Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretimi düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü öğretim, lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisans öğretimine dayalı doktora öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (Değişik:RG-14/4/ ) (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, b) Enstitü: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü ve/veya Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü, c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu, ç) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü, d) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu, e) GYTE: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünü, f) Rektör/Rektörlük: GYTE Rektörünü/Rektörlüğünü,

2 g) Senato: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu, ifade eder. Lisansüstü programlar İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlar, Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Ders Sınavları ve Değerlendirme MADDE 5 (1) Lisansüstü programlar, Mühendislik ve Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerinin ilgili anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Ayrıca, enstitü kurulları, enstitü anabilim dalları başkanlarının görüşlerini alarak, enstitü anabilim dallarından değişik bir ad taşıyan bir bilim dalına ilişkin lisansüstü programının açılması için Rektörlüğe teklifte bulunabilir. Rektörlüğün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile enstitü anabilim dallarından değişik ad taşıyan lisansüstü programlar açılabilir. Uygulanacak programlar, enstitü kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü öğretim programlarının ilanı ve başvuru MADDE 6 (1) Enstitüler, her yarıyıl için hangi anabilim dallarında lisansüstü öğretim yaptıracaklarını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte son başvuru ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden önce Rektörlüğe bildirir. İlanlar, Rektörlükçe yapılır. (2) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 7 (1) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlara anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilebilirler. Bunun için başvuruda bulunacak öğrencilerin devam etmekte oldukları lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Yatay geçişle ilgili şartlar, enstitü kurullarının önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 8 (1) Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, lisans/yüksek lisans derecelerini GYTE dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili dersler anabilim dalınca belirlenir. Söz

3 konusu bu dersler kredisiz olur ve toplam 18 kredi/saat karşılığı olan ders miktarını geçemez. Bu programın süresi, en çok iki yarıyıl olup, geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans/doktora programı süresine dahil edilmez. Bu sürede öğrenci kredili ders alamaz ve aldığı kredisiz derslerden de çekilemez. (2) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, yüksek lisans/doktora zorunlu ders yükünün tamamlanmasında esas alınan kredili dersler dışında tutulur ve bu derslerden farklı olur. Bu derslerin sınav sonuçları, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlık programı için önerilen derslerden bir yıl içerisinde başarılı olamayan öğrenciler lisansüstü programında ders aşamasına geçerler; ancak daha önce alıp başarılı olamadıkları bilimsel hazırlık derslerini tekrar alıp başarmak zorundadırlar. Öğrenciler aldıkları bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olmadan yüksek lisans programında uzmanlık alan dersine kayıt yaptıramaz, doktora programında ise yeterlik sınavına giremez. Derslere devam MADDE 9 (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Bir öğrenci teorik derslerin %70 ine, uygulamaların da %80 ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri MADDE 10 (1) Enstitülerde açılan bir lisansüstü dersin kredi değeri üç olup bu değer, derse ait haftalık teorik saatin tamamı ile uygulama saatinin yarısının toplamına eşittir. Lisansüstü derslere ilişkin teorik ve uygulama saatleri ve hangi derslerin kredili veya kredisiz olacağı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla belirlenir. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir. Ders sınavları ve değerlendirme MADDE 11 (Değişik:RG-13/2/ ) (1) Lisansüstü derslerinin değerlendirmeleri; ara sınav veya yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları şeklinde değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav veya yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavı notu dikkate alınarak verilir. Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Yarıyıl sonu başarı notu olarak değerlendirilmez. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, seminer, uzmanlık alan dersi, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez. Sınav sonuçları, bir hafta içerisinde enstitüye ulaştırılır. Anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir ara sınava giremeyen öğrenciye, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde başvurması halinde enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur. Mazeretleri nedeniyle bütünleme sınavına giremeyen ve sınavı müteakip üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına mazeretlerini bildiren öğrencilerden mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenler, enstitü yönetim kurulunca ilan edilen tarihte yapılacak bütünleme mazeret sınavına girebilir.

4 Ders notları MADDE 12 (1) (Değişik:RG-11/7/ ) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Notlarla ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir. Puanlar ve bunlara karşılık gelen harf notları ile katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Puan Yarıyıl Sonu Başarı Notu Katsayısı AA BA BB CB CC DC DD FD ve aşağısı FF 0.00 Devamsız NA - Başarılı P - Başarısız F - Gelişmekte D - (2) (Değişik:RG-11/7/ ) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (2.00) olması gerekir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için takip ettiği programa ilişkin genel not ortalamasının en az BB (3.00) olması gerekir. Teorik derslerde % 30, uygulamalı derslerde % 20 devamsızlık yapan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez. Yarıyıl sonu başarı notu NA olarak verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında genel not ortalaması, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek yedi ders 21 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. Yedi ders 21 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız oldukları ders veya derslerden muaf sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise, genel not ortalaması, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek on ders 30 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. On ders 30 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak

5 tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri, başarısız oldukları ders veya derslerden muaf sayılır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Dönem not ortalaması öğrencinin bir dönemde alarak başarılı veya başarısız olduğu tüm derslerin kredi ve notlarının çarpılarak o dönemdeki toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. (3) E notu, tezsiz yüksek lisans eğitiminde projesini belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Sözü edilen çalışmayı tamamlaması için öğrenciye en fazla bir ay ek süre verilir. Bu ek süre içinde de çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye F verilir. Notlara ilişkin maddi hata veya itiraz MADDE 13 (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile itiraz edebilirler. Açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğrencinin veya öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve enstitü yönetim kurulunca da karara bağlanır. Notlarla ilgili düzeltmelerin en geç hatalı notun verildiği yarıyılı takip eden yarıyıl kayıt süresi içinde yapılmış olması gerekir. Ders saydırma ve ders tekrarı MADDE 14 (1) Öğrencilerin, yatay geçiş veya daha önceki denk lisansüstü programlarından ders veya seminer saydırma ve buna bağlı olarak intibak şartları anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ders saydırma işlemi ders aşamasına gelinen ilk dönemde, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapılır. (2) (Değişik:RG-11/7/ ) Kayıt yenilemeyip eğitimlerine en az dört yarıyıl ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptıkları dönemde en az bir ders almaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi ders veya dersleri almaları gerektiğine danışmanının ve öğrencinin kayıtlı olduğu programın anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Öğrenciler bu ders veya derslerden başarılı olana kadar tez savunmasına giremezler. Yüksek lisans programı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yüksek Lisans Programı MADDE 15 (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların yürütülmesine dair esaslar Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans sınavına kabul MADDE 16 (1) Yüksek lisans sınavına kabul edilebilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

6 a) Lisans diplomasına sahip olmak, b) Öğrenci kabul ilanında belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmak, c) (Değişik:RG-8/12/ ) ALES sınavından Tezli Yüksek Lisans Programında ilgili anabilim dalı için öğrenci kabul ilanında belirtilen puanı almış olmak. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES notu getirme şartı aranmaz. Giriş sınavı MADDE 17 (Değişik:RG-8/12/ ) (1) Yüksek lisans giriş sınavı; ilgili anabilim dalında görevli en az üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır ve anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerine açıktır. Adayların başarı durumları; tezsiz yüksek lisans programına başvuranlar için mülakat sonuçları, tezli yüksek lisans programına başvuranlar için ise mülakat ve ilgili tezli yüksek lisans programı için belirlenen türden ALES sınav sonuçları değerlendirilerek belirlenir. Başarılı bulunan adaylar başvurdukları programlara kabul edilirler. Jüri tarafından hazırlanan sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve evrak, anabilim dalı başkanlığınca enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirildikten sonra ilan edilir. (2) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notu ilgili tezli yüksek lisans programı için belirlenen türden ALES sınav sonucunun % 50 si ve 100 üzerinden dikkate alınan mülakat sınav sonucunun % 50 si toplanarak belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notu ise mülakat sonuçları ile değerlendirilir. Adayların başvurduğu programa kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans programına kayıt ve kayıt yenileme MADDE 18 (1) Yüksek lisans giriş sınavında başarılı olan öğrenciler, enstitü tarafından belirlenen süre içerisinde kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Programa devam eden öğrenciler, ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilerler. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde mazeretlerini danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşleri ile enstitü müdürlüklerine bildirirler. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler gecikmeli kayıt yaptırabilirler. Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren onbeş gün içerisinde danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir. Ayrıca onbeş gün içerisinde kayıt yaptırdığı ders/derslerden tümüyle çekilebilir. (2) Öğrencilerin kayıt olma, yenileme ve silme işlemleri, enstitü müdürlükleri tarafından düzenlenir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Danışman MADDE 19 (1) (Değişik:RG-19/1/ ) Enstitü yönetim kurulu; enstitüye kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencisine ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle anabilim dalında görevli öğretim üye veya görevlileri arasından bir danışman tayin eder. Danışman olabilecek öğretim görevlilerine ilişkin koşullar Senato tarafından belirlenir. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bulunmaması halinde ise, en yakın anabilim dalı

7 veya başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden öğretim üyeleri de danışman atanabilirler. Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek lisans programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir. Ayrıca tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde öğrencinin talebi üzerine, kayıt dondurma veya benzeri başka durumlarını enstitü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirir. Öğretim üyelerinin öğrenci danışmanlığı izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda da devam eder. Zorunlu haller dışında danışman değişikliği ancak danışmanın talebi üzerine kayıt yenileme süreleri içerisinde yapılır. Danışman öğretim üyesinin bir akademik yarıyıl içinde GYTE dışında 40 günden daha uzun süreli görevlendirilmesi, toplamda 40 gün sağlık raporu alması ya da GYTE den ayrılması halinde anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. Eğer, aynı öğrenci aynı danışmanla altı yarıyıl çalıştığı halde mezun olamadıysa, öğrencinin talebiyle kayıt yenileme süreleri içerisinde danışman değiştirilebilir. (2) (Değişik:RG-19/1/ ) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kurum içinden veya başka bir üniversiteden ikinci tez danışmanı atanabilir. Amaç ve kapsam DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı MADDE 20 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, iki adet seminer ve tez çalışmasından oluşur. İngilizce seviye tespit sınavı MADDE 21 (1) (Değişik:RG-14/4/ ) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, öncelikle yabancı diller bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavına girerler. Yabancı diller bölümü, giriş sınavından bir gün önce enstitü müdürlüğü aracılığıyla sınav sonuçlarını sınav komisyonlarına bildirir. Bilimsel başarı seviyeleri programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan adaylardan, en az % 30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlar dışında kalan, yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlarda öğrenim görmeye hak kazananlar; eğitim süresi en fazla bir yıl olan İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarına girerler ve lisansüstü programda eğitimlerine başlarlar. Bilimsel başarı seviyeleri en az % 30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan adaylar ise, GYTE yabancı diller bölümünde İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi bu adaylar için en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar

8 yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Yaz öğretimi sonu sınavı öğrencilerin son haklarıdır. Öğrencinin kullandığı bu ilave süre azami süreden sayılır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Ayrıca; İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya kayıt sırasında ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarının herhangi birinden 100 tam not üzerinden en az 55 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen başarı düzeyinde puan alan ve belgelerini ibraz eden öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulur. Öğretim süresi MADDE 22 (1) (Değişik fıkra:rg-19/1/ ) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Ancak, kredilerini, seminerlerini ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyıl sonunda da tez savunmasına alınabilir. Altı yarıyıl sonunda programını başarı ile tamamlayıp mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atanan bu durumdaki araştırma görevlilerinin araştırma görevliliği sona erer. Dersler MADDE 23 (Değişik:RG-11/7/ ) (1) Dersler, kredili ve kredisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Dersler her yarıyılın başında anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun onayıyla açılır veya kapanır. Bir yüksek lisans öğrencisi, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. (2) Ayrıca, danışmanın teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitünün dışındaki bir enstitüden kredili ders alabilirler. Bu durumda alınacak kredi, öğrencinin aldığı toplam kredinin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü için 1/3 ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü için ise 1/2 sinden fazla olamaz. (3) Lisans eğitimi sırasında alınmamış olması şartı ile 3XX veya 4XX kodlu (???) en çok iki lisans dersi alınabilir. Bu dersler, yüksek lisans için gerekli olan 21 kredilik şarta dahil değildir. Bu derslerden alınan notlar ortalama hesabında dikkate alınmaz. Bu derslerden en az CC notu alma şartı aranır. Seminerler MADDE 24 (1) Her tezli yüksek lisans öğrencisi öğrenimi süresince iki seminer çalışması yapmak zorundadır. Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer

9 çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmaları, danışmanın teklifi çerçevesinde anabilim dalı başkanlarınca ilan edilir. Uzmanlık alan dersi MADDE 25 (1) (Değişik:RG-19/1/ ) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda çalışması gelişmekte ya da başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olanlar tez savunmasına alınır. Tez süresince üst üste iki kere F notu alan veya üst üste iki dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu belirleyebilir. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumdaki öğrenci en erken üçüncü yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir. (2) Uzmanlık alan dersi öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda da devam eder. Yüksek lisans tezi MADDE 26 (1) Danışman, öğrencinin de görüşünü almak suretiyle tez konusunu ve projesini enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla en geç üçüncü yarıyıl başında enstitüye bildirir. Tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Tez yazım kuralları MADDE 27 (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini, Senotaca belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmemiş gerekli sayıdaki nüshasını tez teslim tutanağı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla enstitü müdürlüğüne iletir. Öğrenci enstitüden alacağı yeni bir tutanakla birlikte asil ve yedek jüri üyelerine imza karşılığı yüksek lisans tezlerini teslim eder ve ilgili tutanağı enstitü müdürlüğüne geri getirir. Tez jürisi ve sınav MADDE 28 (1) Tez jürisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitü içindeki başka bir anabilim dalı veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üye veya görevlisinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı eğer var ise jüri üyesi olamaz. (2) Jüri; ilgili enstitü yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde öğrenciyi bir tez sınavına tabi tutar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açıktır. Savunmaya girmeyen öğrencinin uzmanlık alan dersi başarısız olarak değerlendirilir, öğrenci devam eden dönem başında yeniden uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. (3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir ve bu kararı içeren yüksek lisans tez savunması tutanağını ilgili

10 anabilim dalı başkanlığına iletir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir üst yazı ile bildirir. (4) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Bu süre sonunda öğrenci tekrar aynı jüri önünde tezini savunur. a) (Mülga:RG-11/7/ ) b) (Mülga:RG-11/7/ ) (5) (Ek:RG-11/7/ ) Savunmasını yapmayan, tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrenci en erken üçüncü yarıyıl içerisinde tez savunmasına tekrar girebilir. Başarısızlık durumunda aynı işlem tekrar uygulanır. Tezli yüksek lisans diploması MADDE 29 (Değişik:RG-28/8/ ) (1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç nüshası ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD yi ve bir adet tez veri girişi ve yayımlama izin formunu sınav tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim eder. İki ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, tezi reddedilen öğrenci gibi işlem görür. Öğrenciye ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir. Bu diplomaya öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim/bilim dalı programının onaylanmış adı yazılır. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili enstitü müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Amaç ve kapsam BEŞİNCİ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı MADDE 30 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde yürütülebilir. Bu program toplam otuz kredi/saatten az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi; kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren onbeş gün içerisinde danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir. Onbeş gün içerisinde kayıt yaptırdığı ders/derslerden tümüyle çekilebilir.

11 (2) GYTE öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. (3) (Ek:RG-8/12/ ) (Değişik:RG-14/4/ ) Öğrenci kayıt yaptırdığı tezsiz yüksek lisans programından en az 12 kredi karşılığı ders almak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi sadece Enstitü bünyesinde II. öğretim kapsamında açılan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından da ders/dersler alabilir. Özel öğrenci kabulü MADDE 31 (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır; a) Özel öğrenci olmak isteyenlerin lisans düzeyinde bir öğretim programından mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. b) Özel öğrenciler GYTE Yönetim Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yarıyılı başında belirlenen ders katkı payını ödemek zorundadır. c) Özel öğrenciler kayıt yaptırmak istedikleri derslerin katkı payını her yarıyılın kayıt döneminde yatırdıktan sonra, Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile kayıt yaptırdıkları dersleri bildirmek zorundadır. Özel öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri ders katkı payı iade edilmez. ç) Özel öğrencilik statüsü birbirini takip eden iki yarıyıldan fazla sürmez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler, iki yarıyılda en fazla 15 kredilik beş ders tamamlayabilir. Bu öğrenciler proje dersine kayıt yaptıramaz. Özel öğrenciler; derse devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve lisansüstü programlara ilişkin olarak bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. d) Özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine özel öğrencilik statüsü kazanılır. e) Özel öğrenci statüsünde olanlara aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. f) Özel öğrenci statüsündekiler, sonradan tezsiz yüksek lisans öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken almış oldukları dersleri son üç yıl içinde olmak koşuluyla öğrencinin başvurusu, danışmanının ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla yeni kayıt yaptırdıkları tezsiz yüksek lisans programının ders kredisinden saydırabilirler. Danışman MADDE 32 (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak belirleyerek Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Danışman olabilecek öğretim

12 görevlilerine ilişkin koşullar Senato tarafından belirlenir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen danışman, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Danışman değişikliği için de aynı madde geçerlidir. Süre MADDE 33 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu süre sonunda programını başarı ile tamamlayıp mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini katlamalı ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Tezsiz yüksek lisans diploması MADDE 34 (1) (Değişik:RG-11/7/ ) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci projenin ciltlenmiş bir nüshasını ve bir adet CD yi en geç iki ay içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim eder. İki ay içinde projesini teslim etmeyen öğrenci yeniden proje dersine kayıt yaptırır. Öğrenciye enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Diplomaya üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı yazılır. (2) Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Amaç ve kapsam ALTINCI BÖLÜM Doktora Programı MADDE 35 (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. (3) (Değişik:RG-19/1/ ) (Değişik cümle:rg-14/4/ ) Doktora programı, tezli yüksek lisans programını takiben on iki yarıyıllık süre içinde; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez

13 önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu süre sonunda programını başarı ile tamamlayıp mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atanan bu durumdaki araştırma görevlilerinin araştırma görevliliği sona erer. Doktora giriş sınavına kabul MADDE 36 (Değişik:RG-14/4/ ) (1) Doktora sınavına kabul edilebilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır: a) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. b) Öğrenci kabul ilanında belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmak. c) ALES sınavından ilgili anabilim dalı için öğrenci kabul ilanında belirtilen puanı almış olmak. (2) ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavları başarı notu en az 60 tır. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının başarı değerleri Senato tarafından belirlenir. Giriş sınavı MADDE 37 (1) Doktora giriş sınavı; ilgili anabilim dalında görevli en az üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır ve anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerine açıktır. Mülakat ve ilgili anabilim dalı için belirlenen türden ALES sınav sonuçları aşağıda belirtildiği gibi değerlendirilerek başarılı bulunan adaylar doktora programlarına kabul edilirler. Jüri tarafından hazırlanan sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve evrak, anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirildikten sonra ilan edilir. (2) Başarı notu, ALES sınavı sonucunun %50 si ve 100 üzerinden dikkate alınan mülakat sınav sonucunun %50 si toplanarak belirlenir. Adayın başvurduğu programa kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. Doktora programına kayıt/kayıt yenileme MADDE 38 (1) Doktora giriş sınavında başarılı olan öğrenciler, enstitü tarafından belirlenen süre içerisinde kaydını yaptırmak zorundadırlar. Programa devam eden öğrenciler, ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilerler. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde mazeretlerini danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşleri ile enstitü müdürlüklerine bildirirler. Mazeretleri enstitü yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler gecikmeli kayıt yaptırabilirler. Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren onbeş gün içerisinde danışmanının onayını alarak yarıyıl

14 başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir. Ayrıca onbeş gün içerisinde kayıt yaptırdığı ders/derslerden tümüyle çekilebilir. (2) Öğrencilerin kayıt olma, yenileme ve kayıt silme işlemleri, enstitü müdürlükleri tarafından düzenlenir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Danışman MADDE 39 (Değişik:RG-11/7/ ) (1) (Değişik fıkra:rg-19/1/ ) Enstitü yönetim kurulu; doktora programına kesin kayıt yaptıran öğrenciye anabilim dalı başkanlığınca önerilen GYTE de sözleşmeli veya kadrolu olarak çalışan öğretim üyeleri arasından bir danışman tayin eder. Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapacak öğrenciler için, başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden öğretim üyeleri de danışman tayin edilebilir. Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu doktora programı için enstitü kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir. Ayrıca, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde öğrencinin talebi üzerine, kayıt dondurma ve eğitimi ile ilgili durumlarını anabilim dalı başkanlığı kanalıyla akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye bildirir. Zorunlu haller dışında danışman değişikliği ancak danışmanın talebi üzerine kayıt yenileme süreleri içerisinde yapılır. Danışman öğretim üyesinin bir akademik yarıyıl içinde GYTE dışında 40 günden daha uzun süreli görevlendirilmesi, toplamda 40 gün sağlık raporu alması ya da GYTE den ayrılması halinde anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kurum içinden veya başka bir üniversiteden ikinci tez danışmanı atanabilir. Eğer, aynı öğrenci aynı danışmanla oniki yarıyıl çalıştığı halde mezun olamadıysa, öğrencinin talebiyle kayıt yenileme süreleri içerisinde danışman değiştirilebilir. (2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu doktora programı için enstitü kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir. Dersler MADDE 40 (1) Dersler, kredili ve kredisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Her yarıyılın başında anabilim dalının teklifi ve enstitü kurulunun onayıyla dersler açılır veya kapanır. Bir doktora öğrencisi, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu kredili dersler adı ve içeriği itibarıyla öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde aldığı derslerden farklı olmak zorundadır. Ayrıca, danışmanın teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencilere, kayıtlı oldukları enstitünün dışındaki bir enstitüden kredili ders alabilmeleri imkânı tanınır. Bu durumda alınacak kredi, öğrencinin aldığı toplam kredinin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü için 1/3 ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü için ise 1/2 sinden fazla olamaz. Seminerler

15 MADDE 41 (1) Her doktora öğrencisi, öğrenimi süresince iki seminer çalışması yapmak zorundadır. Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer programları, danışmanın teklifi çerçevesinde anabilim dalı başkanlarınca ilan edilir. Uzmanlık alan dersi MADDE 42 (1) (Değişik:RG-14/4/ ) Öğrenci yeterlik sınavını başardıktan sonraki ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda çalışması başarısız (F), gelişmekte (D) ya da başarılı (P) olarak değerlendirilir. Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için tez önerisini verdikten sonraki ilk yarıyıldan itibaren uzmanlık alanı dersinden en az iki kere gelişmekte (D) ve son olarak da başarılı (P) notu almış olması gerekir. Tez süresince üst üste üç kere F notu alan veya üst üste üç dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler, yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı, danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir. (2) Uzmanlık alan dersi öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda da devam eder. Doktora yeterlik sınavı MADDE 43 (1) (Değişik:RG-11/7/ ) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Başarı notu 70 tir. Başarı notuna yazılı sınavın katkısı %60, sözlü sınavın katkısı %40 tır. (2) (Değişik:RG-28/8/ ) Doktora yeterlik sınavları; güz yarıyılı için Ocak/Şubat, bahar yarıyılı için Haziran/Temmuz ayları içinde yapılır. Güz yarıyılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler Aralık ayının ilk iki haftası içinde, bahar yarıyılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler ise Mayıs ayının ilk iki haftası içinde yeterlik sınavına giriş başvurularını yapmak zorundadır. Danışman, anabilim dalı ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmayanların bu tarihten sonraki başvuruları geçerli sayılmaz. Aynı dönem ders ve/veya seminer almış olan öğrencilerin başvuruları uygulamaya konulur, ancak bu öğrenciler aldıkları ders ve/veya seminerden başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde yeterlik sınavına girebilir. Genel not ortalaması en az BB, 3.00 olan öğrenciler yeterlik sınavına en erken üçüncü yarıyılın sonunda girebilirler. (3) Yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, GYTE öğretim üyelerinden oluşmuş beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu komitenin görev süresi üç yıldır. (4) Öğrencinin kredili derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlamasından sonra yeterlik komitesi, içinde danışmanın da yer alacağı üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir yeterlik sınav jürisi belirler. Yeterlik sınav jürisinde başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesinin de bulunması gerekir.

16 (5) (Değişik:RG-11/7/ ) Yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yeteneğini, araştırmaya olan eğilimini ve almış olduğu derslerdeki bilgisini sınayan yazılı ve sözlü olarak yaptığı sınav sonuçlarını doktora yeterlik komitesine bildirir ve komite bu sonuçları değerlendirerek, öğrencinin başarılı/başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar komite başkanlığınca sınavı izleyen en geç üç gün içinde ilgili tutanakla anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir. (6) (Ek:RG-11/7/ ) Başarısızlık durumunda bir yarıyıl sonra yeterlik sınavı tekrarlanır. Yeterlik sınavında başarısız olunması durumunda, yeterlik jürisi öğrencinin daha önce alıp başarılı oldukları da dahil bazı dersleri yeniden almasına karar verebilir. Öğrenci bu dersleri başarmadan yeniden yeterlik sınavına giremez. (7) (Ek:RG-11/7/ ) (Değişik:RG-28/8/ ) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci bu dersleri başarmadan tez önerisinde bulunamaz. Tez izleme komitesi MADDE 44 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve başka bir yüksek öğretim kurumundan birer üye de yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda bu tez danışmanı da dilerse oy hakkı olmaksızın tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez önerisi savunması MADDE 45 (1) (Değişik:RG-28/8/ ) Haziran/Temmuz ayında doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci takip eden ilk Ocak/Şubat ayında, Ocak/Şubat ayında doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci ise takip eden ilk Haziran/Temmuz ayında danışmanının denetiminde yapacağı araştırmanın kaynak taramasını, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu kararı bildiren bir tutanak iki nüsha halinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez izleme komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. (3) (Değişik:RG-11/7/ ) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez konusu değiştirilebilir. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir ve öğrenci altı ay

17 içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci için bu işlem tekrarlanır. (4) (Değişik:RG-11/7/ ) Tez önerisi kabul edilen ancak iki akademik yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmayan öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına girer. (5) (Değişik:RG-19/1/ ) Haziran/Temmuz ayı içinde tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, önerinin kabul edildiği tarihi takip eden ilk Ocak/Şubat ayı içinde; Ocak/Şubat ayı içinde tez önerisi kabul edilen öğrenci için ise önerinin kabul edildiği tarihi takip eden ilk Haziran/Temmuz ayı içinde öğrencinin tezindeki gelişmeleri izlemek üzere toplanır. Bu toplantılar daha sonra birbirini takip eden her Ocak/Şubat ve Haziran/Temmuz ayı içinde tekrarlanır. Uzmanlık alanı dersinden başarısız not alan bir öğrenci için tez izleme komitesi toplanmaz. Tez izleme komitesi sadece uzmanlık alanı dersinden gelişmekte notu alan bir öğrenci için toplanır. Komitece tezi incelenecek öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Erasmus uluslararası öğrenci değişim programı ile yurtdışına giden öğrenci bu raporu dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi kararını bildiren bir tutanak, iki nüsha halinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez izleme komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. Danışmanı tarafından uzmanlık alan dersi notu gelişmekte olan (D) şeklinde verilmiş bir öğrenci ilgili dönem sonunda tez izleme komitesine tez izleme raporu vermezse veya tez izleme komitesi tarafından başarısız bulunursa, gelişmekte olan (D) uzmanlık alan dersi notu başarısız (F) notuna çevrilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste üç kez başarısız (F) notu alan öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 46 (1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Senotaca belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programına kayıtlı öğrenciler, doktora tezlerini teslim ederken Senatonun belirlediği alan indeksi kapsamındaki dergilerde, doktora tezlerinden üretilmiş bir özgün/tam makale yayınlamak veya editör imzalı kabul yazısını eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında enstitü müdürlerinden oluşan doktora tez inceleme komisyonuna sunmak zorundadır. Öğrenci, Senotaca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan doktora tezinin ciltlenmemiş altı nüshasını, tez inceleme komisyonu raporu ve tez teslim tutanağı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla enstitü müdürlüğüne iletir. Öğrenci enstitüden alacağı yeni bir tutanakla birlikte asil ve yedek jüri üyelerine imza karşılığı tezlerini teslim eder ve ilgili tutanağı enstitü müdürlüğüne verir. (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

18 (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açıktır. Savunmaya girmeyen öğrencinin uzmanlık alan dersi başarısız olarak değerlendirilir, öğrenci devam eden dönem başında yeniden uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. (4) (Değişik fıkra:rg-19/1/ ) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri verdiği kararı içeren bir tutanağı savunmanın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde enstitü anabilim dalı başkanlığına iletir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde enstitüye üst yazı ile bildirir. Tezi ilk savunmada reddedilen öğrenci takip eden dönemlerde yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen aday takip eden dönemlerde yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir. Doktora diploması MADDE 47 (1) (Değişik:RG-28/8/ ) Tez savunmasında başarılı olan bir öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş üç nüshası ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD yi, bir adet tez veri girişi ve yayımlama izin formunu tez savunmasına girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi Senatoca belirlenen esaslara uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İki ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci tezi reddedilen öğrenci gibi işlem görür. (2) Öğrenciye verilecek diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/bilim dalındaki programın onaylanmış adı, enstitü müdürü ile Rektörün imzaları yer alır. Diplomanın şekli ve kapsamı, Senato tarafından belirlenir. İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili enstitü müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 48 (1) 8/8/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 49 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim

19 Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. İntibak GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 48 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 50 (1) Bu Yönetmelik 5/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 51 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 12/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 8/12/ /2/ /7/ /8/ /1/ /4/

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ekim 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28082 YÖNETMELİK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! TEZLİ YÜKSEK LİSANS

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! TEZLİ YÜKSEK LİSANS LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 20 NİSAN 2016 TARİH VE 29690 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ve 20 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29985 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine!

tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! 20.04.2016 tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! Değerli Öğrencimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2016 yılında Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği nde değişiklik yapmış

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

A M A S Y A Ü N İ V E R S İ T E S İ F E N B İ L İ M L E R İ E N S T i T Ü S Ü M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

A M A S Y A Ü N İ V E R S İ T E S İ F E N B İ L İ M L E R İ E N S T i T Ü S Ü M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SIKÇA SORULAN SORULAR 1-) Yüksek lisans ve Doktora başvurularını nereden öğrenebilirim? Lisansüstü öğrenci alım ilanları ve gerekli şartlar Enstitümüz web sayfasından https://sbe.amasya.edu.tr/ duyurulur.

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 31 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, Bilgiyi derleme, Yorumlama

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Mayıs 1997 CUMA. Yönetmelik

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Mayıs 1997 CUMA. Yönetmelik T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Mayıs 1997 CUMA Sayı: 22984 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Celal Bayar Üniversitesinden

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROSESİ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROSESİ PROSEDÜRÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROSESİ PROSEDÜRÜ GENEL TANITIM -Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doktora programına başlayan Lisanstan başvuru

Doktora programına başlayan Lisanstan başvuru TEŞKİLAT : İŞ ADI : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA Yüksek Lisanstan başvuru Doktora programına başlayan Lisanstan başvuru En az 7 tane kredili ders(21 krediden az olmamak koşulu) ve bir seminer alarak

Detaylı

Doktora Programları. Başvurmak istediği programa göre istenilen ALES puan türünden en az puan almış olması,

Doktora Programları. Başvurmak istediği programa göre istenilen ALES puan türünden en az puan almış olması, Doktora Programları Amaç Anabilim Dalı / Programlar Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

EM Y VE K KAY D A N IŞMA N AT A M A

EM Y VE K KAY D A N IŞMA N AT A M A İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME DANIŞMAN ATAMA Kayıt hakkı kazanan asil aday listesindeki adayların; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan metninde belirtilen tarihlerde enstitü öğrenci işleri bürosuna

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar Makedonya tel: +389 42

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bayburt

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ordu Üniversitesinde kısmen ya

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez İzleme Komitesi, Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu ve Tez Savunma Sınavı Uygulamalarına İlişkin İlke Kararları 1- Necmettin Erbakan

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROSESİ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROSESİ PROSEDÜRÜ GENEL TANIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROSESİ PROSEDÜRÜ -Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kurallar yaşamayı kolaylaştırmak ve daha zevkli kılmak içindir. Tasarım: Şükrü KARA

Kurallar yaşamayı kolaylaştırmak ve daha zevkli kılmak içindir. Tasarım: Şükrü KARA Kurallar yaşamayı kolaylaştırmak ve daha zevkli kılmak içindir. Tasarım: Şükrü KARA 1 Sağlık ğ Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 35 anabilim dalında 31 doktora 33 yüksek lisans olmak üzere toplam 64 lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Amaç Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 29/11/2016-56466 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEKV3C3N6* Sayı :91441517/105.01.01.6/ Konu :Yaz Öğretimi ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesinde verilen yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı