KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ"

Transkript

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) Faks: (352) KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED RAPORU (NĐHAĐ) Public Disclosure Authorized DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. Ata Mah Cad. No: 140/A Dikmen-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Aralık 2010 ANKARA

2 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED RAPORU (NĐHAĐ) ARALIK 2010 REVĐZYON LOGU REVISION LOG Revizyon Numarası Revision Number Tarih Date Rapor Adı Report Title Hazırlayan(lar) Prepared by Kontrol Eden Reviewed by Kalite Kontrol Quality Control Onaylayan Approved by Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi Projesi ÇED Raporu Tufan HÜYÜK D. Emre KAYA Yeşim AŞTI Günal ÖZENĐRLER Form No: PJ-001/F02-R03

3 Đçindekiler Listesi Eklerin Listesi Tabloların Listesi Şekillerin Listesi Kısaltmalar ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa i iii iv iv v 1 YÖNETĐCĐ ÖZETĐ YASAL ÇERÇEVE Ulusal Mevzuat Uluslararası Kriterler PROJENĐN TANIMI Projenin Amacı Projenin Özellikleri Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi ve Su Kaynaklarının Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) Arazi Kullanımı Su Kaynaklarının Kullanımı Enerji Kullanımı PROJE SAHASI Jeolojik Özellikler Genel Jeoloji Proje Sahası ve Çevresine Ait Jeolojik Özellikler Zemin Etüdü Depremsellik ve Tektonik Özellikler Hidrojeolojik Özellikler Đklim Özellikleri Su Kaynakları Toprak Özellikleri Sosyo-Ekonomik Özellikler Nüfus Büyüklüğü ve Nüfus Artış Hızı Eğitim Sanayi ve Ticaret Ekolojik Özellikler Flora Fauna Koruma Alanları ÇEVRESEL ETKĐLER Katı Atıklar Hafriyat Atıkları Özel Atıklar Sıvı Atıklar i/v

4 5.3 Tehlikeli Atıklar Atık Yağlar Hava Emisyonları Gaz Emisyonları Toz Emisyonları Koku Gürültü Trafik Güvenliği ALTERNATĐFLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Depo Sahası Alternatifleri Mevcut Vahşi Depolama Sahası (Alternatif 1) Proje Kapsamında Önerilen Saha (Alternatif 2) Teknoloji Alternatifleri KADDT Kompostlaştırma Yakma Sızıntı Suyu Arıtma Alternatifleri ÇEVRE YÖNETĐM PLANI Amaç ve Kapsam Đlgili Taraflar Atık Yönetim Planı Kirlilik Önleme Planı Etki Azaltıcı Önlemler Đnşaat Aşaması Đşletme Aşaması Đzleme Planı Đnşaat Aşaması Đşletme Aşaması Kurumsal Güçlendirme Ekipman Alımı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Halkla Đlişkiler Özel Çalışmalar Kurumsal Düzenlemeler Đnşaat Aşaması Đşletme Aşaması Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Projeden Etkilenecek Grupların Bilgilendirilmesi Đnşaat Aşaması Đşletme Aşaması ii/v

5 EKLERĐN LĐSTESĐ Ek-A Çizimler - Genel Yerleşim Planı - Sızıntı Suyu Toplama Sistemi - Sızdırmazlık Sistemi Ek-B Proje Sahasına ait Fotoğraflar Ek-C Kayseri Đl Merkezine ait Meteorolojik Bilgiler Ek-D Halkın Katılımı Toplantısına Đlişkin Bilgiler iii/v

6 TABLOLARIN LĐSTESĐ Sayfa Tablo 3-1 Projenin Özellikleri (Lot-1)... 6 Tablo 3-2 KADDT Đşletme Aşaması Makine-Ekipman Listesi... 7 Tablo 3-3 Sızıntı Suyu Miktarı ve Karakterizasyonu... 9 Tablo 3-4 Sızıntı Suyu Ön Arıtma Tesisinde Arıtılan Atıksuyun KASKĐ AAT ye Deşarjına Đlişkin Standartlar Tablo 3-5 Kompost Tesisinin Tasarımı için Yapılan Kabuller Tablo 4-1 KaBB 2009 Yılı Nüfus Bilgileri (ADNKS) Tablo 4-2 KaBB Yılları Nüfus Artış Hızları (BM Yöntemi) Tablo 4-3 KADDT Lot-1 in Hizmet Edeceği Nüfusa ait Projeksiyon Bilgileri Tablo 4-4 KaBB Sınırları Đçindeki Hane halkı Sayısı Tablo 4-5 Bern Sözleşmesi Gereği Koruma Altında Olan Türler ve IUCN Kırmızı Listesi nde Verilen Koruma Statüleri Tablo 5-1 Dizel Araçlardan Yayılan Kirleticiler için Emisyon Faktörleri,Kirletici Miktarları ve Đlgili Sınır Değerler Tablo 5-2 Đnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipman Sayıları ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 5-3 Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı Tablo 5-4 Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Ek-VIII, Tablo 5) 47 Tablo 5-5 Đşletme Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipman Sayıları ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 7-1 Proje nin Muhtemel Çevresel Etkileri ve Etki Azaltıcı Önlemler Tablo 7-2 KADDT nin Đşletme ve Đşletmeye Kapandıktan Sonraki Dönemlerinde Đzlenecek Meteorolojik Parametreler Tablo 7-3 Đzleme Planı Tablo 7-4 Đnşaat Aşaması ÇYP Kapsamında Yapılacaklara Đlişkin Görev Dağılımı ŞEKĐLLERĐN LĐSTESĐ Sayfa Şekil 3-1 Sızıntı Suyu Ön Arıtma Tesisine Ait Proses Akım Şeması Şekil 3-2 Kompost Yığınına Ait Kesit Görüntüsü Şekil 4-1 Proje Sahası na ait Bulduru Haritası Şekil 4-2 Kayseri Đli Deprem Haritası Şekil 4-3 Proje Sahası nı Gösteren Diri Fay Haritası Şekil 4-4 Proje Sahası nın Arazi Varlığı Haritası Şekil 4-5 Hörmetçi Sazlığı ve Proje Sahası Şekil 5-1 Đş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültünün Mesafeye Göre Dağılımı iv/v

7 KISALTMALAR AAT ADNKS AYP BM BM BOĐ CH 4 CO 2 ÇGDYY ÇĐSĐG ÇOB ÇYP DB dba DOKAY H 2 H 2 S HKT ĐB ĐÇOM KaBB KASKĐ KAY KOĐ KÖP MBR NH 3 O 2 ODTÜ-SEM OSB SCADA SKHKKY STK TAKY TN TÜĐK TÜRKAK USEPA Atıksu Arıtma Tesisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Atık Yönetim Planı Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler 5 günlük Biyokimyasal Oksijen Đhtiyacı Metan Karbondioksit Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevre, Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetim Planı Dünya Bankası A-ağırlıklı desibel DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. Hidrojen Hidrojen Sülfür Halkın Katılımı Toplantısı Đller Bankası Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Atıksu ve Kanalizasyon Đdaresi Katı Atık Yönetimi Kimyasal Oksijen Đhtiyacı Kirlilik Önleme Planı Membran Biyolojik Reaktör Amonyak Oksijen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Kontrol ve Bilgi Toplama Sistemi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Sivil Toplum Kuruluşu Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Toplam Azot Türkiye Đstatistik Kurumu Türk Akreditasyon Kurumu Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı v/v

8 1 YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi (KaBB), sınırları içerisinde üretilen (i) evsel nitelikli katı atık, (ii) sanayi, ticarethane ve kurumlardan kaynaklanan tehlikeli olmayan atıklar, (iii) park ve bahçe atıkları ile (iv) hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından oluşan belediye atıklarının ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde toplanmasının ve inşa edilecek katık atık düzenli depolama sahasında (KADDT) bertarafının sağlanması amacıyla Kayseri Katık Atık Yönetimi (KAY) Projesi ni hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bahse konu Proje için Avrupa-Birliği ile Türkiye arasında yürütülen finansal işbirliği kapsamında yer alan Katılım Öncesi Finansal Yardım ın bir gereği olarak fizibilite çalışması yapılmış olup, Şubat 2010 da nihai fizibilite raporu hazırlanmıştır. Proje katı atıkların depolanacağı iki lottan oluşmaktadır. Projede öncelikli olarak inşası ve işletilmesi planlanan Lot-1 için gerekli finansman Dünya Bankası (DB) ile Đller Bankası (ĐB) arasında imzalanan ikraz anlaşması kapsamında yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek finansman kapsamında sağlanacaktır. KaBB Lot-2 nin inşasını, Lot-1 in faaliyetinin sona ermesinden önce özkaynakları ya da finans kuruluşlarından temin edeceği krediyle yapmayı planlamaktadır. Lot-2 nin 2032 yılına kadar hizmet vermesi planlamaktadır. Proje için sağlanacak DB kredisi, (i) KADDT de Lot-1 in inşası, (ii) işletmede gerekli ekipmanın temini ve (iii) pilot ölçekte bir kompost tesisinin kurulması için kullanılacaktır. Proje kapsamında önerilen Kayseri KADDT de yer alan Lot-1, yaklaşık 12,96 ha lık bir alanı kaplayacak olup, yılları arasında sekiz yıl boyunca işletilecektir. Lot-1 de depolanması öngörülen toplam katı atık miktarı ise tondur. Kayseri KADDT (Lot-1) Projesi (Proje), DB Đşletme Politikaları ( Operational Policies, OP ) 4.01 e göre Lot-1 in yüzey alanının 10 ha ın üzerinde olması ve günlük atık miktarının 100 tonun üzerinde olması ( ton/yıl / 365 ton/yıl = ton) nedeniyle Kategori A kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Proje için DB nin finansal desteğinin sağlanması amacıyla OP 4.01 esas alınarak bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanması gerekmektedir. Proje için Türk Çevre Mevzuatında yer alan ÇED Yönetmeliği uyarınca bir ÇED süreci yürütülmüş olup, Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) tarafından tarihinde ÇED Olumlu Kararı alınmıştır. Bu ÇED Raporu, DB tarafından sağlanacak finansal desteğin bir gereği olarak yukarıda bahsedilen Đşletme Politikaları kapsamında belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda, Proje Sahası nın bulunduğu yer tanıtılmış olup, saha ve yakın çevresi ile yöreye ait mevcut çevresel özellikler verilmiştir. Rapor kapsamında Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel çevresel etkiler ve bu etkilerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için alınması gerekli önlemler değerlendirilmiştir. Söz konusu önlemler ile Proje nin çevresel performansının değerlendirilmesi için önerilen izleme programı hazırlanarak ÇED Raporu içerisinde yer 1/52

9 alan Çevre Yönetim Planı nda sunulmuştur. Önerilen etki azaltıcı önlemler ile izleme planı aşağıdaki paragraflarda özetlenmiştir. Proje Sahası ndan sıyrılan bitkisel toprak inşaat aşmasının sonunda peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere ayrıca depolanacaktır. Hafriyat toprağının kalan kısmı ise günlük örtü toprağı olarak kullanılacaktır. Yapılan saha gözlemleri ve literatür araştırmaları sonucunda Proje Sahası ve yakın çevresinde uluslararası sözleşmelerle korunan herhangi bir bitki türü tespit edilmemiştir. Fauna türlerinin korunması amacıyla Proje Sahası nda bulunan yuvalar yerel üniversitenin de desteğiyle bir biyolog tarafından sahanın dışına taşınacaktır. Saha hazırlanması ve mobilizasyon çalışmaları biyolog tarafından denetlenecek olup, fauna türlerinin zarar görmesi engellenecektir. Bunun yanı sıra, saha çevresine yerleştirilecek tel çitler de çevredeki fauna türlerinin Proje Sahası na girmesini engelleyecektir. Proje Sahası ve yakın çevresinde bulunması olası türlerden IUCN Kırmızı Listesi nde Hassas (VU) ve Neredeyse Tehdit Altında (NT) olarak verilen türlerin korunması amacıyla inşaat ekiplerinin bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Đnşaat ve işletme aşamalarında oluşacak toz emisyonu ve gürültü seviyesinin hesaplanması sonucunda Proje Sahası nın yakınında (Boğazköprü Köyü) yaşayan halk üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağı belirlenmiştir. Ancak yine de inşaat sırasında oluşacak toz emisyonlarının azaltılması amacıyla gerekli önlemler alınacaktır. Bu önlemler hafriyat malzemesinin dikkatli taşınmasını ve rüzgarlı ve kuru havalarda yolların sulanmasını içerecektir. Ayrıca, kamyonlar için asfaltsız yollarda azami hız sınırı 30 km/saat olarak belirlenecektir. Đnşaat faaliyetlerinin gerçek etkilerinin tespit edilmesi amacıyla inşaat aşamasında Boğazköprü Köyü nde aylık toz ve gürültü ölçümleri yapılacaktır. Buna ek olarak, toz ve kokunun kalitatif değerlendirilmesi amacıyla yöre halkıyla görüşmeler de yapılacaktır. Proje nin inşaat aşamasında yürütülecek faaliyetler sırasında oluşacak evsel katı atık mevcut katı atık depo sahasına götürülerek bertaraf edilecektir.đşletme aşamasında oluşacak evsel katı atıklar ise KADDT de bertaraf edilecektir. Đnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel atıksu sahada inşa edilecek fosseptik tanklarda biriktirilerek KADDT nin yakınında bulunan KASKĐ AAT de bertaraf edilecektir. Đşletme aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel atıksu ise depo alanında oluşacak sızıntı suyu ile birlikte sızıntı suyu ön arıtma tesisine gönderilecektir. Sızıntı suyu ön arıtma tesisinde arıtılan atıksu nihai arıtım için KASKĐ AAT ye gönderilecektir. Proje faaliyetleri kapsamında oluşabilecek atık yağ, boş boya kutuları ve atık flüoresan lambalar gibi tehlikeli atıklar sahada gerekli önlemlerin alındığı tehlikeli atık geçici depolama alanında biriktirilerek lisanslı firmalar tarafından toplanacaktır. Đşletme aşaması ve işletme sonrasında depo sahasında bazı parametrelerin izlenmesi gerekmektedir. Bunlar sızıntı suyu, sızıntı suyu toplama sistemi, yeraltı suyu seviyesi ve kalitesidir. Bu izleme çalışmaları sızıntı suyu sisteminde herhangi bir sorun bulunup 2/52

10 bulunmadığının ve böyle bir sorundan kaynaklı olarak yeraltı suyuna herhangi bir olumsuz etki olup olmadığının tespitine yöneliktir. Bu parametrelere ek olarak bir takım meteorolojik ve topoğrafik parametreler de izlenecek ve bununla ilgili düzenlenecek raporlar ÇOB a sunulacaktır. Çevredeki halkın inşaat sahasına girmesini engellemek amacıyla bariyer ve uyarı işaretleri kullanılacaktır. Karayolunda seyreden sürücüleri sahaya giren veya sahadan çıkan kamyonlara karşı uyarmak amacıyla da yol kenarına uyarı işaretleri yerleştirilecektir. Proje Sahası nda meydana gelebilecek bir yangın durumuna karşı sahaya yangın hidrantları yerleştirilecek olup, yangına müdahalede kullanılmak üzere su tankı bulundurulacaktır. Kültürel mirasın korunması amacıyla, inşaat aşamasında herhangi bir kültürel mirasla karşılaşılması durumunda inşaat faaliyetleri durdurulacak ve ilgili müze müdürlüğüne haber verilecektir. 3/52

11 2 YASAL ÇERÇEVE Proje nin tabi olacağı çevresel standartlar ulusal ve uluslararası mevzuat dikkate alınarak belirlenmiş olup, aşağıda ilgili başlıklar altında verilmiştir. 2.1 Ulusal Mevzuat Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında oluşması muhtemel çevresel etkilerin azaltılması ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin uygulamalara dair yasal gerekliliklerin yer aldığı başlıca kanun ve yönetmelikler aşağıda listelenmiştir sayılı Çevre Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 4857 sayılı Đş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Atık Yönetimi Genel Esaslarına Đlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Çevre Denetimi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Đnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), 4/52

12 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.), Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.). 2.2 Uluslararası Kriterler Proje nin finansmanının bir bölümün DB kredisi ile karşılanacak olması nedeniyle Proje kapsamında alınacak etki azaltıcı önlemlerle ilgili DB nin çevresel kriterleri de değerlendirilebilir 1. Ancak, öncelikli olarak Türk Çevre Mevzuatına uygun bir proje gerçekleştirmek hedeflendiği için Proje için ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇOB nezdinde bir ÇED süreci yürütülmüş ve Proje için tarihinde ÇOB tarafından ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. Bunun yanı sıra, gerekli etki azaltıcı önlemlerin ve atık yönetimi uygulamalarının belirlenmesinde Avrupa Birliği (AB) direktifleri de esas alınmıştır. Đlgili AB direktifleri aşağıda listelenmiştir. Atık Çerçeve Direktifi ( Waste Framework Directive ) (91/271/EEC); Atıkların Düzenli Depolanması Direktifi ( Landfill Directive ) (99/31/EC); Tehlikeli Atık Direktifi ( Hazardous Waste Directive ) (91/689/EEC); Atık Yağların Bertarafı Direktifi ( Directive of Disposal of Waste Oils ) (75/439/EEC); Atıkların Taşınmasına Đlişkin Direktif ( Directive for Transfer of Waste ) (259/93/EEC); Atıkların Yakılmasına Đlişkin Direktif ( Directive for Incineration of Waste ) (2000/76/EC); Ambalaj Malzemesi ve Ambalaj Atıkları Direktifi ( Packaging and Packaging Waste Directive ) (94/62/EC); Bazı Tehlikeli Maddeleri Đçeren Pil ve Akümülatörlere Đlişkin Direktif ( Directive about batteries and accumulators that contains certain dangerous substance ) (91/157EEC); Atık elektrikli ve elektronik cihazlar hakkında direktif ( Directive for waste electrical and electronical equipment ) (2002/96/EC). 1 DB tarafından 1998 yılında yayınlanan Kirlilik Önleme ve Azaltma El Kitabı (Pollution Prevention and Abatement Handbook) bu bağlamda değerlendirilmiştir. Bu el kitabı, insan sağlığının korunması ve kirletici emisyonların azaltılmasında maliyet-etkin teknolojilerin kullanılması ve en iyi mühendislik ve çevre yönetimi uygulamaları konusunda bilgiler içermektedir. 5/52

13 3 PROJENĐN TANIMI 3.1 Projenin Amacı Kayseri KADDT Projesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Đncesu ilçelerini kapsayan KaBB sınırları içerisinde oluşan katı atıkların toplanmasını ve bertarafını amaçlamaktadır. Proje kapsamında toplanarak bertaraf edilecek katı atıkları, hanelerden kaynaklı evsel katı atıklar; ticarethane, sanayi ve kurumlardan kaynaklı tehlikeli olmayan atıklar, park ve bahçe atıkları ve hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları oluşturmaktadır. Proje, katı atıkların mevcut vahşi depolama sahasında bertarafından kaynaklı aşağıda sıralanan çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasını ya da en aza indirilmesini hedeflemektedir. Sızıntı suyunun neden olduğu toprak kirliliği, Sızıntı suyunun karışmasından kaynaklı yüzey ve yeraltı suyu kirliliği, Böcek ve haşere sorunları, Çöplerin ve vahşi çöp depolama sahasında oluşan gazların etrafa yayılmasından kaynaklı tarım arazilerinde verim kaybı, Çöp depolama sahasında yangın çıkma riski ve depo gazının patlaması, Çöplerin kontrolsüz yanmasına bağlı hava kirliliği, Koku sorunları, Görsel etkiler, Geri dönüşümlü maddelerin bertarafından kaynaklı ekonomik kayıp, Stabilite sorunları. Mevcut vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu için bir ihale yapılmıştır. Buna göre, ihaleyi kazanan firma rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştirecektir. 3.2 Projenin Özellikleri Önerilen Kayseri KADDT de yer alan Lot-1, yaklaşık 12,96 ha lık bir alanı kaplayacak olup, yılları arasında sekiz yıl boyunca işletilecektir. KADDT de depolanacak belediye atıklarının toplamı Projenin işletmeye alınma yılı olan 2012 itibariyle ton olarak öngörülmektedir. Projenin özelliklerine ilişkin detaylı bilgi Tablo 3-1 de verilmiştir. Proje Sahası nı gösteren Genel yerleşim Planı ise Ek-A da sunulmaktadır. Tablo 3-1 Projenin Özellikleri (Lot-1) Parametre Birim Değer Đşletme Süresi Yıl Lot Yüzey Alanı m Lot Hacmi m Yıllık Oluşan Katı Atık Miktarı (2012) ton/yıl Yıllık Oluşan Katı Atık Miktarı (2020) ton/yıl /52

14 Parametre Birim Değer Hizmet Edilen Nüfus (Başlangıç: 2012) kişi Hizmet Edilen Nüfus (Bitiş: 2020) kişi Kompost Tesisi Kapasite ton/yıl Günlük Besleme ton (m 3 )/gün 14(47) Kompost Süresi gün 42 Hacimde Azalma % 50 Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi Fizibilite Raporu, Önerilen KADDT sahasında inşa edilecek üniteler aşağıda listelenmiştir. KADDT Lot-1, Atık Kabul Alanı, Kantar, Đdari Bina, Park Alanı, Destek Ünite Alanı, Lastik Yıkama Ünitesi, Atık Ayrıştırma Tesisi Kuru geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması için kullanılacaktır. Atelye ve Depo, Sızıntı Suyu Ön Arıtma Tesisi, Bu ünitelere ek olarak proje faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlikeli atıklar için bir tehlikeli atık geçici depolama sahası inşa edilecektir (bk. Bölüm 5.3). KADDT Makine ve Ekipmanı KADDT nin işletme aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanın listesi Tablo 3-2 de verilmiştir. Tablo 3-2 KADDT Đşletme Aşaması Makine-Ekipman Listesi Makine/Ekipman Kapasite/Özellikler Kompaktör ton Buldozer > 20 ton Lastik Tekerlekli Yükleyici 3,5 m 3 kapasiteli Pick-up 4 çekerli Damperli Kamyon 20 m 3 Arazöz 8 ton Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi Fizibilite Raporu, /52

15 Depo Gazı Yönetimi Katı atıkların sahada depolanmaya başlamasından sonra depolanan atık içerisinde çoğunlukla metan ve karbondioksitten oluşan depo gazı birikecektir. Çöp döküm alanlarında depo gazının sıkışması sonucunda büyük çöp patlamaları meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Kayseri KADDT de dikey gaz toplama sistemi kullanılacaktır. Bu sistem etkin yarıçapları 30 m olan gaz toplama kuyularından oluşmaktadır. Sistemde perfore (%15), mm çaplı yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borular kullanılacaktır. Sistemde toplanan gaz, yakma bacalarına iletilerek yakılacaktır. Patlama riskinin azaltılması için kurulan gaz toplama ve yakma sistemlerinin yanı sıra Proje kapsamında ayrıca, 300 kw kurulu gücünde ve yıllık elektrik üretim kapasitesi MWh olan gaz motorunun kurulması planlanmaktadır. Gaz motoru, ilk işletmeye alınması sırasında günde 8-9 saat çalışacaktır [1]. Depo sahasında oluşacak biyogazın yakılması ya da elektrik üretiminde kullanılması alternatiflerinin değerlendirilmesi amacıyla bir ekonomik fizibilite çalışması yapılmış olup, elektrik üretimi alternatifi seçilmiştir. Ancak, elektrik üretimi, depo sahasında üretilen gazın elektrik üretimini karlı hale getirecek miktara ulaştığında başlayacaktır. Depo sahası işletmesinin ilk yıllarında jeneratör günde yaklaşık 8-9 saat çalışacak olup, gaz miktarının arıtışına bağlı olarak çalışma süresi günde 24 saate kadar çıkabilecektir [1]. Günlük Örtü KADDT de yangın riskinin azaltılması ve çöplerin ve hastalık yapıcı organizmaların rüzgarla çevreye yayılmasının ve koku oluşumunun önlenmesi amacıyla tesiste depolanan çöplerin üstü her günün sonunda günlük örtü adı verilen toprak katmanıyla örtülecektir. Günlük örtüde kullanılacak toprak miktarı depolanan çöp miktarının %10 u kadardır. Kazı malzemesinin uygun kısmı örtü toprağı olarak kullanılacaktır [1]. Đnşaat faaliyetlerinden artan hafriyat malzemesi mevcut vahşi depo sahasında bertaraf edilecektir. KaBB sınırları içerisinde oluşacak hafriyat atıklarının uygun bölümü de günlük örtü toprağı olarak kullanılacaktır. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi KaBB sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyonu Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun bir şekilde yapılacaktır. Tıbbi atıklar, bu atıkların toplanması konusunda eğitimli dört personel tarafından, Türk Standartları Enstitüsü nce özel olarak belgelendirilmiş iki adet kamyon kullanılarak toplanacaktır. Toplanan tıbbi atıklar özel bir firma tarafından işletilen tıbbi atık sterilizasyon tesisine götürülecektir [1]. 8/52

16 Tesiste sterilizasyon işlemi için Macaristan menşeli NYIR CLAVE-1000 makinesi kullanılmaktadır. Sterilizasyon makinesinin kapasitesi 5000 kg/gün olup, kurulumu ve işletme eğitimleri 1 Ocak 2008 de tamamlanmıştır. Tesis için işletme izni 7 Haziran 2008 de alınmıştır. Bu tarihten bu yana tesis günlük ortalama kg lık kapasiteyle çalışmaktadır. Tesiste, altı kişilik işletme ekibi üç vardiya halinde günde toplam 24 saat çalışmaktadır [1]. Tesiste sterilizasyon işlemine tabi tutulan atıklar düzenli depo sahasında bertaraf edilecektir. Tesiste yapılan sterilizasyon işleminin veriminin, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygunluğunun test edilmesi amacıyla tesisten alınan tıbbi atık numunelerinin Erciyes Üniversitesi ne ait laboratuvarda analizi yapılmaktadır. Bu işlem her hafta sterilizasyonu yapılan atıkların bertarafından önce yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Kayseri Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü de altı ayda bir tesisten alınan numuneleri analizinin yapılması için Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi ne göndermektedir. Sterilizasyon işleminin verimliliğinin test edilmesi amacıyla biyolojik indikatör analizi yapılmaktadır. Sızıntı Suyu Ön Arıtma Tesisi Tesiste Membran Biyolojik Reaktör (MBR) prosesi uygulanacaktır. Tesisin maksimum giriş debisi m 3 /gün olarak hesaplanmıştır. Lot-1 de işletmenin başlangıç ve bitiş yılları olan 2012 ve 2019 yıllarında öngörülen yıllık toplam sızıntı suyu debileri sırasıyla 29,448 m 3 /yıl ve m 3 /yıldır [1]. Sızıntı suyu ön arıtma tesisinde tesisten kaynaklanabilecek ve debileri sızıntı suyuna oranla oldukça düşük miktarda olan lastik yıkama ünitesi atıksuları ile personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu da arıtılacaktır. Sızıntı suyu toplama sistemi ile sızdırmazlık sisteminin detayları Ek-A da sunulmaktadır. Sızıntı suyu miktarı ve sızıntı suyu karakterizasyonu Tablo 3-3 te verilmiştir. Tablo 3-3 Sızıntı Suyu Miktarı ve Karakterizasyonu Parametre Birim Değer Ortalama Debi m 3 /day 85 Maksimum Debi m 3 /day günlük Biyokimyasal Oksijen Đhtiyacı (BOĐ 5) mg/l < Kimyasal Oksijen Đhtiyacı (KOĐ) mg/l < Amonyak (NH 3) mg/l <1.500 Toplam Fosfor mg/l < Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi, Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu Sızıntı suyunun karmaşık kimyasal bileşimi ve miktarının mevsimsel ve kısa vadeli dalgalanmalar göstermesi nedeniyle herhangi bir arıtma sistemi seçeneğinde dengeleme havuzunun kullanılması gereklidir. Dengeleme havuzu debideki dalgalanma ile ph ve sıcaklığı dengelemek amacıyla kullanılacaktır [1]. 9/52

17 Sızıntı suyu dengeleme havuzunun hacmi, 0,3 m lik hava payı hariç en az m 3 olarak seçilmiştir. Havuzun sızdırmazlığı kil ve HDPE membran ile sağlanacaktır. Gerekmesi halinde sızıntı suyu vidanjör ile çekilerek depo gövdesine püskürtülecektir. Böylelikle depo gövdesindeki biyolojik aktivitenin ve nemin dengelenmesi sağlanacaktır [1]. Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Sızıntı suyu ön arıtma tesisinde MBR prosesi uygulanacaktır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 25 te verilen deşarj standartlarını (bk. Tablo 3-4) sağlayacak şekilde ön arıtmadan geçecek sızıntı suyu ileri arıtma için KASKĐ AAT ye deşarj edilecektir [1]. Tablo 3-4 Sızıntı Suyu Ön Arıtma Tesisinde Arıtılan Atıksuyun KASKĐ AAT ye Deşarjına Đlişkin Standartlar Parametre Birim Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma ile Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde KOĐ mg/l 4000 Askıda Katı Madde mg/l 500 Yağ ve gres mg/l 250 ph Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi, MBR prosesi hem biyolojik hem de membran arıtma proseslerini bünyesinde barındırmaktadır. Sistem aşağıda verilen arıtma ünitelerinden oluşmaktadır [1]. Tamburlu Elek, Denitrifikasyon/Nitrifikasyon Tankı, MBR, Havalandırma Tankı Tam Karışımlı Aktif Çamur Reaktörü, Geri dönüş ve fazla çamur pompaları, Çamur Susuzlaştırma Ünitesi. Çamur Pompaları Çamur, pompalar vasıtasıyla tüm tesis boyunca hareket edebilmesi için gerekli enerjiyi kazanacaktır. Bunun için dalgıç pompalar kullanılacaktır. Pompa istasyonu, Merkezi Kontrol ve Bilgi Toplama ( Supervisory Control and Data Acquisition SCADA) sistemi ile izlenecektir. Sistemde bir adet yedek pompa bulunacaktır. Sistemin başlıca teknik özellikleri aşağıda verilmiştir [1]. Pompa sayısı : 1+1 Tip Kapasite : Dalgıç : 5 m 3 /saat 10/52

18 Tamburlu Elek Depo gövdesinden toplanan sızıntı suyunun kaba madde içermediği kabul edilmektedir. Bu nedenle, membran sisteminin korunması amacıyla tek başına bir tamburlu eleğin kullanılmasının yeterli olacağı değerlendirilmiştir. Elek boyu aşağıda verilmiştir [1]. Elek boyu : 1 mm (AISI 304 SS) Nitrifikasyon/Denitrifikasyon Tankı Sızıntı suyu denitrifikasyon prosesi için öncelikle anoksik alana girer. Nitrifikasyon işlemi için de bir havalandırmalı tank kullanılmaktadır. Denitrifikasyon tankında katı maddelerin askıda kalmalarını sağlamak amacıyla bir karıştırıcı kullanılacaktır. Nitrifikasyon için serbest oksijen bulunması gerekmekte olup, nitrifikasyon tankı havalandırma sistemi ile donatılacaktır. Havalandırma sisteminde blower ve kauçuk difüzörler kullanılacaktır. Asit/baz dengesinin sağlanması için kimyasal kullanılabilir. Sistemin başlıca teknik özellikleri aşağıda verilmiştir [1]. Denitrifkasyon tankı sayısı : en az 2 Hacim : en az 340 m 3 Nitrifikasyon tankı sayısı : en az 2 Hacim : en az 560 m 3 Havalandırma tipi : Blower ve difüzör MBR Tankı MBR tankı bir membran ve difüzör bölümlerinden oluşmakta olup, bu bölümlerde membran kartuşları ve difüzör boruları bulunmaktadır. Blower ile basılan hava membrana bu difüzörler vasıtasıyla dağıtılacaktır. Havalandırma amacıyla kullanılacak blower ler nitrifikasyon tankının yanına yerleştirilecektir. MBR tankının yalıtımı yapılarak hava koşullarından korunması ve aşırı ısınmasının engellenmesi sağlanacaktır. Blower ler dönüşümlü olarak çalıştırılacak olup, önceden belirlenmiş oksijen seviyesini koruyacak şekilde SCADA sistemi aracılığıyla tam otomatik olarak işletilecektir. Sistemin başlıca teknik özellikleri aşağıda verilmiştir [1]. Çamur Yaşı : > 35 gün MBR Tank Sayısı : en az 2 Hacim : en az 56 m 3 Havalandırma Tipi Blower Kapasitesi : Blower ve difüzör : 158 m 3 /saat hava 11/52

19 Geri Dönüş ve Fazla Çamur Pompaları Çamur geri dönüş hattında ıslak/kuru montajlı dalgıç pompalar kullanılacaktır. Bu pompalar santrifüj tipi olacak ve pompa kapasitesi ham atıksuya göre seçilecektir. Sistemin başlıca teknik özellikleri aşağıda verilmiştir [1]. Çamur Geri Dönüş Pompalarının Sayısı : 1+1 Pompa Kapasitesi : 9 m 3 /saat Fazla Çamur Pompalarının Sayısı : 1+1 Pompa Kapasitesi : 4.5 m 3 /saat Dekantörler Çamurun susuzlaştırılması amacıyla santrifüj dekantörler kullanılacaktır. Susuzlaştırılan çamurun nihai bertarafı depo sahasında yapılacaktır. Sistemin başlıca teknik özellikleri aşağıda verilmiştir [1]. Çamur Yataklarının Sayısı Kapasite Đşletme Süresi : Tek ünite : 2 m 3 /saat : 24 saat SCADA Sistemi Arıtma tesisindeki ana ekipmanın kontrolü ve tesisin yüksek verimde işletilmesinin sağlanması için SCADA sistemi kullanılacaktır. Arıtma tesisinin ana fonksiyonları bu sistemle kontrol edilecek, düzenlenecek ve izlenecektir. Bu nedenle, tüm makineler ve donanım bu sisteme bağlanacaktır. Sistem, bilgi depolanmasının ve raporlanmasının sağlanması için gerekli donanıma sahip olacaktır [1]. Sızıntı suyu ön arıtma tesisine ait proses akım şeması Şekil 3-1 de sunulmaktadır. 12/52

20 Influent: Giriş Pumping Station: Pompa Đstasyonu Drum Screen: Tamburlu Elek Chemical: Kimyasal Madde Denitrification Tank: Denitrifikasyon Tankı Nitrification Tank: Nitrifikasyon Tankı MBR Tank: MBR Tankı Discharge to Municipal WWTP: KASKĐ AAT ye deşarj Sludge: Çamur Recycle Sludge: Geri döndürülen çamur Excess sludge: Fazla çamur Sludge Dewatering: Çamur susuzlaştırma Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi, Şekil 3-1 Sızıntı Suyu Ön Arıtma Tesisine Ait Proses Akım Şeması Pilot Kompost Tesisi Pilot kompost tesisi yıllık 5000 ton organik atığı işleyecek şekilde tasarlanmıştır. Tesise günlük atık girişi 14 ton (47 m 3 ) olacaktır [1]. Tesisin tasarımında yapılan kabuller Tablo 3-5 te verilmiştir. Tablo 3-5 Kompost Tesisinin Tasarımı için Yapılan Kabuller Kriter Kabul Edilen Değer Atık Yoğunluğu 300 kg/m 3 Kaba Madde Yoğunluğu 150kg/m 3 Kompost Yoğunluğu 600 kg/m 3 Kompostlaştırma Süresi Bekletme Süresi 42 gün 1 ay Hacim Azalma Oranı %50 Atık %10 Yığın Boyutu Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi, Taban: 6 m, Üst: 1 m Yükseklik: 2,5 m Kompost tesisinde yürütülecek farklı işlemler aşağıda açıklanmış olup, bunlar için tesiste farklı alanlar bulunacaktır [1]. 13/52

21 Atık Kabul Alanı Atık kabul alanı öğütücüde ( shredder ) oluşabilecek herhangi bir arızanın giderilebilmesi için yeterli zamanın sağlanması amacıyla dört günlük öğütülmemiş atığın biriktirilmesi için yeterli alana sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğütülmeyi bekleyen atık miktarı en fazla 190 m 3 olup, bunun için 150 m 2 büyüklüğünde bir alan ayrılmıştır [1]. Öğütücü Alanı Kompost tesisinde, öğütücünün ve taşıyıcı bantların yerleştirilmesi amacıyla 50 m 2 lik bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Yükleyicinin manevra yapabilmesi için gereken alan da dikkate alınarak öğütücü için ayrılacak alan en az 100 m 2 olacaktır [1]. Yığın Alanı Yığın alanının büyüklüğü üç aylık kompostlaştırma süresi dikkate alınarak belirlenmiştir. Kompostlanacak organik atığın toplam hacmi 4200 m 3 tür. Yığının taban uzunluğu dikkate alındığında her metresinde 8,75 m 3 atık bulunacaktır. Buna göre, yığınların toplam uzunluğu 60 m olacaktır. Her bir yığının uzunluğu ise 6 m olup, yığınlar için gerekli alan 2900 m 2 dir. Yığınların havalandırılması ve manevra için %30 luk bir pay eklenecek olursa toplam yığın alanı 3900 m 2 olacaktır. Yığına ait kesit görüntüsü Şekil 3-2 de verilmiştir [1]. Kaynak: Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi, Şekil 3-2 Kompost Yığınına Ait Kesit Görüntüsü Bekletme Alanı Kompostlaştırılmış atığın iki ay süreyle depolanması için bir bekletme alanı kullanılacaktır. Kompost, yığından bekletme alanına taşınırken hacminde yaklaşık %50 lik bir azalma meydana gelmektedir. Alanda 2100 m 3 kompost depolanabilecektir. Kompost, alanda 3-4 m yüksekliğinde yığınlar halinde de depolanabilecektir. Buna göre, yüzey alanı yaklaşık 500 m 2 olacaktır [1]. Elek Alanı Eleğin yerleştirilmesi için kullanılan alan öğütücüde olduğu gibi yaklaşık 100 m 2 olup, bu alan hesaplanırken taşıyıcı bantlar ve araç manevrası için gerekli alan da dikkate alınmıştır [1]. 14/52

22 Depo Alanı Depo alanı bir aylık kompostun depolanması için yeterli alanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Elekten geçen kompostun %10 u atık olacak ve bertaraf edilmek üzere depo sahasına götürülecektir. Depo kapasitesi en az 1150 m 3 olarak belirlenmiş olup, bunun için yaklaşık 300 m 2 lik bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Kompost atığının depo sahasına taşınması için büyük boy konteynerler kullanılacaktır [1]. Genel Teknik Özellikler Atık kabul alanı asfaltla kaplanacak ve iki yanında 1,5 m yüksekliğinde beton duvar inşa edilecektir. Asfalt, ağır trafik dikkate alınarak tasarlanacaktır. Depolanan atıktan gelen sızıntı suyunun ve yağmur suyunun toplanması için bir drenaj sistemi tasarlanacaktır. Alanda, yığınların ıslatılmasında kullanılacak bir musluk sistemi de bulunacaktır [1]. Kompost tesisinde oluşturulacak fonksiyonel alanlar için yukarıda verilen miktarlar en az alan gereksinimleridir. Bu alanlarda yoğun trafik gözlenecek olup, araçlar için garaj ve ekipman için depoya gerek duyulacaktır. Bu nedenle %25-30 luk ilave alan gereksinimi doğmakta ve böylece toplam alan gereksinimi 5500 m 2 olmaktadır. Đdari bina KADDT de bulunan diğer tesislerle ortak kullanılacaktır [1]. Tam Kapasiteli Kompost Tesisi Proje kapsamında tam kapasiteli kompostlaştırma 2015 yılında başlayacaktır. Elektromekanik ekipmanın teminine bağlı olarak tesisin inşasının altı ay içerisinde bitirileceği öngörülmektedir. Tam kapasiteli kompost tesisinin tasarım kapasitesi ton/yıldır. Kompostlaştırma ekipmanının durumuna bağlı olarak kompost tesisi, Lot-2 nin işletmesinin sona ereceği 2032 yılına kadar kullanılabilecektir [1]. Ayırma Tesisi Kaynakta ayrı toplama 2015 yılında başlayacak olup, toplanan geri dönüşümlü kuru atıkların ayrıştırılması amacıyla bir ayırma tesisi inşa edilecektir. Tesisin günde iki vardiya halinde yılda 300 gün çalışması öngörülmektedir. Kuru karışık evsel atığın toplanıp ayırma tesisine taşınması için polietilen torbalar kullanılacaktır [1]. Tesiste aşağıda sıralanan atık türlerinin ayrıştırılması planlanmaktadır [1]. Kağıt, Karton, Plastik, Cam, Metal. 15/52

23 Bu gruplar içerisinde bulunan farklı kalitede malzemeler elle ayrılacak ve atığın içerisinde bulunan değerli maddelerin elde edilmesi sağlanacaktır. Örneğin, plastik şişeler renklerine veya kullanılan malzemeye göre ayrıştırılacaktır. Benzer şekilde camlar da şişe/kavanoz, kırılmış/kırılmamış veya beyaz/renkli olarak ayrıştırılacaktır [1]. Atığın mekanik ve elle ayrıştırılması sırasında kullanılan teknikler aşağıda sıralanmıştır [1]. Đçerisinde mm uzunluğunda bıçakların bulunduğu tamburlu elek, Manyetik ayırma, Elle ayırmanın yapıldığı taşıyıcı bant, Havalı ayırma. Avantajlar Ayırma tesisine giren malzemenin kalitesinin artmasına bağlı olarak geri dönüşüm oranı da artmaktadır. Ayırma tesisinin işletilmesi ile ön işleme tabi tutulmuş atık maddelerin kalitesi ilk toplanan atığa göre daha yüksek olmakta ve atığın ayırma tesisinden sonra işleneceği tesislerin performansı yükselmektedir. Ön işlemden geçirilmiş atık maddelerin satış fiyatları hiçbir işleme tabi tutulmamış maddelere göre daha yüksektir. Teknoloji Kuru atık ayırma tesisi Teknolojik Gelişmişlik Ayırma tesislerinde uzun yıllardır gelişmiş teknoloji kullanılmaktadır. Dünya genelinde işletmede olan bir çok tesis mevcuttur. Dezavantajlar Ayırma tesisinin maliyeti, işletme giderlerindeki azalmadan doğan kazanç ile tam olarak karşılanamayabilir. Ayırma işleminin merkezi tesislerde yapılması, kaynakta ayrıştırılmasına göre iş sağlığı ve güvenliği açısından daha çok risk doğurmaktadır. Aerosollere ve toza maruz kalma en önemli risk faktörlerindedir. Đlave yatırımlarla bu riskler en aza indirilebilir. Çalışma şartlarından dolayı personel sayısı artmaktadır. Personel için koruyucu giysilere ve havalandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Atık etkisi akımına Geri dönüşümlü atıkların ayrıştırılması ve bu atıkların kalitesinin arttırılması sağlanmaktadır. Emisyonlar Toz, atıksu ve gürültü 16/52

24 Karışık Kuru Atık Ayırma Tesisinin Tasarımı Ayırma tesisinin faaliyete başlayacağı 2015 yılında tesise yaklaşık 180 ton karışık kuru atık taşınacaktır. Bu miktar 2032 yılında 350 tona ulaşacaktır. Karışık kuru atığın ayrılması için kurulacak tesis aşağıda verilen altı bölümden oluşacaktır [1]. Atık kabul alanı, Ön işlem alanı, Elle ayrıştırma alanı, Mekanik ayırma alanı, Balyalama alanı, Depo alanı. Atık Kabul Alanı Tesise gelen karışık atık bu alana boşaltılacak ve atığın ilk kontrolü bu alanda yapılacaktır. Atıklar bu alanda kabaca ayrıştırılacak ve sonra gelecek ünitelere alınmaması gereken büyük maddeler ayrılacaktır. Alana gelen atıkların %5 inin istenmeyen madde olarak ayrıştırılacağı varsayılmaktadır [1]. Geriye kalan karışık atık ise taşıyıcı bantlara yüklenerek parçalama ve ayırma tamburlarına iletilecektir. Tesis alanı, atıkların en az üç gün süreyle depolanabilmesi için yaklaşık 2000 m 2 olacaktır [1]. Parçalama ve Ayırma Tamburları Tesise gelen plastik atık torbalarının parçalanması için iç kısmı bıçaklarla donatılmış birbirine paralel iki adet tambur kullanılacaktır. Bu tamburlarda ayrıca, taş, organik madde, kırık cam vb. maddelerin elenmesi için mm açıklığa sahip elekler bulunacaktır. Bu alana gelen atıkların %10 unun işlemden geçmeden depo sahasına gönderilmek üzere ayrılacağı kabul edilmektedir [1]. Manyetik Ayırıcı Manyetik ayırıcı, tamburlardan alınan atığı elle ayırma alanına taşıyacak olan bantların üzerinde yer alacaktır. Manyetik ayırıcının atık içerisindeki metalin %40 ını ayrıştıracağı öngörülmektedir [1]. Elle Ayırma Alanı Elle ayırma alanı, temiz karton, cam, metal ve sert plastiği ayrıştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu alanda her vardiyada yaklaşık 350 ton atık ayrıştırılacaktır [1]. 17/52

25 Bu ünitede çalışacak her bir işçinin vardiya başına 1,5-2,0 ton geri dönüşümlü atığı ayrıştırabileceği düşünülürse alanda toplam 12 işçi çalışabilecektir. Elle ayırma alanı iki aşamalı olarak inşa edilcektir. Taşıyıcı bant yerden 2,0-2,5 m yükseğe yerleştirilecektir. Ayrıştırılan atıklar, atığın cinsine uygun konteynerlerde biriktirilecektir. Bu konteynerlerin depo alanına taşınması için fork lift taşıyıcılar kullanılacaktır [1]. Mekanik (Havalı) Ayrıştırma Alanı Elle ayrıştırmadan sonra geriye kalan atıklar havalı ayrıştırma ünitesine gönderilerek kağıt ve alüminyum folyonun ayrıştırılması sağlanacaktır. Atık kabul alanında ve bu alanda ıskarta olarak ayrılan atıklar 30 m 3 lük hacme sahip konteynerler ile depo sahasına taşınarak bertaraf edilecektir [1]. Depo Alanı Her kategoriden geri dönüşümlü atık depo alanının ayrı bölümlerinde depolanacaktır [1]. Balyalama Alanı Depo alanındaki atıklar yükleyici ile bu alanda bulunan balyalama makinesine taşınacaktır. Balyalama makinesinin kapasitesi ton/saat olacaktır [1]. Balya Depo Alanı Balyalanan atıklar fork lift taşıyıcılarla balya depo alanına taşınarak burada depolanacaktır. Rehabilitasyon Lot-1 de atık depolama işlemi tamamlandıktan sonra atıkların üzeri, ilgili Türk Mevzuatı ve AB direktifi (99/31/EC) doğrultusunda nihai örtü ile kapatılacaktır. Nihai örtü tabakasının üzeri bitkisel toprak ile örtülecek ve yeşillendirme çalışmaları yapılacaktır. Dünyada yapılan benzer katı atık depolama projelerinde incelendiğinde, atık depolamanın tamamlanmasından sonra yüzeyin rekreasyonel amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Benzer şekilde Kayseri KADDT de işletmeye kapsanmasının ardından futbol sahası, park, bahçe vb. amaçlarla kullanılabilecektir. 18/52

26 3.3 Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi ve Su Kaynaklarının Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) Proje kapsamında doğal kaynakların kullanımına ilişkin bilgi aşağıda ilgili başlıklar altında verilmiştir Arazi Kullanımı Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere inşa edilecek KADDT de Lot m 2 lik bir alanı kaplayacaktır. KADDT arazisinin mülkiyeti Hazine ye aittir. Hazineye ait ,42 m 2 yüzölçümlü taşınmazın ,43 m 2 lik kısmının katı atık düzenli depolama tesisi olarak kullanılmasına karar verilmiş. Lot-2 nin de bu alanda inşa edilmesi planlanmaktadır. Bahse konu alanın, Maliye Bakanlığı nın tarihli ve 676 sayılı yazısı oluru ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı na tahsisi uygun görülmüştür. Ek-B de sunulan Proje Sahası na ait fotoğraflardan da görüleceği üzere arazi mevcut durumda herhangi bir amaçla (örn. tarım, yerleşim, orman vb.) kullanılmamaktadır Su Kaynaklarının Kullanımı Projenin inşaat aşamasında işçilerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması ile inşaat çalışmaları (beton hazırlanması vb.) için su kullanımı söz konusudur. Đnşaat aşamasında yaklaşık 30 kişi çalışacaktır. Kişi başına su tüketimi 150 L/gün olarak kabul edildiğinde personelin su tüketimi 30 kişi x 150 L/kişi-gün = 4500 L/gün = 4,5 m 3 /gün olacaktır. Đnşaat çalışmaları için su tüketimi ise 10 m 3 /gün olarak öngörülmektedir. Buna göre, Proje kapsamında günlük toplam su tüketimi yaklaşık 14,5 m 3 /gün olacaktır. Projenin işletme aşamasında gereken su ise, çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, ünitelerin temizlenmesi, lastik yıkama ve yangın suyunu sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Projenin işletme aşamasında çalışacak 20 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 L/kişi-gün olarak kabul edilirse 20 kişi x 150 L/kişi-gün 3000 L/gün = 3 m 3 /gün olacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında gerekli içme ve kullanma suyu ihtiyacı mevcut şehir içme ve kullanma suyu şebekesinden sağlanacaktır. Proje Sahası na su temini, KASKĐ AAT ye ulaşan su şebekesinden sahaya çekilecek bir hat ile sağlanacaktır Enerji Kullanımı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında ısınma ve aydınlatma için gerekli elektrik enerjisi mevcut elektrik şebekesinden sağlanacaktır. Elektrik temini için mevcut şebeke ile Proje Sahası arasında bir hat inşa edilecektir. Bunun yanı sıra, Proje nin ilerleyen yıllarında biyogazdan elde edilecek elektrik enerjisi de işletme faaliyetlerinde kullanılacaktır. 19/52

27 4 PROJE SAHASI Önerilen Kayseri KADDT, Kocasinan Đlçesi, Boğazköprü Köyü sınırları içerisinde, Navruzluk mevkiinde bulunmaktadır. Tesis, Kayseri Đl Merkezi nin kuş uçuşu yaklaşık 15 km kuzeybatısında ve KaBB sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje Sahası nı gösteren bulduru haritası Şekil 4-1 de verilmiştir. Bulduru haritasından da görüleceği üzere önerilen KADDT arazisi KASKĐ AAT nin yaklaşık 1 km kuzeydoğusunda, komşu olduğu Kuzey Çevre Yolu nun ise kuzeyinde yer almaktadır. Sahanın yaklaşık 1,3 km güneydoğusundan çevre yolunun da bağlandığı Kayseri-Ankara Karayolu geçmekte, güneybatısından ise KASKĐ AAT de arıtılan atıksuların deşarj edildiği Karasu Çayı akmaktadır. Proje Sahası na en yakın yerleşim yeri yaklaşık 2 km güneyinde yer alan Boğazköprü Köyü dür. Kayseri KADDT arazisinin mülkiyeti Hazineye ait olup, katı atık düzenli depolama tesisi olarak kullanımı için Maliye Bakanlığının tarihli ve 676 sayılı yazısı oluru ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı na tahsisi uygun görülmüştür. 20/52

28 Şekil 4-1 Proje Sahası na ait Bulduru Haritası 21/52

29 4.1 Jeolojik Özellikler Genel Jeoloji Proje Sahası ve çevresinde neojen yaşlı kayaçlar yer almaktadır. Sedimantasyon ve volkanizma aynı zamanda meydana gelmiştir. Kayseri havzasında bulunan volkanik Erciyes Dağı na bağlı gelişmiş birçok küçük bacacıklar gözlenmektedir. Günümüzde sönmüş durumda olan Erciyes Dağı, 5-6 milyon yıl öncesi (Pliosen devresinde) faaliyete geçmiş ve 1900 sene öncesi tarihsel zamanlara kadar faaliyetini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde 300 m kalınlığında volkanik malzeme (tüf, lav, piroklastikler) çıkarmış ve bu maddeler Orta Anadolu da km 2 lik bir alana yayılmıştır. Erciyes Dağı ndaki volkanik faaliyet 400 m kalınlıkta tortullara ara ara tabakalı tüfit iğnimbirit (camsı akıntılı riolitik tüf) serisini oluşturan piroklastiklerin püskürmesiyle başlamıştır. Bunu bazaltik bir lav akıntısı izlemiş, daha sonra merkez konisiyle onu çevreleyen ikincil konileri oluşturan uzun süreli asıl andezitik lav çıkışı vukua gelmiştir ve bunu yüksek alüminalı bazalt akışı izlemiştir. Yanardağ faaliyetinin son safhasında tekrar riolitik vitfor (camsı asit lavlar) cüruf ve genç piroklastiklerin püskürmesiyle sona ermiştir (Ayrancı Weibel, 1973). Ketin (1963) Tüfitlerin alt ve orta seviyelerinde grimsi tabakalar içerisinde Hipparion gracile Mastedon pentelice fosillerine rastlamıştır ve birime pliosen yaşını vermiştir. Đnceleme alanı ve yakın çevresi için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Kayseri Kentinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları adlı raporda yöredeki formasyonlar adlandırılmış olup, bu formasyonlara ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir [2]. Yemliha Formasyonu (Tmy) Formasyon, Orta Miyosen yaşlı proklastik lav ve bunlardan türeme çökel kayalardan oluşur. Formasyon salt aglomeralardan oluşmuştur. Proklastik olarak aglomera, tüf, pomzalı tüf ve volkanik breş içeren formasyonun egemen kaya türü aglomeralardır. Aglomeralar genellikle andezitik ve dasitik, yer yer bazaltiktir. Katmanlanma göstermezler ve som görünümlüdürler. Bunlar koyu yeşil koyu kahve renkli olup, parçaları krem renkli bir tüf hamur içerisinde bulunur. Tüfler krem renkli, kötü tutturulmuş ve yer yer pomza parçalıdır. Bunlar çoğunlukla andezitiktir. Herhangi bir katmanlanma göstermezler ve som görünümlüdürler. Seyrek olarak gözlemlenen volkanik breşler ise som görünümlü ve gri renklidir. Formasyon içinde lav olarak bazalt, andesit ve dasit bulunur. Bazaltlar koyu, gri siyah renkli ve olivin bazalt özelliğindedir. Andezitler ve dasitler gri pembemsi gri renklidir. Çoğunlukla formasyonun orta kesimlerinde görülürler. 22/52

30 Volkanik kayaçlardan türeyen çökel kayalar ise çakıl taşı ve kum taşlarıdır. Bunlar aglomera, tüf ve lav parçaları içerir. Çakıl taşı kumtaşları kırmızı kızıl kahve renkli, koşut ve çapraz katmanlanmalı, kötü boylanmalı, orta iyi tutturulmuş olup, içerdikleri parçalar çoğunlukla köşelidir. Yemliha Formasyonu, Höbek Formasyonu üzerinde yer alır. Üzerine değişik yerlerde Eğerci Formasyonu uyumsuz olarak gelir. Birimin yaşı Alt Miyosendir [2]. Pekmezlik Bazaltı (Tpip) Birim Alt Miyosen yaşlı bazaltlardan oluşur. Bazaltlardan oluşan birim siyah renkli, sert akma yapılı, sütunsal eklemli ve yer yer gaz boşlukludur. Morfolojik olarak alanda dik setler oluşturur. Petrografik olarak olivin bazalt niteliğindedir. Pekmezlik bazaltı ofiyolitleri, Eğerci Formasyonu nu uyumsuz olarak örter. Üzerine pomzalı tüfler gelir. Birimin yaşı Alt Pliyosendir [2]. Đncesu Đgnimbiriti (Plei) Birim gri, koyu gri, siyah ve pembe renklerde gözlenen, masif, sert iyi kaynaklanma gösteren ignimbirit olarak gözlenmektedir. Birim çalışma alanı içinde Göbü Tüfünün üzerine uyumlu olarak gelmekte, üzerinde ise Çatakdere Tüfü yer almaktadır. Birimin kalınlığı değişken olup genel olarak 30 cm ile 10 m arasında değişmektedir. Birimin yaşı Üst Pliyosendir[2]. Başakpınar Tüfü ( Qpeçb) Birim sarı, beyaz, gri, pembe, kahverengi renkli, yer içerisinde pomza volkanik materyal yer yer de pomza seviyesi içeren tüfler olarak gözlenmektedir. Birim çalışma alanı içerisinde Velibaba ignimbiriti üzerinde uyumlu bulunmakta, üzerine ise uyumlu olarak Alakuşak ignimbiritleri gelmektedir. Birimin yaşı Erken Pleyistosen dir[2]. Topakkaya Lav Akıntısı (Qpet) Birim, gri siyah renkli, genellikle blok şeklinde ayrışmalı lav akıntıları şeklindedir. Petrografik olarak bazaltik andezit olarak adlanmışlardır. Topakkaya lavları, Koçdağ volkanitleri ile Alakuşak Đgnimbiritleri ve Başakpınar Tüfünü örtmektedir[2]. Akarsu Çökelleri (Qal) Akarsu çökelleri, dere yataklarında ve düzlüklerde akarsu etkinliği ile oluşmuş kum, çakıl ve çamur birikintilerini kapsar. Bu çökeller tutturulmamış ve sıkılaşmamıştır. Đnceleme alanı çevresinde ayırtlanmış olan birimlerden de anlaşılacağı üzere, inceleme alanı ve çevresi tamamen volkanik kökenli birimlerden ibarettir. Yörede bulunan volkanikler ve neojen çökelleri Alpin orojenezi etkisinde kalarak kıvrımlı, kırıklı bir yapı kazanmışlardır[2]. 23/52

31 4.1.2 Proje Sahası ve Çevresine Ait Jeolojik Özellikler Proje Sahası ve yakın çevresi tamamen volkanik kökenli birimlerden oluşmaktadır. Genel jeoloji bölümünde ayrıntılı olarak açıklaması yapılmış olan Yemliha Formasyonu (Tmy), birimleri çalışma alanı içerisinde mostra vermektedirler. Yemliha Formasyonu Erciyes volkanizmasına bağlı oluşmuştur. Tamamen aglomera birimlerinden ibarettir. Genel olarak bazalt ve andezit çakıl ve bloklarından ibaret birimin bağlayıcısı tüf ve ignimbirittir. Bazalt blokları mostra vermiş konumdadır. Makroskopik olarak bakıldığında her yöne gelişmiş çatlak sistemine sahip bazalt ve andezit blokları gözlenmektedir [2] Zemin Etüdü Proje Sahası na ait zemin etüt raporu Mayıs 2006 tarihinde Atol Mühendislik tarafından yapılmış olup, rapor sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Proje Sahası Yemliha Formasyonu içinde kalmaktadır. Bu birim, volkanik kökenli aglomeradır. Birimin üst kısımları iri blok şekilndedir ve içerisinde silt boyutunda kum ve çakıl boyutuna kadar değişen tane boyunda volkanik kırıntılı malzemeler ihtiva etmektedir. Alt kısımda ve yer yer mostra vermiş konumda tüf bağlayıcılı bazalt ve andezit bloklu (aglomera) birimi devamlılık göstermektedir. Jeoteknik etüt kapsamında dört adet temel sondaj kuyusu ve üç adet araştıma çukuru açılmıştır. Deney sonuçları aşağıdaki gibidir; Zemin emniyetli taşıma gücü 2,5 kg/cm 2 Zemin grubu B Yerel zemin sınıflaması Z-2 Spektrum katsayıları Ta=0,15 Etkin yer ivmesi 0,2 Bina önem katsayısı 1 Dört adet 125 m derinliğinde yapılan jeofizik ölçümler ile birim devamlılıkları ve arazide jeolojik yapı çıkarılmıştır. Proje alanında tabanda bulunan malzemenin geçirgenlik (permeabilite) değeri 8,02x10-5 9,92x10-5 arasında bulunmuştur. Sahada açılan gözlem çukurları incelendiğinde, yüzeyde 0,5-2,0 m arasında değişen kalınlıkta ayrışmış kötü derecelenmiş kumlu siltli çakıllı bir tabakanın bulunduğu ve bu tabakanın altında çatlak yapıları içeren kaya kütlelerinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Yüzeydeki tabakanın geçirimliliği herhangi bir önlem alınmaksızın KADDT inşa edilmesine izin vermemektedir. Alttaki kaya (aglomera) tabakası ise çatlaklı yapısı nedeni ile geçirimlilik açısından uygun görülmemiştir. Yapılan arazi çalışmaları sırasında inceleme alanında aktif bir kütle hareketine rastlanmamıştır. Arazi eğimi genel olarak %10-20 arasında olduğu belirlenmiştir. 24/52

32 Đnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları sırasında 125 m derinliğe kadar herhangi bir yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Ancak yapılan jeofizik çalışmalarında aglomera biriminin devamlılığı tespit edilmiştir. Akifer özelliği gösterebilecek birim içerisinden yeraltı suyu alınabileceği düşünülmektedir [2]. Proje Sahası nda yürütülen jeoteknik araştırmanın sonuçlarından da görüleceği üzere zemin geçirimliliği ilgili sınır değerin üzerinde olup, saha katı atık düzenli depo sahası inşası için gerekli geçirimsizliğe sahip değildir. Ayrıca jeoteknik araştırmalar için açılan kuyuların derinliği 125 m olup, bu derinliğe kadar yeraltı suyu ile karşılaşılmamıştır. Ancak, Proje Sahası nın Karasu Çayı na yakın olması nedeniyle (bk. Şekil 4-1) alanda 125 m den daha derin kısımlarda yeraltı suyu bulunma ihtimali vardır. Bu nedenle, gerekli geçirimsizliğin sağlanması ve muhtemel yeraltı suyu rezervinin korunması için doğal veya jeosentetik kil tabakasına ihtiyaç duyulmaktadır Depremsellik ve Tektonik Özellikler Proje Sahası, Afet Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Proje Sahası nın gösterildiği Kayseri Đli ne ait deprem haritası Şekil 4-2 de, Türkiye Diri Fay Haritası ise Şekil 4-3 te sunulmaktadır. Kayseri Đli Deprem Haritası ndan da görüleceği üzere yöre, orta derece deprem kuşağında yer almakta olup, şiddetli deprem görülme ihtimali düşüktür. Kayseri Đli nde meydana gelen deprem kayıtları incelendiğinde, en şiddetli depremin 1940 yılında Richter ölçeğine göre 6,2 şiddetinde, Ecemiş-Develi çukurluğunda meydana geldiği görülmektedir [3]. Söz konusu bölge Kayseri Đli nin güneyinden başlayarak Kayseri Đli nin güneybatı komşusu olan Niğde Đli nin sınırları içerisine uzanmaktadır. 25/52

33 Kayseri KADDT Şekil 4-2 Kayseri Đli Deprem Haritası Kayseri KADDT Ölçek: 1/ Kaynak: Şekil 4-3 Proje Sahası nı Gösteren Diri Fay Haritası 26/52

34 Proje Sahası nda yapılacak yapıların projelendirme aşamasında Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır Hidrojeolojik Özellikler Proje Sahası ve yakın çevresi yeraltı suyu yönünden zengin sayılabilecek akiferlere sahiptir. Proje Sahası nın yakın çevresinde açılan özel sondaj kuyuları bulunmamaktadır. Sahanın güneyine doğru daha düz topografyaya sahip ve daha düşük kotta bulunan alanlarda yapılan sondaj kuyularından yeraltı suyu alındığı bilinmektedir. Proje Sahası nda yapılan jeofizik ölçümlerde aglomera biriminin devamlılığı tespit edilmiştir ve aglomeranın çatlaklı seviyelerinden yeraltı suyu alınabileceği tahmin edilmektedir [2]. 4.2 Đklim Özellikleri Kayseri Đli nde kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yazları ise sıcak ve kurak olup, bölgede karasal iklim egemendir. Ancak il iklimi, yüksekliğe göre yer yer farklılıklar gösterir. Buna bağlı olarak ilde iklim, çukurda kalan bölgelerde daha yumuşakken, yaylalardan dağlık kesimlere doğru gidildikçe sertleşir 2. Bölgeye en yakın ve bölgenin özelliklerini en iyi yansıtan meteoroloji istasyonu Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü ne ait Kayseri Đstasyonu dur. Dolayısıyla, Proje Sahası ve yakın çevresine ait iklimsel özellikler belirlenirken bu istasyonda kaydedilen uzun yıllara ait ( yılları arası) verilerden yararlanılmıştır. Söz konusu meteoroloji verilerine göre ortalama yıllık en yüksek sıcaklık 40,7 C, en düşük sıcaklık -28,4 C ve yıllık ortalama sıcaklık ise 10,4 C dir. Yörede en sıcak ay Temmuz (ortalama 22,4ºC), en soğuk ay ise Ocak tır (ortalama -1,8ºC). Yörede yıllık ortalama yağış miktarı 394,7 mm olarak ölçülmüş olup, en yağışlı mevsim ilkbahardır. Ortalama kar yağışlı gün sayısı ise 34,4 tür. Uzun yıllar meteoroloji verilerine göre yıllık ortalama rüzgar hızı 1,8 m/s dir. Yıllık rüzgar esme sayılarına göre hakim rüzgar yönü güneydir. Proje Sahası ve yakın çevresine ait detaylı meteoroloji bilgileri Ek-C de sunulmaktadır. 4.3 Su Kaynakları Önerilen Kayseri KADDT sahasında yerüstü suyu özelliğinde (sulu dere, göl, gölet, vb) herhangi bir yüzey suyu bulunmamaktadır. Sahanın yaklaşık 1 km güneyinden Karasu Çayı geçmektedir. Karasu Çayı, Boğazköprü Köyü nde, doğu-batı uzanımlı Ambar suyu (Sarımsaklı suyu) ile güney-kuzey uzanımlı Vanvanlı suyunun birleşmesiyle güneydoğu-kuzeybatı uzanımlı olarak devamlılık göstermektedir. Çeşitli evsel nitelikli atıkların boşaltıldığı Ambar suyu 2 Bu bilgi Kayseri Valiliği Resmi Đnternet Sitesinden (www.kayseri.gov.tr) alınmıştır. 27/52

35 sahanın yaklaşık 1 km güneydousunda bulunan KASKĐ Arıtma Tesisi nde işlemden geçirilerek Kızılırmak ile birleşmektedir. Kayseri KADDT den kaynaklanacak sızıntı suları ile işletme aşamasında çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuların arıtıldıktan sonra Karasu Çayı na deşarj edilmesi düşünülmektedir. 4.4 Toprak Özellikleri Önerilen Kayseri KADDT sahası VII. sınıf arazi kullanım kabiliyetine sahiptir. Buna göre, arazi mera vasfına sahip olup, çok şiddetli erozyon sınıfındadır. Bu nedenlerle sahanın tarıma elverişli olmadığı düşünülmektedir. Sahanın toprak özelliklerini gösteren arazi varlığı haritası Şekil 4-12 de verilmiştir. Kayseri KADDT Kaynak: Kayseri Đli Arazi Varlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Şekil 4-4 Proje Sahası nın Arazi Varlığı Haritası Proje Sahası nda hakim olarak bulunan Kahverengi Topraklar, Toroslar ın yer şekli ve iklimsel etkisinin bitip, kurak Đç Anadolu iklimi etkisinin başladığı kesimlerde oluşmuştur. Alüvyal, kahverengi ve kestane renkli toprak katmanlarıyla yapılanmış kahverengi topraklar, neojen yaşlı, pekişmemiş, kireçli tortullar üzerinde oluşmuştur. Tepelik alan görünümündeki kahverengi toprak kesiminde hafif ve orta eğimler yaygındır. Bu kesimde 28/52

36 eğimler kısa olup, sırt ve etek düzlükleriyle kesilmiştir. Kahverengi toprak kuşağının doğal bitki örtüsü çayırdır [2]. Ancak dik eğimler ve dağlık alana geçişteki yükseltiler dışında bu örtü açılmış ve alan kuru tarıma ayrılmıştır. Önerilen Kayseri KADDT sahasında orman varlığı bulunmamaktadır. 4.5 Sosyo-Ekonomik Özellikler Nüfus Büyüklüğü ve Nüfus Artış Hızı Türkiye de 1927 yılından bu yana yapılan genel nüfus sayımlarına göre Türkiye nin nüfusu beş kat, Kayseri Đli nin toplam nüfusu ise dört kat artarak 2000 yılı nüfus sayımına göre ye ulaşmıştır. Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından 2007 yılından itibaren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) uygulanmaya başlanmış olup, Kayseri Đli nin ADNKS ye göre 2009 yılı nüfusu dir. Önerilen Kayseri KADDT nin hizmet edeceği KaBB sınırlarında bulunan ilçeler ile Proje Sahası nın yakınında bulunan Boğazköprü ve Molu köylerine ait 2009 yılı nüfus bilgileri Tablo 4-4 te verilmiştir. Tablo 4-1 KaBB 2009 Yılı Nüfus Bilgileri (ADNKS) Yerleşim Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam Kocasinan Melikgazi Hacılar Đncesu Talas Toplam Nüfus büyüklüğü ve artış hızı Proje kapsamında yer alan KADDT nin tasarımında kullanılan ana parametredir. Bu nedenle, Proje için yürütülen fizibilite çalışmalarında Proje ömrünü kapsayan nüfus projeksiyonu yapılmıştır. Çeşitli yöntemlere göre yapılan nüfus projeksiyonları karşılaştırılmış olup, KADDT nin kapasitesinin belirlenmesinde Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Projeksiyon Yöntemi esas alınmıştır. Bu yönteme göre, yılları arasındaki dönem için belirlenen nüfus artış hızları Tablo 4-2 de verilmiştir. 29/52

37 Tablo 4-2 KaBB Yılları Nüfus Artış Hızları (BM Yöntemi) Yıl Kentsel Yıllık Artış Kırsal Yıllık Artış ,13-0, ,95-0, ,73-0, ,51-0, ,31-0, ,11-0, ,95-1,09 Kaynak: Kayseri KADDT Fizibilite Raporu, Proje kapsamında öncelikli olarak inşa edilerek işletmeye açılacak olan Lot-1 in hizmet edeceği nüfus BM Nüfus Projeksiyon Yöntemi esas alınarak bulunmuş olup, Tablo 4-3 te verilmiştir. Tablo 4-3 KADDT Lot-1 in Hizmet Edeceği Nüfusa ait Projeksiyon Bilgileri Yıl Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam Kaynak: Kayseri KAY Projesi Fizibilite Raporu, Tempo Mühendislik, Ortalama Hane halkı Büyüklüğü 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 2000 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü, merkez ilçeler için 4,43, Büyükşehir Belediyesi için 4,28, belde ve köyler için 5,29 dur. Tüm ildeki toplam hane halkı sayısı olup, bunun i Büyükşehir belediyesi sınırlarında yer almaktadır. Kayseri Đli ndeki genel ev tipi çok katlı binalardır. Hane halkı sayısı Tablo 4-4 te verilmiştir. Tablo 4-4 KaBB Sınırları Đçindeki Hane halkı Sayısı KaBB KaBB Hane halkı Sayısı Kocasinan Melikgazi Hacılar 3929 Talas 8662 Đncesu Birinci Derece Belediye Toplam Kaynak: 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, TÜĐK. 30/52

38 4.5.2 Eğitim Kayseri Đli nde okul öncesi okullaşma oranı %30,63, Đlköğretim okullaşma oranı %98,44, Ortaöğretim okullaşma oranı %66,52, okur-yazar oranı ise %94,57 dir 3. Đlde ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının yan sıra bir çok farklı branşta mesleki eğitimin verilmesi amacıyla kurulmuş eğitim kurumları da mevcuttur. Eğitim kurumlarının sayısı il merkezinde yedi, diğer ilçelerde ise toplam sekiz olmak üzere il genelinde toplam 15 adettir. Bu kurslarda kaynakçılık ve kalıpçılık gibi mesleklerin de aralarında bulunduğu toplam 117 meslek dalında eğitim verilmektedir 3. Bunda da Kayseri Đli nin sanayi açısından gelişmiş oluşunun da önemli bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Kayseri Đli nde bir adet de yüksek öğrenim kurumu (Erciyes Üniversitesi) bulunmaktadır Sanayi ve Ticaret Kayseri Đli nin yer aldığı Đç Anadolu Bölgesi ndeki bir çok ilin aksine Kayseri Đli nde sanayi ve ticaret gelirlerinin tarımsal gelirlerden fazla olduğu bilinmektedir. Kayseri Đli nde 1920 li yıllarda sanayi alanında yapılan çeşitli kamu yatırımları ile sanayinin temelleri atılmıştır. Bu gelişim, ilde bir enerji santralının devreye alınması ve demiryolu ve karayolu ulaşım altyapısının kurulması ile desteklenmiştir 3. Bu yatırımlar, ilde 1950 li yıllar ve sonrasında gerek kamu ve gerekse de özel sektör tarafından yapılan yatırımlara öncülük etmiştir. Bu yıllarda özel sektör yatırımları da artış göstermiş olup, gıda, makine imalatı ve dokuma alanında yeni tesisler faaliyete geçmiştir 3. Kayseri de 1990 lı yıllarda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin (OSB) kurulması ve bölgenin kalkınmada öncelikli yöreler arasında değerlendirilerek sanayide devlet teşviğinin sağlanması ile sanayinin gelişimi daha da hızlanmıştır 3. Günümüzde KaBB sınırları içerisinde bulunan Kayseri OSB de mobilya, tekstil, gıda ve makine gibi sektörlerde üretim yapan 728 tesis bulunmaktadır 3. Kayseri Ticaret Odası na kayıtlı, aralarında yapı malzemeleri, hububat ve gıda maddeleri ticaretinin bulunduğu toplam 30 farklı alanda faaliyet gösteren üye bulunmaktadır Ekolojik Özellikler Önerilen Proje için DOKAY tarafından Proje Sahası ve yakın çevresinde mevcut flora ve fauna yapısının incelenmesi amacıyla vejetasyon dönemi içinde bir çalışma yapılmıştır Flora Önerilen Kayseri KADDT sahası Đran-Turan (Irano-Turanien) Fitocoğrafik bölgesi içinde yer almaktadır. Proje Sahası nın bulunduğu bölgenin büyük kısmı endüstriyel gelişim ve yerleşim alanı olup, doğal biyotoplara ve habitata zarar verilerek, doğal flora ve faunanın varlığını devam ettirebilmesi için gereken mevcut alan azaltılmıştır. Bununla birlikte, flora ve faunanın belirlenmesi amacıyla yürütülen saha çalışmalarında sadece etki alanında 3 Bu bilgi T.C. Kayseri Valiliği Resmi Đnternet Sitesinden (www.kayseri.gov.tr) temin edilmiştir. 31/52

39 gözlenen türler değil, biyotop karakteristiklerinden dolayı sahada gözlenmesi muhtemel türler de incelenmiştir. Çalışma boyunca, Türk Çevre Mevzuatı ile koruma altına alınan endemik türler ve habitatlar ile Bern, Ramsar, Biyolojik Çeşitlilik ve CITES gibi Türkiye nin de imzaladığı uluslararası sözleşmeler de dikkate alınmıştır. Bölgede Karaçam ve Sedir gibi türlerin yanı sıra, münferit olarak Aksöğüt ve Kanada Kavağı gibi ağaç türleri de bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda Proje Sahası ve çevresinde görülen vejetasyon tipleri; yol kenarı ve ova stepi vejetasyonudur. Yol Kenarı Vejetasyonu Yol kenarlarında görülen flora türleri geniş yayılışlı türler olup risk altında değildir. Bu türler aşağıda verilmektedir. Karahindiba (Cichorium intybus), Kayışkıran (Ononis spinoza), Boğadikeni (Eryngium campestre), Artedia squamata, Torilis arvensis, Pisipis otu (Bromus cappadocicus), B. tectorum, Yoğurt otu (Galium verum), G. caranatum, Tavşanbıyığı (Poa pratense), P. bulbosa, Yonca (Medicago radiata), Yabani marul (Lactuca serriola), Yumak otu (Festuca valesiaca), Ayrık otu (Dactylis glomerata), Cirsium vulgare, Agropyron intermedium, Üçgül (Trifolium pratense), T. campestre, Tekesakalı (Tragopogon latifolius ssp. angustifolius), Öküzgözü (Anthemis tinctoria), Labada (Rumex crispus), Dar yapraklı sinirliot (Plantago lanceolata), Beşparmak otu (Potentilla reptans), Sütleğen (Euphorbia macroclada), Kokulu yonca (Melilotus officinale), Mürdümük (Lathyrus aphaca var. biflorus), Leontodon hispidus var. hispidus, Lepidium perfoliatum, Sisymbrium altissimum. Ova Stepi Vejetasyonu Bu vejetasyon Đç Anadolu Platosu nda m nin altında görülen oldukça yaygın bir vejetasyon türüdür. Proje Sahası ve yakın çevresinde görülen bu vejetasyon çoğunlukla otsu türler ve kısmen kısa boylu çalı türlerinden oluşmakta ve antropojenik (insan etkisi atında) özellik göstermektedir. Ortalama yüksekliği 45 cm, %70 örtüş derecesine sahip bu vejetasyonda geniş yayılışlı ve risk altında olmayan türler kaydedilmiştir. Yörede genel olarak gözlenen türler aşağıda verilmiştir. Yumak otu (Festuca valesiaca), Alyssum murale, Ferulago pauciradiata, Geven (Astragalus microcephalus), Öküzgözü (Anthemis tinctoria), A. cretica, Stipa arabica, Sütleğen (Euphorbia macroclada), Leontodon hispidus var. hispidus, Boğa dikeni (Eryngium campestre), Emzik otu (Onosma bougaei), Beşparmak otu (Potentilla recta), Üçgül (Trifolium arvense), T. campestre, Tanacetum armenum, Caucalis platycarpos, Kavurt otu (Scabiosa argentea), Korunga (Onobrychis armena), Kadıntuzluğu (Berberis crateagina), Adaçayı (Salvia crypthanta), Peygamber çiçeği (Centaurea virgata), Binbirdelik (Hypericum hyssopifolium ssp. elongatum), Salkım çiçeği (Silene vulgaris), Tavşanbıyığı (Poa bulbosa). 32/52

40 4.6.2 Fauna Çalışma alanının faunası, arazi çalışmaları, literatür verileri ve yöre halkından alınan bilgiler ışığında belirlenmiştir. Bunların da büyük kısmı ülkemizde geniş yayılışlı ve tarım alanları ile yerleşim yerleri yakınlarında bulunan taksonlardır. Amfibiler Sucul ve yarı-sucul ortamlarda yaşayan amfibi türlerinden Ova kurbağası (Rana ridibunda), Gece kurbağası (Bufo viridis), çalışma alanı ve çevresinde uygun habitatlarda bulunmaktadır. Bu türler Bern Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış türlerdir. Sürüngenler Çalışma alanı içinde ve yakın çevresinde bulunan ve/veya bulunma olasılığı yüksek toplam 10 sürüngenden biri kaplumbağa, dördü kertenkele, beşi de yılan türüdür. Kuşlar Proje Sahası ve çevresi ötücü kuş türleri (Passeriformes) için uygun habitatlar sağlamaktadır. Yapılan gözlemlerde çalışma alanı içinde kaydedilen kuş türleri geniş yayılışlı ve risk sınıfı düşük türlerdir. Memeliler Çalışma sahası içinde kalan alanlar antropojenik baskı altında olduğundan tür çeşitliliği ve populasyon yoğunlukları düşüktür. Çalışma sahası ve yakın çevresinde bulunması olası memeli türleri aşağıda verilmiştir: Kirpi (Erinaceus concolor), Kayalık faresi (Apodemus mystacinus), Ev faresi (Mus musculus), Tarla sincabı (Citellus xanthaphrymnus), Gelincik (Mustela nivalis), Tavşan (Lepus europaeus), Tilki (Vulpes vulpes), Kurt (Canis lupus). Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmelerle Koruma Altına Alınan Flora ve Fauna Türleri Genelde, Đç Anadolu Bölgesi endemik bitkiler açısından Türkiye deki en hassas alanlardan biridir. Ancak, çalışma sahasında doğal habitatların azlığı ve antropojenik karakterli vejetasyon tiplerinin baskınlığı nedeniyle arazi çalışmaları sırasında endemik bitki türlerine rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra, alanda CITES ve Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış bitki türü de bulunmamaktadır. Bern Sözleşmesi uyarınca yörede yaşayan amfibi ve sürüngenlerin tamamı koruma altındadır. Kuşlardan Larus argentatus (Gümüşi martı), Garrullus glandarius (Alakarga), Pica pica (Saksağan), Corvus monedula (Küçük karga), Corvus frugilegus (Ekin kargası), Corvus corone (Leş kargası), Corvus corax (Kuzgun) ve Passer domesticus (Ev serçesi) dışında 33/52

41 kalan tüm türler Bern Sözleşmesi ne göre koruma altındadır. Tablo 4-5 te KADDT sahası sınırları içinde bulunan ve bulunma olasılığı yüksek amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerinden Bern Sözleşmesi gereğince koruma altına alınan türlerin listesi ile bu türlerin IUCN Kırmızı Listesi ne göre koruma statüleri verilmektedir. Amphibia Tablo 4-5 Bern Sözleşmesi Gereği Koruma Altında Olan Türler ve IUCN Kırmızı Listesi nde Verilen Koruma Statüleri Tür Türkçe adı Amfibiler IUCN Kırmızı Liste sinde Verilen Koruma Statüsü Đlgili Bern Sözleşmesi Eki Rana ridibunda Ova kurbağası LC Ek III Bufo viridis Gece kurbağası LC Ek II Reptilia Sürüngenler Testuda graeca Adi tosbağa VU Ek III Laudakia ruderata Bozkır keleri NE Ek III Hemidactylus turcicus Geniş parmaklı keler LC Ek III Ophisops elegans Tarla kertenkelesi NE Ek III Mabuya aurata Tıknaz kertenkele LC Ek III Thyplops vernicularis Kör yılan NE Ek III Coluber najadum Đnce yılan LC Ek II Coluber ravergieri Kocabaş yılan NE Ek III Eirenis modestus Uysal yılan LC Ek III Elaphe quatuorlineata Sarı yılan NT Ek II Aves Kuşlar Ciconia ciconia Akleylek LC Ek II Buteo buteo Şahin LC Ek II Falco tinnunculus Kerkenez LC Ek II Falco subbuteo Delice doğan LC Ek II Columba livia Kaya güvercini LC Ek II Columba palumbus Tahtalı güvercin LC Ek II Athena noctua Kukumav kuşu LC Ek II Apus apus Karasağan, Ebabil LC Ek II Upupo epops Hüthüt, çavuşkuşu LC Ek II Galerida cristata Tepeli toygar LC Ek II Alauda arvensis Tarlakuşu LC Ek II Melanocorypha calandra Boğmaklı tarlakuşu LC Ek II Hirundo rustica Đs kırlangıcı LC Ek II Delichon urbica Ev kırlangıcı LC Ek II Anthus campsetris Kır incirkuşu LC Ek II Motacilla alba Akkuyruksallayan LC Ek III Erithacus rubecula Narbülbülü, kızılgerdan LC Ek II Phoenicurus phoenicurus Bahçe kızılkuyruğu LC Ek II Saxicola rubetra Kahvegerdan LC Ek II Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan LC Ek II Turdus merula Karatavuk LC Ek II Sylvia communis Akgerdan ötleğen LC Ek II Sylvia atricapilla Karabaş, ötleğen LC Ek III Muscicapa striata Gri sinekkapan LC Ek II 34/52

42 Tür Türkçe adı IUCN Kırmızı Liste sinde Verilen Koruma Statüsü Đlgili Bern Sözleşmesi Eki Lanius collurio Kızıl sırtlı örümcekkuşu LC Ek II Lanius minor Karaalın örümcekkuşu LC Ek II Pica pica Saksağan LC - Corvus monedula Cüce karga LC - Corvus frugilegus Ekin kargası LC - Corvus corone cornix Leş kargası LC - Corvus corax Kuzgun LC Ek III Sturnus vulgaris Sığırcık LC - Passer domesticus Ev serçesi LC - Fringilla coelebs Đspinoz LC Ek III Carduelis chloris Florya, yelvekuşu LC - Carduelis carduelis Saka LC Ek II Curduelis cannabina Ketenkuşu LC - Emberiza hortulana Kirazkuşu LC Ek II Emberiza melanocephala Karabaş kirazkuşu LC Ek II Emberiza calandra Tarla kirazkuşu NE Ek III Mammalia Memeliler Erinaceus concolor Kirpi LC - Crocidura leucodon Tarla sivrifaresi LC Lepus europeus Yabani tavşan LC - Citellus citellus Gelengi NE - Arvicola terrestris Su sıçanı NE Rattus rattus Siyah sıçan, Ev sıçanı LC - Mus musculus Ev faresi LC - Apodemus mystanicus Kayalık faresi LC Canis lupus Kurt LC - Vulpes vulpes Tilki LC - Mustela nivalis Gelincik LC Ek III Hassas (VU) Asgari Endişe (LC) Neredeyse Tehdit Altında (NT) Belirlenmedi (NE) Kaynak: Kayseri KADDT Projesi ÇED Raporu, Proje kapsamında uyulması gereken Bern Sözleşmesi nin ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir. Madde 5 Tüm taraf ülkelerin Ek-I de verilen yabani bitki türlerinin korunması için gerekli yasal ve idari önlemleri alması gereklidir. Bu bitkilerin kasten toplanması, kesilmesi ya da kökünden sökülmesi yasaklanmalıdır. Tüm taraf ülkelerin bu bitkilerin elde bulundurulmasını ve satışını yasaklaması gereklidir. 35/52

43 Madde 6 Tüm taraf ülkelerin Ek-II de verilen yabani hayvan türlerinin korunması için gerekli yasal ve idari önlemleri alması gereklidir. Aşağıda sıralanan hususların özellikle yasaklanması gerekmektedir. a. Her türlü kasten yakalama, alıkoyma ve kasten öldürme, b. Yavrulama ve dinlenme alanlarına kasten zarar verilmesi ya da ortadan kaldırılması, c. Yabani faunaya kasten ve özellikle yavrulama, büyüme ve kış uykusu döneminde bu Sözleşmenin amaçlarına ters düşecek şekilde rahatsızlık verilmesi, d. Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak, e. Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti. Madde 7 1. Tüm taraf ülkeler, Ek-III te belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. 2. Ek-III te belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır. 3. Alınacak önlemler; a. Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları, b. Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını, c. Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını kapsayacaktır. Bern Sözleşmesi Ek-II de verilen ve Proje Sahası ve yakın çevresinde bulunması muhtemel olan hayvan türleri değerlendirildiğinde, iki yaşamlıların beslenme, üreme ve dinlenme alanları Karasu Çayı nın kenarında olup, Proje Sahası nın uzağındadır. Bunun yanı sıra sürüngen türleri de akarsuların yakınındaki alanları tercih etmektedir. Bu nedenle, bu türlerin de Karasu Çayı nın kenarında bulunmaları muhtemeldir. Zira, bu türlerin bu alanda suya erişimi Proje Sahası na göre daha kolaydır. Kuş türleri yuva yapmak için tarım alanlarını tercih edebilirler (örn. Proje Sahası na yakın tarım alanları). Kuşlar tarım alanlarında kolaylıkla bulabildikleri böceklerle beslenmekte olup, Proje Sahası nın yakın çevresinde başka tarım alanlarını kolaylıkla bulabileceklerdir. Bu nedenle, Proje faaliyetlerinden dolayı özel olarak korunan herhangi bir fauna türünün tehlike altına girmesi beklenmemektedir. 36/52

44 Alanda bulunması olası türlerden yalnızca Tosbağa IUCN 2002 Küresel Ölçekte Tehdit Altında Olan Türler listesinde VU (Zarar görebilir) kategorisinde yer almaktadır. Koruma altına alınmamış bölgelerde ve belirli kurallar uyarınca avı serbest fauna türleri Av Mevsimi Merkez Av Komisyonu Kararları ile belirlenmektedir. Bu belirleme, doğa korumada görevli kamu kuruluşları ile ortaklaşa saptanmakta ve yıldan yıla değişmektedir Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre Proje Sahası ve yakın çevresinde av döneminde avlanma yasağı getirilmiş herhangi bir fauna türü bulunmamaktadır. Fauna türlerinin korunması için bir önlem olarak, Proje Sahası nda bulunan kuş yuvaları bir biyolog tarafından Proje Sahası nın dışına taşınacaktır. Biyolog ayrıca sahanın inşaat öncesi hazırlanması (tesviye vb.) ve mobilizasyon çalışmalarını denetleyecek ve fauna türlerinin zarar görmesi engellenecektir. Ayrıca, sahanın etrafına yerleştirilecek tel örgüler sahaya hayvanların girişini engelleyecektir. IUCN Kırmızı Listesi nde VU ve NT olarak verilen ve Bern Sözleşmesi nin eklerinde yer alan türlerin korunması için projede çalışacak personelin düzenlenecek eğitimlerle bilincinin artırılması da sağlanacaktır. 4.7 Koruma Alanları Hörmetçi Sazlığı önerilen Proje Sahası nın yaklaşık 5,5 km güneybatısında bulunmakta olup, Proje Sahası na yakın konumda bulunan tek korunan alandır (bk. Şekil 4-5). Hörmetçi Sazlığı 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan ilan edilmiştir. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete) uyarınca katı atık düzenli depo sahalarının tampon bölge lerde inşa edilmesi yasaktır. Bu yönetmeliğe göre bahse konu sulak alanın tampon bölgesi sulak alan sınırından itibaren 2500 m genişliğinde bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle, Hörmetçi Sazlığı nın 5,5 km uzağında bulunan Proje Sahası tampon bölge sınırları dışında kalmaktadır. 37/52

45 Kayseri SWL Kaynak: ÇOB Coğrafi Bilgi Sistemi (gis.cevreorman.gov.tr). Şekil 4-5 Hörmetçi Sazlığı ve Proje Sahası Proje Sahası nda yapılan gözlemler neticesinde yüzeyde herhangi bir kültürel varlığa rastlanmamıştır. Ayrıca, Kayseri Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2008 Yılı Đl Çevre Durum Raporu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nın internet sitesinde verilen bilgilere göre alanda kayıtlı herhangi bir kültürel varlık da bulunmamaktadır. 38/52

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR BİRLİĞİN KURULUŞU 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre katı atıkların bertarafını sağlamak amacıyla, Çevre Hizmetleri Birliği

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ

5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ 5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KOMPOST TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Ekim 2015 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (Proje) ile ilgili bilgiler

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı