Bakay Seksenbayev (1932)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakay Seksenbayev (1932)"

Transkript

1 Bakay Seksenbayev (1932) Bakay Seksenbayev 1932 yýlýnda Çüy Ýlçesi Burana köyünde doðdu yýlýnda liseyi, 1962 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi yýlýndan itibaren eserleri yayýmlanmaya baþladý. Ýlk kitabý 1970 yýlýnda "Çýndýk cana Legenda (Gerçek ve Efsane)" adýyla yayýmlandý. Ondan sonra da birçok deneme ve hikaye kitaplarý yayýmlandý yýlýndan beri Yazarlar Birliði üyesidir. ESERLERÝ: "Köñüldökü Caz (Gönüldeki Bahar)" (1972), "Col Biyiktep Barat (Yol Gittikçe Yükselir)" (1972), "Açýk Sýr" (1983) vb. Kün çañkaya tiyip, aylana üp tarta magdýrayt. Col ceeginde boz ala çañga tüspöldöþ çegirtkeler ulam tak sekirip, künüdün ýsýgýnan takançýktaganga cer tappagansýyt. Anýn üstünö kakþýgan saydýn aptabý ogo beter aylananý kuykalay turgansýp degele ýkçam. Egerde talaa uþintip bir neçe kün tursa eginden emne kalat? Abdan say ýldýy bastýrýp kelatýp kanalda cetkende attan tüþüp, atýnýn basmayýlýn boþottu da, oozdugun çýgarýp ceektegi çöpkö otko koydu. Kanalda suu melmildep, örööndögülörgö ömür bergensiyt. - Barakelde, egerde sen bolbogondo bul örööndün körgön künü emne bolmok, - dep Abdan kitelinip cakasýn çeçip sýymýktana karayt. - Bayagýday özön suular da bolboy, çöldömök ekenbiz. Kapýray, too sularý emne bolgon? Ýlgeeri bala kezekte Tuura-Kayýñdýn suusunan men agýp, atam karmap kaldý ele. Azýr al cerde ketmendin sabýnday suu cok. - Abdan ad çaldýrýp, ceekte bir az oturup uþulardý eskerip koydu. Küröñ corgo bat ele kampaygan okþodu, býþkýrýnýp ýlooloy baþtadý. Kanaldýn üstü cagýnda caadýrýp sugaruuçu agregat turat, köp kündön beri motoru iþtebeyt, bul çarbaga cañý alýnýp kelgendikten anýn tilin bilgen kiþi da cok, küzdün aný menen iþi cok, kündün ýsýgýna turuþtuk bere albay çañkap barattý. Eç bolbogondo Þamþýnýn suusu bolgondo emne, eçak sugarýlýp, koykoyup kalbayt bele. Kanaldýn astý cagý ukmuþ, saymalap koygondoy. Kiþinin tüþünö cetken küzdük ali baþ ala elek bolso da señselet. Soguþ boloordun aldýñký cýldarý. Anda azýrkýday kanal cok, tehnika da cok. Abdan baþ bolgon on çaktý cigit koluna iþ tüþpöy turgan uçuru. Meldeþip on kündön suuga tüþüp, cer caan eginderi sugarýp, andan çýgýp çöp çapmay, tünküsün ay batkanda çömölö salmay, bir az çýrým etip, tañ ata kayra cumuþka cönömöy - Caþtýk ay, uþunun bardýgý caþtýk calýn tura. Oþondo bir çarçadým-çaalýktým degen sözdü ukpay ce aytkan emes ekenbiz, - Tulpar tuþunda, külük künündö degen uþul tura. Emi mintip, arabadan çýkkan atka okþop, - dep Abdan butunun caraatýn ötüktün týþýnan karmalap koydu. - Sugatka tüþmök tursun, kündün bürkölüþün murdatan bilip, carým can, cartý san bolduk. Oñbogon faþist emnelerdi gana kýlbadýñ. Hikaye CARAAT ÝZÝ / YARA ÝZÝ Güneþ tam doðmuþ, etraf havanýn etkisiyle aðýrlaþmaya baþlamýþtý. Yolun kenarýnda toprak renginde çekirgeler ha bire zýplayýp, sýcaktan korunabilecekleri bir yeri bulamamýþ gibiydiler. Üstelik kuruyan nehir yataðýnýn sýcaðý daha da beter etrafý yakacakmýþ gibi tetikte. Eðer hava birkaç gün daha böyle giderse ekinden geriye ne kalýr? Abdan nehir yataðý boyunca ilerleyip gelip, kanala ulaþýnca atýndan indi, adýnýn koþum baðýný gevþetti ve gemini çýkarýp otlamaya býraktý. Kanalda su parýldýyor, arazidekiler ömür veriyor gibiydi. - Aferin, eðer sen olmasaydýn bu arazileri ne yapardý, - dedi Abdan, elbisesinin yakasýnýn düðmesini çözerken, sevinçle bakýp. - Önceki gibi havza suyu da olmaz, çöl olurduk. Hayret, dað suyuna ne oldu. Eskiden çocukluðumda Tuura-Kayýn'ýn suyunda akmýþtým da, babam güçlükle kurtarmýþtý. Þimdi ise orada çapanýn sapý kadar su yok. - Abdan biraz oyalandý, kenarda oturup bunlarý hatýrladý. Koru at çabucak þiþmiþ gibiydi, aksýrýp sabýrsýzlanmaya baþladý. Kanalýn üst tarafýnda sulama fýskiyeleri vardý, kaç günden beri motoru çalýþmýyordu, bu çiftliðe yeni alýndýðý için onun dilinden anlayan da yoktu. Güzün ise onunla iþi hiç yoktu. Havanýn sýcaklýðýna dayanamayýp aðýrlaþýyordu. Hiç olmazsa Þamþý'nýn suyu olsaydý neyse, çoktan sulanýr, süzülüp kalmaz mýydý? Kanalýn alt tarafý harika, sanki özenle süslenmiþ gibi. Ýnsanýn düþüne giren güzün ekilmiþ ekinler hala yeþermemiþ olsalar da dalgalanýyorlardý. Savaþýn baþlamasýndan önceki yýllar. O zamanlar bugünkü gibi sulama kanalý yoktu, teknoloji yoktu. Abdan'ýn baþýný çektiði beþ on delikanlýnýn baþýndan iþin eksik olmadýðý zamanlar. Ýddialaþarak on günlüðüne suya inerler, topraðý ve ekinleri sulayýp daha sonra da ot biçme. Geceleyin ay batýnda otlarý bir yere yýðma, biraz uyuyup, sabahleyin erkenden iþe gitmeler - Ah gençlik, bunlarýn hepsi gençlik ateþiymiþ. O zamanlar bir kere bile yoruldum sözünü söylememiþiz, "Yaðýz at karþýnda, rahvan gününde" dedikleri buymuþ. Þimdi böyle arabaya koþulan at gibi, - dedi Abdan ayaðýndaki yarayý çizmesinin sýrtýndan kavradý. - Sulama þöyle dursun, havanýn bozacaðýný bir gün öncesinden bilen, yarý canlý, yarým olduk. Kahrolasý Faþist, neler yapmadýn ki.

2 Canaraak batýþtan kaldayýp çýkkan kara bulut too tarap menen ötüp ketken, sýyagý beri ele bolgondo bir tögüp ketti go. Köñülü bir az týnçýgan Abdan atýn baktýn kölökösünö baylap, özü mayekkanada kýyþaya cattý. Közü ilinip ketiptir. Üydün tuþuna ceñil maþina kelip, berilgen signaldan ulam oygonup, Abdan tura kaldý. - Cogorku postton telefon çaldý. Þamþýnýn suusu kiriptir. Traktordu ciberdim, oþonu burup kalalý. Al kaçan ele kirip cattý ele. - Baþký agronom Canýbek þaþýlýp cönöp kaldý. Dagý beþ-altý kiþi bar eken, alardýn kim ekenin ayrýp bilgen cok. Abdan küröñ corgogo ýrgýp minip, çoñ ketmendi kolgo aldý. Maþina çoñ colgo çýgýp kayrýlgýça küröñ corgo añýz menen zýmýradý. Küügüm kirip kalgan. BÇK'nýn say menen kesiliþken cerin kuruuçular kün muruntan cakþý casaþýptýr, bir top ceri betondolup, suunu bagýttap turuuçu þluzdar bakýbat ornotulgan. Egerde bular bolboso taþ-kum aralaþ kirgen suu kanaldý da buzup ketiþi ýktýmal eken. Suu korkunuçu bolgondo küyüüçü kýzýl lampoçka alýstan köründü. Cogortodo þarýldap taþtan taþka urungan suunun ünü ugulat. Kiyinki eki on cýldan beri Þamþýnýn suusu kiriptir degen bolgon emes. Oþonduktan mýnday þaþýlýþ kabar öön uçurap da kalgan. Çarbanýn adamdarý bat ele çoguluþtu. - Emne kýluu kerek? Kay cerden buruuga bolot? Cerdin þartýn Abdandan artýk bilgen kiþi cok. Mýna uþundayda mýnday adamdardýn keñeþi kançalýk paydaluu. - Köp bolso cýyýrma metr cerdin taþýn, topuragýn türttürüügö tuura kelet, kalganý eski nuk menen ketet, - dedi Abdan. - Kaysý eski nuk? - Kelgenderdin biri surooluu kayrýldý. - Azýk alýþçý. Ýlgeri bir kolhozdun ceri oþol arýk menen suu iççü. - Aga kança suu batat? - Beri ele bolgondo cýyýrma kulak. Ýlgeri aga suu tolo akkanda atçan keçtire alçu emespiz. Bul cerdegilerdin Azýk alýþtý bilgeni az ele. Canýbek, Düyþön bilçü, birok köptön beri al arýkka suu salýnbagandýktan unutulup da kalgan. - Tuura aytat baykem, - dep Canýbek cým dey tüþtü. bardýgý saydý boyloy öydö cönöþtü. Ras ele Abdan aytkanday bir az cerdi buldozer menen türttürsö, eski arýktýn nugu açýlýp, andan arý azýk arýk baþtalat eken. - Bayke munu kaydan körüp cürösüz. - Canýbek Abdandan ýntýzarlanýp surap kaldý. - Ee, balam, munu kazuuga bükül ayýldýn suusu menen ösüp-öñgönsñör. Munun özünçö tarýhý, özünçö injeneri, özünçö basýp ötkön colu bar. Aný cayýnça aytýp berem, - dep Abdan ceekti közdöy bastý. Kalgandarý çoñ-çoñ taþtardý çetke çýgarýp, buldozerdin soñunda. Tündün bir okumu. Maþinanýn farasýn suu burçu cerge burup, bardýgý bir az ubakýtka dýmýy tüþtü. - Uþul cerdin taþýn-kumun tereñireek alýp, türtsö suu özü ele bölünüp aga baþtayt, kalganýn kol menen, - dep Abdan kolundagý ketmeni menen suu burulçu cerdi Biraz önce batýdan gelen kara bulut dað tarafýyla gelip geçmiþti, sanýrým beri tarafa geldiðinde birazcýk yaðmýþtý o kadar. Biraz rahatlayan Abdan, atýný aðacýn gölgesine baðladý ve kendisi salonda kývrýlarak yattý. Uyuya kalmýþtý. Evin karþýna araba gelip korna çalýnca uyandý ve Abdan ayaða kalktý. - Yukarý noktadan telefon ettiler. Þamþý'nýn suyu yükselmiþ. Traktörü gönderdim. Suyu çevirelim. O her zaman yükselmiyor ki. - Zirai iþler müdürü Canýbek, aceleyle yola koyuldu. Ayrýca beþ altý kiþi daha vardý, bunlarýn kimler olduðunu ayýrt edemedi. Abdan doru rahvanýna atlayarak bindi, büyük çapayý eline aldý. Araba ana yola çýkýp dönünceye kadar doru rahvan tarlada koþturuyordu. Karanlýk çökmek üzereydi. BÇK'nýn nehir ataðýyla kesiþtiði yeri inþaat ustalarý iyi yapmýþlardý. Birçok yeri beton yapmýþlar, suyu yönlendiren tesviyeler yerleþtirmiþlerdi. Eðer bunlar olmazsa taþ ve kumla karýþýk yükselen suyun kanala zarar vermesi de mümkünmüþ. Su tehlikesi olunca yanan alarm lambasý uzaktan göründü. Yukarýda þarýl þarýl akarak taþa çarpan suyun sesi duyuluyordu. Son iki on yýldan beri Þamþý'nýn suyu hiç bu kadar yükselmemiþti. Bu yüzden böyle acil haber ender duyulur olmuþtu. Çiftliðin adamlarý çabucak toplandýlar. - Ne yapmak lazým? Nereden suyu çevirmek gerek? Yerin durumunu Abdan'dan iyi bilen kimse yoktu. Ýþte böyle durumlarda bu gibi adamlara danýþmak ne kadar önemli. - En fazla yirmi metre yerin taþýný, topraðýný kazýyýp öteye taþýmak gerek, kalaný eski yolla gider, - dedi Abdan. - Hangi eski yol? - Gelenlerden biri soruyla döndü. - Azýk Alýþ var ya. Eskiden bir kolhozun topraklarý bahsettiðim nehirden su içerdi. - Ona ne kadar su sýðar? - En azýndan yirmi kulaç. Eskiden ona su dolduðunda atla geçemezdik. Buradakilerden Azýk Alýþ'ý bilenler azdý. Canýbek, Düyþön bilirdi ama çoktan beri bu yataða su gelmediðinden, unutulmuþtu. - Doðru söylüyor aðabeyim, - dedi Canýbek ve sesini kesti. Hepsi nehir yataðý boyunca yukarýya doðru yöneldiler. Gerçekten de Abdan'ýn dediði gibi biraz yeri dozerlerle kazýnca eski yataðýn yeri ortaya çýktý, ötesi ark baþlýyordu. - Aðabey, bunu nerden gördünüz. - Canýbek Abdan'dan imrenerek sordu. - E, oðlum, bunu kazmaya bütün köyün suyu ile birlikte büyüdünüz. Bunun özel tarihi, özel mühendisi, kendine özel geçmiþi var. Yerine gelince anlatýrým, - diye Abdan kýyýya doðru yürüdü. Diðerleri, koca koca taþlarý yataðýn dýþýna çýkardýlar, dozerin gerisinde. Gecenin ilerleyen saatleri. Arabanýn farlarýný suyun çevrileceði yere çevirip hepsi biraz dinlenme fýrsatý buldu. - Buranýn taþýný, kumunu derince alýp kazýlýrsa, suyun kendi ikiye bölünüp akmaya baþlar, kalanýný ise el ile, - diyen Abdan elindeki çapasý ile suyun yönünün

3 körsöttü. Buldozer kürüldöp, cütkünö berip aldýndagý kalagý menen kürgüþtötüp taþtý kumdu türtüp agýmdý közdöy cýlýp barattý. Uþunu ele kütüp trugansýp suunun bir bölügü cañý açýlgan nuk menen þarýldap aktý. - Emi traktordu çýgarýp çetke toktot, kalganý kol menen bütçü cumuþ - dep Abdan özü baþ bolup çeçinip, bölündü bolup caylap kalgan suuga kiriþti. Taþtardý tizip, suunun köbün Azýk arýkka burup catýþtý. Añgýça suu þarýldap, neçen cýldar boyu kakþýp catkan eski arýkka toloor tolbos agýp barattý. Bir maalda bel kýrçooloruna çeyin suunu keçip, tosup cürgöndör ceekke çýgýþtý. - Boldu emi, andan körö sugatçýlardý dayardabasañar suu talaaga ketet dep eskertip Abdan ötügün çeçti. - Siz körsötüp berip tursañýz ele bolmok eken dedi Canýbek, kögörüp, kaltýragan buttu körüp. - Eç nerse emes, uþul Azýk arýkka ilgeri algaçkýlardan bolup suu salgan da uþul but bolçu, - dep Abdan sýymýktana süylödü. Birok oñ butu özgöçö kögörüp, kaltýrap turdu. - Üþüdüñüzbü? - Kaydan üþüyün. Bul butum caramsýz emespi. - Emne bolup? - Mobu cerdi kördüñbü? - dep tamanýndagý barmak basým cerdi körsöttü Abdan. - Oskolka bar. Otuz beþ cýl boldu. Alýnbayt dep koygon. - Uþunu menen suuga kirbey ele koyboysuzbu. Baþkabýz dale cetet elek da, - Düyþön maþinanýn oturguçunun aldýnan kurgak çüpürök alýp çýgýp Abdandýn butun kýmaptap oroy baþtadý. Ezilip ketken tura. Tim ele koyboy. Abdan çýdamkaylýk kýlýp unçukpaganý menen çekesi terdep cattý. - Kabinaga oturuñuz, attý baldardýn biri minip barat, dedi Düyþön. Maþina saydan ötö bereerde tañ agara baþtadý. Bardýgýnýn köñülü caylanýp, suu burulsa da Abdan tiþtenip kelattý. Üydün tuþuna kelip bardýgý taray bergende Düyþön menen Canýbek Abdanga karaþtý. Öñü kumsara tüþüptür. - Temperaturasý cogoru, - dedi Canýbek. - Suuk tiyip kaldý go. - Cook, suuk tiybey kalsýn, uþul eski caraattýn kesepeti go, - dedi Abdan özünün þeksingenin ayttý. - Bul cerde turganda emne, andan körö tüz ele dokturga alýp baralý, - Canýbek Düyþöngö keñeþ saldý. - Meyli, Anday bolso men jigulini ele aydayýn, - dep Düyþön maþinaný üyün közdöy burdurdu. Abdandý aldýga oturguzup, rulda Düyþön. Canýbek artký orundukta. Bat ele oorukanaga cetip keliþti. Dejurnýy vraç gana bar eken. Abdandýn butun körö koyup, booru açýdý. - Mýnçalýkka çeyin kantip çýdadýñýz? - Bügün ele deysizbi. Otuz beþ cýldan beri. Dejurnýy knopkaný basaar menen eki medsestra kirip keldi. - Posilkaný alýp keliñizder, - dep aytaar menen eköö çýgýp ketiþti. deðiþtirileceði yeri gösterdi. Dozer gürleyip ileriye atýldý ve önündeki kepçesiyle yýðýnla taþý, kumu iterek akýma doðru ilerledi. Sanki bunu bekliyormuþ gibi suyun bir bölümü yeni açýlan yolla þýrýldayarak aktý. - Þimdi traktörü çýkar ve kenara park et, kalaný el ile bitecek iþ, - dedi Abdan, kendisi ilk üstünü çýkardý ve bölünerek akan suya girdiler. Taþlarý dizip suyun fazlasýný Azýk kanalýna döndürdüler. O anda su þýrýldayarak, yýllar boyu susuz kalan eski suyoluna dolar dolmaz akýverdi. Bellerine kadar suya girip, suyu yönlendirmeye çalýþanlar dýþarý çýktýlar o arada. - Yeter artýk, bundan sonra sulamacýlarý hazýrlamazsanýz, boþ araziye gider, diye hatýrlatan Abdan çizmesini çýkardý. - Siz sadece gösterseniz yetermiþ, - dedi Canýbek, morarmýþ ve titreyen ayaklarýný görüp. - Önemli deðil, bu Azýk kanalýna ilklerden olup su akýtan da bu ayaklardý, - dedi Abdan gururla. Fakat sað ayaðý özellikle fazla morarmýþtý, titriyordu. - Üþüdünüz mü? - Neden üþüyeyim. Bu ayaðým bir iþe yaramýyor ki. - Ne oldu? - Þurayý gördün mü? - diye tabanýndaki parmak kadar bir yeri gösterdi Abdan. Mermi var. Otuz beþ yýl oldu. Alýnamaz dediler. - Bununla keþke suya girmeseydiniz. Biz yeterdik. - Düyþön arabanýn koltuðunun altýndan kuru bez çýkardý ve Abdan'ýn ayaklarýný sarmaya baþladý. Uyuþmuþtu. Keþke girmeseydiniz. Abdan metanet göstererek ses çýkarmamasýna raðmen alnýndan ter akýyordu. - Ýçeride oturun, atý çocuklardan biri binerek götürür, dedi Düyþön. Araba nehir yataðýndan çýkarken neredeyse sabah olmuþtu. Hepsi neþe içinde olsa da, suyun yönü çevrilmiþ olsa da Abdan diþlerini sýkarak geliyordu. Evin önüne gelip herkes daðýlmaya baþlayýnca Düyþön ile Canýbek Abdan'a baktýlar. Beti benzi solmuþtu. S - Ateþi yüksek, - dedi Canýbek. Soðuk aldý sanýrým. - Hayýr, soðuktan deðil, herhalde eski yarasýnýn etkisi, - dedi Abdan, kendi tahmini dile getirerek. - Burada durmanýn bir anlamý yok, hadi hemen doðruca doktora gidelim, - Canýbek Düyþön'e danýþtý. - Tamam, o zaman ben Ciguli'yi süreyim, - diyen Düyþön, arabanýn direksiyonunu evine doðru kýrdý. Abdan'ý öne oturttular, direksiyonda Düyþön. Canýbek arka koltukta. Çabucak hastaneye ulaþtýlar. Sadece nöbetçi doktor vardý. Abdan'ýn ayaklarýný görünce, içi acýdý. - Bu zamana kadar nasýl dayandýnýz? - Sadece bugün mü diyorsunuz. Otuz beþ yýldan beri. Nöbetçi doktor düðmeye basar basmaz iki hemþire içeri girdi. - Malzemeleri getiriniz, - diye söyler söylemez ikisi de dýþarý çýktýlar.

4 - Ubara kýlbañýz kýzdardý. - Abdan ileriñki ötündü. - Cok, azýr emes, bir top küngö basam dep araket kýlbañýz. Irbap ketken tura. Ayýgasýz. Kansýz ayýgasýz. - Dejurýy vraç özü hirurg eken, tak kese ayttý. - Bizdin çarbanýn ak niyet veteraný. Bolboy suu baylaþam dep, Canýbek bolgon okuyaný tökpöy-çaçpay aytýp berdi. - Beker kýlgan. Murda ele kelse mýnçalýk bolboyt ele, dep vraç Abdandý palatasýna cönötüp koyup, aytýp turdu. - Anýn üstünö suuk da tiyip kalgan okþoyt. Demigip turat. - Cardamýñýzdý ayabañýz. Ýþ degende et-betinen ketip cürüp dep Canýbek menen Düyþön týþka çýgýþtý Soguþ duþmandýn cerinde cürüp cattý. Abdan takþalgan çalgýnçý bolup köp maanilüü tapþýrmalardý atkardý. Mezgil may ayýnýn baþtalýþý. Kançalýk çabuul küçünö alýp, soguþ Berlindin bosogosunda cürüp catsa da çýgým bolboy koygon cok. Oþondoy kanduu salgýlaþtýn birinde Abdan oturgan bukturmaga cakýn cerde bomba carýldý. Býrýksýgan topurak Abdandý köömp kaldý. Ölüü-tirüüsü bilinbey kulagý tunup nes bolgon Abdandý topuraktan suurup çýgýþtý. Sançastka tapþýrýp, kalgandarý saparýn ulagan. Abdan köptön tilegen ceñiþ künün körböy sançasttan sançastka kotorulup oturup, ubakýttýn kança öktönün bilbedi. Aradan köp kündör, aylar ötüptür. Ceñiþ maryamý eçak mayramdalýp, soguþtan aman kalgandar kaytýp catýþkan eken. - Men kaysý cerde catam? - dep suradý Abdan tilge kelgende. - Kievdesiñ. - Kança boldu? - Carým cýl. - Carým cýl? - Ooba. - Soguþ emne boldu? - Ceñgenbiz. Sizge köp süylöögö bolboyt, cooker. Bardýgýn sakayganýñýzda aytýp berem. - Ceñmekpiz. - Abdan dagý bir kaytalap unçukpay kaldý. Ubakýttýn mýnçalýk köp ötkönün baamdap, baamday albay köñülü aynýy tüþtü. - Ooruulu süylödü, - dep süyünçülödü medsestra vraçka. - Süylömök. Birok dagý eskertemin, köp süylötpöñüz. Bul kiþige ötö süyünüügö bolboyt azýrýnça. Ayabay etiyat boluñuz. - Vraç dagý bir iret caraattý körüp köñülü týnçýy cañý darýlardý cazdý. Murdakýga karaganda tezireek oñolo baþtadý. Keede keede gana, ceñdik, - degen sözdü kaytalaganý bolboso süylöö degen cok. - Bul öñümbü, tüþümbü, Rakýya bolup cürbösün, ce samap kelatkandýktan okþoþup kettibi, oþondoy boldu go. Bolboso men taanýbasam, al taanýyt ele da. Oþondoy kantip bolsun. Koy, oygo ceñdirbeyinçi, - dep bir azga kökürök basýp, köçö öydö cönödü. - Boþuna yormayýn kýzlarý. - Abdan son bir çabayla rica etti. - Hayýr, þimdi deðil, birkaç gün boyunca yürümeye kalkýþmayýn. Ýlerlemiþ. Ýyileþeceksiniz. Kansýz iyileþeceksiniz. - Nöbetçi doktorun kendisi cerrahtý ve kesip attý. - Bizim çiftliðin iyi kalpli emektarý. Ýnatla yardým edeceðim diye Canýbek olanlarý ayrýntýlarýyla anlattý. - Ýyi etmemiþ. Öncen gelmiþ olsa bu kadar olmazdý dedi doktor. Abdan'ý odasýna gönderdikten sonra. - Üstelik soðuk da almýþ. Soluk alýþlarý aðýr. - Yardýmlarýnýzý esirgemeyiniz. Ýþ deyince kendini parçalýyor Diyerek Canýbek ile Düyþön dýþarý çýktýlar. Savaþ düþman topraklarýnda sürmekteydi. Abdan, uzman bir keþif olarak birçok önemli görevi baþarýyla yerine getirdi. Mayýs ayýnýn baþlarýydý. Her ne kadar karþý saldýrý þiddetlenmiþ, savaþ Berlin'in kenarýnda olsa da elbette kayýp da verildi. Böyle þiddetli bir çarpýþmada Abdan'ýn bulunduðu sipere yakýn bir yere bomba isabet etti. Etrafa sýçrayan toprak Abdan'ý gömdü. Ölü ya da sað olduðu belli olmayan ve kulaðý yaran sesten bayýlan Abdan'ý topraktan çýkardýlar. Revire götürüp diðerleri çarpýþmaya devam etmiþlerdi. Abdan çok istediði zafer gününü göremedi, revirden revire giderek, ne kadar zaman geçtiðini de fark etmedi. Aradan çok günler, aylar geçmiþti. Zafer Bayramý çoktan kutlanmýþ, savaþta sað kalanlar çoktan dönmüþtü. - Ben neredeyim? - diye sordu Abdan kendine geldiðinde. - Kiev'desin. - Ne kadar oldu? - Yarým yýl. - Yarým yýl? - Evet. - Savaþ ne oldu? - Kazandýk. Fazla konuþmamalýsýnýz asker. Ýyileþtiðinizde hepsini anlatýrým. - Yenecektik zaten. - Abdan bir kere daha tekrar etti sonra sesi kesildi. Bu kadar çok vaktin geçip geçmediðini doðrusu tam olarak algýlayamadý. - Hasta konuþtu, - dedi müjdeledi hemþire doktora. - Konuþacaktý. Fakat yine tekrar ediyorum fazla konuþturmayýn. Þu anda çok konuþmamasý gerekiyor hastamýzýn. Çok dikkat edin. - Doktor bir kez daha yarayý kontrol etti ve rahatlayarak yeni ilaçlar yazdý. Öncekine göre daha çabuk iyileþiyor. Ara sýra "yendik" sözünü tekrarlamasa pek konuþtuðu da yoktu. - Gerçek mi yoksa düþ mü, Rakýya olmasýn yoksa hayal ettiðim için mi ona benzedi, sanýrým öyle oldu. Yoksa ben tanýmasam bile o elbet tanýrdý. Böyle bir þey nasýl olsun. Hayýr, düþüncelerime yenilmeyeyim, - deyip biraz rahatladý ve sokaktan yukarýya doðru yürümeye baþladý.

5 Tün eçak kirgen. - El tamagýn içip, catuuga baþ koygonur. Apam emne kýlýp cattý eken, - dep cürögü düpölüp kelattý Abdan. Üyündö carýk cok. Öydöröök basýp, Kemeldikine kirdi, aytkanday ele catkanga kamýnýp catýþýptýr. Salomaleykum, - dedi Kemel. Bardýgý seleyip nes bolo tüþüþtü. - Taanýbay turasýñbý, Kemel? - Abdansýñbý? - Kemel közün açýp-cumup daanalap karadý. - Tak özü. - Aman-esen keldiñbi, bayke? - al emi gana turup Abdanga boyun taþtadý. - Baldar uktap kaldý, özüm süyünçülöyün dep, sarayga baylangan attý caydak minip çaptý gürttü közdöy. Ene dala saançý bolup cürüptür. Ukkan kulagýna iþenbey deldeydi. - Apa, baykem keldi, bol cürü! - Aylanayýn aksarbaþýl. Oo, Kuday! Çýnbý-tögünbü? Ene balbalaktap çurkap kelattý, artýnan çubap baþka saançýlar. Bir zamatta Kemeldin üyü azan-kazanbazar bolup ketti. Ene kelgençe Abdan þineelin çeçip, gimnasterkaçan, caylanýp oturgan ele. Töþündö Dañk ordeninen eköö, medaldar caltýrayt. - Karaldým, - dep bir gana ayttý ene, andan arý eç nesre debedi, balasýn kuçaktagan boydon karýþýp kalýptýr. Ayaldar kolun çýgarýp algandan kiyin da köptön kiyin barýp es aldý. - Da, soguþ degen soguþ, korgoþun kan dep uçat, can dep uçat. Oþondo bizdi öldü deþip bir cerge çogultup kömmökçü boluþkan, andan kiyin men belorus küzötçülördün cardamý menen tirüü ekenim anýktalýp, aradan kündör ötö partizandarga koþulgam. Egerde men cañýlbasam oþol kün on beþinçi oktyabr bolçu, - dep Abdan baþýnan ötkörgöndörün bayandap oturdu. - Munun bardýgý soguþtun kesepeti, - dedi Abdan. - Azýr kandaysýñ? - Turmuþka çýkkam. - Kimge? - Uþul kolhozdun direktoruna. - Balam, Rakýya ak batamdý alýp ketken, özüm uruksat bergem. Kadýr-köñülübüz kalýþkan cok, - dep ene ortogo tüþö kaldý. - Rakýyaný bilem, apa. Eç kanday taarýnýç boluþu mümkün emes. Turmuþtun agýmý oþol. Abdan Rakýyaný karadý. - Kep biylikte emes, iþi kýlýp seni cakþý tüþünsö boldu. Baldar barbý? - Eköö. - Saga cakþýlýktý gana kaalaym Rakýþ. - Rahmat, Abdan! Askerden kelgendegi algaçký tün oþentip ötkön. Çoktan gece olmuþtu. Ýnsanlar yemeklerini yemiþ yatmaya hazýrlanýyorlardýr. Annem acaba ne yapýyor? - diyerek kalbi heyecanla çarpýyordu Abdan'ýn. Evinde ýþýk yanmýyordu. Biraz daha yukarýya doðru yürüdü ve Kemal'in evine girdi, tam da yatmak üzereydiler. - Selamün Aleyküm, dedi, Kemal. Hepsi þaþkýnlýktan bayýlacak gibiydi. - Tanýyamadýn mý Kemal. - Abdan sen misin? Kemal gözlerini iyice açarak dikkatlice baktý. - Tam kendisi. - Hoþ geldin, aðabey, - o þaþkýnlýðýndan sýyrýlarak, þimdi Abdan'ýn boynuna sarýldý. - Çocuklar uyudu, ben müjdeleyeyim diyerek ahýrda baðlý ata koþumsuz binerek koþturdu karanlýða doðru. Annesi de hayvanlarý saðmakla meþguldü. Duyduklarýna inanamadý, afalladý. - Anne, aðabeyim geldi, hadi gidiyoruz! - Kurban olduðum yavrum. Allah'ým! Gerçek mi yalan mý? Anne koþarak geliyordu, arkasýndan diðer saðýcýlar. Bir anda Kemal'in evi ana bana gününe döndü. Annesi gelene kadar Abdan asker elbisesini çýkarmýþ, eþofmanýyla rahat bir þekilde oturmaktaydý. Göðsünde Þeref Niþanýndan iki tane, madalyalar parýldýyordu. - Kurban olduðum, - diye bir kez söyleyebildi anne, sonra hiçbir þey söyleyemedi, evladýna sarýlmýþ halde sanki taþ kesildi. Kadýnlar ellerini çözdükten sonra da uzun bir süre kendine gelemedi. - Evet, savaþ savaþtýr, kurþun kan diye uçar, can diye uçar. O zamanlar bizi öldü diye toplayýp bir yere gömecek oldular, sonra ben Belarus bekçilerin yardýmýyla sað olduðum anlaþýldý, günler sonra partizanlara katýldým. Yanýlmýyorsam o gün 15 Ekimdi. - dedi Abdan, baþýndan geçenleri anlatýrken. - Bunlarýn hepsi savaþýn getirdiði felaket, - dedi Abdan. Þimdi nasýlsýn? - Evlendim. - Kiminle? - Bu kolhozun müdürüyle. - Oðlum, Rakýya benim duamý alarak gitti, ben izin verdim. Birbirimize kýrgýnlýðýmýz yok, - diye araya girdi. - Rakýya'yý biliyorum anne. Hiçbir þekilde darýlmam mümkün deðil. Hayat bu. Abdan Rakýya'ya baktý. - Asýl olan beylik deðil, seni doðru anlasýn yeter. Çocuk var mý? - Ýki tane. - Sana iyi dileklerimi sunuyorum Rakýþ. - Sað ol, Abdan! Askerden geldiði ilk gece böyle geçmiþti.

Mamasalý Apýþev (1960)

Mamasalý Apýþev (1960) Mamasalý Apýþev (1960) 1960 yýlýnda Oþ ilinin Kara Suu kasabasýna baðlý Tenal köyünde doðmuþtur. 1986 yýlýnda M. Gorki Edebiyat Enstitüsünü bitirmiþtir. Hikâye BABA, ÇON ATA, ATA CAN BALA / BÜYÜK DEDE,

Detaylı

Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997)

Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997) Satkýn Sasýkbayev (1907-1997) Satkýn Sasýkbayev, 1907 yýlýnda Kemin ilçesine baðlý Karagayluu-Bulak köyünde doðdu. 1916 yýlýndaki milli ayaklanmada halk ile birlikte Çin'e sýðýndý ve 1917 yýlýnda geri

Detaylı

Orozbek Aytýmbetov (1947)

Orozbek Aytýmbetov (1947) Orozbek Aytýmbetov (1947) Yazar, çevirmen Orozbek Aytýmbetov 1947 yýlýnda Isýk Köl þehrinin Isýkköl kasabasýna baðlý Sarýkamýþ köyünde doðmuþtur. 1967 yýlýnda Rus Dili Öðretmenleri yetiþtirme kursunu,

Detaylı

Seyit Cetimiþev (1936)

Seyit Cetimiþev (1936) Seyit Cetimiþev (1936) Yazar Seyit Cetimiþev, 1936 yýlýnda þimdiki Çüy þehrinin Kemin kasabasýna baðlý Kiçikemin köyünde dünyaya gelmiþtir. 1958 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesini

Detaylı

Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler

Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þair, besteci Toktogul Satýlganov 1864 yýlýnda Oþ bölgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuþçu-Suu köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Þairin babasý Satýlgan komedyen,

Detaylı

Kazat Akmatov (1941) Hikâye MUNABÝYA

Kazat Akmatov (1941) Hikâye MUNABÝYA Kazat Akmatov (1941) Yazar, dramaturg Kazat Akmatov, 1941 yýlýnda, þimdiki Isýk Köl þehrinin Isýk Köl kasabasýna baðlý Bosteri köyünde dünyaya gelmiþtir. 1967 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi, Filoloji

Detaylı

Kasým Kaimov. Hikâyeler (1926)

Kasým Kaimov. Hikâyeler (1926) Kasým Kaimov (1926) Yazar Kasým Kaimov, 1926 yýlýnda þimdiki Talas þehrinin Talas kasabasýnýn Özgörüþ köyünde dünyaya gelmiþtir. 1945 yýlýnda Frunze'deki Öðretmen Enstitüsünü, 1949 yýlýnda Kýrgýz Devlet

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Dayýrbek Kazakbayev. Hikaye (1940)

Dayýrbek Kazakbayev. Hikaye (1940) Dayýrbek Kazakbayev (1940) Dayýrbek Kazakbayev 1940 yýlýnda doðdu. SSCB Yazarlar Birliði üyesidir. Moskova'daki M. Gorkiy Enstitüsünü bitirmiþtir. Filoloji Ýlimlerinin doktor adayýdýr. Kýrgýzistan'ýn Nesir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

Tügölbay Sýdýkbekov (1912-1997)

Tügölbay Sýdýkbekov (1912-1997) 1912 yýlýnda, þimdiki adýyla Tüp ilçesine baðlý Ken- Suu köyünde, yoksul bir çiftçi ailesinde doðdu. 1920'li yýllarda köy okulunda okudu. Daha sonra Prjevalski'ye gitti ve Rusça eðitim veren A.P.Çehov

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Esenbek Mederbekov. E LÇ Ý "Kýzýl tebetey" attýn tarihiy körköm bayandan / "Kýzýl Kalpaklar" adlý Tarihî Olay Yazýsýndan (1936)

Esenbek Mederbekov. E LÇ Ý Kýzýl tebetey attýn tarihiy körköm bayandan / Kýzýl Kalpaklar adlý Tarihî Olay Yazýsýndan (1936) Esenbek Mederbekov (1936) Yazar, eleþtirmen Esenbek Mederbekov 1936 yýlýnda Çüy þehrinin Sokuluk kasabasýna baðlý Tatýbek köyünde dünyaya gelmiþtir. 1953 yýlýnda Orta okulu, 1959 yýlýnda Kýrgýz Devlet

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bölüm 1. Bruno Keþif Yapýyor

Bölüm 1. Bruno Keþif Yapýyor Bölüm 1 Bruno Keþif Yapýyor Bruno, bir akþamüstü okuldan eve döndüðünde, baþý hep öne eðik, gözlerini yerden kaldýrmayan hizmetçileri Maria yý odasýnda, dolabýndaki bütün eþyalarý, dört büyük sandýða doldururken

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI

MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 41 2015 s. 105-121, TÜRKİYE MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI. Caştegin TURGUNBAYER

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI. Caştegin TURGUNBAYER Türkbilig, 2008/15: 126-135. KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI Caştegin TURGUNBAYER Özet: Eski Türkçeden beri değişmeden varlığını sürdüren bol- fiili Kırgız

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker.

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker. ...,A::...U",,-".,-,T...,üo:..r..,ki,-,-ya",t:..;.A~r... aş... tlo:..r""m:::;al:.::a...,rı...:e"",n""şt,..,it... üş:ü'-"d""'e.:..rg""i""şi...:s""a'-'-yl'-'ı""'7~e""'r'-"z:.::.ur'-'u""m::...:.20"-'o""ı~

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ AVCI TEMUR AV PEÞÝNDE Avcý Temur bugün erkenden kalkmýþtý. Güneþ bile doðmamýþtý o ayaklandýðýnda daha. Kasabayý çevreleyen daðlarýn zirveleri yeni yeni

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR 1 1 2 Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sevgili Çocuklar, Sizler geleceðimizin teminatýsýnýz. Sizlerin güven içerisinde bir yaþam sürmenizi

Detaylı

Keep-Kuuçýndar / Efsaneler

Keep-Kuuçýndar / Efsaneler Keep-Kuuçýndar Efsaneler Altay Türkçesinde efsane karþýlýðý olarak kepkuuçýn tabiri kullanýlmaktadýr. Altay folklorist Tanýspay Þincin ise Rusça mif kelimesinin Altay Türkçesindeki karþýlýðýnýn soocýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin kökünden kahverengi, pırıl pırıl bir şerit uzanıyordu.

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR Öğ. Rasim KAYGUSUZ 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

Azerice Konuşma Kılavuzu - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Azerice Konuşma Kılavuzu - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Merhaba - Salam Güle güle - Sað olun Görüþürüz - Görüþenedek, Hüdahafiz Günaydýn - Sabahýnýz heyir Ýyi günler - Salam Ýyi akþamlar - Ahþaminiz heyir Ýyi geceler - Geceniz heyre galsýn Evet - Beli Hayýr

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR

SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR CİN ALİ'NİN. HİKAYE. KİTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI l - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK Geçen gün amcam bize koca bir kutu çikolata getirmişti. Kutudaki çikolataların her biri, değişik renklerde parlak çikolata kâğıtlarına sarılıydı. Mmmh, sarı kâğıtlılar muzluydu,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü Son Antlaþma Can Eryümlü www.altkitap.com Delikanlý adam Fatih Ergökmen'in anýsýna Son Antlaþma Can Eryümlü altkitap - roman 1 Son Antlaþma Can Eryümlü Aralýk 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým:

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim AMİN Çok iyi giyimli bir iş adamı Vatikan'a gelir papayla görüşmek istediğini söyler. Kendisini bir Kardinal'e götürürler. Adam ısrar eder. - Sizinle değil, doğrudan Papa ile ve yalnız görüşmek istiyorum.

Detaylı

Salim Þengil ile Seçilmiþ Hikâyeler

Salim Þengil ile Seçilmiþ Hikâyeler Salim Þengil ile Seçilmiþ Hikâyeler Üzerine Söyleþi * Düþler Öyküler: Sizi yalnýzca öykü yayýmlanan bir dergi çýkarmaya iten nedenler neler? Salim Þengil: 1938 yýlýnda CHP'nin açtýðý öykü yarýþmasýnýn

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender TÜRKÇE 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde üç tane sesli harf yoktur? A) maymun B) selam C) çiçeklik 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte dğerlerinden önce gelir? A) servis B) seyis C) başarı Al

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı