Nr /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nr /"

Transkript

1 Nr /

2 Nr / RAPORT privind starea învăţământului din judeţul Maramureş în anul şcolar I. ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂŢARE EVALUARE A. CONTEXTUL NORMATIV - INSTITUŢIONAL ŞI REFORMATOR CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI În perioada anului şcolar , activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi anume: - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; - LEGEA privind asigurarea calităţii educaţiei; - Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; - O.M.E.C.T.S. nr. 5547/ , privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar; - Regulamentul - cadru de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare; - Programul de Guvernare , capitolul Politici în domeniul Educaţiei; - Raportul I. S. J. Maramureş privind starea învăţământului în anul şcolar 2015/2016; Domeniul Curriculum şi Inspecție Școlară al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi-a fundamentat activitatea valorificând ideile cuprinse în actele normative de mai sus, având ca obiective principale evaluarea calităţii serviciilor educaţionale 1

3 furnizate de unităţile de învăţământ, evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadrele didactice şi de către elevi. Inspecţia şcolară rămâne instrumentul important de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu informaţii din alte surse, asigură o imagine clară a stării învăţământului la nivelul judeţului şi suport pentru acţiunile viitoare de reglare. Graficele unice ale acţiunilor de îndrumare, evaluare şi control din semestrele I și II ale anului şcolar au vizat cu predilecţie menţinerea unui echilibru între inspecţiile generale, cele tematice şi cele de specialitate. Criteriile care au stat la baza întocmirii acestor grafice au fost: - intervalul scurs între două inspecţii generale / tematice dintr-o unitate de învăţământ - semnalarea unor deficienţe în activitatea unităţilor de învăţământ referitoare la derularea procesului didactic, calitatea activităţii manageriale, conflicte între directori şi cadre didactice, disfuncţii pe relaţia cu comunitatea, sesizări şi reclamaţii - formarea continuă a cadrelor didactice B. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ DIN PERSPECTIVA INSPECŢIEI ŞCOLARE 1. Domeniile activităţii de inspecţie şcolară În activitatea de inspecţie şcolară s-au avut în vedere principalele domenii de activitate: - activitatea de ansamblu a unităţilor de învăţământ, prin inspecţia şcolară generală; - activitatea unor servicii-compartimente specializate; - activitatea pe una sau mai multe arii curriculare; - activitatea comisiilor metodice; - activitatea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; - activitatea de performanță desfășurată în centrele de excelență; - managementul unităţilor de învăţământ; - derularea programelor naționale privind accesul la educație (Laptele și cornul, Bani de liceu, Rechizite școlare și Decontarea navetei) 2. Principalele obiective ale inspecţiei şcolare au fost: 2

4 - sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de predare, învățare, evaluare și a procesului managerial; sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii standardelor de performanță de către elevi; - evaluarea calității aplicării curriculum-ului național și a curriculum-ului local, a activităților extracurriculare, a calității serviciilor educaționale - a ofertei educaționale, a managementului școlar, a activității personalului din unitățile de învățământ; creșterea calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii standardelor de performanță de către cadre didactice și preșcolari/elevi; - determinarea concordanței dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ, comisiei/catedrei metodice etc.), evaluarea externă și situația reală din unitatea școlară; - monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluare Națională, Bacalaureat, Evaluări periodice la clasa a II-a, clasa a IV-a și clasa a VI-a); - evaluarea conlucrării unității de învățământ cu părinții/reprezentanții comunității locale, a modului în care aceștia sunt implicați în viața școlii 3. Funcţiile activităţii de inspecţie şcolară avute în vedere: - diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ la nivel judeţean; - planificarea şi organizarea sistemului de învăţământ; - orientarea şi îndrumarea metodologică a cadrelor didactice; - monitorizarea eliminării disfuncţiilor şi aplicarea planurilor de remediere stabilite în urma inspecţiei şcolare. 4. Finalităţile activităţii de inspecţie şcolară - eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; - sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi atitudinii pozitive a acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala; - ameliorarea proceselor de predare învățare, respectiv de educație, toate reflectate în rezultate mai bune; - consilierea conducerii unităţilor de învăţământ în vederea realizării unui management de calitate; 3

5 - îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale la nivelul întregii comunităţi; - aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare. 5. Analiza procesului de predare - învăţare, constatări, aprecieri şi soluţii de remediere Constatările pe care le prezentăm în continuare în materialul de analiză a stării învăţământului pentru anul şcolar au la bază rapoartele de inspecţie ale inspectorilor şcolari. 5.1 Tipuri de inspecții realizate: inspecții tematice; inspecții de specialitate; inspecții școlare generale. 5.2 Inspecții tematice Obiectul principal al inspecţiilor tematice a fost o secvenţă particulară/un aspect a/al activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar sau a/al activităţii personalului acestora, în special a/al activităţii cadrelor didactice care deservesc aceste instituţii. Scopul inspecţiilor tematice a fost colectarea şi analizarea informaţiilor în vederea valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme ale școlii. Inspecţiile tematice s-au derulat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Maramures, conform Graficului de monitorizare și control la nivelul județului. Constatări/aprecieri: - Existenţa documentelor de proiectare şi planificare a activităţii manageriale desfăşurate în unitatea şcolară; - Proiectarea managerială este realizată prin documente specifice: PDI/PAS, planuri manageriale anuale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, cu definirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung; - PDI, planurile manageriale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, rapoartele de activitate ale unităţii şcolare şi ale echipelor manageriale, raportul de evaluare internă al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt prezentate în Consiliile profesorale, în conformitate cu procesele-verbale ale întâlnirilor; 4

6 - Rapoartele realizate cu prilejul inspecţiilor tematice conţin aprecieri şi recomandări cu privire la activitatea unităţii şcolare şi a echipei manageriale; - Diagnoza este realizată prin metode specifice: analiza SWOT, PESTE, iar evaluarea şi monitorizarea obiectivelor propuse din planurile manageriale cuprinde indicatori de realizare măsurabili; - Componenţa Consiliilor de administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost stabilită în cadrul Consiliilor profesorale, cu respectarea legislaţiei în vigoare; - Consiliile de sprijin funcţionează pe baza unor planificări, există convocatoare ale şedinţelor, sunt emise hotărâri ale Consiliilor de administraţie; - Activitatea serviciilor auxiliare este coordonată corespunzător; - Elevii şi părinţii sunt informaţi permanent privind metodologiile de desfăşurare a examenelor naţionale; - Directorii şi responsabilii comisiilor coordonează corespunzător domeniile din sfera de competenţă, stimulează lucrul în echipă şi creează un climat eficient de muncă şi de responsabilitate. Recomandări generale: - Conferirea cadrului oficial tuturor documentelor din unitatea de învăţământ; - Respectarea termenelor şi cerinţelor formulate în raportările transmise către ISJ Maramureș; - Revizuirea Regulamentelor de ordine interioară şi inserarea categoriilor de dispoziţii, în conformitate cu prevederile din Codul Muncii; - Completarea cu maximă responsabilitate a documentelor şcolare; - Respectarea tuturor etapelor precizate în legislația în vigoare, cu privire la evaluarea cadrelor didactice; - Realizarea demersurilor specifice pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu; - Respectarea procedurilor ce vizează transferurile elevilor; - Consultarea reală a elevilor şi a părinţilor în alegerea curriculumului la decizia şcolii; - Implementarea unui sistem de control managerial intern în conformitate cu legislaţia în vigoare; - Revizuirea şi aplicarea procedurilor privind asigurarea calităţii. 5

7 5.3 Inspecții de specialitate Obiectul principal al inspecţiilor de specialitate a fost activitatea didactică a educatorilor, institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar, profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori. Inspecţiile de specialitate au inclus: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), și alte forme de evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrelor didactice în domeniul de specialitate. Aspecte vizate: - Activitatea cadrului didactic (proiectare, predare învățare, evaluare, reglare/ remediere, diferențiere a demersului educațional); - Modernizarea practicilor didactice şi centrarea demersului didactic pe elev; - Consilierea cadrelor didactice inspectate în vederea diversificării ofertei educaționale a unităților școlare; - Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră. Constatări/aprecieri: - Cadrele didactice au făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecție corect întocmite, realiste, flexibile și ușor de transpus în practică; - Respectarea programei școlare în vigoare și preocupare pentru esențializarea și adaptarea conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor și la nivelul clasei; - Originalitatatea demersului didactic; - Creativitate în conceperea activităţilor; - Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor; - Gestionarea optimă a resurselor; - Asigurarea unui climat relaxat și motivant; - Utilizarea unor strategii de individualizare și diferențiere; - Accent deosebit pe realizarea aspectului formativ în cadrul lecţiei; - Lecţiile se desfăşoară într-un climat permisiv, încurajator, cu accent pe cooperare; 6

8 - Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea continuă; - Implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii; - Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare; - Unele documente şcolare preluate, fără a fi personalizate; - Dotarea necorespunzătoare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, CD player, casete, CD-uri), atât de utile studiului limbilor străine; - Insuficienta antrenare a elevilor în activităţi de evaluare şi autoevaluare; - Slabă preocupare pentru utilizarea A.E.L sau a altor softuri educaționale; - Anumită reţinere a cadrelor în a-şi autoanaliza activitatea didactică; - Preocupare redusă faţă de proiectarea didactică modernă, abordarea C.D.Ş.-urilor în special în scopul completării normei didactice. Recomandări generale: - Utilizarea strategiilor de tratare diferenţiată şi de abordare adaptată a parcursului didactic la particularităţile psihointelectuale şi de vârstă ale elevilor; - Stimularea creativității elevilor prin evidenţierea caracterului interdisciplinar al conţinuturilor; - Menţinerea caracterului aplicativ al activităţilor derulate. 5.4 Inspecții generale Inspecţiile şcolare generale desfășurate la cele șapte unităţi de învăţământ preuniversitar au reprezentat o activitate de evaluare generală a performanţelor celor trei categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcţionarea acestora. Obiectul principal al inspecţiilor şcolare generale realizate a fost întreaga activitate a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în calitate de furnizori direcți de servicii educaţionale. Scopul inspecţiilor şcolare generale l-a constituit: a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ, concretizată prin furnizarea rapoartelor de inspecţie; 7

9 b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. Constatări / Aprecieri - Echipele manageriale ale unităţilor de învăţământ au stabilit politicile de dezvoltare în acord cu strategiile educaţionale generale, au încercat să selecteze cele mai potrivite metode de aplicare a acestora şi să definească clar modalităţile de aplicare. - Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ utilizează destul de eficient resursele financiare pentru menţinerea şi dezvoltarea resurselor materiale şi umane. - Majoritatea deciziilor consiliilor de administraţie sunt în acord cu obiectivele strategice ale unităţilor de învăţământ şi cu legislaţia generală şi specifică în vigoare. - Directorii se interesează de trasarea şi menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare, cooperează bine cu Consiliul de administraţie şi cu personalul didactic, acceptând de cele mai multe ori un dialog constructiv. - Echipele manageriale monitorizează accesul la formarea continuă a resurselor umane, sunt interesate de formarea continuă a profesorilor, încurajează folosirea unor metode adecvate şi iniţiativele ce vizează ajustarea curriculumului. - Se consultă în general comunitatea locală şi părinţii şi se anticipează soluţii pentru a satisface în mare măsură aşteptările acestora. - Resursele financiare, materiale şi umane sunt subordonate procesului de învăţare, asigurând accesul egal la educaţie de calitate şi încurajând performanţele elevilor. - Responsabilii de catedre/comisii/compartimente lucrează conform obiectivelor stabilite în PDI/PAS şi raportează periodic îndeplinirea acestora. - Există uneori înregistrate reclamaţii şi sesizări la adresa echipei manageriale. - Şcolile încearcă să respecte legislaţia şi regulamentele privind curriculumul, evaluarea, finanţarea, drepturile elevilor şi protecţia acestora. - Programele şcolare constituie o bază epistemologică şi metodologică pentru majoritatea profesorilor; 8

10 - Majoritatea cadrelor didactice inspectate au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu programele şcolare; - În majoritatea cazurilor s-a constatat existența planificărilor didactice în context pedagogic deschis, acestea bazându-se pe angajarea a două criterii valorice axiomatice de anticipare și evaluare a rezultatelor activității didactice: 1. asigurarea corelației permanente dintre elev și clasă; 2. creșterea randamentului școlar prin valorificarea resurselor pedagogice existente; - Elaborarea unor scenarii didactice deschise, încadrate flexibil, în timp pedagogic determinat; - S-a constatat o bună pregătire de specialitate a majorităţii profesorilor şi interesul acestora pentru calitatea demersului didactic; - S-a remarcat, de asemenea, preocuparea profesorilor de a moderniza stilul tradiţional de predare, prin introducerea unor strategii şi metode moderne, prin dezvoltarea creativităţii. Se utilizează activități cu fişe de lucru, dezbateri, munca pe grupe etc. Utilizarea activităţilor şi a metodelor moderne ale gândirii critice se face în manieră echilibrată şi eficientă, prin alternanţă cu metodele tradiţionale. Lecţiile capătă astfel dinamism, elevii fiind constant implicaţi în realizarea sensurilor derivate din scenariile didactice; - Elevii sunt implicaţi activ în activităţile de învăţare, prin dialogul frontal euristic, prin munca în echipe, prin stabilirea de sarcini individuale, prin dezbateri etc; - Se pune accent pe predarea-învăţarea activ-participativă, elevii devin parteneri de dialog în actul didactic, sunt implicaţi şi responsabilizaţi. În general, actul de învăţare este responsabil, cu implicarea şi participarea tuturor elevilor, se lucrează şi diferenţiat, acolo unde este cazul, iar pe parcursul orelor asistate, majoritatea elevilor au făcut faţă sarcinilor de lucru, au fost capabili să se autocorecteze sau să înţeleagă greşeala sub îndrumarea profesorului, elevii se afla în zona proximei dezvoltari; - Majoritatea elevilor dovedesc competenţe, atitudini şi comportamente compatibile cu un proces educativ care să le permită inserţia într-o formă de continuare a studiilor Aspecte care trebuie ameliorate: - neaplicarea consecventă a unor prevederi a ROFUIP sau a celor din Regulamentul de ordine interioară; - strategiile didactice sunt uneori nesatisfăcătoare (se pune prea mare accent pe metodele clasice, predomină activităţile frontale în detrimentul celor individuale sau de grup, tratarea diferenţiată a elevilor este sporadică etc.) - nu sunt suficient promovate metodele complementare de evaluare (predomină metodele şi tehnicile clasice de evaluare), sunt cazuri în care nu există momente clare în lecţie în care profesorul să evalueze progresul realizat de elevi pe termen scurt (lecţie); 9

11 - elaborarea, în unele cazuri, în mod formal, a planurilor individuale de învăţare, fără relevanţă pentru progresul real al elevilor; - ponderea evaluării conţinuturilor şi nu a competenţelor; - slaba preocupare a cadrelor didactice pentru atragerea elevilor capabili de performanţe şcolare; - o problemă se constată în cazul claselor de la liceele tehnologice unde absenteismul este ridicat, elevii prezenţi manifestă puţin interes, nivelul lor de cuprindere este limitat. Unii profesori depun eforturi apreciabile pentru pregătirea acestora, concep fişe, adună materiale didactice, organizează ore de recuperare etc; - evaluarea de proces nu se valorifică suficient de reglator în proiectarea şi ameliorarea demersului didactic. Colectivele didactice şi conducerile şcolilor nu valorifică suficient evaluarea internă în cuantificarea progresului şcolar şi în reglarea /remedierea demersului didactic, iar strategiile didactice continuă să fie în unele catedre, cele tradiţionale, bazate pe rolul centrat al profesorului, explorând şi valorizând insuficient cunoştinţele anterioare în experienţa cotidiană a elevilor; - notele şi rezultatele slabe se observă doar la elevii care însumează un număr mare de absenţe; - sunt necesare activităţi posibile pentru focusarea intervenţiei remediale dupa cum urmeaza: 1. recuperarea cunoştinţelor/competenţelor fundamentale; 2. dezvoltarea unui limbaj de comunicare comun, dar și ştiinţific corespunzător; 3. îmbunătăţirea atenţiei, percepţiei, capacităţii de a realiza corelaţii, dezvoltarea abilităţilor de învăţare; - conduita în relaţia cu elevii este redată prin vagi tehnici comunicaţionale, prin controlul foarte rar al competenţelor elevilor, profesorul mulţumindu-se cu parcurgerea programei, fără valorificarea competenţei educative a fiecărui set de conţinuturi; - în multe şcoli curriculumul la decizia şcolii ţine seama în mică măsură de aspiraţiile elevilor şi părinţilor, criteriul prioritar în selecţia cursurilor opţionale fiind acela de constituire a catedrelor, sau pregătire suplimentară a elevilor la disciplinele de examen; Soluţii de remediere: - reducerea absenteismului, condiţie esenţială a progresului şcolar; - motivarea elevilor în vederea participării la orele de pregătire suplimentară; - completarea, acolo unde este cazul, a portofoliilor profesorilor şi elevilor; - eficientizarea demersului didactic prin utilizarea metodelor activ-participative şi diversificarea materialelor didactice; 10

12 - aplicarea unor teste care să urmeze cu stricteţe structura modelelor de subiecte propuse pentru examenele naţionale şi discutarea modului de rezolvare a itemilor în vederea unei autoevaluări corecte, obiective, dar şi pentru diminuarea numărului de contestaţii la examenele naţionale; - responsabilizarea părinţilor; - cadrele didactice trebuie să stabilească şi să menţină relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii; - abordarea capacităţii de învăţare a elevilor ca variabilă dependentă de calitatea şi timpul instruirii; - planificarea învăţării în timp pedagogic flexibil, formal şi informal; - realizarea / dezvoltarea lecţiei în context deschis prin optimizarea raporturilor dintre cele trei acţiuni subordonate activităţii de instruire şi anume predare învăţare - evaluare, ţinând seama că un scenariu didactic deschis trebuie să includă evaluarea iniţială, predarea - învăţarea, evaluarea continuă şi evaluarea finală; - intercondiţionări ale celor trei categorii de variabile: funcţionale (scopuri, obiective), structurale (conţinuturi, resurse, timp, profesor, elev, relaţii) şi operaţionale (strategii, procese, mijloace, evaluare); - raportarea tuturor activităţilor de predare/învăţare la competenţe; - aplicarea paradigmei postmoderne a curriculumului care presupune următoarea ordine de prioritate: 1. atitudini (afective, motivaţionale, caracteriale, angajamentul cognitiv al elevului faţă de cunoaştere) 2. strategii cognitive (pentru sesizarea şi rezolvarea de probleme şi soluţii la probleme) 3. cunoştinţe (concepute ca informaţii esenţiale şi metodologii cu aplicabilitate socială) - competenţele asimilate să devină mai importante decât cunoştinţele propriu-zise; - viziune integratoare asupra programei din perspectiva unei culturi a esenţializării, relevanţei si accesibilităţii; - modele de lucru la clasă care să genereze: 1. stimularea şi dezvoltarea personalităţii elevilor inclusiv aptitudinea acestora de comunicare şi lucru în echipă, gândirea creativă şi gradul sporit de adaptare la situaţii diferite; 2. dezvoltarea capacităţii de investigare şi de valorizare a propriei experienţe; 3. alfabetizarea digitală; 4. formarea capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi precum şi de integrare socială armonioasă; 11

13 5. sporirea şanselor de a urma cursuri de învăţare ulterioare care facilitează găsirea unui loc de muncă intr-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă 6. precizarea secvenţelor de învăţare 7. abordarea integrată, inter şi transdisciplinară ; 8. dobândirea de către elevi a unor achiziţii complexe, care decurg din domeniile de competenţe cheie, dar şi din alte sisteme referenţiale care deschid lumea şcolii către viaţa reală; C. STATISTICA REZULTATELOR LA EXAMENELE NAŢIONALE EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A, 2017 Situaţia statistică a rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a Disciplina Nr. elevi prezenţi măr note < ,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Limba şi literatura română Matematică Limba maternă Medii < 5 Medii 5 Medii 5-5,99 Medii 6-6,99 Medii 7-7,99 Medii 8-8,99 Medii 9-9,99 Medii Procent medii % EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL, 2017 Sesiunea iunie-iulie

14 - Situaţia statistică a rezultatelor la Examenul de Bacalaureat Național, sesiunea iunie-iulie 2017 Forma de invatamant Nr elevi inscrisi Nr. elevi prezenti Nr. elevi neprezentati Nr. elevi eliminati mar de candidati respinsi Din care cu medii: < Nr. elevi reusiti Din care cu medii: Zi (94,24%) 197 (5,76%) 4 (0,12%) 979 (30,35%) 776 (79,26%) 203 (20,74%) 2243 (69,53%) 521 (23,23%) 593 (26,44%) 662 (29,51%) 462 (20,6%) 5 (0,22%) Seral (21,74%) 36 (78,26%) 0 (0%) 9 (90%) 8 (88,89%) 1 (11,11%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Frecvență redusă (73,33%) 32 (26,67%) 1 (1,14%) 64 (72,73%) 57 (89,06%) 7 (10,94%) 23 (26,14%) 15 (65,22%) 7 (30,43%) 1 (4,35%) 0 (0%) 0 (0%) TOTAL (92,62%) 265 (7,38%) 5 (0,15%) 1052 (31,65%) 841 (79,94%) 211 (20,06%) 2267 (68,2%) 536 (23,64%) 601 (26,51%) 663 (29,25%) 462 (20,38%) 5 (0,22%) - Situaţia statistică a rezultatelor la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, pe unităţi de învăţământ NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDA" BAIA MARE COLEGIUL NATIONAL "VASILE LUCACIU" BAIA MARE COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BAIA MARE COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" BAIA MARE COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" SIGHETU MARMATIEI LICEUL PEDAGOGIC "REGELE FERDINAND" SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BAIA MARE LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" BAIA MARE LICEUL UCECOM "SPIRU HARET" BAIA MARE SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "SF. IOSIF MARTURISITORUL" BAIA MARE PROMOVABILITATE % 13

15 13 LICEUL TEORETIC "NEMETH LASZLO" BAIA MARE LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODA" VISEU DE SUS COLEGIUL ECONOMIC "PINTEA VITEAZUL" CAVNIC LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN VUIA" TAUTII MAGHERAUS LICEUL TEORETIC "PETRU RARES" TARGU LAPUS LICEUL TEORETIC "IOAN BUTEANU" SOMCUTA MARE COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" BAIA MARE LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC "DR. FLORIAN ULMEANU" ULMENI COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC MARMATIA SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" ULMENI LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" TARGU LAPUS COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" TARGU LAPUS COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" BAIA MARE COLEGIUL TEHNIC "C.D. NENITESCU" BAIA MARE LICEUL BORSA LICEUL TEORETIC "LEOWEY KLARA" SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU FILIPASCU" PETROVA LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" VISEU DE SUS LICEUL TEHNOLOGIC OCNA SUGATAG LICEUL PEDAGOGIC "TARAS SEVCENKO" SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEHNOLOGIC "OCTAVIAN GOGA" ROZAVLEA

16 43 LICEUL TEHNOLOGIC VISEU DE SUS LICEUL TEHNOLOGIC POIENILE DE SUB MUNTE LICEUL TEHNOLOGIC REPEDEA 0.00 Redăm mai jos lista celor CINCI elevi care au obținut media 10 (zece) la acest examen Nr. Crt NUME INIȚIALA TATĂLUI PRENUME ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ 1 MIHALI E MARA COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE LUCACIU" BAIA MARE 2 MARIȘ VA ADRIANA IULIANA COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" BAIA MARE 3 ZELINA R MIHAI-ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE LUCACIU" BAIA MARE 4 POP M GABRIELA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" BAIA MARE 5 ŞANTA R IULIA SIMONA LICEUL TEORETIC "PETRU RAREȘ" TÂRGU LĂPUȘ Sesiunea august-septembrie Situaţia statistică a rezultatelor la Examenul de Bacalaureat Național, sesiunea august-septembrie 2017 Forma de invatamant Nr elevi inscrisi Zi 1160 Nr. elevi prezenti 901 (77,67%) Nr. elevi neprezentati Nr. elevi eliminati 259 (22,33%) 3 (0,33%) mar de candidati respinsi 610 (67,7%) Din care cu medii: < (74,59%) 155 (25,41%) Nr. elevi reusiti 288 (31,96%) Din care cu medii: (85,42%) 33 (11,46%) 9 (3,12%) (0%) 0 (0%) Seral (52,17%) 11 (47,83%) 0 (0%) 9 (75%) 7 (77,78%) 2 (22,22%) 3 (25%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Frecvență redusă (88,31%) 9 (11,69%) 0 (0%) 52 (76,47%) 41 (78,85%) 11 (21,15%) 16 (23,53%) 13 (81,25%) 3 (18,75%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) TOTAL (77,86%) 279 (22,14%) 3 (0,31%) 671 (68,4%) 503 (74,96%) 168 (25,04%) 307 (31,29%) 261 (85,02%) 37 (12,05%) 9 (2,93%) 0 (0%) 0 (0%) 15

17 - Situaţia statistică a rezultatelor la Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017, pe unităţi de învăţământ Nr. Crt UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROMOVABILITATE % 1 COLEGIUL NATIONAL "VASILE LUCACIU" BAIA MARE COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC VISEU DE SUS COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" SIGHETU MARMATIEI COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" BAIA MARE COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC OCNA SUGATAG SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "SF. IOSIF MARTURISITORUL" BAIA MARE LICEUL TEORETIC "NEMETH LASZLO" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC "DR. FLORIAN ULMEANU" ULMENI LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BAIA MARE LICEUL PEDAGOGIC "REGELE FERDINAND" SIGHETU MARMATIEI COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" BAIA MARE COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE LICEUL TEORETIC "PETRU RARES" TARGU LAPUS LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODA" VISEU DE SUS COLEGIUL TEHNIC "C.D. NENITESCU" BAIA MARE LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" BAIA MARE COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE LICEUL TEORETIC "IOAN BUTEANU" SOMCUTA MARE COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" ULMENI LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE

18 27 COLEGIUL ECONOMIC "PINTEA VITEAZUL" CAVNIC LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU FILIPASCU" PETROVA LICEUL BORSA LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" VISEU DE SUS LICEUL TEHNOLOGIC MARMATIA SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" TARGU LAPUS LICEUL PEDAGOGIC "TARAS SEVCENKO" SIGHETU MARMATIEI LICEUL TEHNOLOGIC POIENILE DE SUB MUNTE LICEUL TEHNOLOGIC REPEDEA COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" BAIA MARE LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" TARGU LAPUS LICEUL TEHNOLOGIC "OCTAVIAN GOGA" ROZAVLEA LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN VUIA" TAUTII MAGHERAUS LICEUL TEORETIC "LEOWEY KLARA" SIGHETU MARMATIEI LICEUL UCECOM "SPIRU HARET" BAIA MARE SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" FARCASA.00 II. SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR Activitatea Compartimentului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş a avut la bază Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, OMECS nr. 5559/ pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar , OMEN nr. 5739/2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar , adrese, informări sau notificări transmise de către Direcţia Generală Management şi Resurse Umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 17

19 În această perioadă a fost aplicat şi OMEN 4959/ privind Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi alte adrese şi precizări MEN. 1. Situaţia statistică privind numărul de norme existente în judeţul Maramureş în anul şcolar , AN ŞCOLAR Norme Personal didactic Norme Personal didactic auxiliar Norme Personal nedidactic TOTAL NORME JUDEŢ Situaţia statistică privind personalul încadrat în învăţământ în judeţul Maramureş în anul școlar : An şcolar Titulari Suplinitori calificaţi Personal asociat Pensionari Suplinitori necalificaţi Total cadre didactice Personal didactic auxiliar Personal nedidactic TOTAL PERSOANE Situaţia statistică privind numărul de norme existente în judeţul Maramureş pentru anul școlar , pe tipuri de finanţare Tipul de finanţare Norme Personal Personal Personal TOTAL didactic didactic auxiliar nedidactic Finanţare CL 5107,5 825, , Finanţare CJ ,5 38,5 460 Finanţare MECTS 132,5 29,75 43, Total

20 Activităţi/acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului: - centralizarea datelor privind încadrarea cu personal în unităţile şcolare - analiza la nivelul Comisiei paritare SLIMM - ISJ MM a situaţiilor de mişcare a personalului didactic apărute în afara Calendarului - monitorizarea organizării concursurilor de către unităţile şcolare pentru anul şcolar , conform OMEN nr.4959/ gestionarea modului de înregistrare a borderourilor Plata cu ora, valabil pentru anul şcolar refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar, documente în concordanţă cu prevederile Centralizatorului - emiterea deciziilor de repartizare pentru cadrele didactice - s-a constituit comisia de mobilitate la nivelul judeţului Maramureş, comisia de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului şcolar, fiecare membrul al comisiei luând la cunoştinţă atribuţiile ce le revin în acest sens - au fost întocmite procedurile de lucru pe componenta Mobilitate - au fost gestionate petiţiile pe componenta Mobilitate, răspunzând acestora în termenele legale, - inspectorii pentru managementul resurselor umane au participat alături de colegii inspectori la inspecțiile organizate în unitățile școlare, oferind consiliere pe problema încadrării personalului didactic - a fost oferită consultanţă directorilor unităţilor de învăţământ, pe componenta Mobilitate - au fost pregătite şi transmise directorilor unităţilor de învăţământ materiale ajutătoare, referitoare la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar a fost analizată şi aprobată în Consiliul de Administraţie al ISJ Maramureş, precum şi la nivelul comisiei paritare ISJMM SLIMM, Anexa nr.2 la Metodologia de mobilitate, privind criteriile şi punctajele pentru evaluarea personalului didactic, - au fost postate pe site-ul: domeniul Mobilitate: o legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar o Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar o modele de cereri tipizate, extrase din OMEN nr. 5739/2016, necesare etapelor de mişcare personal 19

21 o tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri o informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic o macheta posturilor vacante în anul şcolar , actualizată permanent o Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializarile, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2017, precum şi anexele la Centralizator o aplicaţia privind actualizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar , precum şi aplicaţia privind actualizarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar o comunicarea permanentă cu cadrele didactice participante la etapele mişcării personalului didactic o arhiva mobilităţii Inspectorul şcolar general, prin inspectorii şcolari pentru managementul resurselor umane, a luat măsuri pentru respectarea reglementărilor prevăzute în aceste ordine. În acest sens, s-a comunicat rapid şi eficient cu şcolile prin intermediul forumului directorilor şi al site-ului ISJ MM. Totodată, Compartimentul Resurse Umane a oferit informaţii prompte şi de actualitate responsabililor cu imaginea instituţiei, pentru a veni în sprijinul celor interesaţi de mişcarea de personal şi prin intermediul mass-media. Concurs naţional Statistica după concurs, se prezintă astfel: Anul Înscrişi Neprezentaţi din care 56 fără fișe validate Retraşi Eliminaţi Prezenţi Lucrări anulate Admişi Respinşi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Procent de promovare ,57% Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor rămase vacante/rezervate pentru anul şcolar , 20

22 Concurs judeţean desfăşurat în perioada 1 8 septembrie Statistica după concurs, se prezintă astfel: Anul Înscrişi Neprezentaţi CALIFICAŢI Prezenţi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Procent de promovare Retraşi Eliminaţi Lucrări anulate Admişi Respinşi ,35% Anul Înscrişi Neprezentaţi NECALIFICAŢI Retraşi Eliminaţi Prezenţi Lucrări anulate Admişi Respinşi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Procent de promovare % Pe parcursul anului şcolar , s-au monitorizat concursurile organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar, în vederea ocupării posturilor vacantate/rezervate. O situaţie statistică a concursurilor desfăşurate în unităţile şcolare, se prezintă astfel: din care: din care: Ocupate de către: personal personal fără studii vacante rezervate complete incomplete calificat corespunzătoare postului Nr. posturi scoase la concurs pe parcursul anului şcolar prin plata cu ora 21

23 III. POPULAŢIE ŞCOLARĂ, FLUXURI DE ELEVI TRANSFER ELEVI Efectivele şcolare. Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinse în diferitele forme de învăţământ, în anul şcolar Tip de RURAL URBAN Nivel TOTAL învăţământ Fete Băieţi Total Băieţi Fete Total Preşcolar Primar Gimnazial Masă Liceal Învăţământ profesional Postliceal Special TOTAL TOTAL Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Învăţământ profesional TOTAL Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Învăţământ profesional Postliceal Total

24 Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care funcţionează în anul şcolar Nr crt Tipul de unitate de învăţământ cu personalitate juridică Nr. unităţi urban Nr. unităţi rural TOTAL 1 Grădiniţe cu PJ Şcoli Primare Şcoli Gimnaziale Şcoli cu cls. I-VIII cu Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice Şcoli Gimnaziale pentru Copii cu Deficienţe Centre Scolare pentru Educatie Incluziva Palate și Cluburi ale Copiilor Cluburi Sportive Şcolare Licee Pedagogice Colegii de Artă Licee cu Program Sportiv Licee Teologice Colegii Naţionale Colegii Tehnice Colegii Economice Licee Teoretice Licee Tehnologice TOTAL GENERAL

25 Din totalul de clase I-VIII (308) care funcţionează în anul şcolar , situaţia pe învăţământul simultan, clase cu efective reduse, se prezintă astfel: clase I-IV cu predare simultană clase 2647 elevi; clase V-VIII cu predare simultană - 80 clase 1624 elevi; clase I-VIII cu efective reduse - 30 clase 372 elevi Cluburi sportive şcolare (indicatori) Total unităţi 3 Total grupe 102 cu 1400 elevi. Structura unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu PJ pe niveluri, în anul şcolar Nivel Învăţământ de masă Învăţământ special Unităţi conexe Total Preşcolar Primar Gimnazial Învăţământ profesional Liceal Unităţi conexe TOTAL Notă: Unităţile conexe sunt: 1) Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 2) Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei 3) Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie 4) Palatul Copiilor 5) Clubul Copiilor Sighetu Marmaţiei 24

26 Tendinţe în reorganizarea reţelei pentru anul şcolar Unităţile şcolare cu personalitate juridică din învăţământul preuniversitar de stat. Prognoză an şcolar Nr. măr unităţi Tipul de unitate de învăţământ crt. urban rural TOTAL 1 Grădiniţe Şcoli cu cls. I-IV Şcoli cu cls. I-VIII Şcoli Generale pentru Copii cu Deficienţe Centre Scolare pentru Educatie Incluziva Palate şi Cluburi ale Copiilor Cluburi Sportive Şcolare Licee Pedagogice Colegii de Artă Licee cu Program Sportiv Seminarii Teologice Liceale Colegii Naţionale Colegii Tehnice Colegii Economice Licee Teoretice Licee Tehnologice TOTAL GENERAL

27 Nivel An şcolar An şcolar Preşcolar Primar - - Gimnazial Profes. - - Liceal Învăţământ special 5 5 Unităţi conexe 5 5 TOTAL IV. PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR) Programe sociale ( ) 1. Manuale şcolare Conform Ordinului MEN numarul 2016, privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar , pentru achiziţionarea manualelor şcolare retipărite s-a aprobat suma de lei, cea ce reprezinta un numar de 316 titluri de manuale. Au fost încheiate contracte de furnizare pentru retipăriri cu 28 de edituri, conform Catalogului manualelor şcolare valabile pentru anul şcolar Achiziţia manualelor s-a desfaşurat conform calendarului procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, situaţia se prezintă astfel: termen de livrare de către edituri la depozitul de manuale al ISJ-ului data de ; recepţia manualelor şcolare este realizată în procent de 100%. 26

28 distribuţia manualelor către unităţile şcolare este realizată în procent de 100% - data de procente care s-au aplicat la achizitionarea maualelor şcolare pe clase pentru completare: La aplicarea procentelor s-a ţinut cont de vechimea manualelor şcolare; În procentele menţionate nu sunt incluse manuale de studiu pentru disciplinele de examene (limba română, matematică etc.) unde procentele sunt mai mari, iar manulalele de religie au fost diminuate. Manualele pentru clasele a XI- a şi a XII- a în procent de 100%, conform noilor programe şcolare se vor asigura manuale noi conform Programei şcolare. 2. Rechizite şcolare; Pentru copiii din învăţământul obligatoriu a fost alocată suma de lei (val.cu TVA ), reprezentând contravaloarea a pachete cu rechizite şcolare, conform Legii 126/2002, privind aplicarea OG33/2001, dupa cum urmează: Clasa pregătitoare 1613 pachete Clasa I 1607 pachete Clasa II-IV 4209 pachete Clasele V-VII 4588 pachete Clasa VIII 1451 pachete Pachetele cu rechizite au fost distribuite în teritoriu după finalizarea licitaţiei de achiziţie prin SEAP pe baza necesarului transmis de unităţile şcolare. 3. Programul BANI DE LICEU În anul şcolar numărul de beneficiari în cadrul Programului Naţional BANI DE LICEU este de 1176 de elevi 4. Programul EURO 200 În anul şcolar s-a derulat din nou programul naţional EURO 200 prin intermediul căruia au fost achiziţionate calculatoare de către elevii beneficiari prin programul naţional EURO elevi beneficiari şi s-au făcut plățile către opera torii economici 27

29 5. Programele LAPTE ŞI CORN ŞI MĂRUL ( Încurajarea consumului de fructe în şcoli ) 7848 preşcolari (program normal) au beneficiat de Programul Guvernamental Lapte şi Corn, în anul şcolar ; de elevi ai claselor pregatitoare, I-VIII, au beneficiat de Programele Guvernamentale Lapte şi Corn şi Încurajarea consumului de fructe în anul şcolar ; Derularea programelor se face de către Consiliul Judeţean Maramureş şi unităţile şcolare, distributia de fructe în şcoli a început din 1 noiembrie 2016 pentru elevii din clasele pregatitoare, I-VIII. 6. Asigurarea mobilierului şcolar pentru clasa pregătitoare Pentru anul şcolar mobilierul şcolar necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor s-a asigurat de autoritatea locală sau din bugetul unităţii de învăţământ. V. FINANŢARE Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/ , publicată în M.O. nr.941/ a OG 14/ , a OUG 86/ , cu privire la rectificarea legii bugetului de stat pe anul 2016 a legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/ cât şi pe baza Metodologiei de elaborare şi aprobare a bugetului, prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, în calitate de ordonator secundar de credite, a procedat la analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate prin Ministerul Educaţiei Naţionale pentru: finanţarea unităţilor conexe Casa Corpului Didactic, Club Sportiv Nr. 2, Club Sportiv Sighetu Marmaţiei, Clubul Sportiv Baia Sprie, Palatul Copiilor, Clubul Elevilor Sighetu Marmaţiei a cǎror finanţare este asigurată de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru: plata cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, fonduri structurale nerambursabile, asistenţă socială şi a cheltuielilor de capital de natura investiţiilor şi dotări; finanţarea tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ ordonatori de credite pentru urmǎtoarele categorii de cheltuieli: o cu salariile la TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL Examen de bacalaureat Sesiunea a II-a 2016 și Sesiunea I lei ; o TITLUL 20 BUNURI ŞI SERVICII 28

30 - articolul bugetar Deplasări - Examen de bacalaureat Sesiunea a II-a 2016și Sesiunea I lei o TITLUL 57,,ASISTENŢĂ SOCIALĂ" - Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi în sumă de lei pentru un număr de elevi beneficiari conform. OMEC nr. 329/ cu modificările ulterioare şi O.G. 29/2013 publicată în M.O. nr. 550/ cu aplicabilitate de la pana in data de si a OG 69/ Decontarea rechizitelor şcolare acordate elevilor în conformitate cu O.G. nr. 33/2001 cu modificările ulterioare pentru care s-au alocat lei pentru un număr de beneficiari. - Decontarea cheltuielilor privind retipărirea manualelor şcolare pentru clasele I-X, pentru care Ministerul Educaţiei Naţionale a repartizat suma de lei în anul scolar Decontarea cheltuielilor privind tiparirea manualelor şcolare pentru clasele XI-XII in suma de la finele anului Decontarea sumei totale de lei reprezentând ajutorul financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare conform Legii nr. 269/2004 pentru un număr de 194 beneficiari o TITLUL 59,,BURSE" - Acordarea sumei de 1, lei privind sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială,,bani de liceu"( beneficiari) precum şi suma de lei reprezentand,,bursă profesională" (1.701 beneficiari) Menţionăm că, la bunuri şi servicii, au fost acoperite toate cheltuielile la unităţile din învăţământul preuniversitar din judeţ cu sumele necesare decontării cheltuielilor de deplasare - examene naţionale. La capitolul cheltuieli de capital Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat la finele anului şcolar suma de lei, conform filei de plan anexate la buget iar pentru anul 2017 a fost alocata suma de 911,000 lei. Din analiza execuţiei bugetare realizate la finele anului școlar , pe bază de bilanţ, Raport la bilanţ, proceduri financiar contabile aplicate de către ordonatorii de credite şi a anexelor solicitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de ordonator principal de credite rezultă o încadrare în indicatorii aprobaţi. s-au înregistrat la nivel de judeţ sume semnificative neutilizate la niciun capitol de cheltuieli. 29

31 VI. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE INFRASTRUCTURA 1. Situaţia autorizaţiilor sanitare Total Cu autorizaţie de funcţionare Procent % În curs de autorizare Fără autorizaţie Unităţi şcolare cu personalitate juridică , Dintre principalele cauze care duc la neautorizarea sanitară a clădirilor în care funcţionează unităţi de învăţământ putem aminti următoarele: lipsa grupurilor sanitare interioare sau realizarea lucrărilor fără documentaţie tehnică avizată sanitar; lipsa apei potabile în unităţile de învăţământ; starea de degradare a clădirii în care funcţionează şcoala; nerespectarea circuitelor la bucătării în cazul grădiniţelor cu program prelungit; lipsa împrejmuirii incintei şcolii; funcţionarea în spaţii închiriate, în clădiri monument istoric sau în bloc de locuinţe; mobilierul neadecvat vârstei, mobilier degradat; gradul insuficient de iluminare asigurat în sala de clasă. Având în vedere că autorizarea unităţii şcolare se face pe un dosar cu toate spaţiile în care se desfăşoară activitatea, clădirea unităţii şcolare cu personalitate juridică, structuri arondate şi posturi, neîndeplinirea condiţiilor de autorizare la una din locaţii duce la neacordarea autorizaţiei sanitare pentru PJ. 2. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare 2.a. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare prin implicarea AUTORITĂŢILOR LOCALE Prezentăm în continuare unităţile şcolare pentru care s-a obţinut finanţarea lucrărilor prin Programul POR ; Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare; Domeniul major de intervenţie 3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi 30

32 echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă sau alte fonduri, prin depunerea documentaţiilor de unităţile administrativ teritoriale: Nr.crt Unitatea Administrativteritorală Proiectul propus pentru finanţare 1 mun. Realizare Sală multifuncţională Colegiul Naţional Gheorghe Şincai 2 mun. Reabilitare Colegiul Naţional Vasile Lucaciu 3 mun.sighetu Marmaţiei Reabilitare campus şcolar de la Liceul Tehnologic Forestier 4 oraş Târgu Lăpuş Liceul Teoretic Petru Rareş -Campus şcolar preuniversitar 5 oraş Tăuţii Măgherăuş Construcţie clădire nouă Şcoală Gimnazială Nistru Condiţia de bază în dezvoltarea bazei materiale şi autorizarea clădirilor pentru activitaţile unităţilor şcolare este o implicare activă a autorităţii locale în cunoaşterea activităţii şcolare şi a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor instructiv-educative, colaborarea cu conducerea unităţilor şcolare în prioritizarea problemelor şi a rezolvarii lor, a gradului de intervenţie necesar pentru fiecare clădire în parte, a problemelor de siguranţă şi confort minim ( iluminat, încălzire, grup sanitar, împrejmuire, sistem de supraveghere şi pază) pentru crearea cadrului în şcoală pentru elevi şi cadre didactice. Rezultatele elevilor reflectă în mare măsură condiţiile de care dispun în şcoală. Propuneri privind rezolvarea situaţiilor din unităţile şcolare - Condiţia de bază în dezvoltarea şi autorizarea unităţilor şcolare este o implicare activă a autorităţii locale în cunoaşterea activităţii şcolare şi a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor instructiv-educative, colaborarea cu conducerea unităţilor şcolare în rezolvarea problemelor de siguranţă şi confort minim ( iluminat, încălzire, grup sanitar, împrejmuire, sistem de supraveghere şi pază) pentru elevi şi cadre didactice, asigurarea mobilierului necesar pe categorii de vârstă. 31

33 - Centralizarea şi aprobarea listei de investiţii propuse pentru anul 2016 pentru clădirile proprii şi conexe cât şi sprijinirea în întocmirea documentaţiilor pentru finanţarea lucrărilor la unităţile şcolare. - Realizarea clădirilor pentru grădiniţele cuprinse în proiectul PRET al MENCS-UMPMRSU, din cele 22 de grădiniţe cuprinse în proiect 18 fiind cu realizarea de clădire nouă după proiectele tip. - Întocmirea situaţiei cu unităţile şcolare în care se impun realizarea de lucrări strict necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ( autorizaţii sanitare, autorizaţii PSI ) pentru amenajarea grupurilor sanitare, asigurarea centralelor termice, schimbarea mobilierului deteriorat. - Implicarea autorităţilor locale în asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a centralelor termice montate la şcoli prin dotarea cu centrale termice performante cu aviz ISCIR, contracte de service şi personal calificat fochist. - Conservarea şi protejarea clădirilor în care nu se mai desfăşoară activităţi educative şi nu au nici o perspectivă în utilizarea viitoare a spaţiilor pentru preşcolari şi şcolari, posibilitatea schimbării destinaţiei acestor clădiri. - Asigurarea mijloacelor de transport a elevilor prin comasarea învăţământului gimnazial la unităţile şcolare cu personalitate juridică. - Asigurarea în continuare a mobilierului şcolar şi a echipamentelor IT la unităţile şcolare din judeţ. - Reabilitarea sălilor de sport existente la unităţile şcolare. - Realizarea de săli de educaţie fizică la unităţile şcolare cu personalitate juridică, de terenuri de sport pentru unităţile şcolare arondate. 2.b. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare prin MENCS * Proiectul de reabilitare a infrastructurii şcolare mediu rural programul de reabilitare a infrastructurii şcolare s-au demarat lucrărilor la construcţia nouă pentru Şcoala Gimnazială nr.2 Micluşa comuna Repedea finalizată în anul * Proiectul de reformă pentru educaţie timpurie Grădiniţele cuprinse în Proiectul de Reforma a Educaţiei Timpurii realizarea de clădiri noi pentru grădiniţă şi reabilitarea clădirilor existente. În cadrul programului sunt propuse 22 de grădiniţe în judeţ, conform tabelului 32

34 Nr.crt. Unitatea şcolară Nr. săli Faza de de grupă execuţie 1 Grădiniţă PN Ardusat, 3 finalizată 2 Grădiniţă PN Lăpuşu Românesc 3 finalizată 12 Grădiniţă PN Ulmeni 3 finalizată 14 Grădiniţă PP Farcaşa 4 finalizată La această dată Grădiniţa PN cu 2 săli de grupă din Ocna Şugatag este finalizată şi utilizată de preşcolarii din localitate. În vara anului 2017 s-au finalizat lucrările finanţate prin MEN UMPMRSU la sunt urmatoarele obiective: Grădiniţa PN cu 3 săli de grupă din Ulmeni, Grădiniţa PN cu 3 săli de grupă din Ardusat şi Grădiniţa PN cu 3 săli de grupă din Lăpuş, Grădiniţa PP cu 3 săli de grupă din Fărcaşa urmând ca şi autoritatea locală să realizeze lucrările de achiziţionare şi montare centrală termică, branşamentele la utilităţi, realizarea lucrărilor de sistematizare incintă ţi împrejmuire conform proiectului autorizat. Derularea execuţiei se va face în funcţie de alocările pentru acest proiect şi confirmarea din partea autorităţilor locale a susţinerii necesităţii realizării investiţiei. 3. Situaţia asigurării cu mijloace de transport şcolar Situaţia unităţilor şcolare la care elevii fac naveta zilnic şi a mijloacelor de transport folosite Microbuze şcolare existente la începutul anului şcolar: 145 buc microbuze şcolare 16+1 şi 2 buc autobuze 28+1, s-a reactualizat necesarul de mijloace de transport a elevilor pentru anul şcolar şi s-au solicitat 9 microbuze şcolare 16+1 locuri şi 39 autobuze cu minim locuri pentru localitaţile cu număr mare de elevi pe aceeaşi rută. Dintre problemele semnalate în utilizarea microbuzelor şcolare enumerăm următoarele : - neînregistrarea microbuzelor şcolare la primării; - nefinalizarea demersurilor legale în vederea utilizării acestora pe drumurile publice; - neasigurarea şoferului care să deservescă acest microbuz; - nerealizarea programului de transport al elevilor din localitate împreună cu conducerea unităţilor şcolare. Pentru rezolvarea acestor situaţii, directorii unităţilor şcolare şi Consiliul de administraţie trebuie să facă demersurile necesare pe lângă autoritatea locală care a preluat microbuzul pentru a asigura utilizarea şi finanţarea transportului elevilor la şi de la şcoală 33

35 conform datelor transmise la ISJ Maramureş pentru solicitarea microbuzului şcolar, astfel: înmatricularea microbuzului şcolar, autorizarea transportului, angajarea şoferului, echiparea pentru perioada de iarnă şi asigurarea combustibilului necesar acestei activităţi se vor suporta din bugetul local. VII. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ Pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al ISJ Maramureş, pentru anul şcolar , Compartimentul Management Instituţional a întreprins următoarele: s-a realizat configurarea zonelor de responsabilitate pe unităţi şcolare ale inspectorilor şcolari; s-a redactat Planul managerial al ISJ Maramureş anual şi pe semestrul al II-lea; s-a creat şi gestionat pagina Management de pe site-ul ISJ (permanent); s-a actualizat şi publicat Fişa postului pentru directori şi Procedura Operaţională nr. 5183/ : Fişa postului, fişa de evaluare şi evaluarea directorilor adjuncţi, actualizată cu nr. 6806/ , din cauza concursului de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct ale unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea septembrie-decembrie 2016, iar ulterior prin două actualizări nr. 2575/ , datorate modificării legislaţiei în domeniul activităţii manageriale; în aceelaşi context s-a aprobat într-o primă etapă Fişa postului pentru directori, Fişa de evaluare a activităţii directorilor şi o Fişăcadru a postului pentru directorii adjuncţi, care a fost aprobată conform legislaţiei de către consiliul de administraţie al ISJ, dar care ulterior a fost aprobată ca fiind cea din legislaţie specifică; s-au centralizat într-o bază de date personalizată, datele directorilor, ale directorilor adjuncţii şi ale unităţilor şcolare preuniversitare pentru uzul intern; au fost actualizate ROF, RI, Codul etic al inspectorului şcolar, Regulamentul CA şi CC al ISJ, şi au fost aprobate de către CA al ISJ, fiecare aprobându-se prin decizii scrise ale inspectorului şcolar general cu nr. 3420/ , 3424/ , 3422/ , 3418/ , 3423/ La începutul anului financiar 2017, consiliul de administraţie al ISJ Maramureş a modificat conţinutul Regulamentului intern prin decizia inspectorului şcolar general nr. 44/ ; pentru a veni în sprijinul directorilor s-au actualizat diverse formulare ca modele de adresare a cadrelor didactice către conducerea şcolii şi a conducerii către solicitanţi ca răspuns (an şcolar, funcţie de nevoile generale extrase din legislaţie); 34

36 au fost elaborate şi postate pe site decizia de numire a comisiei responsabililor de cerc pedagogic pentru directori în anul şcolar , înregistrată în registrul de decizii al inspectorului şcolar general cu nr. 170/ Exemplele de bună practică au fost postate pe site-ul inspectoratului şcolar; toate propunerile de cursuri de formare primite de ISJ pentru manageri sau viitori manageri şcolari au fost promovate prin intermediul site-ului, încurajându-se astfel participarea tuturor colegilor din şcoli la cursuri de formare, până la interzicerea acestui aspect de către auditorul intern al ISJ Maramureş; s-au aprobat numărul membrilor CA pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică de stat, făcându-se şi corecţii acolo unde a fost cazul. Pentru aceasta, şcolilor li s-a comunicat acest lucru prin Hotărâri scrise ale CA al ISJ. Au fost cazuri de unităţi administrative teritoriale care nu şi-au nominalizat reprezentanţii în CA al UPJ, conform legii; Compartimentul Management Instituţional a realizat şi tematica consiliului de administraţie al ISJ Maramureş; s-au comunicat temele tuturor inspecţiile tematice pe componenta managerială şi nu numai, prin intermediul site-ului, înaintea derulării efective a acestora; am asigurat transparenţa luării tuturor deciziilor din compartiment, dovadă fiind tot ceea ce s-a publicat pe site, secţiunea Management; în anul şcolar , au fost coordonaţi un număr de 169 de directori şi 64 de directori adjuncţi de la unităţi şcolare preuniversitare de stat, numele lor fiind publicat pe site. În urma concursului, ca urmare a rezultatelor excelente la acesta au fost numiţi prin concurs 127 de directori şi 41 de directori adjuncţi; participarea la Consfătuirile Inspectorilor Şcolari pentru Management Instituţional în sistem de videoconferinţă şi comunicarea informaţiilor de interes directorilor în cadrul cercurilor pedagogice specifice; s-a finalizat înregistrarea şi semnarea tuturor Fişelor posturilor directorilor/directorilor adjuncţi, atât de către cei numiţi prin concurs, cât şi de către cei numiţi prin detaşare în interesul învăţământului; realizarea documentelor manageriale obligatorii specifice funcţiei de către toţi inspectorii şcolari care fac parte din compartiment: planul managerial, grafic de inspecţii, rapoarte de activitate; toţi inspectorii şcolari din compartiment au participat la cursuri de formare continuă; s-au realizat inspecţii tematice Evaluarea managementului şcolar şi instituţional în toate UPJ şi ne-am implicat, conform fişei postului, în evaluarea instituţională din cadrul inspecţiei generale Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor (Criteriul 1); 35

37 a fost păstrată structura posturilor de inspector şcolar pentru management instituţional, prin urmare au rămas 3 posturi normate la întreg; este îngrijorătoare statistica conform căreia a crescut numărul reclamaţiilor la adresa managerilor de unităţi şcolare, cu toate că s-a răspuns în scris tuturor petiţiilor, conform legislaţiei specifice, de către membrii CMI; Compartimentul Management Instituţional s-a implicat activ în organizarea Târgului Ofertelor Educaţionale, Ediţia a XVII-a; la nivelul compartimentului am realizat şi un material sinteză/o listă cu toate noutăţile legislative ce au legătură cu educaţia şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României; organizarea a două sesiuni de concurs de ocupare a funcţiilor de directori şi directori adjuncţi a unităţilor de învăţământ preuniversitar, una în septembrie-decembrie 2016, iar cealaltă în iunie-august 2017 şi regăsirea transparenţei decizionale pe componentă pe site-ul instituţiei noastre; publicarea PDI/PAS-urilor unităţilor şcolare pe site-ul inspectoratului şcolar; implicarea CMI în organizarea Secţiunii C a Simpozionului judeţean Perspective educaţionale al ISJ Maramureş, derulat la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca Centrul Universitar Nord ; iniţierea tuturor procedurilor, conform legii, privind organizarea concursului de ocupare a funcţiilor vacante de inspectori şcolari, până la luarea deciziei de către Consiliul de administraţie de anulare a lui; derularea tuturor procedurilor de evaluare a activităţii manageriale, conform noii metodologii, aprobate prin ordin de ministru; publicitate şi implicare reală pe temele dezbaterilor publice propuse de MEN; CMI s-a implicat în toate concursurile şi/sau examenele organizate de ISJ Maramureş prin membrii acestui compartiment; elaborarea deciziilor, conform precizărilor inspectorului şcolar general; realizarea unei scrisori deschise adresată elevilor şi părinţilor acestora în cazul transferurilor, realizată ca urmare a unei situaţii problemă întâlnită în una dintre şcolile maramureşene; sprijinirea organizării lucrărilor comisiilor naţionale de TIC şi informatică în judeţul Maramureş, dar şi a unor olimpiade naţionale organizate în judeţul nostru; realizarea deciziilor de eliberare şi de numire a directorilor/directorilor adjuncţi; realizarea tuturor rapoartelor pentru Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş care ţin de CMI, la timp; elaborarea deciziei privind constituirea Consiliului consultativ al directorilor şi directorilor adjuncţi pentru anul şcolar ; efecturea de inspecţii pe domeniul management în şcolile cu rezultate slabe la învăţătură, monitorizarea unităţilor şcolare cu rezultate slabe la examenul de bacalaureat naţional şi la evaluarea naţinală a absolvenţilor clasei a VIII-a; 36

38 întocmirea unei liste de probleme semnalate în şcoli în urma inspecţiilor efectuate; consilierea tuturor factorilor implicaţi în viaţa şcolii dascăli, părinţi, elevi în unităţile şcolare în care s-au semnalat disfuncţionalităţi; intrunirea pe zone geografice a managerilor în şedinţe de lucru având ca temă violenţa manifestată în mediul şcolar; constituirea de echipe de lucru în parteneriat cu CJRAE Maramureş în vederea integrării elevilor cu CES sau a celor rromi în şcolile de masă; oferirea de consiliere directorilor şi directorilor adjuncţi aflaţi în impas, în gestionarea unor situaţii conflictuale ivite în şcolile lor; prezentarea unor situaţii de bună practică managerială, în cadrul şedinţelor cu directorii; efectuarea de inspecţii de revenire în cazul şcolilor în care s-a constatat un management defectuos; consilierea reprezentanţilor locali, în vederea oferirii de sprijin şcolilor din localităţile pe care le conduc; găzduirea întâlnirii de lucru a inspectorilor şcolari pentru managementul resurselor umane din toată ţara, eveniment în agenda şi coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale; sprijinirea Domeniului Curriculum şi Inspecţie Şcolară în efectuarea de inspecţii, în organizarea de concursuri şi examene şi colaborarea excelentă şi cu Domeniul Economic şi Administrativ; înregistrarea, clasificarea şi arhivarea unor documente specifice Domeniului Management. Descentralizarea sistemului educaţional este o opţiune de politică educaţională. În esenţă descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi managementului general şi financiar către unităţile de învăţământ şi autorităţile locale. Impactul procesului de descentralizare se regăseşte: a) la nivelul şcolii: democratizarea vieţii şcolii în paralel cu păstrarea unui management prin păstarea unor şcoli pe linia de plutire, fără elemente de performanţă vizibil înregistrate, resimţite deopotrivă atât la nivelul elevilor cât şi a cadrelor didactice; inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare, dar şi asumarea responsabilităţii în acelaşi timp prin raportarea corectă la numărul de elevi ce pot accede la oferta propusă; asumarea responsabilă a deciziei de către consiliul de administraţie privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor de realizare a acestuia; perceperea unei uşoare creşteri a interesului managerilor vis-a-vis de componenta SCIM; 37

39 mulţi manageri şi-au însuşit prin lecturare ultimele noutăţi legislative, în mare măsură cauzate de dorinţa de a accede la funcţii de conducere ca urmare rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor de directori şi directori adjuncţi; b) la nivelul Consiliului local: implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional, şi prin interesul crescut vis-a-vis de prezenţa la concursurile de ocupare a funcţiilor de directori, în prima sesiune ca evaluatori, iar în a doua ca observatori; asumarea de către majoritatea autorităţilor publice locale a responsabilităţii; dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate; c) la nivel social: corelarea mai bună între cererea şi oferta de pe piaţa muncii, într-o măsură receptivă prin încercarea de a propune elevilor accederea în clase duale; integrarea socială a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice. Considerăm necesar să amintim că managerul şcolar exercită funcţii manageriale cu acţiune secvenţială şi consecutivă, pe dimensiuni complexe precum: analiză, diagnoză, organizare, planificare, proiectare, implementarea programelor (conducere operaţională, control, evaluare finală), raportare. În acelaşi timp, funcţiile manageriale sunt centrate şi pe dimensiunea umană, cu activităţi concrete precum: organizarea grupurilor, formarea echipelor, orientarea profesională a elevilor, consilierea profesorilor, motivarea oamenilor, participarea, negocierea, prevenirea şi rezolvarea conflictelor. Contextul legislativ nu poate fi omis din aceste specificaţii, considerentul major fiind apariţia unor noi pachete de metodologii/legi sau de modificare a celor existente ce fac parte din legislaţia secundară sau complementară LEN. Aceste dimensiuni complexe au determinat un proces de profesionalizare a managementului şcolar şi prin urmare dobândirea unui status şi a unui rol social, solidificate şi de rezultatele obţinute la concursul de ocupare a funcţiilor de directori şi directori adjuncţi din cele două sesiuni. Inspecţia şcolară a relevat următoarele constatări/aprecieri privind managementul unităţilor de învăţământ: a) Aspecte pozitive implicarea în organizarea unor acţiuni de interes naţional şi judeţean ale ISJ; creşterea competitivităţii majorităţii unităţilor de învăţământ, mai ales a competitivităţii interşcolare; continuarea procesului de refacere treptată a încrederii în şcoală; managementul este centrat în majoritatea cazurilor pe rezultate; 38

40 s-a remarcat o creştere semnificativă a autonomiei şi a descentralizării, în special pe componenta mobilitate personal, datorată în mare măsură legislaţiei specifice; şcoala în pofida dificultăţilor cu care se confruntă încearcă să menţină autoritatea valorilor clasice; managerii şcolari încep să devină responsabili pentru calitatea exerciţiului profesional şi didactic (şcolile propun copiilor din ce în ce mai multe activităţi extraşcolare, ceea ce pare a fi apreciat de copii); mobilizarea unor directori şi a unor cadre didactice pentru participarea la selecţia experţilor în management educaţional, seriile a 11-a şi a 12-a, astfel la data prezentului raport numărul noilor membri este în creştere. La data raportului, în judeţ există 920 experţi în management educaţional, membri CNEME activi, pe lângă aceştia 16 experţi retraşi ca urmare a pensionării/decesului/încetării contractului de muncă prin hotărâre judecătorească. b) Aspecte care necesită ameliorare corpul profesoral nu este omogen ca pregătire şi nici ca mentalitate, iar discrepanţele şi necolaborarea se resimt; în continuare, educaţia informală este, în mod paradoxal, mai influentă şi şcoala nu reuşeşte să dea o replică consistentă la deruta societăţii; aspectele educative sunt împinse spre marginea interesului didactic; respectul scăzut la mulţi elevi pentru calitatea proceselor intelectuale; blocaje în relaţia de parteneriat dintre şcoală şi comunitate; creşterea conflictelor şi a litigiilor în care este implicată o persoană cu funcţie de conducere din şcoală sau care a deţinut o astfel de funcţie; cultură organizaţională de stagnare, reproductivă, prezentă şi întreţinută pentru unii manageri care ocupă funcţia de director sau de director adjunct de mai mulţi ani; lipsa sau întocmirea formală a unor documente manageriale şi nu numai, fără lecturarea şi însuşirea în prealabil a legii, preambulul deciziilor scrise având de suferit; delegarea insuficientă de sarcini; lipsa capacităţii de a forma o echipă managerială cu adevărat eficientă la nivelul şcolii (în unele situaţii se dezvoltă cultura puterii); carenţe în dezvoltarea unui sistem de control intern/managerial la nivelul unităţii; activitatea procedurabilă sub aspectul implementării lasă de dorit, în mare parte datorită măsurilor unor manageri de a achiziţiona servicii de redactare a acestor tipuri de documente fără finalitatea implementării lor şi a neînţelegerii reale a conceptelor acestor 39

41 documente, care au rol reglator pentru activitatea managerială, atît de către cei care au elaborat aceste documente cât şi de cei care ar trebui să le pună în aplicare; carenţe în colectarea rapoartelor privind derularea activităţii, ale tuturor comisiilor aprobate de către consiliul profesoral şi neasumarea acestora, în vederea colectării unor date concrete şi corecte de către director pentru redactarea Raportului privind starea învăţământului la nivelul unităţii; existenţa la nivelul unităţilor şcolare a unor factori perturbatori, care nu coalizează cu conducerea şcolii, refuzând orice progres instituţional; tratarea superficială a rolului consiliului de administraţie al şcolii de către directori, nu toate deciziile luându-se în plenul acestui consiliu, unii directori îşi asumă decizii fără a fi discutate şi aprobate în prealabil în acest consiliu, dar care din păcate nu îşi asumă rolul pe care îl are; transparenţă decizională precară înregistrată în din ce în ce mai multe unităţi şcolare; luarea de decizii de către unele consilii de administraţie în uşoară contradicţie cu legea, prin neexplicarea şi/sau lipsa de răbdare în a interpreta corect articolele legislative; neînţelegerea rolului şi a atribuţiilor pe care le are directorul într-o şcoală ( păi secretara a făcut documentul, nu m-am ocupat eu de problema aceasta, ci adjunctul ); neluarea unor măsuri imediate în unele cazuri de violenţă sau agresiune care s-au întâmplat la nivelul şcolii, ceea ce ar putea conduce la repetarea acestor fapte, unii copii putând-o considera drept încurajare; unele rapoarte, chair şi cele privind starea învăţământului la nivelul unităţii, nu conţin analize, diagnoze etc., ci enumerarea simplă a datelor statistice înregistrate în şcoală. c) Remedii, soluţii pentru managementul şcolar: adecvarea rolului la statusul social al directorului de şcoală şi depăşirea aroganţei în unele cazuri; tratarea reprezentanţilor comunităţii ca parteneri ai actului educaţional; ameliorarea discrepanţelor existente, pe alocuri la nivel administrativ, cauzate de existenţa unor disensiuni în cadrul nucleului echipei manageriale; trecerea de la administrarea resurselor reci la strategii şi dezvoltarea capacităţii de a stabili scopuri şi obiective pertinente; transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă şi produce învăţare, prin urmare cultura organizaţiilor şcolare trebuie să fie una de dezvoltare; identificarea punctelor de dezvoltare printr-o viziune atractivă, viziunea fiind un atribut major al liderilor de succes; viziunea trebuie comunicată, înţeleasă şi însuşită; 40

42 eliminarea disonanţei cognitive (una se gândeşte, alta se spune şi altfel se face), disonanţă sesizabilă prin comunicarea nonverbală necontrolată; dezvoltarea competenţei de comunicare, care este esenţială în schimbarea atitudinii; participarea conducerii şi a membrilor corpului profesoral la cursuri de formare profesională continuă specifice, pentru dezvoltarea/implementarea unui control intern/managerial realist, dar şi pentru dezvoltarea altor activităţi specifice unui management sistemic performant, pentru creşterea calităţii în învăţământ în management educaţional şi leadership; crearea unui cadru propice pentru realizarea unui management al timpului eficient. VIII. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ACTIVITATEA PRIVIND EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ Activitatea privind evoluţia în carieră, formare continuă şi dezvoltarea resursei umane, s-a desfăşurat în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului Şcolar Maramureş şi a obiectivelor specifice privind pregătirea profesională. Pornind de la premisa că formarea personalului didactic, dezvoltarea în carieră reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate pe conceptul educaţiei permanente, în colaborare cu CCD Maramureş, am iniţiat şi derulat acţiuni / programe de formare continuă care să dezvolte capacităţi şi competenţe psihopedagogice şi manageriale. În anul şcolar , pe baza analizei de nevoi privind formarea continuă, s-au desfăşurat următoarele cursuri: Limbaj, comunicare, lectură pentru preşcolari şi şcolarii mici, Consiliere şi inovare pedagogică, Inspecţia şcolară, Formarea competenţelor cheie pentru profesorii metodişti, Comunicare în procesul didactic, Violenţa şcolară şi educaţia interculturală, Abilitate curriculară pentru clasa pregătitoare, Evaluare, Examinare pentru Definitivat si Titularizare etc. Tematicile parcurse au permis o bună relaţionare pe verticală şi orizontală, la nivelul grupului de cursanţi, fapt care apoi s-a regăsit şi la nivelul aplicării la clasă, în practica didactică. Evaluarea cursurilor s-a finalizat prin conceperea şi elaborarea de proiecte de activitate didactică integrată, cu rol formativ în educaţia copiilor, acestea regăsindu-se în portofoliile cursanţilor. În urma parcurgerii cursurilor, formabilii au dobândit competenţe utile în aplicarea acestora la grupă/clasă. Conform graficului, privind evoluţia în carieră a cadrelor didactice, în perioada 1-31 octombrie 2016, s-a înregistrat un număr 41

43 semnificativ de solicitări pentru înscrierea la grade didactice, după cum urmează: Nr. crt. Grd. did. Nr. candidaţi Sesiunea 1 Definitivat Gradul II Gradul I În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la OMECTS 5561/2011, OMEN 5397/ , OMEN nr / 2014, privind modificarea şi completarea metodologiei de formare continuă, s-au aplicat şi respectat toate procedurile şi etapele pentru înscrierea şi obţinerea gradelor didactice, inclusiv aprobarea unor amânări legale, respectiv încadrarea într-o altă serie, pentru motive bine întemeiate. Activităţi / acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului În anul şcolar , au fost parcurse şi respectate toate etapele, conform graficului de înscriere pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământul preuniversitar: - înscrierea cadrelor didactice la examenele pentru susţinerea gradelor didactice I, II şi definitivare în învăţământ: 1-31 octombrie 2016, conform calendarului şi procedurilor stabilite; - preluarea şi înregistrarea cererilor pentru efectuarea inspecţiilor curente 1, la gradul didactic II şi I, în vederea depunerii dosarelor în octombrie 2017; - verificarea actelor depuse la dosar: 1-15 noiembrie 2016; - semnarea, ştampilarea fişei de înscriere la gradul didactic în curs: 1-30 noiembrie 2016; - transmiterea dosarelor / listelor, pentru cei înscrişi, către centrele de perfecţionare: 1-12 decembrie 2016; - finalizarea demersurilor, în vederea susţinerii Colocviului de admitere, pentru candidaţii înscrişi la gradul didactic I, seria ; - efectuarea şi monitorizarea inspecţiilor curente şi speciale pentru completarea dosarelor în vederea prezentării candidaţilor la examenele din sesiunea august 2017; - transmiterea, conform graficului, la centrele de perfecţionare, a dosarelor pentru gradul didactic I, sesiunea ; 42

44 - respectarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea, pe baza ECTS/SECT a învăţămîntului universitar de scurtă durată, sesiunea a IV a; - înregistrarea, în aplicaţia informatizată, a datelor candidaţilor care s-au înscris pentru susţinerea examenului de definitivat, sesiunea 2017, şi validarea fişelor, conform OMECŞ nr.5223/ ; - transmiterea la DPPD-uri, centrele de perfecţionare, a listelor, pentru gradul didactic II, sesiunea 2016; - organizarea şi respectarea Calendarului unic, pentru Examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017; - selectarea şi constituirea Corpului de metodişti ai Inspectoratului şcolar judeţean Maramureş, pentru anul şcolar , în conformitate cu precizările metodologice şi procedurile stabilite; - coordonarea activităţilor planificate în cadrul Consfătuirilor şi Cercurilor pedagogice, la nivel de judeţ, în anul şcolar ; - analiza şi fundamentarea proiectului de buget/perfecţionare, pe anul 2017, în colaborare cu CCD Maramureş. Aspecte care necesită ameliorare: - o mai bună pregătire metodică, psihopedagogică şi de specialitate a candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţămînt (63,97% procent de promovabilitate) - organizarea şi derularea, prin CCD Maramureş, unor cursuri de pregătire pentru examenul de definitivat; - cunoaşterea temeinică a legislaţiei în domeniu, de către toţi factorii implicaţi în procesul de perfecţionare şi dezvoltare a resurselor umane din învăţămîntul preuniversitar; - selecţia riguroasă şi perfecţionare cadrelor didactice metodiste, pe specialităţi şi zone geografice; - monitorizarea activităţilor/cursurilor de perfecţionare, la nivelul unităţilor şcolare, pentru obţinerea creditelor profesionale transferabile, obligatorii; - creşterea motivaţiei cadrelor didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice. - realizarea, de către fiecare cadru didactic, a cel puţin 90 CPT-uri, obligatorii, în ultimii 5 ani. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DESFĂŞURATE PRIN CCD MM a) ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CCD ÎN PARTENERIAT CU ISJ MM 43

45 Parteneriatul instituțional realizat între Casa Corpului Didactic Maramureș și Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș, în anul școlar , s-a bazat pe o permanentă colaborare și consultare. În acest sens, activitățile realizate în parteneriat cu IȘJ MM au vizat: Stabilirea obiectivelor generale ale CCD MM în concordanță cu obiectivele IȘJ MM; Participarea personalului CCD MM în comisii la nivelul IȘJ MM: o toți metodiștii fac parte din corpul metodiștilor IȘJ MM; o toți metodiștii au participat la consursul pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți; o 2 metodiști coptați în Comisii de evaluare a personalului didactic înscriși la concursul de ocupare a posturilor calificați/suplinitori o 3 metodiști coptați în comisii de bacalaureat sesiunea iunie iulie 2016, respectiv 1 metodist coptat în comisii de bacalaureat, sesiunea din august septembrie 2016; o directorul CCD MM; membru al CA al IȘJ MM. o directorul președintele Comisiei de organizare a Examenelor Naționale Suport informațional în realizarea Analizei de nevoi și a Ofertei de formare continuă a CCD MM. Concluziile rezultate în urma inspecțiilor au fost analizate în cadrul unor întâlniri comune cu metodiștii casei corpului didactic, informațiile furnizate contribuind la identificarea unor nevoi de formare reale ale cadrelor didactice, la organizare/derularea unor programe de formare cât și la urmărirea impactului acestora reflectat de modul în care aplică absolvenții cursurilor de formare aplică la clasă competențele dobândite; De asemenea, inspectorii ISJ MM au fost valorificat observațiile și recomandările din rapoartele de inspecții prin completarea unui Chestionar analiza de nevoi. Consilierea cadrelor didactice referitor la activitățile de perfecționare, formare continuă și dezvoltare personală Pornind de la premisa că formarea personalului didactic, dezvoltarea în carieră reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate pe conceptul educaţiei permanente, în colaborare cu ISJ MM, au fost iniţiate şi derulate acţiuni / programe de formare continuă care să dezvolte capacităţi şi competenţe 44

46 psihopedagogice şi manageriale. Inspectorii ISJ MM împreună cu metodiștii CCD MM au promovat activitățile de formare în cadrul ședințelor de lucru cu directorii instituțiilor școlare din județ, în cadrul activităților metodice, la cercurile pedagogice ale personalului didactic. Derularea de programe de formare, activități metodice, științifice și culturale: În colaborare cu ISJ au fost organizate programe de formare privind: o Abilitatea curriculară a cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare o Etică și morală în sistemul educațional; Proiectarea și derularea unor activități de consiliere/instruire a cadrelor didactice înscrise pentru ocuparea posturilor didactice prin concurs informarea acestora cu privire la conținuturile programelor specifice de concurs, elaborarea subiectelor, baremelor de evaluare; Evaluarea rezultatelor obținute de către cadrele didactice care au participat la examene specifice nivelelor de evoluție în carieră (gradele didactice), respectiv la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ și la examenul naţional pentru obținerea calității de titular în sistemul de învățământ preuniversitar. Inspecții tematice desfășurate în unități de învățământ din județ la care au participat directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul casei corpului didactic Nr. crt. Unitatea de învățământ în care s-a desfășurat inspecția 1 Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare Data desfășurării inspecției Tema inspecției Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată), respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse. Persoana din cadrul CCD, care a participat la inspecție, după caz: director/profesor metodist Profesor metodist mele și prenumele Hitter Annamaria 45

47 2 Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă Baia Mare 3 Liceul Teoretic Leöwey Klára Sighetu Marmaţiei 4 Liceul Teoretic Németh László Baia Mare 5 -Şcoala Gimnazială Kós Károly Arduzel 6 Şcoala Gimnazială Benkő Ferenc Dămăcuşeni 7 Şcoala Gimnzială Petőfi Sándor Coltău 8 Şcoala Gimnazială Kós Károly Arduzel 9 Şcoala Gimnzaială Petőfi Sándor Coltău Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ. Starea unităţilor de învăţământ la început de an şcolar. Aplicarea corectă a prevederilor legale pe probleme de încadrare a resurselor umane şi respectarea normativelor privind constituirea grupelor/ claselor de copii/ elevi, în învăţământul de stat şi particular. Eficientizarea organizării unităţii de învăţământ, a conducerii instituţionale şi a activităţii manageriale Calitatea procesului instructiv educativ prin raportare la standardele curriculare de performanţă în învăţământul de stat şi particular Profesor metodist Profesor metodist Profesor metodist Hitter Annamaria Hitter Annamaria Hitter Annamaria 46

48 10 Şcoala Gimnazială Benkő Ferenc Dămăcuşeni 11 Liceul Teoretic Leöwey Klára Sighetu Marmaţiei 12 Şcoala Gimnazială Kós Károly Arduzel 13 Şcoala Gimnzaială Petőfi Sándor Coltău 14 Școala Gimnazială Giulesti 15 Școala Gimnazială Vadu Izei 16 Școala Gimnazială Oncesti 17 Școala Gimnazială N. Bălcescu BM 18 Școala Gimnazială Copalnic Mănăștur - Preluca Nouă Nivelul de cunoaştere şi utilizare a limbii materne la grupele/ clasele care studiază în limba maghiară, germană, rromă, Monitorizarea cadrelor didactice privind integrarea elementelor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării Profesor metodist Profesor metodist Hitter Annamaria Hitter Annamaria Starea unităţilor de învăţământ Prof.metodist GAVRA ADRIAN Starea unităţilor de învăţământ Prof.metodist GAVRA ADRIAN Monitorizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar Calitatea, operaționalitatea și utilitatea portofoliilor cadrelor didactice și catedrelor / comisiilor Inspecţia de specialitate curentă realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I Prof.metodist Prof.metodist Prof.metodist GAVRA ADRIAN GAVRA ADRIAN GAVRA ADRIAN 47

49 19 Liceul Tehnologic Repedea 20 Liceul Tehnologic Poienile de Sub Munte 21 Liceul Tehnologic "Alexandru Filipaşcu" Petrova 22 Liceul Tehnologic Ruscova 23 Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare 24 Școala Gimnazială Bistra Monitorizarea activităţilor din cadrul proiectului Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! Monitorizarea şi verificarea derulării programelor naţionale: Bani de liceu, Euro 200, Burse pentru elevi, Cornul şi laptele, Fructe în şcoli, Rechizite şcolare Analizarea pertinentă a rezultatelor obţinute de către elevi la examenele naţionale Analizarea pertinentă a rezultatelor obţinute de către elevi la examenele naţionale Prof.metodist Prof.metodist Prof.metodist Prof.metodist GAVRA ADRIAN GAVRA ADRIAN GAVRA ADRIAN GAVRA ADRIAN Inspecţie şcolară generală Prof.metodist GAVRA ADRIAN Evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor Profesor metodist Groșan Adelina 25 noiembrie didactice din județ la activități de formare continuă Profesor metodist Konta Doina 2016 b) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MENC: Denumirea programului Dezvoltarea literației. De la lectură la scriere Metode și tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilități Limbaj, comunicare, lectură pentru preșcolari și școlarii mici Nr. deciziei de acreditare DGMRSN 3200/ DGMRSN 3905/ DGMRSN 3905/ Nr de credite Nr participanți 15 CPT (60 ore) CPT (30 ore) CPT (42 ore) - 48

50 Elemente de didactică aplicată - EDA OM 4475 / CPT (122 de ore) 180 Evaluare și examinare pentru definitivat și titularizare - EEDT OM Nr.5990/ CPT (122 de ore) 89 Elemente specifice predării învățării limbii franceze în OM Nr.5990/ CPT (50 de ore) învățământul preșcolar și primar 33 Predarea limbilor moderne prin cântec și joc OMENCȘ Nr. 3114/ 15 CPT (62 de ore) - TOTAL Nr. programe derulate: c) Programe de formare continuă din Oferta de programe a CCD MM, avizată prin adresa MEN Nr / Nr. crt. Teme din categoria : Durata Nr. cursanţi Cost total Cost ora/ cursant 1 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care Învățământ primar predau la clasa progătitoare 2 Abordări culturale și pedagogice de arte plastice Învățământ preșcolar în grădinițe 3 Management.. (educaţional/instituţional etc) TIC şi utilizarea calculatorului Utilizarea mijloacelor multimedia lei/ oră/cursant 5 Educație pentru calitate Educaţie pt. drepturile omului Educaţie pt. dezvoltare durabilă Educaţie pt. egalitatea de şanse Educaţie pt. egalitatea de gen Educație pt.anticorupție Etică și morală în sistemul educațional Educație antidrog Tehnici documentare în CDI Educație interculturală Eucaţie antreprenorială Educație pt pentru noile mass-media audiovizuale Alte programe( precizaţi tema) Total

51 d) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ; Nr. crt. Tema programului Grup ţintă Durata Nr. cursanţi Cost total Cost ora/ cursant 1. Elemente de didactică aplicată - EDA Cadre didactice lei/oră/cursant debutante Total programe 1 Total participanți 180 e) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; Nr. crt. Tema programului Grup ţintă Durata programului Nr. cursanţi Cost total Cost ora/ cursant 1 Elemente de didactică aplicată - EDA Cadre didactice suplinitoare lei/oră/ cursant Total programe 1 Total participanți 90 f) Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din județ în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar sau a concursului național de ocupare a posturilor vacante; Nr. crt. Tema programului Grup ţintă Durata programului Nr. cursanţi Cost total Cost ora/ cursant 1 Evaluare și examinare pentru Cadre didactice evaluatori lei/oră/ definitivat și titularizare - EEDT cursant Total programe 1 Total participanți 90 g) Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural Localitatea Titlul Durata Nr. Cost Cost ora/cursant programului cursului participanţi total Cicârlău Utilizarea mijloacelor multimedia lei/oră/cursant Ieud Metode și tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilități lei/oră/cursant Total 2 programe 59 50

52 h) Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) Localitatea Sighetu Marmației Titlul programului Metode și tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilități Grupul ţintă Cadre didactice care lucrează cu elevi din zone defavorizate Durata cursului (nr.ore) Total Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă a. Personal participant la acţiuni de formare desfăşurate în anul şcolar Nr. participanţi Cost total Cost ora/cursant lei/oră/ cursant Categoria de personal Nr. posturi cf. machete transmise de ISJ Nr. personal existent în judeţ Nr. personal participanţi la actiuni de formare desfăşurate în anul şcolar Personal didactic 5729, Educatoare Învăţători/institutori Profesori 3377, Maistri instructor Personal didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi de control

53 Personal didactic auxiliar 763, Personal nedidactic 1519, TOTAL 8012, Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale Denumirea activităţii Îmbunătățirea competențelor de lectură ale elevilor Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi Urban Rural Total Tipul activităţii : simpozioane/sesiuni/ schimburi de experienţă Activitate metodică Locul desfăşurării activităţii (CCD, filiale, CDI, unităţi de învăţământ) Școala Gimnazială George Coșbuc Sighetu Marmației Canon estetic. Canon didactic Conferință Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare Ziua Educației Creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii Ziua porților deschise la CCD Maramureş La Feliz Navidad Nr. participanţi Cost total Cost ora/ participant 52 bibliotacari școlari elevi 30 cadre didactice - - Expoziție de carte CCD MM 28 cadre didactice - - pedagogică Concurs județean CCD MM 32 cadre didactice - - Expoziţie, Târg CCD MM 120 participanți - - Activități cultural artistice CCD MM 43 elevi 10 cadre didactice Splendoarea iernii prin ochi de copil Concursului Naţional de Vişeu de Sus,Liceul 867 elevi 115 cadre didactice

54 Creaţie Plastică şi Teoretic B. Vodă Abilitate Artterapia limbajul universal al copilăriei Simpozion Judeţean Vişeu de Sus,Liceul Teoretic B. Vodă, Interferențe educaționale Simpozion Național ISJ MM Colegiul Tehnic George Barițiu Baia Mare SOS- Producţia de alimente (CAER ) educaţie civică şi sănătate/ Simpozion Drumul spre școală. Proiect național educație prin film Palabra en el mundo Festival internațional de poezie Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare Unități școlare din municipiul Sighetu Marmației Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare Colegiul de Arte Baia Mare Complexul turistic Șuior 78 cadre didactice elevi 41 cadre didactice 425 elevi 87 cadre didactice 3000 elevi 200 cadre didactice 135 elevi 28 cadre didactice Total activități 12 Total participanți 52 bibliotecari școlari 649 cadre didactice 4745 elevi Activități metodice: Activitatea metodică a bibliotecarilor școlari din județ, organizată în octombrie la Sighetu Marmației a evidențierea aspecte relevante din activitatea bibliotecii/bibliotecarului școlar pentru îmbunătățirea competențelor de lectură ale elevilor. Au fost analizați factorii care contribuie la stimularea interesului pentru lectură al elevilor, cauzele care-i determină să rămână reticenți în fața cărților, respectiv s-au propus metode, instrumente elemente de bună practică pentru dezvoltarea competențelor 53

55 lectorale ale elevilor. Activitatea a fost urmată de un scurt moment artistic susținut de elevii clasei a II-a, apoi e vizitarea unor obiective culturale de care dau renume Sighetului: Casa memorială Ellie Wiesel, Muzeul de Etnografie și Muzeul Memorialul Durerii. Simpozioane/ Conferințe: Colegiul Național Gh. Șincai a fost gazda întâlnirii elevilor din școlă, a cadrelor didactice cu criticul literar prof. univ. dr. Ion Simut. Conferința Canon estetic. Canon didactic. În cadrul conferinței au fost definite cele două concepte, au fost analizați clasicii care au alcătuit canonul literar dar și percepția actuală referitoare la acest concept, respectiv a faptului că acesta este alcătuit din lecturi, interpretări. Discuțiile purtate cu elevii au fost interesante, aceștia propunând, la invitația conferențiarului, noi scriitori care ar putea fi incluși în canonul literar, didactic. Simpozionul Naţional SOS- Producţia de alimente şi Simpozionului Judeţean Artterapia limbajul universal al copilăriei, ambele adresându-se tuturor cadrelor didactice (educatori, învăţători, institutori, profesori) din învăţământul preuniversitar au avut ca scop prezentarea unor lucrări tematice ale participanţilor, aceştia abordând tematici de interes, în concordanţă cu secţiunile acestora. În cadrul simpozionului SOS Producţia de alimente au fost organizate expoziţii cu lucrări realizate de elevi, concursuri de educaţie civică şi sănătate destinate acestora. Simpozionul Artterapia limbajul universal al copilăriei a reunit un număr impresionant de participanţi din diferite instituţii şcolare din judeţ: grădiniţe, cluburi ale elevilor, şcoli cu clasele I VIII, grupuri şcolare, licee teoretice, şcoli pentru educaţie specială centre de educaţie incluzive. Scopul activităţilor desfăşurate în cadrul simpozionului, pe ateliere de lucru, sesiuni de comunicare a urmărit stimularea/dezvoltarea şi afirmarea potenţialului artistic al elevilor din unităţile şcolare enumerate mai sus. Acţiunea a constituit un bun prilej de a schimba imaginea şcolii speciale în comunitate şi de a o implica în mod direct în viaţa şcolii. Concursuri Splendoarea iernii prin ochi de copil, organizat de Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe şi Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Vişeul de Sus, a constituit un prilej de a cunoaște, stimularea si afirmarea potențialului artistic al copiilor si cadrelor 54

56 didactice participanţi. Creaţiile elevilor constituie cartea de vizită a acestora. Activităţile desfăşurate s-au constituit a fi un bun prilej de a demonstra achiziţiile elevilor din domeniul cognitiv, atitudinal şi valoric. Expoziţii. In cadrul expoziţiilor de materiale didactice confecţionate şi materiale informative, au fost expuse produse ale creaţiei dascălilor utilizate în activitatea didactică de la grupă/clasă: cărţi, manuale, reviste şcolare, portofolii, proiecte, soft-uri educaţionale, machete, planşe şi alte materiale de interes didactic. Evaluarea succintă a acestor activităţi a vizat calitatea, impactul, utilitatea. Proiecte educaționale La Feliz Navidad reprezintă un proiect educational derulat de instituția noastră în parteneriat cu elevii Colegiului Național M Eminescu care au fost sensibilizați în legătură cu importanța păstrării obiceiurilor și datinilor de iarnă. Implicarea elevilor a făcut posibilă organizarea unei expoziții cu desene, realizarea unui program artistic. În cadrul activităților de la CCD elevii au vizitat depozitul de carte și au amenajat un spațiu expozițional conținând cărți cu tematică religioasă și pedagogică,în lima română și spaniolă. În parteneriat cu instituţiile şcolare din Sighetu Marmației s-a derulat proiectul național Educație prin film Drumul spre școală. La modul general, au fost formulate fedback-uri, aprecierile activităților ne-au ajutat să concluzionăm că activitățile au avut succes. Drintre motivaţiile participanților amintim : - schimb de opinii care au contribuit la ridicarea nivelului calitativ al pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi la sporirea responsabilităţii în abordarea disciplinelor de învăţământ ; - identificarea noutăţilor în procesul educaţional printr-o mai bună documentare în cadrul ariei curriculare; - promovarea unei pedagogii inovatoare, centrată pe elev, care să dinamizeze şi să modernizeze atitudinea elevului faţă de propria învăţare ; - autoperfecţionare informare formare; - perspectiva utilizării softului educaţional. 55

57 Având în vedere numărul semnificativ de participanţi, aprecierile pozitive pentru colectivul de iniţiativă şi organizare de la CCD şi ISJ Maramureş, concluzionăm că acţiunile au avut un real succes. IX. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ INDICATORI PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ Învățământul particular din Maramureș este reprezentat printr-un număr de 24 unitati școlare, dintre care 16 acreditate (6 grădinițe, 6 licee, 4 școli postliceale) și 8 autorizate (3 grădinițe, 2 școli primare, 1 liceu, 2 școli postliceale). NR. CRT. RETEAUA ȘCOLARA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR- DIN JUDETUL MARAMUREȘ PENTRU ANUL SCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PERSONALITATE JURIDICĂ ARONDATE/ COMASATE Nivel DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE TIP PROG. GRĂDINIȚĂ Unitati Particulare Acreditate 1 Grădinița "Genesis" Săsar PJ preșcolar comuna Recea PP R 2 Grădinița "Gabi" PJ preșcolar municipiul PP U 3 Grădinița "Ana" Săpânța PJ preșcolar comuna Sapanta PN R 4 Grădinița "Maya" PJ preșcolar municipiul PP U 5 Grădinița "Bentipami" PJ preșcolar municipiul PP U 6 Grădinița "Madre Colomba" Sighetu Marmației 7 Liceul "George Pop de Băsești" Ulmeni PJ 0-4 autorizat, 9-13 PJ preșcolar municipiul Sighetu Marmației orașul Ulmeni PN MEDIU U U 56

58 acreditat 8 Liceul "George Pop de Băsești" Vișeu de Sus PJ 9-13 orașul Vișeu de Sus U 9 Liceul "George Pop de Băsești" Sighetu PJ 9-13 municipiul Sighetu U Marmației Marmației 10 Liceul "George Pop de Băsești" Târgu Lăpuș PJ 9-13 orașul Târgu Lăpuș U 11 Liceul "George Pop de Băsești" PJ 9-13 municipiul U 12 Liceul UCECOM "Spiru Haret" PJ postliceal municipiul U 13 Școala Postliceală Sanitară "Hipocrates" PJ postliceal municipiul Sighetu U Sighetu Marmației Marmației 14 Școala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" PJ postliceal municipiul U 15 Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" PJ postliceal municipiul U 16 Școala Postliceala Sanitară "Grigore Moisil" PJ postliceal orașul Vișeu de Sus U Viseu de Sus Unitati Particulare Autorizate 17 Grădinița "David" Moisei PJ preșcolar comuna Moisei PN R 18 Grădinița "Teddies" PJ preșcolar municipiul PP U 19 Grădinița "Tudor" Sighetu Marmației PJ preșcolar municipiul Sighetu PN U Marmației 20 Școala Primară Internațională PJ primar municipiul U 21 Școala Primară "Ep. Dr. Alexandru Rusu" PJ preșcolar, municipiul U primar 22 Liceul Particular "Henri Coandă" PJ 9-12 municipiul U 23 Școala Postliceală "Emanuel" PJ postliceal municipiul U 24 Scoala Postliceală "Vasile Goldiș" Baia Mare PJ postliceal municipiul U Prin aplicarea reformei sistemului de învăţământ preuniversitar şi modernizarea acestuia s-a permis abordarea învăţământului particular ca o expresie sintetică a unei îndelungate practici şi rezultatul unui considerabil efort conceptual care, susţinut de o bogată informaţie managerială, oferă modele orientative, sugerează soluţii alternative. Programele de modernizare au produs efecte la nivelul curricular, inclusiv în curriculumul la decizia şcolii, în structurile de 57

59 rezistenţă ale sistemului: plan de învăţământ, forme, cicluri, filiere de studiu, examene şi modalităţi de selecţie a elevilor, finanţarea educaţiei, relaţia şcolii cu mediul său comunitar, strategii didactice, sistem de evaluare şi autoevaluare, în domeniul de formare profesională continuă a personalului didactic. ANALIZA SWOT Îndrumarea şi controlul la nivelul unităţilor din reţeaua învăţământului preuniversitar particular au relevat următoarele aspecte: PUNCTE TARI: Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor de elaborare şi proiectare strategică (PDI şi Planuri manageriale) de către managerii unităţilor de învăţământ particular; Constituirea comisiilor de asigurare a calităţii în toate unităţile de învăţământ; Activitatea de îndrumare şi control s-a desfăşurat sub coordonarea inspectorului şcolar pentru învăţământ particular, prof. Onorica Dorca, astfel: Inspecție tematică nr. 676 / , la solicitarea inspectorului școlar general, având ca tematică Monitorizarea modului de încheiere a situațiilor școlare pe semestrul I ; - Liceul Teoretic George Pop de Băsești Târgu Lăpuș - Școala Postliceală Emanuel - Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret - Școala Primară Internațională Inspecție tematică nr. 6345/ , la solicitarea inspectorului școlar general, având ca tematică Monitorizarea introducerii datelor referitoare la înscrierea elevilor în SIIIR - Liceul Teoretic George Pop de Băsești - Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret - Grădinița Teddies Inspecție tematică de Monitorizare a simulărilor la examenul național de bacalaureat, 13 martie 2017 la Liceul Teoretic George Pop de Băsești Ulmeni Inspecție de specialitate la Grădinița Teddies ; februarie

60 Inspecție de specialitate la Grădinița Tudor Moisei; oct 2016 Inspecție de specialitate la Grădinița Wonderland ; iunie 2017 Creşterea numărului de unităţi şcolare particulare acreditate, în urma vizitelor de evaluare ARACIP ( Grădinița Bentipami Baia Mare, Grădinița Ana Săpânța, Liceul Teoretic George Pop de Băsesti Tg. Lăpuș ) Participare la ședința cu directorii 7 septembrie 2016; Examen de titularizare - Liceul Teoretic George Pop de Băsești Ulmeni, 7 octombrie 2016 Elaborarea deciziei nr. 3222/ de constituire a centrului de concurs pentru titularizare cadre didactice, la Liceul Teoretic George Pop de Băsești Ulmeni Conferința Educațională Școala de ieri, copilul de astăzi și lumea de mâine susținută de Oana Moraru; organizator Școala Primară Internațională ; locul de desfășurare Eurohotel, 8 aprilie 2017 Organizarea Conferinței Alternativa Montesori în parteneriat Grădinița Teddies și Școala Primară Internațională ; 27 mai 2017 Lansare de carte cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea Fundației Sfântul Anton de Padua; Cartea CREZ, EDUCAȚIE, PERFORMANȚĂ, ÎMPLINIRE, PERSPECTIVĂ, volum aniversar, coodonator volum prof. dr. Dana Aurora Covaci; la Liceul Teoretic George Pop de Băsești Ulmeni; 17 dec Lansare de carte, Sintaxa limbii române noțiuni fundamentale pentru învățământul gimnazial, prof. Aurora Pușcaș, Liceul Teoretic George Pop de Băsești; 17 dec Întâlnire de lucru cu inspectorii din invățământul particular, Regiunea Nord-Vest la Cluj- Napoca; 7 iunie 2017 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE, PARTICIPARE LA PROIECTE, PARTENERIATE, CONCURSURI Concertul de colinde Mândră-i Sara de Crăciun, editia a XI-a, organizat de Liceul Teoretic George Pop de Băsești Ulmeni, cu participarea tuturor liceelor George Pop de Băsești din județ; aniversarea a 18 ani de la înființarea Liceului din Ulmeni; 17 dec Programul artistic de Crăciun la Școala Primară Internațională, 23 dec Festivități de deschidere a anului școlar ; toate grădinițele și școlile Tezaurul maramureșean - oameni, locuri, tradiții și obiceiuri ; parteneriat Grădinița Maya Muzeul de Etnografie și Artă Populară ; activitatea Mărțișor din Maramureș ; 1 martie

61 Copil pentru o zi ; Parteneriat educațioanal Grădinița Maya Familiile preșcolarilor; Activitatea Ziua tatălui ; 14 mai 2017 Carnavalul toamnei ; parteneriat educațional Grădinița Ana Săpânța și părinții elevilor Grădinițele au participat la concursuri județene: Știm să circulăm corect, Periuța de aur, De la grădiniță la școală, Mici actori pe scenă, Cupa Iepurașului Șah, etc Expoziție în cadrul Proiectului Național Cultural Artistic Orizonturi locale, ediția a V-a; parteneri: Școala Gimnazială N. Iorga, Școala Primară Internațională, Palatul copiilor, Clubul Tzontzo Tabăra de vară Kids summer camp organizator Școala Primară Internațională; editia a III-a; iulie- august 2017 Prieteni pe drumul spre școală - parteneriat educațional Grădinița Genesis Săsar și Grădinița Ion Creangă Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret: "Răsfăț pentru Ziua Femeii"- parteneriat cu Fundatia Esperando, Profesori coordonatori Diciuc Eugenia și Orgas Ecaterina; "Să ne distram de Halloween", prof. coord. Alina Coman; "Educație pentru sănătate", vizită la Centrul de Planificare familială coordonator prof. Coman Alina, prof. Cudrici Georgeta 60

62 Proiect International Techno Challenge E Twinning - Școala Primară Internațională în parteneriat cu elevii de la College Francoise Dolto ( Franța) Unităţile şcolare particulare dispun de documente de proiectare şi planificare didactică centrate pe obiective / competenţe, precum şi de documentele comisiilor metodice, CEAC; Existenţa unei diversităţi în ceea ce priveşte curriculumul la decizia grădiniţei (exemple de discipline opţionale: limba engleză, edcație financiară prin joc franceză, italiană, gimnastică şi dansuri sportive, calculator, muzică instrumentală etc.)și a școlii (introducerea Opționalului Educație financiară la ciclul primar - Școala Primară Internațională, ); 61

63 Diversificarea modalităţilor şi a strategiilor de evaluare; Organizarea de întâlniri metodice tematice, cu invitaţi metodişti şi inspectori şcolari ai ISJMM; astfel, în semestrul I, Consfătuirile învăţătorilor din municipiul, care predau la clasele pregătitoare, I şi a II-a, s-au desfăşurat la Şcoala Primară Ep. Dr. Alexandru Rusu din. Directorii şcolilor particulare au participat la toate activităţile desfăşurate cu managerii şcolilor de stat şi particulare, impulsionând participarea cadrelor didactice din unităţile de învăţământ particulare la acţiunile cercurilor pedagogice, la diverse discipline; Dotarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ particular prin săli de clasă cu mobilier ergonomic, laboratoare, mijloace de învăţământ moderne, calculatoare cu imprimantă, copiatoare și cărţi noi pentru biblioteca şcolară;. Susţinerea unor unităţi de învăţământ particular de către culte sau fundaţii, în acest caz nepercepându-se taxe sau, în situaţia în care se percep, având doar valori simbolice; Încadrarea în normele de igienă corespunzătoare a spaţiilor şcolare; Cuprinderea în reţeaua şcolară, pentru comunicare pe forumul ISJ, a tuturor unităților de învățământ particular; Clopoțelul a anunțat sosirea vacanței în unitățile de învățământ particular; inspectorul pentru învățământ particular a participat la festivitatea de încheiere a anului școlar 2016/2017 la cei mai mici absolvenți (Școala Primară Internațională ) și cei mai mari (viitori asistenți medicali, absolvenți ai Școlii Postliceale Vasile Goldiș ); PUNCTE SLABE disfuncţionalităţi în conţinut, ritm şi rezultate : 62

64 - număr mic de profesori membri în Corpul de experți; - absenţa unui sistem de valori pe care să şi-l asume unităţile de învăţământ particular pentru a le integra în finalităţi sociale de esenţă educativă scopuri, obiective, pe termen lung la nivelul practicii şcolare şi pedagogice; - lipsa studiilor prospective pe plan local care să prefigureze necesităţile, resursele şi scenariile de evoluţie; - pregătirea comunităţii pentru acceptarea fără prejudecăţi a ofertelor concurenţiale, pentru sprijinirea demersurilor şi direcţiilor de acţiune ale unităţilor de învăţământ particular; OPORTUNITĂȚI: - dezvoltarea unei cariere profesionale de succes prin fidelizarea în unităţile private; - participarea la programe de perfecţionare continuă a personalului didactic pe diverse domenii, prin susţinerea financiară exclusivă a unităţii de învăţământ; - desfăşurarea unei activităţi didactice de calitate, într-un mediu educaţional organizat la standarde foarte bune de calitate, în unităţi şcolare noi; AMENINȚĂRI: - afectarea calităţii actului didactic prin lipsa de continuitate a cadrelor didactice la clase / grupe; - scăderea numărului de copii şi transferul la unităţile de stat datorită reducerii potenţialului financiar al familiilor; - perceperea incorectă uneori a imaginii unităţii şcolare particulare de către părinţi sau comunitate; - diminuarea rolului social al unităţilor private prin lipsa de programe de colaborare cu celelalte organizaţii din comunitate; Strategii care răspund problemelor identificate: - promovarea învăţământului particular, a oportunităţii şi a necesităţii investiţiei în educaţie, pe termen scurt, mediu şi lung, cu un mare grad de eficienţă apropiată şi îndepărtată; - implicarea în programe şi proiecte europene; - promovarea, la nivelul comunităţii a implicaţiilor şi a rezultatelor acestor proiecte şi programe, recompensarea şi diseminarea în teritoriu a experienţelor pozitive; - realizarea activităţii de monitorizare şi control prin strategii diferite pe niveluri de învăţământ, calificări, tipul organizaţiei furnizoare de educaţie, de program de studii, urmată de recomandări şi consiliere pe domenii specifice, organizarea riguroasă a 63

65 informaţiilor transmise. În învăţământul particular, calitatea este direct legată de eficienţa şi de eficacitatea proceselor şi standardelor aplicate sistemului, cu accent preponderent pe activitatea de predare-învăţare-evaluare, de formarea unor competențe cheie, de crearea unui mediu afectiv optim desfăşurării actului educaţional centrat pe dorinţele şi posibilităţile elevului, orientat spre dezvoltarea abilităţilor practice şi a creativităţii. X. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV EVIDENŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU FUNCŢIONAT CU GRUPE/CLASE ÎN ALTERNATIVĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR Alternativa educaţională Nivelul de învăţământ măr Unităţi măr grupe / clase măr elevi / copii măr cadre didactice Waldorf preşcolar 1 2 grupa 50 copii 2 educatoare Step by Step preşcolar 9 34 grupe 901 copii 67 educatoare primar 3 11 clase 264 elevi 22 învăţătoare TOTAL cadre didactice Alternativa educaţională Cuprinderea pe unităţi şcolare şi alternative educaţionale : Unitatea de Învăţământ măr grupe / clase măr educ./înv. măr copii/elevi Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă structură :Grădiniţa cu program prelungit Mihai Eminescu Grădiniţa cu program prelungit Step by Step Grădiniţa cu program prelungit Otilia Cazimir

66 Step by Step Grădiniţa cu program prelungit nr Grădiniţa cu program prelungit nr Grădiniţa cu program prelungit nr Grădiniţa cu program prelungit Floare de colţ Grădiniţa Liceului Ferdinand Sighetu-Marmaţiei Grădiniţa cu program prelungit nr.7 Sighetu-Marmaţiei Total 9 unităţi- învăţământ preşcolar Şcoala cu cls. I-VIII Nicolae Iorga Şcoala cu cls. I-VIII George Coşbuc Sighetu Marmaţiei Școala Gimnazială nr.10 Sighetu Marmației Total 3 unităţi învăţământ primar Waldorf Grădiniţa Şcolii I L Caragiale Total 1 unitate-învăţământ preşcolar TOTAL Total copii/elevi înscrişi în alternative educaţionale în 13 unităţi şcolare PROGRAM DE MĂSURI privind integrarea progresivă a alternativelor educaţionale în subsistemul judeţean de învăţământ 65

67 Obiective Acţiuni/măsuri Monitorizare Termen Responsabili -respectarea Planurilor-cadru, -verificarea documentelor permanent -directori programelor şcolare şi şcolare prin control şi inspector şcolar manualelor/auxiliarelor didactice inspecţie şcolară pentru educaţie avizate de MENCȘ timpurie şi alternative Asigurarea cadrului juridic de funcţionare -înregistrarea, completarea şi eliberarea corectă a actelor de studii educaţionale -verificări periodic inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale -constituirea conform prevederilor legale, a claselor/grupelor -aplicarea prevederilor regulamentului privind transferul elevilor - cunoaşterea şi respectarea convenţiei de Parteneriat educaţional încheiată între MEN şi CEDP şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ Nr /2011 -obţinerea avizelor de constituire şi funcţionare a claselor/grupelor din partea ISJMM şi CEDP - verificări iniţiale început de an şcolar -directori inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale -controlul actelor periodic -comisia de evaluare -control periodic inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale -directori -cadre didactice -analiză de nevoi Stabilit de CEDP -directori - CA al ISJMM 66

68 Asigurarea resurselor umane Asigurarea unui proces educaţional de calitate Implicarea în acţiuni de perfecţionare -recrutarea şi înscrierea copiilor cu acordul scris al părinţilor sau reprezentanţilor legali -încadrarea cu personal didactic abilitat, care a parcurs modulele de formare profesională în alternative educaţionale şi care deţin aviz de alternativă -organizarea unui demers didactic centrat pe elev/copil, pe dezvoltarea lui globală -utilizarea unor strategii didactice moderne, interactive de grup în defavoarea celor tradiţionale -abordarea unor metode şi tehnici de evaluare diversificate, moderne, aplicarea corectă a setului de instrumente de evaluare, renunţarea la utilizarea excesivă a fişelor de lucru - mediatizarea principiilor care stau la baza alternativelor educaţionale atât în rândul cadrelor didactice dar şi a personalului administrativ şi nedidactic şi a părinţilor -înlesnirea participării la cursuri de formare în alternativă şi de formare continuă în specialitate -analiza de ofertă septembrie -cadre didactice -directori -analiză de documente din portofoliul de alternativă -consiliere cu ocazia inspecţiilor şcolare început de an şcolar şi pe durata anului şcolar Pe durata anului şcolar inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale - directori CEAC -diseminarea informaţiei periodic inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale - cadre didactice - verificarea documentelor de atestare - număr de sesiuni de informare, conform calendarului de formare -inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi 67

69 nr. cursuri de formare pentru alternative educaţionale alternative educaţionale Asigurarea bazei materiale - organizarea de activităţi metodice pentru valorificarea experienţei pozitive din alternativele educaţionale (reuniuni de lucru, schimburi de experienţă, reflectare în massmedia a problematicii specifice, elaborarea de auxiliare şcolare specifice alternativei) - sprijinirea prin intermediere, pentru asigurarea resurselor materiale(spaţiu şcolar, mobilier specific, mijloace şi materiale de învăţământ) -evaluarea rezultatelor -articole în presa - număr de auxiliare publicate cu ISBN conform calendarului de acţiuni - analiză de nevoi început de an şcolar inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale -directori -cadre didactice inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale -directori -cadre didactice - iniţierea în elaborarea de proiecte de finanţare extrabugetară - analiză de nevoi periodic -directori -cadre didactice -întâlniri cu parteneri sociali - asistenţă din partea ISJMM periodic -directori -cadre didactice -inspector şcolar pentru educaţie timpurie şi alternative educaţionale 68

70 INDICATORI PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ALTERNATIV PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ An școlar 2016 /2017 Aspect vizat Puncte tari Aspecte ce necesită ameliorare Organizarea, Asigurarea cadrului legal de funcţionare A fost asigurat cadrul juridic de funcţionare al învăţământului alternativ din judeţul Maramureş Se respectă Planurile-cadru, programelor şcolare, curriculumul pentru educaţie timpurie, se utilizează manuale/auxiliare didactice avizate de MECS Sunt înregistrate, completate şi eliberate corect actele de studii -promovarea activităţii din alternativă pentru diseminarea exemplelor de bune practici,la nivel local şi judeţean; În învăţământul preşcolar alternativ, în unele grădiniţe doar, media/ grupă este de 25 copii, în cele mai multe nu se Constituirea claselor/grupelor se face conform mai depăşeşte numărul maxim de prevederilor legale, Se aplicară prevederile regulamentului privind transferul elevilor copii/grupă, Există solicitări din ce în ce mai puţine pentru alternativa Waldorf ; dar cu toate Sunt cunoscute şi respectate articolele Convenţiei acestea, la solicitările părinţilor mai de Parteneriat educaţional încheiată între MEN şi funcţionează o grupă în alternativa CEDP şi ale Regulamentului de organizare şi Waldorf la Şcoala Gimnazială I L funcţionare a învăţământului preuniversitar Caragiale alternativ Nr /2011 Obţinerea avizelor de constituire şi funcţionare a claselor/grupelor din partea ISJMM şi CEDP s-a realizat conform reglementărilor legale Învăţământul alternativ cuprinde grupe / clase ale alternativelor educaţionale Step by step (nivel preşcolar şi primar) şi Waldorf (nivel preşcolar). Acestea sunt integrate în unităţile de învăţământ de stat, alături de grupe/clase de învăţământ tradiţional. Este promovat astfel pluralismul educaţional atât la 69

71 Baza materială nivel de unitate şcolară, cât şi la nivel judeţean. Competenţele dobândite sunt încadrate într-un curriculum ce ţine cont de gradul de dezvoltare al copilului / a elevului, activitatea este centrată pe elev, pe dezvoltarea lui globală, se respectă ritmul individual al fiecăruia Grupele/ clasele au fost constituite legal, la solicitarea părinţilor copiilor/ elevilor, cu acord scris semnat de părinte/ susţinător legal, acordul cadrelor didactice interesate de perfecţionare continuă, a conducerii unităţilor de învăţământ care au sprijinit diversitatea şi alternativele educaţionale. Învăţământul alternativ este organizat pe niveluri, în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor/ elevilor, asigurându-se caracterul deschis al sistemului de învăţământ, dar şi diferenţierea specifică, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei alternative educaţionale. Se asigură un mediu educaţional care favorizează centrarea activităţii pe copil/ elev, organizarea activităţii pe grupuri mici, adecvarea învăţării la particularităţile individuale, diferenţierea învăţării. Baza materială a grupelor, pentru desfăşurarea cu succes a alternativei educaţionale, este foarte bună. Mobilierul este modular, organizat pe centre de activitate şi dotat cu materiale didactice specifice alternativei. Aparatura este modernă şi este utilizată echilibrat şi bine dozat. -câteva grupe au încă dublă sau triplă funcţionalitate. -mobilierul din clasele Step by Step a necesitat modernizare, adaptarea specifică alternativei s-a realizat treptat -este necesară o mai mare implicare a consiliilor locale şi unităţilor şcolare pentru dotarea grupelor/ claselor cu materiale didactice, jucării, cărţi, mobilier specific alternativelor 70

72 Manualele şcolare utilizate de elevii din clasele Step by Step sunt cele avizate de MENCȘ Resurse umane Înscrierea copiilor s-a făcut la solicitarea părinţilor acestora şi s-a avut în vedere asigurarea continuităţii între învăţământul preşcolar şi primar.. Media de elevi într-o clasă în învăţământul primar alternativ este de 20 elevi Cadrele didactice au participat la cursuri iniţiale de formare / 2 module/ organizate de Centrul Step by step pentru educaţie şi dezvoltare profesională Bucureşti-învăţământ preșcolar organizate, pentru 45 cadre didactice, educatoare Există cerere constantă de perfecţionare în alternativa Step by step, aceasta dovedeşte interesul educatoarelor pentru perfecţionare profesională, pentru cunoaşterea alternativei. - A fost organizată o sesiune de informare, o conferinţă cu tema Alternativa educaţională Montessori pentru informarea educatoarelor, din învăţământul de stat şi particular, primar şi peşcolar, a părinţilor şi partenerilor educaţionale asupra modului în care poate fi implementată această alternativă în judeţul Maramureş. Conferinţa a fost susţinută de preşedinta Asociaţiei Montessori din România, prof. dr. Dr. Elisabeta Negreanu, pedagog Montessoricu diplomă AMI (1999 practicate - iniţierea în elaborarea de proiecte de finanţare extrabugetară -întâlniri de lucru periodice cu partenerii sociali -acordarea unei mai mari atenţii activităţilor de diseminare de informaţii în urma parcurgerii şi finalizării cursurilor de perfecţionare. - este necesară încă participarea educatoarelor la modulul III de formare profesională în alternativa Step By Step în proporţie de 60 % - Metode interactive de grup - mediatizarea principiilor care stau la baza alternativelor educaţionale prin lectorate cu părinții, - organizarea de acţiuni metodice pentru valorificarea experienţei pozitive din alternative (reuniuni de lucru, schimburi de experienţă, reflectare în mass-media a problematicii specifice, elaborarea de auxiliare şcolare specifice alternativei) 71

73 Evaluarea Activitatea educativă, extraşcolară şi extracurriculară Evaluarea s-a realizat secvenţial prin metode şi tehnici diversificate. Alternativele educaţionale Step by Step şi Waldorf au promovat o viziune asupra evaluării care a încorporat tehnici variate şi a permis cadrelor didactice să prezinte progresul copiilor, într-o manieră proprie, atât părinţilor, cât şi altor persoane interesate. Rezultatele au fost înregistrate în caiete individuale, consemnate şi interpretate în funcţie de specificările de performanţă. Rezultatele evaluărilor la nivelul învăţământului preşcolar și școlar au dovedit o foarte bună pregătire a copiilor și elevilor. Rezultatele obţinute de elevii din noile clase pregătitoarea şi a V-a s-au încadrat în cerinţele prevăzute de programa şcolară, nivelul informaţional şi deprinderile practic aplicative dobândite sunt echivalente cu cele din învăţământul tradiţional Activitatea educativă, extraşcolară şi extracurriculară organizată în cadrul grupelor/ claselor din învăţământul alternativ s-a realizat conform unor programe specifice, în care au fost implicaţi părinţii copiilor, aceştia susţinând derularea activităţilor formale (din grădiniţe) dar şi non formale şi informale. Educatoarele şi învăţătoarele din grupele/ clasele în care se aplică alternativele educaţionale au elaborat proiecte de colaborare la nivel local, judeţean, interjudeţean şi chiar naţional, expoziţii cu materiale confecţionate de copii /elevi, concursuri. -este necesară prelucrarea în cadrul întâlnirilor cu părinţii a tehnicilor de evaluare specifice alternativelor educaţionale pentru o informare corectă asupra rezultatelor individuale obţinute de către fiecare copil, elev la sfârşitul semestrului I şi semestrul II -consilierea cadrelor didactice de către directori în urma asistențelor la clasă Cele mai reuşite activităţi au fost promovate prin revistele unităţilor şcolare, pliante, broşuri, ghiduri educaţionale specifice alternativelor educaţionale, CD uri de prezentare a exemplelor de bune practici Concluzii: 72

74 - mărul de grupe/ clase în alternativa Step by Step este în creştere, urmare a interesului manifestat de educatoare, părinţi, unităţi şcolare şi a rezultatelor înregistrate, promovate şi popularizate corespunzător. Faţă de anul şcolar trecut au existat solicitări pentru extinderea programului. - Preocuparea educatoarelor pentru cunoaşterea specificului şi strategiilor promovate de învăţământul alternativ s-a manifestat şi prin numărul mare de cadre didactice care a participat la cursuri de formare. Este de remarcat interesul educatoarelor din zona Sighet pentru extinderea alternativei Step By Step. - S-au organizat cursuri de formare, cu formatori naționali, pentru zona și zona Sighetu Marmației, 45 de cadre didactice, modulul I și II. - La Conferința educațională Montessori au partcipat 220 cadre didactici, părinți, parteneri educaționali. - Pentru creșterea calității actului didactic și a performanței în educația timpurie şi cadrele didactice din alternativa Step By Step au participat la Grădiniţa cu program prelungit nr.10 din Borşa la un Simpozion Județean cu tema:,,tehnici și metode inovatoare de predare-învățare-evaluare în actul educațional. Materialele prezentate vor fi cuprinse într-un material, ghid de bune practici, editat cu ISBN. - A fost reprezentativă participarea alternativelor educaţionale la Concursul Județean,,Pușculița cu surprize din cadrul Proiectului Național,, De la joc...la educație financiară,conform convenției MENCȘ,NR.11517\2016,inclus în CAEJ 2016,avizat ISJMM Maramureș cu nr.5849 din , organizat la Grădiniţa cu program prelungit Floare de Colț și la Grădinița cu program prelungit nr.1 Vișeu de Sus. Acest proiect educational se derulează înparteneriat cu Ministerul Educației Naționale,cu Banca Comercială Română Asociația pentru Promovarea Performanței în educație și SC Infomedia Pro. - Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a organizat a doua ediție a schimbului de experienţă: De la joc... la educaţie financiară! care s-a desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Vișeu de Sus, Valorificarea în context non formal a Proiectului Naţional Educaţional,, De la joc... la educaţie financiară! cu scopul de a disemina exemplele de bune practici generate în urma derulării activităţilor opţionale de educaţie financiară, la nivel preşcolar în judeţul Maramureş. Participarea educatoarelor din alternativele educaţionale a fost numeroasă. Ne propunem organizarea de sesiuni de informare în grădiniţe, şcoli, în rândul părinţilor şi cadrelor didactice în vederea extinderii pluralismului educaţional în judeţul Maramureş şi reorganizarea centrelor metodice astfel încât un centru metodic va fi dedicat exclusiv educatoarelor care desfăşoară procesul instructiv-educativ în alternativele educaţionale din judeţ. 73

75 XI. ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ Pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale este o problemă complexă care se realizează prin abordarea unui spectru cât mai larg de sarcini. Integrarea conţinuturilor şcolare presupune stabilirea unor relaţii strânse, convergente între următoarele elemente: concepte, abilităţi și valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte. Principalele niveluri ale integrării cunoştinţelor sunt: integrarea intradisciplinară, multidisciplinară, pluridisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară. Acestea au fost dezideratele orelor, temelor, şedinţelor din cadrul Centrului Judeţean pentru Tinerii Capabili de Performanţă ce a avut în anul şcolar următoarea structură: Limba Română 28 ore/săptămână, Matematică 75 ore/săptămână, Fizică 14 ore/săptămână, Astronomie 14 ore/săptămână, Chimie 16 ore/săptămână, Informatică 22 ore/săptămână, Biologie 14 ore/săptămână, Istorie 4 ore/săptămână, Geografie 5 ore/săptămână, Limba Rusă 2 ore/săptămână, Discipline Tehnice 6 ore/săptămână. Total 200 ore/săptămână, Total Norme 11,11. Față de anul trecut s-au făcut extinderi având după cum se vede grupe la limba rusă 2 ore la Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației. 2 ore la Colegiul Economic Nicolae Titulescu la disciplina Organizarea și planificarea proceselor economice și 4 ore pentru Inventică Robotică la Colegiul Tehnic George Barițiu. Au fost cuprinși în grupele de excelență un număr de 2617 elevi ce și-au desfășurat activitatea sub îndrumarea a 205 profesori. În urma analizei activității Centrului de excelență în anul școlar rezultă următoarea situație statistică: Rezultate ale elevilor din Centrul de excelență Premii obținute de elevii cuprinși în CE Nr. grupe Nr. elevi Nr. profesori Etapa județeană olimpiadă/concurs Etapa interjudețeană olimpiadă/concurs Etapa națională olimpiadă/concurs Etapa olimpiadă/concurs I II III M I II III M I II III M Medalii I II III M Medalii / /2 Pornind de la necesitatea cultivării la elevi a creativității, a autonomiei în gândire din inițiativa și sub directa coordonare a Doamnei Inspector Școlar General Ana Lucreția Maria Moldovan și a Domnului Inspector Școlar General Adjunct Gheorghe Andrasciuc s-a implementat cu succes proiectul județean Dincolo de Științe. Prin activitățile proiectului ne-am propus să asigurăm 74

76 elevilor contextul propice formării competențelor și abilităților privind activitatea de cercetare științifică, încurajând abordarea inter/transdisciplinară a temelor alese. Pentru atingerea acestor scopuri profesorii care au predat la grupele de excelență și-au propus, împreună cu elevii, o temă de cercetare. Lucrările selectate de domnii inspectori coordonatori ai disciplinelor au fost prezentate în secțiunile sesiunilor de comunicări ce s-a desfășurat cu succes, într-un cadru organizatoric propice la Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației. Au fost prezentate un număr de 76 lucrări la următoarele discipline: Astronomie 1 lucrare, Biologie - 7 lucrări, Chimie - 2 lucrări, Discipline Tehnice - 4 lucrări, Discipline Tehnologice - 3 lucrări, Fizica - 2 lucrări, Geografie - 1 lucrări, Informatica - 6 lucrări, Istorie - 3 lucrări, Matematica - 30 lucrări, Matematica-Informatica - 3 lucrări, Lb. Romana - 12 lucrări, Lb. Rusa - 2 lucrări. Având în vedere conținutul științific ridicat, prin implicarea domnului profesor Gheorghe Andrasciuc a fost editat un volum cu lucrările de cercetare prezentate. Înființat în toamna anului 2016, Centrul de pregătire pentru performanță Hai la Olimpiadă! la Matematică din a avut în componență opt grupe, câte una pentru fiecare din clasele V-XII unde s-au pregătit 235 de elevi sub îndrumarea unui număr de 17 profesori. Coordonatorul centrului este profesorul Vasile Berinde, profesor universitar doctor la Facultatea de Matematică - Informatică, U. T Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, iar profesorii care au propus tematica şi au susţinut cursurile în cadrul centrului au fost: Heuberger Dana (C. N. Gh. Şincai ), Ienutaş Vasile (Şc. Gim. N. Iorga ), Zlampareţ Horia (C. N. V. Lucaciu ), Horvat-Marc Andrei (U. T Cluj, Centrul Universitar Nord, ), Covaciu Traian (C. N. V. Lucaciu ), Bud Adrian (Şc. Gim. Negreşti Oaş), Giurgi Vasile (C. N. D. Vodă ), Bretan Andrei (C. N. V. Lucaciu ), Boroica Gheorghe (C. N. Gh. Şincai ), Bojor Florin (C. N. Gh. Şincai ), Darolţi Erika (C. N. V. Lucaciu ), Boroica Gabriela (C. N. V. Lucaciu ), Muşuroia Nicolae (C. N. Gh. Şincai ), Heuberger Cristian (C. N. Gh. Şincai ), Longaver Ludovic (S. T. L. Sf. Iosif Mărturisitorul ), Fărcaş Natalia (C. N. V. Lucaciu ). Se impune extinderea ariei de selecţie a copiilor, în special la clasele a V-a şi a IX-a. Pregătirea și inițierea profesorilor ce activează la grupele de performanță trebuie să fie un proces continuu. Dată fiind schimbarea de generaţii la anumite discipline se impune intensificarea eforturilor de pregătire a elevilor după etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare pentru obţinerea de noi performanţe. 75

77 În anul școlar Inspectoratul Școlar al județului Maramureș cu sprijinul factorilor locali și județeni, a organizat: Națională de Biologie, Națională de Protecția Mediului clasele XI și XII, Națională de Limba Rromani, Satelor din Transilvania la Matematică, Tabăra Națională de Chimie și Școala de Vară la Geografie. Județul Maramureș a fost apreciat pentru continuitate în obținerea performanței la disciplina matematică, fiind singurul județ cu doi elevi în lotul restrâns. La Națională de Chimie județul nostru a obținut locul I cu cel mai mare punctaj. Elevul Ardelean Claudiu, clasa a IX-a, Colegiul Național Gh. Șincai a obținut premiul I Absolut la chimie anorganică în cadrul Concursului Național de Chimie C. D. Nenițescu. Județul Maramureș a avut 3 reprezentanți la olimpiadele internaționale. Având ca parteneri Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Local, Filiala Maramureş a SSMR şi sprijinul Asociaţiilor de părinţi şi a diverşilor sponsori, sub egida Centrului Judeţean Maramureş a Tinerilor Capabili de performanţă s-au desfăşurat următoarele acţiuni: Tabăra Judeţeană de Excelenţă la Matematică În luna septembrie 2016, din iniţiativa inspectorului de specialitate prof. Gheorghe Maiorescu, s-a desfăşurat Tabăra Judeţeană de Excelenţă Matematică-Borșa, ediţia a VI-a. Aceasta a fost organizată în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş Preşedinte Gabriel Zetea și cu sprijinul Primăriei Oraşului Borşa Primar Timiş Ion Sorin şi al domnului Ștefan Ștețco director Liceul Borşa şi a doamnei Clarița Timiş director Școala Nr. 4 Borşa. Au participat 28 de elevi de la C. N. Gh. Şincai, C. N. V. Lucaciu,, C. N. Dragoş Vodă Sighetu Marmaţíei, Col. de Arte, Lic. Borșa, Șc. Gim. N. Iorga, Șc. Gim. G. Coșbuc, Șc. Gim. Vişeu de Jos și Șc. Gim. Nr.7 Borșa. Timpul, peisajul, gazdele au fost minunate, atmosfera fiind una de studiu. Tabăra Județeană de Matematică a Elevilor - În perioada 4 februarie - 8 februarie 2017, Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Maramureș, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din, a organizat a XIX-a ediție a Taberei de Matematică pentru clasele V XII. Pentru clasa a VIII-a s-a organizat și pregătire pentru examenul de Evaluare Națională, iar pentru clasa a XII-a M1, respectiv clasa a XII-a M2, s-a organizat pregătire pentru examenul de Bacalaureat. În buna organizare și desfășurare a taberei s-au implicat: Natalia Fărcaș (secretar pentru secțiunea liceu), Lucia Șerba (secretar pentru secțiunea gimnaziu), Vasile Ienuțaș (director de tabără pentru nivelul gimnazial), Nicolae Mușuroia (director de tabără pentru nivelul liceal), Andrei Horvat-Marc (director de tabără). La această activitate au participat 565 elevi la ciclul gimnazial, 203 elevi la ciclul liceal și 49 cadre didactice. În ultima zi a taberei, 08 februarie 2017, a avut loc testarea elevilor 76

78 participanți. În urma acestei forme de verificare s-au acordat: 11 premii de excelență, 42 de premii I, 89 de premii II și 148 de premii III. Tabăra de Matematică a Elevilor Săliștea de Sus, În perioada 4-8 februarie 2017, Șc. Gim.,,M. Eminescu Săliștea de Sus, Maramureș a organizat a doua ediție a taberei de matematică pentru clasele IV-VIII. Pentru clasa a VIII-a s-a organizat și pregătire pentru Examenul de Evaluare Națională. Directorul taberei a fost d-na prof. Chiș Maria Mărioara de la Șc. Gim.,,M. Eminescu Săliștea de Sus, iar în buna organizare și desfășurare a taberei s-au implicat 11 profesori din școlile de pe Valea Izei. Au participat 110 elevi. Concursul Interjudețean Satelor din Transilvania ediția a VII-a, Vişeu de Jos mai 2017 organizat la Școala Gimnazială Vişeu de Jos. Au participat aproximativ 140 de elevi și 80 de profesori din județele: Brașov, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu. Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor în domeniul matematicii Faţă-n faţă cu adevărul, ediția a XVII-a, 17 decembrie 2017 la Liceul Teoretic Emil Racoviţă. La sesiune au participat 254 elevi coordonaţi de 52 de profesori (un număr de 30 de profesori au fost membrii în cele 8 birouri ale secţiunilor sesiunii). Concursul Interjudeţean de Matematică Tinere speranţe, ediţia a XII-a,, decembrie 2016, Șc. Gim. N. Iorga. Organizatorii concursului au fost Șc. Gim. N. Iorga, reprezentată prin prof. Mihai Boloş director; Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş reprezentat prin prof. Maiorescu Gheorghe inspector școlar pentru matematică; Filiala Maramureş a Societăţii de Matematică din România, reprezentată prin prof. univ. dr. Vasile Berinde preşedinte al filialei. La acest concurs au participat elevii claselor de excelenţă din judeţele: Maramureş, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Cluj (Colegii Naţionale şi Şcoli Gimnaziale). Concursul s-a desfăşurat în două etape: proba pe echipe și proba individuală. Elevii din județul nostru au obținut numeroase premii și medalii. Concursul Argument ediția a IX-a, noiembrie 2016, desfășurat la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, unde au participat loturile Colegiilor Naţionale: A. Mureşanu Dej, M. Eminescu Satu Mare, Al. P. Ilarian Târgu Mureş, Silvania Zalău, D. Vodă Sighetu Marmaţiei, V. Lucaciu, Gh. Şincai, precum şi elevi de gimnaziu de la şcolile reprezentative din judeţul Maramureş. 77

79 AMC a fost organizat pe trei nivele: AMC 8 pentru clasele VI-VIII, AMC 10 pentru clasele IX-X şi AMC 12- pentru clasele XI-XII. Concursul propriu zis are loc în România, dar lucrările se corectează în SUA. La AMC 8 în anul școlar , din județul Maramureș, au participat 39 de elevi, din care 13 elevi au obținut rezultate remarcabile. Județul Maramureș a avut trei participanți la AIME: Matei Bledea Alexandru, C.N. Gh. Șincai clasa a X-a; Zelina Mihai, C.N. V. Lucaciu clasa a XII-a ; Pop Vlad, C.N. Gh. Șincai clasa a XI-a. Concursul Interjudeţean Prin Labirintul Matematicii - ediţia a XI-a,, 26 noiembrie 2016, loc de desfășurare Colegiul Național Vasile Lucaciu. La aceasta ediţie au participat un număr de 315 elevi din şcolile şi liceele judeţului nostru; au fost premiaţi un număr de 139 elevi astfel: s-au acordat 10 premii I, 8 premii II, 8 premii III, 22 menţiuni şi 91 de menţiuni speciale. În aprilie 2017, 37 de elevi din Centrul judeţean pentru tinerii capabili de performanţă de la Colegiul Tehnic George Barițiu Baia Mare de la profiluri diferite de matematică informatică au participat la Concursul de matematică AS ediția a VIII-a, Baia Mare. Membrii catedrelor de matematică şi informatică de la Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmaţiei, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, al Centrului Judeţean pentru Tineri Capabili de Performanţe, al filialei MM a SSMR şi a unor sponsori, au organizat în data de 7 mai 2016 la Sighetu Marmației, ediția a XXIII-a, a Concursului de matematică și informatică Sigma, concurs ce va deveni începând cu acest an interjudețean. Pe bază de reciprocitate şi bună colaborare, cu sprijinul asociaţiilor de părinţi, cei mai valoroşi elevi în domeniul matematicii și informaticii au participat la concursurile organizate în alte judeţe obţinând premii şi menţiuni: Asemenea concursuri au fost: Concursul Interjudeţean de Matematică Dimitrie Pompeiu, Concursului Interjudeţean de Matematică Teodor Topan, Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Gr. C. Moisil, Concursul Interjudeţean de Matematică Al. Papiu Ilarian, Concursul Interjudeţean de Matematică Țiganetea, Concursul Regional de Matematică Aplicată în Economie ECOMAT. Două dintre disciplinele școlare pentru care orele alocate şedinţelor din cadrul Centrului Judeţean pentru Tineri Capabili de Performanţă în anul şcolar s-au dovedit deosebit de utile și benefice sunt Informatica și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor. Specificăm faptul că disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor se studiază în trunchiul comun al 78

80 curriculumului școlar numai la clasele de liceu iar disciplina Informatică numai la cele de liceu cu specializarea matematicăinformatică însă cele două discipline constituie o provocare și pentru mulți elevi din clasele gimnaziale. Elevii de gimnaziu s-au apropiat în ultimii ani de cele două discipline prin studiul unui opțional de o oră pe săptămână (Prietenul meu calculatorul), prin activitatea desfășurată în săptămâna Hour of Code în ultimii trei ani școlari, prin Tabăra de informatică organizată și în acest an școlar la Colegiul Național Gheorghe Șincai, dar mai ales prin activitatea desfășurată în cadrul orelor de excelență. Efortul elevilor și al profesorilor s-a materializat prin participarea unui număr semnificativ de elevi la concursurile școlare de profil, concursuri cuprinse în calendarul MEN sau în calendarul CAEN și CAERI, și bineînțeles prin numeroase premii și mențiuni. Competițiile de Informatică și de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, finanțate de MEN, la care au participat elevi de gimnaziu și liceu în anul școlar au fost: Națională de Informatică pentru gimnaziu și liceu, Națională de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Concursul Național Concursul Național Urmașii lui Moisil, Concursul Național AcadNet și Concursul Național de soft InfoEducație. La aceste competiții elevii din județul Maramureș au obținut două premii I, un premiu II, un premiu III, zece mențiuni MEN și o mențiune UPIR, o medalie de aur, șapte medalii de argint și cinci medalii de bronz. Rezultate deosebite s-au obținut și la competițiile de Informatică și de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, nefinanțate de MEN dar cuprinse în calendarele MEN și CAERI, astfel: Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică Grigore Moisil (secțiunea Informatică): 3 premii I și 3 mențiuni Concursul Interjudețean de utilizare a calculatorului InfoGim : 3 premii I, 8 premii II, 7 premii III și 10 mențiuni În urma activităţii de performanţă desfăşurată la nivel judeţean, a bunei activități la clasă, vă prezentăm în sinteză rezultatele obţinute de elevii şi profesorii din Maramureş la olimpiadele şi concursurile şcolare în anul școlar Premii, menţiuni și medalii la olimpiadele și concursurile internaţionale: o Medalie de argint la Balcanică de Matematică Juniori a obținut elevul Becsi Paul Colegiul Național Gheorghe Șincai, prof. Bojor Florin o Medalie de bronz la Internațională Pluridisciplinară Tuymaada, Federația Rusă a obținut elevul Robu Vlad - Colegiul Național Vasile Lucaciu, prof. Darolți Erica 79

81 o Participă la Internațională de Limba Rusă Modernă elevul Ferțadi Marian - Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației, prof. Ștefan Maria Total elevi calificaţi în loturile lărgite: 5 (din care 2 la matematică) Total elevi calificaţi în loturile restrânse: 3 (2 matematică, 1 limba rusă) Premii la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare: Premiul I: 15 Premiul II: 29 Premiul III: 15 Menţiuni MEN: 69 Mențiuni și premii speciale: 35 Medalii de aur: 5 Medalii de argint: 21 Medalii de bronz: 21 REZULTATELE LA ETAPELE FINALE ALE OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR ÎN ANUL ŞCOLAR : Locul I: 1 Locul II: 3 Locul III: 1 Mențiuni : 2 REZULTATELE CLUBURILOR SPORTIVE ŞCOLARE ȘI ALE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ÎN ANUL ȘCOLAR : Locul I: 58 Locul II: 93 Locul III: 121 Aceste rezultate, comparativ cu anul școlar trecut, sunt mai bune, dar posibilitățile și dorințele noastre sunt mai mari. 80

82 TABEL NOMINAL CU ELEVII DIN ȘCOLI GIMNAZIALE ȘI LICEE CARE AU OBȚINUT PREMII ȘI MENȚIUNI (MENȚIUNE MEN, MENȚIUNE, MENȚIUNE SPECIALĂ) MEDALII LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR ȘCOLARE ȘI LA CONCURSURILE NAȚIONALE CU FINANȚARE MEN Nr. Crt mele și prenumele elevului Robu Vlad 9 Becsi C.A. Paul 9 Știrbu V.S. Andrei Valentin 5 Dumitriu M. Marian 6 Lazea D.A. Darius 7 Talpoș V. F. Carina Maria 8 Ciceu F. Denis 8 Robu Vlad 9 Pop D. Călin George 9 Clasa Unitatea de învățământ Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Localitatea Denumirea Olimpiadei/ Concursului Internațională Pluridisciplinară Tuymaada, Federația Rusă Balcanică de Matematică pentru Juniori Națională De Matematică 2017 Premiul Medalia Dacă a participat la baraj (Da/) Dacă a făcut parte din lot lărgit/ restrâns (Da/) mele profesorului pregătitor la clasă Medalie de bronz DA DA Darolți Erica Medalie de argint DA DA Bojor Florin Mențiune MEN Aur Bretan Andrei Națională De Matematică 2017 Bronz Bojor Florin Națională De Matematică 2017 Bronz Bedeoan Loredana Națională De Matematică 2017 Bronz Bretan Andrei Națională De Matematică 2017 Bronz Bretan Andrei Națională De Matematică 2017 Mențiune Argint DA DA Darolti Erica Națională De Matematică 2017 Mențiune Argint DA Bojor Florin Centrul de Excelență la care a participat C. N. V. Lucaciu Baia Mare C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu C. N. V. Lucaciu Baia Mare C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu Col. N. Dragos Vodă Sighet C. N. V. Lucaciu Baia Mare C. N. V. Lucaciu Baia Mare C. N. V. Lucaciu Baia Mare C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu mele profesorului pregătitor la Centrul de Excelență Bojor Florin/ Darolți Erika Bojor Florin/ Darolți Erika Heuberger Dana/ Ienutas Vasile Bojor Florin/ Darolți Erika Bedeoan Loredana Bretan Andrei/ Boroica Gheorghe Bretan Andrei/ Boroica Gheorghe Bojor Florin/ Darolți Erika Bojor Florin/ Darolți Erika 81

83 Andreicuț T. Teofil 9 Becsi C.A. Paul 9 Boroica G. Adrian 9 Matei Bledea M.D. Alexandru 10 Zelina R. Paul 10 Mărieș Maria 9 Zelina Mihai 12 Bozga Bianca 7 18 Pașcu Crina- Cristina 5 Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Şcoala Gimnazială Ben Corlaciu Școala Gimnazială Vișeu de Jos Groșii Țibleșului Vișeu de Jos Națională De Matematică 2017 Mențiune Argint DA Bojor Florin Națională De Matematică 2017 Mențiune Argint DA si DA Bojor Florin Națională De Matematică 2017 Argint DA Bojor Florin Națională De Matematică 2017 Mențiune Aur DA Națională De Matematică 2017 Națională De Matematică 2017 Națională De Matematică 2017 Satelor din România Satelor din România Premiul I Mențiune Bronz Bronz SSMR Bronz SSMR Mușuroia Nicolae Boroica Gabriela Heuberger Cristian Boroica Gabriela Miholca Veronica Tomoiagă Ioan C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu C. N. V. Lucaciu Baia Mare C. N. Gh. Șinacai + C. N. V. Lucaciu C. N. V. Lucaciu Baia Mare Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Bojor Florin/ Darolți Erika Bojor Florin/ Darolți Erika Bojor Florin/ Darolți Erika Mușuroia Nicolae / Boroica Gabriela Mușuroia Nicolae / Boroica Gabriela Bojor Florin/ Darolți Erika Natalia Farcaș/ Bojor Florin Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan 19 Florea Paula Andrada Pop Raul Marius 8 Bora Denisa Maria 4 22 Șimon Adrian Vasile 6 Școala Gimnazială Ieud Școala Gimnazială Vișeu de Jos Școala Gimnazială Vișeu de Jos Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos Ieud Vișeu de Jos Vișeu de Jos Vișeu de Jos Satelor din România Mențiune Godja Vasile Satelor din România Mențiune Tomoiagă Ioan Satelor din Transilvania Premiul I Pop Anuța Satelor din Transilvania Premiul I Tomoiagă Ioan Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan 82

84 Chiș Vasile 4 Șerbut Ioana Larisa 4 Zubașcu Adina 7 Pop Raul-Marius 8 Scoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Scoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Dragomirești Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos Săliștea de Sus Săliștea de Sus Dragomirești Vișeu de Jos Satelor din Transilvania Premiul II Pop Iuliana Satelor din Transilvania Premiul II Pop Iuliana Satelor din Transilvania Satelor din Transilvania Premiul II Premiul II Zubașcu Daniela Ioana Tomoiagă Ioan Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan 27 Florea Paula Andrada 5 28 Bozga Bianca 7 Şcoala Gimnazială Ieud Şcoala Gimnazială Ben Corlaciu Ieud Groșii Țibleșului Satelor din Transilvania Premiul III Godja Vasile Satelor din Transilvania Premiul III Miholca Veronica Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan 29 Şușca Ioana Alina 4 30 Pașcu Crina- Cristina Iștovan Irina 7 Pașcu Ilie-Iulian 6 Deac Cătălin 4 Bora Denisa Maria 4 Moş Gabriela 11 Şcoala Gimnazială Săcel Școala Gimnazială Vișeu de Jos Școala Gimnazială Recea Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos Școala Gimnazială Bogdan Vodă Școala Gimnazială Vișeu de Jos Liceul Teoretic Petru Rareș" Săcel Vișeu de Jos Recea Vișeu de Jos Bogdan Vodă Vișeu de Jos Târgu Lăpuș Satelor din Transilvania Mențiune Șușca Aurica Satelor din Transilvania Mențiune Tomoiagă Ioan Satelor din Transilvania Mențiune Fănățan Teofil Satelor din Transilvania Mențiune Tomoiagă Ioan Satelor din Transilvania Mențiune Deac Ioana Satelor din Transilvania Trofeu Pop Anuța Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Mențiune Bronz Miholca Gavril Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Șc. Gim. Vișeu de Jos Lic. T. Petru Rareș Târgu Lăpuș Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Tomoiagă Ioan Miholca Gavril 83

85 36 Ilieş Andreea Cătălin 11 Colegiul Economic Nicolae Titulescu Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Mențiune Friedrich Gabriela C. T. George Barițiu Baia Mare Brisc Viorica/ Cristescu Ștefan Marchiş Alexandru 12 Pintean Mihaela 10 Colegiul Economic Nicolae Titulescu" Colegiul Naţional Gheorghe Șincai" Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Mențiune Zlampareţ Mihaela Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Mențiune Bojor Meda C. T. George Barițiu Baia Mare C. T. George Barițiu Baia Mare Pop Anca/ Podina Camelia/ Friedrich Gabriela Șerba Lucia/ Dragomir Cristina Varga Bretan Andrei 12 Rus Salamon Timea 11 Mureşan Andreea 11 Urda Simina 9 HANȚIG F. LORENA MARIA MĂRCUȘ ALEXANDRU MARIAN 45 HOSU C.C. IULIA 7 46 LAZĂR GH.I. LAURENȚIU Colegiul Tehnic George Barițiu" Colegiul Economic Nicolae Titulescu" Colegiul Economic Nicolae Titulescu" Liceul Teoretic Bogdan Vodă" ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" Vişeu de Sus BORȘA BAIA MARE SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAȚIEI Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Mențiune Pop Anca Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Concursului de Matematică Aplicată Adolf Haimovici Națională de Informatică Națională de Informatică Națională de Informatică Națională de Informatică Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune MEN Bz Da Ag Da Ag Da Bz Da Zlampareț Mihaela Zlampareţ Mihaela Pop Vesel Floare CONTRAȘ DIANA MIHU AMALIA ROŞCA OVIDIU BOBOŞAN RALUCA, ROŞCA OVIDIU C. T. George Barițiu Baia Mare C. T. George Barițiu Baia Mare C. T. George Barițiu Baia Mare Șc. Gim. Vișeu de Jos Centrul de excelență Cluj Napoca COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" Pop Anca/ Podina Camelia/ Friedrich Gabriela Brisc Viorica/ Cristescu Ștefan Brisc Viorica/ Cristescu Ștefan Tomoiagă Ioan IONESCU KLARA, VAIDA DANA CONTRAȘ DIANA MIHU AMALIA BOBOȘAN RALUCA 84

86 TREISTA GEORGIANA ȚIPLEA P. ȘTEFAN ALEXANDRU COTÂRLAN R.I. CODRIN 10 GOTECIUC I. HORAȚIU GABRIEL Grigorescu Andrei 9 52 Baczur Richard Cioci Gabriel- Grigore Pinte Ionuț Andrei Leșe Doru Călin 10 COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE LUCACIU" Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Liceul Teoretic "Petru Rareș" SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAȚIEI BAIA MARE Târgu Lăpuș Națională de Informatică Națională de Informatică Națională de Informatică Națională de Informatică Națională de Tehnologia Informației, secțiunea TIC Națională de Tehnologia Informației, secțiunea TIC Națională de Tehnologia Informației, secțiunea TIC Națională de Tehnologia Informației, secțiunea TIC Națională de Tehnologia Informației, secțiunea C# Mențiune MEN Mențiune MEN III Mențiune MEN Mențiune MEN Ag Da Ag Da Bz Da Bz Da Au Ag Bz Ag Ag BOBOȘAN RALUCA BOBOȘAN RALUCA, BURCUȘ ANDREA, ROȘCA OVIDIU BURCUȘ ANDREA, BOBOȘAN RALUCA, ROŞCA OVIDIU ALBU DUMITRU Kalmar Violeta, Călin Laura Bianca, Pintescu Alina Bonto Alina Diaconescu Adriana Mureșan Ioana Claudia Miholca Cristian Claudiu COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE LUCACIU" Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Liceul Teoretic "Petru Rareș" BOBOȘAN RALUCA BURCUȘ ANDREA, BOBOȘAN RALUCA BURCUȘ ANDREA, BOBOȘAN RALUCA ALBU DUMITRU Pintescu Alina, Călin Laura Bianca Bonto Alina Diaconescu Adriana Mureșan Ioana Claudia Miholca Cristian Claudiu 85

87 56 Babiciu Voicu 11 Liceul Teoretic Emil Racoviță Concursul Național InfoEducație, secțiunea Multimedia Mențiune MEN Muntean Rareș Mircea 57 Babiciu Voicu 11 Liceul Teoretic Emil Racoviță Concursul Național InfoEducație, secțiunea Soft utilitar/mobile Mențiune MEN Muntean Rareș Mircea 58 Țiplea Gabriel 11 Licel Pedagogic "Regele Ferdiand" Sighetu Marmației Concursul Național InfoEducație, secțiunea Soft utilitar/mobile Mențiune MEN Chindriș Liliana 59 Borodi Adrian Bonea Radu Bud Liviu Leșe Doru Călin 10 Liceul Teoretic Emil Racoviță Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Liceul Teoretic "Petru Rareș" Târgu Lăpuș Concursul Național InfoEducație, secțiunea Roboți Concursul Național AcadNet, secțiunea Calculatoare Concursul Național AcadNet, secțiunea Calculatoare Concursul Național AcadNet, secțiunea Rețele Mențiune UPIR II Mențiune MEN I Muntean Rareș Mircea Filip Adela Filip Adela Miholca Cristian Claudiu Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Liceul Teoretic "Petru Rareș" Filip Adela Filip Adela Miholca Cristian Claudiu 63 Robu C. Vlad Nicolae 64 Corârlan Codrin Petrica I. Norbert Mark 9 11 Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Colegiul Naţional Dragoş Vodă Colegiul Naţional Dragoş Vodă BAIA MARE Sighetu Marmaţiei Sighetu Marmaţiei Concursul Național Interdisciplinar secțiunea Echipe Mențiune MEN Darolți Erika Burcuş Andreea Bodnariuc Dănuț Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Colegiul Naţional Dragoş Vodă Colegiul Naţional Dragoş Vodă Darolți Erika Burcuş Andreea Bodnariuc Dănuț 86

88 66 Baczur Z. Richard 10 Colegiul Naţional Vasile Lucaciu BAIA MARE Bonto Alina Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Bonto Alina 67 Robu C. Vlad Nicolae 68 Corârlan Codrin Hojda Carina Luiza V 70 Rapolţi Daria Elena VIII 9 Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Colegiul Naţional Dragoş Vodă Școala Gimnazială Nr. 1 Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" BAIA MARE Sighetu Marmaţiei Moisei Sighetu Marmaţiei 71 Hartzos Călin V Liceul Tehnologic Vişeu de Sus 72 Bercu Alexandra VI 73 Lupşe Isabela VII 74 Andercău Roxana X BOLOHA GEORGIANA HERTE TURDA ALEXANDRA IX VI Şcoala Gimnazială "Dr. Victor Babeş" Şcoala Gimnazială "Dr. Victor Babeş" Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Concursul Național Interdisciplinar secțiunea Matematică Concursul Național Interdisciplinar secțiunea Programare de Limba și literatura româna de Limba și literatura româna de Limba și literatura româna de Limba și literatura româna de Limba și literatura româna de Limba și literatura româna de Limba latina de Lingvistică I III I Darolți Erika Burcuş Andreea Tomoiagă Ileana III Lozbă Raluca Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Colegiul Naţional Dragoş Vodă - - Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Menţiune Nagy Iuliana - - II Menţiune Mureşan Ramona Marcu Simona Menţiune Sabău Adrian Premiu Special Premiu Special Voinea Alexandru Lucian Tămaş Rodica - limba română Szerasz Maria - matematică Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" - - Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Darolți Erika Burcuş Andreea Lozbă Raluca Marcu Simona Marcu Simona Sabău Adrian Hosu Călin 87

89 77 TOMOIAGA MIHAI CRISTIAN IX Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" de Lingvistică Premiu Special Marchiş Alexandra Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Bot Daniela Borcut Crinela 78 Rapolţi Daria Elena VIII Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmaţiei Internationala de Lectura Menţiune Lozbă Raluca Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Lozbă Raluca 79 Ciunca Adina 80 Doia Bogdan VII VIII Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Concusul Naţional Interdisciplinar "Ionel Teodoreanu Concusul Naţional Interdisciplinar "Ionel Teodoreanu Premiu Special Premiu Special Vank Alina Roatiş Florina Bodea A. Claudia Maria IX Colegiul Naţional Mihai Eminescu Națională de limbi romanicelimba spaniolă PREMIUL I Oniga Mihaela 82 Pop O. Andreea Nicoleta XI Colegiul Naţional Mihai Eminescu Națională de limbi romanicelimba spaniolă PREMIUL I Oniga Mihaela 83 Gall C. Anna Sara X Colegiul Naţional "Dragoș Vodă" Sighetu Marmatiei Națională de limbi romanicelimba italiană PREMIUL al IIlea Pesek Beatrice 84 Ofrim I. Ioan Alexandru IX Colegiul Naţional "Dragoș Vodă" Sighetu Marmatiei Națională de limbi romanicelimba italiană PREMIUL al IIIlea Pesek Beatrice 85 Coposciuc M. Mara Luciana VII Colegiul Naţional "Dragoș Vodă" Sighetu Marmatiei Națională de limbi romanicelimba italiană PREMIU SPECIAL Pesek Beatrice 86 Bărbos G. Ancuţa Diana X Colegiul Naţional Mihai Eminescu Națională de limbi romanicelimba spaniolă PREMIU SPECIAL Oniga Mihaela 87 Peterfi I. Ştefan Alin XII Colegiul Naţional Mihai Eminescu Națională de limbi romanicelimba spaniolă PREMIU SPECIAL Oniga Mihaela 88

90 Gavrilaș O. Alexandra Diana Terpe V. Adina Melisa Grad G. Simona Tatiana Bandrea L. Andrei Lucian Lakatos I. Eliza Maria Şipoș I. Valentin Istvan Balog Francesca Manuela XI IX X VII VIII XII Clasa a-x-a Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Colegiul Naţional Mihai Eminescu Colegiul Naţional Mihai Eminescu Liceul Regele Ferdinand Liceul Tehnologic,,Dr. Florian Ulmeanu'' Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Colegiul de Arte Sighetu Marmatiei Ulmeni Națională de limbi romanicelimba italiană MENȚIUNE Feder Liliana Națională de limbi romanicelimba spaniolă Națională de limbi romanicelimba spaniolă MENȚIUNE MENȚIUNE Oniga Mihaela Oniga Mihaela Națională de limbi romanicelimba franceză MENŢIUNE Rus Claudia Națională de limbi romanicelimba franceză MENŢIUNE Dan Mariana Națională de limbi romanicelimba franceză de Religie, Cultul Catolic PREMIUL SPECIAL MentiuneMEN Rodica Mone şi Nicolae Weisz Hancis Mariana 95 Șişeştean Ioan Clasa a-x-a Seminarul Teologic Liceal Sf. Iosif Mărturisitorul de Religie, Cultul Ortodox seminarii si licee teologice MentiuneMEN Babosan Andrei 96 Suciu I. Ioan Natanael 97 Nemeş N. Estera 98 Rezmiveş M. Andrada Naomi Clasa a -VII - a Clasa a-x-a Clasa a-xi-a Liceul Teologic Penticostal Baia Mare Liceul Teologic Penticostal Baia Mare Liceul Teologic Penticostal Baia Mare de Religie, Cult alianta evanghelica de Religie, Cult alianta evanghelica de Religie, Cult alianta evanghelica Mentiune MEN Premiul III MentiuneMEN Bîrle Samuel Florin Bîrle Samuel Florin Bîrle Vasile 89

91 Isac Vlăduț Alex XI Liceul Tehnologic Agricol,,Alexiu Berinde" Seini Filip Ionuț Andrei XII Liceul Tehnologic Agricol,,Alexiu Berinde" Seini Rus Maria Paula XI Liceul Teoretic Emil Racoviță Pop Denisa XII Liceul Teoretic Emil Racoviță Molduvan Bogdan Marcel Semeniuc Vasile 105 Sedoreac Claudiu Ionut 106 Sofineț Sergiu Cristian 107 Macioca Anne- Marie 108 Bilcec Rahela- Gessica 109 Lontea Lavinia VII VII VII VII VIII IX XI Colegiul Tehnic Anghel Saligny Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Seini Seini Valea Viseului Craciunesti Remeti Remeti Craciunesti Sighetu M Națională - Agricultură- Cultura plantelor Națională - Agricultură- Creșterea animalelor Națională - Industrie textilă și pielărie Națională - Industrie textilă și pielărie natională - Construcţii, instalații și lucrări publice II NU DA NU Costantea Dan Dumitru Comiati Gabriela Simona Lihet Florica Brîndușa Boitor Doina Mențiune NU NU NU Maxim Florentina Gabriela Manu Anuța Mențiune NU NU NU Marian Claudia Maria Ianc Georgeta Ilieșiu Felicia Mândru Voichița Mențiune NU NU NU Ilieșiu Felicia Verdeș Lăcrimioara Mențiune NU NU NU Glodean Ligia Mîndruţescu Carmen Ofrim Camelia nationala lb ucraineana I NU Dutca Nicolae nationala lb ucraineana II Malearciuc Simona nationala lb ucraineana III Roman Livia nationala lb ucraineana Mentiune MEN Roman Livia nationala lb ucraineana II Clemcovici Mariana nationala lb ucraineana II Codrea Emilia NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 90

92 110 Leva Florica 111 Boiciuc Mariana Anca 112 Perojuc Svetlana 113 Luțac Alexandru Vasile 114 Havrilyak Emanuela Diana 115 Godenca Ionela Diana 116 Bodnariuc Mihai 117 Bout Maria Miroslava IX X X XI XI XII IX IX Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Liceul Pedagogic Regele Ferdinand Colegiul National Dragos Voda 118 Dubovici Andreea IX Liceul Pedagogic Regele Ferdinand 119 Pintilie Denisa X Colegiul National Dragos Voda 120 Iurcut Maria X Colegiul National Dragos Voda 121 Fertadi Marian Mihai X Colegiul National Dragos Voda 122 Almasi Paulina XI Colegiul National Dragos Voda 123 Tiple Misa Sebastian XII Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M Sighetu M nationala lb ucraineana III Codrea Emilia nationala lb ucraineana II Codrea Emilia nationala lb ucraineana Mentiune MEN Codrea Emilia nationala lb ucraineana I Codrea Emilia nationala lb ucraineana III Codrea Emilia nationala limba rusa III Codrea Emilia nationala limba rusa III Bout Odarca nationala limba rusa II Codrea Elvira nationala limba rusa II Bout Odarca nationala limba rusa III Da Stefan Maria nationala limba rusa II Da Stefan Maria nationala limba rusa I Stefan Maria nationala limba rusa nationala limba rusa Mentiune MEN Da Codrea Elvira Mentiune MEN Da Stefan Maria Colegiu National Dragos Voda Colegiu National Dragos Voda Colegiu National Dragos Voda Colegiu National Dragos Voda Colegiu National Dragos Voda Colegiu National Dragos Voda Codrea Elvira Stefan Maria Stefan Maria Stefan Maria Codrea Elvira Stefan Maria 91

93 124 ALBU CIPRIAN VII A Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației Gimnaziilor Baschet baieti I Aur FANGLI ANTON POP COSMIN DUNCA RAUL. FEHER FREDI IVANCIUC DRAGOŞ ROMAN ŞTEFAN BOGDAN MIRCEA RODILĂ ANDREI VI A VI A VII A VII A VII A V A VIII A Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Gimnaziilor Baschet baieti Gimnaziilor Baschet baieti Gimnaziilor Baschet baieti Gimnaziilor Baschet baieti Gimnaziilor Baschet baieti Gimnaziilor Baschet baieti Gimnaziilor Baschet baieti I Aur I Aur I Aur I Aur I Aur I Aur I Aur FANGLI ANTON FANGLI ANTON FANGLI ANTON FANGLI ANTON FANGLI ANTON FANGLI ANTON FANGLI ANTON 132 VERDEŞ BRIANA VIII D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 133 MĂDĂRAS IOANA VII D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 134 ZAHA ALEXANDRA VII D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 135 BORŞ OANA VII D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 136 RUŞCAL DENISA VI D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 137 TOTH ANDREEA VI D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 138 GROŞAN MARIA VI D Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Stoica Anca 92

94 139 TURDEANU TAISIA 140 MOLDOVAN RUXANDRA COSMA LAURA CRIŞAN EMMA PROŞENIK DARIA 144 BARBUL SEBASTIAN 145 JESEK PATRIK 146 MĂGUREAN ALEXANDRU MUREŞAN DRAGOŞ REVAK DAVID MELEG NORBERT POP NINA ARDELEAN CASIA ŞCHIOPU CARLA SABOU MAYA STERIU IRIS VI D VI D VI D VI D VI D III B IV A IV E IV A III C III C IV A IV B IV A III A III A Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială Gimnaziilor - handbal fete Gimnaziilor - handbal fete Gimnaziilor - handbal fete Gimnaziilor - handbal fete Gimnaziilor - handbal fete Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint Stoica Anca Stoica Anca Stoica Anca Stoica Anca Stoica Anca Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru Sechel Dumitru 93

95 "Nicolae Iorga" TRIF MARA DRULE PATRISIA Agoston Andreeea Maxim Maria Pop Antonia Ungur Carmen Cotet Melania Moje Alexia Buga Marcela Ungur Lavinia Ciontos Adriana Mois Lavinia Mois Larisa Danilescu Laura Iles Roxana Ilovan Cornelia Tibil Ionela Crainic Adelin- Andrei Lenghel Alex III A IV A VIII VII VII VII VII V V VII VII VIII VIII VIII VIII VII VI IX H X H Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Scoala Gimnaziala Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" ONSS - minihandbal mixt II Argint ONSS - minihandbal mixt II Argint Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz Remetea Chioaarului ONSS oina fete III Bronz ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint Sechel Dumitru Sechel Dumitru Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Moje Calin Mircea Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban 94

96 Antonela- Meda Boşca Viorel Creţu Raul-Ionel Dedea Adrian- Constantin Makaria Sergiu- Vlăduţ Pomian Petru- Pandeluţ Pop Vlăduţ-Andrei Tătar Daniel- George Căbuţ Călin-Mihai Gostian Cristian- Lucian Niculai Vasile- Cristian Filip Alexandra- Cristina SAVA DENISA XI H XI H XI H XI H XI H XI H XI H XII H XII H XII H XII H XI B Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint ONSS Handbal băieţi II Argint Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" ONSS PST Menţiune Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Sabou- Hruban Antonela- Meda Rusu Cătălin 95

97 PTEANC RALUCA DĂNILĂ ROBERTA BUFTEA DANIELA ALEXANDRA PREDOI GEORGIANA DENISA BUFTEA VALERIA LENUŢA GHIAPAŞ DANA SIMONA SILAGHI ROBERTA JOHANA GEREBEN MARIUS EMANUEL HOZSDA GRIGORE ADRIAN MARICIUC SIMION MUREŞAN MARIUS IONUŢ SĂSĂRAN IONUŢ ALEXANDRU ŞERBAN SORIN DĂNUŢ MOŞ ALEXANDRU MIHAI TELCIAN ALIN ADRIAN MUREŞAN IONUŢ FLAVIU Varhanyovszki Reka Maria Volcsuk dora Erika Fekete Regina XI C XI C XI C XI C X B X B IX B IX C IX C IX C X C X C X C XII F XII F XII F X VI V Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ONSS Fotbal fete II argint Liceul Teoretic Leöwey Klára Liceul Teoretic Leöwey Klára Liceul Teoretic Leöwey Klára Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Rusu Cătălin Rusu Cătălin Rusu Cătălin Rusu Cătălin Rusu Cătălin Rusu Cătălin Rusu Cătălin Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Fandarac Darius Concursul de matematică a Liceelor maghiare din Transilvania Mențiune Takacs Attila Mikes Kelemen - Magyar nyelv es irodalom verseny Simonyi Zsigmond - helyesirasi verseny Mențiune Mențiune Keresztes Annamaria Keresztes Annamaria 96

98 Fuci Anita 8. Sacaci Crysta Izvor Mădălina Pop Raluca Huțanu Daria Bumb-Dragoș Alessia X XI XI XII XI Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Colegiul Național "Mihai Eminescu" Havrilla Viviane XI Colegiul de Arte Ilieș Carla Mariș Oana Fozecaș Alex BUSECAN MARIA a IX-a a XI-a a V-a VII Colegiul Economic Pintea Viteazul Liceul Pedagogic Regele Ferdinand Școala Gimnazială Vasile Alecsandri COLEGIUL DE ARTE Cavnic Sighetu Marmației BAIA MARE de limba si literatura maghiara Mikes Kelemen I Balint Beata de limba germană modernă, etapa națională II (individual) de limba germană modernă, etapa națională I (proiect) de limba germană modernă, etapa națională Mențiune (proiect) de limba germană modernă, etapa națională Premiu special de limba germană modernă, etapa națională de limba germană modernă, etapa națională Mențiune (individual) Pîrvu Maria Gabriela Pîrvu Maria Gabriela Pîrvu Maria Gabriela Pîrvu Maria Gabriela Pop Gabriela Viorica / Fischer Romina I (individual) + II (proiect) Pop Gabriela Concursul Național Made for Europe III Stoica Remus Bogdan Concursul Național Made for Europe III Sechel Ovidiu Concursul Național Made for Europe Mențiune OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA CLS. III-VIII M Buda Brigitta Daniela BABAN CODRUTA 97

99 SABO IOANA KASZTA DAVID MITITI DANIEL TULEAN LENUTA MARIANA POP TITUS VIII IX XI XI XI COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA CLS. III-VIII OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. IX-XII OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. IX-XII OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. II M II SABO MARIAN BODEA CIPRIAN SABO MARIAN IX-XII M BOB MIHAELA OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. COZMA IX-XII M CRISTINA 98

100 NEMES REBECA DALINA KATONA ALEXANDRU MIHALI SARA POLGAR VLAD BOB ALEXANDRA TRIF PETRA XI XII XII XII XI XI COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. IX-XII OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. IX-XII OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. P.S P.S. IOAN CRISTINA VARTOLAS IOAN IX-XII II BOB MIHAELA OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOACALA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLS. BODEA IX-XII P.S. CIPRIAN OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI I III BABUTA ANCA STAN MIRELA 99

101 227 HOTEA TIMOTEI XI 228 LIBOTYAN TOMA XII 229 BOLONY BEATRICE XII 230 SZASZ ANDREI XII 231 CALINA DIANA XII 232 SOFRAC MARIA XII 233 POP GABRIELA XII COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE COLEGIUL DE ARTE Colegiul Național Gheorghe Șincai BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NATIONALA DE ARTEPLASTICE, ARHITECTURA, DESIGN SI ISTORIA ARTEI Națională de Psihologie M II III M M M I FILIP IONUT STAN MIRELA SCHIOPU ANDREEA ANGHELESCU CATALIN CHIOREAN ALEXANDRA BOTIS ENIKO Voloș Mugur 234 Tuș Traian VI Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.fizică mențiune MEN aur nu nu Plitan Petrică Colegiul Național Gheorghe Șincai Plitan Petrică 100

102 235 Ariciu Andra VI Șc.gimn. Dimitrie Cantemir Naț.fizică bronz nu nu Baias Măndița Colegiul Național Gheorghe Șincai Baias Măndița Nagy Alin Leo Mihai Țîțoc Alexandra VI VII VII Colegiul Național Vasile Lucaciu Liceul Teoretic Petru Rareș Liceul Teoretic Petru Rareș Tg.Lăpuș Tg.Lăpuș Naț.fizică bronz nu nu S toian Lucian Naț.fizică argint nu nu Leșe Mihaela Naț.fizică bronz nu nu Leșe Mihaela Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 239 Maxim Sonia VIII Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.fizică dipl. de onoare nu nu Lici Marina Colegiul Național Gheorghe Șincai Lici Marina 240 Moldovan Nicolae IX Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.fizică mențiune MEN argint nu nu Plitan Petrică Colegiul Național Gheorghe Șincai Plitan Petrică 241 Sava Bogdan X Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.fizică dipl. de onoare nu nu Plitan Petrică Colegiul Național Gheorghe Șincai Plitan Petrică 242 Pop Vlad XI Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.fizică dipl. de onoare nu nu Lici Marina Colegiul Național Gheorghe Șincai Lici Marina 243 Ardelean Claudiu IX Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.chimie II nu nu Predoiu Nicoleta Colegiul Național Gheorghe Șincai Predoiu Nicoleta 244 Turda Raul VIII Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.chimie II nu nu Predoiu Nicoleta Colegiul Național Gheorghe Șincai Predoiu Nicoleta 245 Horț Iulia XI Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.chimie mențiune MEN nu lot lărgit Pop Aneta Colegiul Național Gheorghe Șincai Pop Aneta 246 Temian Maria Carmen XI Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.chimie mențiune MEN nu nu Predoiu Nicoleta Colegiul Național Gheorghe Șincai Predoiu Nicoleta 101

103 Herzal Radu Stan Damian Roșu Alexandru Lazea Darius VIII X VIII VII Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Sc.gimn. George Coșbuc Colegiul Național Gheorghe Șincai Godja Ionuț VII Sc.gimn.nr.2 Ilieș Andrei Katler Noemi VII IX Sc.gimn. George Coșbuc Colegiul Economic Nicolae Titulescu Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Maxim Laura X Liceul Penticostal Herzal Radu Ardelean Claudiu Temian Maria Carmen VIII IX XI Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.chimie Naț.chimie Naț.chimie Concurs Naț.chimie Raluca Rîpan Concurs Naț.chimie Raluca Rîpan Concurs Naț.chimie Raluca Rîpan Concurs chimie Petru Poni Concurs chimie Petru Poni Naț.Științe pentru juniori Naț.Științe pentru juniori interdisciplinară Științele Pământului mențiune speciala nu nu Pop Aneta mențiune speciala nu nu mențiune speciala nu nu Radu Margareta Dragoș Reghina mențiune MEN nu nu Pop Aneta mențiune MEN nu nu mențiune speciala nu nu mențiune speciala nu nu mențiune speciala nu nu mențiune speciala nu nu mențiune speciala nu nu mențiune speciala nu nu Dragoș Reghina Dragoș Reghina Șoncodi Florina Luca Magdalena, Munteanu Daniela Pop Aneta, Baias Măndița, Rad Lăcrimioara Predoiu Nicoleta, Lici Marina, Pop Vasile Predoiu Nicoleta, Lici Marina, Pop Vasile, Mardar Leonard Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Sc.gimn. George Coșbuc Colegiul Național Gheorghe Șincai Sc.gimn. George Coșbuc Sc.gimn. George Coșbuc Colegiul Economic Nicolae Titulescu Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Pop Aneta Radu Margareta, Covaci Magdalena Dragoș Reghina Pop Aneta Dragoș Reghina Dragoș Reghina Șoncodi Florina Pop Aneta, Baias Măndița Predoiu Nicoleta, Lici Marina Predoiu Nicoleta, Lici Marina 102

104 258 Ciolte Irina IX Colegiul Național Vasile Lucaciu Naț.Astrofizică și Astronomie mențiune MEN argint nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 259 Teșileanu Alexandra VIII Colegiul de Arte Naț.Astrofizică și Astronomie bronz nu calif lot S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 260 Mariș Radu VIII Colegiul Național Gheorghe Șincai Naț.Astrofizică și Astronomie bronz nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 261 Cardoș Raul VII Colegiul Național Vasile Lucaciu Naț.Astrofizică și Astronomie bronz nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 262 Cuceu Iuliu X Colegiul Național Vasile Lucaciu Naț.Astrofizică și Astronomie mențiune MEN argint nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 263 Buciuman Ionuț X Colegiul Național Vasile Lucaciu Naț.Astrofizică și Astronomie bronz nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 264 Kelner Alex X Colegiul Național Vasile Lucaciu Naț.Astrofizică și Astronomie bronz nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian 265 Profeanu Teodor IX Colegiul Național Vasile Lucaciu Naț.Astrofizică și Astronomie mențiune onoare nu S toian Lucian Colegiul Național Vasile Lucaciu Stoian Lucian POP C.L. ANDRADA CRISTINA HERZAL RADU XI VIII COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI COLEGIUL NAȚIONAL,,GHEORGHE ȘINCAI BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE Naţională de Biologie OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI menţiune MENȚIUNE SPECIALĂ nu este cazul da nu nu este cazul nu nu Bârlea Gheorghe RAD LĂCRIMIOARA Colegiul Naţional Gheorghe Şincai Baia Mare nu este cazul Bârlea Gheorghe nu este cazul 103

105 TABEL NOMINAL CU ELEVII DIN ȘCOLI GIMNAZIALE ȘI LICEE CARE AU OBȚINUT PREMII ȘI MENȚIUNI (MENȚIUNE MEN, MENȚIUNE, MENȚIUNE SPECIALĂ) LA CONCURSURILE NAȚIONALE, INTERJUDEȚENE ȘI CONCURSURILE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ FĂRĂ FINANȚARE MEN Nr. Crt. mele și prenumele elevului Clasa 1 Boroica G. Adrian 9 2 Pop D. Călin George 9 3 Robu Vlad 9 4 Știrbu V.S. Andrei Valentin 5 Dumitru Marian 6 5 Unitatea de învățământ Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Localitatea Denumirea Concursului Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Tipul de concurs Premiul mele profesorului pregătitor la clasă Interjudețean I Bojor Florin Interjudețean I Bojor Florin Interjudețean I Darolti Erica Interjudețean II Bretan Andrei Interjudețean II Bojor Florin Centrul de Excelență la care a participat mele profesorului pregătitor la Centrul de Excelență 104

106 6 Zlampareț George 7 7 Becsi C.A. Paul 9 8 Herbil Anastasia 5 9 Zaharie Oana 8 10 Muntean Tudor 6 11 Giurgi Bogdan Vasile 5 12 Lazea D.A. Darius 7 Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Dragoș Vodă Colegiul Național Gheorghe Șincai Sighetu Marmației Sighetu Marmației Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Interjudețean II Mușuroia Nicolae Interjudețean II Bojor Florin Interjudețean III Mihu Amalia Interjudețean III Bretan Andrei Interjudețean Mențiune Bojor Florin Interjudețean Mențiune Giurgi Vasile Interjudețean Mențiune Bedeoan Loredana 105

107 Matematică 13 Talpoș V. F. Carina Maria 14 Ciceu F. Denis 8 15 Matei Bledea Alexandru Mărieș Maria 9 17 Zelina Mihai HANȚIG F. LORENA MARIA 6 Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Vasile Lucaciu Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Vasile Lucaciu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BORȘA BORȘA Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Matematică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Informatică Interjudețean Mențiune Bretan Andrei Interjudețean Mențiune Bretan Andrei Interjudețean Mențiune Mușuroia Nicolae Interjudețean Mențiune Heuberger Cristian Interjudețean Mențiune Boroica Gabriela Interjudețean I CENTRUL DE EXCELENȚĂ CLUJ NAPOCA IONESCU KLARA, VAIDA DANA 106

108 19 HOSU C.C. IULIA LAZĂR GH.I. LAURENȚIU ȚIPLEA P. ȘTEFAN ALEXANDRU COTÂRLAN R.I. CODRIN GOTECIUC I. HORAȚIU GABRIEL Buteanu Carla Giulia VI 25 Bucur Alexandra VII COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE LUCACIU", BAIA MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAȚIEI BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Informatică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Informatică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Informatică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Informatică Concursul Interjudețean de Matematica si Informatica Grigore C. Moisil, Zalău, 2017, secțiunea Informatică Concurs Interjudeţean de educaţie pentru mediu PĂMÂNT, SUFLET ŞI CULOARE Concurs Interjudeţean de educaţie pentru mediu PĂMÂNT, SUFLET ŞI CULOARE Interjudețean Interjudețean Interjudețean Interjudețean I Mențiune Mențiune I MIHU AMALIA ROŞCA OVIDIU BOBOŞAN RALUCA, ROŞCA OVIDIU BOBOȘAN RALUCA, BURCUȘ ANDREA, ROȘCA OVIDIU BURCUȘ ANDREA, BOBOȘAN RALUCA, ROŞCA OVIDIU Interjudețean Mențiune ALBU DUMITRU interjudeţean interjudeţean I menţiune Lőrincz Loredana Nela Lőrincz Loredana Nela COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL "DRAGOȘ VODĂ" SIGHETU MARMAȚIEI COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE LUCACIU", BAIA MARE nu este cazul Școala Gimnazială "Lucian Blaga" BOBOȘAN RALUCA, BURCUȘ ANDREA BOBOȘAN RALUCA, BURCUȘ ANDREA BOBOȘAN RALUCA, BURCUȘ ANDREA BOBOȘAN RALUCA, BURCUȘ ANDREA ALBU DUMITRU nu este cazul Lőrincz Loredana Nela 107

109 26 ROMAN BIANCA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE "MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN SINGUR VIITOR" editia a II a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 27 MEZEA OANA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE "MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN SINGUR VIITOR" editia a II a interjudeţean II IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 28 CIZMAR ROXANA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE EXPRIMĂ-TE ECO PENTRU A SALVA BIODIVERSITATEA, EDIȚIA a III-a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 29 CIOCOTIȘAN ALEXIA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE EXPRIMĂ-TE ECO PENTRU A SALVA BIODIVERSITATEA, EDIȚIA a III-a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 30 BOGDAN MARA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE EXPRIMĂ-TE ECO PENTRU A SALVA BIODIVERSITATEA, EDIȚIA a III-a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 31 POP BRIANA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE EXPRIMĂ-TE ECO PENTRU A SALVA BIODIVERSITATEA, EDIȚIA a III-a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 32 CHIRA S. DARIA IULIA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, NICHITA STĂNESCU" BAIA MARE PRIORITĂȚI ȘI PERSPECTIVE PENTRU UN MEDIU DURABIL naţional I CUPAR NORINA CORNELIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 33 VARGA RENATA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE EXPRIMĂ-TE ECO PENTRU A SALVA BIODIVERSITATEA, EDIȚIA a III-a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 34 BĂBAN ADINA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE EXPRIMĂ-TE ECO PENTRU A SALVA BIODIVERSITATEA, EDIȚIA a III-a interjudeţean I IVASUC MELINDA MARIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 35 CIURBE DIANA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, SIMION BĂRNUȚIU" BAIA MARE MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN SINGUR VIITOR interjudeţean menţiune CUPAR NORINA CORNELIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 36 ȘOVREA V. MARIAN GHEORGHE XII COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU BAIA MARE CONCURSUL INTERJUDETEAN DE BIOLOGIE,CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI interjudeţean II HERTA CRINA DORINA nu este cazul NU ESTE CAZUL 37 SZILAGYI EMMA VI ȘCOALA GIMNAZILĂ,,NICHITA STĂNESCU" BAIA MARE IAȘI GREEN BAG cu participare internaţională menţiune CUPAR NORINA CORNELIA nu este cazul NU ESTE CAZUL 108

110 38 Drăgan I.Beatrice IX 39 LUPȘE I. NICOLETA VERONICA XII 40 Sepși I. Ștefania VII 41 David A. Laura VI 42 BODE A. RALUCA DENISA XII 43 Răzoreanu M. Patricia VII 44 Temple D. Tonia IX 45 CIULEAN M. ALEXANDRA ROXANA XII 46 Miculas V. Alina VI 47 Mădăian M. Ariana VIII GHERMAN D. MARIUS DANIEL FRANDEȘ D. ANTONELA MARIA XII XII 50 Ariciu P Andra VI Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Seini BAIA MARE Perspective moderne în învățământul tehnologic- Interferențe internaționale CONCURSUL INTERJUDETEAN DE BIOLOGIE,CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI naţional interjudeţean Seini Primăvara în imagini interjudeţean I Seini BAIA MARE Seini Școala -micul meu univers CONCURSUL INTERJUDETEAN DE BIOLOGIE, CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI S.O.S.-Producția de alimente naţional interjudeţean naţional II II II III menţiune Seini Arbori pentru viitor interjudeţean menţiune BAIA MARE Seini Seini BAIA MARE BAIA MARE CONCURSUL INTERJUDETEAN DE BIOLOGIE, CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI V.V.V. pentru Pămmânt-9 ne pasă! Exprimă-te Eco pentru a salva Biodiversitatea CONCURSUL INTERJUDETEAN DE BIOLOGIE, CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI CONCURSUL INTERJUDETEAN DE BIOLOGIE, CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI Concursul National George Emil Palade interjudeţean interjudeţean interjudeţean interjudeţean interjudeţean naţional menţiune menţiune I menţiune menţiune Participare Kadar Ioana Gabriela HERTA CRINA DORINA Kadar Ioana Gabriela Kadar Ioana Gabriela HERTA CRINA DORINA Kadar Ioana Gabriela Kadar Ioana Gabriela HERTA CRINA DORINA Kadar Ioana Gabriela Kadar Ioana Gabriela HERTA CRINA DORINA HERTA CRINA DORINA Sabău Monica Claudia nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul NU ESTE CAZUL nu este cazul nu este cazul NU ESTE CAZUL nu este cazul nu este cazul NU ESTE CAZUL nu este cazul este cazul NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL este cazul 109

111 51 RUS V RALUCA MARIA VIII 52 LUPAN ANTONIA VI 53 MOLDOVAN DENISA VIII 54 LUPAN ALEXANDRA VI 55 CĂTUNA ANAMARIA VI 56 PĂŞCUŢ RAREŞ V 57 Farczki Dóra, Labina Mónika 58 Fuci Anita Almási Beáta Mezey Kinga, Strengher Erika 61 Balázs Udo VII 62 Korponay Albert VII 9 9 Liceul Tehnologic Dr. Florian Ulmeanu SCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE Lic. Teor. "Németh László" Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Lic. Teor. "Németh László" Lic. Teor. "Németh László" Liceul Teoretic "Németh László" Liceul Teoretic "Németh László" Ulmeni BAIA MARE Simpozionul si concursul "Mai multe specii, un singur mediu, un singur viitor" din cadrul proiectului "V.V.V. (Viață, Verde, Viitor)" pentru Pământ - 9 ne pasă! IAȘI green bag, creează și responsabilizează pentru ECO-ul naturii! interjudeţean menţiune Beci Cristina Veturia nu este cazul nu este cazul cu participare internaţională BAIA MARE SĂ TRĂIM ECO! interjudeţean BAIA MARE BAIA MARE BAIA MARE Salonta Salonta Salonta S.O.S. PRODUCȚIA DE ALIMENTE MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN SINGUR VIITOR MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN SINGUR VIITOR Concurs național - Proiect interdisciplinar Matudinfo - Termeszettud Concursul de ortografie Fürkész Concurs național - Proiect interdisciplinar Matudinfo - Termeszettud Concurs național - Proiect interdisciplinar Matudinfo - Termeszettud Concursul de Limbă și Cultură Maghiară "Kőrösi Csoma Sándor" Concursul de Limbă și Cultură Maghiară "Kőrösi Csoma menţiune NAGY LAURA nu este cazul nu este cazul Premiul special NAGY LAURA nu este cazul nu este cazul naţional I NAGY LAURA nu este cazul nu este cazul interjudeţean menţiune CĂTUNA DANIELA nu este cazul NU ESTE CAZUL interjudeţean menţiune CĂTUNA DANIELA nu este cazul NU ESTE CAZUL Sesiune comunicari (biologie) Sesiune comunicari Sesiune comunicari de de de Mentiune Staharóczky Kinga II. Balint Beata Mentiune Zákány Mónika Mentiune Zákány Mónika interjudețean I. Váradi Izabella interjudețean I. Váradi Izabella 110

112 Sándor" 63 Krizsnovszki Viktor VII Liceul Teoretic "Németh László" 64 Bodea Maria cls. 0 Colegiul de Arte 65 Făt Teodora cls. 0 Colegiul de Arte 66 Hodacsek Daria cls. 0 Colegiul de Arte 67 Abrudan Yannis cls. I-a Colegiul de Arte 68 Cozma Cristina cls. I-a Colegiul de Arte 69 Lucuș Rada Maria cls. I-a Colegiul de Arte Concursul de Limbă și Cultură Maghiară "Kőrösi Csoma Sándor" Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației interjudețean I. Váradi Izabella Premiul II prof. Balaj A. Premiul I prof. Ghițu L. Premiul I prof. Adam E. Premiul I prof. Bălaj A. Premiul III prof. Finta C. Premiul III prof. Balaj A. 111

113 70 Popa Ioana cls. I-a Colegiul de Arte 71 Săbău Luca cls. I-a Colegiul de Arte 72 Cerneștean Daria 73 Dumitraș Victor cls. a III-a cls. a III-a Colegiul de Arte Colegiul de Arte Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul I prof. Marc R. Premiul II prof. Ghițu L. Mențiune prof. Finta C. Premiul I prof. Finta C. 74 Apostol Răzvan cls. a V-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Andrei M. 75 Pușcaș Alexandra cls. a V-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul II prof. Reszler D. 76 Sabo Alexandru cls. I-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Gebe L. 112

114 77 Ferenț Maia cls. a IV-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul II prof. Sabo S. 78 Deak Anna cls. a V-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Mențiune prof. Denes N. 79 Stupar Teodor cls. a VI-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul III prof. Gebe L. 80 Suciu Petru cls. a VII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul III prof. Raț T. 81 Șomotiuc Dina cls. a VII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I + Gală prof. Băban C. 82 Gheța Andreea cls. a VIII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Băban C. 83 Taloș Mihnea cls. a V-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Petreuș M. 113

115 84 Feldman Felix Paul cls. a VI-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul II rof.talos S. 85 Pop Tătăran Mihai cls. a VI-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Taloș S. 86 Pop Mihai Oliver 87 Damian Babinetti Paul cls. a VII-a cls. a III-a Colegiul de Arte Colegiul de Arte Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul II prof. Petreuș M. Premiul I prof Pocol M. 88 Tira David cls. a IV-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul li prof. Onea R. 89 Kovács Rareș cls. a IV-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Onea R. 90 Roman Roxana cls. a VI-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul III prof. Ambrus V. 114

116 91 Deac Mara cls. a VI-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul III prof. Pocol M. 92 Bud Daiana cls. a VII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul III prof. Ambrus V. 93 Marchis Andreea cls. a VII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul II prof. Katoka F. 94 Bucur Ilinca cls. a VII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul II prof. Onea R. 95 Netotea Sașa cls. a VII-a. Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Onea R.. 96 Sabo Ioana cls. a VIII-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I + Gală prof. Sabo M. 97 Covaciu Darius cls. a IV-a Colegiul de Arte Sighetu Marmației Premiul I prof. Sabo M. 115

117 98 Cozma Mihai 99 Mureșan Andreea 100 Csizmadia Eduard 101 Bob Ștefan 102 Corul Madrigaletto 103 Apostol Razvan 104 Litan Ada 105 Șomotiuc Dina 106 Bușecan Maria cls. a VI-a cls. a VI-a cls. a VII-a cls. a VI-a cls. IX- XII cls. a V-a cls. a VI-a cls. a VII-a cls. a VII-a Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Corală, Etapa Interjudețeană Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul III prof. Biluca T Premiul II prof. Biluca T. Premiul I + Gală prof. Sabo M. Premiul III prof. Vartolaș I. Premiul II prof. Chereji D. Premiul III prof. Andrei M. Mențiune prof. Balaj A. Premiul II prof. Băban C. Premiul I prof. Băban C. 116

118 107 Gheța Andreea cls. a VIII-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul II prof. Băban C. 108 Pop Tătăran Adrian cls. a VI-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul III prof. Taloș S. 109 Pop Mihai Oliver cls. a VII-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Mențiune prof. Petreuș M. 110 Tira David cls. a IV-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul III prof. Onea R. 111 Kovács Rareș cls. a IV-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul I prof. Onea R. 112 Marchis Andreea cls. a VII-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul II prof. Katoka F. 113 Kert Evelin cls. a VIII- a. Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul II prof. Katoka F. 114 Sabo Ioana cls. a VIII-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul I prof. Sabo M. 115 Covaciu Darius cls. a IV-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul I prof. Sabo M. 117

119 116 Csizmadia Eduard cls. a VII-a Colegiul de Arte Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Premiul I prof. Sabo M. 117 Dobrican Rafael cls. a V-a Colegiul de Arte 118 Costin Lorena cls. I-a Sc. gimnaziala de Arte 119 Cojocărelu Aşer cls. I-a Sc. gimnaziala de Arte 120 Stan Adriana cls. I-a Sc. gimnaziala de Arte 121 Mihalca Patric cls. I-a Sc. gimnaziala de Arte 122 Onujec Lucas cls. I-a Sc. gimnaziala de Arte 123 Chindriş Ana Maria cls. a II-a Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Națională de Instrumentală clasele III VIII, etapa Interjudețeană Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul II Premiul III Premiul II Premiul I Premiul II Premiul II Menţiune prof. Herțeg Șt. Fenici cristina Fenici Cristina Gavaller Agnes Berniczki Elza Berniczki Elza Yurkuts Uliana 118

120 124 Florea Paul Anton 125 Ieudean Paul 126 Bidenci Claudia 127 Nemeş Dalia Petruţa 128 Mihali Andreea 129 Ciceu Mihai Marian 130 Muntean Mirel Marian 131 Boboşan Tudor cls. a II-a cls. a II-a cls. a II-a cls. a II-a cls. a II-a cls. a II-a cls. a II-a cls. a II-a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Menţiune Menţiune Premiul III Premiul III Premiul II Premiul II Premiul II Premiul I Chifor Monica Miron Marina Yurkuts Uliana Korody Ladislau Knobloch Gabriela Paraschiv Nicolae Paraschiv Nicolae Gavaller Alexandru 119

121 132 Drăguş Iulia Aurelia 133 Bidenci Caludiu Ştefan 134 Borcea Iunia 135 Zemba Karla Alexandra 136 Semeniuc Sofia 137 Turza Andrei 138 Rogojan Mihai Ali Ioan 139 Turda Amelia cls. a II-a cls. a III-a cls. a III-a cls. a III-a cls. a III-a cls. a III-a cls. a III-a cls. a III-a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul I Premiul I Premiul III Premiul II Premiul I Premiul III Premiul I Premiul I Berniczki Elza Szekely Ioan Iosif Cinthya Iosif Cinthya Fenici Cristina Bodnar Antoneta Bodnar Antoneta Gavaller Alexandru 120

122 140 Pop Ştefan 141 Turc Raluca 142 Petrovan Rareş 143 Vraja Alessandro Davide 144 Turda Oana Daiana 145 Drăguş Paul Lucas 146 Cuth Eliza 147 Herman Yanira cls. a III-a cls. a IV-a cls. a IV-a cls. a IV-a cls. a IV-a cls. a IV-a cls. a V-a cls. a V-a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul II Menţiune Premiul II Premiul II Premiul I Premiul I Menţiune Premiul I Bodnar Antoneta Miron Marina Gavaller Agnes Iosif Cinthya Chifor Monica Berniczki Elza Bodnar Antoneta Gavaller Alexandru 121

123 148 Pop Vasile 149 Giurgi Paul 150 Kolozsvari Wilhelm 151 Ştefănescu Diana Nadir 152 Bodnar Bianca 153 Urda Adelina 154 Spătaru Cosmin Aurelian 155 Balint Erika cls. a VI-a cls. a VI-a cls. a VI-a cls. a VI-a cls. a VI-a cls. a VII-a cls. a VII-a cls. a VIII- a. Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul III Premiul I Menţiune Premiul I Premiul II Premiul III Premiul I Premiul I Fenici Rafael Fenici Rafael Varady Ladislau Chifor Monica Gavaller Alexandru Chifor Monica Chifor Monica Pipaş Ileana 122

124 156 Farcaş Dănuţ 157 Isvoranu Beatrisa 158 Batyuk Anette 159 Hrehorciuc Natalia 160 Mârza Luca 161 Mihnea Crina 162 Chiş Alexandra 163 Cozuc Anamaria cls. a VII-a cls. a VII-a cls. a VII-a cls. a VI-a cls a VII-a cls. a V-a cls. a V-a cls. a VII-a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul II Pipaş Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Vraja Ioana Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana 123

125 164 Cocerjuc Petruţa 165 Smecicaş Laura 166 Nemeth Ancuţa 167 Nicorici Daria 168 Csurka Bianca 169 Richard Amanda 170 Sidău Romina 171 Isvoranu Denisa cls a VII-a cls. a VI-a cls. a VIII- a. cls. a VI-a cls. a VIII- a. cls. a V-a cls. a V-a cls. a VII-a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul III Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana 124

126 172 Dunca Denis 173 Levai George 174 Brîndău Alexandra 175 Balogh Alexa 176 Moskola David 177 Csiszar Mădălina 178 Lazarciuc Sonia 179 Kovacs Iulia cls. a VII-a cls. a VI-a cls. a VIII- a. cls a VIII cls. a V-a cls. a VI-a cls a V -a cls. a V-a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Menţiune Vraja Ioana Ileana Vraja Ioana Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Alexandra 125

127 180 Dutciuc Ionela 181 Hanţig Francesca 182 Pricop Andrei 183 Petreuş Diana 184 Michnea Larisa 185 Clasa a VII a C - lucrare de grup 186 Florut Horea cls. a V-a cls. a VI-a cls. a VII-a cls. a V-a cls. a V-a cls a VII a cls a VII a Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Sc. gimnaziala de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmației Sighetu Marmațieisculptura Sighetu Marmațieipictura Menţiune Menţiune Menţiune Premiu Special Premiu special Premiul I Premiul I Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Vraja Ioana Ileana Pipaş Ileana Stan Mirela Babuta Cristina 126

128 187 Farcas Stefan 188 Bonat Bianca 189 Muresan Adnana 190 Lazea Alesia 191 Chiver Maria 192 Dragos Lisa 193 Salajean Daria cls a VI a cls a VII a cls a V a cls a V a cls a VII a cls a VII a cls a VII a Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Colegiul de Arte Sighetu Marmațieipictura Sighetu Marmațieipictura Sighetu Marmațieipictura Sighetu Marmațieipictura Sighetu Marmațieigrafica Sighetu Marmațieigrafica Sighetu Marmației- Premiul II Premiul III Menţiune Premiul I Premiul I Premiul II Premiul III Babuta Cristina Babuta Cristina Babuta Cristina Cucu Cristina Babuta Anca Babuta Anca Babuta Anca 127

129 grafica XII. PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European (fonduri structurale): Proiect POSDRU/190/1.1/S/ Învaţă să organizezi propria învăţare : În perioada iulie decembrie 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a implementat, în parteneriat cu Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană, proiectul POSDRU/190/1.1/S/ Învaţă să organizezi propria învăţare. Acest proiect a fost cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate. Obiectivul general al proiectului a vizat: a) dezvoltarea şi implementarea de măsuri educaţionale prin realizarea unei platforme integrate, cu scopul dobândirii de competenţe cheie şi participarea la competiţii cu rolul de a susţine creşterea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar, pentru elevi din regiunea Nord-Vest a României; b) promovarea culturii antreprenoriale şi a cetăţeniei active pentru elevii din învăţământul preuniversitar, odată cu dezvoltarea şi consolidarea de reţele de colaborare între partenerii şcolari (minim 55 unități de învăţământ), aceştia beneficiind de sprijin în procesul de transmitere a competenţelor cheie. Post-implementare, s-au realizat activități de sustenabilitate a proiectului (exemplu activitățile de consiliere online a elevilor din grupul țintă, derulate în luna martie 2017, cu participarea echipei de implementare și a celei de gestionare a proiectului). PROGRAMUL MECTS Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor - Proiectul Educaţie pentru Informaţie în Mediul Rural Defavorizat (CDI): 128

130 Rolul CDI este de a asigura un fond documentar care să-i permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi; facilitează accesul utilizatorilor (elevi, echipa educativă, părinţi, comunitatea locală) la informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ; facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară; promovează, prin activităţi specifice, inovaţia pedagogică. Centrele de documentare şi informare funcționale din județ au fost utilizate în mod programat (în cadrul unor activități de tipul: şedinţe de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate de către documentarist la începutul anului şcolar şi ori de câte ori este nevoie pe parcursul anului şcolar; activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, care se pot desfăşura în cadrul unor cursuri distincte - CDŞ - coordonate de către profesorul documentarist sau în cadrul unor proiecte interdisciplinare desfăşurate de către profesorul documentarist împreună cu echipa pedagogică) sau liber (atunci când elevii nu au cursuri și au nevoie să consulte și exploateze resursele documentare din curiozitate personală sau în vederea pregătirii unei lucrări, concurs etc). Conform Art.28. din Legea nr. 1/2011, domeniile de competenţă ale profesorului documentarist sunt: proiectarea, planificarea, organizarea şi realizarea activităţii CDI, formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor, managementul clasei de elevi, dezvoltarea de parteneriate, comunicarea şi gestionarea CDI, managementul carierei al dezvoltării profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ. Misiunile profesorului documentarist sunt: misiunea pedagogică, cea culturală, de comunicare şi de gestionare, acestea fiind direct corelate cu funcţiile CDI. Pentru profesorii documentarişti, activitatea şi norma didactică (18 ore activități didactice programate și 22 ore activități neprogamate) se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5556/2011. Aspecte pozitive: - centrele de documentare și informare sau bibliotecile școlare sunt organizate astfel încât nu-și desfășoară activitatea în mod distinct (conform art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin OMECTS nr. 556/ , într-o unitate de învățământ nu pot fi organizate și nu pot funcționa ambele structuri infodocumentare); - Organizarea unui număr mare de activităţi transdisciplinare; 129

131 - Creşterea gradului de conştientizare a cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor cu privire la nevoia de implicare a elevilor în proiecte educaţionale care să le favorizeze formarea / dezvoltarea competenţelor cheie; Aspecte care necesită ameliorare: - în documentele de proiectare managerială a unor UPJ în care funcționează CDI-uri nu există ținte și opțiuni strategice, respectiv obiective specifice domeniului informării și documentării, așa cum cere art. 3.(4). din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin OMECTS nr. 556/ ; - există UPJ-uri care au CDI și în care învață un număr foarte mare de elevi, iar profesorul documentarist trebuie să presteze și activitate de bibliotecar, fapt care diminuează volumul de timp pe care ar trebui să-l acorde activităților specifice postului său (conform art. 26.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, într-un CDI pot funcționa atât profesorul documentarist cât și bibliotecarul școlar, sub rezerva încadrării în numărul de posturi aprobat și finanțat conform legii); - nu toate cadrele didactice sunt dispuse să desfăşoare activităţi în CDI în conformitate cu specificul acestora, deoarece nu este înțelasă misiunea CDI (art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin OMECTS nr. 556/ : misiunea CDI este de a forma și de a dezvolta o cultură informațională, de a participa la asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul la informație și documentație actuală al elevilor proveniți din medii culturale, economice și sociale diferite, prin activități formale și informale, de a dezvolta competențele elevilor în domeniul infodocumentar, de a promova inovația didactică, de a participa la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea și implementarea unei politici documentare locale, de a susține implementarea politicilor educaționale pe niveluri de studii, profiluri, specializări și de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învățământului ); - împărţirea neconformă a timpului de lucru al profesorului documentarist, contrar prevederilor art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, care specifică modul în care se împarte norma didactică a profesorului documentarist: a) 18 ore activități didactice programate, desfășurate împreună cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice, în timpul sau în afara programului școlar al elevilor, cu clasa întreagă ori cu grupe de elevi (iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, proiecte didactice mono/pluri/transdisciplinare, educative și culturale, animații-lectură, animații culturale, orientare școlară și profesională, activități de sprijin pentru elevii cu dificultăți de 130

132 învățare etc); b) 22 de ore activități neprogramate (derulate liber, în prezența profesorului documentarist, dar care nu necesită o programare anticipată), astfel: max. 12 ore pentru pregătire metodico-științifică, pregătirea și evaluarea materialelor și activităților, întocmirea programelor de intervenție în scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea informațiilor în/din interiorul și exteriorul unității școlare; min. 10 ore pentru activități de educație complementare procesului de învățământ, desfășurate de obicei în afara programului școlar: asigurarea accesului liber la fondul documentar și punerea CDI-ului la dispoziția elevilor în cadrul activităților de cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes școlar, profesional ori personal, asistență individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activități de lectură, de condultare a fondului de publicații al CDI și a resurselor documentare on-line în scopuri educative, întocmirea și redactarea unor proiecte, activități ludice, de petrecere a timpului liber realizate în scop educativ, activități de mentorat, de tip școală după școală, activități pentru părinți și alți membri ai comunității locale, gestionarea CDI); - folosirea spaţiului CDI în alte scopuri decât cele educaţionale, din cauza lipsei spaţiului în unele unităţi de învăţământ. Alte proiecte şi acţiuni desfăşurate: Tipul programului / acţiunii Competiția Națională Școala Europeană Competiția Națională Made for Europe Națională de Argumentare și Logică Tinerii Dezbat Unitatea de învăţământ O unitate a depus și a obţinut acest titlu la ediția din 2017: Colegiul Economic Nicolae Titulescu La etapa județeană, organizată la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, au fost cuprinse în concurs 40 de produse finale (machete, manual, culegeri de fișe de lucru, broșuri, blog-uri, albume, filme, cataloage, prezentări PPT, material promoționale, reviste, site-uri etc) realizate în cadrul proiectelor etwinning și Erasmus+ în cadrul proiectelor finalizate în anul școlar MEN, ARDOR, ISJ Maramureș Colegiul Național Gheorghe Șincai Colegiul Național Mihai Eminescu Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu Liceul Teoretic Bogdan Vodă Vișeu de Sus (coordonatorul a făcut parte și din Comisia Centrală a competiției, la nivel național) 131

133 Proiectul privind învățământul secundar românesc (ROSE), finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și Ziua Europeană a Limbilor Programul Naţional Juvenes Translatores Ziua mulţumirii, ediţia a VI-a Maramureșul în straie și podoabe Evaluarea proiectelor judeţene, regionale şi naţionale din CAER, CAEN şi CAER/I Conferința Protejarea Terrei în context durabil, 2017 Expoziția de icoane pe sticlă Dăruind vei dobândi Adolescenții de azi și violența Colegiul de Arte : a participat și la etapa națională, iar coordonatorul a făcut parte din Comisia Centrală a competiției, la nivel național ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. In cadrul primei runde de finanțare au fost facilitate 7 de unități de învățământ liceal din județ, toate obținând punctajul necesar semnării acordului. Au fost contractate 7 granturi, 1 fiind anulat din cauza neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate Colegiul Național Mihai Eminescu Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Colegiul Național Mihai Eminescu Liceul Teologic Penticostal Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu Depunerea şi evaluarea proiectelor de către comisia judeţeană Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din (organizator) ISJ Maramureş, Unităţi de învăţământ din judeţ Școala Gimnazială Gheorghe Lupan Groși Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu 132

134 Ce înseamnă toleranța și cum să o aplici în viața de zi cu zi Violența verbală un flagel care lasă urme în sufletele copiilor Programul Naţional A Doua Şansă Programul de antreprenoriat Junior Achievement Participare la simpozionul Prezențe maramureșene în Europa Proiect Național Contextul integrării contează Proiect Național Educație rutieră Concurs Național Euro Quiz Participare la Sesiunea de informare pentru autorităţi locale privind condițiile de recepție pentru solicitanții de azil şi ISJ Maramureș Serviciul Public de Asistență Socială Centrul Comunitar Romanii Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu ISJ Maramureș Serviciul Public de Asistență Socială Centrul Comunitar Romanii Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu ISJ Maramureș Serviciul Public de Asistență Socială Centrul Comunitar Romanii ISJ / unităţi de învăţământ din judeţ MEN, Junior Achievement Romania, ISJ / unităţi de învăţământ liceal din judeţ Instituția Prefectului jud. Maramureș ISJ Maramureș, unități de învățământ din județ Alți factori interesați Ministerul de Interne/ Inspectoratul General pentru Imigrări Asociația Română pentru Promovarea Sănătății Câte un reprezentant al ISJ Maramureș, respectiv al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Șomcuta Mare au participat, în perioada iunie 2017, la vizita de tudio organizată la Luxemburg pe problematica integrării imigranților Kaufland România Scoala Gimnazială Al. I. Cuza, Scoala Gimnazială nr. 18 și Liceul Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmației Școala Gimnazială Cicârlău Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) prin Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) și Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT, 133

135 măsurile destinate integrării beneficiarilor unei forme de protecţie ( ) Seminar de formare ( ) Educația copiilor refugiați Concurs Național Mesajul meu antidrog ediția a XIV-a Tabăra internatională de odihnă și creație Prieteni din Ucraina Simpozion Regional și expoziție Agricultura ecologică punte între trecut și viitor Concurs județean Cu banii ne jucăm, educație financiară învățăm, în cadrul Proiectului Național De la joc la educație financiară Câte un reprezentant de la ISJ Maramureș și de la Liceul Teoretic Ioan Buteanu Șomcuta Mare Institutul de Științe ale Educației un reprezentant al al Liceului Teoretic Ioan Buteanu Șomcuta Mare CEPECA MM ISJ Maramureș Unități de învățământ din județ ISJ Maramureș Liceul Teoretic Petru Rareș Tg. Lăpuș Școala nr. 7 Dolyna, Ucraina Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Seini Primăria Orașului Seini ISJ Maramureș Asociația Proseini Grădinița cu Program Prelungit Floare de Colț ISJ Maramureș Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație, București Banca Comercială Română, XIII. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI Programele de cooperare internaţională, proiectele cu finanţare europeană reprezintă un segment deosebit de important în activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, instituţia noastră desfăşurând activităţi legate atât de depunerea de proiecte, cât şi de implementarea şi de monitorizarea lor. 134

136 A. TOTAL PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII Programul Erasmus+, finanţat de Comisia Europeană: Unitatea de învăţământ Titlul proiectului Tipul proiectului şi perioada de implementare Colegiul Economic Pintea Viteazul Cavnic Erasmus Minus Bullying. Practices in prevention and intervention in European Proiect de parteneriat strategic, acţiunea K2, EL01-KA _3 schools Get on your bikes, Europe s back in Proiect de parteneriat școlar, Liceul Tehnologic Traian Vuia Tăuţii Măgherăuş Şcoala Gimnazială Lucian Blaga Fărcaşa Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Baia Mare (membru al consorțiului coordonat de Colegiul Tehnic "Valeriu Braniște" Lugoj) Şcoala Gimnazială Petre Dulfu Baia Mare Liceul Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmaţiei Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş business Le patrimoine une richesse de l Europe à preserver, partager et developer Eurobalades Riding the rainbow to a better future Together for a european professional future Bridges Local traces of Jewish Life in Europe Formare în context european privind strategiile inovative de evaluare în învățământul tehnic, vocațional și special / Training in European context regarding the innovative strategies for evaluation in RO01-KA _1 Proiect de parteneriat strategic FR01-KA Proiect de parteneriat strategic, acţiunea K2, EL01-KA _7 Proiect de mobilităţi K1 VET, RO01-KA Proiect de parteneriat strategic, acţiunea K2, IT02-KA _4 Proiect de parteneriat strategic, acţiunea K2, DE03-KA _4 Proiect de mobilităţi K1 VET, RO01-KA

137 Colegiul Economic Nicolae Titulescu Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare technical, vocational and special educational ECVET un pas în internaționalizarea Proiect de mobilităţi K1 ECVET competențelor în turism și alimentație The best student! Proiect de mobilităţi K1 VET, RO01-KA Better future in a better world Proiect de mobilităţi K1 VET, RO01-KA Colegiul de Arte Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare Technology for learning and creativity: weaving European networks through collaborative music creation Boost your green Proiect de parteneriat cross-sectorial, acţiunea KA201, ES01-KA Proiect de parteneriat strategic, acţiunea K2, FR01-KA Proiectul de mobilităţi K1 VET Formare în context european privind strategiile inovative de evaluare în învățământul tehnic, vocațional și special / Training in European context regarding the innovative strategies for evaluation in technical, vocational and special educational : Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, contract RO01-KA și este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş în perioada Contextul este dat de trendul asigurării unor metode inovative de predare-învățare-evaluare, astfel încât să se asigure formarea și dezvoltarea competențelor cheie ale fiecărui actor educațional. Furnizorul de formare este EPD EDUCATION PROJECTS DEVELOPPMENT, din Montijo, Portugalia. Rezultate: creșterea calității actului educațional la nivelul preuniversitar în județ; realizarea unui material suport, cu caracter inovator, privind evaluarea în sistem VET (ghidul care se va realiza prin proiect și va fi disponibil pe forumul instituției); 136

138 dezvoltarea parteneriatului local inspectorat școlar - unități de învățământ pentru a răspunde în mod optim nevilor și provocărilor care stau în fața învățământului preuniversitar din domeniul VET. Proiect de parteneriat strategic, acţiunea K2, "Cross-curricular educational approach endeavor in a border-less Europe": Proiectul Cross-curricular educational approach endeavour in a border-less Europe a fost coordonat de Inspectoratul Scolar Județean Maramureș și implementat, în perioada , în parteneriat cu Directoratul pentru Educație Osmaniye, Turcia. Parteneri locali au fost: Liceul Tehnologic Traian Vuia Tăuții Măgherăuș, Primăria Orașului Tăuții Măgherăuș, respectiv Osmaniye Rehberlik ve Araştirma Merkezi și Osmaniye 80 Yil Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Proiectul a propus metode inovative pentru prevenirea eșecului și a abandonului școlar, respectiv susținerea procesului educațional prin activități didactice corss-curriculare, care valorizează inteligențele emoționale ale elevilor. Proiectul a fost considerat un exemplu de bună practică la nivel european. Astfel, în contextul celebrării a 30 de ani de proiecte europene, Agenția Națională Erasmus+ din Germania a găzduit, în perioada mai 2017, la Bonn, Conferința europeană de prezentare a exemplelor de bună practică din proiectele finanțate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, diseminare și impact în domeniul școlar. La acest eveniment au participat 242 de reprezentanți din 31 de țări europene. România a fost reprezentată de 6 persoane selectate de ANPCDEFP România și validate de Comisia Europeană. Din acest grup a făcut parte și coordonatorul proiectului, inspector școlar pentru proiecte educaționale de la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. În cadrul conferinței au fost susținute două prezentări ale proiectelor derulate de instituțiile din țara noastră, respectiv proiectul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș Cross-curricular educational approach endeavour in a border-less Europe și proiectul Liceului Charles Laugier Craiova. Conferința a avut loc la Gustav-Stresemann-Institut din Bonn, fiind organizată pe trei secțiuni: activități de plen, activități pe ateliere de lucru și expoziții. Discursurile invitaților (Michael Teutsch, reprezentant al Comisiei Europene, Heidi Weidenbach-Mattar, vice-secretar general al Kulturministerconferenz, Gernot Stiwitz, director al Pädagogischer Austauschdienst, James Chamberlain, Stefan Schaaf, Thomas Spielkamp de la Pädagogischer Austauschdienst, Jim McLucas, Associate Headteacher, the Boleyn Federation of Schools, Londra), precum și filmul Europe needs education, au prilejuit o analiză amplă asupra modului în care a fost până acum implementat programul și identificarea nevoilor, a provocărilor, a metodelor de colaborare și cooperare inovative și a noutăților pentru 137

139 următoarea perioadă de implementare. Cu această ocazie au fost înmânate premii instituțiilor din Germania care au coordonat proiecte Erasmus+ - povești de succes. Totodată, au fost diseminate rezultate ale proiectelor Erasmus+ derulate de instituții din diverse țări europene, apreciate ca exemple de bună practică, pentru fiecare dintre acțiunile cheie ale programului Erasmus+: mobilitatea persoanelor în scop educațional (acțiunea cheie 1), parteneriate strategice între școli (acțiunea cheie 2), etwinning și parteneriate strategice în domeniul educației școlare (acțiunea cheie 2). Demersul s-a realizat atât prin intermediul expoziției, unde au putut fi vizualizate și consultate produse realizate în cadrul proiectelor, cât și în cadrul atelierelor de lucru, unde au fost dezbătute idei pentru viitorul programelor europene în domeniul școlar. Aceste acțiuni au prilejuit schimburi de experiență, discuții pentru identificarea factorilor care conduc la succes în cadrul proiectelor Erasmus+, modalități și instrumente pentru diseminarea proiectelor. Alte programe şi parteneriate internaţionale: Proiectul şi tipul programului / Instituţia participantă / Observaţii activităţii Proiecte educaţionale fără finanţare, Unităţi de învăţământ din judeţ derulate în parteneriat transnaţional Campania de informare și comunicare Europa, casa noastră Competiţia internaţională Lifelong Learning Awards (LLL AWARDS) 2016, secțiunea Inspiring and best practice, proiectul Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin sport FARE (,,Fare Football People Action Weeks against racism and discrimination) Colegiul Național Mihai Reprezentanța Comisiei Europene în România, ISJ Maramureș Vizite de informare și comunicare organizate la Scoala Gimnazială Dumbrăvița Parteneriat între Clubul Sportiv Supersport şi Liceul Teoretic Emil Racoviţă, coordonator prof. Elena Rusu. Posterul proiectului a fost expus la Parlamentul European în timpul evenimentului Lifelong Learning week, octombrie 2016, de la Bruxelles. Proiectul a obținut locul I la categoria Inspiring Practices ; Competiția a fost lansată pentru a premia practicile creative și incluzive în timpul Lifelong Learning week 2016, pentru a oferi vizibilitate practicilor inovatoare care au loc în toată Europa, în scopul atragerii atenției publicului asupra învățării pe tot parcursul vieții, precum și pentru a inspira noi practici. A obținut distincția LabelFrancEducation, care se acordă unui procent de 20% din școlile 138

140 Eminescu Colegiul Național Mihai Eminescu Colegiul de Arte Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Școala Gimnazială Vasile Alecsandri ISJ Maramureș cu învățământ francofon din lume. Colegiul a fost felicitat de către reprezentanții Ambasadei Franței în România. A organizat o vizită pregătitoare pentru realizarea unui proiect de parteneriat Erasmus+ ( Vivre autrement, vivre durablement ), cu participarea unor cadre didactice din Franța, Portugalia și Bulgaria. Proiectul Millau, implementat în parteneriat cu: Comité de Jumelage Millau Plopeni, Primăria Municipiului, Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției Creației Maramureș, ISJ Maramureș Parteneriat etwinning Interesting jobs ( derulat cu parteneri din Romania, Ucraina, Turcia, Italia, Polonia, Kenya și Uganda; sunt implicați 56 de profesori și elevii lor din 19 școli din țările partenere. In acest proiect au fost studiate meseriile pe care elevii apreciază ca fiind cele mai interesante Parteneriat etwinning Children our future ( derulat cu parteneri din Romania, Ucraina, Turcia, Italia, Polonia, Croația, Serbia, Lituania, Kenya și Uganda; sunt implicați 85 de profesori și elevii lor din 38 de școli din țările partenere. In acest proiect, care a cuprins 4 expoziții de artă ( Noi iubim Craciunul, organizată în decembrie 2016; 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii/ Mamei, organizată în martie 2017; Lumina Învierii, organizată în aprilie 2017; Copiii - viitorul nostru, din iunie 2017), au fost realizate schimburi de experienta privind materialele utilizate în diversele modalități de expresie artistică plastică, precum și prin articole publicate pe blog referitor la modalitatea în care arta influențează metodele de predare și cele de învățare ale elevilor, dacă și în ce mod arta (de orice fel) poate fi folosită ca terapie comportamentală. Parteneriat etwinning My Dear Teacher Educație pentru viața de familie, finanțare prin granturi elvețiene. Au fost organizate 139

141 Fundația Tineri pentru tineri Licee din și Târgu Lăpuș două sesiuni de cursuri pentru 40 de elevi, care au participat ca voluntari și apoi au susținut ore de educație pentru viața de familie în cadrul orelor de consiliere și orientare / dirigenție. Aspecte care necesită îmbunătăţire: In general, în PDI/PAS nu este formulată o ţintă strategică vizând internaţionalizarea şcolii. Proiectele propuse spre finanţare nu sunt întotdeauna corelate cu ţintele instituţionale, respectiv cu nevoile care au stat la baza ideii de proiect. Există situaţii în care echipele de proiect schimbă calendarul mobilităţilor fără o justificare legată de perspectiva proiectului (exemplu: nu convine profesorului perioada de derulare a cursului sau ţara de organizare). Sumele prevăzute pentru transport în cadrul mobilităților nu ajung, în multe cazuri, să acopere prețurile și atunci trebuie să apeleze la transferul de la capitolul management și implementare, ceea ce presupune că acolo le rămâne mult mai puțin. Incă mai există probleme în acoperirea a 20 % din buget (contribuția instituției până la aprobarea raportului final și virarea diferenței de grant). Exemple pozitive în acest sens sunt cele ale primăriilor din Tăuții Magherăuș și Fărcașa, care au avut disponibilitatea de a pune la dispoziția școlilor din localitate suma necesară, ba chiar și în plus, pentru ca mai mulți elevi să poată efectua mobilități la instituțiile partenere. Selecţia participanţilor necesită mai multă transparenţă şi este nevoie de prevenirea situaţiilor în care se pleacă în mobilitate în familie. Se remarcă interpretări unilaterale ale tipului de legislaţie cărora li se supun proiectele, fără a se consulta cu inspectorul şcolar responsabil cu gestionarea proiectelor sau cu reprezentanţii serviciului financiar de la ANPCDEFP. Se recomandă realizarea de lecţii demonstrative, prezentări ale rezultatelor proiectelor cu ocazia cercurilor pedagogice etc. Cadre didactice participante la programele internaţionale de parteneriat (Erasmus+): 70 Alte acţiuni desfăşurate, la nivelul MENCŞ şi al judeţelor, în vederea integrării europene: Acţiunea Participanţi 140

142 Monitorizarea activităţii centrelor de documentare şi informare Planul de Acţiuni pentru realizarea la nivel de judeţ a politicilor şi documentelor programatice având drept obiectiv realizarea angajamentelor asumate de România privind integrarea în Uniunea Europeană pentru anul 2016, 2017 Monitorizarea integrării în sistemul de învăţământ românesc a cetățenilor străini (adulți și minori) stabiliţi temporar / permanent în judeţul nostru Monitorizarea cursurilor de limbă română destinate cetăţenilor străini (minori şi adulţi) stabiliţi temporar / permanent în judeţul nostru Monitorizare/consiliere/informare/ diseminare exemple de bune practici privind proiectele educaţionale Instituții de primire pentru 16 de directori, directori adjuncți și inspectori școlari din Franța, în cadrul proiectului Erasmus FR01-KA , Écoles et entreprises Co-acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire ISJ Maramureş Unităţile de învăţământ care au CDI-uri funcţionale ISJ Maramureş (realizează informări lunare şi trimestriale pentru Instituţia Prefectului Maramureş) ISJ Maramureş (realizează informări semestriale) ISJ Maramureş, Liceul Teoretic Ioan Buteanu Şomcuta Mare, Centrul de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Şomcuta Mare Vizite în unităţile de învăţământ Sesiuni de lucru cu participarea consilierilor educativi, la care a fost promovat pachetul de programe Erasmus + Transmitere de informaţii via , spaţiul de afişaj al ISJ, siteul ISJ Maramureș, Casa Iurca Sighetu Marmației, SC ELECTROSISTEM SRL, Primăria Municipiului Sighetu Marmației Colegiul Tehnic George Barițiu Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu Colegiul Economic Pintea Viteazul Cavnic Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației Liceul Tehnologic Marmația Sighetu Marmației 141

143 Proiectele educaționale implementate de către unitățile de învățământ din județul nostru au meritul de a produce impact pozitiv față de beneficiarii direcți ai acestora elevi și cadre didactice din respectiva instituție școlară, instituția de învățământ în sine -, precum și față de beneficiarii indirecți părinți ai elevilor, alți elevi, alte cadre didactice care pot beneficia de rezultatele proiectului, comunitatea locală, iar acest impact se înregistrează pe termen scurt, mediu și lung. La nivelul beneficiarilor serviciilor educaționale performate de sistemul de învățământ (elevi, părinți, comunitate locală) nu vorbim doar de beneficii imediate, ci de impact pe termen mediu și de lungă durată, fapt care justifică de ce considerăm că avem în vedere competențe profesionale necesare pentru dezvoltarea viitorului educației din domeniul VET. Fiecare persoană din echipa de proiect și-a îmbogățit experiențele profesionale și personale prin participarea la activitățile proiectelor. Prin faptul că proiectul educațional se construiește în cadrul unei organizații sociale, care este școala, se asigură tuturor șanse egale la cunoaștere și instruire, toleranță, acceptarea diferențelor, colaborare, cooperare, comunicare și interrelaționare, valorizarea cunoașterii de sine și a diversității. Un proiect se derulează prin impliarea tuturor celor trei forme ale educației: formală, informală și non-formală, întrucât sunt activități care se derulează în cadrul orelor de curs, altele în context extrașcolar și extracurricular, dar, indiferent de cadrul în care se implementează, elevul este plasat în centrul acțiunii educaționale, sprijinindu-l să devină independent în performarea competențelor sale, prin: încredere, implicare activă, împărtăşirea ideilor, deschidere pentru nou, creativitate, ascultarea activă, seriozitate, perseverență, asumarea sarcinilor de lucru etc. XIV. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR. ACTIVITATEA LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI LA NIVELUL JUDEŢULUI. PREOCUPĂRI PENTRU ŞCOLARIZAREA ELEVILOR ŞI PENTRU DERULAREA PROIECTELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL CJAP A. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor. Activitatea la nivelul CJRAE CJAP şi reţeaua de cabinete de asistenţă psihopedagogică 142

144 În anul şcolar , Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, prin personalul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Maramureş şi consilierii şcolari din Cabinetele Şcolare/ Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică, a desfăşurat activităţi specifice de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, precum şi consiliere vocaţională individuală, de grup şi colectivă la nivel gimnazial/ liceal, pornind de la următoarea tematică: Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Identificarea intereselor profesionale, a aptitudinilor şi a valorilor, Identificarea trăsăturilor de personalitate, Dobândirea informaţiilor despre profesii/ piaţa muncii, Dezvoltarea abilităţilor de prezentare a calităţilor personale. 1. Activităţi de orientare şcolară şi profesională cu impact la nivel judeţean: Diagnoza opțiunilor școlare ale elșevilor de clasa a aviii-a Scopul cercetării este de a sonda opţiunile şcolare ale elevilor de clasa a VIII-a din judeţul Maramureş pentru anul şcolar Obiectivele cercetării sunt: identificarea intenţiei elevilor de a accede la nivelul de studiu liceal; cunoaşterea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pe licee, filiere/ profiluri şi specializări; facilitarea elaborării, pe baza concluziilor obţinute, a proiectului planului de şcolarizare pe anul şcolar viitor. Ipotezele de cercetare sunt: Elevii absolvenți de gimnaziu optează pentru continuarea studiilor liceale, indiferent de mediul de rezidență, de gen și de zona de domiciliu. Opțiunea elevilor pentru o anumită unitate de învățământ este influențată de gradul de apropiere sau depărtare a acesteia de domiciliu. Elevii optează pentru un anume traseu educațional, bazându-se mai mult pe preferințele personale sau aptitudinile/ deprinderile/ competențele personale sau rezultatele școlare decât pe opțiunile părinților. Elevii care nu-și continuă studiile provin mai degrabă din mediul rural decât din cel urban. Grupul ţintă al studiului sunt elevi de clasa a VIII-a din cele 6 zone ale judeţului Maramureş: Zona Zona Sighetu Marmaţiei 143

145 Zona Vişeu - Borşa Zona Târgu Lăpuş Zona Codru Zona Chioar Eşantionul este unul stratificat păstrând proporţiile din populaţia totală a fiecărei zone, mărimea acestuia fiind de 700 elevi. Metodă de cercetare, ancheta sociologică, iar nstrumentul de măsură utilizat este un chestionar cu 13 itemi care a fost aplicat elevilor de clasa a VIII-a cuprinşi în eşantion. Variabilele măsurate sunt: unităţile şcolare spre care se orientează elevii; filiera/ profilul; specializarea; persoanele care îi ajută pe elevi în luarea deciziei de carieră; criteriile care stau la baza alegerii liceului; motivele pentru care nu îşi continuă studiile unii dintre elevi Datele au fost colectate în perioada 27 octombrie 07 noiembrie Studiul a fost finalizat la 1 decembrie În urma prelucrării şi interpretării datelor ipotezele studiului s-au confirmat. Majoritatea elevilor din județ își continuă studiile în țară, în orașul de reședință, respectiv în alt oraș, în funcție de profilul și specializările spre care se orientează. Din cei 700 de elevi intervievați doar doi au declarat că nu-și vor continua studiile, aceștia având reședința în zona Sighet, în mediul rural și sunt de gen masculin. Filierele/ profilele cele mai căutate din județ sunt: teoretic, (teoretic-real și teoretic-uman), tehnologic servicii și tehnologic tehnic. În unele zone, precum Sighet, un procent ridicat îl înregistrează și filiera/profilul vocațional-pedagogic, iar în zona Vișeu Borșa și Chioar un procent ridicat s-a înregistrat și pentru filiera/profilul vocațional-sportiv. Specializările cele mai căutate sunt matematică-informatică și filologie, urmate de științele naturii. În zonele, Vișeu- Borșa și Codru este de menționat și specializarea economie și administrație. În zonele Sighet, Vișeu-Borșa, Codru și Chioar s-au înregistrat procente ridicate și pentru specalizările mecanică și sport. În zona Târgu Lăpuș s-a înregistrat un procent ridicat pentru specializarea științe sociale. 144

146 Liceul spre care se orientează elevii pentru a continua studiile este mai degrabă ales în funcție de preferințele personale, abilități/ aptitudini/ deprinderi personale, rezultatele la învățătură. În luarea deciziei privind liceul pentru care optează, elevii se consultă sau sunt influențați cel mai adesea de părinți sau iau decizia singuri.valori mai ridicate au mai înregistrat profesorii și prietenii. Unitățile de învățământ cele mai căutate de absolvenții de gimnaziu în județul Maramureș sunt: - În zona cele mai căutate licee sunt: Colegiul Național Vasile Lucaciu, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Economic Nicolae Titulescu, Colegiul Național Gheorghe Șincai. - În zona Sighet cele mai căutate licee sunt Colegiul Național Dragoș Vodă, Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Liceul Tehnologic Marmația și Liceul Forestier din Sighetu Marmației. - În zona Vișeu-Borșa cele mai căutate licee sunt Liceul Teoretic Bogdan Vodă Vișeu de Sus și Liceul Borșa. - În zona Târgu Lăpuș cele mai căutate licee sunt Liceul Teoretic Petru Rareș, Colegiul Național Mihai Eminescu din Baia Mare și Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Târgu Lăpuș, cele două licee înregistrând procente egale. - În zona Codru cele mai căutate licee sunt: Colegiul Economic Nicolae Titulescu din și Colegiul Național Vasile Lucaciu din. - În zona Chioar cele mai căutate licee sunt Colegiul Economic Nicolae Titulescu cu cel mai mare procent, urmat de Colegiul Național Vasile Lucaciu din și Colegiul Tehnic Anghel Saligny înregistrând procente egale. Este important de subliniat faptul că se înregistrează o tendință de a continua studiile în aceeași unitate de învățământ la absolvirea clasei a VIII-a la elevii care frecventează unități de învățământ care au atât nivel gimnazial cât și liceal. Cum ar fi de exemplu: Colegiul Național Vasile Lucaciu din. sunt de neglijat nici elevii care s-au declarat nehotărâți. S-au înregistrat procente destul de mari pentru elevii indeciși atât în ceea ce privește unitatea de învățământ cât și filiere/profilele și specializările. Decizia acestora va modifica rezultatele obținute la această dată. De aceea numărul mare de indeciși conferă și el un caracter orientativ studiului de față. 2. Activități specifice de consiliere pentru carieră (OSP) a. Nr. elevi consiliaţi individual 1262 b. Nr. elevi consiliaţi în grup

147 3. Exemple de bune practici relativ la activitatea de orientare şcolară şi profesională derulată de către consilierii şcolari la nivelul unităţilor de învăţământ deservite: Programe OȘP/ consiliere în carieră: 319 activități derulate în unitățile școlare din județ, 3785 elevi a. Titlul programului Tipul programului Nr. activităţi realizate Nr. participanţi Tehnologia în sprijinul comunității noastre: o inițiativă - Bursele Orientare școlară și profesională Indeco Soft Arta comunicării Orientare școlară și profesională Citești și reușești! Dezvoltare personală 3 65 Zilele carierei (Săptămâna Școala Altfel) Orientare școlară și profesională Planul meu de carieră Informare 3 96 Pașaport pentru succes Prevenție Cariera mea de vis Orientare școlară și profesională 4 90 Pași spre o carieră OSP 4 75 Prevenirea traficului de persoane Prevenție Dezvoltarea caracterului Dezvoltare persoanală Educația pentru carieră prin intermediul stimei de sine pozitive Orientare școlară și profesională 4 34 Şcoala - primul pas în viaţă Prevenţie, dezvoltare personală 2 48 Viitorul meu, încotro? Orientare școlară și profesională Drumul spre cariera mea Orientare școlară și profesională Abilități pentru liceu Dezvoltare personală 3 63 Cariera mea este...? Dezvoltare personală 2 41 Gestionarea emoțiilor în cadrul concursurilor și examenelor Prevenție 2 40 Program de stimulare a motivaţiei şcolare Dezvoltare personală Orientare școlară și profesională pentru elevii claselor a XII-a Orientare școlară și profesională 2 58 Multiculturalism toleranţă şi respect dezvoltare personală

148 Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Preșclar Școlari Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Preșcola ri Școlari Pregătire pentru participare la olimpiadele şcolare Dezvoltare personală Meseria între dorință și realitate Orientare școlară și profesională Economia şi succesul Orientare școlară și profesională Pași spre viitor Orientare școlară și profesională Meseria între dorință și realitate Orientare școlară și profesională Harta viitorului - Cheia spre succes! Trec la succes! Orientare școlară și profesională Managementul informaţiilor şi învăţării - dificultăţi de învăţare 4 18 Intervenţie Exprimă-te liber! Dezvoltare personală 2 23 Consiliere și Orientare în carieră Orientare școlară și profesională Spune NU! absenteismului și abandonului în școala noastră Prevenție Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională mǎrul de beneficiari ai serviciilor oferite de cabinetele logopedice interşcolare, din cadrul CJRAE MM: Cabinet şi unităţi arondat e Examinați Depistați Luați în corectare Corectați Ameliorați Staționar i Retrași Copii cu CES Cadre didactice Părinţi Total

149 anul/ trim. În anul școlar au fost consiliați individual un număr de 5905 elevi, 1174 părinți și 1635 cadre didactice. În grup au fost consiliați 5933 elevi, 1286 părinți și 505 cadre didactice. Beneficiarii serviciilor logopedice au fost elevi, 325 cadre didactice și 399 părinți. 5.b) măr de beneficiari ai serviciilor oferite de către SEOSP Maramureș în anul școlar : măr total de copii cu dizabilităţi si orientare școlară eliberată în perioada raportată - numai cu certificat de orientare şcolară (dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară) - cu încadrare în grad de handicap uşor (și certificat de orientare școlară) - cu încadrare în grad de handicap mediu (și certificat de orientare școlară) - cu încadrare în grad de handicap grav (și certificat de orientare școlară) - cu încadrare în grad de handicap accentuat (și certificat de orientare școlară) mă r copii cu dizabi lităţi cu plan de recupe rare întoc mit TOTAL măr de copii cu dizabilităţi pentru care s- a emis pentru prima dată certificat de orientare şcolară în perioada raportată (cazuri noi) măr de copii cu dizabilităţi care frecventează o forma de învăţământ Învăţămân t de masăcurriculu m adaptat si profesor de sprijin Înv. special Învăţământ special integrat indiv idual grup ă clasa comp actă Alte situaţii Servici i educat ionale de sprijin Amânare școlariza re școlari zare la domic iliu 148

150 ORIENTĂRI ȘCOLARE - CAZURI NOI REORIENTĂRI ȘCOLARE TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL În anul școlar au avut loc un număr de 31 Comisii de Orientare Școlară și Profesională; S-au înregistrat un număr de 1128 adaptări curriculare; S-au efectuat un număr de 571 evaluări psihoeducaționale; S-au consiliat 120 cadre didactice (pentru întocmirea adaptărilor curriculare sau alte situații particulare ale elevilor cu CES); S-au consiliat 550 de părinți cu privire la întocmirea dosarului de orientare școlară. B. Starea Învăţământului Special și Special Integrat din Judeţul Maramureş În anul şcolar , în judeţul Maramureș funcţionează 5 unităţi de învăţământ pentru copiii cu Cerinţe Educaţionale Speciale: patru Centre de Educaţie Incluzivă, la, Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus o Şcoală Generală pentru copii cu deficienţe, în. Activitățile didactice, educative și terapeutice se desfășoară în funcție de gradul și tipul de dizabilitate al elevilor, prin metode și tehnici specifice de recuperare a deficiențelor acestora cu respectarea planurilor de intervenție personalizate, realizate de către profesorii psihopedagogi, profesorii de educație specială, profesorii logopezi, profesorii educatori, profesorii kinetoterapeuți. Serviciile de recuperare, învățare și educație oferite de unitatea școlară pentru copiii cu CES sunt realizate de cadre didactice specializate, care acordă maximă atenție fiecărui elev, copiii simțindu-se valorizați și acceptați în mediul școlar și social, indiferent de mediul din care provin și diagnosticele medicale.realizează progrese școlare elevii cu deficiență severă și moderată în învățământul special, atât prin activitățile desfășurate la clasă, cât și prin activitățile extrașcolare la care participă activ și cu interes. Date statistice: 149

151 Nr.crt. Tipul de cerinţă / perioada Anul şcolar Observaţii 1. măr de unităţi şcolare pentru învăţământul special 5 2. măr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special măr de unităţi de masă care integrează elevi cu deficienţe ( CES )- şcoli integratoare măr de elevi din învăţământul de masă cuprinşi în servicii educaţionale de sprijin măr de elevi depistaţi şi integraţi de către comisia internă de evaluare continuă / SEC şi care nu beneficiază de program de sprijin - toti elevii beneficiază de programe de sprijin 6. măr de grupe / clase speciale integrate care funcţionează în învăţământul de masă - 3 Clase cu elevi autiști 7. măr elevi cuprinşi în grupele / clase speciale integrate în învăţământul de masă - 4 clase 8. măr elevi cuprinşi în terapie logopedică din cadrul centrelor logopedice interşcolare şi al cabinetelor 1218 logopedice 9. măr de elevi şcolarizaţi la domiciliu măr de alternative educaţionale (tipul alternativei şi numărul de copii cuprinşi în sistem ) măr de cadre didactice de sprijin la nivel de judeţ măr profesori consilieri şcolari măr profesori logopezi măr mediator şcolari măr personal angajat în centru judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională

152 FIŞA SINTEZĂ Privind situaţia unităţilor de învăţământ special Nr.crt. Total elevi Mintală asiciată Tipul de deficienţă Auz Văz Locomotor ADHD TSA Obs Grădiniţă Clase P- IV Tipul de deficienţă: mintală / asociată V- VIII IX X severi Liceu tehn. Spec Stagii de practica Total Tipul de deficienţă: auz Grădiniţă Clase P- IV V- VIII IX X severi IX XII liceu Liceu tehn. Spec An de compl. Liceu XIV-XV Liceu FR Sansa a II-a Stagii de practica Postliceal Total Tipul de deficienţă: văz Grădiniţă Clase P- IV V- VIII IX X severi IX XII liceu Liceu tehn. Spec An de compl. Liceu XIV-XV Liceu FR Sansa a II-a Stagii de practica Postliceal Total

153 Tipul de deficienţă: locomotor Grădiniţă Clase P- IV V- VIII IX X severi IX XII liceu Liceu tehn. Spec An de compl. Liceu XIV-XV Liceu FR Sansa a II-a Stagii de practica Postliceal Total Tipul de deficienţă: ADHD / TSA Grădiniţă Clase P- IV V- VIII IX X severi IX XII liceu Liceu tehn. Spec An de compl. Liceu XIV-XV Liceu FR Sansa a II-a Stagii de practica Postliceal Total În cadrulserviciul de evaluare și orientare școlară și profesională s-au realizat următoarele activități de consiliere și evaluare: a. Nr. elevi evaluați psihologic clinic 79* b. Nr. total de elevi evaluați în cadrul SEOSP 379 b. Nr. părinţi consiliaţi în vederea completării dosarului de orientare școlară și profesională 379 c. Nr. cadre didactice consiliate în vederea integrării elevilor cu CES 122 d. Nr. cadre didactice consiliate în vederea întocmirii curriculei adaptate 105 mărul de ședințe COSP: mărul de şedinţe COSP: mărul de dosare analizate Septembrie Octombrie Noiembrie 2 41 Decembrie 1 26 Ianuarie 2 48 În anul școlar , semestrul I, am înregistrat următoarele date numerice în ceea ce privește analiza, evaluarea și soluționarea 152

154 dosarelor în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională: măr dosare analizate și evaluate 379 măr dosare soluționate 326 *Diferenţa dintre numărul total al dosarelor analizate şi evaluate și numărul total al certificatelor de orientare şcolară eliberate o reprezintă dosarele amânate, respinse sau incomplete. Situație privind numărul de certificate de orientare școlară și profesională: Nr. COSP ședințe măr de certificate de orientare școlară eliberate Orientare școlară învățământ masă curriculă adaptată de cu Orientare școlară învățământ de masă cu curriculă adaptată și profesor de Școlarizare domiciliu (învățământ masă învățământ special) la de sau Amânare școlarizare Servicii logopedice/ kinetoterapie/ consiliere psihologică sprijin măr de certificate de orientare şcolară eliberate: Învăţământ de masă Învăţământ special Alte cazuri (A doua șansă, cazuri sociale cazul Pirită, încetare școlarizare) măr total 326 Referitor la tendinţa de integrare a elevilor cu grad de handicap, au fost orientaţi preponderent spre învăţământul de masă, la solicitarea părinţilor, cu profesor de sprijin, curriculă adaptată şi/sau servicii educaţionale de sprijin în funcţie de necesităţile copilului: Orientări noi Reorientări În anul școlar , semestrul I, au fost verificate și înregistrate curricule adaptate și adeverințe: măr curricule adaptate 795 măr adeverințe cadre didactice care lucrează cu elevi cu CES și au 610 întocmit și aplicat curricula adaptată 153

155 Prin activităţile educative realizate în unităţile învăţămantului special din judeţul Maramureş, s-a realizat o latură importantă a educaţiei elevilor noştri. La aceste activităţi, elevii au participat cu entuziasm şi plăcere, sub îndrumarea plină de răbdare a dascalilor din învăţămantul special. Imbinarea armonioasă a momentului instructiv-educativ cu cel al organizării unor activităţi competitive /cultural-artistice/sportive/şi de divertisment îi ajută pe copiii cu CES să trăiasca alături de ceilalţi copii şi le orientează viaţa în bine. Am urmărit prin aceste activităţi să folosim o combinaţie de metode cat mai variate, să urmărim comunicarea între copii,socializarea în cadrul grupului, petrecerea timpului şi-n alte situaţii decat cea de învăţare. Aceste activităţi au contribuit la dezvoltarea personalităţii, a atitudinii pozitive fată de sine şi faţă de alţii,a imaginii de sine pozitivă,a nevoii de succes, a motivaţiei învăţării continue;îi ajută să demonstreze autonomie în comportament, să-şi elaboreze şi să practice un stil personal adecvat de autoexprimare în limbaj. Ca dascăli suntem datori să oferim copiiilor din şcolile noastre speciale un cadru cultural adecvat exprimării lor artistice, domeniu în care fiecare din ei pot exprima ceva unic,ceva frumos şi armonios. Elevii cu CES din judetul Maramureş,au fost implicati in anul scolar in urmatoarele concursuri scolare, obținând diverse diplome si premii: Nr. Concursuri școlare Intern/local /județean Național/Internațional crt. 1. Primăvara în imagini,ed.i,aprilie 2016 Intern /local Școala Gimnazială Specială 2. Expoziția de artă plastică Vine,vine primăvara Biblioteca Județeană Petre Dulfu Județean /Școala Gimnazială Specială Baia Mare 3. Bradul de Crăciun al clasei tale Județean 4. Expoziția de artă plastică Imaginile povestesc despre noi Biblioteca Județeană Petre Dulfu 5. Farmecul Toamnei în culori... Județean/Școala Gimnazială Specială Baia Mare 6. Si lumea mea e minunata C.A.E.R.I-2016 Județean 154

156 7. Mărțișorul,dar al primăverii Național 8. Concurs SNAC Srisoare pentru prietenul meu Județean/Școala Gimnazială Specială Baia Mare 9. Concurs SNAC Mascota SNAC Județean /Școala Gimnazială Specială Baia Mare 10. Concurs SNAC Dincolo de cuvintele rostite Județean / Școala Gimnazială Specială 11. Carnavalul Toamnei Intern /local-şcoala Gimnaziala Speciala 12. Micul bucătar Intern/local Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 13. Expoziție tematică Mărțișoare /ISJMM Local /Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 14. Expoziție tematică Iarna / ISJ MM Local /Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 15. Expoziție tematică Paștele /ISJ MM Local /Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 16. Expoziție tematică Primăvara /ISJ MM Local /Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 17. Cupa Speranței Județean 18. Jandarmeria în ochii copiilor Judetean 19. Iarna veselă Regional 20 Cupa Castanelor -competitii sportive Județean 21 Cupa de vara - competitii sportive Local/ Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 22 Cupa Sperantei - competitii sportive Județean 23 Cupa Martișorul Local / Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 24. Vis de copil Național 155

157 25. Concurs logopedic Local/ Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 26 sene și compeții sportive -1 IUNIE Local/ Şcoala Gimnaziala Speciala Baia Mare 27. Iarna pe uliță Național 28 Bradul altfel Național 29 Splendoarea iernii prin ochi de copil Internațional 30. dans Local/ Școala Gimnazială Specială 31. Aniversarea a 50 de ani de învățământ special vișeuan Județean/ Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus XV. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ Activitatea extraşcolară educativă de tip formal şi nonformal este un domeniu educaţional centrat pe elevi, oferă posibilitatea dezvoltării de proiecte educative de actualitate, care au un caracter prospectiv şi promovează un sistem de valori solid în contextul unei educaţii de calitate. Principiul acestui tip de activitate subliniază importanţa cuprinderii în procesul educaţional al integralităţii individului şi a tuturor formelor de educaţie funcție de specificul vârstei elevilor. Obiectivele urmărite: Creşterea relevanţei ofertei de servicii şi programe educţionale oferite de şcoală pentru toate categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu diversele situaţii şi probleme ale comunităţilor, cu nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu cerinţele de pe piaţa muncii; Introducerea unor modalităţi alternative de abordare a problematicii educaţiei civice: drepturile omului, globalizare, sănătate, mediul înconjurător, civilizaţie, voluntariat; Stimularea şi valorizarea creativităţii si a imaginaţiei elevilor - proiectele educative nonformale de tip extraşcolar şi extracurricular Motivarea elevilor pentru a participa, în sistem de voluntariat sau benevolat, la viaţa şcolii şi pentru a democratiza procesul educaţional (implicarea elevilor în propria lor educaţie) indiferent de mediul în care trăiesc şi se dezvoltă ca personalităţi aparte; 156

158 Stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică de tip modern; Dezvoltarea unui caracter adaptabil la schimbare având la bază un tip de inteligenţă emoţională de nivel superior respectiv adaptare in context, socializare- dezvoltarea relaţiilor interumane si empatie. Dezvoltarea plenară a personalităţii, avocaţiilor şi a aptitudinilor mintale şi fizice ale elevilor Cultivarea respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precvum şi pentru principiile consactrate prin Carta Naţiunilor Unite Creşterea nivelului de educaţie în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba sa, de identitatea şi valorile sale culturale, faţă de valorile naţoinale ale ţării dar şi faţă de late civilizaţii 1. Activitatea de inspecţie şcolară Modul în care unitatea de învăţamânt sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor si motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare scolara, asistenţă individualizata) respectand principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse, precum şi atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o oferă şcoala, respectiv secvenţe ale managementului educaţional,au fost evaluate în cadrul inspecţiilor generale de evaluare instituţională din anul şcolar , precum şi în cadrul controalelor tematice întreprinse în aceeaşi perioadă pe baza graficului ISJ MM si respectiv grafic personal. Astfel au fost realizate zece inspecții tematice şi de specialitate în zona de responsabilitate, respectiv: Scolile Gimnaziale Săcălăşeni, Coaş, Remetea Chioarului, Valea Chioarului şi Palatul Copiilor respectiv Clubului Copiilor Sighetu Marmației si inspecţii generale cu analizarea aspectelor specifice propuse de coordonatorul de inspecţie stabilit de către conducerea ISJ MM La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, au funcţionat în anul şcolar , 8 profesori metodişti pentru activităţi educative extraşcolare specializați pe tematicile specifice domeniului nonformal, domeniul cultural- artistic, domeniul civic, domeniul educaţie pentru sănătate,domeniul educaţie rutieră, domeniul tehnic, domeniul ştiinţific, domeniul orientării şcolare şi vocaţionale,în contextul conştientizării faptului că procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, activităţile metodice organizate la nivelul celor 8 centre metodice şi la nivelul Palatului Copiilor si a Clubului Copiilor Sighetu Marmației, au fost scoase în evidenţă experienţe de bune practici şi modalităţi specifice şi actuale de 157

159 educaţie prin orele de dirigenţie, precum şi, mai ales, prin alte tipuri de activităţi educative şcolare şi extraşcolare ancorate în principii solide şi dezvoltate în cadrul unor proiecte şi programe de mare importanţă pentru elevi.profesori părinţi şi desigur comunităţile locale. Inspectorul pentru activități extraşcolare împreună cu echipa de profesori metodişti au realizat un plan operaţional pentru punerea în aplicare a strategiei activităţilor educative la nivel judeţean. S-au constituit astfel echipe de proiect pentru toate activităţile prevăzute în Calendarul Judeţean, Calendarul Regional şi Interjudeţean şi în Calendarul Naţional al Activităţilor Extraşcolare 2017 coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Consider că în acest mod s-a adaugat un plus de eficienţă şi valoare activităţii educative iar elevii din unităţile şcolare din Maramureş, ca beneficiari direcţi ai ofertei educaţionale, au avut acces la toate oportunităţile de afirmare şi exersare a potenţialului creativ în contextul actual. Proiectele educative ale şcolilor din judeţ, în număr de 157,precum si ofertele de educaţie extraşcolară de tip nonformală ale altor instituţii, partenere ale Ministerului Educaţiei Naționale respectiv ale societăţii civile au fost prezentate în timp util la cunoştinţa celor interesaţi (elevi si cadre didactice) care au avut, astfel, ocazia de a participa, de a se afirma sau de a acumula experienţe şi respectiv noi competenţe. Prezentările au fost în cadrul sesiunilor de lucru ale consilierilor educativi şi respectiv ale Consiliului Judeţean al Elevilor Maramureş Acest demers s-a realizat pe baza procedurii operaționale specifice domeniului proiectelor educative revizuită pentru anul şcolar Cu ocazia inspecţiilor precum şi a activităţilor metodice, s-au constatat preocupări în privinţa perfecţionării activităţii educative, formale şi nonformale, în vederea creşterii calităţii actului educativ formal şi mai ales nonformal, avându-se în vedere faptul că intervenţia şcolii reprezintă un complex de acţiuni şi măsuri menite să contureze profilul socio-cultural, moral al viitorilor cetăţeni, şi să asigure acestora premisele unei bune inserţii socio-profesionale. Constatări şi aprecieri: a) Documentele activităţii diriginţilor; respectarea OMECTS Nr. 5132/ privind activitatea dirigintelui. Documentele activităţii diriginţilor, precum şi activităţile acestora, au fost realizate în conformitate cu OMECTS nr. 5132/ Activitatea în cadrul orei de consiliere şi orientare, orei de dirigenţie şi activităţile extraşcolare lunare, precum şi întâlnirile săptămânale cu părinţii sunt consemnate în condica de prezenţă. 158

160 b) tematica orelor de dirigenţie (relevanţa temelor pentru vârsta clasei şi faţă de particularităţile clasei; adaptarea componentelor şi subcomponentelor educaţionale din programa şcolară în funcţie de priorităţile apărute în societate prevenirea influentei factorilor de risc, prevenirea fenomenelor de violenta scolara) Din dialogul purtat cu profesorii consilieri educativi, cu profesorii diriginţi şi cu elevii, s-a constatat ca tematica orelor de dirigenţie este în concordanţă cu vârsta şi particularităţile clasei şi în conformitate cu interesele elevilor şi se centrează pe dezvoltarea unor principii de viaţă ancorate în realitate. Activităţile desfăşurate au scos în evidenţă modalităţi specifice şi actuale de educaţie prin activităţi extraşcolare de tip formal, nonformal şi desigur şi informal.au fost observate aspecte centrate pe organizarea unităţilor şcolare ce au presupus participarea activă a elevilor ca indivizi competenţi, capabili să ia decizii şi să rezolve probleme.esenţială a fost şi pregătirea elevilor pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, intr-un spirit de inţelegere,de pace,de toleranţă,de egalitate. Din studiul documentelor comisiilor metodice ale diriginţilor s-a constat că proiectarea activităţilor educative s-a realizat conform ghidului metodologic în vigoare şi a recomandărilor ISJ Maramureş primite la începutul anului şcolar dar şi pe parcursul acestuia. Profesorii diriginţi, în majoritatea lor, au întocmit corect planificările anuale şi semestriale. Activităţile educative s-au grupat în domenii specifice. Sunt cuprinse teme care vizează orientarea şcolară şi profesională, orientarea vocaţională, integrarea elevilor în diferitele medii sociale familie, şcoală, comunitate, acţiuni de prevenire violenţă familială şi şcolară, antidrog, anti-trafic de fiinţe umane, delincvenţa juvenilă etc.). c) planul activităţilor destinate prevenirii violenţei în mediul şcolar S-a constatat existenţa comisiilor pentru prevenirea violenţei, un profesor coordonator si o reală colaborare profesor consilier şcolar/psiholog diriginţi membri CEAC. S-au elaborat proceduri specifice si se aplică măsuri pentru sprijinirea elevilor care au părinţii plecaţi în străinătate şi respcetiv pentru prevenirea absenteismului / abandonului şcolar: consiliere psihologică, dezbateri cu elevii, acţiuni la care sunt invitaţi reprezentanţi ai comunităţii. Comunicarea cazurilor de violenţă către ISJ Maramureş s-a realizat pe baza unei machete propuse şi solicitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, aceasta s- a realizat lunar, semestrial, anual iar cazurile in care au fost informaţi şi reperezentanţii Inspectoratului de Poliţie Maramureş au fost comunicate imediat şi Inspectoratului Şcolar Jud Maramureş. Important de specificat cazurile de violenţă au scăzut cu 50 % in sem al 2 lea faţă de cele înregistrate in anul şcolar aspect confirmat si de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 159

161 d) atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o oferă şcoala (chestionare, discuţii cu reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilorrespectiv Consiliul Judeţean al Elevilor ) În urma discuţiilor cu elevi din Consiliul Şcolar al Elevilor, precum şi a consultării documentelor acestui organism s-au constatat urmatoarele: - Consiliul Şcolar al Elevilor s-au întrunit lunar sau ori de căte ori este necesar şi au funcţionat în baza regulamentului elaborat la nivel naţional - Reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor au participat activ la luarea deciziilor care îi privesc, au initiat si au participat la proiecte educative specifice de dezvoltare personală de integrare cu succes în mediul educaţional e) eficienţa metodelor didactice utilizate în ora de dirigenţie şi în activităţile educative nonformale S-a remarcat antrenarea elevilor într-un număr divers de activităţi extraşcolare pe domenii complexe.atitudinea elevilor faţă de şcoală, faţă de educaţia şi instrucţia primite, atitudinea faţă de familie, faţă de comunitate şi grupurile sociale din care fac parte demonstrează, în mare măsură, o evoluţie a eficienţei metodelor didactice utilizate în ora de dirigenţie şi în activităţile educative nonformale. Metodele didactice utilizate în cadrul orelor de dirigenţie stimulează spiritul de echipă, dorinţa de implicare activă în viaţa clasei, autocunoaşterea şi cunoaşterea interpersonală. f) proiectele educative desfăşurate La nivelul tuturor unitatilor de învăţămant contolate s-au desfăşurat, în anul şcolar , proiecte educative care au la bază parteneriate educaţionale solide (comunitate, autorităţi locale, structuri guvernamentale judeţene, ONG-uri etc.). Cele mai importante şi cele cu impact în rândul elevilor si al comunităţii au fost mediatizate permanent în presa locală şi regională şi au fost depuse spre avizare şi valuare de către comisia stabilita la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş în luna noiembrie urmând să se reruleze în anul calendaristic 2017 g) percepţia elevilor şi a părinţilor cu privire la necesitatea şi eficienţa proiectelor educative ale şcolii în parteneriat cu alte instituţii proiectele educative locale, judeţene, naţionale, internaţionale Din discuţiile cu elevii şi cu părinţii s-a constatat că aceştia au o percepţie foarte bună cu privire la necesitatea şi eficienţa proiectelor educative ale şcolii în parteneriat cu alte instituţii. Părinţii susţin astfel de proiecte care oferă deschidere culturală şi socială, modelând armonios personalitatea copiilor. O atenţie deosebită a fost acordată respectării drepturilor dar şi responsabilităţile ce revin 160

162 acestora in dezvoltarea atitudinilor faţă de viaţă în sens pozitiv :ascultarea celorlalţi,analiza morală,cooperarea, comunicarea, soluţionarea problemelor şi cercetarea situaţiilor specifice în mod obiectiv. Printre neajunsurile semnalate cu ocazia inspecţiilor generale, de evaluare institutională, în cadrul controalelor tematice, precum şi cu ocazia participării la activităti extraşcolare s-au constatat: Proiectele nu se bazează întotdeauna pe analize de nevoi educaţionale la nivelul şcolii şi nu conturează strategii coerente de intervenţie. Calitatea activităților propuse este neglijată şi există riscul instalării unor contramodele de superficialitate. Unele comisii care coordonează activităţi de prevenire a violenţei în mediul şcolar, activităţi de prevenire si reducere a absenteismului şi abandonului şcolar sau cele care răspund de evaluarea şi asigurarea calităţii actului educaţional, nu au o strategie bazată pe analiza situaţiei educaţionale din şcoală şi nu desfăşoară acţiuni de impact, vizibile în spaţial propriei şcoli sau în comunitate. Astfel elevii şi părinţii nu au o percepţie clară că se fac demersuri cu aceste scopuri clare. Neglijarea rolului familiei sau slaba implicare a părinţilor în educaţia propriilor copii. Impactul factorilor de risc la care sunt expuşi copiii este cu atât mai puternic cu cât expunerea acestora la situaţii limita, necontrolate, este lăsată uneori la voia întâmplării, în detrimentul protecţiei, grijii şi atenţiei pentru asigurarea condiţiilor adecvate unei dezvoltări personale armonioase şi unui stil de viaţă sănătos. 2. Formarea prin alegeri democratice a Consiliilor Şcolare ale Elevilor si a Consiliului Judeţean al Elevilor Maramureş conform Regulamentului aprobat de MECTS prin OMECTS nr. 4247/ Alegerile s-au realizat şi în acest an conform procedurii stabilite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în toate liceele din judeţul Maramureş în perioada lunii noiembrie Aceste evenimente au fost mediatizate în presa locală şi s-a încurajat exprimarea liberă şi participarea liceenilor la un exerciţiu democratic veritabil. În acest an şcolar a fost ales preşedintele Consiliului Judetean al Elevilor Marmureş, respectiv, Anda Mețac elevă al Colegiului Naţional Gheorghe Şincai iar în luna martie 2017 aceasta aluat decizia de depune demisia astfel încât funcţia a fost preluata în urma organizării a noi alegeri de către Florin Ţura elev al Liceului Teoretic Petru Rareş Tîrgu Lăpuş. Menţionez în cadrul Adunărilor Generale ale Consiliului Naţional al Elevilor au fost prezenţi permanent elevi din cadrul CJE Maramureş aducând un plus de valoare proiectelor şi programelor iniţiate de elevi şi dezvoltate în comunităţile educaţionale. 161

163 3. Activităţi extraşcolare în parteneriat Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a încheiat în anul scolar o serie de acorduri de parteneriat-peste 17 acorduri cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, în care au fost definiţi termenii colaborării şi domeniile de parteneriat educaţional în cadrul cărora s-au organizat proiecte prin activităţi comune. Astfel, în cadrul programelor parteneriale, s-au desfăşurat activităţi specifice pe diferite dimensiuni educaţionale, mai ales în zona prevenirii influenţei factorilor de risc, cu: - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş - Program partenerial de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării elevilor în unităţile şcolare din judeţul Maramureş - Elaborarea unui set de activităţi specifice particularizate pe problematica specifică fiecărei zone educaţionale - Desfăşurarea în parteneriat a unor activităţi de prevenire şi combatere a violenţelor în perimetrul unităţilor de învăţământ şi în afara acestora, în care au fost implicaţi elevii - S-a derulat proiectul Civic Educaţie în parteneriat IPJ MM,ISJMM, CJRAEMM cu organizarea unor cursuri de formare interactivă susţinute de către consilierii şcolari. Proiectul a fost implementat în cadrul orelor de dirigenţie. - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Cluj Napoca - Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, a protecţiei şi asistenţei victimelor acestuia prin activităţi de tip flasmob,workshopuri particularizate pe problematică şi coordonate de CJRAE şi inspectorul proiecte educaţionale activitate educativă formală şi nonformală - Au fost organizate în parteneriat cu Colegiul de Arte două ateliere de lucru cu participarea consilierilor educativi şi a consilierilor şcolari respectiv a elevilor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta Ghorghe POP de Băseşti al judeţului Maramureş - Asigurarea pregătirii elevilor pentru formarea unor comportamente adecvate în situaţii de urgenţă; - Desfăşurarea competiţiilor din cadrul CAEN- fazele judeţene Prietenii pompierilor, Cu viaţa mea apăr viaţa - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş: - Proiectele județene Tânăr, liber, sănătos respectiv Mesajul meu Antidrog Colorează-ţi viaţa altfel, propus pentru perioada oct iunie 2017, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 162

164 Maramureş, Inspectoratul Judetean de Poliţie si Inspectoratul Judetean de Jandarmi beneficiari direcţi 4000 de elevi nivel gimnazial şi liceal 4. Consiliere si consultanţă pentru proiecte educaţionale: De la începutul anului şcolar , peste 130 de echipe de proiect din grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee teoretice şi tehnologice, din mediul rural şi urban, au iniţiat şi desfăşurat proiecte în parteneriat cu alte instituţii din comunitate, proiecte locale, judetene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, care demonstrează atât deschiderea şcolii către comunitate, cât şi interesul cadrelor didactice de a se implica, împreună cu elevii pe care îi coordonează, în acţiuni de promovare a valorilor autentice, culturale, artistice, civice, ecologice. (conform Calendarului Activitatilor Educative la nivel Judetean, In acest context au fost depuse la ISJ pentru a fi incluse in CAEN, CAER/I si CAEJ un total de 157 proiecte educaționale. Au fost evaluate de către comisia judeţeană ţi propuse pentru națională un numar de 10 proiecte propuse a fi proiecte naționale si un numar de 43 proiecte regionale, în luna februarie acestea au fost aprobate CAEN si respectiv CAER/I S-a acordat consultanţă tuturor echipelor de proiect care au solicitat sprijin. (proiecte cultural-artistice, de educaţie globala, educaţie antidrog, educaţie civică, de prevenire a violenţei în şcoală, de educaţie ecologică, educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, educaţie prin sş pentru sport). Un accent deosebit s-a pus pe prevenirea factorilor de risc (consumul de alcool, ţigări, droguri, precum şi alte probleme de interes actual, precum traficul de persoane, escaladarea violenţei etc.). S-a constatat că prevenirea influenţei factorilor de risc este o preocupare permanentă a diriginţilor şi totodată a conducerilor unităţilor şcolare. Aceasta a reieşit din activităţile extraşcolare desfăşurate în cadrul proiectelor de parteneriat interinstituţional, atât între şcoli precum şi între şcoli şi alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale, care completează demersul educativ, implicând elevii în campanii de prevenire, activităţi de voluntariat, civice, la nivel local, judeţean şi naţional. La nivel national au fost înregistrate in CAEN un număr de 10 proiecte educaţionale şi respectiv în CAER /I un număr de 43 proiecte educaţionale. Au fost elaborate doua noi proiecte ale ISJ Maramures respectiv TINERI INDEPENDENTI CARIERE DE SUCCES coordonat de ISJMM in parteneriat cu CJEMM si perteneri educationali specifici FITNESS MIND OCUPATIONAL proiect in parteneriat de dezvoltare organizationala 163

165 Aceste proiecte au fost lansate in cadrul Simpozionului stiintific organizat de ISJMM in luna mai sectiunea proiecte educationale Consilierea scolara si profesionala respectiv consilierea in cariera a fost dezvoltata in perteneriat cu CJRAE Maramures, DJST Maramures, Camera de Comert si Industrie Maramures si AJOFM Maramures si proictele in parteneriat cu societatea civila mentionez SC COGNITROM Cluj. Printre proiectele de anvergura mentionez Career Planner si respectiv Targul oferetelor Educationale TOE editia avxii 5. Prevenirea violenţei în mediul şcolar si asigurarea siguranţei si securităţii elevilor Prin Programul partenerial de educaţie antiinfracţională a elevilor protocol încheiat între Inspectoratul Şcolar şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului Maramureş, au fost stabilite responsabilităţi comune în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi de prevenire generale şi speciale a delincvenţei juvenile, a victimizării copiilor, a devianţei comportamentale. Astfel au fost incluse teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi educaţie civică, au fost organizate activităţi extraşcolare în care au fost implicaţi elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai poliţiei specializaţi în prevenirea criminalităţii, s-a organizat un sistem eficient de comunicare între unităţile de învăţământ şi poliţie, în privinţa tinerilor aflaţi în situaţii de risc precum şi a celor care au săvârşit fapte penale, prin arondarea fiecărei şcoli câte unui reprezentant al poliţiei. La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş s-au derulat următoarele acţiuni: Verificarea li monotorizarea permanentă a respectării condiţiilor de securitate şi pază la nivelul fiecărei şcoli; Realizarea unui parteneriat strategic ancorat în realitate, între Inspectoratul Şcolar Judetean Maramureş si Inspectoratul de Politie al Judetului Maramureş cu sarcini şi atribuţii clare pentru fiecare parte, fapt ce permite gestionarea unitară şi eficientă a întregii problematici în materie; Organizarea unor activităţi de informare a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la situaţii specifice, în parteneriat cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Serviciul de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, în baza acordului de parteneriat conform cu Programul partenerial de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării elevilor din unităţile şcolare din judeţul Maramureş 164

166 Reevaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi dezvoltarea unui parteneriat eficient de educaţie anti-infracţională pentru identificarea problemelor cu care se confruntă elevii, a unor soluţii adecvate pentru rezolvarea acestora, stimularea dialogului între părţile implicate şi sensibilizarea, prin intermediul mass - media, a factorilor cu atribuţii în domeniul educatiei. Au fost sistematizate datele obţinute cu prilejul acestor acţiuni şi s-a elaborat un program de măsuri pentru diminuarea si prevenirea fenomenelor de violenţă. Astfel s-au realizat analize ale fenomenelor de violenţă în care au fost implicati tinerii, mai ales in mediul scolar si familial. Ţinand cont de faptul ca în procesul de educaţie sunt implicaţi mai multi factori familie, şcoala, autorităţi, mass-media, s-a propus realizarea unor activitati concrete in plan local, desfăşurate în colaborare, de structuri guvernamentale si neguvernamentale, cu atribuţii sau preocupari în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile si a violenţei, precum si prin angrenarea nemijlocita a tinerilor si a familiilor acestora in activitati educativ preventive. Statisticile realizate de scoli reflecta o cunoastere a problemelor cu care se confrunta elevii si reclama identificarea unor solutii adecvate pentru ele, printr-o actiune comuna si coerenta a partilor implicate. Dincolo de cifre se afla problemele de ordin emoţional ale unor elevi si incapacitatea unor familii sau medii scolare de a oferi spatii securizante afectiv. O problematică specifică este cea legată de fenomenul de bulling respectiv de agresivitate, excludere din grupul de colegi de clasă, lipsa respectului uman, empatie scăzută, 6. Educaţie Globală Proiectul Săptămâna Educaţiei Globale tema 2016 Egalitatea trebuie să fie reală care se derulează în 39 de ţări, în a treia săptămâna din noiembrie, respectiv In fiecare an mottoul este particularizat astfel incat sa permita creativitatea si inventivitatea elevilor si a cadrelor didactice activităţile se continuă pe parcursul a 4-5 luni. Proiecte civice si culturale din Maramureş au antrenat aproximativ 2500 de elevi şi 80 de cadre didactice în activităţi desfăşurate în spaţiile şcolare şi în cele ale partenerilor instituţionali implicaţi. Produsele acestui proiect, CD-uri, broşuri, filme, fotografii, se constituie în surse de informare pentru exemple de bune practici şi coordonatorii de proiect reprezintă un model de implicare activa, reuşind, cu generozitate şi dedicare, sa genereze o emulaţie peste aşteptări în rândul elevilor şi cadrelor didactice. Inspectoreatul şcolar Jud Maramureş aselectat cele mai interesante activităţi pe care împreuna cu proiectul personalizat respectiv Educaţi pentru Pace au fost transmise către Ministerul Educaţiei Naţioanale ca exemplu de bună practică 7. Educaţie pentru sănătate 165

167 Se continuă proiectele din Cadrul Programului Național Educație pentru Sănătate în Şcoala Românească, respectiv Proiectul Național Stil de Viață Sănătos cu tematici personalizate având suport informațional bine strucurat. A fost derulat la nivelul orelor de dirigenţie proiectul EVRIKA în partenriat cu Fundatia Tineri pentru Tineri. Proiectul a fost derulat in 10 unitati liceale proiectul Educatie pentru viata de familie- proiect care abordeaza tematici specifice in problematica sexualitatii specifice varstei adolescentei 8. Educaţie pentru dezvoltare personală, consiliere în carieră- vocaţională Am organizat Concursul Naţional de Eseuri pe Teme de Consiliere în Carieră pentru Elevi Next Generation Ediţia a XV-a iulie 2017 parteneriat cu AJOF Maramureş, DJST Maramureş, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş concursul încadrânduse în CAEN în categoria A1 pozitia 31 concursuri nationale organizate de MENCS cu partenerii.au participat un număr de 90 de elevi şi cadre didactice din România şi Ucraina. De asemenea au fost derulate proiect în parteneriat cu Societatea Civilă prin CJRAE Maramureş menţionam proiectul Planner Carier respectv proiectul Învaţă să îţi organizezi propria învăţare 9. PROGRAM NAŢIONAL: ŞCOALA ALTFEL Programul a respectat datele propuse de MEN date centralizate la nivel de ISJMM in tabelul excel. Fiecare cadru didactic a propus impreuna cu elevii si a parintii activitati specific nonformale si informale extrascolar si extracurricular au fost aprobate in consiliul profesoral si respectiv CA. Fiecare unitate de invatamant au stabilit perioadele in functie de cultura organizational si au dezvoltat parteneriate cu institutii deconcentrate respetiv organizatii nonguvernamentale si firme private. ISJ Maramures a organizat in perioada Scolii Altfel, fazele judeţene ale concursurilor din cadrul CAEN, CAER. Menţionăm -Proiectul regional FAMILIA de SUCCES cu Festivalul SALAMULUI din BISCUITI - Proiectul Tineri INDEPENDENŢI, CARIERE DE SUCCES - Proiectul CÂŞTIGĂM TIMP INTELIGENT Fiecare proiect a avut printre parteneri Consiliul Judetean al Elevilor MM În cadrul competiţiei O ACTIVITATE DE SUCCES s- au inscris 24 proiecte şi au fost selectate 8 pentru 8 categorii din cele 10 propuse de MEN 166

168 Consideram acest program deosebit de important pentru dezvoltarea personala a elevilor in demersal educational realizat de unitaăţile de învăţământ preuniversitar În cadrul activităților educative extraşcolare au fost identificate următoarele aspecte Puncte tari: Deschiderea şcolii către comunitate, prezenţa elevilor în spaţiile nonformale, transmiterea unor valori în zona informală; Adaptarea tipurilor de activităţi în funcţie de solicitările şi cerinţele educaţionale ale elevilor; Diversitatea ofertelor de educaţie nonformală a atras un numar mare de elevi care s-au implicat şi şi-au manifestat talentul şi pasiunea precum şi înclinaţiile către diferite câmpuri de expresie; Comunicare eficientă în cadrul Consiliilor Şcolare ale Elevilor; Consiliul Judeţean al Elevilor Maramureş a fost printre cele mai active din ţară; Implicarea eficientă apărinţilor în realizarea unor activităţi. Puncte slabe: Proiectarea unui numar mare de activităţi în raport cu intervalul temporal alocat; Existenţa unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte comunicarea la nivelul colectivelor profesorale în unităţile cu un numar mare de elevi si de cadre didactice; Oportunitati: Crearea unor relaţii de parteneriat cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea realizării unor proiecte educaţionale; Valorizarea resurselor umane (cadre didactice şi elevi) în zona educaţiei nonformale, promovarea acestora; Pozitivarea relaţiei şcoala-familie; Diversificarea ofertelor educative ale şcolilor; Dezvoltarea culturii calităţii în şcoală; Valorizarea Consiliilor Şcolare ale Elevilor. 167

169 Măsuri ameliorative propuse: Optimizarea comunicării profesor-elev; Optimizarea comuniăarii la nivelul Consiliului profesorilor clasei; Articularea activităţilor în cadrul unor proiecte educative generate de cerinţele şi particularităţile educaţionale ale elevilor; Încadrarea în intervalul de timp alocat; Distribuirea echitabilă a sarcinilor tuturor cadrelor didactice din şcoală. Un aspect important de mentionat este participarea din partea Inspectoratului Scolar Judetean Maramures, respectiv a Fundatiei Tineri pentru Tineri in cadrul grupului de lucru constituit de catre Administratia Prezidentiala pentru elaborarea strategiei Proiectulului National ROMANIA EDUCATA. Pana in prezent au fost organizate 4 întâlniri de lucru. Se consideră că oferta educaţională extraşcolară, constituită în acest mod prin activităţi educative specifice, prin promovarea parteneriatelor cu instituţii deconcentrate şi neguvernamentale, prin efortul, pasiunea şi dăruirea cadrelor didactice implicate, este cea mai adecvată cale de conectare a elevilor la un cadru axiologic actual, devenit astfel flexibil şi conectat permanent la schimbare respectiv la progres în contextul viitorului educaţional global. Astfel, evoluţia acestui tip de educaţie, extraşcolară de tip nonformal, constituie o bază solidă evolutivă perfectibilă şi ancorată permanent în evenimentele societăţii educaţionale moderne, în care elevii sunt principalii actori susţinuţi permanent de profesori, părinţi şi comunitatea educaţională în ansambul ei. Mentionez am fost susţinuţi in permanenţă de catre echipa de conducere a ISJ Maramures, consiliati si supervizati într-un mod eficient astfel încât Echipa Educativ Maramureş a crescut ca valoare profesională în zona extrinsă, extraşcolară, a educaţiei 168

170 REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVII DIN PALAT ŞI CLUBURI ALE COPIILOR DIN JUDEUL MARAMUREŞ LA CONCURSURI, ÎN ANUL ŞCOLAR : UNITATEA PJ : PALATUL COPIILOR BAIA MARE ŞI STRUCTURILE : - CLUBUL COPIILOR ŞOMCUTA MARE - CLUBUL ELEVILOR TÂRGU LĂPUŞ CLUBUL COPIILOR SIGHETU MARMATIEI CU STRUCTURILE: Premii obţinute la concur-suri - CLUBUL COPIILOR VISEUL DE SUS - CLUBUL COPIILOR BORSA măr de premii obţinute de elevi la nivel : Internaţional Naţional Interjudeţean / Regional TOTAL PREMII I II III Menţiuni Premii speciale Total premii elevi : REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVII CLUBURILOR SPORTIVE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ LA CONCURSURI SPORTIVE NAŢIONALE ANUL ȘCOLAR

171 locul I locul II locul III locul IV locul V locul VI Nr. Crt Clubul Sportiv Şcolar CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR.2 BAIA MARE TOTAL CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR SIGHETU MARMATIEI Ramura de sport Campionate balcanice Campionat naţional Sportivi lot naţional HANDBAL F HANDBAL M VOLEI M 1 lociv VOLEI F BOX RUGBY LUPTE 1loc I OINĂ SCRIMĂ ÎNOT GIMNASTICĂ RITMICĂ loc I 1 loc IV BASCHET ATLETISM BOX TENIS DE CAMP VOLEI TOTAL LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TOTAL CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR BAIA SPRIE ATLETISM loc I-2, loc II-2 lociii-1, loc IV , loc V-1 GIMNASTICĂ RITMICĂ ÎNOT loc I-2, loc II-2 lociii-1, loc IV , loc V-1 SCHI FOND BIATLON ORIENTARE SCHI ALPIN TOTAL

172 XVI. ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM, PROGRAME DE RECUPERARE, PROGRAME CU FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR Abandonul şcolar şi neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi devine astfel o problemă a tuturor. Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu performanţe slabe şi a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară prin programe de tipul A doua şansă. Situaţia abandonului şcolar în judeţul Maramureş la finele anului şcolar : Nr. total de elevi care au abandonat școala Elevi care au împlinit 18 ani Elevi cu părinţi fără ocupaţie Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate Elevi proveniți din familii monoparentale Elevi cu părinţi decedaţi/ alte situaţii DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

173 DATE COMPARATIVE : Elevi care au abandonat şcoala cu părinţi fără ocupaţie Elevi care au abandonat şcoala cu părinţi plecaţi în străinătate Elevi care au abandonat şcoala provenind din familii monoparentale Elevi care au abandonat şcoala cu părinţi decedaţi/ alte cazuri Nr. total de elevi care au abandonat şcoala An școlar An școlar An școlar

174 Principala problemă pentru a putea găsi soluţii de îmbunătăţire a fenomenului de abandon şcolar a fost identificarea cauzelor care generează sau favorizează apariţia şi creşterea fenomenului. Familiile din care provin majoritatea acestor elevi cu probleme s-ar putea să aibă un efect direct de cauzalitate. Nesupravegherea lor, lipsa de atenţie acordată copiilor, nevoia redusă a acestor elevi de a face şcoală, ar putea fi cauze majore ce generează, întreţin şi încurajează abandonul şcola. IERARHIA pe an școlar NR. ELEVI CARE AU ȘCOALA ABANDONAT ȘCOALA SC.GIMNAZIALA "PETRE DULFU"BAIA MARE 36 SCOALA GIMNAZIALA,,VASILE ALECSANDRI BAIA MARE 34 LICEUL TEHNOLOGIC POIENILE DE SUB MUNTE 13 LICEUL TEHNOLOGIC VISEU DE SUS 12 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXIU BERINDE SEINI 10 SCOALA GIMNAZIALA IEUD 10 LIC.TEHN. DR.F.ULMEANU ULMENI 7 LICEUL TEHNOLOGIC TRAIAN VUIA TAUTII MAGHERAUS 7 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BAIA MARE 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RECEA 7 CSEI BAIA MARE 6 SCOALA GIMNAZIALA SATULUNG 6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU BAIA MARE 6 COL.EC."PINTEA VITEAZUL" CAVNIC 5 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 SIGHETU MARMAȚIEI 5 ȘCOALA PRIMARĂ PONORÂTA 5 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" BAIA MARE 4 SCOALA GIMNAZIALA PRIBILESTI COM. SATULUNG 4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI 4 LICEUL TEORETIC "IOAN BUTEANU" ŞOMCUTA MARE 3 SCOALA GIMNAZIALA CRASNA VISEULUI 3 SCOALA GIMNAZIALA LAURENTIU ULICI RONA DE JOS 3 173

175 SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU BAIA MARE 3 LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU FILIPASCU PETROVA 2 SCOALA GIMNAZIALA NR.8 BORSA 2 SCOALA GIMNAZIALA SACEL 2 ȘC. GIMN. DR. I. MIHALYI DE APȘA, SIGHETUL MARMAȚIEI 2 ŞCOALA GIMNAZIALA SLĂTIOARA 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,REGINA ELISABETA,,BĂIUȚ 2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARDUSAT 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SIGHETU MARMAȚIEI 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SIGHETU MARMAȚIEI 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRESTIA 2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VIŞEULUI 2 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI 1 LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA 1 LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" VISEU DE SUS 1 SCOALA GIMNAZIALA MOGOSESTI COM. SATULUNG 1 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" SIGHETU MARMATIEI 1 SCOALA GIMNAZIALA BASESTI 1 SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA 1 SCOALA GIMNAZIALA CICIRLAU-STRUCTURA SCOALA GIMNAZIALA ILBA 1 SCOALA GIMNAZIALĂ COPALNIC MĂNĂȘTUR 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȘTI 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERMAN VIDA SIGHETU MARMAȚIEI 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, POIENILE DE SUB MUNTE 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BORȘA 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARASĂU 1 ȘCOALA GIMNZIALĂ "DR. VICTOR BABEȘ", BAIA MARE 1 TOTAL ELEVI CARE AU ABANDONAT ȘCOALA

176 ABSENTEISMUL ŞCOLAR ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ, AN ŞCOLAR Absenteismul şcolar si neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi devine astfel o problemă a tuturor. Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu performanţe slabe, a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară. Centralizând absenţele pe judeţ am analizat situaţia pe clase: clasa SEM I An şcolar SEM II An şcolar Total absenţe An şcolar Total din care motivate Total din care motivate Total din care motivate Centralizator absențe Clasa O Centralizator absențeclasa a I-a Centralizator absențeclasa a II-a Centralizator absențe Clasa a III-a Centralizator absențe Clasa a IV-a Centralizator absențe Total primar Centralizator absențe Clasa a V-a Centralizator absențe Clasa a VI-a Centralizator absențe Clasa a VII-a Centralizator absențe Clasa a VIII-a Centralizator absențe Total gimnazial Centralizator absențe Clasa a IX-a Centralizator absențe Clasa a X-a Centralizator absențe Clasa a XI-a Centralizator absențe Clasa a XII-a Centralizator absențe Clasa a XIII-a Centralizator absențe Total liceal ZI Centralizator absențe Clasa a IX-a seral/f.r./f.f Centralizator absențe Clasa a X-a seral/f.r./f.f Centralizator absențe Clasa a XI-a seral/f.r./f.f Centralizator absențe Clasa a XII-a seral/f.r./f.f Centralizator absențe Clasa a XIII-a seral/f.r./f.f Centralizator absențe Total liceal seral/f.r./f.f Centralizator absențe Total pe județ

177 Nivel de învăţământ măr total de absenţe Din care motivate Învăţământ primar Învăţămân gimnazial Învăţămân liceal ZI Învăţămân liceal seral/f.r./f.f Total pe judeţ

178 Principala problemă pentru a putea găsi soluţii de îmbunătăţire a fenomenului de absenteism şcolar a fost identificarea cauzelor care generează sau favorizează apariţia şi creşterea fenomenului. Familiile din care provin majoritatea acestor elevi cu probleme s-ar putea să aibă un efect direct de cauzalitate. Nesupravegherea lor, lipsa de atenţie acordată copiilor, nevoia redusă a acestor elevi de a face şcoală, ar putea fi cauze majore ce generează, întreţin şi încurajează absenteismul şi abandonul şcolar. ABSENTEISM INVĂŢĂMÂNT PRIMAR Centralizând absenţele pe judeţ am analizat situaţia pe clase şi am constatat o creştere constantă a numărului de absenţe de la clasa a 0 până la a IV- a. 177

179 Aceeaşi creştere a numărului de absenţe poate fi remarcată şi la gimnaziu. ABSENTEISM INVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 178

180 mărul de absenţe creşte la clasa a IX-a, a X-a, a XI-a şi scade la a XII-a, probabil datorită apropierii examenului de bacalaureat. CENTRALIZATOR ABSENŢE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 179

181 180

182 mărul absenţelor la învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă nu este concludent datorită perioadelor de practică. CENTRALIZATOR ABSENTE SERAL 181

183 Absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ. Ca urmare, trebuie monitorizat, prevenit şi redus. 182

184 Nivel de învăţământ măr total de absenţe an școlar Absențe motivate an școlar măr total de absenţe an școlar Absențe motivate an școlar Învăţământ primar Învăţămân gimnazial Învăţămân liceal ZI Învăţămân liceal seral/f.r./f.f Total pe judeţ

185 ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ Monitorizarea la nivel judeţean şi la nivelul unităţilor şcolare a absenţelor: colectarea în format electronic/listat, a informaţiilor privind numărul de absenţe, cu scopul de a observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare; Monitorizarea unităţilor şcolare în care se înregistrează cazuri de abandon şcolar; Monitorizarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi angrenarea lor în diverse activităţi şcolare; Consilierea conducerilor şcolilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni pentru diminuarea absenteismului, prevenirea abandonului şcolar şi a măsurilor necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ; Derularea de activităţi specifice de inspecţie, asistenţă, consiliere şi control cu privire la procesul instructive-educativ: la nivelul CEAC s-au întocmit proceduri de monitorizare a frecvenţei elevilor la cursuri Verificarea înregistrării în documentele şcolare a absenţelor; Acolo unde este necesar, asigurarea unităţilor şcolare cu personal specializat, în vederea desfăşurării activităţilor de pază şi ordine, astfel încât elevii să nu părăsească incinta acestora; Dotarea şcolilor cu supraveghere video şi sisteme de alarmă; Încheierea unui contract de colaborare cu o firmă specializată în asigurarea intervenţiei, în caz de urgenţă (activarea alarmei) în urma contactării telefonice; mirea unei comisii responsabile cu serviciul pe şcoală al elevilor şi cadrelor didactice şi elaborarea unui program de desfăşurare a acestor activităţi. Organizarea şi monitorizarea serviciului pe şcoală efectuat de către cadre didactice şi elevii de serviciu în baza Regulamentului de Ordine Interioară; Prezenţa la intrarea în şcoală, pe lângă cei doi elevi de serviciu, a unei persoane din cadrul personalului nedidactic, în baza Regulamentului de Ordine Interioară; Limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta şcolilor. Instruirea şi verificarea personalului de pază/de serviciu la poartă: intrarea în unităţile şcolare a elevilor şi a cadrelor didactice se face prin legitimarea acestora de către profesorul de serviciu şi elevii de serviciu, cât şi completarea registrului de evidenţă pentru persoanele care intră în şcoală, în care se vor consemna şi persoanele care sunt căutate; Instruirea personalului nedidactic pentru asigurarea securităţii elevilor pe timpul desfăşurării cursurilor (eliminarea şi verificarea tuturor neregulilor din clasă şi şcoală prin asigurarea iluminării corespunzătoare, a ambientului termic, a 184

186 utilizării echipamentelor şi instalaţiilor din şcoală); Personalul de întreţinere,,monitorizează elevii prezenţi pe holuri şi în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi informează profesorul de serviciu sau conducerea şcolii; Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară, în baza legislaţiei în vigoare, cu prevederi clare şi sancţiunile care se aplică elevilor în cazul comiterii de abateri ce contravin reglementărilor în vigoare, precum şi întocmirea planului operaţional minimal al unităţilor şcolare, privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar; Aprobarea, de către Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al Părinţilor şi conducerea şcolii, a Regulamentului de Ordine Interioară cu privire la condiţiile de acces şi a unor reguli de intrare în şcoală a părinţilor; Prelucrarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă de elevi; Demersuri pentru stabilirea la elevi a semnelor distinctive pentru fiecare unitate şcolară în parte, acolo unde acestea nu există până în acest moment; Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului şi abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii punctuale pentru înlăturarea acestora; Colaborarea permanentă dintre directorii, profesorii şi diriginţii în vederea identificării elevilor problemă sau a unor persoane suspecte care frecventează zona unităţilor de învăţământ; Desfăşurarea de activităţi preventive împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, în baza planurilor comune de acţiune specifice; Realizarea unor activităţi de formare a diriginţilor, pentru abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc; Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale, la care pot fi invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, Poliţiei, Jandarmeriei, ISU; Dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie privind situaţia şi cauzele care au generat absenţele, pentru fiecare elev în parte, Încheierea angajamentelor şi a proceselor verbale; Modificarea atitudinii cadrelor didactice în relaţionarea cu elevii prin pozitivare, toleranţă, înţelegere, o mai bună comunicare etc.; Elaborarea sau reactualizarea protocoalelor de parteneriat cu autorităţile locale, Poliţie, Jandarmerie, Spital, ISU; În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în unităţile şcolare sau în apropierea acestora, directorii sau orice cadru didactic va informa în cel mai scurt 185

187 timp organele de poliţie sau jandarmi, la apelul de urgenţă 112; Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu Poliţia de proximitate, în vederea susţinerii şi reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce prezintă un absenteism ridicat, au abandonat şcoala sau au săvârşit abateri disciplinare grave; Asigurarea prezenţei echipajelor de poliţie, jandarmerie, la vedere, în zona intrării în instituţiile de învăţământ, în special a celor identificate cu risc criminogen ridicat, în intervalele orare în care se efectuează sosirea şi plecarea elevilor de la cursuri; Identificarea zonelor de risc privind infracţionalitatea comisă de elevi, ori a căror victime sunt elevii; Controlul periodic al unităţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor; Informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri infracţionale etc. Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în vederea reintegrării lor în colectivul de elevi şi cuprinderea lor în programe educative specifice problematicii vizate; Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor situaţii problematice prezentate de mass-media locală; Mediatizarea activităţilor educativ-preventive în scopul prevenirii efectelor indirecte a absenteismului: delincvenţa juvenilă şi victimizarea elevilor; Elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor personalizate prin folosirea strategiei centrate pe elevi; Aplicarea de chestionare şi analizarea acestora în vederea stabilirii cauzelor absenteismului şi a abandonului şcolar; Identificarea persoanelor străine care vin în incinta şcolii şi a elevilor care creează probleme de disciplină; Consemnarea în scris a actelor de indisciplină pentru fiecare clasă în parte; Organizarea de careuri cu elevii pentru responsabilizarea acestora în şcoală; Prezentarea numelor elevilor care absentează nemotivat de la ore, la Afişierul Consiliului Elevilor ; Evidenţierea clasei cu cea mai bună frecvenţă, în cadrul consiliului profesoral de sfârşit de semestru şi în careul şcolii; Derularea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psiho-pedagogică a elevilor, prin implicarea profesorului psiho-pedagog în activităţi de combatere a absenteismului (consilierea individuală şi de grup); Organizarea de dezbateri cu tema Absenţe abandon delicvenţă pe linia prevenirii traficului şi consumului de droguri 186

188 în şcoli, licee; Organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor soluţii alternative la consumul de droguri; Derularea unor activităţi în parteneriat cu Centrul de Consiliere Antidrog; Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia ţării, cu Regulamentul Şcolar şi cu Regulamentul de Ordine Interioară Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu implicarea permanentă a acestora în acţiune; Adoptarea unor măsuri speciale cuprinse în ROI referitoare la evidenţierea, recompensarea şi acordarea de premii pentru elevii fără absenţe; Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, cercuri de interese, excursii, drumeţii etc.) în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de risc. Iniţierea unor activităţi de informare a elevilor privind sancţiunile disciplinare care se aplică în cazul abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a şcolariza copiii; Prezentarea, atât elevilor, cât şi părinţilor, a aspectelor ce privesc consecinţele părăsiri spaţiilor şcolare pe parcursul pauzelor şi a orelor de curs; Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care absentează şi afişarea lui în cele mai vizibile locuri ale şcolii, precum şi informarea şi implicarea familiei în acest program de recuperare; Informarea părinţilor despre: - procedura de monitorizare a absenţelor din cataloage de către comisia responsabilă cu absenţele; - situaţia lunară a absenţelor efectuate de elev; măsurile care se iau atunci când elevii acumulează un număr de 10 absenţe nemotivate, analiza în cadrul comisiei de disciplină a situaţiei elevilor ce depăşesc 20 de absenţe nemotivate, în prezenţa părinţilor şi a situaţiilor de preaviz şi exmatriculare; 187

189 Susţinerea de lectorate şi şedinţe cu părinţii pe teme ce abordează problemele comportamentului de risc, la care să fie invitaţi specialişti în domeniu; Lunar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în şedinţa Consiliului de Administraţie, în Consiliul Profesoral şi în şedinţele cu părinţii organizate la nivelul fiecărei clase de elevi, se vor dispune analize privind activităţile întreprinse pentru prevenirea absenteismului în şcoli, analize la care vor fi invitaţi şi lucrătorii de poliţie din cadrul compartimentelor de proximitate şi lucrători jandarmi din cadrul Compartimentului Prevenire şi Combatere a Criminalităţii pentru reactualizarea şi adaptarea permanenta a strategiilor comune; Aplicarea unor chestionare părinţilor în scopul cunoaşterii mediului familial şi socio-educaţional, urmat de activităţi de informare, consiliere, colaborare permanentă cu aceştia; Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară; Implicarea părinţilor în organizarea timpului liber al elevilor, prin participarea acestora la acţiuni educative (excursii, concursuri, sesiuni de comunicări etc.; Implicarea părinţilor în stabilirea programului de recuperare a elevilor aflaţi în situaţie de absenteism/abandon şcolar; Informarea periodică a părinţilor privind măsurile de siguranţă luate în şcoală; Mobilizarea voluntară a părinţilor pentru supravegherea elevilor pe traseele de deplasare a acestora de la domiciliu la şcoală şi invers; Monitorizare şi de către părinţi a purtării de către elevi a uniformei sau a elementelor distinctive specifice fiecărei unităţi şcolare; Implicarea ONG-urilor în desfăşurarea în colaborare cu elevii a unor campanii de prevenire a absenteismului şi a abandonului şcolar; PROGRAMUL A DOUA ŞANSĂ ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ ANUL ŞCOLAR În prezent, România se confruntă cu o problemă pe cât de reală, pe atât de gravă: gradul tot mai mare al abandonurilor şcolare în rândul copiilor (preşcolari şi elevi), precum si părăsirea timpurie a sistemului şcolar. Rata cea mai scăzut de abandon şcolar se înregistreaza la nivelul primar - 0,78%, iar cea mai ridicată la liceu 2,50%. 188

190 Fenomenul de abandon este cauzat de numeroşi factori de influenţă cumulaţi. Dintre aceştia, cei mai semnificativi sunt familia, mediul de viaţă, performanţele şcolare obţinute până în prezent, comunitatea integrantă, dar şi alţii care au influenţe asupra progresului persoanelor: Privind pe termen lung, educaţia de bază va genera îmbunătăţirea nivelului de pregătire a capitalului uman, ce va conduce mai departe la creşterea ratei de participare pe piaţa forţei de muncă şi, implicit, a ratei de ocupare, acesta fiind un obiectiv major al Strategiei de la Lisabona. I. DATE STATISTICE PRIVIND PROGRAMUL,,A DOUA ŞANSĂ ÎN ANUL ŞCOLAR / JUDEŢUL MARAMUREŞ II. ANALIZA SWOT Nr. crt. 1 UNITATEA ŞCOLARĂ Şcoala Gimnazială Finteuşul Mic Comuna Satulung măr elevi înscrişi 37 secundar inferior 2 Şcoala Gimnazială Fărcaşa 22 secundar inferior Şcoala Gimnazială Nr. 10 Sighetu 3 Marmatiei 4 Şcoala Gimnazială,,Nicolae Bălcescu - Locaţie Scoala N. Bălcescu (Zona Ferneziu, Cuprom Centru Refugiaţi Şomcuta, Serviciu Probațiune Judecătoria ), - Locaţie Şc. Simion Bărnuţiu- Zona Craica Şcoala Gimnazială,,Petofi 5 Sandor Coltău TOTAL 94 secundar inferior 129 nivel primar 44 secundar inferior 16 nivel primar 42 secundar inferior 384 (239 secundar inferior +145 nivel primar) 189

191 PUNCTE TARI forma de organizare durata de şcolarizare numărul mic de participanţi (12-20) module/discipline de studiu obligatorii şi opţionale, adaptate nevoilor elevilor astfel încât să faciliteze învăţarea transdisciplinară. III. CADRUL LEGISLATIV OPORTUNITĂŢI relaţie foarte bună cu ISJMM, MEN; proiecte finanţate prin fonduri europene; parteneriate cu reprezentanţii comunităţii locale; disponibilitatea acestora de a veni în sprijinul şcolii; implicarea cadrelor didactice în oferta de programe a, ISJMM, MEN de tipul A doua şansă ; posibilitatea circulaţiei informaţiei şi a comunicării prin metode şi mijloace moderne. PUNCTE SLABE adaptarea greoaie la schimbările de natură socială, economică şi demografică induse de trecerea la economia de piaţă, descen- tralizată; formalism şi neimplicare din partea unor instituţii cu atribuţii educative; realizare dificilă a feedback-ului cu părinţii, lipsa unei culturi democratice, a unei bune informări în cartier; comportament izolat de intoleranţă între elevi; comunicare limitată între părinţi elevi cadre didactice comunitate. AMENINŢĂRI mediul educaţional familial este pentru mare parte din elevi necorespunzător (nivelul de instrucţie al părinţilor este foarte scăzut); situaţia economico - socială precară; buget local limitat; promovarea non-culturii în afara şcolii; insuficienta conştientizare şi implicare a familiei în procesul educaţional; insuficienta socializare a elevilor. Programul A doua şansă este o iniţiativă a Ministerului Educaţiei Naționale cu sprijinul ISJMM, ce vine în întâmpinarea unei probleme des întâlnite în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legala de şcolarizare, fără a finaliza învăţământul obligatoriu. Cadrul legislativ sub care se desfăşoară în prezent programul este: OMECTS nr din , Anexa 1-Metodologia privind organizarea programului A doua şansă - învăţământ primar. 190

192 Anexa 3 - Metodologia privind organizarea procesului de invatamant în cadrul Programului,, A doua şansă pentru învaşământul secundar inferior. IV. OBIECTIVE URMĂRITE Obiectiv principal: Sprijinirea persoanelor care au cel puţin 4 ani în plus faţă de vârsta specifică ultimei clase absolvită, care nu au finalizat studiile, astfel încât acestea să-şi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, dar şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Obiective specifice: sensibilizarea şi conştientizarea elevilor şi a comunitatii din care provin asupra necesitaţii dezvoltarii personalitaţii lor; amenajarea unui spaţiu educaţional adecvat pentru acest deziderat; găsirea metodelor, mijloacelor şi a modalitaţilor potrivite pentru împlinirea personalităţii fiecarui individ; includerea tuturor copiilor in circuitul normal al educaţiei; asigurarea serviciilor educaţionale la parametrii superiori, astfel incât scoala sa devină un partener veridic de cultură si civilizaţie pentru comunitate; asigurarea pentru fiecare elev a condiţiilor pentru o dezvoltare armonioasă in parteneriat cu părinţii şi comunitatea, promovând înţelegerea, în parteneriat cu părinţii şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea, valorizând pozitiv diferenţele prin acceptarea, înţelegerea şi respectarea lor; transformarea şcolii într-un mediu educaţional primitor unde elevii să fie susţinuţi pentru a accede la o educaţie incluzivă, complexă şi de calitate; promovarea PRINCIPIUL EGALIZĂRII ŞANSELOR, în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale, asigurarea BUNĂSTĂRII FIZICE, MENTALE ŞI EMOŢIONALE a copiilor, adolescenţilor proveniţi din grupurile defavorizate, cu incidenţă şi asupra familiilor lor; realizarea unui act didactic de calitate, oferirea de consiliere pedagogică într-un cadru şcolar stimulativ; desfăşurarea de programe educaţionale specifice şi activităţi, acolo unde este necesar care să-i ajute pe copiii de etnie 191

193 rromă la regăsirea identităţii etnice şi culturale; reintegrarea tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala, prin implementărea programului; menţinerea în sistemul educaţional a copiilorce provin din segmentele sociale defavorizate. V. CARACTERISTICI UNITĂŢI ŞCOLARE PREZENTARE PROGRAM - CARACTERISTICI Elementele de atractivitate a acestui program sunt: V.1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU BAIA MARE Forma de organizare a procesului de învăţământ în Programul A doua şansă -învăţământ primar şi forma de învăţământ secundar inferior adoptată la nivelul unităţii este în regim de zi conform deciziei luate de către Consiliul de administraţie, după consultarea elevilor înscrişi în program, programul începând în fiecare zi de la ora 14,00, la nivel de şcoală constituindu-se trei grupe 2 primar şi 1 grupă gimnaziu (persoane cu domiciliul din zona Ferneziu, Cuprom), iar în punctul de lucru Şcoala Gimnazială Simion Bărnuțiu funcţionează o grupă nivel primar, cu elevi din zona Meda şi Craica; Pentru organizarea programului nivel primar în regim de zi, fiecărui an de studiu îi corespund un număr de 16 săptămâni. În acest mod, un elev care nu a frecventat nici un an din ciclul primar poate finaliza recuperarea învăţământului primar în 2 ani; Fiecare nivel de studiu include un număr de module/ discipline de studiu obligatorii şi opţionale (conform Planului cadru), definite pe baza curriculumului naţional şi a finalităţilor învăţământului primar, esenţializate, adaptate nevoilor elevilor, astfel încât să faciliteze învăţarea transdisciplinară; Limba de predare limba română; Grupurile de lucru au fost constituite din elevi de vârste şi nivele de studiu diferite, activitatea desfăşurându-se în trei clase paralele nivel primar şi secudar inferior, nivel simultan. Resurse umane 3 învăţătoare, 8 profesori diciplinele : română, matematică, stiinte, istorie, geografie, limbi străine, tehnologia informației și a comunicatiilor, cultură de specialitate Contract cu agentul economic Aramis SA in vederea desfășurării stagiului de practică pentru A doua șansă secundar inferior 192

194 Facilități din partea Primăriei Municipiului : sprijin prin Serviciul Public de Asistență Socială prin prezența unui asistent social în fiecare zi ca însoțitor al grupului de elevi de la cuprom și mijloc gratuit de transport acordarea elevilor a facilităților corn și lapte sprijin prin consiliere din partea centrului Romani, etc Beneficiari/ Nivel primar Nr. crt. Nivel de studiu măr elevi înscrişi 1 Nivel I 36 2 Nivel II 40 3 Nivel III 25 4 Nivel IV 28 Nivel secundar inferior Nr. crt. Nivel de studiu măr elevi înscrişi 1 Nivel I 20 2 Nivel II 15 3 Nivel III 7 4 Nivel IV 2 V.2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ FINTEUŞU MIC Programul A doua șansă în cadrul școlii noastre a debutat la data de 1 octombrie 2011, având un număr de 30 de elevi înscriși. În anul școlar 2016/2017 s-au înscris un număr de 36 de elevi din care 30 de etnie rromă. 193

195 Programul se desfăşoară pe parcursul a 4 ani de studiu, echivalenţi claselor V VIII şi IX-X din cadrul învăţământului secundar inferior și liceu filiera tehnologică, prin cursuri organizate săptamânal, îmbinând pregătirea în domeniul educaţiei de bază cu pregătirea obţinerii calificării profesionale de nivel 2 în meseria de prelucrare a lemnului; pentru această pregătire profesională, școala noastră a încheiat un protocol de colaborare cu agentul economic SC Prislemn SRL. Cursurile încep la data de 1 octombrie și se desfăşoară miercuri, joi, vineri şi sâmbată după orarul prezentat mai jos. În anul I şi II se studiază discipline ale educaţiei de bază, repartizate în module iar în anii III şi IV li se adaugă modulele de pregatire profesională. Disciplinele studiate sunt repartizate, în cadrul ariilor curriculare, în module, fiecarui modul fiindu-i alocat un număr de credite; întregului program îi sunt alocate 100 de credite, conform planului-cadru pentru programul,,a doua şansă pentru învăţământul secundar inferior la care se adaugă creditele corespunzatoare parcurgerii celor 720 de ore din stagiile de practică. Nr. crt. CADRE DIDACTICE mele şi prenumele Disciplina Specializare 1. Burzo Maria Consiliere şi orientare 2. Danciu Rodica Lb. română, Istorie, Geografie, Cultură civică Lb. română Lb. franceză, psiholog şcolar Lb. română Lb. franceză 3. Grumaz Gabriela Mirela Lb. franceză, Arte, Ed. fizică Lb. română Lb. franceză Avasiloaie Loredana Aurica Crișan Mihaela Lb. engleză Matematică, TIC Lb. română Lb. franceză Lb. engleză Fizică 6. Mureșan Natalia Științe Științe naturale și agricole La sfârșitul anului școlar avem 32 de elevi promovați și 5 elevi corigenți. Elevi promovați pe medii: Între elevi 194

196 Între elevi Programul desfășurat a avut impactul scontat, elevii fiind interesați și entuziasmați de activitățile desfășurate, un punct forte fiind și programul flexibil, conform anexei (Orarul) de mai jos: Orar Miercuri Oră An I An II An III An IV An 1. Științe - Științe Științe 2. Lb. franceză Lb. franceză Lb. franceză - 3. Lb. română Lb. română Lb. română - 4. Istorie Istorie Istorie - 5. Geografie Geografie Arte Joi Oră An I An II An III An IV An 1. Ed. fizică Ed. fizică Ed. fizică Ed. fizică 2. Matematică Matematică Matematică Matematică 3. Dirigenție Dirigenție Dirigenție Dirigenție 4. Științe - Științe Științe 5. Educaţie pentru - Științe Științe 6. Cult. civică - - Cult. civică 195

197 Vineri Oră/An An II An III An IV 1-6 Cultură de specialitate și Instruire practică săptămânală Cultură de specialitate și Instruire practică săptămânală Sâmbătă Cultură de specialitate și Instruire practică săptămânală Oră An I An II An III An IV An 1. TIC Lb. engleză Lb. engleză Lb. engleză 2. Matematică Matematică Matematică Matematică 3. Lb. română Lb. română Lb. română - 4. Lb. română Lb. română Lb. română - 5. Lb. franceză Lb. franceză Lb. franceză - 6. Geografie Geografie

198 Miercuri, joi și vineri cursurile încep la orele 13, iar sâmbătă la 9. Imagini din cadrul programului PREZENTARE PROGRAM CARACTERISTICI V.3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SIGHETU MARMAŢIEI Programul se desfaşoară pe durata a 4 ani de studiu, echivalenţi claselor V VIII şi IX-X din cadrul învăţământului secundar inferior, liceu filiera tehnologică prin cursuri organizate săptamânal îmbinând pregătirea în domeniul educaţiei de bază cu pregătirea obţinerii calificării profesionale de nivel 2 în meseria de lucrător în alimentaţie publică ; Pentru pregătirea profesională a cursanţilor a fost încheiat un protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic Marnaţia din Sighet care asigură cadrele didactice de specialitate în acest domeniu; Forma de organizare a elevilor cuprinşi în fiecare an se desfaşoară pe 4 ani de studiu: anul I, anul II, anul III şi anul IV; Cursurile se desfaşoară joi, vineri şi sâmbată după un orar stabilit şi încep la data de 1 octombrie. În anul I şi II se studiază discipline ale educaţiei de bază, repartizate în module iar în anii III şi IV li se adaugă modulele de pregatire profesională. 197

199 Disciplinele studiate sunt repartizate, în cadrul ariilor curriculare, în module, fiecarui modul fiindu-i alocat un număr de credite; Întregului program îi sunt alocate 100 de credite, conform planului-cadru pentru programul,,a doua şansă pentru învăţământul secundar inferior la care se adaugă creditele corespunzatoare parcurgerii celor 720 de ore din stagiile de practica. Evaluarea competenţelor dobandite anterior sau/ şi pe parcursul programului are loc pe parcursul a 6 saptamani/ fiecare an de studiu; Limba de predare este limba română; Cadrele didactice care predau la,,a doua şansă sunt profesori cu o foarte buna pregatire profesională având experienţă în predarea acestui program. CADRE DIDACTICE Profesorii diriginţi: Prof. Stan Ileana Anul I Prof.Muntean Radu Anul II Prof.Sorian Mircea Anul III Prof. Cimpan Ostap Anul IV Cadrele didactice care predau la,,a doua şansă Nr. crt. NUMELE ŞI DISCIPLINA 1 Roman PRENUMELE Maria Limba romana 2 Giurgi Lucica Limba romana 3 Ulici Delia Limba engleza 4 Chindris Dumitru Limba franceza 5 Luscalov Mariana Matematica/teholo 6 Pop Mirela Specialitati 7 Tasnadi Daniela Chimie 8 Mărginean Eleonora Specialitati 198

200 9 Leordean Virginica Specialitati 10 Vescan Horatiu Istorie 11 Pok Tiberiu Geografie 12 Tasnadi Daniela Biologie 13 Ieudean Maria Consiliere şi orientare 14 Mărginean Eleonora Instruire practică DATE STATISTICE PRIVIND PROGRAMUL,,A DOUA ŞANSĂ ÎN ANUL ŞCOLAR La Școala Gimnazială nr.10 dintr-un efectiv de 95 de cursanți am avut p romovabilitate de 54%. - An I promovati 16, retrași 9 - An II- promovați 11, retrași 18 - An III promovati 9, retrași 11 - An IV promovati 14, retrași 6 CARACTERISTICILE PROGRAMULUI V.4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,LUCIAN BLAGA FĂRCAŞA Forma de organizare a procesului de învăţământ în Programul A doua şansă - învăţământ secundar inferior adoptată la nivelul unităţii este în regim de zi conform deciziei luate de către Consiliul de administraţie, după consultarea persoanelor înscrise în program, programul începând în fiecare zi de la ora 14,00. Pentru organizarea programului în regim de zi, fiecărui an de studiu îi corespund un număr de 34 săptămâni, urmate de 2 saptamani de practica la agentul economic cu care este încheiat protocolul de colaborare, in cazul şcolii noastre SC EATON ELECTROPRODUCTIE SRL Fiecare nivel de studiu include un număr de module/discipline de studiu obligatorii şi opţionale (conform Planului cadru ), definite pe baza curriculumului naţional şi a finalităţilor învăţământului secundar inferior, esenţializate, adaptate nevoilor elevilor, astfel încât să faciliteze învăţarea transdisciplinară. La absolvirea celor 4 nivele, persoanele înscrise pot susţine nivel II de calificare - confectioner produse electrotehnice. Limba de predare este limba romana. 199

201 Grupul tinta in anul scolar este constituit din 22 elevi de vârste diferite. PROMOVABILITATEA ANUL ŞCOLAR Nr. crt. Nivel de studiu măr elevi inscrişi măr elevi promovaţi Nepromovaţi 1. Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Imagini din cadrul programului Activităţi limba engleză şi ştiinţe 200

202 PREZENTARE PROGRAM CARACTERISTICI V. 5. ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,PETOFI SANDOR COLTĂU Programul,,A doua şansă se desfăşoară pe durata a 2 ani de studiu, pentru cei de la învăţământul primar şi 4 ani de studiu, prin cursuri organizate săptămânal, îmbinând pregătirea în domeniul educaţiei de bază cu pregătirea obţinerii calificării profesionale în meseria de,,lucrător în prelucrarea lemnului, pentru cei de la învăţământ secundar inferior; Pentru pregătirea profesională a cursanţilor urmează să fie încheiat un protocol de colaborare cu Grup Şcolar Tehnic Baia Mare care să asigure cadre didactice de specialitate în acest domeniu; Pentru cei de la învăţământul primar, forma de organizare a elevilor cuprinşi în fiecare an de studiu se desfăşoară în regim simultan, respectiv o grupă (anul I + II + III). Pentru cei de la învăţământ secundar inferior, s-au format două grupe, toţi cursanţii fiind înscrişi în anul I; Cursurile au început pe octombrie 2016 şi se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar (primar), (gimnazial), sâmbătă - specialitatea; Limba de predare este limba română; Cadrele didactice care predau la,,a doua şansă sunt profesori cu o foarte bună pregătire profesională, o parte dintre ei având şi experienţă în predarea acestui program. 201

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2009, pentru modificarea Legii Învăţământului

Detaylı

Atelier de pregătire a proiectelor. Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre Elementele cheie ale 1 lui apel de propuneri

Atelier de pregătire a proiectelor. Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre Elementele cheie ale 1 lui apel de propuneri Atelier de pregătire a proiectelor Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre 2014-2020 Elementele cheie ale 1 lui apel de propuneri Locul, data 2017 Obiectivele generale CTF Cooperare Transfrontalieră

Detaylı

LED-uri integrate pentru indicarea starii sistemului Tümleşik Durum LED i. Carcasa turnata Muhafaza birimi. Grad de protectie IP67 Hava ısıtıcı / P67

LED-uri integrate pentru indicarea starii sistemului Tümleşik Durum LED i. Carcasa turnata Muhafaza birimi. Grad de protectie IP67 Hava ısıtıcı / P67 Avantaje: Vedere de ansamblu asupra sistemului Afisaj in timp real Pachet software stabil PC industrial Constructie modulara Transfer de date la viteza mare Autodiagnoza a defectelor Raport privind parametri

Detaylı

Mix Mobile MBA 2000 cu buncăr de agregate calde de 20 t şi buncăr mobil de asfalt cu o capacitate de 90 t.

Mix Mobile MBA 2000 cu buncăr de agregate calde de 20 t şi buncăr mobil de asfalt cu o capacitate de 90 t. Mix Mobile MBA 2000 cu buncăr de agregate calde de 20 t şi buncăr mobil de asfalt cu o capacitate de 90 t. Unităţi de dozare pentru ceară, granule şi fibre instalate pe un Mix Mobile MBA2500 cu buncăr

Detaylı

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, organizează CONCURS

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, organizează CONCURS R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Detaylı

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr.165/06.05.2016 Se aprobă, Secretar de stat, Monica Cristina ANISIEAndrás György KIRÁLY Se aprobă, Secretar de stat, I. Cadrul general REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea

Detaylı

Başvuru: Türkçe - Romence

Başvuru: Türkçe - Romence Başvuru: Türkçe - Romence Adlar/İsimler Çalışma saatleri kısmi zamanlı çalışma tam zamanlı çalışma kısmi zamanlı çalışma deneme süresi fazla mesai vardiyalı iş çalışma saatleri Referanslar deneme çalışması

Detaylı

EVO-JET brülör, kolay kurulum ve bakım için modüler yapıda imal edilmiştir.

EVO-JET brülör, kolay kurulum ve bakım için modüler yapıda imal edilmiştir. Arzătorul EVO-JET este construit în sistem modular astfel încât accesul şi mentananţa sunt uşor de efectuat. Acesta este amplasat pe şine şi poate fi mutat uşor în funcţie şi de spaţiul necesar pentru

Detaylı

aplicare: română - turcă

aplicare: română - turcă aplicare: română - turcă Substantive timp de lucru muncă cu fracţiune de normă muncă cu normă întreagă muncă cu fracţiune de normă perioadă de probă oră suplimentară muncă în schimburi timp de lucru referinţe

Detaylı

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

Detaylı

M. A. I. GHID ADRESAT STRUCTURILOR M.A.I. PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII

M. A. I. GHID ADRESAT STRUCTURILOR M.A.I. PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII M. A. I. GHID ADRESAT STRUCTURILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII Bucureşti 2016 CUPRINS Introducere 1. România Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020

Detaylı

CASA NAŢIONALĂ DE. Nr. 423 / Nr. 191/

CASA NAŢIONALĂ DE. Nr. 423 / Nr. 191/ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 423 / 29.03.2013 Nr. 191/29.03.2013 ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile

Detaylı

Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995

Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995 Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă

Detaylı

Onlar bize ellerini uzattılar

Onlar bize ellerini uzattılar - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 16 Onlar bize ellerini uzattılar Anul IV 2002, Nr. 11 (89) VOCEA AUTENTICĂ NOIEMBRIE / KASIM ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL

Detaylı

Parlamentul României LEGE Nr. 495*) din 12 noiembrie 2004

Parlamentul României LEGE Nr. 495*) din 12 noiembrie 2004 Parlamentul României LEGE Nr. 495*) din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice,

Detaylı

PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL

PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL I ; PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL In conformitate cu Articolul 7 al Acordului cu privire la transportul auto internaţional între Guvernul Republicii

Detaylı

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE Nr../... CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr../. ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei

Detaylı

Certificate Number: TS Telefon: / Fax: ,

Certificate Number: TS Telefon: / Fax: , S. C. "RULM ENTI" S.A. B AR L AD RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 /1991, Cod unic de inregistrare: RO 2808089 Cont : RO19

Detaylı

RAPORT DE ACTIVITATE COMENIUS 1 PROIECTE ŞCOLARE

RAPORT DE ACTIVITATE COMENIUS 1 PROIECTE ŞCOLARE Anexa IV F 157 RAPORT DE ACTIVITATE COMENIUS 1 PROIECTE ŞCOLARE Perioada contractuală: 1 august 2006 31 iulie 2007 Raportul se va trimite la ANPCDEFP până la data de 31 august 2007, cel mai târziu. Numărul

Detaylı

Text în vigoare începând cu data de 18 septembrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text în vigoare începând cu data de 18 septembrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ ORDIN Nr. 416/428 din 31 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 23 Ekim 1984 SALI Sayı: 18554 J YÜRÜTME VEİDAREBÖLÜMÜ

Detaylı

HAFIZALARDA EDEBIYEN KALACAK ANILAR

HAFIZALARDA EDEBIYEN KALACAK ANILAR DIRECTOR NUREDIN IBRAM Redactor-şef Abdula gülten - Mai / Mayıs 2003 Colectiv redacþional: Iomer Subihan, Ervin Ibraim Firdevs Veli Nurcan Ibraim Adresa de corespondenţă: B-dul Tomis nr. 99, bl. S0, ap.

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 1 (186) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. din şi nr.

Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. din şi nr. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. din Nr. din ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale

Detaylı

MUSTAFA ISLAMOĞLU CE ÎNSEAMNĂ ISLAMUL?

MUSTAFA ISLAMOĞLU CE ÎNSEAMNĂ ISLAMUL? MUSTAFA ISLAMOĞLU CE ÎNSEAMNĂ ISLAMUL? Traducere de Cherim Enghin Islamul Azi 2015 Cuprins Prefața traducere în limba româna 11 CE ÎNSEAMNA ISLAMUL? 14 Introducere 14 BAZELE ISLAMULUI ȘI ALE CREZULUI 22

Detaylı

Centralizator de parteneriate universitare internaţionale

Centralizator de parteneriate universitare internaţionale Centralizator de parteneriate universitare internaţionale Nr. crt. Universitatea Conţinutul documentelor de parteneriat Propuneri 1. Universita Degli Studi di Firenze, Italia Piazza S.Marco, 4-50121 Firenze

Detaylı

MESAJUL DE ANUL NOU al Preºedintelui României

MESAJUL DE ANUL NOU al Preºedintelui României - Ianuarie / Ocak 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 1 (91) VOCEA AUTENTICĂ IANUARIE / OCAK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Lege nr. 17/2014 din 07/03/2014

Lege nr. 17/2014 din 07/03/2014 Parlamentul României Fisa act Promulgat prin Decret nr. 262/2014

Detaylı

European Journal of Social Sciences Education and Research

European Journal of Social Sciences Education and Research EUSER Publishing European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2312-8429 Vol. 2, Nr. 3, September 2014 International Advisory Board Prof. Dr. Catalin Zamfir, Director, ICCV, Academia

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 12 (78) DECEMBRIE / ARALIK VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 619/ Nr. 360/

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 619/ Nr. 360/ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 619/30.05.2014 Nr. 360/29.05.2014 ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014

Detaylı

Romen Dilinin Yabancılar tarafından öğrenme fırsatını sağlayan Tematik Sözlükler Terimler/sözler, ifadeler ve diyaloglar

Romen Dilinin Yabancılar tarafından öğrenme fırsatını sağlayan Tematik Sözlükler Terimler/sözler, ifadeler ve diyaloglar Gina Mocanu, Simina Guga, Rodica Novac, Adriana Lungu, Corina Diacovschi, Ana Maria Niculae, Cosmin Bârzan Romen Dilinin Yabancılar tarafından öğrenme fırsatını sağlayan Tematik Sözlükler Terimler/sözler,

Detaylı

NEVRUZ GELENEĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Nevruz Yine geldi ilkbahar kavuştu sultan Nevruy Yeni gün doğuş, sevgi ve barışa bir rumuz

NEVRUZ GELENEĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Nevruz Yine geldi ilkbahar kavuştu sultan Nevruy Yeni gün doğuş, sevgi ve barışa bir rumuz - Martie / Mart 2003 pagina / sayfa 16 MARTIE / MART ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITĂŢILOR

Detaylı

VIITORUL ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE

VIITORUL ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE - Octombrie / Ekim 2004 pagina / sayfa 16 IFTAR DUASI Allahım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Orucumu kabul eyle ve günahlarımı bağışla.

Detaylı

HAPPY NEW YEAR! EIN GLÜCKLICHES NEUJAHR! BONNE ANNEE!

HAPPY NEW YEAR! EIN GLÜCKLICHES NEUJAHR! BONNE ANNEE! - Decembrie / Aralık 2002 pagina / sayfa 16 Anul IV 2002, Nr. 12 (90) VOCEA AUTENTICĂ DECEMBRIE / ARALIK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN

Detaylı

Arapça c-m-a cem kökünden

Arapça c-m-a cem kökünden - Aprilie / Nisan 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 4 (94) VOCEA AUTENTICĂ APRILIE / NİSAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

Solicitare de viză Application for Visa Vize Başvuru Formu

Solicitare de viză Application for Visa Vize Başvuru Formu Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 5285 FOTOGRAFIE 3 x 4 CM STAMPILA AMBASADEI/CONSULATULUI VESİKALIK FOTOĞRAF Solicitare de viză Application for Visa Vize Başvuru Formu TIP DE

Detaylı

ROMANYA'DA KURBAN BAYRAM FAALİYETLERİ

ROMANYA'DA KURBAN BAYRAM FAALİYETLERİ - Ianuarie / Ocak 2006 pagina / sayfa 16 În timpul ultimului unui drum la Mekka, din cadrul filialei UDTR - Bucuresti, a plecat dintre noi şi a rămas definitiv la Mormântul Sfânt, d-na Ulfet ABLAY. Figură

Detaylı

European Journal of Social Sciences Education and Research

European Journal of Social Sciences Education and Research EUSER Publishing European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2312-8429 Vol. 2, Nr. 3, September 2014 International Advisory Board Prof. Dr. Catalin Zamfir, Director, ICCV, Academia

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ. Prin retragerea domnului Asan Murat din funcţia de. Un nou Preºedinte pentru Uniunea Democratã Turcã din România

VOCEA AUTENTICÃ. Prin retragerea domnului Asan Murat din funcţia de. Un nou Preºedinte pentru Uniunea Democratã Turcã din România NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 11 (77) NOIEMBRIE / KASIM VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul IX, 2002 Nr. 4 (82) APRILIE / NİSAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE TRABZON

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE TRABZON NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul IX, 2002 Nr. 6 (84) IUNIE / HAZİRAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice

PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice - Februarie / Şubat 2003 pagina / sayfa 16 PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice Kurban Bayram

Detaylı

TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ile

TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ile TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ile MOLDOVA CUMHURivETi HUKOMETi ARASINDA VETERiNERLiKALANINDAi~BiRLiGi'ANLA$MASI Burada "Akit Taratlar' olarak annacak Turkiye Cumhuriyef HUkOmeti ite Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 8 (74) AUGUST / AĞUSTOS VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

Mesajul de Anul Nou al domnului Ion Iliescu, Preºedintele României

Mesajul de Anul Nou al domnului Ion Iliescu, Preºedintele României - Ianuarie / Ocak 2004 pagina / sayfa 16 Anul VI 2004, Nr. 1 (103) VOCEA AUTENTICĂ IANUARIE / OCAK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE REFERAT

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE REFERAT MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr /.2015 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr /.2015 APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII NICOLAE BĂNICIOIU APROBAT PREŞEDINTE VASILE CIURCHEA REFERAT de aprobare a Ordinului ministrului

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNA AİT TÜRBELERİMİZ

TÜRK TOPLUMUNA AİT TÜRBELERİMİZ - Iunie / Haziran 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 6 (96) VOCEA AUTENTICĂ IUNIE / HAZİRAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

Ministerul Sănătăţii Normă metodologică din 22/06/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 477bis din 27/06/2016

Ministerul Sănătăţii Normă metodologică din 22/06/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 477bis din 27/06/2016 Ministerul Sănătăţii Normă metodologică din 22/06/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 477bis din 27/06/2016 Normele metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016

Detaylı

Candidaþii noºtri la funcþia de consilier judeþean ºi municipal

Candidaþii noºtri la funcþia de consilier judeþean ºi municipal NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VII, 2000 Nr. 4 (58) APRILIE / NİSAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

Unele schimbări în legislaţia turcă având impact asupra transporturilor TIR

Unele schimbări în legislaţia turcă având impact asupra transporturilor TIR Unele schimbări în legislaţia turcă având impact asupra transporturilor TIR Direcţia Generală a Vămilor din Turcia reaminteşte anumite dispoziţii din Comunicatul nr. 38 al Ministerului Agriculturii şi

Detaylı

Pr i mul mi nar et cu tr e i ba lcoa ne di n

Pr i mul mi nar et cu tr e i ba lcoa ne di n VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XIII 2011, Nr. 10 (195) PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. Constanţa - 900613. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. Constanţa - 900613. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XI 2009, Nr. 2 (163) FEBRUARIE / ŞUBAT PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XII 2010, Nr. 5 (178) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: - România str. Crişanei,

Detaylı

EWF 1276 GDW... RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 23

EWF 1276 GDW... RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 23 EWF 1276 GDW...... RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 23 2 www.electrolux.com CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA.......................................................

Detaylı

Miracolul diversitãþii VIZITA VICEPREMIERULUI TURCIEI ÎN ROMÂNIA V. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ

Miracolul diversitãþii VIZITA VICEPREMIERULUI TURCIEI ÎN ROMÂNIA V. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ - Mai / Mayıs 2005 pagina / sayfa 16 Miracolul diversitãþii Sub sloganul Diversitate etnică şi culturală în perioada 07-11.05.2005 în Bucureşti s-a desfăşurat festivalul târgul minorităţilor cu titulatura

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 2 (187) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

TRIBUNALUL BRAILA DOSAR 1233/113/2013

TRIBUNALUL BRAILA DOSAR 1233/113/2013 TRIBUNALUL BRAILA DOSAR 1233/113/2013 TABEL PRELIMINAR RECTIFICAT cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitoarei S.C. LAMINORUL S.A. Braila - in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Detaylı

POO Laborator 3 Metode si constructori. Supraincarcarea numelor. Relatii intre clase: asocierea si utilizarea

POO Laborator 3 Metode si constructori. Supraincarcarea numelor. Relatii intre clase: asocierea si utilizarea Laborator POO - 2006 (draft) 2006-2007 1/12 11/7/2006 2006_POO_Lab_3_Main_v01.htm POO Laborator 3 Metode si constructori. Supraincarcarea numelor. Relatii intre clase: asocierea si utilizarea 3.1. Descrierea

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE TTÜRK nul IX, 2002 Nr. 1 (79) INURIE / CK VCE UTENTICÃ RMNY TÜRK DEMKRT İRLİĞİNİN YYIN RGNIDIR PERIDIC ILINGV L UNIUNII DEMCRTE TURCE DIN RMÂNI EDITT CU SPRIJINUL CNSILIULUI MINRITÃÞILR

Detaylı

HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995

HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 7 (192) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/550.903 fax: 0341/4 40. 274 str. Crişanei, nr. 4 4 cod 900573

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/550.903 fax: 0341/4 40. 274 str. Crişanei, nr. 4 4 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 8 (193) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ VOCEA AUTENTICĂ

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ VOCEA AUTENTICĂ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ Anul VIII 2006, Nr. 4 (130) VOCEA AUTENTICĂ APRILIE / NİSAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web:

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web: HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XII 2010, Nr. 1 (174) PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/ web:

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/ web: Anul XII 2010, Nr. 2 (175) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK AÇILAN 8 MARTIN GONCALARI. Anul IX, 2002 MARTIE / MART. Nr. 3 (81)

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK AÇILAN 8 MARTIN GONCALARI. Anul IX, 2002 MARTIE / MART. Nr. 3 (81) NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul IX, 2002 Nr. 3 (81) MARTIE / MART VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

GRATUIT INFORMA II AFACERI MARKETING MANAGEMENT FIRME

GRATUIT INFORMA II AFACERI MARKETING MANAGEMENT FIRME INFORMA II AFACERI MARKETING MANAGEMENT FIRME GRATUIT REVISTA INFORMATIONALA EDITATA SUB EGIDA CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA Anul XIX Serie nou` Nr. 235 Vineri, 20 Februarie

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web:

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web: HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 3 (69) MARTIE / MART VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BIRLIĞININ GENEL YÖNETIM KURUMUNDAN GÖNDERILEN DEĞERLI MESAJLAR. Anul VII, 2000 MAI / MAYİS. Nr.

VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BIRLIĞININ GENEL YÖNETIM KURUMUNDAN GÖNDERILEN DEĞERLI MESAJLAR. Anul VII, 2000 MAI / MAYİS. Nr. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VII, 2000 Nr. 5 (59) MAI / MAYİS VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/550.903 str. Crişana, nr. 44 cod 900573. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/550.903 str. Crişana, nr. 44 cod 900573. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

تعليمات التشغيل 1. Instrucţiuni de utilizare PLITA. Kullanım talimatları SETÜSTÜ KZ.O.02.0361

تعليمات التشغيل 1. Instrucţiuni de utilizare PLITA. Kullanım talimatları SETÜSTÜ KZ.O.02.0361 PH 640 M/HA PH 640 M GH/HA PH 640 M R/HA PH 640 MS/HA PH 640 MS GH/HA PH 640 MST/HA PH 640 MST R/HA PH 640 MST GH/HA PH 640 MS R/HA PH 640 M IB/HA PH 640 MS IB/HA PH 631 M/HA PH 631 MS/HA PH 631 MS R/HA

Detaylı

Instrucţiuni de exploatare. Jaguar condens. Jaguar condens 24-A (H- RO) Jaguar condens 28-A (H- RO)

Instrucţiuni de exploatare. Jaguar condens. Jaguar condens 24-A (H- RO) Jaguar condens 28-A (H- RO) Instrucţiuni de exploatare Jaguar condens Jaguar condens 24-A (H- RO) Jaguar condens 28-A (H- RO) RO Cuprins Cuprins 1 Securitate... 3 1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la acţiune... 3 1.2 Utilizarea

Detaylı

5 INTERACŢIUNI HTML...30

5 INTERACŢIUNI HTML...30 SO2 - Comunicatii si SO distribuite 1 3 COMUNICAŢII ÎNTRE SISTEME DE OPERARE ŞI SO DISTRIBUITE...2 3.1 ADRESĂRI ÎN INTERNET...2 3.1.1 Adrese IP şi clase de adrese...2 3.1.2 Adrese Internet; servere de

Detaylı

SAMSUN DAKİ OTELLER THE HOTELS IN SAMSUN HOTELURILE DIN SAMSUN

SAMSUN DAKİ OTELLER THE HOTELS IN SAMSUN HOTELURILE DIN SAMSUN Program finanţat prin sprijinul financiar primit în cadrul programului sectorial Comenius al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. This material is made with the financial help of the European

Detaylı

Secţia a treia CAUZA ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI. (Cererea nr /03) Hotărâre. Strasbourg. 25 septembrie 2012

Secţia a treia CAUZA ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI. (Cererea nr /03) Hotărâre. Strasbourg. 25 septembrie 2012 Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România (www.csm1909.ro) şi al Institutului European din România (www.ier.ro). Permisiunea de a republica această

Detaylı

PROGRAMĂ PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT LA SPECIALITATEA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ

PROGRAMĂ PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT LA SPECIALITATEA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ PROGRAMĂ PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT LA SPECIALITATEA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ Prezenta programă îşi propune să schiţeze cadrul teoretic şi practic indispensabil pentru desfăşurarea învăţământului

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. s.c. Adco Star s.r.l. Constanþa

VOCEA AUTENTICĂ. s.c. Adco Star s.r.l. Constanþa - Octombrie / Ekim 2002 pagina / sayfa 16 Anul IV 2002, Nr. 10 (88) VOCEA AUTENTICĂ OCTOMBRIE / EKİM ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VII, 2000 Nr. 10 (64) OCTOMBRIE / EKİM VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/ fax: 0341/ str. Crişanei, nr. 4 4 cod

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/ fax: 0341/ str. Crişanei, nr. 4 4 cod HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: - România telefon: 0241/550.903

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Ekim 1998 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Ekim 1998 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu r 7 Ekim 1920 19 Ekim 1998 PAZARTESİ Sayı : 23498 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

Ziua minoritãþilor naþionale

Ziua minoritãþilor naþionale - Decembrie / Aralık 2005 pagina / sayfa 16 Ziua minoritãþilor naþionale participat d-nul Platon Valentin subsecretar de stat, confirmând că este o realitate că în ţara urmare din pagina 15 nostră minorităţile

Detaylı

ج ج ب غ ض ت ك ق ه ش ش ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa

ج ج ب غ ض ت ك ق ه ش ش ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ Anul IX 2007, Nr. 11 (149) VOCEA AUTENTICĂ NOIEMBRIE / KASIM ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

Prezentarea mix-ului de promovare. a unui produs turistic în cadrul agenţiei de turism. Aladin Travel din Bucureşti CUPRINS

Prezentarea mix-ului de promovare. a unui produs turistic în cadrul agenţiei de turism. Aladin Travel din Bucureşti CUPRINS Prezentarea mix-ului de promovare a unui produs turistic în cadrul agenţiei de turism Aladin Travel din Bucureşti CUPRINS Introducere (3) 1. Prezentarea mix-ului de marketing (3) 2. Prezentarea produsului

Detaylı

1 Iunie FESTIVALUL COPIILOR DIN LUMEA TURCÃ. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ

1 Iunie FESTIVALUL COPIILOR DIN LUMEA TURCÃ. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ - Iunie / Haziran 2004 1 Iunie Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor, U.D.T.R. a oferit o mică atenţie copiilor din judeţul Constanţa, constând într-o excursie la Delfinariul şi Acvariul din Constanţa.

Detaylı

EWF 1276GDW. RO Maşină de spălat rufe Manual de utilizare 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 28

EWF 1276GDW. RO Maşină de spălat rufe Manual de utilizare 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 28 EWF 1276GDW RO Maşină de spălat rufe Manual de utilizare 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 28 2 www.electrolux.com CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA... 3 2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...4

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer Kayboldum. Nerede olduğunu bilmeme Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Haritada belli bir sorma M-am rătăcit. Îmi puteți arăta unde este pe hartă? ı nerede bulurum? Unde pot găsi?

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer M-am rătăcit. Nerede olduğunu bilmeme Îmi puteți arăta unde este pe hartă? Haritada belli bir sorma Unde pot găsi? Belli bir hakkında sorma Kayboldum. Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir

Detaylı