T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU Eda Altınay Ahmet Cihat Kahraman Hasan Ege

2 KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI ÇED RAPORU T.C. Kars Belediyesi Ekim 2005 / Kars

3 TEKNĐK OLMAYAN ÖZET Kars Belediyesi tarafından mevcut Karadağ vahşî depolama sahasının ıslah (rehabilite) edilerek genişletilmesi ve kentsel katı atıkların düzenli olarak depolanacağı yaklaşık m³ kapasiteli bir düzenli depo yeri yapılması plânlanmaktadır. Projenin ömrü 20 yıldır. Düzenli depo nun inşaatı yaklaşık 18 ay sürecektir. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, sadece evsel nitelikli katı atıkların bertarafında kullanılacaktır. 3

4 Karadağ vahşî depolama sahası, m² lik bir alanı kaplamaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama sahası, mevcut sahanın yanında bulunan m² lik boş alanı da kapsayacak ve toplamda m² lik bir alana sahip olacaktır. Düzenli depolama sahasında kurulacak olan üniteler / sistemleri; Alt yapı üniteleri Kazı dolgu işleri Zemin geçirimsizlik sistemi Yüzey geçirimsizlik sistemi Yüzey suyu toplama sistemi Sızıntı suyu toplama ve arıtma sistemi Gaz toplama ve arıtma sistemi dir. Mevcut durumda Kars il merkezinden kaynaklanan katı atıkların depolandığı Karadağ çöp döküm sahası, Kars il merkezinin yanı sıra Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçe merkezlerinden kaynaklanan katı atıkların da bertaraf edileceği düzenli bir katı atık depolama alanı olarak plânlanmaktadır 4

5 Kars ili katı atık yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte bu tür geri kazanılabilir katı atıklar hanelerde toplanacak ve değerlendirilecektir. Bu bağlamda, hanelerden toplanan çöp miktarında, kişi başına 0,2 kg/gün lük bir azalma beklenmektedir. 20 yıllık işletme dönemi boyunca ortalama nüfus kişi olarak alındığında, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelecek katı atık miktarının günde kg civarında olması beklenmektedir. 1 kg çöp yaklaşık olarak 4-5 L lik bir alan kaplamaktadır. Bu bağlamda, hesaplamalara göre günlük 580 m³ ve toplamda ise m³ hacminde bir kapasiteye gerek duyulmaktadır. 5

6 Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi kapsamında toplanan katı atıkların depolama sahasında geri kazanımı plânlanmamaktadır. Ancak sahada kurulacak olan atık inceleme alanı, ileriki yıllarda geri kazanım ünitesine dönüştürülebilecektir. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars ili Merkez ilçe sınırları dahilinde bulunmaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars il merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunmaktadır. Saha yer altı ve yer üstü suyu rezervlerinden uzaktır Afet Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasında, proje alanı, Kars ilinin tamamı ikinci derece deprem bölgesi olarak haritalanmıştır. Proje sahası ve/veya yakın çevresinde yüzey suyu açısından öneme sahip alanlar yer almamaktadır. 6

7 Proje sahası ve/veya yakın çevresinde herhangi yer altı su kaynağının bulunmadığı söylenebilir. Proje sahası ve yakın çevresinde tehdit altında, endemik ya da nadir tür ve habitat bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. DMĐ Kars meteoroloji istasyonu (enlem: 40º37', boylam: 43º06') uzun yıllar ( ) verilerine göre bölgenin hâkim rüzgâr yönü güney-güneybatılıdır (SSW). Proje sahası ise, en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin 4 km kadar kuzeydoğusunda kalmaktadır. Ayrıca, proje sahası ile il merkezi arasında bir dağ bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kars Katı Atık Depolama Tesisi nin hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla il merkezinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir Proje sahası ve etki alanında, ulusal ve/veya uluslar arası ölçekte korunan bir koruma alanı bulunmamaktadır. 7

8 Proje sahası, herhangi bir orman alanı içinde kalmamaktadır. Sızıntı suyunun cazibeli akış ile toplanabilmesi ve drene edilebilmesinin temini amacıyla, sızıntı suyu toplama havuzunun sahadaki en düşük kotlu noktaya yapılması gerekmektedir Zeminin düzenlenmesi esnasında, kazıdan çıkan toprak, dolgu alanlarında kullanılacak ve tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Kazı yapılan alanlar da daha sonra sıkıştırılacaktır Depolama sahasında zemininin düzenlenmesi sonucunda kazılan toprağın bir kısmı, sızıntı suyu havuzunun oluşturulması, ayırma seddeleri ve kontrol ve işletme binalarının inşası için kullanılabilecektir. Artacak olan malzemenin yakın çevrede bir alanda saklanması en uygun çözüm olacaktır. Bu malzeme daha sonra nihaî örtünün oluşturulmasında kullanılabilecektir 8

9 Proje sahasında kazı derinliği, ortalama 3 m olarak seçilmiştir. Toplamda yapılacak kazı miktarı, m³ tür. Hafriyat malzemesinin dolgu amacıyla kullanılabilirliğinin belirlenmesi açısından, öncelikle doğal malzeme deneyleri gerçekleştirilecektir. Hafriyat malzemesi, ancak bu deneylerden geçmesi durumunda sahada kullanılacaktır. Zemin ve yüzey geçirimsizlik sistemlerinin parçaları olan mineral (kil) sızdırmazlık ve yalıtım tabakaları için ihtiyaç duyulacak kil miktarı toplam m³ tür. Proje sahasında bitkisel toprak kalınlığı, 0-0,5 m arasında değişmektedir. Söz konusu bitkisel toprak, Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 14 uyarınca, alt topraktan ayrı olarak toplanacak ve yeniden kullanılmak üzere proje sahası dahilinde uygun bir yere yığılacaktır 9

10 Proje sahasında gerçekleştirilmiş bulunan jeolojik etüt sonucunda, sahada yer altı suyuna rastlanmamıştır. Ancak kar ve yağmur sularının oluşturabileceği muhtemel yüzey sularının sahadaki etkisi göz önünde bulundurularak, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası çevresinde gerekli drenaj ağı oluşturulacaktır. Zemin geçirimsizlik sistemi, mineral tabaka ile drenaj tabakasının bir birleşimidir. Depolama işlemi esnasında, depolanan atıklar en yüksek kota ulaştıklarında atıkların üzeri yüzey geçirimsizlik sistemini de içeren bir nihaî örtü ile kaplanacaktır. Projenin inşaat ve işletme döneminde ihtiyaç duyulacak olan su, her iki aşamada çalışacak personelin ihtiyaçları ile sınırlıdır. Đnşaat faaliyetlerinin en yoğun olacağı dönemde 20 kişinin çalışacağı ve kişi başına düşen günlük su tüketim değerinin 150 L/gün olacağı kabulü ile inşaat aşaması günlük azamî su ihtiyacı 3 m³ olarak hesaplanmıştır. 10

11 Projede çalışacak personel tarafından tüketilecek suyun tamamının atıksuya dönüşeceği şeklinde olan en kötümser yaklaşım değerlendirilirse, azamî atıksu miktarının inşaat dönemi için 3 m³/gün, işletme dönemi için ise 4 m³/gün mertebesinde olacağı söylenebilir. Meydana gelecek olan atıksular evsel nitelikli olup, inşa edilecek olan bir sızdırmaz fosseptikte toplanacak ve gerekli aralıklarla bir vidanjör tarafından alınarak ilgili Kars Belediyesi tarafından belirlenen şekilde deşarj edilecektir. Düzenli Depolama Sahasında sızıntı suyunun arıtılması için basit bir biyolojik ön arıtma ve buharlaştırma (sızıntı suyu havuzunda) uygulaması ile sızıntı suyunun geri devredilmesi sistemi önerildiğinden, herhangi bir alıcı ortama deşarj söz konusu değildir Projenin inşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak olan suyun miktarının çok düşük olması nedeniyle içme suyu temin edilen yapılar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. 11

12 Yüzey suları için oluşturulacak drenaj hendeği sık sık temizlenecek ve bu şekilde, taşması engellenecektir. Đnşaat ve işletme aşamalarında, kişi başına düşen günlük katı atık miktarı 0,5 kg mertebesinde kalacaktır. Đnşaat personeli sayısının azamî 20 kişiye çıkacağı kabulü ile meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarının 10 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Đşletme aşamasında oluşacak cam, kağıt, plastik gibi evsel nitelikli katı atık miktarının da 8,5 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Projenin inşaat dönemlerinde herhangi bir parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve/veya toksik malzeme kullanımı olmayacaktır. Tesis sahasının yerleşimlere olan uzaklığı ve arada doğal engellerin bulunması nedeniyle sahadan kaynaklanacak tozun herhangi bir etkisi olmayacaktır. 12

13 Düzenli depolama sahasına en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin sahaya yaklaşık 4 km mesafede yer alması, arada doğal bir engel oluşturan bir dağın bulunması ve hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla, tesiste oluşacak kokunun il merkezine ulaşması söz konusu değildir. Proje sahasına en yakın yerleşim, yaklaşık 4 km mesafede bulunan Kars il merkezidir. Dolayısıyla, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşacak gürültü seviyesi, en yakın alıcı noktada üzerinde herhangi bir etki yaratmayacaktır. Đnşaat faaliyetleri sırasında insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli faaliyetler, genel inşaat riskleri ile sınırlıdır. Đş araçları, aletleri ve makinelerinin kullanımından doğabilecek genel riskler, projenin inşaatı boyunca göz önüne alınacaktır. Proje için 1 km lik sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 13

14 1. PROJENĐN TANIMI VE AMACI 1.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı (geri kazanımı düşünülen atıklar, bertaraf edilecek atık çeşitleri vs.), Đşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Akım Şeması, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği. Kars şehir merkezinde oluşan katı atıkların depolanması amacıyla Karadağ Vahşi Depolama Sahası kullanılmaktadır. Burada, depolama sahasına gelen çöpler, toplama kamyonlarından gelişigüzel döküldükten sonra, bir dozer yardımı ile araziye serilmektedir. 14

15 1. PROJENĐN TANIMI VE AMACI Kars Belediyesi tarafından mevcut Karadağ vahşî depolama sahasının ıslah (rehabilite) edilerek genişletilmesi ve kentsel katı atıkların düzenli olarak depolanacağı yaklaşık m³ kapasiteli bir düzenli depo yeri yapılması plânlanmaktadır. Projenin ömrü 20 yıldır. Đnşaat ise yaklaşık 18 ay sürecektir. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, sadece evsel nitelikli katı atıkların bertarafında kullanılacaktır. 15

16 1.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Kapasiteleri, Proses Akım Şeması, Düzenli Depolama Tesisinin Tasarımı ve Drenaj Sistemi, Her Faaliyet Đçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek Đşlemler ile Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası için seçilen sahadaki mevcut uygulama, literatürde vahşi depolama olarak bilinen türden bir uygulamadır. Buna uygulamada, depolama sahasına gelen çöpler, toplama kamyonlarından gelişigüzel döküldükten sonra, sahada bulunan bir dozer yardımı ile araziye serilmektedir. Söz konusu Karadağ vahşî depolama sahası, m² lik bir alanı kaplamaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama sahası, mevcut sahanın yanında bulunan m² lik boş alanı da kapsayacak ve toplamda m² lik bir alana sahip olacaktır. 16

17 17 Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Proses Akım Şeması

18 DÜZENLI DEPOLAMA SAHASINDA KURULACAK OLAN ÜNITELER Düzenli depolama sahasında kurulacak olan üniteler / sistemleri, aşağıda sıralanmaktadır: Alt yapı üniteleri Kazı dolgu işleri Zemin geçirimsizlik sistemi Yüzey geçirimsizlik sistemi Yüzey suyu toplama sistemi Sızıntı suyu toplama ve arıtma sistemi Gaz toplama ve arıtma sistemi 18

19 1.3. Düzenli Depolama Sahasını Kullanacak Belediyeler, Beldeler, Nüfusları, Nüfus ve Atık Projeksiyonu, Sahaya Uzaklıkları, Ne Tür Atıkların Yönetiminin Yapılacağı, Depolanacak Evsel Katı Atıkların Kompozisyonu. Mevcut durumda Kars il merkezinden kaynaklanan katı atıkların depolandığı Karadağ çöp döküm sahası, Kars il merkezinin yanı sıra Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçe merkezlerinden kaynaklanan katı atıkların da bertaraf edileceği düzenli bir katı atık depolama alanı olarak plânlanmaktadır. Söz konusu ilçe merkezlerinin nüfusları ve yıllık nüfus artış hızları, aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. 19

20 20

21 KATI ATIK MĐKTARI DĐE tarafından tarihinde yayımlanan 2002 yılı Belediye Katı Atık Sonuçları na göre Kars ilinde kişi başına ortalama 1,20 kg/gün katı atık üretilmektedir. Ancak, Samsun Đli Düzenli Katı Atık Depolama Sahası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunda belirtildiği üzere toplanan çöpün yaklaşık %20 si geri kazanılabilen madde olabilmektedir. Bu oran, her ne kadar bölgenin sosyoekonomik yapısına bağlı olarak değişiklik gösterse de, kişi başına düşen toplam katı atık miktarının belli bir kısmının geri kazanılabilir atık olduğu aşikârdır. Kars ili katı atık yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte bu tür geri kazanılabilir katı atıklar hanelerde toplanacak ve değerlendirilecektir. Bu bağlamda, hanelerden toplanan çöp miktarında, kişi başına 0,2 kg/gün lük bir azalma beklenmektedir. 21

22 Kars Katı Atık Depolama Sahasını kullanacak ilçe merkezlerinin sahaya uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 22

23 Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında depolanacak ve depolanmayacak atıklar da bu doğrultuda belirlenmiş olup, aşağıda sunulmaktadır: Depolanacak atıklar: meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıklar; park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıkları; iri katı atıklar; zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıkları; evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurları; zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurları ile inşaat molozu. Depolanmayacak atıklar: sıvılar ve sıvı atıklar; akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamış arıtma çamurları; patlayıcı maddeler; hastane ve klinik atıkları; hayvan kadavraları; depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenmeye ve kokuya sebep olabilecek atıklar; radyoaktif madde ve atıklar ile tehlikeli atık sınıfına giren katı atıklar. 23

24 1.4. Tesise Kabul Edilecek Atıkların Kaynağı, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri, Miktarları ve Evsel Katı Atık Dışında Var Đse Atıkların Tehlikeli ve Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine Göre Sınıflandırılması, Miktarı ve Ne Şekilde Bertaraf Edileceğinin Ayrıntılı Olarak Açıklanması. Proje için yürütülmüş bulunan ön mühendislik çalışmaları neticesinde, sahada bertaraf edilecek katı atık miktarının ortalama kg/gün olacağı belirlenmiştir (DOKAY, 2005). Söz konusu katı atıklar, Kars il merkezinin yanı sıra Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçe merkezlerinden toplanacaktır. 24

25 Katı atık miktar ve içeriği, sosyoekonomik koşullara ve gelişmişlik düzeyine göre değişiklik gösterir. Bölgede oluşan katı atığın bileşimi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır; 25

26 1.5. Atıklara Uygulanacak Kaynağında Ayrı Toplama, Geri Kazanma Yöntemleri, Teknolojiler, Đşletme Şekli ve Geri Kazanım Yapılacak Atıkların Miktarları, Nerede ve Nasıl Değerlendirilecekleri. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi kapsamında toplanan katı atıkların depolama sahasında geri kazanımı plânlanmamaktadır. Henüz Kars ilinde geri kazanılabilir malzemelerin (kağıt, cam, metal, plastik vb.) hane halkı düzeyinde ayrılması ve organik atıklardan farklı olarak kaynağında ayrı toplanmasına yönelik bir proje de geliştirilmemiştir. Ancak sahada kurulacak olan atık inceleme alanı, ileriki yıllarda geri kazanım ünitesine dönüştürülebilecektir. 26

27 1.6. Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları (araçların lastiklerinin temizlenmesi, konteynerlerin ve tankların temizlenmesi vb.) Faaliyet ünitelerinde kullanılacak makine ve teçhizatın adet ve özellikleri, bakım ve temizlik çalışmaları konusu, projenin detay mühendislik aşamasında belirlenecektir. Ön mühendislik aşamasında belirlenmiş bulunan makine ve teçhizat ise aşağıda sıralanmaktadır: depolama sahasında kullanılacak hareketli ekipman kantar tekerlek yıkama ünitesi 27

28 1.7. Taşımada Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları, Atık Taşıma Yöntemi ile Saha Đçi Trafik Yönetimi. 28

29 1.8. Proje Kapsamında Plânlanan Ekonomik ve Sosyal Alt Yapı Faaliyetleri: Proje kapsamında plânlanan başka bir ekonomik ve sosyal alt yapı faaliyeti bulunmamaktadır. 29

30 1.9. Proje ve Yer Alternatiflerine Đlişkin Çalışmalar ve ÇED Raporuna Konu Olan Proje/Yerin Seçiliş Nedenlerinin Genel Olarak Açıklanması, Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi. Yapılan değerlendirmelerde Kars Belediyesinin hâlen kullanmakta olduğu vahşî depolama alanına ilave olarak üç adet alternatif saha daha ele alınmıştır. Değerlendirmeye alınan alternatif sahalar, T.C. Kars Valiliği Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve 1049 sayılı yazısına binaen ilgili kamu kurum yetkililerinden teşekkül ettirilen Teknik Heyet tarafından Karadağ sahasına ilaveten incelenen sahalardır. 30

31 Önerilen çöp depolama tesisinin kurulacağı sahanın belirlenmesinde aşağıda sıralanan teknik, lojistik ve çevresel faktörler göz önüne alınmıştır: Sahanın yerleşim yerlerine uzaklığı Yer altı ve yüzey sularının kirlenme olasılığı Arazinin kullanım değeri Şehir trafiğine etkileri ve yolların kirlenme olasılığı Tabiatı koruma, sosyal faaliyet ve arkeolojik alanlar Turistik alanlar Jeolojik durum Mevcut alt yapı ve diğer yapılarla ilgili hususlar ve sınırlamalar 31

32 Alternatif Sahalar Yapımı öngörülen katı atık düzenli depolama tesisi için yer seçimi yapmak amacıyla kurulan Teknik Heyet tarafından mevcut Karadağ çöp depolama sahasının yanında değerlendirmeye alınan alternatif sahalar aşağıda listelenmektedir. 32

33 Alternatif Sahalar Akyar Deresi Düzenli Depolama Sahası (Alternatif 1): Teknik Heyet tarafından hazırlanan Yer Seçimi Raporu na göre bu saha, toplam m² lik bir alana sahiptir ve yaklaşık depolama hacmi m³ tür. Bu alan, bir diğer alternatif saha olan Oluklu Deresi sahasına komşudur. 33

34 Alternatif Sahalar Tepecik Mayın Depoları Üstü Düzenli Depolama Sahası (Alternatif 2): Teknik Heyet raporuna göre, bu saha, m² lik bir alana sahip olup, yaklaşık depolama hacmi m³ tür. Bu alternatif, diğer iki sahanın kuzeybatısında, Kars-Erzurum karayolunun karşı tarafında yer almaktadır. 34

35 Alternatif Sahalar Oluklu Deresi Mevki Düzenli Depolama Sahası (Alternatif 3): Teknik Heyet raporuna göre, bu alternatif saha m² lik bir alana sahip olup, yaklaşık depolama hacmi m³ tür. Söz konusu saha, Akyar Deresi Düzenli Depolama Sahası na komşudur. 35

36 36

37 Yer Seçimi Değerlendirmesi Alternatif sahalar, birbirlerine çok yakın olmaları sebebiyle çok benzer özellikler göstermektedir. Alternatif sahaları daha kolay olarak karşılaştırmak amacıyla, temel bazı kriterler içeren bir genel puanlandırma tablosu hazırlanmıştır. Söz konusu tabloda her bir kıyaslama kriteri için verilen ortalama puanlar toplandığında en yüksek toplam puanı alan saha, değerlendirilen sahalar içinde proje sahası olmaya en yakın aday saha olarak öne çıkmaktadır. 37

38 38

39 2. PROJE ĐÇĐN SEÇĐLEN YERĐN KONUMU Bu ÇED konusunu oluşturan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars ili Merkez ilçe sınırları dahilinde bulunmaktadır. 39

40 2.1. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (bütün idarî ve sosyal ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet plânı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri) Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının kurulmasında, aşağıda sıralanan alt yapı tesisleri hazırlanacaktır. Kullanma Suyu: Sahanın işletilmesi için (yıkama ve temizlik işleri, yangına karşı kullanılmak üzere gibi) kullanma suyu temin edilecektir. Düzenli depolama sahasına uygun bir su hattı tesis edilecektir. Đçme suyu temini öngörülmemektedir. Elektrik: Sahanın işletilmesi için gerekli (atölye, garaj, pompa sistemlerinde kullanılmak üzere gibi) elektrik bağlantısı gereklidir. Düzenli depolama sahasına uygun bir elektrik hattı tesis edilecektir. Abonelerin elektrik şebekesine bağlantısını tesis etmekten Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) sorumludur. Đletişim: Đletişim gerekliliği nedeniyle bir telefon hattının tesis edilmesi gereklidir.düzenli depolama sahasına uygun bir telefon hattı tesis edilecektir. Bu konularda yetkili kurum Türk Telekom dur. 40

41 Giriş Yolu ve Saha Đçi Yollar: Giriş yolu, her türlü hava şartında kullanılabilecek şekilde tesis edilecektir. Depolama sahasındaki yollar (kamyonlar için), 8 m genişliğinde ve en fazla %12 eğimde olacak şekilde tasarlanacaktır. Maksimum eğim, depolama sahasının en yüksek ve en düşük noktalarına ulaşmak için gereklidir. Sürekli kullanılacak olan yollar beton kaplamalı olacak, geçici olarak kullanılan yollar ise stabilize olacaktır. Giriş Alanı: Giriş alanında bir giriş yapısı ve kontrol binası olacaktır. Bunlara ilaveten, sahadan çıkan kamyonlar için bir tekerlek yıkama ünitesi de oluşturulacaktır. Tekerlek Yıkama Ünitesi: Sahadan ayrılan kamyonlar için bir tekerlek yıkama ünitesi yapılacaktır. Atık Đnceleme Alanı: Düzenli depolama alanına getirilen atıkların kontrolü, atık kaynağının tespiti, tehlikeli ve tıbbî atık getirme kamyonlarının ayrılarak gerekirse kabul edilmemesi gibi konularda giriş alanında 150 m² genişliğinde bir atık inceleme alanı oluşturulacaktır. 41

42 Kantar: Sahaya atık getiren kamyonların tartımlarının yapılabilmesi amacıyla 90 ton kapasiteli bir kantar yapısı kurulacak ve kontrol binası ile entegre edilecektir. Kontrol Binası: Kantarın yanında ve içerisinde kantarın kontrolü için elektronik tesisat olan bir binadır. Kontrol binası yaklaşık 25 m² lik bir alanı kaplayacaktır. Çit: Depolama alanı, yabancıların ve hayvanların girişini önlemek, plastik ve kağıt gibi hafif maddelerin uçarak etrafa yayılmasını önlemek için en az 1,5 m yüksekliğinde ve aralıkları 4-5 cm olan tel örgü ile çevrilecektir. Çevre çiti çevre drenajına paralele olarak yapılacaktır. Düzenli depolama sahasının tüm alanı çit ile çevrilecektir. Đşletme Binası: Đşletme binası, yaklaşık 200 m² lik bir alana sahip olacaktır. Bu bina içerisinde, müdür odası, mühendis odası, laboratuar, mutfak, yemekhane, revir, depo ve toplantı salonu gibi bölümler bulunacaktır. Atölye ve Garaj: Bu bina, düzenli depolama sahasında kullanılan tüm mekanik ekipmanın (kompaktör hariç) korunduğu bir yapıdır. Yapının taban alanı yaklaşık 360 m² olacaktır. 42

43 2.2. Projenin Đnşaat ve Đşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması, Alanın Coğrafik Şekli, Coğrafî Tanımlaması Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının yapılacağı Karadağ vahşî depolama sahası olarak adlandırılan bu saha, şehir merkezinde oluşan katı atıkların depolanması amacıyla kullanılmaktadır. Sahadaki uygulama, literatürde vahşî depolama olarak bilinen türden bir uygulamadır. Buna göre, depolama sahasına gelen çöpler, toplama kamyonlarından gelişigüzel döküldükten sonra, sahada görev yapan bir dozer yardımı ile araziye serilmektedir. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars il merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunmaktadır. Saha yer altı ve yer üstü suyu rezervlerinden uzaktır. Tarıma elverişli olmayan bir arazi olan depolama sahası, jeolojik olarak tüf ve andezit tüf formasyonuna sahip az geçirimli bir yapıda olup, basit bazı çalışmalar ile zemin geçirimsizliği sağlanabilecek bir alandır. Sahaya ulaşım kolaydır. Şehir gelişim alanı dışında olan saha nazım imar plânında çöp depolama ve imha alanı olarak görünmektedir. 43

44 Kars Đli Çevre ve Orman Müdürlüğü nden alınan bilgilere göre, mevcut Karadağ depolama sahası, mevcut durumda toplam m2 lik bir alana sahiptir. Düzenli depolama sahası, mevcut sahasının hemen yanında bulunan arazinin de dahil edilmesiyle birlikte m2 lik bir alana sahip olacaktır. 44

45 3. PROJE YERĐ VE ETKĐ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĐKLERĐ 3.1.Jeolojik Özellikler (bölgenin ve proje sahasının zemin özellikleri, stratigrafik kesit, zeminin cinsi, proje sahasının 1/ ölçekli jeolojik harita üzerinde gösterilerek açıklanması, proje alanının 1/1000 ölçekli tesis plânı üzerine işlenmesi, jeolojik ve zemin bilgileri, zemin etüt raporu) Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası için hâlen ön mühendislik çalışmaları yürütülmektedir. Proje ile ilgili olarak ÇED Olumlu kararının alınması durumunda detay mühendislik çalışmalarına geçilecektir. 1/1000 ölçekli tesis plânı da detay mühendislik çalışmaları aşamasında hazırlanacaktır. Bu başlık altında verilmesi istenen diğer bilgiler ise aşağıda sunulmaktadır. Kars ın hâkim formasyonu, jeolojik olarak 3. Zaman sonu ile 4. Zaman özelliği gösterir. Temel yapı; bazalt, andezitik bazalt ve kille münavebeli olarak devam eder. Vadiler ve ovalara inildikçe değişik örtüler tespit etmek mümkündür. Kuzey kısımları ise tamamen bazaltik yapıdadır. 45

46 3.2. Depremsellik, Depolama Tesisi Alanının Tektonik Özelliklerinin Anlatılması Afet Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasında, proje alanı, Kars ilinin tamamı ikinci derece deprem bölgesidir. Deprem verilerine göre Kars ve yakın çevresi belli oranlarda deprem riski taşımaktadır ve bu risk Kars yakınlarından geçen Ermenistan,Çobandede, Balık gölü, Kağızman ve Iğdır gibi aktif fay hareketlerine bağlıdır. Bu fayların konumlarına ve Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu Fayı gibi büyük faylara olan uzaklığına göre Kars ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Ancak son yüzyıl içerisinde aletsel deprem kayıtlarına göre Kars merkezinden geçen sismik olarak aktif bir fay bulunmamaktadır. Proje sahası içinde ise hareketiyle yıkıcı nitelikte deprem üretecek herhangi bir diri faya rastlanmamıştır. 46

47 47

48 3.3. Hidrolojik Özellikler ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Plânlanan Kullanımı, Debileri, Bu Kaynakların Faaliyet Alanına Mesafeleri Kars ilinde irili ufaklı çok sayıda göl mevcuttur (Çıldır Gölü [bir kısmı Ardahan ili toprakları içerisinde yer alır[, Aygır Gölü, Kuyucak Gölü ve Turna gölleri). Bu doğal göllerin yanında tek yapay göl ise Arpaçay Baraj Gölüdür. Đlin önemli akarsuları Arpaçay ve Kars çayıdır. Arpaçay, Aras Nehri nin önemli bir koludur. Karahan Çayı ve Kars Çayı da Arpaçay'a dökülür. Arpaçay daha sonra Aras Nehri ile birleşir. Kars Çayı, Sarıkamış Kars platosu ile Allahüekber Dağları - Kısır Dağı - Çıldır Gölü ve Akbaba Dağı arasında kalan havzaların sularını toplar.aras Havzası sınırları içinde yer alan Kars iline ait yüzey suları hakkında bilgiler, 48

49 3.4. Hidrojeolojik Özellikler ve Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Plânlanan Kullanımı, Debileri, Bu Kaynakların Faaliyet Alanına Mesafeleri tarihlerinde proje sahasında gerçekleştirilmiş bulunan detaylı jeoteknik etüt çalışması sırasında derinliği 15 m yi bulan sondaj kuyuları açılmış, ancak yer altı suyuna rastlanmamıştır. Proje sahası çevresinde açılmış bir su (sondaj) kuyusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, proje sahası ve/veya yakın çevresinde herhangi yer altı su kaynağının bulunmadığı rahatlıkla söylenebilir. 49

50 3.5. Flora ve Fauna [proje alanı ve etki alanında bulunan flora türleri, etkilenecek alandaki türler, bu çalışmaların hangi dönemde yapıldığı, ulusal ve uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınmış, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler, bunların yaşama ortamları ve tehlike kategorilerinin Red Data Book a göre irdelenmesi, flora tablosunun oluşturulması, faaliyet alanındaki av hayvanlarının Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarına göre incelenmesi, faunanın uygun formda düzenlenmesi, Bern Sözleşmesi kapsamında bulunan türlerin belirlenmesi, proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında)] Vejetasyon ve Flora Bölgenin iklimi yakınlardaki Karadeniz iklimi ile benzerlikler gösterse de, bu bölge güneybatıdaki yarım daire şeklindeki yüksek dağlar ile izole edildiğinden bu iklimden etkilenmemektedir. Proje sahası şu anda işletilen vahşî depolama sahasının üzerine kurulacağından alanın doğal vejetasyon yapısından söz etmek mümkün değildir. Ancak, proje sahasının yakın çevresinde bulunan vejetasyonlar aşağıda verilmektedir. 50

51 Çayır ve Meralar Proje sahası yakın çevresinde görülen çayır vejetasyonu %90 örtüş yüzdesi ve cm tabakalanmaya sahiptir. Toprak tipi çernezyom (kara toprak) olup, verimli toprak zonu 25 cm dolaylarındadır. Bölgedeki çayır vejetasyonunun gerçek bir sınıflandırılması yapılmamıştır. Bununla birlikte m ye kadar olan çayırlar subalpin, daha yukarıdakiler ise alpin vejetasyon olarak kabul edilmektedir (Atalay, 1994). 51

52 3.5.2 Fauna Yapılan araştırmada sadece arazi gözlemleri baz alınmamıştır; saha çalışmalarına ek olarak yöre insanlarının gözlem ve deneyimleri ile sahanın biyotop özellikleri, genel ve geçerli biyocoğrafik kurallar ve bugüne değin belirlenen yayılış alanları gibi faktörleri dikkate almak suretiyle, alanın faunası belirlenmeye çalışılmıştır. Bu açıdan, çalışma dönemi zarfında gözlenemeyen, ancak literatür kayıtlarına göre alanda bulunma olasılığı çok yüksek türlere de yer verilmiştir. Sürüngenler Bölgede bulunan ve/veya bulunma olasılığı yüksek olan toplam beş sürüngenden ikisi kertenkele ve üçü ise yılandır. Alanda bulunan sürüngen türleri Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ve Bern Sözleşmesi gereği koruma altındadır. Kuşlar Vahşî depolama sahasının bulunduğu alanda beslenmek için çöp sahasını kullanan kuş türleri yoğunluktadır. Alan bunun dışında kuşlar açısından önemli bir habitat özelliği göstermemektedir. Memeliler Alanda habitat çeşitliliğinin zayıf olması ve yoğun insan baskısına bağı olarak tür çeşitliliği ve popülasyon yoğunlukları da düşüktür. 52

53 3.5.3 Proje Faaliyetlerinden Etkilenecek Canlılar Đçin Alınması Gereken Koruma Önlemleri (Đnşaat ve Đşletme Aşamasında) Proje sahasının tesisi ve işletimi sırasında çevredeki doğal vejetasyon yapısı ve fauna üzerine etkileri asgarî düzeye indirmek için alınması gereken önlemler, flora ve fauna için ayrı ayrı olarak aşağıda anlatılmaktadır. Flora Proje sahası ve yakın çevresinde tehdit altında, endemik ya da nadir tür ve habitat bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak, doğal vejetasyon yapısını tahrip etmemek için inşaat ve işletme sırasında proje sahası sınırları dışına mümkün olduğunca çıkılmamasına dikkat edilecektir. 53

54 Fauna Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan fauna türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7 de belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Bern Sözleşmesi Madde 6 ya göre şu hususlar yasaklanmalıdır: Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri; Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek; Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme,geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek; Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak; Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvanlardan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti. 54

55 Madde 7 ye göre ise alınacak önlemler aşağıda verilemektedir: Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslar belirlenmelidir, Yabanî hayvanların canlı veya cansız olarak satışı, satmak amacıyla elde bulundurulması ve nakledilmesi veya satışa çıkarılması uygun şekilde düzenlenmelidir Meteorolojik ve Đklimsel Özellikler Bu ÇED raporunun konusunu oluşturan katı atık düzenli depolama tesisinin kurulacağı alana en yakın meteoroloji istasyonu olan Kars meteoroloji istasyonu (enlem: 40º37', boylam: 43º06'), proje sahasının mevcut meteoroloji istasyonlarına olan uzaklıkları göz önüne alınarak, etki alanının meteorolojik ve iklimsel özelliklerinin en iyi şekilde ortaya konulabilmesi amacıyla seçilmiştir. Bu bölümde, Kars meteoroloji istasyonundan sağlanan uzun yıllar ( ) verileri değerlendirilmiştir. 55

56 3.6.1 Hakim Rüzgâr Yönünün Yerleşimlere Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Bölgenin hâkim rüzgâr yönü güney-güneybatılıdır (SSW). Proje sahası ise, en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin 4 km kadar kuzeydoğusunda kalmaktadır. Ayrıca, proje sahası ile il merkezi arasında bir dağ bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kars Katı Atık Depolama Tesisi nin hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla il merkezinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir Bölgenin Genel Đklim Koşulları, Sıcaklık Dağılımı, Yağış Dağılımı. Bölgenin Genel Đklim Koşulları Denizlerden uzak ve yüksek olan Kars ili, sert bir karasal iklimin etkisi altında kalır.gün içindeki ve mevsimler arasındaki sıcaklık farkları yüksektir. Kışlar erken başlayıp geç sona erdiği için, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri hissedilemeyecek kadar kısa sürer.kışlar soğuk ve karlı, yazlar ılık ve yağışlı geçer. Đlde, ülkemizin diğer yörelerinde rastlanmayan bir yağış rejimi etkili olur. Sisli ve donlu geçen kış, en az yağış düşen mevsimdir. Ülkemizin büyük bir bölümünde kurak geçen yaz ise Kars ta en yağışlı mevsimdir (Türkiye Đller Ansiklopedisi, 2005). 56

57 Bölgenin Sıcaklık Dağılımı Kars meteoroloji istasyonundan elde edilen aylık en yüksek, ortalama ve en düşük sıcaklık değerlerinin aylık değişimleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. Yukarıdaki şekilde de görülebileceği üzere, il bazında yıllık ortalama sıcaklık 5,6ºC dir. En sıcak ay, ağustos (ortalama 18,5ºC), en soğuk ay ise ocaktır (ortalama -8,9ºC). Đlde görülen en yüksek sıcaklık değeri 35,4ºC ( ), en düşük sıcaklık ise -32,2ºC ( ) olmuştur. 57

58 Bölgenin Yağış Dağılımı Kars meteoroloji istasyonu tarafından yılları arasında kaydedilen yağış verileri ışığında belirlenen aylık ortalama yağış değerleri, aşağıda sunulmaktadır. Bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 518,2 mm dir. Yağışın en çok olduğu mevsim, ilkbahar mevsimidir dönemindeki aylık yağış ortalamaları göz önüne alındığında, en çok yağışın mayıs ayında (80,7 mm) ve en az yağışın ise ocak ayında (18,1 mm) olduğu görülmektedir. 58

59 3.6.3 Bölgenin Rüzgâr Dağılımı (yıllık, mevsimlik, aylık rüzgâr yönü dağılımı, yönlere göre rüzgâr hızı, aylık ortalama rüzgâr hızı dağılımı grafiği, en hızlı esen rüzgâr yön ve hızı, fırtınalı ve kuvvetli rüzgârlı gün sayısı) Uzun yıllar ölçümlerine göre bölgede birinci derecede hâkim rüzgâr yönü güney-güneybatılıdır. Kars Meteoroloji Đstasyonu tarafından yapılan ölçümler sonucunda uzun yıllar yıllık ortalama rüzgâr hızı 2,5 m/s dir. 10 yıllık ölçümler sonucunda en hızlı esen rüzgârın yönünün kuzeybatı (NW), hızının ise 25,6 m/s olduğu belirlenmiştir. Söz konusu ölçüm dönemi içinde ortalama 7,0 gün fırtınalı (rüzgâr hızı 17,2 m/s), 69,1 gün ise kuvvetli rüzgârlı (rüzgâr hızı 10,8-17,1 m/s) geçmiştir yılları arasında yapılan ölçümler uyarınca hazırlanan yönlere göre yıllık rüzgâr hızı dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 59

60 60 Kars (Kars) Meteoroloji Đstasyonu Uzun Dönem Yıllık ve Mevsimlik Rüzgâr Günleri

61 3.6.4 Şiddetli Yağış Analizi Kars meteoroloji istasyonu tarafından kaydedilen yağış verileri ışığında gerçekleştirilen şiddetli yağış analizi grafiği aşağıdaki şekil ve tabloda sunulmaktadır. Şiddetli Yağış Analizi (Aylık Değişim) 61 Şiddetli Yağış Analizi (Yıllık)

62 3.7. Koruma Alanları (proje sahası ve etki alanında bulunan duyarlı yöreler ve özellikleri, millî parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma alanları, yaban hayvanı yetiştirme alanları, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar, biyogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri, özel çevre koruma bölgeleri, özel koruma alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, turizm alan ve merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri, Olası Etkileri Proje sahası ve etki alanında, ulusal ve/veya uluslar arası ölçekte korunan bir koruma alanı bulunmamaktadır. Proje sahasına en yakın koruma alanı, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile millî park ilan edilmiş olan Sarıkamış Allahüekber Dağlarıdır ( ha). 62

63 3.8. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı, toprak etüt raporu) Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası nın toprak özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, arazinin orta meyilde, orta derin, orta erozyonlu, taşlı, bazaltik topraklardan oluştuğu belirlenmiştir. Sahanın arazi kullanma kabiliyet durumu derecesi IV tür. Arazinin bir kısmı, hâlihazırda, vahşî depolama sahası olarak kullanılmaktadır. 63

64 Proje Sahası ve Çevresinin Toprak Haritası 64

65 3.9. Orman Alanları Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını da içine alan Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Sarıkamış Orman Đşletme Müdürlüğünün orman varlığı haritası aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. Haritadan da görülebileceği üzere, proje sahası, herhangi bir orman alanı içinde kalmamaktadır. Sarıkamış Orman Đşletme Müdürlüğü Orman Varlığı Haritası 65

66 3.10. Proje Yeri ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi Hava Kirliliği Hava kirliliği, ülkemizde 1990'lı yılların başında fosil yakıtların fazla kullanımından dolayı özellikle kent merkezlerinde etkisini göstermiştir. Türkiye genelinde olduğu gibi Kars de 1998 yılları arasında etkili olmasına karşın son yıllarda kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) değerleri Kısa Vadeli Sınır (KVS) ve Uzun Vadeli Sınır (UVS) değerlerinin altında kalmıştır Su Kaynaklarının Kirliliği Yer Altı Suları Cumhuriyet köyü yakınlarında bulunan kum eleme tesislerinin malzeme temin amacıyla havzanın her tarafını tahrip etmesi dolayısıyla, malzeme alınan yerler sazlık ve bataklık haline gelmektedir. Bu durum Kars'ın içme suyunu karşılayan kuyuların ve yer altı suyunun kaynağı olan Kars çayı havzasını kirletmektedir. Bunun nedenle kum eleme tesisleri için ruhsat almak zorunlu hâle gelmiştir (www.kars.gov.tr). 66

67 Akarsular Đlde akarsu olarak Kars Çayı bulunmaktadır. Akarsu kalitesinin tespiti ve kirlilik parametrelerini belirleyecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır (www.kars.gov.tr). Göller, Göletler ve Rezervuarlar Đlde Çıldır Gölü (bir kısmı Ardahan il sınırlarında yer almaktadır), Aygır Gölü, Kuyucuk Gölü ve Turna gölleri bulunmaktadır. Bu doğal göllerin yanında tek yapay göl ise Arpaçay baraj gölüdür. Göllerin aylık, mevsimlik ve yıllık kirlilik durumları belirleyecek herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (www.kars.gov.tr). Proje kapsamında gerçekleştirilen literatür ve arazi çalışmaları, proje sahası veya yakın çevresinde herhangi bir yer altı ve/veya yüzeysel su kaynağı olmadığını göstermiştir Toprak Kirliliği Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, mevcut durumda katı atık vahşî depolama sahası olarak kullanılmakta olan araziye kurulacaktır. 67

68 4. PROJENĐN ÖNEMLĐ ÇEVRESEL ETKĐLERĐ VE ALINACAK ÖNLEMLER 4.1. Arazinin Hazırlanması Aşamasında Yapılacak Đşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar Đçin Kullanılacakları, Dolgu Đçin Kullanılacaksa Hafriyat ve Dolgu Tabloları Sızıntı suyunun cazibeli akış ile toplanabilmesi ve drene edilebilmesinin temini amacıyla, sızıntı suyu toplama havuzunun sahadaki en düşük kotlu noktaya yapılması gerekmektedir. Zeminin düzenlenmesi esnasında, kazıdan çıkan toprak, dolgu alanlarında kullanılacak ve tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Kazı yapılan alanlar da daha sonra sıkıştırılacaktır. 68

69 Proje sahasında kazı derinliği, ortalama 3 m olarak seçilmiştir. Çöpün depolanacağı sahada gerekli zemin geçirimsizliği sağlandıktan sonra depolama işlemi gerçekleştirilecektir. Kazı faaliyetleri, proje sahasında işletmeye açılacak etaplarda (toplam sekiz etap) kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Toplamda yapılacak kazı miktarı, m³ tür. Bu hafriyatın nihaî örtünün oluşturulmasında kullanılması plânlanmaktadır. Hafriyat malzemesinin dolgu amacıyla kullanılabilirliğinin belirlenmesi açısından, öncelikle doğal malzeme deneyleri gerçekleştirilecektir. Hafriyat malzemesi, ancak bu deneylerden geçmesi durumunda sahada kullanılacaktır. Deneyler sonucunda sahada kullanılamayacağı belirlenen hafriyat atıkları ise, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. 69

70 4.2. Proje Kapsamında Kullanılacak Kilin Miktarı, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Nasıl Taşınacağı, Temin Edileceği Yerdeki Rezerv Kapasitesi, Çevreye Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Zemin ve yüzey geçirimsizlik sistemlerinin parçaları olan mineral (kil) sızdırmazlık ve yalıtım tabakaları için ihtiyaç duyulacak kil miktarı toplam m³ tür. Söz konusu kilin nereden ve nasıl temin edileceği, nasıl taşınacağı ile kil ocağının rezerv kapasitesi gibi bilgiler, projenin detay mühendislik aşamasında kesinlik kazanacaktır. Proje kapsamında kullanılacak kil ocağının ıslahı ile ilgili olarak yönetmeliğin ilgili maddelerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi açısından, ocağın işletmeye kapatılması döneminde detaylı rehabilitasyon plânları hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır. 70

71 4.3. Projenin Yol Açacağı Bitkisel Toprak Kaybı, Projenin Peyzaj Üzerindeki Etkileri ve Alınacak Önlemler Proje sahasında bitkisel toprak kalınlığı, 0-0,5 m arasında değişmektedir. Söz konusu bitkisel toprak, Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 14 uyarınca, alt topraktan ayrı olarak toplanacak ve yeniden kullanılmak üzere proje sahası dahilinde uygun bir yere yığılacaktır. Bitkisel toprağın saklama sürecinde olabilecek kayıplar önlenecek ve toprağın kalitesi korunacaktır. Proje sahasının bir kısmının hâlihazırda vahşî depolama sahası olarak kullanılması, diğer kısmının ise hiçbir peyzaj özelliği taşımayan boş arazi olması nedeniyle, projenin peyzaj üzerinde olumsuz bir etkisi olmasından ziyade, depolama faaliyetlerinin bitmesini müteakiben sahanın yeşillendirilecek olması dolayısıyla ancak olumlu etkisinin olacağı rahatlıkla söylenebilir. 71

72 4.4. Flora, Fauna, Biyolojik Çeşitlilik, Habitat Kaybı Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, yeri itibariyle, flora, fauna, biyolojik çeşitlilik ve/veya habitat kaybına neden olmayacaktır. Bu nedenle, özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak, proje sahasının çevresindeki doğal vejetasyon yapısını tahrip etmemek açısından, inşaat ve işletme sırasında proje sahası sınırları dışına mümkün olduğunca çıkılmamasına dikkat edilecek ve faaliyetler Bern Sözleşmesine uygun olarak yürütülecektir Taşkın Riski ve Alınacak Önlemler Proje sahasında gerçekleştirilmiş bulunan jeolojik etüt sonucunda, sahada yer altı suyuna rastlanmamıştır. Ancak kar ve yağmur sularının oluşturabileceği muhtemel yüzey sularının sahadaki etkisi göz önünde bulundurularak, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası çevresinde gerekli drenaj ağı oluşturulacaktır. 72

73 4.6. Depolama Tesisinin Tasarımı, Zemin Geçirimsizliği, Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması Đçin Yapılacak Đşlemler, Drenaj Đle Đlgili Đşlemler, Alınacak Drenaj Önlemleri, Düzenli Depolama Alanına Ait Üst Örtü ve Zemin Suyu Drenaj Tabakası Plân ve Kesit Bilgileri, Üst Yüzey Geçirimsizlik Tabakası, Taban ve Üst Yüzey Geçirimsizliğinin Kesitleri Zemin Geçirimsizlik Sistemi Zemin geçirimsizlik sistemi, mineral tabaka ile drenaj tabakasının bir birleşimidir. Zemin geçirimsizlik sisteminin yapısı aşağıdaki gibidir: mineral (kil) sızdırmazlık tabakası koruma tabakası (ince agrega ile karıştırılmış bitümlü malzemenin serpilmesi) drenaj örtüsü drenaj tabakası 73

74 4.6.2 Yüzey Geçirimsizlik Sistemi Depolama işlemi esnasında, depolanan atıklar en yüksek kota ulaştıklarında atıkların üzeri yüzey geçirimsizlik sistemini de içeren bir nihaî örtü ile kaplanacaktır. Yüzey Kars Belediyesi Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası geçirimsizlik sistemine en fazla %33 eğim verilecektir. Düzenli depolama sahasındaki eğimler, oturma sonrasında muhtemelen %8 ile %10 arasında olacaktır. Yüzey geçirimsizlik sisteminin yapısı en alttan yukarıya doğru olmak üzere aşağıdaki düzende olacaktır: Dengeleme tabakası Mineral geçirimsizlik tabakası Drenaj tabakası Filtre tabakası Tarım toprağı 74

75 4.6.3 Yüzey Suyunun Toplanması Kirlenmemiş yüzey suyu; giriş alanı ve çevre yolunun beton kaplamalı yüzeyleri, kapatılmış depolama alanları, işletmede olmayan depolama sahası alanları ve çevre alanlardan gelen yağış sularını kapsamaktadır. Đşletmede olmayan alanlar ise zeminin kabaca şekillendirildiği, zemin yalıtım sisteminin yeni oluşturulduğu ve kullanılmayan depolama alanlarıdır. Sızıntı suyunu en aza indirebilmek için, depolama işlemi için o an kullanılmayan alanların üzeri ince bir folyo ile geçici olarak kapatılacaktır. Düzenli depolama sahası çevre yolunun inşası esnasında, çevreden aynı zamanda giriş alanı ve tesis alanından da gelen yağış sularının tutulabilmesi amacıyla yolun dış kenarına drenaj hendekleri tesis edilecektir. 75

76 4.7. Proje Kapsamında, Đnşaat ve Đşletme Döneminde Su Temini Sistemi Plânı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları, Alan Çevresinde Bulunan Yer Altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler (drenaj sisteminden toplanan suyun miktarı, karakteristiği, arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, işletme şekli, arıtım sonucu ulaşılacak değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde verilmesi, sızıntı suyu depolama havuzu plân ve kesit bilgileri, arıtma çamurunun bertarafı ile depo gaz çıkışının miktarı, kontrolü, değerlendirilmesi ve uzaklaştırma yöntemleri) Projenin inşaat ve işletme döneminde ihtiyaç duyulacak olan su, her iki aşamada çalışacak personelin ihtiyaçları ile sınırlıdır. Đnşaat faaliyetlerinin en yoğun olacağı dönemde 20 kişinin çalışacağı ve kişi başına düşen günlük su tüketim değerinin 150 L/gün olacağı kabulü ile inşaat aşaması günlük azamî su ihtiyacı 3 m³ olarak hesaplanmıştır. 76

77 Đşletme aşamasında ise 17 kişi çalışacaktır. Bu durumda, personel tarafından kullanılacak olan suyun miktarı 2,5 m³/gün dür. Ancak, işletme aşaması su ihtiyacının hesaplanmasında tekerlek yıkama ünitesi de hesaba katılmalıdır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası için yapılan hesaplamalarda sahaya giriş yapacak çöp kamyonu sayısının azamî 15 olacağı belirlenmiştir. Tekerleklerin temizlenmesi için araç başına 100 L su kullanılacağı kabulü ile, araç yıkama ünitesinde kullanılacak su miktarının 1,5 m³/gün olduğu hesaplanabilir. Bu durumda, işletme aşamasında sahada kullanılacak olan su miktarı azamî 4 m³/gün olacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında ihtiyaç duyulacak olan kullanma suyu, şehir su şebekesinden temin edilecek, proje sahasına tankerler vasıtasıyla taşınacaktır. 77

78 Projede çalışacak personel tarafından tüketilecek suyun tamamının atıksuya dönüşeceği şeklinde olan en kötümser yaklaşım değerlendirilirse, azamî atıksu miktarının inşaat dönemi için 3 m³/gün, işletme dönemi için ise 4 m³/gün mertebesinde olacağı söylenebilir. Meydana gelecek olan atıksular evsel nitelikli olup, inşa edilecek olan bir sızdırmaz fosseptikte toplanacak ve gerekli aralıklarla bir vidanjör tarafından alınarak ilgili Kars Belediyesi tarafından belirlenen şekilde deşarj edilecektir. Kullanılacak olan fosseptikler ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası Đnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 78

79 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisleri için belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartları, Tablo da sunulmaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında sızıntı suyunun arıtılması için basit bir biyolojik ön arıtma ve buharlaştırma (sızıntı suyu havuzunda) uygulaması ile sızıntı suyunun geri devredilmesi sistemi önerildiğinden, herhangi bir alıcı ortama deşarj söz konusu değildir. 79

80 4.7.1 Drenaj Suyu Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında kurulacak olan drenaj sistemi hakkında bilgi verilmiş idi. Söz konusu kısımda da belirtildiği üzere, yağmur suyu drenaj kanalında toplanarak tahliye edilecek olan su, tek bir noktada toplanacak ve araziye bırakılacaktır. Proje henüz ön mühendislik aşamasındadır ve drenaj sisteminden toplanacak suyun miktarı, karakteristiği vb. hususlar, detay mühendislik aşamasında ele alınacaktır Sızıntı Suyu Düzenli depolama sahalarında oluşan sızıntı suyu miktarı, yağış miktarı, atıkların hacminin azaltılmasında kullanılan sıkıştırma ekipmanları ve atıkların özelliklerine bağlıdır. Genel olarak, sızıntı suyu miktarı, yağış miktarının yaklaşık %25'i (örneğin yıllık yağış miktarı 700 mm ise sızıntı suyu yaklaşık 5 m³/ha.gün) olarak kabul edilebilir. Bu durumda; Kars ili için yıllık yağış miktarı = 499,1 mm olduğuna göre, Sızıntı suyu miktarı = 3,4 m3/ha.gün olmaktadır. 80

81 4.7.3 Arıtım Çamuru Arıtma çamuru, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında belirlenecek ayrı bir bölümde depolanarak bertaraf edilecektir Depo Gazı Organik maddelerin anaerobik (havasız) ortamda ayrışması depo gazının oluşmasına yol açar. Oluşacak bu gazın tahliye edilmemesi durumunda patlama gibi ciddî tehlikelerin oluşması söz konusudur. Bu nedenle bir gaz giderme sistemi tesis edilecektir. Etkin bir gaz giderme sisteminin kurulması ile oluşan depo gazının yaklaşık %50 sinin toplanması mümkün olacaktır. Düzenli depolama sahasındaki depo gazı, düşey gaz toplama sistemi yardımıyla aktif olarak bertaraf edilecektir. 81

82 4.8. Projenin Đçme Suyu Temin Edilen Yapılar Üzerindeki Etkileri Projenin inşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak olan suyun miktarının çok düşük olması nedeniyle içme suyu temin edilen yapılar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. 82

83 4.9. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Plânı, Bu Plânın Uygulanması Đçin Yapılacak Đşlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri Sahanın işletilmesi için gerekli (atölye, garaj, pompa sistemlerinde kullanılmak üzere gibi) elektrik bağlantısı gereklidir. Düzenli depolama sahasına uygun bir elektrik hattı tesis edilecektir. Abonelerin elektrik şebekesine bağlantısını tesis etmekten TEDAŞ sorumludur. Raporun çeşitli kısımlarında da bahsedildiği üzere, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi, henüz ön mühendislik aşamasındadır. Proje kapsamındaki elektrifikasyon plânı, bu plânın uygulanması için yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler, enerji nakil hatlarının geçirileceği yerler ve trafoların yerleri, bunların güçleri vb. bilgiler, ancak detay mühendislik aşamasında verilebileceğinden, bu başlık altında bahsedilebilecek başka bir husus bulunmamaktadır. 83

84 4.10. Depolama Sahasında Kötü Hava Şartlarında (yağışlı, soğuk, kuru vb.) Yapılacak Çalışmalar Kötü hava şartlarında, katı atık düzenli depolama sahasında çalışan işçiler etkileneceklerdir. Bu koşullardan etkilenmemeleri için çalışan işçilere özel kıyafetler verilecek ve tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Đşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri eksiksiz olarak uygulanacaktır. Depolama sahasında çalışacak tüm makineler, sürücülerin soğuk havaya maruz kalmasını engellemek açısından, kabinli olarak seçileceklerdir. 84

85 4.11. Proje Kapsamında Đnşaat ve Đşletme Aşamasında Meydana Gelecek Katı Atık, Tehlikeli Atık, Tıbbî Atık Cins ve Miktarları, Bu Atıkların Bertaraf Şekilleri Evsel Nitelikli Katı Atıklar Đnşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personelin yöreden temin edilecek olması nedeniyle, sahada barınma olmayacaktır. Bu nedenle, kişi başına düşen günlük katı atık miktarı 0,5 kg mertebesinde kalacaktır2. Dolayısıyla, inşaat personeli sayısının azamî 20 kişiye çıkacağı kabulü ile meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarının 10 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Đşletme aşamasında oluşacak cam, kağıt, plastik gibi evsel nitelikli katı atık miktarının da 8,5 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Söz konusu evsel nitelikli katı atıklar, günlük olarak toplanarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uygun bir şekilde, depolama sahasında bertaraf edilecektir. 85

86 Atık Yağlar Kars Katı Atık Düzenli depolama Sahasının inşası ve işletilmesi esnasında oluşacak atık yağlar, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde taşınacak, depolanacak ve bertaraf edilecektir. 86

87 Tıbbî Atıklar 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 180 uyarınca, Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerin sıhhi ahvaline bakmak üzere bir veya müteaddit tabibin sıhhî murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler ve kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahalli ve beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabı ile hastane açmaya mecburdurlar. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesinin inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personel sayısı, yukarıda sunulan madde ile belirlenmiş personel sayılarından çok daha düşüktür. Dolayısıyla, herhangi bir acil durumda ilçe merkezinde yer alan hastanelerden yararlanılacak ve proje kapsamında tıbbî atık oluşumu söz konusu olmayacaktır. 87

88 4.12. Proje Kapsamında Đnşaat ve Đşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların Taşınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları, Bu Đşler Đçin Kullanılacak Aletler ve Makineler Projenin inşaat dönemlerinde herhangi bir parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve/veya toksik malzeme kullanımı olmayacaktır. Düzenli depolama sahalarının işletilmesi sırasında zamana bağlı olarak çıkacak depo gazları, ağırlıklı olarak CH4, CO2, N2, O2, H2S, NH3, H2 ve eser elementlerden oluşmaktadır. Bunlardan CH4 ve CO2 nin parlayıcı / patlayıcı özelliği vardır. Söz konusu depo gazlarının çıkışı için gaz bacaları kurulacaktır. 88

89 4.13. Tesiste Oluşabilecek Koku, Toz, Haşere ve Sinek Üremesine Karşı Alınacak Önlemler Tesis sahasının yerleşimlere olan uzaklığı ve arada doğal engellerin bulunması nedeniyle sahadan kaynaklanacak tozun herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yine de, depo sahasında çalışan makinelerden kaynaklanacak tozumanın önlenebilmesi için, kurak mevsimlerde, çalışılan alanlar sulanacak ve böylece, toz bastırılacaktır. 89

90 Koku ile ilgili yapılan değerlendirmeler, mevcut düzenli depolama sahalarından elde edilen tecrübelere göre yapılmıştır. Genel olarak, düzenli depolama sahalarının 500 m den uzağında koku hissedilmemektedir. Ama bazı atmosferik ve topoğrafik koşullar, kokunun 1 km mesafede hissedilmesine sebep olabilmektedir. Düzenli depolama sahasına en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin sahaya yaklaşık 4 km mesafede yer alması, arada doğal bir engel oluşturan bir dağın bulunması ve hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla, tesiste oluşacak kokunun il merkezine ulaşması söz konusu değildir. 90

91 Düzenli depolama sahasının en önemli etkilerinden biri de kara sinek oluşumudur. Söz konusu haşerenin kuluçka dönemi 5 ila 7 gün olduğundan, yaklaşık 2 m yüksekliğinde dolgusu tamamlanan kısımların üstü örtülerek, kara sineklerin çevreye yayılması daha kuluçkadan çıkmadan önlenecektir. Bu şekilde ara örtü kullanımı, çöplerin oksijenle olan temasını keseceğinden, koku meydana gelmesini de engelleyecektir. 91

92 4.14. Proje Kapsamında Đnşaat ve Đşletme Döneminde Đşler Nedeni Đle Meydana Gelecek Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültüyü Azaltmak Đçin Alınacak Önlemler Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, ÇGDYY Ek-VII de sıralanan Gürültü Kontrol Đzin Belgesine Tabi Đşletmeler kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, ÇGDYY Madde 10 da sıralanan hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür. Arazinin hazırlanmasında çalışacak makine ve ekipmanlara ait eşdeğer gürültü seviyeleri (Leq), tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği (GKY) Ek-1 de belirlenmiş olup, Tablo da verilmektedir. Đnşaat faaliyetleri için gerçekleştirilen gürültü hesaplamasında en kötü durum göz önüne alınarak açık alanda çalışacak araçların aynı anda kullanılacağı varsayımı benimsenmiştir. Gerçek değerlerin bundan daha düşük olacağı aşikârdır 92

93 Bütün iş makinelerinin çalışması halinde uygun hesaplama yöntemleri kullanıldığında dba olarak saptanmıştır 93

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı