2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 4 C.1. FİZİKSEL YAPI... 4 C.1.4. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ... 5 C.1.9. C HİZMET ALANLARI... 8 AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER... 8 C.2. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI )... 9 C.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR... 9 C.3.1. YAZILIMLAR... 9 C.3.2. C.3.4. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR C.4. İNSAN KAYNAKLARI C.4.2. İDARİ PERSONEL C İDARİ PERSONEL KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE C.4.5. PERSONEL ATANMASINA/AYRILMASINI İLİŞKİN BİLGİLER C.5. SUNULAN HİZMETLER C.5.5. İDARİ HİZMETLER C.5.8. DİĞER HİZMETLER C.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II. AMAÇ VE HEDEFLER...20 A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...22 A. MALİ BİLGİLER A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.1.1. BÜTÇE GİDERLERİ A.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI A.4. DİĞER HUSUSLAR B. PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ B.1.1. FAALİYET BİLGİLERİ B BİRİMİNİZ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTILAR (*) IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...27 A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...28 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 Adıyaman Üniversitesi Faaliyet Raporu çalışmalarına esas olmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığının birim faaliyet raporu hakkındaki bilgilerimiz sunulmaktadır. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Bilgi İşlem Dairesi Üniversitemizin başta internet alt yapısı olmak üzere bilgisayar, laboratuvarlar, bilgisayar çevre donanımları konularında gereksinimleri gidermeye çalışmaktadır. Bilgi İşlemde bilgi teknolojileri internet alt yapısı, donanım, yazılım, laboratuvar gereksinimleri, web gereksinimleri, öğrencilere dönük internet merkezleri ve ipv6 ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Başkanlığımız bu bağlamda üzerine düşen görevleri Başkan dahil toplam 14 personel ile yürütmektedir. Atila ÖZYÜREK Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı Ġmza 2

4 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON A.1. MĠSYON Üniversitemizde, hızla artan personel ve öğrenci sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer hizmetler konusundaki gereksinimleri, geliģmiģ teknolojiyi yakından takip ederek kullanmak, öğrencilerimizin eğitimine, akademisyenlerimizin araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarına, idari birimlerin iģ gerçekleģtirme çalıģmalarına tam ve eksiksiz katkı sağlamak ve aynı zamanda bilgi toplumu kullanıcısı oluģumunda gerekli olan donanımı ve bilgiyi oluģturmak. A.2. VĠZYON Üniversitemizi biliģim teknolojileri uygulamalarında en ön sıralara getirmek. Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerine ve tüm öğrencilerimize yönelik olarak bilgi teknolojileri alt yapısını hazırlamaktır. Bilgi iģlemi tüm birim ve öğrencilerimize açık hale getirmek amacımızdır. Ġnternet hizmetlerini üst düzeylere çıkarmak, laboratuvar imkanlarını hocalarımıza ve öğrencilerimize uygun hale getirmek hedeflerimiz arasında öncelik verdiğimiz hususlardandır. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Tüm öğrencilerin ve personelin ihtiyaç duyduğu biliģim hizmetlerinin maksimum kalitede, etkin ve doğru bir biçimde kullanılmasını sağlamak Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının görev ve sorumluluğudur. Bu amaçla; Tüm öğrenciler ile akademik ve idari personelin elektronik yazıģmalarını daha rahat gerçekleģtirebilmelerine olanak sağlayan e-posta hizmeti verilmektedir. Akademik ve Ġdari E- posta sunucu güvenliği için, internet ve yerel ağ üzerinden gelebilecek tüm e-posta tehlikelerine karģı koruma sağlayan önlemler alınmakta, sürekli değiģmekte olan spam ve virüsler tespit edilerek, bunların tanımlamaları yapılmakta, spam olarak sisteme öğretilmekte ve böylece üniversitemize özel spam veritabanı oluģturulmakta ve spam yakalama oranı yükseltilmektedir. Üniversite veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlanmaktadır. Veri güvenliği politikaları geliģtirilmektedir. GeliĢen biliģim teknolojileri izlenmekte ve bunların üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüģ ve önerilerde bulunulmaktadır. 3

5 Ġdari personelin iģlerini elektronik ortamda daha kolay ve sistematik yapabilmesini sağlayan otomasyon programlarının yürütücülüğü yapılmaktadır. Üniversite Bilgi Sistemi kapsamında yer alan tüm otomasyonlara teknik destek sağlanmaktadır. Otomasyonlara yeni kullanıcılar tanımlanmakta ve bu kullanıcıların yetkilendirmeleri yapılmaktadır. Sistem odasında bulunan uygulama ve veri tabanı sunucularına da teknik destek sağlanmaktadır. Üniversitemiz Network altyapısının sorunsuz bir Ģekilde çalıģması, gerekli durumlarda yenilenmesi ve geliģtirilmesi sağlanmaktadır. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekle birlikte sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır. Tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu teknik destek kesintisiz bir biçimde verilmekte, donanımsal taleplerin karģılanması konusunda çözümler sunulmaktadır. Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahale yapılarak teknik destek sağlanmaktadır Eğitim ve Öğretimi destekleyecek çalıģmalara ve projelere öncülük edilmektedir. Üniversitemizin web sitesinin tasarımının yapılması, duyurular ve etkinliklerin yayınlanması, her geçen gün artan sayıda Birim/ Bölüm/ Öğrenci Toplulukları/ Organizasyon/ Sempozyum kiģisel web alanı tanımlarını yapılmaktadır. Web sunucu yedeklerinin ve bakımının yapılması, birimlere web sayfası hazırlama teknik desteği de verilmektedir. C. BĠRĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER C.1. almaktadır. FĠZĠKSEL YAPI BaĢkanlığımız Üniversite yerleģkesinde Mediko Sosyal Binasının giriģ katında yer 4

6 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu C.1.1. TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ DAYANIKLI TAġINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu TaĢınmaz olarak değerlendirildiğinden TaĢınır Kod Listesine alınmamıģtır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri ĠnĢaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet ĠĢ Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler AraĢtırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 TaĢıtlar Grubu Karayolu TaĢıtları Grubu Otomobiller Yolcu TaĢıma Araçları Yük TaĢıma Araçları Arazi TaĢıtları Özel Amaçlı TaĢıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Su ve Deniz TaĢıtları Grubu 5

7 Yüzer Yapılar Botlar Kanolar ve Kayıklar Sandallar ve Sallar Demiryolu ve Tramvay TaĢıtları Grubu Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler Demiryolu Araçları 255 DemirbaĢlar Grubu DöĢeme ve MefruĢat Grubu DöĢeme DemirbaĢları Temsil ve Tören DemirbaĢları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve TaĢıma Amaçlı DemirbaĢ Niteliğindeki TaĢınırlar Hastanede Kullanılan DemirbaĢ Niteliğindeki TaĢınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet HaberleĢme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak DemirbaĢları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Canlı DemirbaĢlar Grubu Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Koruma Altına Alınan Hayvanlar Tarihi veya Sanat Değeri Olan DemirbaĢlar Grubu Etnografik Eserler Arkeolojik Eserler Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 6

8 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Tabletler Mühür ve Mühür Baskıları ArĢiv Vesikaları Fosiller Kütüphane DemirbaĢları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve ĠĢitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim DemirbaĢları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi KolaylaĢtırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun DemirbaĢları Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Salon Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Saha Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı DemirbaĢlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet DemirbaĢ Niteliğindeki Süs EĢyaları Vitrinde Sergilenen EĢyaları Duvarda Sergilenen Süs EĢyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs EĢyaları Kullanımda Olan DemirbaĢ Niteliğindeki Değerli EĢyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer DemirbaĢlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı TaĢınırlar 7

9 C.1.2. HĠZMET ALANLARI HĠZMET ALANLARI Akademik Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Ġdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM Kullanan KiĢi Sayısı C.1.3. AMBAR, ARġĠV ALANLARI VE ATÖLYELER Adet Ambar Alanları 2 20 ArĢiv Alanları 0 0 Atölyeler 1 68 Alan (m²) 8

10 C.2. ÖRGÜT YAPISI ( TEġKĠLAT ġemasi ) C.3. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR C.3.1. YAZILIMLAR Microsoft un tüm yazılımları (ĠĢletim Sistemi, Office Programları) ve Kaspersky Antivirüs Programı 9

11 C.3.2. TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Teknolojik Kaynaklar Adet Eğitim Hizmet Ġdari AraĢtırma Amaçlı Amaçlı Amaçlı Amaçlı Sunucular Masa üstü bilgisayar sayısı TaĢınabilir bilgisayar sayısı TOPLAM C.3.3. DĠĞER BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Projeksiyon 1 Eğitim Amaçlı Yazıcı 7 Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Yayın Cihazı 1 Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Hizmet Amaçlı TOPLAM 1 12 Adet Ġdari Amaçlı AraĢtırma Amaçlı C.4. ĠNSAN KAYNAKLARI BaĢkanlığımızda 1 BaĢkan, 2 ġube Müdürü, 1 Uzman, 1 Bilgisayar Mühendisi, 5 Tekniker, 1 Hizmetli olmak üzere toplam 11 kadrolu idari personel görev yapmakta olup, ayrıca hizmet alımı yoluyla 3 adet personel firma elemanı olarak görev yapmıģtır. 10

12 Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Hizmet Süresi Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek KiĢi Sayısı 1 10 Yüzde 9 91 C.4.1. ĠDARĠ PERSONEL AĢağıdaki tablo BaĢkanlığımız kadrosunda yer alan personele ait olup bu tabloda yer alan 1 adet Ġstatistikçi(TH), 2 adet Tekniker (TH) ve 1 adet Bilgisayar ĠĢletmeni(GĠH) farklı birimlerde görev yapmaktadır. Ayrıca Kadrosu baģka birimde olup fiilen BaĢkanlığımızda görev yapan idari personel dağılımı 2 adet ġube Müdür V. ve 2 adet Tekniker Ģeklindedir. 11

13 C ĠDARĠ PERSONEL KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE ĠDARĠ PERSONEL Dolu BoĢ Toplam (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Ġdari Hizmetler 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 Teknik Hizmetler Sınıfı 7 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 TOPLAM 11 (Tabloda sadece dolu kadrolar belirtilmiģ olup, boģ kadro bilgisi Personel Daire BaĢkanlığından alınamamıģtır.) 12

14 C.4.2. PERSONEL ATANMASINA/AYRILMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Rapor Yılında Ataması Yapılan Personel: BaĢkanlığımız Bilgisayar iģletmeni kadrosuna 1 Hizmetli kadrosuna 1 olmak üzere toplam 2 adet kurum içi naklen atama yapılmıģ olup bu kiģilerden Bilgisayar ĠĢletmeni farklı birimde görev yapmıģtır. Rapor Yılında Ayrılan Personel: Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından yapılan kurum içi atamalarla BaĢkanlığımız kadrosunda olup baģka birimlerde görev yapan 1 Memur ve Bilgisayar ĠĢletmeni olmak üzere toplam 2 personelin ayrılıģı yapılmıģtır. Akademik Personel Ataması Yapılan Personel Sayısı Ayrılan Personel Sayısı Emekli Diğer Ġdari Personel 2 (Kurum içi Naklen) Ġdari Personel (4/B) ĠĢçi 1 (Kurum içi Naklen) 1 (Kurum içi Naklen) Geçici Personel (4/C) TOPLAM

15 C.5. SUNULAN HĠZMETLER ULAKBĠM ile yapılan yazıģmalar sonucunda üniversitemiz internet eriģim hızı 200 Mbps ile internet hizmeti vermeye devam edilmektedir. Merkez YerleĢke 10 Mbps ---->50 Mbps ---->150 Mbps ---->200Mbps Besni M.Y.O. 2 Mbps ----> 5 Mbps -----> 20 Mbps 14

16 GölbaĢı M.Y.O. 2 Mbps ----> 5 Mbps -----> 10 Mbps Kahta M.Y.O. 2 Mbps ----> 5 Mbps -----> 10 Mbps ULAKBĠM ile yapılan yazıģmalar sonucunda Üniversitemiz Merkez Kampüsü ile Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi arasında 10 Mbps Metro Ethernet bağlantısı sağlanmıģ olup Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin bulunduğu odalara kablosuz 15

17 internet giriģ cihazları takılmıģtır. Öğretim Üyelerimiz diz üstü bilgisayarları ile Ġnternet bağlantılarını yapabilmektedirler. Üniversitemiz KreĢ ve Anaokulu Binasına ile Merkezi Derslikler-Ek Bina (Dekanlık Binası) arasına yeraltı boruları döģenerek fiber optik kablo çekildi, sonlandırıldı ve hizmete sunuldu. BaĢkanlığımız tarafından bir süre önce alımı yapılan saldırı önleme cihazı ile bilgisayar sistemlerimiz iç ve dıģ ataklara karģı daha güvenli hale getirilmiģtir. 16

18 Üniversitemiz mail sistemi değiģtirilerek Cloud Bulut biliģim teknolojisi kullanılarak sorunsuz mail eriģim hizmeti sağlanmıģtır. Yeni mail sistemiyle beraber tüm üniversitemiz öğrencilerine E-Posta hesabı açılmıģtır. Öğrencilerimiz mail sistemine kullanıcı adı olarak öğrenci numaraları Ģifre olarak da TC numaraları ile giriģ yapabilmektedirler. Üniversitemize atanan akademik ve idari personele form karģılığında mail hesabı açılmaktadır. Üniversitemiz Sosyal Medyada (Youtube, Twitter, Facebook) oluģturulan hesaplarla güncel olayları paylaģmaktadır. Üniversitemiz öğretim üyelerine verilmek üzere 125 adet dizüstü bilgisayarın alımı yapılarak dağıtımı yapıldı. Üniversitemiz akademik ve idari personeline her türlü bilgisayar ve bilgisayara bağlı cihazlara yerinde ve teknik serviste teknik destek hizmeti sunulmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan Üniversitemiz yazıģmalarında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle BaĢkanlığımızca tüm kullanıcılara EBYS sorumlusu tarafından teknik destek verilmekte olup e-imza ihtiyaçları giderilmeye çalıģılmıģtır. Backup Ünitesi ile hem sanal hem de fiziksel serverların 7-24 yedeğinin alınması sağlandı. Üniversitemiz öğrencilerinin internet eriģimini hızlandırmak için yeni sunucuya geçiģ yapılmıģtır. Hyper-V SanallaĢtırma Teknolojisine geçildi. Bu teknolojinin sağladığı avantajlar Ģöyle sıralanabilir: Donanım kullanılabilirliği arttırılarak fiziksel sunucu üzerindeki operasyon ve bakım maliyetleri düģürülebilmektedir. Hızlı ve verimli kurulum yapılabilmesi sayesinde yazılım ve donanım testlerinin kolayca yapılabilmesi sağlanabilmektedir. Bir fiziksel sunucu üzerinde birden çok sunucu hizmeti çalıģtırılabildiğinden, sistem kurulumunda harcanan toplam maliyet düģürülebilmektedir. Tek bir lisansla birden çok sanal cihaz üzerine aynı yazılım kurulabildiğinden, yazılım maliyetleri azalmaktadır. Tek fiziksel sunucu üzerinde istenilen birçok servisin çalıģtırılabilmesi sayesinde, bir rack(sunucu rafı)üzerinde 30 a yakın hizmetin verilebilmesi sağlanmaktadır. Daha az sayıda fiziksel sunucunun ihtiyacı karģılayabilmesi sayesinde sistem odalarında harcanan elektrik ve soğutma giderleri düģmektedir. 17

19 C.5.1. ĠDARĠ HĠZMETLER Kampüs içerisinde mevcut olan kablosuz internet ağına ek olarak Fen Edebiyat Fakültesine 12 adet Access Point Cihazı (kablosuz internet) kurularak geniģletilmiģtir. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesindeki bilgisayar laboratuvarında yeni bilgisayarların (50 Ad.) kurulumu yapılarak değiģtirildi. Eğitim Fakültesinde 6 Adet akıllı sınıfın alt yapı çalıģmaları yapılarak hazır hale getirildi. Merkez kampüsteki tüm bilgisayar laboratuvarların bakım onarımı yapıldı. BaĢkanlığımızca birimlerden gelen talep doğrultusunda 115 adet masaüstü bilgisayar, 22 adet projeksiyon, 9 adet tarayıcı ve 38 adet yazıcı ilgili birimlere teslim edilerek kurulumu yapılmıģtır. Arıza Talep sistemine gelen 1202 adet baģvuru Teknik Servisimiz tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmıģtır. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Üniversitemiz yazılım ihtiyaçları giderilmeye çalıģılmıģtır. Üniversitemiz Uygulama Oteline kamera sistemi (11 adet gece görüģ kamerası, 11 adet sürekli çekim kamerası, 6 adet gece görüģ kamerası(navicam480 tvl), 2 adet harici harddisk, 1 adet dijital kayıt cihazı ve 1500 m kablo) kurulmuģtur. C.5.2. DĠĞER HĠZMETLER Yemekhanede Üniversitemiz akademik, idari personel ile öğrencilerimizin kimlik kartlarına yemek ücretlerini yüklemeleri için Kioks makinesi alınmıģ ve kurulumu gerçekleģtirilerek hizmete sunulmuģtur. 18

20 C.6. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünün öncülüğünde 2 defa birim içi ve dıģı iç tetkik çalıģmaları yapılmıģ ve tespit edilen eksiklikler giderilmiģtir. ĠDARĠ YÖNETĠM (Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi, TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Dekan, Bölüm BaĢkanı, Daire BaĢkanı, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreteri, Müdür) GÖREVĠ Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREV ġeklġ (ASĠL /VEKĠL) GÖREV TARĠHLERĠ (2014 MALĠ YILI) 2014 Mali Yılı Daire Başkanı ASil Atila ÖZYÜREK Şube Müdür V. Asil 2014 Mali Yılı Ahmet Faruk ÖZDOĞAN Özkan VEYSALDAĞ Asil 2014 Mali Yılı ĠDARĠ GÖREVLER BĠRĠMĠN ADI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ĠDARĠ GÖREVĠN ADI UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREVĠ Daire Başkanı Atila ÖZYÜREK Daire Başkanı 2012 Şube Müdürü Şube Müdürü Ahmet Faruk ÖZDOĞAN Abdurrahman ÖZBEYAZ Şube Müdür V Şube Müdür V BAġLANGIÇ YILI 19

21 II. AMAÇ ve HEDEFLER A. BĠRĠMĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ Rapor yılındaki birim öncelikli stratejik amaç ve hedeflere yer verilir. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç -1 Bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede göz önünde bulundurmak. Stratejik Amaç -2 Üniversitemizde mevcut internet ağ altyapısını güçlendirerek geniģletmek, ağ eriģim hız ve güvenliğini artırmak. Stratejik Amaç -3 Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla geliģen e-devlet sürecinde, üniversitemizi bir e-üniversite vizyonuna ulaģtırabilmek, bilgi iģlem teknolojilerini yaygın Ģekilde kullanabilen örnek üniversiteler arasında yer almasını sağlamak Stratejik Hedefler Hedef -1 Üretilen bilginin insana ve çevreye duyarlı ve faydalı olması. Hedef -2 Mesleki yeterliliği olan, mesleki etik değerlere bağlı uzmanlar yetiģtirmek. Hedef -3 Ücretsiz, ulusal iģletim sistemleri kullandırtmak. Hedef -1 Bilgiye daha hızlı eriģim için üniversitemiz internet ağ eriģim hızının arttırılması sağlanacaktır. Hedef -2 Bilgiye daha güvenli eriģim için üniversitemiz internet ağı mevcut güvenlik sistemleri güçlendirilerek, sürekli güncellenecektir. Hedef -3 Üniversitemizde internet eriģimi olmayan, halen yapımı devam eden ve yapılması planlanan tüm binalara Internet eriģiminin sağlanmasıdır Hedef -1 Üniversitemizin akademik ve idari birimler tarafından verilen hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taģıyarak biraraya getirmek, tek arayüz ortamında birleģtirilerek girilen/istenen her türlü bilginin personel/öğrenci yetkilerine göre elektronik ortamda, hızlı ve doğru Ģekilde birimlere ulaģmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırmaktır Hedef -2 ÇağdaĢ eğitimin gerektirdiği uzaktan eğitim ve e-öğrenme teknolojilerinin üniversitemize kazandırılmasıdır Hedef -3 Hizmet ve personel kalitesini çağın gereklerine uygun olarak yükseltmek amacıyla üniversitemiz mevcut ve yeni göreve baģlayan, gerekli görülen her personelin, bilgisayar, bilgi iģlem teknolojileri kullanımı konusunda yeterli seviyeye gelebilmesi için hizmet içi eğitimlerden geçirilerek en az ofis programları kullancısı düzeyine getirilecektir 20

22 B. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Politikalar Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen iģleri yerine getirmek Yapılan iģlerin etkili, ekonomik Ģekilde yürütülmesi ÇağdaĢ ve Yenilikçi olmak, Üretkenliğimizi geliģtirecek Ģekilde çalıģmak Yapılan iģlerden zevk alarak yapılması ve bu sayede personelden yüksek performans alınmasını sağlamak Yapılan çalıģmaları paylaģmak Fikirlere saygılı olmak, tarafsız ve Ģeffaf olmak Öncelikler Öncelikle birimimiz Misyon ve Vizyonunu geliģtirip hayata geçirdikten sonra Üniversitemiz Misyon ve Vizyonunun gerçekleģmesinde BaĢkanlığımızca katkıda bulunmak Akademik, Ġdari personelimiz ile öğrencilerimizin teknolojiyi en doğru Ģekilde kullanmalarını sağlamak BiliĢim teknolojisi yakından takip etmek ve yenilikleri çalıģmalarında kullanmaları için öncü olmak. 21

23 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER ĠġĠN ADI Dizüstü Bilgisayar Alımı (156 Ad. )(DMO) Bilgisayar Alımı (103 Ad. Kasa) (DMO) Sunucu Alımı (2 Ad.)(DMO) Masaüstü Bilgisayar Alımı (13 Ad.) Yedekleme Cihazı Alımı (1Ad.) (DMO) Yazıcı Alımı (51 Ad.) Tarayıcı Alımı (10 Ad.) (DMO) Projeksiyon Alımı (20 adet) (DMO) Kenar Anahtar Alımı (10 Ad.) (DMO) Kablosuz Ağ Cihazı Alımı (27 Ad.) Öğrenci Kimlik Kartı Alımı Malzeme Alımı MALĠYETĠ ,40 TL ,70 TL ,00 TL ,89 TL ,00 TL ,00 TL ,91 TL ,88 TL ,50 TL ,62 TL ,26 TL Kamera Alımı (28 Ad.) Harici Hard Disk Alımı (6 Ad.) Renkli Ribon, Transfer Film vb. Switch, RAM, Ekran Kartı, Power vb. Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları Mercure Mifare Terminal, Mifare Okuyucu ve KĠOKS Alımı Web Kamera, Ekran Kartı, RAM, Power Dijital Kayıt Sistemi (4 Ad.) Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Gece GörüĢ Kamerası (33 Ad.) Sabit Kamera ve Dijital Kayıt Sistemi 9.976,90 TL 2.076,80 TL ,62 TL ,12 TL 9.351,50 TL ,00 TL 3.982,50 TL 6.560,00 TL ,30 TL ,40 TL 7.397,42 TL ALIMI GERÇEKLEġTĠRĠLEN YAZILIMLAR 22

24 ĠġĠN ADI Tutarı Microsoft Lisans Paketi Alımı (330 Ad.) (DMO) ,07 TL Antikor Lisans Güncelleme (DMO) ,96 TL Gayrimenkul, Ġcra, Gelir Takip Otomasyonu 9.879,40 TL Mevzuat ve Ġçtihat Programı 2.706,42 TL Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Otomasyonu ,00 TL MATLAB Yazılım Lisansı 5.796,67 TL Öğrenim Yön. Sistemi ve Sanal Sınıf Yazılımı ,00 TL 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika Alımı ,72 TL Ġzin ve Personel Web Modülü ,00 TL A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.1.1. BÜTÇE GĠDERLERĠ Açıklama Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri belirtilecektir. Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Yılı Ödenek ve Gerçekleşme (Ekonomik Sınıflandırma) (TL) Yıl Sonu K.B.Ö. Harcama Ödenek K.B.Ö. /Toplam Ödenek. (%) Harcama/ K.B.Ö Harcama/ Top. Ödenek (%) % 99 % 100 % % 94 % 105 % % 77 % 121 % 94 Cari Transferler Sermaye Giderleri % 95 % 104 Sermaye Transferleri % 100 TOPLAM % 95 % 104 %

25 A.2. TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verilir. Ayrıca tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir. A.3. MALĠ DENETĠM SONUÇLARI Birim iç ve dıģ mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilir. A.4. DĠĞER HUSUSLAR Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir. B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ STRATEJĠK AMAÇLAR Stratejik Amaç -1 Bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede göz önünde bulundurmak. STRATEJĠK HEDEFLER Hedef -1 Üretilen bilginin insana ve çevreye duyarlı ve faydalı olması. Hedef -2 Mesleki yeterliliği olan, mesleki etik değerlere bağlı uzmanlar yetiģtirmek. Hedef -3 Ücretsiz, ulusal iģletim sistemleri kullandırtmak. GERÇEKLEġME DURUMU GERÇEKLEġTĠ KISMEN GERÇEKLEġTĠ KISMEN GERÇEKLEġTĠ Açıklama Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığında, mevcut durumda 3 ü Ģirket elemanı olmak üzere toplam 114 kiģi görev yapmaktadır yılı içerisinde baģkanlığımıza 1 uzman görevlendirilmiģtir Hedef 2 nin gerçekleģtirilebilmesi için en az 1 adet sistem konularında uzman veya mühendise ihtiyaç vardır. Stratejik Amaç -2 Üniversitemizde mevcut internet ağ altyapısını güçlendirerek geniģletmek, ağ eriģim hız ve güvenliğini artırmak. Açıklama Hedef -1 Bilgiye daha hızlı eriģim için üniversitemiz internet ağ eriģim hızının arttırılması sağlanacaktır. Hedef -2 Bilgiye daha güvenli eriģim için üniversitemiz internet ağı mevcut güvenlik sistemleri güçlendirilerek, sürekli güncellenecektir. Hedef -3 Üniversitemizde internet eriģimi olmayan, halen yapımı devam eden ve yapılması planlanan tüm binalara Internet eriģiminin sağlanmasıdır GERÇEKLEġTĠ GERÇEKLEġTĠ GERÇEKLEġTĠ 24

26 Üniversitemiz kampus ve yerleģkelerinde tüm birimlerimiz internete eriģmekte, ağ alt yapısı ve güvenlik sistemleri açısından alındığı döneme göre son teknoloji ürünler kullanılmaktadır. Üniversitemiz internet trafiğindeki artıģı gösteren aģağıdaki grafikte; yeģil renk ULAKNET'ten kullanıcıya doğru giden trafiği, mavi renk ise kullanıcıdan ULAKNET'e doğru giden trafiği göstermektedir. Stratejik Amaç-3 Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla geliģen e-devlet sürecinde, üniversitemizi bir e- Üniversite vizyonuna ulaģtırabilmek, bilgi iģlem teknolojilerini yaygın Ģekilde kullanabilen örnek üniversiteler arasında yer almasını sağlamak Hedef -1 Üniversitemizin akademik ve idari birimler tarafından verilen hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taģıyarak biraraya getirmek, tek arayüz ortamında birleģtirilerek girilen/istenen her türlü bilginin personel/öğrenci yetkilerine göre elektronik ortamda, hızlı ve doğru Ģekilde birimlere ulaģmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırmaktır Hedef -2 ÇağdaĢ eğitimin gerektirdiği uzaktan eğitim ve e-öğrenme teknolojilerinin üniversitemize kazandırılmasıdır Hedef -3 Hizmet ve personel kalitesini çağın gereklerine uygun olarak yükseltmek amacıyla üniversitemiz mevcut ve yeni göreve baģlayan, gerekli görülen her personelin, bilgisayar, bilgi iģlem teknolojileri kullanımı konusunda yeterli seviyeye gelebilmesi için hizmet içi eğitimlerden geçirilerek en az ofis programları kullancısı düzeyine getirilecektir GERÇEKLEġTĠ GERÇEKLEġTĠ GERÇEKLEġTĠ 25

27 Ulusal Uluslararası TOPLAM Akademik Personel Ġdari Personel Akademik Personel Ġdari Personel B.1. FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ BaĢkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ġdari- Akademik tüm personele gruplar halinde eğitimler düzenlenerek tanıtılmıģ olup Ocak 2014 itibariyle uygulamaya geçilmiģtir. Ayrıca tüm kullanıcılara teknik destek hizmeti verilmektedir. BaĢkanlığımız yeni web sayfası faaliyete geçirilmiģ ilgili konu ile gerekli eğitim verilmiģtir. B.1.1. FAALĠYET BĠLGĠLERĠ B BĠRĠMĠNĠZ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTILAR Faaliyet Türü Biriminiz Tarafından Düzenlenen Toplantı Sayısı Faaliyete Katılan Akademik /Ġdari Personel Sayısı Ulusal Uluslararası TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer SöyleĢi Konser Sergi Teknik Gezi Eğitim Semineri ÇalıĢtay Toplantı GeliĢtirme Toplantıları Grup ÇalıĢmaları.. TOPLAM 1 Yeni Web Sayfası Tanıtımı ve Sorumluların belirlenmesi 26

28 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER - PaydaĢlarımız ile bilgi alıģ veriģinde bulunuyor olmak - Genç ve yetenekli personel mevcut olması - Teknolojik alt yapının gelecekte yapılacak olan çalıģmalar için elveriģli olması - Personel ve öğrencilerin teknolojiye olan merakları - Maddi imkanları en iyi Ģekilde kullanacak bilgiye tecrübeye sahip olunması - Yeniliklere açık yönetimin olması B. ZAYIFLIKLAR - DüĢünülen Projeleri gerçekleģtirmek için yeterli fiziksel yapının olmaması - Maddi imkânların sınırlı olması - Teknik ve kalifiye personel sayısının önemli ölçüde yetersizliği, - Personel teminin istenilen düzeyde olmaması - Personelin teknik anlamda hizmet içi eğitimi için ayrılan kaynakların azlığı 27

29 C. DEĞERLENDĠRME Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı elindeki imkânlarla yapılması gerekenin en iyisini yapacaktır. V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Akademik, idari personelimiz ile öğrencilerimize bilgisayarı daha doğru kullanmaları ve teknolojiyi takip etmeleri için eğitimlerin verilmesi Personelin devamlılığının sağlanması PaydaĢlarımızla daha fazla bilgi alıģ veriģinde bulunabilmek Teknolojik anlamda personelin eğitim ve seminerler ile kendini eğitmesi sağlanmalı HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı : Dilek ASLAN KAYA Ünvanı : Tekniker Telefonu :2439 Ġmza : 28

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU 1 2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitenin her türlü Bakım, Onarım, işletme ve yeni inşaatlarını yapmak

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU . Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 16 Ocak 2012 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ.. I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon.. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. C. Birime İlişkin Bilgiler.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU 1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitemizin hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036, , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036, , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 434, , , , , , ,62 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 434, , , , , , ,62 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır. İŞİN ADI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI İHALE BEDELİ 6.368.460,00 (KDV DAHİL ) 2013 YILI HARCAMASI 370.644,37 BAŞLANGIÇ TARİHİ 12.11.2013 BİTİŞ TARİHİ 26.03.2015 TOPLAM KAPALI ALAN 6.500 m²

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Mali hizmetler ile stratejik plan ve programın uygulanmasında yüksek performans göstermek ve kamu idareleri içinde model bir Daire Başkanlığı olmak.

Mali hizmetler ile stratejik plan ve programın uygulanmasında yüksek performans göstermek ve kamu idareleri içinde model bir Daire Başkanlığı olmak. 1 - GENEL BİLGİLER 1.1 - Birim Tanımı 1.2 - Misyon Ege Üniversitesinin stratejik yönetim sistemine geçmesi için performans ve kalite ölçütleri geliştirip, yönetim bilgi sistemlerini kullanarak stratejik

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1.GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon ve Vizyon:... 3 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 1.3. Birime İlişkin Bilgiler:... 4 1.3.1 Teşkilat

Detaylı

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 1. FİZİKSEL

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı