1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması"

Transkript

1 Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: ) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında gerçekleştirilecek olan enerji iletimi projeleri mevcut hatların ve mevcut trafo merkezlerinin rehabilitasyonu, yeni 154 kv ve 380 kv hatlar ile yeni 154 kv ve 380 kv trafo merkezlerinin yapılmasını kapsayacaktır. Enerji İletim Tesisleri Türk Mevzuatı ile uyumlu olarak tesis edilecektir (koruma alanları, sulak alanlar, tarım alanları vb. dikkate alınarak). Burada sunulan esas ve yöntemler, Türk Çevre Mevzuatı (Çerçeve Dokümanın 12. sayfasında listelenen ilgili Türk Yönetmelikleri) ve Dünya Bankası İşletme Politikası (OP/BP/GP ÇED) ile uyum sağlanmak üzere yapılması gereken faaliyetleri detaylı olarak tanımlamaktadır. Bu esas ve yöntemler aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmakta olup, tasarım (projelendirme)/inşaat ve işletme aşamalarının tümü göz önüne alınmaktadır. Projelendirme/İnşaat Aşaması Eleme ÇED Raporu/Rapor İçeriği Halkın Katılımı ÇED Raporunun İncelenmesi/Değerlendirilmesi ve Onayı Raporun Halka Açılması Uygulama Şartları/Yükümlülükler Çevresel Standartlar/Kılavuzlar Ruhsat ve İzinler 1

2 İşletme Aşaması Çevre Yönetimi için Kurumsal Düzenlemeler Raporlandırma Burada sunulan unsurların, esas olarak takip edilecek yöntemlerin, detaylı tanımları aşağıda sunulmaktadır. 2. Projelendirme/İnşaat Aşaması 2.1. Eleme EİH nın planlama ve projelendirmesi TEİAŞ Genel Müdürlüğü, EİH Proje Tesis Dairesi Başkanlığı nın sorumluluğu altındadır. Bu Daire, proje için güzergah koridorunu belirlemekte ve uygulama ihalesi için esas teşkil edecek projelendirmeyi gerçekleştirmektedir. Proje güzergahının belirlenmesi aşamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile güzergah koridoru içerisinde herhangi bir kültürel veya doğal varlığın olup olmadığını belirlemek için yazışmalar yapılır. Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarı yapılırsa (herhangi bir kültür varlığı olduğuna dair), projenin yeri veya güzergahı kültürel ve doğal değerleri korumak amacıyla yeniden ayarlanacaktır. Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk ÇED Yönetmeliği gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı dan (ÇOB) ÇED kararlarının teminini içeren tüm Türk Mevzuat gerekliliklerini karşıladıktan sonra Dünya Bankası normları ile uyumlu olarak Kategori A veya Kategori B kararının gerekliliğine karar verir ve koordine eder. Türk ÇED Yönetmeliği uyarınca (Ek 1 Projeleri/Ek.C), 154 kv ve üzerindeki ve 15 km den uzun EİH projeleri için, aynı proje kapsamındaki transformatör merkezleri veya şalt sahalarını da içermek üzere, ÇED raporu hazırlanması ve ÇED prosedürü uygulanması gerekmektedir. Bahse konu bu sınıflandırma, Dünya Bankası tarafından Kategori A sınıfındaki projeler için istenilen ÇED prosesine eş değerdir. Türk ÇED Yönetmeliği Ek 2 (Ek.C) de Proje Tanıtım Dosyası (Proje Tanıtım Dosyası projenin temel özelliklerini, projenin yerini ve projeye ait olası önlemleri özetleyen 2

3 ÇED raporunun basit bir halidir.) hazırlanması gereken projeler listelenmiş olup, bu Proje Tanıtım Dosyalarının amacı bahse konu projeler için elemenin yapılabilmesidir. Bir başka değişle bu dosyalar proje için ÇED raporu hazırlanmasına gerek olup olmadığına karar verilmesinde kullanılmaktadır. Bu Ek, 154 kv ve üzeri geriliminde 5 km den uzun 15 km den kısa EİH projelerini kapsamaktadır. Eğer EİT Projesi Türk ÇED Yönetmeliği Ek-1 kapsamında veya EİT Projesi için ÇOB/İlgili Valilik(ler) tarafından ÇED Gereklidir Kararı verilmiş ise, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, ÇED veya ÇYP için olan Dünya Bankası dokümanları ile uyumlu olarak Kategori A projeleri için ÇED Raporu ve/veya ÇED Gereklidir Kararı verilmiş Kategori B projeler için ÇYP hazırlanmasına gerek olup olmadığını karar verir ve koordine eder 1. Örnek ÇYP formatı Ek.B1 yer almaktadır fakat bu format projeye özel olarak değiştirilebilir ya da genişletilebilir. EİH projeleri ÇED çalışmaları için ÇOB dan TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına Yeterlik Belgesi almış olan Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 1 ECSEE APL6 Kategori-B olarak sınıflandırılmıştır çünkü bu kredi ile Kategori-A projelerinin finanse edilmesi beklenmemektedir. Herhangir bir Kategori-A projesisnin finanse edilmesi durumunda, APL6 Kredi anlaşması tekrar yapılandırılacaktır. 3

4 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Yönetmeliği Akım Şeması (Ek.1 Listesi Projeleri için) (17 Temmuz 2008, sayılı Resmi Gazete) ÇED Başvuru Dosyasının hazırlanması ve ÇOB na sunulması ÇOB tarafından ÇED Başvuru Dosyasının incelenmesi ve İnceleme/Değerlendirme Komisyonunun (İDK) oluşturulması Halkın Katılımı Toplantısı Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı ÇOB tarafından Proje ye Özel Formatın verilmesi ÇED Raporunun hazırlanması ve ÇOB na sunulması ÇED Raporunun ÇOB tarafından incelenmesi ve İDK Toplantıları ÇED Raporunun İDK üyelerinin görüşleri doğrultusunda finalize edilmesi ve Nihai ÇED Raporunun ÇOB na sunulması Komisyonca Nihai Edilen ÇED Raporunun İlgili Valiliklerde 10 süreyle Halkın Görüşüne Açılması ÇOB tarafından ÇED Olumlu / Olumsuz kararının verilmesi Projenin onaylanması (şartlar ile) Projenin reddedilmesi EİH projeleri, her zaman olmamakla birlikte, Dünya Bankası OP 4.01 e göre genelde Kategori B projeleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kategoriye giren projeler için, genelde, bu çerçeve şartnamenin ekinde (Ek A) verilen kriterlere bağlı olarak bir ÇYP hazırlanması gerekir. 5 km den kısa EİH ve ÇED Yönetmeliği Ek 2 de yer alan ÇED Gerekli Değildir kararı temin edilen projeler için TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Ek A da belirtilen kriterlere dayanarak bir ÇYP 4

5 hazırlayacaktır. Bu bağlamda, projenin küçük ve/veya gözardı edilebilir çevresel hususlar içerdiğine karar verilirse daha başka çevresel prosedür uygulanmasına gerek kalmayacaktır. TEİAŞ Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı bu kararı nedenleri ile birlikte rapor edecektir ÇED Raporu/Rapor İçeriği ÇED Raporu hazırlanması gereken projeler için (Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Kategori A projeleri), bahse konu rapor ÇOB tarafından verilecek proje özel formatına uygun olarak hazırlanacaktır. Ancak, bu formatın Dünya Bankası Kategori a projeleri ÇED genel formatı ile değişiklikler göstermesi söz konusudur. Dünya Bankası Kategori A ÇED formatı şu ana bölümleri içermektedir: Yönetici Özeti: Kısaca önemli bulguları ve önerilen faaliyetleri anlatır. Yasal Çerçeve: Çevresel Değerlendirmenin yürütüldüğü ilgili yasal çerçeveler hakkında bilgi verilir. Herbir ortak-finansçının çevresel gereklilikleri açıklanır. Ülkenin taraf olduğu ilgili uluslararası anlaşmaları belirler. Projenin Tanımı: Kısaca önerilen proje ve onun jeolojik, ekolojik, ve sosyal şartlarını tanımlanır. Genellikle proje sahası ve proje etki alanını gösteren bir harita içerir. Çevresel Veri Tabanı: Çalışma alanının boyutlarını değerlendirir ve proje başlamadan önce öngörülen değişiklikleri içeren, ilgili fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik şartları tanımlar. Bilgiler, proje yeri, tasarım, işletme veya alınacak önlemler hakkındaki kararlara uygun olmalı. Çevresel Etkiler: Projenin olası olumlu ve olumsuz etkileri belirler ve değerlendirir. Alınacak önlemleri ve önlenemeyecek olumsuz etkileri belirler. Çevresel gelişim için olasılıkları keşfeder. Mevcut bilginin kalitesi ve kapsamını, anahtar verilerdeki boşlukları ve tahminlerle ilgili belirsizlikleri tahmin eder ve belirler. Daha fazla araştırmaya gerek olmayan konuları belirler. Alternatiflerin Analizi: Önerilen proje sahasının, teknolojisinin, tasarımının ve işletmesinin ( projenin olmama durumunu da içeren) uygulanabilir alternatiflerini, olası çevresel etkiler; belirlenen bu etkilerin önlenmesinin 5

6 uygulanabilirliği; yerel şartlar altında uygunluğu ve alternatifler kurumsal, eğitim ve izleme gereklilikleri açısından karşılaştırır. Çevre Yönetim Planı (ÇYP): Alınacak önlemleri, izlemeyi ve kurumsal düzenlemeleri kapsar. Ekler (Raporu Hazırlayanların Listesi. Referanslar. Halkın Katılımı Kayıtları: Aracı ve danışma toplantılarının kayıtlarıdır; projeden etkilenecek halk ve yerel Sivil Toplum Örgütlerinin görüşlerinin alınması için yapılan görüşmeleri içerir) Bu başlıkların çoğu ÇOB tarafından ÇED raporu hazırlanması için verilen özel formatta yer almakta olmasına rağmen, Yönetici Özeti veya Politik, Hukuksal ve İdari Çerçeve bölümleri bulunmamaktadır. Bu özel formatta, ÇED raporunun bir parçası olarak, olumsuz etkiler için önlemlerin belirtilmesi ve bir izleme planının sunulması istenmekle birlikte, bunlar Dünya Bankası tarafından istenen bir ÇYP formunda olamayabilir. Bunun yanı sıra, önlemler ve izleme aktiviteleri için kurumsal gereklilikler Dünya Bankası nın istediği gibi açık şekilde belirtilmemektedir. EİH projeleri için ÇOB tarafından oluşturulan tipik Türk ÇED formatı aşağıdaki genel bölümleri içermektedir: Projenin Amacı ve Tanımı Proje Alanının Özellikleri Projenin Ekonomik ve Sosyal Boyutları Projenin Etki Alanı ve Mevcut Çevresel Özellikleri Projenin Çevresel Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Alternatiflerin Analizi Sonuçlar Dolayısıyla, Türk ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED raporu hazırlanması gereken bir proje (Türk ÇED Yönetmeliği Ek.1 Projeleri veya ÇOB tarafından ÇED raporu gereken Ek.2 Projeleri) için, TEIAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Kategori A-ÇED veya Kategori B-ÇYP gerekip gerekmediğine karar verecektir. Eğer Kategori A-ÇED hazırlanması kararı verilirse, hazırlanacak ÇED raporu, (a) Türkiye deki Yasal Çerçeve, (b) Yönetici Özeti (c) ÇYP (önlemler ve izleme planlarını içeren) (d) önlemler ve izleme planlarının yürütülmesi için Kurumsal Düzenlemeler ve 6

7 (e) Halkın Katılımı Kayıtları eklerini içerecektir. Eğer TEAİŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından Kategori B-ÇYP gerekliliği kararı verilirse, ÇYP Ek.B1 de yer alan örnek formata (örnek ÇYP Formatı) uygun olarak hazırlanacaktır. Bu format projeye özel olarak değiştirilebilir ya da genişletilebilir. Eğer projenin Kategori A ya da Kategori B olmadığına karar verilirse, hiçbir etki değerlendirme dokümanına gerek olmayacaktır. ÇED Yönetmeliği uyarınca Ek 2 de yer alan ve ÇOB tarafından ÇED Gerekli Değildir kararı verilen projeler veya uzunluğu 5 km den kısa olan iletim hattı projeleri için TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Ek A da belirtilen kriterlere dayanarak Kategori B ÇYP nin kapsamına karar verecektir. Kategori B ÇYP TEİAŞ tarafından, Ek B1 de verilen örnek format (Örnek ÇYP Formatı) uyarınca hazırlanacaktır. Bu Ek den görüldüğü gibi ÇYP nin anahtar öğeleri Önlemler ve İzleme planlarından (projeye özel değerlendimeler baz alınarak) oluşmakta olup, bunlar için örnekler Ek B2 de verilmiştir. Kurumsal Düzenlemeler ve Halkın Katılımı (Projeden Etkilenen Halk ve Yerel Sivil Toplum Örgütleri) ÇYP nin diğer önemli unsurlarıdır Halkın Katılımı ÇED raporu hazırlanması gereken projelerin Türk ÇED Yönetmeliği uyarınca tabi olduğu halkın katılımı süreci Dünya Bankası normları ile esas olarak uyumludur. ÇED Yönetmeliği uyarınca, ÇED sürecinin kapsamlaştırma aşamasında bir halkın bilgilendirilmesi ve katılımı toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda gündeme gelen konular proje için özel formatın oluşturulmasında ve ÇED raporunun hazırlanması aşamasında göz önüne alınmaktadır. Kategori A projeler için Dünya Bankası, taslak ÇYP tartışmak üzere ikinci bir halkın katılımı toplantısına gerek duyar. Halkın katılımı Türk ÇED raporunun incelenme sürecinin de bir parçasıdır. ÇOB tarafından inceleme/değerlendirme süreci başlatıldığında bu halka duyurulur ve ÇED raporu ilgili valilik ve/veya kaymakamlıklarda isteyenlerin incelenmesine açılır. Yerel halk, belediye, valilik vb. yerel idarelerde yazılı olarak yapılan duyurular aracılığı ile bu hususla ilgili bilgilendirilir. Bu aşamada halkın katılımının amacı, daha önce belirlenen hususlar ve önerilen önlemler hakkında halkın ekleyeceği herhangi bir şey ya da kalan herhangi bir sorusu olup olmadığını belirlemektir. Böylece, etkilenen 7

8 yerel halkın görüşleri nihai ÇED raporuna tam olarak yansıtılmış olacaktır ki bu ikinci halkın katılımı olarak değerlendirilir. Bahse konu halkın katılımı toplantısı duyurusu, toplantının tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı ulusal düzeyde yayımlanan bir gazete ile o yörede yayımlanan yerel bir gazetede toplantı tarihinden 10 gün önce yayınlatılarak, yapılmaktadır. Bu toplantılar için, genelde, köy kahveleri gibi herkesin rahatça katılabileceği yerler seçilmektedir. Bunun yanı sıra, gerek görülürse yerel halkın toplantı yerine ulaşımının sağlanması için organizasyonlar da yapılmaktadır. TEİAŞ tarafından bir danışman atanmadığı sürece, halkın katılımı konularında (duyurular, ulaşım vb.) sorumluluk TEİAŞ ın olacaktır. Ek-1 projeleri için, toplantı tutanaklarının tutulması, katılımcı listelerinin hazırlanması Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre Müdürlüğü nün sorumluluğundadır ve bunların birer kopyası proje sahibine iletilir. ÇED raporu hazırlanmasına gerek olmayan, ancak TEİAŞ tarafından ÇYP hazırlanmasına karar verilmiş projeler için, halkın katılımı Ek B1 de tanımlandığı şekilde (Bölüm E Projeden Etkilenen Halk ve Yerel Sivil Toplum Örgütleri ile Gerçekleştirilen Bilgi Alışverişleri) duyurulacak, organize edilecek, gerçekleştirilecek ve kaydedilecektir. Gerçekleştirilecek bu bilgilendirme ve halkın katılımı faaliyetleri, yerel halkın proje ile ilgili önemli gördüğü çevresel hususlar hakkındaki görüşlerini almayı ve katılımcıların önerilen önlemler/izleme planlarından menun olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu hususlar nihai ÇYP de yer alacaktır. Türk ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almayan ancak TEİAŞ tarafından ÇYP hazırlanmasına karar verilen projeler için ise Halkın Katılımı Toplantıları ulusal ve/veya yerel düzeyde bir gazetede toplantı ilanı verilerek ve/veya ilgili muhtarlıklar aracılığı ile duyurulacaktır. Toplantı tutanakları ve katılımcı listeleri TEİAŞ/veya danışman firma tarafından tutulacak ve bu kayıtlar ÇYP içinde yer alacaktır ÇED Raporunun İncelenmesi/Değerlendirilmesi ve Onayı ÇED raporu hazırlanması gereken projeler için ÇED raporunun incelenmesi ve onayı ÇOB nın ve Dünya Bankası nın sorumluluğundadır. Proje için verilen özel formata uygun olarak hazırlanan ÇED raporu ÇOB na sunulur. ÇOB raporu öncelikle formata uygunluk açısından değerlendirir ve İnceleme/Değerlendirme Komisyonunu (İDK) 8

9 toplantılara çağırır. Bu toplantılar sürecinde rapor komisyona sunulur, komisyon üyelerinin soruları cevaplanır, komisyon tarafından gerekli görülen hususlar rapora eklenir veya rapordan çıkarılır. Komisyon üyeleri raporu kendi kurumlarının sorumlulukları kapsamında inceler. İDK ya katılan tipik kurumlar aşağıdakilerden oluşmaktadır: ÇOB nın ilgili Genel Müdürlükleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İl Çevre ve Orman Müdürlükleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri Belediyeler Akademisyenler (gerek görülürse) Proje Sahibi (TEİAS) ÇED Raporun Hazırlayan kurum İDK toplantıları sonucunda Komisyon Üyeleri ÇED raporunun onaylanması ile ilgili görüşlerini belirtirler. ÇOB (nihai) ÇED kararını vermeden önce, Komisyonun görüşleri sonrasında rapor, halkın bu aşamada da görüş ve önerilerini almak üzere, askıya çıkılmak suretiyle halkın görüşüne açılır ÇED olumlu kararı, projenin onaylandığı (genelde, en azından, ÇED raporunun projenin her aşaması için proje sahibi ve projenin bütün ilgili müteahhitleri tarafından uyulması gereken bir taahhüt olduğunu belirten şartlarla) ve proje faaliyetlerinin 7 yıl içerisinde başlaması gerektiği (faaliyetlerin 7 yıl içerisinde başlamaması halinde proje için yeni bir ÇED raporu hazırlanması gerekmektedir) anlamına gelir. ÇED olumsuz kararı ise projenin reddedildiğini ve gerçekleştirilemeyeceğini belirtmektedir. Kategori A projeleri için, eğer gerekli görülürse (Türk ÇED Yönetmeliğine göre ÇED Raporu hazırlanması gereken projeler için), Nihai ÇED Raporları Dünya Bankası tarafından İngilizce ye çevrilecek ve Dünya Bankası Eklerinin İngilizce versiyonu ve 9

10 Nihai ÇYP (Kategori B projeleri için) TEİAŞ tarafından, onaylanmak üzere Dünya Bankası na gönderilecektir. Proje için sözleşme yapılmadan önce Dünya Bankası İtirazımız Yoktur kararını açıklayacaktır. Kategori A projeleri için Dünya Bankası İtirazımız Yoktur kararının açıklanmasının iki haftadan uzun süreceğini öngörürse, gözden geçirme süreci tamamlanınca TEİAŞ a bunu bildirecektir. Kategori B projeler için, ÇYP TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır. TEİAŞ uzmanları ÇYP nı Ek B1 de belirtilen hususlar ile uyumlu olarak hazırlar. Herhangi bir proje için TEİAŞ tarafından hazırlanan Nihai ÇYP larının son halleri Dünya Bankası na sunulacak ve Dünya Bankası tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. Sunulan ÇYP lere Dünya Bankası ndan 2 hafta içinde herhangi bir yorum veya İtirazımız yoktur cevabı TEİAŞ a gönderilecektir. Eğer Banka nın raporları değerlendirmesi için 2 haftadan fazla zamana ihtiyacı olursa, bunu 2 haftalık zaman içinde TEİAŞ a bildirecektir. Kategori-B projeleri için ÇOB, ÇYP nın inceleme ve onaylanma sürecinin bir parçası değildir Raporun Halka Açılması Kategori-A projeleri için onaylanan ÇED raporu ve Dünya Bankası Ekleri ÇOB tarafından halkın incelenmesine açılır. Bu belgeler yerel idarelerde halkın incelemesine açıktır. Ayrıca, ÇOB nın internet sitesinde de bu raporlar yayınlanmaktadır. Türk Yönetimi (MoEF) tarafından onaylanan ÇED Raporunun İngilizce versiyonu ve Dünya Bankası Eklerinin İngilizcesi, Dünya Bankası bilgi sisteminde açıklanmak üzere Dünya Bankası na gönderilecektir. Sadece ÇYP gereken Kategori-B projeleri için Nihai Türkçe ÇYP, TEİAŞ Grup Müdürlüklerinde halkın erişimine açılacaktır. Ayrıca, TEİAŞ, bu raporları internet sitesinde de erişime açacaktır. İngilizce versiyonu, Dünya Bankası Infoshop ta açılmak üzere Bankaya gönderilecektir. 10

11 2.6. Uygulama Şartları/Yükümlülükler Daha önce de belirtildiği gibi, hem Kategori-A hem de Kategori-B projeleri için ÇYP, TEİAŞ tarafından Dünya Bankası na verilen, projenin ömrü boyunca ÇYP uygulaması için kredi anlaşması altında yasal zorunlulukları içeren bir taahhüttür. Bu taahhüt TEİAŞ ın sorumluluğundadır. Dolayısıyla, TEİAŞ tarafından yapım ihalesi yapılmadan önce, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, tüm ihale dokümanlarının, onaylanmış ÇYP nın sağlanması gereken şartların bir parçası olduğu ve bütün ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde bulunması gerektiği şartlarını sağlayacağını garanti edecektir. İnşaat aşamasında yüklenicinin performansı izleme planında belirtilen ilgili taraflarca izlenecektir. TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, yüklenicinin ihale dokümanlarında belirtilen ilgili şartlar ve ÇYP ile ilgili performansı hakkında son kararı verecek yetkilidir. ÇED raporu hazırlanan projeler için de TEİAŞ, ÇYP de belirtilen şartların sağlanması ile ilgili birincil sorumluluğa sahip yetkilidir. Ancak, bu projelerle ilgili olarak, Türkçe ÇED raporundaki hususların gerçekleştirilmesinin denetlenmesinden sorumlu olan esas kurum ÇOB dır Çevresel Standartlar/Kılavuzlar TEİAŞ, EİH projeleri için Türk, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) çevresel standartlarını (hangisi daha sıkı ise) kullanacaktır. Bu standartlar esas olarak aşağıdaki hususlarla ilgili olup, ancak bunlarla sınırlı değildir: Çevresel etki değerlendirmesi Katı ve tehlikeli atık yönetimi Gürültü düzeyi (inşaat aşamasında) Toprak seviyesinde (iletim/dağıtım) veya fens sınırında (transformatör merkezi) elektrik ve manyetik alan şiddeti Herhangi bir ekipman alımı (örneğin; transformatörler, kapasitörler) veya parça değiştirilmesinde PCB kullanılmayacaktır Güzergah seçimi 11

12 Çevresel denetleme Sağlık ve güvenlik Toprak temizlenmesi için pestisit kullanımı Kültürel miras Doğal habitatlar Yukarıda belirtilen bu hususlar ve diğer ilgili hususlara yönelik kriter ve standartlar Türk Mevzuatı ve Dünya Bankası nın Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı El Kitabında (Pollution Prevention and Abatement Handbook) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Çevre Sağlık ve Güvenlik Politikaları (EHSG) bulunabilir. Bu hususlarla ilgili Türk Mevzuatına kesin olarak uyulacak olup, Türk Mevzuatında ilgili standartların bulunmaması veya Dünya Bankası nın standartlarının daha sıkı olması halinde inşaat ve işletme aşamasında Dünya Bankası standartları kullanılacaktır. Bu hususlarla ilgili ana Dünya Bankası dokümanları, Banka Güvenlik Politikaları, ÇED Kaynak Kitabı ve Revizyonları ve yukarıda bahsedilen el kitabı ve EHSG olup, bunlara Dünya Bankası web sitesinden ulaşılabilir. Bu hususlarla ilgili Türk Mevzuatında yer alan yönetmeliklerden bazıları şunlardır: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( ) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ( ) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( ) Çevre Denetimi Yönetmeliği ( ) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ( ) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( ) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ( ) 12

13 2.8. Ruhsat ve İzinler Gerekli izin ve/veya ruhsatlar TEİAŞ tarafından veya ilgili müteahhitleri tarafından (ÇED, ekipman alımı, inşaat vb.) gerektiği şekilde ÇOB veya diğer devlet birimlerinden alınacaktır. Gereken bazı izinler şunlardır: Kültürel varlıklar Sulak alan ÇED Olumlu ve Çevresel Etkileri Önemsizdir belgeleri Alıcı ortama su deşarjı izni (eğer inşaat aşamasında şantiyelerden böyle bir deşarj söz konusu ise) Tehlikeli atıkların depolanması veya geçici olarak depolanması için tehlikeli atıkların depolanması izni (eğer uygunsa) Katı atıkların düzenli depolanması izni (şantiyelerde oluşacak, inşaat ve işletme aktiviteleri esnasında oluşacak katı atıkların ilgili belediyenin düzenli katı atık depolama alanına boşaltılabileceğini gösteren izin) Ormanlık bir alandan geçme izni (eğer uygunsa-korunması gereken orman alanları hariç) Bir denizlaltı projesi olması durumunda, projenin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi yukarıda listelenen lisans ve izinlere ek olarak Türk Denizcilik kanun ve yönetmelikleriyle de uyumlu olarak gerçekleştirilecektir. 3. İşletme Aşaması 3.1. Çevre Yönetimi için Kurumsal Düzenlemeler İnşaat aşamasında, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ile birlikte, yüklenicinin ÇYP nda belirtilen hükümlere uymak konusundaki performansını denetleyecektir. Bu hususla ilgili olarak inşaat yüklenicilerinden 3 aylık periyodik raporlar istenecek ve gerek görülmesi halinde yerinde incelemeler yapılacaktır. 13

14 İşletme aşamasında, TEİAŞ Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, İşletme Bölümüne, ÇYP nda işletme aşaması ile ilgili belirtilen hususları (ve şartları) sağlamaları konusunda yardımcı olacak ve İşletme Bölümünün performanslarını gözden geçirecektir. Ayrıca, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı temsilcileri, TEAİŞ Grup Müdürlüklerinin de çevre yönetimi performansını projeye ilişkin olarak gözden geçirecektir Raporlandırma TEİAŞ, proje ile ilgili olarak hazırlanan çevre yönetim planı uygulama raporlarını, Türk ÇED Yönetmeliği Ek.2 listesindeki, Türk ÇED Yönetmeliğinden muaf olan projeler için ve Türk ÇED Yönetmeliği Ek.1 listesindeki projeler için 3 aylık periyotlarda Dünya Bankasına değerlendirmek üzere sunacaktır. 14

15 EK A ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ÇYP) HAZIRLANMASINA KARARINA İLİŞKİN ÇEVRESEL ELEME KRITERLERİ TEİAŞ Çevre Müdürlüğü tarafından aşağıdaki faktörlerden herhangi birisinin önemli olarak değerlendirilmesi durumunda ilgili proje için bir ÇYP hazırlanması gerekecektir: Arazi kullanımı ve topografya değişikliği (su akış yollarının bozulması) Alınacak ekipmanlarda PCB kullanımı olasılığı veya rehabilite edilip elden çıkarılacak ekipmanlarda PCB bulunması olasılığı Toprak erozyonu (arazi temizlenmesi) Halk sağlığına olası etkiler Kayda değer sayıda ağacın kesilmesi Halkın elektrik veya manyetik alanlara maruz kalması Yerel estetik özelliklerin bozulması Destek yapılarının yerleştirilmesinden dolayı verimli arazilerin sürekli kaybı Hassas çevresel alanlar (koruma alanları, hassas ekosistemler vb.) Hassas kültürel alanlar (historik veya arkeolojik öneme sahip yapılar/yerler)

16 EK B1: ÖRNEK ÇEVRE YÖNETİM PLANI FORMATI (ÇYP) Sorumlu Taraf ÇYP yi hazırlayan kişi veya kurumun adı, ünvanı ve ÇYP nin hazırlanış tarihi belirtilmelidir. Projenin Tanımı Projenin kısa bir tanımı sunulmalıdır. Bu tanım yatırımın içeriğini, yerini ve proje sahasına özel Ek.A da listelenen önemli özelliklerini (örneğin; yakınında bulunan koruma alanı, tarihi, kültürel veya dini öneme sahip herhangi bir alan vb.) içermelidir. Bunun yanında, kısaca genel arazi kullanım özellikleri (tarım, endüstri vb.) ve en yakın yerleşim merkezleri anlatılmalıdır. Mümkünse, proje alanı harita üzerinde gösterilmelidir. A. ÖNLEMLER PLANI Aşama Konu* Alınacak Önlemler Sorumlu Kurum/Kuruluş** İnşaat İşletme * İnşaat müteahhidinin sorumluluğunda olan hususlar ihale dokümanlarında belirtilecektir. ** konu ve önlemler projeye özel olacaktır. (projenin yerinin veya güzergahının değerlendirmesi esas alınarak)

17 B. İZLEME PLANI Aşama İnşaat İzlenecek parametreler Nedir? Parametreler Nerelerde izlenecek? Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Parametreler Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm? Parametreler Neden İzlenecek? Maliyet Sorumlu Kurum/Kuruluş İşletme NOT: Önlemler planında yer alan her husus için izleme planında ilgili bir madde olacaktır. Örneğin, gürültü önlemler planında belirtilen bir husus ise, gürültü izleme planında yer alan konulardan biri olmalıdır.

18 C. PROGRAM Aşağıdaki faaliyetler için başlangıç ve bitiş zamanları (tercihen grafiksel olarak) belirtilmelidir: Alınacak önlemler İzleme D. KURUMSAL DÜZENLEMELER Konu ile ilgili bölüm aşağıdaki hususların detaylarını içermeli ve organizasyon şemaları ile desteklenmelidir: Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları Çevresel bilgi akışı (raporlandırma-kimden kime ve ne sıklıkta raporların sunulacağı) Çevre yönetimi ile ilgili karar verme hiyerarşisi (yaptırımlar, cezalara karar verilmesi, kapatma kararı vb.) Kısaca, makul bir çevresel performans sağlanması için izleme verilerinin nasıl kullanılacağı verilerin kimin tarafından toplandığı, kimin tarafından analiz edildiği, raporları kimin hazırladığı, raporların kime ve ne sıklıkta gönderildiği, o kişinin kendine gelen raporları kime gönderdiği veya bu bilgilerle ne yaptığı tesisin kapatılması, işletmede değişiklik yapılması ve harcamalarla ilgili kimin sorumlu olduğu tanımlanmalıdır. E. PROJEDEN ETKİLECEK GRUPLAR VE YEREL GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER ÇED sürecinde yer alan Halkın Katılımı Toplantıları bu kapsamda değerlendirilecektir. Ancak PTD hazırlanacak projeler için aşağıdaki süreç uygulanacaktır. Aşağıdaki hususlarla ilgili kayıtlar sağlanmalıdır: Görüşmelerin yapıldığı tarihler Görüşmelerin yapıldığı yerler Görüşme(ler)ye kimlerin davet edildiği İsim, Kurum veya meslek, Telefon/Faks/e-posta numaralı/adres (ev ve/veya iş) Görüşme(ler)ye kimlerin katıldığı İsim, Kurum veya meslek, Telefon/Faks/e-posta numaralı/adres (ev ve/veya iş) Toplantı Programı/Takvimi Neyin sunulacağı ve kim tarafından sunulacağı

19 Özet Toplantı Tutanağı (Görüşler, Sorular ve Sunum Yapanların Cevapları). Tutanak toplantıya katılan TEİAŞ personelinin isimlerini de içerecektir Üzerinde anlaşılan herhangi bir faaliyet veya gerek görülen izleme faaliyeti ile bununla ilgili program

20 EK B2: BİR TRAFO MERKEZİ İÇİN ÖRNEK ÖNLEMLER VE İZLEME PLANI ÖNLEMLER PLANI İnşaat Aşama Konu Alınacak Önlemler Sorumlu Kurum/Kuruluş* Yerel ekonomik aktivitelerin zarara uğraması İnşaatın tarımsal faaliyetlerin minimum olduğu dönemde yapılması. Yerel nüfusa verilebilecek herhangi bir zararın ödenmesi. TEİAŞ ve Müteahhit Zarar gören tarım alanlarının inşaat sonrasında eski haline getirilmesi Yüzey suyu drenaj yollarının bozulması Bütün geçici ulaşım yollarının inşaat tamamlandıktan sonra kapatılması Yüzey sularında rusubatın artışının önlenmesi amacıyla sediman havuzları ve engelleri inşa edilmesi Müteahhit İnşaat artığı ve atıklarının uygun olmayan şekilde bertarafı Arazi temininden kaynaklanabilecek bitkisel artıkların yeniden kullanılması veya düzenli bertarafı Bitkisel olmayan artıkların sediman akışını önleyecek şekilde kapatılmış alanlara depolanması Müteahhit Yeni ham madde kaynaklarının gelişmesi nedeniyle toprak ve su üzerine etkiler Malzemelerin mevcut malzeme alanlarından temin edilmesi. Hammadde sağlayan bütün taşeronların proje öncesinde ve süresince geçerli işletme iznine sahip olmalarının sağlanması TEİAŞ ve Müteahhit

21 İşçi sağlığı ve güvenliği Herhangi bir işe başlamadan önce müteahhit tarafında sağlık ve güvenlik planının hazırlanması ve onaylanmak üzere TEİAŞ a sunulması Bu planın sağlık ve güvenlik eğitimleri içermesi Müteahhit (Planın Hazırlanması) TEİAŞ (Planın Onaylanması) Kamu güvenliği Halka (özellikle çocuklara) tehlike teşkil edebilecek inşaat sahalarının telle çevrilmesi. Diğer alanlar uyarıcı tehlike işaretleri içermelidir Müteahhit Yerel peyzaj üzerine görsel etkiler Uygun olan yerlerde iletim hatlarının yamaçların ayağından araziyle uyum sağlayacak şekilde geçirilmesi İletim hattı ve direklerinin görsel değere sahip alanların (anıtlar, doğal manzaralar, camiler vb.) görülmesini engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi Müteahhit Toz Çalışma alanının sulanması. Özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda Müteahhit Gürültü İnşaat faaliyetlerinin gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi Faaliyetlerin gece yapılması gerekliliği olduğunda etkilenecek yerel halkın faaliyetten en az bir hafta önce bilgilendirilmesi Müteahhit PCB ler PCB içeren herhangi bir ekipmanın satın alımının veya herhangi bir ekipmanda kullanılmak üzere PCB satın alımının yasaklanması Müteahhit

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 HAZİRAN 2011 TARİHLİ 27980 SAYILI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27980 Çevre

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI I - AMAÇ VE KAPSAM 1. İşbu Çevre Uygulama Esasları, OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG) nun üzerinde mutabakata vardığı; resmi destekli ihracat

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. Orijinal metnin çevirileri EBRD tarafından sadece okuyucuya kolaylık sağlamak için sunulmaktadır. EBRD çevirilerin

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Tarihçe Proje aracı bankalar aracılığıyla yürütüleceğinden Çevresel Kategorisi FI dır. Projenin planlanan kapsamından dolayı, tek koruma önlemi politikası

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı