SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI"

Transkript

1 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en önemli nedenlerinden biri denetim ve kntrl prsedüründe uygulanan sistemdir. Sistemin geliştirilmesi, kalite ve kntrl hizmetlerinde dünya ve vrupa standartlarına uyulması ve vrupa Birliği Direktifleri ile Su Ürünleri Mevzuatının mutlaka uygulanması zrunluluğunun rtaya çıkmasından kaynaklanmıştır. Sistemin başarılı lması, belirtilen direktif ve mevzuatta öngörülen özelliklere haiz Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesislerine, güvenilir sn ürünler elde edilmesi için, Bakanlıkça Onay numarası verilmesi ve ihracata yada iç piyasaya yönelik faaliyette bulunan tüm tesislerde de gerekli kntrl ve takibinin yapılması ile mümkün lmaktadır. Bu ise bir sıra inceleme ve denetimi gerekli kılmaktadır. Denetimlerin bu bölümde belirtilen prsedür kapsamında ve öngörülen şekillerde yapılması gerekmektedir... TNIMLR Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisi: Su ürünlerinin hammaddeden başlayarak, sınıflandırma, işleme, değerlendirme, tüketime veya pazarlamaya elverişli hale getirme işlemlerinin yapıldığı, satış yerlerine gönderilmek veya ihraç edilmek üzere deplandığı (fabrika gemileri dahil) tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcı ünitelerini ihtiva eden yerlerdir. Ön Denetim: Onay numarası almak isteyen tesis için bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü denetim elemanlarınca yerinde yapılan incelemedir. Denetim: Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin, bu tesislerde kullanılan su, malzeme, alet ve ekipmanların teknik ve hijyen kurallarına, tesislerde çalışan persnelin sağlık şartlarına ve imal edilen ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun kntrlü ile bu dğrultuda yapılan her türlü inceleme, muayene, numune alma ve izleme faaliyetleridir. Denetim Elemanı (Denetçi): Bakanlık İl Müdürlüğü Kntrl Şubesinde su ürünleri knusunda çalışan ve denetim elemanı larak Bakanlık Onay Listesinde ismi bulunan, Ziraat, Su Ürünleri, Kimya, Gıda, Biylji ve Veterinerlik alanında lisans veya lisans üstü düzeyde eğitim görmüş persneldir. Hijyen Kuralları: Su ürünlerinin yetiştiricilik ve avcılıktan başlayarak, işleme, üretim, nakil ve tüketimine kadar lan tüm aşamalarında alınacak sağlık önlemleri ile tesiste çalışan persnelin uyacağı sağlık kuralları ve bunların uygulama usul ve esasları ile kriterleridir. Bulaşma (Kntaminasyn): Su ürünlerinin güvenliğine ve kalitesine zarar verebilecek lan, patjen unsurlar, kimyasal maddeler, yabancı maddeler, bzulma, parazit, istenmeyen veya zararlı yabancı maddeler nedeniyle ürün, araç, gereç ve bulunulan rtam içinde meydana gelebilecek lumsuz bir etkilenme ve bunların yayılmasıdır. Bulaşıcı Madde: Su ürünlerine her hangi bir nedenle karışmış ve sn ürünün güvenliğine ve kalitesine zarar verebilecek lan her türlü fiziksel, biyljik ve kimyasal unsur, yabancı madde veya karışımdır.

2 Kirlenme Kntrlü: Su ürünlerinin üretildiği, imal ve ihraç edildiği rtamda bulunmaması gereken, insan sağlığına zararlı bir maddenin fiziksel, kimyasal, mikrbiyljik ve tksikljik anlamda tespitidir. Zararlı Canlı veya Haşere: Dğrudan veya dlaylı larak su ürünlerinde ve tesiste kirlenmeye ve kntaminasyna yl açabilecek her türlü hayvansal canlıdır. Temizleme: Canlı veya cansız her türlü yüzey üzerinde mevcut kirlerin, kalıntıların, pisliğin, yağın veya istenmeyen her türlü maddelerin yk edilmesine yönelik işlemlerdir. Dezenfeksiyn: Herhangi bir nedenle luşan kntaminasynu ve kirlenmeyi önlemek amacıyla, su ürünleri işleyen tesislerin, üretim, işleme ve satış sırasında kullanılan malzeme, alet ve ekipmanın ve bu yerlerde çalışan persnelin kimyasal veya fiziksel yöntemlerle her türlü kirlilik ve kntaminasyn etmeninden arındırılması işlemleridir. Kritik Kntrl Nktası (CCP): Sn üründe insan sağlığına yönelik güvenliği tehdit eden bir tehlikeyi önlemek veya yk etmek veya bunu kabul edilebilir bir seviyeye indirgemek, belli limitler içinde kntrl altına alabilmek için bir gözetimin uygulanabilir lduğu ve bunun temel bir unsur lduğu safha içinde yer alan nktadır. Kritik Kntrl Nktaları ve Risk (Tehlike) nalizleri (HCCP): Güvenilir gıdaların üretimi sürecinde, tehlike analizleri yaparak kritik nktaları belirleyen ve izleyen ve prblemin henüz daha lmadan önlenmesini amaçlayan gıda güvenliği sistemidir... DENETİM ESSLRI..1. maç İnsan sağlığına zarar vermeyecek kaliteli ve güvenli su ürünlerinin elde edilmesi ve buna ilişkin standartların sağlanmasının teminidir.... Prsedür 1- Su ürünlerinin yetiştirildiği ve avlandığı alanlarda, karaya çıkartıldığı nktalarda ve satış yerlerinde kalite kntrl açısından yapılan denetimlerdir. - Su ürünleri işleyen, değerlendiren, muhafaza eden tesislerin, imal ettikleri su ürünlerinin vrupa Birliğine veya diğer üçüncü ülkelere ihraç edilmesi veya iç pazarlara sunulması halinde alacakları nay numarası için yapılan, işleme tesisine ilişkin alt yapı, teknik, sağlık ve fiziksel yönlü denetimlerdir. - Onay numarasının alınmasını müteakip, tesiste periydik larak yapılan çalışma ve hijyen şartları, iş akışı, ürün ve üretim kntrllerini içeren rutin denetimlerdir.... Denetçiler Su ürünlerinin istihsal ve satış yerlerinde, işlenip değerlendirildiği tesiste, kaliteli su ürünleri sağlamak amacıyla... de belirtilen denetim prsedürünü uygulamak üzere, Bakanlığımız İl Müdürlüklerine bağlı Kntrl Şube Müdürlükleri bünyesinde su ürünleri kalite kntrl hizmetlerini yürütmek üzere, denetim elemanı tanımında açıklanan frmasyna sahip elemanların yer aldığı bir denetçi ekibi luşturulmuştur. Denetim hizmetleri, yalnızca Bakanlık tarafından naylanan denetçi listelerinde ismi yer alan elemanlar tarafından yapılır.

3 Denetçiler denetimin en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Denetimde esas başarı Türkiye nin her nktasındaki su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde aynı denetim şartlarını uygulamaktan geçmektedir. Bu da denetimde standardizasyn anlamına gelmektedir. Bu standardizasynu sağlayacak kişiler ise denetçilerdir.... Denetçilerin Tayini Su ürünleri kalite kntrl tesis denetimleri, tanımlar kısmında açıklanan frmasyna sahip elemanlarca yapılır. Bu elemanlara ait listeler ve değişiklikler düzenli larak İl Müdürlüklerine bildirilir. Belirtilen denetçiler içinde nakil, yer değiştirme, emeklilik gibi hususlar söz knusu ise bu durum İl Müdürlükleri tarafından Bakanlığa bildirildikçe, listelerde gerekli düzenlemeler yapılır...5. Denetçilerin Görev ve Davranışları Su ürünleri tesislerini denetleyen denetim elemanlarının amacı, söz knusu ürünlerin tüketicilerini, üretimden kaynaklanan sağlığa yönelik tehlikelerden krumak ve tesisin çalışma knuları ile yaptığı çalışmaların uygunluğunu kntrl etmektir. Denetçiler; - Tarafsız lmalı, kanun, yönetmelik ve genelgeleri her kişi ve kurum için eşit larak uygulamalı, - Yaklaşımlarında bilimsel ve bjektif lmalı, teknik ve bilimsel bilgileri, kesin kuralları ve gerçekleri temel alarak hareket etmeli, - lacakları kararların eknmik snuçları hakkında bilinç sahibi lmalı, - Tesislerin ilgili mevzuat, direktif ve standartlara uymalarını sağlamak amacıyla yönlendirici lmalıdır. Denetçiler tarafından denetlenen tesislere ilişkin bilgiler gizli tutulmalı, bu bilgiler, Bakanlık denetim elemanları dışında kimseye açıklanmamalıdır. Denetim elemanları her zaman nazik, işleri gereği ilişki kuracakları tesis yetkililerine karşı saygılı lmalı, tahrik edildiklerinde dahi tartışmaya girmemeye özen göstermelidirler. Tesis yetkilisi tarafından yapılacak nezaket ve kural dışı hareketler bir tutanak veya rapr ile Bakanlığa bildirilmelidir...6. Denetimde Dikkate lınacak sgari Şartlar - Su ürünleri Yönetmeliğinin Dkuzuncu bölümünde yer alan 6, 7, 8, 9, 0, 1,. maddeler ile, - 91/9 /EEC, 91/9/EEC, 9/56/EEC, 9/185/EEC, 9/10/EEC, 9/ C 85/ 08, 9/51/CEE, 9/19/CEE, 95/8/CEE, 96//CE, 80/778/CEE, CE 06/96, 96/0/CE, 96//EEC, 91/67/EEC, 79/11/EEC, 9/5/EEC sayılı vrupa Birliği Direktiflerinde belirtilen hususlar, tesis denetimlerinde uyulacak asgari şartları ihtiva etmektedir. Bunlar : - Tesis yerleşim alanı, çevresi, binaların durumu, ssyal tesisler ve yapılanmaya ilişkin diğer hususları kapsayan alt yapı ve tesisin fiziksel şartları,

4 - raç gereç, alet ve ekipmanın durumu, çalışanlar, temizlik, dezenfeksiyn, ürün kalite ve kntrlüne yönelik hijyenik şartlar, - Tesiste kullanılan suyun kalitesi, tesisin işleyeceği ürün ve değerlendirme şekline göre uygulanan prses ve buna ilişkin hususlar, - Tesis ürün işleme ve değerlendirme şekline göre, su ürünlerinde meydana gelebilecek ve genellikle sağlık knularında daklanan risk nktalarına ilişkin plan ve prgramların varlığı ve uygulanabilirliği, - Hammadde temininden itibaren yapılan tüm işlemleri ve faaliyetleri gösterir kayıtların tutulması, muhafazası gibi, denetimin esasını luşturan, ürün kalite ve kntrlüne yönelik hususlardır. Bütün bu hususlar özet larak aşağıda verilmektedir...7. lt Yapı, Teknik ve Fiziksel Şartlar lt Yapı Kullanılan su ürünlerinin türü ve değerlendirme şekline bağlı larak, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri bazı farklılıklar gösterse bile genelde alt yapı ve fiziksel özellikler açısından aşağıda belirtilen şartları taşımalıdır. 1. Hammadde türü ve uygulanan işlem ile kapasitesine göre bir tesis genel larak, ham madde kabul, ön muhafaza, yıkama, işleme ve değerlendirme alanları, paketleme, ambalaj yerleri, ambalaj maddesi depsu ile sğuk muhafaza dalarına sahip lmalıdır. Tesiste idari birim, persnel syunma ve giyinme yerleri, yemekhane, duş, tuvalet gibi ssyal kullanım alanları, işleme ve değerlendirme alanı ile direk temas halinde lmamalıdır.. Tesis, yerleşim alanı itibarıyla tercihen, insan yerleşimi, çarşı, pazar gibi alanlardan uzak, işleme ve değerlendirmeye yönelik işyeri açılmasına uygun bir alanda müstakil larak kurulmalıdır. Bu alan çevresinden gelebilecek her türlü kntaminasyn ve kirlenmeye karşı krunaklı hale getirilmeli, bu amaçla gerekli tedbirler alınmalıdır. Zararlı canlılar ile tz ve duman gibi çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde planlanmalıdır. Çevrede kirliliğe yl açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun rtamlar bulunmamalıdır.. Tesis faaliyetleri sırasında, su, tprak ve hava ile çevresinde bulunan diğer işyeri, kurum ve kuruluşları kirletmeyecek, buralarda çalışanları ve çevreyi lumsuz yönde etkilemeyecek önlemleri almalıdır.. Yağmur suları, kapatılmış bir sistem içerisinde tahliye edilmeli, yağmur lukları hiçbir şekilde tesis çevresine veya içine yağmur sularını bşaltmayacak şekilde dizayn edilmelidir. 5. Tesis çevresi sınırlandırılmış, çevre düzenlemesi yapılmış, bakımlı, temiz, tertipli ve düzenli lmalıdır. Binalar byalı, badanalı, temiz ve bakımlı bulunmalıdır. 6. Ürüne yönelik işlemlerin uygulandığı bina içi birimlerde zemin, su geçirmez, kaygan lmayan, yıkanabilir, kırık veya çatlak luşturmayan, ağırlığa dayanıklı, temizlik ve dezenfeksiyna uygun malzemeden yapılmalı, sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğim ve drenaj sistemine sahip lmalıdır. (Genelde eğim ranı % 1- dir.)

5 7. Duvarlar ve tavan, su geçirmeyen, yıkanabilir, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, geçirgen lmayan, pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmalı, kırık veya çatlak lmamalı, klay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellik taşımalıdır. 8. Tavan dnanımı, buharlaşma ve damlamaya neden lmayacak malzemeden yapılmalı, ham veya mamul maddelerin dğrudan veya dlaylı larak kirlenmesine neden lmayacak biçimde tesis edilmeli ve klay temizlenebilir özellikte lmalıdır. Tavan şekli buharlaşmayı ve tütsüleme yapan tesislerde meydana gelebilecek dumanları tahliye edecek şekilde, dizayn edilmiş lmalıdır. 9. Pencereler ve benzeri açık lan yerler, kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, yerden yaklaşık en az m. yükseklikte lmalı, ince gözenekli, klay temizlenebilir, sökülüp takılabilir ve sürekli bakımları yapılabilir özellikte tel ile kaplanmalı, pencere önleri raf larak kullanılmayacak şekilde dizayn edilmelidir. 10. Kapılar, pürüzsüz ve su geçirmeyen yüzeylere sahip, klay temizlenebilir, duruma göre kendiliğinden kapanır, zararlıların girişini engelleyecek şekilde ve sızdırmaz lmalıdır. 11. Elektrik dnanımı, duvar içinden geçecek şekilde lmalı, şayet dışardan geçiyr ise elektrik kablları muhafaza altına alınmalı ve duvardan temizliğin klayca yapılabileceği mesafede lmalıdır. 1. Merdivenler, asansör kabinleri gibi birimler üretimde kntaminasyna yl açmayacak knum ve yapıda lmalıdır. 1. Sinek öldürücü cihazlar tesise sinek v.b. canlıların girişini engelleyecek nktalara yerleştirilmeli ve üretim hattı üzerinde hiçbir şekilde bu cihazlar bulunmamalıdır. 1. Mevsim byunca rtam sıcaklığı, 5 C nin üzerine çıkmadığı taktirde her hangi bir havalandırmaya gerek bulunmamaktadır. ncak, tütsüleme, pişirme ve benzeri durumlarda havalandırma için gerekli önlemler alınmalıdır let ve Ekipman Su Ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kullanılan alet ve ekipmanlar hijyen açısından özellikle aşağıdaki özelliklere sahip lmalıdır. 1. Tesis işleme hattında hiçbir şekilde tahta gibi temizliği ve dezenfeksiynu güç malzemeler kullanılmamalıdır.. Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, klay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kntaminasyna yl açmayan malzemeden yapılmış lmalı, daima temiz bulundurulmalı, gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Tüm malzemeler, alet ve ekipmanlar, ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı lmalıdır.. Teknik ve prses gereği, işletmelerin ilgili bölümlerinde basınç, sıcaklık, ölçen ve sürekli kayıt veren cihazlar bulunmalı ve bu kayıtların muhafazasını sağlayacak sistem geliştirilmelidir.. let ekipmanların genel periydik bakım, narım ve kalibrasynu yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır Su ve Buz

6 Tesiste kullanılan su, bu yayının III üncü bölümünde belirtilen Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesislerinde Kullanılan Suyun Kalite Kntrlüne ilişkin kriterlere uygun lmalıdır. 1. Tesiste içme, kullanma, buz imalatı, yangın söndürme v.b. amaçlı su dnanımı sistemi bulunmalıdır.. Suyun sürekli ve yeterli sağlanması, deplanması, basınç ve sıcaklık için uygun sistem bulunmalıdır.. Kullanma suyunun kalitesine yönelik klrlama, filtre, ultraviyle v.b. sistemler bulunmalıdır.. Su depları veya su tankları, üstü kapalı, çevrenin lumsuz şartlarından etkilenmeyecek şekilde yapılmalı, temiz ve bakımlı lmalı, kntrlünün klay yapılabileceği yerde bulunmalı veya kntrlüne yönelik yeterli tedbirler alınmalıdır. 5. Buhar üretimi ve yangın söndürme gibi işlerde kullanılan su, su ürünleriyle temas etmemesi gerektiğinden, tamamen ayrı hatlarda taşınmalı, içme ve kullanma suyu taşıyan sisteme geri sifn yapmamalıdır. 6. Ürünle temas eden buz, Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesislerinde Kullanılan Suyun Kalite Kntrlüne ilişkin kriterlere sahip sudan uygun kşullarda imal edilmeli ve hijyen kurallarına uygun şekilde muhafaza edilerek taşınmalıdır. 7. Buz kırma makinesi kullanılıyrsa, makine temiz, bakımlı lmalı, krzyna dayanıklı, paslanmaz malzemeden yapılmalıdır Sıvı ve Katı tıklar 1. Tesiste, çöp ve her türlü atıkların knulacağı yeterli sayı ve büyüklükte, ağızları kapalı ve sızdırmaz, madeni veya plastik çöp knteynerleri bulunmalı ve üzerine çöp lduğunu belirtir bir işaret knulmalıdır.. Katı atıkların tesisten uzaklaştırılıncaya kadar tplanacağı, uygun şekilde yapılmış, yıkama ve dezenfeksiyna uygun, kapalı bir katı atık deplama yeri lmalıdır. Katı atık deplama ve naklinde kullanılan knteynır, alet ve ekipman, klayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış lmalı, başka amaçla kullanılmamalı, üretim esnasında kntaminasyna neden lacak şekilde ürün işleme ve değerlendirme alanında bulundurulmamalıdır.. Tesiste, sıvı atık tahliye sistemi krzyndan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları klayca yapılabilecek şekilde tesis edilmeli, sıvı atık miktarını kaldırabilecek kapasitede ve eğimde lmalıdır. tık suyun ızgaralı bir kanal veya bir bru sistemi ile atılması sağlanmalıdır. Kanallar temizlik ve dezenfeksiyna uygun, yeterli derinlik ve büyüklükte lmalıdır. Kanal kapak veya ızgaraları klay çıkabilen yapıya sahip lmalı ve katı atıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlar bulunmalıdır.. Katı atıkların tplandığı üniteler, ham madde girişi, işleme ve değerlendirme hatları ve mamul madde çıkış nktalarına yakın lmamalı, ayrıca, bu ünitelerin dışarıya açılış kapı yönleri yukarda belirtilen birimlere bakmamalıdır ydınlatma

7 Tesis, gün ışığına eşdeğer bir şekilde aydınlatılmış lmalıdır. ydınlatma su ürünlerini etkilemeyecek, dğal yapılarını ve renklerini değiştirmeyecek özellikte yapılmalı, asılı veya sabit haldeki aydınlatma cihazları muhafaza altına alınmış (kapsüllenmiş) lmalıdır Havalandırma 1. Sıcaklığın yükselmesini, buharın yğunlaşmasını, tz ve kku luşumunu önlemek ve hava değişimini temin etmek için mekanik veya tmatik havalandırma sistemi sağlanmalıdır.. Tesis içinde mekanik havalandırma sağlanıyrsa bu araçlar dışarıdaki tz, tprak, sinek, kku v.b. lumsuzlukları içeriye taşıyacak şekilde dizayn edilmemelidir. Havalandırma dışardan içeriye dğru yönlendirilmelidir. yrıca, havalandırma cihazına mikrbiyljik kntaminasynu engelleyecek biyljik filtre takılmalıdır. Havalandırma da verilen havanın hızı 1 m/sn larak düzenlenmelidir.. Mevsim byunca rtam sıcaklığının, 5 C nin altında tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. Tütsüleme, pişirme v.b. durumlar göz önüne alınarak rtamda gerekli havalandırma sağlanmalıdır.. Havalandırmada hava sirkülasynu hiçbir zaman çalışma masalarına dğru yönlendirilmemelidir mbalaj Malzemeleri 1. mbalajlamada, su ürünlerinin paketlenmesine uygun şartları taşıdığına ilişkin garanti ve ürün işareti bulunan ve Bakanlıkça naylanan malzemeler kullanılmalıdır.. Ürünün paketlenerek knulduğu dış ve iç ambalaj veya kli üzerinde ürünü işleyen firmanın adı ve nay numarası basılı bir şekilde lmalıdır. Bu isim ve nay numarası hiçbir şekilde sökülebilir, kazınabilir, çıkarılabilir şekilde yazılmamalıdır. Bu amaçla hiçbir şekilde etiket kullanılmamalıdır.. mbalaj malzemeleri, paketlenmiş ürüne dışarıdan gelebilecek zararı önleyecek nitelikte lmalıdır Muhafaza, Deplama 1. Kapasite fazlası ham madde veya canlı gönderilecek su ürünleri işlem göreceği zamana veya ihracata kadar, menşei bilgilerine uygun seri veya parti numarası verilmiş etiketlerle birlikte sıcaklık ölçümleri yapılan ve kayıt verebilen göstergelerin bulunduğu uygun sıcaklıkta ki deplarda muhafaza edilmelidir.. Hammadde ve işlenmiş ürün aynı anda aynı yerde muhafaza edilmemeli, ayrı türdeki su ürünleri (balık, kurbağa, salyangz, çift kabuklu yumuşakça v.b.) aynı şartlarda ve aynı yerde bir arada bulundurulmamalıdır. Bunun yanısıra et, tavuk v.b. ürünlerde su ürünleri ile birlikte deplanmamalıdır. Ham madde muhafazasın da hiçbir şekilde ahşap materyal, tahta kasa, paslanabilir malzemeden yapılmış tank kullanılmamalıdır.. Tesis faaliyeti sırasında muhafaza ve deplarda su ürünleri dışında herhangi bir ürün bulundurulmamalıdır.. Bzulmanın ve kntaminasynun önlenmesi açısından aynı seri numaralarına sahip lan mamul ürünler bir grup luşturacak şekilde ayrı ayrı, zemin, duvar ve tavanla temas etmeyecek şekilde, belirli bir yükseklikte, uygun bir malzemeden yapılmış palet üzerinde

8 veya raflı sistemde hava sirkülasynunu sağlayacak şekilde deplanmalıdır. Paletler (yükselticiler) plastik v.b. materyalden yapılmış lmalıdır. 5. mbalajı bzulmuş, bmbaj yapmış, imal tarihi, seri veya parti numaralarını içermeyen etiketsiz ürünler, pazarlanacak ürünlerle bir arada aynı yerde bulundurulmamalıdır. 6. Tesiste kullanılan yardımcı malzemeler ve katkı maddeleri (tuz, sirke, baharat, yağ, şeker v.b.) hammadde ve mamul madde ile aynı yerde muhafaza edilmemelidir. mbalaj malzemeleri bağımsız ünitelerde uygun şartlarda muhafaza altına alınmalıdır. 7. Muhafaza ve deplama işlemleri belli bir sistem içinde uygulanmalıdır. Ürün, düzenli, hava sirkülasynunu engellemeyecek, etiketleri görülecek, ilk giren ilk çıkacak şekilde deplanmalıdır. 8. Depların sıcaklık kayıtları düzenli tutulmalıdır. Ürünün muhafazasında özellikle dnmuş ürünlerde, anlık sıcaklık değişiminin, ürünün merkez sıcaklığının +, C tleransla minimum-18 C den daha fazla değişmeyecek şekilde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır Evcil Hayvanlar Emniyet ve güvenlikle ilgili bölümlerin dışında tesiste hayvan bulundurulmamalıdır. Hayvan bulunan güvenlik bölümleri işleme ve değerlendirme alanından uzak lmalı ve hayvan başıbş bırakılmamalı, tesis içine girmesine engel lacak tedbirler alınmalıdır Zararlı Canlılar Tesiste, haşerelerle mücadele için etkili, sürekli ve yeterli bir prgram yapılmalıdır. Bu prgram tesis yerleşim planı üzerinde işaretlenmeli, tesis denetimi sırasında dikkate alınmalıdır. Haşere mücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye skabilecek diğer maddeler üzerinde bir etiket bulunmalıdır. Etikette bu maddelerin tksik etkilerini içeren uyarıcı bilgiler ile bunların kullanımına ilişkin hususlar yer almalıdır. yrıca bu maddeler, kilitli dalar veya dlaplarda muhafaza edilmelidir...8. Hijyen Şartları Ssyal Tesisler 1. Tesiste, persnele ait yeterli sayıda syunma, giyinme, dinlenme daları, yemekhane, idari bölüm vb. birimler bulunmalı, bu üniteler ve tuvaletler hiçbir şekilde dğrudan işleme alanlarına açılmamalıdır.. Ssyal üniteler, tesiste kntaminasyn yaratmayacak şekilde planlanmalı, hijyen kurallarını hatırlatıcı levhalar bulunmalıdır.. Syunma, giyinme dalarında işçi sayısına göre dlap bulundurulmalı, dlaplar, günlük giysiler ile işyerinde çalışma esnasında kullanılan kruyucu giysiler ayrı bölümlerde muhafaza edilecek şekilde yapılmış lmalıdır.. İşleme ve değerlendirme şekline uygun larak gerekli görülen yerlere yeterli sayıda lavablar knulmalıdır. Sıvı sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, ellerin dezenfekte edilmesine yönelik sistem ile ağızları kapalı ve sızdırmaz çöp kvaları bulunmalıdır Temizlik ve Dezenfeksiyn

9 1. Tesiste hijyen kntrl prgramları her bir birim için ayrı ayrı yapılmalı ve uygulanmalıdır. İşleme ve değerlendirme ünitesi gibi kritik üniteler ile alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyn şekli ve sıklığı özellikle belirtilmeli, srumlular belirlenmelidir. Bu hijyen kntrl prgramları tesisin ilgili bölümlerine asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyn işlemleri, srumlu kişilerce kntrl edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.. Deterjan ve dezenfektanlar tksik etki göstermeyen özellikte ve ilgili tritelerce naylanmış lmalı, kapalı ve bağımsız ünitelerde deplanmalı, kullanma dzunun belirlenen randa uygulanmasına dikkat edilmelidir.. Deterjan, dezenfektan ve bunların çözeltileri kullanılarak tesisin, malzeme alet ve ekipmanının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında rtamda hiçbir şekilde su ürünü bulunmamalıdır.. Günlük temizlik, temizlik prgramı kapsamında ve gerektiğinde, işleme ve değerlendirme rtamından başlanarak buranın zemin, duvarlar, kanallar, malzeme alet ve ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiynu kapsayacak şekilde temiz alandan kirli alana dğru yapılmalıdır. 5. Tesisin işleme ve değerlendirme alanı başta lmak üzere üretim ve imalatla ilgili ünitelerinin girişinde, içinde dezenfektan madde içeren sabit havuz bulunmalı ve bu suretle ayak dezenfeksiynu sağlanmalıdır. Havuz, girişi kapatacak genişlikte ve üzerinden atlanarak geçilemeyecek mesafeyi sağlayan bir byutta lmalıdır. Persnelin işleme ve değerlendirme ünitesine girişinde yer alan dezenfeksiyn havuzunun derinliği, tesiste alaturka tuvalet varsa, çizmenin ayak bileği seviyesi üzerinde, tesiste alafranga tuvalet varsa, çizmenin ayak bileği seviyesinde lmalıdır. 6. Bunun yanısıra dezenfeksiyn havuzunda tahliye sistemi bulunmalı, havuz içindeki dezenfektanın aynı dzda kalmasını sağlayan tedbirler alınmalı ve bunun kntrlü yapılmalı ve kayıtları düzenli larak tutulmalıdır. 7. yrıca, işleme ünitesinde el yıkama ve dezenfeksiynuna uygun düzenek bulunmalıdır. 8. Persnel tarafından kullanılan önlük v.b. gibi kruyucu giysiler tesiste veya tesis tarafından görevlendirilen srumlu kişi tarafından belirlenen bir yerde kntrllü larak yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 9. Tesiste kullanılan her türlü alet ekipmanın temizlik ve dezenfeksiynunu sağlayacak sistem ve düzenek lmalıdır. Çalışma esnasında el yıkama ve dezenfeksiynu sağlayacak tedbirler alınmalıdır Persnel Hijyeni 1. Çalışan persnel istihdam edildiği birime ve görevin niteliğine göre çalışırken önlük, şapka, kep, eldiven, çizme gibi kruyucu iş giysisi giymelidir. Bu giysiler temiz tutulmalı ve klay temizlenebilir lmalıdır.. Çalışma esnasında çalışan işçi kişisel temizliğine özen göstermeli, tırnaklar kısa kesilmiş lmalı, eller sürekli temiz tutulmalı, açıkta yara lmamalı, çalışma esnasında mücevherat vb. maddeler taşınmamalıdır.. Çalışma esnasında herhangi bir şey yemek, sigara içmek, sakız çiğnemek, tükürmek ve ürüne dğru öksürmek, hapşırmak yasaklanmalı ve kişisel eşyalar ve giysiler işleme ve değerlendirme alanında bulundurulmamalıdır. Bunlara ilişkin uyarı levhaları asılmalıdır.

10 . Tesiste ürün ile temasta bulunarak çalışanların resmi bir kurumdan alınmış su ürünleri işleyen ve değerlendiren işyerinde çalışabileceğini gösterir sağlık rapru lmalıdır. Bu raprda, çalışanların tüberkülz gibi akciğer hastalıkları taşımadığı özellikle belirtilmeli, tetkikler bağırsak enfeksiynu açısından yapılmalı ve parazit kntrlü mutlaka yapılmalıdır. Periydik larak sağlık kntrlleri yapılarak karnelerine işlenip, kayıtları tutulmalıdır. 5. Çalışan persnelin çalışma esnasında kullandıkları kruyucu giysiler işleme alanı dışında ssyal ünitelerde kullanılmamalıdır. 6. Çalışan bütün persnelin kurallara uyması sağlanmalı, her çalışana srumluluğunun ne lduğu öğretilmeli ve bu kntrl edilmelidir. yrıca, her çalışanın hangi bölümde çalıştığını belirtir bir sistem geliştirilmelidir. ( Örneğin; farklı renk şapka, çizme gibi ) 7. Tesise gelen ziyaretçilerin su ürünlerini kntamine etmesini önleyici tedbirler alınmalı, bu amaçla ziyaretçilere ve denetçilere verilmek üzere kruyucu giysiler bulundurulmalı ve ziyaretçilerin çalışanlar için knulan tüm kurallara uymaları sağlanmalıdır. 8. Persnelin kullanımına verilen dlaplar, sağlık kşulları ve dğru şekilde kullanılmaları açısından, hijyenden srumlu kişi tarafından rastgele ve rutin zamanlarda kntrl edilmelidir. Bu kntrllerin kayıtları tutulmalıdır. 9. Persnel el yıkama ve dezenfeksiynunda kullanılan çeşme, tek kullanımlık kurutma kağıdı ve sıvı sabunluk dizaynı sabundan, kurutma kağıdına dğru lmalıdır. 10. Tesiste persnel tarafından kullanılan syunma dlapları, günlük giysilerle, kruyucu giysilerin bir arada bulunmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiş lmalıdır. Dlaplar, danın havalanmasını ve temizliğini sağlayabilecek şekilde yerleştirilmelidir... PROSESE İLİŞKİN ŞRTLR 1. Tesiste sn ürünün imal şekline uygun işleme ve değerlendirme teknljisi uygulanmalıdır. yrıca bu tesislerde uygulanan işleme ve değerlendirme teknljisi, tesis HCCP planları ile uyumlu lmalıdır.. Tesiste uygulanan işleme ve değerlendirme teknljisine uygun alt yapı ve buna ilişkin malzeme alet ve ekipman bulunmalıdır.. Tesisteki uygulanan işleme prsesini kntrl edebilecek, bu knuda lisans veya lisans üstü eğitim almış bilgi ve beceriye sahip eleman istihdam edilmelidir.. Tesiste uygulanan prses ve diğer çalışmalarda her çalışana yönelik yetki, görev ve srumluluklar tanımlanmalı ve ilgililere tebliğ edilmiş lmalıdır...1. Hammadde 1. Hammadde kabulünde ürüne ait, - Organleptik karakteristikler, görünüm, kku, yağ vb., - Mikrbiyel kriterler ve mikrbiyel tksisite, - Yabancı maddeler, - Fiziksel karakteristikler, balık büyüklüğü,türü,

11 - Tür hmjenitesi gibi hususlar kntrl edilmelidir.. Taze ürünlerin üzeri yeterli miktarda buz ile örtülmüş lmalıdır.. Gelen üründe eğer istenilen veya kabul edilen sınırlara indirgenemeyen bir kısım varsa ürün reddedilmelidir.... Sğuk Muhafaza 1. Ürünler bekletilmeden ön sğuk muhafazaya alınmalıdır.. Sğuk muhafazaya ait mevcut alt yapı ürün iç sıcaklığını en fazla 6 saatte 0, 0C ye indirecek kapasitede ve özellikte lmalıdır.. Sğuk muhafaza dalarının termmetreleri kalibre edilmiş ve sürekli kayıt verebilen cihazlarla dnatılmış lmalıdır.... Dndurma İşlemi, 1. Dndurma işleminde, ürün en kısa sürede dndurulmalı, ürün sıcaklığının yükselmesine, kalite kaybetmesine, raf ömrünün kısalmasına, mikrrganizmaların artışına sebep lacak bekletilmeye maruz bırakılmamalıdır.. ynı türde, aynı büyüklükte ve aynı vücut sıcaklığında lan ürünler, deplama kapasitesi uygun ise aynı yerde ve aynı şartlar altında dndurma işlemine tabi tutulmalıdır.. Dndurulan ürünün sıcaklık prfili sürekli izlenmelidir.. Uygun sıcaklık ve zaman grafiğinin tespitinde, dndurma sisteminin yapısı ve kapasitesi dikkate alınmalıdır. 5. Dndurulma işlemine tabi tutulan ürünün merkez ısısı en kısa süre içinde minimum -18 0C ye düşürülmelidir. 6. Dndurma işleminin yapıldığı yer ve deplarda kalibrasynu yapılmış sürekli ve mümkünse yazılı kayıt verebilen göstergeler lmalıdır. 7. Dndurulacak ürünler deplara planlı bir şekilde knulmalı, ilk giren ilk çıkacak şekilde deplanmalıdır. 8. Glazing işleminde kullanılan suyun sıcaklık derecesi 0-10C arasında ve klr seviyesinin maksimum 0,5 ppm (nrmal lanı 0,1-0, ppm) arası lması gerekmektedir.... Çözündürme 1. Çözündürmede zaman ve sıcaklık kntrlleri yapılmalı ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Çözündürmede ürün kalınlığı ve yğunluk ranı dikkate alınmalıdır.. Çözündürmede sıcaklık ve zaman kntrlünde kritik limit seçilirken histamin luşumu, mikrrganizma gelişimi, kku ve lezzet değişimi, dekmpzisyn ve ransidite dikkate alınmalıdır.

12 . Çözündürmede kullanılan su kullanma suyu genelgesinde belirtilen özellikler uygun lmalıdır.. Dönüşümlü (recycling) su kullanılıyr ise, sudaki mikrrganizma gelişiminin önlenmesine dikkat edilmeli bu amaçla belirli periytlarla mikrbiyljik analizler yapılmalıdır. 5. Çözündürmede ürün büyüklüğü ve yğunluğu dikkate alınmalı ve kullanılan su miktarı yeterli lmalıdır. 6. Çözündürmede yöntem ne lursa lsun yüksek sıcaklık kullanılmamalı ve ani ısı değişimine sebep lacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 7. Çözündürme işlemi sırasında rtamda neme bağlı damla luşumu ve bunun balık üzerine damlaması kntrl edilmelidir. 8. Çözündürme işlemi snrasında ürün bekletilmeden hemen işlenmeli veya buzun erime sıcaklığında muhafaza edilmelidir...5. Yıkama ve İç Organları Temizleme 1. Balığın iç rganlarının alımından önce üzerindeki birikinti ve bakteriyel yükün düşürülmesine yetecek, yüzeyinde birikecek, pul birikimini giderecek, kesim sırasında kullanılan ekipmanların birikimini temizleyecek randa yeterli temiz su veya deniz suyu bulunmalıdır.. İç rganların alımında bütün sindirim sistemi ve diğer iç rganlar tamamen çıkarılmalıdır.. Yıkama ve iç rganların alınması sırasında histamin veya başka kimyasal luşumun engellenmesine yönelik buz ilavesi yapılmalıdır...6 Filet, Deri lımı, Şekillendirme ve Işık Kntrlü 1. Filet işleminin yapıldığı alan filet başlangıcından sn ışık kntrlüne kadar lan süreçte zaman kaybı lmayacak şekilde dizayn edilmelidir.. Çalışma sırasında zeminde veya çalışma masasında atık birikmesi luşmamalıdır.. Balığın baş kesme, iç rganlarını alma, deri syma, pul alma ve filet snrası şekil verme işlemleri sırasında kullanılan su, Kullanma suyu genelgesinde belirtilen özelliklere uygun lmalıdır.. Kılçık veya kemik kntrlüne yönelik gerekli iç denetim ve kntrl prsedürü luşturulmalı ve uygulanmalıdır. 5. Işık altında kılçık ve parazit kntrlü yapacak kişi veya kişiler iyi eğitilmeli ve yeterli sayıda lmalıdır. 6. Işıkla kntrl masası çalışmaya imkan verecek sıklıkta temizlenmeli, lambadan kaynaklanan ısınma neticesinde luşabilecek mikrbiyel artış kntrl edilmelidir. 7. Filet işlem basamaklarında balık iç sıcaklıkları 10 0C yi geçmeyecek şekilde kntrl altında bulundurulmalıdır.

13 ..7. Vakumlama 1. Vakumla paketleme işleminde ; - gaz/ ürün ranı - kullanılan gaz türü - kullanılan kaplama malzemesi, önemli kriterler larak dikkate alınmalıdır.. Vakumlama işlemi sırasında ürün sıcaklığında her hangi bir değişiklik lmamalıdır.. Paketleme malzemesi zedelenme ve kntaminasyna karşı önceden kntrl edilmelidir.. Kapama işlemleri hijyenik şartlarda ve yabancı cisimlerin bulunmadığı rtamda yapılmalıdır. 5. Paketlenmiş ürün eğitilmiş kişi veya kişiler tarafında kntrl edilmelidir. 6. Vakumlanmış ürün bekletilmeden sğuk muhafazaya alınmalıdır...8. Metal Kntrl 1. Metal dedektör hattının hızı ürün kntrlünü yapacak süratte lmalıdır.. Metal dedektörün çalışma duyarlılığı sık sık kntrl edilmelidir...9. İşlenmiş Çift Kabuklu Yumuşakçalar 91/9/EEC sayılı B direktifi ile ilgili larak, işlenmek suretiyle ihraç edilecek çift kabuklu yumuşakçalarda, 9/5/EEC sayılı "Çift Kabuklu Yumuşakçalarda Mikrrganizmaların Gelişmesini Önlemeye Yönelik İşlemler" knulu B direktifi uyarınca aşağıdaki işlemlerin yapılması zrunludur. Çift Kabuklu Yumuşakçalar, kabuklu larak ve dndurulmamış durumda aşağıdaki yöntemlerden biriyle ısıl işlemden geçirilmelidir. 1. Yumuşakçalar etinin iç sıcaklığının en azından 90 C ye yükseltilmesi için gerekli süre byunca kaynar su içerisine daldırılmalı ve bu iç sıcaklık derecesinde en az 90 saniye veya 90 saniyenin üzerindeki bir süre byunca daldırma işlemine devam edilmelidir.. Sıcaklığı 10 ile 160 C derece arasında bulunan, basıncı santimetre kareye -5 kg arasında lan kapalı bir kap-kazan içinde, -5 dakika sureyle pişirme yapılmalı ve kabuk çıkarılarak etin -0 C de dndurulması gerçekleştirilmelidir Sterilizasyn Sterilizasyn işlemleri, 91/9/EEC sayılı Direktifin ncü bölümünün ncü maddesinde belirtilen kşullar altında, uygun hava geçirmez ve sızdırmaz bir şekilde kapatılmış kaplar içerisinde yapılmalıdır. Bu kşullar; 1. Knserve işlemi için kullanılan su, içme suyu niteliğinde lmalıdır.

14 . Isıl işlem, amaca uygun ve ısıtma süresi, ısıtma sıcaklığı, ürün dldurma miktarı, sızdırmazlığı tescil edilmiş knserve kutularının byutları vb gibi kriterler dikkate ve kayıt altına alınarak belirlenen yönteme göre yapılmalıdır. Uygulama, patjen mikrrganizmaları ve patjen mikrrganizma sprlarını yk edecek veya etkisiz duruma getirecek düzeyde gerçekleştirilmelidir. Isıtma ekipmanı, kapların tam ve yeterli bir ısıtma işlemine tabi tutulup tutulmadıkları hususunun dğrulanması için, bir kntrl düzeneği ile dnatılmış lmalıdır. Isıl işlem uygulandıktan snra knserve kutuları, içme suyu niteliğindeki bir su ile ve krzyna neden lmayacak iyi bir endüstriyel teknikle, kimyasal katkılardan ari lacak şekilde sğutulmalıdır.. Tesis srumlusu işlenmiş ürünlerin uygun ve işlevsel bir ısıl işleme tabi tutulup tutulmadıklarını, rastgele alınan örneklerde ilave kntrllerle belirlemelidir.. İnkübasyn deneyi, 7 gün 7 C de veya 10 gün 5 C de veya herhangi bir diğer eşdeğer kmbinasyn kşulları altında yapılmalıdır. 5. Kap içeriği ürün, tesise ait labratuvarda veya kamuya ait bir labratuvarda mikrbiyljik yönden tetkik edilmelidir. 6. Günlük larak üretilen ürün serisinden, önceden tespit edilecek aralıklarla alınacak numuneler üzerinde, kapatma işlemi uygulama etkinliğinin derecesi irdelenmelidir. (Bu amaçla, seçilen knserve kutularının düşey kesitlerinin tetkiki için, özel dnanımlar kullanılmalıdır.) 7. Knserve kutularının hasarlı lup lmadıklarının saptanması için gerekli tetkikler yapılmalıdır. 8. Pratik larak aynı özdeş kşullar altında, ısıl işleme tabi tutulan aynı seri numarasına sahip tüm knserve kutuları üzerinde, bunların seri numaraları belirtilmeli ve içlerine knulacak lan gıda maddeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde "1 Haziran 1989 tarihli ve 89/96/EEC Knsey Direktifi hükümlerine uyumlu bulunduklarını" teyit ve beyan eden bir ibarenin yazılması sağlanmalıdır Kritik Kntrl Nktası ve Risk nalizleri (HCCP) 1. Tesis, yapacağı işleme ve değerlendirme şekline göre nay numarası müracaatı esnasında mutlaka HCCP planına sahip bulunmalıdır. Bu plan, vrupa Birliğinin 9/56/EEC Direktifinde belirtilen hususları içermelidir.. Özellikle işleme ve değerlendirme şekline göre, su ürünlerinde meydana gelebilecek genellikle hijyen ve insan sağlığı açısından önem arz eden risk nktalarının iyi tespit edilmiş ve plan üzerinde gösterilmiş lması, - Bu risk nktalarında yapılacak kntrller ile srumluların ve ekibin tayin edilmesi, - Tehlike yaratmayacak veya lası tehlikeleri giderebilecek uygulamalara ait prgramların bulunması ve uygulanması gerekmektedir...1. Kayıtlar 1. Ürün ve Prsese İlişkin Kayıtlar Tesis yetkilileri, ham madde temininden itibaren yapılan tüm işlemlere yönelik faaliyetlerin kayıtlarını tutmak zrundadırlar. Kayıtlar, ürünün nereden temin edildiği, hangi kşullarda, nasıl nakledildiği, işleme şekli, tarihi, kalite kntrlüne yönelik yapılan

15 işlemler, numune alımları, analiz snuçları, bekleme süresi, ısı kayıtları vb. bilgileri içermelidir. Kayıtlara bakılarak ve takip edilerek hammadde ile mamul ürün arasındaki ilişki kurulabilmelidir.. Hijyen Şartlarına İlişkin Kayıtlar Tesiste yapılan temizlik, dezenfeksiyn ve iyileştirme çalışmaları, su ve üretimde buz kullanılıyrsa, kntrlüne ilişkin çalışmalar, analizler vb. faaliyetler kayıt altına alınmalıdır.. Persnele İlişkin Kayıtlar Persnel hijyenine yönelik kayıtlar ile persnel için yapılan eğitimler, sağlık raprları vb. hususların kayıtları tutulmalıdır. Olumsuz bir gelişmede yapılacak işlemler yazılı hale getirilmelidir.. İhracata İlişkin Kayıtlar İhracata yönelik yapılan tüm işlemler, ürün kntrl analizleri, menşe belgeleri, Sağlık Sertifikaları vb. hususlar klaylıkla takip edilebilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır. 5. Bu kayıtlar iki süre ile muhafaza edilmelidir..5. DENETİM ŞEKİLLERİ Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin denetimleri, tesislerin Onay Numarası almak amacıyla yaptıkları başvuruyu müteakip Ön Denetimle başlayacak, Onay Numarasının verilmesini takiben lağan, periydik Rutin Denetimlerle devam edecektir Ön Denetim Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisi kuran veya faaliyette lan gerçek ve tüzel kişiler tesisleri için Onay Numarası alabilmek üzere, öncelikle tesisin bulunduğu ildeki Bakanlık İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaklardır. İl Müdürlüğü denetçileri tarafından tesiste incelemeler yapılacak ve bu incelemelerde.. ve.. de belirtilen şartlar dikkate alınacaktır. İncelemeler snucunda Ek-1 de yer alan Ön Denetim Frmu da dldurulacaktır Ön Denetim Frmunun Dldurulması Onay Numarası almak üzere müracaat eden işleme ve değerlendirme tesisinin işleyeceği ürün ve değerlendirme şekli kesin ve net larak frmun ilgili bölümlerine yazılmalıdır. İleride planlanması düşünülen yeni bir ürün veya değerlendirme şekli için yapılacak Onay Numarası talebi ilk müracaatta hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. İncelemeler esnasında Ek-1 de yer alan Ön Denetim Frmu kullanılacak ve frmda belirtilen hususlar tesiste görüldükten ve ilgili srular srulup cevaplar alındıktan snra frm dldurulacaktır. Frm iki bölümden luşmaktadır. Bölüm () tamamen tesise ve ürüne ilişkin bilgileri içermektedir. Bölüm (B) de ise incelemeye ilişkin puanlama frmu yer almaktadır. Bir tesisin bir veya birden fazla ürün gurubuna yönelik numara talebi lması halinde Bölüm (B) Frmunda Verilen Puan sütunundaki uygun ürün gurubuna/guruplarına ait kdların bulunduğu sütun/sütunlar kullanılacaktır. Puanlama bu dğrultuda yapılacak ve karşısında yer alan ağırlıklı puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu frmunun değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalar de verilmiştir.

16 Bölüm (B) de, her sru karşısında, knunun önem derecesine göre, 1,,, lmak üzere puanlar verilmiştir. Bu puanlama her hayır cevabı için geçerli lacaktır ve ilgili sütuna yazılacaktır. Cevaplar evet ise herhangi bir puan verilmeyecektir. Frmda belirtilen puanlar sabittir, değiştirilemez. Duruma göre farklı puan verilemez. Puanlamaya esas lan Ön Denetleme Frmunun (B) bölümünün bir örneği eksiklik ve yetersizliklerin bilinmesi ve na göre giderilmesi açısından tesiste bırakılacaktır Ön Denetim Frmunun Değerlendirilmesi 10 Canlı Balık, Kerevit, Karides ve Diğer Su Ürünleri;Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 7 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 7 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % 7 0 vcılık Yluyla Elde Edilen Taze, Sğutulmuş Balık ve Diğer Su Ürünleri; Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 85 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 85 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % 85 0 İşlenmiş Balık ve Diğer Su Ürünleri (ister avcılık, ister yetiştiricilik yluyla elde edilmiş lsun her türlü dndurulmuş, tütsülenmiş, kurutulmuş, tuzlanmış, knserve vb. işlenmiş su ürünleri); Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 91 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 91 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % 91 0 Yetiştiricilik Yluyla Elde Edilen Taze, Sğutulmuş Su Ürünleri; Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 85 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 85 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % Canlı Çift Kabuklu Yumuşakçalar (midye, kara midye, kıllı midye, beyaz kum midyesi, kidnya, akivades, istiridye vb.);bu kd numarası için faaliyette bulunmak

17 üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 79 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 79 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % İşlenmiş Çift Kabuklu Yumuşakçalar;Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 90 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 90 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % Balık Yağı;Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 91 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 91 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % Fabrika Gemisi; Bu kd numarası için faaliyette bulunmak üzere müracaat eden tesislerde değerlendirme 75 ağırlıklı puan üzerinden hesaplanacaktır. ğırlıklı puan 75 Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % 75 Ön denetim frmunda her hayır cevabı için verilen puanlar tplanarak, her ürün gurubu için yukarıda verilmiş lan frmüllere göre hesaplama yapılacaktır. Çıkan snuç % de larak ön denetim puanlama snucunu göstermektedir. Bu snuca göre değerlendirme aşağıdaki gibi yapılacaktır. Puanlama snucu ( % ) > < 60 Değerlendirme snucu Çk iyi İyi Yetersiz Hiç Bulunmayacak Ön Denetimin Değerlendirilmesi

18 İl Müdürlüğü denetçileri tarafından yapılan Ön Denetim snucu de belirtilen değerlendirme yapılarak, Ek- de yer alan Ön Denetim Değerlendirme Frmu dldurulacaktır Onay Numarasının Verilmesi () lumsuz puanının bulunmaması veya bir önceki denetimde belirlenmiş lan () lumsuz puanların giderilmiş lması halinde, İl Müdürlüğünce dldurulan ve değerlendirilmesi yapılan ve bu değerlendirmede verilen puanlama snucu > % 61 lan tesislerin Ön Denetim Frmu ve Ön Denetim Değerlendirme Frmu Bakanlığa gönderilecektir. (() lumsuz puanı bulunması durumunda tesisten, söz knusu lumsuzluğun/lumsuzlukların giderilerek, yeniden müracaatı istenilecektir.) 1. Bakanlığa gönderilen Ön Denetleme ile Değerlendirme Frmları Bakanlıkça incelendiğinde frmlarda belirtilen bilgiler yeterli ve uygun bulunduğu takdirde puanlama snucu > % 90 larak değerlendirilen tesislere, Bakanlık denetçileri tarafından mahallinde tekrar bir inceleme yapılmadan, ürün türü ile işleme ve değerlendirme şekline göre Onay Numarası verilecektir. ncak, Bakanlık gerekli gördüğü takdirde bu durumdaki tesislerin mahallinde denetimlerini yapabilir.. Puanlama snucu % arasında değerlendirilen tesisler ise Bakanlık denetçileri tarafından yerinde incelenecektir. Tesislere eksikliklerini veya yetersizliklerini gidermesi için Bakanlık denetçilerince yeterli bir süre tanınacaktır. Bu süre snunda İl Müdürlüğü denetçilerince eksik görülen hususlar yerinde incelenecek ve bu dğrultuda Ön Denetim Frmunun (B) bölümüne ilişkin puanlama cetvelleri yeniden dldurulacaktır. Değerlendirilmesi snucu puanı > % 90 ve üzerinde lan tesislere ilişkin Ön Denetim Frmu ve Ön Denetim Değerlendirme Frmu Bakanlığa gönderilecektir. ncak, bu sürenin snunda yapılan incelemeye ilişkin puanlama ve değerlendirme snucu < % 90 bulunduğu taktirde İl Müdürlüğü denetçileri tarafından eksiklikleri giderilinceye kadar ek süreler tanınabilir. ncak bu durum Bakanlığa yazı ile bildirilecektir.. Tek bir lumsuz puanın bulunması halinde (puanlama snucu > % 61 lsa dahi) ve/veya Puanlama snucu < 60 larak belirlenen tesislerin talebi İl Müdürlüğünce reddedilecek, eksiklikleri, yetersizlikleri, yapılması gerekenler yazılı larak bildirilecektir. Eksikliklerin tümünün giderilmesinden snra, tesis yetkililerince, Onay Numarası almak üzere yeniden İl Müdürlüğüne ön denetim için başvurulacaktır. İncelemeler ve değerlendirmeler snucu uygun bulunan ve istenilen şartları sağlayan ve bu dğrultuda puanlama snucu > % 90 lan tesise faaliyet göstereceği ürün türü ve şekline göre nay numarası verilmesine yönelik gerekli prsedürler uygulanacaktır. Bakanlık tarafından Onay Numarası verilen tesis, mutlaka inşası bitmiş, talep ettiği işleme ve değerlendirme şekline göre faaliyete hazır, hijyen ve teknik kurallara uygun, HCCP planı ve kayıtlar açısından mutlaka yeterli lmalıdır Onay Numarasının Kdlanması Onay Numarası verme işlemi, üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez lmak üzere uygulanacaktır. Belirtilen üçer aylık dönemler; I. Dönem; Ocak, Şubat, Mart II. Dönem; Nisan, Mayıs, Haziran

19 III. Dönem; Temmuz, ğusts, Eylül IV. Dönem; Ekim, Kasım, ralık, aylarını kapsamaktadır. İl Müdürlüğü denetçilerince, nay numarası alma talebi lan tesisler yerinde incelenip, hazırlanan ve değerlendirilen ön denetim frmları Bakanlığa gönderildiğinde bunlar geldiği dönem itibarıyla değerlendirilecek, gerekli görüldüğü taktirde dönem içinde tesis yerinde, Bakanlık denetçilerince denetlenecektir. Uygun görülmesi halinde, nay numarası verme ve değerlendirme işlemi, bir snraki dönemin ilk ayının 15 ine kadar yapılacaktır. Bir dönem içindeki üç ayda uygun görülen tesislere ait tplam nay numarası verme ve duyurma işlemi bir snraki dönemin ilk ayı içerisinde lacaktır. Örneğin, ön denetim frmlarının gönderimi I. Dönemin Ocak ayında, Bakanlık incelemesi de aynı ay içerisinde yapılsa ve uygun bulunsa dahi tesise nay numarası verme duyurma işlemi II. Dönem ilk ayı lan Nisan ayının 15 ine kadar yapılacaktır. Onay numarası verme işleminde numaralandırma, tesisin imal türü ve ürün ihraç şekline göre genel larak aşağıda gösterilen kdlama sistemi ile yapılmaktadır. 10 Canlı balık, kerevit, karides ve diğer su ürünleri 0 vcılık yluyla elde edilen taze, sğutulmuş balık ve diğer su ürünleri 0 İşlenmiş balık ve diğer su ürünleri (ister avcılık, ister yetiştiricilik yluyla elde edilmiş lsun her türlü dndurulmuş, tütsülenmiş, kurutulmuş, tuzlanmış, knserve vb. işlenmiş su ürünleri.) 0 Yetiştiricilik yluyla elde edilen taze, sğutulmuş su ürünleri 60 Canlı çift kabuklu yumuşakçalar (midye, kara midye, kıllı midye, beyaz kum midyesi, kidnya, akivades, istiridye vb.) 70 İşlenmiş çift kabuklu yumuşakçalar 80 Balık yağı 90 Fabrika gemisi Tr : Türkiye Tesisin Bulunduğu İl Trafik Kdu : Sınıflandırma Kdu : ncak Bölüm da belirtildiği gibi ayrıntılı ürün türüne göre de kdlanacaktır..5.. Rutin Denetim Onay Numarası verilen tesislerde periydik larak yapılan rutin denetimde alt yapı ve teknik şartlar gibi fiziki hususların kntrlü yapılacaktır. yrıca, özellikle HCCP ve buna bağlı larak kalite kntrl, prses, kayıt vb. hususların denetimi ağırlıklı larak gerçekleştirilecektir.

20 Denetim Sıklığı Onay Numarası almış lan ve illerinde faaliyette bulunan tesisler, İl Müdürlüğü denetçileri tarafından özel durumlar hariç, en az ayda bir,.. ve.. de verilen şartlar çerçevesinde yerinde incelenecektir. İhracat aşamasında, sağlık sertifikası düzenlenmek amacıyla alınan numunelerde yapılan analiz snucunun uygun çıkmaması gibi özel durumlar halinde Rutin Denetim bu süre aranmaksızın yapılacaktır. Denetim esnasında denetçiler..5. te belirtilen hususlar dğrultusunda incelemelerde bulunacaklardır. Denetimler önceden bir uyarı lmaksızın habersiz larak yapılacaktır Denetim Frmunun Dldurulması Denetim elemanlarınca, Ek- de örneği verilen Rutin Denetim Frmuna göre denetleme işlemi yapılacak, denetleme frmunda belirtilen hususlar yerinde görülerek, söz knusu frm dldurulacak ve buna göre puan verilecektir. Rutin Denetim Frmunda, denetimle ilgili larak her maddenin karşısında knunun önem derecesine göre,1,,, lmak üzere ağırlık puanlar verilmiştir. Denetlenen husus Rutin Denetim Frmunda yer alan "aranan özelliklere" uymuyrsa, ağırlıklı puan, verilen puan hanesine aynen yazılacaktır. Denetim frmunda ağırlıklı puanı lan bir husus eksik veya yetersiz ise (); ağırlıklı puan lan bir husus eksik veya yetersiz ise (); ağırlıklı puan lan bir husus eksik veya yetersiz ise (); ağırlıklı puan lan bir husus eksik veya yetersiz ise (); ağırlıklı puan 1 lan bir husus eksik veya yetersiz ise (1); larak puanlanacaktır. ğırlıklı puanlar sabittir, daha az veya daha çk larak verilemez. Sayıca yüksek ağırlıklı puanlar üretim teknljisi ve sağlık için tehlike luşturan puanlardır. Rutin Denetim Frmunda; 1. ve. Bölüm altında verilmiş lan hususlar, denetimde mutlaka değerlendirmeye alınarak puanlandırılması zrunlu lan hususlardır.. Bölüm altında verilmiş lan hususlar ise, tesisin çalışmakta lduğu ürün işleme şekline göre değerlendirilmesi ve puanlandırılması gereken hususları içermektedir. Bu hususların yer aldığı 11, 1, 1, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1 ve nci Maddelerin dldurulması, tesisin Onay Numarası kdlamasında belirtilen ürün işleme ve değerlendirme şekline göre yapılacaktır. Örneğin taze balık Onay Numarası almış tesislerde, dndurma veya işleme şekline göre puanlama yapılmayacak, bu durum değerlendirmede dikkate alınmayacaktır Denetim Snuçlarının Değerlendirilmesi Denetim snuçlarının değerlendirilmesi, Onay Numarasında yer alan kdların belirttiği ürün ve işleme şekline göre aşağıdaki frmül kullanılarak yapılacaktır. (ğırlık puanı larak her ürün gurubu için luşturulan tplam ağırlık puanı dikkate alınacaktır.) ğırlık Puanı Tplamı Verilen Puan Tplamı Snuç : X 100 = % ğırlık Puanı Tplamı Denetim frmunda; Değerlendirme neticesinde snucun % 90 üzerinde ve/veya üç dan az çıkması durumunda tesis faaliyetini devam ettirecektir.

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU Doküman No: MUT.FR.03 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 16.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 5 Değerlendirilen Firma Adı: Değerlendirme Ekibi: Tarih: BİNA VE YERLEŞİM Evet Hayır Açıklama 1. Üretim

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Onaylayan Administrator Saturday, 11 March 2006 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi Gýda ve gýda ile temas eden madde

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI SAYFA NO 1 / 8 1.ÇEVRE: 1.İşyeri koruma altına alınmış mı? ÖGP PLANI UYGUNLUK İŞLETMEDEKİ YAPISI SORUMLU PERİYOT Girişler kontrol altına alınmıştır. yapıldıkça 2.İşyerinde katı, sıvı ve gaz atıkları için

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Genelge

Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Genelge Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Genelge Genelge No 2002/17 1. GİRİŞ Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 1 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ Hastane içerisinde tüketilen gıdaların hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması, muhafazası ve dağıtımının sağlanması; bu hususlarla ilgili ortam, araç-gereç ve personelin sahip olması gereken

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU OKULUN ADI: BİNA SAYISI: SINIF SAYISI: ÖĞRETMEN SAYISI: TELEFONU: ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ): TOPLAM PERSONEL SAYISI: ADRESİ: ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK): AP VP AP VP AP VP 37.Okul

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi EN 1501-5 Olağanüstü adhezyn özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyn reçinesi 1. TANIMI BUMERANG 2304 Acryl çatlak ve bşlukların suya karşı yalıtımında kullanılan 4 kmpnentli bir akrilik enjeksiyn

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi.

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi. SAĞLIK BAKANLIĞI_ T_C_ Kayıt N: 137920 _TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU _ TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU, ı 07122015 Sayı : 23618724

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Knu : 2009 Yılı Egzz Gazı Emisyn Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış gösteren

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR VE TRANSFÜZYON BİRİMİ ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR VE TRANSFÜZYON BİRİMİ ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları Dök.kd YÖN.RH.07 Rev. Tar/n../00 Sayfa 1 / 7 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI ANKARA, 2009 i İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ ANA BİLEŞENLERİ... 1

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015.

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015. TC Kayıt N 139968 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELER] KURUMU TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Aratırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724 /tßqb 28122015

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE

SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE Genelge No: 2002-29 1. AMAÇ Ülkemizin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları doğrultusunda, Bakanlığımızca ruhsat verilen

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar R. Gazete No. 22692 R.G. Tarihi: 10.7.1996 Sağlık Bakanlığından : GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Ek-1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

AG elektrik tesisatlarında güvenlik için kullanılan İLKELER (IEC 60364) Etienne TISON IEC/TC64 Başkan 2015

AG elektrik tesisatlarında güvenlik için kullanılan İLKELER (IEC 60364) Etienne TISON IEC/TC64 Başkan 2015 AG elektrik tesisatlarında güvenlik için kullanılan İLKELER (IEC 60364) Etienne TISON IEC/TC64 Başkan 2015 Sunumun içeriği Güvenlik üzerine IEC rganizasynu IEC/TC64: Tanıtım AG elektrik tesisatları: IEC

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERE

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi Denetim ve cezai işlemler

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5 ANA PERSONEL GİRİŞİ 1 Hijyen bariyerinde bone var mı? 2 Hijyen bariyerinde önlük var mı? 3 Hijyen bariyerinde maske var mı? 4 Hijyen bariyerinde galoş var mı? 5 Hijyen bariyerinde lavabodaki sıcak su akıyor

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 07 Mart 2011 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla

Detaylı