Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plak uygulanan hastalarda tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plak uygulanan hastalarda tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi"

Transkript

1 Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2005;16(1):42-48 Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plak uygulanan hastalarda tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi Evaluation of treatment results with the 95-degree AO/ASIF angular plate in subtrochanteric femur fractures Erhan Y lmaz, Lokman Karakurt, Hikmet Güzel, Erhan Serin F rat Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Amaç: Bu çal flmada, subtrokanter femur k r nedeniyle AO/ASIF 95 aç l kondiler plak uygulanarak tedavi edilen olgular de erlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Yirmi dokuz hastan n (20 erkek, 9 kad n; ort. yafl 39; da l m 11-77) kalças 95 aç - l kondiler plak ile tedavi edildi. K r klar 21 olguda sol, sekizinde sa tarafta idi. Yirmi iki k r k (%75.9) yüksek enerjili travma sonucu oluflmufltu. On olguda (%34.5) baflka k r k ve/veya sistem yaralanmas vard. Seinsheimer ölçütlerine göre 11 olguda (%37.9) tip II k r k, 15 olguda (%51.7) tip III k r k, üç olguda (%10.3) da tip V k r k saptand. Olgular yat r ld ktan sonra ortalama sekiz gün içinde (da l m 1-26 gün) ameliyat edildi. Klinik ve radyografik sonuçlar Foster ölçütlerine göre de- erlendirildi. Ortalama izlem süresi 23.4 ay (da l m 7-48 ay) idi. Bulgular: Olgular n 25 inde radyografik olarak ortalama 7.7 ayda (da l m ay) tam kaynama görüldü. Seinsheimer tip IIA ve tip IIIA olan iki k r kta greftlemeden sonra kaynama elde edildi. Seinsheimer tip V k r olan bir olguda kaynama olmad. Bir olguda yüzeyel yara enfeksiyonu, dördünde hatal kaynama, dördünde ekstremite k sal görüldü. Foster s n flamas na göre 19 olguda (%65.5) mükemmel, dört olguda (%13.8) iyi, iki olguda (%6.9) orta, dört olguda (%13.8) kötü sonuç al nd. Sonuç: Günümüzde subtrokanterik femur k r klar nda ikinci kuflak intramedüller implantlar önerilmesine karfl n, tedariki ve uygulamas n n kolay olmas, traksiyon masas, skopi ve deneyim gerektirmemesi nedeniyle, 95 derecelik kondiler plak yöntemi bu k r klarda düflünülebilecek bir tedavi seçene i olabilir. Anahtar sözcükler: Kemik pla ; femur k r /cerrahi/radyografi; k r k fiksasyonu, internal/yöntem; kalça k r /cerrahi. Objectives: The aim of this study was to evaluate the results of patients treated with the 95-degree AO/ASIF angular plate for subtrochanteric femur fractures. Patients and methods: Twenty-nine patients (20 males, 9 females; mean age 39 years; range 11 to 77 years) were treated with a 95 angular plate for subtrochanteric femur fractures. The fractures were on the left in 21 patients and 22 fractures (75.9%) were caused by high-energy trauma. Ten patients had coexistent fractures and/or systemic injuries. According to the Seinsheimer criteria, 11 (37.9%) were type II, 15 (51.7%) were type III, and three (10.3%) were type V fractures. The mean time to surgery following admission was eight days (range 1 to 26 days). Clinical and radiographic results were assessed according to the Foster s criteria. The mean follow-up period was 23.4 months (range 7 to 48 months). Results: Radiographically, union was detected in 25 patients in a mean of 7.7 months (range 5.5 to 11 months). Two fractures (Seinsheimer type IIA and type IIIA) united following grafting, whereas one type V fracture did not unite. Other adverse events included superficial wound infection (n=1), malunion (n=4), and limb length discrepancy (n=4). According to the Foster s criteria, the results were excellent in 19 (65.2%), good in four (13.8%), moderate in two (6.9%), and poor in four (13.8%) patients. Conclusion: Although the second-generation implants are recommended today for surgical treatment of subtrochanteric femur fractures, the use of 95 angular plates may also be considered as an alternative due to ease in availability and application, obviating the need for a fracture table, an image intensifier, and enhanced experience. Key words: Bone plates; femoral fractures/surgery/radiography; fracture fixation, internal/methods; hip fractures/surgery. Gelifl tarihi: Kabul tarihi: letiflim adresi: Dr. Erhan Y lmaz. F rat Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal, Elaz. Tel: / 296 Faks: e-posta: (Y lmaz, Karakurt) Yrd. Doç. Dr.; (Güzel) Asist. Dr.; (Serin) Doç. Dr.

2 Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plakla tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi 43 Trokanter minörün üst s n r ndan bafllay p distalde 7.5 cm ye kadar uzanan ve proksimal ile orta 1/3 femur birleflme yeri olan isthmusu da içine alan subtrokanterik bölgedeki k r klar n oran, bütün proksimal femur k r klar içinde yaklafl k %10-15 dir. [1-7] Yafll larda kanal k sm nda geniflleme, kortikal k sm nda incelme olan bu bölgede, düflük enerjili bir travma dahi k r k oluflmas na yol açar. Ayr ca, tümör metastazlar, osteoporoz ve metabolik kemik hastal klar da ayn mekanizmayla k r k oluflumunu kolaylaflt r r. Genç nüfusta yüksek enerjili travma (trafik kazas, yüksekten düflme, ateflli silah yaralanmas, vb.) sonucu oluflan kuvvetler de bu bölgede k r k oluflturabilir. [1,5-8] Subtrokanterik femur bölgesinde meydana gelen k r klar n tedavisi oldukça zordur. Baflar l bir tedavi için bu bölgenin klinik, anatomik ve biyomekanik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. [3,8,9] Ayr flmam fl k r klarda, aç k k r klarda, stabil internal fiksasyonun yap lamayaca çok parçal k r klarda, ameliyat n mutlak kontrendike oldu u olgularda ve çocuklarda konservatif tedavi yap labilir. [1] Olgular n birço unda cerrahi tedavi önerilmekle birlikte, cerrahi yöntem ve implant seçimi konusunda tart flmalar sürmektedir. [2,3,6,9,10] Subtrokanterik femur k r klar n n tedavisinde yüksek oranda kaynamama (%3-12), hatal kaynama veya varus deformitesi (%13-24), implant yetmezli i (%6-24) ve enfeksiyon (%8-20) gibi komplikasyonlar bildirilmifltir. Ayr ca, daha çok yafll larda olmak üzere, derin ven trombozu, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, bas yaralar ve beslenme yetersizli i gibi komplikasyonlar da görülmektedir. [5,8,11-16] Çal flmam zda, subtrokanterik femur k r nedeniyle AO/ASIF 95 kondiler plakla internal tespit uygulanan olgular de erlendirildi. HASTALAR VE YÖNTEMLER Çal flmada, Ocak 1999 ile A ustos 2002 tarihleri aras nda F rat Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini i nde internal tespitleri AO/ASIF 95 kondiler plakla yap lan 29 hasta (9 kad n, 20 erkek; ort. yafl 39; da l m 11-77) yer ald. Yirmi bir olguda (%72.4) sol, sekizinde (%27.6) sa subtrokanterik femur k r vard. K r klar n 13 ü (%44.8) trafik kazas, sekizi (%27.6) yüksekten düflme, yedisi (%24.1) basit düflme, biri (%3.5) ç alt nda kalma sonucu meydana gelmiflti; 22 si (%75.9) yüksek enerjili, yedisi (%24.1) düflük enerjili travma sonucu oluflmufltu. Düflük enerjili travma geçiren olgular n yafl ortalamas 60, yüksek enerjili travma geçiren olgular n yafl ortalamas ise 32 idi. On dokuz hastada (%65.5) sadece subtrokanterik femur k r, 10 unda (%34.5) ise baflka k r k ve/veya sistem yaralanmas vard. Bu olgular n sekizinde (%27.6) en az bir k r k (sa femur cisim, L 1 vertabra, radius bafl, radius distal uç, ulna, tibia, iskium-pubis kolu ve olekranon k r ), ikisinde (%6.9) kafa travmas, birinde (%3.5) servikal ba yaralanmas, birinde ise sol posterior kalça ç k vard. Sol posterior kalça ç k kl olguda sa subtrokanterik, sa femur cisim k r olanda ise sol subtrokanterik femur k r görüldü. Tüm ek patolojiler yüksek enerjili travmayla oluflmufltu. Anamnez ve fizik muayeneden sonra çekilen radyografilerde k r klar Seinsheimer ölçütlerine göre s n fland r ld. [11] Bu s n flamaya göre, 11 olguda (%37.9) tip II k r k (6 tip IIA, 3 tip IIB, 2 tip IIC), 15 olguda (%51.7) tip III k r k (11 tip IIIA, 4 tip II- IB), üç olguda (%10.3) da tip V k r k vard. Hiçbir olguda tip I ve tip IV k r k görülmedi. Olgular klini imize yat r ld ktan sonra ortalama sekiz gün içinde (da l m 1-26 gün) ameliyat edildi. Ameliyattan önce 22 olguda (%75.9) iskelet veya cilt traksiyonu uyguland. Tüm olgularda radyografiler iki tarafl çekildi. Femur boynunun 3/4 ünü dolduracak flekilde pla n b çak (blade) uzunlu u ve pla n stemindeki delik say s hesapland. Ameliyattan alt saat önce, ameliyat s ras nda ve ameliyattan alt saat sonra olmak üzere profilaktik amaçla 1 gr intravenöz birinci kuflak sefalosporin uyguland. Önemli bir sorun olmad sürece en az üç, en fazla yedi gün antibiyotik verildi. Hastalar ameliyat masas na s rtüstü pozisyonda yat r ld ve subtrokanterik k r n oldu u taraftaki kalça 30 derece yükseltildi.tüm olgularda kalçaya, modifiye Watson-Jones lateral aç l m tekni i uygulanarak girildi. Ameliyatlar 26 olguda (%89.7) genel, ikisinde (%6.9) epidural, birinde (%3.5) epiduralden sonra genel anestezi ile yap ld. Medial bütünlü ün sa lanamad parçal k - r klarda, afl r yumuflak doku s yr lmas ile kemi- in devitalize edildi i olgularda ve ameliyattan sonra haftalar aras nda yeterli kallus oluflumu görülmeyen olgularda greftleme yap ld.

3 44 Eklem Hastal klar ve Cerrahisi - Joint Dis Rel Surg TABLO I Sonuçlar Mükemmel yi Orta Kötü Klinik Foster ölçütlerine göre klinik ve radyografik de erlendirme [17,18] Klinik flikayet yok, ekstremite hareketleri normal, grafiler normal Klinik flikayet yok, hafif k sal k, kollo-diyafizer aç da 10 dereceyi geçmeyen azalma Hafif a r, 3 cm ye kadar k sal k, kollo-diyafizer aç da aras azalma A r flikayeti, destekle yürüme, enfeksiyon, bacakta k sal k, kollo-diyafizer aç da 25 derecenin üzerinde azalma Medial bütünlü ün sürdü ü ve kemik kalitesi iyi olan hastalar n, üçüncü günden itibaren yatakta hareket etmelerine; üçüncü ile yedinci günler aras nda koltuk de ne i veya yürüme cihaz ile basmadan ve 21 inci günden itibaren de %30 un alt nda yük vererek yürümelerine izin verildi. Medial bütünlü ünden flüphe duyulan, uyum sorunu olan ve kemik kalitesi yeterli olmayan olgular n ise, yedinci günden itibaren yatakta hareket etmelerine; günler aras nda koltuk de ne i veya yürüme cihaz ile basmadan, 30. günden itibaren de %30 un alt nda yük vererek yürümelerine izin verildi. Klinik ve radyografik sonuçlar Foster ölçütlerine göre de erlendirildi (Tablo I). [17,18] Ortalama izlem süresi 23.4 ay (da l m 7-48 ay) idi. BULGULAR Ameliyat s ras nda ve sonras nda hiçbir olguda ölüm görülmedi. Ameliyat s ras nda üç olguda (%10.4) implant b ça n n proksimal fragmana yanl fl çak lmas üzerine implant ç kar l p tekni e uygun olarak yeniden çak ld. Ayr ca, bir olguda (%3.5) implant n çak lmas s ras nda trokanter majörde serklajlamay gerektiren fisür olufltu. Trokanter minörün k r k oldu u dört olguda (%13.8) anatomik redüksiyon tam olarak sa lanamad. Bu olgularda, medial bütünlü ü desteklemek için kemik grefti kullan ld. Yafl 69 olan bir olguda (%3.5) ameliyattan sonra üçüncü ayda implant b ça n n, posterosüperiorda femur boynuna kadar uzand görüldü. Hastan n k smi yüklenmesine izin verildi. Alt nc ayda tam migrasyon olufltu unda önerilen ameliyat kabul etmeyen hastada, 10. ayda plakta dinlenme s ras nda hafif ve hareket s ras nda belirgin gevfleme gözlendi- inden plak ç kart ld, total kalça protezi uyguland. Alt olguda (%20.7) erken, dokuz olguda (%31) geç dönemde ameliyat komplikasyonu görüldü. Erken komplikasyonlar, yüzeyel enfeksiyon (n=1), pansitopeni (n=1), prerenal azotemi (n=1), akci er staz (n=1), deliryum tremens (n=1), derin ven trombozu (n=1); geç komplikasyonlar ise kaynama gecikmesi (n=2), implant yetersizli ine ba l k r kta tekrarlama (n=1), kaynamama (n=1), implant b - ça migrasyonu (n=1), hatal kaynamaya ba l hareket k s tl l (n=4) ve ekstremite k sal (n=4) fleklindeydi. Ameliyat sonras geç dönemde birer olguda (%3.5) 12 varus ve 1 cm k sal k, 22 varus ve 1.7 cm k sal k, 36 varus ve 2.7 cm k sal k ve bir olguda da varus olmadan 3 cm k sal k saptand. K sal - 3 cm olan hasta, daha önce baflka bir merkezde uygulanan ameliyattan sonra tekrarlayan k r k nedeniyle ikinci kez ameliyat edilmiflti. Varus deformitesi 36 olan hasta, önerilen düzeltme osteotomisi ameliyat n kabul etmedi. Belirgin kallus oluflumu ortalama 3.2 ayda (da- l m 7 hafta-5 ay), tam kaynama ise ortalama 7.7 ayda (da l m ay) görüldü. Seinsheimer tip IIA ve tip IIIA olan iki k r kta kaynama gecikti. Bu k r klarda, 10. haftada yap - lan greftlemeden sonra kaynama elde edildi. Seinsheimer tip V k r olan 68 yafl ndaki bir erkek olguda ise ameliyattan 24 ay sonra bile kaynama yoktu. Bu hastada, düflme sonucu oluflan ilk k r k, metastaza ba l bir patolojik k r k olarak de erlendirilmemiflti; ancak, ikinci ameliyat haz rl s ras nda hastada ileri evre akci er kanseri saptand. Seinsheimer tip IIIA k r kl 75 yafl nda bir kad n hastada, ameliyattan 12 ay sonra plak k r lmas ve tekrarlayan k r k nedeniyle total kalça protezi uyguland. zlem döneminde yap lan fizik muayenelerde, dört olguda (%13.8) kalça ve diz, bir olguda ise sadece diz hareketlerinde günlük aktivitelerini etkilemeyecek flekilde hareket k s tl l belirlendi.

4 Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plakla tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi 45 Radyografik olarak, 25 hastada (%86.2) kaynaman n uygun pozisyonda ve tam oldu u belirlendi. Foster s n flamas na göre 19 olguda (%65.5) mükemmel, dört olguda (%13.8) iyi, iki olguda (%6.9) orta, dört olguda (%13.8) kötü sonuç al nd (fiekil 1). TARTIfiMA Medialde kompresyon ve lateralde germe kuvvetleri gibi subtrokanterik femur bölgesine özgü biyomekanik, anatomik ve klinik özellikler hekim taraf ndan iyi bilinmelidir. [3,11,19] Tedavide, hastan n en k sa zamanda k r k öncesi duruma getirilmesi, morbidite ve mortalitenin azalt lmas amaçlan r. Bunu sa lamak için de genellikle cerrahi tedavi tercih edilir. Uygulanacak cerrahi yöntemin seçiminde hastan n yafl, genel durumu, sistemik sorunlar n olup olmamas, kemik kalitesi ve k r n tipi dikkate al nmal d r. [8,17,20-22] Subtrokanterik bölgede deforme edici güçlerin fazla olmas traksiyon, alç lama ve fonksiyonel (a) (b) (c) (d) fiekil 1. (a) On yedi yafl ndaki hastada basit düflme sonucu sa kalçada oluflan subtrokanterik tip IIIA k - r k. Hastan n ameliyat sonras (b) 11. ayda, (c) 22. ayda ve (d) 34. ayda implant ç kar ld ktan sonraki radyografileri görülmekte.

5 46 Eklem Hastal klar ve Cerrahisi - Joint Dis Rel Surg breys uygulamalar n zorlaflt r r. [14] Bu yöntemler, hastalar uzun süre yata a ba lar; özellikle yafll olgularda yüksek mortalite ve morbiditeye neden olur. Olgular n büyük bir k sm nda hatal kaynama, kaynamama, varus deformitesi ve diz sertlikleri görülmektedir. Konservatif tedavideki baflar l sonuç oranlar ise %50-80 aras nda bildirilmifltir. [1,23] Komplikasyon oran n n yüksek, baflar l tedavi oran n n düflük olmas nedeniyle hiçbir olguda konservatif tedavi uygulamad k. Özellikle sistemik sorunu olmayan, genel durumu ve kemik kalitesi iyi olan olgularda, bulunmas ve uygulanmas n n kolay olmas, özel deneyim gerektirmemesi nedeniyle 95 aç l AO/ASIF kondiler plaklarla internal fiksasyon yöntemini tercih ettik. Ameliyat s ras nda fragmanlara yeterli kompresyon uygulanmas na, anatomik redüksiyon ve medial bütünlü ü sa lamak için gerekirse kemik grefti kullan lmas na, pla n femur yan k sm na tansiyon alt nda yerlefltirilmesine dikkat edilmelidir. [18,24,25] Kondiler plakla ilgili birçok çal flmada kaynama süresi yaklafl k 5.4 ay olarak bildirilmifl; kaynama %92-100, hatal kaynama %13-24, kaynama gecikmesi %6-19, kaynamama %3-12 ve implant yetmezli i %6-24 oranlar nda bulunmufl; genç yafltaki hastalarda baflar l sonuçlar elde edildi i, ancak yafll ve osteoporotik hastalarda yük verilmesiyle birlikte implant yetersizli i geliflti i belirtilmifltir. [5,14,19,24-27] Ortalama yafl n 39 oldu u 29 olguda AO kondiler plakla tedaviden sonra, 25 olguda (%86.2) uygun pozisyonda kaynama, birinde (%3.5) kaynamama, ikisinde (%6.9) kaynama gecikmesi, beflinde (%17.2) implant yetmezli i görüldü. Kaynama gecikmesi görülen iki olguda yap lan greftlemeden sonra dördüncü ve beflinci aylarda tam kaynama gözlendi. Baz araflt rmac lar, subtrokanterik femur k r nedeniyle birinci ve ikinci kuflak intramedüller çivilerle tedavi ettikleri kaynama oran n %87-100, kaynamamay %3-13, hatal kaynamay %3-6, implant yetersizli ini %0-4 olarak bildirmifllerdir. ntramedüller çivilerle elde edilen baflar oran n n yüksek olmas ; erken mobilizasyona, kanaman n az olufluna, ameliyat süresinin k sa ve cerrahi travman n az olmas na ba lanm fl; eriflkinlerde patolojik olmayan subtrokanterik femur k r klar nda bu yöntemin kullan lmas önerilmifltir. [28-31] ntramedüller çivi uygulanan hastalarla karfl laflt r ld nda, aç l plak uygulanan olgularda yüksek oranda hatal kaynama ve implant yetmezli i geliflti i gözlenmektedir. Bize göre bu komplikasyonlar, plak konulurken kemik ve k r k fragmanlar çevreleyen yumuflak dokunun periostla birlikte gere inden fazla s yr lmas, geciken kaynama s ras nda erken yüklenme uygulanmas ve pla n kalça biyomekani i prensiplerine uygun yerlefltirilmemesinden kaynaklanmaktad r. Ayr ca, medial devaml l - n sa lanamad olgularda, moment kolunun uzun olmas ndan dolay yük pla a aktar l r ve bu durum plak yetmezli ine yol açar. Üç olgumuzda (%10.3) 10 dereceden fazla varus deformitesi bu nedenle geliflmifltir. Öte yandan, intramedüller çivilerle ilgili flu dezavantajlar bildirilmifltir: Ameliyat s ras nda radyografik yöntemlerin s k ve uzun süreli kullan lmas ; uygulama tekni indeki zorluklar; traksiyon masas kullanma gere i; deneyimli cerrah taraf ndan yap lmas gerekmesi; kaynamadan sonra çivinin ç kar lmas ndaki güçlükler; majör trokanter ve fossa piriformise uzanan subtrokanterik femur k - r olan osteoporotik hastalarda uygulanmas ndaki zorluklar. [3,15,16,18,32] Parker ve ark. [10] baflar oranlar n, 95 derecelik kondiler plakla %74, dinamik kondiler vida ile %84, dinamik kalça vidas ile %74, Zickel çivisi ile %89, intramedüller çivilerle %91 olarak bildirmifllerdir. Çal flmam zda subtrokanterik femur k r olan olgularda 95 derecelik kondiler plakla %79.3 oran nda baflar l sonuç elde edildi. Edwards ve ark. [28] ile Smith ve ark. [29] intramedüller çivilerle tedavide, s ras yla 11 ve 10.5 haftada tam kaynama elde etmifllerdir. Kinast ve ark. [3] 95 kondiler plak ile 5.4 ayda kaynama gözlemifller, tam yüklenmeye 5.5 ayda geçmifllerdir. Van Meeteren ve ark. [2] ise ayn yöntemle tam yüklenmeye 3.3 ayda izin vermifllerdir. Baflka iki çal flmada DCS ile kaynama dört ayda gözlenmifl, 3.3 ayda tam yüke geçilmifltir. [14,27] Olgular m zda tam yüklenmeye ortalama 7.7 ayda (da l m 3-13 ay) izin verildi. Belirgin kallus oluflumu ortalama 3.2 ayda (da l m 7 hafta - 5 ay), tam kaynama ise ortalama 7.7 ayda (5.5-11) gerçekleflti. Kaynama ve yük verme süresinin yukar daki çal flmalara göre daha geç olmas n, hastalar n sosyokültürel düzeylerinin düflük olmas na, uyum sorunlar yaflamalar na ve zaman nda kontrole gelmemelerine ba l yoruz. Günümüzde, kemik fizyolojisinin ve kemik fragmanlar n n beslenmesinin öneminin anlafl l-

6 Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plakla tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi 47 mas yla birlikte, özellikle ekleme uzanmayan uzun kemik k r klar nda anatomik redüksiyon ve rijid tespitten ziyade optimal redüksiyon amaçlanmaktad r. Standart plak uygulamas nda k r k nedeniyle oluflan hematomun boflalt lmas ve anatomik redüksiyonun elde edilmesi için çevredeki dokular n s yr lmas s ras nda kemi in devitalize edilmesi gibi dezavantajlar ortadan kald rmak amac yla biyolojik çözüm yollar aranm fl ve indirekt redüksiyon (biyolojik fiksasyon) yöntemleri gelifltirilmifltir. [3,25] Kinast ve ark. [3] subtrokanterik k r kl olgular standart plak veya indirekt redüksiyon yöntemiyle tedavi etmifllerdir. Direkt redüksiyon kullan lan olgularda ortalama kaynama süresi 5.4 ay, tedavide baflar s zl k oran %16.6 iken, indirekt redüksiyon yap lanlarda komplikasyon gözlenmemifl ve kaynama 4.2 ayda sa lanm flt r. ntramedüller tespit ve dinamik kondiler vida ile yap lan tespitlerde enfeksiyon bildirilmemesine karfl n, 95 derecelik kondiler plak uygulanan olgularda % aras nda de iflen oranlarda enfeksiyon bildirilmifltir. [2,3,14,27-29] Çal flmam zda etkin bir antibiyotik tedavisi uygulayarak, kondiler plak uygulamalar nda genellikle yüksek olan enfeksiyon oran büyük ölçüde düflürüldü. Yafll hastalarda instabil, çok parçal intertrokanterik ve subtrokanterik k r klarda cerrahi fiksasyondan sonra komplikasyon oran n n yüksek olmas nedeniyle (%4-50), son y llarda, primer olarak kalça protezi uygulanmas konusunda çal flmalar yap lm flt r. [21,22,33] Ancak, kalça protezinin pahal olmas, protezin ç kma olas l n n bulunmas, uygulaman n yüksek mortalite riski tafl mas ve aseptik gevflemede ve a r l durumlarda yap lan protez revizyonlar nda meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle, femur bafl ve asetabulum k k rda n n korunmas n n önemli oldu u gençlerde ve aktif yafll larda öncelikli olarak internal fiksasyon uygulanmas önerilmifltir. [34,35] Olgular m z primer osteosentez ile tedavi ettik ve total kalça protezini, kondiler pla n k r lmas ve plak b ça n n migrasyonu nedeniyle sadece iki olguda uygulad k. Günümüzde subtrokanterik femur k r klar nda ikinci kuflak intramedüller implantlar önerilmesine karfl n, tedariki ve uygulamas n n kolay olmas, traksiyon masas, skopi ve deneyim gerektirmemesi nedeniyle, 95 derecelik kondiler plak yöntemi bu k r klarda düflünülebilecek bir tedavi seçene i olabilir. KAYNAKLAR 1. Önça H. Subtrokanterik femur k r klar. In: Ege R, editör. Kalça cerrahisi ve sorunlar. 2. bask. Ankara: Türk Hava Kurumu Bas mevi; s van Meeteren MC, van Rief YE, Roukema JA, van der Werken C. Condylar plate fixation of subtrochanteric femoral fractures. Injury 1996;27: Kinast C, Bolhofner BR, Mast JW, Ganz R. Subtrochanteric fractures of the femur. Results of treatment with the 95 degrees condylar blade-plate. Clin Orthop 1989;(238): Roberts CS, Nawab A, Wang M, Voor MJ, Seligson D. Second generation intramedullary nailing of subtrochanteric femur fractures: a biomechanical study of fracture site motion. J Orthop Trauma 2002;16: Siebenrock KA, Muller U, Ganz R. Indirect reduction with a condylar blade plate for osteosynthesis of subtrochanteric femoral fractures. Injury 1998;29 Suppl 3:C Koval KJ, Swiontowski MF. Trauma: hip. In: Beaty JH, editor. Orthopaedic knowledge update. Illinois: American Academy of Orthopaedic Surgeons; p Kyle RF, Cabanela ME, Russell TA, Swiontkowski MF, Winquist RA, Zuckerman JD, et al. Fractures of the proximal part of the femur. Instr Course Lect 1995; 44: Wiss DA, Matta JM, Sima W, Reber L. Subtrochanteric fractures of the femur. Orthopedics 1985;8:793, Zickel RE. Subtrochanteric femoral fractures. Orthop Clin North Am 1980;11: Parker MJ, Dutta BK, Sivaji C, Pryor GA. Subtrochanteric fractures of the femur. Injury 1997; 28: Seinsheimer F. Subtrochanteric fractures of the femur. J Bone Joint Surg [Am] 1978;60: Nungu KS, Olerud C, Rehnberg L. Treatment of subtrochanteric fractures with the AO dynamic condylar screw. Injury 1993;24: Kraemer WJ, Hearn TC, Powell JN, Mahomed N. Fixation of segmental subtrochanteric fractures. A biomechanical study. Clin Orthop 1996;(332): Pai CH. Dynamic condylar screw for subtrochanteric femur fractures with greater trochanteric extension. J Orthop Trauma 1996;10: Tornetta P 3rd. Subtrochanteric femur fracture. J Orthop Trauma 2002;16: Ruff ME, Lubbers LM. Treatment of subtrochanteric fractures with a sliding screw-plate device. J Trauma 1986;26: Döner K, Akp nar F, Gemici H. Femur intertrokanterik k r klar ve cerrahi tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1990;24: Arslan H. Subtrokanterik k r klar n 95 derecelik AO kondiler plakla tedavisi [Uzmanl k Tezi]. Diyarbak r: Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal ; 1996.

7 48 Eklem Hastal klar ve Cerrahisi - Joint Dis Rel Surg 19. Krettek C, Schandelmaier P, Miclau T, Tscherne H. Minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis (MIPPO) using the DCS in proximal and distal femoral fractures. Injury 1997;28 Suppl 1:A Pankovich AM, Tarabishy IE. Ender nailing of intertrochanteric and subtrochanteric fractures of the femur. J Bone Joint Surg [Am] 1980;62: Serin E, Sar kaya M, Y lmaz E, Sadio lu M. Parçal intertrokanterik k r klar n Leinbach tipi protezle tedavi sonuçlar. Hacettepe Ortopedi Dergisi 1999;9: Rodop O, Kaplan H, K ral A, Akmaz, Kuflkucu M, Arpac o lu Ö. Yafll hastalar n anstabil intertrokanterik k r klar n n tedavisinde Leinbach protezle primer hemiartroplasti. Artroplasti Artropskopik Cerrahi 2001;12: Garland DE, Chick R, Taylor J, Salisbury RB. Treatment of proximal-third femur fractures with pins and thigh plaster. Clin Orthop 1981;(160): Yi it A, Erhan S, Orhan Z, Yaz c N. Subtrokanterik k r klar n 95 derecelik AO kondiler pla ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1994;28: Kesemenli C, Subasi M, Necmioglu S, Kapukaya A. Treatment of multifragmentary fractures of the femur by indirect reduction (biological) and plate fixation. Injury 2002;33: Kulkarni SS, Moran CG. Results of dynamic condylar screw for subtrochanteric fractures. Injury 2003;34: Blatter G, Janssen M. Treatment of subtrochanteric fractures of the femur: reduction on the traction table and fixation with dynamic condylar screw. Arch Orthop Trauma Surg 1994;113: Edwards SA, Pandit HG, Clarke HJ. The long gamma nail: a DGH experience. Injury 2000;31: Smith JT, Goodman SB, Tischenko G. Treatment of comminuted femoral subtrochanteric fractures using the Russell-Taylor reconstruction intramedullary nail. Orthopedics 1991;14: Alho A, Ekeland A, Stromsoe K. Subtrochanteric femoral fractures treated with locked intramedullary nails. Experience from 31 cases. Acta Orthop Scand 1991;62: Wu CC, Shih CH, Lee ZL. Subtrochanteric fractures treated with interlocking nailing. J Trauma 1991;31: Rebuzzi E, Pannone A, Schiavetti S, Santoriello P, de Nicola U, Fancellu G, et al. IMHS clinical experience in the treatment of peritrochanteric fractures. The results of a multicentric Italian study of 981 cases. Injury 2002; 33: K ral A, Kuflkucu M, Kaplan H, Çuhadar K. nstabil parçal intertrokanterik ve subtrokanterik k r klarda primer parsiyel protez uygulamas. In: Ege R, editör. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitab ; Nisan 1991; Ayd n, Türkiye. Ankara: THK; s Haidukewych GJ, Berry DJ. Hip arthroplasty for salvage of failed treatment of intertrochanteric hip fractures. J Bone Joint Surg [Am] 2003;85-A: Stoffelen D, Haentjens P, Reynders P, Casteleyn PP, Broos P, Opdecam P. Hip arthroplasty for failed internal fixation of intertrochanteric and subtrochanteric fractures in the elderly patient. Acta Orthop Belg 1994; 60 Suppl 1:135-9.

Osteoporotik yaşlı hastalarda pertrokanterik kırıkların eksternal fiksasyonla tedavisi

Osteoporotik yaşlı hastalarda pertrokanterik kırıkların eksternal fiksasyonla tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(4):246-251 doi:10.3944/aott.2008.246 Osteoporotik yaşlı hastalarda pertrokanterik kırıkların eksternal fiksasyonla tedavisi

Detaylı

Femur k r klar nda minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensipleri ile plakla osteosentez uygulama sonuçlar m z

Femur k r klar nda minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensipleri ile plakla osteosentez uygulama sonuçlar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:129-135 Femur k r klar nda minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensipleri ile plakla osteosentez uygulama sonuçlar

Detaylı

İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi İçin Proksimal Femur Çivisinin Kullanımı (Veronail İle Tedavi)

İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi İçin Proksimal Femur Çivisinin Kullanımı (Veronail İle Tedavi) Research Article /Araştırma Makalesi İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi İçin Proksimal Femur Çivisinin Kullanımı (Veronail İle Tedavi) Proximal Femoral Nail for Treatment of Trochanteric Femoral

Detaylı

Femur cisim k r klar nda intramedüller kilitli çivileme: Aç k ve kapal redüksiyonun sonuçlar üzerine etkisi

Femur cisim k r klar nda intramedüller kilitli çivileme: Aç k ve kapal redüksiyonun sonuçlar üzerine etkisi Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2006;17(3):115-122 Femur cisim k r klar nda intramedüller kilitli çivileme:

Detaylı

Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması

Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):49-54 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.07 Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli

Detaylı

Hemiartroplasti ve İnternal Tespit Yöntemi İle Tedavi Edilen Kalça Kırıklı Hastaların Değerlendirilmesi

Hemiartroplasti ve İnternal Tespit Yöntemi İle Tedavi Edilen Kalça Kırıklı Hastaların Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches Hemiartroplasti ve İnternal Tespit Yöntemi İle Tedavi Edilen Kalça Kırıklı Hastaların Değerlendirilmesi Serdar Hakan Başaran, H. Nadir Öneş, Bülent Tanrıverdi, Erdem Edipoğlu,

Detaylı

Humerus k r kl olgularda kilitli intramedüller çivi ve plak ile tedavi sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Humerus k r kl olgularda kilitli intramedüller çivi ve plak ile tedavi sonuçlar n n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(2):120-125 Humerus k r kl olgularda kilitli intramedüller çivi ve plak ile tedavi sonuçlar n n karfl laflt r lmas Comparison

Detaylı

Altm fl befl yafl üzerindeki hastalar n femur intertrokanterik k r klar nda Ender çivisi ile osteosentez

Altm fl befl yafl üzerindeki hastalar n femur intertrokanterik k r klar nda Ender çivisi ile osteosentez ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(2):102-106 Altm fl befl yafl üzerindeki hastalar n femur intertrokanterik k r klar nda Ender çivisi ile osteosentez Treatment

Detaylı

Çocuk kapal femur diafiz k r klar nda eksternal fiksatör ve pelvipedal alç tedavisi sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Çocuk kapal femur diafiz k r klar nda eksternal fiksatör ve pelvipedal alç tedavisi sonuçlar n n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:40-44 Çocuk kapal femur diafiz k r klar nda eksternal fiksatör ve pelvipedal alç tedavisi sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Detaylı

Tibia k r klar n n oymas z kilitli çivilerle tedavisi

Tibia k r klar n n oymas z kilitli çivilerle tedavisi Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2005;16(1):49-54 Tibia k r klar n n oymas z kilitli çivilerle tedavisi The

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2007;18(2):47-51 Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem

Detaylı

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Eksternal Fiksatörle Tedavisi

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Eksternal Fiksatörle Tedavisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309107 Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Eksternal Fiksatörle Tedavisi Erdem Edipoğlu 1, Mustafa Gökhan Bilgili 1, Cihangir Sarı

Detaylı

Yirmi dört olguda ipsilateral femur ve tibia k r. Eriflkinlerde floating knee

Yirmi dört olguda ipsilateral femur ve tibia k r. Eriflkinlerde floating knee ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(2):107-112 Yirmi dört olguda ipsilateral femur ve tibia k r. Eriflkinlerde floating knee The floating knee in adults. Twenty-four

Detaylı

Yafll larda intertrokanterik femur k r klar n n tedavisi: nternal tespit mi, hemiartroplasti mi?

Yafll larda intertrokanterik femur k r klar n n tedavisi: nternal tespit mi, hemiartroplasti mi? ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):287-294 Yafll larda intertrokanterik femur k r klar n n tedavisi: nternal tespit mi, hemiartroplasti mi? Treatment of intertrochanteric

Detaylı

AO SINIFLAMASINA GÖRE TİP 31-A KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİLEME YÖNTEMİ İLE TEDAVİ SONUÇLARI

AO SINIFLAMASINA GÖRE TİP 31-A KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİLEME YÖNTEMİ İLE TEDAVİ SONUÇLARI AO SINIFLAMASINA GÖRE TİP 31-A KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİLEME YÖNTEMİ İLE TEDAVİ SONUÇLARI Outcomes Of Proximal Femoral Nailing For AO Type 31-A Fractures Alper ÖZTÜRK, Yenel Gürkan BİLGETEKİN,

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

YAÞLI HASTALARIN ANSTABÝL ÝNTERTROKANTERÝK KALÇA KIRIKLARININ TEDAVÝSÝNDE LEÝNBACH PROTEZLE PRÝMER HEMÝARTROPLASTÝ

YAÞLI HASTALARIN ANSTABÝL ÝNTERTROKANTERÝK KALÇA KIRIKLARININ TEDAVÝSÝNDE LEÝNBACH PROTEZLE PRÝMER HEMÝARTROPLASTÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (107-114 114), 2001 YAÞLI HASTALARIN ANSTABÝL ÝNTERTROKANTERÝK KALÇA KIRIKLARININ TEDAVÝSÝNDE LEÝNBACH PROTEZLE PRÝMER HEMÝARTROPLASTÝ Osman RODOP*,

Detaylı

Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi

Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):55-64 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.08 Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Minimal invasive

Detaylı

Alt ekstremite flaft k r klar nda geniflleyebilir intramedüller. erken dönem tedavi sonuçlar

Alt ekstremite flaft k r klar nda geniflleyebilir intramedüller. erken dönem tedavi sonuçlar Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(2):133-137 Alt ekstremite flaft k r klar nda geniflleyebilir intramedüller çivilerle erken dönem tedavi sonuçlar Early treatment results

Detaylı

Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon

Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Internal Fixation in the Femoral Neck Fractures Mehmet TÜKENMEZ*,Tacettin ÇEKİN**, Sıtkı PERÇİN***, Gündüz TEZEREN* ÖZET: Giriş: Çalışmamızda multipl AO kansellöz

Detaylı

Eriflkin proksimal humerus k r klar ve cerrahi tedavi sonuçlar

Eriflkin proksimal humerus k r klar ve cerrahi tedavi sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:305-312 Eriflkin proksimal humerus k r klar ve cerrahi tedavi sonuçlar Proximal humeral fractures in adults and the results

Detaylı

Çocuklarda dirsek ç k na efllik eden medial epikondil k r klar n n tedavisi

Çocuklarda dirsek ç k na efllik eden medial epikondil k r klar n n tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):334-340 Çocuklarda dirsek ç k na efllik eden medial epikondil k r klar n n tedavisi Treatment of medial epicondyle fractures

Detaylı

Femur boyun k r klar nda 3 adet vida ile internal tespit: Sonuçlar ve komplikasyonlar

Femur boyun k r klar nda 3 adet vida ile internal tespit: Sonuçlar ve komplikasyonlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(1):6-13 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Femur boyun k r klar nda 3 adet vida ile internal tespit: Sonuçlar

Detaylı

Femur Boyun Kırıkları

Femur Boyun Kırıkları K. Keklikçi, F. Çilli, Ö. Pehlivan, M. Kuşkucu Femur Boyun Kırıkları Kenan Keklikçi*, Feridun Çilli*, Özcan Pehlivan**, Mesih Kuşkucu*** Femur boyun kırıkları (FBK) proksimal femurun intrakapsüler bölgesinde

Detaylı

SUBTROKANTERIK KIRIKLARıN OERRAHI TEDAViSi

SUBTROKANTERIK KIRIKLARıN OERRAHI TEDAViSi SUBTROKANTERIK KIRIKLARıN OERRAHI TEDAViSi Mehlrilır ÇAKMAK Omer TAŞER Onsol DOMANlç ırfan OZTORK Azmi HAMZAOGLU ÖZET. 1971-1981 yılları arasında femur subtrokanterlk kırı!}ı nedeni Ile cerrahi tedavi

Detaylı

Yetmis Yaş Üzeri İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklı Hastaların Tedavisinde Hemiartroplasti ve Proksimal Femoral Nail (Pfn) Sonuçlarımız

Yetmis Yaş Üzeri İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklı Hastaların Tedavisinde Hemiartroplasti ve Proksimal Femoral Nail (Pfn) Sonuçlarımız 103 doi:10.5505/sakaryamj.2011.83803 Sakarya Medical Journal Makale Article Yetmis Yaş Üzeri İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklı Hastaların Tedavisinde Hemiartroplasti ve Proksimal Femoral Nail (Pfn)

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları

Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları (Primary Bipolar Leinbach Partial Endoprothesis Applications and Results in Unstable

Detaylı

Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin karşılaştırılması

Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin karşılaştırılması ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(5):521-526 künyeli yazının Türkçe çevirisi Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin

Detaylı

Femur boynu k r nedeniyle ilk 24 saatten sonra ameliyat edilen çocuklarda geliflen komplikasyonlar n de erlendirilmesi

Femur boynu k r nedeniyle ilk 24 saatten sonra ameliyat edilen çocuklarda geliflen komplikasyonlar n de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):6-14 Femur boynu k r nedeniyle ilk 24 saatten sonra ameliyat edilen çocuklarda geliflen komplikasyonlar n de erlendirilmesi

Detaylı

Uzun Kemik Metafizer Kirik Civilemesinde Yontemler: teknik kolaylıklar ve püf noktaları

Uzun Kemik Metafizer Kirik Civilemesinde Yontemler: teknik kolaylıklar ve püf noktaları VIII. İZMİR İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME KURSU: Uzun Kemik Metafizer Kirik Civilemesinde Yontemler: teknik kolaylıklar ve püf noktaları Düzenleme Komitesi Kemal Aktuglu Kemal Durak Mehmet Arazi Güvenir Okçu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PARS YEL ENDOPROTEZ CERRAH S UYGULANAN YAfiLI HASTALARDA POSTOPERAT F KL N K VE RADYOLOJ K UZUNLUK FARKLARI

PARS YEL ENDOPROTEZ CERRAH S UYGULANAN YAfiLI HASTALARDA POSTOPERAT F KL N K VE RADYOLOJ K UZUNLUK FARKLARI Turkish Journal of Geriatrics 2010; 13 (4) 238-243 Tolga ATAY 1 Emre YAMAN 1 Yakup Barbaros BAYKAL 1 Vecihi KIRDEM R 1 Metin Lütfi BAYDAR 1 Ahmet ASLAN 2 PARS YEL ENDOPROTEZ CERRAH S UYGULANAN YAfiLI HASTALARDA

Detaylı

Metin UZUN, Erden ERTÜRER, İrfan ÖZTÜRK, Şenol AKMAN, Faik SEÇKİN, İsmail Bülent ÖZÇELİK 1

Metin UZUN, Erden ERTÜRER, İrfan ÖZTÜRK, Şenol AKMAN, Faik SEÇKİN, İsmail Bülent ÖZÇELİK 1 ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(6):457-463 doi:0.3944/aott.2009.457 Dengesiz intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi ile tedavisi sonrasında

Detaylı

S.B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi, I. Ortopedi ve Travmatoloji Klini i 2

S.B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi, I. Ortopedi ve Travmatoloji Klini i 2 Çocuk suprakondiler humerus k r klar n n medial yaklafl m ile cerrahi tedavisinde orta dönem sonuçlar m z Onat Üzümcügil 1, Ahmet Do an 1, Mehmet Yetifl 1, Nikola Azar 1, Merter Yalç nkaya 1, Yavuz Kabukçuo

Detaylı

Ortopedi Forumu. Bölüm Editörü: Dr. Haluk Berk. Türkiye de ortopedik travmatolojinin öncüsü Ord. Prof. Dr. Ahmed Burhaneddin Toker (1890-1951)

Ortopedi Forumu. Bölüm Editörü: Dr. Haluk Berk. Türkiye de ortopedik travmatolojinin öncüsü Ord. Prof. Dr. Ahmed Burhaneddin Toker (1890-1951) Bölüm Editörü: Dr. Haluk Berk Türkiye de ortopedik travmatolojinin öncüsü Ord. Prof. Dr. Ahmed Burhaneddin Toker (1890-1951) A. Erdem BAGATUR Medicana International stanbul Hastanesi, stanbul Travma kavram

Detaylı

TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Kubilay KARALEZLİ(*), Dr. Timur YILDIRIM (**), Dr. Yaman KARAKOÇ

Detaylı

Eriflkinlerde humerus alt uç k r klar nda tedavi yaklafl mlar ve sonuçlar n karfl laflt r lmas

Eriflkinlerde humerus alt uç k r klar nda tedavi yaklafl mlar ve sonuçlar n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):22-28 Eriflkinlerde humerus alt uç k r klar nda tedavi yaklafl mlar ve sonuçlar n karfl laflt r lmas Approaches to distal

Detaylı

ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ

ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 13, No. 4, (236-246), 2002 ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ M. Ömer ARPACIOÐLU*, Osman RODOP**, Ýbrahim AKMAZ** Ahmet KIRAL***,

Detaylı

Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi ve Tedavi

Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi ve Tedavi BİLİMSEL PROGRAM 28 Nisan 2016, Perşembe 12:00-20:00 Kayıt 17:00-18:00 Açılış 18:00-18:20 Oturum I Oturum Başkanı: Dr. İzge Günal Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi

Detaylı

Uzun kemik k r klar nda oymas z kilitli intramedüller çivi uygulama sonuçlar m z

Uzun kemik k r klar nda oymas z kilitli intramedüller çivi uygulama sonuçlar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:260-266 Uzun kemik k r klar nda oymas z kilitli intramedüller çivi uygulama sonuçlar m z The results of unreamed interlocking

Detaylı

Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız

Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız Reşit Sevimli *, Ökkeş Bilal ** Özet Amaç: Bu makalede, kliniğimizde 2009-2012 yılları arasında minimal insizyonla bıçaklı lag

Detaylı

Başarısız intramedüller çivi uygulaması sonrası gelişen humerus cisim kaynamamalarında İlizarov güçlendirme tedavisi

Başarısız intramedüller çivi uygulaması sonrası gelişen humerus cisim kaynamamalarında İlizarov güçlendirme tedavisi Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2010;21(3):142-146 Başarısız intramedüller çivi uygulaması sonrası gelişen humerus cisim kaynamamalarında

Detaylı

Subtrokanterik kırıklarda proksimal femoral çivi tespiti

Subtrokanterik kırıklarda proksimal femoral çivi tespiti ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(1):32-36 künyeli yazının Türkçe çevirisi Subtrokanterik kırıklarda proksimal femoral çivi tespiti Masood UMER, Haroon RASHID, Idrees SHAH, Irfan QADIR

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

İntertrokanterik Femur Kırıklarında Kalkarlı Parsiyel Protez İle Dinamik Kalça Vidası Uygulamalarının Karşılaştırmalı Sonuçları

İntertrokanterik Femur Kırıklarında Kalkarlı Parsiyel Protez İle Dinamik Kalça Vidası Uygulamalarının Karşılaştırmalı Sonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34 (2) 31-39, 2008 ORİJİNAL YAZI İntertrokanterik Femur Kırıklarında Kalkarlı Parsiyel Protez İle Dinamik Kalça Vidası Uygulamalarının Karşılaştırmalı Sonuçları

Detaylı

Femur cisim k r klar ve psödoartrozlar n n kompresif, kilitli intramedüller çivileme ile tedavisi

Femur cisim k r klar ve psödoartrozlar n n kompresif, kilitli intramedüller çivileme ile tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(1):7-15 Femur cisim k r klar ve psödoartrozlar n n kompresif, kilitli intramedüller çivileme ile tedavisi Treatment of femoral

Detaylı

Anstabil parçalı intertrokanterik ve subtrokanterik kalça kırıklarının primer tedavisinde Leinbach protezi

Anstabil parçalı intertrokanterik ve subtrokanterik kalça kırıklarının primer tedavisinde Leinbach protezi Acta Orthop Traumatol Turc 27, 187-191,.1993 Anstabil parçalı intertrokanterik ve subtrokanterik kalça kırıklarının primer tedavisinde Leinbach protezi uygulaması Ahmet Kıral(ll, Mesih KuşkuelPl, Haluk

Detaylı

Humerus diyafiz k r klar n n konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamas n n etkinli i

Humerus diyafiz k r klar n n konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamas n n etkinli i ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(4):269-273 Humerus diyafiz k r klar n n konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamas n n etkinli i The effectiveness

Detaylı

Eriflkin önkol diafizer çift k r klar n n cerrahi tedavisinde osteosentez materyali seçimi

Eriflkin önkol diafizer çift k r klar n n cerrahi tedavisinde osteosentez materyali seçimi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:164-169 Eriflkin önkol diafizer çift k r klar n n cerrahi tedavisinde osteosentez materyali seçimi Selection of osteosynthesis

Detaylı

İleri yaşla birlikte artan intertrokanterik kırık insidansı

İleri yaşla birlikte artan intertrokanterik kırık insidansı Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2009;20(3):131-135 İleri yaşla birlikte artan intertrokanterik kırık insidansı The increasing incidense

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları

Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları Göztepe Tıp Dergisi 7(4):161-166, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.161 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-56X Ortopedi ve Travmatoloji Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları

Detaylı

Kapal redüksiyon ve K-teli ile tedavi edilen radius alt uç k r klar nda dorsal korteks parçalanmas n n radyografik sonuçlara etkisi

Kapal redüksiyon ve K-teli ile tedavi edilen radius alt uç k r klar nda dorsal korteks parçalanmas n n radyografik sonuçlara etkisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(3):202-206 Kapal redüksiyon ve K-teli ile tedavi edilen radius alt uç k r klar nda dorsal korteks parçalanmas n n radyografik

Detaylı

Diz çevresi parçal k r klar n n direkt ve indirekt redüksiyon teknikleriyle eflzamanl olarak tedavisi

Diz çevresi parçal k r klar n n direkt ve indirekt redüksiyon teknikleriyle eflzamanl olarak tedavisi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(4):232-238 Diz çevresi parçal k r klar n n direkt ve indirekt redüksiyon teknikleriyle eflzamanl olarak tedavisi Combination of direct

Detaylı

ARAŞTIRMA. Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA. Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2012; 26 (2): 55 59 http://www.fusabil.org Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Oktay BELHAN Lokman KARAKURT Murat GÜRGER

Detaylı

Kalça bölgesi metastatik kemik lezyonlar n n cerrahi tedavi sonuçlar

Kalça bölgesi metastatik kemik lezyonlar n n cerrahi tedavi sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:41-47 Kalça bölgesi metastatik kemik lezyonlar n n cerrahi tedavi sonuçlar Results of surgical management in patients with

Detaylı

Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri

Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):1-14 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.01 Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon

Detaylı

Abdullah EREN, Afflar T. ÖZKUT, Faik ALTINTAfi, Melih GÜVEN

Abdullah EREN, Afflar T. ÖZKUT, Faik ALTINTAfi, Melih GÜVEN ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(3):199-204 Çocuklarda suprakondiler humerus tip III k r klar n tedavisinde lateral ve medial giriflimler ile cerrahi tedavi

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Akut humerus cisim k r klar n n cerrahi tedavisinde plak vida ile fliflebilen intramedüller çivi yöntemlerinin karfl laflt r lmas

Akut humerus cisim k r klar n n cerrahi tedavisinde plak vida ile fliflebilen intramedüller çivi yöntemlerinin karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(1):7-14 Akut humerus cisim k r klar n n cerrahi tedavisinde plak vida ile fliflebilen intramedüller çivi yöntemlerinin karfl

Detaylı

UZUN KEMÝK METASTATÝK KIRIKLARINDA CERRAHÝ TEDAVÝ

UZUN KEMÝK METASTATÝK KIRIKLARINDA CERRAHÝ TEDAVÝ ARTROPLASTÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA ARTROSKOPÝK / CLINICAL CERRAHÝ RESEARCH / TURKISH JOURNAL OF ARTHROPLASTY AND ARTHROSCOPIC SURGERY Vol. 10, No. 2, (184-191), 1999 UZUN KEMÝK METASTATÝK KIRIKLARINDA CERRAHÝ

Detaylı

F Z KSEL TIP AÇIK REDÜKS YON VE NTERNAL F KSASYONLA TEDAV ED LEN DEPLASE PATELLA KIRIKLARINDA KL N K SONUÇLARIMIZ

F Z KSEL TIP AÇIK REDÜKS YON VE NTERNAL F KSASYONLA TEDAV ED LEN DEPLASE PATELLA KIRIKLARINDA KL N K SONUÇLARIMIZ Fiziksel T p 2004; 7(1): 23-28 F Z KSEL TIP AÇIK REDÜKS YON VE NTERNAL F KSASYONLA TEDAV ED LEN DEPLASE PATELLA KIRIKLARINDA KL N K SONUÇLARIMIZ OUR CLINICAL RESULTS OF DISPLACED PATELLA FRACTURES TREATED

Detaylı

Proksimal femur deformitesinde plakl kalça protezi uygulamas : 15 hastal k seri

Proksimal femur deformitesinde plakl kalça protezi uygulamas : 15 hastal k seri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(6):437-442 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Proksimal femur deformitesinde plakl kalça protezi uygulamas : 15 hastal k seri

Detaylı

Büyük çocuklarda önkol çift k r klar n n konservatif ve cerrahi tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi

Büyük çocuklarda önkol çift k r klar n n konservatif ve cerrahi tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(4):371-376 Original Article Klinik Çal flma Büyük çocuklarda önkol çift k r klar n n konservatif ve cerrahi tedavi sonuçlar

Detaylı

Amaç: Eldeki eklem içi, deplase, çok parçal k r klar n tedavisinde P&R (pins and rubber ) traksiyon sisteminin

Amaç: Eldeki eklem içi, deplase, çok parçal k r klar n tedavisinde P&R (pins and rubber ) traksiyon sisteminin ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:157-163 Eldeki eklem içi, deplase, çok parçal k r klar n tedavisinde P&R (pins and rubber) traksiyon sistemi The P&R (pins

Detaylı

CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Orjinal Makale / Original Article CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FUNCTIONAL OUTCOME ANALYSIS OF OPERATIVELY TREATED MALLEOLAR FRACTURES Ö.Fuad

Detaylı

Distal Radius Kırıkları

Distal Radius Kırıkları Distal Radius Kırıkları Tedavi Stratejisi Dr.Arel Gereli Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Amaçlar Eklem yüzü uyumu kıkırdak üzerinde dengeli yük dağılımı Radial dizilim ve uzunluk Normal

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları

Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları Kitap Bölümü DERMAN Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları Niyazi Öztürk GİRİŞ Ateşli silah yaralanmalarının tarihine bakılacak olunursa barutun icadı, belki de ateşin bulunması kadar eski olabilir. Ateşli

Detaylı

Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması

Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması doi:10.5222/otd.2016.1028 Araştırma Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması Emin İrfan Gökçay*, Haluk Çabuk*, İsmail Kalkar**, Ali

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Femur Cisim Kırıkları

Femur Cisim Kırıkları Femur Cisim Kırıkları Evrim Duman*, Yalım Ateş** Femur cisim kırığı tanımı, trokanter minörün beş santimetre altından, adduktor tüberkülün proksimaline kadar olan femur diafizindeki kırıkları içermektedir.

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR

KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR Prof.Dr.Cengiz ŞEN Op.Dr.Turgut AKGÜL İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı PERIPROSTETIK ASETABULUM KıRıKLARı

Detaylı

Trokanterik bölge kırıklarının tedavisinde PFN ile PFNA çivilerinin karşılaştırılması

Trokanterik bölge kırıklarının tedavisinde PFN ile PFNA çivilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 8():86-94, 03 doi:0.5/j.goztepetrh.03.086 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-56X Ortopedi ve Travmatoloji Trokanterik bölge kırıklarının tedavisinde ile A çivilerinin karşılaştırılması Mustafa

Detaylı

TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI

TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:63-71 ARAŞTIRMA MAKALESİ TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI RESULTS OF TIBIAL PILON FRACTURES TREATED WITH

Detaylı

Suprakondiler Femur Kırıklarında Minimal Invaziv Yaklaşım

Suprakondiler Femur Kırıklarında Minimal Invaziv Yaklaşım Mehmet S.Binnet, Esin Kayaoğlu Suprakondiler Femur Kırıklarında Minimal Invaziv Yaklaşım Mehmet S.Binnet, Esin Kayaoğlu Ideal eklem fonksiyonlan eklem yüzünün düzgünlüğüne, stabilitesine, doğru yük dağılımına

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler

Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):78-88 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.11 Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler

Detaylı

Çocuklarda intramedüller çivileme yap lan ulna k r klar nda proksimal ulna epifiz hasar n n de erlendirilmesi

Çocuklarda intramedüller çivileme yap lan ulna k r klar nda proksimal ulna epifiz hasar n n de erlendirilmesi Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2005;16(3):194-199 Çocuklarda intramedüller çivileme yap lan ulna k r klar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Femur boyun kırıklarının tedavisinde kanüllü vida ile dinamik kalça vidasının karşılaştırılması

Femur boyun kırıklarının tedavisinde kanüllü vida ile dinamik kalça vidasının karşılaştırılması JCEI / 2015; 6 (3): 256-262 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0529 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Femur boyun kırıklarının tedavisinde kanüllü vida

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Kırık Parça Sayısının İşlevsel Sonuçlara Etkisi

3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Kırık Parça Sayısının İşlevsel Sonuçlara Etkisi ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Ocak 2015 Ortopedi ve Travmatoloji / Orthopedics and Traumatology 3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

TOTAL KALÇA PROTEZĠ CERRAHĠSĠ

TOTAL KALÇA PROTEZĠ CERRAHĠSĠ TOTAL KALÇA PROTEZĠ CERRAHĠSĠ Kalça eklemi yüzeyinin yapay bir malzemeyle kaplanması işlemine Kalça Protezi Cerrahisi (KalçaArtroplastisi) adı verilir. Kireçlenme (Artroz), RomatoidArtrit gibi romatizmal

Detaylı

Orta ayak bölgesi çok parçal k r klar n n distraksiyon osteogenezi ile tedavisi

Orta ayak bölgesi çok parçal k r klar n n distraksiyon osteogenezi ile tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(2):130-135 Orta ayak bölgesi çok parçal k r klar n n distraksiyon osteogenezi ile tedavisi The treatment of comminuted midfoot

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi Göztepe Tıp Dergisi 28():-6, 203 doi:0.5222/j.goztepetrh.203.00 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-526X Ortopedi ve Travmatoloji Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

ÖZE T. FIELDING ve MAGLlATO subtrokanterik kırıkları 3 ayrı tipte değerlendirmiştir.

ÖZE T. FIELDING ve MAGLlATO subtrokanterik kırıkları 3 ayrı tipte değerlendirmiştir. ERişKiNLERDE SUBTROKANTERiK FEMUR KıRıKLARı VE CERRAHI SAGITIMI Orhan SÜREN., Emın AlıCı

Detaylı

Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi

Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi 168 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi A. Demirtaş / ve ark. Tibia cisim kırıkları tedavisi 2011; 2 (2): 168-174 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

1. Akpinar F, Küçükdurmaz F, Saglam N, Tekkesin M, Saka G, Ozer C. A newly designed proximal interlocking screw system at intramedullary nailing of

1. Akpinar F, Küçükdurmaz F, Saglam N, Tekkesin M, Saka G, Ozer C. A newly designed proximal interlocking screw system at intramedullary nailing of 1. Akpinar F, Küçükdurmaz F, Saglam N, Tekkesin M, Saka G, Ozer C. A newly designed proximal interlocking screw system at intramedullary nailing of the ulna. VI. Société Internationale de Chirurgie Orthopédique

Detaylı

Asimetrik iki tarafl travmatik kalça ç k : Olgu sunumu

Asimetrik iki tarafl travmatik kalça ç k : Olgu sunumu ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(2):182-186 Asimetrik iki tarafl travmatik kalça ç k : Olgu sunumu Simultaneous asymmetric bilateral traumatic hip dislocation:

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı