sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir."

Transkript

1 T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi gerefi dolrudan temin usulu ile temin Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim, Miktarr Srra No Birim Fiyata Esas Ig Kaleminin Adt Birimi Birim Fiyatr(TL) Toplam Fiyatr(TL) Saytsr Ay/2n/saa internet Hizmet Ahm Igi (30 Mbps Metro Ethemet Hizmet Ahm igi) I 5 Adet X Av 2 intemet Hizmet Ahm I;i (8 Mbps ADSL Intemet Hizmet Alm I;i) 22 5 Adet X Av Toplam fiyat yaln tz.... Tl.'dir. $artlar tamamen okunup kabul edilmi$ir oneuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi /... /2014 tarihi mesai saati bitimine kadardrr : Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir : Teklifler Tiirk Lirast olarak verilecektir : Nakliye firmaya aittlr : Birim fiyatlar tizerinden teklifettiginiz toplam bedel K D V harig belirtilecektir : Fiyat opsiyonu.. gundllr : Usulune uygun olmayan tektifler delerlendirme drgt btrakrlacakttr NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. Teknik $artname irtibat Adresi: Halk Sa$hlr M[durlufu irtibat Tef: irtibat Fax: f22 344l9ll Reqatbey Mah 5 Ocak Cad No:53 Seyhan /

2 valilici Halk Sa$r$ Miidiirlii$i T"i:..t irk *krtntt$r inrnnnnr HizMEri,q.rwrr igi rnrnix glnrnamesi (ceni$ BANT inrnruqnr HizMETi Ar,rrvrr ve BAGLr BiRiMLERiN ADSL Tipi) 1. Konu: Adana Halk Sagh[r Miidiirlii[ii Hizmet binalarrnda kullamlmak izere simetrik 30 (otuz) Mbps'lik genig bant intemet hizmeti ve balh kuruluglarda (TSM,AQS,VSD, vb.) asimetrik her bir lokasyon igin minimum 8 Mbps limitsiz ADSL internet ahmmm yaprlmasr. Teknik $artname igerifinde; Teklif veren Firmalar : istefti Uhdesinde Kalan Firma : YUffnNiCi olarak adlandrrrlmrgtrr. 2. Teknik dzeilikler: (Simetrik Hat) 2.l.intomet Erigim Hizmeti Metro Enthernet tipinde (lhber yada egde[er altyaprh) olacaktrr. 2.2, Intemet hrzr simetrik olacaktrr Teklif verecek ftmalar; Telekominikasyon rist kurumunda internet servisi sa[layrcr lisansma sahip olmahdrr. 2.4.Intemet Erigimi Baglantr hrzr 30 (otuz) Mbps Metro Enthernet (Fiber Ballantr veya egdefer simetrik bir) ballantr olacaktrr Ytiklenici, HALK SAGLIGI MUDURLUdU'ne tahsis edilen data hatlarrm Stirekli izleyebilecek (7 giin 24 saat) ve bu hatlarrn kullanrm ve doluluk oranlarmr giinltik, haftalrk, ayhk ve yrlhk zarruan arahklarr ile takip edebilecek ve hat kesinti zamanlarrnr raporlayabilecek bir Merkezi Y<inetim Sistemine sahip olmahdrr Sdzleqme tincesi merkezi yonetim sistemine sahip oldu$una dair idareye belgelerini sunacaktr istekli, kendi internet grkrglarmm ballantr noktalarmr hu,lan ile birlikte belirtecek ve gematik olarak idareye verecektir istekli, Adana' da konuglu hizmet yeri ol<lu[unu belgeleyecektir istekli, Adana'da bu ig igin Mtigteri temsilcisi ve teknik temsilci atayacak bu temsilciler 7124 errqilebilir olacak ve destek ekibine ait iletigim bilgilerini teklifinde sunacaktr Ytiklenici, gerektiginde BGPv6 servisi sallayabilmelidir. itrtiyag dunrlmasr durumunda idareden her hangi bir ticret talep edilmeyecektir Istekli Bilgi Teknolojileri Kurumundan ahnmrg Erigim sallayrcr sahip olmahdrr. Teklifinde bunu beyan etmelidir. rl4

3 VALiLiGi Ilalk Saflrg Miidiirliigi T" #. $*+ir{< ffi tt?l#*ltirit Intemet bant geniglifi, her bir birim igin higbir zaman belirtilen miktarrn altrna dtigmeyecektir. Bant geniglifinin belirtilen miktarrn altrna dtigtri[iiniin tespiti halinde, tutanak tutularak gerekli i glem yaprlac aktrr Ytiklenici, data hatlarrnda olugacak arwalard,a gerekli bagvuruyu ilgili kuruma derhal yapacaktr. Ayrtca Ytiklenici kendi altyaprsrndan kaynakh her ttirlti urriuyuen geg l(bir) saat igerisinde mtidahale edecek ve sorunu en geg 2 (iki) saa.t iginde grizecektir. Stire agr-i durumlannda yiiklenici hakkrnda tutanak tutulacak ve cezai iglem uygulanacaktr. 2.I4. Ynklenici, 30 (otuz) Mbps Genig Bant internet hizmetinin eksiksiz olarak kgrulup gahgmasr igin gerekli tedbirleri almak ve HALK SAGLIGI MUDURLUGU' ne gerekli desteli vermekle yiiktimltidiir istenilen data hattr ses hizmetini desteklemeli (telefon), ayflcaweb tabanh radyo ve TV yayrnlarma uyumlu olmahdrr. Tiim altyapr gahqmalarr ve gerekh cihazl2y;rn temini (Switch, vs.), kurulum ve konfigi.irasyonlarmm yaprlmasr yrikleniciye aittir. Ancak giivenlik duvarr idarece temin edilecektir Kurulacak olan internet igin idareden therhangi bir taahiit ahnmayacaktrr. idare her hangi bir zamanda herhangi bir lokasyona aiit yada tiim lokasyonlara ait scizlegmeyi iptal edebilir Ynklenici her bir lokasyon igin statik Ill verecektir. IP'ler igin idareden herhangi bir iicret talep edilmeyecektir. IP'ler sozlegmeden sonra yaz:itrbir qekilde teslim edilecektir Lokasyonlar arast kapasite dalrhmrm Adana Halk Sagh[r Mtidiirliigii de[igtirme yetkisine sahiptir. Adana Halk Safhgr lr,{tidtirltigii Yetkililerince uygun gonitaugt takdirde lokasyon kapasiteleri de[igtirileb,ilir, kapasite 30 (otuz) Mbps'nin alttna dtigiiriilmeyecektir. Bu degigiklik igin idarece herhangi bir i.icret cidenmeyecektir. 3. Teknik Ozellikler: (Asimetrik Hat) 3.1. Lokasyon listesi, kurum isim ve adreslerini istekliler kurum ve idareden alabilirler. (Ek-1) 3.2. Idarc herhangi bir stire taahhtidtinde bulunmayacaktrr. idare istedi[i herhangi bir zaman scizlegmeyi feshetme hakkrna sahiptir. Bu feshten dolayr idareden herhangi bir ticret talep edilmeyecektir Teklif verecek firmalar Telekomtinikasyon iist kurumundan internet servis sa[layrcr lisansrna sahip olmahdrr Her bir lokasyonaballanacak olan intemet baglantrsr igin bir adet statik IP adresi verilecektir. 3'5. Herhangi bir lokasyonda; internet baglantrsrnda meydana gelebilecek sorunlara sorunun bildirilmesinden hemen soffa sorunun giderilmesi igin gahgma baglatrlacak, en geg bir saat igerisinde sorun giderilecektir Baglantrlar igin idareye verilecek olan lokasyon listesinde belirtilmig olan kurumlara herhangi bir miiracaatta bulunmayacaktu.

4 VALiLiGi Halk Sa$rfr Miidtirliigi T,#, S* t*$'; *)$*fx{* I 3.7. Herhangi bir lokasyonda internet ba$lantrsrmn yaziacak olan resmi yazr ile iglem yapllmahdrr. mtiracaatrna gerek kalmamahdrr. iptal edilmesi gerektiginde idarece Kurum personelinin herhangi bir 3.8. Intemetin iptali igin resmi yazrnrn yiikleniciye iletildigi tarih itibariyle internet kesilecek sonraki gtinler igin herhangi bir ticrret talep edilmeyecektir Lokasyonlar igin adil kullarum kotasr uygulanmayacaktrr idare baflantrlarda kullanrlacak modlem ve diger iglemler igin (ba[lantr iicreti) herhangi bir ticret ddemeyecektir Yi.iklenici, Lokasyonlar verdigi intemet iicretini, Adana smrlarr igerisinde diger miigterilerine uygulayacasr kampanyalardan sdzlegme stiresince daha ytiksek tutamaz. 3.l2.Ytiklenici; sdzlegme soffasl baglatacalr herhangi bir kampanya scizlegme bedelinden diigiik ise indirimi faturaya yansttacak. Ancak kampanyalar scizlegme bedelinden yiiksek ise faturaya herhangi bir artrnm yansrfilmayacaktrr. Bu uygulamaya taahhtitlti kampanyalar ddhildir. Ek 1: inlnnnnt BAGLANTISININ YAPILACaGI ninimler: 1-) STMETRTK TNTERNET BAGLANTTSTNIN YAPILACAGT nirivrr,nn: BIRIM ADI ADRES I.1, HALK SAGLIGI MUDURLUGU STADYUM KARS S NO:51SEYHAN 2-) ASIMETRIK INTERNET BAGLANTISININ YAPILACACT girin{lnn: BIRIM ADI ADRES 2.1. HALK SAGLIGI LABORATUVARI STADYUM KARSISI NO:51SEYHAN 2.2. ANA QOCUK SAGLIGI VE AILE SAGLIGI MERKEZI (1 NOLU AQSAP) 2,3. HALK SAGLIGI LABORATWARI PEzuHAN GIZER EK HiZMET BINASI YES L YURT MAH.13 SK NO:2 SEYHAN BELEDIYE EVLERI MAH.238 SK. CUKUROVA 2.4. ANA QOCUK SAGLIGI VE AILE SAGLIGI MERKEZT (2 NOLU AQSAP) KOZAN CD. M.YAZIOG LU ST. TRAAKTEPE SARICAM 2.5. QIFTEMINARE VEREM SAVA$ DiSPANSEN KU RTULUS MAF{.CUM HURIYET CD.SEYHAN 2.6. A.FAIK EKER ANA QOCUK SAGLIGI VE AiLE SAGLIGI MERKEZI (CEYHAN AQSAP) ULUS MAH.7.SOK.NO:1 CEYHAN Musfoto t<emotozgiti Memur l!

5 T.rC. Valilici Halk Safl r[r Miidiirlii gi -i i'.. :i., '-tt',; ",..',i.,:i;r.f: CEYHAN VEREM SAVA$ nispanspni ULUS MAH.7.S0K.NO:1 CEYHAN 2.8. KOZAN VEREM SAVA$ DISPANSERi MAHMUTLU MAH.KOZAN 2.9. YUREGIR CUMHURIYET TOPLUM SAGLIGI MERKEZI ropnulu KTSLA MAH.4446 sk.no:2 yunegir- 2.10, DERI VE ZUHREVI HASTALIKLAR sirin,{i STADYUM KAR$lSl NO:51SEYHAN 2.I 1. SEYHAN TOPLUM SAGLIGI MERKEZT KURTULUS MAH.ZiyAPASA BUL.9 SK.NO:5 SEYHAN 2.r2. VEE ARr celi$tirme GE) 2.I3.KOZAN TOPLUM SAGLIGI MERKEZI RESATBEY MAH.STADYUM CD.SEYHAN KARACAOGLAN MAH.KOZAN 2. I 4. KALTT SAL KAN HASTALIKLARI (TALESEMI) QUKUROVA TOPLUM SAGLIGI AKKAPI MAH,$IHCEMIL SOK.NO:78 D.l SEYHAN BELEDiYE EVLERi MAH.238 SK. CUKUROVA 2.I6.SARrQAM TURKAN GIZER TOPLUM SAGLIGI MERKEZI SoFULU BELED VESi SARTCAM 2.17, CEYHAN TOPLUM SAGLIGI MERKEZI ULUS MAH.7.SOK,NO:1 CEYHAN 2.I8, SAIMBEYLI TOPLUM SAGLIGI isnv MAH.SAiMBEyLi ALADAG TOPLUM SAGLIGI KARSANTI MAH.ALADAG z.2o.feke TOPLUM SAGLIGI KUME EVLER MAH.FEKE 2.2I. KARAISALI TOPLUM SAGLIGI 2,22. SITMA VE TROPIKAL HASTALIKLAR BiRiMi YEN MAH.CEZA EVi KARSI.KARA SnII RoRIU KARGAKEKEC TOKi TESiSLERi CUKUROVA 414

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ):

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ): Sayr Konu :77090:o+ - 8R : Teklif Formu T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn {.0..rl0.rzor: TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve dzetlikleri belirtiten 9 (Dokuz)

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı