Su Ürünleri Yetiþtiriciliðinde Sera Sisteminin Kullanýmý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Ürünleri Yetiþtiriciliðinde Sera Sisteminin Kullanýmý"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2012 (3): ISSN Su Ürünleri Yetiþtiriciliðinde Sera Sisteminin Kullanýmý * Ünal ÖZ Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Akliman / Sinop * Sorumlu yazar: Tel: /3214, e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Use of The Greenhouse System in Aquaculture Water temperature peculiar to the species is one of the most important factors in aquaculture. Advantageous aspect of greenhouse structures is that the essential temperature for the product which is bred can be provided as stable and continuously through the year. Aquaculture in greenhouse structures has been a subject to some researches in those countries that have appropriate climatic conditions for greenhouse culture. There are limited studies about the subject in Turkey which has convenient climatic conditions for greenhouse. Not enough information about all of these studies has been obtained yet. There is a need for researches on different species and conditions. In this compilation article it is aimed to give hints for the future studies by examining the researches and sources about the subject. Keywords: Aquaculture, temperature management, greenhouse structures Özet Su Ürünleri yetiþtiriciliðinde türe özgü su sýcaklýðý en önemli faktörler arasýndadýr. Sera yapýlarýn avantajlý yönü yetiþtiriciliði yapýlan ürün için gerekli olan sýcaklýðýn yýl boyunca sabit ve sürekli olarak saðlanabilmesidir. Sera yapýlarda su ürünleri yetiþtiriciliði, sera yetiþtiriciliðine uygun iklim koþullarýna sahip olan ülkelerde bazý araþtýrmalara konu olmuþtur. Seracýlýða uygun iklim koþullarýna sahip olan Türkiye'de konu ile ilgili araþtýrma sayýsý kýsýtlýdýr. Yapýlan tüm bu araþtýrmalar ile henüz detaylý bilgiler elde edilememiþtir. Farklý türler ve koþullar üzerine yürütülen araþtýrmalara ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu derleme makalesinde konu ile ilgili araþtýrmalar ve kaynaklar incelenerek, yapýlacak olan araþtýrmalara fikir verilmesi amaçlanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, sýcaklýk kontrolü, sera yapýlar Giriþ Hayvansal veya bitkisel ürün yetiþ- ve içerdiði A, B 1, B 2 ve D vitaminleri ile balýðýn, tiriciliðinde ana hedef, birim alandan maksimum kalp hastalýklarýndan depresyona kadar pek çok miktarda fayda saðlanmasýdýr. Yetiþtiriciliði hastalýðýn önlenmesinde önemli rolü vardýr yapýlacak türe özgü çevre koþullarýnýn düzen- (Baysal, 2002). lenmesi ve kontrol altýnda tutulabilmesi birim Sucul hayvanlarýn geliþiminde su sýcaklýðý alandan maksimum miktarda ürün alýnabilmesini en önemli unsurlardan biridir. Su sýcaklýðýnýn yýl saðlamaktadýr. boyunca sabit ve sürekli saðlanabilmesi, üretimin Temel besin maddelerimizden protein devamlýlýðý için önemlidir. Bundan dolayý, hava grubunda yer alan balýk, saðlýklý ve dengeli ve su koþullarýnýn dýþ koþullardan mümkün beslenmede kilit rol oynamaktadýr. Fosfor, olduðunca az etkilendiði sistemler kurulmasý kalsiyum ve iyot bakýmýndan zengin besin deðeri zorunludur. Bu yaklaþýmla bitkisel ürünlerin Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 Ünal / Yunus Arþ. Bül (3): üretiminde kullanýlan seralarýn, su ürünlerinin korunmasý (sýcaklýk, havalandýrma, ýþýk vb. gibi), üretimi için de ekonomik bir seçim olabileceði iþçilik ve üretim sisteminin planlanmasý dikkat bildirilmektedir (Fowler vd., 1997; Li vd., 2009; edilmesi gereken unsurlar arasýndadýr (Both, Zhu vd., 1998). 2005). Sera yapýlarý, büyüklüklerine göre büyük, Seralarýn Tanýmý ve Genel Özellikleri orta ve küçük seralar olarak sýnýflandýrýldýklarý Seralar tüm yýl boyunca ürün alýnabilen, gibi, kuruluþ biçimlerine göre bireysel (tekil, tek içinde hareket edilebilen yapý elamanlarý olarak çatýlý), blok ve bitiþik sera yapýlar olmak üzere üçe tanýmlanmaktadýr (Üstün ve Baytorun, 2003). ayrýlmaktadýr (Þekil 1). Çatý þekillerine göre sera Sera içindeki çevre þartlarýnýn istenildiði gibi yapýlar basit çatýlý, beþik çatýlý ve yuvarlak çatýlý kontrol edilebilmesi ve düzenlenmesi, dýþ çevre olarak adlandýrýlmaktadýr. Basit çatýlý seralar tek þartlarýndan etkilenmeden yýl boyunca üretim yüzeyli ve seranýn bir duvara dayanmasý ile yapabilme ve pazara sunma imkaný vermektedir. yapýlmaktadýr. Bu seralarýn kuzey tarafý duvar Sera içerisinde yetiþtirilen ürün, dýþ çevre olarak yapýlmalýdýr. þartlarýnda olduðu gibi, düþük ve yüksek Beþik çatýlý seralarda iki çatý yüzeyi sýcaklýktan, fazla ve yetersiz ýþýktan, nispi bulunmaktadýr. Bu tip seralar doðu-batý nemden, kar, yaðmur, dolu ve rüzgar gibi iklim doðrultusunda kurularak daha fazla ýþýk almasý olaylarýndan etkilenmemektedir (Anonim, saðlanmaktadýr. Blok seralarda beþik çatýlar 2007a; Yüksel, 2004). birleþtiði için M tipi çatý þekli oluþmaktadýr. Sera planlanýrken, alan seçimi ve ulaþým Yuvarlak çatýlý seralarda güneþ ýþýðýndan en fazla durumu, ideal ýþýk alýmý için uygun konumun oranda yararlanýlmaktadýr. Bu seralarda örtü belirlenmesi, kar ve rüzgar gibi kötü hava malzemesi plastik materyaldir. Yuvarlak çatýlý koþullarýna karþý dayanýklýlýk, uygun kaplama seralar bireysel olabileceði gibi blok olarak da materyalinin belirlenmesi, enerji koruma inþa edilebilmektedir (Anonim, 2007a; Yüksel, faktörünün hesaplanmasý, çevre þartlarýnýn 2004). Þekil 1. Tekil, blok ve bitiþik sera (Çanakçý ve Acarer, 2009) beton iskeletli seralar, alüminyum iskeletli seralar, suni elyaf iskeletli seralar ve hava þiþirmeli seralardýr. Seralarda eskiden beri iskelet malzemesi olarak ahþap kullanýlmaktadýr; ancak çabuk çürümesi nedeniyle yerini diðer malze- melere býrakmýþtýr. Demir iskelet malzemeleri dayanaklýdýr; ancak dayanýklýlýðýnýn artýrýlmasý Sera yapýlar temel, iskelet ve örtü malzemesi olarak 3 ana kýsýmdan oluþmaktadýr. Temel, kolonlarla kendi üzerine gelen seranýn tüm yükünü taþýyabilmelidir (Anonim, 2010a). Ýskelet malzemesinin cinsine göre sera yapýlar deðiþik çeþitlere ayrýlmaktadýr. Bunlar; ahþap iskeletli seralar, demir iskeletli seralar,

3 26 Ünal / Yunus Arþ. Bül (3): için düzenli olarak macunlanmasý ve boyanmasý Ýtalya, Ýspanya, Fransa, Ýsrail, Yunanistan olarak gerekmektedir. Beton, iskelet malzemesinden sýralanmaktadýr. Bu kuþakta sera yetiþtiriciliði, çok, sera temel ve dikmelerinde kullanýlabilmekle genel olarak soðuk aylara yöneliktir. Bu kuþakta birlikte diðer iskelet malzemeleriyle birlikte de yapýlan seracýlýkta yatýrým maliyetleri düþük, örtü kullanýlabilir. Son yýllarda, hafif ve dýþ hava materyali plastik ve ýsýtma asgari düzeydedir. koþullarýndan pek etkilenmeyen alüminyum, Ýþletme giderleri az, iþçilik daha ucuzdur. Üretim iskelet malzemesi olarak kullanýlmaya baþlan- teknolojisi, verim ve kalite, serinsoðuk iklim mýþtýr; fakat oldukça pahalýdýr. Bunun yaný sýra kuþaðýndakine göre daha düþüktür (Anonim, þiþirme seralar da mevcuttur, ancak dýþ 2007a; Yüksel, 2004). etkenlerden çok çabuk etkilendikleri için pratikte Ülkemizde seracýlýk, diðer ülkelere oranla fazla kullanýlmamaktadýrlar (Anonim, 2007a; yeni bir uygulama durumundadýr. Seracýlýðýn Yüksel, 2004). ülkemizdeki geliþimine bakýldýðýnda ilk Örtü malzemesi yönünden sera yapýlar; geliþmelerin Ege Bölgesi'nde, Ýzmir ve çevrecam, plastik, suni elyaf ve plexyglass seralar sinde baþladýðý, daha sonra güneye ve doðuya olarak adlandýrmaktadýr. Camlar kalýnlýklarýna ve doðru Akdeniz sahil þeridini içine alacak þekilde tel içermelerine göre sýnýflara ayrýlýr. Camlarýn geniþlediði görülmektedir. Ülkemizde en çok sera ýþýk geçirgenliði ve dayanýklýlýðý avantajlý varlýðýna sahip bölge Akdeniz Bölgesi ve bu taraflarý, pahalý oluþlarý ise dezavantajlý bölgede de Antalya ili ve çevresidir (Üstün ve taraflarýdýr. Plastik örtülü sera yapýlar gittikçe Baytorun, 2003). yaygýnlaþmaktadýr. En çok kullanýlan plastikler Günümüzde, ülkemizde toplam PE (polietilen) ve PVC (polivinilklorür)'dir. ha'lýk alanda örtü altý yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Plastikler dýþ etkilerden çabuk etkilenmekte ve Antalya ili toplam örtü altý alaný ha'dýr. yýrtýlmaktadýr. Ömürleri 6 ay ile 2 yýl arasýnda Ülkemiz cam sera alanlarýnýn %81.3'ü (5.469 ha), deðiþmektedir. Dünyada son yýllarda kullanýmý plastik sera alanlarýnýn %47.9'u (8.192 ha) ve artan diðer bir malzeme suni elyaf malzeme olup, plastik tünel alanlarýnýn %11.7'si (2.709 ha) sert ve tabakalar þeklindedir. PVC levhalardan Antalya ilinde bulunmaktadýr (TÜÝK, 2005). sertleþtirilmiþ olanlarý, þeffaf örtü malzemesi Bölgenin coðrafik ve iklim yapýsýnýn uygun olarak kullanýlmaktadýr. Tek ve çift katlý olarak olmasý, sahil þeridi boyunca seracýlýðýn satýlan akrilik camlar dayaným yönünden cama yayýlmasýnda önemli bir etken olmuþtur. Sera göre daha iyidir. Kullaným aþamasýnda kolay alanlarýnda, sebze üretimi baþta olmak üzere süs kesilme, delinme, yontulma ve yapýþtýrýlma gibi bitkileri, fide ve meyve yetiþtiriciliði yapýlüstünlükleri vardýr (Yüksel, 2004). maktadýr (Çanakçý ve Akýncý, 2007). Dünya genelinde sera yetiþtiriciliði en çok Tarým uygulamalarýnda olduðu gibi ABD, Japonya ve Hollanda'da yapýlmaktadýr. seracýlýðýn su ürünleri yetiþtiriciliði sektöründe de Seralarýn %78'inde çiçek üretimi gerçekleþ- kullanýmý mümkündür. Seralarda su ürünleri tirilmektedir. Avrupa sera yetiþtiriciliði bakýmýn- yetiþtiriciliði, tarým ürünlerinde olduðu gibi dan ilk sýrada yer alan ülke Hollanda, soðanlý ve kontrollü koþullarda ve tüm yýl boyunca üretimin yumrulu çiçek üretiminde öncülük yapmaktadýr. saðlanmasý ve birim alandan elde edilen ürünün Ýspanya, Fransa ve Ýtalya gibi ülkelerde arttýrýlmasý maksadýyla yapýlmaktadýr. seracýlýkta plastik seralar kullanýlmaktadýr Sera tipi havuzlar çeþitli sýcaklýk kaynaklarý (Anonim, 2007a; Yüksel, 2004). ile ýsýtýlabileceði gibi hiç ýsýtma yapýlmadan da Türkiye'nin de içinde bulunduðu ýlýman- üretim yapmak mümkündür. Bölgesel olarak sýcak iklim kuþaðýnda bulunan ülkeler Japonya, mevcut olan jeotermal enerji, güneþ enerjisi, gibi

4 Ünal / Yunus Arþ. Bül (3): ekonomik sýcaklýk kaynaklarý seralarýn ýsýtýlmasý araþtýrmada, açýk ve sera tipi havuzlardaki su için kullanýlabilmektedir (Klemetson ve Rogers, sýcaklýðý deðerlerinin sýrasýyla 27.7±0.7ºC ve 1985; Mohapatra vd., 2007; Sarkar ve Tiwari, 30.8±1ºC olduðu tespit edilmiþtir. Ayný çalýþ- 2005; Tiwari vd., 2006). Türkiye'de sera mada sera tipi havuzlardaki aðýrlýk artýþý 0.03 g' yetiþtiriciliðinin, güneþ enerjisi, jeotermal enerji dan 9.9±6.5 g' a ulaþýr iken, açýk havuzlarda bu veya endüstriyel kuruluþlarýn atýk soðutma suyu miktarýn 3.7±1.6 g' da kaldýðý belirlenmiþtir. sýcaklýðýndan faydalanýlarak yapýlabileceði Endler (1980), sera tipi ve açýk havuzlarda bildirilmektedir (Baþçetinçelik ve Öztürk, 2003; üretilen lepistes balýklarýnýn renkli beneklerinin Daðdaþ ve Öztürk, 2003; Erden, 2005; Yakut vd., birbirine yakýn özellikte olduðunu belirlemiþtir. 1993). Ülkemiz, dünyada jeotermal ýsý Tiwari vd. (2006), sera tipi ve açýk uygulamalarýnda 5. sýrada bulunmaktadýr. havuzlarýn sazan balýðýnýn yetiþtiriciliði üzerine Ülkemizde sýcaklýklarý bölgelere göre 102 ºC'yi etkilerini inceledikleri araþtýrmada, sera tipi aþan 900'ün üzerinde jeotermal kaynak ve havuzlardaki ürün miktarýnýn açýk havuzlara iþletilebilir 140 saha bulunmaktadýr. Dünyadaki oranla daha fazla olduðu ve su sýcaklýðý jeotermal enerjinin doðrudan kullaným uygula- deðerlerinin ise ºC daha yüksek olduðu malarýnýn %16'sý akuakültür faaliyetlerinde belirlenmiþtir. kullanýlmaktadýr. Ülkemizde de akuakültürün Khan vd. (2004), kapalý ve açýk tip geliþtirilmesinde jeotermal enerjinin büyük havuzlarýn bir Cyprinidae türü olan rohu (Labeo katkýsý olabileceði bildirilmektedir (Erden, 2005). rohita)' nun yetiþtiriciliði üzerine etkilerini Güneþ enerjisinin kullanýmý açýsýndan da oldukça inceledikleri araþtýrmada, deneme baþlangýcý önemli bir potansiyele sahip bölgelerimiz aðýrlýðý 4.60±0.03 g ve 4.59±0.02 g olan bulunmaktadýr (Baþçetinçelik ve Öztürk, 2003). balýklarýn deneme sonunda sýrasýyla; açýk Ilýk su koþullarýnda yetiþtiriciliði yapýlan havuzlarda 52.50±4.10 g, kapalý havuzlarda ise sazan, karides, tilapia, yýlan balýðý, kedi balýðý, 128±53 g aðýrlýða kadar ulaþabildiðini tespit akvaryum balýklarý ve süs bitkileri yanýsýra ýlýk su etmiþlerdir. balýklarý ve kabuklu su canlýlarý gibi su Mohapatra vd. (2007), güneþ ýsýtmalý sera canlýlarýnýn seralarda üretimi üzerine yapýlan havuzlarda ve açýk havuzlarda sazan ve karides araþtýrmalar, sera yapýlarýn su ürünleri üretiminde polikültür yetiþtiriciliðini araþtýrmýþlardýr. Kýþ deðerlendirilebileceðini göstermektedir. periyodu süresince yürütülen deneme sonunda Tiwari ve Sarkar (2006), sera tipi ve açýk sera havuzlarda ürün miktarý, sazan için havuzlarýn Labeo rohita'nýn yetiþtiriciliði üzerine kg/ha/yýl ve karides için etkilerini inceledikleri araþtýrmada, açýk kg/ha/yýl, açýk havuzlarda ise sazan için havuzlardaki ürün miktarýnýn 0,28 kg/m iken, kg/ha/yýl ve karides için kg/ha/yýl 3 sera tipi havuzlarda bu miktarýn 0,58 kg/m 'e olarak belirlenmiþtir. Yaþama oraný ise serada kadar yükseldiðini tespit etmiþlerdir. sazan için %86, karides için %17.6 iken, açýk Gosh vd. (2008), sera tipi ve açýk havuzlarda sazan için %75 ve karides için %14 havuzlarda üretilen balýk miktarýnýn sýrasýyla olarak tespit edilmiþtir kg/m ve kg/m olarak, su sýcaklýðýnýn Kaunda vd. (2007), tilapia yetiþtiriciliðinde ise ºC ve ºC olarak tespit þeffaf plastik kaplamanýn etkisinin incelendiði 90 edildiðini bildirmiþlerdir. günlük deneme sonunda balýklarýn, üzeri kapalý Lavitra vd. (2010)'nýn, sera tipi ve açýk olmayan havuzda 27.68±0.62 g, %50'si kapalý havuzlarda deniz hýyarý (Holothuria scabra)' nýn havuzlarda 32.88±0.83 g ve %80'i kapalý yetiþtiriciliði üzerine etkilerini inceledikleri havuzlarda ise 40.93±1.20 g olduðu tespit edil-

5 28 Ünal / Yunus Arþ. Bül (3): miþtir (P<0.05). Sýcaklýk deðerleri %80'i kapalý miktarlarda akvaryum bitkisi yetiþtirildiði havuzda ± 0.19 ºC ve %50'si kapalý havuzda bildirilmektedir. Hollanda`daki üretim tesis ±0.21ºC ve kapalý olmayan havuzda ise lerinde 240 çeþit bitki türü yetiþtirilerek piyasaya ± 0.21 ºC olarak belirlenmiþtir (P<0.05). sunulmaktadýr. Hollanda`dan yýlda 2-3 milyon Abdell (2008), tilapia balýklarýnýn dolar tutarýnda akvaryum bitkisi ithal edildiði kýþlatýlmasý üzerine %75 ve %100'ü polietilen bildirilmektedir (Hekimoðlu, 2006). örtü ile kapalý, farklý derinlikleri olan havuzlarýn Türkiye'de sazan, karides, tilapia, yýlan etkisinin araþtýrýldýðý denemede, 150 gün sonunda balýðý, kedi balýðý, süs balýklarý ve bitkileri gibi %100 kapalý olan havuzlarda büyüme ve yaþama ýlýk su balýklarý ve kabuklularýnýn yetiþtirioranýnýn diðer havuzlardan çok daha yüksek ciliðinde sera sistemleri kuluçka, büyütme ve olduðunu belirlemiþtir. kýþlatma amacýyla kullanýlabilir (Zhu vd., 1998). Akvaryum balýklarý kadar akvaryum Su ürünleri yetiþtiriciliðinde kullanýlan sera bitkilerinin de önemli bir pazar potansiyeli yapýlar, çoðunlukla tünel biçiminde ve plastik bulunmaktadýr. Almanya, Hollanda ve Danimar- kaplamalýdýr (Þekil 2). ka`da su kaynaklarýnda kurulan seralarda önemli Þekil 2. Seralarda su ürünleri yetiþtiriciliði (Anonim, 2007b; Anonim, 2008; Anonim, 2009a; Anonim, 2009b). Antalya Kepez Su Ürünleri Araþtýrma yetiþtiriciliðinde kesintisiz üretim yapmak ancak Ünitesi'nde bazý akvaryum balýklarýnýn yetiþ- sera oluþturarak kýþýn yavru bakýmý ve anaç temini tiriciliði seralarda yapýlmaktadýr (Anonim, yaparak ve gelecek yaza hazýrlýk yapmak þartýyla 2007b). Yine Türkiye'nin en büyük akvaryum gerçekleþtirilebilmektedir (Tekelioðlu vd., 1992). balýklarý üretim merkezi olan Ordas (Ýzmir), 2000 Serada yetiþtiriciliðin baþka bir avantajý ise, 2 m 'lik seralarda üretim yapmaktadýr (Anonim, hastalýk kontrolü üzerine olabilir. Vonshak 2006a). Bergama'da Türkiye'nin ilk yýlan balýðý (1992), spirulina yetiþtiriciliðinde kapalý havuztesisinin jeotermal enerjinin kullanýldýðý seralarda larda yapýlmasýnýn uygun sýcaklýðýn elde yapýlmasýnýn planlandýðý bildirilmektedir edilmesine yardýmcý olabileceði gibi, bulaþma (Anonim, 2006b). ihtimalinin azaltýlmasý dolayýsýyla hastalýk Türkiye gibi subtropik iklim kuþaðýna sahip kontrolüne de yardýmcý olabileceðini bildirolan ülkelerde tilapia yetiþtiriciliðinin en önemli mektedir. dar boðazý kýþ þartlarýdýr. Su sýcaklýðý seviyesinin Sonnenholzner ve Calderon (2004), karides 9-12 C'lere indiði dönemlerde tilapia önemli yetiþtiriciliðinde, sera tipi havuzlarda beyaz düzeyde zarar görmektedir. Düþük su sýcaklýðýnda benek hastalýðýnýn kontrolünün açýk havuzlara beslenemeyen ve dolayýsýyla tüm enfeksiyon oranla daha iyi olduðu ve bu havuzlarda su etmenlerine maruz kalan tilapia kýsa bir sürede sýcaklýðýnýn 3-5 C düzeyinde daha yüksek enfekte olarak ölmektedir. Bu nedenle tilapia seyrettiðini bildirmektedir.

6 Ünal / Yunus Arþ. Bül (3): Su sýcaklýðýnýn ideal koþullarda tutulmasý, lar / kur. (Eriþim tarihi: ). Anonim, 2007b. hayvanlarýn büyümesinde, üremesinde ve /showthread (Eriþim tarihi: ) hastalýklarýnýn kontrolünde oldukça önemli bir Anonim, Seracýlýðýn ürün yetiþtiriciliðinde stellenbosch1_jpg (Eriþim tarihi: avantaj yaratan etkisi çevre koþullarýnýn ). deðiþkenliðinin azaltýlmasýdýr. Kurulum ve ýsýtma Anonim, 2009a jpg -_ _ fish066_ jpg (Eriþim gibi iþlemler ekonomik olarak saðlanabildiði tarihi: ). bölgelerde seralarda su ürünleri yetiþtiriciliði Anonim, 2009b. www. klamathbucketbrigade.org / H&N _ avantajlý bir yöntem olarak karþýmýza çýkmak- Fishfarming (Eriþim tarihi: ). tadýr. Anonim, 2010a. www. tarimsalhaber.com/sera.htm. (Eriþim tarihi: ). Türkiye'de Akdeniz, Ege, Marmara ve Baþçetinçelik, A. ve Öztürk, H.H Sera Isýtmasý Ýçin Karadeniz Bölgesi ile uygun mikro klima özelliði Güneþ Enerjisinin Depolanmasý. TMMOB Makine gösteren bölgeler seracýlýk için uygun alanlardýr Mühendisleri Odasý, Güneþ Enerji Sistemleri (Yüksel, 2004). Bu bölgeler ayný zamanda, güneþ Sempozyumu ve Sergisi, Haziran, Baysal, A Beslenme. Hatipoðlu Yayýnevi, Ankara. enerjisi, jeotermal enerji ve atýk soðutma suyu Both, A.J Creating a Master Plan for Greenhouse sýcaklýðýndan faydalanýlabilen alanlardýr ve bu Operations. Rutgers NJAES Cooperative sistemlerden sera ýsýtmasý için yararlanýla- Extension, E221, 8pp. bilmektedir. Çanakçý, C. ve Acarer, S Jeotermal Enerji ile Sera Bu konu ile ilgili yapýlacak araþtýrmalarýn Isýtma Sistemleri Tasarým Esaslarý. TMMOB Makine Mühendisleri Odasý, IX. Ulusal Tesisat sayýsý arttýkça konu ile ilgili eksikliklerin Mühendisliði Kongresi ve Sergisi 6-9 Mayýs, 115- giderilebileceði ve çok daha verimli üretim 125. yapýlabileceði düþünülmektedir. Gelecek yýllarda Çanakçý, M. ve Akýncý, Ý Antalya Ýli Sera Sebze küresel ýsýnmaya baðlý olarak iklim koþullarýnda Yetiþtiricilinde Modern ve Geleneksel Sera Ýþletmelerinin Kýyaslanmasý, Tarýmsal Mekanioluþabilecek deðiþiklikler, yetiþtiricilik yolu ile zasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabý, 5-6 elde edilen su ürünlerine duyulan ihtiyacýn ve Eylül, Kahramanmaraþ, dolayýsýyla verilen önemin daha da artmasýna Daðdaþ, A. ve Öztürk, R Jeotermal Enerjiden neden olacaktýr. Yetiþtiricilik için elveriþli çevre Akuakültür Uygulamalarýnda Yararlanmak. koþullarýnýn saðlanabilmesi ve kontrolü üzerine Tesisat Mühendisliði, Kasým-Aralýk, Endler, J.A Natural Selection on Color Patterns in avantajlarý olan sera sistemlerinin, olasý iklim Poecilia reticulata, Evolution, 34 (1): deðiþikliði koþullarýnda istenilen çevre þartlarýnýn Erden, O Türkiye'de Akuakültür Faliyetlerinde saðlanmasý hususunda da fayda saðlayacaðý Jeotermal Enerji Kullanýmý. Aquademi , düþünülmektedir. net./usg/usg2005/y/y09. pdf, Fowler, P.A., Bucklin, R.A., Baird, C.D., Chapman, F.A. ve Watson, C.A Comparison of Energy Needed Kaynaklar to Heat Greenhouse and Insulated Frame Buildings Used in Aquaculture. University of Florida. IFAS Abdell, A.M.M Effects of over-wintering and water Extension. CIR1198. depth on growth performance of nile tilapia Gosh, L., Tiwari, G.N., Das, T. ve Sarkar, B th (Oreochromis niloticus). 8 International Modeling the Thermal Performance of Solar symposium on Tilapia in Aquaculture, Heated Fish Pond: An Experimental Validation. Anonim, 2006a. (Eriþim Asian Journal of Scientific Research, 1(4): 338- tarihi: ) Anonim, 2006b. www. alomaliye. com /ekonomi / bergama. Hekimoðlu, M.A Akvaryum Sektörünün Dünyadaki html (Eriþim tarihi: ). ve Türkiye'deki Genel Durumu. E.Ü. Su Ürünleri Anonim, 2007a. Dergisi, 23 (1/2):

7 30 Ünal / Yunus Arþ. Bül (3): Kaunda, E.K.W., Anderson, J.L., Kangombe, J. ve Jere, Koþullarýnda Deðiþik Stoklama Oranlarýnýn W.W.L Effect of Clear Plastic Pond Sheeting Tilapialarýn Geliþme Yetenekleri Üzerine Etkileri. on Water Temperature and Growth of Tilapia XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran, rendalli in Earthen Ponds. Aquaculture Research, Elazýð, : Doi: /j Tiwari, G.N. ve Sarkar, B Energy Inputs and Fish 791.x Yield Relationship for Open and Greenhouse Pond. Klemetson, S.L. ve Rogers, G.L Aquaculture Pond Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1(2): Temperature Modeling. Aquacultural Engineering, : Tiwari, G.N., Sarkar, B. ve Ghosh, L Observation of Khan, M.A., Jafri, A.K. ve Chadha, N.K Growth and Common Carp (Cyprinus carpio) Fry-Fingerlings Body Composition of Rohu, Labeo rohita Rearing in a Greenhouse During Winter Period (Hamilton), Fed Compound Diet: Winter Feeding (Agricultural Engineering International: the CIGR and Rearing to Marketable Size: J., Appl. Ichthyol., Ejournal) FB vol. VIII. May, : TÜÝK, Tarýmsal Yapý, Deðer, T.C. Baþbakanlýk Lavitra, T., Fohy, N., Gestin, P.G., Rasolofonirina, R. ve Türkiye Ýstatistik Kurumu. Eeckhaut, I Effect of Water Temperature on Üstün, S. ve Baytorun, A.N Sera Projelerinin the Survival and Growth of Endobenthic Hazýrlanmasýna Yönelik Bir Uzman Sistemin Holothuria scabra (Echinodermata: Holot- Oluþturulmasý, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, huroidea) Juveniles Reared in Outdoor Ponds. SPC 6(1): Beche-de-mer information Bulletin, 30: Vonshak, A Microalgal Biotechnoloyg: Is it an Li, S., Willits, D.H., Browdy, C.L., Timmons, M.B. ve Economical Success: Da Silva EJ, Ratledge C., Losordo, T.M Thermal Modelling of Sasson A. Eds. Biotechnology: Economic and Greenhouse Aquaculture Raceway Systems. Social Aspects. Cambridge University; 1992: pp Aquacultural Engineering, 41: (Alýnmýþtýr: Göksan, T., Zekeriyaoðlu, A. ve Mohapatra, B.C., Singh, S.K., Sarkar, B., Majhi, D. ve Ak, Ý The Growth of Spirulina platensis in Sarangi, N Observation of Carp Polyculture Different Culture Systems under Greenhouse with Giant Freshwater Prawn in Solar Heated Fish Condition. Turk J. Biol. Tübitak, 31: Pond. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Yakut, A.K., Doðan, Z.A. ve Fiþek, S Soðuk Hava 2(2): Deposunun Atýk Isýsýndan Yararlanarak Bir Sarkar, B.ve Tiwari, G.N Thermal Modeling of a Seranýn Isýtýlmasý ve Isparta Ýline Uygulanmasý. Greenhouse Fish Ponds: System. Agricultural Mühendis ve Makine, cilt: 34, sayý: 397, Þubat, 34- Engineering Ýnternational: the CIGR Ejournal. 40. Manuscript BC Vol. VII. October, 18p. Yüksel, A.N Sera Yapým Tekniði. Hasad Yayýncýlýk Sonnenholzner, S. ve Calderon, J Greenhouse Limited Þirketi, 287s. Systems Promising Technique Against WSSV in Zhu, S., Deltour, J. ve Wang, S Modelling the Ecuador. Global Aquaculture Advocate, Feb., 64- Thermal Characteristics of Greenhouse Ponds 65. Systems, Elsevier Sciences, Aquacultural Tekelioðlu, N., Dikel, S. ve Ülger, S Laboratuar Engineering, 18:

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 65-69 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Derleme Review Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý 1 1 1 1* Ýlhan Olcay PERVÝN,Merve AYDINER,Ahmet Kaan KARAMANOÐLU, Çaðdaþ GÖKTEPE,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Comparision Of Spirulina (Spirulina Platensis) And Diet Trout Feed On The Mortality (Survival) Rate Of Nile Tilapia Juveniles During Overwintering

Comparision Of Spirulina (Spirulina Platensis) And Diet Trout Feed On The Mortality (Survival) Rate Of Nile Tilapia Juveniles During Overwintering KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1 Comparision Of Spirulina

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN TARIMSAL MEKANÝZASYON DÜZEYÝ * GÖSTERGELERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI. Osman GÖKDOÐAN

TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN TARIMSAL MEKANÝZASYON DÜZEYÝ * GÖSTERGELERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI. Osman GÖKDOÐAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 202; 9(2) : - 4 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 202; 9(2) : - 4 Araþtýrma / Research TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN TARIMSAL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hilal KARGIN YILMAZ Doğum Tarihi: 31 /03 /1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Zootekni Trakya Üniversitesi 1989 Ziraat Fakültesi

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

TÜRKÝYEDE JEOTERMAL ENERJÝ ARAMALARI VE POTANSÝYELÝ

TÜRKÝYEDE JEOTERMAL ENERJÝ ARAMALARI VE POTANSÝYELÝ TÜRKÝYEDE JEOTERMAL ENERJÝ ARAMALARI VE POTANSÝYELÝ GÝRÝÞ : Dr. ALÝ KOÇAK Jeoloji Yük. Müh. MTA Genel Müdürlüðü, Enerji Dairesi Tel: 312 2873430/1273, Fax No: 312 2853619, e-mail: kocak@mta.gov.tr Dünyada

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı