EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1"

Transkript

1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları verilmiş, e kısa yol problemi taıtılmış ve ayrıca çizge parçalama içi Kerigha Li algoritması ele alımıştır Asıl amaç olarak, e kısa yol problemi içi çizgeyi Kerigha Li algoritması kurallarıa göre işlemcilere ayıra ve böylelikle problem içi çizgeyi başlagıç ve bitiş oktalarıı ele ala bir zicir çizge formua döüştürerek e kısa yolu bula bir yaklaşım ortaya koulmuştur Her parça içide amaç düğümler arasıdaki e kısa rotayı bula parça içi e kısa yollar hesaplamaktadır ANAHTAR KELİMELER Çizge, Çizge Parçalama, E Kısa Yol Problemi Bu çalışma yazarı DEÜ SBE Ekoometri BD da tamamlamış yüksek lisas tezide alımıştır Ayrıca bir bölümü YA/EM-2000 de suulmuştur 99

2 AN APPROACH FOR THE SHORTEST PATH PROBLEM: DEALING WITH GRAPH PARTITIONING Eskişehir Osmagazi Uiversity, Faculty of Ecoomic ad Admiistrative Scieces Abstract As a startig poit of this study, basic cocepts of graph theory, shortest path problem, ad Kerigha Li algorithm are preseted for graph partitioig problem Mai aim is to preset a approach which solves the shortest path problem by usig the graph partitioig techique i regard with the rules of Kerigha-Li algorithm; therefore it becomes to a chai graph dealig with the startig ad the target odes of the problem The shortest paths are calculated i order to provide the shortest route betwee the objective odes i all the processors KEY WORDS Graph, Graph Partitioig, Shortest Path Problem 00

3 GİRİŞ Geometride (x,y) ikilileri ile belirlee oktalar bir koordiat sistemide işaretleebilir (x,y) oktalarıı değişmesi soucu ortaya çıka ya bir doğru ya da bir eğridir Kısaca çizge (graph) adı verile bu doğru ya da eğriler, çizge teorisii temel öğeleridir Bir doğrusal programlama problemide, problemi amaç foksiyouu e elverişli kıla çözüm kümesii buluması ile modeli kayaklarıda e iyi bir düzeyde yararlamaı sağlaması birbirie eşdeğerdir Bu yöüyle problemi çözümüde ve geliştirile kriterlerde çizgeler kuramı, ağ akışları, doğrusal programlama, dağıtım problemi ve matrisler iç içe görülmektedir Uygulama alaı, sayılamayacak kadar çok ola çizgeler kuramı, bugü, kedie özgü taım ve teoremleriyle ayrı bir matematik dalı olarak uygulamacıları hizmetidedir Ekoomi, işletme, istatistik, kimya, bilgisayar bilimleri, mühedislik, biyoloji gibi pek çok bilim alaıdaki çeşitli problemlerde; problemi elemaları ve buları birbirleriyle ola ilişkileri bir çizgeyle ifade edildiğide; çözüm çizge teorisi yardımıyla çoğu kez daha kolay buluabilmektedir Bir çizge parçalama problemide parçalarıa ayrılmış gruplar arasıdaki, yai işlemciler arasıdaki iletişim zamaıı az olmasıı yaıda hesaplama yüküü de degelemesi gerekir Algoritmalar, bir komşu düğümü diğer bir işlemciye aktarılmasıyla çalışır "Kesim büyüklüğü" işlemciler arasıdaki atlama ayrıtlarıı ağırlıkları toplamıdır Bu işlem komşu düğümü diğer işlemciye geçmesi ile kesim büyüklüğüü e kadar değişeceğii tespiti içidir Bu tür ardışık algoritmalarda düğümler işlemciler arasıda devamlı yer değiştirdikleri içi, çizge, bir hesaplamada diğerie geçerke arta bir ivme ile değişir Bu hesaplamalar sırasıda işlemcilere düğümler ve dolayısıyla kirişler ekleir ya da çıkarılır Bu tekrarlı bir işlem izleye algoritmalara literatürde diamik algoritmalar deir Bütü bu ardışık algoritmalar istedikleri girdi tipie göre farklılık gösterirler (Fjalström, 998) Kou ile ilgili yazıda pek çok öcü çalışma vardır Öreği, Fiduccia ve Mattheyses (982), bir iterasyou O(E) operasyo zamaı aldığı, Kerigha ve Li i (KL) algoritmasıda esilemiş, Fiduccia ve Mattheyses (FM) algoritmasıı hazırlamışlardır KL metodu çizge parçalama bölümüde tam olarak ele alıacaktır FM metodu da KL metoduda olduğu gibi bir iterasyo sırasıda kesim büyüklüğüdeki kazacı pozitif olduğu e iyi ikiye parçalama işlemii gerçekleştirir Acak, düğüm çiftleri seçmektese FM metodu düğümleri tek olarak seçer Bu, iterasyou her adımıda, kesim büyüklüğüü e fazla azalta işaretlememiş bir düğümü N ve N 2 de sırayla seçilmesi içidir FM 0

4 metodu, keyfi parça sayısı ve de ağırlıklı düğümlerle çalışmak üzere geliştirilmiştir Rollad, Pirkul, ve Glover (996), çizgeyi ikiye parçalamada bu metodu başarılı bir şekilde kullamışlardır İlk olarak degelemiş bir şekilde belirlemiş iki işlemcide başlaır ve daha iyileri iterasyolu bir şekilde araştırılır Her bir iterasyo esasıda bir düğüm seçilir ve diğer işlemciye geçirilir Geçişte sora, düğüm tabu listesi e alıır Geçiş souda kesim kirişleri ağırlığı azalıyorsa, bu parçalama o esadaki e iyisi olarak kayda alıır Belli sayılardaki geçişlerde sora daha iyi bir kesim kirişleri ağırlığı toplamı buluamazsa bu parçalama o esadaki e iyisi olarak kayda alıır Belli sayıdaki geçişlerde sora daha iyi parçalama buluamaz ise algoritma degesizlik faktörü ü arttırır Bu faktör iki parça arasıdaki esas farkı limitler Başlagıç olarak bu faktör sıfır olarak kurulur Düğümleri tabu listesie soka geçişler o aki e iyi parçalamada bir gelişme sağlarsa, geçişie izi verilir Algoritma bütü izi verilmiş geçişler içi, kesim büyüklüğüde e büyük azalışı sağlaya bu yer değiştirmeleri sağlar Rollad, Pirkul, ve Glover deeysel olarak kedi algoritmalarıı Kerigha-Li ile karşılaştırmış ve de zama ve çözüm kalitesi açısıda daha iyi souç verdiğii bulmuştur Bui ve Moo (996), geetik bir algoritma geliştirmişlerdir Bir geetik algoritma (GA) popülasyo adı verile bir kromozomlar (çözümler) kümesi ile başlar Bu popülasyo bir durma şartı sağlaaa kadar birçok jeerasyolar meydaa getirir Yei bir jeerasyo mevcut popülasyoda bir ya da daha çok kromozom çiftii seçilmesiyle elde edilir Bu seçim olasılıksal seçim şeması tabalıdır Çaprazlama operasyou herbir çifti evlat meydaa getirmesi yai soyuu devam ettirmesi içi birleştirilmesidir Souç olarak bir yerleştirme şeması kullaılır Bu, hagi popülasyo üyeleriyle hagi evlatları yer değiştirdiğii göstere şemadır Buu yaıda pek çok araştırmacı çizge parçalama içi geetik algoritmalar geliştirmişlerdir Bular arasıda Berger ve Bokhari (987), bir geometrik algoritmaı e temel örekleride biri ola recursive coordiate bisectio (RSB) algoritmasıı tasarlamışlardır Miller, Teg, Thursto ve Vavasis (993), d-boyutlu bir çizgeyi (düğümleri d-boyutlu bir uzaya yerleştirilmiş bir çizgeyi) ikiye parçalaya bir algoritma tasarlamışlardır Pothe, Simo, ve Liu u (990), geliştirdikleri Recursive Spectral Bisectio (RSB) metodu, çizgedeki Laplace matrisii ikici e küçük özdeğerie uya özvektörü kullaır (Laplace matrisi L=D-A, D düğüm 02

5 derecelerii göstere diagoal matris, A ise bitişiklik matrisidir) Fiedler vektörü adı verile bu özvektör çizge hakkıda öemli bilgileri barıdırır Fiedler vektörüü koordiatları arasıdaki fark, ilgili düğümler arasıdaki mesafe hakkıda bilgi sağlar Böylece RSB metodu düğümleri Fiedler vektörü koordiatlarıı sıırları bakımıda çizgeyi ikiye böler RSB çizgeyi dörde ya da sekize parçalamayı ve de düğüm ve kiriş ağırlıklarıı da gözöüe alarak çözüm verebilecek şekilde tasarlamıştır Araştırmacılar çizge parçalama içi paralel algoritmalar da geliştirmeye başlamışlardır Buu sebebi bazı ardışık algoritmalar yüksek kaliteli parçalar verirler fakat yavaştırlar Böyle bir algoritmayı paralelize etmek hesaplama hızıı arttırabilir Acak, çizge çok büyükse veya bir paralel algoritma tarafıda meydaa getirilmişse ardışık parçalama algoritması etkisiz olacak ve uygulamak mümkü olmayacaktır (Fjallström, 998) Gilbert ve Zmijevski (987), bir çizgeyi ikiye parçalamak içi e eski paralel algoritmalarda birii hazırlamışlardır Bu algoritma KL algoritması temellidir ve de herbir iterasyoua {N,N 2 } parçaları girdi teşkil ede birtakım iterasyolarda oluşur Bu ikiye parçalama işlemcileri {P,P 2 } şeklide degelemiş bir parçalamadır Eğer vn 2 ise v düğümüü bütü komşu düğümleri P i dâhil olduğu işlemcide depolaır Walshaw, Cross ve Everett (997), çizgede tekrarlı parçalama yapabile iterasyolu bir algoritma vermişlerdir (JOSTLE-D yazılımı) Bu algoritma ilk olarak komşu parçalar arasıda e kadar ağırlığı trasfer yapılacağıı belirler Daha sora işlemciler arasıda iterasyolu bir düğüm alış-veriş safhasıa geçer Schloegel, Karypis ve Kumar (997), çokaşama yaklaşımı temelli ardışık ve paralel tekrarlı parçalamalı algoritmalar sumuşlardır Bu çalışmada öce çizge parçalaması ile ilgili literatür gözde geçirilmiş, ardıda çizgeler kuramıı uygulama alalarıda biri ola e kısa yol problemi ele alımıştır Sorasıda souca çizge parçalama metodu kullaarak ulaşa bir e kısa yol problemi algoritması suulmuştur Bu algoritmada, zicir çizge yapısı elde edilebildiği durumlarda, bu yapıı parçalamış gruplar arasıda geçiş yapılırke sadece ardışık gruplar arası geçişe izi vermesi sayeside, sadece atlama düğümleri işleme tabi tutulacaktır Bu algoritma işleme tabi tutula daha az düğüm sayısıda ötürü zama ve işlem sayısıda büyük orada tasarruf sağlamaktadır 03

6 2 ÇİZGE TEORİSİ N ile E ayrık iki küme (N ) olmak üzere, bir G çizgesi (N,E) ikiliside oluşur ve G=(N,E) yazılır N i v i, (i=,2,3,,) elemalarıa da G i düğümleri ve E i a k, (k=,2,3,,m) elemalarıa da G i kirişleri deir Herbir a k kirişii iki v i ve v j düğümlerie eşleye bir g bağıtısı vardır ve bu g(a k )=(v i,v j ) biçimide gösterilir Buradaki (v i,v j ) bir sıralı ikili ise a k bir yölü kiriş, sıralı ikili değil ise a k bir yösüz kiriş adıı alır Tüm kirişleri yölü ola bir çizgeye yöledirilmiş çizge ve tüm kirişleri yösüz ola bir çizgeye yöledirilmemiş çizge deir Bir G çizgesii bir a k kirişi içi g(a k )=(v i,v j ) ise v i ve v j düğümlerie a k kirişii uç düğümleri ya da so oktaları deir Bir kirişi uç düğümleri durumuda ola iki düğüme bağlatılı düğümler, birer uç düğümleri ortak ola kirişlere bağlatılı kirişler adı verilir İki uç düğümleri çakışık ola bir kirişe bukle deir E kısa yol problemi aslıda bir doğrusal programlama problemidir Bu şöyle ispat edilebilir; v de v e gide e kısa yol belirlemek isteiyorsa ve eğer v i ve v j oktaları bir kirişle birleştirilmiş ise q ij uzuluklu yollar takımı oluşturulur Eğer v i ve v j oktaları bir kirişle birleştirilmemiş ise q ij =+ yazılabilir Buklesiz herhagi bir ağda v de v ye gide yollarda herbiri ( v, v,, i v, i v k ) biçimide ifade edilebilir Eğer (v i,v j ), ye ait ise, 2 sayıda ola ve 0x ij (i,j=,2,,) ile taımlaa x ij sayılarıı birleştirile takımı bire eşitleir ve aksi halde yai (v i,v j ) ye ait değilse sıfıra eşitleir Bu halde v ve v arasıdaki e kısa yolu bulma problemi; a) 0x ij (i,j=,2,,), b) ( x ) 0 ;(i, i), j ij x ji c)( x j x j ) = j d) ( x j x j ) = - j 04

7 koşulları altıda, v de v ye gide yolu uzuluğu ola, z= q x ij ij i j doğrusal ifadesii miimum yapa tam sayılı çözümüü bulmaktır Yai x ij yi belirtmektir v ve v arasıdaki herhagi bir ( v, v,, i v, i v k ) yoluu x ij ye (i,j=,2,,) karşı gele belirli kümesi yukarıdaki koşullarıı sağlar Buu ispatı şöyledir: (v i,v j ) düğümleri yolua ait ise x ij = ve ait değilse x ij =0 alıması gereke bir büyüklük olarak taımladığıda 0x ij (i,j=,2,,) olup a koşulu sağlamaktadır b koşulu, ( x ) 0 (i, i) idi Bu koşul, j ij x ji ( x i x i ) ( xi2 x2i ) ( xi xi ) 0 biçimide (i=2,3,,-) içi ayrı ayrı yazılarak (-2) tae deklem oluşturur Bu deklemlerde herbiri yoluu ilk ve so oktaları hariç v,v 2,,v -,v takımıı sabit bir v i düğümü içi yazılmış ve yie bu deklemlerde herbiri x ij ve x ji leri kapsaya, birii başlagıcı ve diğerii sou v i de bulua iki kirişe karşılık gelmektedir Eğer v i oktası yolua ait değil ise, burada (v i,v j ) ve (v j,v i ) kirişleride hiçbirisi ye ait olamaz ve bu edele x ij =x ji =0 (j=,2,,) olur Burada da ( x ij x ji ) =0 yazılır j c ve d koşulları, yolu v uç oktalı tüm kirişleride sadece birii kapsadığı (yai ilk kiriş yolua ait) ve ayı biçimde yie yolu v uç oktalı tüm kirişleride sadece birii kapsadığı (yai so kiriş yolua ait olduğu) dikkate alıırsa b koşulua bezer düşüceleri bir soucu olduğu görülür Burada doğrusal programlama problemii her bir tamsayılı çözümüü belirlediği x = x == = biçimideki bir sayı kümesii bir j j j 2 x j yolua karşılık olduğuu göstermek gerekir j x =+ j x j j deklemide de alaşılacağı gibi e az bir tae x = vardır (Bu ise ilk j 05

8 kirişi yolua ait buluduğuu bir ifadesidir) Bezer olarak, x j j x jj ifadeside de alaşılacağı gibi hiç olmazsa x j j 2 j = j = ola e az bir elema vardır Bu şekilde ilerleyerek bir dizi oluşturulur Bu dizi ise acak v uç oktasıda souçladırılır Ayrıca herhagi bir v s düğümüde ( x sj x js ) 0 eşitliği elde edilir j Görüldüğü gibi e kısa yol problemi, bir doğrusal programlama problemie döüştürülebilmektedir Acak bu problemi simpleks yötemle çözümü, koşulları özelliklerie bağlı olarak, çok uzu işlem zamaı alabilir Pratikte bir çizgede istee bir başka çözüm de, e kısa ikici, üçücü yollardır Buu sebebi, probleme başka kriterler de katıldığıda, bu e kısa yollar arasıdaki, bu kriter çerçeveside e elverişli yolu bulumak istemesidir E kısa yol problemlerii çöze, Ford, Floyd, Bellma- Kalaba, Dijkstra gibi algoritmalar bilimektedir Başlagıç "s" ile "t" düğümleri olarak taımlaa düğümler arasıdaki e kısa yol problemi içi e etkili algoritmalarda biri Djkstra algoritmasıdır Metot düğümlere geçici etiketler vererek çalışır Bir düğümdeki etiket, s de o düğüme ola yolu üst sıırıdır Bu etiketler sürekli olarak iterasyolu bir prosedür izleyerek üretilirler Her iterasyoda bir geçici etiket sabit etikete döüşür ve bu etiket artık üst sıırı değil, s de o düğüme ola e kısa yolu verir Sabitlee etikete "+" üst idisi verilir 3 ÇİZGE PARÇALAMA İÇİN ALGORİTMALAR Verile bir G=(N,E) çizgeside (N ağırlıklı düğümleri kümesi, ve E de ağırlıkladırılmış kiriş kümesi olmak üzere) N i p alt kümesi N, N 2,,N p içi p U i Ni N ve N i N j ij ise Bu bir düğümü birde fazla grup (işlemci) içerside yer almadığı alamıa gelir W(i) W/p i=,2,,p W i ve W sırasıyla N i ve N i düğüm ağırlıkları toplamıdır Bu, sistemi yüküü işlemciler arasıda yaymak ve degelemek alamıa gelir 06

9 Bu alt kümeler arasıdaki geçişi sağlaya kirişleri (kesim kirişlerii büyüklüğü) ağırlıkları toplamı miimum olmalıdır Bu, işlemciler arasıdaki iletişimi miimum tutmak alamıa gelir Herhagi bir {N i N : i p} kümesi, birici şartı sağlarsa, bu p-yollu parçalama olarak adladırılır Her bir N i çizgei bir parçasıdır Bir bisectio (ikiye parçalama) 2-yollu parçalamadır İkici durumu sağlaya parçalamaya da degelemiş parçalama deir Şekil- de 4-yollu degelemiş parçalama çizge üzeride gösterilmiştir Şekil- (4-yollu Degelemiş Parçalama) G=(N,E) çizgesii ikiye parçalamak iki yolla yapılabilir Biricisi E i e küçük altkümesi ola E s yi E de ayırarak, G çizgesii, N N 2 =N olmak üzere her biri N ve N 2 düğümlerie sahip G ve G 2 alt çizgesie bölmektir N ve N 2 eşit büyüklüktedir E s içideki kirişler N içideki düğümleri N 2 içideki düğümlere bağlarlar E s kaldırılırsa çizge ikiye parçalaır N ve N 2 arasıdaki tüm bağlatılar kopar E s kiriş ayrıştırıcısıdır Bir çizgeyi parçalamaı diğer bir yolu da N s kümesii yai düğüm ayrıştırıcılarıı bulmaktır N i bir altkümesi ola N s i ve tüm bağlı kirişlerii çizgede kaldırılması çizgeyi birbirie bağlatısız iki G ve G 2 alt çizgesie böler Diğer bir deyişle N=N NsN 2 dir N ve N 2 yie eşit büyüklüktedir ve buları hiçbir kiriş birbirie bağlamaz Kısaca çizge parçalamak içi çizgede, çizgeyi parçalamak içi düğüm grupları ya da kirişler çıkartılır Eğer kiriş çıkartılarak çizge parçalarıa bölüüyorsa bu kirişler kesim büyüklüğü olarak adladırılır (Berkeley(996)) 4 KERNIGHAN-LIN ALGORİTMASI Kerigha-Li ilk çizge parçalama metotlarıda birii tasarlamışlardır ve birçok bölgesel gelişim metodu Kerigha-Li metoduu bir varyasyoudur Öcelikle çizge rastsal olarak eşit iki parçaya bölüür Bu iki parça algoritmaı girdileridir Kerigha-Li kesim büyüklüğüü azaltmaya yöelik, farklı parçalarda bulua düğüm çiftlerii ardışık olarak yer değiştirir 07

10 {N,N 2 } G=(N,E) çizgesii iki parçası olsu (burada düğüm ağırlıklara olarak varsayılmıştır) Her bir vn içi şu taımlamalar yapılır; it(v)= w ( v, u) ; ext(v) = w ( v, u) ( v, u) E, P( v) P( u) ( v, u) E, P( v) P( u) it(v), v düğümüü kedi işlemcisi içideki düğümlere bağlaya kirişleri ağırlıkları toplamıdır ext(v) ise, v düğümüü diğer işlemcilere bağlaya kirişleri ağırlıkları toplamıdır P(v), v düğümüü buluduğu parçadır w(v,u) ise(v,u) kirişii ağırlığıdır Çizgede toplam kesim ext ( v) dir v düğümüü buluduğu parçada diğer büyüklüğü vn parçaya taşımasıyla elde edile kazaç g(v)=ext(v) it(v) formülüyle hesaplaır Böylece g(v)>0 olduğuda, v i yer değiştirilmesiyle kesim büyüklüğü g(v) kadar azalır v N ve v 2 N 2 içi g(v,v 2 ) v ve v 2 düğümlerii N ve N 2 arasıda yer değiştirilmeside elde edile kazaç olsu Bu kazaç; g ( v) g( v2 ) 2w( v, v ) eger 2 ( v, v2 ) E g(v, v2) = g( v) g( v2 ) dd ile formülleştirilir Bu, v ve v 2 düğümleri yer değiştirilirse, kesim büyüklüğüde elde edilecek azalışı (kazacı) verir Herhagi bir iterasyoda, bu kazaç değerii yai kesim büyüklüğüdeki azalışı e büyükleye düğüm çifti yer değiştirilir Kerigha-Li algoritmasıı bir iterasyou şöyledir İterasyoa girdi degelemiş (düğüm ağırlıkları eşit) ola {N,N 2 }parçalarıdır İlk olarak, düğümleri tekrar adladırılabilmesi içi bütü düğümleri işaretleri kaldırılır Sora aşağıdaki prosedür kere tekrarlaır (= mi( N, N 2 ) ) g(v,v 2 ) yi pozitif yapa (fakat ister istemez pozitif olmayabilir) v N ve v 2 N 2 işaretsiz düğüm çifti buluur v ve v 2 işaretleir ve geriye kala bütü işaretsiz düğümleri g değerlerii v ve v 2 yi yer değiştirilmiş gibi gücelleir Sadece v ve v 2 i komşularıı g değerlerii gücellemesi yeterlidir Bu işlemlerde sora sıraya sokulmuş düğüm çiftleri listesi oluşur j i i ( v, v2 ), i=,2,, i i g( v, v2 ) yi maksimum yapa j ideksi i buluur Eğer toplam pozitif ise ilk j adet düğüm çifti yer değiştirilir ve KL algoritmasıı başka bir iterasyouyla devam edilir Aksi halde algoritma durdurulur Kerigha-Li metoduu tek bir iterasyou e 3 O N kadar zamaa ihtiyaç duyar fazla 08

11 5 EN KISA YOL PROBLEMİNİN ÇİZGE PARÇALANIŞI İLE ÇÖZÜMÜ Taım-: G=(N,E) birleştirilmiş, katlı kirişsiz, buklesiz ve yöledirilmiş bir çizge olsu Böyle bir G çizgesii bitişiklik matrisi ola A matrisi aşağıdaki biçimde taımlaır (Buckley, Harary (990)) a ij 0 i tepesi j tepesi e bir kirisle bitisik i tepesi j tepesi e bir kirisle bitisik deg il Taım-2: G bir basit yöledirilmiş çizge olsu G i A bitişiklik matrisi aşağıdaki biçimde yazılabiliyorsa G çizgesie zicir çizge deir Burada A,A 2,,A m boyutlu kare alt matrisler olup sırasıyla G i G =(N,E ), G 2 =(N 2,E 2 ),,G m =(N m,e m ) alt çizgelerii bitişiklik matrisleridir Eğer G çizgesii kirişleri üzeride ağırlıklar (maliyetler) işaretlemişse G i C maliyetler matrisi ve A matrisi: A 0 A 0 0 B A B B m Am C D biçimide gösterilebilir (Düdar, Beşer, Düdar (2000)) Burada D, D 2,,D m sırasıyla G, G 2,,G m alt çizgelerii ağırlıklar matrislerii ve E, E 2,,E m- bu alt çizgeleri geçiş kirişlerii ağırlıklarıı içerir Verile ağ ı modeli ola çizge; KL algoritması ile k adet parçaya ayrılarak bir zicir çizge halie getirildikte sora; G çizgesideki bir v düğümüde başlayarak sırasıyla G 2, G 3,,G k- alt çizgeleride geçip G k çizgesii bir v 2 tepeside bite e kısa yolu bulma bu çalışmaı temelidir E D 2 E 2 E m D m Adım-: G çizgesii verile bir v düğümü ile başlaya ve G ile G 2 çizgesii (y i,z i ) kesim kirişlerii (y i ) düğümleri ile bite işlemci içi tüm (v,y i ) e kısa yolları Dijkstra algoritması ile hesapladıkta sora bütü bu yolları G 2 işlemcisie bağlaya (y i,z i ) kesim kirişleri her bir bulua (v,y i ) yolua ekleerek tüm (v,z i ) e kısa yolları buluur Adım-2: G 2 çizgeside z i düğümleri ile başlayıp G 2 ile G 3 çizgesii (t i,p i ) kesim kirişleride t i düğümleri ile bite işlemci içi tüm (z i,t i ) e kısa yolları Dijkstra algoritması ile hesapladıkta sora bütü bu yolları G 3 işlemcisie bağlaya (t i,p i ) kesim kirişleri her bir bulua (z i,t i ) yolua ekleerek (z i,p i ) e kısa yolları buluur Adım-k: G k- ile G k işlemcilerii kesim ayrıtlarıı so düğümleri ola q i düğümleri ile v 2 arasıdaki tüm (q i,v 2 ) yolları buluur 09

12 Adım-k+: v de v 2 e tüm bağlatılı yollar arasıdaki mi[(v,y i )+(y i,z i )+(z i,t i )+(t i,p i )+(p i,)+(,q i )+(q i,v 2 )] ( i /k) yolu hesaplaır Bu yol bütü işlemcilerde sırasıyla geçmek şartı ile e kısa yolu verir Geliştirile algoritma içi bir örek olarak aşağıdaki çizge ele alıırsa, çizge parçalama yötemi ile e kısa yol bu algoritma ile şu şekilde hesaplaabilecektir Bu hesaplamalar Borlad Delphi yardımıyla yazıla program ile elde edilmiştir v v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v0 v v2 v3 v x v2 0 X 8 v3 8 X v4 25 X 5 6 v5 5 X v X v X 24 3 v8 6 5 X v X v0 3 X 2 v 2 X 5 v X 0 v3 8 0 X Verile bu çizgede v 2 düğümü ile v 3 düğümü arasıdaki e kısa yolu bulma problemii ele alalım Bu çizge öce Kerigha-Li algoritmasıyla 4 parçaya bölümüş, ardıda geliştirdiğimiz algoritma bu çizgeye uygulamıştır Çizge 4 parçaya bölüdükte sora ağırlıklı bitişiklik matrisi aşağıdaki şekilde oluşur 0

13 v4 v2 v3 v8 v0 v6 v7 v v9 v5 v v2 v3 v4 X v2 X 8 0 v X 25 v8 X 5 6 v0 X 3 2 v X v7 3 4 X v X 3 v X v X 8 v 2 X 5 v X 0 v3 8 0 X 6 SONUÇ Çizge Kuramı kedie özgü taımları kullaarak fe bilimleri ve sosyal bilimleri pek çok problemlerii çözmede yaygı olarak kullaılmaktadır Problemleri çizgelerle sembolize edilmeleri ile problem daha sade bir görüüme kavuşur, böylece çözüme daha kolay ulaşılabilir Öceki çalışmalarda; diferasiyel deklemleri solu farklarla çözümleri gibi bazı, kare matrislerle çözüle problemleri çözümleride sparse matrislerle karşılaşılmakta; bu matrislerle yapılacak işlemleri süresii kısaltmak amacıyla matris yoğu alt matrislerie parçalamaktadır Bu çalışmada, e kısa yol problemii bağlatı matrisii sparse olduğu durumda - ki bu zicir çizgelerde karşımıza çıkmaktadır, matris, yoğu alt matrislerie parçalamış ve e kısa yol problemii çözümü içi bir algoritma üretilmiştir Bir problemi çözümüde kullaıla algoritmaı karmaşıklığı, ou, uygulaması mümkü ola maksimum adım sayısıdır Bu, işlem süresi ile doğru oratılıdır Çizgedeki düğüm sayısıı büyük olduğu durumlarda (N>000), çizgeye Djkstra Algoritması uyguladığıda, e kısa yol problemii çözümü içi yapılabilecek maksimum işlem sayısı N(N-)/2 olup, karmaşıklığı N 2 mertebesidedir Kerigha-Li Algoritmasıı karmaşıklığıı N 3 olduğu kayaklarda bilimektedir Bu çalışmada öerile algoritma N 5 karmaşıklıkta poliomsal bir algoritmadır Düğüm ve parça sayısıı büyük olduğu durumlarda çizge kolaylıkla zicir çizge formua getirilebilmekte ve işlem sayısı öerile algoritma yardımıyla azalmaktadır

14 KAYNAKLAR Berger, MJ, Bokhari, SH (987), A Partitioig Strategy for No- Uiform Problems across Multiprocessors, IEEE Trasactios o Computers, C-36: Berkeley, CS (996), Lectures Graph Partitioig I,II, HTTP, CS267, Ders Notları Buckley, F, Harary, F (990), Distace i Graphs, Califoria: Addiso-Wesley Pub Bui, TN, Moo, BR (996), Geetic algorithm ad graph partitioig, IEEE Trasactios o Computers, 45(7): Düdar, S, Beşer, MK, Düdar, P (2000), E Kısa Yol Problemii Çizge Parçalaışı ile Çözümü, Yöeylem Araştırması ve Edüstri Mühedisliği XXI Ulusal Kogresi Bildiriler Kitabı, 8 2 Fjalström, P (998), Algorithms for Graph Partitioig, Liköpig Uiversity Electroic Press Fiduccia, C, Mattheyses, R A (982), Liear time heuristic for improvig etwork partitios, 9 th IEEE Desig Automatio Coferece Gilbert, JR, Zmijewski, E (987), A parallel graph partitioig algorithm for a message-passig multiprocessor Iteratioal J of Parallel Programmig 6(), Miller, GL, Teg, SH, Thursto, W, Vavasis, SA (993), Automatic mesh partitioig, I A George, R Gilbert, ad JWH Liu, editors, Graph Theory ad Sparse Matrix Computatio, volume 56 of The IMA Volumes i Mathematics ad its Applicatios, SprigerVerlag Pothe, A Simo, HD, Liu, KP (990), Partitioig sparse matrices with eigevectors of graphs, SIAM J o Matrix Aalysis ad Applicatios (3), Rollad, H Pirkul, Glover, F (996), Tabu search for graph partitioig, A Oper Res, 63,

15 Schloegel, K, Karypis, G, Kumar, V (997), Parallel multilevel difusio schemes for repartitioig of adaptive meshes Techical Report 97-04, Uiversity of Miesota, Departmet of Computer Sciece Walshaw, C, Cross, M, Everett, MG (997), Parallel dyamic graph-partitioig for ustructured meshes Techical Report 97/IM/20, Uiversity of Greewich, Cetre for Numerical Modellig ad Process Aalysis 3

16 4

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 0, (), -7. Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi Ahmet Kabarcık Levent Kandiller Haluk Aygüneş Öz Bu makalede yolların hareketli

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı