Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı"

Transkript

1 Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı

2 AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik) atıkların ayrılarak kompost ve/veya biyometan üretimi, söz konusu kotaların sağlanması ve enerji üretimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Arıtma çamurları; Arıtma proseslerinin bir yan ürünü Genelde %0,5 5 katı maddeli (KM) Arıtılan atıksu debisinin <%1 i miktarındaki biyokatılardır. Atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfus: Toplam belediye nüfusunun (kentsel nüfus) %65 i (2008) 2012 yılında %80 hedeflenmekte Devreye alınan her yeni kentsel AAT aynı zamanda eşdeğer nüfus ile orantılı bir biyokatı bertaraf sorununu da beraberinde getirmektedir.

3 Türkiye de 2012 yılı itibarı ile kentsel biyolojik AAT lerden açığa çıkması beklenen çamur: 1950 ton KM/gün = 7800 t kek/gün (~%25 KM) Türkiye nin AB ile uyumlu Atıksu Yönetimi Stratejik Planı nda kentsel AAT lerden açığa çıkan biyokatıların; %40 doğrudan araziye uygulanma %60 uygun işleme ve bertaraf yöntemleri??? Çamur arıtma ve bertarafı atıksu yönetim giderlerinin %30 ~ 60 ını oluşturmaktadır. Bu itibarla, özellikle > nüfuslu şehirler için kentsel AAT çamurlarının sürdürülebilir yöntemlerle bertarafı büyük önem taşımaktadır. Entegre Yönetim Yaklaşımını Zorunlu Kılan Yasal Kısıtlar ve Ortaya Çıkan Fırsatlar Kentsel atıksu arıtma çamurlarına benzer şekilde kentsel katı atıklar da oldukça önemli bir atık akımını teşkil etmektedir. Türkiye de katı atık yönetiminde kullanılan en yaygın yöntem düzenli depolamadır. Evsel katı atığın organik kısmının farklı atıklarla birlikte anaerobik arıtımı, yenilenebilir enerji geri kazanımı ve atığın stabilizasyonu nedeniyle, başta AB olmak üzere Dünya ülkeleri genelinde giderek büyük önem kazanmaktadır.

4 Atıkların birlikte arıtımı kavramı, farklı tipteki atıkların tek bir entegre arıtma sisteminde arıtımını içerir. Arıtma maliyeti azalır, Proses verimi ve stabilitesi artar, Metan üretimi atar, Entegre (bütünleşik) bir atık yönetimi sağlanır. Farklı atık türlerinin entegre bir arıtma tesisinde arıtımı; OKKA ile birlikte havasız arıtım için en uygun ikincilsubstrat seçeneğinin evsel atıksu çamuru olduğu düşünülmektedir. Birlikte arıtım yaklaşımı ile, mevcut bir arıtma tesisinde ilave büyük yatırımlara gerek kalmadan iki büyük atık akımının birlikte arıtımı gerçekleştirilebilmektedir. Tarımsal Atıklar Çiftlik atıkları Mandıra atıksuları (yağlı atıklar, peynir altı suyu) Mezbaha ve et endüstrisi atıkları Enerji bitkileri Tarıma Dayalı Endüstriyel Proses Atıkları Prosesten çıkan katı ve sıvı atıklar Arıtma tesisi çamurları Kentsel Katı Atıkların Organik Kısmı Hal, pazaryeri atıkları Yemekhane atıkları Restoran, pastane, yemek fabrikası atıkları Mutfak atıkları + kağıt/karton Arıtma Tesisinde Oluşan Biyokatılar Organik arıtma çamurları (biyolojik çamur) Endüstriyel atıksu arıtma tesisi çamurları

5 Şekil. Kentsel AAT ve Entegre Biyometan Tesisi proses akım şeması

6 İTÜ tarafından yürütülen Evsel atıksular ve organik katı atıkların birlikte arıtımı yoluyla yenilenebilir enerji (biyometan) geri kazanım teknolojilerinin araştırılması başlıklı TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi 2009 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışmada, Evsel atıksu arıtma tesisi (AAT) çamurları ile kaynağında ayrılmış ve/veya ayrı (ikili) toplanmış organik kentsel katı atıkların (OKKA), entegre bir biyometan tesisinde mezofilik anaerobik arıtımı sonucunda, bu tür atıkların uçucu katı madde (UKM) içeriğinden üretilmesi beklenen biyometan potansiyeli ile kıyaslanabilir miktarda biyometan üretilebileceği pilot ve laboratuvar ölçekli arıtılabilirlik deneyleri ile gösterilmiştir Proje kapsamında kurulan pilot biyometanizasyon sistemi başlıca aşağıdaki proseslerden oluşmaktadır: Öğütme Hamurlaştırma Fermantasyon Reaktörü Anaerobik Çürütücü Hal atığı

7 13

8 Fermantasyon Reaktörü Anaerobik Çürütücü

9 Proje kapsamında, Kentsel AAT ve Entegre Biyometan Tesisi (EBMT) nin (yan akım arıtma prosesi hariç) eşdeğer nüfusu (EN) kişilik kapasiteler için ön fizibilite çalışması yapılmıştır. Biyometandan üretilen yenilenebilir enerjiye %100 teşvik uygulanması halinde EN li Entegre Biyometan Tesisi nden geri kazanılabilecek enerji miktarı ~4,5 /EN.yıl olup, birim yıllık toplam yatırım bedelinin ~%90 ına karşı gelmektedir. Dolayısıyla Entegre Biyometan Tesisi kurulduğunda, asgari kapasitede işletim sonucu geri kazanılan biyometan enerjisi ile Biyometan Tesisi yatırımının ~%90 ı veya EN li kentsel AAT (C, N, P giderimli) enerji giderlerinin (1,54 /EN.yıl) yaklaşık 3 katı düzeyinde (4,5 /EN.yıl) bir gelir elde etme potansiyeli bulunmaktadır. En kötü durumda bile (yenilenebilir enerji teşviği olmadan) EN li kentsel AAT enerji giderlerinin ~1,5 katı biyometan enerjisi geliri sağlanması mümkün görülmektedir.

10 Arıtma tesislerinin çamur arıtımı ünitelerinden (çamur çürütme, yoğunlaştırma, susuzlaştırma, kurutma) tesis başına geri döndürülen atıksu akımları özellikle azot ve fosfor bakımından yoğun kirlilik içermektedir. Bu akımlar ile tesis başına dönen toplam azot, tesisin günlük azot yükünün %10 30 unu oluşturabilmektedir. Bu ilave azot yükü; tesisin işletme maliyetini (havalandırma enerjisi) arttırmakta denitrifikasyon için gerekli karbonun kısıtlı olduğu durumlarda toplam azot deşarj limitinin sağlanmasında sıkıntı yaratmaktadır. Son yıllarda yan akımlardan gelen azot yükünün azaltılması amacıyla birçok yeni biyolojik prosesler geliştirilmiştir. SHARON SHARON/Anammox SHARON prosesi Oksijen kısıtlı ortamda amonyağın nitrite okside olması ve nitrit üzerinden denitrifikasyon prosesinin gerçekleşmesi esasına dayanmaktadır. Reaktörde oksijen konsantrasyonu <1,5 mg/l Sıcaklık >25 0 C Anaerobik çürütücü çıkışındaki yüksek azot konsantrasyonuna sahip ve yüksek sıcaklıktaki akımların arıtımı için oldukça uygun Konvansiyonel azot giderimine göre; %25 daha az oksijen %40 daha az organik karbon gerektirmektedir. Azot giderimi için daha az organik karbon gerekeceğinden, daha verimli bir ön çöktürme uygulanarak anaerobik olarak çürütülecek birincil çamur miktarı arttırılabilir. Biyogazdan geri kazanılacak elektrik enerjisindeki artışa bağlı olarak tesis işletme maliyetleri azaltılabilir

11 SHARON/Anammox prosesi Anammox prosesi 1980 lerde keşfedilen ve anaerobik şartlarda ototrofik amonyak oksidasyonu yapan mikroorganizmaların (Anammox) gerçekleştirdiği bir prosestir. Bu proseste nitritin elektron alıcısı olarak kullanılması sonucu amonyak doğrudan azot gazına indirgenmektedir. Böylece denitrifikasyon prosesi için gerekli organik karbon kaynağına ihtiyaç kalmamaktadır. Anammox prosesi için nitrit gerekli olduğundan genellikle önündeki SHARON prosesi ile birlikte uygulanmaktadır. SHARON/Anammox prosesi enerji ihtiyacını düşürdüğünden dolayı atıksu arıtımının sürdürülebilirliğini artırmaktadır.

12 Şekil. a) Hollanda Dokhaven AAT, b) Anammox reaktörü, c) SHARON reaktörü SHARON reaktörleri Şekil. Garmerwolde AAT, Hollanda (IWA En Yenilikçi Proses Ödülü 2008)

13 Tablo. Hollanda da endüstriyel atıksuların konvansiyonel denitrifikasyon prosesi ve Anammox prosesi ile arıtımının karşılaştırılması (Endüstriyel atıksu arıtma kapasitesi 21 kton KOİ/yıl ve 2 kton N/yıl) Tablo. Hollanda da evsel atıksuların konvansiyonel denitrifikasyon prosesi ve Anammox prosesi ile arıtımının karşılaştırılması (Nüfus Eşdeğeri: 25 milyon) AAT çamurları (tercihen birincil çamur) ile OKKA ve diğer atıkların (hayvan atıkları, endüstriyel proses atıkları, zirai atıklar, endüstri bitkileri (mısır slajı, şeker pancarı atıkları vb.) birlikte anaerobik arıtımı yoluyla biyometan üretiminde, öncelikle mevcut atıksu arıtma tesislerindeki anaerobik çürütücüler ile bazı büyük endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin anaerobik reaktörlerindeki kapasiteler değerlendirilebilir. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi AAT, Ankara Büyükşehir Belediyesi AAT, İSKİ Tuzla AAT ve İSKİ Ataköy Biyolojik AAT sahalarındaki mevcut anaerobik çamur çürütücülerden yararlanılması düşünülmelidir. Ayrıca yeni kurulacak atıksu arıtma tesislerinin (EN> kişi) entegre biyometan tesisi yaklaşımına uygun şekilde kurulması ile atıksu arıtımının ülkemiz şartlarında daha sürdürülebilir hale getirilmesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda biyolojik olarak ayrışabilir yapıda yüksek organik kirlilik yüküne sahip endüstriyel tesisler için kanalizasyona deşarj öncesi ön artıma uygulamaları da gözden geçirilmelidir.

14 Entegre biyometan tesisinden geri kazanılan biyometanın CH 4 bakımından zenginleştirilip (%95 CH 4 ) basınçlandırıldıktan sonra araç yakıtı olarak kullanılması halinde EN = kişilik bir şehir için yılda ~ L dizel yakıt veya L benzin eşdeğeri yakıt elde edilebilmektedir. 1 m 3 zenginleştirilmiş biyogaz (%95 CH 4 ) takriben 0,8 L dizel yakıt veya 1 L benzine eşdeğer yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Zenginleştirilmiş biyogaz günde 34 adet dizel yakıtlı ağır vasıta ya da 723 adet benzinli araçta kullanılabilir. Yakın tarihli veriler itibarıyla ~14 Avrupa şehrinde biyogaz araç yakıtı olarak kullanılmaktadır. Bu alanda öncü konumundaki iki ülke İsveç ve İsviçre dir. Entegre biyometanizasyon tesislerinde biyogazdan elektrik üreten motorların atık ısısından yararlanılarak çamur kurutma işlemi de yapılabilir. Bu sayede çamur kurutma için ilave doğalgaz kojenerasyon tesisi kurulmasına gerek kalmaz. Yan akımların arıtımı konusunda büyük avantaj sağlayan güncel teknolojilerin ülkemizdeki arıtma tesislerine adaptasyonu ve yeni kurulması planlanan atıksu arıtma tesislerinde bu teknolojilerin kullanımı, beraberinde birçok önemli fırsat da getirmektedir. Bu sayede yan akımlardan gelen besi maddesi yükü azaltılarak tesisin oksijen ihtiyacında, denitrifikasyon için gerekli karbon ihtiyacında ve işletme maliyetinde düşüş sağlanabilir. Ayrıca, tesislerdeki anaerobik çürütücüler daha etkin kullanılarak (tesise farklı atık türleri kabul edilerek) üretilecek biyogaz potansiyeli ve enerji üretimi arttırılabilir. Bu kapsamda ülkemiz şartlarında bu teknolojiler konusunda bilgi birikiminin arttırılması ve teknoloji transferinin sağlanılması amacıyla bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu prosesler laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalarda incelenerek ülkemiz şartlarında fizibiliteleri ortaya konmalıdır.

15 Türkiye için 2008 yılı biyometan enerjisi üretim potansiyeli tahmini Sektör Yenilenebilir Enerji Üretim Potansiyeli (10 9 kw-sa/yıl) Önlenen Sera Gazı (10 6 m 3 /yıl) E el E ısı Metan Biyogaz Organik KKA (1) 2,3 2, Hayvansal Atık (2) * 1,3 1, Endüstriyel Atıksu (3) ** 0,18 0, Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik Arıtma Çamuru (4) 0,20 0, Toplam ~4,0 4,8 1, (1) ~ 10x10 6 t organik KKA/yıl (50x10 6 kişilik kentsel nüfus) (2) ~ 10x10 6 t yaş atık/yıl (%12 KM, ~ 11x10 6 adet BB hayvan ve ~ 240x10 6 adet kümes hayvan atığının %67 lik kısmı üzerinden) (3) KOİ = 5000 mg/l, debi = 1000 m 3 /gün lük ~ 100 adet endüstriyel tesis dikkate alındı (4) 50x10 6 kişilik kentsel atıksu arıtma tesisi çamurlarının anaerobik olarak çürütülmesi hali için * Modern hayvancılık tekniği ile bu değerler ~ 2 misline çıkabilecek durumda ** Yaygın uygulama durumunda bu potansiyel 2 misline çıkartılabilir TEŞEKKÜRLER

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 19-20 Şubat 2014, Ankara ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAVRAMININ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor Türk-Alman Biyogaz Projesi Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor 1 Yayımlayan: Türk-Alman Biyogaz Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16.Kat B Blok Söğütözü Cad. 14E,

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey İçindekiler 4 Atıktan enerji nedir? 6 Çalışma prensibi nasıldır? 8 Atıktan enerji temizdir. Fakat diğer sektörlerle kıyaslamada nasıldır? 9 Efsaneler

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ÖZET Biyoyakıtlar yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı