Şubat 2014 Baskı Hakkari, 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014"

Transkript

1 Şubat 2014 Baskı Hakkari Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: (0438) Dahili E-Posta: Hakkari, 2014

2 Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler, tüm bilimsel çalışmaların odağında bulunmasından dolayı bilişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve üretildiği merkezler konumundadırlar. Bilişim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin, eğitimcilerin, araştırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuş, onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Hakkari Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, araştırmacılara, öğrencilere, personele, eğitim öğretim ve yönetim birimlerine, bilişim teknolojileri desteğini sunmayı görev bilir. Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek hizmetleri, en ekonomik şartlarda, güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile üretmeyi, hedef olarak belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmak için Daire Başkanlığı nın çalışma yapısı ve sistemi gözden geçirilmiş, kaliteli ve güvenilir bir hizmet için, çalışanları eğiterek motive etmeyi, moral vermeyi, zamanı iyi kullanmayı, organize etmeyi, geleceği görmeyi, misyon ve vizyonu, hedef ve değerleri planlayan yöntemler belirlenmiştir. Dairemiz bu planı gerektiğinde revize ederek kararlılıkla uygulama ve Üniversitemizin de desteğiyle vizyonuna ulaşma azmindedir. Bu amaçla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birim faaliyet raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik gereğince hazırlanmıştır. Öğr. Gör. Yunus MAKAS Daire Başkanı V. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 1

3 I. İÇİNDEKİLER... 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 II. GENEL BİLGİLER III. TEMEL POLİTİKALARIMIZ. 3 A. MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER. 7 C.1. TEŞKİLAT ŞEMASI.. 7 C.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.. 8 C.3. İNSAN KAYNAKLARI C.4. BAŞKANLIMIZCA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER DIŞINDA ÜNİVERSİTEMİZ GENELİNİ KAPSAYAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI.... C.5. SUNULAN HİZMETLER 13 C.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ IV. AMAÇ VE HEDEFLER. 17 A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. 19 A. ÜSTÜNLÜKLER 19 B. ZAYIFLIKLAR.. 19 ÖNERİ VE TEDBİRLER A. FIRSATLAR 19 B. TEHDİTLER.. 20 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 2

4 Üniversitemizin bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak network alt yapısını ve ihtiyaç duyulan yazılımların sunulmasını amaçlamaktadır. Bilgi işlem, üniversitemizin birimleri arasında bilişim sistemleri koordinasyonu kurmak ve iş yükünü hafifletmek için gerekli tüm çalışmaları yaparak, üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en yüksek düzeyde faydalanmasını hedeflemektedir. 1) İşgücü potansiyelinin arttırılması 2) Verimliliğin arttırılması 3) Personelimizin eğitimi 4) Gelişen teknolojilerin kullanılması adına bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları, üretici firmalar ve çeşitli kuruluşlar tarafından organize edilen seminer, konferans, kurslara, fuarlara katılım sağlanması 5) Planlama 6) Projelendirme 7) İşletme 8) Birimin güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler analizi 9) İç denetim 10) Çalışan personelimizin iş güvenliliğinin sağlanması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 3

5 Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, mevcut ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz cevap veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır. Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır. Üniversite birim hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taşıyarak bir araya getirmek, bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırarak Ülkemizin gelişen e-devlet sürecinde üniversitemizi bir e-üniversite vizyonuna ulaştıracak çağdaş bilgi teknolojileri ile donatmış, ileri teknolojik olanaklarının sunulduğu, ve çağdaşlarıyla rekabet edebilecek örnek üniversiteler arasında yer almaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 4

6 1. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. 2. Hizmet içi bilgisayar eğitim programlarını planlamak ve yapmak. 3. Üniversitenin bilgi işlem görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek. 4. Üniversitenin bilgisayar iletişim ağının kurulmasını, işletilmesini düzenlemek. 5. Teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak. 6. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullandığı bilgisayar programlarını yapmak, kalitesini yükseltmek, temin etmek, derlemek, kullanılmasını sağlamak. 7. Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarını sağlamak. 8. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. 9. Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak. 10. Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 11. Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekretere önerilerde bulunmak. 12. Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekretere sunmak. 13. Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak. 14. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek. 15. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekretere iletmek. 16. Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekretere önermek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 5

7 17. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 18. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. 19. Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek. 20. Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneride bulunmak. 21. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. 22. Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak. Genel Sekretere iletmek. 23. Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerine koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak. 24. Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 25. Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak. 26. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. 27. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullandığı bilgisayar programlarını yapmak, kalitesini yükseltmek, temin etmek, derlemek, kullanılmasını sağlamak. 28. Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarını sağlamak. 29. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. 30. Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 6

8 DAİRE BAŞKANI Yazılım ve Tasarım Grubu Ağ ve Sistem Yönetimi Grubu Teknik ve İdari Hizmetler Yazılım Grubu Ağ Yönetim Teknik Servis Web Sistem Yönetimi Ofis ve İnternet İdari İşler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 7

9 Günümüzde yalnızca ekonomik alanda değil, güncel yaşamımızda da çok önemli rol oynayan bilişim teknolojisi, üniversitemiz öğrencilerinin ders içi ve ders dışı aktivitelerinin de bir parçasıdır. Üniversitemiz öğrencileri de, derslerinin ayrıntılı bilgilerine internet üzerinden ulaşarak, ders seçimlerini yaptıkları gibi aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerini de internet üzerinden yapabilmekte ve dönem içinde not ve başarı durumlarını, kütüphane kaynaklarını görebilmekte, öğrenci ile ilgili her türlü veri ve mevzuata internetten ulaşabilmektedirler. Ayrıca, tüm öğrencilerimiz ve personelimiz bilişim ağları alt yapısını kullanarak, üzerinde bir mikroişlemci ile hafıza yongası bulunan ve kendilerine ilk kayıt anında verilen, günümüz pratik yaşam teknolojisinin bir ürünü olan akıllı (smart kart) teknolojileri ile yemekhanelerde, sosyal tesislerde para kullanmadan alışveriş yapabilmektedirler. Üniversitemiz bünyesinde tüm programlarımızda bilgisayar donanımı ön planda tutulmuş ve her birimimizde bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Bu kapsamda, üniversitemiz tüm yerleşkelerinde bulunan bilgisayar donanımlarını destekleyen, sürekli yenilenen ve güncellenen bir bilgisayar ve internet altyapısı vardır. Tüm birimlerimizde, üst düzey bilgi teknolojisi donanımları kullanılarak, dizüstü bilgisayarlar için kablosuz internet (Wireless) erişimleri sağlanmıştır. Fiberoptik omurga ve Türk Telekom imkanları ile birim içi ve birimler arası bilişim ağları alt yapısı kurulmuş, tüm yerleşkelerimizde internet erişimi sorunsuz ve hızlı hale getirilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin tümü, farklı iletişim sistemleri ve bu sistemler üzerinde kullanılan, yine her türlü konfigürasyonlarını (routerlar, IPS, layer3 switchler, wireless teknolojileri, SDSL, IDSL bridgeler, IP Kamera Sistemleri, Kart Okuyucu Kapı Geçiş Sistemleri vb.) rektörlük binası içinde yer alan Sistem Odası na bağlıdırlar. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, "5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esas alınarak, üniversitemize Yer Sağlayıcı belgesi alınmış. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 8

10 Fakülte Yüksekokul Genel Bağlantı Hızı Hakkari Üniversitesi Rektörlük Binası Fakülte Derslikleri (Eğitim Fakültesi- Mühendislik Fakültesi- İlahiyat Fakültesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Derslikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu - Yüksekova Meslek Yüksek Okulu) Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Bağlantı Yeri, Sistem Ve Durumu 60 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps Dns ana bilgisayar (Domane Name Server-Ağ üzerinde kullanılan bilgisayar ve donanımlarının kimlik bilgisini veren Alan Adı Sunucu Sistemi) Web ana bilgisayar (İnternet üzerinde tanıtıcı sayfa ve verileri yayınlama amaçlı Sunucu Sistemi) Mail ana bilgisayar (Elektronik Posta Hizmetini sağlayan Mail sistemi) Proxy ana bilgisayar (destek sunucu sistemi) LDAP-RADIUS Kimlik Sorgulama Sistemi Adu Kayıt (log) Sorgu Bilgi Saklama Yazılımı Lokal İntranet DHCP-DNS Sunucusu Kart Turnike Sistemi Sunucusu Personel Sicil ana bilgisayarı (uygulama yazılımları için destek sunucu sistemi) Kütüphane Programı ana bilgisayarı (uygulama yazılımları için destek sunucu sistemi) Kampüs Veritabanlarına Dışardan Erişim Server Cisco 3560 serili router Telco System switch Ana omurga Yönlendiricileri (Hp) Merkezi İç Firewall Sistemi (Antikor) Merkezi İç Firewall Yönetim Server (Antikor) ADU-MRTG Server (Antikor) Ana Omurga Intranet Anahtarlama (Hp) Bu cihazların Tamamı 2 Adet 42U cabinet in içine yerleştirilmiştir. Sistem Odamızda 1 Adet de Salon tipi klima vardır 14 Kva UPS ( 3 Fazlı Güç Kaynağı) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 9

11 Başkanlığımız birimlerinde aşağıdaki personellerle hizmetler yürütülmektedir. Sıra No Adı Soyadı Görevi 1. Yunus MAKAS Daire Başkanı V. 2. Mustafa ÇATAL Şube Müdürü 3. Safiye Yıldız AÇAR Teknik Servis/ Tekniker/ Teknisyen 4. Dersim BULUT Teknik Servis/ Tekniker/ Teknisyen 5. Ömer ÇİÇEK Sistem Yönetimi/ Programcı/ Teknik/ Ağ Yönetimi 6. Ömer Faruk DÖNER Sistem Yönetimi/ Programcı/ Teknik/ Ağ Yönetimi 7. Hüseyin KAPLAY Web Tasarımcı 8. Mansur BESİ Web Tasarımcı 9. Gülşen ERTUŞ Web Tasarımcı 10. Şahin DURSUN Grafiker Yaş Aralıkları Yaş Yaş Yaş Yaş Kişi Sayısı Yıl Aralıkları 1 5 Yıl 6 10 Yıl 10 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %80 %10 %10 Yıl Aralıkları Ön Lisans Lisans Y.Lisans Kişi Sayısı Yüzde %30 %60 %10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 10

12 Yaş Aralıkları Yaş Yaş Yaş Yaş Kişi Sayısı Yüzde %10 %60 %20 %10 S.No Kullanılan Birim Programın Adı Kullanım Amacı 1. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 2. Personel Daire Başkanlığı Kütüphane Otomasyon Programı Personel Otomasyon Programı Katalog Taraması Personel İşlemleri 3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Vmware Fundation Sunucu Yönetimi 4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Antikor Güvenlik Bilgisayar Ağı Güvenliği 5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Norton Endpoint Antivirüs 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Zimbra Mail Personel 7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Antikor Web Filtreleme 8. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Otomasyonu 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Otomasyonu Web Filtreleme ve Kayıt Tutma Öğrenci ve Pesonel İşlemleri Hak Edişlerin Doğru Hesaplanması ve Takibi S.No Katılan Personel Etkinlik Adı Yer Tarih 1. Öğr. Gör. Yunus MAKAS 2. Ömer Faruk DÖNER YÖKSİS Toplantısı Ankara Van YYÜ Network Yapısının İncelenmesi Van Ömer Faruk DÖNER KBS Geliştirme Eğitimi Antalya Ömer ÇİÇEK 5. Ömer ÇİÇEK 6. Safiye Yıldız AÇAR Antikor Güvenlik ve Web Filtreleme Windows ve Güvenlik Semineri Elektronik Belge Yönetim Sistemi Mersin Van Elazığ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 11

13 1) 2 Adet Academic Vmware Infrastructure Enterprise 2 Processors 2) 2 Adet Academic Gold Support / Subscription * For Vmware Infrastructure Enterprise 2 Processors. 3) 1 Adet Academic Vmware VirtualCenter Foundation ( 3 kullanıcılık) 4) 1 Adet Academic Gold Support / Subscription * Vmware VirtualCenter Foundation 5) 2 Adet MS Enterprice Server Akademik Version. 6) 1 Adet Zimbra webmail server için 1 yıllık teknik destek. 7) 1 Adet Antikor firewall yazılımı 8) 2 Adet Hp marka wireless alındı 9) 1 Adet Cisco marka 3560 serili switch alındı 10) 2 Adet Gigabyte modül alındı 11) 1 proliz ayazılımdan öğrenci otomasyon yazılımı satın alındı. 12) 1 Adet Hp marka omurga switch alındı. 13) 1 Adet Sun marka server cihazı satın alındı. 14) 1 Adet kütüphane otomasyon yazılımı alındı. 15) 1 Adet maliyet ve hakkediş yazılımın sözleşmesi 1 yıllığına yenilendi. 16) 1Adet personel otomasyon yazılımı satın alındı. Anti Virüs Yazlımı : 20 kullanıcı için Norton Antivirus Kabin ve Bim Oda : 2 Adet 42U Rack tipi kabin. 2 Adet bilgi İşlem Merkezi Klima. 1 Adet Cate5 e Kablo, Kanal, Duvar Tipi Kabin, ve aparatlar. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 12

14 Enformatik hizmetlerinin ve Üniversite web sitesinin tasarımını, bakımını ve işletimini yapmak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sitesinin tasarımını, güncellenmesini ve bakımını yapmak. www, e-posta, haber gruplarının takibi. Alan adı (hakkari.edu.tr hu.edu.tr ) DNS kullanımını ve yönetimini sağlamak. Web Sitesi Yenilendi: php de kodlanarak yenilendi. Kullanıcı dostu, kolay erişilebilir ve stabil çalışabilir hale getirildi. İngilizce ve Kürtçe dillerine çevrilerek devriye alındı. Yeni omurga switch alıp, network alt yapısını yeniden yapılandırmak. Öğrenci, Personel ve Kütüphane Otomasyonu satın alınarak yapılandırıldı Abis (Akademik Bilgi Sistemi) ve İbis (İdari Bilgi Sistemi) yazıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 13

15 Kampüs içinde ve dışında, Üniversite öğrencilerine, idari ve akademik personeline, hem kendi, hem de bütün İnternet topluluğu ile aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamak. 2 Personel Network eğitimine gönderildi sayılı Kanunun ve sayılı Yönetmelik gereğince Mac a göre internete giriş sağlandı. Yeni FireWall alındı, kullanıma açıldı İnternete daha hızlı erişim için gerekli altayapı sağlandı. Üniversitemizin toplamda 20 mgbyte olan hızı 60 Mgbyte yükseltildi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 14

16 Network Grubu ile birlikte kampüs network kablolama işlerini planlamak ve yapmak.bidb ve bağlı laboratuvarlarındaki bilgisayarların bakımlarını yapmak, yapılabilecek donanım arızalarını gidermek. Birimlerdeki ve laboratuvarlarındaki UPS, klima, güvenlik sistemleri gibi altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza müdahale, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak. Güvenlik Kameraları Grubu ile birlikte kampüs ve rektörlüğümüze ait lojmanların çevre güvenliğini en az 6 ay süreyle kayıt altına almak, kablolama işlerini planlamak ve yapmak. Rektörlüğümüz ve bağlı lojmanların güvenlik kamera bakımlarını yapmak, yapılabilecek donanım arızalarını gidermek ve güvenlik sistemleri gibi altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza müdahale, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak. Fakülte dersliklerine Kamera sistemi kuruldu Telefon santralleri grubu ile kampüs ve rektörlüğümüze ait birimlerini telefon iletişimini sağlamak, kablolama işlerini planlamak ve yapmak. Rektörlüğümüze ait telefon santrallerinin bakımlarını yapmak, doğabilecek donanım arızalarını gidermek ve telefon santralleri ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza müdahale, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 15

17 İç kontrol sistemi yönetimin; ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesi, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha güvenle alması, yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanması, işini yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı işler ile ulaştığı sonuçlar için kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır Kamu Mali Yönetim Kanununun 31. maddesi, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tebliği gereğince; Birimimiz bütçe tertiplerinde yılı içinde yapılan harcamalar için harcama yetkilisi Başkanlık, birim gerçekleştirme görevlisi olarak da başkanlığımıza bağlı tekniker görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca örgüt yapısı içerisinde 5018 Sayılı Kanunun 32. md. gereğince Bütçe ilke ve esasları kanun, tüzük ve yönetmelikler ile mevzuatlar doğrultusunda; yılı ödeneklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 16

18 Amaç-1: Üniversitemiz öğrencilerine ve personeline, eğitim ve araştırmaları konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversite kalitesinin artmasına katkıda bulunmak. Hedef: Başkanlığımız gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koşulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini yoluna gidecektir. Amaç-2: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef: Kullanıcıları açık kaynak kodlu programlar hakkında bilgi sahibi yapmak, talep halinde ise lisanslı yazılım ve uygulamalar yerine kullanıcılara açık kaynak kodlu programları tavsiye etmektir. Amaç-3: Kullanıcılarımıza kesintisiz hizmet vermek amacıyla ana sistemimizi 7/24 çalışır hale getirmek ve veri güvenliğini sağlamak. Hedef-3.a: Çevre koşullarından kaynaklı (elektrik kesintisi vb.) ana sistemlerde yaşanan çökmeler ve sunucuların hizmet dışı kalmasını engellemektir. Hedef-3.b: Hizmet dışı kalan sunucuların tekrar çalışır hale gelmesi için yaşanan zaman ve veri kayıplarını önlemektir. Hedef-3.c: Ana sistemlerimizin çalışma maliyetini sanallaştırma ile en aza indirmek ve tam zamanlı kesintisiz çalışmasını sağlamaktır. Amaç 4: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hizmetlerinin geliştirilmesi Hedef 4.a: Sürekli gelişen bilişim teknolojilerini takip edip zamanın gerekleri doğrultusunda gerekecek hizmetlerin tespit edilmesi Hedef 4.b: Tespit edilen hizmetin gerektirdiği ihtiyaçların belirlenmesi. Amaç 5: Sistemin çalışması sırasında oluşan logların sunucuya aktarılması için log yazılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca logların güvenirliği amacıyla ve zaman damgası alınması gerekmektedir. Yasal bir zorunluluk olan logların tutulması gerekli yazılım ve donanım ile daha güvenli ve doğru şekilde yapılması amaçlanmıştır. Hedef 5.a : Log yazılımı ile tüm sunuculardan sunucuya loglar aktarılabilecektir. Hedef 5.b : Zaman damgası ile log güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 17

19 Amaç 6: Bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ile personel artışına paralel olarak ihtiyaç duyulacak donanım ve teçhizatın Başkanlığımız kontrolünde alımının sağlanması amaçlanmaktadır. Alınacak cihaz ve teçhizatın merkezi olarak alınması, arıza, işletme ve takibi ile cihazların birbirleri ile uyumlu çalışabilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda tek elden toplu olarak alınması ekonomik açıdan kurumumuzun lehine olacaktır. Hedef 6.a: Sürekli gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda alınması gerekecek donanım ve cihazların uygun teknik şartnameler ile alımının sağlanması Hedef 6.b: Cihaz ya da donanım gerekli olduğunda doğru ve gerekli malzemenin seçimini ve teminini sağlamak. Hedef 6.c: Üniversite genelinde kullanılan cihaz ve teçhizatın takip ve bakımının tek elden yürütülmesi işletme kalitesini ve maliyetini azaltacaktır. Amaç 7: Kişisel bilgisayarların virüs ve saldırılardan korunabilmesi amacıyla Antivirus yazılımı alınması gerekmektedir. Günün teknolojik gelişmelerine uygun antivirüs yazılımların alınması amaçlanmıştır. Hedef 7: Antivirus yazılımı ile kişisel bilgisayarların güvenliği sağlanacaktır. Amaç 8: Üniversitemiz de elektronik ve mobil yaşam sürecini Uluslar arası standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-dönüşümü gerçekleştirmek. Hedef 8: Üniversitede son kullanıcı düzeyinde elektronik ve bilgisayar kullanımı ve erişilebilirliğini %99 düzeyine çıkartabilmeyi hedeflemiş durumdayız. Amaç 9: Bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak Başkanlığımızda verilen hizmeti teknolojinin gerektiği seviye ve kaliteye ulaştırmak. Hedef 9a: Sürekli gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda bilginin güvenli iletilmesi, korunması ve kullanılması, paylaşılması önemini artırmaktadır. Bilgi güvenliği konusunda gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde yönetmelik ve politikalarımızı oluşturup uygulamaya koymak. Hedef 9.b: Bilgi güvenliğini sağlamak için alınması gerekli yazılım (loglama ve zaman denetimi v.b.) ve donanımların( IPS gibi) alınması ve hizmete girmesini sağlamak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 18

20 Hakkari Üniversitesinin bir birimi olmak Üniversite yönetiminin (Rektör) bilişim teknolojilerine ve faaliyetlerine yapıcı bakışı ve desteği Ağ kablolama ve anahtarlama altyapımızın güçlü ve güncel olması, Birim çalışanların özverili çalışma arzusu Bilişim Teknolojilerine ayrılan finansal kaynağın azlığı Teknik personel yetersizliği ve temindeki güçlük Yetişen personelin ayrılması durumunda yerine personel bulma zorluğu Bilişim birimlerinde çalışan teknik elemanlara uygulanan maaş politikası Kurumsal kimliğin güçlü olmaması Hizmetlerin kaliteli hizmete dönüştürülmesi, belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılması, bütçenin verimli kullanımının sağlanması, kaynaklarımızın nerelere harcanması gerektiği hususunda tasarruf sağlayacak geçici değil kalıcı çözümlerin üretilmesi gerekmekte ve en önemlisi personel ihtiyacının kısa süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Başkanlığımızın gelecekteki performansının artması için önerebileceğimiz hususlar yararlanılabilecek fırsatlar ve dikkate alınması gerekli tehditler aşağıda izah edilmiştir. İlgili alanımızın her kesimden özellikle de yönetimden kabul görmesinin, yatırım ve istihdama etkisi. Yeniliklere ve gelişmelere açık bir yönetim anlayışına sahip olunması. Sürekli gelişen teknolojinin hizmet sunumunda kaliteyi arttırması. Demokratik katılımcı yönetim anlayışı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 19

21 Bilişim teknolojilerinin gün geçtikçe hayatımıza daha çok giriyor olması, geleceği yönlendirmesi, daire başkanlığımızın ve faaliyetlerimizin üniversitemiz içindeki önemini de artırmaktadır. Bu nedenle, bu alana çok yüksek miktarda yatırımlar yapılmakta ve sonuçları da hizmete sunulmaktadır, Açık kaynak kodlu yazılımların çoğalması ve bu yazılımların kullanılabilirliğinin artması, Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, Üniversite üst yönetiminden faaliyetler, ihtiyaçlar ve personel temini konularında destek alınması. Bilişim teknoloji alanında özel sektörde çalışan personelin yüksek maaş alması buna karşın kamuda çalışan kalifiye teknik personel için maaşların yetersizliği, Kalifiye teknik personel sayısının azlığı nedeniyle profesyonel sistem yönetiminde ortaya çıkan eksiklikler, Daire Başkanlığımızın verdiği hizmetin 24 saat aralıksız yürütülmesi zorunluluğu dikkate alındığında, üniversitemizin bir kamu kurumu olması nedeniyle mesai saatleri dışında ve tatillerde personel çalıştırabilme zorlukları, Kalifiye teknik personel sayısındaki yetersizlikler nedeniyle açık kaynak yazılımlar yerine sürekli pahalı ürünler sunan firmalara karşı oluşmuş bağımlılık, Dairemiz diğer birimlerden farklı olarak, verdiği hizmetin türü itibariyle tüm personel ve öğrenciler ile sürekli iç içedir. En küçük hizmet aksaması bütün üniversitede hissedilmektedir. Bu gibi sorunlardan kaynaklanan olumsuz imaj sorunları, Teknolojinin çok hızlı gelişmesi neticesinde mevcut sistemlerin yetersiz kalması, Personel politikalarının düzeltilememesi, yetkin eleman istihdam sorunu, mevcut yetişmiş personelin ayrılmak istemesi, motivasyon eksikliği Mesleki ilerleme eğitimi için kurs ve seminerlere yeterince katılamama. Ülkede bilişim çalışanına duyulan ihtiyaç ile sağlanan imkânlar arasındaki uyumsuzluk. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 20

22 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Hakkari ) Öğr. Gör. Yunus MAKAS Bilgi İşlem Daire Başkanı V. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 21

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Genel Bilgiler Üniversitemizin bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak network alt yapısını ve ihtiyaç

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı