' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya"

Transkript

1 TÜR!{ EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ALMANCA DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Nevzat ~ZAYDIN (* ),.. GİRİŞ : Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya ulaşmış bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri çeşitli üniversitelerde sürdürülen bu araştırmaların pek azının kitap halinde yayınlanması dolayısıyla diğer ilgilenenlerin, yapılan bu incelemelerden haberi olmamaktadır. Bu eksikliğin giderilebilmesi için zaman zaman yapılan derlernelerin de eksik ve yetersiz olduğu görülmektedir. Bu konuda son bir örnek, ODTÜ Gelişme Dergisi'nde «Yurt dışında yapılan doktora tezleri» başlığı altında yayınlanan çalışmadır (ı). Biz, bu eksiklikleri gidermek amacıyla, Federal Almanya'da asıl kaynaklardan (2) derleyip bir araya getirdiğimiz bibliyografik künyeleri, daha fazla zaman kaybetmeden yayıulamak istedik. Aşağıda sunduğum bibliyog-. rafyada ekonomi ile doğrudan ilgili olan eserler gösterilmiş olup, ' -~t ~ ı! :. 1 1\1, J! ' i. ıı j k~' (*) Dr. phil., Oğretim Göreylisi, A.l:r.l.A; Gazetecilik ve Halldu llişk!lcr Yüksek Okulu. (1) F. GORUN : «Yurt dışında yapılan doktora tezleri : Iktisat, HJfıO- 1979»- [ODTU, GELlŞME Dergisi, 24/25 (1979), s. fı1.7- fı30]. (2) a. Jahresverzeichnis der deutschen Hochsclıulsclıriften, Jhg. 1. (t885/ 1886) - Jhg. 92, (1976). b. Deutsche Bibliographie, Reihe H, Frankfurt a.m., Bd. 1, (1976) - Bd. 7 (1979).. c. SCHWARZ, Klaus : Verzeichnis dcutschsprachiger Hochschul - schriften zuın islamisehen Orient, Frcihurg i.br d. Osterreichische Bihliographie, Wien e. Jahresverzeichnis der schweizerischen Hochschulschriftcn, Bd. :1 (1897 /1898) - Bd. 80 (1977). 169

2 diğer alanlarda yazılan ve yine de ekonomi ile ilgisi düşünülebilecek tezler alınmamıştır. Bu tezler, Federal Almanya, Alman- \ ya Demokratik Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre'nin çeşitli üniversite, fakülte ve bölümlerinde Almanca olarak kaleme alınan doktora tezleridir. Bilim dauarına göre bir ayırımın, biraz zor.da olsa yapılması gerekir. Daha önceki araştırmalarıma., yine asıl kaynaklardan 1980 yılında Federal Almanya'daki inceleme ve araştırmalarım sırasında, 1980'e kadar olan araştırmaları da ta-. rayarak ekiemiş bulunduğum için, bu bibliyografyanın eksiksiz olduğunu söyleyebilirim. Yakında Hukuk, Siyasi Tarih ve Edebiyat ile ilgili künyeleri de yayıniayabilmek firsa_tını bulacağıını sanıyorum. Böyle, Türkiye'nin dünkü ve bugünü üzerinde çeşitli dallarda Türk ve yabancı bilim adamlarınca Almanca olarak yapılan çalışmaların ne kadar büyük sayılara ulaştığı görülecektir. Bu bibliyografyada, abece düzeni ile önce yazarlar, sonra eserlerin başlıkları ve bunların Türkçeleri, doktoranın basıldığı ve yapıldığı yer ile tarihleri, öğretim kurumu ile sayfa (veya yaprak) sayısı verilmiştir. Ayrıca yayınlanmış olan bazı tez1er,. köşeli parantez içinde yayınevinin adı ile birlikte künyenin altında gösterilmiştir. Bu tezlerin özellikle 1960 öncesinde olanlarının. değişim veya ödünç getirtme yoluyla bulunduğu yerin kütüphanesinden alınması mümkün değildir. Ancak daha yeni tarih taşıyanlarının -daktilo ile çoğaltılmış olanlarından yeterli nüsha varsa-. sağlanması çeşitli yollar yardımıyla mümkün görünmektedir. / KISALTMALAR : t.y. tarihi yok y.y. yeri yok s. sayfa y. yapral\ 170

3 BİBLİYOGRAFYA : ' ' ' A ACAR, Aykut : Die wirtschaftsgeographische Stroktur und Bedeutung des Haselnuss - Anbaus in der Türkei (=Türkiye'de fındık ekiminin ekonomik - coğrafi yapısı ve anlamı), Giessen 1975, 23 s. ve ekler, Giessen Coğrafi Bilimler ve Coğrafya Böl. ' ADNAN, Akif: Untersuchungen über Fragen der Ertragsregelung in den Waldungen der Türkei (=Türkiye ormanlarında verim düzeninin sorunları üzerine araştırmalar), Münih 1935, 133 s., Münih Siyasi ve Ekonomi Bilimleri Fak. AKALIN, Hasan Tahsin: Probleme der Neuordnung des Boden-, Wasserund Forstrechtes in der türkisehen Republik (=Türkiye Cumhuriyeti'nde toprak, su ve orman hukukunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili sorunlar), Freiburg i.br., 1966, 211 s. AKÇA Y, Hasan : Die Aussenhandelsförderung, dargestellt am Beispiel der Türkei (=Türkiye örneğine göre dış ticareti teşvik), Viyana 1974, V+ ı 72 y., Viyana Dünya Ticareti Y. Ok., ~975. AKDER, Ahmet Halis : Entwickfungspolitische Probleme der agrartechnischen Wandlung am Beispiel der Türkei (=Türkiye örneğine göre tarım tekniğindeki değişmenin gelişme politikası yönünden sorunları), 1977, 200 s., Frankfurt a.m., Ekonomi Bilimleri Fak. AKMAN, Ahmet Naim: Die Entwicklung der türkisehen Industrie unter Berücksichtigung der Kapitalbeschaffung (=Sermaye oluşumuna göre Türk sanayiinin gelişmesi), Kiel 1970, 119 s., Kiel Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. AKPINAR, Turgut: Die Bankenaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland und in der Türkei (=Federal Almanya ve Türkiye'de banka denetimil, Münih 1953, X+ 153 s., Münih Hukuk Fak. 1'71

4 ' '. 1 ' AKSEL, Lütfuilah: Die W andlungen der Wirtsebart und Wirtschaftspolitik, insbesondere des Aussenhandels in der neuen Türkei (=Yeni Türkiye'de özellikle dış ticarette ekonomi ve ekonomik politika değişiklikleri), Berlin 1943, 149 y., Berlin Hukuk Fak. AKSU, Yusuf Ziya : Die Entwicklungsmöglichkeiten der türkisehen Finanzmaerkte (=Türkiye'de finansman piyasalarının gelişme imkanları), Erlangen - Nürnberg 1971, XIII+ 240 s. ve XIV-XXXIII., Er langen Ekonomi -Sosyal Bilim. Fak. AKŞİN, Niyazi: Die soziale Lage der Arbeiterinin den Betrieben der Sümerbank (=Sümerbank işletmelerinde ka- dın işçilerin sosyal durumları), Köln 1956, 192 y., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ALPHAN, Mustafa Mazhar: Die EWG (Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft) und die Türkei (=Ortak Pazar ve Türkiye), Graz 1967, y., Graz Siyasi Bilimler Fak, AL VER, Hulki : Standortwahl und Standortprobleme in der türkisehen Industrie (=Türk sanayiinde temel yer seçimi ve sorunları>, Berlin 1969, III +218+X s., Berlin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. 172 AL YARI, Huschang: Studien über Wachstum, Entwicklung, Er.tragsbildung und Naehrsoffaufnahme der Baumwolle im aegaeischen Raum (=Ege bölgesinde pamuğun yetişmesi, gelişmesi, ürün elde edilmesi ve gıda maddesi olarak tüketimi üzerinde çalışmalar>, Giesse n 1969, 137 s., Giessen Ziraat Fak. ANHEGGER, Robert: Beitraege zur Geschichte des Bergbaus im osmanisehen Re i ch (=Osmanlı Devleti'nde maden: ciliğin tarihi üzerine araştırmalar>, Laupen/Bern 1945, 129 s., Zürih Edebiyat Fak. ristanbuler Schriften, No: 2 (1943) ve No: 14 ( ARIN, Özbek: Dörfliche Planungen im Zusammenhang mit Vorschlaegen für die Verbesserung der Agrarstruktur in der Türkei..Ein Beitrag zur Regionalplanung Mittelanatoliens (=Türkiye'de tarım yapısının düzeltilmesi için yapılan teklifierin ışığında köy plan-

5 lamaları. Orta Anadolu'nun bölgesel planlaması üzerine bir araştırmal, Stuttgart 1969, s. ATALAY, Mehmet Emin: Entwicklung und Organisation öffentlicher und genossenschaftlicher Förderungseinrichtungen des Handwerks und Kleinhandels in der Türkei (-:-Esnaf ve küçük taeirierin kamusal ve kooperatifsel teşvik kurumlarının teşkilatlanması ve gelişmesil, Marburg 1960, 124 s., Marburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. AY ARCI, Namık K. : Die Entwicklung des türkisehen Geld - und Bankwesens seit dem Ende des zweiten Weltkrieges (=Il. Dünya Savaşının bitiminden itibaren Türk para ve bankacılığının gelişmesi), y.y., 1956, 136 y., Tübingen Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Fak. A YVERDİ, Fazlı : Aussenhandel und Aussenhandelspolitik der Türkei von Eine Studie: über die Zusammenhaenge zwischen Wirtschaftsstruktur und Aussenhandelsentwicklung der Türkei ( = arası Türkiye'nin dış ticareti ve dış ticaret politikası. Türkiye'nin dış ticaretinin gelişmesi ve ekonomik yapısı arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma), Göttingen 1954, V -l-301 y., Göttingen Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. A YYILDIZ, Tayyar : Die Teewirtschaft in der Türkei (=Türkiye'de çay ekonomisil, Bonn 1969, 132 s., Bonn Ziraat Fak. B... 'ıı:""- '. \ BAGRIAÇIK, Atila: Die Assoziierung der Türkei an die europaeische Wirtschaftsgemeinschaft (=Türkiye' nin Ortak Pazar'a üyeliğil, Viyana 1972, 155 y., Viyana Dünya Ticareti Y. Ok. BALAZS, Judit : Einige Grudzüge und Entwicklungstendenzen des gegenwaertigen Kapitalismus in der Türkei ( =TQ.rkiye'de günümüzdeki kapitalizmin birkaç temel çizgisi ve gelişme eğilimleri), 1977, 3+II+220 y., Berlin Ekonomi Y. Ok. 173

6 . \.. BARTHEL, Günter : Zur Industrialisierung der Türkei. Bilanz und Perspektive (=Türkiye'nin sanayileşmesi. Bilanço ve görüşler), Leipzig 1966, VIII+ 325 y., Leipzig Ekonomi Fak. BASELER, Johannes: Urwaldprobleme in Nordanatolien (=Kuzey Anadolu'da doğal ormanıann sorunları), Osterholz - Scharmbeck 1932, 104 s., Dresden Teknik Y.Ok. BAY AR, Doğan : Die Bedeutung der türkisehen Landwirtschaft für den türkisehen Aussenhandel in den Jahren ( = yılları arasında Türk tarımının Türk dış ticareti için önemil, Er langen- Nürn-. berg 1963, 296+XXVII s., Erlangen- Nürnberg Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. BEDİZ, Danyal: İzmir CSmyrna) und sein wirtschaftsgeographisches Einzugsgebiet (=İzmir ve ekonomik - coğrafi çevresil, Wü_rzburg 1935, IV +88 s., Münih Edebiyat Fak. 'BEHLİL, Fehmi : Die moderne Industrieplanung in der Türkei (=Türkiye'de modern sanayi planlaması), y.y., 1943, 117 y., Berlin Hukuk Fak., BEIN, Wilhelm Friedrich Cari: Die Kapitulationen. Ihr Begriff, ihr wesentlicher Inhalt und ihre Aufhebung, beurteilt nach Völkerrecht und türkisehem Staatsrecht (=Kapitülasyonlar. Anlamı, önemli maddeleri ve kaldırılışı; Türk resmi hukuku ile Devletler hukukuna göre değerlendirilmiştir), Wittenberg 1916, 61 s., Greifswald Hukuk Fak. BENSASSON, Leon: Über die Saidenkultur in Kleinasieıi ( = Anadolu'da ipek kültürü üzerine), Tübingen 1919, 86 s., Tübingen Siyasi Bil. Fak. '. BERDING, Arno: Die Beschaeftigung auslaendischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland (=Federal Almanya'da yabancı işçilerin çalışması>, Graz 1963, III III s., Graz Siyasi Bil. Fak. 174 BİKER, N esimi: Die Grundlagen des anzustrebenden Aufbaues der Forstschutzorganisation in der Türkei (=Türki-

7 ye'de Orman koruma teşkilatının kurulma gayretlerinin esasları), Hannaver- M ünehen 1955, 70 y., Göttingen Orman Fak. ' BISMARCK- OSTEN, Ferdinand von: Die Wirtschaftsstruktut und das Problem einer gelenkten Strukturwandlung in der Türkei. Ein Beitrag zur Frage der Entwicklung unterentwickelter Gebiete (=Türkiye'de ekonomi yapısı ve güctürnlü yapı değişmesinin sorunu. Az gelişmiş bölgelerin gelişme sorunu üzerine bir araştırma), Kiel 1951, V+ 158 y., Kiel Hukuk ve Şiyasi Bilimler Y.Ok. BODE, Friedrich.Heinz: Der Kampf um die Bagdadbahn < = yıllarında Bağdad demiryolu etrafındaki mücadele), Breslau 1941, VII+ 131 S;, Breslau Edebiyat Fak. BODUR, Süleyman : Agrargeographische und wirtschaftliche Verhaeltnisse der türkisehen Landwirtschaft <=Türk tarımının tarım coğrafyası ve ekonomi bakımından durumu), Giessen 1963, 116 s., Giessen Ziraat Fak. BOGE, Horst: Wirtschaftsinteressen und orientabsche Frage (=Ekonomik ilgiler ve yakındoğu sorunu), Frankfurt a.m., 1957, Frankfurt Ekonomik ve Sosya] Bilimler Fak. BOLENDER, Ernst : Die neu - türkische Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ( = Yeıii Türkiye ekonomisi ve ekonomi- politikası), Berlin 1931, 94 s., Jena Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. BOZBAG, Ali: Das kemalistische Entwicklungsmodell und seine Bedeutung für die politische, wirtscnaftliche und sozio,. kulturelle Entwicklung der Türk ei < = Kemalist gelişme modeli ve bunun Türkiye'nin politik, ekonomik ve sosyo- kültürel gelişmesi bakımından önemil ' Frankfurt a.m., 1970, lll+ ı 72+XVI s., Frankfurt Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak i 1 ı: BURSAL, Nasuhi : Die Einkommenssteuerreform in der Türkei (=Türkiye'de gelir vergisi reformu), vvinterthur 1953, XIV +216 s., Zürih Ekonomi Fak. 175

8 BÜLBÜL, Mehmet : Staatliche Förderung der Landwirtschaft in der Türkei (=Türkiye'de tarımın devlet eliyle teşviki), Ki el 1963, V V y., Kiel Ziraat Fak. C-Ç CANKO, Kamuran : Die Agrarverfassung und die Badenreform der türkisehen Republik (=Türkiye Cumhuriyeti'nde tarımın durumu ve toprak reformu), Freiburg i.br., 1962, 116 s., Freiburg Hukuk ve Siyasi \ Bilimler Fak. CRESTOVITCH, Gabriel : Die türkisehen Staatsanleihen ( = Türkiye'nin devlet borçları), Heidelberg, t.y., VII+ 253 s., Heidelberg Edebiyat Fak., CUDA, Alfred: Stadtaufbau in der Türkei (=Türkiye'de kent gelişmesi), Berlin 1939, 84 s.+ 16 y., Berlin Teknik Y. Ok. ÇAGLA YAN, Latif: Grundlagen und Problemeder Steigerung des türkisehen Zitrusexports in die Bundesrepublik Deutschland (=Federal Almanya'ya yapılan Türk limon ihracatının esasları ve artmasının sorunları), 1978, 234 s., Giessen Beslenme Ekonomisi Böl. ÇAKIR, Necati : Grundlagen und Probleme der staatl. Industrialisierung der Türkei ( = Türkiye'nin kamusal sanayileşmesinin esaslan ve sorunları>, y.y., 1944, 230+ IV y., Berlin. :, D DAUN, Anne- Marie: Der Strukturwandel in den deutschtürkisehen.handelsbeziehungen seit dem 19. Jahrhundert <= 19. yüzyıldan itibaren Türk- Alman ticaret ilişkilerinde yapısal değişiklik>, Köln 1949, II+, 153 y., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. DELIGEORGES, EpaminoJ?.~as.. L..: Die Kapitulationen der Türkei ( = Türkiye'nin kapitülasyonları), Heidelberg 1907, XII+ 131 s., Heidelberg Hukuk Fak. 176.

9 \ DEMİRCİ, Rasih: Die optimale Organisation von baumwollanbauenden Betrieben im Gebiet von Adana, Türkei (==Türkiye'de Adana bölgesinde pamuk eken işletmelerin optimal teşkilatıanmasıl, 1971, 223 s., Hohenheim Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. DENKER, Bedriye : Die Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie der Bursa - Eb en e (==Bursa ovasının yerleşme ve ekonomik coğrafyasıl, Freiburg i.br., 1963, IV+ 165 y., Freiburg Fen Fak. DİLİK, Sait : Die Geldverfassung und die Waehrungspolitik der Türk ei ( == Türkiye'nin para durumu ve para politikası)," Freiburg i. Br., 1961, III+ 252 s., Freiburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. DJABRI, Muzaffar: Die türkische Volkswirtschaft mit besonderer Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Verhaeltnisse ( == Tarımdaki durumuna göre Türk ekonomisil, Affoltern 1929, IV+ 92 s., Zürih Ekonomi Fak. DOGAN, Murat: Das Bankensystem der Türkei und die Einwirk_ungen der Banken auf die wirtschaftliche Entwicklung C==Türkiye'nin banka sistemi ve ekonomik kalkınmaya bankaların etkileri), 1977, 235 s., Bonn Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. E EKEMAN, Bülent: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Haefen und Wasserwerke in der Türkei (=Türkiye' de limanların ve su işletmelerinin ekonomik önemil, Graz 1967, VII+125 y., Graz Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. ERBAŞ, İhsan: Strukturanalyse der Wirtschaftsentwicklung in. der Tür~ei (=Türkiye'de. ekonomik kalkınmanın. yapısal analizi>, Berlin 1962, VII+156+XIV s., Berlin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.. ERDAL, Hayrettin : Die türkische Landwirtschaft und ihre Kreditversorgung (==Türk tarımı ve tarım kredilerinin sağlanması), Köln 1968, II+ 283 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. 177.' / t ı,. : \; '1' ;;tlı ~.! 1 ;

10 . ; ERDİM, Ali: Struktur und Problematik von Lebensmittelfilialunternehmen.. in der Türkei. Dargest. am Beispiel d. Migres-Türk ( =Migros örneğine göre Türkiye'de gıda maddeleri mağazaları yatırımlannın yapıları ve sorunları), Innsburck 1977, VIII+232 y., Jnnsbruck. ERGÜN, İsmet: Probleme der Aussenwirtschaftsbeziehungen der Türkei mit den COMECON- Laendern ( =Türkiye'nin COMECON ülkeleriyle dış ticaret ilişkilerinde sorunlar), 1972,. VII+251 s., Münih Siyasi Bil. Fak. ERKUL, İhsan: Der Schutz der Bauern und Landarbeiter in der Türkei, insbesondere durch die Arbeit des Arntes für landwirtschaftliche Erzeugnisse (=Türkiye'de köylerin ve tarım işçilerinin, özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çalışmaları yoluyla korunması), 1961, VIII+ 162 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ESKİ, Hasan: Wirtschaftspolitische Problemeder Assoziierung der Türkei an die Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft ( = Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliğinin ekonomi- politik sorunları), 1977, 286 s., Kö~n Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ESSAD, Nurullah: Die anatolische Landwirtschaft mit beson~ d erer Berücksichtigung Kleinasiens ( = Küçükasya' ya göre Anadolu tarımı>, 1922, Frankfurt Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ETHEM, Muhlis: Der Hafen von Stambul und seine Organisation ( = İstanbul limanı ve bunun teşkilatı), Bornal Leipzig 1929, VIII -f 110 s., Leipzig Edebiyat Fak. EVİN, Vefik: Das Problem der Liquiditaet. Unter besonder.er Berücksichtigung des türkisehen und deutschen Bankwesen (=Türk ve Alman banka varlıklarına göre likidite sorunu), 1961, 102 s.. Tübingen Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. F ' FAİK BEY, Ali : Volkswirtschaftspolitik der Türkei im 16. und 17. Jahrhundert (= 16 ve 17. yüzyılda Türkiye'nin ekonomik politikası>, Kiel 1921, 84 s., Kiel Edebiyat Fak. 178

11 FAROUK BEY, Ömer: Das Ottomanische Schuldwesen von den Anfaengen bis 1925 einschliesslich des Friedensvertrages von Lausanne <.=Başlangıcından 1925 ve Lozan Barış antlaşmasına kadar Osmanlı borçları), 1926, LIX s., Münih Siyasi Bilimler Fak. FASS, Fritz Leopold: Die Verwaltung der türkisehen Staatsschuld (=Türk devlet borçları yönetimil, 1918, 150 s., Greifswald Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. FORSTENEICHER, Frariz: Die Jugendkrankheiten der Baumwolle in der Türkei (=Türkiye'de pamuğun başlangıç hastalıkları), 1931, 53 s., Berlin Ziraat Y. Ok. FREUNDT, Alfred: Der Übergang der Türkei zur Golq.waehrung ( =Türkiye:nin altın sistemine geçişi), 1921, IV+ aa s., Königsberg i.pr. Edebiyat Fak. q :i 1 ı :1 ıl! ' G GEISTER, Paul : Die Türkei im Rahmen der Weltwirtschaft <=Dünya ekonomisi içinde Türkiye), 1907, VIII+151 s., Greifswald Edebiyat Fak. GENTZ, Joehen: Die Bürgschaft im islamisehen Recht nach al-kasani ( =Al-Kasani'ye göre İslam hukukunda kefalet), Bonn 1960, 95 s., Bonn Edebiyat Fak GLAESNER, Heinz.: Das Dritte Reich und der Mi ttiere Osten: politische und. wirtschaftliche Beziehungen Deutsch- lands zur Ti.irkei ( =3. imparatorluk ve Orta Doğu : Almanya'nın arasında Türkiye ile politik ve ekonomik ilişkileri), 1976, XXVI+ 625 s., Würzburg Edebiyat Fak. GOLDBERGER, Nanni: Die internationalen Banken in der Türkei und ihre Finanzierungsgeschaefte (=Türkiye' deki uluslararası bankalar ve finansman işleri), 1922, 110 +III s., Hamburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak.. "' GOKDOGAN, Mukbil: Strassenbau und Verkehrspolitik in der Türkei <=Türkiye'de yol yapımı. ve trafik politikasıl, Rottweil a.n., 1938, 104 s., Stuttgart Teknik Y. Ok. 179

12 .r:-- ~ GURLAND, Aron: Grundzüge der mohammedanisehen. Agrarverfassung und Agrarpolitik mit besanderer Berüeksieh.tigung der türkisehen Verhaeltnisse C= Türkiye'deki duruma göre islami tarım düzeni ve politikası), Dorpat 1907, X+85 s., Bern Edebiyat Fak. 1907/ GÜNYÜZ, Süleyman : Entwieklung und Bedeutung der Tabakproduktion in der Türkei (=Türkiye'de tütün üretiminin gelişmesi ve önemi), İstanbul 1951, 110 s., Berlin Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak. GÜRKAN, Aydın Güven: Flueht vor l~dustrialisierung in Entwicklungslaendern. Darstellung ihrer. Erseheinungsformen, Versuch ihr~r Erklaerung, Herausarbeitung ihrer therapeutisehen Behandlung am Beispiel der Türkei (=Az gelişmiş ülkelerde sanayileşme isteksizliği; tanımı, açıklanması ve bunun giderilmesi yöntemleri; Türkiye örneği), 1969, 313 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. GÜRTAN, Hayati: Die Arbeitsproduktivitaet beider Holzernte in der türkisehen Forstwirtsehaft (=Türk Orman ekonomisinde ağaç ürünlerinde iş prodüktivitesi), 189 y., 1964, Freiburg Fen Fak. H HAHN, W alter: Die Verpflegung Konstantinopels dureh staatliche Zwangswirtsehaft. Naeh türkisehen Urkunden aus dem 16. Jahrhundert <'=Resmi vesika usulüyle İstanbul'un iaşesi. 16. yüzyıl Türk belgeleri-. ne göre), Stuttgart 1926, 77 s., Kiel Edebiyat Fak. HALİL, Sadrettin: Das Steuersystem der türkisehen Republik und- seine gesehiehtliehen Grundlagen (=Türkiye Cumhuriyetinin yergi sistemi ve bunun t~rihi temelleri), Philippsburg/Baden 1938, 73 s., Heidelberg Siyasi ve Ekonomi Bilimleri Fak..' HEPEB, Niya~i: Die neuere Entwicklung des türkisehen Bankwesen und die wichtigsten Banken in der Türkei <=Türk bankacılığının yeni gelişmesi ve Türkiye'de 180.

13 en önemli bankalar), 1955, V +79 s., Nürnberg Ekonomi ve Sosyal Bilimler Y. Ok. ' --. 1, HERFZFELD, Marianne von: Zur Orienthandelspolitik Österreichs unter Maria Theresia in der Zeit van ı (= arasında Maria Theresia devrinde A v~sturya'nın yakındoğu ticaret politikası>, Viyana Edebiyat Fak., ' HEYERSBERG, Fritz Adolf: Maschinenverwendung im Wirtschaftsleben der Türkei ( = Türkiye'nin ekonomik \ hayatında makinanın kullanılması>, Berlin 1934, 44 s., Berlin Siyasi Bilimler Fak. HONIG, Nathan: Die Stellung Konstantinopels im We.lthandel und Weltverkehr (=Dünya ticareti ile dünya trafiğinde İstanbul'un yeril, 1917, Berlin Edebiyat Fak. HORNBERG, Hannelore- Ursula: Das Spiel der F]nanzpolitik auf dem Balkan (=Balkanlarda yıllannda ticari politika oyunu>, 1964, 211 y., Viyana Edebiyat F~k. HUYER, Ge:rtrude : Von der orientalischen Frage bis zum Abschluss der Mittelmeerentente ( = Yakındoğu meselesinden Akdeniz İtilafının sonuna kadar>, 1947, 142 y., Viyana Edebiyat Fak. ~ ' '. ' HÜSNÜ, Saim.; Über die Opiumgewinnu~g in der. Türkei {=Türkiye'de afyon elde edilmesil, 1932, 51 s., Berlin Edebiyat Fak. i-j İLERİ, Muhlis: Die Bedeutung staatlicher Unternehmungen für die Wirtschaftsentwicklung: Eine kritische Analyse (=Devlet yatırımlannın ekonomik kalkınma için önemi: bir tenkidi analiz), 1973, III+ 195 s., Hamburg Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.. ' \ı \ i. İLTEBER, Ahmed Halid: Studie zum Bankwesen in der TÜrkei (=Türkiye'de bankacılık üzerine araştırma), Jena 1937, VI+ 188 s., Berlin Edebiyat Fak. 181 i' i. \

14 _İNAN, Reşat: Die Zehtralbank der türkisehen _ RepubÜk und ihre Rolle bei den wirtschaftlichen Entwicklung der. Türkei (=Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası -ve bunun Türkiye'nin ekonomik kalkınmasındaki rolü), 1962, X+127 s., Tübingen Hukuk Fak. İPLİCİAN, Yervant Milıran: Die Entwicklungsgeschichte der Staatsschulden in der Türkei (=Türkiye'de devlet borçlarının gelişmesi_ tarihi>, 1911, 74 s., Strassburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. İZMİRLİ, Resul : Das laendliche Genossenschaftswesen in der Türkei und seine Bedeutung für die türkische Land-_ wirtschaft (=Türkiye'de kırsal kooperatifçilik ve bunun Türkiye tarımı için önemil, 1977, IV+ 207 s., Giessen Beslenme Ekonomisi Böl. JAHN, Hans- Edgar: Der Bagdad- Pakt und seine wirtschaftspolitische Integrationsproblematik. ( = Bağdad Paktı ve bunun ekonomik- politikasının entegrasyon sorunları), 1959, IV+ 263 y. ve 10. çizelge, Graz JODJAHN, Reiner: Über die Entstehung, die Entwicklung und das Tarifsystem der Staatsbahn der Türkisehen Republik (=Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Demiryollarının doğuşu, gelişmesi ve fiyat sistemi), 1955, 163 y., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.... ' K KADELBACH, Hasso : Die türkische Landwirtschaft in der Gegenwart und ihre Zukunftsaufgaben (=Günümüzdeki Türk tanını ve onun gelecekteki görevleri), Halle/Saale 1929, 76 s. KAERGEL, Johanna: Kriegswirtschaftliche Massnahmen eines neutralen Staates, dargestellt an dem Beispiel der Türkei (=Türkiye örneğine göre bir tarafsız dev. letin savaş ekonomisi tedbirleri), t.y., Breslau Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KARAKA YA, Kayhan_: Aussaat von Mais mitteıs Drillmaschinen in der türkisehen Landwirtschaft (=Türk ekonomisinde mısırın makina ile hasadı), 1963, 102 s., Bonn Ziraat Fak. 182

15 KARAMETE, Hakkı : Wirtschaftssystem und Wirtschaftsgesinnung, Steuersystem und Steuermentalitaet in der Türkei (=Türkiye'de ekonomik sistem ve karakteri ile vergi sistem ve yapı~ı), 1956, 120 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Biliml~r Fak. KA YACIK, Hayrettin: Grundlagen der Aufforstung im Mittel. meer unter besanderer Berücksichtigung von Italien und der Türkei ( =, Akdeniz'de İtaJya ve Türkiye ör-. neğine göre ağaçlandırmanın esasları), 1941, 134 s., Dresden Teknik Y. Ok. '. 'ı KEMAL, Ali: Grundlagen, Bedingungen und Aufbau der Forstwirtschaft in der Türkei (=Türkiye'de orman ekonomisinin esasları, şartları ve gelişmesi), Dresden- Ankara 1935, VII+ 142 s., Dresden Teknik Y. Ok., KEPKEP, Naci: Das System der türkisehen Wirtschaftspolitik (=Türk ekonomi politikasının sistemi), 1966, V+ 151_ y., Viyana Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KESKiN, Hakkı: Das Fremdkapital und die Unterentwicklung insbesondere am Beispiel der Türkei (=Özellikle Türkiye örneğine göre, yabancı sermaye ve azgelişmişlik), 1976, Berlin Hür Üniversitesi Siyasi Bilimler Fak. ldie Türkei. Voın Osmanisehen Reich zum Nationalstaat., Berlin: Olle und Wolter, 1978, 301 s. ı. : ı: KNELLER, Dietrich : Der Rechtscharakter des islamisehen Institutes Wakf und des anglo-amerikanischen Institutes trust. Eine rechtsvergleichende Untersuchung (=İslami bir kurum olan, Vakıf ile Angio-Amerikan bir kurum olan Tröst'ün hukuki karakterleri: Karşılaştırmalı bir hukuk araştırması), 1966, 71 s., Tübingen Hukuk Fak. KOLONIA, Jümni Bey : Die ottomanische Staatsschuld und ihre Regelung durch die Pariser Konvantion vom 22. '.. April 1933 (=Osmanlı Devlet Borçları ve bunların 22 Nisan 1933 Paris anlaşması ile düzenlenmesi), Forschheim Ofr. 1934, III+ 68 s., Münih Siyasi Bilimler Fak. 183 ' ;. 1 '. i' i ''

16 l KÖKTÜRK, Nejdet: Verkehrswesen, Verkehrspolitik und verkehrspolitische Bedeutung der Türkei im Rahmen des Weltverkehrs (=Dünya trafiği içinde Türkiye' nin ulaşım dun~.mu, ulaşım politikası ve ulaşım politikası bakımından önemi), y.y., 1944, V+ 195 y., Berlin Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KÖSER, Nikolaus Heinrich: Wirtschaftspolitische Kriegser.; fahrungen in Anatalien ( = Anadolu'da ekonomi-politik savaş tecrübeleril, 1921, 152 s., Hamburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KRAUSE, Paul: Die deutsche- türkische Wirtschaftspolitik und die deutsch- türkisehen Wirtschaftsbeziehungen der Vorkriegszeit (= I. Dünya Savaşı öncesinde Türk- Alman ekonomi- politikası ve ekonomik ilişkileri), III+ 135 s., Frankfurt a.m., 1924, Frankfurt E ko-. nom~ ve Sosyal Bilimler Fak. KRAUSS, Jakob: Deutsch- türkische Handelsbeziehungen. Seit dem Beriiner Vertrag unter besanderer Be-. rücksichtigung der Handelswege (=Ticaret yollarına göre Berlin antıaşmasından beri Türkiye - Almanya ticari ilişkileri), Jena 1900, 114 s., Erlangen Edebiyat Fak., KREMMER, Richard : Die Finanzierung des Krieges im Orient durch Deutschla~d und ihre Rückwirkung auf dastürkische Finanz- und Wirtschaftsleben (=Almanya' nın yakındoğudaki savaşın fip.ansmanını sağlaması ve bunun Türkiye'nin mali ve ekonomik hayatındaki tepkileri), 1922, XVIII+530 s., Hamburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KRÜGER, Karl: Vorkommen, Gewinnung und Absatz des Kochsalzes im türkisch - arabischen Vorderasien (=Türk- Arap önasyasında tuzun mevcudiyeti, elde edilmesi ve tüketimil, Hamburg 1920, 33 s. / 184 KULAK, Yalçın : Die türkische Agrarwirtschaft, ihre Probleme und Ziele. Unter besanderer Berücksichtigung des ı. Fünfjahresplanes ( =1. beş yıllık plana göre Türk tanın ekonomisi, sorunlan ve hedefleri), 1968, XI+ 483 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.

17 KUMBARACIBAŞI, Onur Ç. : Die türkische Wirtschaft vom Ende des I. Weltkrieges bis zur Assoziierung an die EWG ( =L Dünya Savaşının sonundan Ortak Pazar'a üye olmasına kadar Türk ekonomisi), 1966, II+ 164 y., Viyana Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KUNKE, Max: Die Kapitulationen der Türkei, deren Aufhebung und die neuen deutsch- türkisehen Rechtsvertraege (=Türkiye'de kapitülasyonlar, bunların. kaldırılması. ve yeni Türk - Alman hukuki anlaşmaları), 1918, XI+ 182 s., Er langen Hukuk Fak. L LEHMANN, W alter: Die Aufhebung der Kapitulationen in der Türkei und. ihre rechtliche Bedeutung (=Türkiye'de kapitülasyonların kaldırılması ve bunun hu. kuki önemil, Berlin 1916, 45 s., Greifswald Hukuk Fak LIEBE- HARKORT, Khius: Beitraege zur sozialen und wirtschaftlichen Lage Bursas am Anfang des 16. Jahrhun-. derts ( = 16. yüzyılın başında Bursa'nın sosyal ve ekonomik durumu üzerine araştırmalar), 197.0, 437 y., Hamburg Edebi~at Fak. LIERAU, W alter: Die neue Türkei. Wirtschaftliche Zustaende und Aussicht.en (=Yeni Türkiye. Ekonomik durum ve görüşler), 1923, 59 s., Berlin Edebiyat Fak. LIPPITZ, Klaus: Untersuchungen über Wachstum, Entwicklung, Ertragsbildung und Naehrstoffaufnahme von türkiseben Weizensorten im aegaeischen Raum (=Ege bölgesinde Türk buğday türlerinin yetişmesi, gelişmesi, ürün elde edilmesi ve gıda maddesi olarak kullanılması üzerine araştırmalar), 1970, 278 s., Giessen Ziraat Fak. LORENZ, Charlotte : Die Frauenfrage im Osmanisehen Reiche mit besanderer Berücksichtigung der arbeitenden Klasse (=İşçi sınıfındakilere göre, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların sorunları). Burg 1919, 92 s., Berlin Edebiyat Fak. [Die Welt des Islams, c. 6 (1918), s ,, ~ ;-. ı ' ı '

18 LÖDrNG, Dörte: Deutschlands und Österreich- Ungarns Balkanpolitik von unter besanderer Berücksichtigung ihrer Wirtschaftsinteressen ( = Ekonomik ilgilerine göre yıllarında Almanya ile Avusturya- Macaristan'ın Balkan politikası), 1969, Hamburg Edebiyat Fak..M. 186 MAHOUTDJI, Ali Akber: Die türkische Agrar- und Industriepolitik nach dem Kriege (=Savaştan sonra Türkiye tarım ve sanayi politikası) Dresden 1937, 150 s., Leipzig Edebiyat Fak. MANA VOGLU, Tevfik: Die Aufgaben und Entwicklung der Wirtschaftspolitik des türkisehen Eisenbahnwesens nach 1918 ( = 1918'den sonra Türk Demiryollarının ekonomi- politikasının görevleri ve gelişmesi), 1937, 75 s.,.berlin Edebiyat Fak. MASCHAIKHI, Mostafa : Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Iran, Türk ei und Pakistan (=İran, Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik işbirliği), 1968, IV y., Graz Siyasi Bilimler Fak. MASHAR, İlhami : Die landwirtschaftlichen Verhaeltnisse am Marmarage bi et (=Marmara bölgesinde tarımsal durum), 1923, 86 s., Giessen Edebiyat Fak. MEDJDET, Mehmed: Die Staatsschulden der Türimi und die Verwaltung der Dette publique ottomane (=Osmanlı Düyunu umumiye idaresi ve Türkiye'nin devlet borçları), Berlin 1923, 103 s. MEHMED, Nihad: Das Papiergeld in der Finanz- und Waehrungsgeschichte der Türkei ( = arasında Türkiye'nin finansman ve para tarihinde kağıt para), İstanbul 1930, VII+213 s., Freiburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. MEYER- RÜHEN, Henner: Anbau und Verwertung von Ölsaaten und Ölfrüchten im Aegaeischen und Marmara/Thrazien Gebiet der Türkei (=Türkiye'de Ege ile Marmara/Trakya bölgeleı:-indeki yağlı bitki ve

19 meyvaların yetiştirilmesi ve değerlendirilmesil, 1977, XV+ 253 s., Giessen Beslenme Ekonomisi Böl. MITZLAFF, Christoph von : Der türkische Kapitalmarkt unter besanderer Berücksichtigung des Banksystems : histor. Entwicklung und gegenwaertige Struktur, Funktionsfaehigkeit und Verbesserungsvorschlaege ( = Banka sistemine göre Türk sermaye piyasası: tarihi gelişmesi, günümüzdeki yapısı,- fonksiyon kabiliyeti ve düzeltme teklifleri), 1975, 359 s., Bonn Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. MÖSLINGER, Klaus - Dieter : Die Rohstoffgrundlagen der türkisehen Wirtschaft und der agrare Aussenhandel mit Deutschland (=Türk ekonomisinin ham madde kaynakları ve Almanya ile olan tarım ilişkileri), y.y., 1954, III+ 121 y. MUSSLER, Wilhelm Julius: Die Türkei. VolkswirtschaftÜche Studien (=Türkiye. Ekonomi bakıin1ndan araştırmalar), Hamburg 1929, 135 s., Freiburg H1,1kuk ve Siyasi Bilimler Fak.... ',, :~ MÜHLMANN, Karl: Die deutschen Bahnunternehmungen in der asiatischen Türkei ( = yılları arasında Asya Türkiyesinde Alman demiryolu yatırımları), Jena 1926, 50 s., Berlin Edebiyat Fak. MÜLA YİM, Atalay : Die Ausfuhrförderungsmassnahmen der Türkei von 1950 bis Eine kritische Untersuchung ( = 1950'den 1960'a kadar Türkiye'nin ihracatı teşvik tedbirleri. Eleştirisel bir araştırma), Hamburg 1962, V +lll s., Würzburg Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak. MÜLLER, Edgar: Die wirtschaftliche Bedeutung der Bagdadbahn (=Bağdat deıniryolunun ekonomik önemi), 1919, 124 s., Zürih Siyasi Bilimler Fak. N NALBANDOGLU, Mehmet Reşat: Die Industrialisierung der. Türkei ( = Türkiye'nin sanayileşmesil, Zeulenroda 1937, 79 s., Münih Siyasi Bilimler Fak. 18'7

20 NEBİOGLU, Osman: Die Auswirkungen der Kapitulationen auf die türkisch e Wirtschaft (=Türkiye ekonomisi üzerinde kapitülasyonların etkileri), Naumburg/Saale 1941, 95 s., Göttingen Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. NEDKOFF, Boris Christoff: Die Cizya (Kopfsteuerl im Osmanischen Re i ch (=Osmanlı İmparatorluğunda C izyel, Leipzig 1942, XII+55+ ı ı s., Berlin Edebiyat Fak., NEZİHİ, Hasan: Die Gestaltung der deutsch- türkisehen Handelsbeziehungen seit dem Lausanner- Friedensvertrag (1923) un d die Möglichkeiten ihrer ra.tionelleren Gestaltung in der Zukunft ( = 1923'deki Lozan Barış antıaşmasından itibaren Türk- Alman ticari ilişkilerinin yapısı ile bunun gelecekteki ekonomik yapısıl,. 1937, 72 s., Köln Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak... NİZAMİ, Ali ~,Die türkische Eisenbahnpolitik bis 1914 ( = 1914'e kadarrdfürkiye'nin Demiryolu politikası), 1914, IV+ 113 s., Heidelberg Edebiyat Fak. NURİ, Şerafeddin: Der Schutzwald in der Türkei (=Türkiye'de orma~ korunmasıl, 1933, 108 s., Münih Siyasi Bilimler Fak. 0-Ö 188 OGUZ, Ahmet: Die Wirtschaftslenkung in der Türkei unter besanderer Berücksichtigung des Bank w esen ( = Bankaların durumuna göre Türkiye'de ekonomik yönetim), 1940, 237 s., Berlin Eko. Y. Ok. OGUZ, Nihat: Fragen der landwirtschaftlichen Genossenschaften in der Türkei (=Türkiye'de tarım kooperatiflerinin sorunları), 1965, 163 s., Köln Ekonomi ve. Siyasi Bilimler Fak. O'KAN, A. Enis :,. Die türkische Aussenhandel und die Aussenhandelspolitik der Türkei unter der Republik ( = arası Cumhuriyet döneminde Türkiye dış ticareti ve dış ticaret politikasıl, İstanbul 1943, 265 s., Zürih Ekonomi Fak..ı

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Daheim in Konstantinopel. Memleketimiz Dersaadet 1850 den İtibaren Boğaziçi ndeki Alman İzleri. Deutsche Spuren am Bosporus ab 1850.

Daheim in Konstantinopel. Memleketimiz Dersaadet 1850 den İtibaren Boğaziçi ndeki Alman İzleri. Deutsche Spuren am Bosporus ab 1850. Daheim in Konstantinopel Deutsche Spuren am Bosporus ab 1850 Memleketimiz Dersaadet 1850 den İtibaren Boğaziçi ndeki Alman İzleri Pagma Verlag Inhaltsverzeichnis İçindekiler 5 Erald Pauw Sabine Böhme Ulrich

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK TD-IHK magazin Die Zeitschrift der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır Mai/Juni Mayıs/Haziran 2012 Nr. 2 ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION /

Detaylı

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş.

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş. ODA September Nr. 46 Oktober 2008 Eylül Ekim 2008 Licht und Schatten Die türkische Gesundheitswirtschaft mausert sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und hat gegen interne Schwierigkeiten zu kämpfen

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 427-442, ELAZIĞ-2010 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Effects of 1929 World

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ

TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 45 TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ Alaattin Kızıltan Atatürk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Özet Bu çalışmada

Detaylı

Toprak Bayramı Kutlandı

Toprak Bayramı Kutlandı Türkiye nin Tarım Gazetesi TEMMUZ 2014 Yıl:3 Sayı:32 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Köy-Koop 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı»» Köy-Koop 2013

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye Mobil in Europa I n format i o n e n f ü r Rückkehrer Türkei Türkiye IMPRESSUM Herausgeber Bundesagentur für Arbeit (BA) Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Text und Recherche Angelika Fritsche

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

PERSPECTIVES. Türkiye den siyasi analiz ve yorum DOSYA: TÜRKİYE DE TARIMIN VE KIRSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ GAZAP ÜZÜMLERİ DIŞ POLİTİKA

PERSPECTIVES. Türkiye den siyasi analiz ve yorum DOSYA: TÜRKİYE DE TARIMIN VE KIRSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ GAZAP ÜZÜMLERİ DIŞ POLİTİKA PERSPECTIVES #6.13 Türkiye den siyasi analiz ve yorum DOSYA: TÜRKİYE DE TARIMIN VE KIRSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ GAZAP ÜZÜMLERİ DEMOKRASİ DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE DEN İNSAN MANZARALARI Gezi Direnişi ve çözüm süreci

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor Yarınlar Seninle Aydınlık KAPAK KONUSU Temmuz 2012 Sayı: 34 Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor 1 Sektör İzmir de Fuarcılık İzmir Penceresinden Ali BİLKAY Kuşaktan Kuşağa Güçlü ve Gizem

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Pera-Blätter. Orient-Institut Istanbul. Heft 28. Copyright

Pera-Blätter. Orient-Institut Istanbul. Heft 28. Copyright Pera-Blätter Orient-Institut Istanbul Heft 28 2014 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer EDITORIAL EDİTÖRDEN war im Endergebnis ein gutes Jahr für die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Per Ende Oktober hatten die deutschen Lieferungen 13 Milliarden Euro erreicht, so dass die deutsche

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı