AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 27 Çevre Politikasý Sunumlarý Haziran 2008 tarihleri arasýnda Brüksel de Centre de Conferences Albert Borschette Salonunda yapýldý. Sunumlar KKTC tarafý ve Avrupa Birliði tarafý olarak karþýlýklý alt baþlýklara yönelik yapýldý. KKTC tarafýndan sunumlarý, Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluþturulan Çevre Yeniden Yapýlandýrma Komitesi gerçekleþtirdi. Bilindiði üzere, komite üyeleri Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Ýçiþleri bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý ve Baþbakanlýktan oluþmaktadýr. AB tarafýndan sunumlarý ise AB'den Çevre Genel Müdürlüðü uzmanlarý gerçekleþtirdi. Sunumlara, Çevre faslý ile ilgili oluþturulan Alt Komite üyeleri ve çalýþma grubu üyelerinden oluþan 33 kiþilik bir grup katýldý. Çevre Genel Müdürlüðünden Geniþleme ve Komþu Ülkeler Birimi Müdür Yardýmcýsý Ms. Anne Burrill konuþmasý sýrasýnda Avrupa Birliði Çevre müktesebatý altýnda 300'ün üzerinde yasal mevzuatýn olduðunu ve Çevre sektörünün yatay bir sektör olmasý sebebi ile bütün sektörlerle iliþkisi olduðundan bahsetti. Beþ gün boyunca müktesebatýn önemli direktiflerinden b a h s e d i l e c e ð i, s ü r e c i n Ç e v r e E t k i Deðerlendirmeden baþlayýp Gürültüye kadar çeþitli konularý kapsayacaðý ve fasýl altýnda bulunan her bir alt baþlýðý içerecek yoðun bir hafta planlandýðý belirtildi. Daha sonra Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Durali Elal, AB'ye uyum çalýþmalarýnda AB yetkilileri ile birlikte çalýþma imkaný bulunmasýndan duyulan memnuniyeti belirtti. KKTC'nin yasal ve idari uygulamalarýný iyileþtirerek, çözümden sonra Müktesebatý ivedilikle uygulamanýn ana hedefi oluþturduðunu AB'nin Mali yardým tüzüðü kapsamýnda öngörülen bu çalýþmalarýn etkin bir þekilde ileriye götürülmesine yönelik Bakanlar Kurulumuz konu ile ilgili bir stratejiyi kabul ettiðini ve bu çalýþmalar için gerekli koordinasyon mekanizmalarýný güçlendirdiðinden bahsetti. Devamla Bakanlar Kurulu kararýna göre kurulan alt komite ve çalýþma gruplarýnýn görevlerinden bahsetti. Bununla birlikte Mayýs 2005den beri AB Komisyonu tarafýndan TAIEX yardýmlarý ile yürütülmekte olan çalýþmalarýn 2.5 yýl sürdüðünü, bu teknik yardým sayesinde þu anda Çevre ile ilgili olarak Bütünleþtirilmiþ Çevre Uyum stratejisi nin taslak olarak hazýr olduðunu, teknik yardýmlarýn bununla kalmadýðýný, öncelikli alanlarda da kýsa ve orta vadeli uzmanlar tarafýndan Kýbrýs Türk Halkýnýn menfaatine olacak þekilde yardýma devam edildiðini belirtti. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak, Kýlavuz belgeden bahsederek Çevre sektörü ile ilgili olarak hazýrlanmýþ olan strateji Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 metnine istinaden bir takým önceliklerin Merkezinden Ýzzet Atalay katýldý. tartýþýlabileceðini vurguladý. Süreç içinde Toplantýda öncelikle, dönemi Komisyondan alýnacak teknik yardýmlar müktesebata uyum çalýþmalarý kapsamýndaki sayesinde sorunlarýn daha rahat bir þekilde istatistik alanýyla ilgili belirlenen öncelikli aþýlabileceðinin altýný çizerek yasal düzenlemeyi alanlara, belirlenen öncelikli alanlarda yaparken idari öncelikleri hazýrlayýp ihtiyaçlarýn sorumluluðu bulunan ilgili bakanlýk ve bir taslak haline getirilerek AB yetkililerine kurumlarla baþlatýlan çalýþmalara deðinildi. Söz iletileceðini ve bugüne kadar olduðu gibi konusu çalýþmalarýn Temmuz ayý sonuna kadar iþbirliðinin devam edeceðini vurguladý. sonuçlandýrýlmasýna ve elde edilecek sonuçla da istatistik strateji metninin Eylül ayýna kadar Toplam 9 alt baþlýktan oluþan çevre müktesebatý hazýrlanarak Komisyona ve igili genel her bir konu ile ilgili önemli direktiflerden müdürlüðe sunulmasýna iliþkin deðerlendirmeler oluþuyor. Þu ana kadar yaklaþýk olarak 33 uzman yapýldý. ile birlikte toplam 56 konu iþlenmiþtir. Bunlarýn yaný sýra KKTC heyeti olarak 10 konu baþlýðýnda Daha sonra ise, Ýstatistik Alt Komitesi m e v c u t d u r u m u a n l a t a n s u n u m l a r tarafýndan istatistik hizmetlerinin yeniden gerçekleþtirildi. yapýlandýrýlmasýna yönelik hazýrlanan taslak öncelikler Eurostat ile gerçekleþen toplantýda ele Ýþlenen her konunun ardýndan KKTC heyeti yoðun alýndý. Yapýlan deðerlendirmeler sonunda olarak sorular sorarak konuya ne kadar fazla ilgi Eurostat'ýn geliþtirdiði önerilerin dikkate duyduðunu belirtti. Ayný zamanda bazý alanlarda alýnmasýyla, taslak strateji metninin Eylül ayýna Çevre Genel Müdürlüðünden gelen uzmanlar kadar tamamlanýp gözden geçirilmek üzere tarafýndan da konuyu daha iyi anlamak üzere Eurostat'a gönderilmesi karara baðlandý. tarafýmýza bir takým sorular yönetildi. 5 gün boyunca süren toplantýlarda KKTC heyeti 200'ün üzerinde görüþme gerçekleþtirdi. KAMU HARCAMALARI VE BÜTÇE YÖNETÝMÝ ÇALIÞMALARI GERÇEKLEÞTÝ B R Ü K S E L ' D E Ý S T A T Ý S T Ý K F A S L I KOORDÝNASYON TOPLANTISI YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Programýn ikinci aþamasý olan istatistik hizmetlerinin yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik belirlenen öncelikler 12 Haziran 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekleþtirildi. Toplantýya AB Komisyonu Avrupa Ýstatistik Kurumundan (EUROSTAT), Geniþleme Genel Müdürlüðünden yetkililerle birlikte, Ýstatistik çalýþmalarýna teknik destek veren IKON Enstitüsünden uzman Joern Koch, DPÖ Ýstatistik ve Araþtýrma Daire Baþkaný Güner Mükellef ve Baþbakanlýk AB Koordinasyon Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi ve AB Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðüne baðlý Teknik Yardým ve Bilgi Deðiþim birimi (TAIEX) iþbirliðinde Haziran 2008 tarihleri arasýnda Maliye Bakanlýðýnda Kamu Harcamalarý ve Bütçe Yönetimi ile ilgili AB'den gelen uzmanlarla çalýþmalar yapýldý. Çalýþmalara AB Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü ekonomi danýþmaný Max Watson, Fransa Kamu Muhasebesi Genel Müdürlüðüne baðlý Ýç Mali Kontrol ve Denetim Birimi Baþkaný Françoise Guillarme ve Mali Yönetim ve Ýç Denetim Danýþmaný Reinhard Danneleit katýldý. Sayfa 2 Bir hafta oldukça yoðun bir þekilde Maliye Bakanlýðýna baðlý Bütçe Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi ile Baþbakanlýk Devlet Planlama Örgütü, Tarým Bakanlýðý ve Sayýþtay Baþkanlýðýnda toplantýlar gerçekleþti. Toplantýlarda orta dönemli bütçelendirme, gelir toplanmasý, internet tabanlý gelir toplama yapýsý, kamu harcamalarýna yönelik metodoloji, bankacýlýk sistemi ile entegre olmuþ yapý, borç yönetimi, iç ve dýþ borçlanma, Maliye Bakanlýðýnýn yapýsý, Maliye Bakanlýðýnýn diðer bakanlýklarla olan iliþkisi ve bütçelerin denetimi konularý detaylý olarak irdelendi. Uzmanlar Temmuz ayý ortasýnda ülkemize yeniden gelerek iki haftalýk süre içerisinde Bütçe Dairesi ile Hazine ve Muhasebe Dairesinde bütçe Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 LÝZBON ANTLAªMASI ESTONYA, FÝNLANDÝYA VE ÝNGÝLTERE TARAFINDAN ONAYLANMASINA RAÐMEN, ÝRLANDA'DAKÝ REFERANDUMDA REDDEDÝLDÝ hazýrlýk çalýþmalarýna katký koymayý planlýyorlar. yönelik bazý formüllerin üretilmesi kararlaþtýrýldý. Lizbon Antlaþmasý'nýn, Estonya ve Finlandiya Onaylanma sürecinin kesintiye uðratýlmamasý tarafýndan onaylanmasýný takiben, Ýrlanda'da üzerine, Ýngiltere Parlamentosu 19 Haziran 2009 gerçekleþtirilen referandumda reddedilmesi, tarihinde Lizbon Antlaþmasý'ný hem Lordlar hem Ý n g i l t e r e P a r l a m e n t o s u t a r a f ý n d a n de Avam Kamarasýnda onayladý. Ýngiliz Kraliçe'si onaylanmasýna bir engel teþkil etmedi. tarafýndan ayný günün sabahý imzalanan Finlandiya Parlamentosu, Lizbon Antlaþmasý'ný a n t l a þ m a, ö ð l e d e n s o n ra B r ü k s e l ' d e 11 Haziran 2008 tarihinde oyladý. Oylamada 151 gerçekleþtirilen AB Liderler Zirvesi öncesinde oy lehte kullanýlýrken, 51 oy aleyhte kullanýldý. Ýngiliz yasasý halini aldý. Ýrlanda'nýn Lizbon Aleyhte oy kullananlar arasýnda Sol Birlik, Sosyal Antlaþmasý'na hayýr demesinin ardýndan Demokrat ve Gerçek Fin Partisi üyelerinin yaný Muhafazakar Parti'nin sunduðu onaylamanýn sýra, iktidar partisinden 3 milletvekili de yer aldý. Ekim ayýna ertelenmesi önerisi Lordlar Estonya'da ise ayný gün yapýlan oylamada 91 Kamarasýnda bir gün önce reddedilmiþti. parlamento üyesi lehte oy kullanýrken sadece bir Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barraso üye aleyhte oy kullandý. tarafýndan yapýlan açýklamada da, Antlaþmanýn Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso bir ülke tarafýndan daha onaylanmasý, onun hala y a p t ý ð ý a ç ý k l a m a d a, h e r i k i ü l k e yaþayan bir belge olduðunu gösterir. Lizbon parlamentolarýna da teþekkür etmiþ; her iki Antlaþmasý böylece 18 ülke tarafýndan oylamanýn da Antlaþma'nýn 1 Ocak 2009 itibari onaylanmýþ oldu dendi. Ýngiltere'de Lizbon ile yürürlüðe girmesi doðrultusunda güçlü Antlaþmasý'nýn onaylanmasý protesto sinyaller verdiðini ifade etmiþti. Ancak, gösterilerine de neden oldu. Protestocular, Antlaþmanýn Finlandiya ve Estonya ile birlikte 17 oylamanýn Ýrlanda'nýn hayýr dediði için ülke tarafýndan onaylanmýþ olmasý, Ýrlanda demokratik olmadýðýný iddia ettiler. Muhafazakar halkýnýn referandumda Antlaþmayý kabul Parti Baþkaný David Cameron ise Lizbon etmeleri yönünde olumlu bir etki teþkil Antlaþmasý'nýn Ýngiltere'nin istediði veya ihtiyaç edememiþtir. duyduðu bir antlaþma olmadýðýný kaydetti. Nitekim, Antlaþma, Ýrlanda'da 12 Haziran 2008 Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brown ise, tarihinde düzenlenen halk oylamasýnda %46.6 Ýrlandalýlara saygý duyduðumuz kadar, antlaþmayý onaylayan ülkelere de saygý duyuyoruz yorumunda bulundu. evet oyuna karþýlýk %53.4 hayýr oyu ile r e d d e d i l d i. Ý r l a n d a ' d a k i r e f e r a n d u m maðlubiyetinin ardýndan, AB devlet ve hükümet baþkanlarý, Lizbon Antlaþmasý'nýn 1 Ocak 2009'da yürürlüðe girmesi hedefinden geri adým atmak zorunda kaldý. 16 Haziran'da bir araya gelen Avrupa Birliði (AB) dýþiþleri bakanlarý Lizbon Antlaþmasý'nýn Ýrlandalýlar tarafýndan halk oylamasýndan reddedilmiþ olmasýna raðmen Antlaþma'yý canlý tutma sürecine girdiler. Buna göre, Antlaþma'nýn onaylanma süreci kaldýðý yerden devam etmesi, ayný zamanda Antlaþma'nýn Ýrlanda tarafýndan yeniden oylanmasýna ve kabul edilmesine AB Dýþiþleri Bakanlari Lizbon Antlaþmasý'ný Ýrlanda'ya Kabul Ettirmeye Yönelik Bazý Seçenekler Üzerinde Duruyor Lizbon Antlaþmasý'nýn onaylanma süreci devam ederken, AB üyesi ülkelerin dýþiþleri bakanlarý, Antlaþma'nýn Ýrlanda halkýna kabul ettirilmesi yönünde üç seçenek üzerinde durdular: Seçeneklerden biri, Ýrlanda'ya egemenliðinin kaybolmadýðýna dair teminat vermek ve gelecek yýl bunu da dikkate alarak yeniden oylamaya gitmelerini saðlamak. Ýkinci seçenek Lizbon Antlaþmasý'nýn Ýrlanda'yý dýþarýda býrakarak 26 üye ülkede yürürlüðe konulmasý. Bu seçeneði ortaya koyan Alman Dýþiþleri Bakaný Frank-Walter Steinmeier'in Ýrlanda'nýn geçici olarak bütünleþme sürecinin dýþýnda tutulmasý önerisinde bulunduðu bildiriliyor. Son seçenek ise tüm diðer üye ülkelerde onaylamanýn tamamlanmasýndan sonra Antlaþma'nýn gözden geçirilmiþ þeklinin Ýrlanda'da yeniden referanduma sunulmasý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Metnin yeniden gözden geçirilmiþ haliyle Ýrlanda'ya bazý maddelerde muafiyet tanýma ihtimali söz konusu. Benzer bir yol, 1992'de ilk halk oylamasýnda Maastricht Antlaþmasý'ný reddeden Danimarka için de uygulanmýþtý. Ýrlanda Dýþiþleri Bakaný Michael Martin, AB'li meslektaþlarýyla bir araya geldiklerinde ona bu soruna ortak bir çözüm bulmak istediklerini belirtmelerinin kendisinde dayanýþma hissi uyandýrdýðýný belirtti. Ýrlandalý bakan, Geride býrakýlmak istemiyoruz. AB'nin yaþamlarýmýzda giderek artan etkisini ve güçlü desteðini hissediyoruz, diye konuþtu. AB'nin bir kriz yaþamadýðý konusunda ýsrar eden dönem baþkaný Slovenya'nýn Dýþiþleri Bakaný Dimitrij Rupel ise Lizbon Antlaþmasý'nda öngörülen reformlar sayesinde bu belirsizliðin er yada geç üstesinden geleceklerine güveninin tam olduðunu belirtti. geniþlemedir. Toplam üye sayýsý 15'ten 27'ye yükselmiþ ve toplam nüfus yaklaþýk 100 milyon kiþiden 500 milyon kiþiye ulaþmýþtýr. Yine de bir bütün olarak ele alýndýðýnda bu büyümenin ekonomik etkisi üzerinde görece fazla durulmadý. Toplam GSYÝH, yeni üyelerin çoðunda katýlým sürecinde, AB ortalamasýnýn önemli ölçüde altýnda, kiþi baþýna yüzde 10'dan AVRUPA MERKEZ BANKASI (AMB) VE EURO TAM 10 YAÞINDA Bundan 10 yýl önce euro Avrupa Birliði'nin (AB) ortak para birimi olarak tedavüle girdiðinde baþarýlý olup olamayacaðý konusunda endiþeler de yüksekti. Ancak kýsa sürede dolar karþýsýnda yerini saðlamlaþtýran euro endiþeleri de boþa çýkardý. AMB ise faaliyete baþlamasýndan bu yana 8 yýl üst üste yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturamadýðý için eleþtirilerin odak noktasý olmayý sürdürüyor. Uzmanlar, AMB'nin gerçeklerin farkýna vararak enflasyon hedefini yüzde 2,5 ve daha yukarýya doðru güncellemesi gerektiðini düþünüyor. Cuma günü açýklanan nisan ayý enflasyon rakamý da bu endiþeleri destekler nitelikteydi. Resmi istatistik kurumu Eurostat'ýn verilerine göre AB'de ortak para kullanan 15 ülkenin dahil olduðu Euro Bölgesi'nde enflasyon Mayýs ayýnda yüzde 3,6 ile tekrar tarihi zirvesine çýktý. Tüm bu geliþmelerle birlikte 10'uncu yýlýný kutlayan AMB, aylýk bültenini AB'nin genel ve mali sorunlarýnýn ele alýndýðý bir "10'uncu Yýldönümü" özel sayýsý baþlýðýyla yayýnladý. Banka, bültende AB'nin gelecekte yavaþ yavaþ geniþleyeceðini, euronun ilk 10 yýlýnda geniþlemenin çok hýzlý gerçekleþtiðini belirtti. Bültende, "Bu geniþleme birçok açýdan AB tarihindeki en büyük ve en kapsamlý az artmýþtý" ifadeleri yer aldý. Türkiye, Hýrvatistan ve Makedonya AB'ye adaylýk statüsünde bulunan ülkeler. AMB'nin deðerlendirmesinde, tüm yeni üye olmuþ ve olacak devletlerin euroyu bir gün kabul edecekleri gerçeði göz önüne alýndýðýnda, AB m a l i k u r u m s a l ç e r ç e v e s i n i n, A B ' n i n geniþlemesine yakýn dikkat göstermesi ve bu dikkati sürdürmesi gerektiði vurgulandý. Euro bugün AB üyesi 15 ülkede 320 milyon kiþi tarafýndan kullanýlýyor. AMB, yine de bankanýn ve euronun ilk 10 yýllýk deneyiminin Avrupa para bölgesinin iyi çalýþtýðý sonucunu verdiðini belirtti. UÇUÞ EMISYONLARINA ÜST SINIR GETÝRÝLÝYOR 26 Haziran'da Slovenya dönem baþkanlýðý liderliðinde vardýklarý mutabakatla Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ve ulusal hükümetler Avrupa Birliði (AB) Emisyon Ticaret Þemasý'nda (ETS) 2012 yýlý itibarýyla havacýlýk sektörüne de yer verilmesine karar verdiler. Anlaþma henüz resmen kabul edilmemiþ olmasýna raðmen tüm uçuþlarýn 2012 yýlýndan baþlamak kaydýyla karbon tavan ve ticaret planýna dâhil edilmesine karar verildi. Böylece, Avrupa Komisyonu tarafýndan sunulan baþta ABD olmak üzere üçüncü ülkelerin ETS Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 planýna katýlýmýný zorunlu hale getiren iki aþamalý hükümetleri suçlayan grup, hükümetlerin bir yaklaþým reddedilmiþ oldu. kez daha kendi amiral gemileri konumundaki Varýlan uzlaþma ýþýðýnda havayolu þirketleri için havayolu þirketlerinden yana tavýr aldýklarýný öngörülen kirlilik tahsis deðerlerinin belirtti. döneminde yayýlan ortalama sera gazý AB'DE ENFLASYON YÜKSELIYOR miktarýnýn en fazla yüzde 97'si olmasý þeklinde Eurostat yapýlan son anketlerde Avrupa bir üst sýnýr getirildi. Birliði'nin (AB) 27 üye ülkesinde yýllýk enflasyon Söz konusu tavanýn yýllýk olarak düþürülebileceði oranýnýn Mayýs ayýnda rekor kýrdýðýný ortaya bildiriliyor. Bu deðerlerinin yüzde 85'i koydu. Enflasyon sebebinin týrmanan eneri ve operatörlere ücretsiz tahsis edileceðini ifade gýda fiyatlarý olduðu ve AB liderler zirvesinin eden yetkililer geriye kalan yüzde 15'lik miktarýn gündem maddelerinden birini oluþturacaðý açýk arttýrmaya çýkarýlacaðýný belirtiyorlar. bildiriliyor. Açýklanan deðerler üzerinde CO2 emisyonu Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Ýþler yapmak isteyen havayolu firmalarýnýn diðer sözcüsü Amelia Torres, Euro bölgesinde enflasyonun yüzde 3,7, AB genelinde ise yüzde 3,9 olduðunu ve Komisyon'un þu anda öncelik listesinin en üstünde enflasyonla mücadelenin yer aldýðýný söyledi. þirketlerden ek tahsis deðerleri satýn almalarý ve çevre dostu teknolojilere yatýrým yapmaya teþvik etmeleri gerekiyor. Açýk arttýrmadan elde edilen gelirin havacýlýk sektörünün etkinliðinin daha fazla arttýrýlmasý yönündeki araþtýrmalara ayrýlamayacaðý yada AP vekillerinin talep ettiði gibi çevre dostu ulaþým sektörüne yatýrým için kullanýlamayacaðý bildiriliyor. Ancak uzlaþma üye ülkelerin parayý nasýl harcadýklarýna dair rapor yayýmlamalarý konusunda zorunluluk getiriyor. Ancak kaynaklar çetin siyasi tartýþmalar sonrasýnda anlaþmanýn onaylanabileceðini ifade etseler de uzlaþma, havayolu þirketlerinin ve çevreci gruplarýn tepkilerine yol açtý. Uluslararasý Hava Taþýmacýlarý Birliði (IACA), 2012 yýlýnda yüzde 15 açýk artýrmanýn gerçekleþtirilebilmesi mümkün olmadýðýný ve kimsenin buna gücünün yetmeyeceðini ayrýca yükselen petrol fiyatlarý ve azalan talep k a r þ ý s ý n d a b u u y g u l a m a n ý n k a b u l edilemeyeceðini belirterek uzlaþýya karþý çýktý. Çevre dostu Ulaþým ve Çevre grubu ise anlaþmanýn tarihi bir fýrsatýn kaçýrýlmasý anlamýna geldiðini ve sera gazý emisyonlarýnda istenen indirimlerin saðlanmasýnda baþarýsýz kalýnacaðýný ileri sürdü. Bu konuda ulusal Avrupa Ýstatistik Kurumu Eurostat'ýn verdiði bilgiler ýþýðýnda enflasyonu tetikleyen en önemli neden artan enerji fiyatlarý olarak gösteriliyor. Geçen yýlýn ayný dönemiyle kýyaslandýðýnda, ulaþýmda kullanýlan yakýt fiyatlarýnda yüzde 14 oranýnda bir artýþ gözlemleniyor. Önemli bir diðer etmen de özellikle süt, yumurta ve peynir gibi gýdalarýn fiyatlarýndaki artýþ. Torres, gýda fiyatlarýnda enflasyonun son 14 ay içerisinde yüzde 14 oranýnda yükseldiðini söyledi. En düþük enflasyon deðerleri Hollanda'da yüzde 2,1, Portekiz'de yüzde 2,8 ve Almanya'da yüzde 3,1 olurken, en yüksek deðerler Letonya'da yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 14 ve Litvanya'da yüzde 12,3'e ulaþtý. Nisan enflasyon rakamlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda ise 21 üye ülkede yýllýk enflasyon oranýnda artýþ gözlenirken Slovenya, Polonya ve Malta'da enflasyon ayný kaldý, Estonya ve Romanya'da ise düþtü. Halen ulaþýlamayan AB enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak gösteriliyor. Bu arada, petrol þirketleri fazla kâr ederken kendilerinin yükselen yakýt fiyatlarýyla baþ edemediklerini ifade eden tüm Avrupa'da çiftçiler, balýkçýlar ve kamyon þoförleri fiyat artýþlarýna karþý protestolar düzenliyorlar. 16 Haziran'da Uluslararasý Karayolu Ulaþýmý Birliði (IRU) hükümetlere aþýrý yakýt vergisini indirmeleri çaðrýsýnda bulurken fiyatlarýn bu þekilde aþaðý çekilebileceðini ileri sürdü. IRU yetkilileri, ekonominin en fazla desteðe ihtiyacý olduðu zamanda aþýrý yüksek fiyatlarýn benzin istasyonlarýnda çarpýtýlmýþ fiyatlandýrmalara sebep olduðunu belirttiler. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Balýkçýlarýn Haziran baþýndaki protestolarýndan aþamalarýnda bilgilendirmekle mükellef tutuyor. sonra, kamyon þoförleri ve çiftçilerin de 18 Ancak Komisyon benzer þartlarýn televizyon, Haziran'da Brüksel'de bir araya gelerek duruma radyo ve internet reklâmcýlýðýnda da uygulanýp ortak tepki gösterecekleri bildiriliyor. uygulanamayacaðýný araþtýrýyor. Bu baðlamda 19 Haziran'da ise liderler yükselen emtia A (en iyi) ve G (en kötü) iþaretlerinin fiyatlarýný ele almak üzere AB zirvesinde bir kullanýlabileceði belirtiliyor. araya geldi. Ýlgili paydaþlarýn istiþarelere 28 Temmuz'a kadar Fiyatlarýn büyük çapta giderek artan talebe baðlý yanýt vermeleri ve taslak teklifin Komiserler olarak yükselme eðilim göstermesi ve AB Kuruluna sonbaharda sunulmasý bekleniyor. dýþýndaki spekülatörlere baðlý olmasý nedeniyle Ayrýca Komisyon Yakýttan daha fazlasýný birliðin bu konuda elinin baðlý olduðunu ifade tasarruf et adý altýna bir kampanya baþlattý. Bu eden yerel kaynaklar enflasyon oranlarýnýn Avrupa Merkez Bankasý'nýn (AMB) faiz indirimini geciktirmesi nedeniyle makroekonomik önlemlerin sýnýrlý olduðunu belirtiyorlar. AB: OTOMOBÝLLERE ZORUNLU CO2 ETÝKETÝ GETÝRÝLEBÝLÝR Medya kuruluþlarýnýn pek de hoþlarýna g i t m e yecek b i r ya k l a þ ý m l a o t o m o b i l reklâmlarýnda da sigara reklâmlarýnda olduðu gibi uyarýlar bulundurulmasýný zorunlu hale getirecek önlemler düþünen Avrupa Komisyonu bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere kurallarý gözden geçiriyor. Yakýt tüketimi ve CO2 emisyonlarý ile ilgili uyarýlara otomobil etiketlerinde yer verilmesi söz konusu oldu. Komisyon 2 Haziran'da iki ay süre ile baþlattýðý istiþarelerde tüketicilere yeni otomobil alýrken ek bilgi verilmesi konusunda toplumun nabzýný tutmayý hedefliyor. Avrupa Komisyonu Fransa'nýn birlik genelinde KOBÝ'ler için bir anlaþma imzalanmasýna çalýþýlacaðý konusunda oldukça umutlu. Bu durumun Avrupa'da rekabeti canlandýracaðý ileri sürülüyor. Paris yönetimi özellikle kamu ihalelerine katýlýmý kolaylaþtýrmayý ve yüksek Ar- Ge yatýrýmlarýný hedefliyor. Otomobilciler çevre dostu otomobillere talebin azlýðýndan þikâyet ederken bunu, tüketicilerin konuyla ilgili yeterli bilince sahip olmamalarý þeklinde açýklýyor. Rahatlýk ve hýz gibi özelliklere daha fazla ücret ödemeyi göze alan tüketiciler ne kadar karbon tükettiklerini ortaya koyacak etiketler için fazla para ödemeye pek niyetli gözükmüyorlar. Ancak Avrupa Birliði (AB) genelinde CO2 emisyonlarýnýn yüzde 12'si otomobillerden kaynaklanýyor. Geçen yýl, otomobillerden yayýlan CO2 gazý miktarlarýnýn 2012 yýlýna kadar 160g/km'den 130g/km'ye indirilmesine iliþkin bir taslak hazýrlanmýþtý. Bu hedefin baþarýlabilmesi için araçlarýn teknolojik açýdan daha geliþmiþ olmalarý, etiketleme kurallarýn gözden geçirilmesi ve tüketici davranýþý üzerinde bu durumlarýn ne gibi etkilerinin olduðunun gözlenmesi gerekiyor. Halen yürürlükteki mevzuat daðýtýcý firmalarýn yakýt tüketimi ve CO2 emisyon verileri konusunda tüketicileri posterler, gazeteler ve dergi reklamlarý gibi görsellerle satýþýn tüm kampanya ile komisyon tüketicileri benzin istasyonlarýnda yakýttan nasýl tasarruf edip CO2 salýnýmýný ne þekilde düþük tutabilecekleri konusunda bilgilendirmeði amaçlýyor. FRANSA DÖNEM BAÞKANLIÐI KÜÇÜK ÝÞLETMELERÝ KOLLAYACAK Avrupa Birliði (AB) genelinde iþ çevrelerinin yüzde 70'ini KOBÝ'ler oluþturuyor. Bu nedenle Küçük Ýþletmeler Sözleþmesi'nin (SÝS) rekabeti teþvik edeceðine inanan Komisyon Lizbon Büyüme ve Ýstihdam Stratejisi kapsamýnda dönemi için hazýrladýðý paket Aralýk 2007'de kabul edildi. SÝS için Komisyon'un Fransa dönem baþkanlýðýyla birlikte Temmuz baþýnda ilgili tasarýlarý onaylamasý bekleniyor. Halkla istiþareler sonrasýnda Komisyon KOBÝ'lerin karþýlaþtýklarý engelleri belirledi: Giriþimciliðin sosyal kabulü Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Avrupalýlarýn yüzde 49'u kendi iþlerini kurmayý kanserojen özellik taþýyan ve genetik mutasyona hiçbir zaman düþünmüyor. Bu rakam y o l a ç a n m a d d e l e r i n k u l l a n ý m v e Amerikalýlarýn neredeyse iki katý. Buna paralel pazarlanmasýna yasak getirilirken imalatçýlar olarak, yalnýzca dokuz Avrupalý dünyanýn en iyi yeni kurallarýn gýda fiyatlarýný daha da yukarý 1000 þirketi listesine girebiliyor. çekeceðini ileri sürüyor. Bu konuda iþ sahipleri medyayý suçlarken baþarý Birkaç baþarýsýz giriþimden sonra Komisyon'un öyküleri yerine iþ kurulumu sýrasýnda karþýlaþýlan tarým ilaçlarý mevzuatýnýn yenilenmesine karar risklere fazla vurgu yapýldýðýný ileri sürüyorlar. veren Avrupa Birliði (AB) ziraat bakanlarý 23 Risk sermayesine daha saðlam eriþim Haziran'da bu konuda anlaþmaya vardýlar. Daha rekabetçi bir Avrupa hedeflenmesinde Bakanlarýn üzerinde uzlaþtýklarý metin özellikle anahtar rolün risk sermayesi eriþimi olduðu Fransýz, Ýtalyan ve Çek delegelerin güçlü düþünülüyor. Ýþ çevreleri üye ülkelerin devlet desteðini alýrken Ýngiltere, Ýrlanda, Romanya ve teþviklerini daha iyi kullanmalarý gerektiðini Macaristan mevzuat deðiþikliðine muhalefet belirtiyor. gösterdi. Bu baðlamda, hazýrladýklarý ortak bir mektupta Ancak etkin madde listesi ve yetkilendirmelerde Komisyon Baþkaný José Manuel Barroso, Fransa zorunlu karþýlýklý tanýma planý gibi ana unsurlar Cumhurbaþkaný Nicholas Sarkozy ve Ýngiltere üzerinde bakanlar þu ana kadar uzlaþamaya Baþbakaný Gordon Brown Avrupa Yatýrým varamadý. Bakanlarýn keza geniþ çaplý bir etkin Bankasý'nýn KOBÝ'lere finans akýþýnýn arttýrýlmasý madde piyasa yasaðý konusunda da görüþ ricasýnda bulunmuþlardý. Banka Baþkaný Philippe ayrýlýðý yaþadýklarý belirtiliyor. Parlamento, Maystadt yönetim kuruluna Haziran'da bir teklif Komisyon'un hazýrladýðý tasarýyý Ekim 2007'de sunacaðýný ve KOBÝ'lere mali yardým yöntemini onaylamýþtý. modernleþtirme ve çeþitlendirmenin yollarýný Bakanlarýn siyasi mutabakata varmýþ olmalarý arayacaklarýný bildirmiþti. kanserojen etkisi gösteren ve genetik Beceri ve yeniliðin arttýrýlmasý mutasyona sebep olan maddelerin kullaným ve pazarlanmasýnýn tamamen yasaklanmasýna Avrupa'daki KOBÝ'lerin yüzde 84'ü eðitim iliþkin mevzuatýn yolunu açýyor. Ancak istisnai sisteminin giriþimciliðe yeteri kadar durumlarda mevcut maddenin bitkilerin odaklanmadýðýný ileri sürerek KOBÝ'ler ve okullar korunmasýnda yetersiz kalmasý yada kimi arasýnda daha güçlü baðlarýn oluþturulmasýný tehlikeli maddelerin katý kurallar çerçevesinde talep ediyor. Sýnýrlý yenilik kapasitesi ve sýnýrlý Ar-Ge harcamalarý Küçük yenilikçi iþ sahiplerinin araþtýrma ve geliþtirme bölümlerine yüzde 15 ek kota ile ödüllendirilmesi öneriliyor. Ýdari yük Anketlerin üçte biri KOBÝ'lerin önündeki en büyük engelin formaliteler olduðunu gösteriyor. Komisyon, bu konuda alýnan tedbirlerle 15 AB üyesi ülkede ilgili bürokratik masraflarýn 2003 yýlýnda 813'ten 2007'de 554'e indirilmesini saðladý. Kamu ihalelerine daha kolay katýlým Kamu piyasalarýnda KOBÝ'lere pay ayrýlmasý þeklinde Fransa'nýn öncülüðünde baþlatýlan bu giriþim ne yazýk ki AB ve 27 üye arasýnda gerçekleþtirilen kamu istihsal anlaþmalarýnda tekzip edilmiþ oldu. Z Ý R A A T B A K A N L A R I N D A N T A R I M ÝLAÇLARINDAKÝ YASAÐA DESTEK Konsey'de varýlan siyasi anlaþmayla birlikte en fazla beþ yýl süreyle kullanýlmalarýna izin verilmesi düþünülüyor. Avrupa Hasat Koruma Birliði (ECPA) Konsey'de varýlan anlaþmanýn kendilerini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný dile getirdiði açýklamasýnda yenilenen mevzuatýn Avrupa'da belli baþlý ziraat ürünlerinin üretimi üzerinde olumsuz etkileri olacaðýný, bu durumun daha pahalý ve daha fazla ithalat demek olacaðýný ileri sürdü. Bazý çiftçi Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 gruplarý da benzer þekilde kimi tarým ilaçlarýna yasak getirilmesinin AB'nin gýda kaynaðýný olumsuz etkileyeceði iddiasýnda bulundu. Çevre dostu Avrupa Tarým Ýlaçlarý Eylem Þebekesi (PAN Europe) ise varýlan mutabakatýn Avrupa saðlýk politikasýnda tarihi bir önemi olduðuna iþaret ederken yeni mevzuatla AB gýda üretim sanayinde en tehlikeli tarým ilaçlarýnýn kullanýmýnýn sona ereceðini belirtti. Bununla birlikte Pan Europe son dakika deðiþiklikleriyle zararlý zirai ilaçlarýn kullanýmýna kapý aralandýðýnýn altýný çizdi. Bu arada bakanlarýn vardýklarý siyasi mutabakat sonrasýnda 2008 sonbaharýnda metinle ilgili olarak ortak bir tutum belirleyecekleri ve metnin ikinci okuma için Avrupa Parlamentosu'na sevk edilebileceði bildiriliyor. zararýn da azaltýlmasý amaçlanýyor. Yeni Hava Trafik Yönetimi kapsamýnda her uçuþun sistematik kontrolü yapýlacak, havayolu ulaþýmýný tercih edenlerin masraflarýný azaltýlacak ve çevre konusunda duyarlý davranýlacak. Paket kapsamýnda yeni düzenlemeler; teknolojik geliþmeler ve güvenlik konusundaki eksikliklere yönelik çalýþmalar da yer alýyor. Mevcut hava trafiði yönetim sisteminin 1960'larýn teknolojileri ve kavramlarý üzerine kurulu olduðundan, artan trafik hacmi ve çevresel kaygýlarla baþa çýkamayacaðý belirtilirken, paket kapsamýnda ayrýca havaalanlarýnýn kapasitesinin de geniþletilmesi planlanýyor. DAHA SÜRDÜRÜLEBILIR VE GÜVENLI BIR HAVACILIÐA DOÐRU Avrupa Ýçin Tek Gökyüzü (Single European Sky) projesinin ikinci paketi kapsamýnda Hava Trafiði Yönetimi'nin özellikle teknoloji ve çevre konularýnda iyileþtirilmesi hedefleniyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Ýçin Tek Gökyüzü (Single European Sky) projesinin ikinci paketini uygulamaya hazýrlanýyor. Pakette yer alan önlemler Hava Trafiði Yönetimini önemli ölçüde i y i l e þ t i r m e y i h e d e f l e r k e n, h a v a y o l u masraflarýnýn düþürülmesi, sadece petrol tüketiminin deðil, ayný zamanda çevreye verilen Ýlhan Savut Sokak No: 18 Köþklüçiftlik - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı