T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu"

Transkript

1 T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl : / /2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm 10110/2014 tarih ve '704.01/ saylh yazlsl. Bakanhglmlz tarafmdan uygulamaya konulan 'e.;okul ", '. ve MEBBis uygulamalannm yukselen illiemsel yaplsl, web sitesinin buyuyen sayfa saylsl ve buna bagh tlklanma sayllanndaki artl, Fatih Projesi kapsammda uygulamaya konulan akilh tahtalar He EBA Portah gibi uygulamalar dikkate almdlgmda okullanmlzda daha yuksek internet bant genillligi hlzlanna ihtiyay duyu1mulltur. Bu kapsamda Turk Telekom A.. tarafmdan gerekli yahmalar yapilarak 8 ve 16 Mbps Limitsiz MEB ADSL paketleri ile birlikte 24 Mbps'e kadar TTNET Fibernet MEB ve TTNET Hipernet MEB VDSL paketleri hizmete sunulmulltur. Bu paketler MEB tarafmdan politikalan belirlenen Kurumsal Guvenlik Hizmetlerine (iyerik Filtreleme ve Guvenlik Duvan) sahiptir. Ilgi yazl ve ekinde yer alan ADSL internet eriimleri hakkmda Genel MudurlUgumuze bagh okul ve resmi kurumlara hlz artmml ile ilgili ilemlerin balatllmasl iyin gerekli duyurunun yapllmasl hususunda; Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. EK : iigi yazl ve eki Hasan Huseyin CAN Bakan a. Daire Ballkam DAGITIM: B Plam Ataturk Blv KlzllayJANKARA Aynntlh bilgi il=in: ilknur AYDIN Sef Elektromk Air Tel: (0312) e-posta: Faks: (0 312) Bu evrak guvenli elektronik irnza ile irnzalanmltlc httpjlevraksorgu.rneb,gov,tr adresinden d96-3 fbb-b6f2-b04b kodu lie tcyit edilebllir

2 T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Bilgi Ilem Dairesi 'Bakanhgl SaYl : /2014 Konu : MEB ADSL Paketleri DAGITIM YERLERINE Bilindigi iizere 2003 yilmdan itibaren Milli Egitim Bakanhfp internet Eriim Projesi kapsammda Bakanhglmlza bagh tum okul ve kurumlanmiza.gi?j>,an(iiiternet eriimi sagiarunasl hedef1erunitir. Bu kapsamda okul ve kurumlanmlza bu.giirie;klid3i':masl Hel mbps ve 4 mbps hlzlannda ADSL internet eriimleri saglarunlhr. ".:>.'....'.,':.",...' Bakanhglmlz tarafmdan uygulamaya konulan e-okul,ve MEBB.iS uygulamalanmn yiikselen ilemsel yaplsl, \VWW.meb,gov,tr web sitesinin biiyiiyen sayfa. saylsl ve buna bagh ttklanma sayllanndaki arti, Fatih Projesi kapsammda uygulamaya kohularl aictlh tahtalarile EBA Portah gibi uygulamalar dikkate almdlgmda okullanmlzda daha yiiksek Internet 'bant' geniligi. hlzlanna ihtiya duyulmutur, Bu kapsamda Turk Telekom A,S. tarafmdan gerekli ahmalar yapllarak 8 ve 16 Mbps Limitsiz MEB ADSL paketleri ile birlikte 24 Mbps'e kadar TTNET Fibernet MEB ve TTNET Hipernet MEB VDSL paketleri hizmete sunulmutur. Bu paketler MEB tarafmdan politikalarl belirlenen Kurumsal Giivenlik Hizmetlerine (ierik Filtreleme ve Guvenlik Duvan) sahiptir. Ekte yer alan ve kurumlanmlza daha once gonderilen 4 mbps ADSL hlzlannm iicretleri arasmda fiyat farklan olumaktadlr. Okullar ve kurumlanmlzm,bolgelerindekidesteklenen en yiiksek hlza gemeleri, eriim kalitesi baktmmdan onemlidir. Okullanmlz ve kurumlanmlzm daha hlzh ve giivenli internet eriimine bir an once kavuabi1mesi amaclyla oluacak fiyat farklan biitelendirilerek, ihtiya duyulacak odenegin, okul ve kurumlanmlza aktarllmasl gerekmektedir. S6z konusu tarife iicretleri ekte gonderilmitir. Genel Miidurliiguniize bagh okul ve resmi kurumlara (il MEM, ile MEM, Ek Bina, Rehabilitasyon Merkezi, Halk Egitim Merkezi vb,) hlz artlflml ile ilgili ilemlerin balahlmasl iin gerekli duyurunun yaptlmasl hususunda; Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. Bilal TIRNAKCI Bilgi Ilem Dairesi Bakam DAGITIM APlam Ataturk Blv, Klzllayl ANKARA Ayrmllh bilgi iyin: Elektronik Ag:: Tel: (0312) e-posta: Faks: (0312) Bu evrak guvenli elektronik im]'a ile imz.alanmltlr adresmdenacbo-d24a-3be kodu ile teyit edilebillr

3 , -..., OJ til o....j V') 0 «CO w Ṇ V') J ld... CO w N......J CO s- QJ - - s..., :::s u :> QJ

4 Mevcut Kullanlmda Olan MEB ADSL Tarifeleri Sadece Milli Egitim Bakanligma bagh Resmi okullar, kurum veya kurululara ozel sunulan ve mevcutta kullanllan ADSL internet paketleridir.,18tl TL./ Umitsiz './ AKN'siz./ Baglantl Ocreti yok./ Yeni aboneliklerde damga vergisi yok./ Ocretsiz Statik IP./ Ocretsiz modem./ Kurumsal GOvenlik Hizmetleri (ic;erik Filtreleme ve Firewal Hizmetleri) _lu'ii1'nl/.iiiiiiiiiil"",1lii\ "_,,"-,,,.;,)!!i'f.",']!i!iijiii!llm!.liii!,j'''<j, ".IZ;:i"<0C'.,\'-'JM"""'_,{fI;,iJt'c>f: _'i 5

5 '\ YENi SUNULAN 8 limitsiz MEB ve 16 limitsiz MEB ADSl Paketleri Sadece Milli Egitim Bakanilgma bagh Resmi akullar, kurum veya kurululara ozel sunulan ADSL internet paketleridir. 8 LiMiTSiz MEB ADSl 16 limitsiz M':B ADSL \.. v" 8 Mbps v" Limitsiz v" AKN'siz v" Baglantl Oereti yak v" Yeni aboneliklerde damga vergisi yok v" Ueretsiz Statik IP v" Ueretsiz modem v" Kurumsal GOvenlik Hizmetleri O!;erik Filtreleme ve Firewal Hizmetleri) v" 16 Mbps v" Limitsiz v" AKN'siz v" Baglantl OereU yok v" Yeni aboneliklerde damga vergisi yok v" Ueretsiz. Statjk'IP.. '. v" Ueretsjz modem v" Kurumsal GUvenfik Hizm'etleri (i!;erik Filtreleme ve Firewall-iizmetleri) 67Tl 73 Tl 2

6 I. i.. YENi SUNULAN TINET FiBERNET MEB ve HiPERNET MEB Pal<etleri Sadece Milli Egitim Bakanilgma bagll Resmi okullar, kurum veya kurululara ozel sunulan VDSL internet paketleridir. Ii'",,. '". _."',",,"'''''' >_ i _ TTNET FiBERNET MES TTNET HiPERNET MES I -. _""""'" Ii'../ Fiber internet../ Hiper internet../ 24 Mbps' e kadar../ 24 Mbps/e kadar../ Limitsiz../ Limitsiz../ AKN'siz../ AKNJsiz../ Baglantl ucreti yok../ Baglantl ucreti yok../ Yeni aboneliklerde damga vergisi yok../ Yeni aboneliklerde damga vergisi yok :../ Ucretsiz Statik IP../ Ucretsiz Statik IP.../ Ucretsiz modem* "../ Ucretsiz modem* " '.. '..'"".,,', "",. i../ Kurumsal Guvenlik Hizmetled (ierik Filtreleme ve../ Kurumsal Guvenlik Hizmetleh'(ferik Filtreleme ve Firewall Hizmetleri) Firewall Hizmetleri). '.../ Binaya kadar ve Eve kadar Fiber altyaplda../ Mahalleye kadar Fiber altydpid 81 Tt C._.!T'-._. *FTIH Fiber internet lokasyonlannda TilginHGW modemler Kurumun internet kullanlml ic;in ucretsiz TT mulkiyetinde olarak verilmektedir. Aboneligi sonianmasl durumunda modemin iadesi beklenmektedir. FTIB Fiber internet ve FTIC Hiperinternet hizmeti verilenlokasyonlarda ise VDSl modem ucretsiz olarak paket lie birlikte muteri mulkiyetli olarak verilmektedir. 0F :i. 'I.

7 Yeni Tarifelerin Detaylarl I.: "'\'" "'. " ;.. Milli Egitim Bakanllgl ile yapllan protokol ile Milli Egitim Bakanhgma bagll devlet okullannda kurum ve kurululara sunulabilen internet paketleridir. En yakm TT Ofis satl noktasmdan bavurulabilmektedir. y Bu paket kapsammda baglantl ucreti ahnmamaktadlr., ; ',:1'. y ADSl Hizrrietlerinde Upload 1 Mbps'ye Kadar dlr. 1-: :. '.;!'\ '-., y Statik IP, MEB Paketler,lile ikret$iz sunulmaktadlr. y Bu paketten yararlann ;lvlilii ;Egitim Bakanilgma bagh devlet okullan, kurum veya kurululara damga vergisi yansltllmz. :..!' " ;.. Mevcut ADSl MEB paketleri aboneleri, altyapllan uygun olmalan durumunda diger MEB paketlerine {{paket degiikligi" ile gei saglayabilmektedir. ;.. MEB ADSl Modemler ucretsiz olarak sunulacagmdan okuharm modem almasma gerek yoktur. y MEB paketinden ozel egitim kurumlan yararlanamamaktadlr. y Fibernet/Hipernet tarifelerinde Upload 2Mbps'ye kadar dlr. y Mevcut ADSL MEB paketleri aboneleri, altyaprjan uygun olmalan duruml,lnda TTNET FiBERNET MEB ve HiPERNET M EB paketlerine "paket degiikligi" ile gei saglayabilmektedir. };',', ;.. FTTH (eve kadar fiber) altyaplsmda TilginHGW m,odem kullanllmaktadlr.l(yglm/:tilginhgw modemler TT ','1:: "> tarafmdan lokasyondabulnduu surece ucretsiz olarak sunulacagmdan mut,rilerjji' modem almasma gerek yoktur..', '(;: ;.. FTTB (binaya kadar fiber) altyaplsmda VDSL modem kullandmaktadlr. Mqter(hu lokasyonda TTNET FiBERNET MEB paketine ozel ucretsiz olarak VDSL modem temin edebilmektedir.' <i:, ': ',' Y FTTC (kabine kadar fiber) altyaplsmda VDSL modem. kullamlmaktadlr. Muterrb\J Iqkasyonda HiPERNET MEB paketine ozel ucretsiz olarak VDSL modem temin edebilmektedir. :','f' f 4 j

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG SaYI : 73911930-l60-E.6812l86 01.07.2015 Konu : Evde Egitim Hizmeti Verilen Ogrenciler i~in K 12 Online Egitim Platformlanna

Detaylı

TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Kampanyası

TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Kampanyası TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Kampanyası TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB TEKLİF AVANTAJ HEDEF KİTLE TTNET MOBİL 3G ADSL Bağımsız 4 GB 4 GB 3G Mobil İnternet + Sınırsız WiFi + 3G Mobil Modem 4 GB

Detaylı

TTNET MOBİL ADSL Bağımsız 4 GB 3G PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR

TTNET MOBİL ADSL Bağımsız 4 GB 3G PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR TTNET MOBİL ADSL Bağımsız 4 GB 3G PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4GB 12 Ay Taahhütlü Paketi Nedir? TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Paketi, bilgisayarınıza takılan ve içinde

Detaylı

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca Turkcell Superonline

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

İNTERNET ALTYAPISI VE

İNTERNET ALTYAPISI VE İNTERNET ALTYAPISI VE ERİŞİM İ İ SEÇENEKLERİİ İNTERNET BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ Şube ATM ATM (34-622Mbps) Merkez FRAME RELAY (64Kbps- 2Mbps) KONUT DIAL-UP DİAL-UP (56Kbps) ADSL ADSL (128Kbps- 2Mbps) ISP METRO

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

İŞ te Tam İletişim THK HerYöne+TurkNet ADSL

İŞ te Tam İletişim THK HerYöne+TurkNet ADSL İŞ te Tam İletişim THK HerYöne+TurkNet ADSL İŞ te Tam İletişim, THK satışı yaptığımız KAMU/KOBİ/SOHO segmentine yönelik, kurumsal THK HerYöne teklifi ile birlikte ADSL hizmetinin bundle olarak sunulabilir

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S. Sayı Konu '.2012IÛO '? : 2012 Yılı Web Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA 10/ 01/2012 Yeni Türk Ticaret

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m...

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Kısaca Türk Telekom 4 Başlıca Göstergeler 5 Türk Telekom un Halka Arzı 8 Türk Telekom Şirketler Grubu 14 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mayıs

Detaylı

ORIS Telekom SİGMA Şirketler Grubu Alfa İle şim Hizmetleri A.Ş. ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom

ORIS Telekom SİGMA Şirketler Grubu Alfa İle şim Hizmetleri A.Ş. ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ŞİRKET PROFİLİ HAKKIMIZDA ORIS Telekom, SİGMA Şirketler Grubu bünyesinde Telekomünikasyon sektöründe hizmet sunmakta olan Alfa İle şim Hizmetleri A.Ş.'nin tescilli markasıdır. Bilgi Teknolojileri ve İle

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı