1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması"

Transkript

1 Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: ) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında gerçekleştirilecek olan enerji iletimi projeleri mevcut hatların ve mevcut trafo merkezlerinin rehabilitasyonu, yeni 154 kv ve 380 kv hatlar ile yeni 154 kv ve 380 kv trafo merkezlerinin yapılmasını kapsayacaktır. Enerji İletim Tesisleri Türk Mevzuatı ile uyumlu olarak tesis edilecektir (koruma alanları, sulak alanlar, tarım alanları vb. dikkate alınarak). Burada sunulan esas ve yöntemler, Türk Çevre Mevzuatı (Çerçeve Dokümanın 12. sayfasında listelenen ilgili Türk Yönetmelikleri) ve Dünya Bankası İşletme Politikası (OP/BP/GP ÇED) ile uyum sağlanmak üzere yapılması gereken faaliyetleri detaylı olarak tanımlamaktadır. Bu esas ve yöntemler aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmakta olup, tasarım (projelendirme)/inşaat ve işletme aşamalarının tümü göz önüne alınmaktadır. Projelendirme/İnşaat Aşaması Eleme ÇED Raporu/Rapor İçeriği Halkın Katılımı ÇED Raporunun İncelenmesi/Değerlendirilmesi ve Onayı Raporun Halka Açılması Uygulama Şartları/Yükümlülükler Çevresel Standartlar/Kılavuzlar Ruhsat ve İzinler 1

2 İşletme Aşaması Çevre Yönetimi için Kurumsal Düzenlemeler Raporlandırma Burada sunulan unsurların, esas olarak takip edilecek yöntemlerin, detaylı tanımları aşağıda sunulmaktadır. 2. Projelendirme/İnşaat Aşaması 2.1. Eleme EİH nın planlama ve projelendirmesi TEİAŞ Genel Müdürlüğü, EİH Proje Tesis Dairesi Başkanlığı nın sorumluluğu altındadır. Bu Daire, proje için güzergah koridorunu belirlemekte ve uygulama ihalesi için esas teşkil edecek projelendirmeyi gerçekleştirmektedir. Proje güzergahının belirlenmesi aşamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile güzergah koridoru içerisinde herhangi bir kültürel veya doğal varlığın olup olmadığını belirlemek için yazışmalar yapılır. Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarı yapılırsa (herhangi bir kültür varlığı olduğuna dair), projenin yeri veya güzergahı kültürel ve doğal değerleri korumak amacıyla yeniden ayarlanacaktır. Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk ÇED Yönetmeliği gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı dan (ÇOB) ÇED kararlarının teminini içeren tüm Türk Mevzuat gerekliliklerini karşıladıktan sonra Dünya Bankası normları ile uyumlu olarak Kategori A veya Kategori B kararının gerekliliğine karar verir ve koordine eder. Türk ÇED Yönetmeliği uyarınca (Ek 1 Projeleri/Ek.C), 154 kv ve üzerindeki ve 15 km den uzun EİH projeleri için, aynı proje kapsamındaki transformatör merkezleri veya şalt sahalarını da içermek üzere, ÇED raporu hazırlanması ve ÇED prosedürü uygulanması gerekmektedir. Bahse konu bu sınıflandırma, Dünya Bankası tarafından Kategori A sınıfındaki projeler için istenilen ÇED prosesine eş değerdir. Türk ÇED Yönetmeliği Ek 2 (Ek.C) de Proje Tanıtım Dosyası (Proje Tanıtım Dosyası projenin temel özelliklerini, projenin yerini ve projeye ait olası önlemleri özetleyen 2

3 ÇED raporunun basit bir halidir.) hazırlanması gereken projeler listelenmiş olup, bu Proje Tanıtım Dosyalarının amacı bahse konu projeler için elemenin yapılabilmesidir. Bir başka değişle bu dosyalar proje için ÇED raporu hazırlanmasına gerek olup olmadığına karar verilmesinde kullanılmaktadır. Bu Ek, 154 kv ve üzeri geriliminde 5 km den uzun 15 km den kısa EİH projelerini kapsamaktadır. Eğer EİT Projesi Türk ÇED Yönetmeliği Ek-1 kapsamında veya EİT Projesi için ÇOB/İlgili Valilik(ler) tarafından ÇED Gereklidir Kararı verilmiş ise, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, ÇED veya ÇYP için olan Dünya Bankası dokümanları ile uyumlu olarak Kategori A projeleri için ÇED Raporu ve/veya ÇED Gereklidir Kararı verilmiş Kategori B projeler için ÇYP hazırlanmasına gerek olup olmadığını karar verir ve koordine eder 1. Örnek ÇYP formatı Ek.B1 yer almaktadır fakat bu format projeye özel olarak değiştirilebilir ya da genişletilebilir. EİH projeleri ÇED çalışmaları için ÇOB dan TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına Yeterlik Belgesi almış olan Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 1 ECSEE APL6 Kategori-B olarak sınıflandırılmıştır çünkü bu kredi ile Kategori-A projelerinin finanse edilmesi beklenmemektedir. Herhangir bir Kategori-A projesisnin finanse edilmesi durumunda, APL6 Kredi anlaşması tekrar yapılandırılacaktır. 3

4 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Yönetmeliği Akım Şeması (Ek.1 Listesi Projeleri için) (17 Temmuz 2008, sayılı Resmi Gazete) ÇED Başvuru Dosyasının hazırlanması ve ÇOB na sunulması ÇOB tarafından ÇED Başvuru Dosyasının incelenmesi ve İnceleme/Değerlendirme Komisyonunun (İDK) oluşturulması Halkın Katılımı Toplantısı Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı ÇOB tarafından Proje ye Özel Formatın verilmesi ÇED Raporunun hazırlanması ve ÇOB na sunulması ÇED Raporunun ÇOB tarafından incelenmesi ve İDK Toplantıları ÇED Raporunun İDK üyelerinin görüşleri doğrultusunda finalize edilmesi ve Nihai ÇED Raporunun ÇOB na sunulması Komisyonca Nihai Edilen ÇED Raporunun İlgili Valiliklerde 10 süreyle Halkın Görüşüne Açılması ÇOB tarafından ÇED Olumlu / Olumsuz kararının verilmesi Projenin onaylanması (şartlar ile) Projenin reddedilmesi EİH projeleri, her zaman olmamakla birlikte, Dünya Bankası OP 4.01 e göre genelde Kategori B projeleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kategoriye giren projeler için, genelde, bu çerçeve şartnamenin ekinde (Ek A) verilen kriterlere bağlı olarak bir ÇYP hazırlanması gerekir. 5 km den kısa EİH ve ÇED Yönetmeliği Ek 2 de yer alan ÇED Gerekli Değildir kararı temin edilen projeler için TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Ek A da belirtilen kriterlere dayanarak bir ÇYP 4

5 hazırlayacaktır. Bu bağlamda, projenin küçük ve/veya gözardı edilebilir çevresel hususlar içerdiğine karar verilirse daha başka çevresel prosedür uygulanmasına gerek kalmayacaktır. TEİAŞ Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı bu kararı nedenleri ile birlikte rapor edecektir ÇED Raporu/Rapor İçeriği ÇED Raporu hazırlanması gereken projeler için (Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Kategori A projeleri), bahse konu rapor ÇOB tarafından verilecek proje özel formatına uygun olarak hazırlanacaktır. Ancak, bu formatın Dünya Bankası Kategori a projeleri ÇED genel formatı ile değişiklikler göstermesi söz konusudur. Dünya Bankası Kategori A ÇED formatı şu ana bölümleri içermektedir: Yönetici Özeti: Kısaca önemli bulguları ve önerilen faaliyetleri anlatır. Yasal Çerçeve: Çevresel Değerlendirmenin yürütüldüğü ilgili yasal çerçeveler hakkında bilgi verilir. Herbir ortak-finansçının çevresel gereklilikleri açıklanır. Ülkenin taraf olduğu ilgili uluslararası anlaşmaları belirler. Projenin Tanımı: Kısaca önerilen proje ve onun jeolojik, ekolojik, ve sosyal şartlarını tanımlanır. Genellikle proje sahası ve proje etki alanını gösteren bir harita içerir. Çevresel Veri Tabanı: Çalışma alanının boyutlarını değerlendirir ve proje başlamadan önce öngörülen değişiklikleri içeren, ilgili fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik şartları tanımlar. Bilgiler, proje yeri, tasarım, işletme veya alınacak önlemler hakkındaki kararlara uygun olmalı. Çevresel Etkiler: Projenin olası olumlu ve olumsuz etkileri belirler ve değerlendirir. Alınacak önlemleri ve önlenemeyecek olumsuz etkileri belirler. Çevresel gelişim için olasılıkları keşfeder. Mevcut bilginin kalitesi ve kapsamını, anahtar verilerdeki boşlukları ve tahminlerle ilgili belirsizlikleri tahmin eder ve belirler. Daha fazla araştırmaya gerek olmayan konuları belirler. Alternatiflerin Analizi: Önerilen proje sahasının, teknolojisinin, tasarımının ve işletmesinin ( projenin olmama durumunu da içeren) uygulanabilir alternatiflerini, olası çevresel etkiler; belirlenen bu etkilerin önlenmesinin 5

6 uygulanabilirliği; yerel şartlar altında uygunluğu ve alternatifler kurumsal, eğitim ve izleme gereklilikleri açısından karşılaştırır. Çevre Yönetim Planı (ÇYP): Alınacak önlemleri, izlemeyi ve kurumsal düzenlemeleri kapsar. Ekler (Raporu Hazırlayanların Listesi. Referanslar. Halkın Katılımı Kayıtları: Aracı ve danışma toplantılarının kayıtlarıdır; projeden etkilenecek halk ve yerel Sivil Toplum Örgütlerinin görüşlerinin alınması için yapılan görüşmeleri içerir) Bu başlıkların çoğu ÇOB tarafından ÇED raporu hazırlanması için verilen özel formatta yer almakta olmasına rağmen, Yönetici Özeti veya Politik, Hukuksal ve İdari Çerçeve bölümleri bulunmamaktadır. Bu özel formatta, ÇED raporunun bir parçası olarak, olumsuz etkiler için önlemlerin belirtilmesi ve bir izleme planının sunulması istenmekle birlikte, bunlar Dünya Bankası tarafından istenen bir ÇYP formunda olamayabilir. Bunun yanı sıra, önlemler ve izleme aktiviteleri için kurumsal gereklilikler Dünya Bankası nın istediği gibi açık şekilde belirtilmemektedir. EİH projeleri için ÇOB tarafından oluşturulan tipik Türk ÇED formatı aşağıdaki genel bölümleri içermektedir: Projenin Amacı ve Tanımı Proje Alanının Özellikleri Projenin Ekonomik ve Sosyal Boyutları Projenin Etki Alanı ve Mevcut Çevresel Özellikleri Projenin Çevresel Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Alternatiflerin Analizi Sonuçlar Dolayısıyla, Türk ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED raporu hazırlanması gereken bir proje (Türk ÇED Yönetmeliği Ek.1 Projeleri veya ÇOB tarafından ÇED raporu gereken Ek.2 Projeleri) için, TEIAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Kategori A-ÇED veya Kategori B-ÇYP gerekip gerekmediğine karar verecektir. Eğer Kategori A-ÇED hazırlanması kararı verilirse, hazırlanacak ÇED raporu, (a) Türkiye deki Yasal Çerçeve, (b) Yönetici Özeti (c) ÇYP (önlemler ve izleme planlarını içeren) (d) önlemler ve izleme planlarının yürütülmesi için Kurumsal Düzenlemeler ve 6

7 (e) Halkın Katılımı Kayıtları eklerini içerecektir. Eğer TEAİŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından Kategori B-ÇYP gerekliliği kararı verilirse, ÇYP Ek.B1 de yer alan örnek formata (örnek ÇYP Formatı) uygun olarak hazırlanacaktır. Bu format projeye özel olarak değiştirilebilir ya da genişletilebilir. Eğer projenin Kategori A ya da Kategori B olmadığına karar verilirse, hiçbir etki değerlendirme dokümanına gerek olmayacaktır. ÇED Yönetmeliği uyarınca Ek 2 de yer alan ve ÇOB tarafından ÇED Gerekli Değildir kararı verilen projeler veya uzunluğu 5 km den kısa olan iletim hattı projeleri için TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Ek A da belirtilen kriterlere dayanarak Kategori B ÇYP nin kapsamına karar verecektir. Kategori B ÇYP TEİAŞ tarafından, Ek B1 de verilen örnek format (Örnek ÇYP Formatı) uyarınca hazırlanacaktır. Bu Ek den görüldüğü gibi ÇYP nin anahtar öğeleri Önlemler ve İzleme planlarından (projeye özel değerlendimeler baz alınarak) oluşmakta olup, bunlar için örnekler Ek B2 de verilmiştir. Kurumsal Düzenlemeler ve Halkın Katılımı (Projeden Etkilenen Halk ve Yerel Sivil Toplum Örgütleri) ÇYP nin diğer önemli unsurlarıdır Halkın Katılımı ÇED raporu hazırlanması gereken projelerin Türk ÇED Yönetmeliği uyarınca tabi olduğu halkın katılımı süreci Dünya Bankası normları ile esas olarak uyumludur. ÇED Yönetmeliği uyarınca, ÇED sürecinin kapsamlaştırma aşamasında bir halkın bilgilendirilmesi ve katılımı toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda gündeme gelen konular proje için özel formatın oluşturulmasında ve ÇED raporunun hazırlanması aşamasında göz önüne alınmaktadır. Kategori A projeler için Dünya Bankası, taslak ÇYP tartışmak üzere ikinci bir halkın katılımı toplantısına gerek duyar. Halkın katılımı Türk ÇED raporunun incelenme sürecinin de bir parçasıdır. ÇOB tarafından inceleme/değerlendirme süreci başlatıldığında bu halka duyurulur ve ÇED raporu ilgili valilik ve/veya kaymakamlıklarda isteyenlerin incelenmesine açılır. Yerel halk, belediye, valilik vb. yerel idarelerde yazılı olarak yapılan duyurular aracılığı ile bu hususla ilgili bilgilendirilir. Bu aşamada halkın katılımının amacı, daha önce belirlenen hususlar ve önerilen önlemler hakkında halkın ekleyeceği herhangi bir şey ya da kalan herhangi bir sorusu olup olmadığını belirlemektir. Böylece, etkilenen 7

8 yerel halkın görüşleri nihai ÇED raporuna tam olarak yansıtılmış olacaktır ki bu ikinci halkın katılımı olarak değerlendirilir. Bahse konu halkın katılımı toplantısı duyurusu, toplantının tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı ulusal düzeyde yayımlanan bir gazete ile o yörede yayımlanan yerel bir gazetede toplantı tarihinden 10 gün önce yayınlatılarak, yapılmaktadır. Bu toplantılar için, genelde, köy kahveleri gibi herkesin rahatça katılabileceği yerler seçilmektedir. Bunun yanı sıra, gerek görülürse yerel halkın toplantı yerine ulaşımının sağlanması için organizasyonlar da yapılmaktadır. TEİAŞ tarafından bir danışman atanmadığı sürece, halkın katılımı konularında (duyurular, ulaşım vb.) sorumluluk TEİAŞ ın olacaktır. Ek-1 projeleri için, toplantı tutanaklarının tutulması, katılımcı listelerinin hazırlanması Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre Müdürlüğü nün sorumluluğundadır ve bunların birer kopyası proje sahibine iletilir. ÇED raporu hazırlanmasına gerek olmayan, ancak TEİAŞ tarafından ÇYP hazırlanmasına karar verilmiş projeler için, halkın katılımı Ek B1 de tanımlandığı şekilde (Bölüm E Projeden Etkilenen Halk ve Yerel Sivil Toplum Örgütleri ile Gerçekleştirilen Bilgi Alışverişleri) duyurulacak, organize edilecek, gerçekleştirilecek ve kaydedilecektir. Gerçekleştirilecek bu bilgilendirme ve halkın katılımı faaliyetleri, yerel halkın proje ile ilgili önemli gördüğü çevresel hususlar hakkındaki görüşlerini almayı ve katılımcıların önerilen önlemler/izleme planlarından menun olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu hususlar nihai ÇYP de yer alacaktır. Türk ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almayan ancak TEİAŞ tarafından ÇYP hazırlanmasına karar verilen projeler için ise Halkın Katılımı Toplantıları ulusal ve/veya yerel düzeyde bir gazetede toplantı ilanı verilerek ve/veya ilgili muhtarlıklar aracılığı ile duyurulacaktır. Toplantı tutanakları ve katılımcı listeleri TEİAŞ/veya danışman firma tarafından tutulacak ve bu kayıtlar ÇYP içinde yer alacaktır ÇED Raporunun İncelenmesi/Değerlendirilmesi ve Onayı ÇED raporu hazırlanması gereken projeler için ÇED raporunun incelenmesi ve onayı ÇOB nın ve Dünya Bankası nın sorumluluğundadır. Proje için verilen özel formata uygun olarak hazırlanan ÇED raporu ÇOB na sunulur. ÇOB raporu öncelikle formata uygunluk açısından değerlendirir ve İnceleme/Değerlendirme Komisyonunu (İDK) 8

9 toplantılara çağırır. Bu toplantılar sürecinde rapor komisyona sunulur, komisyon üyelerinin soruları cevaplanır, komisyon tarafından gerekli görülen hususlar rapora eklenir veya rapordan çıkarılır. Komisyon üyeleri raporu kendi kurumlarının sorumlulukları kapsamında inceler. İDK ya katılan tipik kurumlar aşağıdakilerden oluşmaktadır: ÇOB nın ilgili Genel Müdürlükleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İl Çevre ve Orman Müdürlükleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri Belediyeler Akademisyenler (gerek görülürse) Proje Sahibi (TEİAS) ÇED Raporun Hazırlayan kurum İDK toplantıları sonucunda Komisyon Üyeleri ÇED raporunun onaylanması ile ilgili görüşlerini belirtirler. ÇOB (nihai) ÇED kararını vermeden önce, Komisyonun görüşleri sonrasında rapor, halkın bu aşamada da görüş ve önerilerini almak üzere, askıya çıkılmak suretiyle halkın görüşüne açılır ÇED olumlu kararı, projenin onaylandığı (genelde, en azından, ÇED raporunun projenin her aşaması için proje sahibi ve projenin bütün ilgili müteahhitleri tarafından uyulması gereken bir taahhüt olduğunu belirten şartlarla) ve proje faaliyetlerinin 7 yıl içerisinde başlaması gerektiği (faaliyetlerin 7 yıl içerisinde başlamaması halinde proje için yeni bir ÇED raporu hazırlanması gerekmektedir) anlamına gelir. ÇED olumsuz kararı ise projenin reddedildiğini ve gerçekleştirilemeyeceğini belirtmektedir. Kategori A projeleri için, eğer gerekli görülürse (Türk ÇED Yönetmeliğine göre ÇED Raporu hazırlanması gereken projeler için), Nihai ÇED Raporları Dünya Bankası tarafından İngilizce ye çevrilecek ve Dünya Bankası Eklerinin İngilizce versiyonu ve 9

10 Nihai ÇYP (Kategori B projeleri için) TEİAŞ tarafından, onaylanmak üzere Dünya Bankası na gönderilecektir. Proje için sözleşme yapılmadan önce Dünya Bankası İtirazımız Yoktur kararını açıklayacaktır. Kategori A projeleri için Dünya Bankası İtirazımız Yoktur kararının açıklanmasının iki haftadan uzun süreceğini öngörürse, gözden geçirme süreci tamamlanınca TEİAŞ a bunu bildirecektir. Kategori B projeler için, ÇYP TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır. TEİAŞ uzmanları ÇYP nı Ek B1 de belirtilen hususlar ile uyumlu olarak hazırlar. Herhangi bir proje için TEİAŞ tarafından hazırlanan Nihai ÇYP larının son halleri Dünya Bankası na sunulacak ve Dünya Bankası tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. Sunulan ÇYP lere Dünya Bankası ndan 2 hafta içinde herhangi bir yorum veya İtirazımız yoktur cevabı TEİAŞ a gönderilecektir. Eğer Banka nın raporları değerlendirmesi için 2 haftadan fazla zamana ihtiyacı olursa, bunu 2 haftalık zaman içinde TEİAŞ a bildirecektir. Kategori-B projeleri için ÇOB, ÇYP nın inceleme ve onaylanma sürecinin bir parçası değildir Raporun Halka Açılması Kategori-A projeleri için onaylanan ÇED raporu ve Dünya Bankası Ekleri ÇOB tarafından halkın incelenmesine açılır. Bu belgeler yerel idarelerde halkın incelemesine açıktır. Ayrıca, ÇOB nın internet sitesinde de bu raporlar yayınlanmaktadır. Türk Yönetimi (MoEF) tarafından onaylanan ÇED Raporunun İngilizce versiyonu ve Dünya Bankası Eklerinin İngilizcesi, Dünya Bankası bilgi sisteminde açıklanmak üzere Dünya Bankası na gönderilecektir. Sadece ÇYP gereken Kategori-B projeleri için Nihai Türkçe ÇYP, TEİAŞ Grup Müdürlüklerinde halkın erişimine açılacaktır. Ayrıca, TEİAŞ, bu raporları internet sitesinde de erişime açacaktır. İngilizce versiyonu, Dünya Bankası Infoshop ta açılmak üzere Bankaya gönderilecektir. 10

11 2.6. Uygulama Şartları/Yükümlülükler Daha önce de belirtildiği gibi, hem Kategori-A hem de Kategori-B projeleri için ÇYP, TEİAŞ tarafından Dünya Bankası na verilen, projenin ömrü boyunca ÇYP uygulaması için kredi anlaşması altında yasal zorunlulukları içeren bir taahhüttür. Bu taahhüt TEİAŞ ın sorumluluğundadır. Dolayısıyla, TEİAŞ tarafından yapım ihalesi yapılmadan önce, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, tüm ihale dokümanlarının, onaylanmış ÇYP nın sağlanması gereken şartların bir parçası olduğu ve bütün ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde bulunması gerektiği şartlarını sağlayacağını garanti edecektir. İnşaat aşamasında yüklenicinin performansı izleme planında belirtilen ilgili taraflarca izlenecektir. TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, yüklenicinin ihale dokümanlarında belirtilen ilgili şartlar ve ÇYP ile ilgili performansı hakkında son kararı verecek yetkilidir. ÇED raporu hazırlanan projeler için de TEİAŞ, ÇYP de belirtilen şartların sağlanması ile ilgili birincil sorumluluğa sahip yetkilidir. Ancak, bu projelerle ilgili olarak, Türkçe ÇED raporundaki hususların gerçekleştirilmesinin denetlenmesinden sorumlu olan esas kurum ÇOB dır Çevresel Standartlar/Kılavuzlar TEİAŞ, EİH projeleri için Türk, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) çevresel standartlarını (hangisi daha sıkı ise) kullanacaktır. Bu standartlar esas olarak aşağıdaki hususlarla ilgili olup, ancak bunlarla sınırlı değildir: Çevresel etki değerlendirmesi Katı ve tehlikeli atık yönetimi Gürültü düzeyi (inşaat aşamasında) Toprak seviyesinde (iletim/dağıtım) veya fens sınırında (transformatör merkezi) elektrik ve manyetik alan şiddeti Herhangi bir ekipman alımı (örneğin; transformatörler, kapasitörler) veya parça değiştirilmesinde PCB kullanılmayacaktır Güzergah seçimi 11

12 Çevresel denetleme Sağlık ve güvenlik Toprak temizlenmesi için pestisit kullanımı Kültürel miras Doğal habitatlar Yukarıda belirtilen bu hususlar ve diğer ilgili hususlara yönelik kriter ve standartlar Türk Mevzuatı ve Dünya Bankası nın Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı El Kitabında (Pollution Prevention and Abatement Handbook) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Çevre Sağlık ve Güvenlik Politikaları (EHSG) bulunabilir. Bu hususlarla ilgili Türk Mevzuatına kesin olarak uyulacak olup, Türk Mevzuatında ilgili standartların bulunmaması veya Dünya Bankası nın standartlarının daha sıkı olması halinde inşaat ve işletme aşamasında Dünya Bankası standartları kullanılacaktır. Bu hususlarla ilgili ana Dünya Bankası dokümanları, Banka Güvenlik Politikaları, ÇED Kaynak Kitabı ve Revizyonları ve yukarıda bahsedilen el kitabı ve EHSG olup, bunlara Dünya Bankası web sitesinden ulaşılabilir. Bu hususlarla ilgili Türk Mevzuatında yer alan yönetmeliklerden bazıları şunlardır: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( ) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ( ) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( ) Çevre Denetimi Yönetmeliği ( ) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ( ) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( ) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ( ) 12

13 2.8. Ruhsat ve İzinler Gerekli izin ve/veya ruhsatlar TEİAŞ tarafından veya ilgili müteahhitleri tarafından (ÇED, ekipman alımı, inşaat vb.) gerektiği şekilde ÇOB veya diğer devlet birimlerinden alınacaktır. Gereken bazı izinler şunlardır: Kültürel varlıklar Sulak alan ÇED Olumlu ve Çevresel Etkileri Önemsizdir belgeleri Alıcı ortama su deşarjı izni (eğer inşaat aşamasında şantiyelerden böyle bir deşarj söz konusu ise) Tehlikeli atıkların depolanması veya geçici olarak depolanması için tehlikeli atıkların depolanması izni (eğer uygunsa) Katı atıkların düzenli depolanması izni (şantiyelerde oluşacak, inşaat ve işletme aktiviteleri esnasında oluşacak katı atıkların ilgili belediyenin düzenli katı atık depolama alanına boşaltılabileceğini gösteren izin) Ormanlık bir alandan geçme izni (eğer uygunsa-korunması gereken orman alanları hariç) Bir denizlaltı projesi olması durumunda, projenin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi yukarıda listelenen lisans ve izinlere ek olarak Türk Denizcilik kanun ve yönetmelikleriyle de uyumlu olarak gerçekleştirilecektir. 3. İşletme Aşaması 3.1. Çevre Yönetimi için Kurumsal Düzenlemeler İnşaat aşamasında, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ile birlikte, yüklenicinin ÇYP nda belirtilen hükümlere uymak konusundaki performansını denetleyecektir. Bu hususla ilgili olarak inşaat yüklenicilerinden 3 aylık periyodik raporlar istenecek ve gerek görülmesi halinde yerinde incelemeler yapılacaktır. 13

14 İşletme aşamasında, TEİAŞ Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, İşletme Bölümüne, ÇYP nda işletme aşaması ile ilgili belirtilen hususları (ve şartları) sağlamaları konusunda yardımcı olacak ve İşletme Bölümünün performanslarını gözden geçirecektir. Ayrıca, TEİAŞ Çevre Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı temsilcileri, TEAİŞ Grup Müdürlüklerinin de çevre yönetimi performansını projeye ilişkin olarak gözden geçirecektir Raporlandırma TEİAŞ, proje ile ilgili olarak hazırlanan çevre yönetim planı uygulama raporlarını, Türk ÇED Yönetmeliği Ek.2 listesindeki, Türk ÇED Yönetmeliğinden muaf olan projeler için ve Türk ÇED Yönetmeliği Ek.1 listesindeki projeler için 3 aylık periyotlarda Dünya Bankasına değerlendirmek üzere sunacaktır. 14

15 EK A ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ÇYP) HAZIRLANMASINA KARARINA İLİŞKİN ÇEVRESEL ELEME KRITERLERİ TEİAŞ Çevre Müdürlüğü tarafından aşağıdaki faktörlerden herhangi birisinin önemli olarak değerlendirilmesi durumunda ilgili proje için bir ÇYP hazırlanması gerekecektir: Arazi kullanımı ve topografya değişikliği (su akış yollarının bozulması) Alınacak ekipmanlarda PCB kullanımı olasılığı veya rehabilite edilip elden çıkarılacak ekipmanlarda PCB bulunması olasılığı Toprak erozyonu (arazi temizlenmesi) Halk sağlığına olası etkiler Kayda değer sayıda ağacın kesilmesi Halkın elektrik veya manyetik alanlara maruz kalması Yerel estetik özelliklerin bozulması Destek yapılarının yerleştirilmesinden dolayı verimli arazilerin sürekli kaybı Hassas çevresel alanlar (koruma alanları, hassas ekosistemler vb.) Hassas kültürel alanlar (historik veya arkeolojik öneme sahip yapılar/yerler)

16 EK B1: ÖRNEK ÇEVRE YÖNETİM PLANI FORMATI (ÇYP) Sorumlu Taraf ÇYP yi hazırlayan kişi veya kurumun adı, ünvanı ve ÇYP nin hazırlanış tarihi belirtilmelidir. Projenin Tanımı Projenin kısa bir tanımı sunulmalıdır. Bu tanım yatırımın içeriğini, yerini ve proje sahasına özel Ek.A da listelenen önemli özelliklerini (örneğin; yakınında bulunan koruma alanı, tarihi, kültürel veya dini öneme sahip herhangi bir alan vb.) içermelidir. Bunun yanında, kısaca genel arazi kullanım özellikleri (tarım, endüstri vb.) ve en yakın yerleşim merkezleri anlatılmalıdır. Mümkünse, proje alanı harita üzerinde gösterilmelidir. A. ÖNLEMLER PLANI Aşama Konu* Alınacak Önlemler Sorumlu Kurum/Kuruluş** İnşaat İşletme * İnşaat müteahhidinin sorumluluğunda olan hususlar ihale dokümanlarında belirtilecektir. ** konu ve önlemler projeye özel olacaktır. (projenin yerinin veya güzergahının değerlendirmesi esas alınarak)

17 B. İZLEME PLANI Aşama İnşaat İzlenecek parametreler Nedir? Parametreler Nerelerde izlenecek? Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Parametreler Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm? Parametreler Neden İzlenecek? Maliyet Sorumlu Kurum/Kuruluş İşletme NOT: Önlemler planında yer alan her husus için izleme planında ilgili bir madde olacaktır. Örneğin, gürültü önlemler planında belirtilen bir husus ise, gürültü izleme planında yer alan konulardan biri olmalıdır.

18 C. PROGRAM Aşağıdaki faaliyetler için başlangıç ve bitiş zamanları (tercihen grafiksel olarak) belirtilmelidir: Alınacak önlemler İzleme D. KURUMSAL DÜZENLEMELER Konu ile ilgili bölüm aşağıdaki hususların detaylarını içermeli ve organizasyon şemaları ile desteklenmelidir: Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları Çevresel bilgi akışı (raporlandırma-kimden kime ve ne sıklıkta raporların sunulacağı) Çevre yönetimi ile ilgili karar verme hiyerarşisi (yaptırımlar, cezalara karar verilmesi, kapatma kararı vb.) Kısaca, makul bir çevresel performans sağlanması için izleme verilerinin nasıl kullanılacağı verilerin kimin tarafından toplandığı, kimin tarafından analiz edildiği, raporları kimin hazırladığı, raporların kime ve ne sıklıkta gönderildiği, o kişinin kendine gelen raporları kime gönderdiği veya bu bilgilerle ne yaptığı tesisin kapatılması, işletmede değişiklik yapılması ve harcamalarla ilgili kimin sorumlu olduğu tanımlanmalıdır. E. PROJEDEN ETKİLECEK GRUPLAR VE YEREL GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER ÇED sürecinde yer alan Halkın Katılımı Toplantıları bu kapsamda değerlendirilecektir. Ancak PTD hazırlanacak projeler için aşağıdaki süreç uygulanacaktır. Aşağıdaki hususlarla ilgili kayıtlar sağlanmalıdır: Görüşmelerin yapıldığı tarihler Görüşmelerin yapıldığı yerler Görüşme(ler)ye kimlerin davet edildiği İsim, Kurum veya meslek, Telefon/Faks/e-posta numaralı/adres (ev ve/veya iş) Görüşme(ler)ye kimlerin katıldığı İsim, Kurum veya meslek, Telefon/Faks/e-posta numaralı/adres (ev ve/veya iş) Toplantı Programı/Takvimi Neyin sunulacağı ve kim tarafından sunulacağı

19 Özet Toplantı Tutanağı (Görüşler, Sorular ve Sunum Yapanların Cevapları). Tutanak toplantıya katılan TEİAŞ personelinin isimlerini de içerecektir Üzerinde anlaşılan herhangi bir faaliyet veya gerek görülen izleme faaliyeti ile bununla ilgili program

20 EK B2: BİR TRAFO MERKEZİ İÇİN ÖRNEK ÖNLEMLER VE İZLEME PLANI ÖNLEMLER PLANI İnşaat Aşama Konu Alınacak Önlemler Sorumlu Kurum/Kuruluş* Yerel ekonomik aktivitelerin zarara uğraması İnşaatın tarımsal faaliyetlerin minimum olduğu dönemde yapılması. Yerel nüfusa verilebilecek herhangi bir zararın ödenmesi. TEİAŞ ve Müteahhit Zarar gören tarım alanlarının inşaat sonrasında eski haline getirilmesi Yüzey suyu drenaj yollarının bozulması Bütün geçici ulaşım yollarının inşaat tamamlandıktan sonra kapatılması Yüzey sularında rusubatın artışının önlenmesi amacıyla sediman havuzları ve engelleri inşa edilmesi Müteahhit İnşaat artığı ve atıklarının uygun olmayan şekilde bertarafı Arazi temininden kaynaklanabilecek bitkisel artıkların yeniden kullanılması veya düzenli bertarafı Bitkisel olmayan artıkların sediman akışını önleyecek şekilde kapatılmış alanlara depolanması Müteahhit Yeni ham madde kaynaklarının gelişmesi nedeniyle toprak ve su üzerine etkiler Malzemelerin mevcut malzeme alanlarından temin edilmesi. Hammadde sağlayan bütün taşeronların proje öncesinde ve süresince geçerli işletme iznine sahip olmalarının sağlanması TEİAŞ ve Müteahhit

21 İşçi sağlığı ve güvenliği Herhangi bir işe başlamadan önce müteahhit tarafında sağlık ve güvenlik planının hazırlanması ve onaylanmak üzere TEİAŞ a sunulması Bu planın sağlık ve güvenlik eğitimleri içermesi Müteahhit (Planın Hazırlanması) TEİAŞ (Planın Onaylanması) Kamu güvenliği Halka (özellikle çocuklara) tehlike teşkil edebilecek inşaat sahalarının telle çevrilmesi. Diğer alanlar uyarıcı tehlike işaretleri içermelidir Müteahhit Yerel peyzaj üzerine görsel etkiler Uygun olan yerlerde iletim hatlarının yamaçların ayağından araziyle uyum sağlayacak şekilde geçirilmesi İletim hattı ve direklerinin görsel değere sahip alanların (anıtlar, doğal manzaralar, camiler vb.) görülmesini engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi Müteahhit Toz Çalışma alanının sulanması. Özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda Müteahhit Gürültü İnşaat faaliyetlerinin gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi Faaliyetlerin gece yapılması gerekliliği olduğunda etkilenecek yerel halkın faaliyetten en az bir hafta önce bilgilendirilmesi Müteahhit PCB ler PCB içeren herhangi bir ekipmanın satın alımının veya herhangi bir ekipmanda kullanılmak üzere PCB satın alımının yasaklanması Müteahhit

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır)

SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) 1-50-500 ton/gün taş kömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması

Detaylı

EK-2 SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ. (Ek 1 de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır)

EK-2 SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ. (Ek 1 de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) EK-2 SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) 1-50-500 ton/gün taş kömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması

Detaylı

03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol rafinerileri, b) 500

Detaylı

MİYAŞ DANIŞMANLIK MADENCİLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURZ. SAĞ.HZ. MED. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

MİYAŞ DANIŞMANLIK MADENCİLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURZ. SAĞ.HZ. MED. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 03.10.2013 TARİH 28784 SAYILI RESMİ GAZETE - ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ SEÇME ELEME KRİTERLERİ EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 HAZİRAN 2011 TARİHLİ 27980 SAYILI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27980 Çevre

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27980 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 17/7/2008 tarihli

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK II LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1- (Değişik:RG-30/6/2011-27980)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE SÜRECİ. Doç.Dr. O. Devrim ELVAN

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE SÜRECİ. Doç.Dr. O. Devrim ELVAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE SÜRECİ Doç.Dr. O. Devrim ELVAN 2 3 4 5 6 ÇED NEDİR? 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Yapılması planlanan bir projenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 2 LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 2 LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 2 LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek-1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

TASLAK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TASLAK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TASLAK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Madde 1- Amaç Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 1- Amaç Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. İlgili Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığı Yönetmelik Adı : Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi : 16 Aralık 2003 Resmi Gazete Sayısı : 25318 1/23 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26939

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26939 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE YASASI. (21/1997, 36/2001, 24/2004 ve 51/2007 Sayılı Yasalar) 13 (6) Madde Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. (21/1997, 36/2001, 24/2004 ve 51/2007 Sayılı Yasalar) 13 (6) Madde Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (21/1997, 36/2001, 24/2004 ve 51/2007 Sayılı Yasalar) 13 (6) Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet, Bakanlar Kurulu, 21/1997 sayılı Çevre Yasası nın 13 üncü maddesinin (6)

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: Amaç ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17.07.2008 Tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, 19.12.2009 tarih ve 27437 sayılı Resmi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

RESMİ GAZETE TARİHİ 17 Temmuz 2008 SAYISI DEĞİŞİKLİK TARİHİ 19 Aralık 2009 SAYISI TARİHİ 30 Haziran 2011 SAYISI 27980

RESMİ GAZETE TARİHİ 17 Temmuz 2008 SAYISI DEĞİŞİKLİK TARİHİ 19 Aralık 2009 SAYISI TARİHİ 30 Haziran 2011 SAYISI 27980 RESMİ GAZETE TARİHİ 17 Temmuz 2008 SAYISI 26939 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 19 Aralık 2009 SAYISI 27437 TARİHİ 30 Haziran 2011 SAYISI 27980 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2872-9.8.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Aralık 2003 - Sayı: 25318 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2003 SALI Sayı : 25318 Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25318 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25318 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25318 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ 17 Temmuz 2008 SAYISI 26939 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 19 Aralık 2009 SAYISI 27437 TARİHİ 30 Haziran 2011 SAYISI 27980 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: çevresel Resmi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alan Koruma Bölgelerinde Yapılması Bakanlık İznine Tabi Olan Faaliyetlerin (EK-2 Listesi) 2015 Yılı Ücretlendirilmesi Faaliyet Ücret (KDV Dâhil) 1. Ham Petrol ve Madencilik 1.1. Ham Petrol çıkarılması.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Günümüzde doğal kaynakların büyük oranda kullanılması, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, gelişen teknoloji ile üretim

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Çevre Bakanlığı nın değiştirdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı

Çevre Bakanlığı nın değiştirdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı Çevre Bakanlığı nın değiştirdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

3/11/2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.20235&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=çevresel Etki ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

3/11/2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.20235&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=çevresel Etki ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Çevresel Etki Resmi

Detaylı

25 Kasım 2014 Salı. Sayfa 1 / 24

25 Kasım 2014 Salı. Sayfa 1 / 24 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN Prospeksiyon, jeolojik-jeofizik etüd, yarma sondaj, numune alma vb. maden arama faaliyetleri ile maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26939

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26939 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2872-9.8.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Temmuz 2008 - Sayı: 26939 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

17 Temmuz

17 Temmuz 17 Temmuz 2008 26939 ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ (19.12.2009/27437, 14.4.2011/27905, 30.06.2011/27980, 05.04.2013/28609 sayılı değiģiklikler yönetmelikte iģlenmiģtir.) Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ersan DEĞERL ERLİ Maden Yük.M k.mühendisi Telefon: 0 312 207 64 11 ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ (ÇED) ÇED ; Projelerin

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: çevresel etki Resmi

Detaylı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Sayfa 1 / 10 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

EK-I - ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

EK-I - ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 6 Haziran 2002 tarih ve 24777 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Genel Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -ÇED Uygulama Yöntemi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü 1 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar RESMİ GAZETE Tarihi 07 Şubat 1993 Sayısı 21489 Değişiklik Yönetmelikleri Tarihi 23 Haziran 1997 Sayısı 23028 Tarihi 13 Ağustos 1999 Sayısı 23785 Tarihi 14 Nisan 2000 Sayısı 24020 Tarihi 29 Eylül 2000 Sayısı

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24777 Çevre Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) TÜZÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) TÜZÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) TÜZÜĞÜ [(22.12.1997 R.G. 145 EK III A.E. 872 Sayılı Tüzüğün), (3.10.2002 R.G. 97 EK III A.E. 590), (17.5.2007 R.G. 86 EK III A.E. 360), (20.9.2007 R.G. 171 EK III A.E.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 07.01.2016 1 ÇED Çevresel Etki

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin. 25/11/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin. 25/11/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarih Sayısı 25/11/2014 29186 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarih Sayısı 9/2/2016 29619 26/5/2017 30077 ÇEVRESEL

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı