OVACIK ALTIN MADENİNDEKİ ATIK DEPOLAMA TESİSLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OVACIK ALTIN MADENİNDEKİ ATIK DEPOLAMA TESİSLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1"

Transkript

1 OVACIK ALTIN MADENİNDEKİ ATIK DEPOLAMA TESİSLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Vedat Oygür*, Caner Zanbak ** * Normandy Madencilik A.Ş., Arjantin Cad. No.15, GOP, ANKARA, TÜRKİYE ** Çevre Danõşmanõ, Türkiye Kimyasal Madde İmalatçõlarõ Birliği, Değirmen Sokak. No: 19/9, Kozyatağõ 81090, İSTANBUL,TÜRKİYE ÖZ Ovacõk Altõn Madeni Türkiye nin batõsõnda İzmir in yaklaşõk 100 km kuzeyinde bulunmaktadõr. Maden, çok uzun bir izin alma sürecini takiben, Mayõs 2001 de deneme işletmesine geçmiştir. İşletme altõn ve gümüşün eldesi için tanklarda uygulanan kapalõ devre siyanür liç teknolojisi ile ardõndan karbon absorblama(cip) sõyõrma teknolojisini kullanmaktadõr. Liç prosesinin ardõndan atõklar, atõk havuzuna deşarj edilmeden önce INCO prosesi kullanõlarak kimyasal arõtmaya ve ağõr metaller için duraylama işlemine tabi tutulmaktadõr. Atõk havuzuna deşarj edilen arõtõlmõş atõksu içindeki siyanür miktarõ ortalama 0,2 mg/lt olup, T.C. Çevre Bakanlõğõ tarafõndan konulan 1 mg/lt ve Birleşmiş Milletler tarafõndan önerilmiş bulunan 50 mg/lt siyanür üst sõnõr seviyelerinin çok altõnda kalmaktadõr. Arõtõlmõş atõklar, kaya dolgu seddeleri olan bir atõk havuzunda stoklanmaktadõr. Havuzun tabanõ, kil ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) jeomebrandan oluşan kompozit bir astar sistemi ile kaplanmõştõr. Havuzdaki durusu, proseste yeniden kullanõlmak üzere geri pompalanmaktadõr. Durusuyun anõlan geri dönüşü nedeniyle ortama herhangi bir su deşarjõ yapõlmadõğõ gibi tesisin taze su ihtiyacõ da asgariye inmektedir. Söz konusu atõk havuzunun izinler alõnmadan önce yapõlan değerlendirmesi, aşağõda sõralanan emsalsiz özellikleri ile, uygulamada baraj mühendislik standartlarõ ile küresel çevre mevzuatõnõn gereklerini yerine getirmenin ötesinde onlarõ aşmõş olduğunu göstermiştir. Bu özellikler: Kaya dolgu atõk havuzu yapõsõ - yerel su barajlarõndan daha üstün emniyet faktörüne sahiptir. Kompozit astar atõk havuzundan sõzõntõyõ önlemektedir, Atõklarõn kimyasal arõtõmõ - havuzda depolanan atõksuda CN seviyesi 1 ppm in altõna düşmüştür, Yüzey sularõna sõfõr deşarj - atõk suyun tamamõnõn geri kazanõmõ. İşletmeye nihai izin verilmeden önce, bir uluslararasõ müşavirlik şirketi tarafõndan, birisi tesisin siyanür döngüsü, diğeri atõk havuzu ve sedde güvenliği olmak üzere iki, TÜBİTAK tarafõndan çevresel risk ve teknoloji değerlendirme konularõnda bir olmak üzere üç risk değerlendirme etüdü yapõlmõştõr. Bu etüdler, proje tasarõmõnõn, tüm ulusal çevre standardlarõna, mukayese edilebilir projelerde uygulanan uluslararasõ ilgili standardlara uygun olduğu gibi, bazõ alanlarda uygulanan ve gerekli görülen şartlarõ aştõğõnõ göstermiştir. Çevresel izleme sonuçlarõ da işletmenin tum ulusal ve uluslararasõ çevre standardlarõna tam uygunluk sağladõğõnõ göstermektedir. Bu bildiri, Mayõs 2001 den beri işletme faaliyetini sürdüren Ovacõk Altõn Madeninin tasarõm kriterlerini, işletme özellikleri ve tesisin gerek bir bütün olarak ve gerekse atõk havuzunun performansõnõn çevreye uyumunun genel bir görünümünü sunmaktadõr. ANAHTAR KELİMELER Siyanür; çevresel değerlendirme; altõn madenciliği; maden atõklarõ; atõk havuzlarõ. 1 Uluslararasõ Katõ Atõk Birliği (ISWA) tarafõndan Temmuz 2002 de düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Uygun Çevre ve Katõ Atõk Yönetimi ve Teknolojileri Kongresi nde sunulan ve bildiriler kitabõnõn 4. cildi, sayfalarõnda yayõmlanan bildirinin Türkçe çevirisidir.. 1

2 GİRİŞ Kõymetli metallerin madenciliğinde, nadir metalllerin kimyasal bir işlemle (liç) eldesinden önce, ince taneciklerini serbestleştirmek için cevherin kõrma ve öğütme işlemine tabi tutulmasõ söz konusudur. Altõn ve gümüş cevherlerinin liç işleminde kullanõlan birincil kimyasal NaCN veya KCN dir. Kullanõlan liç teknikleri ise yõğõn liçi (açõk bir alanda kõrõlmõş cevher üzerine uzun sürelerle siyanür çözeltisi püskürtülerek yõğõn halinde işleme tabi tutulmasõ) veya öğütülmüş cevhere kapalõ tanklar içinde uygulanan vat havuz- veya tank liçi (kesikli süreç). Nadir metallerin alõnmasõndan sonra geriye kalan ana kayacõn öğütülmüş taneleri (atõklar) uygun bir şekilde bertaraf edilmek zorundadõr. Atõklar, maden sahasõ içinde üretildikçe gelen atõk malzemesi ile inşa edilen veya üretim başlamadan önce gerçekleştirilmiş olan yapõlar ardõnda oluşturulan belirli tahdit alanlarõna (atõk havuzu) dökülür. Atõk havuzlarõnõn birincil amaçlarõ: a) Katõ atõk taneciklerinin güvenli bir şekilde stoklanmasõ, b) Atõklar içindeki kimyasallarõn kontrol altõnda tutulmasõ ve içindeki suyun proseste kullanõlmak üzere geri kazanõmõ c) Kimyasallarõn çevreye (hava, toprak, yüzey veya yeraltõ suyu) yayõlmasõnõ önlemek. Atõk havuzlarõnõn inşasõnda yaygõn olarak kullanõlan malzemeler şunlardõr: Atõk malzemesi - Mansab, Memba ve Orta Eksen metotlarõ Toprak veya kaya dolgu - Su tutma yapõlarõna benzer yapõlar Atõk içindeki kimyasallarõn tahdit edilmesi, havuzun tabanõna yerleştirilen (doğal veya yapay) su geçirimsiz malzeme tabakalarõ ve baraj mühendisliği uygulamalarõnda kullanõlan uygun ilave yapõlar ile gerçekleştirilir. Atõk havuzlarõnõn tasarõmõ aynõ zamanda şu uygun çevre izleme ve acil durum özelliklerini de içerir: a) yönetime işletmenin çevresel performansõ ve ortaya çõkan istenmiyen eğilim veya problemleri çözebilecek acil durum planlarõ sunmak ve b) Yürürlükteki mevzuatõn gereklerini yerine getirmek. OVACIK ALTIN MADENİNİN ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ovacõk Altõn Madeni, Newmont Şirketinin %100 sahibi olduğu Normandy Madencilik A.Ş.nin uhdesindedir. Maden, Türkiye nin batõsõnda Ege sahilinden 15 km içerde, İzmir in 100 km kuzeyi, Bergama nõn yaklaşõk 12 km batõsõndadõr. Maden ve işletme tesisleri toplam 100 hektarlõk bir alan üzerine oturmaktadõr. Ovacõk yatağõnõn halihazõrdaki kaynak tahminleri 24 t altõn ve 24 t gümüştür. Yõlda 3 ton altõn ve 3 ton gümüş üretimi yapõlarak 8 yõllõk bir işletme planlanmõş bulunmaktadõr. Maden, açõk ve yeraltõ işletmelerinden çõkarõlacak yõlda ton cevheri işlemek üzere tasarõmlanmõştõr. Altõn ve gümüşün kazanõmõ için cevher siyanür liç tankõ na beslenmeden önce kõrõlõp öğütülür; bu işlemin ardõndan karbon adsorplama (CIP)/ sõyõrma devreleri gelir. Altõn içeren çözelti bir tankta biriktirilerek elektro kazanõm hücrelerine gönderilir. Katotta biiriken altõn ve gümüş karõşõmõ, yüksek basõnçlõ su ile katotlardan ayrõlõr, izabe işlemine tabi tutulmadan önce filtre edilerek kurutulur. İzin alma ile ilgili hususlar Tesis ve altyapõsõ, ilgili mevzuat ve TC. Çevre Bakanlõğõ ile yapõlan protokole göre verilmiş olan izin ve ruhsatlara uygun olarak Aralõk 1997 de tamamlanmõştõr. Bu sõrada proje karşõtlarõnõn daha alt mahkemece reddedilmiş olan dava dilekçesi Danõştay a ulaşmõştõr. Mayõs 1998 de Mahkeme, tesisin o zamanki tasarõm şartlarõnõ göz önünde bulundurarak maden tesisinde muhtemel risk faktörleri olduğu gerekçesiyle izin sürecini durdurmuştur. Maden sahibi mahkeme kararõnda bahsi geçen her bir risk faktörünü etüd ederek, anõlan risk faktörlerini azaltõcõ ek düzenleyici tedbirler almõştõr. Uluslararasõ müşavirlik şirketi (Golder Associates 1998) tarafõndan yapõlan risk değerlendirmesi sonuçlarõ ve en son TÜBİTAK tarafõndan yapõlan toplam çevresel risk ve 2

3 teknoloji değerlendirme raporu, yenilenen tesisin tüm ulusal mevzuat gerekleri ile benzer projelerde uygulanan ilgili uluslararasõ standardlarõ tümüyle yerine getirdiğini, aslõnda bu standart ve normlarõ bazõ alanlarda geçtiğini teyit etmiştir. Risk azaltõcõ önlemlerin ispatlanmasõ dikkate alõnarak izin süreci devam etmiş ve deneme işletmesi izni Nisan 2001 de ilgili makamlarca verilmiştir. Atõklarõn toksikliğinin giderilmesi prosesi Şekil 1 deki akõm şemasõ tesisin su döngüsü ve atõk arõtma prosesini özetlemektedir. CIP kalõntõsõ atõk havuzuna deşarj edilmeden önce iki kademeli INCO SO 2 /Hava prosesi marifetiyle detoksifiye edilmektedir: Birinci kademede serbest veya zayõf asitte çözünebilir siyanürü (CN WAD ) oksitlemek için SO 2 ve hava kullanõlõr. Reaksiyona katalizör etki yapmasõ ve kalõntõ demir siyanürü çözünmeyen tuz olarak çökeltmek için bakõr sülfat ilave edilir. İkinci kademede arsenik ve antimuanõ çökeltmek için ferrik sülfat kullanõlõr. Çözeltideki ağõr metaller çözünmeyen tuzlar veya hidroksitler şeklinde çökeltilir. CEVHER SU KİREÇ SODYUM SİYANÜR ALTIN TESİS SU Siyanür 144ppm KİREÇ INCO / SİYANÜR BOZUNDURMA AĞIR METAL DURAYLAMA SO 2 /HAVA FERRIK SULFAT Siyanür 0,33ppm SU ATIK HAVUZU SIFIR DEŞARJ Siyanür 0,19ppm Şekil 1. Ovacõk Altõn Madeni Akõş Şemasõ Madende yapõlan ve on ay süren deneme çalõşmalarõ atõk havuzuna deşarj edilen arõtõlmõş atõksuda siyanür seviyesinin 0,2 mg/lt altõnda olduğunu göstermiştir. Bu seviye T.C. Çevre Bakanlõğõ tarafõndan öngörülen azami 1 mg/lt CN seviyesinin altõndadõr. Birleşmiş Milletler Çevre Programõ (BMÇP) kõsa bir süre önce atõk havuzlarõnda 50 ppm lik azami siyanür seviyesinin çevre güvenliği açõsõndan yeterli olabileceğini açõklamõştõr (UNEP, 2000). Siyanür seviyesinin yetkili makamlarca sõk ve ayrõntõlõ izlenmesine istinaden, madenin Mayõs 2001 den beri çok sõkõ izin gereklerine tamamiyle uyum içinde olduğu anlaşõlmaktadõr (Şekil 2). 3

4 Mart 2002 Atõk havuzu geri dönüşüm suyu Şubat 2002 INCO çõkõşõ atõksu Ocak 2002 Aralõk 2001 Kasõm 2001 Ekim 2001 Eylü 2001 Ağustos 2001 Temmuz Aylõk Ortalama CN WAD Konsantrasyonu (mg/l) Çevre Bakanlõğõ taahhütü sõnõr değeri Şekil 2. Ovacõk Altõn Madeni Atõk Havuzunda Ölçümü Yapõlan Siyanür Seviyeleri (Yetkili Resmi Makamlarca Yapõlan Analiz Verileri) Atõk Havuzu Atõk havuzu, zenginleştirme tesisi bitişiğindeki küçük bir vadide inşa edilmiştir. Havuz, vadiyi, 1,6 milyon m 3 atõk için stoklama imkanõ sağlayan iki kaya dolgu sedde ile enine kesmektedir (Şekil 3). Stok sahasõ, seddelerle birlikte 15 hektarlõk bir alan kaplamaktadõr. Yağõş suyu Toplama havuzu Memba seddesi Katõ atõk kapasitesi: 1.6 million m 3 Emniyet payõ 2 m tesise Mansab seddesi Kuşaklama kanalõ Atõk2 milyonm 3 1/3.5 1/13 30 m 400 m Su toplama kulesi 220 m 180 m Gözlem Kuyularõ ve pompa bileşik astar sistemi detayõ katõ atõk kum ve çakõl tabakasõ sõkõştõrõlmõş kil tabaka sõkõştõrõlmõş kil tabaka doğal zemin su toplama borusu jeomembran Ovacõk Altõn Madeni Atõk Havuzu Afet İşleri yönetmeliği 1. Derece deprem bölgesi inşaat şartlarõna göre projesi hazõrlandõ. Proje, DSİ tarafõndan onaylandõ. İnşaat DSİ kontrolünde yapõldõ. İnşaatõn projesine uygun olarak tamamlandõğõ DSİ tarafõndan rapor edildi. Şekil 3. Ovacõk altõn Madeni Atõk Havuzu Maden, azami zemin ivmesinin 0,4g olduğu bir deprem bölgesinde yer almaktadõr. Atõk havuzu seddeleri, Türk Deprem Yönetmeliği ne uygun olarak tasarõmlanmõş ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafõnden onaylanmõştõr. Jeoteknik açõdan seddeler, depremin oluşturacağõ 0,6g şiddetindeki yatay bir ivmeye dayanacak şekilde tasarõmlanmõştõr (Golder Associates, 1998). Atõk havuzunun ana seddesinin mansabõ yönündeki şevi üzerine ana 4

5 kayaç ve örtü tabakasõnõn yerleştirilmesi ile anõlan şev açõsõ 10 den daha düşük bir değer almõş, böylece seddenin emniyet faktörü 2,7 üzerinde gerçekleşmiştir (TÜBİTAK, 1999). Atõk havuzunun tabanõ, 50 cm derinliğinde sõkõlaştõrõlmõş kil, üzerinde 1,5 mm kalõnlõğõnda yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) mamul jeomembran, üzerinde 20 cm kalõnlõğõnda sõkõlaştõrõlmõş ikinci bir kil tabakasõ ve en üstte 20 cm kalõnlõğõnda süzme amaçlõ bir çakõl tabakasõndan oluşan bileşik bir astar sistemi ile kaplanmõştõr. Çakõl tabakasõ içine, durusunun dekantasyon kulesine toplanmasõnõ sağlayacak şekilde drenaj borularõ yerleştirilmiş olup, durusu buradan yeniden kullanõlmak üzere tesise geri pompalanmaktadõr (Şekil 3). Su kalite analizleri için ana seddenin mansabõ istikametinde bulunan altõ gözlem kuyusundan aylõk olarak yeraltõ suyu numuneleri alõnmaktadõr. Su Yönetimi Ovacõk atõk havuzu tasarõm kriterleri ve yönetim sistemi çevre ortamõna sõfõr su deşarjõ esasõna göre yapõlmõştõr. İşletme net bir su tüketicisi olduğu için bu mümkün olmaktadõr. Zira, arazinin yõllõk ortalama yağõş ve buharlaşma miktarlarõ sõrasõyla 728 mm ve mm dir. Üst seddenin bulunduğu noktada su toplama havzasõ yaklaşõk 0,6 km 2 dir. Bölgede gözlemlenen en yoğun yağõş sõrasõnda hesaplanan azami taşkõn deşarjõ, birinci saat için 24,6 m 3 /s dir. Böylesi aşõrõ bir yağõş halinde, su toplama havzasõndan gelecek su, üst seddenin önünde bulunan yüzey taşkõn sularõ havuzunda biriktirilecektir. Biriken su, ya atõk havuzuna pompalanacak, ihtiyaçtan fazla ise, havuzun kuzey tarafõnda inşa edilmiş bulunan derivasyon kanalõna verilecektir. Su yönetimi planõ, yeraltõ madeninden gelebilecek muhtemel fazla suyun kontrolünü de içermektedir. Tesis-Atõk Havuzu Sistemi net bir su tüketicisidir ve proses suyu ihtiyacõ nedeniyle su ilavesi gerekeceğinden madenden çõkacak sular, zenginleştirme tesisine gönderilecektir. Sistemin ihtiyacõ ötesinde yeraltõ madeni veya açõk işletmeden gelecek fazla su, uygun fiziksel veya kimyasal arõtma işlemine tabi tutularak Su Kirliliğini Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak ortama deşarj edilecektir. Bununla beraber, ana kayaçta ağõr metallere raslanmadõğõ için yeraltõ işletmesi veya açõk işletmeden çõkacak suyun arõtõlmasõna gerek olmayacağõ beklenmektedir. Ovacõk cevheri ve pasasõ üzerinde yapõlan Asit Kayaç Drenajõ (ARD) deneylerine göre maden sahasõnda bulunan pasa asit kayaç drenajõ verecek türden değildir (Şekil 4) (MAPTEK, 1999). Nötralizasyon potansiyeli (tcaco 3 eşdeğeri) asit üretme potansiyeli yok Asit üretme potansiyeli (tcaco 3 eşdeğeri) geçiş zonu 1:1 1:3 asit üretme potansiyeli var AKD oluşum koşullarõ Aşağõdaki koşullarõn birarada bulunmasõ gerekir: 1) Kayanõn kükürt (S 2- olarak) içeriğinin >% 0,25 olmasõ, 2) Kükürt içeren kayanõn havanõn oksijeni ve nem ile temas etmesi 3) Kayanõn, oluşan asiti dengeleme kapasitesinin bulunmamasõ. Örneklerin tümünde: S 2- değerleri <%0,25 (asit üretme potansiyeli için limit değer) ph değerleri >4 (asit üretme potansiyeli için düşük risk sõnõrõ limit değeri) Ovacõk Altõn Madeni nde üretilen cevher ve dekapajõn asit üretme potansiyeli yoktur Şekil 4. Ovacõk Altõn Madeni Asit Kaya Drenajõ (ARD) Potansiyeli Deney Sonuçlarõ. 5

6 Rehabilitasyon (õslah) Çalõşmalarõ Şartlarõ, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek yapõlan protokollere göre madenin kapanõşõnda açõk ocak ve atõk havuzu alanlarõ rehabilite edilerek yeşillendirilecektir. Mümkün olduğu ölçüde rehabilitasyon, işletme ile eş anlõ olarak yürütülecektir. İnşaat sõrasõnda alõnacak üst toprak, daha sonra yapõlacak rehabilitasyon için saklanacaktõr. Madenin kapatõlmasõ ve rehabilitasyonunun kavramsal planõ hazõrlanmõş olup, her yõl gözden geçirilecektir. Maden sahasõ, Devlet Su İşleri ve Orman Bakanlõğõ ile yapõlan protokol uyarõnca rehabilite edilecektir. Madenin kapatõlmasõnõn ardõndan atõk havuzuna sõrasõyla kaya, çakõl, kil ve üst toprak serilecek ve ardõndan ağaçlandõrõlacaktõr. Maden işletmeye alõnmadan önce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, işletme izni protokolüne uygun olarak, madenin rehabilitasyonunu ve kapatõlmasõnõ sağlamak amacõyla bir güvence bonosu verilmiştir. Yürürlükte Olan Mevzuata Göre İzleme Gerekleri Rutin işyeri güvenliği ve sağlõğõ denetimlerine ilave olarak Ovacõk Altõn Madeninde, maden işletme ruhsatõndaki şartlara uygun olarak, özel çevresel izleme programõ oluşturulmuştur. Türk Hükümetince atanan resmi denetim komitesi doğrulama numunesi almaktadõr. Çevre izleme verileri aylõk raporlar şeklinde düzenlenerek ilgili makamlara sunulmakta ve ulusal basõn ve diğer kamuoyu duyurularõ dahil, çeşitli araçlarla toplumla paylaşõlmaktadõr (Normandy, 2001). Çevre izleme için numunelerin alõnacaklarõ yerler Şekil 5 te gösterilmektedir. Periyodik çevresel izleme için toplanan veriler şunlardõr: Toz, gürültü ve titreşim, Detoksifikasyon unitesinden çõkan atõksu ile atõk havuzundan alõnan durusuda CN WAD miktarõ, Atõksu da ağõr metal (As, Sb, Cd, Hg, Cu, Pb, Zn, Cr) miktarõ, Atõk havuzu seddesinin mansabõnda yer alan 6 yeraltõ suyu izleme kuyusunda CN WAD miktarõ dahil su kalite göstergesi, Atõk havuzu sahasõ dahil, madenin çeşitli yerlerinde HCN ölçümleri. Şirkete Özgü Çevresel Yönetim Denetimleri Yürürlükte olan Türk mevzuatõna ve ruhsatlarda belirtilen şartlara tam uygunluk yanõnda Ovacõk Altõn Madeni, Newmont un çevre politikalarõ icabõ rutin olarak denetime tabi tutulmaktadõr. ISO e uygun olarak bir Ovacõk Altõn Madeni Çevresel Yönetim Sistemi Raporu hazõrlanmaktadõr. Çevresel yönetim sistemlerinin etkinliğini ve işletme sõrasõndaki çevresel performansõn seviyesini ölçmek için Ovacõk Altõn Madeni, ana şirketin 5-Yõldõz Değerlendirme Süreci kullanõlarak her yõl dahili çevresel denetim programõna tabi tutulacaktõr. Deneme işletmesi sõrasõnda bağõmsõz bir uzmanlar grubunca harici bir denetim gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde yönetimin Sağlõk ve Güvenlik, Atõk Havuzu, Madenin Kapatõlmasõ ve Rehabilitasyonu, Acil Durum Eylem Planõ ve Halkla İlişkiler konularõnda planlarõ bulunmaktadõr. SONUÇLAR Ovacõk altõn Madeni aşağõdaki özelliklerin tamamõnõ birlikte bulunduran nadir madenlerden birisidir: Atõk havuzu seddelerinin kaya dolgu olmasõ böylece yerel, büyük su tutma barajlarõndakinden daha yüksek bir emniyet faktörü Bileşik astar atõklarõn etkin bir sõnõrlandõrõlmasõ ve havuz alanõndan herhangi bir sõzõntõnõn önlenmesi Atõklarõn kimyasal arõtõmõ - atõk havuzunda CN WAD seviyesinin 1 ppm den az oluşu 6

7 Yüzey sularõna sõfõr deşarj - atõk suyun tamamõnõn yeniden kullanõmõ Şekil 5. Ovacõk Altõn Madeni Çevresel İzleme Sistemi Ovacõk Altõn Madeninde alõnan çevresel tedbirler Türk işyeri güvenlik ve sağlõk ile çevre mevzuatõnõn şartlarõnõn tamamõnõ yerine getirdiği gibi uluslararasõ standardlarõ da karşõlamakta; a) Siyanür ve ağõr metallerin kimyasal yöntemle imha edilerek konsantrasyonlarõnõn çok düşük seviyelere indirilmesi, b) Arõtõlmõş atõklarõn bileşik astarlõ, kaya dolgu seddeli atõk havuzunda biriktirilmesi ve c) Ortama sõfõr atõksu deşarjõ Ovacõk Altõn Madenini dünya standardlarõnõn üzerinde bir tesis unvanõna layõk kõlmaktadõr. Bu gerçek, harici denetçiler, bağõmsõz uluslararasõ müşavirlik firmalarõ ve TÜBİTAK tarafõndan yapõlan çevresel risk ve teknoloji diğerlendirme çalõşmasõ (TÜBİTAK, 1999) ile teyit edilmiş bulunmaktadõr. Ovacõk Altõn Madeni Mayõs 2001 den beri çalõşmaktadõr. Çevresel izleme verileri aylõk raporlar halinde yayõmlanmakta ve ilgili makamlara sunulmakta ve bu bulgular yerel toplumla paylaşõlmaktadõr. Maden, Mevcut En İyi Teknoloji yi kullanmada ve çevre dostu olmada bir örnek teşkil ederek ve verilen izin şartlarõnõ tam olarak yerine getirerek faaliyetini sürdürmektedir. KAYNAKLAR Golder Associates (UK) Ltd., Consultancy reports on Probabilistic Risk Assessment, Ovacõk Mine Tailings Dam and the Cyanide Cycle - Turkey, MAPTEK, Ovacõk Gold Mine Acid Potential Tests Assessment, Company Report, Normandy, Ovacõk Gold Mine Monthly Environmental Reports, Normandy Madencilik A.Ş. Turkey, June-December, 2001 (distributed to the community). TUBİTAK, Eurogold Ovacõk Gold Mine TUBİTAK-YDABCAG Assessment Report, UNEP (United Nations Environment Programme), International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the Production of Gold, Appendix G-4.4, Draft 8, September 5, 2001 (http://www.mineralresourcesforum. org/cyanide/). 7

ALTIN TESİSİNİN GÜNCEL VERİLERİ SİYANÜRLEME VE ÇEVRESEL ETKİLERİ HAKKINDAKİ HERŞEYİ AÇIKLIYOR

ALTIN TESİSİNİN GÜNCEL VERİLERİ SİYANÜRLEME VE ÇEVRESEL ETKİLERİ HAKKINDAKİ HERŞEYİ AÇIKLIYOR ALTIN TESİSİNİN GÜNCEL VERİLERİ SİYANÜRLEME VE ÇEVRESEL ETKİLERİ HAKKINDAKİ HERŞEYİ AÇIKLIYOR A. Ekrem Yüce, Güven Önal ve H. Mustafa Tarkan İTÜ Maden Fakültesi, Cevher Hazõrlama Bölümü, 80626, Maslak,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Siyanür mü Çevre mi? Türkiye nin Nihai Kararõ *

Siyanür mü Çevre mi? Türkiye nin Nihai Kararõ * Siyanür mü Çevre mi? Türkiye nin Nihai Kararõ * Dr. Ata Akcõl Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazõrlama Bölümü, TR 32206, Isparta, Tel: 90.2462370428 Faks:-902462370434,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri *

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * A. Akçõl ** Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazõrlama Anabilimdalõ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarõnõn OVACIK ALTIN MADENİ. hakkõndaki iddialarõna ilişkin BİLGİ NOTU

Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarõnõn OVACIK ALTIN MADENİ. hakkõndaki iddialarõna ilişkin BİLGİ NOTU Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarõnõn OVACIK ALTIN MADENİ hakkõndaki iddialarõna ilişkin BİLGİ NOTU Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni 01 Eylül 2003 Çevre, Jeoloji, Kimya

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu Normandy Madencilik A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...3 Toz...3 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı...5 Gürültü Kontrolü...5 3 Kimyasal Maddelerin

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu Normandy Madencilik A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Avrupa Altõn Madeni İşletmeleri Raporu

Avrupa Altõn Madeni İşletmeleri Raporu Cantab Consulting (Kent) Ltd 51 Albert Road Ashford Kent TN24 8NU İngiltere Eylül 2002 Telefon/Faks: 44 1233 646186 nma/aug02-11/mc Email:mcambridge@cantabkent.co.uk İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Veri Kaynaklarõ

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-8 Toz...4-6 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 Havada Hidrojen Sülfür (H2S)

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS

ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS 02120004003 Altın metalinin özelllikleri Metalik altın, sarı parlak renkte ağır bir metaldir. 1B grubu soy metallerinden bu ağır metalin özellikleri

Detaylı

Türkiye de Altın Madenciliği. Dr. Muhterem KÖSE

Türkiye de Altın Madenciliği. Dr. Muhterem KÖSE Türkiye de Altın Madenciliği Dr. Muhterem KÖSE info@tgma.org.tr ALTINDA HAMMADDEYİ METALE VE METALİ DE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜREN ÜLKE KONUMUNDAYIZ. MADENDE ÜRETİLEN DORELER RAFİNERİDE SAFLAŞTIRILIR

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 Havada Hidrojen Sülfür (H2S)

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni ŞUBAT 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü... 4-10 Toz... 5-8 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 9 Havada Hidrojen

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

LİÇ ATIKLARI, ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ ve KOZA UYGULAMALARI

LİÇ ATIKLARI, ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ ve KOZA UYGULAMALARI LİÇ ATIKLARI, ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ ve KOZA UYGULAMALARI YUSUF TOPÇU ÇEVRE MÜHENDİSİ KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 26 NİSAN 2012 KOZA İŞLETMELERİNDE ATIK ÜRETİMİ ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ, ATIK DEPOLAMA

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-8 Toz...4-6 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 Havada Hidrojen Sülfür (H2S)

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Türkiye 16. Madencilik Kongresi /!6' h Mining Congress of Turkey, 1999, ISBN 975-395-310-0 OVACIK ALTIN MADENİ PROSES ATIKLARININ DEPOLANMASI PROJESİ

Türkiye 16. Madencilik Kongresi /!6' h Mining Congress of Turkey, 1999, ISBN 975-395-310-0 OVACIK ALTIN MADENİ PROSES ATIKLARININ DEPOLANMASI PROJESİ Türkiye 6. Madencilik Kongresi /!6' h Mining Congress of Turkey, 999, ISBN 975-395-3- OVACIK ALTIN MADENİ PROSES ATIKLARININ DEPOLANMASI PROJESİ OVACIK GOLD MINE TAILINGS STORAGE PROJECT Hasan Ümit GÖKVARDAR

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü... 4-8 Toz... 4-6 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 7 Havada Hidrojen Sülfür (H2S)

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 5 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-8 Toz...4-6 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 7 Havada Hidrojen Sülfür (H2S)

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMY Kimya DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) 0,00 MDN.KMY.0002 Kimyasal analiz

Detaylı

ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ALTIN MADENCİLİĞİ VE DANIŞTAY KARARLARI ÜZERİNE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ALTIN MADENCİLİĞİ VE DANIŞTAY KARARLARI ÜZERİNE YAPTIKLARI AÇIKLAMA 52 ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ALTIN MADENCİLİĞİ VE DANIŞTAY KARARLARI ÜZERİNE YAPTIKLARI AÇIKLAMA Bilindiği gibi Mayıs ayı içinde Danıştay altın madenciliğine izin veren Çevre Bakanlığı

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü... 4-11 Toz... 5-8 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 9 Havada Hidrojen

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun

Detaylı

Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasõnda bir ortaklõk yaratan Anlaşmayõ göz

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Binalara entegre güneş kollektörlerinin üretim süreçleri ve malzemelerinin çevreye

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni. Aylık Çevre Raporu KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Ovacık Altın Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarının Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazı... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı