ifade edebilmeleri, varoluþlarýný sürdürmeleri açýsýndan kendi kültürlerini tanýmalarý ve özümsemeleri çok önemli. Halkadamý Faký Edeer i de harekete geçiren bu olgular olmuþ. Doðup büyüdüðü Emirdað yöresinin türkülerini, aðýtlarýný derlemiþ, köy odalarýnda duyduðu öyküleri yazýlý hale getirmiþ yýlýnda Emirdað da dünyaya gelen ozan, genç yaþýnda baþladýðý çalýþmalarýný «Gurbetteki Emirdað», «Sýrlý Yol», köy odasýnda duyduklarýný aktardýðý «Obalardan Odalara», þiirlerini topladýðý ve son dönem de yayýnlanan «Ýki Gönlün Yarasý Bir», «Emirdað ýna Vardým Sabaha Karþý» adýnda beþ kitapta toplamýþ. Derlediði türkülerin yanýsýra 100 e yakýn özgün eseri bulunan Edeer 1985 yýlýndan beri Belçika da yaþýyor. Araþtýrmalarýnýz ne zaman baþladý? 1970 yýlýnda. O zaman yaþýmýz tutmadýðýndan Çelebi Yüceer,Lütfü Çetin, Ali Ýhsan Aygurlu öncülüðünde ilk Emirdað Folklör Araþtýrma Derneði ni kurduk. Peki sizi bu çalýþmalara iten sebep neydi? Bir gereksinim vardý; o yýllar da saz çalmak ayýptý. Sadece alevi kesimleri çalýyordu. Ben de onlardan özendim. Bir de abdallar mahallesi derler ya da teberler mahallesi onlara komþu bir mahalle de büyüdüm, ben. Müziðe olan hevesim onlarla baþladý. Ýlk önce kavalla baþladým, çünkü eskiden bir saz almak pek kolay deðildi, pahalýydý. Ancak babanýz sevecek de size de bir saz alacak. Halil Aydemir adýnda bir arkadaþým vardý. Saza onunla birlikte baþladýk. Babasý ona saz aldýðýnda bir saz da bana almýþ. Sazý elime aldým, baktým. Ýzzet Amca, babam sana sazýn parasýný vermezse ne olacak dedim? «Ben içimden geldiði için aldým, heveslisin, öðren diye aldým, para için almadým, sana hediyem olsun» dedi. Ve bu þekilde saza baþladým. Bir yýl içinde iyice ilerlettim, çalýp söylemeye baþladým. Bir düðünde çalarken Emirdaðlý bir öðretmen bir Afyon türküsü çalmamý istedi. O türküyü bilmediðim için çalamayacaðýmý söyledim. Ýþte o öðretmenin önce kendi yörenin türkülerini öðrenmen lazým demesi benim bu yola girmemde etkili oldu. Emirdað ýn çoban havalarýný ve bunun gibi bazý geleneksel havalarýný saza uyarladýk ve radyo repertuarýna Emirdað aðzýný oturttuk ve bu sayede TRT repertuarýnda bir Emirdað aðzý oluþtu. Afyon konum itibariyle Akdeniz, Ege, Ýçanadolu bölgelerinin kesiþtiði noktada bu baðlamda Emirdað aðzý hangi yöreye daha yakýn? Evet, doðru. Afyon da üç bölgenin de etkileri görülür. Dinar ilçesi Isparta ve Burdur a çok yakýndýr bu yüzden Tekez Hortlatmasý ve 9/8 lik türküler çoktur. Emirdað türküleri tamamen ayný olmamakla birlikte Ýç Anadolu bölgesiyle benzerlik gösterir. Sizin bir kitabýnýzýn konusunu oluþturan köy odalarý, nasýl yerlerdi? Bu odalarda neler yapýlýrdý? Ýlkokula gittiðim yýllarda tanýþtým, köy odalarýyla. Bizim köyde (Suvermez) dedelerimizin gittiði odalardý bunlar, Anadolu nun tamamýnda vardý bu adet. Bir çeþit konuk evi gibiydi. Hali vakti yerinde olan insanlarýn hayýr için yaptýrdýðý yerlerdi. Ýçinde ahýr, samanlýk, yatak odalarý hatta konuklarýn banyolarýný yapabilecekleri küçük gusülhaneler bile vardý. Genellikle kýþ aylarýnda yoðun olurdu. Ulaþým bu gün olduðu gibi kolay olmadýðýndan insanlar buralarda konaklardý hatta bazen kýþýn büyük kýsmýný buralarda geçirirlerdi. Gezici aþýklar, gezici imamlar gelir kalýrdý. Hayvanlarýna bakýlýr, her türlü ihtiyaçlarý karþýlanýrdý.hem de hiç bir ücret istenmezdi. Bu odalar da insanlar toplanýr ve her konuyu konuþurlardý. Bazen hikayeler anlatýlýr, bazen dini, bazen de hayata dair bildiklerini paylaþýrlardý. Ben de cumartesi günleri öðretmenimden izinli buralara giderdim ( o yýllarda Cumartesi günleri öretim yapýlýyordu). Çocuklar su testilerinin yanýna otururlardý hem ufak tefek iþler yaparlardý büyüklere su vermek gibi hem de sohbeti dinlerlerdi. Öðretmenim bana cumartesi günleri için izin vermiþti ancak duyduklarýmý yazmam þartýyla bu benim köy odalarýn da duyduðum hikayeleri derlememe vesile oldu. Hikayeleri yazýlý hale getirmek bu kadar önemli mi? Köy odalarý bizim geleneðimizin bir parçasý, «Obalardan Odalara» ismi de ordan geliyor. Ancak bizim kültürümüzün aktarýmý, sadece anlatýcýlardan duymak suretiyle oluyor. Biz kültürümüzün bir kýsmýný yazýlý olmadýðý için kaybettik. Bu gün köy odalarý gibi yerler de yok o yüzden araþtýrmalarý yazmak çok önemli, gelecek nesiller bu yazýlardan yola çýkarak daha büyük iþler yapacaklardýr. Ben çok iddialý deðilim, amacým sadece gelecek nesillere yol açmak. Gençlerden umutlu musunuz? Yozlaþmanýn olduðu bir gerçek. Ancak gençlere el uzatýrsanýz cevabýný mutlaka alýrsýnýz. Biz bu sebepten dolayý dernekler kurduk. Özdil, Mýzrap ve son olarak Beste. Gençlerimiz bizlerin açtýðý yoldan çok daha ileri gideceklerdir. Bu sayýmýzda «Kültürk» köþesiyle gazetemizde okuyucularýyla buluþacak olan Faký Edeer in çalýþmalarýna Emirdað Yöresi Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði nden (EYAD ) veya internet adresinden ulaþabilirsiniz.

14 ARTfikir 15 ÝSMAÝL DOÐAN : Binfikir Karikatür Okulu Geleceðin Çizerleri Ýçin Büyük Bir Þans Binfikir gazetesi ve Sanat Köþesi dernegi, iþbirligi ile Binfikir Karikatür okulu açýlacagýný ve bu okulda da, dersleri benim vermemi istegini arkadaþýmýz ve Mizah yazarý, Erdinç Utku, bana teklif edince gerçekten çok sevindim.. Bir de bu okulda, Gýrgýr mizah dergisinin efsanevi çizerlerinden Gürcan Gürsel ve Ressam dostum Mehmet Aydogdu yu da konuk edecek olmamýz beni ayrýca sevindirdi. Beni öyle kuru gururlandýrmaktan öte sevindiren þey, karikatür adýna yapýlan bir proje olmasý idi..bunu da ancak, Binfikir gibi sanatla iç içe yaþayan,ailesinde, ressamlarý, çizerleri ve þairleri, barýndýran bir gazete yapabilirdi.. Böylece bu alanda, Belçika da Karikatür ve Tiyatro okullarýyla, bir ilklere imza attýðý Tüm ailelere önerim þu olacak ; eðer çocuðunuz biraz da olsa, sanata yatkýnsa, yolunu açýn.. için Binfikir ekibini kutlarým.. Ben de zamanýnda çok karikatür okulu aradýðýmý hatýrlarým.. Orhan Hakalmaz Gent te Çok istedim, benim de Oðuz Aral gibi bir hocam olmasýný..ben bu alanda öksüz büyüdüm, benim öyle ünlü hocalarým olmadý.. Bu zor yolda, kendi kendimi yetiþtirdim desem yalan olmaz. Onun için Binfikir Karikatür Okulu, geleceðin çizer adaylarý için, büyük bir þanstýr ve tüm ailelere önerim þu olacak ; Eðer çocuðunuz biraz da olsa, sanata yatkýnsa, yolunu açýn.. çünkü sanat güzelliði yansýtmaktan baþka, çocuðunuz için ayrýca bir terapidir..gülmenin saðlýða faydalarýný doktorlar saymakla bitiremez. Bir çizer arkadaþým ne güzel de söylemiþ ; Karikatürcü doðulmaz, karikatürcü olunur diye.. Haydi o zaman, çizme sýrasý sizde!.. Gent te baþarýlý çalýþmalara imza atan De Centrale Kültür Merkezi 4 Ekim Cumartesi günü Orhan Hakalmaz ýn konuk olacaðý bir konser düzenliyor. Konser cumartesi günü saat 20.00de Kültür Merkezi nin Kraankindersstraat 2, 9000 Gent adresindeki salonunda gerçekleþecek. Tarih : 04 ekim cumartesi saat Yer : De Centrale Kraankindersstraat Gent Tel : 09/ SAZZ N JAZZ Türk sanatçýlarý bekliyor Açýldýðý mayýs ayýndan beri yaklaþýk 50 konsere sahne olan Kültür Sanat Vakfý Aktivite Merkezi SAZZ N JAZZ, çalýþmalarýný geniþleterek sürdürüyor. Rue Royale 215 numarada bulunan SAZZ N JAZZ aktivite merkezi, Belçika nýn Herenhuis/Maison de maître denilen yüksek tavanlý, ahþap oymalý þýk evlerinden birinde hizmet veriyor. Haftada 4 gün canlý müzik yapýlan SAZZ N JAZZ da, çeþitli resim ve fotoðraf seergilerinin yaný sýra küçük çaplý tiyatro gösterileri, stand-up þovlar ve sinema gösterimleri yapýlabiliyor. Genelde Jazz gruplarýnýn yoðun ilgi gösterdiði SAZZ N JAZZ da her Perþembe farklý bir jazz grubu sahne alýyor. Þimdiye kadar pek çok ünlü jazz grubunu aðýrlayan KSV aktivite merkezinde jam sesion olarak adlandýrýlan özel bir çalýþma da yapýlýyor. SAZZ N JAZZ a izleyici olarak gelen santçýlar enstürümanlarýyla kendi performanslarýný sergiliyorlar. KSV Baþkaný Ali Baðseven, bunu bir çeþit müzisyenlerin meþki olarak deðerlendirirken, SAZZ N JAZZ a Belçikalý gruplarýn son derece ilgi gösterdiðini ancak buna karþýn Türk gruplardan yeterince ilgilenmediðini ifade ediyor. Türk müzisyenleri SAZZ N JAZZ a davet eden Baþkan Baðseven, gelecekle ilgili projelerinden de bahsetti. Merkezin bahçe kýsmýnda yeralan binanýn bakým onarýmýný yaptýrarak, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda sanat atölyeleri kurmayý planlýyor. Saz Graund Grubu her cuma SAZZ N JAZZ da Bu atölyelerde formasyon vermek üzere de Avrupa Birliði canlý müzik yapýyor gönüllüler projesinden yararlanmayý düþünüyor. Bu atölyeler için çalýþmalarýný þimdiden baþlatan Baðseven, yaklaþýk elli yýldýr Belçika da yaþayan toplumumuzun büyük bir ihtiyacý olan kültür merkezini biz Kültür Sanat Vakfý olarak burada yapmaya çalýþýyoruz. Bu yýl içinde açmayý planladýðýmýz bu atölyelerle çeþitli sanat alanlarýnda çalýþma yapmak isteyenlere olanak sunmuþ olacaðýz dedi. Makina Kadýn, Yaðmurun Bol Olsun Yaratýlan her kargaþanýn, birer beceri gösterisi olarak kabul edildiði günümüz Belçika sýnda çok üzüntülü bir 9 Eylül yaþadýk. Yaþadýk diyorum ama Belçika nüfusunun çoðunluðunun bu acý haberden, habersiz olduðuna eminim. Artýk insanlarýn ellerine yaðmurun yaðmadýðý bir ülke olduk. Ýzninizle Charlotte Hauglustaine i kýsaca tanýtayým sizlere yýlý Belçikasý, týpký iklim gibi yaþam þartlarýnýn zor olduðu yýllar. Çalýþanlar yaþamlarýný biraz olsun iyileþtirmek için grev üstüne grev yapmaktaydý. Bu yetmiyormuþ gibi dünyanýn en eski, en büyük ve en kazançlý silah üretim fabrikalarýndan biri olan Liège deki FN Herstal silah fabrikasýnda çalýþan Makina Kadýnlar lakaplý iþçi kadýnlarýn durumu ise daha da kötüydü. Çünkü, ayný yerde çalýþtýklarý ve asaðý yukarý ayný iþi yapan erkek iþçilere verilen maaþ onlara verilmiyordu. Yanlýzca kadýn olduklarý için erkek meslektaþlarýnýn yarýsý kadar maaþ alabiliyorlardý. O günlerde Belçika da, insanlar arasýnda eþitsizliðin en çarpýcý örneklerinden biri yaþanýyordu. Aslýnda bu anlayýþ liberal ekonomi sistemini uyguluyan bütün ülkelerde geçerliydi. Kýsaca FN Herstal silah üretim fabrikasý yöneticileri, cadýlarý yakarlar bu diyarlarda, yanlýz sana bir þey olmaz erkeðim dercesine bir eþitsizlik havasý estiriyordu iþ yerinde. Ýþte orada üç bine yakýn Makina Kadýnlar iþçi grubu içinde bir emekçi vardý; Charlotte Hauglustaine. Charlotte, gençliðin vermiþ olduðu cesaretle iþ yerinde yaþadýðý dayanýlmaz haksýzlýklara baþkaldýrmaya karar verirmiþti. Sendika temsilciliðinin bile onayýný almadan önce kadýn iþçileri sonra da fabrikanýn tamamýný, kadýn erkek tüm iþçileri greve gitmeye zorlar. Grev komitesi baþkanlðýný sürdürerek, 12 haftalýk bir grev sonunda fabrika yöneticilerini pes ettirerek, kadýn ile erkek iþçi arasýndaki maaþ farkýný bozarak tarihsel bu eþitsizliðe son verecek yolun kilometre taþý olur. O gün bu gündür, kadýn iþçiler erkek meslektaþlarýyla olabildiði kadar eþit maaþ almaktadýrlar. Charlotte Hauglustaine ni 1989 yýlýnda bir rastlantý sonucu tanýmýþtým. Bayan Hauglustaine in konuþmamýz sýrasýnda söylediði bir cümle beni çok etkilemiþti; yaþam içinde savaþarak bekleyeceksin, acýlarýn ve haksýzlýklarýn biteceði günü. Ýþte o zaman baþarmýþ olacaksýn yaþamýný ve buradayým artýk diyebileceksin. Onun yaþamýnýn, rotasýný farelerin çizdigi bir hayalet gemi olmadýðý belliydi. O günden itibaren ya bizim yaþamýmýza ne demeli? sorusunu herkese, her zaman ve her yerde sormaktayým. Günümüzdeki anamalcý, bencil ve çýkarcý davranýþlara baktýðýmda hemen Charlotte Hauglustaine aklýma gelir. Böylesi insanlar sayesinde, durum ne olursa olsun, gene de yaþama saðladýklarý anlam yoðunluðu, yaþamýmýzýn geriye kalan çölünü yeþertmeye yetecek olduðuna inanýrým. Ýnsanlýk adýna ellerinize saðlýk ve yaðmurunuz bol olsun Madame Hauglustaine.

15 16 GÜNDEM Ýftar Geleneði Belçika da da Sürdürülüyor Haber Merkezi "ÝSLAM SEVGÝ VE BARIÞIN DÝNÝ" Belçika Diyanet Vakfý nýn iftar programlarý kapsamýnda son olarak Misyon Þefleri ve Yerel Yöneticiler e yemek verildi. Daha önce Federasyon ve Dernek Yöneticileri ve Ýslam Dersi Öðretmenleri için iftar düzenlenmiþti. 24 ve 25 Eylül tarihlerinde ise üniversite öðrencilerine iftar verilecek. Ýftarda birer konuþma yapan Din Hizmetleri Müþaviri ve Belçika Diyanet Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Halife KESKÝN, Brüksel Kükümeti Bakanlarý Emir Kýr(PS) ve Brigitte Grouwels (CD&V), Federal Bakan ve Schaerbeek Belediye Baþkaný Bernard Clerfayt(MR) ve T.C. Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay Ýslamýn bir sevgi, dayanýþma ve hoþgörü dini olduðunu vurgulayarak iftarlara müslüman olmayanlarýn da davet edilmesinin önemini ifade ettiler. Din Hizmetleri Müþaviri ve Belçika Diyanet Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Halife KESKÝN yaptýðý konuþmada Ýftar adetinin sünnet olduðunu, müslümanlar döneminde devam eden bu adetin Osmalýlar zamanýnda yaygýnlaþtýðýný ve Ramazan da özellikle de yoksullara iftar verildiðini belirterek 40 yýlý aþkýndýr Belçika da bulunan vatandaþlarýmýz da iftar geleneðini sürdürüyor. Ýnþallah kýyamete kadar devam eder dedi. EDEER: EMÝRDAÐ'DAKÝ YOK- SULLARA YARDIMLARIMIZ DEVAM EDÝYOR 12 Eylül de Diyanet lokalinde Emirdaðlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, EYAD derneðin sponsorlarýna bir iftar yemeði verdi. Baþkan Metin Edeer yaptýðý açýklamada her yýl olduðu gibi bu yýl da Ramazan ayýnda Emirdað da yoksul ailelere yaptýklarý erzak yardýmýnýn devam ettiðini belirtirken, yine her yýl burada da bir gün bir iftar yemeði organize ediyoruz dedi. GENT'TE ÇOKKÜLTÜRLÜ ÝFTAR Intercultureel Netwerk Gent vzw 13 Eylül de Sint-amandsberg/Dampoort semti sakinlerine bir iftar yemeði verdi. Programda Budizm,Ýslam ve Hristiyan dini temsilcileri birer konuþma yaptýlar. Ýftar semazenler gösterisi ile son buldu. ANVERS'TE DÝNLERARASI ÝFTAR Anvers te Zuid(Güney) semtinde bulunan Mehmet Akif Camii ve Belçikalý Müslümanlarýn Camii DE KOEPEL ýn birlikte organize ettiði iftar yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Hristiyan ve Müslüman din temsilcilerinin yanýnda dernek baþkanlarý ve Belçikalý ve Türk davetliler iftara renk kattý. De-Koepel Camii nin Diyanet camiasýna katýldýðý bildirildi

16 GÜNDEM BRÜKSEL DE ÝFTAR ÇADIRINA YOÐUN ÝLGÝ 17 Brüksel de Anatolia Derneði nin iftar çadýrý bu yýl 12 Eylül de kuruldu. Anatolia Derneði Baþkaný Abdullah Yiðit, Bakan Emir Kýr, Schaerbeek Belediye Baþkaný ve Bakan Bernard Clerfayt ve T.C. Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay birer selamlama konuþmasý yaptý. Saint-Josse Belediyesi nin katkýlarýyla Anatolia Derneði nin organize ettiði iftar çadýrýnýn açýlýþýnda çocuk semazenlerin de yeraldýðý mevlevi gösterisi ilgi toplarken, çadýr dýþýnda çeþitli ürünler satýlan standlar kuruldu. LÝEGE DE AYDOÐDU DAN ÇADIR, MERKEZ CAMÝÝ DEN 30 GÜN BOYUNCA ÝFTAR Liege Merkez Cami Derneði her yýl olduðu gibi bu yýl da camii lokalinde Ramazan boyunca iftar vermeye devam ediyor. Diðer taraftan Liege valiliði, Liège belediyesi ile ressam ve Liege belediye Meclis üyesi Mehmet AYDOÐDU'nun Sainte-Margeurite mahallesi sakinleri ile ortak çalýþmalarý sonucunda bir iftar yemeði verildi. ANVERS TE RAMAZAN ÞENLÝKLERÝ Anvers Türk Dernekler Birliði, Fas, Pakistan ve Belçikalý olmak üzere çeþitli derneklerle ve Anvers Belediyesi nin desteðiyle Ramazan þenliklerinin ikincisini bu yýl Eylül tarihleri arasýnda Anvers Sint Jansplein de gerçekleþtiriyor. Þenliklerde 1500 kiþilik Ramazan çadýrý, etrafýnda kurulan geleneksel mesir macununun, kaðýt helva, pamuk þeker vs. satýlan standlarýn yaný sýra, geleneksel Türk hat ve ebru sanatýndan örneklerin tanýtýldýðý standlar yer alacak. Nasrettin Hoca, Karagöz Hacivat gibi gösteriler ise þenliðin ayrýlmaz parçasý haline geldi. Marchienne ve Verviers Ülkü Ocaklarýnda Ramazan boyunca iftar Marchienne Verviers Ülkü Ocaðý bu yýl da Ramazan boyunca iftar yemeði veriyor. Dernekler, tüm üyelerine yönelik milli ve dini deðerlerin hatýrlatýlmasýna yönelik çeþitli etkinlikler de yapýyor. GENT TE CUMA PAZARINDA RAMAZAN ÇADIRI Gent te de bu yýl Ramazan Çadýrý merkeze taþýndý. Geçen yýl Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Wondelgem straat üzerinde kurulan çadýr, bu yýl Gent þehir merkezinde bulunan Cuma pazarýnda kuruldu.

17 18 Delikanlý adamýn köþesi... Lightlar ve yumuþaklar okumasýn! OTURTURUM Hayt Huyt Park - Haydar Abi Bizim koçlar gelip de bu kadýna övgü yaðdýrmazlar mý? Sinir ettiler yine beni. Erkek gibi valla Haydar Abi diyorlar, Göç ve Sýðýnma Bakaný Annemie için. Þimdi bir kafa atarsam sýðýnacak yer ararsýnýz, göçürürüm hepinizi. Bir oturtursam, oturuma da ihtiyacýnýz kalmaz! Bizim çocuklarýn çoðu da oturumsuz üstelik. Biz delikanlýlýk aleminde ezilenin yanýnda olmuþuzdur her zaman. Haydar Abi Annemi nin kulaðýný çekecek. Arkadaþým Albert e (Kral Albert) ve Yves e (Leterme) konuyu çýtlatacaðým. Tamamdýr Haydar Abi senin koçlarý da içerecek bir düzenleme yaparýz diyecekler elleri mahkum. Haliynen bugün Haydar Abi nin Belçika da bir çevresi var ve bu çevresinden de çevresindekileri faydalandýrmasý gayet doðal. Benim gibi çevreci zor bulunur. Acaba Yeþiller partisine baþkan falan mý olsam! ARABASIZ GÜNDE BEN DE EÞEKLE BRÜKSEL TURUNA ÇIKACAÐIM Neden olmasýn! 21 Eylül de Haydar Abi ve koçlarý Brüksel in caddelerinde eþekle dolaþacak. Bisikletle dolaþýnca oluyor da eþekle dolaþýnca neden olmasýn? Kahvede okeye dönmekten bisiklet kullanmayý öðrenmediysem bu benim suçum sayýlmamalý. Yalkavuk, abi eþek karizmayý bozar, acaba atla mý dolaþsak dediyse de aldýrmadým. Biz delikanlý adamýz, eþekle çizilecekse karizmamýz ben o karizmanýn! Bu arada Hoca nýn eþeðinin kuyruðu hala yetkililerden ilgi bekliyor. Saitciðimin e kulaðýný çekmem lazým anlaþýlan. Madem heykel dikiyorsun, sahip çýkacaksýn kardeþim. Valla kafamý bozma, çimentoya bandýrýr beton heykelini ikerim, bilmiþ ol! TÝYATRO VE KARÝKATÜR DELÝKANLIYI BOZAR Bunlarýn yaptýðý sanki eþek þakasý! Mübarek Ramazan da aðzýmý bozmamak için kendimi zor tutuyorum. Binfikir gazete ve sitesi yetmezmiþ gibi bir de Tiyatro ve karikatür okulu açýyorlar. Bu entoþ dantoþ takýmý böyle giderse adýný BinFAKÝR olarak deðiþtirir, bu kesin! Ben olsam baþka giriþimlerde bulunur, para getirici olaylara girerdim haliynen. Ama bugün bir Haydar Abi kolay yetiþmiyor, öyle herkes Haydar abiniz gibi düþünemez. Tiyatro, karikatür, albüm sanat manat karýn doyurmaz. Doðru, bana da geldiler. Haydar Abi senin karizman var, gel oyunda baþrol oyna, istersen seni Nasrettin Hoca yapalým falan dediler ama pas vermedim entel dantel takýmýna. Biz öyle sahnelere çýkýp maskaralýk yapmayýz, olay delikanlýlýðý bozar. Yýllarýn Haydar Abisini komik durumlara düþüremezsiniz. Daðýlýn, þimdi bir kafa atarým sanatýnýza Zaten radyo olayýna bulaþtýrdýnýz, az kalsýn adým entoþa çýkacaktý. Bundan sonra böyle entoþvari olaylarla arama mesafe koyuyorum. Bu böyle biline! HAYATIMIZ YARISMA OLDU!. TÖBE OR NOT TÖBE? Þekspir to be or not to be dedirtmiþ, Haydar Abiniz de töbe or not töbe diyor haliynen. Bunlar adamýn asabýný iyice bozuyorlar. Eline kalemi alan yeni yetmeler de yazar yapýlýyor. Cüneyt denyosundan bahsediyorum. Adam baþýmýza köþe yazarý oldu çýktý. Bu iþ öyle kolay deðil arkadaþ. Bugün bir Haydar Abi kolay yetiþmiyor, öyle piyangodan çýkma yazarlýk olunmuyor. Binfikir mahallesi falan.. Utanmadan yazýsýnda benim adýmý da yazmýþ. Yamuk çizer Ismail e arkadaþ geldi; yamuk yazar Cüneyt! BÝINFÝKÝR IN HINCAL ULUÇ UYUM Bugün Haydar Abi Binfikir de tek baþýna gazete yönetimine muhalefet yapýyor. Ayný Sabah gazetesinda Hýncal Uluç neyse Binfikir de de Haydar Abi odur. Bu gazeteyi zirveye taþýmak için az emeðim geçmedi. Öyle kolay kolay býrakmam arkadaþ! Býrakýp da Binfikir entoþ dantoþlarýný sevindirmem... Yok öyle üç köte 25 cente... Koçca kalýn! Tüm alemlerin ve Mübarek Ramazan ayýnýn en Harbi Abisi Haydar Abiniz.

18 YAÞAM 19 BELÇÝKA DA KAÇAKLARLA -OTURUMSUZLAR LA ÝLGÝLÝ SON GELÝÞMELER SOSYAL REHBER Nihat Dursun Son bir kaç aydýr on binlerce oturumsuz kiþinin umudu olan régularisation Regularisatie (oturum) konusunda, geçtiðimiz mart ayýnda açýklanan ve hâlâ yürürlüðe resmi olarak konulmayan hükümet anlaþmasý dýþýnda (*), ne yazýkký belirgin bir karar çýkmadý diyebiliriz. Hükümet üyesi partilerden özelikle PS ve CDH, son haftalarda, hükümet üyelerinin aldýðý bu kararý bakanlýk genelgesiyle resmiyete koymasý gerekirken, resmi giriþimde bulunmayan göç ve sýðýnma politikasýndan sorumlu Bakan Annemie Turtelboom u suçladýlar. Bu iki parti baþkaný Belçika da emek gücüne ihtiyaç olduðunu, bu ihtiyacýn özellikle Flaman bölgesine gerektiðini ve dýþardan iþçi getirmektense, yýlardýr Belçika da yaþayan, çevresiyle uyumlu, meslek sahibi kiþilerden seçilmesini önerdiler. Hükümet in ortaðý bir kaç partinin ( liberal partiler hariç) baskýsýna ve hatta Hükümet in 14 Ekim de yapacaðý yeni açýklamalardan evvel régularisation dosyasýnýn resmiyete konulmasýný istemelerine raðmen, yetkili bakan hâlâ diretmektedir. Bakan Turtelboom gerekli anlaþmanýn yapýlmadýðýný bu dosya içerisinde sadece regularisation deðil, yeni göç politakasýnýn da kabul edilmesi için diretmektedir. Bu yeni göç politikasý özetle, bir taraftan Belçika da bulunan kaçaklar sorununa çözüm aranýrken diðer taraftan da aile birleþimi, vs çerçevesinde ki göçü daha çok sýnýrlamaktýr. Arkadaþýmýz Erdinç, Bakan Turtelboom un yeni göç politikasýný, kaðýtsýzlarýn ve «régularisation»la ilgili projelerini görüþüp söyleþtiler. Bu söyleþiye ek olarak, basýndan takip ettiðim bilgiler dahilinde Bakan Turtelboom un ve Hükümet in genel göç politikasýný iki baþlýkta kýsaca özetlersek þu sonuç çýkmaktadýr: - Göç ve yeni tedbirler : Bakan ýn aðzýndan çýkan yeni tedbirler ve yeni projeler, Belçika ve Avrupa daki liberal politikanýn tercümesidir : «bize maddi yük getirecek insan istemiyoruz» ; yani Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi nin 9. maddesi (*) göz ardý edilse de. Önceki yýllarda aile birleþimine gelir sýnýrý getirilmek istenirken ülkeler arasý ikili sözleþme ve IHEB nin 9. maddesi nedeniyle, bu getirilecek sýnýrlar, resmiyette yürürlüðe konulamamýþtýr. Kýsacasý Bakan ýn açýklamak istediði ileriki dönemlerde, özellikle ilk etapta, aile birleþimi için istek yapanýn yeterli gelire sahip olmasý ve gelecek kiþinin de dil bilmesi þart koþulacaktýr. Diðer kýsa (turistik) ve uzun süreli, özellikle eðitim amaçlý, alýnan vizelere sýnýr getirilecektir. - «Regularisation-Regulaisatie»: Belçika da yaþayan kaðýtsýzlar-kaçaklara oturum için, çevreyle uyum, bulunduðu bölgenin yerel resmi mercilerini tanýma, dil bilme, vs. þartýnýn yanýnda çalýþma-gelir þartý koþulmaktadýr. Yani daha evvel ki yazýmda belirttiðim gibi önce iþ sonra aþ, yani önce iþ bul sonra oturum iste! (Binfikir Þubat sayýsý) denilmektedir. Kýsaca tercüme edersek, insancýl nedenlerle yapýlan müracaatlar geri planda kalýp önce kiþinin ve ülkenin ekonomik çýkarlarý öne alýnacaktýr Görüldüðü kadarýyla uzun süredir beklenilen on binlerce insanýn umudu olan «Kaçaklara af» hala «olgunlaþmýþ» deðil. Bu olumsuz geliþmelere raðmen, kanýmca yakýn bir gelecekte kaðýtsýz ve kaçaklarýn bir kýsmýný ilgilendirecek kararlar hükümet tarafýndan açýklanacaktýr. Bu kararýn gecikmesinin nedeni, genel göç politikasý üzerinde hükümeti oluþturan koalisyon partilerinin ortak karara varmamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Yukarda belirttiðim iki koalisyon partisi hükümet anlaþmasýnda belirtilen çerçevede regularizasyon u kabul ederken, diðer koalisyon partileri ( liberal partiler) göç poltikasýný reddetmekteler. Bu genel göç politikasý Belçika nýn Türkiye, Fas gibi bazý ülkelerle yaptýðý ikili göç sözleþmelerini iptal edip, bir taraftan kaçaklarý yut dýþý ederken diðer taraftan da Belçika ya göçü ( aile birleþimi,...) daha da zorlaþtýrmaktýr. (*) detaylý bilgi Nisan ve Mayýs sayýlarýmýzda verilmektedir. (*) Madde 9 Paragraf 16 : Erkek ve kadýn her birey reþit yaþa geldiðinde herhangi dinsel veya ýrksal kýsýtlama getirilmeden evlenme, aile kurma ve birlikte yaþama hakkýna sahiptir. Bu evlilik süresince veya evlilik sonunda eþit haklara sahiptir. Ýþsiz Flamanlar Valon Bölgesine Yerleþiyor Flaman Ýþ Bulma Kurumu VDAB nin denetimlerinden kurtulmak isteyen Flamanlar Valon Bölgesi ne taþýnmayý yeðliyorlar. Frankofon Liberalleri Francois Bellot nun verdiði bilgilere göre son aylarda arasýnda çoðu kaçak çalýþan ve iþsizlik ödeneðinden yararlanan Flaman, Valon Bölgesine taþýndý. Ancak ilgili kurumlar Valon Bölgesi ne yerleþmenin denetimlerden kaçmak anlamýna gelmeyeceðini açýkladýlar. Valon Bölgesi nde iþsizlik yüzde 11,1, Flaman Bölgesi nde ise yüzde 9,7 düþmüþtü. Ancak Valon Bölgesi nde iþsizlik oraný hala Flamanlardan çok fazla. Liberal Milletvekili Bellot, Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet ye (CDH)konuyu sordu ve Milquet soruyu'flaman iþsizler eðer Valon Bölgesi nde kiralarýn daha ucuz olduðunu düþünüyorlarsa, doðayý tercih ediyorlarsa ya da baþka bir nedenle Valon Bölgesi nde oturmak istiyorlarsa buna haklarý var þeklinde yanýtladý. Ancak bu iþsizlik kontrollerinden kurtulmak anlamýna gelmiyor. Milquet kurallarýn tüm Belçika da geçerli olduðunu söyledi. Oturum Verilen Çalýþýyor Anvers Üniversitesinin yaptýðý bir araþtýrmada 2000 yýlýndaki kapsamlý düzenlemede oturum verilen kaçaklarýn çoðunun bir iþi olduðu, iyi bir evde oturduðu ve vergilerini düzenli ödediði saptandý. 120 eski kaçakla yapýlan araþtýrmada kaçaklarýn 2/3 ünün çalýþtýðý, yüzde 10 nun evde çalýþtýðý, yüzde 13 ünün iþsizlik ödeneði, yüzde 9 unun ise temel yaþam ödeneði aldýðý belirlendi. Araþtýrmacýlar kaçaklarla ilgili düzenleme yapýlmasýnýn tüm toplum için çok önemli sonucuna vardýlar. Hain Evlat Ökkeþler Artýyor Belçika Polisi son 3 yýlda çocuklarýn anne-baba ve nine-dede gibi aile büyüklerine þiddet kullanmasý ile ilgili þikayetlerin yüzde 25 arttýðýný açýkladý. Ýçiþleri Bakaný Dewael ýn açýkladýðý rapora göre 2003 yýlýnda aile büyüklerine karþý 824 þuç iþlenirken bu sayý 2006 yýlýnda 1058 e yükseldi. Uzmanlar bu sayýnýn aysbergin görünen kýsmý olduðu ve genelde þiddete maruz kalan aile biyiklerinin bunu polise bildirmediklerini belirttiler. Aile büyüklerine karþý genellikle fiziksel þiddet kullanýlýyor. Ýmtiyaz Sahibi BÝNFÝKÝR VZW Genel Yayýn Yönetmeni Serpil Aygün Genel Koordinatör Erdinç Utku Yayýn Kurulu Serpil Aygün, Erdinç Utku, Nihat Dursun, Mehmet Aydoðdu, Cüneyt Tamoðullarý TASARIM Openwings REKLAM ADRES Gustave Latinislaan 45, 1030 Bruxelles TEL WEB

19 20 Okulu hiç özlememiþtim ama okulun açýldýðý ilk gün yeni öðretmenimi görünce çok sevindim. Yeni öðretmenimiz çok sevimli ve þakacý bir öðretmen. Onu çok sevdim. Siz de okulun açýldýðýna sevindiniz mi? Binfikir tekrar çocuklar için çocuk sayfasý açýyor. Sizi bilmem ama ben buna çok sevindim.çocuk sayfamýz için resim, þiir ve hikayelerinizi lütfen gönderin. Bunun için e- mail adresi ye ya da Gustave Latinislaan 45, 1030 Brussel adresine postayla gönderebilirsiniz. Binfikir bir de biz çocuklar için tiyatro oyunu hazýrlýyor. Oyunda Saint Nicolas (Sinter klaas) ile Nasrettin Hoca, gülmeyen kýzý güldürmeye çalýþacaklar. Müzikli ve danslý bu oyunda siz de oynamak isterseniz, çizdiðiniz resimlerin arkasýna ben bu oyuna katýlmak istiyorum diye yazýn ya da yi arayýn. Lütfen tiyatroya siz de gelin ve çocuk sayfasýna çokca resim gönderin. FÝKÝRCÝKLER BÝLMECELER Mavi atlas, Arþýn yetmez, Makas kesmez, Terzi biçmez. (gökyüzü ) Koyu Ufacýk mermer tasý, Ýçinde beyler aþý, Piþirirsen aþ olur, Piþirmezsen kuþ olur. (yumurta) Sýra sýra odalar, Birbirini kovalar. (tren) Kuyruðu var Canlý deðil Konuþur Ama insan deðil Camý var Ama pencere deðil (Televizyon) TEKERLEMELER OYUN Oooo... Ýðne battý, Canýmý yaktý, Tombul kuþ Arabaya koþ. Arabanýn tekeri, Ýstanbul'un þekeri. Hop Hop altýn top, Bundan baþka oyun yok. KOMÞU, KOMÞU -Komþu, komþu! -Hu, hu! -Oðlun geldi mi? -Geldi -Ne getirdi? -Ýnci, boncuk. -Kime, kime? -Sana, bana. -Baþka kime? -Kara kediye -Kara kedi nerede? -Aðaca çýktý -Aðaç nerede? -Balta kesti -Balta nerede? -Suya düþtü. -Su nerede? -Ýnek içti. -Ýnek nerede? -Daða kaçtý. -Dað nerede? -Yandý, bitti kül oldu SINIFLAR Mini mini birler, Çalýþkandýr ikiler, Mavi gözlü üçler, Dayak yiyen dörtler, Misafirdir beþler, Altýlar, altýnýmý çaldýlar, Yediler, yemeðimi yediler, Sekizler, semizdirler, Dokuzlar, doktor oldu, Onlar bizi okuttu. KOMÝK... KOMÝK...KOMÝK... Pijama giymiþ eþeðe ne denir? - Ýyi geceler :) Yazma Sorununu Hafife Almamak Gerek F ransýzca olarak yayýmlanan Le Soir gazetesinin incelediði bir araþtýrmaya göre Ýlkokullarda öðrencilerin 1/3 ünün yazmada zorlanýyor. Yazma sorunlarýný hafife almamak gerektiðini bazen çok önemli sonuçlar doðurabileceðini belirten uzmanlar bazý durumlarda istisnai okullara ymnlenmeye bazen de davranýþ bozukluklarýna ve yoðunlaþma kaybýna yol açtýðýný ifade ettiler. Okul Giderleri El Yakýyor Haftalýk Télémoustique dergisinin yaptýðý hesaplamalara göre bir eðitimöðretim yýlýnýn ortalama olarak anaokulunda 1400, Ýlkokulda 1800 euro, ortaokul ve lisede 2000 eurodan fazla ve yüksek öðrenimde ise 9000 euroya malolduðu belirlendi. Dergi Tüketici Örgütleri Araþtýrma ve Bilgi Merkezi nin rakamlarýný hesaplamalarýna baz olarak aldý ve ulaþým, çocuk bakýmý, gezi, elbise ve yemek gibi giderleri hesaplamasýna ekledi. Öðrenme Sorunu Kaygýlandýrýyor De Standaard gazetesinin 993 aile ile görüþülerek yaptýrdýðý bir araþtýrmada yaþlarý arasýndaki öðrencilerin yaklaþýk yüzde 25 inin öðrenme ya da davranýþ problemi olduðu ortaya çýktý. Okul yönetimleri ve ailelere göre saðlýk ve bakým ders vermekten daha önemli hale geldi. Öðrencilerin yüzde 10 u yoðunlaþma sorunu, öðrenme problemi, hiperaktiflikten kaynaklanan dikkat sorunu ön plana çýkarken bunu otizm, konuþma problemleri ve aþýrý yeteneklilik izliyor. Öðrenme ve davranýþ bozukluðu oraný erkeklerde yüzde 30, kýzlarda ise yüzde 17. Sorunlu çocuklar çoðunlukla kendilerini teknik ya da meslek okullarýnda buluyorlar. Yýl tekrarlayan öðrencilerin çoðunda mðrenme sorunlarý olduðu tespit edildi.

20 21 GÜNDEM KIR : Son 60 Yýlýn Mimarisine Sahip Çýkmalýyýz Brüksel de Eylül tarihlerinde bu yýl 20.si düzenlenecek olan Tarihi Anýtlar Günü nün Konusu «Expo 58: Öncesi-Sonrasý. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan Bu Yana Brüksel Bölgesinde Tarihi Anýtlar» olarak belirlendi Tarihi Anýtlar Gününün 20.si Flaman Bölgesinde «20. yüzyýl»a ayrýldý ve 14 Eylül de kutlandý. Valon Bölgesi ve Alman Toplumunda Tarihi Anýtlar günleri 13 ve 14 Eylül tarihlerinde, Miras ve Kültür baþlýðý altýnda düzenlendi. Tarihi Anýtlar Günlerini olaðanüstü bir birleþtirme gücüne sahip ve her yýl binlerce tarihi eser severi biraraya getiriyor diyen Temizlik,Tarihi Anýtlar ve Sit Alanlarýndan Sorumlu Devlet Bakaný Emir Kýr yaptýðý açýklamada «Geçen yýl «Iþýk ve ýþýklandýrma» temasýný iþlemiþtik. Bu yýlýn konusu ise Expo 58. Expo 58 Belçika tarihinde mimari açýdan önemli bir dönemi temsil etmektedir. Brüksel Bölgesi bu fýrsattan yararlanarak, bu organizasyonun 50. yýldönümünde Ýkinci dünya savaþýndan bu yana inþaa edilen tarihi eserleri konu alacaktýr. Savaþ sonrasý mimarisinde yapýlan anýtlar, halk tarafýndan fazla tanýnmamaktadýr. Bu yýlki Tarihi Anýtlar Günleri, Brüksellilere, belirtilen dönemde inþaa edilmiþ 61 Tarihi anýtý gezme imkaný verecektir. Bu binalar arasýnda Bruxelles-Congrès Garý, Kraliyet Kütüphanesi,Mont des Art, Belçika Milli Bankasý, Ravenstein Galerisi gibi binalar yer almaktadýr. Savaþ sonrasýnda yeni mahalleler de oluþmuþtur. Bu mahallelerdeki bazý kliseler de bu günler çerçevesinde halka açýlacaktýr. Bu dönemdeki sinema, kültür merkezleri spor tesisleride halkýn beðenisine sunulacaktýr. dedi. Liege Belediyesi Merkezdeki Genelevleri Kaldýrýyor Liege Belediye Meclisi, kentin merkezinde bulunan Rue Champion ile Rue Agneau'daki genel evlerin kapatýlmasýna karar verdi yýlý Nisan ayý sonuna kadar kapatýlmasý için süre tanýnan genelevler ve alýnan kararla ilgili olarak Liege Belediye sinin tek Türk kökenli Meclisi üyesi Ressam Mehmet Aydoðdu þunlarý söyledi : «Sosyalist Partisi ni(ps) temsilen üyesi olduðum komisyonun aldýðý bu kararla Kuzey Katedral/ Cathedrale Nord Mahallesi içinde yeralan rue Champion ile rue Agneau daki genelevlerin hepsinin Nisan 2009 dan itibaren tamamen kapatýlmasý için gerekli iþlemleri baslatmýþ bulunmaktayýz. Ayrýca polis bu iki sokak ile çevre sokaklarda iþ yapacak kaldýrým kadýnlarýnýn da gayri resmi iþlerine son verecek. Liege Türk toplumu da bu karara çok sevinmelidir. Çünkü Liege Merkez Camii sokaðýna paralel bulunan bu iki sokaktan çok rahatsýz olunduðu bilinen bir gerçektir.» dedi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý Baþbakanla röportaj Belçika seçim sistemi TÜRK ADAYLARLA ÖZEL SEÇÝM SÖYLEÞÝLERÝ Son iki dönemin Baþbakaný Guy Verhofstadt, 8 yýllýk hükümet bilançosunu Binfikir için deðerlendirdi. Baþbakan kaçaklardan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ev alma ev kredisi al

Ev alma ev kredisi al Tek kiþilik gezici kültür merkezi Tek kiþilik gezici kültür merkezi Ýsmail Erdoðdu yýllarýn birikimini Music Club de gençlere aktarýyor. Music Club 13 Ocak ta 6. yýlýný kutlayacak. 14 te Belçika da 2007

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Onlara bir gelecek verin!

Onlara bir gelecek verin! Tiyatronun genç yüzü Türk Gençlik Tiyatrosu'nun kurucusu Veli Arslan, sokak tiyatrosuyla baþlayan tiyatro serüvenini Binfikir e anlattý. 14 te 50. yýla doðru Avrupalý Türklerin sorunlarý Avrupa da bulunan

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı