Turizm Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Enerji Kazanımına Bütünleyici Bakış: MODULAARE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizm Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Enerji Kazanımına Bütünleyici Bakış: MODULAARE"

Transkript

1 Turizm Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Enerji Kazanımına Bütünleyici Bakış: MODULAARE An Integrated Approach on the Wastewater Treatment, Solid Waste Disposal and Energy Recovery in Tourist Resorts: MODULAARE D. Antakyalı*, J. Krampe*, H. Steinmetz*, G. Hafner**, M. Kranert** Universitaet Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaf (Stuttgart Üniversitesi, Kentsel Su Altyapısı, Su Kalitesi ve Katı Atık Yönetimi Enstitüsü) *Lehrstuhl Siedlungswasserwirtschaft und Wasser Recycling (Kentsel Su Yönetimi ve Geri Kullanımı Kürsüsü) **Lehrstuhl für Abfallwirtschaft und Abluft (Katı Atık Yönetimi ve Atık Hava Kürsüsü) ÖZET: Çalışma atıksu arıtımı, katı atık bertarafı ve enerji üretimine yönelik yenilikçi, merkezi olmayan ve modüler bir tasarıyı uygulamalı olarak araştırır. Bir membran biyoreaktör ile anaerobik çürütücüden oluşan modüler tesis Türkiye deki büyük bir tatil tesisinde işletmeye alınmıştır. Otelin atıksuyunun bir bölümü atıksu modülünde arıtılarak sulama amaçlı kullanılır. Arıtmada yüksek verim elde edilmektedir. Çıkış suyu mikroorganizma konsantrasyonları iyi bir hijyenik niteliğe işaret eder. Arıtma çamurları mutfak ve bahçeden gelen diğer organik katılarla çürütücüye verilir. Oluşan biyogaz % 70 oranında metan içermektedir. Anahtar kelimeler: sürdürülebilir turizm, membran biyoreaktör, su geri kullanımı, ortak fermentasyon, biyogaz SUMMARY: The study investigates an innovative, decentralised and modular concept for wastewater treatment, solid waste disposal and energy production through practical applications. A pilot plant combining a membrane bioreactor and anaerobic digester has been installed in a Turkish tourist resort. A part of the hotel s wastewater is treated in wastewater module and used for the irrigation purpose. High efficiency in wastewater treatment is reached. The effluent germ concentrations prove a good hygienic quality. Sewage sludge is

2 co-digested with organic wastes from the kitchen and the garden. Produced biogas contains 70 % methane. Key Words: sustainable tourism, membrane bioreactor, water recycling, co-digestion, biogas 1. Giriş Turizm açısından da önemli olan doğal değeri yüksek bölgelerde otel benzeri küçük yerleşimler çoğu kez birbirinden uzak ve dağınık bulunmaktadır. Merkezi çevresel altyapılara uzaklık, atıkların bertarafını genellikle zahmetli ve masraflı hale getirir. Otellerin atık problemini kendi bünyelerinde çözmeleri bölgenin özelliklerine bağlı olarak çok önemli avantajlar sağlayabilir. Plastik, cam ya da kağıt gibi atıklar ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine sokuldukları takdirde geriye enerji açısından önemli bir potansiyele sahip yemek artıkları ve bitki atıkları gibi organik çöpler kalmaktadır. İşte bu düşünceden yola çıkılarak kapalı devre çalışabilecek modüler bir atıksu arıtma ve organik katı işleme sisteminin birbirine entegre edilip edilemeyeceği sorusuna gelinmiştir. Stuttgart Üniversitesi nin bilimsel yönetim işlevini üstlendiği MODULAARE projesi bu soruya turizm alanında sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde uygulamalı bir çözüm arar. Projenin en önemli özelliği oteller ve benzer küçük yerleşimlerde oluşan atıksu ve katı atık problemine bütünleyici bir çözüm getirme arayışıdır. Bunu yaparken atık kaynakların mümkün olduğunca değerlendirilmesine odaklanır yazı başında uygulamaya geçirilen proje Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı nca finanse edilmekte ve çok partnerli bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Bildiri, söz konusu projenin genel açıklamasını, kullanılan yöntem ve tesisler hakkında bilgileri ve 2005 yılı Mayıs ayında başlamış olup halen sürmekte olan işletme sürecinde elde edilen sonuçların bir kısmı ile bunlara ait değerlendirmeyi kapsar. Projede toplanan tüm

3 dataları kapsayacak genel değerlendirme 2008 yılı başlarında tamamlanacak proje raporunda yayınlanacaktır. 2. Membranbiyoreaktörler ve Anaerob Sistemler 2.1. Membranbiyoreaktörler Membranbiyoreaktörler, biyomembran sistemler ya da en açık adıyla aktif çamur - membran sistemleri atıksu arıtımında yüksek kalitede çıkış suyu elde edilebilen, verimli ve alışılagelmiş arıtma sistemlerine kıyasla çok daha az yer kaplayan düzeneklerdir. Bu sistemlerde arıtma yöntemi klasik arıtma tesislerinde de sık kullanılan biyolojik aktif çamur yöntemidir. Klasik sistemlerden en önemli farkı ise arıtma işleminden sonra katı-sıvı fazların bir çökeltim havuzu yerine membran filtrasyonu yoluyla ayrılmasıdır. Membran filtreler PDVE esaslı bantların sarmal şekilde yapıştırılıp polimerle kaplanmasıyla elde edilen ve ancak yüksek basınç altında madde geçişine izin veren yüksek verimli filtrelerdir (Günder, 1999). Filtre aralıklarına göre geçirimliden az geçirimliye mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz olarak sınıflandırılırlar. Ultrafiltrasyon membranları bakteriler, virüsler ile makromolekülleri sudan ayırabilme özelliğine sahiptir (Baker, 2000). Klasik sistemlerdeki son çökeltim havuzlarında etkin bir katı-sıvı ayrımı için çamurun çökelme hızından kaynaklanan bir düşük katı madde zorunluluğu bulunur. Oysa biyomembran sistemlerinde çökelme söz konusu olmadığı için bu zorunluluk ortadan kalkar. Sistemin 15 g/l gibi yüksek katı madde oranlarında sorunsuz işletilebilmesi sayesinde çok küçük hacimli arıtma tesisleri mümkün olmaktadır. Buna ek olarak biyolojik arıtma sonrası membran filtrasyonu aynı zamanda dezenfeksiyon görevini de gerçekleştirir. Bu tür sistemlerin bilinen en büyük dezavantajı yüksek enerji ihtiyaçlarıdır.

4 2.2. Anaerob Sistemler Anaerob teknoloji oksijen yokluğunda organik maddelerin metan ve anorganik maddelere dönüştürüldüğü biyolojik süreçleri kullanır. Anaerob sistemler tahmin edilenden daha uzun bir geçmişe sahiptir. Erhard (1954) a göre bu sistemlerin öncüleri M.Ö yıllarında kanalizasyon borularında içinde katı maddelerin çökelerek çürüyebileceği yapılar şeklinde kullanılmıştır. Ortaçağda atıklardan kurtulmak için şato ve kale altlarında çukurlar yapılmıştır. 18. yy sonlarından itibaren teknolojik yenilikler ve bunu izleyen patentler karşımıza çıkar (Strell, 1913; Hosel, 1987; Bischofsberger v.d., 2005). Anaerob sistemler günümüzde arıtma çamurlarını, bitkisel ve hayvansal kaynakları ve organik çöpleri hammadde olarak kullanmaktadırlar. Atıksu arıtımı ve tarım-hayvancılık alanında sistemler yeni sayılmazken organik çöplerin pratikte kullanılması 1990lı yıllarda başlar. Yüksek ilk yatırım ve işletme masrafları bu sistemlerin yayılmasını engellemişken işlem sonucu açığa çıkan enerjinin etkin kullanımı sayesinde masraflar ilerleyen yıllarda dengelenmiştir. Kompost üzerinde çalışan federal bir Alman organizasyonu olan Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) un gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre 2001 yılında Almanya da organik/yeşil atıkların değerlendirilmesi için yılda 12 milyon tonluk bir kurulu işlem kapasitesi belirlenmiştir. Bunların 2,4 milyonu çürütme tesislerinde bulunmaktadır (Anonim, 2002). Biyogaz organik maddelerin anaerobik ortamda bakteriler tarafından bozundurulması sonucu açığa çıkar ve oluşum süreci 4 adımı kapsar. Birinci adımda genellikle çözünmemiş halde bulunan büyük moleküller enzimler yardımıyla çözünerek parçalanırlar. İkinci adımda fakültatif anaerob bakteriler tarafından organik asitler, alkol, H 2 ve CO 2 oluşturulur. Metan bakterileri bunlardan yalnızca asetik asit, H 2 ve CO 2 i metan oluşturmak için kullanabilirler. Asetojen bakteriler 2. adımda oluşan organik asitler ve alkolü asetik asite, metanojen bakteriler ise bunları yine metan gazına çevirirler (Bischofsberger v.d., 2005).

5 Biyogaz %40-70 arası metan (CH 4 ), %30-60 arası karbondioksit (CO 2 ) ve % 1-5 arası oksijen, hidrojen sülfür (H 2 S) gibi diğer gazlardan oluşur. 3. Araçlar ve Yöntem MODULAARE projesi ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik olup partner firmalar tarafından deney amaçlı üretilen modüler bir tesisin turistik bir otelde işletimini öngörür. Uygulama aşaması için proje partnerlerinden TUI grubunun Muğla Ortaca da ki çevreci oteli İberotel Sarıgerme Park pilot otel olarak seçilmiştir. Bu seçimde ISO e sahip İberotel in son yıllarda aralıksız olarak TUI tarafından Çevre Şampiyonu ilan edilmesinin yanı sıra bilinçli personeli, otelin kendisine ait teknik işlikleri ve bir evsel arıtma tesisine olan hazır bağlantısı da önemli rol oynamıştır. Tesisler 2005 yaz sezonundan başlayarak İberotel Sarıgerme Park ta otelin açık bulunduğu yaz aylarında kısmen işletilmeye başlanmıştır. Uygulama aşaması 2007 yaz sezonu sonuna kadar sürecek olup 2008 yılı bahar aylarında projenin tamamlanması planlanmaktadır. Şekil 1: MODULAARE projesinde amaç ve ödevler Projenin genel şeması Şekil 1 de görülmektedir. Modüler tesisin birinci parçası atıksu arıtımını gerçekleştiren atıksu modülü, diğeri ise otelde oluşan organik atıkları oksijensiz

6 ortamda çürüterek gazlaştıran biyogaz modülüdür. Otelde oluşan atıksuyun arıtılarak sulamada kullanılması, bu modülden çekilen fazla çamur ile birlikte mutfak ve bahçe atıkları gibi organik katıların ise ikinci modülde çürütülerek enerji potansiyeline sahip metan gazına dönüştürülmesi öngörülmüştür. Çürüme sonucu geriye kalacak madde azot ve fosfor gibi besin maddeleri açısından zengin olması özelliğinden dolayı kompostlaştırılarak gübre halinde kullanılabilir. Bu şekilde yeniden kullanma, geri kazanma ve geri dönüşüm gibi atık yönetiminin üç önemli unsuru bir çatı altına toplanmıştır. Atıksu modülü temelde karbon giderimi, nitrifikasyon ve denitrifikasyon adımlarını hedefleyen bir membran biyoreaktör olup yaklaşık 6 m uzunluğundaki kargo konteyneri içinde kurulmuştur. Konteynerin yarısına yakını elektronik kontrol paneli, cihazlar ve pompaların yerleştirildiği kuru bölmeden, geri kalanı ise Şekil 2 de de görüldüğü üzere arıtma işleminin gerçekleştiği haznelerden oluşur. Otele ait ana pompa çukurunda toplanan atıksuyun bir bölümü giriş suyu pompası yardımıyla tesise gelir. Debi dengeleme görevi gören bir haznede toplandıktan sonra yine bir pompa yardımıyla ön çökeltim bölmesine aktarılır. Yüzeyden savaklanan atıksu önce anoksik denitrifikasyon bölmesine, daha sonra da membran filtrelerin daldırıldığı havalandırmalı bölmeye akar. Bu bölmenin tabanına yerleştirilen pompaların bir tanesi anoksik tanka geri besleme yaparken bir diğeri fazla çamur çekiminde kullanılır. Klasik aktif çamur sistemlerindeki son çökeltim ve hatta dezenfeksiyon işlevini üstlenen membran filtrasyonu, yaklaşık 240 m² lik yüzeye sahip 6 adet ultrafiltrasyon modülü yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Membran filtrelerden çekilen su permeat haznelerine pompalanarak bahçe sulama havuzuna gönderilir yazından beri İberotel de işletilen tesiste tesisin hidrolik kapasitesi günde ortalama 15 m³ olmakla beraber şu ana kadar atıksudaki yüksek katı madde ve yiyecek artıklarının yol açtığı tıkanma gibi problemler nedeniyle daha düşük debilerde işletme süreçleri yaşanmıştır.

7 dengeleme tanki ön çökeltim tanki anoksik bölme havalandirmali (havasiz) bölme ve membran filtreler permeat deposu çamur (biyogaz tesisine gider) ham atiksu mekanik aritma biyolojik aritma ve membran filtrasyonu aritilmis atiksu (sulamada kullanilir) Şekil 2: Atıksu modülünün akım şeması Atıksu modülünün arıtma verimi, düzenli olarak yürütülen KOI, azot, fosfor, askıda katı madde ve organik madde ölçümleri vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kimyasal parametrelerin yanı sıra daha geniş aralıklarla çıkış suyunda bakteri analizleri de yapılmaktadır. Projenin ikinci tesisi olan biyogaz modülü 2006 sezonunda İberotel e getirilmiştir. Tesis bir çürütme tankının yanı sıra besleme yapısı, artık depolama tankı, gaz deposu ve yakıcı gibi birimler içerir (Şekil 3). MUTFAK ARTIKLARI BAHÇE ÇÖPLERI ARITMA ÇAMURU BIYOGAZ Gaz toplayici Yakici Ögütme Yükleme Çürütücü (anaerobik kosullar, oksijensiz) Atik depolama Şekil 3: Biyogaz modülünde birimler

8 Besleme yapısı içinde bulunan öğütücü pompa, yapıya gelen yemek ve bahçe artıklarını arıtma çamuru yardımı ile bir yandan karıştırırken diğer yandan parçalar. Malzeme istenen inceliğe geldiğinde anaerobik çürütücüye pompalanır. Çürütücüde alıkonma süresini dolduran malzeme bir son depolama tankına akar. Oluşan gaz reaktör üzerindeki bir hattan geçerek önce elastik gaz toplayıcıya, buradan da yakıcıya gider. Sistem 15 m³ lük çürütme tankında günde yaklaşık 600 kg atıktan 15 ila 30 m³ civarında biyogaz üretebilir. Üretilen biyogazın pişirme gazı olarak kullanımı veya kombine termal ünitede elektriğe dönüştürülmesi mümkündür. Çürüme artıklarının ise kompostlaştırılarak gübre haline getirilmesi araştırılmaktadır. Amaç, sonuçta geriye çöp niteliğinde mümkün olan en düşük düzeyde madde bırakmaktır. 4. Bulgular ve Değerlendirme 4.1. Atıksu Arıtımı İşletme değerleri oldukça yüksek verimli bir atıksu arıtım sistemine işaret etmektedir. Tablo 1 de İberotel Sarıgerme Park ta ölçülen kaba maddeleri uzaklaştırılmış ham atıksuya ait ph ve mg/l cinsinden kimyasal değerler görülmektedir. Evsel atıksu kalitesinde olması beklenen otel atıksuyunda yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) değerleri dikkat çekmektedir. Atıksuyun oluştuğu farklı noktalarda yapılan analizlerde yüksek KOI oranlarının mutfak kaynaklı olduğu gözlenmiştir. Yağlar ve mutfak temizliğinde kullanılan kimyasallar KOI nı yükselten önemli unsurlar arasında sayılabilirler. Alışılagelen evsel atıksu ile analiz edilen otel atıksuyu arasındaki önemli bir başka fark ise yüksek katı madde miktarıdır. Değerlendirilemeyen yemek artıkları bir öğütücüden geçirilerek atıksu hattına verildiği için çok yoğun bir atıksu ile karşılaşılmıştır. İlk işletme sezonu boyunca atıksu modülü pompa ve ekipmanlarında katı maddeler nedeniyle yaşanan tıkanma, yanma gibi sorunlar ikinci sezonda sistem önüne eklenen bir elek vasıtasıyla

9 çözülmüştür. Elek sonrası giriş suyundaki çökelebilen maddeler 1,5 60 ml/l arasında değişmektedir. Tablo 1: 2006 yılı işletme periyoduna ait giriş suyu karakteristik değerleri En düşük Ortalama En yüksek ph 5,2 6,7 7,4 KOI (homoj.) KOI (filtre 0,45µm) N top NH 4 -N P top 6, Projeye göre arıtılmış atıksuyun sulama amaçlı kullanılması planlandığı için çıkış suyunda nitrat ve fosforun belli düzeyde bırakılması suya gübre niteliği katacaktır. Bunu sağlamak için farklı işletme parametreleri denenmektedir. Tablo 2, yine 2006 yılına ait çıkış suyu değerlerini göstermektedir. Konsantrasyonlar mg/l cinsinden verilmiştir. KOI değerleri çok yüksek verimli bir arıtma sistemini işaret etmektedir. Çıkış suyu KOI konsantrasyonları sezon boyunca genellikle düşük değerlerde kalmakla birlikte işletme problemleri yaşanan bir dönem boyunca ölçülen yüksek değerler ortalamanın 20 mg/l nin üzerine çıkmasına neden olmuştur. Bu dönem harici ortalama çıkış KOI konsantrasyonu 19 mg/l olarak verilebilir. Ancak gerçek şartlarda da benzer problemler yaşanabileceğinden sorunlu işletme dönemi değerlendirme dışı bırakılmamıştır. Arıtma işlemi sonucu amonyağa dönüşerek zehirli etki yapma olasılığı nedeniyle tehlikeli sayılan amonyum azotu (NH 4 -N) ileri derecede giderilirken gübre niteliği taşıyan nitrat (NO 3 ) suda bir miktar kalmaktadır sezonunda çıkış suyu nitrat konsantrasyonu ortalama 10 mg/l civarına çıkarılmıştır.

10 Atıksu modülünde kimyasal fosfor giderimi bulunmamakla beraber çıkış suyu fosfor konsantrasyonlarının giriş suyundakilerin altında olması biyolojik fosfor giderimini işaret etmektedir. Bu durum özellikle denitrifikasyon bölmesindeki karıştırıcı pompanın arızalı olduğu dönemde gözlenmiştir ve karışımın azalması nedeniyle denitrifikasyon bölmesinde oluşan bir anaerobik bölgede gerçekleşen fosfor giderimi olarak açıklanabilir. Tablo 2: 2006 yılı işletme periyoduna ait arıtılmış su karakteristik değerleri En düşük Ortalama En yüksek ph 6,9 8 7,5 KOI NH 4 -N 0,07 0,6 14 NO 3 0, PO 4 -P 0,32 4,8 64 Otel ya da tatil köyleri gibi insanın yeşil alan ile temasının yoğun olduğu yerlerde sulama suyunun hijyenik kalitesi de büyük önem teşkil eder. Çıkış suyunda ölçülen total koliform değerleri nadiren 500 kob/100 ml düzeylerine çıksa da çoğunlukla 100 kob/100 ml nin altında kalmaktadır. Daha önemli bir parametre olan fekal koliform ise bildirinin hazırlandığı Haziran 2007 itibariyle alınmış olan örneklerin % 95 inde tespit edilmemiştir. Sonuçlar ultrafiltrasyon membranlarından beklendiği üzere atıksu modülünde hijyenik düzeyde de etkin bir arıtma gerçekleştiğini kanıtlamaktadır Biyogaz üretimi Biyogaz modülü ikinci işletme sezonu içinde bulunmaktadır. İlk sezonda daha çok sistemi stabil hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür sezonunda tesis stabil şekilde işlemektedir. Biyogaz oluşumunun gerçekleştiği çürütme tankında ortalama sıcaklık 39 C, ph ise 7,35 dolaylarındadır. Tesise günlük kg civarı madde yüklemesi yapılmaktadır. Bunun

11 yaklaşık 2/3 lük kısmını atıksu modülünden gelen ön çökeltim çamuru oluşturmaktadır. Bu çamurun katı ve organik madde içeriğinin çok değişken olduğu gözlenmiştir. Ortalama değerler katı madde için 20 g/l, organik madde için %82 olarak belirlenmiştir. Şekil 4 te modüle beslenen atığın çeşit ve miktarı ile oluşan gaz hacmi karşılaştırılmıştır. Yemek artıkları ağırlıkla makarna, pilav, sebzeden oluşmaktadır ancak bunları tamamen ayrık toplamak mümkün olmadığı için açık sınıflandırılamayan bir karışım söz konusudur. Benzer bir değerlendirme yukarıda da açıklandığı üzere çamur için de söylenebilir. 800 yemek ekmek permeat kabuk (meyve sebze) camur Malzeme [kg] Gaz (litre) Şekil 4: Biyogaz modülünde yükleme ve oluşan gaz hacmi Değerlendirilen periyodun başında tesis düşük yüklenmiş, daha sonra yük artırılmıştır. Şekle göre çok net bir belirleme yapılamazsa da katı miktarı yüksek yemek artıklarının gaz

12 üretimini artırdığı söylenebilir. Yine katı madde miktarının etkisiyle, değerlendirme dönemi sonunda artırılan çamur miktarına karşılık düşük gaz hacimleri gözlenmiştir. CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) % ppm Şekil 5: Biyogazın bileşimi Oluşan gazın bileşimi Şekil 5 te görülmektedir. Verilen farklı kimyasal bileşimdeki atık maddeye rağmen gaz bileşiminin oldukça stabil bir hat izlemesi dikkati çekmektedir. Tesisin dengeli çalışmaya başladığı Haziran 2007 değerlerine göre oluşan biyogazın metan içeriği % 63 ila 75 arasında değişirken ortalama oran % 68 olarak belirlenmiştir. Bu değerler yüksek kalitede biyogaza işaret eder. Yine aşındırıcı etki nedeniyle önemli bir parametre olan H 2 S değerleri aynı dönemde ortalama 1475 ppm olmak üzere 890 ile 2000 ppm arasında ölçülmüştür. Sistemdeki sülfür yıkama ünitesi 2500 ppm in üzerindeki konsantrasyonlarda devreye sokulur dönemi boyunca bu eşik aşılmadığından sülfür ünitesi kullanılmamıştır. Oksijen tüm işletme boyunca % 0,1 civarlarında, CO 2 ise % 30 a yakın değerlerde ölçülmüştür.

13 5. Sonuç Tasarı, turizm bölgelerinde atıksu arıtımı ve katı atık işlemine kendi kendine yetebilen sistemler bünyesinde bütünleyici bir bakış getirir. Modüler sistem yapısı turistik yerleşimin doluluk oranına bağlı olarak ihtiyaca göre ayarlanabilir bir yaklaşımdır. Membranbiyoreaktör arıtılmış atıksuyun oteller gibi estetik unsurların rol oynadığı bir ortamda sulamada kullanılması için gerekli fiziksel, kimyasal ve hijyenik şartları sağlamıştır. Otelde oluşan atıklardan zahmetsiz şekilde biyogaz elde edilebilmektedir. Oluşan biyogaz %70 civarındaki metan içeriğiyle kaliteli bir yakıt niteliğindedir. Bu projenin sonuçları, doğal değeri yüksek, hassas ve turizm etkinliğinin yoğun görüldüğü bölgeler başta olmak üzere, atıksu ve katı atık tesislerine ihtiyaç duyulan her bölge için son derece ilginç olabilir. Genel değerlendirme proje sonlandıktan sonra yapılacaktır. Sonuçlar teknik ve ekonomik açıdan olumlu olduğu takdirde benzer tesislerin gerek ekonomik açıdan, gerekse dönüşüm ürünleri açısından sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle paralel büyük avantajlar sağlaması beklenmektedir. 6. Kaynaklar Anonim (2002): Verzeichnis iiber Kompost- und Vergarungsanlagen der BGK; In: Humuswirtschaft und Kompost 4 Baker, R.W. (2000): Membrane technology and applications. McGraw-Hill, USA Bischofsberger, W., Dichtl, N., Rosenwinkel, K-H., Seyfried C.F., Bohnke, B. (2005): Anaerobtechnik, 2. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg, ISBN Erhard, H. (1954): Aus der Geschichte der Stadtereinigung, Boe (Hrsg) Bacht GmbH Essen Günder, B. (1999): Das Membranbelebungsverfahren in der kommunalen Abwasserreinigung. Komissionsverlag R. Oldenburg GmbH, Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft, Band 153, München

14 Hosel, G. (1987): Strell, M. (1913): Unser Abfall aller Zeiten, Kommunalschriftenverlag J Jehle, München Die Abwasserfrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart, Leipzig

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

biogasportal.info Biyogaz Kılavuzu Üretimden kullanıma

biogasportal.info Biyogaz Kılavuzu Üretimden kullanıma biogasportal.info Biyogaz Kılavuzu Üretimden kullanıma Alman Yenilenebilir Hammaddeler İhtisas Ajansı nın (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe - FNR) Biyogaz Kılavuzu nun Türkçe tercümesi Türk-Alman Biyogaz

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor Türk-Alman Biyogaz Projesi Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor 1 Yayımlayan: Türk-Alman Biyogaz Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16.Kat B Blok Söğütözü Cad. 14E,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com erlendirmesi Taslak Rapor ubat www.erm.com Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek TASLAK Denizli DGKÇŞ ERM GmbH Frankfurt Siemensstrasse 9 D-63263 Neu-Isenburg Tel.: +49 (0) 61 02/206-0

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı