I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6 4- İnsan Kaynakları 8 5- Sunulan Hizmetler 16 A) Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimi Yardımcı Hizmet Birimleri 18 B) Taşra Teşkilatı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 21 II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 23 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 24 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 26 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 27 I. Ana Hizmet Birimleri Faaliyet ve Projeleri 27 II. Danışma Birimi Faaliyet ve Projeleri 49 III. Yardımcı Hizmet Birimleri Faaliyet ve Projeleri 54 IV. Taşra Teşkilatı Birimleri Faaliyet ve Projeleri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 71 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 72 A- Üstünlükler 72 B- Zayıflıklar 73 C- Değerlendirme 74 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 76 EKLER 77

2 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) Özel Çevre Koruma Bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin bozulmadan kalmasını, devamlılıklarının sağlanmasını, iyileştirilmesini ve "Bozulmadan koruma, koruyarak kullanma ve geliştirerek koruma amaçlarını gerçekleştirmektir. VİZYONUMUZ (*) Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; Milletlerarası Sözleşmeler, Çevre Mevzuatı, Ulusal Çevre Stratejisi Raporları ve Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Planları dikkate alınarak, çevre değerleri ile bölge insanının sosyo-ekonomik ihtiyaçları göz önüne alınarak sürdürülebilir koruma - kullanma dengesini oluşturmaktır. * tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik te Kamu idareleri, misyon ve vizyon alt bölümüne ilk stratejik planlarını hazırladıkları yıldan itibaren yer verirler. denilmiş olmasına rağmen 2006 yılı faaliyet raporunda Kurumumuz misyonu ve vizyonuna 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yer verilmiştir. 1

3 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlar Kurulu tarafından, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re sen onaylamak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Kurulması; 12/03/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 09/04/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 01/06/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, 2872 Sayılı Çevre Kanununun tarihli ve 3416 sayılı Kanunla değişik 9. maddesinin 3. fıkrasına göre (Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmesine ve bozulmasına duyarlı alanları, tabii güzelliklerin ileriki nesillere ulaşmasının emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile Plan ve Projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetkilidir.) Bakanlar Kurulunun 19/10/1989 tarihli kararına dayanmaktadır. Kurum Başkanlığının görevleri şunlardır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve çevre mevzuatı da dikkate alınarak, koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesi, imar planlarının yapılması, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarının revize edilmesi ve re sen onaylanması, Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji sulama araştırma orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının koruma ve kullanma esaslarının uygunluğunun incelenmesi, Haritası olmayan alanların haritasının yapılması veya yaptırılmasının sağlanması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde alt yapının planlanması, alt yapı proje ve tesislerinin yapılması veya yaptırılmasının temin edilmesi, İmar planları ve revizyonları ile ilgili uygulamaların kontrol esaslarının tespit edilmesi, uygulamasının koordinasyonu ve tatbikinin sağlanması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması ve mevcut sorunların giderilmesi için tüm tedbirlerin alınması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmesi, stoklarının yeniden kurulması için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması veya yaptırılması, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin korunması için her türlü icraatta bulunulması, araştırma ve incelemeler yapılması veya yaptırılması, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği sağlanması hususları sayılmıştır. 2

4 1- FİZİKSEL YAPI C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Merkez Hizmet Binası : Kurumumuz Merkez teşkilatı 2006 yılı Kasım ayına kadar Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Balgat/ANKARA adresinde hizmet vermiş olup; halen Orman Genel Müdürlüğü yerleşimi içinde Alparslan Türkeş Cad. 31. Sok 10 nolu Hizmet Binası Yenimahalle Ankara adresinde hizmet vermektedir. Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: 2 hizmet binasına sahip olup, ana hizmet binası idare olarak kullanılmaktadır. Ana hizmet binasının 1.katında 3 oda, 1 toplantı salonu ile 2. katında 4 oda yer almaktadır. Yardımcı hizmet binasında laboratuar ve arşiv bölümleri bulunmaktadır. Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: Kurumumuz Merkez teşkilatı hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün giriş katında hizmet vermektedir. Hizmet binası 8 odadan oluşmaktadır. Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ne ait Atik Mahallesi 160. Sokak No 3 deki hizmet binasında zemin katta çalışmalarını yürütmektedir. 3

5 2- ÖRGÜT YAPISI Kurum Başkanlığı, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olup, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli kuruluştur. Merkez Teşkilatı ile altı adet Özel Çevre Koruma Müdürlüğü nden oluşmaktadır. Merkez teşkilatında Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bir adet danışma birimi, iki adet ana hizmet birimi ve üç adet yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır. Taşra teşkilatını oluşturan Özel Çevre Koruma Müdürlüklerinden beş tanesi faaliyete geçmiş, bir tanesi henüz faaliyete geçmemiştir. Kurum Başkanı Çevre ve Orman Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla atanır; Kurumun en üst amiridir ve Kurumun hizmetlerini; mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer yurtiçi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında, 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yardımcı olmakla görevli olup Çevre ve Orman Bakanına karşı sorumludur. Kurum Başkan Yardımcısı, Kurumda, Başkanlığın ana hizmet birimleri, danışma birimi ve yardımcı hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Başkana yardımcı olmakla görevlidir ANA HİZMET BİRİMLERİ a) Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı b) Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı 2.2. DANIŞMA BİRİMİ a) Hukuk Müşavirliği 2.3. YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ a) Personel Dairesi Başkanlığı b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı c) Mali Hizmetler Birimi (*) 2.4. TAŞRA TEŞKİLATI a) Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü b) Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü c) Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü d) Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü e) Denizli Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (**) f) İzmir Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (Faaliyete geçmedi) (*) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Makamının Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Kurumun Kuruluş kanununda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. (**) 2007 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. 4

6 Mali Hizmetler Birimi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Kurumun Kuruluş kanununda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İzmir ÖÇK Müdürlüğü: Faaliyete geçmemiştir. 5

7 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kurumumuz iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, bilgiye erişim ve teknolojik kaynaklardan azami ölçüde faydalanılmaktadır. Kurum personelinin teknolojik açıdan günün şartlarına uygun ortamlarda çalışması sağlanılmaktadır. Kurum personelinin büyük bölümünün teknik personelden oluşması hizmetin yerine getirilmesi esnasında teknolojiye olan ihtiyacı artırmakta Kurumun özellikle bilgisayar teknolojisini yakından takip etmesi ve kendini bu şartlara adapte etmesi gerekmektedir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bilgi İşlem Hizmetleri; Personel Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan Eğitim-Yayın ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kurumda bir bilgisayar ağı (Network) bulunmakta olup tüm bilgisayarlar ana sunucuya (server) bağlı çalışmaktadır. Kurum Network Yapısı, Microsoft Windows 2003 Server Active Directory kurulu Sunucular, Microsoft Windows XP terminaller ve bağlı çevre birimlerinden oluşmaktadır. Kurumca üretilen veriler Bilgi İşlem bünyesinde mevcut sunucularda depolanmaktadır. Evrak ve Arşiv Yönetim Sistemi e-devlet projesi doğrultusunda hazırlanmış ve sistemin deneme çalışmaları devam etmektedir. Kurumumuz ana hizmet birimleri tarafından planlama ve araştırma çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD tabanlı yazılımlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, Mevzuat ve İçtihat Programı, İhale Yönetimi Otomasyon Programı ve benzer özellikli paket programlar kullanılmaktadır. Ayrıca, Kurumu daha iyi tanıtmak ve gerçekleştirilen hizmetleri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla web adresi sürekli güncellenerek yayımlanmaktadır. Kurumumuz bilgisayar yapısını oluşturan sistemi gösterir şema aşağıda verilmektedir. 6

8 Şema-1: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Network (Ağ) Sistemi 7

9 4- İNSAN KAYNAKLARI Kurum personeli, tarihine kadar Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmasına dair 383 sayılı KHK ile 657 sayılı DMK ve diğer Kanunların sözleşmeli personel hükümlerine bağlı olmaksızın kadro karşılığı sözleşmeli personel (kadroları ve tüm özlük hakları kurumlarında kalmak ve aylıksız izinli sayılmak kaydıyla) olarak çalıştırılabilmekteydi. İstihdam şekillerinde 444 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonucu Kurumumuzun sözleşmeli personel çalıştırma imkânı kalmamıştır. Bu çerçevede; Kurumda, tarihinden itibaren; 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi kadrolu personel, Bütçe Kanunları ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici işçi, 657 sayılı DMK. Kanununun 4/B maddesi göre sözleşmeli personel, Kadroları Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kadrolu işçilerinden olan geçici görevli personel olarak istihdam edilen personel çalışmaktadır. Kurumumuzda 2000 yılından 2006 yılı sonuna kadar yıllar itibariyle çalışan personel bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo-1: Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Kadrolu Sözleşmeli Geçici İşçi Toplam Grafik-1: Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Kadrolu Sözleşmeli Geçici İşçi 8

10 a) Memurlar: 383 sayılı KHK ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına 69 kadro tahsis edilmiştir. Bilahare kadro sayımız 1990 yılında 92 ye, 1992 yılında 192 ye yükselmiştir. 527 sayılı KHK gereğince yardımcı hizmetler sınıfına ait kadrolarımızdan 9 adedinin iptal edilmesi ile kadro sayımız 183 e düşmüştür sayılı Kanun gereği Özelleştirilecek Kurumlardaki personelin diğer kurumlara naklinde kolaylık sağlamak amacıyla tarih ve 2002/4120 sayılı BKK. ile 10 adet Araştırmacı kadrosunun tahsisi ile 2002 yılında toplam kadro sayımız 193 e, tarih ve 2003/6299 sayılı BKK. ile 50 adet Araştırmacı, 50 adet Şef kadrosunun tahsisi ile 293 e, tarih ve 2006/10103 sayılı BKK. İle 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadroları tahsis edilerek toplam kadro sayımız 296 ya yükselmiştir. Tablo-2: Memur Kadroları Dolu Boş Durumu Ve Doluluk Oranı ( ) TEŞKİLATI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO DOLULUK ORANI (%) Merkez Taşra Kurum Toplamı Grafik-2: Merkez Teşkilatı Memur Dolu-Boş Kadro Durumu 39% 61% Dolu Kadro Boş Kadro Grafik-3: Taşra Teşkilatı Memur Dolu-Boş Kadro Durumu 50% 50% Dolu Kadro Boş Kadro 9

11 Grafik-4: Kurum Geneli Memur Dolu-Boş Kadro Durumu 58% 42% Dolu Kadro Boş Kadro b) Sözleşmeli Personel : Kurumumuzda 1996 yılında 657 sayılı DMK nun 4/B maddesine göre 20 adet Sözleşmeli Personel kadrosu tahsis edilmiştir tarihinde 10 adet daha Sözleşmeli personel kadrosu tahsis edilerek, toplam sözleşmeli personel sayısı 2006 yılında 30 a yükselmiştir. Bu kadrolardan 1 adedi, Kurumumuzda çalışan personelin gerekli tedavilerini yapmak üzere, haftada beş gün, günde iki saat görev yapan Tabip diğerleri Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Biyolog, Proje Uzmanı ve Programcı kadrolarından oluşmaktadır. Tablo-3: Sözleşmeli Personel Kadroları Dolu Boş Durumu ve Doluluk Oranı ( ) TEŞKİLATI DOLU BOŞ TOPLAM KADRO DOLULUK ORANI (%) Merkez Taşra Kurum Toplamı Grafik-5: Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Personel Dolu-Boş Kadro Durumu 31% Dolu Kadro Boş Kadro 69% 10

12 Grafik-6: Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Dolu-Boş Kadro Durumu Grafiği 29% 71% Dolu Kadro Boş Kadro Grafik-7: Kurum Geneli Sözleşmeli Personel Dolu-Boş Kadro Durumu Grafiği 30% 70% Dolu Kadro Boş Kadro c) Geçici İşçiler: 1991 yılında bilhassa Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından birisi, Dalyan-Iztuzu kumsalının kontrol ve güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde kullanılmak üzere 150 Adam/Ay lık geçici işçi pozisyonu tahsis edilmiştir yılında geçici işçi pozisyonu 210 Adam/Ay, 2005 yılında ise 307 Adam/ay olarak vize edilmiş ve muhtelif Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yılın değişik aylarında 2006 yılında da çalıştırılmışlardır. Tablo-4: Geçici İşçi Pozisyonu Adam Ay Durumu ( ) Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuzgölü,Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi T O P L A M 29 Adam/Ay 83 Adam/Ay 132 Adam/Ay 30 Adam/Ay 33 Adam/Ay 307 Adam/Ay 11

13 Tablo-5: Personelin Birimler Bazında Unvan ve Görevlerine Göre Dağılımı ( ) BİRİM Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcısı I.Hukuk Müşaviri ve Avukat ÖÇK Müdürü ve Müdür Yardımcısı Şube Müdürü ve Üstü Yönetici Personel TH-GİH Uzman Mali Hzm.Uzmanı Teknik Personel Araştırmacı Biyolog İdari Personel Sözleşmeli Personel Geçici İşçi Toplam Başkanlık Hukuk Müşavirliği MERKEZ Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı TAŞRA Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü TOPLAM

14 Kurum personelinin Birimler bazında unvan ve görevlerine göre dağılımları yukarıda kadrolara ve teşkilata dağılımları da aşağıda gösterilmiştir. Tablo-6: Personel Kadro ve Teşkilat Dağılımları ( ) İSTİHDAM ŞEKLİ Merkez Taşra Genel Kadrolu Personel Sözleşmeli personel Geçici İşçi Toplam Grafik-8: Personel Kadro ve Teşkilat Dağılımları Merkez Taşra Genel Kadrolu Personel Geçici İşçi Sözleşmeli personel Toplam Kurumda çalışan personelin eğitim durumları tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir. Görüldüğü üzere Kurum personelinin % 75 i yüksek öğrenim görmüş personelden oluşmaktadır. Tablo-7: Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Eğitim Durumu ( ) Öğrenim Durumu Adet Oran (%) Doktora 4 3 Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans 6 4 Lise Ortaokul 5 3 Toplam

15 Grafik-9: Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Eğitim Durumu 18% 3% 3% 14% 4% 58% Doktora Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans Lise Ortaokul Kurumda çalışan personelin hizmet yılı tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir. Tablo-8: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı ( ) HİZMET SÜRESİ KİŞİ SAYISI ORAN (%) 0-10 YIL YIL YIL TOPLAM Grafik-10: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı 11% 1% 45% 43% 0-10 YIL YIL YIL

16 Kurumda çalışan personelin cinsiyetlere göre dağılımı tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir. Grafik-11: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyetlere Dağılımı 35% 65% Bayan - 51 Kişi Bay - 93 Kişi Kurumdan ayrılan personellerin ayrılma nedenlerini gösteren tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir. Tablo-9: Kadrolu Personelin Ayrılma Nedeni ( ) YIL NAKLEN İSTİFA EMEKLİ TOPLAM Grafik-12: Kadrolu Personelin Ayrılma Nedeni 33% 11% 56% NAKLEN İSTİFA EMEKLİ 15

17 5- SUNULAN HİZMETLER Kurumumuz, Bakanlar Kurulu tarafından Çevre Kanunun 9. maddesi kapsamında ilan edilen 14 adet Özel Çevre Koruma Bölgesine yönelik hizmetler vermektedir. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI Doğal değerler Sosyo ekonomik analizler Kaynak değerleri Sorunların ve taleplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi PLANLAMA ÇALIŞMALARI Yönetim Planları 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları ölçekli Nazım İmar Planları ölçekli İmar Uygulama Planları KORUMA VE İZLEME ÇALIŞMALARI Hassas alanların belirlenmesi Koruma önlemlerinin belirlenmesi Koruma önlemlerinin uygulanması Nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının korunması ve izlenmesi Alıcı ortamların izlenmesi İzin ve görüş oluşturma Koordinasyon çalışmaları PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI Alt yapı proje çalışmaları Üst yapı proje çalışmaları Kamu ve turizm yapıları mimari projeleri ile altyapı yatırım projelerinin değerlendirmeleri UYGULAMA ÇALIŞMALARI Alt yapı proje uygulamaları Üst yapı proje uygulamaları DENETİM ÇALIŞMALARI EĞİTİM Çevre Eğitimi İŞLETME Günübirlik Alan İşletmeleri Atık su Arıtma Tesisleri İşletmeleri (Yerel Yönetimler Birliği) Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletmeleri (Yerel Yönetimler Birliği) Kurumumuzun yerine getirmekte olduğu hizmetlerin birimler bazında dağılımı aşağıda çıkartılmıştır. 16

18 A) MERKEZ TEŞKİLATI 1. ANA HİZMET BİRİMLERİ 1.1. Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı a) Bölgenin, varsa; çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının, tamamen veya kısmen, plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar imar mevzuatındaki plan yapım ve teknik esaslarına göre yeniden incelenmesini, doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği belirlenen projelerin yeniden yapılmasını, yerli ve yabancı kişilere yaptırılmasını veya değiştirilmesini; yoksa; gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin imar mevzuatındaki teknik esaslara göre yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar. b) Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji, sulama, ulaştırma, orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının Koruma ve Kullanma Esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başkanlığa bildirir. c) Koruma alanlarında inşaat sezonlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini tespit ederek Başkanlığa bildirir. d) Belediye sınırı ve mücavir alanları ile köy yerleşik alanlarının belirlenmesi aşamasında, bu kararların koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başkanlığa bildirir. e) Haritası olmayan alanlar için harita yapar veya yaptırılmasını sağlar. Plan yapılması için gerekli haritaları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temin eder. f) Bölgede altyapıyı planlar, altyapı proje ve tesislerini yapar veya yaptırılmasını temin eder Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı a) Bölgede taraf olduğumuz Uluslararası sözleşmeler ve Ulusal mevzuatla koruma altına alınan tarihi eserler ile canlı ve cansız varlıkların korunması için gerekli tedbirleri Başkanlığa teklif eder. b) Kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmiş stokların yeniden kurulması için gerekli araştırma ve incelemeleri yapar veya yaptırılmasını temin eder. c) Bölgedeki sosyal ve ekonomik aktiviteler ile bu aktivitelerdeki gelişmelerin incelenmesini sağlar, bundan çıkardığı sonuçları koruma açısından değerlendirerek başkanlığa bildirir. d) Bölgedeki kara ve su avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri İl Av Komisyonuna bildirilmek üzere Başkanlığa teklif eder. e) Bölgenin özelliklerine göre Bölgedeki mahalli araştırma ve ölçmelere ait araç ve gereci olan Kurumlardan da yararlanarak kirlenme standartlarını belirler. f) Bölgede her türlü alıcı ortamın kirlenmeden korunması amacıyla, ilgili mevzuata göre tespit edilen kirletici tesisleri Başkanlığa bildirir. g) Belediye ve mücavir alanlar dışındaki alanlarda çöp toplama işlerinin Valiliklerle birlikte organize edilmesi için gerekli ön çalışmaları yapar. h) 1/ ölçekli planlarda hassas zon olarak gösterilerek onaylanan Bölgedeki faaliyetleri izler, bu zonlar içinde bulunan planlarla fonksiyon getirilen kamu mülkiyetindeki alanların işletilmesini ve denetlenmesini sağlar. i) Gemi, yat ve benzeri deniz araçlarını Bölgedeki geçişlerini düzenler ve bölgeye zarar verecek boşaltma ve atık tasfiyesi eylemlerini izler ve bunlar hakkında cezai işlemlerin uygulanması için gerekli evrakı tanzim ederek Başkanlığa sunar. 17

19 2. DANIŞMA BİRİMİ 2.1. Hukuk Müşavirliği a) Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirir. b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. c) Başkanlığı Adli ve İdari davalarda temsil eder. d) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar ve Başkana sunar. e) Başbakanlık, Bakanlıklar ve Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirir. 3. YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ 3.1. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı a) Gerekli hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve Kurumaca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz malların kamulaştırma işlemlerini yürütmek, b) Her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri Başkanlığa teklif eder. Bu ücretlerle ayrıca çöp toplama dahil verilecek diğer hizmetlerden mevzuatına göre alınacak ücretleri tahsil eder. c) Alımların ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, d) Kurumun ihtiyacı olan alım, satım ve kiralama işlemlerini yürütmek, e) Kurumun ihtiyacı olan matbu evrak, kitap, dergi, broşür gibi yayınların alım ve basım işlemlerini yürütmek, f) Alımlarla ilgili araştırma, ilan, teklif ve ihale işlemlerini yürütmek, g) Dış ticaret rejimine göre döviz, akreditif, sipariş ve gümrük işlemlerini yürütmek, h) Her çeşit evrak ve kolinin kayıt ve gönderme işlerini yapmak, i) Kuruma gelen evrakların ilgili ünitelere dağılımını yapmak, j) Kurumdan gönderilen evrakın birer nüshasını arşivde saklamak, k) Arşiv hizmetlerini yürütmek, l) Kurum personelinin sağlık hizmetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek, m) Kurumun her türlü sabit kıymet ve demirbaşları ile ilgili kayıtları tutmak, ihtiyaçlar tespit etmek, n) Kurumun Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek, o) Kuruma ait araçların sevk ve idaresini koordine etmek, n) Yardımcı hizmetlilerin çalışmalarını koordine etmek, p) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımlarının yapılması için ilgili ünitelerle işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak, r) Kurumun elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisatları ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak, s) Servis ve temizlik hizmetlerinin ihale şartnamelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, t) 5188 Sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren Özel Güvenlik Teşkilatı çalışmalarını koordine etmek u) Birimi ile birlikte Özel Kalem ve Taşra Teşkilatları Harcama Yetkililiği görevini yürütmek, 18

20 3.2. Personel Dairesi Başkanlığı a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapar, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili teklifleri hazırlar. b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütür. c) Personelin eğitim planını hazırlar, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular. d) Bilgi işlem ile ilgili işleri yürütür Mali Hizmetler Birimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Makamının Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Buna ilişkin yasa tasarısı hazırlanmış olup, görüş aşamasındadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan Mali Hizmetler Biriminin görevleri; a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 19

21 B) TAŞRA TEŞKİLATI Doğrudan Merkeze bağlı Özel Çevre Koruma Müdürlüğü nün İl sınırları içindeki merkezi ve hizmet yeri/yerleri Bakan ın Olur u ile Başkanlık tarafından belirlenir. a) Bölgesinde Başkanlığın görev alanına giren faaliyetleri denetlemek, takip ve koordine etmek, plan ve projeleri uygulama ve araştırma hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, b) Bölgenin etüd, plan, proje, uygulama ve araştırma programlarını Başkanlığa teklif etmek, c) Bölgesi dahilinde harcamaları takip etmek ve denetlemek, d) Bölgede yatırım ve hizmet programlarına göre araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzeme ve imkanların verimli kullanımını sağlamak, hizmetlerin envanterlerini yapmak, e) Bölgede plan kararlarının uygulanmasını ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediye sınırlarında ve mücavir alanlarında belediyeler, bu alanlar dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ve gerekli işlemlerin yapılmasında işbirliği ve koordinasyonu temin etmek, f) İmar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapının, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunundaki esaslar dahilinde durdurulması ve yıktırılmasının ilgili kuruluşlara bildirilmesini sağlamak, takip ve kontrol etmek, g) Bölgede izinsiz ve ruhsatsız olarak madencilik faaliyetlerinde bulunan taş ve kum ocağı işletenler veya ruhsatlı da olsa çevreye zarar veren işletmeler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak, takip ve kontrol etmek, h) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kurum Başkanlığına verdiği görevlerin mahallinde yürütülmesi ile ilgili olarak merkeze bilgi vermek, i) Müdürlük ve Şube Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yürütmek, j) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü araç, gereç ve malzemeyi temin etmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak, kiralama işlemlerini yürütmek, 20

22 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Kurumun işleyişinde ve iş akışlarında gerekli değişiklikler yapılmış olup 2006 yılında iç kontrol sistemi, mevcut düzenlemelere uygun olarak yürütülmüştür sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Başkanlık Makamının Oluru ile Mali Hizmetler Birimi geçici olarak oluşturulmuştur. Buna ilişkin yasa tasarısı hazırlanmış olup, görüş aşamasındadır. Mali yönetim ve kontrol anlayışı kapsamında Mali Hizmetler Birimi görevini yerine getirmektedir. Kurum Başkanı, Kurumun Üst Yöneticisi olup Çevre ve Orman Bakanına karşı sorumludur. Kurumumuz Harcama Birimleri (Analitik Bütçe Kurumsal Kodları); Özel Kalem ( ), İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ( ), Personel Dairesi Başkanlığı ( ), Hukuk Müşavirliği ( ), Özel Çevre Koruma Müdürlükleri ( ), Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı ( ) ile Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığıdır ( ). Özel Kalem ve Özel Çevre Koruma Müdürlüklerine ait Harcama Yetkisi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanına verilmiş olup diğer birimlerin harcama yetkilileri birim amirleridir. Kurumun birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülür. Birim amirleri Kurum Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Birim amirleri ve Kurum üst yöneticileri her gün düzenli olarak toplanıp kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadırlar. Kurumun; Amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlamak, Kurumun varlık ve kaynaklarının korunmasını sağlamak, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak, amaçlarıyla Kurumda İç Kontrol ve Ön Mali kontrol sistemi kurulmuştur. Mali işlemlerin yapılması sürecinde ilgili tahakkuk birimlerince harcama evraklarının hazırlığı sırada gerekli mali kontroller yapılmaktadır. Aynı şekilde bütçe işlemleri Mali Hizmetler Birimi tarafından gerekli kontrollere tabi tutulmuştur. Yine ödeme aşamasında Mali Hizmetler Birimi Muhasebe Yetkilisi tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. 21

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*)

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/383 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Kasım 1989 - Sayı: 20341 (*) 9 Ağustos 1991 tarih ve KHK/444

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 459 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE (1) (2) KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 19/10/1989, No : 383 Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986, No : 3268 9/4/1987, No : 3347

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı