RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)"

Transkript

1 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI ( ) Kasım 11 1

2 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar dikkate alınarak, daire başkanlığımızın misyonu; Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, mevcut ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz cevap veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır. şeklinde; vizyonu ise Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır. olarak ifade edilmiştir. Bu misyon ve vizyon çerçevesinde yıllarını kapsayan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Stratejik Planı kapsamında, Üniversitemizin stratejik planı ile dairemizin güçlü ve gelişmeye açık yönleri de dikkate alınarak tüm personelimizin katılımıyla 9 ana stratejik amaç saptanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hazırladığımız stratejik planımızı süreç içerisinde ortaya çıkacak durumlara göre gerektiğinde revize ederek ancak genel çerçevesini koruyarak uygulama azmindeyiz. Saygılarımla, Murat GÜNDOĞDU Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı 2

3 1. GĠRĠġ 1.1 Stratejik Planın Amacı Bu stratejik planlanın amacı, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerinin, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve Üniversite misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluşturmasını sağlamaktır. 1.2 Stratejik Planın Kapsamı Bu stratejik plan, dönemi için Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal GZFT analizlerinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığını ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planlarını kapsar. 1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Bu stratejik plan tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Stratejik planlara dair tebliğ, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 1.4 Tanımlar ve Kavramlar Bu stratejik planda geçen Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerini, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: Üniversitedeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kurulu (ADEK) nu, Ana Bilim Dalı: Her anabilim dalı kendi birim/alt birimine uygun olarak tanımlayacaktır. 3

4 Birey Hedefleri: Üniversite birimlerinin belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, Birim Hedefleri: Üniversitenin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaşmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını, Bölüm: Her bölüm kendi birim/alt birimine uygun olarak tanımlayacaktır. Bütçe: Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve kanunlaşarak yürürlüğe konulan belgeyi, Çevre Değerlendirme: Üniversitenin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesini, Değerlendirme Ekipleri: Üniversitede kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri, Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, Üniversite veya kurullarını, Dış Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, Enstitü: Her Enstitü kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Eylem Planı: Üniversitenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, Faaliyet ve Projeler: Üniversitenin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, Fakülte: Fakülteler kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Gelir: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, transferler ile diğer giderleri, GZFT Analizi; Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi Harcama Birimi: Üniversite bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İyileştirme: Üniversitede belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalarını, 4

5 İyileştirme Eylem Planları: Üniversitenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Belgesi: Üniversitenin, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Üniversiteden bağımsız kurum veya kurulların, Üniversitede akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi, Kalite Geliştirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, Kalite Onayı ve Tanınma: Üniversitenin, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili Üniversiteleri tarafından kalitesinin tanınmasını, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kaynak Planlaması: Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasını, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, Kurumsal Değerlendirme: Üniversitesinin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, Kurumsal Hedefler: Üniversitesinin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, Malî Yıl: Takvim yılını, Meslek Yüksek Okulu: Meslek Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Misyon: Üniversitenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini, Öğrenci Konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları Rize Üniversitesi öğrenci birliğini, Özdeğerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini, Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, 5

6 Politika: Üniversitenin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, Program: Üniversiteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını, Rektör: Rize Üniversitesi Rektörünü, Rektörlük: Rize Üniversitesi Rektörlüğünü, Saha Ziyareti: Dış değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile kuruma gelmeleri ve değerlendirmeleri yerinde yapmasını, Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımları, Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi bu stratejik planını, Stratejik Planlama: Üniversitenin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Uygulama ve Araştırma Merkezi: Uygulama ve araştırma merkezleri kendi adlarını yazacaklar. Üniversite: Rize Üniversitesini, Üniversite Senatosu: Rize Üniversitesi Üniversite Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Rize Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini, Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversite, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporunu, Yüksek Okul: Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, ifade eder. 6

7 1.5 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Birimimiz Stratejik Plan Hazırlama Ekibi aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri Unvanı/Adı Soyadı Daire BaĢkanı/Murat GÜNDOĞDU Öğr. Gör. Mustafa YAVAġ Uzm. Murat YAZICI Uzm. Göker ÖZTÜRK Mühendis Yavuz YILDIZ Tekniker Mustafa BĠRĠNCĠ Programcı Osman TEZEL Teknisyen Erdem ÖMÜR Görevi Daire BaĢkanı Sistem ve Network Sistem ve Network Web Tasarım Web Tasarım Teknik Bakım Teknik Bakım Ġdari Faaliyetler 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 Genel Bilgiler Tarihçe Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesince kurulmuştur TeĢkilat Yapısı Başkanlığımız, dağınık yerleşke yapısındaki Üniversitemizin tüm birimlerine tek merkezden hizmet vermektedir. Başkanlığımız teşkilatında üç ana çalışma gurubu bulunmaktadır. 7

8 Yazılım ve Tasarım Grubu Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan yazılımların analizini yapmak, Üniversitemizde kullanılmakta olan veritabanlarının yönetimini gerçekleştirmek, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi nin etkin bir şekilde çalışması ve güncellenmesi konusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yazılımı gerçekleştiren firma arasında koordinasyon ve teknik desteği sağlamak, Üniversitemize ait tüm birimlerin web sitelerini ve bu sitelere ait gerekli güncelleştirmeleri yapmak, Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde ihtiyaç duyulan web tabanlı dinamik yazılımları yapmak, geliştirmek ve gerekli desteği vermek, Kullanılmakta olan yazılımların güncellemesini yapmak ve kullanan personele eğitimini vermek, Kurum dışına yaptırılacak yazılımlar için şartname hazırlamak, projeyi yönetmek 8

9 Ağ ve Sistem Grubu Üniversitemiz bünyesindeki tüm sunucuları ve internet servislerini yönetmek, Sunucuların yedeklemelerini yapmak, Ağ altyapısı ile ilgili projeler hazırlamak, Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak, (IPS) Saldırı tespit ve önleme sistemini yönetmek, Firewall, Antivirüs ve Antispam sistemlerini yönetmek, Wireless (kablosuz) internet hizmeti vermek ve güvenliği sağlamak, Switch/router/modem gibi network cihazlarının kurulumu, konfigürasyonlarını yapmak ve yönetmek, Elektronik posta hesaplarını açmak ve sorunlarını çözmek, Web tabanlı e-posta servisini işletmek, Üniversitemiz kütüphane kaynaklarına kampüs dışından da erişimi mümkün kılacak Proxy (Vekil) sunucuyu yönetmek, Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren işler için şartname hazırlamak, projeyi yönetmek, Üniversitemiz birimlerinin bilgisayar ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek vermek, Sistem odasının düzenlemesini sağlamak, Teknik Destek Grubu Bilgisayar/yazıcı/tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak, malzemelerin muayenelerini yapmak, Birimlerden gelen bilgisayarların arızasını gidermek, gerektiğinde donanım ve işletim sistemi güncellemelerini yapmak. Garanti süresi içindeki cihazları firmaya göndererek onarımını sağlamak, Yeterli teknik destek elemanı olmayan birimlerin bilgisayar ağı bağlantısını gerçekleştirip sorunlarını çözmek, 9

10 2.1.3 Faaliyetlerimiz Elektronik kütüphaneler, veri tabanları ve gerekli web servislerine gerek kampus içi gerekse kampus dışından da erişimi mümkün kılacak bilgisayar ağı alt yapısını kurmak ve işletmek, Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine kablosuz internet hizmeti vermek, Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı tüm alt birimlerin web sayfalarını oluşturmak, güncellemek, diğer birim ve personele destek vermek, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımlarının temini, dağıtımı, onarımı ve güncellemelerini yapmak, Bilimsel ve idari çalışmaları sürdürebilmek için gerekli olan yazılımları geliştirmek veya satın almak. Yazılımların bakım ve güncellemelerini yapmak, Üniversitemiz idari ve akademik personelinin elektronik haberleşmesini sağlamak, İhtiyaç duyulduğunda üniversitemiz personeline eğitim vermek, Verilen tüm hizmetlerde sürekliliği sağlamak, PaydaĢların Tespiti Tablo 30 Paydaş Listesi PaydaĢlar ÇalıĢanlar Hizmet Temel Alanlar Ortaklar Akademik Personel x x İdari Personel x x Kısmi Zamanlı x Öğrenciler YÖK x Milli Eğitim Bakanlığı x TÜBİTAK x Diğer BİD Başkanlıkları Firmalar x Stratejik Ortaklar x Kural Koyucular 10

11 2.2 Kurumsal Değerlendirme Ġdari Yapılanma Ġçindeki Yerimiz Başkanlığımız; Üniversitemizin yaklaşık öğrencisi ve 780 akademik ve idari personeline en son bilişim teknolojileri ve çağdaş hizmeti sunan, bu hizmetin yanında tüm akademik ve idari birimlerin bilişim hizmetleri taleplerini karşılayan, içerik ve estetik yönden zengin web sayfasıyla dış dünyaya açılan penceresidir. ULAKNET tarafından sağlanan Metro Ethernet hattımız, Milli Piyango Eğitim Kampüsüne 20 Mbps' lik bir bağlantı sağlarken; uzak birimlere (Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Ardeşen MYO, Pazar MYO G.SHDSL desteğiyle 2 Mbps'lik bağlantı ve Rize MYO, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fındıklı MYO ve Eğitim Fakültesi ne Noktadan Noktaya Metro Ethernet bağlantı tipi ile 5 Mbps lik internet bağlantısı verilmektedir. Rize Üniversitesi altyapısında kurulan Firewall (Güvenlik Duvarı) sunucusu ile korunmakta, DNS&DHCP sunucularıyla hizmet vermektedir. Bunun yanında Güvenlik Sistemi, gereksiz trafikleri(p2p gibi) önleyici, gelen-giden tüm mailleri filtreleme ve koruması için antispam, antivirüs sunucu kurulmuş olup ve kullanıcı kontrolü için IPS Sistemi ile sağlanmaktadır. Web hizmetleri ve online hizmetler için; Web Sunucusu, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane Programı, Taşınır Sistemler (SGB.NET) Sunucuları ve kurumsal mail hizmetleri için Mail Sunucusu kurulmuş olup şuan için bünyemizde çalışan akademik, idari personelimize ve üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Üniversitemiz Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı (YORDAM) ayrı bir sunucuda kurulmuş olup aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Proxy sunucu kurulmuş olup kütüphane veritabanlarına kampus dışından da erişim sağlanmıştır. (a) Personel Yapısı: Daire BaĢkanı 1 Öğretim Görevlisi 1 Uzman 2 Mühendis 1 Tekniker 1 Programcı 1 Teknisyen 1 ġirket Personeli 1 11

12 (b) Ağ Alt Yapısı: Rize Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi nin başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Kampüsümüze ilişkin kablo altyapısını gösteren şemalar aşağıda gösterilmiştir: 12

13 13

14 Üniversitemiz İnternet Kullanım Trafik İstatistikleri 14

15 (c) Aktif Cihaz Sayıları: Birimimiz sistem odasında 1 adet Firewall Sunucu, 1 adet DNS-DHCP sunucu, 1 adet LDAP/Radius Sunucu, 1 adet Web sunucu, 1 adet E-posta sunucu, SGB.NET sisteminin kurulu olduğu 1 adet sunucu, 1 adet Antivirüs/Antispam sunucu, 1 adet Öğrenci Bilgi Sistemi sunucusu, 1 adet Personel Otomasyonu/Evrak Takip Modülü sunucusu ile 1 adet Kütüphane Otomasyon Sistemi (YORDAM) sunucusu bulunmaktadır. Bunların yanında anahtar ve kabinet olarak da; 2 adet kabinet, 1 adet Backbone Switch, 3 adet Kenar Switch, IPS Sistemi (Tipping Point), 1 adet Wireless Controller ve Access Point, 4 adet fiber sonlandırıcı ile 1 adet KVM Switch yer almaktadır. 15

16 Organizasyon ġeması BeĢeri Kaynaklar Tablo 33 Akademik Personel Dağılım Tablosu AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI YILLAR Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman TOPLAM

17 Tablo 40 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - Teknik Hizmetleri Sınıfı 3 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - Din Hizmetleri Sınıfı - Yardımcı Hizmetli - Toplam 5 Tablo 41 İdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde Tablo 42 İdari Personelin Hizmet Süresi Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 43 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri 17

18 Tablo 47 Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları Kadın Erkek Toplam K % E % Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları % İdari Personel % Diğer Personel Toplam % Tablo 48 Çalışanların Kıdem Ortalamaları Ünvan < Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları İdari Personel Diğer Personel Toplam Tablo 64 Teknolojik Kaynaklar Tablosu YAZILIM VE BĠLGĠSAYARLAR Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Yazılım Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar TOPLAM 18

19 Tablo 65 Diğer Teknolojik Kaynaklar Tablosu Cinsi DĠĞER BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Projeksiyon Akıllı Tahta Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Telefon Makinesi Faks Yazıcı Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Çevre Analizi Kurum içi Analiz Dairemizin kurum içi güçlü ve zayıf yönlerinin saptanması için yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar alınmıştır: Güçlü Yönlerimiz : Rize Üniversitesinin bir birimi olmak, Üniversite üst yönetiminin tam desteği, Finansal kaynakların yeterliliği, Fiber-optik altyapıya sahip olmamız, 19

20 Birim çalışanlarının özverili yapıda olması, Genç ve dinamik akademik ve idari personele sahip olmamız, Zayıf Yönlerimiz : Çok sayıda dağınık kampüslerimizin oluşu, Bilişim sektörü göz önüne alındığında personel ücretlerinin yetersizliği nedeniyle teknik ve kalifiye personel sayısının azlığı, yetiştirdiğimiz personelin kısa sürede kurumdan ayrılması, kurumdan ayrılanların yerine nitelikli personel bulunamaması, Üniversitemizde bilişim personelinin olmayışı/azlığı, Kurumsal kimliğin yeterince güçlü olmaması, Teknokentimizin olmaması, "Açık Kaynak Kodlu" yazılımların yaygınlaştırılması konusunda yeterli gelişmenin sağlanamamış olması, ULAKNET ile aramızda bulunan Internet bağlantımızın aksaması olasılığına karşı alternatif bir bağlantımızın olmayışı, Fırsatlar : Bilişim teknolojilerinin gün geçtikçe hayatımıza daha çok giriyor olması, geleceği yönlendirmesi, daire başkanlığımızın ve faaliyetlerimizin üniversitemiz içindeki önemini de artırmaktadır. Bu nedenle, bu alana çok yüksek miktarda yatırımlar yapılmakta ve sonuçları da hizmete sunulmaktadır, Açık kaynak kodlu yazılımların çoğalması ve bu yazılımların kullanılabilirliğinin artması, Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, Üniversite üst yönetiminden faaliyetler, ihtiyaçlar ve personel temini konularında destek alınması. Tehditler : Bilişim teknoloji alanında özel sektörde çalışan personelin yüksek maaş alması buna karşın kamuda çalışan kalifiye teknik personel için maaşların yetersizliği, Kalifiye teknik personel sayısının azlığı nedeniyle profesyonel sistem yönetiminde ortaya çıkan eksiklikler, Daire Başkanlığımızın verdiği hizmetin 24 saat aralıksız yürütülmesi zorunluluğu dikkate alındığında, üniversitemizin bir kamu kurumu olması nedeniyle mesai saatleri dışında ve tatillerde personel çalıştırabilme zorlukları, Kalifiye teknik personel sayısındaki yetersizlikler nedeniyle açık kaynak yazılımlar yerine sürekli pahalı ürünler sunan firmalara karşı oluşmuş bağımlılık, Dairemiz diğer birimlerden farklı olarak, verdiği hizmetin türü itibariyle tüm personel ve öğrenciler ile sürekli iç içedir. En küçük hizmet aksaması bütün üniversitede hissedilmektedir. Bu gibi sorunlardan kaynaklanan olumsuz imaj sorunları, Teknolojinin çok hızlı gelişmesi neticesinde mevcut sistemlerin yetersiz kalması, 20

21 3. KURUMUN GELECEĞĠ 3.1 Stratejik Misyonumuz ve Vizyonumuz Stratejik Misyonumuz Başkanlığımız, kuruluş amacından gelen sorumluluklarını geliştirerek, Üniversitemizin Bilgi İşlemle ilgili güncel sorunlarına sentezci bir yaklaşımla çözümler getirebilecek yapıda personel altyapısına sahip ve ayrıca, araştırma ve hizmet alanlarında bilgi ve proje üretebilecek bir anlayışla görev yapmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Başkanlığımızın stratejik misyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın misyonu; teknolojiyi yakından izleyerek, Üniversitemizin bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim, araştırmalara destek sağlamak ve Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir Stratejik Vizyonumuz Başkanlığımızın misyonu doğrultusundaki vizyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Üniversiteye kesintisiz ve en yüksek hızda erişim olanağı sağlayacak network ağını kurup, güncelleyip, bu hizmetin aksamadan yerine getirmenin yanı sıra, dünyadaki bilişim teknolojilerini yakıdan izleyerek her zaman en üstün teknolojiyi Üniversitenin hizmetine sunmaktır Üniversitenin/Birimin (Temel) Değerleri Stratejik misyonumuzu başarabilmek için Başkanlığımız çalışanları olarak hepimizin aşağıdaki yönetsel değerlere veya ilkelere bağlı hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. ġeffaflık: Başkanlığımızla ilgili tüm yönetsel faaliyetlerin şeffaf, adil, katılımcı, ikna edici, gerektiğinde Akademik birimlerle ilişkileri kurarak ve Üniversitemizin gerçek gereksinimlerine yanıt verebilecek bir yaklaşımla yürütülmesi paylaşılan yönetsel değerlerimizden birisidir. 21

22 Adalet: Başkanlık yönetiminin personel arasında ayrım gözetmeksizin, emeğe saygı göstererek hareket etmesi tüm çalışanların ortak beklentisi, ortak değeri ve standardıdır. ĠĢbirliği, dayanıģma ve paylaģma: Bilişim projelerinin üretilmesinde, hizmetlerin sunulmasında ve geliştirilmesinde Başkanlığımız çalışanlarının ve Akademik birimlerle işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Yeniklikçilik ve yaratıcılık: Başkanlığımız çalışanlarının kendilerini yenilikçi ve yaratıcı fikir ve düşünceleri rahatça dile getirebilecekleri, risk alarak yeni bilişim projelerini deneyebilecekleri, bu yoldaki hataların cezalandırılmadığı ancak hatalardan ders almanın teşvik edileceği bir ortamda hissetmelerini çok önemli görmekteyiz. Katılımcılık: Başkanlığımız, çalışanlarının yönetim süreçlerine katılmalarına büyük önem vermektedir. Çalışanlarımızın bireysel özelliklerini ve idealizmlerini yitirmeden yönetim süreçlerine katılımları bu süreçlerde daha etkili olunmasına yardımcı olacaktır. Mükemmelli aramak: Başkanlığımız tüm çalışanlarıyla Üniversitemizin temel ilkesi olan daha ileriye, en iyiye anlayışı ile hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu çerçevede mükemmeli aramak yolunda değişime açık olmak Başkanlığımız personelince paylaşılan bir değer olmuştur. Estetik duyarlılık ve çevreye saygı: Hizmetlerimizi oluşturduğumuz ve sunduğumuz fiziksel mekanları estetik duyarlılıkla düzenlemek ve çalışanlarımıza daha düzgün fiziksel ortamların yaratılması yönünde çaba göstermek ortak değerimizdir. Geleceğe inanmak: Başkanlığımız personeli Başkanlığımızın geleceğinin bugününden daha iyi olacağına inanmakta, vizyonumuzu gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstermeye arzu duymaktadır. Dolayısıyla, Başkanlığımızın geleceğine inanmak bizi vizyonumuza taşıyacak değerlerimizden birisidir. Üniversite yararı: Başkanlığımız tüm hizmetlerini Üniversite yararına sunmak adına gerçekleştirmektedir. Yaptığımız her işte Üniversitemizin yararını gözetmek asla vazgeçemeyeceğimiz ve misyonumuzda da vurgulanan bir ortak değerimizdir. 22

23 3.2 Üniversitenin/Birimin Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri AMAÇLAR VE HEDEFLER; Amaç 1: Üniversitemiz öğrenci ve personeline, eğitim ve araģtırmaları konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversite kalitesinin artmasına katkıda bulunmak. Bu konuda öncü birim olmak. Hedef 1 : Başkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine erişiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileştirmeler yapacaktır. Hedef 2 : Üniversitemizin tüm ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Hedef 3 : Üniversitemiz alt yapısı daha güvenli ve eksiksiz hizmet sağlayabilmek için, alt yapı sistemi ve network planı yapılmaktadır yılında sistem için gerekli olan cihazların alınıp, kurumumuzun bilişim alt yapısını gelişen bilişim teknolojisine göre devamını sağlamaktır. Hedef 4: Üniversitemiz personel ve öğrencilerine daha etkin hizmet sunmak amacına yönelik hedeflerimizden biri de kablosuz ağ kullanımını kurmaktır yılından itibaren özellikle merkez yerleşkeden başlamak suretiyle kantin gibi öğrenci ve personel topluluklarının bulunabileceği açık ve kapalı ortamlarda kablosuz ve ücretsiz erişim olanağı sağlayacak bir proje için çalışmalara başlandı ve şuanda 20 noktaya kuruldu yılı ilk çeyreğine kadar kablosuz ağ kullanımını tüm birimlere tamamen yaygınlaştırılmak ve % 90 oranında kullanılabilirliğini hedeflemiş durumdayız. Amaç 2: Üniversitemiz de elektronik ve mobil yaģam sürecini Uluslar arası standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-dönüģümü gerçekleģtirmek. Hedef 1 : E-üniversite kapsamında son kullanıcı düzeyinde elektronik bilgi sistemleri ve bilgisayar kullanımı ve erişilebilirliğini 2013 yılına kadar %99 düzeyine çıkartabilmeyi hedeflemiş durumdayız. Hedef 2 : Başkanlığımız gelişen çağ ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tüm dünya ve ülkemiz politikalarına paralel bir biçimde e-yaşam, e-üniversite dönüşümüne en yüksek katkıyı sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Bu bağlamda e-devlet uygulamalarının anahtarı olan e-imza kullanımı için süreci 2012 yılında başlatılacaktır. 23

24 Hedef 3 : Kullanıcılarımızı elektronik hayata alıştırmanın en uygun yöntemlerinden biri de web sayfalarının oluşturulup geliştirilmesidir. Şimdilik akademisyen sayfası bulunan personelin, daha gelişmiş şekilde bir sistem hazırlamaları için, kendi web sitelerini oluşturacak bir panel hazırlanacaktır. Hedef 4: Elektronik dosya yönetim ve paylaşımı ile belge ve dökümantasyon arşivi sistemini kurmak ve Kurumda üretilen bilgi, belge ve dökümanların Kurumun hafızası olarak süresiz olarak saklanması hedeflenmektedir. Bu iş için güçlü bir donanım, yedekleme ve uygun çevre koşullarını oluşturan sistemin hizmete alınması hazırlık ve planlar ve alımlar yapılmış Ocak 2012 ayı içerisinde faaliyete alınacaktır. Amaç 3: Üniversitemizin BiliĢim Politikalarının belirlenmesine daimi katkı sağlamak. Hedef 1 : Üniversitemizin bilişim ile ilgili yazılım, donanım ve hizmet alanındaki iş, eğitim ve araştırma süreçlerine yön verecek politikaları belirleme konusunda Başkanlığımız, Üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte politika ve stratejiler geliştirilmesi için sık sık toplantı ve grup çalışmaları içerisinde olacaktır. Amaç 4: BiliĢim alanında eğitim desteği sağlamak. Hedef 1: Bilgi işlem personelinin kendi alanında yılda en az bir kez mesleki açıdan gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımını sağlamak ilk hedefimizdir. Not:Yazılım. Web tasarımı Network ve Sistem yöneticisi arkadaşlarımız sürekli olarak alanlarımız doğrultusunda eğitimlere katılmaktadır. Hedef 2: e-üniversite çerçevesinde günümüz ve yakın gelecekte bilişim teknolojilerinin son derece yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünüldüğünde konuya ilişkin eğitimlerin önemi ortadadır. Tüm personel ve öğrencilerimize web sayfası hazırlama, e-posta kullanımı, ofis hizmet yazılımları konularında yılda birkaç kez düzenli eğitim verilmesini sağlamak önemli bir hedefimizdir. Hedef 3: Çok geniş ve dağınık yerleşkelerde eğitim vermekte olan Üniversitemizde yaşanan en önemli sorunlardan biri de yetişmiş teknik personel eksikliğidir. Başkanlığımız bu amaçla her birimden sorumlu bir personel araştırması yapmaktadır. Amaç 5: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaģtırmak. Hedef 1: Bilindiği üzere ofis, işletim sistemi ve uygulama yazılımlarının en yaygın kullanılanlarında güvenlik açığı sorunları yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu yazılım üreticileri aynı zamanda hem dünya genelinde hem ülkemizde ileride özellikle güvenlik alanında sıkıntı yaratabilecek düzeyde yayılmakta ve bu durum endişelere yol açmaktadır. Söz konusu yazılımlar aynı zamanda lisanslı kullanım zorunluluğu ve 24

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme

ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme yeteneğinde

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı