ERENLER BELEDİYESİ Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1"

Transkript

1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

2 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza ve halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim yasaları benimsenmiģ, her zamanki gibi Ģeffaf, çağdaģ, hesap verilebilir hizmet anlayıģı ile misyonunu ve vizyonunu yüksek tutmuģ, bu çerçevede hizmetlerini geliģtirerek sunmaya ve sürdürmeye devam eden bir belediye olmayı ilke edindik. Ülkemiz, hızla geliģen ve değiģen dünyamızda hak ettiği yere gelebilmek için emin ve kararlı adımlarla yürüyor. Bu yürüyüģe her sahada yapılacak katkı, ülkemizin gücüne güç katacaktır. Bizlere düģen, sorumlu olduğumuz, seçildiğimiz veya atandığımız görevlerimizde milletimize hizmet etme aģkı ile doğru ve güzel iģler üretmektir. Farklılıklara rağmen yaģanan kardeģlik Erenler in en önemli özelliklerindendir. Ġçinde barındırdığı farklı kültürlerin birbiriyle süren sıkı bağı; bugüne kadar Erenler de nice güzelliklerin yaģanmasına öncülük etmiģtir. Biz de; hizmet ilkelerimizi belirlerken, Erenler in bu tarihi bağını da esas aldık. ÇalıĢma aģkımızı, Ģevkimizi kaybetmeden hizmet ederken; yepyeni projeler üretmeye de devam ediyoruz. Bunlar sonuçlandığında; Erenler her sahada, herkesin gıpta ile baktığı bir ilçe olacak. Bizler ise Erenler li olmaktan, burada yaģamaktan daha çok gurur duyacağız. Bunları yaparken belediye meclisimizin her konuda örnek gösterilebilecek Ģekilde uyum içinde çalıģması ve kararlar alması, hizmetlerimizin bir bütün halinde ve daha çabuk gerçekleģmesinde etken olmuģtur. Bu çalıģmalarından dolayı tüm meclis üyelerimize ve özveriyle görev yapan belediye personeline, ayrıca yatırım ve hizmetlerimizi yakından izleyen, katkı, destek, öneri ve Ģikayetlerini sunan Erenler halkına da ayrı ayrı teģekkür ediyorum. Cavit ÖZTÜRK Belediye Başkanı 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 2

3 ERENLER BELEDİYESİ ERENLER BELEDĠYESĠ MECLĠS ÜYELERĠ Ali AKDENĠZ Osman AYDIN Kazım GÜRSOY Ahmet YILDIRIM Bedrettin YAYLALI Ekrem ÇĠÇEK Erdal YILDIRIM Esra GÜNĠKEN TaĢkın Deniz Ali BEKTAġ NAZ BĠRDANE Mahmut UZUN Arslan DEMĠR M.Hanefi KARA ġenol YAVUZ Ramazan TEZGEL Cemil KAYA Habib BULUT Ertuğrul ÖZTÜRK YaĢar KOġUNDAĞ Bülent AFYON Metin KIRIK Hayrettin Mustafa Metin KAZICIOĞLU Mithat DALYANOĞLU KARABAġOĞLU MADENOĞLU 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 3

4 ERENLER BELEDİYESİ ĠÇĠNDEKĠLER l GENEL BĠLGĠLER 05 A) Misyon, Vizyon ve Ġlkeler 05 B) Yetki Görev ve Sorumluluklar.. 09 C) Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziki Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Organizasyon ġeması Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi. 27 ll AMAÇ VE HEDEFLER 28 lll FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 29 A) Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları. 41 B) Performans Bilgileri Özel Kalem Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 4

5 ERENLER BELEDİYESİ IV KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTE DEĞERLENDĠRMESĠ A) Üstünlükler B) Zayıflıklar. 120 V ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Ek 1: Üst Yönetici Ġç Kontrol Güvence Beyan Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı. 123 Ek 3: Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek 4: Özel Kalem Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı. 125 Ek 5: Fen ve Ġmar ĠĢleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı. 126 Ek 6: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı 127 Ek 7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek 8: Ġmar ve ġehircilik Müd. Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek 9: Hesap ĠĢleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 5

6 ERENLER BELEDİYESİ II GENEL BĠĠLGĠĠLER A) MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER MĠSYON Modern Belediyecilik anlayıģıyla, üretim ve hizmeti bir öncekinden daha iyi olmak kaydıyla etkili, verimli ve ölçülebilir yaparak kamu kaynağını planlı bir Ģekilde birey ve toplum için kullanmaktır. VĠZYON Üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek, çağdaģ bir dünya kenti olmak; ĠLKELER Katılımcı Yönetim Örnek Belediyecilik Etkin Tanıtım Güleryüz ve HoĢgörü Açıklık ve ġeffaflık Personelin, halkın güven ve memnuniyeti Adalet ve Tarafsızlık Kaynakları ve zamanı etkin kullanma Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 6

7 ERENLER BELEDİYESİ B) BELEDĠYELERĠN YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 7

8 ERENLER BELEDİYESİ c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 8

9 ERENLER BELEDİYESİ p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 9

10 C) ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ERENLER BELEDİYESİ 1- Fiziki Yapı TESİS ADEDİ Dükkan 94 Sosyal Tesis 5 Çay Bahçesi 4 Hizmet Binası 1 Ek-Bina 4 Park-Bahçe 91 Semt Sahaları Tesislerin Grafik Yapısı Dükkan Sosyal Tesis Çay Bahçesi Hizmet Binası Ek Bina Park- Bahceler Semt Sahaları 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 10

11 ERENLER BELEDİYESİ TESİS ALAN BİNA Belediye Binası 450,00 m² 1363,89 m² Toptancı Hali 29689,00 m² 8746 m² Şantiye-Kademe 10236,00 m² 1034,00 m² Spor Kompleksi 3536,00 m² 864,31 m² Ek-Hizmet Binası (Erenler) 875,00 m² 920,00 m² Ek-Hizmet Binası 1056,57 m² (Bekirpaşa) 900,00 m² Ek-Hizmet Binası - ( Bekirpaşa ) 400,00 m² Ek-Hizmet Binası (Çaybaşı) 808,00 m² 400,00 m² Kapalı Spor Salonu 3051,70 m² 1085,00 m² Belediye Binası Toptancı Hali Spor Komplaksi Ek-Hizmet Binası (Erenler) Ek-Hizmet Binası (Bekirpaşa) Ek-Hizmet Binası ( Bekirpaşa ) Ek-Hizmet Binası (Çaybaşı) Kapalı Spor Salonu ALAN BİNA 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 11

12 ERENLER BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ DURUM ÇĠZELGESĠ S.NO ARACIN CİNSİ PLAKASI MODELİ MARKASI 1 OTOMOBİL 54-AC AUDİ 2 OTOMOBİL 54-AK FORD FOCUS 3 OTOMOBİL 54-YV PEGOUET OTOMOBİL 54-TN KARTAL 5 OTOMOBİL 54-EY DOĞAN 6 OTOMOBİL 54-TZ KARTAL 7 OTOMOBİL 54-AY KARTAL 8 KAMYONET 54-ER FİAT DOBLO 9 KAMYONET 54-ER CORNET 10 KAMYONET 54-TS BMC PİKAP 11 KAMYONET 54-TS BMC PİKAP 12 KAMYONET 54-TS BMC PİKAP 13 DAMPERLİ 54-ER BMCMEGSTAR 14 KAMYONET 54-ER HYUNDAİ 15 KAMYONET 54-YD HYUNDAİ 16 MİNİBÜS 54-FU FORD 17 DAMPERLİ 54-ER FORD CARGO 18 DAMPERLİ 54-YV FORD CARGO 19 DAMPERLİ 54-ER FATİH KAMYON 20 DAMPERLİ 54-ER FATİH KAMYON 21 DAMPERLİ 54-FV DODGE KAMYON 22 DAMPERLİ 54-EV KÜÇÜK FATİH 23 OTOBÜS 54-ER İVECO 24 KAMYON 54-FF FATİH KAMYON 25 KAMYON 54-TV FATİH KAMYON 26 MİNİBÜS 54-YS WOLKSVAGEN 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 12

13 ERENLER BELEDİYESİ 27 MİNİBÜS 54-DU MAZDA 28 KAMYON 54-AT İVECO 29 KAMYON 54-FY DODGE KAMYON 30 TRAKTÖR 54-FP ŞTAYR 31 TRAKTÖR 54-AT BAŞAK 32 TRAKTÖR 54-TU BAŞAK 33 ÇÖP KAMYONU 54-ER FORD CARGO 34 ÇÖP KAMYONU 54-ER FORD CARGO 35 ÇÖP KAMYONU 54-TC BÜYÜK FATİH 36 ÇÖP KAMYONU 54-FL İVECO 37 SÜPÜRGE ARACI 54-ER MİTSUBİSHİ 38 KAZICI YÜKLEYİCİ HİDROMEK 39 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 40 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 41 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 42 KAZICI PALETLİ KOMATSU 43 GRAYDER CAT 44 GRAYDER LEYLAND 45 SİLİNDİR BOMAC 46 SİLİNDİR HAM 47 MOTORSİKLET 54-FN MONDİAL 48 KOMPRESÖR 2008 ATLAS 49 ÇÖP KAMYONU 54-ZD FORD 50 ÇÖP KAMYONU 54-TP FATİH 51 ÇÖP KAMYONU 54-ER FORD 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 13

14 ERENLER BELEDİYESİ 2 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BĠRĠMLERE GÖRE MEVCUT TELEFON MAKĠNALARI Özel Kalem Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mali ĠĢler Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 11 Adet 15 Adet 18 Adet 14 Adet 4 Adet 2 Adet 24 Adet 2 Adet BĠRĠMLERE GÖRE MEVCUT BĠLGĠSAYAR VE YAZICILAR BĠRĠMĠ BĠLGĠSAYAR YAZICILAR Özel Kalem 8 Adet 3 Adet Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 15 Adet 9 Adet Mali ĠĢler Müdürlüğü 23 Adet 20 Adet Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 7 Adet 4 Adet Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 4 Adet 2 Adet Zabıta Müdürlüğü 3 Adet 1 Adet Fen ĠĢleri Müdürlüğü 9 Adet 7 Adet Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 2 Adet 1 Adet T O P L A M 71 Adet 47 Adet 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 14

15 ERENLER BELEDİYESİ BELEDĠYE MECLĠSĠ BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE ENCÜMENĠ BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ ĠMARVEġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRÜ BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRÜ. FENĠġLERĠ GENEL KOODĠNATÖRÜ Baġ ġoför ER YAP MÜDÜRÜ SATIN ALMA EVLENDĠRME MEMURU PARK VE BAHÇELER SORUMLUSU 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 15

16 MEMUR İŞÇİ TOPLAM ERENLER BELEDİYESİ 4 - Ġnsan Kaynakları Statüsüne göre Personel Sayısı MEMUR DAİMİ GEÇİCİ SAKAT SÖZLEŞM HÜKÜML TOPLAM İŞÇİ İŞÇİ ELİ Ü BAYAN ERKEK TOPLAM TOPLAM ERKEK BAYAN Personel Eğitim Durumu ilkokul 1 Ortaokul 1 Lise 11 Önlisans 8 Lisans 12 TOPLAM : 33 ilkokul 28 Ortaokul 40 Lise 35 Önlisans 8 Lisans 7 TOPLAM : 118 ilkokul 29 Ortaokul 41 Lise 46 Önlisans 16 Lisans 19 TOPLLAM: Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 16

17 ERENLER BELEDİYESİ Personel Durumu 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 17

18 5 SUNULAN HĠZMETLER 5.1. Özel Kalem Müdürlüğü ERENLER BELEDİYESİ ÇalıĢmalarını BaĢkandan aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek. BaĢkanın randevularını düzenlemek. BaĢkana gelen davetiyeleri gün sırasına göre dökümünü yapmak, BaĢkana sunmak. Gelen telefonları not alıp, BaĢkana iletmek veya gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek. BaĢkanın seyahatlerinde bilet, otel gibi rezervasyonların yapılmasını sağlamak. Toplantı ve randevulara BaĢkanın katılıp katılamayacağını yazılı veya sözlü olarak ilgili yerlere bildirmek. BaĢkan adına gerektiğinde ölüm, kutlama ve açılıģlara çiçek göndermek veya bağıģta bulunmak. BaĢkana randevusuz gelen konukların notlarını alıp, baģkana veya ilgili birimlere iletmek. BaĢkanlık Makamına yazılı, sözlü veya elektronik posta yoluyla yapılan istek ve Ģikayetleri titizlikle inceleyip, konuyu gerekli mercilere iletmek, hızlı bir Ģekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve baģvuru sahibine en kısa zamanda sonuçlarını iletmek. BaĢkanın görüģmelerini ve görüģme talepleriyle ilgili olarak randevularını planlamak, etkili ve verimli çalıģmaya katkı sağlamak amacıyla günlük, haftalık ve aylık programlar hazırlamak. Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında iletiģimi ve bilgi akıģını sağlamak, toplantı gün ve saatlerini müdürlüklere duyurmak, toplantının organizasyonu sağlamak Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Personel ile ilgili arģivleri oluģturmak ve düzenli olarak takip etmek, Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru iģçi kontenjanlarından iģe alınacak iģçilerle ilgili iģlemleri yapmak, Kimlik kartı ve çalıģma karnesi düzenlemek, ĠĢçilerin silah altına alınmaları sebebiyle iģ akitlerinin askıya alınması ve göreve dönmeleri ile ilgili iģlemleri yapmak, Disiplin kurulunu oluģturmak, ödül ve disiplin cezalarına iliģkin iģlemleri yapmak, Toplu iģ sözleģmeleri ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artıģlarının hesaplanmasını ve sicile iģlenmesini sağlamak, Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak, Vefat, iģten çıkarma, disiplin kurul kararları ile kayıt kapama iģlemlerini yapmak, ĠĢçilerin hizmet birleģtirme iģlemlerini yapmak, Aday memurların yetiģtirilmemsi için eğitimlerin yapılmasını sağlamak, 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 18

19 ERENLER BELEDİYESİ Tüm memur, iģçi ve sözleģmeli statüde çalıģan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak eğitim faaliyetlerini yürütmek, Hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve programların uygulanmasını sağlamak, Kurum içinde görev yapan memur personelin, Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince eğitim programlarının hazırlanması iģlemlerini yürütmektir. Personelin mali hakları ile ilgili iģlemleri yürütmek, Belediye müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaģ iģlemlerini yapmak, Personelin Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili iģlemlerini yürütmek, Ģahıs emeklilik fiģleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili kurumlara göndermek, Personelin icra, nafaka, mali ve benzeri borçları ile Belediye ye iliģkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak. Kurum içi ve kurum dıģı yazıģmalarda ve evrak kayırlarında standartların oluģturulması iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak, Genel evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaģtırılması iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, Belediyenin tüm birimlerinden kurum dıģına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içersinde gönderilmesini sağlamak, Belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaģların dilekçelerine havalesi yapılarak, vatandaģın iģiyle iliģkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, Belediyeye gelen ve Belediyeden giden tüm evrakın giriģ ve çıkıģlarını kayıt altına almak, Yürürlüğe giren ilgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgelerin takibini yaparak, yayınlanan belgeleri ilgili birimlere dağıtmak, VatandaĢların istek, öneri ve Ģikayetlerine iliģkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, Müdürlüklerden Belediye dıģına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek, Belediye Meclisi ve Encümen çalıģmaları ile ilgili tüm iģ ve iģlemleri takip etmek, Meclis gündemi ve Encümen gündemini hazırlamak, Meclis üyelerine tebliğ edilmesini sağlamak, Belediye Meclisinin toplantılarının yapılabilmesini ve salonun hazırlanmasını sağlamak, Belediye Meclis toplantı tutanaklarının tutulması ve dökümünün yapılması, Meclis ve Encümen kararlarının yazılmasını sağlamak, Alınan meclis ve encümen kararlarının ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaģtırılması ve birer nüshalarının da arģivlenmesi iģlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 19

20 ERENLER BELEDİYESİ Belediye BaĢkanına vekalet eden vekillerinin, belediye meclis üyelerinin ve komisyon üyelerinin huzur haklarının tanzimini yapmak, Belediye meclis ve encümen üyelerinin özlük iģlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, Belediye encümenine girecek tüm evrakın önceden incelenmemsi, yasal dayanakları ile birlikte encümen sunulması, Meclis ve Encümen kararlarının yerine getirilmesi için BaĢkanlık Makamının emirleri doğrultusunda ilgili birimlere yazı ile talimat verilmesi, Encümen üyelerinin huzur hakkı yazılarının takip ve kontrolünü yaparak ilgili Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak, Belediye Meclis ve Encümeninin aktif ve verimli çalıģabilmesi için gerekli tüm iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, BaĢkanlığımız 2006/03 sayılı Genelgesi uyarınca uygulamaya baģlanan Alo 150-BĠMER baģvuruları ile ilgili tüm iģlemleri sağlamak, BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi BĠMER doğrudan BaĢbakanlık uygulaması olup, vatandaģlardan iletilen müracaatların (Ģikayet, talep, istek) elektronik postanın, süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak, 5.3. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Çevre temizliği ve genel temizlik çalıģmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak Ġlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak Cadde ve sokakların temizlenmesini sağlamak Semt pazarları toplandıktan sonra, atıklarını kaldırıp Pazaryerini temizlemek Müdürlük bünyesinde kurulmuģ bulunan ilaçlama ekiplerince, Ġlçemizdeki okul ve diğer resmi binalarda ihtiyaç duyulan kısımlar ile çöp araçlarını ve konteynırları ilaçlamak Ġlçemizdeki su birikintileri ve boģ arazideki sazlıkların ilaçlanmalarını sağlamak Bozulan konteynırların onarımını ve boyanmalarını sağlamak Ġhtiyaç duyulan yerlere çöp konteynırı ve bidon göndermek Müdürlük bünyesindeki araçların onarım ve bakımını yaptırmak Bina boģluklarında ve bodrumlardaki haģarat için Belediyeye müracaat edilmesi halinde, adı geçen yerleri ilaçlamak BaĢıboĢ sokak köpeklerin kısırlaģtırılma çalıģmalarını yapmak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 20

21 5.4. Fen ĠĢleri Müdürlüğü ERENLER BELEDİYESİ Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak Hizmet binaları yapmak Kötü hava koģullarında kar, buz gibi konularda mücadele ederek, halkın ulaģımını kolaylaģtırmak Ġhalelerin hazırlanmasını, kontrollerini ve kabullerini yapmak Park alanları açmak Bahçeler, mesire alanları açmak Dinlenme ve oyun alanları açmak YeĢil alanların tanzim çalıģmalarını yapmak Belediye ihtiyacı araçların tespiti ile alımlarını gerçekleģtirmek ĠĢ makinelerini çalıģtırmak Ekonomik ömrünü dolduran araçların hurdaya ayrılması ve kayıt silme iģlemlerini yapmak Her türlü yol, park, bahçe, alt ve üst yapı imalat malzemelerini almak, depolamak, kullanmak, sarf iģlemlerini yerine getirmek Atölye iģlerini yürütmek ġantiye iģlerini yürütmek Yıkım yapmak ve yaptırmak Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak Sorumluluk sahasında her türlü Bayındırlık faaliyetlerini denetlemek Hizmet içi eğitimi ve kurslar kanalı ile personeli eğitmek 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 21

22 5.5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ERENLER BELEDİYESİ Yeni yerleģim alanları planlamak, bununla ilgili çalıģmaları yapmak Ġhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüģüm projeleri geliģtirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını hazırlamak ve 4708 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek. Parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek ve encümene sevk etmek. Ġmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazıģmalarını yapmak. Ġmar plan değiģikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek Ġmar planı ihale dosyalarını hazırlamak Meclis tarafından kabul edilen plan değiģikliklerini ilan etmek, paftalarını iģlemek Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini imar mevzuatına göre incelemek. Yapı ruhsatı vermek. Yapı kullanım izin belgesi vermek. Biten inģaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek. Ruhsatlı inģaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek. Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek. Dosyaları arģivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek. Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek. Mevcut Ġmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli iģlemleri yapmak Kaçak ve Ruhsatsız yapıların takibi, kontrolü ve engellenmesi. Numarataj ve adres iģlemleri ile ilgili BüyükĢehir Belediyesine destek olmak. Yol, bina aplikasyon, plankote, imar-istikamet belirleme iģlerini yapmak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 22

23 ERENLER BELEDİYESİ 5.6. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesine ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliģkin Yönetmeliğe göre; a-) Sıhhi iģyerlerine b-) 2. ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseselere c-) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı vermek 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliģkin Yönetmeliğe göre; a-) Verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre; o a-) Tatil günlerinde ÇalıĢma Ġzni (Hafta Tatili Ruhsatı) vermek 5.7. Zabıta Müdürlüğü Ġlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak, Belediye hudutları içinde ruhsatsız iģyeri çalıģtırılmasına engel olmak, ÇeĢitli Kurum ve KuruluĢlardan gelen evraklara zamanında cevap yazmak, ġikayette bulunan dilekçe sahiplerinin Ģikayetlerini yerinde inceleyerek yanlıģ uygulamalara meydan vermemek, Ġlçemiz sınırları içinde bulunan hayvan ahırlarının sahiplerine yasanın ön gördüğü Ģekilde gerekli tebligatları yapmak, Ġlçemiz sınırları dâhilinde ruhsatsız inģaat ve yol iģgaliyesi hakkında gerekli zabıtlar tanzim edilerek inģaatlarda faaliyetin durdurulmasını sağlamak, Ġlçemiz dâhilinde 2 halk pazarı, 1 hayvan pazarı ile 1 araç muayene istasyonu bulunmakta olup, düzeni sağlamak üzere personel görevlendirmek, Belediyemize ait yazıları ilgili Kurum ve KuruluĢlara tebliğ etmek, Belediyemizin sınırları dâhilindeki yollar üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, Yol yapımında gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, denetlemek ve yol yapısı veya iģaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulması ihtimal olan yerlerde gerekli tedbirleri almak, Öğrencilerin okula giriģ ve çıkıģ saatlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Belediyemize ait yolların park yasağı olan yerlerinde, park etmek isteyen araç sahiplerine uyarıda bulunmak ve park etmesine mani olmak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 23

24 ERENLER BELEDİYESİ 5.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye hesaplarının, Belediyenin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü iģlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiģ bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulmasını yapmak, Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek, Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, Belediyenin tamamını ilgilendiren alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım onarım ve benzeri mali iģlemlere destek hizmeti sağlamak, Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını yapmak, Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam, eriģilebilir Ģekilde tutulmasını sağlamak, Mali iģlemlere iliģkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 24

25 5.9. Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ERENLER BELEDİYESİ Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Belediyede kurulduğu takdirde Strateji geliģtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak. Avrupa Birliği ne adaylık sürecinde Türkiye nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre gerçekleģen mevzuat değiģikliklerinin takibi ile gerektiğinde ilgili birimleri haberdar etmek ve yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak. AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dıģında kurulacak olan çalıģma komisyonları, platform veya diğer oluģumlardan BaĢkanlıkça onaylanan giriģimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak Belediye BaĢkanı veya Bağlı bulunduğu BaĢkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 25

26 ERENLER BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dıģ turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuģtur. Bölgedeki eğitim ve öğrenim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak. Bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaģlara gıda, yakacak, eģya, v.b. yardımlarda bulunmak. Bölgedeki vatandaģlara hobi, eğitim ve spor branģlarında kurslar düzenlemek. Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalıģmalarında katkıda bulunmak. Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve Ģenlikler yapmak. Bu festival ve Ģenlikler için bölgedeki mekânları park ve kültür merkezlerini kullanmak. Eğitim kurumları ile iģbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek. Gençlik Merkeziyle gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak. Bölgede kurulmuģ vakıf ve derneklerle müģterek çalıģmalar yapmak Sportif faaliyetlerde bulunmak, Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanıģma içinde halkın sportif faaliyetlere katılımını sağlamak. Gençler için sportif etkinlikler, yarıģmalar ve turnuvalar düzenlemek. Düzenlenen yarıģma ve turnuvalara katılmak. Milletimize mâl olan milli ve edebi Ģahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek. Faaliyet konuları ile ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak. Müdürlüğe ait demirbaģ malzemelerin sayımını yapmak ve kayıtlarını tutmak. Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, zimmet defteri tutmak. BaĢkanlık makamınca talep olunan, Kültür ve sosyal iliģkiler müdürlüğünün görev alanına giren diğer iģ ve iģlemleri yapmak veya yaptırmak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 26

27 ERENLER BELEDİYESİ Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Müdürlük ile ilgili yazıģmaları yapmak, dosyalamak, demirbaģ ve hizmet alımları ile ilgili iģlemleri yapmak. Belediye BaĢkanlığının Basın Yayın Hizmetleri ile yapacağı organizasyon ve faaliyetlerle ilgili medya iliģkilerini yürütmek. Yapılan organizasyonları yazılı, görsel ve internet medyası ve diğer ilgili kuruluģlara duyurmak. Belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak için fotoğraf ve video çekimleri yapmak, panolarda sergilemek ve arģivlemek. Belediye etkinliklerini duyurmak amacıyla basın bülteni, gazete ve broģür hazırlayarak dağıtmak. Mahalle toplantıları düzenleyerek halkın Ģikayet dilek ve temennilerini ilgili birimlere ileterek takibini yapmak. Halkın belediye ile ilgili düģünce ve önerilerini almak üzere anket uygulamak, sonuçlarını değerlendirerek arģivlemek. 6 - Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Tüm Ġdareler, Ġç Kontrol Sistemini mevzuata ve belirlenmiģ standartlara uygun bir Ģekilde oluģturmak ve uygulamak zorundadır. Belediyemizde de iç kontrol standartlarına uygun bir durum analizi yapılmıģ ve buna göre Ġç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıģtır. Eylem planında belirtilen bütün eylemler birimler tarafından uygulanmaya baģlanmıģ ve uyum süreci devam etmektedir. Belediyemiz (2) BaĢkan Yardımcısı ve (10) Daire Müdürlüğü olarak örgütlenmiģtir. Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarģik örgütlenme ile alt birimler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için Belediye BaĢkanının baģkanlığında 15 günde bir daire müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılmaktadır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 27

28 ERENLER BELEDİYESİ IIII AMAÇ VE HEDEFLER KURUMUMUZUN AMAÇ VE HEDEFLERĠNĠ SIRALAYACAK OLURSAK; ġehrimizi modern ve yaģanabilir hale getirmek, Ġmar faaliyetlerinin ve altyapının planlanması ve koordinasyonu, Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi sağlamak, Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, Sosyal refahın arttırılması, Eğitim çalıģmalarına önem verilmesi, Tanıtım ve bilgilendirme çalıģmalarının etkin bir Ģekilde sürdürülmesi, ÇağdaĢ bir yönetim anlayıģının ve bilincinin geliģtirilmesi, Yeni yeģil alanlar oluģturmak, Tam teģekküllü bir sağlık sistemi kurmak, Çarpık kentleģme yerine konut dıģı kentsel çalıģma alanları oluģturmak ve yapılaģmayı sağlamak, Alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaģtırmak, Personel politikasını geliģtirmek, Gelir ve gider iģlemlerine etkinlik ve hız kazandırmak, Ġlçemizi cazibe merkezi haline getirmek, OluĢabilecek afetlere en hızlı Ģekilde müdahale edip zararları azaltmak için gerekli önlemleri almak, Eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak, Amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teģkil etmektedir Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 28

29 ERENLER BELEDİYESİ IIIIII FAALĠĠYETLERE ĠĠLĠĠġKĠĠN BĠĠLGĠĠ VE DEĞERLENDĠĠRMELER D) MALĠ BĠLGĠLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ HARCAMA KALEMLERĠ BÜTÇE ĠLE VERĠLEN GERÇEKLEġEN 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , , Memurlar , , SözleĢmeli Personel , , ĠĢçiler , , Diğer Personel , ,55 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA PRĠM GĠDERLERĠ , , Memurlar , , SözleĢmeli Personel 5.100, , ĠĢçiler , ,31 03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Yolluklar , , Görev Giderleri , , Hizmet Alımları , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , Menkul mal G.maddi Hak Alımları , , G.menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, ,46 04 FAĠZ GĠDERLERĠ ,00 582, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri ,00 582,47 05 CARĠ TRANSFERLER , , Görev Zaraları , , Kar Amacı Gütm. KuruluĢlara Yapılan Transferler , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,74 06 SERMAYE GĠDERLERĠ , , Mamul Mal Alımları ,00 0, G.menkul Alımları ve KamulaĢtırması , , G.menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,98 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ , , Yurtiçi Sermaye Transferleri , ,27 08 BORÇ VERME , , Yurtiçi Borç Verme ,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, Personel Giderlerini KarĢılama Ödeneği ,00 0, Yedek Ödenek ,00 0, Yeni Kurulacak Daire ve Ġdarelerin Ġht. KarĢ Ödenği ,00 0, Diğer Yedek Ödenekler ,00 0,00 TOPLAM ÖDENEK , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 29

30 ERENLER BELEDİYESİ HARCAMA TÜRÜ BÜTÇE ĠLE VERĠLEN BÜTÇE GĠDERĠ 01- PERSONEL GĠDERLERĠ , , SOSYAL GÜVENLĠK PRĠMĠ GĠDERĠ , , MAL VE HĠZMET ALIMLARI , , FAĠZ GĠDERLERĠ ,00 582, CARĠ TRANSFERLER , , SERMAYE GĠDERLERĠ , , SERMAYE TRANSFERLERĠ , , BORÇ VERME , YEDEK ÖDENEKLER ,00 TOPLAM , ,90 ANA KALEM GĠDER ÖDENEK GRAFĠĞĠ 01- PERSONEL GİDERLERİ 02- SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ GİDERİ 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI 04- FAİZ GİDERLERİ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE GİDERLERİ 07- SERMAYE TRANSFERLER İ 08 -BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE İLE VERİLEN , , , , , , , , ,00 BÜTÇE GİDERİ , , ,07 582, , , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 30

31 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 31

32 ERENLER BELEDİYESİ BÜTÇE ĠLE VERĠLEN GERÇEKLEġEN 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 32

33 ERENLER BELEDİYESİ HARCAMA KALEMLERĠ BÜTÇE ĠLE VERĠLEN GERÇEKLEġEN Memurlar , ,23 SözleĢmeli Personel , ,26 ĠĢçiler , ,83 Diğer Personel , ,55 Memurlar , ,54 SözleĢmeli Personel 5.100, ,70 ĠĢçiler , ,31 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,25 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,69 Yolluklar , ,90 Görev Giderleri , ,42 Hizmet Alımları , ,85 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,32 Menkul mal G.maddi Hak Alımları , ,32 G.menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,86 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, ,46 Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri ,00 582,47 Görev Zaraları , ,15 Kar Amacı Gütm. KuruluĢlara Yapılan Transferler , ,34 Hane Halkına Yapılan Transferler , ,46 Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,74 Mamul Mal Alımları ,00 0,00 G.menkul Alımları ve KamulaĢtırması , ,00 G.menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,98 Yurtiçi Sermaye Transferleri , ,27 Yurtiçi Borç Verme ,00 0,00 Personel Giderlerini KarĢılama Ödeneği ,00 0,00 Yedek Ödenek ,00 0,00 Yeni Kurulacak Daire ve Ġdarelerin Ġht. KarĢ Ödeneği ,00 0,00 Diğer Yedek Ödenekler ,00 0,00 TOPLAM ÖDENEK , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 33

34 GELĠRĠN KODU I II III IV ERENLER BELEDİYESİ BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMA BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN YILI NET TAHSĠLATI 01 Vergi Gelirleri , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , Bina Vergisi , , Arsa Vergisi , , Arazi Vergisi , , Çevre Temizlik Vergisi , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , Özel Tüketim Vergisi , , HaberleĢme Vergisi , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , Eğlence Vergisi , , Yangın Sigortası Vergisi , , Ġlan ve Reklam Vergisi , , Harçlar , , Diğer Harçlar , , Bina ĠnĢaat Harcı , , ĠĢgal Harcı , , ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı , , Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı , , Toptancı Hali Resmi , , Yapı Kullanma Ġzni Harcı , , Diğer Harçlar , , BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , , Kaldırılan Vergi Artıkları , , Kaldırılan Vergi Artıkları , ,59 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , , Mal SatıĢ Gelirleri , , ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 5.000,00 150, Diğer Değerli Kağıt Bedelleri , , Diğer Mal SatıĢ Gelirleri , , Hizmet Gelirleri , , Ġhale Ġlan Yayın Geliri 0,00 100, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler , , Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler , , UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 5.000, , Diğer hizmet gelirleri ,00 40, Kira Gelirleri , , TaĢınmaz Kiraları , , Ecrimisil Gelirleri 0, , Sosyal Tesis Kira Gelirleri , , Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , ,74 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar , , Cari , , KiĢilerden alınan BağıĢ ve Yardımlar , , Sermaye , , KiĢilerden alınan BağıĢ ve Yadımlar , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 34

35 ERENLER BELEDİYESİ 05 Diğer Gelirler , , Faiz Gelirleri , , Takipteki Kurum Alacakları Faizleri ,00 970, Takipteki Kurum Alacakları Faizleri ,00 970, Menkul Kıymet ve GecikmiĢ Ödemeler Faizleri ,00 220, Menkul Kıymet ve GecikmiĢ Ödemeler Faizleri ,00 220, Diğer Faizler , , Mevduat Faizleri , , KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , Diğer Paylar ,00 473, ÇalıĢanlardan Tedavi Katılım Payı 0,00 473, Para Cezaları , , Ġdari Para Cezaları , , Diğer Ġdari Para Cezaları , , Vergi Cezaları , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , Diğer Vergi Cezaları , , Diğer Para Cezaları , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , , Diğer ÇeĢitli Gelirler , , Diğer ÇeĢitli Gelirler , , Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , , KiĢilerden Alacaklar 0, , Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 0, , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,95 06 Sermaye Gelirleri , , TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , , Arsa SatıĢı , , Arsa SatıĢı , , Diğer TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , , Diğer ÇeĢitli TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , ,00 09 Red ve Ġadeler (-) , Vergi Gelirleri , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , Harçlar , Diğer Harçlar , Diğer Gelirler , Para Cezaları , Vergi Cezaları ,00 GENEL TOPLAM : , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 35

36 ERENLER BELEDİYESİ BÜTÇE GELĠRLERĠ GELĠR KALEMĠ BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN YILI NET TAHSĠLATI Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , ,34 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,14 Harçlar , ,06 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , ,59 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,01 Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 Kurumlar Karları ,00 0,00 Kira Gelirleri , ,12 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdar. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00 0,00 Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00 0,00 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar , ,00 Proje Yardımları ,00 0,00 Faiz Gelirleri , ,74 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,75 Para Cezaları , ,18 Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,32 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , ,00 TaĢınır SatıĢ Gelirleri ,00 0,00 Vergi Gelirleri ( - ) , ,33 Diğer Gelirler ( - ) , ,50 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 36

37 2010 MALİ YILI GELİR GRAFİĞİ BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN YILI NET TAHSĠLATI 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 37

38 BÜTÇE GELĠRLERĠ (ANA KALEM) AÇIKLAMA BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN YILI NET TAHSĠLATI TAHSĠL ORANI (%) Vergi Gelirleri , ,80 % 95 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,13 % 63 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 % 15 Diğer Gelirler , ,49 % 107 Sermaye Gelirleri , ,00 % 68 Red ve Ġadeler ( - ) ,00 0, , ,42 % 92 GERÇEKLEġEN GELĠRĠN % ORANLARI GRAFĠĞĠ Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Sermaye Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler; ,00; 4% Teşebbüs ve Mül. Gelirleri; ,00; 6% Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar; ,00; 1% Vergi Gelirleri; ,00; 33% Diğer Gelirler; ,00; 44% 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 38

39 Hesap Kodu 2010 MALĠ YILI MĠZANI Dönem Ġçinde Yapılan ĠĢlem Kalanlar Yardımcı Hesap Kodu Borç Alacak Borç Alacak 100 KASA HESABI , , BANKA HESABI , , ,69 0 VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERMER 103 EMĠRLERĠ HESABI ( - ) , , DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 109 BANKA KREDĠ KART. ALACAKLAR HESABI , , , , , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , , , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 4.998,32 144, , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 4.851, , , , , , , , BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , , , ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , , MALĠ KURULUġ. YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , MAL VE HĠZMET ÜRETEN KUR. YAT. SERM.HESABI , , ARAZĠ VE ARSALAR HESABI 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI 252 BĠNALAR HESABI 253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 254 TAġITLAR HESABI 255 DEMĠRBAġLAR HESABI 256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 260 HAKLAR HESABI 268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) 300 BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , , ,40 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 330 HESABI , , , EMANETLER HESABI , , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 39

40 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESĠNTĠLERĠ HESABI , , , FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLAT HESABI , , , KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI , ,99 VADESĠ GEÇMĠġ, ERT. VEYA TAKSĠT. 368 VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜM. HES , , KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 391 HESABI 473,24 473, BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , ,73 KAMUYA OLAN ERT. VEYA TAKSĠT. 438 BORÇLAR HES , , , NET DEĞER HESABI , , , , YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI , , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI , , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , , , GELĠRLER HESABI 630 GĠDERLER HESABI 690 FAALĠYET SONUÇLARI HESABI 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI , , , , , , , , GELĠR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER 810 HESABI , , BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI 835 GĠDER YANSITMA HESAPLARI , , , , BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ 900 HESABI , , BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI , , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI , , ,40 0 TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ 911 HESABI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI 921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI TOPLAM , , , , , , , , , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 40

41 2- Mali Denetim Sonuçları 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Denetim Komisyonu 2010 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerin denetimini yapmıģ ve raporunu hazırlamıģtır. Belediyemiz Gelir ve Gider hesapları ve belgeleri her yıl SayıĢtay BaĢkanlığınca denetlenmektedir. B-) PERFORMANS BĠLGĠLERĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Ve Ziyaretler Programları ġehrimizde ve ilçemizde yeni açılan iģ yerlerine ziyarete gidildi. ġehrimizdeki ve ilçemizdeki düğün, sünnet cemiyetlerine davette bulunanların davetlerine gidildi. ġehrimizdeki ve ilçemizdeki hastalar ziyaret edildi. ġehrimizdeki ve ilçemizdeki cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu. Ġlçemiz sınırlarında yer alan okullar ziyaret edildi ve çeģitli ihtiyaçları karģılandı. Çocukların geliģimi açısından önemli aktiviteler gerçekleģtirildi. Okullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Okullarda diģ taraması yapıldı. ġiir dinletisi, tiyatro gösterisi gibi organizasyonlara katılım sağlandı. Ġlköğretim ve ortaöğretim düzeyinden gelen öğrencilerle röportaj yapılarak ilçemiz ve ilçemize yapılan hizmetler anlatıldı. Belediyemiz bünyesinde bina içi ve dıģarı hizmette çalıģan personel, çalıģma alanlarında ziyaret edildi, yerinde tespitler yapılarak personelin ihtiyaçları karģılandı. Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaģma ortamı sağlandı. Sünnet ġöleni düzenlendi. Personel motivasyonunu artırma amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Muhtarlar ve Meclis Üyelerine iftar yemeği verildi. Mahallelerde BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa iftar yemekleri verildi. Bayındırlık ve Ġskan Bakanı Mustafa Demir in katılımı ile Erenler Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma töreni yapıldı Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 41

42 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın katılımı ile Cemal Kamacı Spor Salonu hizmete açıldı. Özel Kalem Müdürlüğü (BaĢkanlık) Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġ EN PERSONEL GĠDERĠ , ,88 MEMURLAR , ,71 ĠġÇĠLER , ,62 DĠĞER PERSONEL , ,55 SGK DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,42 MEMURLAR 5.146, ,57 ĠġÇĠLER , ,85 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,34 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,86 YOLLUKLAR 3.000,00 283,37 GÖREV GĠDERLERĠ , ,15 HĠZMET ALIMLARI , ,90 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , ,32 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 3.000, ,74 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 42

43 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠYERARġĠK ġema VE GÖREV DAĞILIMI TABLOSU Genel Bilgiler Müdürlüğümüz Belediye BaĢkanlığına bağlı Tüm Müdürlüklerde ve bunlara bağlı birimlerde görev yapan personelin 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa ek olarak tüzük, yönetmelik, tebliğ ve kanun hükmünde kararnameye dayanarak, çalıģanların iģe giriģinden emekli olana kadar geçen süredeki özlük ve sosyal hizmet bilgilerini kaydeden, muhafaza eden ve bunlarla ilgili her türlü yazıģmayı yapan, 5393 sayılı belediye Kanununun yüklediği yükümlülükler ve Belediyemizin en yüksek karar organı olan Belediye Meclisi ile Encümenimizin tüm yazıģma ve iģlemlerini sağlayan, Belediyenin iç ve dıģ yazıģmalarının takibi amacıyla 1 Müdür ve 2 Personelden oluģan birimimizin sorumluluk alanları ve baģlıca çalıģmalarımız Ģunlardır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 43

44 Belediye Meclis ÇalıĢmaları 5747 sayılı kanun gereği Erenler Belediyesinin Meclis sandalye sayısı 26 dır.. Belediye Meclisimiz faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20.maddesine uygun olarak 15 kez toplanmıģ. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüģülerek 80 adet karar alınmıģtır. Yapılan toplantılara ait Meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuģtur. Meclis Denetim Komisyonu, Ġhtisas ve Ġmar Komisyon seçimleri, Encümen üye seçimleri ve diğer seçimler yapılmıģ olup üyelik seçimleri Ģöyle sonuçlanmıģtır; Meclis BaĢkan Vekilleri : Osman AYDIN ve Ahmet YILDIRIM Meclis Katipleri : Asil - TaĢkın Deniz BĠRDANE ve Esra GÜNĠKEN NAZ Yedek - Mehmet Hanefi KARA ve Cemil KAYA Ġmar Komisyonu : Erdal YILDIRIM, Ali BEKTAġ, Cemil KAYA, Mehmet Hanefi KARA ve Metin KAZICIOĞLU Plan ve Bütçe Komisyonu : ġenol YAVUZ, Habib BULUT, Arslan DEMĠR, TaĢkın Deniz BĠRDANE ve Hayrettin KARABAġOĞLU Denetim Komisyon : Erdal YILDIRIM, Esra GÜNĠKEN NAZ, TaĢkın Deniz BĠRDANE, Ekrem ÇĠÇEK ve Mithat DALYANOĞLU Encümen Üyeleri : Mahmut UZUN ve Ramadan TEZGEL Hal Birliği Meclis Üyeleri : Ahmet YILDIRIM ve Bedrettin YAYLALI Milli Müdafai Mükellefiyeti Üyeliği : ġenol YAVUZ ve Ertuğrul ÖZTÜRK Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği : Asil-Ali BEKTAġ ve Bedrettin YAYLALI Yedek-Ali AKDENĠZ ve Ahmet YILDIRIM Türk Dünyası Belediyeler Birliği : Ekrem ÇĠÇEK ve Erdal YILDIRIM Çiftçi Mallarını Koruma Heyeti :Asil- Arslan DEMĠR, Metin KAZICIOĞLU, Metin KIRIK, Kazım GÜRSOY ve Cemil KAYA Yedek- Ahmet YILDIRIM, Bedrettin YAYLALI, Esra GÜNĠKEN NAZ, Mithat DALYANOĞLU ve Ertuğrul ÖZTÜRK Ġmar Komisyonu faaliyet dönemi içerisinde 19 kez toplanarak tanzim edilen 25 adet komisyon raporu Meclise sunmuģtur Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 44

45 BELEDĠYE MECLĠSĠ TOPLANTI VE KARAR SAYILARI OTURUM AYI OTURUM TARĠHĠ BAġKAN TEKLĠFĠ KOMĠSYON RAPORLARI GÜNDEM MADDELERĠ TOPLAM KARAR SAYISI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS MAYIS 2. OTURUM HAZĠRAN HAZĠRAN 2. OTURUM TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM EKĠM 2. OTURUM KASIM ARALIK TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS MAYIS 2. OTURUM HAZİRAN HAZİRAN 2. OTURUM TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 45

46 Belediye Encümen ÇalıĢmaları: Belediye Encümeni faaliyet dönemi içerisinde 46 oturum gerçekleģtirmiģ olup, 384 adet karar alınmıģtır. Alınan kararlar yazılarak ilgili birimlere gönderilmiģtir. OTURUM KONUSU ENCÜMEN KARAR ADEDĠ Genel Evrak Asker Aile Yardımı 47 Zabıt Varakası 60 ĠĢgaliye 1 Ödenek Aktarması Sayılı Mad. Uygulaması / 32 Sayılı Mad. Uygulaması / 40 Sayılı Mad. Uygulaması / Sayılı Mad. Uygulaması 9 Diğer 52 Parsel SatıĢı 3 ĠĢyeri Talebi 24 Dükkan SatıĢı / Sayılı Mad. Uygulaması 108 Dükkan Devri 7 Araç SatıĢı Sayılı Mad. Uygulaması 6 Dükkan Kiralama / Sayılı Mad. Uygulaması Sayılı Mad. Uygulaması 5 Kesin Hesap 2 Baz Ġstasyonu 1 Ġnternet Cafe 1 TOPLAM 384 a- Gelen Evrak : Belediye BaĢkanlığımıza Resmi ve Özel Kurum ve KuruluĢlardan gönderilen evrakların Gelen Evrak defterine kayıtları yapılarak zimmetli olarak ilgili birimlere teslim edilmiģtir. Faaliyet dönemi içerisinde toplam 2250 adet evrak iģlem görmüģtür. b- Giden Evrak : Belediye BaĢkanlığımızın, faaliyet dönemi içerisinde belediyemiz birimleri tarafından diğer Resmi ve Özel Kurum ve KuruluĢlara yapılan toplam 3530 adet yazıģma evrakı ilgili yerlerine ulaģtırılmıģtır. c- Dilekçe : Belediye BaĢkanlığımızda faaliyet dönemi içerisinde Belediye Hizmetleri ve VatandaĢların talepleri ile ilgili toplam 3486 adet dilekçe iģlem görmüģtür. d- Posta Hizmetleri : Belediye BaĢkanlığımızca faaliyet dönemi içerisinde, 316 adeti iadeli taahhütlü mektup, 223 adeti normal mektup olmak üzere toplam 539 resmi mektup gönderilmiģtir Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 46

47 Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe Posta Hizmetleri BAġBAKANLIK ĠLETĠġĠM MERKEZĠ (BĠMER) GÖREV TANIMI BaĢkanlığımız, 2006/03 sayılı Genelge uyarınca uygulanmaya baģlanan Alo 150-BĠMER baģvuruları ile ilgili iģlemler Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Birimimiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birim Yetkilisi sorumluluğunda, 2 personel ile hizmet vermektedir. BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi BĠMER-Doğrudan BaĢbakanlık Uygulaması olup, VatandaĢlar tarafından iletilen müracaatların (Ģikâyet, talep, istek) elektronik postanın, süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi Ģeklinde gerçekleģmektedir yılı içerisinde 50 adet baģvurunun, Ġlgililerin istekleri doğrultusunda gerekli çalıģmalar yapılarak, Bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, posta, telefon alt yapısının imkânları birleģtirilerek baģvurular etkin, süratli ve doğru sonuçlandırılarak VatandaĢların istekleri en kısa zamanda çözüme ulaģtırılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 47

48 Diğer Hizmetler Memur ve ĠĢçi iģleri rutin olarak yürütülmüģ, memurlarımızın ve iģçilerimizin Bakanlık Genelgeleri doğrultusunda kadro ihtiyaçları takip edilmiģ, kararname ve yönetmeliklerle memur ve iģçilerimizin ücret tahakkukları, tayinleri, terfi iģlemleri, sicil raporları ve izin iģlemleri düzenli olarak yapılmıģtır. ĠĢçi personel ile faaliyet dönemi içerisinde, 2009 Yılında yapılan T.Ġ.S devam etmektedir. S.S.K. ve Emekli Sandığı primlerine ait bildirimler faaliyet dönemi içerisinde her ay internet ortamında ilgili kuruma iletilmiģtir. Memur ve ĠĢçi personelin puantajları tutulmuģ, her ay muntazam maaģ bordroları yapılmıģ ve mail ortamında ilgili bankaya verilmiģtir. Memur personelin intibak iģlemleri, aylık derece kademe terfileri, unvan ve kadro değiģiklikleri faaliyet dönemi içerisinde yapılmıģtır. Belediye Nüfusu olup, Buna göre hazırlanan Norm kadro ilke ve standartlarına iliģkin esaslar doğrultusunda faaliyet dönemi içerisinde Norm Kadro ÇalıĢması yapılmıģ olup, 189 memur, 95 sürekli iģçi kadrosu için kanun gereği meclis kararı alınmıģtır. Memurların yıllık gizli sicil raporları Sicil Yönetmeliğine göre sicil amirleri tarafından tanzim edilerek gizli sicil dosyalarlına konulmuģ, ayrıca 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olan personelimize kademe ilerlemesi yapılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 48

49 Belediyemizde çalıģan tüm personelin yer değiģtirme, yıllık izin, mazeret izni, sağlık izinleri kartlarına iģlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıģtır. Memur personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatları Vilayet makamına gönderilmiģtir. Dolu boģ memur kadroları ve iģgücü çizelgesi her ay ilgili kurumlara bildirildi. Kefalet kesintileri faaliyet dönemi içerisinde 4 kez tanzim edilerek dekontlarıyla beraber Kefalet Sandığı BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Toplu sözleģme gereği Disiplin Kurulu oluģturuldu. Emekli olan memur ve iģçi personellerin emeklilik evrakları tanzim edilerek Emekli Sandığına gönderildi. ĠĢçi personellerin tazminatları hesaplanarak ilgili Müdürlüğe gönderildi. Avukat sözleģmesi yenilenmiģ, belediyeye stajyer alımları yapılmıģ, gerekli evraklar tanzim edilerek. Okul ve ailelerine bilgi verilmiģtir. ĠĢçi ve memur personelin aylık bildirgeleri tanzim edilerek bilgisayarlara iģlenmiģ, dosyalarına konulmuģtur. Özürlü kontenjanları, personel istihdamı ve eylem planları faaliyet dönemi içerisinde ilgili kurumlara gönderilmiģtir. Memur ve iģçilerin nakil, emeklilik ve istifaları ile alakalı faaliyet dönemi içerisinde mevcut durum aģağıya çıkartılmıģtır sayılı kanun gereğince BekirpaĢa ve ÇaybaĢı Belediyelerinden katılan 24 adet daimi iģçinin Tarım, Çevre Orman, Karayolları ve Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüklerini nakil iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. * MEMUR ĠġÇĠ TOPLAM Emekli 7 7 Vefat Eden 0 Nakil Giden Nakil Gelen 1 1 Açıktan Atama 0 ĠĢe Giren 1 1 Ġstifa Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 49

50 PERSONEL HAREKETLERĠ Emekli Vefat Eden Nakil Giden Nakil Gelen Açıktan Atama İşe Giren İstifa İşçi Memur 1 Öneri ve Tedbirler Bilgi ĠĢlem Servisinin kurulması, Bilgisayar mühendisleri temin edilerek bilgi ağı ve bilgi alıģveriģinde çağı yakalayabilmek ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Belediyede eğitim programlarını çoğaltarak birimlerde kaliteli elemanlar yetiģtirmek, personel eğitimini yaygınlaģtırmak, bilgisayar, yabancı dil, daktilo vb. hizmetlere yönelik eğitim seminerleri vermek. Birimler arasında koordinasyonu sağlayarak aynı çatı altında çalıģan personelin ekip çalıģması yaparak baģarı ve mutluluklarının paylaģılmasını sağlamak. Personele göre iģ değil, iģe göre personel prensibine uygun olarak istihdam etmek, eğitim nitelik ve iģ tecrübelerini dikkate alarak personel motivasyonunu artırmak. EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÇALIġMALARI 2010 yılında Evlendirme Memurluğuna, evlenmek üzere 591 çift müracaat etmiģ, bunların 14 tanesi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 585 çiftin nikah akitleri yapılarak tescilleri sağlanmıģtır. Nüfus Müdürlüğüne 585 çift evlendirme bildirimi gönderilmiģ olup, Sakarya BüyükĢehir Belediyesine her ay evlenenlerin isim ve adresleri gönderilmiģtir, ayrıca evlenme oranları Sağlık il Müdürlüğüne düzenli olarak bildirilmiģtir. Evlendirme Memurluğuna 107 gelen evrak kaydı yapılmıģ, buna karģılık 150 giden evrak kaydı yapılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 50

51 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERĠ , ,10 MEMURLAR , ,46 ĠġÇĠLER , ,64 SGK DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,98 MEMURLAR , ,85 ĠġÇĠLER , ,13 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,71 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000, ,13 YOLLUKLAR 1.000,00 643,68 HĠZMET ALIMLARI 3.000, ,00 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDĠRLERĠ 4.500,00 123,90 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 51

52 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZ 2010 MALĠ YILI GĠDER HAREKETLERĠ 1- PERSONEL GĠDERLERĠ ,87 MEMURLAR ,23 Temel maaģlar, zamlar,tazminatlar,ödenekler,sosyal haklar,ek çalıģma karģılıkları ödül ikramiyeler ve diğer personel giderleri ĠġÇĠLER ,09 ĠĢçilerin ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları, fazla mesaileri, ödül ve ikramiyeler, diğer ödemeleri DĠĞER PERSONEL ,55 Belediye baģkanı ve belediye meclis üyelerine yapılan ücret ve ödemeler 2- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ ,55 MEMURLARIN EMEKLĠ SANDIĞI ÖDEMELERĠ ,54 Sosyal Güvenlik Primi ve Sağlık Primi Ödemeleri ĠġÇĠLERĠN SOSYAL SĠGORTALAR KURUMUNA PRĠM ÖDEMELERĠ ,01 ĠĢsizlik Sigoratası Fonuna, Sosyal Güvenlik Prim Ödmeleri 3- MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ ,07 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.661,25 Hammadde alımları, gıda ürünleri içecekler ve tütün alımları, tekstil ve tekstil ürünleri deri ve deri ürünleri alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, kağıt ve kağıt ürünleri alımları, kimyevi ürün alımları, kauçuk ve plastik ürün alımları, metal ürün alımları, diğer mal ve malzeme alımları, Doğrudan tüketime yönelik olmayıp nihai mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen nitelik değiģtirecek olan hammadde, ara mallar ve malzemelerdir. TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,69 Kırtasiye ve Büro malzemesi alımları,su ve temizlik malzemeleri alımları, Enerji alımları, yiyecek, içecek ve yem alımları, giyim ve kuģam alımları, Özel malzeme alımları, Güvenlik ve savunma mal ve malzeme alımları ve yapımları, Nato giderleri g.menkul alım ve kamulaģtırma giderleri,yedek parça alımları, Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 52

53 YOLLUKLAR 2.380,90 Yurt içi, yurt dıģı geçici görev yollukları, yurt içi yurt dıģı sürekli görev yollukları, yolluk tazminatları GÖREV GĠDERLERĠ ,42 Tahliye ve yasal giderler, ödenecek vergi,resim,harçlar vb giderleri, kültür varlıkları alınması ve korunması giderleri, diğer görev giderleri HĠZMET ALIMLARI ,85 MüĢavir firma ve kiģilere ödemeler, haberleģme, taģıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, devlet borçları genel giderleri, diğer hizmet alımları TEMSĠL TANITMA GĠDERLERĠ ,32 Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri MENKUL MAL,GAYRĠ MADDĠ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GĠD ,32 Menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ ,86 Hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım ve onarım giderleri, Sosyal tesis bakım ve onarım giderleri, yol bakım ve onarımı, diğer taģınmaz yapım bakım ve onarım giderleri TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ ,46 Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi giderleri, kamu personeli ilaç cenaze giderleri, diğer tedavi sağlık malzemesi giderleri, diğer ilaç giderleri 4- FAĠZ GĠDERLERĠ 582,47 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 582,47 Devlet tahvili, hazine bonosu, diğer iç borç faiz giderleri 5- CARĠ TARNSFERLER ,69 GÖREV ZARARLARI ,15 Sosyal Güvenlik Kurumuna KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER ,34 Dernek Birlik, Kurum, kuruluģ, Sandık vb. KuruluĢlara, Memurların öğle yemeğine ve Diğerlerine yardım 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 53

54 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , sayılı kanuna göre muhtaç asker aile yardımları,diğer sosyal amaçlı transferler GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,74 Ġller Bankası Verilen Paylar 6- SERMAYE GĠDERLERĠ ,98 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 Büro, iģyeri mefruģatı ve makine teçhizatı alımları, avadanlık alımları, taģıt alımları, iģ makinesi alımları, yayın alımları, giderleri. MENKUL SERMAYE VE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0,00 MüĢavir firma ve kiģilere ödemeler,ham madde,gıda ürünleri,içecekler,tütün tekstil vetekstil ürünleri,deri ve deri ürünleri,kereste ve kereste ürünleri,kağıt ve kağıt ürünleri,kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün, metal alım ürünleri ve diğer alımlar GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 0,00 Bilgisayar yazılımı, harita plan proje alımları, lisans patent ve diğer fikri hak alımları GAYRĠ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRILMASI ,00 Arazi, arsa, bina alım ve kamulaģtırılması giderleri, gemi alımları GAYRĠ MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ ,98 MüĢavir firma ve kiģilere ödemeler, malzeme taģıma, enerji, haberleģme, kira veve mütahitlik giderleri, diğer giderler 07- SERMAYE TRANSFERLERĠ 6.323,27 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 6.323,27 Yurtiçindeki kurum ve kuruluģlara veya vatandaģlara sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karģılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 54

55 BELEDĠYEMĠZ 2010 MALĠ GELĠR HARAKETLERĠ 1- VERGĠ GELĠRLERĠ ,80 MÜLKĠYET ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER ,01 Veraset ve Ġntikal, Mütorlı taģıtlar, Mülkiyet üzerinden alınan emlak vergiler DAHĠLDE ALINAN MAL VE HĠZMETLER ,14 Elektrik, havagazı, eğlence, yangın sigorta, ilan reklam vergileri, Mal ve hizmetlerden alınan diğer vergiler HARÇLAR ,06 Devletin toplum yararına sunduğu kamusal nitelikli hizmetlerden kiģilerin yarar elde etmeleri durumunda yararlananlardan alınan bedellerdir BAġKA YERDE SINIFLANDILAMAYAN VERGĠLER 3.176,59 Kaldırılan Vergi Artıkları ve baģka yerde sınıflandırılamayan diğer vergiler 3- TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,13 MAL SATIġ GELĠRLERĠ ,40 ġartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. satıģ, Diğer Değerli Kağıt Bedelleri ve Diğer Mal satıģ Gelirleri HĠZMET GELĠRLERĠ ,61 Ġhale Ġlan Yayın, Çevre ve Esenlik Hizmetleri, Sağlık hizmetleri, UlaĢtırma hizmetleri ve diğer hizmet gelirleri KĠRA GELĠRLER ,12 Ecrimisil, Sosyal Tesis, Kültür Amaçlı tesis ve Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri DĠĞER GELĠRLER 0,00 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 55

56 4- ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER ,00 KURUMLARDAN VE KĠġĠLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIġLAR ,00 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 5- DĠĞER GELĠRLER ,49 FAĠZ GELĠRLERĠ ,74 Takipteki kurum alacakları faizleri, Menkul kıymet ve gecikme ödemeler faizleri, Diğer faizler KĠġĠ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR ,75 Vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar, Kamu harcamalarına katılma payları, Diğer paylar PARA CEZALARI ,68 Ġdari para cezaları, Vergi cezaları, Diğer para cezaları DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER ,32 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6- SERMAYE GELĠRLERĠ ,00 TAġINMAZ SATIġ GELĠRLER ,00 Arsa satıģ, Diğer taģınmaz satıģ gelirleri TAġINIR SATIġ GELĠRLERĠ 0,00 Diğer taģınır satıģ gelirleri BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 56

57 2010 MALĠ YILI VARLIK HAREKETLERĠ 250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , Tarla , Arsalar , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI , Yollar , Park ve Bahçeler , Su Kuyuları 8.850, Mezarlıklar , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , BĠNALAR HESABI , Ġdare Binaları , Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar , Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler , Konutlar , Ticaret Amaçlı Binalar , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI , Tarım ve Ormancılık Makineleri 8.991, ĠnĢaat Makineleri 6.052, Atölye Makineleri 3.040, ĠĢ Makineleri , Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri , Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 1.716, Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 57

58 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 610, Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 2.790, Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 3.203, Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 211, Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 355, Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 9.440, AraĢtırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri , TAġITLAR HESABI , Otomobiller , Yolcu TaĢıma Araçları 2.423, Yük TaĢıma Araçları , Özel Amaçlı TaĢıtlar , Mopet ve Motosikletler 1.440, Motorsuz Kara Araçları 5.250, DEMĠRBAġLAR HESABI , DöĢeme DemirbaĢları 4.800, Temsil ve Tören DemirbaĢları 2.690, Seyahat, Muhaf. ve TaĢıma Amaçlı DemirbaĢ Nitel. TaĢınırlar 25, Hastanede Kullanılan DemirbaĢ Niteliğindeki TaĢınırlar 2.512, Bilgisayarlar ve Sunucular , Bilgisayar Çevre Birimleri , Teksir ve Çoğaltma Makineleri , HaberleĢme Cihazları , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları , Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri , Büro Mobilyaları , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 2.724, Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları , Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 1.710, Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 58

59 Yemek Hazırlama Ekipmanları Kütüphane Mobilyaları 875, Basılı Yayınlar 1.411, Görsel ve ĠĢitsel Kaynaklar 3.000, Öğrenmeyi KolaylaĢtırıcı Ekipmanlar 1.566, Okul Bahçesi ve Oyun DemirbaĢları , Salon Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar , Diğer Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 1.830, Kontrol ve Güvenlik Sistemleri , Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 2.207, Vitrinde Sergilenen Süs EĢyaları 2.550, Duvarda Sergilenen Süs EĢyaları Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 5.500, Seyyar Tanklar ve Tüpler 3.800, Sergileme ve Tanıtım Amaçlı TaĢınırlar 1.960, DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI 4.900, Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.900, BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , Yollar , Park ve Bahçeler , Kuyular 8.850, Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , Ġdare Binaları , Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar , Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler , Konutlar , Ticaret Amaçlı Binalar , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 59

60 Makineler , Cihazlar ve Aletler , Karayolu TaĢıtları , DöĢeme ve MefruĢat 5.209, Büro Makineleri , Mobilyalar , Beslenme, Gıda ve Mutfak DemirbaĢları 6.395, Kütüphane DemirbaĢları 3.572, Eğitim DemirbaĢları , Güvenlik kontrol ve Tedbir Amaçlı Araçlar 7.441, DemirbaĢ Niteliğindeki Süs EĢyaları 2.550, Kullanımda Olan DemirbaĢ Niteliğindeki EĢyalar 1.420, Diğer DemirbaĢlar 2.860, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , Ġdare Binaları , HAKLAR HESABI , Bilgisayar Yazılımları , Lisanslar 1.786,10 TOPLAM : , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 60

61 2010 MALĠ YILINDA ĠLLER BANKASI PAYIMIZDAN YAPILAN KESĠNTĠLER EMEKLĠ SANDIĞI ,91 SGK ,30 GÜMRÜKÖNÜ ,22 A.FUAT CEBESOY ,76 GENÇLĠK VE SPOR ,95 ORTAKLIK PAYI , KISA AVANS KREDĠSĠ ,13 BELEDĠYELER BĠRLĠĞ 7.145,26 MARMARA BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 7.645,60 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 6.323,27 SAKARYA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 3.380,38 DENETĠM DANIġMANLIK HĠZ.GĠD. (YAPIM) ,67 SOSYAL HĠZ. ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU 1.853,02 TOPLAM KESĠNTĠ MĠKTARI , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 61

62 ĠLLER BANKASI PAYI TAHAKKUK VE KESĠNTĠ TABLOSU ĠLLER BANKASI TAHAKKUK ,32 ĠLLER BANKASI KESĠNTĠSĠ ,36 ĠLLER BANKASI KALAN PAY (BELEDĠYEMĠZE NAKĠT OLARAK GELEN) ,96 ĠLLER BANKASI TAHAKKUK ĠLLER BANKASI KESĠNTĠSĠ ĠLLER BANKASI KALAN PAY ĠLLER BANKASI KESĠNTĠSĠ ,36 11% ĠLLER BANKASI KALAN PAY ,96 39% ĠLLER BANKASI TAHAKKUK ,32 50% 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 62

63 ĠLLER BANKASINCA TAHSĠL EDĠLECEK OLAN, BELEDĠYEMĠZĠN KAMU KURUM VE KURULUġLARINA OLAN BORÇLARI KURUM ADI BORÇ MĠKTARI A. FUAT CEBESOY VERGĠ DAĠRESĠ ( ERENLER ERYAP UZLAġMA ) ,90 A. FUAT CEBESOY VERGĠ DAĠRESĠ ( ÇAYBAġI YENĠKÖY UZLAġMA ) ,88 EMEKLĠ SANDIĞI GEN. MÜD. ( ERENLER VE ÇAYBAġI YENĠKÖY UZLAġMA ) ,74 SOSYAL SĠGORTALAR KUR. ( ERENLER, ERYAP VE ÇAYBAġI YENĠKÖY UZLAġMA ) ,49 SAKARYA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ( ÇAYBAġI YENĠKÖY UZLAġMA ) 116,94 SAKARYA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ( ERENLER BELEDĠYESĠ 2005 VE SONRASI ) ,08 GÜMRÜKÖNÜ VERGĠ DAĠRESĠ ( ERENLER BELEDĠYESĠ 2005 VE SONRASI ) ,14 SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU ( ERENLER VE ÇAYBAġI YENĠKÖY 2005 VE SONRASI ) ,71 A. FUAT CEBESOY VERGĠ DAĠRESĠ ( ERENLER, Ç.YENĠKÖY VE BEKĠRPAġA 2005 VE SONRASI ) ,14 BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 8.351,81 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI , TEMĠNATLI ĠKRAZ KREDĠLERĠ ( MALZEME ) , TEMĠNATLI ĠKRAZ KREDĠLERĠ ( YAPIM ) ,41 TOPLAM BORÇ MĠKTARI , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 63

64 2010 YILI ĠHALELĠ ĠġLER ĠCMAL CETVELĠ ĠHALENĠN TÜRÜ SIRA NO 1 ĠHALENĠN ADI Erenler Belediyesi Mücavir Alanlarında Vektör Mücadelesinde Kull. Ġlaç Alımı ve Kısmi Uygulama Yapılması KATILAN FĠRMA SAYISI 2 ĠHALEYĠ KAZANAN FĠRMA ADI ĠL-SAN HaĢere Ġlaçları ve Makinaları Tem.Hizm.Metal.San.ve Tic.Ltd.ġti. SÖZLEġME BEDELĠ ,00.-TL 2 Belediyemiz parklarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları alımı 2 Ankara Vizyon Peyzaj ĠnĢ.Paz.Tarım ve San.Ltd.ġti ,00.-TL 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 19.Maddesi 3 Çöp Konteyneri Alımı 2 Teksin Konteyner ve Galvaniz San.Tic.Ltd.ġti ,00.-TL 4 Plent Altı AĢınma Asfalt Alımı 1 RaĢit DÜNYA ,00.-TL Yılı Katı Atık Toplama, TaĢıma ve BoĢaltma ĠĢleri Hizmet Alımı 1 Er-Yap A.ġ ,00.-TL 6 Akaryakıt ürünleri alımı 4 Ada Doğu Karadeniz Ltd.ġti ,00-TL 7 Öğle Yemeği Hizmet Alımı 4 Multinet Kurumsal Hizmetler A.ġ ,00-TL 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 64

65 ERENLER BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠÇĠNDE KĠRAYA VERĠLEN GAYRĠMENKULLER CETVELĠ (TL) YIL NO PARSEL ALAN CĠNSĠ KĠRAYA VERĠLEN GAYRĠMENKULÜN VERĠLĠġ ġeklġ DYN.ENC.KAR. ĠLAN TARĠHĠ TOPLAM BEDEL-TL parsel 60/C nolu dükkan - Dükkan 2886/51-g md /04/ , parsel 60/F nolu dükkan - Dükkan 2886/51-g md /04/ , Parsel 2886/45.md /10/ , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 65

66 YIL NO ADA ERENLER BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠÇĠNDE SATILAN GAYRĠMENKULLER CETVELĠ (TL) PARSEL ALAN M² CĠNSĠ SATIġ ġeklġ SATILAN GAYRĠMENKULÜN DYN.MEC.KAR. DYN. ENC.KAR ,65 Dükkan 2886/45.md ,60 Dükkan 2886/45.md ,62 Dükkan 2886/45.md ,35 Dükkan 2886/45.md ,86 Dükkan 2886/45.md ,60 Dükkan 2886/45.md ,35 Dükkan 2886/45.md ,35 Dükkan 2886/45.md ĠLAN TARĠHĠ 08-12/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2010 BĠRĠM FĠYATI TOPLAM BEDELĠ , , , , , , , , ,60 Dükkan 2886/45.md /01/ , ,55 Dükkan 2886/45.md ,30 Dükkan 2886/45.md ,00 Dükkan 2886/45.md Otopark-Park Alanı 2886/45.md ,10 Dükkan 2886/45.md Konut Alanı 2886/45.md /01/ /01/ /01/ /01/ /03/ /07/ , , , , , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 66

67 Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERĠ , ,45 MEMURLAR , ,93 ĠġÇĠLER , ,52 S G K DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,76 MEMURLAR , ,10 ĠġÇĠLER , ,66 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,33 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,95 YOLLUKLAR 3.000,00 269,00 GÖREV GĠDERLERĠ , ,10 HĠZMET ALIMLARI , ,39 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDĠRLERĠ , ,43 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , ,46 FAĠZ GĠDERLERĠ ,00 582,47 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ ,00 582,47 CARĠ TRANSFERLER , ,23 GÖREV ZARARLARI , ,15 KAR AMACI GÜT. KURULUġ. YAPILAN TRANSFERLER , ,34 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR , ,74 SERMAYE TRANSFERLERĠ , ,27 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ , ,27 BORÇ VERME ,00 0,00 YURTĠÇĠ BORÇ VERME ,00 0,00 YEDEK ÖDENEK , ,00 PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ , ,00 YEDEK ÖDENEK , ,00 YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYACINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ , ,00 DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIM HĠZMETLERĠ , ,46 CARĠ TRANSFERLER , ,46 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , ,46 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 67

68 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 yılı faaliyetimiz ilçemizin sınırlarının teģekkülü ve idari yapılanma ile tamamlanmıģtır. Alt ve üst yapı hizmetleri adına ortaya konan iģler baģlangıç niteliğindedir yılında her mahallemizin eksik ve ihtiyaçlarını tesbit etmek amacı ile baģta mahalle muhtarlarımız olmak üzere birçok kiģi ve kuruluģ ile istiģareler yapılmıģtır. Ortaya çıkan sonuç, ilçe yaģayanlarımızın mahalli ve müģterek hizmetlerinin tanzim ve tesfiyesinin eģit bir biçimde yapılmasıdır. Dilmen mahallesinde yaģayan ve öğrenim gören bir çocuğun çocuk parkında oynamak ne kadar hakkı ise Hasanbey mahallesinde yaģayan bir çocuğunda o derece hakkıdır. Küpçüler mahallesindeki alt yapı hizmetleri ve yol kalitesi ne ise ġeyh köyü mahallesinde de aynısı olmalıdır. Bu yaklaģım tarzı 2010 yılında yaptığımız hizmetlere ıģık tutmuģtur. Fen iģleri müdürlüğünden içeri giren ve her hangi bir dileğini ifade etmek isteyen vatandaģımızı dikkat ve titizlikle dinlemek, talep etmiģ olduğu hususu imkanlar dahilinde gerçekleģtirmek arzusu ve gayretinde olduk yılı baģında Fen ĠĢleri müdürlüğü içerisindeki görev dağılımı tamamlanmıģ olup, hizmet verecek iģ makinesi ve araçların bakımları eksiksiz olarak yapılmıģtır. Öncelikli sorun olarak kabul ettiğimiz yol yapımı planlarımızda hiç bir aksama olmadan eksiksiz olarak tamamlanmıģtır. Her çalıģmada hiç bir destek ve yardımı bizden esirgemeyen baģta Sakarya BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız sayın Zeki TOÇOĞLU na ve değerli idare mensuplarına Ġlçe halkımız adına Ģükranlarımızı sunarız. MüĢtereken icra ettiğimiz yaklaģık 6 ay geceli gündüzlü emek sarf edilen çalıģmada ton asfalt yeni yol yapımında kullanılmıģtır. BekirpaĢa,Kadıköy, ÇaybaĢıyeniköy ve daha bir çok mahallede yaģayan insanımızın beklentilerine kısmen de olsa cevap verilmiģ ve asfalt yolları büyük ölçüde tamamlanmıģtır. Ġlçe genelinde m² kilitli beton parke yeni yol yapılmıģ olup ayrıca, mevsim Ģartları ve altyapı kazıları sonrasında bozulan m² kilitli beton parke yol tamir edilmiģtir. Mevcut trotuarların özürlü vatandaģlarımızın kolayca kullanabileceği biçimde revize edilmesine baģlanmıģtır. Halen tarım alanı niteliğini koruyan mahallelerimizde yağmur suyunun iskan alanlarından tahliyesi için yağmur suyu hatları döģenmiģtir m² trotuar yenilenmiģ adet bordür kullanılmıģtır. Ġlçe insanımızın kültür bilgi ve becerisinin geliģimi ile meslek edinme kursları çerçevesinde gayretler içerisinde bulunan ilçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün belediyemizden talep ettiği her hususu eksiksiz olarak yerine getirme gayretindeyiz. Halk Eğitim Müdürlüğümüzün her konuda kurs ve derslik açması bireysel eğitime katkıda bulunmasının bu ilçeye verilecek en büyük hizmet olduğu kanaatindeyiz. Ülkemizde, ilimizde, ilçemizde olabilecek doğal afetlere karģı yardım ve kurtarma organizasyon çalıģmalarımız 2010 yılında Sakarya Valiliği ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı birimleri ile koordineli olarak devam ettirildi. Araç parkımız ve personelimiz 7 gün ve 24 saat göreve hazır bekletilmektedir. Yıl içerisinde 22 adet yeni çocuk oyun grubu alınarak montajı tamamlanmıģtır. Mevcut parkların tamir ve bakımları eksiksiz olarak yapılmıģtır. Çocuklarımızın güvenliği için oyun alanları parapet duvar ve panel çitlerle çevrilmiģtir yılında yaptığımız bir çok iģ ve hizmet faaliyet raporumuzda ifade edilmiģ olup, BaĢkanlık makamı, Meclis Üyeleri ve Ġlçe halkının taktir ve tetkiklerine sunulmuģtur Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 68

69 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA AÇILAN VE DOLGU YAPILAN YOLLAR ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( m ) AÇIM VE DOLGU ĠġĠ ERENLER 1103(363m)-1105(388m)-1172(111m)-1180(87m)-1182(330m)-1123(62m)- 1073(165m)-1165(222m)-1077(173m)-1092(60m)-1166(127m)-1115(39m)- 1051(60m) 2187 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ YENĠ MAHALLE 2023(167*2)-2020(179*4) 346 m (geniģletme) AÇIM VE DOLGU ĠġĠ KÜPÇÜLER 3055(80m)-3061(176m) 3042(293m) 549 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ ÇAYBAġI YENĠKÖY KANARYA SOK.(100)-BELEDĠYE PARSELLERĠNE AĠT YOLLAR(200) 300 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ HACIOĞLU EVLĠYA ÇELEBĠ CAD.(95m) GĠRĠġ KISMI-5054(71m) 166 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ BAĞLAR 7006(78m)-7071(132m)-7026(52m)-7043(30m)-7042(26m)-7011(31m)- 7015(107m)-7022(28m)-7017(73m)-7026(57m) 614 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ YEġĠLTEPE 8011(30m)-8073(111m)- 141 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ ÇAYKIġLA LEYLAK SOK.(64m)- ÇAYKIġLA ĠLK ÖĞR. OKUL YOLU(293m) 357 m AÇIM VE DOLGU ĠġĠ EPÇELLER SEPETÇĠLER SOK(150m) 150 m BELEDĠYEMĠZ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE ĠMAR YOLU AÇILMASI VE DOLGU YAPILMASI ÇALIġMALARINDA 4810 MT YOL AÇILMIġTIR Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 69

70 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA HĠZMET ALIMI ĠLE AÇILAN VE DOLGU YAPILAN YOL VE ALANLAR ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( TON ) AÇIM VE DOLGU ĠġĠ ÇAYBAġI YENĠKÖY TUAPSALAR HAHALLESĠ MESĠRE ALANI DÜZENLEME ÇALIġMALARI YAPILDI.9262 M³ TOPRAK KAZISI YAPILDI.TESFĠYE EDĠLDĠKTEN SONRA FUTBOL SAHASI ÇĠMLENDĠRĠLDĠ AÇIM VE DOLGU ĠġĠ BAĞLAR TON DOLGU ĠLE 112 MT SOKAK AÇIMI YAPILMIġTIR. BELEDĠYEMĠZ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE HĠZMET ALIMI YAPILARAK 102 MT YOL AÇIMI VE MESĠRE ALANI ĠÇERĠSĠNDE SAHA DÜZENLEMESĠ YAPTIRILMIġTIR Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 70

71 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA KĠLĠTLĠ BETON PARKE YOL YAPIMI ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( M² ) K.B.P YAPIMI ERENLER ÇĠĞDEM SOK. K.B.P YAPIMI YENĠ MAHALLE MUHTARLIK K.B.P YAPIMI HACIOĞLU 5054 K.B.P YAPIMI DĠLMEN 6022 K.B.P YAPIMI HASAN BEY MAH. MEYDAN DÜZENLEMESĠ ERENLER ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE M² KĠLĠTLĠ BETON PARKE YOL YAPILMIġTIR K.B.P YAPIMI ġeyh MAH. ĠLKÖĞRETĠM OK. K.B.P YAPIMI BAĞLAR K.B.P YAPIMI ÇAYKIġLA MAH. ĠLK ÖĞR. YOLU K.B.P YAPIMI EPÇELLER MAH. SEPETÇĠLER SOK Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 71

72 2010 YILI ĠÇERĠSĠNDE ERENLER ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE 15 SOKAK KĠLĠTLĠ BETON PARKE ĠLE KAPLANMIġ TIR.BU ÇALIġMALARDA TOPLAM m² KĠLĠTLĠ BETON PARKE HARCANMIġTIR. ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 ALTYAPI ÇALIġMALARI SONRASINDA MEVSĠM ġartlari VE ALTYAPI ÇALIġMALARINDA BOZULAN KĠLĠTLĠ BETON PARKE YOL VE TRETUARLARIN BELEDĠYE PERSONELĠNCE YAPILAN TAMĠR ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( M² ) K.B.P TAMĠRĠ ERENLER HALK KENT K.B.P TAMĠRĠ YENĠ MAHALLE K.B.P TAMĠRĠ KÜPÇÜLER Ayrık sok.-alev sok.-yaprak sok. K.B.P TAMĠRĠ K.B.P TAMĠRĠ K.B.P TAMĠRĠ K.B.P TAMĠRĠ TABAKHANE HACIOĞLU DĠLMEN BAĞLAR YUNUS EMRE CAD (P) DR.SADIK AHMET CAD ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI DAHĠLĠNDE ALTYAPI VE MEVSĠM ġartlari ĠLE BOZULAN K.B.P YOLLARDA BELEDĠYE PERSONELĠNCE M² KĠLĠTLĠ BETON PARKE TAMĠRĠ YAPILMIġTIR K.B.P TAMĠRĠ B.ESENCE Çocuk parkı 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 72

73 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 ALTYAPI ÇALIġMALARI SONRASINDA MEVSĠM ġartlari VE ALTYAPI ÇALIġMALARINDA BOZULAN KĠLĠTLĠ BETON PARKE SOKAKLARIN HĠZMET ALIMI ĠLE YAPTIRILMASI ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( M² ) K.B.P TAMĠRATI K.B.P TAMĠRATI ERENLER TABAKHANE ERENLER ĠLÇESĠ SINIRLARINDA TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN ALTYAPI ÇALIġMALARI SONRASINDA MEVCUT KĠLĠTLĠ BETON PARKE KULLANILARAK 8374 M² TAMĠRAT YAPILMIġTIR. K.B.P TAMĠRATI HACIOĞLU ġehġt AHMET ĠġÇĠ SOKAK CUMHURĠYET CADDESĠ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 73

74 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA BELEDĠYE PERSONELĠNCE YAPILAN TRETUAR ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( M² ) TRETUAR ERENLER ÇĠĞDEM SOK. TRETUAR YENĠ MAHALLE 2067 TRETUAR KÜPÇÜLER 3005 TRETUAR TABAKHANE DEĞĠRMEN CAD ERENLER ĠLÇESĠ SINIRLARI DAHĠLĠNDE 1795 M² KĠLĠTLĠ BETON PARKE TRETUAR YAPILMIġTIR. TRETUAR HACIOĞLU CUMHURĠYET CAD TRETUAR DĠLMEN MĠMAR SĠNAN CAD TRETUAR BAĞLAR BAĞLAR CAD TRETUAR YEġĠLTEPE ERTUĞRUL GAZĠ CAD. TRETUAR BEKĠRPAġA SÖĞÜT CAD Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 74

75 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA BORDÜR DÖġENMESĠ ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( M ) BORDÜR YAPIMI ERENLER BORDÜR YAPIMI YENĠ MAHALLE Muhtarlık önü ÇĠĞDEM SOK- TELEKOM KAZILARI BORDÜR YAPIMI TABAKHANE Yunus Emre ilk öğ TELEKOM KAZILARI BORDÜR YAPIMI HACIOĞLU Cumhuriyet Cad TELEKOM KAZILARI BORDÜR YAPIMI DĠLMEN MĠMAR SĠNAN CAD TELEKOM KAZILARI BORDÜR YAPIMI BAĞLAR BAĞLAR CAD- BORDÜR YAPIMI YEġĠLTEPE Ertuğrul Gazi Cad.- BORDÜR YAPIMI BÜYÜKESENCE Çocuk parkı BORDÜR YAPIMI ġeyhköyü Ġlk öğretim okulu BORDÜR YAPIMI BEKĠRPAġA PĠRAHMETLER Erenler ilçe sınırlarında yapılan yol,trotuar ve tamir çalıģmalarında adet bordür kullanılmıģtır ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠNCE 2010 YILI ĠÇERĠSĠNDE CADDE VE SOKAKLARIMIZDA TOPLAM ADET BORDÜR TAġI DÖġEME ĠġĠ YAPILMIġTIR Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 75

76 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA ĠLÇE GENELĠNDE YAPILAN ALTYAPI ÜSTYAPI KAZILARI DÖKÜNTÜ VE ATIK MALZEME NAKĠLĠ ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( M³ ) HARFĠYAT ERENLER SEBZE HALĠ TEM.-ULUYOL BÖLGESĠ ASFALT ÇALIġMALARI HARFĠYAT YENĠ MAHALLE ĠLÇE EMNĠYET MÜD. TADĠLAT TELECOM ALT YAPI KAZILARI HARFĠYAT KÜPÇÜLER TELECOM ALT YAPI KAZILARI HARFĠYAT TABAKHANE TELECOM ALT YAPI KAZILARI HARFĠYAT HACIOĞLU KENAN ġentürk CAD. TAMĠR TELECOM ALT YAPI KAZILARI HARFĠYAT DĠLMEN TELECOM ALT YAPI KAZILARI HARFĠYAT BAĞLAR HARFĠYAT YEġĠLTEPE ERTUĞRUL GAZĠ CAD-8029 HARFĠYAT BÜYÜKESENCE YAĞ.SUYU KANAL TEM. HARFĠYAT ġükrġye YAĞ.SUYU KANAL TEM.-26.CADDE ONARIM HARFĠYAT SARICALAR ÇOCUK PARKI YAPIMI- HARFĠYAT ÇAYBAġI KARANFĠL SOK.-SAĞLIK OCAĞI-GÜL SOK. HARFĠYAT SARICALAR ÇOCUK PARKI YAPIMI- HARFĠYAT KADIKÖY REKLAJ VE ASFALT ÇALIġMALARI HARFĠYAT EMĠRLER CADDE TEMĠZLĠĞĠ HARFĠYAT HASANBEY MAH. ÇOCUK PARKI YAPIMI HARFĠYAT BEKĠRPAġA ASFALT TAMĠR- HARFĠYAT KÜÇÜK ESENCE K.ESENCE KAMIġLI YOLU ASFALT ERENLER BALEDĠYESĠ ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE ALT YAPI,YOL AÇIM ÇALIġMALARI TAMĠR, TADĠLAT ĠġLEMLERĠ VE ĠLÇE TEMĠZLĠĞĠNDE ORTAYA ÇIKAN TOPLAM 20100,00 M³ HARFĠYAT NAKĠL EDĠLMĠġTĠR Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 76

77 ERENLER ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2010 YILINDA YAPILAN ASFALT TAMĠRĠ ĠġĠNE AĠT TABLO ĠġĠN ADI MAHALLE CADDE / SOKAK TOPLAM ( TON ) ASFALT TAMĠR ERENLER ĠLÇE EMNĠYET MÜD ASFALT TAMĠR KÜPÇÜLER TEPE SOK.-GÜNEġ SOKAK ASFALT TAMĠR ÇAYBAġI M.FEVZĠ ÇAKMAK CAD. ASFALT TAMĠR ASFALT TAMĠR ASFALT TAMĠR HACIOĞLU DĠLMEN BAĞLAR ġ.salġh POLAT SK GĠR TÜRBE CADDESĠ-KADIRGA CAD ASFALT TAMĠR YEġĠLTEPE 8037-ATATÜRK BULVARI ASFALT TAMĠR HASANBEY 1150 PARSEL ASFALT TAMĠR BEKĠRPAġA SÖĞÜT CAD-NEHĠR CAD.- ASFALT TAMĠR BÜYÜKESENCE BÜYÜKESENCE VE ÇÖKEKLER YOLU ASFALT TAMĠR ÇAYKIġLA MAHALLE YOLLARI ASFALT TAMĠR KOZLUK KOZLUK MAH. ALAN CUMA YOLU ERENLER ĠLÇESĠNE AĠT 12 MAHALLE 81 SOKAK 10 CADDEDE YAPILAN ASFALT YAMASI ÇALIġMALARINDA 4210 TON ASFALT KULLANILMIġTIR. BELEDĠYEMĠZ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE ASFALT TAMĠR ÇALIġMALARINDA 4210 TON ASFALT KULLANILMIġTIR 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 77

78 SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE ATILAN ASFALT TABLOSU CADDE-SOKAK MĠKTAR BĠRĠM BEKĠRPAġA ,50 TON EPÇELER ,08 TON HOROZLAR 707,58 TON HOROZLAR-KAYALAR 1.293,12 TON HÜRRĠYET MAH.-M.AKĠF CAD. 760,96 TON TEPE MAH.-YEġĠLTEPE CAD ,76 TON TUAPSALAR MAH.MENEKġE SOK. 576,20 TON B.ESENCE-ÇÖKEKLER 15,30 TON KÜP.HATĠP-BAHAR-7124.S. 18,38 TON YENĠ MAH SOKAKLAR 937,84 TON S ,40 TON YEġĠLTEPE MAH SK. 967,72 TON 8046 SOKAK 312,56 TON 1063.SOKAK 2.079,00 TON SOKAKALAR 1.153,16 TON NĠLÜFER ,22 TON YENĠ MAH.2061.SOKAK 238,00 TON YENĠ MAH.2097.SOKAK 1.083,00 TON NĠLÜFER SOKAK 415,76 TON 1125.SOKAK 364,88 TON 1127.SOKAK 1.039,56 TON 1139.SOKAK 2.322,16 TON TOPLAM ,14 TON 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 78

79 PARK VE BAHÇELER Ġlçemiz genelindeki yeģil alan ve parkların 2010 yılı boyunca genel temizlikleri aralıksız olarak yapılmıģtır. YeĢil alan ve parklarımızdaki mevcut ağaç ve bitkilerin çapalama ve budamaları yapılmıģtır. Umumun kullanımına ait park yeģil alan, resmi kurumlar, mezarlıklar ve sokaklarımızda her yıl olduğu gibi çim biçimi yapılmıģtır. Yıl içerisinde fidan alımı yapılmadığından tabii yoldan temin edilen fidanlar Erenler mahallesinde Orman Park adı altında düzenlenecek sahada muhafaza edilerek dikime hazır Ģekilde bekletilmektedir. Yıl içerisinde dikilen ve mevcut fidanların sulamaları yapılmıģtır. Bozulan ve yıpranan çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımı yapılmıģtır. AĞAÇ VE FĠDAN DĠKĠMĠ 370 adet zakkum 505 adet bahardalı 700 mt ateģ dikeni 1070 adet kartopu 50 adet toros sediri 50 adet himalaya sediri 55 adet leylandi 2 adet mavi ladin 450 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı 970 adet çınar ağacı Küçüktepe orman parkına dikildi. fidanlar Doğançay dan temin edildi 5 adet top akasya Hacıoğlu mahallesi sokak da bulunan çocuk parkına dikildi 7 adet çınar ağacı Hacıoğlu mahallesi 5068.sokağa dikildi 17 adet çam ve köknar ağacı Hasanbey mahallesine dikildi. 3 adt çınar fidanı Bağlar Mahallesi Yıldıztepe caddesine dikildi. 4 adet çınar fidanı Hacıoğlu Mahallesi Cumhuriyet caddesine dikildi 48 adet çınar fidanı ÇaybaĢıyeniköy Mahallesi parklarına dikilmiģtir. Küpçüler Mahallesi ilköğretim okuluna 100 adet çınar fidanı dikildi. YOL DÜZENLEME VE ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Ġlçemizde yapımı tamamlanmıģ tüm trotuarlar ve yollar özürlü vatandaģlarımızın sorunsuzca kullanabileceği biçimde revize edilmeye baģlanmıģtır. Ana arterlerde araç trafiği aksatacak kazaya sebebiyet verecek noktalarda çöp konteynerlerimize cep yapım iģi devam etmektedir Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 79

80 Pirahmetler, Büyük Esence, ÇaykıĢla, ġeyh mahallesi,çaybaģıyeniköy mahallesi Derya sokak,yeģiltepe caddesinde iskan sahasından yağmur suyunun tahliyesi için beton büz döģenmiģ olup hat üzerine muayene bacaları tesis edilmiģtir. Dilmen mah sokaklarda yağmur suyu mazgalı yapıldı Erenler mah sokaklarda yağmur suyu mazgalı yapıldı. Tabakhane mah sokaklarda yağmur suyu mazgalı yapıldı. Hacıoğlu mah sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. BekirpaĢa mah. Söğüt caddesi yağmur suyu mazgalı yapıldı. Bağlar mahallesi 7018.sokakta yaya emniyetinin sağlanması için metal korkuluk yapılmıģtır. Hacıoğlu mahallesi 5054.sokağın açım ve parke kaplama iģi yapılmıģtır. Açım esnasında imar yoluna tecavüzlü 1 katlı binanın yıkımı gerçekleģtirilmiģtir. Tuapsalar mahallesinde otobüs durağı yapılacak noktalarda taban betonlaması yapılmıģtır. Erenler mahallesi 1150.sokakta 13.50m uzunluğunda istinat duvarı yapılmıģtır. Bağlar mahallesi 7096.sokakta m uzunluğunda istinat duvarı yapılmıģtır. Erenler mah sokakta 12m uzunluğunda istinat duvarı yapılmıģtır. Hacıoğlu mahallesi sokağa tecavüzlü sundurma, avlu, ve elektrik direkleri kaldırılarak yol altyapı çalıģmalarına müsait hale getirilmiģtir. Ekim ayı sonunda ÇaybaĢıyeniköy Mahallesi ve çevresinde etkili olan yağıģ, sele ve derenin taģmasına sebep olmuģtur. Devlet Su ĠĢleri müdürlüğü, Saski müdürlüğü, ve Karayolları müdürlüğü ekipleri ile müģtereken yürütülen çalıģmalarda aģırı yağıģ sebebiyle oluģan dere ve kanallardaki suyun tahliyesi sağlanmıģtır. Hacıoğlu mahallesi 5027.sokağa tecavüzlü sundurma ve avlular yıkılmıģ stabil vaziyette araç ve yaya trafiğine açılmıģtır. Kanalizasyon doğalgaz ve haberleģme altyapı eksikleri tamamlanan yol 2011 yılı içerisinde asfalt ile kaplanacaktır. Hasanbey mahallesi çocuk parkı betonarme temel yapılarak yükseltilmiģ ve çocukların güvenliği için 80 cm parapet duvar yapılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 80

81 Karlı ve buzlu havalarda yol güvenliğinin sağlanması ve ulaģımın aksamaması için gece ve gündüz nöbetçi araç ve personel bırakılmıģtır. Devlet meteoroloji genel müdürlüğünün günlük verileri titizlik ile incelenerek Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Afet Koordinasyon masasından gelen talimatlar doğrultusunda çalıģmalar yürütülmüģtür. PREFABRĠK BETON AVLU VE PANEL ÇĠT ĠġLERĠ Erenler mahallesi sokak, Yenimahalle , Hacıoğlu mahallesi , küpçüler mahallesi ve Hürriyet mahallesinde yol yapım çalıģmalarında bozulan vatandaģa ait bahçe duvarları toplam 190 m prefabrik beton avlu yapılarak tamir edilmiģtir. Hasanbey mahallesi futbol saha düzenlemesi yapılarak çevresine 276 mt kafes tel yapılmıģtır. Erenler mahallesi 1073.sokak çocuk parkı 28 m uzunluğunda dekoratif ve koruyucu panel çit ile çevrilmiģtir. Tuapsalar mahallesinde tesfiye ve çimlendirme iģlemi biten futbol sahasının çevresi 210 metre dikenli tel ile çevrilmiģtir. KADEME VE TEKNĠK SERVĠS Erenler belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü araç bakım kademesinde belediye personeli tarafından 1026 adet tamir bakım ve onarım yapılmıģtır. Özel servise yaptırılan bakım adedi 144 tür. Toplam 1170 kalem tamir ve bakım yapılmıģtır. Arazi çalıģmaları sırasında ve hareket halindeki araçlarımızın arızalarına yerinde müdahale yapılarak onarımları yapılmıģtır. Kademe personeli ve park bahçeler ekibinin müģtereken yürüttüğü çalıģmada mevcut çocuk oyun gruplarının bakımı,boyaması,mekanik aksamın tamiri ve parça değiģtirilme iģi yıl boyunca yapılmıģtır. Ses yayın sisteminiz merkezi olup bölgesel veya genel yayın olarak çalıģmaktadır. Kaliteli ve anlaģılır yayın yapılabilmesi için sistem 2010 yılında tamamıyla revize edilmiģtir. Ġlave yapımlar ile ÇaybaĢıyeniköy mahallesi ve BekirpaĢa mahallesi merkezi yayına dahil edilmiģtir. Erenler merkez mahallesi ses alıcı anfikatör sayısı 31 dir. Sisteme 11 adet yeni anfikatör alıcı, 10 konsol, 31 adet enerji kablosu, 30 adet 150 w hoparlör, 20 adet alıcı Ģifre kartından ibaret olup 31 adet alıcının frekans çevirimi yapılmıģtır. Sistem faal durumda olup hizmet vermektedir. ÇaybaĢıyeniköy merkez mahallesi, Ekinli, Yazılı, ReĢitbey, Değirmendere ses alıcı anfikatör sayısı 48 dir. Bütünü ile sistem 3 adet yeni anfikatör alıcı.11 adet 150 w hoparlör, 4 adet ünite, 2 adet konsol, 2 adet enerji kablosu, 40 adet alıcının Ģifre kartı değiģmiģtir. 5 adet alıcının frekans çevirimi yapılmıģtır. Sistem faal durumda olup hizmet vermektedir. BekirpaĢa merkez mahallesi Büyükesence, Hasanbey, ÇaykıĢla, Sarıcalar, ġeyhköy, Epçeller, Horozlar, KamıĢlı, Emirler, Alancuma, Sepetçiler mahallelerinde ses alıcı anfikatör sayısı 27 dir. Bütünü ile sistem 27 adet anfikatör alıcı, 24 adet 150 w hoparlör, 5 adet konsol, 15 adet enerji kablosundan oluģmaktadır. Sistem faal durumda olup hizmet vermektedir. Yıl içerisinde elektik birimimizce 244 adet tamir ve bakım iģlemi yapılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 81

82 ERENLER BELEDĠYESĠ YENĠ HĠZMET BĠNASI ĠNġAATI 2010 YILI ĠLERLEME RAPORU OCAK AYI Temel kazı imalatlarına baģlandı. ġubat AYI Temel kazı imalatları tamamlanarak tesviye betonu altı dolgu imalatlarına baģlandı. MART AYI Temel altı yalıtım ve kiriģli radye temel imalatları tamamlanarak temel içi geri dolgularına baģlandı. NĠSAN AYI Temel atma töreni yapıldı. Bodrum kat betonarme imalatları tamamlanarak yalıtım imalatlarının yapılmasına baģlandı Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 82

83 MAYIS AYI Zemin kat betonarme imalatları tamamlandı. Temel çevresi drenaj imalatları tamamlandı. Bodrum katta gaz beton bölme duvar imalatları tamamlandı. HAZĠRAN AYI Birinci kat betonarme imalatları tamamlandı. Teras kat betonarme parapet imalatları tamamlandı. Zemin kat gaz beton ve tuğla bölme duvar imalatları tamamlandı. TEMMUZ AYI Meclis toplantı salonu üzeri ve tonoz çatı çelik konstrüksiyon imalatları tamamlandı. Birinci kat gaz beton ve tuğla bölme duvar imalatları tamamlandı. Bodrum katta sıva imalatlarına baģlandı. AĞUSTOS AYI Bodrum katta sıva imalatları tamamlandı. Bodrum katta Ģap imalatları tamamlandı. Bodrum kat tavan boyalarına baģlandı. Bodrum kat havalandırma imalatları tamamlandı. Zemin katta sıva imalatlarına baģlandı. DıĢ cephe prekast cephe kaplama imalatlarına baģlandı. Ġklimlendirme sistemi altyapı montajlarına baģlandı. Trafo binasına ait imalatlar yapıldı. Tonoz çatı üzeri kaplaması yapıldı Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 83

84 EYLÜL AYI DıĢ cephede prekast cephe kaplama imalatlarına devam edildi. Elektrik tesisatlarına ait sorti, tava jeneratör ve ups imalatlarına devam edildi. Sıhhi tesisat ve yangın tesisatı montajlarına devam edildi. Ġklimlendirme sistemi altyapı montajlarına devam edildi. Zemin katta sıva imalatları tamamlandı. Bodrum kat seramik kaplama imalatlarına baģlandı. Asansör imalatlarına baģlandı. EKĠM AYI DıĢ cephede prekast cephe kaplama imalatlarına devam edildi. Teras kat ısı ve su yalıtım imalatlarına tamamlandı. Teras kat Ģap imalatları tamamlandı. Teras kat seramik kaplama imalatlarına baģlandı. Birinci katta sıva imalatları tamamlandı. Asansör imalatlarına devam edildi. Sıhhi tesisat ve yangın tesisatı montajlarına devam edildi. Ġklimlendirme sistemi altyapı montajları tamamlandı Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 84

85 KASIM AYI DıĢ cephede prekast cephe kaplama imalatlarına devam edildi. Sıva imalatları tamamlandı. Boya imalatlarına devam edildi. Teras kat seramik imalatlarına devam edildi. Elektrik kablolarının montajlarına baģlandı. ARALIK AYI DıĢ cephede prekast cephe kaplama imalatlarına devam edildi. Boya imalatlarına devam edildi. Islak hacimlerde seramik kaplama imalatlarına tamamlandı. Asma tavan imalatlarına baģlandı. VRF tesisatlarının montajına devam edildi. Elektrik kablolarının montajlarına devam edildi. Elektrik armatür ve Ģalt grubu montajına baģlandı Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 85

86 Fen ĠĢleri Müdürlüğü Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERĠ , ,65 MEMURLAR , ,06 ĠġÇĠLER , ,59 SGK DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,75 MEMURLAR 6.134, ,83 ĠġÇĠLER , ,92 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,26 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,25 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,68 YOLLUKLAR 1.000,00 659,51 GÖREV GĠDERLERĠ 5.000, ,58 HĠZMET ALIMLARI , ,23 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDĠRLERĠ , ,55 G.MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,46 SERMAYE GĠDERLERĠ , ,98 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0,00 G.MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , ,98 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 86

87 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAZI ÇALIġMALAR 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 87

88 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR DURUMU : 2010 yılı içinde 637 adet imar durumu verilerek, karģılığında ,00-TL imar harcı alınmıģtır. ĠFRAZ TEVHĠD YOL TERKĠ : 74 adet dosya ifraz-tevhid-yol terki ile ilgili olarak encümene girmiģ, karara bağlanmıģ ve ,92 TL harç çıkmıģ olup, ,62 TL tahsil edilmiģtir. HĠSSE SATIġI ĠHDAS - YER SATIġI VE KAMULAġTIRMA : 9 adet hisse satıģı dosyası encümene girmiģ ve toplam ,05 TL satıģ bedeline karģılık ,05 TL tahsil edilmiģtir. 15 adet ihdas, yer satıģı dosyası encümene girmiģ ve toplam ,82 TL satıģ bedeline karģılık, ,62 TL tahsil edilmiģtir. 4 adet kamulaģtırma dosyası encümene girmiģ olup, söz konusu dosyalardan 1/21 pafta, 8208 sayılı parsel sahibi Bahattin BAYINDIR a 5.000,00 TL bedel ödenerek, 2 pafta, 2751 sayılı parsel sahibi Fatma ÖZĠġ e 2.190,00 TL bedel ödenerek, 2 pafta, 2750 sayılı parsel sahibi Haydar BUDAK a 3.295,00 TL bedel ödenerek kamulaģtırma iģlemleri tamamlanmıģtır. 43 pafta 157 ( 607 ) ada, sayılı parsellerin sahibi Ali YEġĠL e 4.727,00 TL bedel ile pazarlık yapılmıģ, tapu iģlemleri tamamlanmamıģtır. ĠNġAAT RUHSATLARI : 2010 yılında 124 ü yeni yapı, 20 si mevcut bina, 11 i mevcut + ilave kat, 36 sı tadilat, 7 si yeniden, 13 ü yenileme, 3 ü isim değiģikliği, 2 si kullanım değiģikliği, 5 i istinat duvarı, 1 i su deposu ( 79 u iģyeri, 466 sı daire, 1 i spor salonu, 16 sı depo, 2 si otel, 7 si imalathane, 1 i alıģveriģ merkezi, 11 i ofis iģyeri, 54 ü kömürlük, 40 ı garaj, 29 u sığınak, 5 i kapıcı dairesi,1 i yurt, 1 i düğün salonu, 1 i bekçi kulübesi, 1 i trafo, 6 sı istinat duvarı, 1 i su deposu, 1 i rehabilitasyon merkezi, 1 i restaurant ) olmak üzere toplam 222 adet inģaat ruhsatı kesilmiģ ve karģılığında ,00-TL bina inģaat harcı, ,00- TL otopark harcı ve ,00 TL diğerleri ( iģgaliye ücreti, yol katılım bedeli, fenni ve sıhhi tetkik ücreti, jeolojik rapor onayı, bina iģlenmesi, ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, ruhsat temdidi ücretleri) olmak üzere toplam ,00- TL harç alınmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 88

89 ĠSKAN RUHSATLARI : 2010 yılında 87 si yeni yapı, 3 ü mevcut bina, 8 i ilave kat, 40 ı tadilat, 7 si yeniden, 12 si yenileme ve 3 ü güçlendirme-tadilat, 1 i kullanım değiģikliği (117 si iģyeri, 349 u daire, 38 i kömürlük, 19 u sığınak, 23 ü garaj, 8 i depo, 3 ü okul, 1 i restaurant, 1 i fırın, 3 ü ofis iģyeri, 5 i imalathane) olmak üzere toplam 161 adet iskan ruhsatı verilmiģ ve karģılığında toplam ,82-TL iskan harcı alınmıģtır. RUHSATSIZ VE PROJE HĠLAFI ĠNġAATLAR : 2010 yılında 21 bina hakkında düzenlenen zabıt evrağı encümene sunulmuģtur. Belediye Encümenince 3 adet bina için proje hilafı kısımların yıkılması ve imara uygun hale getirilmesi Ģartıyla ruhsata bağlanmasına karar verilmiģtir. Bunlar hakkında ,95-TL para cezası verilmiģ olup, ,00-TL tahsil edilmiģtir. Ruhsatsız ve proje hilafı binalardan 1 adet binaya ruhsat verilmiģtir yılı içinde 7 adet ruhsatsız bina sahibi hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuģtur. Belediye Encümenince 18 adet bina için yıkım kararı çıkmıģ olup, bunlardan 16 adedi yıkılmıģ, 2 adedi ise yıkım kararı çıkmasına rağmen bina sahibi tarafından söz konusu yapılar yıkılmamıģtır. MECLĠS DOSYALARI : Belediyemiz Meclisine 27 adet dosya girmiģ olup, dosyalardan 2 adedi red edilmiģ, 19 adedi kabul, 1 adedi de kısmen kabul edilmiģtir. Bu dosyalardan 8 adedi uygulama imar planı ile ilgili olarak meclise girmiģtir. 5 adet dosyaya itiraz edilmiģ ve itirazlar değerlendirilerek 1 adet dosya red, 1 adet dosya kabul, 1 adet dosya ise kısmen kabul edilmiģtir. Meclise giren 27 adet dosyadan 5 adedi imar komisyonuna havale edilmiģ olup, meclis kararı 2011 yılında alınmıģtır. Mecliste kabul gören 19 adet dosyanın 15 adedi Sakarya BüyükĢehir Belediye Meclisince onaylanmıģtır. 14 adedi kabul, 1 adedi red, 1 adedi de değiģtirilerek uygun görülmüģ olup, 4 adedinin sonucu henüz gelmemiģtir. 1/5000 ölçekli nazım imar plan değiģikliklerini içeren 13 adet dosyadan 12 adedi Sakarya BüyükĢehir Belediye Meclisinde kabul, 1 adedi ise red edilmiģtir yılında yapılmasına karar verilen Kentsel DönüĢüm Projesinin iptali ile ilgili 1 adet dosya Belediyemize gönderilmiģtir Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 89

90 18. MADDE UYGULAMALARI : 44, 45 ve 46. bölgeleri içeren hektar alanda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18. maddesine istinaden Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılmıģ olup, 2.24 hektarlık alan onaylanmıģtır. 44. bölge Arazi ve Arsa Düzenlemesi mahkeme kararı ile iptal edilmiģ olup, dosya temyizdedir. 1/1000 UYGULAMA ĠMAR PLANI : BekirpaĢa, Hasanbey, Sarıcalar, Büyükesence, ÇaykıĢla Mahallerinde toplam 1211 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalıģmaları yapılmıģ ve Sakarya BüyükĢehir Belediye Meclisince onaylanmıģtır. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERĠ , ,03 MEMURLAR , ,23 SÖZLEġMELĠ PERSONEL , ,26 ĠġÇĠLER , ,54 S G K DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,54 MEMURLAR 4.361, ,21 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 5.100, ,70 ĠġÇĠLER , ,63 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,92 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000, ,64 YOLLUKLAR 1.500,00 400,00 GÖREV GĠDERLERĠ 3.000, ,59 HĠZMET ALIMLARI , ,05 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,64 SERMAYE GĠDERLERĠ , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 90

91 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğü olarak Ġlçenin düzeni, Ġlçe halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak. Belediye suçlarının iģlenmesini önlemek ve bu konuda tedbirler almak. Kolluk kuvveti olarak belde halkının değiģen ve geliģen istek ve beklentilerini zamanında karģılamak amacı ile 24 saat hizmet amaçlı çalıģan bir birimdir. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : Zabıta Komiseri 1 Komiser Yardımcısı 2 Zabıta Memuru 6 Yardımcı personel 5 SEMT PAZARI : Ġlçemizde ÇarĢamba günleri kurulmakta olan kumaģ pazarında gerekli denetimler yapılarak vatandaģların rahat alıģ veriģ yapmaları sağlanmıģtır. Ayrıca pazarda tahsilat yapan personelimize yardımcı olunmuģtur. DENETĠM VE EVRAK TAKĠP Ġlçemiz ana caddeleri üzerinde satıģ yapmak isteyen seyyar satıcılara engel olmak, ayrıca ana caddeler üzerinde bulunan iģyerlerinin çevre düzenini bozanları ve yaya yolu üzerine mal koyanları uyararak kaldırmalarını sağlamak. Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen evrak ve Ģikayetleri değerlendirerek sonuçlandırmak Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ekipleri ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1994/4 sayılı Mahalli Çevre kurulu kararına istinaden Ġlçemizde gerekli çalıģmalar yapılmaktadır. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmıģ olduğu denetimler esnasında Beldemizin muhtelif yerlerindeki 3 adet kahvehane sahibi hakkında tutanak tutulmuģ ve bu tutanaklar karģılığı Belediyemiz Encümeninin değerlendirmeleri neticesinde iģyerlerinin geçici süre ile mühürlenmesi sağlanmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 91

92 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı Ġmar kanununa aykırı hareket eden kiģi ve kuruluģlara tutulan zabıtlara refakat edildi sayılı Belediye emir ve yasaklarına aykırı hareket eden kiģi ve kuruluģlara 73 adet zabıt tutuldu. TAHKĠKAT-TEBLĠĞAT-ġĠKAYET : Belediyemize müracaatla asker aile maaģı yardımı talebinde bulunan 98 vatandaģın 93 adetinin tahkikatı yapılarak Encümene sunulmuģ olup, Encümen tarafından 73 müracaata onay verilmesine karģın 20 müracaata red verilmiģ 5 adet müracaatın yazıģmaları tamamlanmamıģtır. Belediyemiz Zabıta, Ġmar ve Fen iģleri, Hesap ĠĢleri, Yazı iģleri, Ruhsat ve Denetim, ĠĢletme ve iģtirakler Müdürlüğüne ait 1149 tebliğat ilgililerine tebliğ edilmiģ ayrıca diğer Belediyelerden gelen 3 adet trafik ceza zabıtları tebliğ edilmiģtir. ÇeĢitli konularda Belediyemize gelen 535 dilekçeli ve Ģifai Ģikayete bakılarak gerekli cezai iģlem ve ikazlar yapılmıģtır. Resmi Kurumlardan gelen 504 Adet ilanın duyuruları yapılarak Resmi cevap yazıları yazılmıģtır. RESMĠ DAĠRELERDEN GELEN YAZILAR : Resmi Kurumlardan gelen 182 adet Resmi yazının gereği yapılarak 68 adetine cevap yazısı yazılmıģtır. BAġLICA HEDEFLERĠMĠZ VE ÖNCELĠKLERĠMĠZ Beldemizde bulunan tüm iģyerlerinin meslek gurupları olarak tespiti yapılacak ve iģyerlerinin sağlık ve hijyen standartları kontrol edilecek, Beldemizde bulunan semt pazarlarının ilgili odalarında katkısı ile iyileģtirilerek pazarcı esnafının Ģahsi dosyalarını güncelleģtirmek ve tezgahlarda oda ve yer tahsis bilgilerinin bulunduğu tabelaların hazırlanarak tezgahlara asılması sağlanacaktır. VatandaĢ talep ve Ģikayetleri en kısa zamanda değerlendirilecektir. Sorumlu olduğumuz bölgedeki iģyerlerinin açılıģ ve kapanıģ saatleri kontrol edilerek haksız rekabete izin verilmeyecektir. Beldemiz dahilindeki iģgaliye kontrolleri rutin olarak yapılmak suretiyle görüntü kirliliği önlenecektir. Zabıta haftasında zabıta çalıģmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır VatandaĢlarımızın sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevrede yaģamalarını temin etmek için beldemiz genelinde görüntü ve gürültü kirliliğini azaltmak, VatandaĢımızın sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak için tüm iģyerleri ile Gıda yaģ sebze ve meyve satıģ yerleri, imalat ve depoların denetimleri yapılıp kontrol altında tutularak, belde genelinde sağlıklı gıdaların uygun fiyatla temin edilmesini sağlamak Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 92

93 Birimde çalıģanların yeniliklere açık, ihtiyaca cevap veren bilgi ve becerilerle donatılması sağlanarak daha etkin bir hizmet vermelerini temin etmek, ÇeĢitli meslek kuruluģları ile yılda en az bir kez toplantılar yapmak ve bu toplantılardan çıkacak olan ortak düģünce ve kararları hayata geçirmek. Beldemizde izin alınmadan muhtelif yerlere pano, levha ve bez afiģ asanlara ihtar verilerek kaldırmalarını sağlamak; Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğünün yol, asfalt çalıģmaları esnasında cadde veya sokak üzerine park etmiģ araç sahiplerinin bulunmaması halinde anons yapılarak araçların kaldırılmasını sağlamak; yaya kaldırımı üzerine park etmiģ araçların kaldırılması; esnafların yaya kaldırımına mal çıkarması halinde çirkin görüntünün ve yaya kaldırımı iģgalinin önlenmesi görevleri arasındadır. Zabıta Müdürlüğü Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERĠ , ,30 MEMURLAR , ,56 ĠġÇĠLER , ,74 S G K DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,24 MEMURLAR , ,29 ĠġÇĠLER , ,95 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,69 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.500, ,68 YOLLUKLAR 1.500,00 125,34 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDĠRLERĠ 2.000, ,27 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDĠRLERĠ 0, ,40 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 93

94 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Kurum Tabipliği Kurum Tabipliği ile Poliklinik binasında hizmet veren Belediyemiz Sağlık ĠĢleri, 2 doktor, 1 hemģire ile hizmetini sürdürmektedir. Yardıma muhtaç vatandaģların baģvuruları halinde teģhis ve tedavilerinde yardımcı olunmuģtur Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 94

95 Belediyemiz Polikliniğinde, faaliyet dönemi içerisinde; DiĢ Tedavisi olarak aģağıdaki çizelgede belirtilen tedaviler yapılmıģtır. DĠġ POLĠKLĠNĠĞĠNDE ĠĢçi Personel ĠĢçi Personel Ailesi Emekli Sandığı Ücretsiz Hasta Ücretli Hasta Alınan Ücret Toplam Hasta Sayısı DiĢ Muayenesi DiĢ Çekimi TL 1286 Amalgan Dolgu TL 197 Kompozit Dolgu TL 69 Kron Smantasyon TL 63 DiĢ Röntgeni TOPLAM HASTA TL 3901 Belediyemiz Polikliniğinde 2518 kiģiye ücretsiz diģ muayenesi hizmeti verilmiģtir. Diğer Sağlık Hizmetleri olarak; DĠĞER HĠZMETLER ĠĢçi Personel ĠĢçi Personel Ailesi Ücretsiz Hasta Toplam Hasta Sayısı Ġ.M. Enjeksiyon Serum Pansuman ĠĢyeri Hekimi Hasta Muayenesi TOPLAM HASTA Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 95

96 VETERĠNERLĠK HĠZMETLERĠ Hayvan Pazarı Erenler hayvan pazarında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası ile 2000/34 Hayvan Pazarlarını Ruhsatlandırma, Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ e göre iģlem yapılmaktadır. Pazaryerine gelen hayvan, bulaģıcı hastalık yönünden kontrol edilir, belgeleri incelenir uygunsa hayvan pazarına kabul edilerek giriģ iģlemleri yapılır. Pazaryerinden çıkarılan hayvanlar için sevk belgesi (MenĢe ġahadetname) düzenlenir. Pazaryerinde sağlık muayenesi yapılarak Büyük ve Küçük baģ hayvanlara yıl içerisinde 4 adet menģe Ģahadetnamesi koçanı düzenlenmiģtir. Hayvan Pazarı 23/07/2010 Tarihinde Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu Kararı ile kapatılmıģtır sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunun ve Yönetmenliği gereği Zoonoz Hastalıklarıyla Mücadele Tarım Ġl Müdürlüğü ve Ġl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde yürütülmektedir. Sahipsiz Hayvanlarla Mücadele 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 17. maddesinin 3. fıkrasınca Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanları kayıt altına almakla yükümlüdür. Ġlçemizde bulunan sahipli 109, sahipsiz 10 adet kedi ve köpeğin hayvan kayıt defterine kayıtları yapılmıģ, bunların kuduz aģıları yapılıp, sağlık karneleri belediyemiz ekipleri tarafından düzenlenerek sahiplerine verilmiģtir. Belediyemiz ekipleri tarafından, Ġlçemizde bulunan 543 Adet sahipsiz kedi ve köpek yakalanarak Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Geçici Bakım Evine teslim edilmiģtir Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 96

97 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Araç Listesi 54 ER Ford Cargo Çöp Kamyonu 54 ER Ford Cargo Çöp Kamyonu 54 ZD Ford Cargo Çöp Kamyonu 54 ER Ford Cargo Çöp Kamyonu 54 TP Fatih Çöp Kamyonu 54 TC Fatih Çöp Kamyonu 54 ER Mitsubishi Vakumlu Yol Süpürge Aracı 54 TS BMC ULV Ġlaçlama 54 FL ĠVEKO Sahipsiz Hayvan TaĢıma Aracı 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 97

98 ÇalıĢma Programı: Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Cumartesi Pazar Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi Gündüz vardiyesi Gece vardiyesi ÇaybaĢıyeniköy,ReĢitbey, Bağlar mah, Dilmen mah.. -Hacıoğlu mah. Dar sok. Küçüktepe-. BekirpaĢa -Kozluk-Pirahmetler-NakıĢlar Mahve E5 Sağ taraf-erenler mah- Tüm caddeler, YeĢiltepe Mah-Modern san,sakarya ve Güney mobilyacılar San. Tuapsalar Mah- ġükriye Mah. Tabakhane Mah- Yeni mah. Hacıoğlu Mah-Küpcüler mah. Erenler mah. ve Cad. BekirpaĢa-B.Esence- K.Esence ve Hasanbey Mah. Tüm caddeler Hürriyet Mah-Tepe Mah. Bağlar Mah.Dilmen Mah.ve Hacıoğlumah.dar sokaklar-küçüktepe.-, BekirpaĢa-KamıĢlı-liyons Emirler ve E5 gidiģ sağ taraf Tüm caddeler, YeĢiltepe Mah-Moderin san. ve Güneymobilyacılar Sanayı D.Dere-Menduhiye-Kayalar-Yazılı ve Ekinli Köyü, Tabakhane Mah- Yeni Mahalle, Hacıoğlu Mah-Küpcüler mah. Erenler mah-caddeler, BekirpaĢa- Epceller-Sarıcalar ve ġeyhköyü Mah Tüm caddeler ve Erenler Merkez Mah. ÇaybaĢıyeniköy Mah-ReĢitbey Köy. Bağlar Mah.Dilmen Mah.ve Hacıoğlu mah. Dar sokaklar, -Küçüktepe, BekirpaĢa mah- çaykıģla mah-e-5 sağlı sollu YeĢiltepe Mah-Modern san. ve Güney mobilyacılar Sanayi,Tüm Caddeler Tabakhane Mah- Yeni mahalle ve Caddeleri- Hacıoğlu Mah-Küpçüler mah.ve Caddeleri Tüm caddeler ve Erenler mah-modern sanayi-atatürk sanayi Güney sanayi Y.Tepe-Bağlar Mah ve Dilmen Mah. Erenler mah. Siteler ve Caddeler. Tüm caddeler 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 98

99 Müdürlüğümüzde çalıģan personel sayısı: Memur : 1 adet ĠĢçi : 10 adet ġirket Personeli: 23 adet a)ġlçemizde Çöplerin Toplanılması ve Nakli Ġlçemizde çöplerin toplanması ve nakli müdürlüğümüzün kontrolünde, temizlik Ģirketi tarafından yapılmaktadır Temizlik ihalesi tarihlerini kapsayacak Ģekilde, 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre 2009/ ihale kayıt nosu ile tarihinde yapılmıģ, söz konusu ihale Er-Yap A.ġ tarafından alınmıģ olup tarihinde sözleģme imzalanmıģtır 2010 yılında tüm cadde ve sokakların evsel atıkları her gün periyodik olarak toplanıp, Sakarya BüyükĢehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama sahasına nakledilmektedir. Günlük ortalama kg, aylık kg, yıllık kg çöp toplanarak Sakarya BüyükĢehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama sahasına nakledilmektedir. b) Vakumlu yol süpürme aracı ile yolların süpürülmesi: Ġlçemizde bulunan ana arter ve ana arter l statüsünde olan caddeler saat 05:00 ile 13:00 arası süpürge aracı ile süpürülmektedir 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 99

100 c) Sokakların Yaya Ekiplerince Temizlenmesi: Toplam 5 iģçi ile sabah 08:00 den akģam 17:00 ye kadar olmak üzere ilçemiz sınırları dahilindeki, caddeler, sokaklar yollar, ve çevresi periyodik olarak yaya ekiplerimizce süpürülmektedir. Ayrıca bölgemizde kurulan Pazartesi pazarı, ÇarĢamba pazarı ve KumaĢ pazarının temizliği yaya ekiplerimizce yapılmaktadır. d)atık Ev EĢyalarının, Hafriyat, Moloz ve Dalların Toplanılması: Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen, çöp toplama araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, buzdolabı, eski ev eģyaları, dallar, fazla olmayan inģaat artıkları ve kömür cürufları gibi atıklar ekiplerimiz tarafından alınarak BüyükĢehir Belediyesinin belirlemiģ olduğu döküm sahasına taģınmaktadır. e)çöp konteynırı ve varillerin dağıtımı ile bakımı: Ġlçemizde bulunan 27 mahallenin tamamında variller kaldırılarak yerlerine sıcak daldırma galvanizli çöp konteynırı dağıtılmıģtır. Dağıtılan konteyner Miktarı ; 400 Lt lik sıcak daldırma galvanizli konteyner : 1311 adet 770 lik sıcak daldırma galvanizli konteyner : 150 Adet, Orman köyleri ve sanayilere 310 adet varil dağıtılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 100

101 f)bayram Hizmetleri: Ekiplerimizce her bayram öncesi tüm sokak ve yolların temizliği yapılmaktadır, ayrıca kurban bayramında kurban satıģ yerleri ve kurban kesim yerlerinde oluģan kurban atıkları ekiplerimiz tarafından toplanarak ilaçlanmaktadır. Toplu halde kurban satıģ ve kesim yerlerini belirlemek üzere Belediye Ġlçe Müftülüğü, Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Ġlçe sağlık Gurup BaĢkanlığı ile birlikte oluģturulan Komisyon tarafından 1 Adet kurbanlık satıģ yeri 20 Adet kurban kesim yerine izin verilmiģtir. Kurban kesim yerleri Belediyemiz Veteriner Hekimi ve Zabıta Müdürlüğü tarafından Bayramın 1. ve 2. denetlenmiģtir. g) Ġlaçlama; larva, uçkun ve kenelerle mücadele: Larva Mücadelesi: Sivrisinek mücadelesinin bel kemiğini larva mücadelesi oluģturmaktadır. Ġlçemizde larva üreme ortamları tespit edilmiģ ve buralara yapılan larva mücadelesiyle üreme alanlarının yok edilmesine yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Bina bodrumları, kuyu, kanal, bitmemiģ inģaatlar, ahırlar ve su göletlerinin olduğu alanlara ġubat- Mayıs ayları arası gün ara ile larva ilaçlaması yapılmaktadır. Bu hizmet için 2010 yılında 200 Lt. larva ilacı kullanılmıģtır. Uçkun Ġlaçlaması: Her yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında yağmur ve Ģiddetli rüzgar olduğu günler hariç olmak üzere haftada 6 gün saat 17:00 ile 24:00 saatleri arasında su ile seyreltilmiģ uçkun ilacı, (ULV yöntemiyle hazırlanmıģ) iki araç ile her mahalleye haftada iki gün ilaçlama yapılmaktadır. Bu hizmet için 2010 yılında 800 Lt. uçkun ilacı harcanmıģtır. Kene ile Mücadele: Kenelerden insanlara bulaģmakta olan kene-kırım-kongo-kanamalı hastalığına karģı, halkımızdan gelen talep doğrultusunda evlerin bodrumları, ahırlar, kümesler ve çevre ilaçlaması yapılmaktadır. H1N1 Virüsü ile Mücadele: 2010 yılı içerisinde H1N1 (domuz gribi) virüsünün yol açtığı pandemik gribini önlemek amacı ile Ġlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda merkezi, cemaatinin kalabalık ve virüsün yayılma olasılığının yüksek olabileceği camilerin dezenfeksiyonu ve temizliği yapılmıģtır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 101

102 h) Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp 24 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliğine göre Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firma olan Günlü Ticaret ile protokol imzalanmıģtır. Ġlçemiz de bulunan 34 okul, 12 kamu kuruluģu, 200 m2 üzerindeki iģyerleri ve konutlardan 2010 yılı içersinde toplam kg ambalaj atığı toplanmıģtır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Gider Hareketleri HARCAMA KALEMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERĠ , ,46 MEMURLAR , ,28 ĠġÇĠLER , ,18 S G K DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , ,86 MEMURLAR 2.806, ,69 ĠġÇĠLER , ,17 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,54 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,85 HĠZMET ALIMLARI , ,90 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDĠRLERĠ , ,79 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 4.500, ,28 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 4.500, ,28 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000, ,90 HĠZMET ALIMLARI 500,00 94,38 TOPLAM , , Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 102

103 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yönetimi alanlarında yapılan önemli yasal değiģikler, Belediyelerin görev alanlarını ve çalıģma usullerini yeniden belirlemiģtir. Müdürlüğümüzü ilgilendiren bu yapılanmanın dayanağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölge Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak hazırlanan tarih, 2005/9207 B.K.K. sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliģkin yönetmeliktir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz, bu Kanun ve Yönetmelikler dahilinde, ilgili tüzük, mevzuatlar ve Belediyemiz Meclisi ile Encümenimizin kararları doğrultusunda ; Sıhhi Müesseseler, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması, denetlenmesi, kontrol ve takip hizmetlerini yürütmek, tüm iģyerlerinin kayıt altına alınmasını gerçekleģtirmek, müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik giriģimlerden yararlanarak sanayileģme, ĢehirleĢme ve ekonomik geliģmeleri tetkik ederek, Ġmar Planları çerçevesinde yönlendirici görevler yapmak, Ġlan Reklam Vergilerinin takip ve tahakkuklarını yapmak, tatil günleri açık olan iģyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek Müdürlüğümüzün baģlıca görevlerindendir. Ancak ilçe sınırlarımızın büyümüģ olması, denetim ve ruhsatlandırmada bazı sıkıntılar meydana getirmiģtir. Ġskansız yapılar ruhsat iģlemlerinde en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için iģyeri sahiplerine hukuki ve kurumsal altyapı bakımından elveriģli bir ortamın sunulması gerekmektedir. Ġlçemiz sınırları içerisinde iģyeri açma ruhsat harçlarının çok fazla olmadığı ama bununla birlikte, iskan harçlarının, oda kayıtlarının vergi mükellefliği ile ilgi ödemelerin, çevre vergilerinin vs. takipsizliği; ruhsat aģamasının iyileģtirilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edilememiģtir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ekonomik krizden etkilenen gerçek ve tüzel kiģilere ait ilçemizdeki ruhsatlı iģyerlerin arttırılması için radikal teģvikler için birimimizce tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe sokulan yönerge ile 2004 öncesi biten binaların ruhsatlandırılması amaçlandırılmıģtır. Aksaklıkların tespitiyle ruhsatlandırılmamıģ iģyeri sayısının en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Ruhsatsız iģyerlerinin denetimleri sonucunda yaptırımlarda, kesin ve kararlı olunmalıdır. Gerekli denetimlerin sonucunda ve yaptırımların uygulanabilirliği ruhsatlandırma iģlemlerini hızlandıracaktır. Örneğin yıllık faaliyet raporumuz incelendiğinde; büfe, tekel maddeleri satıģ yerleri, bakkal iģyeri açma ruhsatlarında artıģ sebebi Tütün alkol piyasasının iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı olmayan iģyerlerinde tütün satıģına izin vermemiģ olmasıdır. Bu yaptırım iģ kollarını ruhsat almaya mecbur etmiģtir. Bu somut bir örnek olup zabıta birimince yapılan denetimlerde ĠĢyeri Açma müracaatlarını arttırmıģ ama sonuç getirmemiģtir. Bunun yanı sıra, bu yıl için yapılan en önemli çalıģmalarımızdan biride gürültü kirliliği haritalarının oluģturulmuģ olmasıdır. Gerçek ve tüzel kiģilerin belediyemiz sınırları içerisinde faaliyetlerine devam etmeleri için, belediyenin ekonomik ve sosyal hayatı canlı tutmak, yeni istihdamlar yaratmak, yeni yapılanmalara gitmek, gibi tedbirleri alması gerekmektedir. Tüm resmi ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ilçemizin yeni bir tanıtım politikası izlemesi, ekonomik krizin esnaf üzerinde etkileri de değerlendirme konusu yapılmalıdır Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 103

104 UMUMA AÇIK İŞYERLERİ FAALİYET KONUSU OYUN SALONU İNTERNET SALONU KAHVEHANE OTEL GO KART PİSTİ TOPLAM ADET 1 ADET 1 ADET 7 ADET 1 ADET 1 ADET 11 ADET ADETİ OYUN SALONU İNTERNET SALONU KAHVEHANE OTEL GOKART 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 104

105 SIHHİ RUHSAT FAALİYET KONUSU TOPTAN HIRDAVAT SATIŞI ADET 2 ADET OTO YEDEK PARÇA SATIŞİ- OTO LASTİK SATIŞI BÜFE, KURUYEMİŞ, TEKEL BAYİİ 3 ADET 13 ADET KONFEKSİYON TEKSTİL HAZIR GİYİM 5 ADET KAFETERYA 1 ADET ÇAY BAHÇESİ 1 ADET LOKANTA 2 ADET SÜPER MARKET, BÜYÜK SÜPER MARKET- TOPTAN GIDA 10 ADET APERATİF Yİ,YECEK SATIŞI 4 ADET ELEKTRIK MALZ. BİLGİSAYAR, CEP TEL. SATIŞI 3 ADET BAKKAL 6 ADET OKUL 1 ADET KUYUMCU 1 ADET BERBER 1 ADET SİGORTA ARACILIK 1 ADET EV MOBİLYA GEREÇLERİ 1 ADET TOPLAM 54 ADET 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 105

106 ADET toptan hırdavat oto yedek parça büfe kuruyemiş konfeksiyon kafeterya çay bahçesi toptan gıda lokanta süper market, market aperatif yiyecek elektrık malz. Bilg.satış bakkal okul kuyumcu berber sigorta aracılık ev mocilya gereçleri 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 106

107 GSM RUHSATI SUCUK İMALATI YEMEK FABRİKASI YUFKA BAZLAMA İMALATI SİMİT- EKMEK FIRINI HUBUBAT TEMİZLEME ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI METAL İŞLEME- ÇATI CEPHE İMALATI BİSİKLET TAMİRİ PETEK İMALATI PİDE LAHMACUN SALONU SAÇ DEPOLAMA ŞEKERLEME İMALATI KANATLI ET PARÇALAMA GÜPÜR PERDE İMALATI OTO BAKIM OTO GAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ ELETRİKLİ EV ALETLERİ TAMİRİ TOPLAM 1 ADET 3 ADET 3 ADET 2 ADET 1 ADET 1 ADET 2 ADET 1 ADET 1 ADET 2 ADET 1 ADET 3 ADET 1 ADET 1 ADET 2 ADET 1 ADET 26 ADET İZİN BELGESİ FAALİYET KONUSU ODUN KÖMÜR DEPOSU TOPLAM.: ADET 1 ADET 1 ADET 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 107

108 , , ,5 0 ADET SUCUK İMALATI YUFKA BAZLAMA İMALATI HUBUBAT TEMİZLEME METAL İŞLEME- ÇATI CEPHE KAPLAMA İMALŞT. PİDE LAHMACUN SALONU ŞEKERLEME İMALATI GÜPÜR PERDE İML. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİRİ YEMEK FABRİKASI SİMİT- EKMEK FIRINI ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI BİSİKLET TAMİRİ SAÇ DEPOLAMA KANATLI ET PARÇALAMA OTO BAKIM- OTO GAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ ODUN KÖMÜR DEPOSU 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 108

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 1

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı