İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 Journal of Yasar University (5) İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir bölümünü oluşturmaları, gerekse dinamik ve esnek yapıları sayesinde önemli bir konuma sahiptirler. Fakat KOBİ ler yeterli araç ve kaynağa sahip olamadıklarından ötürü çevre ve atık yönetimi konusunda sorun olmaktadırlar. Ayrıca, Avrupa Birliğine uyum aşamasında olan ülkemizin en sorunlu alanlarının başında çevre gelmektedir. AB Çevre Müktesebatını oluşturan direktiflerden 14 tanesi doğrudan atık yönetimiyle ilgilidir. Çalışmanın amacı; işletmelerin çevre ve atık yönetimi konusunda duyarlılıklarını araştırmak, atık değerleme düzeylerini belirlemek ve işletmeler üzerinde konuyla ilgili farklılıkları tespit etmektir. Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, KOBİ, Çevre, Sakarya. ABSTRACT Small and Medium Size Enterprises (SMEs) are of great value in our country not only because they make up a significant part of the industry but also they have a dynamic and flexible nature. Yet, due to lack of sufficient equipments and resources, SMEs cause to environmental and waste management problems. Furthermore, environment is one of the most problematic issues of Turkey during the adaptation process to European Union. 14 directives of the acquis communitaire are directly related with waste management. The objective of the study is to search sensitivity of enterprises about environment and waste management, find out their level of waste assessment application and determine the differences. Key Words: Waste Management, SMEs, Environment, Sakarya. a Prof. Dr., b Yard. Doç. Dr.,

2 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) GİRİŞ Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye de de özellikle büyük yerleşim yerlerinde insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu atıklardır. İnsanların evsel ve endüstriyel faaliyetleri sonucu oluşan atıklar, nüfusun artması, yaşam standartlarının yükselmesi ve teknolojideki gelişmelerin sonucunda miktar ve çeşit olarak artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin birçoğu atıklar ile ilgili sorunlarını halletmiş olmalarına rağmen, ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda bu konu önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye de de çevrenin korunması için harcanan tüm çabalara rağmen atıkların sistemli bir şekilde uzaklaştırıldığı ve ayrıştırıldığı söylenemez. Tekniğine göre uzaklaştırılamayan ve depolanamayan atıklar önemli derecede çevre kirlenmesine neden olmakta, halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İşletmeler bireysel gereksinimlerini karşılamak ve kâr elde etmek amacıyla ekonomik mal ve hizmetleri üretmek için faaliyette bulunmaktadırlar. İşletmeler katma değer yaratırken faaliyetleri gereği çevresel kaynakları kullanmak durumundadırlar. Üretimleri sırasında mal ve hizmet çıktıları ile birlikte, katı ve sıvı atıklar, gaz atıkları ve tehlikeli atıklar ortaya çıkmaktadır. Atık miktarının azaltılması, işletmenin değerli hammadde kaybının önlemesini ve işletme maliyetinin azalmasını sağlar. Ayrıca, firmaların işletme verimliliğinin arttırılmasına yönelik çevre yönetimi uygulamalarını, üretim süreçlerine dâhil etmeleri, tüm toplumu etkileyen ve çevre kirliliğine yol açan atık miktarlarında bir azalma sağlayacağından, işletmenin ve ürünlerinin tüketiciler, kamuoyu ve yasa koyucular gözündeki imajı iyileşecektir. TÜRKİYE DEKİ ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI Atık yönetimi, Türkiye de 1930 lu yıllardan itibaren yasal düzenlemelere konu olmuş ve temel uygulayıcı kuruluşlar olarak belediyeler görevlendirilmiştir. Başlangıçta Sağlık Bakanlığı nın sorumluluğunda olan ulusal düzeyde politika belirleme ve uygulamayı yönlendirme görevi, günümüzde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Ancak bu alandaki yetki ve sorumlulukların çok sayıda kurum ve kuruluş arasında paylaştırıldığı; bunun da, çevreye ilişkin standart, ilke ve politikaların belirlenmesi, uygulamanın yönlendirilmesi, aykırı davranışların izlenmesi ve cezalandırılması gibi alanlarda yetki ve görev örtüşmelerine yol açtığı bilinmektedir (T.C.Sayıştay, 2007: 9). Bir çerçeve yasa niteliğindeki tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çevrenin korunması konusunda ilke ve kurallar getirmekte, yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlamakta, uygulamaya dönük prosesleri belirlemekte ve kirleten öder prensibi çerçevesinde ilgililerin yükümlülüklerini ve aykırı davranışlara uygulanacak cezaları belirlemektedir tarihli Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atık yönetiminin genel çerçevesi ortaya konulmuştur. Yönetmelik, atık üretiminin mümkün olduğunca azaltılmasını, geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerli atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını, geri kazanımı olmayan atıkların da çevreye duyarlı yöntemlerle bertarafını öngörmektedir. Türkiye nin taraf olduğu Tehlikeli Atıkların 3454

3 Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Konvansiyonu da atık yönetimine ilişkin hükümler içermektedir. Çevre Kanunu ve Basel Sözleşmesi temelinde tehlikeli atık yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanan TAKY 1995 yılında yürürlüğe girmiş, bu yönetmelik 2005 te AB Müktesebatı ile uyumlulaştırılarak yeniden düzenlenmiştir. Türkiye nin AB çevre mevzuatına uyum konusundaki yükümlülükleri ile ilgili son ve en önemli gelişmeler, ilki Kasım 2000, gözden geçirilmiş hali de Nisan 2003 de açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) ile ortaya koyulmuştur. Bilindiği üzere KOB, AB tam üyeliğinin gerçekleşebilmesi için Türkiye tarafından yerine getirilmesi gereken koşulların AB tarafından belirlendiği belgedir. Nisan 2003 te açıklanan gözden geçirilmiş Ulusal Program ın öngördüğü öncelikler listesi şöyledir (İKV, 2005: 30): Su Kalitesinin iyileştirilmesi Atık Yönetiminin Etkinleştirilmesi: Entegre Atık Yönetimi / Tehlikeli Atık Yönetimi / Özel Atık Yönetimi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi, Doğanın Korunması: Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Sürecinin Güçlendirilerek Etkinleştirilmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Direktifine Uyum Sağlanması Çevresel Gürültü Yönetimi Kimyasallar Yönetimi Genetik Olarak Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Nükleer Güvenlik ATIĞIN EKONOMİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği unutulmamalıdır. Bu durumun farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. Atıklar ekonomide üç aşamalı olarak incelenmektedir: Kaynak çekimi sırasında gerçekleşen atıklar, malzeme dönüşüm ve dağıtımı sırasında gerçekleşen atıklar ve ürün tüketimi sırasında gerçekleşen atıklar (Knight, 2009: 3): Kaynak çekmede meydana gelen atıklar; madencilik, ormancılık balıkçılık, çiftçilik tarafından meydana gelmektedir, Kaynak dönüşümü ve dağıtım sırasında gerçekleşen atıklar; imalat sırasında, enerji dönüşümünde ve ürün dağıtımında meydana gelmekte, 3453

4 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) Ürün tüketimi sırasında meydana gelen atıklar; en son ürünü kullananlar tarafından meydana gelmektedir. Türkiye de günde yaklaşık 65 bin ton katı atık üretilmektedir. Bu miktarın yaklaşık %15-20 sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır. Türkiye, bu atıkların geri kazanımı sayesinde her yıl ortalama 300 milyon TL kazanç elde etme imkânına sahiptir. Bu noktada yapılması gereken bu çalışmada konu edilen geri kazanılabilir atıkların ekonomik değerinin olduğu bilincinde olarak sektörel bazda geri dönüşüm sistemlerinin planlanması ve uygulanması gerekir (Armağan, 2006: 101). Geri dönüşüm, geri kazanım kategorileri içinde atığın değerini en çok arttıran olduğundan Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi malzeme geri dönüşümüne yeniden kullanımın ardından en yüksek önceliği vermektedir. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırma sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur (Güreli, 2006: 25-27) yılı TÜİK verilerine göre Türkiye de imalat sanayi tarafından yılda 20 milyon ton un üzerinde atık üretilmektedir. Bu miktarın yaklaşık 1.12 milyon ton u tehlikeli atıktır. Bu miktarın %8 i geri kazanılmakta, % 47 si bertaraf edilmekte ve % 45 lik kısım ise yeniden kullanılmaktadır (TÜİK, 2005, Sayı: 205). Türkiye'de TÜİK tarafından 2004 yılı için yapılan imalat sanayii atık envanterine göre, sektörel atık türü ve bu atıkları üreten sektörlere göre, atık üretim ve bertaraf edilen miktarlara ilişkin veriler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır: Türkiye de imalat sanayi tarafından yılda 20 milyon ton un üzerinde atık üretilmektedir, Bu miktarın yaklaşık 1.12 milyon ton u tehlikeli atıktır, Bu miktarın % 8 i geri kazanılmakta, % 47 si bertaraf edilmekte ve % 45 lik kısım ise yeniden kullanılmaktadır yılında belediyeler tarafından toplanan katı atıkların %70 i vahşi depolama, %28 i düzenli depolama, %1 i kompostlaştırma, %1 i ise diğer yöntemler kullanılarak bertaraf edilmiştir (TÜİK, 2007: 14). 3456

5 Tablo 1. : 2004 Yılı İmalat Sanayi Temel Çevre Göstergeleri Çevresel Göstergeler Rakamlar Anket uygulanan imalat sanayi işyeri sayısı Temin edilen su miktarı (bin m 3 /yıl) Tüketilen su miktarı (bin m 3 /yıl) Yeniden kullanılan su miktarı (bin m 3 /yıl) Toplam deşarj edilen atıksu miktarı (bin m 3 /yıl) Arıtılan Arıtılmayan Toplam katı atık miktarı (bin ton/yıl) Geri kazanılan ve yeniden kullanılan Satılan veya hibe edilen Bertaraf edilen Toplam tehlikeli atık miktarı (bin ton/yıl) Geri kazanılan ve yeniden kullanılan 71 Satılan veya hibe edilen 248 Bertaraf edilen 877 Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımından kaynaklanan arıtma çamuru miktarı (bin 2307 ton/yıl) Çevre yönetim sistemi (ISO 14001) belgesi olan işyeri sayısı 249 Kaynak: TÜİK, (2005, Sayı: 205). Tablo 1 de görülen 2004 İmalat Sanayi Atık Envanteri araştırması sonuçlarına göre 2004 yılında 17,5 milyon ton katı atık yaratılmıştır. Yaratılan toplam katı atığın %45'i satılmış veya hibe edilmiş, %8'i tesis bünyesinde geri kazanılmış ve %47'si ise bertaraf edilmiştir. Toplam yaratılan katı atığın 1,2 milyon tonunun tehlikeli atık niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işyerlerinden sadece 249' unun çevre yönetim sistemi belgesine sahip olduğu görülmüştür (TÜİK, 2005, Sayı: 205). Tablo 2. : Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Miktarı ve Yöntemleri (2004) Bertaraf Yöntemleri İşyeri Sayısı Miktar ton/yıl Bertaraf Edilen Belediye Çöplüğüne Atılan Düzenli Depolama Yakma Tesisi Gelişigüzel Atma Fabrika Sahasında Biriktirme Denize, Nehire, Göle Dökme Dolgu Malzemesi Olarak Kullanma Gömme Diğer Kaynak: TÜİK, (2005, Sayı: 205). TÜİK araştırma sonuçlarına göre Tablo 2 de 2004 yılında 8 milyon tondan fazla atık çeşitli yollarla bertaraf edildiği görülmektedir. En çok tercih edilmiş olan bertaraf yolu denize, nehire ya da göle dökme şeklinde gerçekleşmiştir. Belediye çöplüğüne atma yolu ise ikinci en fazla tercih edilen bertaraf şeklidir. Gelişigüzel atılan atıkların tespit edilen kısmı ise 10 bin tondan fazladır. Ortaya çıkan atıkların, özellikle tehlikeli 3453

6 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) atıkların bertaraf edileceği ya da geri kazanılacağı tesisler Türkiye de yeni yeni kurulmaya başlamıştır. Tüm tehlikeli atıkların bertaraf edilebildiği tek bir tesis İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.(İZAYDAŞ) tır. TÜRKİYE DE ATIK GERİ KAZANIMI Ülkemizde 1993 sonrasında daha etkili olarak gelişen çevre koruma bilinci, yasal yaptırımlar, atık bertarafında karşılaşılan güçlükler ve en önemlisi uluslararası ticarette üretim sırasındaki çevre koruma önlemlerinin de önem kazanması, temiz teknolojilerin kullanılmasını ve atık azaltılmasını önemli konuma getirmiştir. Atıkların geri kazanılması, öncelikle çevrenin korunması açısından nispeten daha az riskli ve yönetimi daha kolay olan ambalaj atıklarına yönelmiştir. Türkiye de geri kazanılabilir nitelikte olan atıkları dolaylı olarak ilgilendiren ve bağlayıcı hükümleri olan üç adet yönetmelik mevcuttur. Bunlardan ilki, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ikincisi Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve üçüncüsü 2008 yılında yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliktir. Çevre Orman Bakanlığı tarafından lisanslandırılan geri dönüşüm tesisi sayısı 2003 yılında 13 iken, 2007 yılı itibariyle 56 ya yükselmiştir. Bu tesislerin 18 i kağıt geri dönüşüm tesisi, 6 sı cam geri dönüşüm tesisi, 55 i plastik geri dönüşüm tesisi, 3 ü metal geri dönüşüm tesisi ve 2 si de kompozit geri dönüşüm tesisidir. Ambalajlarla ilgili Yönetmelikte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak belediyeler sorumlu tutulmakla birlikte, bu çalışmaların maliyetlerinin de piyasaya sürenler tarafından karşılanmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Kirleten öder prensibine göre bu atığın sahibi onu piyasaya sürendir, dolayısıyla mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir. Bir başka ifadeyle maliyetler marka sahipleri tarafından karşılanmalıdır. Sanayiden kaynaklaşan ambalaj atığı miktarı ile konutlardan kaynaklanan ambalaj atığı miktarı tam olarak bilinmemektedir. Ancak ilerleyen yıllarda mevcut veri kayıt sistemi, bu ayrımı yapabilecek şekilde revize edilecektir (ÇOB, 2008: 18). Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar. Yönetmeliğin 1991 yılında yayınlanan ilk halinde geri kazanım konusunda Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan Geri Kazanım Komisyonları tarafından atıkların geri kazanılması ile ilgili yöntem ve stratejileri yapma görevi yürütülmekteydi yılında yapılan değişiklikle Katı Atıklardan Geri Kazanılmış Malzeme Üretenlerin Özendirilmesi başlığı altında, Madde 7 - Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler (Resmi Gazete, 2005, Sayı: 25777); 1) Geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını, 3458

7 2) Geri kazanılmış maddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin kullanımının tercih edilmesini, teşvik ederler tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir (Resmi Gazete, 2008: Sayı: 26927) Tehlikeli atıkların tekrar kullanılması, geri kazanılması yönündeki çabalar, genellikle toplanması ve kullanılması basit teknolojiler gerektiren atıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bertaraf edilecek sanayi atıklarının miktarını azaltma ve atıkların tekrar kullanılabilmesi için, TOBB tarafından sanayi odaları bünyesinde atık borsaları kurulmuştur. Fakat Türkiye de bu borsalar da tam anlamıyla işleyişe kavuşamamıştır. SAKARYA İLİNDE ATIK DURUMU 2007 yılı verilerine göre Sakarya daki KOBİ lerin bulundukları yere göre oransal dağılımı şöyledir: OSB inde %12, Küçük Sanayi Sitelerinde %33, Diğer alanlarda ise % 55 oranında işletme üretimdedir (SATSO, 2008: 105) yılında baş gösteren küresel kriz sonucu ne kadar firmanın kapandığı ise henüz belli değildir. Tablo 3. : Sakarya İlindeki KOBİ lerde Çalışan Kişi Sayısı Oranları Çalışan Sayısı Oran 10 Kişiden Az % Kişi % Kişi % Kişi % ve Üzeri % 2 Kaynak: SATSO, (2008: 106). Tablo 3 te Sakarya daki sanayi kuruluşlarında istihdam edilen işgücünün %54 oranıyla kişide yoğunlaştığı görülmektedir. 500 ve üzeri çalışanı olan işletmeler ise en az oran olan % 2 dir. Bu oranlara bakarak Sakarya daki işletmelerin yarısından fazlasının orta ölçekli işletmelerden oluştuğu söylenebilir. Tablo 4. : Sakarya daki Sanayi Kuruluşlarının Sektörel Dağılımı Sektörler Firma Sayısı Yüzde (%) Gıda Ürünleri ,1 Tekstil ,4 Makine İmalatı ,3 Orman Ürünleri ,7 Metal-Çelik ,1 Petro-Kimya ,5 Elektrik ,4 Otomotiv ,1 Yapı-İnşaat ,5 Diğer ,5 Toplam Kaynak: ÇOB, (2007: 284) ve SATSO, (2008: 105). 3453

8 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) Tablo 4 te gösterilen 2008 yılı verilerine göre Sakarya daki sanayi kuruluşlarına baktığımızda sektörel olarak % 30,1 oranla gıda sektörünün en fazla olduğu görülmektedir. Daha sonra orman ürünleri ve makine imalatı sektörleri gelmektedir. Sakarya da atıkların düzenli toplanması ve çevre teknolojilerine uygun bertarafı hususunda sanayi kuruluşlarının denetimi ve Belediyelere yönelik eğitim-bilgilendirme çalışmaları İl Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Halen tüm şehirde katı atıklar vahşi depolama ile bertaraf edilmektedir. Ancak şehrin kuzeyinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Katı Atık Depolama Tesisinin faaliyete geçmesiyle düzenli depolamaya geçilmiş olacaktır. Sanayi kuruluşlarından kaynaklanıp tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların İzmit te kurulu bulunan İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Sakarya İli nin yüzeysel su kaynağı bakımından bol olması ve yeraltı su kaynağının yüzeye yakın olması nedeniyle su kaynakları oldukça fazladır. Sanayi kuruluşlarının denetimleri yapılmakta olup, Çevre Koruma Vakfı imkânlarıyla kurulan laboratuarda periyodik ve denetim amaçlı atıksu numunesi alınarak analizleri yapılmaktadır. Deşarj standartlarını sağlayan sanayi kuruluşlarına Mahalli Cevre Kurulu tarafından Deşarj İzin Belgesi verilmiş olup, işlemleri devam eden ve deşarj izni almamış işletmeler bulunmaktadır. Deşarj izni olmayanlara gerekli uyarılar yapılmaktadır (ÇOB, 2006: 291). Sakarya da dökülmekte olan çöp alanında ihale sistemiyle özel şahıslar tarafından ayrıştırma yapılmaktadır. Ekonomiye yaklaşık 200 milyar katkı sağlamaktadır. Endüstriyel atıklardan geri kazanılacak olan atıklar işletme tarafından ilgilisine ücretle satılmaktadır. Değerlendirilemeyenler ise tehlikeli olup olmadıkları araştırılarak gerekli inceleme sonucu Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı olanlar tarafından İZAYDAŞ a taşınmaktadır. Evsel atıklar ise ilgili Belediyenin çöp alanında depolanmaktadır (ÇOB, 2006: 343). Sakarya da 2007 yılı verilerine göre atık miktarının ton/yıl olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ambalaj atıkları konusunda İl bazında 2 adet ambalaj üreticisi ve 61 adet piyasaya süren işletme ÇOB na kayıtlıdır. 4 adet lisanslı toplama ayırma tesisi ve 401 ton/yıl plastik, 2 adet geri dönüşüm tesisi ile ambalaj atıkları geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Nehirkent Belediyesi, Sapanca Belediyesi, Arifiye Belediyesi, Hanlı Belediyesi ve Pamukova Belediyesinde olmak üzere 5adet belediyede kaynakta ayrı toplama çalışması yapılmaktadır (ÇOB, 2008: 230). Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Katı Atık Depolama Tesisi 2008 yılında tamamlanmıştır. Bu çevre projesi ile vahşi çöp depolamaya son verilmek amaçlanmaktadır. Dağdibi Mahallesi Yılgın Yamaçları Mevkiindeki 300 bin metrekarelik alanda kurulan tesis sayesinde Sakarya İli nin 20 yıl çöp depolama derdi yaşamayacağı düşünülmektedir. Çöpler Eylül 2008 den itibaren Sakarya Katı Atık Depolama Tesisi nde biriktirilmekte olup, Eylül 2009 yılı itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayacağı planlanmıştır (Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2008). 3460

9 ARAŞTIRMAMIZIN AMACI Çevre ve atık yönetimi konusunda KOBİ ler üzerinde yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Türkiye de KOBİ lerin çoğunun AB ye uyum kapsamında çevre konusunda çıkan yasal değişikliklerden habersiz oldukları görülmektedir. Araştırmamız ile Türkiye de faaliyet gösteren KOBİ lerin atık yönetimi ve çevre yönetimi konularında yaptıkları ve hazırlık aşamasında oldukları konular ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, AB mevzuatına uyumlaştırma çalışmaları kapsamında olan ülkemiz çevre mevzuatı altında işletmelerimizin yaptıkları çalışmaların durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmamızda yüz yüze anket tekniği uygulanmış olup, örnek kütle olarak Sakarya da faaliyet gösteren ve 10 dan fazla çalışan istihdam eden imalat işletmeleri seçilmiştir. Belirlenen 200 işletmenin 116 sından cevap alınmış, 4 işletme mikro ölçekli olduğu için analize dâhil edilmemiştir. Anket, 1 Ocak 31 Mart 2009 tarih dilimi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Anket geri dönüşü %56 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. Yapılan bütün analizlerde güven düzeyi %95 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın hipotezleri test edilirken, değişkenler arasında ilişkilerin var olup olmadıklarının testi için ki-kare testi uygulanmıştır. Hazırladığımız anket, toplamda 30 soru grubundan oluşmaktadır. Fakat makale metnimiz için bu sorulardan sadece 11 başlığı ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Anketimize cevap veren işletmelerin sektörel olarak gruplaması Tablo 5 teki gibidir. Tablo 5. :Ankete Katılan İşletmelerin Faaliyet Yerlerine Göre Sektörel Dağılımı Sektörler Toplam (%) Gıda Makine 10 8,9 Elektrik 4 3,6 Taşıt Araçları-Otomotiv Yan Sanayi 23 20,5 Metal-Çelik-Demir 13 11,6 Yapı-İnşaat 14 12,5 Tekstil-Dokuma-Ayakkabı 11 9,8 Orman Ürünleri-Mobilya 10 8,9 Petro-Kimya 8 7,1 Toplam Tablo 6. : İşletmelerde Çevre Politikası Varlığı Yazılı Çevre Politikası Varlığı Toplam (%) Yok 64 57,1 Var 48 42,9 Toplam

10 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) Tablo 6 da görüldüğü gibi 112 işletme içerisinde yazılı bir çevre politikasına sahip olduğunu söyleyen işletme oranı % 42,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 7 de ise atık yönetim birimine sahip olduğunu söyleyen işletme sayısı 26 olup, toplamın % 23,2 sini oluşturmaktadır. Tablo 7. : İşletmelerde Atık Yönetim Birimi Varlığı Atık Yönetim Birimi Varlığı Toplam (%) Yok 86 76,8 Var 26 23,2 Toplam Tablo 8. : İşletmelerde Çevre Politikası Varlığı İle Atık Yönetim Birimi Varlığı İlişkisi Atık Yönetim Birimi İşletmenin Çevre Politikası Yok (%) Var (%) Toplam (%) Yok 57 50,9 7 6, ,1 Var 29 25, ,9 Toplam 86 76, , H0: İşletmelerin çevre politikasına sahip olması ile atık yönetim birimine sahip olması durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H1: İşletmelerin çevre politikasına sahip olması ile atık yönetim birimine sahip olması durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Tablo 8 deki ki-kare analizinde χ² 12,627, df (1), P 0,05 çıkmakta ve H1 kabul edilmektedir. Çevre politikasına sahip olan işletmelerin olmayanlara göre atık yönetimi konusunda farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan ki-kare analizine göre çevre politikasının yazılı bir kural olarak işletme politikaları içine dâhil edilmesinin işletmelerde fark yarattığı sonucu çıkmıştır. Tablo 9. : İşletmelerin Atıklarla İlgili Yatırımları Atıklarla İlgili Yatırım Varlığı Toplam (%) Atıklar Konusunda Yatırım YOK 62 56,4 Su Arıtma Tesisi Yatırımı 31 28,2 Bacagazı / Filtre Yatırımı 26 23,6 Atık Yağlar İçin Yatırımı 20 18,2 Tehlikeli/Kontamine Atıklar Yatırımı 12 10,9 Ambalaj Atıkları Yatırımı 21 19,1 Diğer Atık Yatırımları 8 7,3 Toplam

11 İşletmelere atıklarla ilgili yaptıkları yatırımları sorulduğunda 112 işletmeden 62 si atıkları için herhangi bir yatırımları olmadığı sonuçları Tablo 9 da görülmektedir. İşletmelerin atıklar konusunda en fazla yaptıkları yatırım çalışması ise su arıtma tesisi üzerinedir. Tablo 10. :İşletmelerin Atıklarını Değerlendirme Durumu Atıklarını Toplam (%) Değerlendirmeyenler 17 15,2 Değerlendirenler 95 84,8 Toplam Tablo 10 da görüldüğü gibi, işletmelerin % 84,8 i atıklarını değerlendirdiğini söylemektedir. Atıklarını değerlendiren bu işletmelere atıklarını değerlendirme yöntemleri sorulduğunda, belirttiğimiz yöntemler arasında atıkların doğrudan satılarak değerlendirildiği en fazla belirtilen yöntem şekli olmuştur. Tablo 11 de atıkların işletmeler tarafından değerlendirilme yöntemleri verilmektedir. Görüldüğü gibi 59 işletme atıklarını satarak değerlendirmektedir. Tablo 11. :Atıklarını Değerlendiren İşletmelerin Atık Değerlendirme Yöntemleri Atık Değerlendirme Yöntemleri Toplam (%) Birtakım İşlemlerden Geçirilerek Tekrar Kullanılıyor 41 42,7 Atıklar Doğrudan Satılarak Değerlendiriliyor 59 61,5 Enerji Kazanımlı Yakma Yoluyla Değerlendiriliyor 19 19,8 Atıklar Özel Bir Şirket Yardımıyla Değerlendiriliyor Diğer Şekillerde Değerlendiriliyor 9 9,4 Toplam Tablo 12 de işletmelere atıklarını yıllık olarak üretime kazandırabildikleri oranlar sorulmuştur. İşletmelerin % 34,8 i bu oranı bilmediklerini söylemiştir. 38 işletme ise atıklarının % 0-5 arasında bir oranda üretime kazandırabildiğini, 22 işletme ise atıklarının % 26 dan daha fazla oranda kısmını üretime kazandırabildiğini söylemiştir. Tablo 12. :İşletmelerin Atıklarını Yıllık Üretime Kazandırma Oranı Cevaplar Toplam (%) Bilinmiyor 39 34,8 % ,9 % ,4 % ,5 % ,8 % >= ,6 Toplam

12 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) İşletmelere işletmelerinde atık oluşumuna neden olan etkenleri sorulduğunda en fazla cevap belirttiğimiz seçenekler içinde Tablo 13 te görüldüğü gibi proses akışından dolayı oluşan atık olmuştur. İkinci etken ürünün özelliklerinden dolayı atık oluşumu olarak belirtilmiştir. Tablo 13. :İşlemelerde Atık Oluşumuna Neden Olan Etkenler Atık Oluşumuna Neden Olan Etkenler Cevaplar F (%) Düşük Kaliteli Hammadde Kullanımından Kaynaklanan Atık 39 9,9 Kullanılan Teknoloji Tipinden Dolayı Oluşan Atık 57 14,5 İşlem Sürecinde Kullanılan Malzemelerden Dolayı Oluşan Atık 66 16,8 Proses Akışından Dolayı Oluşan Atık 84 21,4 Ürünün Özelliklerinden Dolayı Oluşan Atık 72 18,4 Çalıştırılan Personelin Hatalarından Dolayı Oluşan Atık 66 16,8 Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Atık 8 2,0 Toplam Tablo 14 te işletmeler tarafından değerlendirilemeyen atıkların bertaraf edilme yollarına baktığımızda en kolay kurtulma yolu olan belediyeye verme şekli en fazla kullanılan yöntemdir. Düzenli depolama yöntemini kullananlar ikinci sırada yer almaktadırlar. Bağışlama, yakma yöntemleri ve kanalizasyona boşaltım ve anlaşmalı firmalara verme en fazla kullanılan yöntemlerdendir. Değerlendirecek kadar atığım yok diyen işletmeler de toplam işletme sayısının %8 i kadardır. Tablo 14. :Değerlendirilemeyen Atıkların Bertaraf Edilme Yöntemleri Bertaraf Yöntemi Toplam (%) Düzenli Depolama Yoluyla 28 26,2 Yakma Yoluyla 18 16,8 Gömme Yöntemiyle 2 1,9 Açık Araziye Dökme Yoluyla 5 4,7 Kompostlaştırma Yöntemiyle 3 2,8 Bağışlama Yöntemiyle 23 21,5 Belediyeye Verme Yoluyla 52 48,6 Kanalizasyona Bırakma 9 8,4 Diğer Atık Yok Etme Yollarıyla 26 24,3 Toplam

13 Tablo 15. : Özel Atık Bertaraf Tesislerinden Alınan Hizmet Türleri Özel Atık Bertaraf Tesislerinden Alınan Hizmet Türleri Toplam (%) Hizmet Alımı YOK 74 66,7 Düzenli Depolama Hizmeti 15 13,5 Enerji Üretimi 4 3,6 Laboratuar Hizmetleri 9 8,1 Tehlikeli Atık Yakma Hizmeti 15 13,5 Bilgi Hizmeti 12 10,8 Eğitim Hizmeti 4 3,6 Diğer Hizmetler 13 11,7 Toplam İşletmelerin özel atık bertaraf tesislerinden hizmet alıp almadıkları ve alıyorlarsa ne tür hizmetleri tercih ettikleri sorulduğunda, Tablo 15 te görüldüğü gibi; 111 işletmenin 74 ünün hizmet almadığı, 15 işletmenin düzenli depolama hizmeti aldığı, 15 inin ise tehlikeli atıklarını yakma hizmeti aldığını söylemiştir. Tablo 16. :İşletmelerde Kirletici Azaltma Tekniklerini Kullanma Şekilleri Kirletici Azaltma Teknikleri F (%) Kaynak Azaltımı Kapsamında Ürün Değişimi 12 4,2 Ürün Değiştirme Kapsamında Hammadde Değiştirme 19 6,6 Ürün Değiştirme Kapsamında Teknoloji Değiştirme 37 12,8 Ürün Değiştirme Kapsamında Proses Takiplerini İyileştirilme 37 12,8 Geri Dönüşüm Kapsamında Hammadde ve Enerji Geri Kazanımı 49 17,0 Atık Yönetimi Kapsamında Atık Arıtımı Çalışmaları 25 8,7 Atık Yönetimi Kapsamında Atık Minimizasyonu Çalışmaları 42 14,5 Atık Yönetimi Kapsamında Atık Ayırımı Çalışmaları 44 15,2 Atık Yönetimi Kapsamında Periyodik Atık Ölçümleri 24 8,3 İşletmelerde proseslerinde kirletici azaltma tekniklerini kullanma şekilleri sorulduğunda, Tablo 16 da görüldüğü gibi geri dönüşüm kapsamında hammadde ve enerji geri kazanımı yoluna gidilmesi şekli en fazla verilen cevap olmuştur. Kaynak azaltımı kapsamında ürün değişimine gidilmesi yöntemi ise en az verilen cevap olmuştur. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 4. Madde sinde Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri, olarak tanımlanmıştır (Resmi Gazete, 2005, Sayı: 25997). Aynı yönetmelikte KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 3453

14 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) a) Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler, b) Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, c) Orta Büyüklükteki İşletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Tablo 17 de anketimize cevap veren işletmelerin personel sayısı büyüklüğüne göre dağılımı Yönetmeliğe göre verilmiştir. İşletmeler % 47,3 oranla en fazla orta ölçekli grupta, % 40,2 oranla küçük ölçekli grupta ve % 12,5 oranla büyük ölçekli işletme kategorisine girmektedir. Tablo 17. :İşletmelerin Personel Sayısı Büyüklüğü Personel Sayısı Toplam (%) Küçük ,2 Orta ,3 Büyük > ,5 Toplam Tablo 18 de işletmelerin personel sayısı büyüklüğü ile işletmelerde atık yönetimi birimi mevcudiyeti arasında anlamı bir ilişki olup olmadığının analizi için yaptığımız ki-kare testi tablosu verilmektedir. Tablo 18. :Personel Sayısı ile İşletmede Atık Yönetim Birimi Mevcudiyeti İlişkisi Personel Sayısı Aralığı İşletmede Atık Yönetim Birimi Yok (%) Var (%) Toplam (%) , , , ,3 > , ,5 Toplam 86 76, , H0: İşletmelerin personel sayısı büyüklüğü ile çevresel maliyetleri hesaplamasında tahmini maliyetleme yolunu kullanmaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H1: İşletmelerin personel sayısı büyüklüğü ile çevresel maliyetleri hesaplamasında tahmini maliyetleme yolunu kullanmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. χ² 9,833, df (2), P 0,05 sonucu çıkmış ve değişkenler arasında anlamlı fark vardır. Bu sonuç ile H1 hipotezi kabul edilmektedir. 3466

15 Tablo 19. : İşletmelerin Faaliyet Yılları Kuruluş Yılı Toplam (%) , ,7 < ,1 Toplam Tablo 19 da ankete cevap veren işletmelerin faaliyet gösterdikleri süreler gruplandırılmaktadır. 20 yıla kadar faaliyet göstermekte olan işletme sayısı 112 işletme içinde en fazla olan grubu oluşturmakta olup, % 40,2 dir. 30 yıldan fazla faaliyet gösteren işletme sayısı oranı da % 16,1 olarak çıkmıştır. Tablo 20. :İşletmelerin Faaliyet Gösterdiği Süre İle Atık Yönetim Birimi Varlığı İlişkisi Kuruluş Yılı Atık Yönetim Birimi Varlığı Yok (%) Var (%) Toplam (%) ,1 10 8, ,2 10 8, , ,9 2 1, ,7 < ,5 4 3, ,1 Toplam 86 76, , H0: İşletmelerin faaliyet gösterdikleri süre ile atık yönetim birimi varlığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H1: İşletmelerin faaliyet gösterdikleri süre ile atık yönetim birimi varlığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Tablo 20 de ki-kare analizi için yapılan tabloda, χ² 0,625, sd (3), P>0,05 anlamlı fark yoktur sonucu çıkmaktadır. Faaliyet gösterdiği yıl değişkeni açısından, işletmelerde atık yönetim birimi varlığı arasında anlamlı fark saptanamamıştır. H1 hipotezimiz reddedilmekte H0 hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 21. : İşletmenin Faaliyet Gösterdikleri Süre İle Atıklarını Değerlendirme İlişkisi Atıkları Değerlendiriyor mu? Kuruluş Yılı Hayır (%) Evet (%) Toplam (%) , , , , , ,6 8 7, ,7 < , , ,1 Toplam 17 15, , Tablo 21 de ise işletmelerin faaliyet gösterdikleri süre ile işletmelerin atıklarını değerlendirme özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Yapılan ki-kare analizinde işletmelerin 3453

16 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) faaliyet gösterdiği yıl değişkeni açısından, işletmelerde atık yönetim birimi mevcudiyeti arasında anlamlı fark saptanamamıştır. H0: İşletmelerin faaliyet gösterdikleri süre ile atıklarını değerlendirmeleri durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H1: İşletmelerin faaliyet gösterdikleri süre ile atıklarını değerlendirmeleri durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. χ² 3,770, sd (3), P>0,05 sonucu ile H0 kabul edilmiştir. SONUÇ Atık yönetimi konusunda yaptığımız çalışma sonucunda, orta ve büyük ölçekli işletmelerin adımlar attığı ve işletmeler içinde yapılaşma çalışmaları başlandığı görülmektedir. Çevre konusunda yapılan faaliyetlere baktığımızda enerji tasarrufu çalışması işletmelerin en fazla üzerinde durdukları konu olarak görülmektedir. Atıkların ve kayıpların azatlım çalışmaları yapılan diğer çevresel faaliyetler olarak belirlenmiştir. Atıklarla ilgili yatırım yaptığını söyleyen işletme ise görüştüğümüz işletmelerin yarısı kadardır. İşletmelerin çoğu atıklarını değerlendirdiğini söylemekle birlikte, bir faaliyet dönemi içinde yaptıkları çevresel harcamaların miktarını net bir şekilde bilmemektedirler. Atık değerlendirme şekli olarak ise en fazla söylenen atıkların doğrudan satılması ile atıkların birtakım işlemlerden geçirilerek işletme içinde tekrar kullanılması yolları olmuştur. İşletmeler bir faaliyet dönemi içinde atıklarının ne kadarını değerlendirdiğini ve üretime kazandırdığını net bir şekilde bilmemektedir. İşletmelerde birinci olarak proses akışından dolayı, ikinci olarak da ürünün özelliklerinden dolayı atık oluştuğu ortaya çıkmıştır. Malzemeden kaynaklanan atıklar ve personel hatalarından kaynaklanan atıklar da çoğunluktadır. Çevre politikası olan işletmelerin atık yönetim birimleri oluşturma düzeylerinin fazla olduğu yaptığımız analizde ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işletmelerin personel sayısı büyüklüğüne göre çevre politikası sahipliği konusunun farklılaştığı, işletmelerin personel büyüklüğü arttıkça çevre politikasına sahiplik düzeyinin de arttığı yapılan analizde ortaya çıkmıştır. Yine araştırma sonucunda işletmelerin personel sayısı büyüklüğüne göre atık yönetim birimi sahiplik düzeyinin de farklılaştığı görülmüştür. İşletmelerin kuruluş yılına göre atık yönetim birimi sahipliği duyarlılık düzeyleri ise farklılaşmamaktadır. Ayrıca, işletmelerin kuruluş yılına göre atıklarını değerlendirme duyarlılık düzeyi de farklılaşmamaktadır. İşletmelerin ömürlerinin uzunluk ya da kısalığına göre atık konusuyla ilgili anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. İşletmelerin çevre yönetimi çalışmaları altında atık yönetimi çalışmalarına özellikle Avrupa Birliği ne uyum aşamasında daha da önem vermeleri gerekmektedir. Atıkların cins, miktar ve özelliklerini belirleyecek metodların geliştirilmesi, bu işleri yapacak uzman personelin yetiştirilmesi gerekmektedir. Çalışan bütün personele atık yönetimi ile ilgili eğitim verilmelidir. Gerek sanayicinin gerekse tesislerin denetlenmesinde görev 3468

17 alan kurum ve kuruluşların tehlikeli atık yönetimi konusunda düzenli olarak bilgilendirilip eğitim almaları sağlanmalıdır. Kamuoyunun çevreye olan duyarlılığının artırılması çalışmaları yapılmalıdır. Tedarikçilerin çevre bilincine sahip olmasının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Atıkların kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. İşletmede üretilen atıklar, evsel, endüstriyel ve tehlikeli atıklar temelinde oluştuğu yerde ayrıştırılmaya çalışılmalıdır. Üretilen endüstriyel atıkların içerisinden yasal olarak geri kazanımı mümkün olan atıklar ayrılmalıdır. Atıklar mümkünse sıkıştırılmalı, sulu atıklar ise mümkün olduğunca susuzlaştırılmalıdır. Bu önlem ağırlık ve maliyet açısından firmaya önemli avantaj sağlamaktadır. Atıklar için en uygun bertaraf yöntemi belirlenmelidir. İşletmenin Çevre Mevzuatında belirtilen atıklardan hangilerini ürettiklerini ve bu atıkların stok miktarları ile belirli zaman periyotlarında atıkların ne kadarını toplayabildikleri bilgilerini içeren bir envanter çalışması yapılmalıdır. Çıkarılan atık envanteri üzerinde, ne gibi idari ve teknik çalışmalar yapılarak atık miktarının azaltılabileceği veya geri dönüşüm metotları araştırılmalıdır. 3453

18 H. KIRLIOĞLU, M. E. FİDAN / Journal of Yaşar University (5) KAYNAKÇA ARMAĞAN, B., Demir, İ., Demir, Ö., Gök, N., (2006), Katı Atıkların Ekonomide Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: , İstanbul. Çevre ve Orman Bakanlığı, (2008), Atık Yönetimi Eylem Planı ( ), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, ÇOB, Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı, (2007), Çevre Denetçileri El Kitabı, ÇOB, Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı, (2006), Sakarya İl Çevre Durum Raporu s:326, GÜRELİ, S. (2006), Plastik Sektöründe Endüstriyel Atıklardan Geri Dönüşüm Sonucu İlde Edilen Mamullerin Maliyetlemesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), (2005), Avrupa Birliği nin Çevre Politikası, (http://www.ikv.org.tr/pdfs/4f3a608d.pdf, ). KNIGHT, L., (2009), What is Waste that We Should Account for it? A Look Inside Queensland s Ecological Rucksack, Geographical Research, Institute of Australian Geographers. Resmi Gazete, (2008), Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarih: , Sayı: Resmi Gazete, (2005), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Değişiklik: , Sayı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, (http://www.sakarya.bel.tr). Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası: SATSO, (2008), 2008 Yılı İktisadi Raporu, haz.: TIN, U.,Barın, E.,Kılıç, Z., Taşkıran, F., Merkez Matbaacılık, Sakarya. T.C. Sayıştay Başkanlığı, (2007), Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu, Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu, (2007), Çevresel Göstergeler 2006, TÜİK, Yayın No: Türkiye İstatistik Kurumu (2005), 2004 Yılı İmalat Sanayi Temel Çevre Göstergeleri, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 205, 27 Aralık

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör.

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. (4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. Murat AYKIRI ÖZET Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı