I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6 4- İnsan Kaynakları 8 5- Sunulan Hizmetler 16 A) Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimi Yardımcı Hizmet Birimleri 18 B) Taşra Teşkilatı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 21 II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 23 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 24 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 26 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 27 I. Ana Hizmet Birimleri Faaliyet ve Projeleri 27 II. Danışma Birimi Faaliyet ve Projeleri 49 III. Yardımcı Hizmet Birimleri Faaliyet ve Projeleri 54 IV. Taşra Teşkilatı Birimleri Faaliyet ve Projeleri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 71 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 72 A- Üstünlükler 72 B- Zayıflıklar 73 C- Değerlendirme 74 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 76 EKLER 77

2 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) Özel Çevre Koruma Bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin bozulmadan kalmasını, devamlılıklarının sağlanmasını, iyileştirilmesini ve "Bozulmadan koruma, koruyarak kullanma ve geliştirerek koruma amaçlarını gerçekleştirmektir. VİZYONUMUZ (*) Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; Milletlerarası Sözleşmeler, Çevre Mevzuatı, Ulusal Çevre Stratejisi Raporları ve Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Planları dikkate alınarak, çevre değerleri ile bölge insanının sosyo-ekonomik ihtiyaçları göz önüne alınarak sürdürülebilir koruma - kullanma dengesini oluşturmaktır. * tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik te Kamu idareleri, misyon ve vizyon alt bölümüne ilk stratejik planlarını hazırladıkları yıldan itibaren yer verirler. denilmiş olmasına rağmen 2006 yılı faaliyet raporunda Kurumumuz misyonu ve vizyonuna 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yer verilmiştir. 1

3 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlar Kurulu tarafından, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re sen onaylamak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Kurulması; 12/03/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 09/04/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 01/06/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, 2872 Sayılı Çevre Kanununun tarihli ve 3416 sayılı Kanunla değişik 9. maddesinin 3. fıkrasına göre (Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmesine ve bozulmasına duyarlı alanları, tabii güzelliklerin ileriki nesillere ulaşmasının emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile Plan ve Projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetkilidir.) Bakanlar Kurulunun 19/10/1989 tarihli kararına dayanmaktadır. Kurum Başkanlığının görevleri şunlardır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve çevre mevzuatı da dikkate alınarak, koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesi, imar planlarının yapılması, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarının revize edilmesi ve re sen onaylanması, Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji sulama araştırma orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının koruma ve kullanma esaslarının uygunluğunun incelenmesi, Haritası olmayan alanların haritasının yapılması veya yaptırılmasının sağlanması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde alt yapının planlanması, alt yapı proje ve tesislerinin yapılması veya yaptırılmasının temin edilmesi, İmar planları ve revizyonları ile ilgili uygulamaların kontrol esaslarının tespit edilmesi, uygulamasının koordinasyonu ve tatbikinin sağlanması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması ve mevcut sorunların giderilmesi için tüm tedbirlerin alınması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmesi, stoklarının yeniden kurulması için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması veya yaptırılması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin korunması için her türlü icraatta bulunulması, araştırma ve incelemeler yapılması veya yaptırılması, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği sağlanması hususları sayılmıştır. 2

4 1- FİZİKSEL YAPI C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Merkez Hizmet Binası : Kurumumuz Merkez teşkilatı 2006 yılı Kasım ayına kadar Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Balgat/ANKARA adresinde hizmet vermiş olup; halen Orman Genel Müdürlüğü yerleşimi içinde Alparslan Türkeş Cad. 31. Sok 10 nolu Hizmet Binası Yenimahalle Ankara adresinde hizmet vermektedir. Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: 2 hizmet binasına sahip olup, ana hizmet binası idare olarak kullanılmaktadır. Ana hizmet binasının 1.katında 3 oda, 1 toplantı salonu ile 2. katında 4 oda yer almaktadır. Yardımcı hizmet binasında laboratuar ve arşiv bölümleri bulunmaktadır. Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: Kurumumuz Merkez teşkilatı hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün giriş katında hizmet vermektedir. Hizmet binası 8 odadan oluşmaktadır. Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ne ait Atik Mahallesi 160. Sokak No 3 deki hizmet binasında zemin katta çalışmalarını yürütmektedir. 3

5 2- ÖRGÜT YAPISI Kurum Başkanlığı, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olup, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli kuruluştur. Merkez Teşkilatı ile altı adet Özel Çevre Koruma Müdürlüğü nden oluşmaktadır. Merkez teşkilatında Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bir adet danışma birimi, iki adet ana hizmet birimi ve üç adet yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır. Taşra teşkilatını oluşturan Özel Çevre Koruma Müdürlüklerinden beş tanesi faaliyete geçmiş, bir tanesi henüz faaliyete geçmemiştir. Kurum Başkanı Çevre ve Orman Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla atanır; Kurumun en üst amiridir ve Kurumun hizmetlerini; mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer yurtiçi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında, 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yardımcı olmakla görevli olup Çevre ve Orman Bakanına karşı sorumludur. Kurum Başkan Yardımcısı, Kurumda, Başkanlığın ana hizmet birimleri, danışma birimi ve yardımcı hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Başkana yardımcı olmakla görevlidir ANA HİZMET BİRİMLERİ a) Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı b) Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı 2.2. DANIŞMA BİRİMİ a) Hukuk Müşavirliği 2.3. YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ a) Personel Dairesi Başkanlığı b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı c) Mali Hizmetler Birimi (*) 2.4. TAŞRA TEŞKİLATI a) Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü b) Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü c) Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü d) Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü e) Denizli Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (**) f) İzmir Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (Faaliyete geçmedi) (*) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Makamının Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Kurumun Kuruluş kanununda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. (**) 2007 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. 4

6 Mali Hizmetler Birimi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Kurumun Kuruluş kanununda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İzmir ÖÇK Müdürlüğü: Faaliyete geçmemiştir. 5

7 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kurumumuz iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, bilgiye erişim ve teknolojik kaynaklardan azami ölçüde faydalanılmaktadır. Kurum personelinin teknolojik açıdan günün şartlarına uygun ortamlarda çalışması sağlanılmaktadır. Kurum personelinin büyük bölümünün teknik personelden oluşması hizmetin yerine getirilmesi esnasında teknolojiye olan ihtiyacı artırmakta Kurumun özellikle bilgisayar teknolojisini yakından takip etmesi ve kendini bu şartlara adapte etmesi gerekmektedir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bilgi İşlem Hizmetleri; Personel Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan Eğitim-Yayın ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kurumda bir bilgisayar ağı (Network) bulunmakta olup tüm bilgisayarlar ana sunucuya (server) bağlı çalışmaktadır. Kurum Network Yapısı, Microsoft Windows 2003 Server Active Directory kurulu Sunucular, Microsoft Windows XP terminaller ve bağlı çevre birimlerinden oluşmaktadır. Kurumca üretilen veriler Bilgi İşlem bünyesinde mevcut sunucularda depolanmaktadır. Evrak ve Arşiv Yönetim Sistemi e-devlet projesi doğrultusunda hazırlanmış ve sistemin deneme çalışmaları devam etmektedir. Kurumumuz ana hizmet birimleri tarafından planlama ve araştırma çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD tabanlı yazılımlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, Mevzuat ve İçtihat Programı, İhale Yönetimi Otomasyon Programı ve benzer özellikli paket programlar kullanılmaktadır. Ayrıca, Kurumu daha iyi tanıtmak ve gerçekleştirilen hizmetleri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla web adresi sürekli güncellenerek yayımlanmaktadır. Kurumumuz bilgisayar yapısını oluşturan sistemi gösterir şema aşağıda verilmektedir. 6

8 Şema-1: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Network (Ağ) Sistemi 7

9 4- İNSAN KAYNAKLARI Kurum personeli, tarihine kadar Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmasına dair 383 sayılı KHK ile 657 sayılı DMK ve diğer Kanunların sözleşmeli personel hükümlerine bağlı olmaksızın kadro karşılığı sözleşmeli personel (kadroları ve tüm özlük hakları kurumlarında kalmak ve aylıksız izinli sayılmak kaydıyla) olarak çalıştırılabilmekteydi. İstihdam şekillerinde 444 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonucu Kurumumuzun sözleşmeli personel çalıştırma imkânı kalmamıştır. Bu çerçevede; Kurumda, tarihinden itibaren; 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi kadrolu personel, Bütçe Kanunları ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici işçi, 657 sayılı DMK. Kanununun 4/B maddesi göre sözleşmeli personel, Kadroları Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kadrolu işçilerinden olan geçici görevli personel olarak istihdam edilen personel çalışmaktadır. Kurumumuzda 2000 yılından 2006 yılı sonuna kadar yıllar itibariyle çalışan personel bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo-1: Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Kadrolu Sözleşmeli Geçici İşçi Toplam Grafik-1: Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Kadrolu Sözleşmeli Geçici İşçi 8

10 a) Memurlar: 383 sayılı KHK ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına 69 kadro tahsis edilmiştir. Bilahare kadro sayımız 1990 yılında 92 ye, 1992 yılında 192 ye yükselmiştir. 527 sayılı KHK gereğince yardımcı hizmetler sınıfına ait kadrolarımızdan 9 adedinin iptal edilmesi ile kadro sayımız 183 e düşmüştür sayılı Kanun gereği Özelleştirilecek Kurumlardaki personelin diğer kurumlara naklinde kolaylık sağlamak amacıyla tarih ve 2002/4120 sayılı BKK. ile 10 adet Araştırmacı kadrosunun tahsisi ile 2002 yılında toplam kadro sayımız 193 e, tarih ve 2003/6299 sayılı BKK. ile 50 adet Araştırmacı, 50 adet Şef kadrosunun tahsisi ile 293 e, tarih ve 2006/10103 sayılı BKK. İle 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadroları tahsis edilerek toplam kadro sayımız 296 ya yükselmiştir. Tablo-2: Memur Kadroları Dolu Boş Durumu Ve Doluluk Oranı ( ) TEŞKİLATI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO DOLULUK ORANI (%) Merkez Taşra Kurum Toplamı Grafik-2: Merkez Teşkilatı Memur Dolu-Boş Kadro Durumu 39% 61% Dolu Kadro Boş Kadro Grafik-3: Taşra Teşkilatı Memur Dolu-Boş Kadro Durumu 50% 50% Dolu Kadro Boş Kadro 9

11 Grafik-4: Kurum Geneli Memur Dolu-Boş Kadro Durumu 58% 42% Dolu Kadro Boş Kadro b) Sözleşmeli Personel : Kurumumuzda 1996 yılında 657 sayılı DMK nun 4/B maddesine göre 20 adet Sözleşmeli Personel kadrosu tahsis edilmiştir tarihinde 10 adet daha Sözleşmeli personel kadrosu tahsis edilerek, toplam sözleşmeli personel sayısı 2006 yılında 30 a yükselmiştir. Bu kadrolardan 1 adedi, Kurumumuzda çalışan personelin gerekli tedavilerini yapmak üzere, haftada beş gün, günde iki saat görev yapan Tabip diğerleri Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Biyolog, Proje Uzmanı ve Programcı kadrolarından oluşmaktadır. Tablo-3: Sözleşmeli Personel Kadroları Dolu Boş Durumu ve Doluluk Oranı ( ) TEŞKİLATI DOLU BOŞ TOPLAM KADRO DOLULUK ORANI (%) Merkez Taşra Kurum Toplamı Grafik-5: Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Personel Dolu-Boş Kadro Durumu 31% Dolu Kadro Boş Kadro 69% 10

12 Grafik-6: Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Dolu-Boş Kadro Durumu Grafiği 29% 71% Dolu Kadro Boş Kadro Grafik-7: Kurum Geneli Sözleşmeli Personel Dolu-Boş Kadro Durumu Grafiği 30% 70% Dolu Kadro Boş Kadro c) Geçici İşçiler: 1991 yılında bilhassa Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından birisi, Dalyan-Iztuzu kumsalının kontrol ve güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde kullanılmak üzere 150 Adam/Ay lık geçici işçi pozisyonu tahsis edilmiştir yılında geçici işçi pozisyonu 210 Adam/Ay, 2005 yılında ise 307 Adam/ay olarak vize edilmiş ve muhtelif Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yılın değişik aylarında 2006 yılında da çalıştırılmışlardır. Tablo-4: Geçici İşçi Pozisyonu Adam Ay Durumu ( ) Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuzgölü,Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi T O P L A M 29 Adam/Ay 83 Adam/Ay 132 Adam/Ay 30 Adam/Ay 33 Adam/Ay 307 Adam/Ay 11

13 Tablo-5: Personelin Birimler Bazında Unvan ve Görevlerine Göre Dağılımı ( ) BİRİM Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcısı I.Hukuk Müşaviri ve Avukat ÖÇK Müdürü ve Müdür Yardımcısı Şube Müdürü ve Üstü Yönetici Personel TH-GİH Uzman Mali Hzm.Uzmanı Teknik Personel Araştırmacı Biyolog İdari Personel Sözleşmeli Personel Geçici İşçi Toplam Başkanlık Hukuk Müşavirliği MERKEZ Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı TAŞRA Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü TOPLAM

14 Kurum personelinin Birimler bazında unvan ve görevlerine göre dağılımları yukarıda kadrolara ve teşkilata dağılımları da aşağıda gösterilmiştir. Tablo-6: Personel Kadro ve Teşkilat Dağılımları ( ) İSTİHDAM ŞEKLİ Merkez Taşra Genel Kadrolu Personel Sözleşmeli personel Geçici İşçi Toplam Grafik-8: Personel Kadro ve Teşkilat Dağılımları Merkez Taşra Genel Kadrolu Personel Geçici İşçi Sözleşmeli personel Toplam Kurumda çalışan personelin eğitim durumları tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir. Görüldüğü üzere Kurum personelinin % 75 i yüksek öğrenim görmüş personelden oluşmaktadır. Tablo-7: Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Eğitim Durumu ( ) Öğrenim Durumu Adet Oran (%) Doktora 4 3 Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans 6 4 Lise Ortaokul 5 3 Toplam

15 Grafik-9: Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Eğitim Durumu 18% 3% 3% 14% 4% 58% Doktora Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans Lise Ortaokul Kurumda çalışan personelin hizmet yılı tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir. Tablo-8: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı ( ) HİZMET SÜRESİ KİŞİ SAYISI ORAN (%) 0-10 YIL YIL YIL TOPLAM Grafik-10: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı 11% 1% 45% 43% 0-10 YIL YIL YIL

16 Kurumda çalışan personelin cinsiyetlere göre dağılımı tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir. Grafik-11: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyetlere Dağılımı 35% 65% Bayan - 51 Kişi Bay - 93 Kişi Kurumdan ayrılan personellerin ayrılma nedenlerini gösteren tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir. Tablo-9: Kadrolu Personelin Ayrılma Nedeni ( ) YIL NAKLEN İSTİFA EMEKLİ TOPLAM Grafik-12: Kadrolu Personelin Ayrılma Nedeni 33% 11% 56% NAKLEN İSTİFA EMEKLİ 15

17 5- SUNULAN HİZMETLER Kurumumuz, Bakanlar Kurulu tarafından Çevre Kanunun 9. maddesi kapsamında ilan edilen 14 adet Özel Çevre Koruma Bölgesine yönelik hizmetler vermektedir. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI Doğal değerler Sosyo ekonomik analizler Kaynak değerleri Sorunların ve taleplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi PLANLAMA ÇALIŞMALARI Yönetim Planları 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları ölçekli Nazım İmar Planları ölçekli İmar Uygulama Planları KORUMA VE İZLEME ÇALIŞMALARI Hassas alanların belirlenmesi Koruma önlemlerinin belirlenmesi Koruma önlemlerinin uygulanması Nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının korunması ve izlenmesi Alıcı ortamların izlenmesi İzin ve görüş oluşturma Koordinasyon çalışmaları PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI Alt yapı proje çalışmaları Üst yapı proje çalışmaları Kamu ve turizm yapıları mimari projeleri ile altyapı yatırım projelerinin değerlendirmeleri UYGULAMA ÇALIŞMALARI Alt yapı proje uygulamaları Üst yapı proje uygulamaları DENETİM ÇALIŞMALARI EĞİTİM Çevre Eğitimi İŞLETME Günübirlik Alan İşletmeleri Atık su Arıtma Tesisleri İşletmeleri (Yerel Yönetimler Birliği) Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletmeleri (Yerel Yönetimler Birliği) Kurumumuzun yerine getirmekte olduğu hizmetlerin birimler bazında dağılımı aşağıda çıkartılmıştır. 16

18 A) MERKEZ TEŞKİLATI 1. ANA HİZMET BİRİMLERİ 1.1. Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı a) Bölgenin, varsa; çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının, tamamen veya kısmen, plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar imar mevzuatındaki plan yapım ve teknik esaslarına göre yeniden incelenmesini, doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği belirlenen projelerin yeniden yapılmasını, yerli ve yabancı kişilere yaptırılmasını veya değiştirilmesini; yoksa; gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin imar mevzuatındaki teknik esaslara göre yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar. b) Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji, sulama, ulaştırma, orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının Koruma ve Kullanma Esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başkanlığa bildirir. c) Koruma alanlarında inşaat sezonlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini tespit ederek Başkanlığa bildirir. d) Belediye sınırı ve mücavir alanları ile köy yerleşik alanlarının belirlenmesi aşamasında, bu kararların koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başkanlığa bildirir. e) Haritası olmayan alanlar için harita yapar veya yaptırılmasını sağlar. Plan yapılması için gerekli haritaları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temin eder. f) Bölgede altyapıyı planlar, altyapı proje ve tesislerini yapar veya yaptırılmasını temin eder Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı a) Bölgede taraf olduğumuz Uluslararası sözleşmeler ve Ulusal mevzuatla koruma altına alınan tarihi eserler ile canlı ve cansız varlıkların korunması için gerekli tedbirleri Başkanlığa teklif eder. b) Kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmiş stokların yeniden kurulması için gerekli araştırma ve incelemeleri yapar veya yaptırılmasını temin eder. c) Bölgedeki sosyal ve ekonomik aktiviteler ile bu aktivitelerdeki gelişmelerin incelenmesini sağlar, bundan çıkardığı sonuçları koruma açısından değerlendirerek başkanlığa bildirir. d) Bölgedeki kara ve su avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri İl Av Komisyonuna bildirilmek üzere Başkanlığa teklif eder. e) Bölgenin özelliklerine göre Bölgedeki mahalli araştırma ve ölçmelere ait araç ve gereci olan Kurumlardan da yararlanarak kirlenme standartlarını belirler. f) Bölgede her türlü alıcı ortamın kirlenmeden korunması amacıyla, ilgili mevzuata göre tespit edilen kirletici tesisleri Başkanlığa bildirir. g) Belediye ve mücavir alanlar dışındaki alanlarda çöp toplama işlerinin Valiliklerle birlikte organize edilmesi için gerekli ön çalışmaları yapar. h) 1/ ölçekli planlarda hassas zon olarak gösterilerek onaylanan Bölgedeki faaliyetleri izler, bu zonlar içinde bulunan planlarla fonksiyon getirilen kamu mülkiyetindeki alanların işletilmesini ve denetlenmesini sağlar. i) Gemi, yat ve benzeri deniz araçlarını Bölgedeki geçişlerini düzenler ve bölgeye zarar verecek boşaltma ve atık tasfiyesi eylemlerini izler ve bunlar hakkında cezai işlemlerin uygulanması için gerekli evrakı tanzim ederek Başkanlığa sunar. 17

19 2. DANIŞMA BİRİMİ 2.1. Hukuk Müşavirliği a) Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirir. b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. c) Başkanlığı Adli ve İdari davalarda temsil eder. d) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar ve Başkana sunar. e) Başbakanlık, Bakanlıklar ve Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirir. 3. YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ 3.1. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı a) Gerekli hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve Kurumaca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz malların kamulaştırma işlemlerini yürütmek, b) Her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri Başkanlığa teklif eder. Bu ücretlerle ayrıca çöp toplama dahil verilecek diğer hizmetlerden mevzuatına göre alınacak ücretleri tahsil eder. c) Alımların ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, d) Kurumun ihtiyacı olan alım, satım ve kiralama işlemlerini yürütmek, e) Kurumun ihtiyacı olan matbu evrak, kitap, dergi, broşür gibi yayınların alım ve basım işlemlerini yürütmek, f) Alımlarla ilgili araştırma, ilan, teklif ve ihale işlemlerini yürütmek, g) Dış ticaret rejimine göre döviz, akreditif, sipariş ve gümrük işlemlerini yürütmek, h) Her çeşit evrak ve kolinin kayıt ve gönderme işlerini yapmak, i) Kuruma gelen evrakların ilgili ünitelere dağılımını yapmak, j) Kurumdan gönderilen evrakın birer nüshasını arşivde saklamak, k) Arşiv hizmetlerini yürütmek, l) Kurum personelinin sağlık hizmetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek, m) Kurumun her türlü sabit kıymet ve demirbaşları ile ilgili kayıtları tutmak, ihtiyaçlar tespit etmek, n) Kurumun Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek, o) Kuruma ait araçların sevk ve idaresini koordine etmek, n) Yardımcı hizmetlilerin çalışmalarını koordine etmek, p) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımlarının yapılması için ilgili ünitelerle işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak, r) Kurumun elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisatları ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak, s) Servis ve temizlik hizmetlerinin ihale şartnamelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, t) 5188 Sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren Özel Güvenlik Teşkilatı çalışmalarını koordine etmek u) Birimi ile birlikte Özel Kalem ve Taşra Teşkilatları Harcama Yetkililiği görevini yürütmek, 18

20 3.2. Personel Dairesi Başkanlığı a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapar, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili teklifleri hazırlar. b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütür. c) Personelin eğitim planını hazırlar, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular. d) Bilgi işlem ile ilgili işleri yürütür Mali Hizmetler Birimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Makamının Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Buna ilişkin yasa tasarısı hazırlanmış olup, görüş aşamasındadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan Mali Hizmetler Biriminin görevleri; a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 19

21 B) TAŞRA TEŞKİLATI Doğrudan Merkeze bağlı Özel Çevre Koruma Müdürlüğü nün İl sınırları içindeki merkezi ve hizmet yeri/yerleri Bakan ın Olur u ile Başkanlık tarafından belirlenir. a) Bölgesinde Başkanlığın görev alanına giren faaliyetleri denetlemek, takip ve koordine etmek, plan ve projeleri uygulama ve araştırma hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, b) Bölgenin etüd, plan, proje, uygulama ve araştırma programlarını Başkanlığa teklif etmek, c) Bölgesi dahilinde harcamaları takip etmek ve denetlemek, d) Bölgede yatırım ve hizmet programlarına göre araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzeme ve imkanların verimli kullanımını sağlamak, hizmetlerin envanterlerini yapmak, e) Bölgede plan kararlarının uygulanmasını ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediye sınırlarında ve mücavir alanlarında belediyeler, bu alanlar dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ve gerekli işlemlerin yapılmasında işbirliği ve koordinasyonu temin etmek, f) İmar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapının, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunundaki esaslar dahilinde durdurulması ve yıktırılmasının ilgili kuruluşlara bildirilmesini sağlamak, takip ve kontrol etmek, g) Bölgede izinsiz ve ruhsatsız olarak madencilik faaliyetlerinde bulunan taş ve kum ocağı işletenler veya ruhsatlı da olsa çevreye zarar veren işletmeler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak, takip ve kontrol etmek, h) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kurum Başkanlığına verdiği görevlerin mahallinde yürütülmesi ile ilgili olarak merkeze bilgi vermek, i) Müdürlük ve Şube Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yürütmek, j) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü araç, gereç ve malzemeyi temin etmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak, kiralama işlemlerini yürütmek, 20

22 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Kurumun işleyişinde ve iş akışlarında gerekli değişiklikler yapılmış olup 2006 yılında iç kontrol sistemi, mevcut düzenlemelere uygun olarak yürütülmüştür sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Makamının Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Buna ilişkin yasa tasarısı hazırlanmış olup, görüş aşamasındadır. Mali yönetim ve kontrol anlayışı kapsamında Mali Hizmetler Birimi görevini yerine getirmektedir. Kurum Başkanı, Kurumun Üst Yöneticisi olup Çevre ve Orman Bakanına karşı sorumludur. Kurumumuz Harcama Birimleri (Analitik Bütçe Kurumsal Kodları); Özel Kalem ( ), İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ( ), Personel Dairesi Başkanlığı ( ), Hukuk Müşavirliği ( ), Özel Çevre Koruma Müdürlükleri ( ), Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı ( ) ile Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığıdır ( ). Özel Kalem ve Özel Çevre Koruma Müdürlüklerine ait Harcama Yetkisi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanına verilmiş olup diğer birimlerin harcama yetkilileri birim amirleridir. Kurumun birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülür. Birim amirleri Kurum Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Birim amirleri ve Kurum üst yöneticileri her gün düzenli olarak toplanıp kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadırlar. Kurumun; Amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlamak, Kurumun varlık ve kaynaklarının korunmasını sağlamak, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak, amaçlarıyla Kurumda İç Kontrol ve Ön Mali kontrol sistemi kurulmuştur. Mali işlemlerin yapılması sürecinde ilgili tahakkuk birimlerince harcama evraklarının hazırlığı sırada gerekli mali kontroller yapılmaktadır. Aynı şekilde bütçe işlemleri Mali Hizmetler Birimi tarafından gerekli kontrollere tabi tutulmuştur. Yine ödeme aşamasında Mali Hizmetler Birimi Muhasebe Yetkilisi tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. 21

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı