GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 2002/2003 TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 2002/2003 TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN"

Transkript

1 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für türkische Eltern 2002/2003 DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN BAØARI ÏÇÏN TEMEL: OKUL DÏPLOMASI BASIS FÜR ERFOLG: DER SCHULABSCHLUSS Partneriniz: Meslek danıømanlıæı Ihr Partner: Die Berufsberatung

2 Editörün Notu Editorial Sayın anne ve babalar, Bir çoæunuz, uzunca bir zamandan beri Almanya da yaøıyor ve çalıøıyorsunuz. Artık kendinizi burada evinizde hissediyorsunuz. Çocuklarınız Alman okullarına gidiyor ve mezun olduktan sonra bir meslek öærenip, bu ülkede çalıømak istiyorlar. Günümüzde bir iøyeri bulmak, iøsizlik tehlikesini önlemek ya da daha çabuk aømak için hala en önemli koøul, nitelikli bir meslek eæitimi almaktır; bu yalnızca Almanya da deæil, anavatanınızda da böyledir. Almanya da hangi mesleklerin öærenilip uygulanabileceæi, bunlar için hangi øartların yerine getirilmesi gerektiæi, staj yerlerinin nerelerde olduæu ve buralara nasıl müracaat edileceæi gibi hususlar pek çok kiøi için karmaøık. Çünkü mesleki olanakların çok çeøitlilik göstermesi nedeniyle, genel bir fikir edinmek çok kolay olmuyor. Böylece, mesleki geleceklerine doæru bir giriø yapmaları yani, gelecek için kalifikasyon edinmeleri için çocuklarınıza yardım etmek önemlidir. Herhangi bir resmi kalifikasyon olmaksızın, bilgi, geçici enformasyon ve yetilerin hakim olduæu bir toplumda mesleki olarak sürekli ayakta kalmak her gün biraz daha zorlaømaktadır. Bu nedenle çocuklarınızın öærenmeyi öærenmesi önemlidir. Avrupa bütünleøme süreci ve ekonominin uluslararası hale gelmesi baælamında çocuklarınız, dil ve kültür yetilerini köklü bir eæitim yarıøında geleceæin anahtar yetisi olarak kullanabilirler. Meslek danıømanlıæının bu dergisi, çocuklarınızın meslek seçimleriyle ilgili sorularınızı açıklamada yardımcı olmayı ve pratik açıklamalarla size bu konuda destek olmavı amaçlıyor. Tabii ki bununla, henüz tüm sorular cevaplanmıø olmuyor. Çalıøma dairesindeki meslek danıømanları, diæer sorulara açıklık getirilmesinde ve bir eæitim veri bulmada sizlere severek yardımcı olacaklardır. Deæerli Vatandaølarım, Florian Gerster Federal Çalıøma Dairesi Yönetim Kurulu Baøkanı 40 yılı aøan bir süredir Federal Almanya da yaøayan ve çalıøan birinci nesil vatandaølarımız, yavaø yavaø emeklilik dönemine girmektedirler. Böylece, halen çalıømakta olan ikinci nesle ilave olarak, üçüncü ve hatta dördüncü nesil Türkler çalıøma hayatına yönelmektedirler. Sonuç olarak, bugün Almanya da kalıcı ve yerleøik bir Türk toplumu gerçeæi daha da belirgin bir øekilde ortaya çıkmaktadır. Baøta Almanya olmak üzere, iøçilerimizin çalıøtıkları Batı Avrupa ülkelerinde bugün teknolojik geliømeler karøısında iø piyasasında daha fazla otomasyona yönelinmekte; niteliksiz elemanlara olan ihtiyaç azalmakta; diæer yandan meslek öærenmiø, kalifiye iøçilere yönelik talep her geçen gün artmaktadır. Alman iø piyasasıyla ilgili olarak yapılan araøtırmalar, 2010 yılına kadar basit iølerde çalıøanların sayısında 2 milyon dolayında bir azalma olacaæını, buna karøılık üst düzey kalifiye eleman sayısında, yaklaøık 3,5 milyon dolayında bir artıø olacaæını göstermektedir. Bu geliømeye paralel olarak, AB ülkeleri arasındaki serbest dolaøımın hız kazanması gibi son yıllarda meydana gelen siyasi ve ekonomik geliømeler, deyim yerinde ise, Almanya - da yaøayan vatandaølarımızın ekmeklerine yeni ortaklar getirmiøtir. Bu rekabet ortamında gençlerimizin iø hayatına girebilmeleri, anaokulundan baølayarak eæitimin her kademesinde iyi bir eæitim almalarına ve büyük ölçüde mesleki eæitim görmelerine baælı olmaktadırlar. Mesleki eæitim almamıø kiøiler, bugünkü øartlarda iøsiz kalmaya adeta mahkum olmaktadırlar. Nitekim, Almanya da iøsiz durumda olan vatandaølarımızın büyük kısmının vasıfsız oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, yüksek öæretime yönelmeyecek olan gençlerimiz, mutlaka mesleki eæitime dönmeli ve birer vasıf kazanmaya bakmalıdırlar. Eskilerin meslek ve zenaat için altın bilezik deyimini kullanmaları boøuna deæildir. Türk toplumunun eæitim sorunlarının çözümü için Devletimiz ciddi sorumluluklar üstlenmiø bulunmaktadır. Almanya genelinde Türkiye tarafından görevlendirilmiø bulunan 500 civarında öæretmenimizin verdikleri hizmete ek olarak, geniø kapsamlı bir Eæitim Eylem Planı ortak olarak uygulamaya konulmak üzere Alman makamlarına sunulmuøtur. Bu çabalara paralel olarak, Türk velilerin ve vatandaølarımızın örgütlenmeleri ve dayanıøma içinde sorunların üzerine gitmeleri de büyük önem taøımaktadır. Bu baælamda, Türk anne-babalara gençlerin meslek eæitimine aktif olarak katılımlarını saælamak ve onlara meslek eæitimine hazırlayıcı tedbirleri almakla görevli Çalıøma Dairelerinin meslek danıømanlarının sunduæu hizmetlerden azami ölçüde yararlanmalarını önermek istiyorum. Almanya da yaøayan Türk toplumu arasından, her alanda olduæu gibi, ekonomi ve ticaret alanında da baøarılı insanlar yetiømiøtir. Bu insanlarımızın sayısını daha da artırmalıyız. Türk iøadamları gösterdikleri angajmanla mesleki eæitim yerlerinin yaratılmasında önemli derecede katkıda bulunmaktadırlar. Alman resmi ve özel makamlarının Türk gençlerini mesleki eæitime teøvik etmek ve gerekli imkanları saælamak için etkili tedbirler aldıklarını memnuniyetle müøahade ediyorum. Bu baælamda velilerimize, gençlerimize, sivil toplum örgütleri ile iøadamlarımıza, Almanya daki Türk toplumunun geleceæi ve hak ettiæi mevkiye gelebilmesi için, meslek eæitimi dahil her düzeydeki eæitime birinci önceliæi vermeleri çaærısında bulunmak istiyorum. Bu vesileyle Almanya da yaøayan Türk toplumunun deæerli mensuplarına saælık, mutluluk ve baøarılar diliyorum. Osman Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Liebe Eltern, viele von Ihnen leben und arbeiten schon lange Zeit in Deutschland, und Sie fühlen sich hier zu Hause. Ihre Kinder besuchen die deutschen Schulen und möchten im Anschluss einen Beruf erlernen und auch hier arbeiten. Eine qualifizierte berufliche Ausbildung ist immer noch die beste Voraussetzung, einen Arbeitsplatz zu finden, der Gefahr von Arbeitslosigkeit vorzubeugen oder diese schneller zu überwinden und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ihrem Heimatland. Durch die Vielfältigkeit der beruflichen Möglichkeiten ist es für viele nicht ganz einfach zu überblicken, welche Berufe in Deutschland erlernt und ausgeübt werden können, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, wo es Ausbildungsplätze gibt und wie man sich dafür bewirbt. Es ist wichtig, Ihren Kindern zu helfen, damit sie den richtigen Zugang zu ihrer beruflichen Zukunft finden, d.h. sich für die Zukunft zu qualifizieren. Ohne jegliche formale Qualifizierung wird es in einer Gesellschaft des Wissens und der kurzlebigen Informationen und Kenntnisse immer schwieriger beruflich auf Dauer Fuß zu fassen. Es ist deshalb für Ihre Kinder wichtig das Lernen zu lernen. Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und der Internationalisierung der Wirtschaft können Ihre Kinder ihre Sprach- und Kulturkompetenzen als zukünftige Schlüsselkompetenzen im Wettbewerb um eine fundierte Ausbildung einsetzen. Diese Schrift der Berufsberatung will helfen, Ihre Fragen zur Berufswahl Ihrer Kinder zu klären und versucht mit praktischen Hinweisen, Sie dabei zu unterstützen. Dabei werden aber immer noch viele Fragen nicht beantwortet sein. Dafür steht Ihnen gerne Ihr Berufsberater oder Ihre Berufsberaterin im Arbeitsamt zur Klärung der Fragen bereit und hilft beim Finden eines Ausbildungsplatzes. Florian Gerster Vorsitzender des Vorstandes der Bundesanstalt für Arbeit Werte Bürger, die seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebenden und arbeitenden türkischen Bürger der ersten Generation kommen langsam in das Rentenalter. Zu der noch erwerbstätigen zweiten Generation kommen die Türken einer dritten und sogar auch einer vierten Generation hinzu. Das macht deutlich,dass die türkische Gemeinde in Deutschland auf Dauer bleiben wird. Durch die Entwicklung der Technik wird in den Ländern Westeuropas und besonders in Deutschland die Automatisierung vorangetrieben. Der Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften sinkt, die Nachfrage an ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräften hingegen steigt stetig an. Aus Studien über den deutschen Arbeitsmarkt geht hervor, dass die Anzahl von Arbeitskräften in einfachen Arbeitsprozessen bis zum Jahr 2010 um ca. 2 Millionen abnehmen und im Gegenzug die Anzahl von ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräften um ca. 3,5 Millionen zunehmen wird. Zudem hat die zunehmende Freizügigkeit innerhalb der Länder der Europäischen Union dazu geführt, dass unsere in Deutschland lebenden Bürger auf dem Arbeitsmarkt mit neuen Mitbewerbern konfrontiert sind. Um erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren zu können, müssen vor allem unsere Jugendlichen, schon mit dem Kindergarten beginnend, eine gute Bildung erhalten und eine berufliche Ausbildung durchlaufen und abschließen. In der heutigen Situation ist man ohne eine Berufsausbildung zur Arbeitslosigkeit quasi verurteilt. Daher sollten unsere Jugendlichen, wenn sie kein Hochschulstudium anstreben, unbedingt eine Berufsausbildung absolvieren und sich auf diesem Weg beruflich qualifizieren. Es hat seinen Grund, dass die Alten bei uns früher immer sagten: Beruf und Handwerk sind ein goldener Armreif. Auch im Hinblick auf den Integrationsprozess ist die Ausbildung ein wichtiger Faktor. Unser Staat hat große Anstrengungen unternommen, um die Bildungsprobleme der türkischen Bevölkerung zu lösen. Die Türkei hat zusätzlich zu den rund 500 Lehrern, die sie im ganzen Bundesgebiet mit einer Lehrtätigkeit beauftragt hat, den deutschen Stellen einen umfangreichen Bildungsaktionsplan zur Verbesserung der Situation im Bildungsbereich vorgelegt. Die gemeinsame Umsetzung dieses Planes ist vorgesehen. Es ist daneben jedoch auch wichtig, dass sich Eltern und Bürger organisieren und die existierenden Probleme gemeinsam angehen. In diesem Zusammenhang halte ich es für sinnvoll, dass die türkischen Eltern die Angebote und Dienstleistungen der Berufsberatung der Arbeitsämter ausschöpfen. In allen Bereichen, auch in Handel und Wirtschaft, gibt es erfolgreiche Menschen, die der in Deutschland lebenden türkischen Bevölkerung entstammen. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass es mehr werden. Die türkischen Unternehmer tragen durch ihr Engagement bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen zu dieser Entwicklung aktiv bei. An dieser Stelle möchte ich die türkischen Eltern, Jugendlichen, nichtstaatlichen Organisationen und Unternehmer dazu aufrufen, der Bildung auf allen Ebenen den Vorrang einzuräumen, damit die türkische Bevölkerung in Deutschland in Zukunft den verdienten Platz einnimmt. Bei dieser Gelegenheit wünsche ich den werten Angehörigen der türkischen Gemeinde in Deutschland Gesundheit, Glück und Erfolg. Osman Korutürk, Botschafter der Republik Türkei in Berlin 2 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

3 Ïçindekiler Inhalt Anne ve babalar ne yapabilir? Çocuklarınızın geleceæini 4 garanti altına almak Baøarıya götüren adımlar 6 Was können Eltern tun? Die Zukunft ihrer Kinder sichern 4 Schritte zum Erfolg 6 Eæitim baøarı getirir Diploma önemlidir 8 Yükselmenin baølangıcı 10 Karøılaøtırmalı olarak 12 meslek eæitimi Ïøyerinde meslek eæitimi 14 Okulda meslek eæitimi 16 Ausbildung bringt Erfolg Der Schulabschluss ist wichtig 8 Der Einstieg zum Aufstieg 10 Berufsausbildung im Vergleich 12 Betriebliche Berufsausbildung 14 Schulische Berufsausbildung 16 Meslekte baøarı Baøarılı bir yaøam 18 için öærenmek Kariyer oluøturmak 20 Meslek geliøtirme 22 eæitimine genel bakıø Erfolg im Beruf Lernen für ein erfolgreiches 18 Leben Die Karriere gestalten 20 Weiterbildung im Überblick 22 Meslek danıømanlıæı: Partneriniz Bilgi edinmek 24 Görüø almak 26 Karar vermek ve harekete 28 geçmek Baølangıç için yardımlar 30 Berufsberatung: Ihr Partner Informieren 24 Rat suchen 26 Entscheiden und aktiv werden 28 Starthilfen 30 Sizin görüøleriniz! 32 Ihre Meinung bitte! /2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 3

4 Anne ve babalar ne yapabilir? Çocuklarınızın geleceæini garanti altına almak Die Zukunft ihrer Kinder sichern Çocuklar, okul ve mesleklerine en iyi baølangıcı yapabilmek için anne ve babalarının görüølerine ve yardımlarına gereksinim duyarlar. Kinder brauchen den Rat und die Hilfe ihrer Eltern, damit ihr Einstieg in Schule und Beruf optimal verläuft. Özdemir Ailesi: Çocuklarımıza verebileceæimiz en iyi øey saælam bir meslek eæitimidir. Böylece hayatın üstesinden gelmede çok iyi bir çıkıø noktasına sahip olabileceklerdir. Familie Özdemir: Das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist eine solide Berufsausbildung. Damit haben sie eine sehr gute Ausgangsbasis, um sich im Leben zurecht zu finden. Önemli olanlar øunlardır: Kusursuz Almanca bilgisi Kusursuz Türkçe bilgisi Okula düzenli devam Ïyi toplumsal davranıø ve iliøki kurma yetisi Özellikle matematik, Almanca ve Ïngilizce den iyi notlar almak Ïyi yabancı dil bilgisi Okulu baøarıyla bitirmek Bir meslek eæitimini baøarıyla bitirmek Yaøam boyunca öærenmeye hazır olmak Yer ve iø deæiøtirmeye hazır olmak (mobil olmak ve esnek davranabilmek) Darauf kommt es an: Perfekte Deutschkenntnisse Perfekte Türkischkenntnisse Regelmäßiger Schulbesuch Gutes Sozialverhalten und Kontaktfähigkeit Gute Noten, vor allem in Mathematik, Deutsch und Englisch Gute Fremdsprachenkenntnisse Erfolgreicher Abschluss der Schule Erfolgreicher Abschluss einer Berufsausbildung Bereitschaft zum lebenslangen Lernen Bereitschaft zum Orts- und Arbeitswechsel (Mobilität und Flexibilität) 4 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

5 Was können Eltern tun? Güvence sunmak Bir meslek eæitimi kolda altın bir bilezik gibidir. Belli bir güvence sunar. Bir kriz anında en önce öærenimi olmayanlar iøten çıkartılır. Bu nedenle oæullarımın iyi bir eæitim almalarını arzu ediyorum. Ferrah Özdemir, 42 yaøında, Yaølı bakıcısı Sicherheit bieten Eine Berufsausbildung ist wie ein Armreif aus Gold. Sie bietet ein Stück Sicherheit. Ungelernte werden in Krisenzeiten als Erste entlassen. Deshalb wünsche ich mir, dass meine Söhne eine gute Ausbildung absolvieren. Ferrah Özdemir, 42 Jahre, Altenpflegerin Hareket alanı bırakmak Anne ve babalar çocuklarına, yetenek ve eæilimlerine uygun geliøme øansını tanımalıdır. Halil Özdemir, 52 yaøında, Tesviyeci Freiräume lassen Eltern müssen ihren Kindern die Chance geben, sich ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend zu entwickeln. Halil Özdemir, 52 Jahre, Blechschlosser Peøini bırakmamak Annem ve babam bana önüme hedefler koymamı ve bunları ısrarla takip etmemi söylediler. Bu bana çok yardımcı oldu. Bu nedenle bugün ne istediæimi çok iyi biliyorum. Olgun Özdemir, 21 yaøında, Duvarcı; usta ünvanını almak istiyor Am Ball bleiben Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich mir Ziele setzen muss und diese hartnäckig verfolgen soll. Das hat mir sehr geholfen. Deshalb weiß ich heute sehr genau, was ich will. Olgun Özdemir, 21 Jahre, Maurer; will seinen Meistertitel erwerben Anne babaya güvenebilmek Okuldan sonra belki aøçılık öæreneceæim. Annem ve babam doæru mesleæi seçmemde mutlaka yardımcı olacaklardır. Ergin Özdemir, 15 yaøında, çok amaçlı okul (Gesamtschule) öærencisi Auf Eltern bauen können Vielleicht lerne ich nach der Schule Koch. Meine Eltern werden mir auf jeden Fall dabei helfen, die richtige Berufswahl zu treffen. Ergin Özdemir, 15 Jahre, Schüler an der Gesamtschule 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 5

6 Anne ve babalar ne yapabilir? Baøarıya götüren adımlar Schritte zum Erfolg Okul ve meslekte baøarının yönü evde belirlenir. Berlin Türk Konsolosluæu, Çalıøma ve Sosyal Güvenlik Ataøesi Dr. Kemal Ramoælu, anne ve babaların mutlaka dikkat etmeleri gereken hususları ve çocuklarına nasıl yol gösterebileceklerini açıklıyor. Dr. Kemal Ramoælu nun önerileri Im Elternhaus werden die Weichen für den Erfolg in Schule und Beruf gestellt. Was Eltern unbedingt beachten sollten und wie sie ihre Kinder begleiten können, erklärt Dr. Kemal Ramoælu, Attaché für Arbeit und soziale Sicherheit bei der türkischen Botschaft in Berlin. TIPPS von Dr. Kemal Ramoælu Geleceæe yatırım Kalifiye bir okul diploması, bitirilmiø bir meslek eæitimi ve meslek geliøtirme eæitimi: Bunlar mesleki, kiøisel ve toplumsal baøarı için önemli etkenlerdir. Okul diploması ve meslek eæitimine sahip olmayan kimse, sürekli olarak iøsizliæin ve mali ve sosyal sorunların tehtidi altındadır. Çocuklarınızın okul ve mesleki geliøimlerini rastlantıya bırakmamalısınız. Her adım iyice düøünülmüø ve planlanmıø olmak zorundadır. Buna ne kadar erken baølarsanız, o kadar kalıcı baøarılar elde edebilirsiniz. Investition in die Zukunft Ein qualifizierter Schulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung und berufliche Weiterbildung: Das sind die entscheidenden Faktoren für den beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Erfolg. Wer keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung besitzt, ist dauerhaft von Arbeitslosigkeit sowie von finanziellen und sozialen Problemen bedroht. Die schulische und berufliche Entwicklung Ihrer Kinder sollten Sie nicht dem Zufall überlassen. Jeder Schritt muss gut durchdacht und geplant werden. Je früher Sie damit beginnen, desto nachhaltigere Erfolge können Sie erzielen. 6 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

7 Was können Eltern tun? Hiçbir øeyi rastlantıya bırakmayın Nichts dem Zufall überlassen Almancayı zamanında öærenmek: Örneæin çocuk yuvasına giderek ve aynı yaøtaki Alman çocuklarla arkadaølık kurarak. Sosyal iliøkileri desteklemek: Örneæin spor ya da müzik derneklerine üye olarak. Öærenme hevesini desteklemek: Örneæin ev ödevlerini birlikte yaparak ve okuldaki baøarı ve sorunlar üzerine konuøarak. Zayıf olunan derslerde yardımcı olmak: Örneæin destekleyici ek derslere katılarak. Varolan yetileri desteklemek: Örneæin ana dili derslerine düzenli olarak katılıp Türkçe yi kusursuz öærenerek. Bir iøi sonuna kadar sürdürmeyi ve istekli çalıømayı desteklemek: Örneæin iyi okul ve meslek diplomaları alınması yolunda heveslendirici olarak. Meslek seçiminde yardımcı olmak: Örneæin Çalıøma Dairesi nin meslek danıømanlıæına randevu alıp birlikte giderek. Meslek danıømanları, çocuklarınızın eæilimleri ve yeteneklerine uyan meslekleri bulmakta yardımcı oluyorlar. Rechtzeitiges Erlernen der deutschen Sprache, zum Beispiel durch den Besuch eines Kindergartens und den Kontakt zu gleichaltrigen deutschen Kindern. Förderung des sozialen Verhaltens, zum Beispiel durch die Mitgliedschaft in Sport- und/ oder Musikvereinen. Förderung der Lernmotivation, zum Beispiel durch intensive Hausaufgabenbetreuung und Gespräche über schulische Erfolge und Probleme. Hilfestellung bei schwachen Leistungen, zum Beispiel durch Teilnahme am zusätzlichen Förderunterricht. Förderung vorhandener Fähigkeiten, wie zum Beispiel das perfekte Erlernen der türkischen Sprache durch regelmäßige Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht. Förderung des Durchhaltevermögens und der Leistungsbereitschaft, zum Beispiel durch Ansporn zu guten Schul- und Berufsabschlüssen. Hilfestellung bei der Berufswahl, zum Beispiel durch gemeinsame Termine bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes: Die Berufsberater helfen dabei, den Beruf zu finden, der den Neigungen und Fähigkeiten Ihrer Kinder entspricht. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 7

8 Okul eæitimi Diploma önemlidir Der Schulabschluss ist wichtig Diploma almak için çaba gösterenler eæitim ve meslekte daha iyi baølangıç øartlarına sahip olurlar. Ïyi notlar ve kalifiye diplomalar eæitim yeri ararken avantaj saælarlar. Wer sich beim Schulabschluss anstrengt, hat bessere Startbedingungen in Ausbildung und Beruf. Gute Noten und qualifizierte Abschlüsse bringen Vorteile bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Fatma nın en sevdiæi dersler matematik ve kimya. Bu derslerin notları karnesinde her zaman ikidir. Yalnızca Almanca ile bazen sorunu oluyor. Fatma, bunun tek çaresinin, çalıømak, çalıømak ve yine çalıømak olduæunu biliyor; daha iyi oluncaya kadar. Fatmas Lieblingsfächer sind Mathe und Chemie. Da hat sie immer lauter Zweien im Zeugnis. Nur mit Deutsch hat sie manchmal Probleme. Fatma weiß, da hilft nur eines: Üben, üben und nochmals üben bis es besser klappt. Bir temel okul diploması almak için, bir temel okulun ya da çok amaçlı okulun 9. sınıfını baøarıyla bitirmek gerekir. Bununla, bir iøyerinde örneæin iskele kurucusu ya da satıcılık mesleæi eæitimine baølanabilir. Aynı zamanda, orta eæitim diploması almak için bir üst okula devam etmek mümkündür. Einen Hauptschulabschluss erreicht, wer die 9. Klasse an einer Hauptschule oder Gesamtschule erfolgreich abschließt. Damit kann eine betriebliche Berufsausbildung begonnen werden, zum Beispiel als Gerüstbauer/in oder als Verkäufer/in. Ebenfalls möglich: Der Besuch einer weiterführenden Schule zum Nachholen eines Mittleren Schulabschlusses. Ïyi notlar eæitim yeri ararken kapıları daha rahat açarlar. Personel müdürleri baøvuranın çalıøma yetisini tespit etmek için özellikle Almanca, yabancı dil ve matematik notlarına dikkat ediyorlar. Gute Noten öffnen leichter die Türen bei der Ausbildungsplatzsuche. Um die Leistungsfähigkeit der Bewerber festzustellen, achten Personalchefs besonders auf die Noten in Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik. 8 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

9 Schulausbildung Bir orta eæitim diploması almak için, bir orta okulun, lisenin ya da çok amaçlı okulun (10. sınıfı olan bazı temel okullarda da mümkün) 10. sınıfını baøarıyla bitirmek gerekir. Bununla iøyerinde ya da okulda meslek eæitimine baølanabilir (örneæin mekatroniker ya da yabancı dil sekreteri olarak). Aynı zamanda, eæer diplomayla lise üst basamaæına devam hakkı kazanıldıysa, yüksek okullara genel giriø hakkını kazanmak için bir üst okula devam etmek de mümkündür. Einen Mittleren Schulabschluss erwirbt, wer die 10. Klasse der Realschule, des Gymnasiums oder der Gesamtschule (auch an einigen Hauptschulen mit 10. Klasse möglich) erfolgreich beendet. Damit kann eine betriebliche oder eine schulische Berufsausbildung (zum Beispiel als Mechatroniker/in oder Fremdsprachensekretär/in) begonnen werden. Ebenfalls möglich: Der Besuch einer weiterführenden Schule zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife, wenn mit dem Abschlusszeugnis die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben wurde. Mehmet düzenli olarak ana dil derslerine katılıyor. Gerçi kusursuz Türkçe konuøuyor ama, okulda hatasız Türkçe yazmayı da öæreniyor. Daha sonra iø ararken bu ona artı puan kazandıracak. Mehmet besucht regelmäßig den muttersprachlichen Unterricht. Zwar spricht er perfekt Türkisch, doch in der Schule lernt er auch fehlerfrei auf Türkisch zu schreiben. Bei der späteren Jobsuche bringt ihm das Pluspunkte. Yüksek okullara genel giriø hakkı kazanmak için, lisenin ya da çok amaçlı okulun 13. sınıfını baøarıyla bitirmek gerekir. Bununla, örneæin bir üniversitede, meslek yüksek okulunda ya da meslek akademisinde bir eæitime baølanabilir. Aynı zamanda, özellikle çekici bir meslekte, örneæin biliøim uzmanı olarak bir meslek eæitimi almak mümkündür. Die Allgemeine Hochschulreife erwirbt, wer die 13. Klasse des Gymnasiums oder der Gesamtschule erfolgreich beendet. Damit kann ein Studium, zum Beispiel an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie, begonnen werden. Ebenfalls möglich: Die Aufnahme einer Berufsausbildung in besonders attraktiven Berufen, wie zum Beispiel als Fachinformatiker/in. Diploma yok Ne yapmalı? Eæer çocuæunuz okul diplomasını almayı baøaramadıysa, bu bir felaket deæil. Okul diplomasını sonradan alma olanaæı her zaman vardır (sayfa 30/31 e de bakınız). Duruma göre kötü bir okul diplomasıyla da bir eæitim yeri bulunabilir, çünkü iøverenler motivasyona ve hazır olup olmadıæınıza da dikkat ediyorlar. Ama çabuk hareket edin! Diploma olmadan bir eæitim yeri bulma øansınız çok az. Meslek danıømanlıæı size yardımcı oluyor. Kein Schulabschluss Was tun? Es ist keine Katastrophe, wenn Ihr Kind auf Anhieb den Schulabschluss nicht schafft. Es besteht immer die Möglichkeit, einen Schulabschluss nachzuholen (siehe auch Seiten 30/31). Und auch mit einem schlechten Schulabschluss kann man unter Umständen einen Ausbildungsplatz bekommen, da Arbeitgeber auch auf Motivation und Bereitschaft achten. Doch handeln Sie schnell! Ohne Abschluss sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz gering. Die Berufsberatung hilft Ihnen weiter. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 9

10 Okul eæitimi Yükselmenin baølangıcı Der Einstieg zum Aufstieg Adım adım ilerlemek: Her okul diploması, yükselmeyi saælayan mükemmel bir temel olabilir. Örneæin bir üst okula devam ederek ya da bir meslek eæitimine baølanarak. Schritt für Schritt weiter kommen: Auf jeden Schulabschluss kann man prima aufbauen. Zum Beispiel durch den Besuch einer weiterführenden Schule oder den Start einer Berufsausbildung. Ticari temel eæitim: Mesleki geliømenin devamı için çok yönlü olanaklar sunar. Kaufmännische Grundausbildung: Eröffnet vielfältige Möglichkeiten für die weitere berufliche Entwicklung. Örnek: Orta eæitim diploması Yüksek ticaret okulu Yüksek okullara giriø hakkı Kıymet, orta eæitim diplomasını cebine koymuø; matematik ve Ïngilizce den en iyi notları alarak. Øimdi, öæretim planında öncelikli olarak ticaret derslerinin ve yabancı dillerin bulunduæu yüksek ticaret okuluna gidiyor. Yüksek ticaret okulunun diploması (iki yıl sonra) ona, iktisat ve yönetim alanında bir eæitim yeri için en iyi øans kapılarını açacak. Bu alanlarda, ticaret bilgisi olan adaylar daha çok tercih ediliyorlar. Baøka bir avantaj: Ticaret okulu diploması artı meslek eæitimiyle Kıymet, meslek yüksek okullarına giriø hakkını (Fachabitur) elde edebilir. Beispiel: Mittlerer Schulabschluss Höhere Handelsschule Hochschulreife Ihren Mittleren Schulabschluss hat Kiymet sicher in der Tasche. Mit Bestnoten in Mathematik und Englisch. Jetzt geht sie zur Höheren Handelsschule, wo vor allem kaufmännische Fächer und Fremdsprachen auf dem Lehrplan stehen. Das Abschlusszeugnis der Höheren Handelsschule (nach zwei Jahren) eröffnet ihr beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz in Wirtschaft und Verwaltung. Bewerber mit kaufmännischen Kenntnissen werden dort sehr gerne genommen. Ein weiterer Vorteil: Mit Handelsschulabschluss plus Berufsausbildung kann Kiymet auch noch die Fachhochschulreife (Fachabitur) erwerben. Okul diplomalarının tanınması Türk okul diplomalarının Almanya da tanınmasında, ilgili eyaletin Eæitim Bakanlıkları görevlidir. Adresler, internette øu adres altında bulunabilir: Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Baøkonsoloslukları, Çalıøma ve Eæitim dairelerinden de bilgi alınabilir. Bunların adreslerini, altında bulabilirsiniz. Schulabschlüsse anerkennen Für die Anerkennung türkischer Schulabschlüsse in Deutschland sind die Kultusministerien des jeweiligen Bundeslandes zuständig. Die Adressen gibt es im Internet unter: Auskunft erteilen auch die Arbeits- und Erziehungsabteilungen der türkischen Generalkonsulate. Deren Adressen sind im Internet abrufbar unter: 10 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

11 Schulausbildung Örnek: Temel eæitim okulu diploması Meslek eæitimi artı orta eæitim diploması Mustafa, her durumdan en iyiyi yaratmayı düøünüyor. Bu nedenle eski temel eæitim okulu öærencisi, øimdi gündüzleri çatı kaplamacısı dalında iøyerinde eæitimini sürdürüyor ve akøamları akøam orta okuluna devam ediyor. Görevini baøarırsa, iki yıl içinde orta eæitim diplomasını ve üç yıl içinde çatı kaplamacısı kalfalık sertifikasını cebine koyacak. Birkaç yıllık meslek deneyiminden sonra Mustafa, daha sonra bir meslek okuluna devam edebilir ve oradan devlet onaylı tekniker diploması alabilir ya da ustalık eæitimini yapabilir. Beispiel: Hauptschulabschluss Berufsausbildung plus Mittlerer Schulabschluss Mustafa hält viel davon, das Beste aus jeder Situation herauszuholen. Deshalb absolviert der ehemalige Hauptschüler jetzt tagsüber eine betriebliche Ausbildung zum Dachdecker und besucht abends die Abendrealschule. Hält er das Pensum durch, hat er in zwei Jahren seinen Mittleren Schulabschluss und in drei Jahren seinen Dachdeckergesellenbrief in der Tasche. Mit ein paar Jahren Berufserfahrung kann Mustafa später dann noch eine Fachschule besuchen und dort einen Abschluss als staatlich geprüfter Techniker erwerben oder seinen Meister machen. Orta eæitim diploması: Hemen her zaman, okulda meslek eæitimi adayları için ön øart. Mittlerer Schulabschluss: Fast immer Bedingung für Bewerber einer schulischen Berufsausbildung. Örnek: Yüksek okullara genel giriø hakkı Meslek eæitimi artı iktisadi ek kalifikasyon Lise mezunu Nurgül önemli bir karar verecek: Bir üniversitede ya da meslek akademisinde hemen iøletme ekonomisi eæitimine mi baølasın yoksa daha iyisi önce iøyerinde meslek eæitimini mi tamamlasın? Kendisi çok hırslı ve en kısa yoldan kariyer yapmak istiyor. Ayrıca Nurgül ün el becerileri çok iyi. Ama, aynı zamanda ekonomi sorunlarıyla da ilgileniyor. Meslek danıømanlıæı ona ilginç bir çözüm öneriyor. Nurgül zanaat alanında lise mezunları için özel bir eæitime katılabiliyor: Alet yapımcılıæı dalındaki normal meslek eæitiminin yanısıra, iøletme ekonomisi ya da ekonomik Ïngilizce gibi derslerin okutulduæu zanaat alanında iøletme asistanlıæı eæitimi alıyor. Beispiel: Allgemeine Hochschulreife Berufsausbildung plus wirtschaftliche Zusatzqualifikation Abiturientin Nurgül steht vor einer wichtigen Entscheidung: Soll sie sofort ein Betriebswirtschaftsstudium an einer Universität oder Berufsakademie beginnen oder lieber erst eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren? Sie ist sehr ehrgeizig und will auf schnellstem Wege Karriere machen. Zudem ist sie sehr praktisch veranlagt, interessiert sich aber ebenso für Wirtschaftsfragen. Die Berufsberatung bietet ihr eine interessante Lösung an. Nurgül kann an einer Sonderausbildung für Abiturienten im Handwerk teilnehmen: Parallel zur ganz normalen Berufsausbildung als Werkzeugmacherin absolviert sie gleichzeitig eine Ausbildung zur Betriebsassistentin im Handwerk, wo Fächer wie Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsenglisch gelehrt werden. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 11

12 Meslek eæitimi Karøılaøtırma Okulda mı yoksa iøyerinde mi meslek eæitimi? Almanya da iki biçim de var. Karar, meslek amacına ve okul diplomasına baælı. Ïøyerinde meslek eæitimi Im Vergleich Schulische oder betriebliche Berufsausbildung? In Deutschland gibt es beide Formen. Die Entscheidung hängt vom Berufsziel und vom Schulabschluss ab. Betriebliche Berufsausbildung Ne? Yaklaøık 400 meslek, dual sistemde (iøyeri ve meslek okulu) öæretiliyor (Sayfa 14/15 e de bakın). Was? Fast 400 Berufe werden im Dualen System (Betrieb und Berufsschule) ausgebildet (siehe auch Seiten 14/15). Daha çok bilgi: BERUFEnet üzerinden Eæitim ve çalıøma alanı tanımlamaları bilgi bankası. Internette: Mehr Infos: Über BERUFEnet Die Datenbank für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen im Internet: Ne bekleniyor Süre: Nerede? Baøvuru nereye? Haklar Yasal olarak belli bir diploma belirtilmiyor. Ama iøyerlerinin özel beklentileri var. Baøvurmadan önce meslek danıømanına sorun! Mesleæe göre 2 3 yıl Iøyerinde (Haftada 3 4 gün) ve meslek okulu (Haftada 1 2 gün ya da blok halinde ders) Doærudan iøyerine. Güncel eæitim teklifleri, örneæin asis (Ausbildungs-Stellen-Informations-Service) üzerinden: Ïnternette: Iøyeriyle eæitim anlaøması (yazılı): çalıøma zamanlarında yasal düzenlemelerle, sigorta güvencesi (hastalık, iøsizlik ve emeklilik için) ve eæitim ödeneæi Gesetzlich kein bestimmter Schulabschluss vorge- schrieben. Betriebe haben jedoch spezielle Erwartungen. Vor Bewerbung Berufsberater fragen! Was wird erwartet? Dauer: Je nach Beruf 2 3 Jahre Wo? In Betrieb (3 4 Tage die Woche) und Berufsschule (1 2 Tage pro Woche oder Unterricht in zeitlichen Blöcken) Wo bewerben? Rechte Direkt beim Betrieb. Aktuelle Ausbildungsangebote zum Beispiel über asis (Ausbildungs-Stellen-Informations-Service) im Internet: Ausbildungsvertrag mit dem Betrieb (schriftlich): mit gesetzlichen Regelungen über Arbeitszeiten, Versicherungsschutz (bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Rente) und Ausbildungsvergütung Diploma Tanınmıø meslek diploması: Yetkili odada (örneæin Sanayi ve Ticaret Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası) devlet bitirme sınavından sonra Abschluss Anerkannter Berufsabschluss: nach einer staatlichen Abschlussprüfung bei der zuständigen Kammer (z. B. Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer) Ücret Alınmaz Kosten Keine Deneyimli ustalar eæitim görenlere yol gösterirler ve öærenimin baøarılı olması için özen gösterirler. Erfahrene Meister betreuen die Auszubildenden und achten sorgsam auf einen guten Lernerfolg. Matematik ve Almanca da hevesli ve baøarılı olmak, firma øefleri üzerinde etkili olur. Engagement und gute Leistungen in Mathe und Deutsch kommen bei Firmenchefs gut an. 12 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

13 Berufsausbildung Okulda meslek eæitimi Schulische Berufsausbildung Ne? Daha çok bilgi: Ne bekleniyor Süre: Bazı meslekler yalnızca okulda (devlet ya da özel) öærenilebilir: Örneæin sosyal, bakıcılık ya da teknik alanlarda (Sayfa 16/17 ye de bakın). KURS üzerinden Eæitim ve meslek geliøtirme eæitimi bilgi bankası. Internette: Genellikle orta eæitim diploması, sık olarak en düøük yaø (17 ya da 18), bazı mesleklerde ön staj. Baøvurmadan okulla ve meslek danıømanıyla görüøün! Mesleæe göre / 2 yıl Was? Mehr Infos: Was wird erwartet? Einige Berufe kann man nur an einer Schule (staatlich oder privat) erlernen: zum Beispiel Berufe im sozialen, pflegerischen oder technischen Bereich (siehe auch Seiten 16/17). Über KURS Die Datenbank für Aus- und Weiterbildung. Im Internet: Meist Mittlerer Schulabschluss, oft ein Mindestalter (17 oder 18 Jahre), in einigen Berufen ein Vorpraktikum. Vor Bewerbung mit der Schule und dem Berufsberater klären! Nerede? Baøvuru nereye? Okulda meslek eæitimi, stajla kısmen de yıl tanınmasıyla doldurulur. Yerinden bilgi alın! Doærudan okula. Adresler, örneæin KURS üzerinden Dauer: Wo? Je nach Beruf / 2 Jahre Die schulische Berufsausbildung wird ergänzt durch Praktika, teilweise auch durch ein Anerkennungsjahr. Jeweils vor Ort informieren! Haklar Diploma Okulla eæitim anlaøması (yazılı): anlaøma öncesi meslek danıømanına sorun; örneæin, söz konusu olan devlet tarafından tanınan bir eæitim mi; iøsizlik, emeklilik ve hastalık sigortası yoktur; kural olarak eæitim ödeneæi bulunmaz Tanınmıø meslek diploması: devlet tarafından tanınan, eyalet bünyesinde yapılan bitirme sınavı Wo bewerben? Rechte Direkt bei der Schule. Adressen zum Beispiel über KURS Ausbildungsvertrag mit der Schule (schriftlich); Vor Vertragsabschluss Berufsberatung fragen, z.b., ob es sich um eine staatlich anerkannte Ausbildung handelt; keine Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung; in der Regel keine Ausbildungsvergütung Ücret Özel okullarda genel olarak okul ücreti ödenmek zorundadır. Abschluss Anerkannter Berufsabschluss: nach einer staatlich anerkannten, länderbezogenen Abschlussprüfung Kosten An Privatschulen muss in der Regel Schulgeld gezahlt werden. Okulda meslek eæitiminde de pratik uygulamalar az deæildir. Bunu, çoæunlukla pratik deneyimleri olan öæretim kadrosu saælar. Auch in der schulischen Berufsausbildung kommt die Praxis nicht zu kurz. Dafür sorgen die Lehrkräfte, die meistens auch praktische Erfahrungen mitbringen. Bazı meslek eæitimleri okullar ve iøyerleri tarafından teklif edilir. Mümkün olan en iyi eæitim øeklinin bulunması için, önceden meslek danıømanlıæına sorun. Einige Berufsausbildungen werden von Schulen und von Betrieben angeboten. Vorher die Berufsberatung fragen damit man die optimale Ausbildungsform findet. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 13

14 Meslek eæitimi Ïøyerinde meslek eæitimi Betriebliche Berufsausbildung Ïlk meslek eæitimi gerekli bir önkoøuldur: Mesleki gelecek bunun üzerinde güvenceye alınır. Die berufliche Erstausbildung ist eine notwendige Voraussetzung: Auf dieser Basis kann die berufliche Zukunft gesichert werden. Bilgi ve telekomünikasyon hizmetlileri, sistemli ve çözümsel düøünceye özel bir eæilim göstermeli, orta eæitim diplomaları olmalı ve Almanca, matematik ve Ïngilizce den aldıkları not en az üç olmalıdır. Informations- und Telekommunikationssystemkaufleute sollten eine ausgeprägte Neigung zum systematischen und analytischen Denken zeigen sowie einen Mittleren Schulabschluss und mindestens eine Drei in Deutsch, Mathematik und Englisch mitbringen. IT-Sistem hizmetlileri çoæunlukla telekomünikasyon øirketleriyle sistem ve software firmalarında çalıøırlar. Müøteriye özel IT-sistemlerinin tasarımı ve satıøında uzman kiøi olarak, bunların teknik gerçekleøtirmesini planlar, soft ve hardware olarak fiyatları hesaplar ve eæitimler düzenlerler. Bunların hepsini 3 yıllık meslek eæitimi sırasında öærenirler. Eæitim ödeneæi øu sıralar aylık 604 ile 704 Euro arasındadır (yer ve eæitim yılına baælı olarak). Daha fazla bilgi: BIZ (Blätter zur Berufskunde 1-IX B 420, BIZ-Film ve Bilgisayar); Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.v., Telefon 0 69/ , Internet: IT-Systemkaufleute arbeiten meistens bei Telekommunikationsfirmen und System- und Softwarehäusern. Als Fachleute für die Konzeption und den Verkauf kundenspezifischer IT-Systeme planen sie deren technische Umsetzung, kalkulieren die Preise für die Soft- und Hardware und führen Schulungen durch. Das alles lernen sie während einer 3-jährigen Berufsausbildung. Das Ausbildungsentgelt liegt monatlich derzeit zwischen R 604 und R 704 (abhängig von Ort und Ausbildungsjahr). Mehr Infos: Im BIZ (Blätter zur Berufskunde 1-IX B 420, BIZ-Film und Computer); beim Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.v., Telefon 0 69/ , Internet: Yalnızca teknik bilgi yeterli deæildir. IT-Sistem hizmetlileri, sürekli müøterilerinin gereksinimlerine yetiøebilmek ve gerçekleøtirebilmek için yaratıcı ve esnek olmak zorundadırlar. Technisches Wissen alleine reicht nicht aus. IT-Systemkaufleute müssen kreativ und flexibel sein, um stets die Bedürfnisse ihrer Kunden erfassen und umsetzen zu können. 14 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

15 Berufsausbildung Evinden uzakta bir yerde eæitim alan kimse, meslek eæitim yardımı alabilir. Meslek danıømanlıæı sizi bilgilendiriyor. Wer eine Ausbildung fernab des Elternhauses macht, kann Berufsausbildungsbeihilfe erhalten. Die Berufsberatung berät Sie. Marangoz adayları iyi bir üç boyutlu tasarım yetisi, saælam temel hesap bilgisi ve en az bir temel eæitim okulu diploması göstermelidirler. Teknik resim becerisi ve titiz çalıøma yetisi artı puan kazandırır. Angehende Tischler/innen sollten ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, sichere Kenntnisse der Grundrechenarten und mindestens einen Hauptschulabschluss vorweisen. Pluspunkte bringen Fertigkeiten im Technischen Zeichnen und die Fähigkeit, präzise zu arbeiten. Marangozlar genel olarak inøaat ve mobilya doæramasında ya da pencere ve iç döøemede çalıøıyor; tek tek ya da seri olarak, aæaç ve aæaç malzemelerinden mobilya üretiyor; fuar, büro ve dükkan donanımlarının imalat ve montajını ve çatı katı inøaatı yapıyor; bazen mobilya restore ediyorlar. Øu an aylık 311 ile 566 Euro arasında (yer ve eæitim yılına baælı olarak) ödeme yapılan eæitim 3 yıl sürüyor. Daha fazla bilgi: BIZ (Blätter zur Berufskunde: 1-III C 101, Film ve BIZ-Bilgisayar); Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Ïnternet: Tischler/innen arbeiten zumeist in Bau- und Möbelschreinereien oder Fenster- und Innenausbaubetrieben. Sie stellen in Einzel- oder Serienfertigung Möbel aus Holz und Holzwerkstoffen her. Sie fertigen und montieren Messe-, Büro- und Ladeneinrichtungen und bauen Dachgeschosse aus. Manchmal restaurieren sie auch Möbel. 3 Jahre dauert die Ausbildung, für die es monatlich derzeit zwischen R 311 und R 566 gibt (abhängig von Ort und Ausbildungsjahr). Mehr Infos: Im BIZ (Blätter zur Berufskunde: 1-III C 101, Film und BIZ-Computer); beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), im Internet unter: Dual Sistem: Çifte øans Dual meslek eæitiminde, iøyerinde eæitimle meslek okulu birbirini tamamlar. Ïøyerlerinde eæitim uygulamaya dönüktür; meslek okulunda uzmanlaøılan dalda teori dersleri verilir, bu da mükemmel bir bileøimdir. Mezunlar, bu temel yapı üzerine kariyer yapabilir, kendi iølerini kurabilir (ustalık sınavını baøardıktan sonra) ve iøsizlikten daha iyi korunmuø olurlar. Duales System: Doppelte Chancen Bei der dualen Berufsausbildung wird die betriebliche Ausbildung durch die Berufsschule ergänzt. Die Ausbildung in Betrieben ist praxisorientiert und in der Berufsschule fachtheoretisch eine ideale Kombination. Auf dieser Grundlage können die Absolventen Karriere machen, ein eigenes Unternehmen gründen (nach erfolgreicher Meisterprüfung) und sind besser vor Arbeitslosigkeit geschützt. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 15

16 Meslek eæitimi Okulda meslek eæitimi Schulische Berufsausbildung Bazı meslekler yalnızca okulda öærenilir. Ama burada da geçerli olan øudur: Uzmanlaøılan dalda teori dersleri ve mesleki uygulamalı eæitim birlikte verilir. Einige Berufe werden nur an einer Schule ausgebildet. Doch auch hier gilt: Fachtheoretischer Unterricht und berufspraktische Ausbildung finden Hand in Hand statt. Kimya teknik asistanları fen bilimlerinde iyi olmak ve uzun süren görevler için sabırlı olmak zorundadırlar. Orta eæitim diploması en düøük önkoøuldur. Hatta bazı okullar kimya, matematik ve fizik dallarındaki yüksek standart dolayısıyla lise diploması istiyorlar. Chemisch-technische Assistenten/ Assistentinnen müssen fit in Naturwissenschaften sein und Geduld für langwierige Tätigkeiten mitbringen. Ein Mittlerer Schulabschluss ist Mindestvoraussetzung. Einige Schulen verlangen wegen der hohen Anforderungen in Chemie, Mathe und Physik sogar das Abitur. Kimya teknik asistanları genellikle kimya ve ilaç sanayiinin laboratuarlarında, tıp araøtırmalarında ve yüksek okullarda çalıøıyor; deneyleri çözümlüyor, deneyler için gereken kimyevi maddeleri hazırlıyor ve düzenekleri ve aygıtları bekliyorlar. Eæitim görenler pratik deneyimlerini, 2 ile 4 yıl arasında süren eæitimin önemli bir parçası olan iøyerinde staj çerçevesinde ediniyorlar. Daha fazla bilgi: BIZ (Blätter zur Berufskunde: 2-I D 10; BIZ-Bilgisayar); Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Telefon 0 69/ , Ïnternet: (iø borsasıyla). Chemisch-technische Assistenten/ Assistentinnen arbeiten meistens in Laboratorien der Chemie- und Pharmaindustrie, in der medizinischen Forschung und an Hochschulen. Sie analysieren Proben, stellen die für die Versuche erforderlichen Chemikalien zusammen und warten die Apparaturen und Anlagen. Den Praxisbezug erhalten die Auszubildenden im Rahmen von Betriebspraktika, die wichtiger Bestandteil der 2 bis 4 Jahre dauernden Ausbildung sind. Mehr Infos: Im BIZ (Blätter zur Berufskunde: 2-I D 10; BIZ-Computer); bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Telefon 0 69/ , Internet: (mit Stellenbörse). Meslek dal okullarında eæitim, çoæunlukla araøtırma kurumlarında ya da resmi mercilerde yapılan staj ile tamamlanır. Die Ausbildung an den Berufsfachschulen wird durch Praktika ergänzt, die zumeist in Forschungsinstituten oder bei Behörden stattfinden. 16 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

17 Berufsausbildung Logopedistler, dil bozuklukları olan insanlara yardım etmek için çok sabırlı olmalıdırlar. Ïçsel denge ve büyük bir hissetme yetisi bu sorumluluk dolu meslek için vazgeçilmez unsurlardır. Bir çok okul bu dal için orta eæitim diploması isterken, bazıları da 3 ile 12 ay arasında bir ön staj istiyor. Logopäden/innen brauchen viel Geduld, um Menschen mit Sprachproblemen helfen zu können. Innere Ausgeglichenheit und ein großes Einfühlungsvermögen sind unabdingbar für diesen verantwortungsvollen Beruf. Die meisten Schulen erwarten zudem einen Mittleren Schulabschluss; manche auch ein Vorpraktikum von 3 bis 12 Monaten. Logopedistler doktorun talimatnamesine göre, dil geliøim bozukluæu olan ya da baøka tür ses, dil ve konuøma bozuklukları olan hastaları muayene ederler. Logopedistler kendi sorumluluklarında iyileøtirici tedavi tasarımları hazırlar ve bunları uygularlar; hastaları ve yakınlarını rehabilitasyon önlemleri üzerine bilgilendirirler. Çalıøma yerleri genellikle hastaneler, logopedik muayenehaneler ve çocuk yuvalarıdır. Daha fazla bilgi: BIZ (Blätter zur Berufskunde: 2-II A 25, BIZ-Bilgisayar ve Film); Deutschen Bundesverband für Logopädie e.v. (dbl), Telefon / , Ïnternet: Logopäden/ Logopädinnen untersuchen nach ärztlicher Verordnung Patienten und Patientinnen mit gestörter Sprachentwicklung oder anderen Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen. Sie arbeiten selbstständig therapeutische Behandlungskonzepte aus und führen diese durch. Sie informieren die Patienten und deren Angehörige über Rehabilitationsmaßnahmen. Ihr Arbeitsplatz sind meistens Krankenhäuser, logopädische Praxen oder Kinderheime. Mehr Infos: Im BIZ (Blätter zur Berufskunde: 2-II A 25, BIZ-Computer und Film); beim Deutschen Bundesverband für Logopädie e.v., (dbl), Telefon / , Internet: Logopedistlerin günümüzde iøleri çok yoæundur. Meslek eæitiminin tamamlanmasından sonra örneæin, ses bozukluklarının tedavisi, çocuk dil bozuklukları ya da nefes terapisi konularında uzmanlaøabilirler. Logopäden/innen haben heutzutage viel zu tun. Nach abgeschlossener Berufsausbildung können sie sich zum Beispiel auf die Behandlung von Stimmstörungen, kindlichen Sprachstörungen oder auf Atemtherapie spezialisieren. Okullu iøyerinde eæitim Okullara belirli baøvuru tarihleri vardır. Bunu zamanında öærenin! Uzun bir bekleme süresine engel olabilirsiniz. Schulische Berufsausbildung Die Schulen haben feste Anmeldefristen. Erkundigen Sie sich frühzeitig danach! So können Sie lange Wartezeiten vermeiden. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 17

18 Meslekte baøarı Baøarılı bir yaøam için öærenmek Lernen für ein erfolgreiches Leben Adalet Sal, makina yapımı teknisyeni, hedefe yönelikliæi ve istediæini kabul ettirme yetisiyle øimdiye dek amaçladıæı herøeye ulaøtı. 33 yaøındaki Adalet, serbest meslek sahibi bir konstrüktör olarak, Köln deki Ford Fabrikaları gibi büyük müøteriler için çalıøıyor. Adalet Sal, Maschinenbautechnikerin, hat bisher alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat mit Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Als selbstständige Konstrukteurin arbeitet die 33-Jährige für Großkunden, wie die Ford-Werke in Köln. Zorlukları göæüslemek gerekir, onlardan kaçmak deæil. Herausforderungen muss man annehmen, nicht davor weglaufen. 18 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

19 Erfolg im Beruf Adalet Sal, erkekler arasında tek kadin olmaya artık alıøtı. Ayakta kalmayı öærendim. Bunu baøarınca erkekler dünyasında bir kadın olarak kabul de ediliyorsunuz. Die einzige Frau unter Männern zu sein daran hat sich Adalet Sal inzwischen gewöhnt. Ich habe gelernt, mich zu behaupten. Wenn einem das gelingt, wird man als Frau in einer Männerwelt auch akzeptiert. Okul ve meslekte baølangıç Adalet Sal için zordu. Yedi yaøında Almanya ya geldi, dokuz yaøındayken babası vefat etti ve 17 yaøında evlendirildi. Eski temel eæitim okulu öærencisi, Klöckner-Möller firması kendisine sabit bir iø anlaøması önerinceye dek, yaklaøık iki yıl boyunca deæiøik fabrikalarda geçici olarak çalıøtı. O zamanki montaj yardımcısı Adalet bu öneriyi, üretimde iyileøtirme önerileri sunduæu için almıøtı. Øefleri ondaki teknik yeteneæi görmüølerdi. Ona sanayi mekanikçiliæi dalında bir eæitim önerdiler. O zaman Adalet 23 yaøındaydı ve iki yaøında bir oæul annesiydi. Gösterdiæi büyük baøarıdan ötürü eæitimini bir yıldan fazla bir süre kısaltmaya hak kazandı ve eæitimini bitirdikten sonra fabrikaya alındı. Bu meslekte tek kadın bendim. Erkek iø arkadaølarım baølangıçta øüphe duyuyorlardı diye anımsıyor Adalet Sal. Ama baøardı. Mesleæinde daha fazla yükselme øansı olmadıæını gördüæünde, mesleki eæitimini akøam okulunda devlet onaylı makina yapımı teknisyeni/geliøtirme yöntemi dalında sürdürdü. Teknisyenlik sınavından sonra eski iøinden ayrıldı. Kararını, durmak deæil, ilerlemek istiyordum diye açıklıyor Adalet. Önce konstrüktör olarak otomobil geliøtirme alanında çalıømıø; sonra, uzmanlık alanı makine yapı parçalarının geliøtirilmesi ve konstrüksiyonu olmak üzere, kendi øirketini kurmuø. Bunun için, otomobil parçalarının konstrüksiyonunun yapılabildiæi özel bilgisayar programları öærenmiø; ve Ïngilizcesini geliøtirmiø; çünkü diyor Adalet Sal otomobil branøı global çalıøıyor. Der Einstieg in Schule und Beruf war für Adalet Sal schwierig. Mit sieben Jahren kam sie nach Deutschland, als sie neun war verstarb ihr Vater und mit siebzehn wurde sie verheiratet. Fast zwei Jahre lang arbeitete die ehemalige Hauptschülerin in verschiedenen Fabriken als Aushilfskraft bis ihr die Firma Klöckner-Möller einen festen Arbeitsvertrag anbot. Den bekam die damalige Montagehelferin, weil sie Verbesserungsvorschläge für die Produktion unterbreitet hatte. Ihre Chefs erkannten ihr technisches Talent. Sie boten ihr eine Ausbildung als Industriemechanikerin an. Da war Adalet Sal 23 Jahre alt und bereits Mutter eines zweijährigen Sohnes. Aufgrund ihrer sehr guten Leistungen durfte sie die Ausbildung um mehr als ein Jahr verkürzen und wurde anschließend übernommen. Ich war die einzige Frau in diesem Beruf. Anfangs waren die männlichen Kollegen sehr skeptisch, erinnert sich Adalet Sal. Doch sie hielt durch. Als sie in ihrem Job keine Aufstiegschancen mehr hatte, bildete sie sich an der Abendschule zur Staatlich geprüften Maschinenbautechnikerin/Entwicklungsverfahren weiter. Nach der Technikerprüfung kündigte sie in ihrem alten Betrieb. Ich wollte nicht stehen bleiben, sondern vorwärts kommen, erklärt sie ihre Entscheidung. Zuerst arbeitete sie als Konstrukteurin in der Automobilentwicklung. Dann gründete sie ihre eigene Firma, die sich auf die Entwicklung und Konstruktion von Maschinenbauteilen spezialisiert hat. Dafür lernte sie spezielle Computerprogramme, mit denen man Autoteile konstruieren kann. Und sie feilte an ihrem Englisch, denn so Adalet Sal die Automobilbranche arbeitet global. 2002/2003 ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 19

20 Meslekte baøarı Kariyer oluøturmak Die Karriere gestalten Avrupa Türk Ïøadamları ve Sanayicileri Derneæi ATÏAD ın baøkanı Eøref Ünsal ın kariyere iliøkin önerilerinden birisi øöyle: Hedefi tam olarak göz önünde tutmak ve aynı zamanda çok yönlü kiøisel kalifikasyonu saælamak. Eøref Ünsal ın ÖNERÏLERÏ Das Ziel fest im Auge haben und sich gleichzeitig vielseitig qualifizieren, lautet eine der Karriereempfehlungen von Eøref Ünsal, Vorsitzender von ATÏAD (Verband Türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa e.v.) TIPPS von Eøref Ünsal Eøref ÜNSAL, 57 yaøında, Ankara doæumlu: Bremen Yüksek Okulu nda makina mühendisliæi eæitimi Ankara Gazi Üniversitesi nde pedagoji eæitimi Anadolu Üniversitesi nde ekonomi bilimleri eæitimi Hannover Türk Kültür Merkezi yöneticiliæi Ïøveren (inøaat alanında); özellikle Türk øirketlerinin Almanya da temsili ATÏAD e.v (Avrupa Türk Ïøadamları ve Sanayicileri Derneæi) Kurucusu ve Baøkanı Eøref ÜNSAL, 57 Jahre, in Ankara geboren: Maschinenbaustudium an der Hochschule Bremen Pädagogikstudium an der Gazi-Universität in Ankara Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Anadolu-Universität Leiter des Türkischen Kulturzentrums in Hannover Unternehmer (Baubranche); vertritt u.a. türkische Firmen in Deutschland Mitbegründer und Vorsitzender von ATÏAD e.v. (Verband Türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa) Baøarı ödülleri ATÏAD, baøarılı Türk kökenli eæitim görenlere, çıraklara ve yüksek okul mezunlarına, iki yılda bir eæitim teøvik ödülü daæıtıyor. Bilgi için: ATÏAD e.v., Businesspark, Wiesenstraße 70 A1, Düsseldorf, Telefon / , Internet: Preise zu vergeben Der ATÏAD vergibt alle zwei Jahre Bildungsförderpreise an erfolgreiche Auszubildende, Gesellen sowie Hochschulabsolventen türkischer Herkunft. Kontakt: ATÏAD e.v., Businesspark, Wiesenstraße 70 A1, Düsseldorf, Telefon / , Internet: 20 GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG 2002/2003

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Zukunft durch Ausbildung

Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung Aktionsplan der Arbeitsminister der Republik Türkei und des Landes Nordrhein-Westfalen Gelecek için Meslek Eğitimi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Kuzey Ren Vestfalya

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern AUSGABE 2012/2013 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Berufswahl begleiten Ein SErvice-Magazin

Detaylı

Arbeiten Ausbildung Fort-/Weiterbildung Studium. Çalışmak Meslek Eğitimi Mesleği İlerletme/Geliştirme Eğitimi Yüksek Öğrenim

Arbeiten Ausbildung Fort-/Weiterbildung Studium. Çalışmak Meslek Eğitimi Mesleği İlerletme/Geliştirme Eğitimi Yüksek Öğrenim Perspektiven in der Altenhilfe Yaşlı Yardımında Perspektifler Arbeiten Ausbildung Fort-/Weiterbildung Studium Çalışmak Meslek Eğitimi Mesleği İlerletme/Geliştirme Eğitimi Yüksek Öğrenim Warum in der Pflege

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM

WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM (DIE WERKREALSCHULE KENNENLERNEN) Werkrealschuleye Neden Ġhtiyaç Duyulmuştur? ( Warum wurde die Werkrealschule benötigt?) Bilindiği üzere, Hauptschuleler daha çok yabancı çocukların

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern AusgAbe 2009/2010 I Meslek seçiminde destek I berufswahl begleiten planet-beruf.de anne ve babalara eltern MESlEk SEçİMİndE destek Ein SErvicE-Magazin der berufswahl begleiten Für alle in dieser Publikation

Detaylı

planet-beruf.de MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALArA ELTErN

planet-beruf.de MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALArA ELTErN AUSGABE 2011/2012 I MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK I BERUFSWAHL BEGLEITEN planet-berufde ANNE VE BABALArA ELTErN MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN EIN SERVICE-MAGAZIN DER ÖNSÖZLER KEINEN VorworTE AUSBILDUNGSPLATZ

Detaylı

Toplum ve işhayatında avantajlar - İlk dilini iyi bilen başka dilleri öğrenmek için iyi bir temel atmiş olur (almanca ve yabancı dil).

Toplum ve işhayatında avantajlar - İlk dilini iyi bilen başka dilleri öğrenmek için iyi bir temel atmiş olur (almanca ve yabancı dil). Türkce / Türkisch Anadillerde ders (Heimatliche Sprache und Kultur HSK) Velâyet sahibleri ve veliler icin bilgiler Almanca diline destek, çok dilliliğin ve kültürlerarası yetkinin geliştirilmesi devlet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Sağlam bir kariyerin temeli - Yaşlı bakımı meslek eğitimi

Sağlam bir kariyerin temeli - Yaşlı bakımı meslek eğitimi Für die Region... Essen Sağlam bir kariyerin temeli - Grundstein für eine sichere Karriere - Yaşlı bakımı meslek eğitimi eine Ausbildung in der Altenpflege Sayın Veliler, Sevgili Gençler, Her zaman dile

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

planet-beruf.de MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK MEIN START IN DIE AUSBILDUNG BERUFSWAHL BEGLEITEN ANNE VE BABALARA ELTERN

planet-beruf.de MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK MEIN START IN DIE AUSBILDUNG BERUFSWAHL BEGLEITEN ANNE VE BABALARA ELTERN AUSGABE 2010/2011 I MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK I BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALARA ELTERN MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN EIN SERVICE-MAGAZIN DER ÖNSÖZLER VORWORTE

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı

Mein Beruf, meine Zukunft! Benim mesleğim- Benim geleceğim.

Mein Beruf, meine Zukunft! Benim mesleğim- Benim geleceğim. Projekt Proje Dieses Infoheft wird im Rahmen des Projekts Mein Beruf, meine Zukunft. Mit Ausbildung zum Erfolg! herausgegeben. Ziel der landesweiten Informationskampagne ist es, Jugendliche mit Migrationshintergrund

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

planet-beruf.de MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALARA ELTERN

planet-beruf.de MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALARA ELTERN AUSGABE 2014/2015 I MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK I BERUFSWAHL BEGLEITEN ANNE VE BABALARA ELTERN MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK BERUFSWAHL BEGLEITEN EIN SERVICE-MAGAZIN DER İÇİNDEKİLER INHALT ANNE-BABALAR VE MESLEK

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

Türkçe-Almanca Meslek Eğitim Rehberi Deutsch-Türkischer Wegweiser zur dualen Ausbildung

Türkçe-Almanca Meslek Eğitim Rehberi Deutsch-Türkischer Wegweiser zur dualen Ausbildung Türkçe-Almanca Meslek Eğitim Rehberi Deutsch-Türkischer Wegweiser zur dualen Ausbildung İçerik Inhaltverzeichnis İçerik 2 Inhalt Önsöz 3 Vorwort Selamlama 4 Grußwort Selamlama 5 Grußwort Çocuğunuz ne olmak

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau,

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sehr geehrter Herr, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sehr geehrte Frau, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sehr geehrte Damen und Herren, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sayın Yetkili,

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Göçmen anne babalar meslek

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL B1 www.telc.net İÇİNDEKİLER 1. Ünite Gelecekten Beklentilerimiz 1 Hayal ve Hedefler... Gençlerin Düşleri...5 Değişik Meslek Türleri...6 İş ve Kariyer...6

Detaylı

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE destek MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE destek MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern AusgAbe 2009/2010 I Meslek seçiminde destek I berufswahl begleiten planet-beruf.de anne ve babalara eltern MESlEk SEçİMİndE destek Ein SErvicE-Magazin der berufswahl begleiten Für alle in dieser Publikation

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr Science Bridging Nations Science Bridging Nations: Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 2014 ist das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation eine gemeinsame

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Türkiye de Yaºam ve Çal smak 4 Leben und Arbeiten in der Türkei 4

Türkiye de Yaºam ve Çal smak 4 Leben und Arbeiten in der Türkei 4 Türkiye de Yaºam ve Çal smak 4 Leben und Arbeiten in der Türkei 4 Mobilität und Integration Türkiye de E itim ve Meslek Yaºam na Geçiº Schule und Berufseinstiegin der Türkei Ausgabe: 2006 Inhalt: Das türkische

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

Fachglossar Betriebliche Ausbildung İş Yerinde Eğitim Rehberi. Deutsch-Türkisch KAUSA

Fachglossar Betriebliche Ausbildung İş Yerinde Eğitim Rehberi. Deutsch-Türkisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung İş Yerinde Eğitim Rehberi Deutsch-Türkisch KAUSA JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds

Detaylı

Tipps zur Berufswahl im Handwerk

Tipps zur Berufswahl im Handwerk Tipps zur Berufswahl im Handwerk für ausländische Mädchen und ihre Eltern Yabancı kızlar ve ebeveynleri için el sanatı (zanaat) meslek seçimi için öneriler Tipps zur Berufswahl im Handwerk für ausländische

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Almancaya Doğru. Auf dem Weg zur deutschen Sprache. Veliler için Bilgilendirme. Informationen für Eltern. Deutsch Türkisch Almanca Türkçe

Almancaya Doğru. Auf dem Weg zur deutschen Sprache. Veliler için Bilgilendirme. Informationen für Eltern. Deutsch Türkisch Almanca Türkçe Auf dem Weg zur deutschen Sprache Informationen für Eltern Almancaya Doğru Veliler için Bilgilendirme Deutsch Türkisch Almanca Türkçe Liebe Eltern, Bildung ist für die Integration und berufliche Zukunft

Detaylı

Ernst-Reuter-Oberschule

Ernst-Reuter-Oberschule Ernst-Reuter-Oberschule Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Starke Eltern Starke Schüler und Schülerinnen Güçlü Ebeveynler - Güçlü Öğrenciler Ein Wegweiser durch den Schulalltag für Eltern der Ernst-Reuter-Oberschule

Detaylı

ALMAN-TÜRK-1. Burada yaşadıklarım. Was ich hier erlebt habe. Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung

ALMAN-TÜRK-1. Burada yaşadıklarım. Was ich hier erlebt habe. Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung ALMAN-TÜRK-1 Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung Alman-Türk gençlik buluşmasının proje gazetesi Burada yaşadıklarım Ahmet (2. v. rechts) spielt mit seinen neuen Freunden. / Ahmet (Sağdan

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Hamburg da Okulu Anlamak. Göçmen Veliler İçin Başvuru Kitapçığı. Schule in Hamburg verstehen Elternratgeber für Zuwanderinnen und Zuwanderer

Hamburg da Okulu Anlamak. Göçmen Veliler İçin Başvuru Kitapçığı. Schule in Hamburg verstehen Elternratgeber für Zuwanderinnen und Zuwanderer Hamburg da Okulu Anlamak Göçmen Veliler İçin Başvuru Kitapçığı Schule in Hamburg verstehen Elternratgeber für Zuwanderinnen und Zuwanderer TÜRKÇE/DEUTSCH HERAUSGEBER AUTOREN REDAKTION ÜBERSETZUNG GESTALTUNG

Detaylı

Clemens-Brentano- Europaschule Gymnasiale Oberstufe Oberstufenleiter: Martin Saul FB-I-Leiterin: Marie-Luise Schirra FB-II-Leiterin: Christa Schiele

Clemens-Brentano- Europaschule Gymnasiale Oberstufe Oberstufenleiter: Martin Saul FB-I-Leiterin: Marie-Luise Schirra FB-II-Leiterin: Christa Schiele Clemens-Brentano- Europaschule Gymnasiale Oberstufe Oberstufenleiter: Martin Saul FB-I-Leiterin: Marie-Luise Schirra FB-II-Leiterin: Christa Schiele FB-III-Leiter: Ralph Kemp Sport: Ruth Seegräber Tutorinnen/Tutoren

Detaylı

planet-beruf.de Meslek seçiminde destek BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALARA Eltern

planet-beruf.de Meslek seçiminde destek BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALARA Eltern AUSGABE 2016/2017 I MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK I BERUFSWAHL BEGLEITEN MEIN START IN DIE AUSBILDUNG ANNE VE BABALARA Eltern Meslek seçiminde destek BERUFSWAHL BEGLEITEN İçindekiler Inhalt ANNE-BABALAR VE MESLEK

Detaylı

Hallo Manni! Merhaba Medo!

Hallo Manni! Merhaba Medo! 1 Hallo Manni! Merhaba Medo! Vorwort Vorerst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich entschieden haben, unser Buch im Unterricht zu verwenden. Das vorliegende Lehrwerk soll eine wertvolle Unterstützung

Detaylı

Hamburg da Okulu Anlamak

Hamburg da Okulu Anlamak Hamburg da Okulu Anlamak Göçmen Veliler İçin Başvuru Kitapçığı Schule in Hamburg verstehen Elternratgeber für Zuwanderinnen und Zuwanderer Türkçe / Deutsch Hamburg da Okulu Anlamak Göçmen Veliler İçin

Detaylı

B 5. Anhang B 5 Motivation des Schulkindes

B 5. Anhang B 5 Motivation des Schulkindes Anhang B 5 Motivation B 5 des Schulkindes Grundschule - was dann? Anhang B 5 Motivation des Schulkindes Motivation des Schulkindes Anhang B 5 Grundschule - was dann? Motivation des Kindes >Legekarten deutsch

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Uyuşturucu sorunu ile karşılaşan veliler için bilgilendirme broşürü Eine Drogeninformationsbroschüre für Eltern Es ist schwer, jemandem zu helfen, der nicht sagt, was

Detaylı

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek PRÄSENS ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMAN MANCHE VERBEN BAZI FİİLLER Machen yapmak Spielen oynamak - çalmak Lernen öğrenmek Wohnen oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek Studieren yüksek öğr. görmek Holen (gidip)

Detaylı

MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE

MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE Elternbroschüre Anne-Babalar için broşür MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE Ergebnisse einer Kinderbefragung in Migrantenfamilien Göçmen ailelerinin çocukları arasinda yapılan bir anketin sonuçları

Detaylı

Studieren in Deutschland / Almanya`da Yüksek Öğrenim. Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Studieren in Deutschland / Almanya`da Yüksek Öğrenim. Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA / Almanya`da Yüksek Öğrenim Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Almanya`da Yüksek Öğrenim Bildungssystem : Struktur des Hochschulsystems / Abschlüsse Eğitim Sistemi : Yüksek Öğrenim Sistemi

Detaylı

Rückkehr oder Bleiben?

Rückkehr oder Bleiben? Türkiye de Yaºam ve Çal sma Hayat Leben und Arbeiten in der Türkei Mobilität und Integration Gitsek mi, kalsak m? Rückkehr oder Bleiben? Ausgabe: 2006 Inhalt: Eine gute Entscheidung treffen 2 Mein eigener

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Welche Termine sind in diesem Jahr für uns wichtig? Hangi randevular bu yıl bizim için önemli? Ferientermine / Tatil günleri

Welche Termine sind in diesem Jahr für uns wichtig? Hangi randevular bu yıl bizim için önemli? Ferientermine / Tatil günleri Welche Termine sind in diesem Jahr für uns wichtig? Hangi randevular bu yıl bizim için önemli? Ferientermine / Tatil günleri Welche Vorteile hat unser Kind durch einen hrgangsübergreifenden Unterricht?

Detaylı

Ücret dönüşüm hakkı yoluyla doğrudan sigorta. İnisiyatif kullanın, yaşlılığınız için bugünden önlem alın. Direktversicherung durch Entgeltumwandlung.

Ücret dönüşüm hakkı yoluyla doğrudan sigorta. İnisiyatif kullanın, yaşlılığınız için bugünden önlem alın. Direktversicherung durch Entgeltumwandlung. İşyerİ Yaşlılık Sİgortası/Betriebliche Altersversorgung Ücret dönüşüm hakkı yoluyla doğrudan sigorta. İnisiyatif kullanın, yaşlılığınız için bugünden önlem alın. Direktversicherung durch Entgeltumwandlung.

Detaylı

Unser Kind. Ein Elternratgeber zu wichtigen Fragen der Erziehung und Bildung im Kindergartenalter. Bizim Çocuğumuz

Unser Kind. Ein Elternratgeber zu wichtigen Fragen der Erziehung und Bildung im Kindergartenalter. Bizim Çocuğumuz Unser Kind Ein Elternratgeber zu wichtigen Fragen der Erziehung und Bildung im Kindergartenalter Bizim Çocuğumuz Anne ve babaların, anaokulu çağı çocuklarının eğitimi ve terbiyesi ile ilgili önemli sorularına

Detaylı

In vielen Sprachen zu Hause Çok dilli büyümek

In vielen Sprachen zu Hause Çok dilli büyümek Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.v. arbeitet bundesweit als Interessenvertretung binationaler und zunehmend auch multinationaler Familien und Partnerschaften. Uns ist wichtig,

Detaylı