BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA"

Transkript

1 BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM Nuri BALOLU Özet Örenci merkezli eitim anlayıına paralel olarak çeitli öretim yöntemleri gelime göstermitir. Bu yöntemlerin en baında Bilgisayar Destekli Eitim gelmektedir. Örencilerin görsel ve duyusal özelliklerine hitap eden BDE ülkemiz eitim sisteminde de sıklıkla kullanılmaya balanmıtır. Bu kapsamda yapılan aratırmada ilköretim okulu yöneticilerinin BDE ye ilikin tutumları incelenmitir. Tarama modelinde dizayn edilen aratırmada örnekle grubu küme örnekleme yöntemi kullanılmıtır. Aratırmada elde edilen sonuçlara göre ilköretim okulu yöneticilerinin BDE ye ilikin tutumlarının negatif olduu saptanamamıtır. Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Destekli Eitim, lköretim, Yönetici Abstract Different teaching methods were developed by educators with student centered training. One of them was Computer Supportive Education (CSE). Today these methods are very often used by teachers in teaching at the every level of educational systems. In this study was defined to attitude of primary school administrators towards Computer Supportive Education. Survey method was used to collect of data and working sample was consisting of cluster sumpling method. A cording to the results, the attitude of primary school administrators towards CSE was negative. Key Words: Computer Supportive Education, Primary, Administrator Yeditepe Üniversitesi, Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü, stanbul/türkye & Kartal Salih Nafiz Tüzün lköretim Okulu, stanbul/türkye, Ahi Evran Üniversitesi, Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü, Kırehir/TÜRKYE,

2 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 252 GR Öretim alanında en önemli eilimlerden biri de öretimin bireyselletirilmesi olmutur. Skinner 1950 yılında, örenciyi bilinenden bilinmeyene doru aama aama götüren küçük bir öretim yönetmi kullanmıtır. Skinner in dorusal programlamasını Crowder in dallara göre programlaması izlemitir. Bu sistemde soruyu yanlı cevaplayan örenciye hatası gösterilmekte ve cevabını düzeltmek için orijinal çerçeveye ya da bir baka çerçeveye dönmektedir (Varı, 1996, s.158) yılından itibaren hızlı bir ekilde yol alan teknolojik gelimeler, eitim-öretim sürecinde kullanılan araç-gereç ve yöntemlerde de gelimelere ve deimelere neden olmutur. Gelien ve deien yöntemler ile örenmenin her bir aaması için ayrı bir çerçeve çizilmitir. Bu kapsamda örencinin kendi temposuna göre ilerlemesine olanak salamak eitim-öretimde alıagelmi konu merkezli klasik yöntemlerin aksine örenci merkezli yöntemler kullanılmaya balamıtır. Bilgisayar destekli eitim bu yöntemler arasında büyük bir hızla gelime göstererek daha büyük bir önem kazanmıtır. Bu gelimelere paralel ülkemizde eitim alanında biliim araçlarının kullanılması 1984 yılında Milli Eitim Bakanlıı tarafından oluturulan Ortaöretimde Bilgisayar Eitimi htisas Komisyonu ile balamıtır. Aynı yıl içinde ortaöretim kurumlarına 1100 mikrobilgisayar satın alınmıtır öretim yılından itibaren 101 orta dereceli okula 10+1 (10 örenci & 1 öretmen) olmak üzere toplam 1111 adet bilgisayar satın alınmıtır. Bu satın alımı izleyen dönemlerde seçilen okullarda görev yapan ikier öretmene ilgililerce be hafta süre ile hizmetiçi eitim kursu verilmitir (MEB, 2003, s.10). Yine bu gelimelere paralel olarak 1984 yılında ön hazırlık çalımaları balatılan Bilgisayar Destekli Eitim Projesi, öretim yılında yerli ve yabancı firmaların katıldıkları bir pilot projeye dönütürülmütür. Bu proje çalımasının bir sonucu olarak, ilköretim ve ortaöretim okullarına bilgisayar donanımı salanmıtır. Bunun yanında 1985 yılında öretmenlere yönelik bilgisayar kullanımı ve BASIC programlama dili konularında bir hizmetiçi eitim programı düzenlenmitir. Bilgisayar konusunda ilk kez düzenlenen bu programda 225 öretmenin hizmet içi eitimi gerçekletirilmitir yılında bu programa 250 öretmen katılmıtır yılında ise, Milli Eitim Bakanlıı 24 üniversite ile ibirlii yapmı ve böylece 750 öretmenin daha eitimi gerçekletirilmitir (mer, 1998, s.162). Eitimde Çaı Yakalamak adı verilen proje kapsamı içinde 1988 yılında 6200 ilköretim okulunun bilgisayar destekli eitime balaması öngörülmütür. Proje çerçevesinde her il ve ilçedeki en az iki ilköretim okuluna bilgisayar laboratuarı kurulması, örenci sayısı 1000 den fazla olan okullara ise ikier bilgisayar laboratuarı kurulması planlanmıtır (Uun, 2004, s.192) Temmuz 1988 tarihleri arasında yapılan XII. Milli Eitim urası nda, bilgisayar; yazı, matbaa ve transistordan sonra insanlık tarihinin en büyük dönüm noktasını tekil edecek bir bulu olarak deerlendirmitir. Aynı sürede bata bilgisayar olmak üzere göze ve kulaa hitap eden bütün modern eitim araçlarının okullarımızda

3 253 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU kullanılır hale getirilecei ve bir milyon bilgisayarın eitim ve öretimde kullanılmasının hükümet programına alınan hedeflerden biri olduu ifade edilmitir (XII. Milli Eitim ura Raporu, 1989, s.12 13) yılında bu konuda daha çok öretmen eitimi konusuna aırlık verilmitir. Bilgisayar destekli eitim projesi çerçevesinde 73 ilde 396 okulda bilgisayar laboratuarı kurulmutur öretmen bilgisayar kullanımı konusunda, 250 öretmen uzman ve eitici düzeyinde eitilmitir. 141 ders için toplam 5000 saatlik öretim yazılımı alınmıtır. 396 olan laboratuar sayısı 1992 yılında 1500 e çıkarılması planlanmıtır (Yıldız vd., s.143) yılının sonlarında okullara donanım ve ders yazılımı salamak amacıyla donanım ve yazılım konusunda üstün olanaklara sahip olan 53 tane müfredat laboratuar okulu kurulmu ve 1997 yılına kadar yaklaık 250 öretmen bilgisayar ve ders yazılımı ve kullanımı konularında [formatör öretmen olarak] yetitirilmitir (Uun, 2004, s.192) yılından sonra ise Eitimde Çaı Yakalamak 2000 adı verilen Dünya Bankası destekli proje kapsamı içinde Temel Eitim Programının birinci kapsamında Türkiye nin 81 ili ve 921 ilçesinde bulunan 2451 ilköretim okulunda yeni bilgisayar laboratuarları kurulmutur. Projenin temel amacı teknoloji ve bilgi toplumu standartlarına ulamak için eitim sisteminin her seviyesinde öretim teknolojisinden yararlanmaktır. Bu amaçla okullarda yeni kurulan teknoloji sınıfları gerek donanım gerekse ders yazılımları açısından çada eitim ve öretim teknolojileri ile donatılmıtır (Akkoyunlu & Orhan, 2001). Projenin ikinci aamasının hedefi 3000 ilköretim okulunda yeni bilgisayar laboratuarlarının kurulmasıdır. Bu proje kapsamında; formal eitimi, uzaktan eitim yolu ile desteklemek; örencileri öretmenleri bilgisayar okur-yazarı yapmak; okulları modern teknolojilerle donatmak ve her örencinin bilgisayar destekli öretim olanaklarından yararlanmasını salamak gibi gerçekletirmek için yapılan çalımalar halen sürmektedir. Ülkemizdeki bilgisayar destekli eitim konusunda bakanlıkça yapılan çalımaların yanı sıra çok sayıda akademik aratırma da yapılmıtır. Alabay (2006) tarafından yapılan aratırmada okul öncesi dönemindeki örencilerde sayı ve geometrik kavramlar konusunda çok olumlu sonuçlar verdii ve bilgisayar destekli eitimin örenci baarısına olumlu yönde etki ettii saptamıtır. Orhan (2007) tarafından yapılan bilgisayar destekli eitimin ilkokuma yazma eitime etkisinin aratırıldıı çalımada bilgisayar destekli eitimin, örencilerin; yazı, noktalama, okuma, baarılarına, okuduunu anlama ve yazma baarılarına olumlu etkisinin bulunduu saptanmıtır. Demirer (2006) tarafından yapılan bir aratırmada da ilköretimin birinci kademesinde bilgisayar destekli fen öretiminin örenci baarısına ve tutumlarına olumlu etki ettii ve ayrıca kalıcılık düzeyinin geleneksel öretim yöntemine göre daha yüksek olduu saptanmıtır. Yine Arslan (2006) tarafından yapılan bir aratırmada bilgisayar destekli eitimin ilköretim birinci kademesi sosyal bilgiler dersinde örencilerinin; derse katılımlarına, derse zihinsel olarak hazır

4 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 254 bulunmalarına katkı saladıı ve bireysel örenmeyi destekledii saptanmıtır. Sarıçayır (2007) ise kimya eitimde bilgisayar destekli eitim ve laboratuar temelli örenme yöntemlerini karılatırıldıı çalımasında, bilgisayar destekli eitimin laboratuar temelli örenme yöntemine göre örencilerinin tutumları ile dersteki baarı ve kalıcılık düzeyleri üzerinde daha etkili olduu saptanmıtır. Ayrıca Karada (2006) tarafından yapılan bir çalımada 40 dakikalık bir ders süresi içinde 10, 20, 30 ve 40 dakikalık BDE yapılmı ve bunlardan 40 dakikalık derste örenci baarısına en çok katkı salayan uygulamanın 20 dakikalık süre olduu saptanmıtır. Tüm bu aratırma sonuçları birletirildiinde ilkeleri 1 dorultusunda yapılan BDE örencilerinin tüm örenmelerine katkı salayarak örenmeyi olumlu yönde etkiledii görülmektedir. Eitim-öretim sürecinde bilgisayar destekli eitimin etkililii okul yöneticilerini de bu konu üzerinde ciddi olarak düünmeye yöneltmitir. Bu sayede eitim-öretim sorunlarının çözümünde teknolojinin saladıı olanaklardan yararlanma ve sorunları bu yolla çözme da giriimleri arttırılmıtır. Eitim süreci ve niteliinin artmasında önemli rol oynayan bu yeni yaklaım öretim çalımaları için olduu kadar yönetim kademesinde de teknolojilerin eitim kurumlarına girmesi hızlanmıtır. Buna paralel olarak BDE nin kullanımının desteklemesi ve eitim-öretimin daha anlamlı ve kalıcı olması açısından büyük önem taımaktadır. Bundan dolayı, eitim-öretimde konuları daha iyi anlatma ve kavratma, konuların önemli ve temel noktalarını belirtme, ilgi, dikkat ve örenme arzusunu yüksek tutmada BDE den faydalanılmaktadır. Bu nedenle BDE, çok sayıda bilgiyi saklayabilme, ileyebilme, istenilen bilgiyi kısa sürede ortaya çıkarabilme, görsel, iitsel ve interaktif özellikleriyle bilgiyi zengin biçimde sunabilme yönüyle büyük bir potansiyel oluturmaktadır (Tuna, 2005, s.2). Bu potansiyelin olumasını salamak kukusuz okul yöneticilerine de birçok görevler yüklemektedir. Buna paralel olarak BDE alan yazını incelendii zaman BDE ye ilikin tutum konusunda daha çok öretmen ve örencilerin tutum düzeylerinin aratırıldıı gözlenmektedir. BDE uygulamaları hakkında öretmenlere düen görevlerin yanında okul müdürlerinin tutumlarının hangi yönde ve ne düzeyde olduunun belirlenmesi bu aratırmanın önemini ortaya koymaktadır. AMAÇ Günümüzde eitim kurumlarında geleneksel öretim araç-gereç ve yöntemlerle yapılan eitim ve öretim, yerini bilgi teknolojilerinden faydalanılarak oluturulan çoklu örenme ortamlarına bırakmaktadır. Piaget, Soymour Papert Lev ve Vygotsky, yaparak yaayarak örenme kapsamında bireyselletirilmi öretimi, grup çalımasını ve yönlendirilmi bilgi kefini vurgulamaktadır. Eitim ve öretimin maliyeti göz önüne alındıında bu tür bir eitim bilgisayar destei 1 Bakınız: [Uun, S. (2004). Bilgisayar destekli öretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayınları]

5 255 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU olmadan, bu neredeyse imkânsızdır (Reinhardt, 1995, s.52). Türkiye de bilgisayar destekli eitimin, yaygınlatırılması ve gelitirilmesine katkı salama bakından lköretim Okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumları ne düzeyde olduun belirlenmesi bu aratırmanın temel amacını oluturmaktadır. Alt Amaçlar lköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumları genel olarak hangi düzeydedir? lköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumları; cinsiyet, ya, medeni durum, mesleki kıdem, bilgisayar eitimi alıp/almama ve bilgisayar destekli eitim ile ilgili alan yazının takip edilip/edilmemesi deikenine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? YÖNTEM Aratırmanın Modeli lköretim okullu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının hangi yönde ve ne düzeyde olduunu belirlenmesinin çalııldıı bu aratırmada tarama modelinde betimsel bir çalımadır. Karasar (1995) a göre tarama modeli var olan durumu aynen resmetmeyi esas alan aratırma yaklaımıdır. Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini stanbul ili Anadolu yakasındaki ilköretim okullarında görev yapan yöneticisi oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini ise stanbul ili Anadolu yakasında görev yapan ve aratırma evreninden okulların bulunduu çevrenin sosyo ekonomik düzeyi dikkate alacak ekilde tabakalı küme örnekleme yöntemi kullanılmıtır. Her tabakada yer alan eitim bölgesi random yolla belirlenmitir. Bu kapsamda belirlenen 51 ilköretim okulunda görev yapan 193 eitim yöneticisi 2 aratırma kapsamına alınmıtır. Veri Toplama Aracı Aratırmada veri toplama aracı olarak Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutum Ölçei ve Kiisel Bilgi Formu kullanılmıtır. Bu araçların özellikleri aaıda açıklanmıtır. 2 Eitim yöneticisi kavramı ile ilköretim okullarında görev yapan okul müdürü, müdür bayardımcı ve müdür yardımcısı statüsünde görev yapan kiiler ifade edilmitir.

6 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 256 Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutum Ölçei: Ünaldı (2003) 3 tarafından gelitirilen ve 16 maddeden Eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii, Bilgisayarların eitimi kolaylatırması ve Bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri olmak üzere üç alt boyuttan olumaktadır. Ölçei oluturan maddelerin ifade ettii her bir nitelik düzeyi beli likert tipi bir skala yardımıyla ve Tamamen katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Hiç Katılmıyorum (1) seçenekleriyle deerlendirilmitir. Ölçein yapı geçerliinin belirlenmesi için gerekli olan Kaiser Meyer Oklin=.76 ve Bartlet analizi [p<.01] olarak hesaplanmıtır. Bu sonuçtan hareketle Varimax dik döndürme teknii kullanılarak yapılan faktör analizi sonrasında ölçein 3 faktörden olutuu saptanmıtır. Maddelerin faktör yükleri 0.69 ve 0.87 arasında deimektedir. Ölçein iç tutarlılık düzeyi alt boyutlar için Cronbach Alpha deeri arasında deimektedir. Ölçein toplamı için iç tutarlılık düzeyi de Cronbach Alpha 0.90 olarak hesaplanmıtır. 4 Kiisel bilgi formu: Örneklem grubundaki yöneticilerin cinsiyet, ya, medeni durum, mesleki kıdem, bilgisayar eitimi alıp/almama ve bilgisayar destekli eitim ile ilgili alan yazını takip edilip/edilmeme deikenine göre durumları hakkında bilgi toplamak üzere hazırlanmıtır. Verilerin Toplanması Aratırmada veriler, öretim yılı içerisinde örneklem grubunda bulunan 193 ilköretim okulu yöneticisine aratırmacılar tarafından yapılan anket uygulanması yoluyla elde edilmitir. Verilerin Çözümlenmesi Aratırma kapsamında kullanılan Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutum Ölçei toplam 16 sorudan olumaktadır. Kullanılan 5 li Likert ölçei, 1 den 5 e kadar puanlanan be aralıktan olumaktadır. Ölçek seçenekleri ile her bir seçenee karılık gelen puan aralıkları Tablo 1. de verilmitir. Tablo 1. Ölçek Seçenekleri le Puan Aralıkları Seçenekler Verilen Puanlar Puan Aralıı Tamamen katılıyorum Katılıyorum Gelitirmi olduu Veri toplama aracın kullanılması iznini veren Sn.hsan Ünaldı ya teekkür ederiz. 4 Veri toplama aracına ait deerler ölçme aracı kriterlerini taımaktadır. Bakınız: [Karada, E. (2007). Development of the teachers sufficiency scale in relation to constructivist learning: reliability and validity analysis. Educational Scienses: Theory & Practice, 7 (1) s

7 257 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Aratırmada istatistiksel çözümlemelere geçilmeden önce, demografik deikenler gruplandırılmı ardından uygulanan ölçek yukarıda açıklanan sistemle puanlanmıtır. Gruplar içerisinde normal daılım özellii göstermeyen (n<30) gruplar için non-parametrik analiz teknikleri, normal daılım özellii gösteren daılımlar için de parametrik analiz teknikleri kullanılmıtır. Bu kapsamda; Örneklem grubunu oluturan ilköretim okulu yöneticilerinin tutum ölçeinden aldıkları puanların; cinsiyet, medeni durum ve bilgisayar destekli eitimle ilgili alan yazının takip etme durumu deikenlerine göre farklılaıp farklılamadıını belirlemek için baımsız grup t-testi, Örneklem grubunu oluturan ilköretim okulu yöneticilerinin tutum ölçeinden aldıkları puanların; bilgisayar eitim alma durumu deikenlerine göre farklılaıp farklılamadıını belirlemek için non-parametrik Mann Whitney-U testi, Örneklem grubunu oluturan ilköretim okulu yöneticilerinin tutum ölçeinden aldıkları puanların; ya ve mesleki kıdem durumu deikenlerine göre farklılaıp farklılamadıını belirlemek için non-parametrik Kruskal Wallis-H testi kullanılmıtır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 13.0 programında yukarıda belirtilen tekniklerle manidarlık düzeyi.05 olarak çözümlenerek, bulgular aratırmanın amaçlarına uygun olarak tablolar halinde sunulmutur. BULGULAR ve YORUM Aratırma grubunun demografik niteliklerine ait bulgular: Aratırmaya katılan 193 ilköretim okulu yöneticisinin öncelikle kiisel profilleri çıkarılmı, yöneticilere ilikin bilgilerin frekans ve yüzde daılımları Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2. Örneklem Grubuna Ait Bilgilerin Frekans ve Yüzde Daılımı Seçenekler Toplam Cinsiyet Erkek Kadın f % 80,8 19,2 100 Medeni Durum Bekâr Evli f % 83,9 16,1 100 Ya f

8 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 258 % 7,8 18,1 23,3 16,6 34,2 100 Kıdem f % 5,2 25,4 17,1 13,0 39,4 100 Tablo 2 incelendiinde örneklem grubunu oluturan 193 ilköretim okulu yöneticisini 156 sı erkek (%80,8), 37 si bayan (% 19,2); 162 si (%83,9) evli, 31 i (%16,1) bekâr; 15 ni (% 7,8) ya grubu; 35 ini (%18,1) ya grubu; 45 ini (%23,3) ya grubu; 32 sini (% 16,6) ya grubu; 66 sını (% 34,2) 46 ve üzeri ya; 10 u (%5,2) 1 5 yıl mesleki kıdeme; 49 u (%25,4) 6 10 yıl mesleki kıdeme; 33 ü (%17,1) yıl mesleki kıdeme; 25 i (%13) yıl mesleki kıdeme; 76 sı (%39,4) 21yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir. Ölçek alt boyutlarının puanlarına ilikin bulgu ve yorumlar: Aratırmaya katılan ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime karı tutumlarının alt boyutlarının ölçekten elde ettikleri puanlara ilikin ortalama, standart sapma deerleri ve düzeyleri Tablo 3. de sunulmutur. Tablo 3. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Ortalama ve Standart Sapmaları N x ss Düzey 1- Eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii ,24 2,16 Katılmıyorum 2- Bilgisayarın eitimi kolaylatırması ,01 2,04 Kararsızım 3- Bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri ,35 2,23 Kararsızım Tablo 3 de görüldüü gibi aratırmaya katılan ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e karı tutumlarının eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii alt boyutunda katılmıyorum, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri alt boyutlarında ise kararsızım düzeyindedir. Bu sonuçlara göre ilköretim okulu yöneticileri BDE e karı tutumlarının olumsuz oldukları söylenebilir. Ölçek alt boyutlarının demografik deikenlere göre farklılama durumlarına ait bulgu ve yorumlar: Aratırmaya katılan ilköretim okulu yöneticilerinin ölçek alt boyutlarının demografik deikenlere göre farklılama durumlarına ilikin bulgular Tablo 4 9. da sunulmutur. Tablo 4. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Cinsiyet Deikenine Göre Baımsız Grup t-testi Sonuçları Alt Boyutlar Cinsiyet f x ss sd t p

9 259 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU 1- Eitimde bilgisayarların Erkek ,15 2,05 kabul edilebilirlii Kadın 37 10,62 2,64 2- Bilgisayarın eitimi Erkek ,95 2,25 kolaylatırması Kadın 37 13,27 1,19 3- Bilgisayarın eitimdeki Erkek ,43 2,15 olumsuz etkileri Kadın 37 16,05 2, ,174, ,801, ,914,362 Tablo 4 de ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e ilikin tutumlarının cinsiyet deikeni açısından deerlendirilmesine ilikin baımsız grup t-testi sonuçları verilmitir. Tablo incelendii zaman erkek ve kadın ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitim ile ilgili tutumlarının alt boyutlarında cinsiyet deikenine göre anlamlı bir fark bulunamamıtır [p>.05]. Buna göre erkek ve kadın ilköretim okulu yöneticilerinin eitimde bilgisayarların kabul edilebilirliine, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri konusunda benzer bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Tablo 5. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Medeni Durum Deikenine Göre Baımsız Grup t-testi Sonuçları Alt Boyutlar Cinsiyet f x ss sd t p 1- Eitimde bilgisayarların Evli ,15 2,13 kabul edilebilirlii Bekâr 31 10,74 2,26 2- Bilgisayarın eitimi Evli ,93 2,18 kolaylatırması Bekâr 31 13,45 2,20 3- Bilgisayarın eitimdeki Evli ,22 2,17 olumsuz etkileri Bekâr 31 17,10 2, ,392, ,224, ,016,045 Tablo 5 de ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e ilikin tutumlarının medeni durum deikeni açısından deerlendirilmesine ilikin olarak yapılan baımsız grup t-testi sonuçları verilmitir. Tablo incelendii zaman evli ve bekar ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitim ile ilgili tutumlarının eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii ve bilgisayarın eitimi kolaylatırması alt boyutlarında medeni durum deikenine göre anlamlı bir fark bulunamamıtır [p>.05]. Buna göre evli ve bekâr ilköretim okulu yöneticilerinin eitimde bilgisayarların kabul edilebilirliine ve bilgisayarın eitimi kolaylatırması konusunda benzer bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Bu sonuca karın evli ve bekâr ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri alt boyutunda bekâr ilköretim okulu yöneticileri lehine anlamlı [p<.05] bir fark bulunmutur. Saptanan bu sonuca göre bekâr ilköretim okulu yöneticilerin bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkilerine ait tutumlarının daha yüksek olduu söylenebilir. Tablo 6. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Ya Deikenine Göre

10 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 260 Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 1- Eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii 2- Bilgisayarın eitimi kolaylatırması 3- Bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri Ya f X sıra x 2 sd p , , ,32 2,300 4, , , , , ,47 1,486 4, , , , , ,89 3,147 4, , ,95 Tablo 6 da ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e ilikin tutumlarının ya deikeni açısından deerlendirilmesine Kruskal Wallis-H testi sonuçları verilmitir. Tablo incelendii zaman farklı ya gruplarındaki ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının alt boyutlarında ya deikenine göre anlamlı bir fark bulunamamıtır [p>.05]. Buna göre farklı ya gruplarındaki ilköretim okulu yöneticilerinin eitimde bilgisayarların kabul edilebilirliine, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri konusunda benzer bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Tablo 7. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Mesleki Kıdem Deikenine Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları Kıdem f X sıra x 2 sd p ,60 1- Eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii 2- Bilgisayarın eitimi kolaylatırması , , , , , ,72 5,387 4,250 1,628 4,804

11 261 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU 3- Bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri , , , , , , , ,41 3,111 4,539 Tablo 7 de ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e ilikin tutumlarının mesleki kıdem deikeni açısından deerlendirilmesine Kruskal Wallis-H testi sonuçları verilmitir. Tablo incelendii zaman farklı mesleki kıdem gruplarındaki ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının alt boyutlarında mesleki kıdem deikenine göre anlamlı bir fark bulunamamıtır [p>.05]. Buna göre farklı mesleki kıdem gruplarındaki ilköretim okulu yöneticilerinin eitimde bilgisayarların kabul edilebilirliine, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri konusunda benzer bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Tablo 8. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Bilgisayar Eitimi Alma Deikenine Göre non-parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları Alt Boyutlar Cinsiyet f sıra Xsıra U z p 1- Eitimde 16803, Evet ,57 bilgisayarların 0 kabul edilebilirlii Hayır 18 95, ,0 Evet , , 0 2- Bilgisayarın eitimi kolaylatırması Hayır , ,0 3- Bilgisayarın 16937, Evet ,34 eitimdeki olumsuz 5 etkileri Hayır 18 88, ,5 1554,0 -, ,0 -, ,5 -,655,95 7,68 5,50 6 Tablo 8 de ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e ilikin tutumlarının bilgisayar eitimi alma deikeni açısından deerlendirilmesine ilikin nonparametrik Mann Whitney-U testi sonuçları verilmitir. Tablo incelendii zaman bilgisayar eitimi alan ve almayan ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının alt boyutlarında bilgisayar eitimi alma deikenine göre anlamlı bir fark bulunamamıtır [p>.05]. Buna göre bilgisayar eitimi alan ve almayan ilköretim okulu yöneticilerinin eitimde bilgisayarların

12 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 262 kabul edilebilirliine, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri konusunda benzer bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Tablo 9. lköretim Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eitime likin Tutumlarının Bilgisayar Destekli Eitim le lgili Alan Yazınını Takip Etme Deikenine Göre Baımsız Grup t-testi Sonuçları Alt Boyutlar Cinsiyet f x ss sd t p 1- Eitimde bilgisayarların kabul Evet ,04 2,14 edilebilirlii Hayır 50 10,82 2,21 2- Bilgisayarın eitimi kolaylatırması Evet ,96 2,18 Hayır 50 13,16 2,24 3- Bilgisayarın eitimdeki olumsuz Evet ,46 2,12 etkileri Hayır 50 16,06 2, ,192, ,559, ,089,278 Tablo 9 da ilköretim okulu yöneticilerinin BDE ile ilgili alan yazının takip etme deikeni açısından deerlendirilmesine ilikin baımsız grup t-testi sonuçları verilmitir. Tablo incelendii zaman BDE ile ilgili alan yazınını takip eden ve etmeyen ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitim ile ilgili tutumlarının bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimdeki olumsuz etkileri alt boyutlarında BDE ile ilgili alan yazınını takip etme deikenine göre anlamlı bir fark bulunamamıtır [p>.05]. Buna göre BDE ile ilgili alan yazınını takip eden ve etmeyen ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın eitimde olumsuz etkileri konusunda benzer bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Bu sonuca karın BDE ile ilgili alan yazınını takip eden ve etmeyen ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitim ile ilgili tutumlarının eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii alt boyutunda BDE ile ilgili alan yazınını takip etmeyen ilköretim okulu yöneticileri lehine anlamlı [p<.05] bir fark bulunmutur. Saptanan bu sonuca göre BDE ile ilgili alan yazınını takip etmeyen ilköretim okulu yöneticilerin eitimde bilgisayarlarının kabul edilebilirlii ait tutumlarının daha yüksek olduu söylenebilir. TARTIMA Aratırma sonucunda ilköretim okulu yöneticilerinin BDE e karı tutumlarının olumsuz yönde bulundukları saptanmıtır. lköretim okulu yöneticilerini ait bu tutumun BDE uygulamalarının okullarda uygulanmasının önündeki önemli bir engel olduu söylenebilir. Cerit (2004) tarafından yapılan aratırma bulguları da bu sonuçları desteklemektedir. Küreselleme sürecinin oluumuna etki eden gelimelerden birisi bilgisayar teknolojilerinin çok hızlı gelimesi, deimesi ve bilgisayarın yaygın olarak pek çok alanda kullanılmasıdır.

13 263 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU Bu durum okullarındaki eitim-öretim sürecinin daha verimli olabilmesi için bilgisayar kullanımını zorunluluk haline getirmitir. Sürekli gelime durumunda olan eitim-öretim etkinliklerinden haberdar olabilmek ve sanal ortamda da eitimsel faaliyetleri yürütebilmek için bilgisayar teknolojisinden faydalanılması gerekmektedir (Cerit, 2004, s.10). Ayrıca Akkoyunlu (1995), Kedia & Mukherji (1999), Akbaba-Altun (2000) ve Cerit (2001) de eitim yöneticilerin bilgisayar teknolojilerine karı tutumlarının arttırlmasını gerektiini ifade etmilerdir. Aratırma sonucunda ilköretim okullarında görev yapan erkek ve kadın yöneticilerin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının benzer olduu saptanmıtır. Alan yazın incelendii zaman bilgisayar destekli eitime ilikin tutum üzerine yapılan çalımalardan Hızal (1989), Cambaz (1999) ve Çelik & Bindak ın (2005) ilköretim öretmenleri; Ünaldı nın (2003) öretim elemanları; Aydodu nun (2003) corafya öretmenleri örnekleminde yapmı oldukları aratırmalar bilgisayar destekli eitimle ilgili tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılık göstermedii bulguları bu aratırmada ulaılan sonuçları destekler niteliktedir. Yine bu aratırma sonuçlarına göre ilköretim okullarında görev yapan evli ve bekâr yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii ve bilgisayarın eitimi kolaylatırması tutumlarının benzer olduu saptanmıtır. Buna karın bekâr yöneticiler bilgisayarın eitim üzerine olumsuz etkilerinin daha fazla olduu görüündedirler. Bekâr öretmenlerin yalarının daha küçük olduu ve bu noktadan hareketle bilgisayar okur-yazarlıının yüksek düzeyde olduu ve bu nedenle bilgisayarın eitimde kullanılmasının olumsuz etkileri bulunduu tutumunu gelitirdikleri söylenebilir. Aratırma sonucunda ilköretim okullarında görev yapan eitim yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumları arasında ya deikenine göre anlamlı bir fark bulunmamıtır. Cambaz (1999), Aydodu (2003) ve Erçelik (2004) tarafından yapılan aratırmalarda öretmen ve yöneticilerin bilgisayar destekli eitime karı tutumları ya deikenine göre anlamlı bir fark bulunmaması sonucu bu aratırma bulguları ile örtümektedir. Buna karın Koraltürk ün (1997) yaptıı aratırmaya göre, genç öretmen ve yöneticilerin bilgisayara ilgi duymaya yönelik tutumları, orta ya öretmen ve yöneticilerin bilgisayara ilgi duymaya yönelik tutumlarından daha olumlu olduu aratırma bulguları ile de çelimektedir. Aratırma sonucunda ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarında mesleki kıdem deikenine göre, anlamlı bir fark saptanmamıtır. Üstünda (2001), Aydodu (2003) ve Aral vd. (2006) tarafından yapılan aratırmalarda da bu çalımanın bulgularına paralel olarak öretmen ve yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime karı tutumları mesleki kıdeme göre deimemektedir. Ayrıca Tablo 1. deki ilköretim okulu yöneticilerinin demografik deikenleri incelendii zaman ya ve kıdem düzeylerinin paralellik göstermesinden dolayı bu sonuç ya deikenine göre yapılan analiz bulgularıyla paralellik göstermesi beklenen bir sonuçtur.

14 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 264 Aratırma sonucunda ilköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarının eitimde bilgisayarların kabul edilebilirlii, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın olumsuz etkileri boyutlarında bilgisayar eitimi alan ve almayan yöneticilerinin tutumları aynı düzeydedir. Hızal (1989), Üstünda (2001) ve Aydodu (2003) tarafından yapılan aratırmalarda yönetici ve öretmenlerin bilgisayar tutumları, bilgisayar kurslarına katılma sıklıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermemesi bu aratırma sonuçlarını destekler niteliktedir. lköretim okulu yöneticilerinin bilgisayar destekli eitime karı tutumlarının, bilgisayarın eitimi kolaylatırması ve bilgisayarın olumsuz etkileri boyutunda BDE ile ilgili alan yazınını takip eden ve etmeyen yöneticilerinin tutumları aynı düzeydedir. Aratırmanın bu bulgusunu destekleyen tek aratırma Aydodu (2003) tarafından öretmenler örnekleminde yapılan aratırmadır. Buna karın eitimde bilgisayarın olumsuz etkileri boyutunda BDE ile ilgili alan yazını takip etmeyen yöneticiler daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. Bu durumun nedeninin BDE ile ilgili alan yazının takip edilmesi esnasında BDE ile ilgili alan yazının deil direk bilgisayar konularındaki alan yazınının takip edilmesinden ve bilgisayar ile ilgili alan yazınında yer alan olumsuz yayınların yöneticilerinin bu ekilde tutum sergilemelerine neden olduu söylenebilir. KAYNAKÇA Akbaba-Altun, S. (2000). Okul yöneticilerinin bilgisayar kullanma düzeyleri. Eitim Aratırmaları, Ekim, s Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 11, s Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2001). The use of computers in K12 schools and IT policies in preservice teacher training in Turkey. TechTrends for Leaders in Education and Training. 45 (6) s Alabay, E. (2006). Altı ya okul öncesi dönemi çocuklarının bilgisayar destekli matematiksel kavramların öretimi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Aral, N. vd. (2006). Anaokulu ve anasınıfı öretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (19) s.1 8. Arslan, O. (2006). Sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öretim. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Aydodu, A. (2003). Ortaöretim okullarında görev yapan corafya öretmenlerinin bilgisayar destekli eitime ilikin tutumları. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

15 265 Engin KARADA - Hakan SALAM - Nuri BALOLU Cambaz, H. (1999) Öretmen ve örencilerin öretme-örenme süreçlerinde bilgisayara karı tutum ve kaygılarının deerlendirilmesi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Cerit, Y. (2001). Bilgi toplumunda ilköretim okulu müdürlerinin rolleri. Yayınlanmamı doktora tezi, ABÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Cerit, Y. (2004). Küreselleme sürecinde ilköretim okulu yöneticilerinin nitelikleri. Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 4 (8) s.1 11 Çelik, H. & Bindak, R. (2005). lköretim okullarında görev yapan öretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeitli deikenlere göre incelenmesi. nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 6 (10) s Demirer, A. (2006). lköretim ikinci kademede bilgisayar destekli fen bilgisi öretiminin örenci baarısına etkilerinin ilikin bir aratırma: ehit Namık Tümer lköretim Okulu Örnei. Yayınlanmamı yüksek lisan tezi. D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. Erçelik, S. (2004). Sınıf öretmenlerinin bilgisayar kullanımı ile ilgili tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Hızal, A. (1989). Bilgisayar eitimi ve bilgisayar destekli öretime ilikin öretmen görülerinin deerlendirilmesi. Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. mer, G. (1998). Türkiye'de Eitim Teknolojisinin Görünümü, B.Özer (Ed.) Çada eitimde yeni teknolojiler içinde s Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Karada, E. (2006). Eitim-öretim sürecinde bilgisayar kullanım süresinin deerlendirilmesi. Paper presented at the 6th International Educational Technology Conference, Famagusta/North Cyprus. Karasar, N. (1995). Aratırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Kitap Yayın Kedia, B.L. & Mukherji. A. (1999). Global managers: Developing A mindset for global competitiveness. Journal of World Business, 34 (3) s Koraltürk, S. (1997) stanbul daki okul öncesi eitim kurumlarında eitimde bilgisayar kullanımının tespiti ve yöneticiler ile öretmenlerin bilgisayara karı tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. MEB. (1989). XII. Milli Eitim ura Raporu. Ankara: Milli Eitim Yayınları. MEB (2003). Eitim teknolojileri genel müdürlüü. Ankara: 4.Akam Sanat Okulu Matbaası.

16 Bilgisayar Destekli Eitim (BDE): lköretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına likin Bir Aratırma 266 Orhan, H.G. (2007). Bilgisayar destekli öretimin ilkokuma yazmaya etkisi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Sarıçayır, S. (2007). Kimya eitiminde kimyasal tepkimelerde denge konusunun bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öretiminin örencilerin kimya baarılarına, hatırlama düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamı doktora tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Reinhardt, A. (1995) Örenmenin yeni yolu. BYTE Dergisi. 2(3) Tuna, F. (2005) Orta öretim kurumlarında corafya anlatım becerisinin bilgisayar destekli anlatımla gelitirilmesi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Uun, S. (2004). Bilgisayar destekli öretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayınları. Ünaldı,. (2003) Gaziantep Üniversitesi öretim elemanlarının bilgisayar destekli eitime ilikin tutumları. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, G.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. Üstünda, N. (2001). Müfredat laboratuar okullarında görev yapan yönetici ve öretmenlerin bilgisayar-tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilikinin incelenmesi. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Varı, F. (1996). Eitimde program gelitirme. Ankara: Alkım Yayınevi. Yıldız, R. vd. (2004). Öretim teknolojileri ve materyal gelitirme. Konya: Atlas Kitabevi.

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 123-134 123 MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA. Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK

NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA. Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK GAZ ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ HAZRAN 2009 ANKARA Yasemin TÜRKOLU tarafından

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

OKUL TEMELL YÖNETMN LKÖRETM OKULLARINDA UYGULANABLRLNE LKN ÖRETMEN VE YÖNETC TUTUMLARININ NCELENMES (Gaziantep Örnei)

OKUL TEMELL YÖNETMN LKÖRETM OKULLARINDA UYGULANABLRLNE LKN ÖRETMEN VE YÖNETC TUTUMLARININ NCELENMES (Gaziantep Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 317-334 317 OKUL TEMELL YÖNETMN LKÖRETM OKULLARINDA UYGULANABLRLNE LKN ÖRETMEN VE YÖNETC TUTUMLARININ NCELENMES (Gaziantep

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı