' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya"

Transkript

1 TÜR!{ EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ALMANCA DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Nevzat ~ZAYDIN (* ),.. GİRİŞ : Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya ulaşmış bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri çeşitli üniversitelerde sürdürülen bu araştırmaların pek azının kitap halinde yayınlanması dolayısıyla diğer ilgilenenlerin, yapılan bu incelemelerden haberi olmamaktadır. Bu eksikliğin giderilebilmesi için zaman zaman yapılan derlernelerin de eksik ve yetersiz olduğu görülmektedir. Bu konuda son bir örnek, ODTÜ Gelişme Dergisi'nde «Yurt dışında yapılan doktora tezleri» başlığı altında yayınlanan çalışmadır (ı). Biz, bu eksiklikleri gidermek amacıyla, Federal Almanya'da asıl kaynaklardan (2) derleyip bir araya getirdiğimiz bibliyografik künyeleri, daha fazla zaman kaybetmeden yayıulamak istedik. Aşağıda sunduğum bibliyog-. rafyada ekonomi ile doğrudan ilgili olan eserler gösterilmiş olup, ' -~t ~ ı! :. 1 1\1, J! ' i. ıı j k~' (*) Dr. phil., Oğretim Göreylisi, A.l:r.l.A; Gazetecilik ve Halldu llişk!lcr Yüksek Okulu. (1) F. GORUN : «Yurt dışında yapılan doktora tezleri : Iktisat, HJfıO- 1979»- [ODTU, GELlŞME Dergisi, 24/25 (1979), s. fı1.7- fı30]. (2) a. Jahresverzeichnis der deutschen Hochsclıulsclıriften, Jhg. 1. (t885/ 1886) - Jhg. 92, (1976). b. Deutsche Bibliographie, Reihe H, Frankfurt a.m., Bd. 1, (1976) - Bd. 7 (1979).. c. SCHWARZ, Klaus : Verzeichnis dcutschsprachiger Hochschul - schriften zuın islamisehen Orient, Frcihurg i.br d. Osterreichische Bihliographie, Wien e. Jahresverzeichnis der schweizerischen Hochschulschriftcn, Bd. :1 (1897 /1898) - Bd. 80 (1977). 169

2 diğer alanlarda yazılan ve yine de ekonomi ile ilgisi düşünülebilecek tezler alınmamıştır. Bu tezler, Federal Almanya, Alman- \ ya Demokratik Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre'nin çeşitli üniversite, fakülte ve bölümlerinde Almanca olarak kaleme alınan doktora tezleridir. Bilim dauarına göre bir ayırımın, biraz zor.da olsa yapılması gerekir. Daha önceki araştırmalarıma., yine asıl kaynaklardan 1980 yılında Federal Almanya'daki inceleme ve araştırmalarım sırasında, 1980'e kadar olan araştırmaları da ta-. rayarak ekiemiş bulunduğum için, bu bibliyografyanın eksiksiz olduğunu söyleyebilirim. Yakında Hukuk, Siyasi Tarih ve Edebiyat ile ilgili künyeleri de yayıniayabilmek firsa_tını bulacağıını sanıyorum. Böyle, Türkiye'nin dünkü ve bugünü üzerinde çeşitli dallarda Türk ve yabancı bilim adamlarınca Almanca olarak yapılan çalışmaların ne kadar büyük sayılara ulaştığı görülecektir. Bu bibliyografyada, abece düzeni ile önce yazarlar, sonra eserlerin başlıkları ve bunların Türkçeleri, doktoranın basıldığı ve yapıldığı yer ile tarihleri, öğretim kurumu ile sayfa (veya yaprak) sayısı verilmiştir. Ayrıca yayınlanmış olan bazı tez1er,. köşeli parantez içinde yayınevinin adı ile birlikte künyenin altında gösterilmiştir. Bu tezlerin özellikle 1960 öncesinde olanlarının. değişim veya ödünç getirtme yoluyla bulunduğu yerin kütüphanesinden alınması mümkün değildir. Ancak daha yeni tarih taşıyanlarının -daktilo ile çoğaltılmış olanlarından yeterli nüsha varsa-. sağlanması çeşitli yollar yardımıyla mümkün görünmektedir. / KISALTMALAR : t.y. tarihi yok y.y. yeri yok s. sayfa y. yapral\ 170

3 BİBLİYOGRAFYA : ' ' ' A ACAR, Aykut : Die wirtschaftsgeographische Stroktur und Bedeutung des Haselnuss - Anbaus in der Türkei (=Türkiye'de fındık ekiminin ekonomik - coğrafi yapısı ve anlamı), Giessen 1975, 23 s. ve ekler, Giessen Coğrafi Bilimler ve Coğrafya Böl. ' ADNAN, Akif: Untersuchungen über Fragen der Ertragsregelung in den Waldungen der Türkei (=Türkiye ormanlarında verim düzeninin sorunları üzerine araştırmalar), Münih 1935, 133 s., Münih Siyasi ve Ekonomi Bilimleri Fak. AKALIN, Hasan Tahsin: Probleme der Neuordnung des Boden-, Wasserund Forstrechtes in der türkisehen Republik (=Türkiye Cumhuriyeti'nde toprak, su ve orman hukukunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili sorunlar), Freiburg i.br., 1966, 211 s. AKÇA Y, Hasan : Die Aussenhandelsförderung, dargestellt am Beispiel der Türkei (=Türkiye örneğine göre dış ticareti teşvik), Viyana 1974, V+ ı 72 y., Viyana Dünya Ticareti Y. Ok., ~975. AKDER, Ahmet Halis : Entwickfungspolitische Probleme der agrartechnischen Wandlung am Beispiel der Türkei (=Türkiye örneğine göre tarım tekniğindeki değişmenin gelişme politikası yönünden sorunları), 1977, 200 s., Frankfurt a.m., Ekonomi Bilimleri Fak. AKMAN, Ahmet Naim: Die Entwicklung der türkisehen Industrie unter Berücksichtigung der Kapitalbeschaffung (=Sermaye oluşumuna göre Türk sanayiinin gelişmesi), Kiel 1970, 119 s., Kiel Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. AKPINAR, Turgut: Die Bankenaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland und in der Türkei (=Federal Almanya ve Türkiye'de banka denetimil, Münih 1953, X+ 153 s., Münih Hukuk Fak. 1'71

4 ' '. 1 ' AKSEL, Lütfuilah: Die W andlungen der Wirtsebart und Wirtschaftspolitik, insbesondere des Aussenhandels in der neuen Türkei (=Yeni Türkiye'de özellikle dış ticarette ekonomi ve ekonomik politika değişiklikleri), Berlin 1943, 149 y., Berlin Hukuk Fak. AKSU, Yusuf Ziya : Die Entwicklungsmöglichkeiten der türkisehen Finanzmaerkte (=Türkiye'de finansman piyasalarının gelişme imkanları), Erlangen - Nürnberg 1971, XIII+ 240 s. ve XIV-XXXIII., Er langen Ekonomi -Sosyal Bilim. Fak. AKŞİN, Niyazi: Die soziale Lage der Arbeiterinin den Betrieben der Sümerbank (=Sümerbank işletmelerinde ka- dın işçilerin sosyal durumları), Köln 1956, 192 y., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ALPHAN, Mustafa Mazhar: Die EWG (Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft) und die Türkei (=Ortak Pazar ve Türkiye), Graz 1967, y., Graz Siyasi Bilimler Fak, AL VER, Hulki : Standortwahl und Standortprobleme in der türkisehen Industrie (=Türk sanayiinde temel yer seçimi ve sorunları>, Berlin 1969, III +218+X s., Berlin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. 172 AL YARI, Huschang: Studien über Wachstum, Entwicklung, Er.tragsbildung und Naehrsoffaufnahme der Baumwolle im aegaeischen Raum (=Ege bölgesinde pamuğun yetişmesi, gelişmesi, ürün elde edilmesi ve gıda maddesi olarak tüketimi üzerinde çalışmalar>, Giesse n 1969, 137 s., Giessen Ziraat Fak. ANHEGGER, Robert: Beitraege zur Geschichte des Bergbaus im osmanisehen Re i ch (=Osmanlı Devleti'nde maden: ciliğin tarihi üzerine araştırmalar>, Laupen/Bern 1945, 129 s., Zürih Edebiyat Fak. ristanbuler Schriften, No: 2 (1943) ve No: 14 ( ARIN, Özbek: Dörfliche Planungen im Zusammenhang mit Vorschlaegen für die Verbesserung der Agrarstruktur in der Türkei..Ein Beitrag zur Regionalplanung Mittelanatoliens (=Türkiye'de tarım yapısının düzeltilmesi için yapılan teklifierin ışığında köy plan-

5 lamaları. Orta Anadolu'nun bölgesel planlaması üzerine bir araştırmal, Stuttgart 1969, s. ATALAY, Mehmet Emin: Entwicklung und Organisation öffentlicher und genossenschaftlicher Förderungseinrichtungen des Handwerks und Kleinhandels in der Türkei (-:-Esnaf ve küçük taeirierin kamusal ve kooperatifsel teşvik kurumlarının teşkilatlanması ve gelişmesil, Marburg 1960, 124 s., Marburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. AY ARCI, Namık K. : Die Entwicklung des türkisehen Geld - und Bankwesens seit dem Ende des zweiten Weltkrieges (=Il. Dünya Savaşının bitiminden itibaren Türk para ve bankacılığının gelişmesi), y.y., 1956, 136 y., Tübingen Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Fak. A YVERDİ, Fazlı : Aussenhandel und Aussenhandelspolitik der Türkei von Eine Studie: über die Zusammenhaenge zwischen Wirtschaftsstruktur und Aussenhandelsentwicklung der Türkei ( = arası Türkiye'nin dış ticareti ve dış ticaret politikası. Türkiye'nin dış ticaretinin gelişmesi ve ekonomik yapısı arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma), Göttingen 1954, V -l-301 y., Göttingen Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. A YYILDIZ, Tayyar : Die Teewirtschaft in der Türkei (=Türkiye'de çay ekonomisil, Bonn 1969, 132 s., Bonn Ziraat Fak. B... 'ıı:""- '. \ BAGRIAÇIK, Atila: Die Assoziierung der Türkei an die europaeische Wirtschaftsgemeinschaft (=Türkiye' nin Ortak Pazar'a üyeliğil, Viyana 1972, 155 y., Viyana Dünya Ticareti Y. Ok. BALAZS, Judit : Einige Grudzüge und Entwicklungstendenzen des gegenwaertigen Kapitalismus in der Türkei ( =TQ.rkiye'de günümüzdeki kapitalizmin birkaç temel çizgisi ve gelişme eğilimleri), 1977, 3+II+220 y., Berlin Ekonomi Y. Ok. 173

6 . \.. BARTHEL, Günter : Zur Industrialisierung der Türkei. Bilanz und Perspektive (=Türkiye'nin sanayileşmesi. Bilanço ve görüşler), Leipzig 1966, VIII+ 325 y., Leipzig Ekonomi Fak. BASELER, Johannes: Urwaldprobleme in Nordanatolien (=Kuzey Anadolu'da doğal ormanıann sorunları), Osterholz - Scharmbeck 1932, 104 s., Dresden Teknik Y.Ok. BAY AR, Doğan : Die Bedeutung der türkisehen Landwirtschaft für den türkisehen Aussenhandel in den Jahren ( = yılları arasında Türk tarımının Türk dış ticareti için önemil, Er langen- Nürn-. berg 1963, 296+XXVII s., Erlangen- Nürnberg Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. BEDİZ, Danyal: İzmir CSmyrna) und sein wirtschaftsgeographisches Einzugsgebiet (=İzmir ve ekonomik - coğrafi çevresil, Wü_rzburg 1935, IV +88 s., Münih Edebiyat Fak. 'BEHLİL, Fehmi : Die moderne Industrieplanung in der Türkei (=Türkiye'de modern sanayi planlaması), y.y., 1943, 117 y., Berlin Hukuk Fak., BEIN, Wilhelm Friedrich Cari: Die Kapitulationen. Ihr Begriff, ihr wesentlicher Inhalt und ihre Aufhebung, beurteilt nach Völkerrecht und türkisehem Staatsrecht (=Kapitülasyonlar. Anlamı, önemli maddeleri ve kaldırılışı; Türk resmi hukuku ile Devletler hukukuna göre değerlendirilmiştir), Wittenberg 1916, 61 s., Greifswald Hukuk Fak. BENSASSON, Leon: Über die Saidenkultur in Kleinasieıi ( = Anadolu'da ipek kültürü üzerine), Tübingen 1919, 86 s., Tübingen Siyasi Bil. Fak. '. BERDING, Arno: Die Beschaeftigung auslaendischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland (=Federal Almanya'da yabancı işçilerin çalışması>, Graz 1963, III III s., Graz Siyasi Bil. Fak. 174 BİKER, N esimi: Die Grundlagen des anzustrebenden Aufbaues der Forstschutzorganisation in der Türkei (=Türki-

7 ye'de Orman koruma teşkilatının kurulma gayretlerinin esasları), Hannaver- M ünehen 1955, 70 y., Göttingen Orman Fak. ' BISMARCK- OSTEN, Ferdinand von: Die Wirtschaftsstruktut und das Problem einer gelenkten Strukturwandlung in der Türkei. Ein Beitrag zur Frage der Entwicklung unterentwickelter Gebiete (=Türkiye'de ekonomi yapısı ve güctürnlü yapı değişmesinin sorunu. Az gelişmiş bölgelerin gelişme sorunu üzerine bir araştırma), Kiel 1951, V+ 158 y., Kiel Hukuk ve Şiyasi Bilimler Y.Ok. BODE, Friedrich.Heinz: Der Kampf um die Bagdadbahn < = yıllarında Bağdad demiryolu etrafındaki mücadele), Breslau 1941, VII+ 131 S;, Breslau Edebiyat Fak. BODUR, Süleyman : Agrargeographische und wirtschaftliche Verhaeltnisse der türkisehen Landwirtschaft <=Türk tarımının tarım coğrafyası ve ekonomi bakımından durumu), Giessen 1963, 116 s., Giessen Ziraat Fak. BOGE, Horst: Wirtschaftsinteressen und orientabsche Frage (=Ekonomik ilgiler ve yakındoğu sorunu), Frankfurt a.m., 1957, Frankfurt Ekonomik ve Sosya] Bilimler Fak. BOLENDER, Ernst : Die neu - türkische Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ( = Yeıii Türkiye ekonomisi ve ekonomi- politikası), Berlin 1931, 94 s., Jena Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. BOZBAG, Ali: Das kemalistische Entwicklungsmodell und seine Bedeutung für die politische, wirtscnaftliche und sozio,. kulturelle Entwicklung der Türk ei < = Kemalist gelişme modeli ve bunun Türkiye'nin politik, ekonomik ve sosyo- kültürel gelişmesi bakımından önemil ' Frankfurt a.m., 1970, lll+ ı 72+XVI s., Frankfurt Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak i 1 ı: BURSAL, Nasuhi : Die Einkommenssteuerreform in der Türkei (=Türkiye'de gelir vergisi reformu), vvinterthur 1953, XIV +216 s., Zürih Ekonomi Fak. 175

8 BÜLBÜL, Mehmet : Staatliche Förderung der Landwirtschaft in der Türkei (=Türkiye'de tarımın devlet eliyle teşviki), Ki el 1963, V V y., Kiel Ziraat Fak. C-Ç CANKO, Kamuran : Die Agrarverfassung und die Badenreform der türkisehen Republik (=Türkiye Cumhuriyeti'nde tarımın durumu ve toprak reformu), Freiburg i.br., 1962, 116 s., Freiburg Hukuk ve Siyasi \ Bilimler Fak. CRESTOVITCH, Gabriel : Die türkisehen Staatsanleihen ( = Türkiye'nin devlet borçları), Heidelberg, t.y., VII+ 253 s., Heidelberg Edebiyat Fak., CUDA, Alfred: Stadtaufbau in der Türkei (=Türkiye'de kent gelişmesi), Berlin 1939, 84 s.+ 16 y., Berlin Teknik Y. Ok. ÇAGLA YAN, Latif: Grundlagen und Problemeder Steigerung des türkisehen Zitrusexports in die Bundesrepublik Deutschland (=Federal Almanya'ya yapılan Türk limon ihracatının esasları ve artmasının sorunları), 1978, 234 s., Giessen Beslenme Ekonomisi Böl. ÇAKIR, Necati : Grundlagen und Probleme der staatl. Industrialisierung der Türkei ( = Türkiye'nin kamusal sanayileşmesinin esaslan ve sorunları>, y.y., 1944, 230+ IV y., Berlin. :, D DAUN, Anne- Marie: Der Strukturwandel in den deutschtürkisehen.handelsbeziehungen seit dem 19. Jahrhundert <= 19. yüzyıldan itibaren Türk- Alman ticaret ilişkilerinde yapısal değişiklik>, Köln 1949, II+, 153 y., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. DELIGEORGES, EpaminoJ?.~as.. L..: Die Kapitulationen der Türkei ( = Türkiye'nin kapitülasyonları), Heidelberg 1907, XII+ 131 s., Heidelberg Hukuk Fak. 176.

9 \ DEMİRCİ, Rasih: Die optimale Organisation von baumwollanbauenden Betrieben im Gebiet von Adana, Türkei (==Türkiye'de Adana bölgesinde pamuk eken işletmelerin optimal teşkilatıanmasıl, 1971, 223 s., Hohenheim Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. DENKER, Bedriye : Die Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie der Bursa - Eb en e (==Bursa ovasının yerleşme ve ekonomik coğrafyasıl, Freiburg i.br., 1963, IV+ 165 y., Freiburg Fen Fak. DİLİK, Sait : Die Geldverfassung und die Waehrungspolitik der Türk ei ( == Türkiye'nin para durumu ve para politikası)," Freiburg i. Br., 1961, III+ 252 s., Freiburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. DJABRI, Muzaffar: Die türkische Volkswirtschaft mit besonderer Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Verhaeltnisse ( == Tarımdaki durumuna göre Türk ekonomisil, Affoltern 1929, IV+ 92 s., Zürih Ekonomi Fak. DOGAN, Murat: Das Bankensystem der Türkei und die Einwirk_ungen der Banken auf die wirtschaftliche Entwicklung C==Türkiye'nin banka sistemi ve ekonomik kalkınmaya bankaların etkileri), 1977, 235 s., Bonn Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. E EKEMAN, Bülent: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Haefen und Wasserwerke in der Türkei (=Türkiye' de limanların ve su işletmelerinin ekonomik önemil, Graz 1967, VII+125 y., Graz Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. ERBAŞ, İhsan: Strukturanalyse der Wirtschaftsentwicklung in. der Tür~ei (=Türkiye'de. ekonomik kalkınmanın. yapısal analizi>, Berlin 1962, VII+156+XIV s., Berlin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.. ERDAL, Hayrettin : Die türkische Landwirtschaft und ihre Kreditversorgung (==Türk tarımı ve tarım kredilerinin sağlanması), Köln 1968, II+ 283 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. 177.' / t ı,. : \; '1' ;;tlı ~.! 1 ;

10 . ; ERDİM, Ali: Struktur und Problematik von Lebensmittelfilialunternehmen.. in der Türkei. Dargest. am Beispiel d. Migres-Türk ( =Migros örneğine göre Türkiye'de gıda maddeleri mağazaları yatırımlannın yapıları ve sorunları), Innsburck 1977, VIII+232 y., Jnnsbruck. ERGÜN, İsmet: Probleme der Aussenwirtschaftsbeziehungen der Türkei mit den COMECON- Laendern ( =Türkiye'nin COMECON ülkeleriyle dış ticaret ilişkilerinde sorunlar), 1972,. VII+251 s., Münih Siyasi Bil. Fak. ERKUL, İhsan: Der Schutz der Bauern und Landarbeiter in der Türkei, insbesondere durch die Arbeit des Arntes für landwirtschaftliche Erzeugnisse (=Türkiye'de köylerin ve tarım işçilerinin, özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çalışmaları yoluyla korunması), 1961, VIII+ 162 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ESKİ, Hasan: Wirtschaftspolitische Problemeder Assoziierung der Türkei an die Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft ( = Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliğinin ekonomi- politik sorunları), 1977, 286 s., Kö~n Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ESSAD, Nurullah: Die anatolische Landwirtschaft mit beson~ d erer Berücksichtigung Kleinasiens ( = Küçükasya' ya göre Anadolu tarımı>, 1922, Frankfurt Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. ETHEM, Muhlis: Der Hafen von Stambul und seine Organisation ( = İstanbul limanı ve bunun teşkilatı), Bornal Leipzig 1929, VIII -f 110 s., Leipzig Edebiyat Fak. EVİN, Vefik: Das Problem der Liquiditaet. Unter besonder.er Berücksichtigung des türkisehen und deutschen Bankwesen (=Türk ve Alman banka varlıklarına göre likidite sorunu), 1961, 102 s.. Tübingen Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. F ' FAİK BEY, Ali : Volkswirtschaftspolitik der Türkei im 16. und 17. Jahrhundert (= 16 ve 17. yüzyılda Türkiye'nin ekonomik politikası>, Kiel 1921, 84 s., Kiel Edebiyat Fak. 178

11 FAROUK BEY, Ömer: Das Ottomanische Schuldwesen von den Anfaengen bis 1925 einschliesslich des Friedensvertrages von Lausanne <.=Başlangıcından 1925 ve Lozan Barış antlaşmasına kadar Osmanlı borçları), 1926, LIX s., Münih Siyasi Bilimler Fak. FASS, Fritz Leopold: Die Verwaltung der türkisehen Staatsschuld (=Türk devlet borçları yönetimil, 1918, 150 s., Greifswald Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. FORSTENEICHER, Frariz: Die Jugendkrankheiten der Baumwolle in der Türkei (=Türkiye'de pamuğun başlangıç hastalıkları), 1931, 53 s., Berlin Ziraat Y. Ok. FREUNDT, Alfred: Der Übergang der Türkei zur Golq.waehrung ( =Türkiye:nin altın sistemine geçişi), 1921, IV+ aa s., Königsberg i.pr. Edebiyat Fak. q :i 1 ı :1 ıl! ' G GEISTER, Paul : Die Türkei im Rahmen der Weltwirtschaft <=Dünya ekonomisi içinde Türkiye), 1907, VIII+151 s., Greifswald Edebiyat Fak. GENTZ, Joehen: Die Bürgschaft im islamisehen Recht nach al-kasani ( =Al-Kasani'ye göre İslam hukukunda kefalet), Bonn 1960, 95 s., Bonn Edebiyat Fak GLAESNER, Heinz.: Das Dritte Reich und der Mi ttiere Osten: politische und. wirtschaftliche Beziehungen Deutsch- lands zur Ti.irkei ( =3. imparatorluk ve Orta Doğu : Almanya'nın arasında Türkiye ile politik ve ekonomik ilişkileri), 1976, XXVI+ 625 s., Würzburg Edebiyat Fak. GOLDBERGER, Nanni: Die internationalen Banken in der Türkei und ihre Finanzierungsgeschaefte (=Türkiye' deki uluslararası bankalar ve finansman işleri), 1922, 110 +III s., Hamburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak.. "' GOKDOGAN, Mukbil: Strassenbau und Verkehrspolitik in der Türkei <=Türkiye'de yol yapımı. ve trafik politikasıl, Rottweil a.n., 1938, 104 s., Stuttgart Teknik Y. Ok. 179

12 .r:-- ~ GURLAND, Aron: Grundzüge der mohammedanisehen. Agrarverfassung und Agrarpolitik mit besanderer Berüeksieh.tigung der türkisehen Verhaeltnisse C= Türkiye'deki duruma göre islami tarım düzeni ve politikası), Dorpat 1907, X+85 s., Bern Edebiyat Fak. 1907/ GÜNYÜZ, Süleyman : Entwieklung und Bedeutung der Tabakproduktion in der Türkei (=Türkiye'de tütün üretiminin gelişmesi ve önemi), İstanbul 1951, 110 s., Berlin Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak. GÜRKAN, Aydın Güven: Flueht vor l~dustrialisierung in Entwicklungslaendern. Darstellung ihrer. Erseheinungsformen, Versuch ihr~r Erklaerung, Herausarbeitung ihrer therapeutisehen Behandlung am Beispiel der Türkei (=Az gelişmiş ülkelerde sanayileşme isteksizliği; tanımı, açıklanması ve bunun giderilmesi yöntemleri; Türkiye örneği), 1969, 313 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak. GÜRTAN, Hayati: Die Arbeitsproduktivitaet beider Holzernte in der türkisehen Forstwirtsehaft (=Türk Orman ekonomisinde ağaç ürünlerinde iş prodüktivitesi), 189 y., 1964, Freiburg Fen Fak. H HAHN, W alter: Die Verpflegung Konstantinopels dureh staatliche Zwangswirtsehaft. Naeh türkisehen Urkunden aus dem 16. Jahrhundert <'=Resmi vesika usulüyle İstanbul'un iaşesi. 16. yüzyıl Türk belgeleri-. ne göre), Stuttgart 1926, 77 s., Kiel Edebiyat Fak. HALİL, Sadrettin: Das Steuersystem der türkisehen Republik und- seine gesehiehtliehen Grundlagen (=Türkiye Cumhuriyetinin yergi sistemi ve bunun t~rihi temelleri), Philippsburg/Baden 1938, 73 s., Heidelberg Siyasi ve Ekonomi Bilimleri Fak..' HEPEB, Niya~i: Die neuere Entwicklung des türkisehen Bankwesen und die wichtigsten Banken in der Türkei <=Türk bankacılığının yeni gelişmesi ve Türkiye'de 180.

13 en önemli bankalar), 1955, V +79 s., Nürnberg Ekonomi ve Sosyal Bilimler Y. Ok. ' --. 1, HERFZFELD, Marianne von: Zur Orienthandelspolitik Österreichs unter Maria Theresia in der Zeit van ı (= arasında Maria Theresia devrinde A v~sturya'nın yakındoğu ticaret politikası>, Viyana Edebiyat Fak., ' HEYERSBERG, Fritz Adolf: Maschinenverwendung im Wirtschaftsleben der Türkei ( = Türkiye'nin ekonomik \ hayatında makinanın kullanılması>, Berlin 1934, 44 s., Berlin Siyasi Bilimler Fak. HONIG, Nathan: Die Stellung Konstantinopels im We.lthandel und Weltverkehr (=Dünya ticareti ile dünya trafiğinde İstanbul'un yeril, 1917, Berlin Edebiyat Fak. HORNBERG, Hannelore- Ursula: Das Spiel der F]nanzpolitik auf dem Balkan (=Balkanlarda yıllannda ticari politika oyunu>, 1964, 211 y., Viyana Edebiyat F~k. HUYER, Ge:rtrude : Von der orientalischen Frage bis zum Abschluss der Mittelmeerentente ( = Yakındoğu meselesinden Akdeniz İtilafının sonuna kadar>, 1947, 142 y., Viyana Edebiyat Fak. ~ ' '. ' HÜSNÜ, Saim.; Über die Opiumgewinnu~g in der. Türkei {=Türkiye'de afyon elde edilmesil, 1932, 51 s., Berlin Edebiyat Fak. i-j İLERİ, Muhlis: Die Bedeutung staatlicher Unternehmungen für die Wirtschaftsentwicklung: Eine kritische Analyse (=Devlet yatırımlannın ekonomik kalkınma için önemi: bir tenkidi analiz), 1973, III+ 195 s., Hamburg Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.. ' \ı \ i. İLTEBER, Ahmed Halid: Studie zum Bankwesen in der TÜrkei (=Türkiye'de bankacılık üzerine araştırma), Jena 1937, VI+ 188 s., Berlin Edebiyat Fak. 181 i' i. \

14 _İNAN, Reşat: Die Zehtralbank der türkisehen _ RepubÜk und ihre Rolle bei den wirtschaftlichen Entwicklung der. Türkei (=Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası -ve bunun Türkiye'nin ekonomik kalkınmasındaki rolü), 1962, X+127 s., Tübingen Hukuk Fak. İPLİCİAN, Yervant Milıran: Die Entwicklungsgeschichte der Staatsschulden in der Türkei (=Türkiye'de devlet borçlarının gelişmesi_ tarihi>, 1911, 74 s., Strassburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. İZMİRLİ, Resul : Das laendliche Genossenschaftswesen in der Türkei und seine Bedeutung für die türkische Land-_ wirtschaft (=Türkiye'de kırsal kooperatifçilik ve bunun Türkiye tarımı için önemil, 1977, IV+ 207 s., Giessen Beslenme Ekonomisi Böl. JAHN, Hans- Edgar: Der Bagdad- Pakt und seine wirtschaftspolitische Integrationsproblematik. ( = Bağdad Paktı ve bunun ekonomik- politikasının entegrasyon sorunları), 1959, IV+ 263 y. ve 10. çizelge, Graz JODJAHN, Reiner: Über die Entstehung, die Entwicklung und das Tarifsystem der Staatsbahn der Türkisehen Republik (=Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Demiryollarının doğuşu, gelişmesi ve fiyat sistemi), 1955, 163 y., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.... ' K KADELBACH, Hasso : Die türkische Landwirtschaft in der Gegenwart und ihre Zukunftsaufgaben (=Günümüzdeki Türk tanını ve onun gelecekteki görevleri), Halle/Saale 1929, 76 s. KAERGEL, Johanna: Kriegswirtschaftliche Massnahmen eines neutralen Staates, dargestellt an dem Beispiel der Türkei (=Türkiye örneğine göre bir tarafsız dev. letin savaş ekonomisi tedbirleri), t.y., Breslau Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KARAKA YA, Kayhan_: Aussaat von Mais mitteıs Drillmaschinen in der türkisehen Landwirtschaft (=Türk ekonomisinde mısırın makina ile hasadı), 1963, 102 s., Bonn Ziraat Fak. 182

15 KARAMETE, Hakkı : Wirtschaftssystem und Wirtschaftsgesinnung, Steuersystem und Steuermentalitaet in der Türkei (=Türkiye'de ekonomik sistem ve karakteri ile vergi sistem ve yapı~ı), 1956, 120 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Biliml~r Fak. KA YACIK, Hayrettin: Grundlagen der Aufforstung im Mittel. meer unter besanderer Berücksichtigung von Italien und der Türkei ( =, Akdeniz'de İtaJya ve Türkiye ör-. neğine göre ağaçlandırmanın esasları), 1941, 134 s., Dresden Teknik Y. Ok. '. 'ı KEMAL, Ali: Grundlagen, Bedingungen und Aufbau der Forstwirtschaft in der Türkei (=Türkiye'de orman ekonomisinin esasları, şartları ve gelişmesi), Dresden- Ankara 1935, VII+ 142 s., Dresden Teknik Y. Ok., KEPKEP, Naci: Das System der türkisehen Wirtschaftspolitik (=Türk ekonomi politikasının sistemi), 1966, V+ 151_ y., Viyana Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KESKiN, Hakkı: Das Fremdkapital und die Unterentwicklung insbesondere am Beispiel der Türkei (=Özellikle Türkiye örneğine göre, yabancı sermaye ve azgelişmişlik), 1976, Berlin Hür Üniversitesi Siyasi Bilimler Fak. ldie Türkei. Voın Osmanisehen Reich zum Nationalstaat., Berlin: Olle und Wolter, 1978, 301 s. ı. : ı: KNELLER, Dietrich : Der Rechtscharakter des islamisehen Institutes Wakf und des anglo-amerikanischen Institutes trust. Eine rechtsvergleichende Untersuchung (=İslami bir kurum olan, Vakıf ile Angio-Amerikan bir kurum olan Tröst'ün hukuki karakterleri: Karşılaştırmalı bir hukuk araştırması), 1966, 71 s., Tübingen Hukuk Fak. KOLONIA, Jümni Bey : Die ottomanische Staatsschuld und ihre Regelung durch die Pariser Konvantion vom 22. '.. April 1933 (=Osmanlı Devlet Borçları ve bunların 22 Nisan 1933 Paris anlaşması ile düzenlenmesi), Forschheim Ofr. 1934, III+ 68 s., Münih Siyasi Bilimler Fak. 183 ' ;. 1 '. i' i ''

16 l KÖKTÜRK, Nejdet: Verkehrswesen, Verkehrspolitik und verkehrspolitische Bedeutung der Türkei im Rahmen des Weltverkehrs (=Dünya trafiği içinde Türkiye' nin ulaşım dun~.mu, ulaşım politikası ve ulaşım politikası bakımından önemi), y.y., 1944, V+ 195 y., Berlin Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KÖSER, Nikolaus Heinrich: Wirtschaftspolitische Kriegser.; fahrungen in Anatalien ( = Anadolu'da ekonomi-politik savaş tecrübeleril, 1921, 152 s., Hamburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KRAUSE, Paul: Die deutsche- türkische Wirtschaftspolitik und die deutsch- türkisehen Wirtschaftsbeziehungen der Vorkriegszeit (= I. Dünya Savaşı öncesinde Türk- Alman ekonomi- politikası ve ekonomik ilişkileri), III+ 135 s., Frankfurt a.m., 1924, Frankfurt E ko-. nom~ ve Sosyal Bilimler Fak. KRAUSS, Jakob: Deutsch- türkische Handelsbeziehungen. Seit dem Beriiner Vertrag unter besanderer Be-. rücksichtigung der Handelswege (=Ticaret yollarına göre Berlin antıaşmasından beri Türkiye - Almanya ticari ilişkileri), Jena 1900, 114 s., Erlangen Edebiyat Fak., KREMMER, Richard : Die Finanzierung des Krieges im Orient durch Deutschla~d und ihre Rückwirkung auf dastürkische Finanz- und Wirtschaftsleben (=Almanya' nın yakındoğudaki savaşın fip.ansmanını sağlaması ve bunun Türkiye'nin mali ve ekonomik hayatındaki tepkileri), 1922, XVIII+530 s., Hamburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KRÜGER, Karl: Vorkommen, Gewinnung und Absatz des Kochsalzes im türkisch - arabischen Vorderasien (=Türk- Arap önasyasında tuzun mevcudiyeti, elde edilmesi ve tüketimil, Hamburg 1920, 33 s. / 184 KULAK, Yalçın : Die türkische Agrarwirtschaft, ihre Probleme und Ziele. Unter besanderer Berücksichtigung des ı. Fünfjahresplanes ( =1. beş yıllık plana göre Türk tanın ekonomisi, sorunlan ve hedefleri), 1968, XI+ 483 s., Köln Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fak.

17 KUMBARACIBAŞI, Onur Ç. : Die türkische Wirtschaft vom Ende des I. Weltkrieges bis zur Assoziierung an die EWG ( =L Dünya Savaşının sonundan Ortak Pazar'a üye olmasına kadar Türk ekonomisi), 1966, II+ 164 y., Viyana Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. KUNKE, Max: Die Kapitulationen der Türkei, deren Aufhebung und die neuen deutsch- türkisehen Rechtsvertraege (=Türkiye'de kapitülasyonlar, bunların. kaldırılması. ve yeni Türk - Alman hukuki anlaşmaları), 1918, XI+ 182 s., Er langen Hukuk Fak. L LEHMANN, W alter: Die Aufhebung der Kapitulationen in der Türkei und. ihre rechtliche Bedeutung (=Türkiye'de kapitülasyonların kaldırılması ve bunun hu. kuki önemil, Berlin 1916, 45 s., Greifswald Hukuk Fak LIEBE- HARKORT, Khius: Beitraege zur sozialen und wirtschaftlichen Lage Bursas am Anfang des 16. Jahrhun-. derts ( = 16. yüzyılın başında Bursa'nın sosyal ve ekonomik durumu üzerine araştırmalar), 197.0, 437 y., Hamburg Edebi~at Fak. LIERAU, W alter: Die neue Türkei. Wirtschaftliche Zustaende und Aussicht.en (=Yeni Türkiye. Ekonomik durum ve görüşler), 1923, 59 s., Berlin Edebiyat Fak. LIPPITZ, Klaus: Untersuchungen über Wachstum, Entwicklung, Ertragsbildung und Naehrstoffaufnahme von türkiseben Weizensorten im aegaeischen Raum (=Ege bölgesinde Türk buğday türlerinin yetişmesi, gelişmesi, ürün elde edilmesi ve gıda maddesi olarak kullanılması üzerine araştırmalar), 1970, 278 s., Giessen Ziraat Fak. LORENZ, Charlotte : Die Frauenfrage im Osmanisehen Reiche mit besanderer Berücksichtigung der arbeitenden Klasse (=İşçi sınıfındakilere göre, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların sorunları). Burg 1919, 92 s., Berlin Edebiyat Fak. [Die Welt des Islams, c. 6 (1918), s ,, ~ ;-. ı ' ı '

18 LÖDrNG, Dörte: Deutschlands und Österreich- Ungarns Balkanpolitik von unter besanderer Berücksichtigung ihrer Wirtschaftsinteressen ( = Ekonomik ilgilerine göre yıllarında Almanya ile Avusturya- Macaristan'ın Balkan politikası), 1969, Hamburg Edebiyat Fak..M. 186 MAHOUTDJI, Ali Akber: Die türkische Agrar- und Industriepolitik nach dem Kriege (=Savaştan sonra Türkiye tarım ve sanayi politikası) Dresden 1937, 150 s., Leipzig Edebiyat Fak. MANA VOGLU, Tevfik: Die Aufgaben und Entwicklung der Wirtschaftspolitik des türkisehen Eisenbahnwesens nach 1918 ( = 1918'den sonra Türk Demiryollarının ekonomi- politikasının görevleri ve gelişmesi), 1937, 75 s.,.berlin Edebiyat Fak. MASCHAIKHI, Mostafa : Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Iran, Türk ei und Pakistan (=İran, Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik işbirliği), 1968, IV y., Graz Siyasi Bilimler Fak. MASHAR, İlhami : Die landwirtschaftlichen Verhaeltnisse am Marmarage bi et (=Marmara bölgesinde tarımsal durum), 1923, 86 s., Giessen Edebiyat Fak. MEDJDET, Mehmed: Die Staatsschulden der Türimi und die Verwaltung der Dette publique ottomane (=Osmanlı Düyunu umumiye idaresi ve Türkiye'nin devlet borçları), Berlin 1923, 103 s. MEHMED, Nihad: Das Papiergeld in der Finanz- und Waehrungsgeschichte der Türkei ( = arasında Türkiye'nin finansman ve para tarihinde kağıt para), İstanbul 1930, VII+213 s., Freiburg Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. MEYER- RÜHEN, Henner: Anbau und Verwertung von Ölsaaten und Ölfrüchten im Aegaeischen und Marmara/Thrazien Gebiet der Türkei (=Türkiye'de Ege ile Marmara/Trakya bölgeleı:-indeki yağlı bitki ve

19 meyvaların yetiştirilmesi ve değerlendirilmesil, 1977, XV+ 253 s., Giessen Beslenme Ekonomisi Böl. MITZLAFF, Christoph von : Der türkische Kapitalmarkt unter besanderer Berücksichtigung des Banksystems : histor. Entwicklung und gegenwaertige Struktur, Funktionsfaehigkeit und Verbesserungsvorschlaege ( = Banka sistemine göre Türk sermaye piyasası: tarihi gelişmesi, günümüzdeki yapısı,- fonksiyon kabiliyeti ve düzeltme teklifleri), 1975, 359 s., Bonn Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. MÖSLINGER, Klaus - Dieter : Die Rohstoffgrundlagen der türkisehen Wirtschaft und der agrare Aussenhandel mit Deutschland (=Türk ekonomisinin ham madde kaynakları ve Almanya ile olan tarım ilişkileri), y.y., 1954, III+ 121 y. MUSSLER, Wilhelm Julius: Die Türkei. VolkswirtschaftÜche Studien (=Türkiye. Ekonomi bakıin1ndan araştırmalar), Hamburg 1929, 135 s., Freiburg H1,1kuk ve Siyasi Bilimler Fak.... ',, :~ MÜHLMANN, Karl: Die deutschen Bahnunternehmungen in der asiatischen Türkei ( = yılları arasında Asya Türkiyesinde Alman demiryolu yatırımları), Jena 1926, 50 s., Berlin Edebiyat Fak. MÜLA YİM, Atalay : Die Ausfuhrförderungsmassnahmen der Türkei von 1950 bis Eine kritische Untersuchung ( = 1950'den 1960'a kadar Türkiye'nin ihracatı teşvik tedbirleri. Eleştirisel bir araştırma), Hamburg 1962, V +lll s., Würzburg Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak. MÜLLER, Edgar: Die wirtschaftliche Bedeutung der Bagdadbahn (=Bağdat deıniryolunun ekonomik önemi), 1919, 124 s., Zürih Siyasi Bilimler Fak. N NALBANDOGLU, Mehmet Reşat: Die Industrialisierung der. Türkei ( = Türkiye'nin sanayileşmesil, Zeulenroda 1937, 79 s., Münih Siyasi Bilimler Fak. 18'7

20 NEBİOGLU, Osman: Die Auswirkungen der Kapitulationen auf die türkisch e Wirtschaft (=Türkiye ekonomisi üzerinde kapitülasyonların etkileri), Naumburg/Saale 1941, 95 s., Göttingen Hukuk ve Siyasi Bilimler Fak. NEDKOFF, Boris Christoff: Die Cizya (Kopfsteuerl im Osmanischen Re i ch (=Osmanlı İmparatorluğunda C izyel, Leipzig 1942, XII+55+ ı ı s., Berlin Edebiyat Fak., NEZİHİ, Hasan: Die Gestaltung der deutsch- türkisehen Handelsbeziehungen seit dem Lausanner- Friedensvertrag (1923) un d die Möglichkeiten ihrer ra.tionelleren Gestaltung in der Zukunft ( = 1923'deki Lozan Barış antıaşmasından itibaren Türk- Alman ticari ilişkilerinin yapısı ile bunun gelecekteki ekonomik yapısıl,. 1937, 72 s., Köln Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fak... NİZAMİ, Ali ~,Die türkische Eisenbahnpolitik bis 1914 ( = 1914'e kadarrdfürkiye'nin Demiryolu politikası), 1914, IV+ 113 s., Heidelberg Edebiyat Fak. NURİ, Şerafeddin: Der Schutzwald in der Türkei (=Türkiye'de orma~ korunmasıl, 1933, 108 s., Münih Siyasi Bilimler Fak. 0-Ö 188 OGUZ, Ahmet: Die Wirtschaftslenkung in der Türkei unter besanderer Berücksichtigung des Bank w esen ( = Bankaların durumuna göre Türkiye'de ekonomik yönetim), 1940, 237 s., Berlin Eko. Y. Ok. OGUZ, Nihat: Fragen der landwirtschaftlichen Genossenschaften in der Türkei (=Türkiye'de tarım kooperatiflerinin sorunları), 1965, 163 s., Köln Ekonomi ve. Siyasi Bilimler Fak. O'KAN, A. Enis :,. Die türkische Aussenhandel und die Aussenhandelspolitik der Türkei unter der Republik ( = arası Cumhuriyet döneminde Türkiye dış ticareti ve dış ticaret politikasıl, İstanbul 1943, 265 s., Zürih Ekonomi Fak..ı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Necla Akdağ Güney Doğum Tarihi: 26 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1990 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Die Gewerkschaftsbewegung in der Türkei, ein historischer Abriss, Orient, 22. Jg., Nr. 3/1981, s. 450-469.

ÖZGEÇMİŞ. Die Gewerkschaftsbewegung in der Türkei, ein historischer Abriss, Orient, 22. Jg., Nr. 3/1981, s. 450-469. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Harun Gümrükçü 2. Doğum Tarihi: 1950 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Ek Bölümler: İşletme, Sosyoloji ve Hukuk Hamburger Universität

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ

Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 9-99 Lisans Heidelberg Üniversitesi Klasik Arkeoloji,

Detaylı

DEUTSCHLAND UND DİE TÜRKEI AKTÜELLE ASPEKTE DEUTSCH-TÜRKISCHER WISSENSCHAFTSKOOPERATION / TÜRK-ALMAN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARI

DEUTSCHLAND UND DİE TÜRKEI AKTÜELLE ASPEKTE DEUTSCH-TÜRKISCHER WISSENSCHAFTSKOOPERATION / TÜRK-ALMAN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ - AKVAM ve FRIEDRICH EBERT STIFTUNG DERNEĞİ - FES DEUTSCHLAND UND DİE TÜRKEI AKTÜELLE ASPEKTE DEUTSCH-TÜRKISCHER WISSENSCHAFTSKOOPERATION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır.

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. ' Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM (1949 - ) / SERİ CİLT SAYI SERIES a VOLÜME *q NUMBER ^ -jq q q SERIE M BAND HEFT 1, y y y SERIE TOME FASCICULE

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet MUMCU nun Özgeçmişi

Prof. Dr. Ahmet MUMCU nun Özgeçmişi Prof. Dr. Ahmet MUMCU nun Özgeçmişi 6 Ocak 1937 de Bursa da doğdu. Bursa Erkek Lisesi ni (1955) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni (1959) bitirdi. Aynı Fakülte de bilim yaşamına başlayan Ahmet Mumcu,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 1. Adı Soyadı: Yaşar GÜRGEN 2. Doğum Tarihi: 1940 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 Doktora İşçi-işveren

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri Bandırma iktisadi ve idari Bilimler Fak., Balıkesir Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri Bandırma iktisadi ve idari Bilimler Fak., Balıkesir Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU üniversitesi

Detaylı

PROGİS SOFTWARE GMBH. İletişim & Adresler

PROGİS SOFTWARE GMBH. İletişim & Adresler PROGİS SOFTWARE GMBH İletişim & Adresler Postgasse 6, 9500 Villach, Avusturya Firma Tanımı PROGIS Software Ltd. Şti. GIS yazılım teknolojileri geliştirme ve kırsal alan üzerinde uygulama konularında uzmanlaşmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] dergisi ortaklığında düzenlenen AVRUPA YA

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] dergisi ortaklığında düzenlenen AVRUPA YA Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] dergisi ortaklığında düzenlenen AVRUPA YA TÜRK GÖÇÜ NÜN 50. YILINDA ULUSLARARASI TÜRKİYE AVUSTURYA

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır.

Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır. 1 Yrd. Doç. Dr. Necati İYİKAN (Özgeçmiş ve eserler) ÖZGEÇMİŞ: Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır. I. Üniversite Öğrenimi:

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı :Pervin Somer 2. Doğum Tarihi : 12.10.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Ergun Özsunayın Sunuş Konuşması 1

İÇİNDEKİLER. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Ergun Özsunayın Sunuş Konuşması 1 ?v> r a) rfpapttoi ANAYA8A MA-1-" m ' İÇİNDEKİLER Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Ergun Özsunayın Sunuş Konuşması 1 Eröffnungsrede von Prof. Dr. Ergun Özsunay 5 Doç. Dr.

Detaylı

Zierpflanzenproduktion in der Türkei

Zierpflanzenproduktion in der Türkei Zierpflanzenproduktion in der Türkei Dr.Savaş Titiz Essen-2008 Entwicklung der Produktionsflaechen ım türkischen Zierpflanzenanbau Anbauflaechen Üretim alanı (dekar) (da) 30000 25000 20000 15000 10000

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seminer Serisi II Seminarreihe Verfassungsbeschwerde II

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seminer Serisi II Seminarreihe Verfassungsbeschwerde II T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seminer Serisi II Seminarreihe Verfassungsbeschwerde II Adil Yargılanma

Detaylı

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI

CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI JULIUS-MAXIMILIANS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ (WÜRZBURG) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi YEDITEPE UNIVERSITÄT, Rechtswissenschaftliche Fakultät JULIUS-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

AKADEMISCHER WERDEGANG

AKADEMISCHER WERDEGANG AKADEMISCHER WERDEGANG 1988-1993 Studium der Germanistik und Zusatzstudium Erziehungswissenschaft an der Universität Hacettepe in Ankara 1995-1997 Studium zum Master of Art im Bereich Linguistik/Germanistik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

DĐN VE KÜLTÜRLERARASI DĐYALOG II. Türk-Alman Sempozyumu Đzmir

DĐN VE KÜLTÜRLERARASI DĐYALOG II. Türk-Alman Sempozyumu Đzmir DĐN VE KÜLTÜRLERARASI DĐYALOG II. Türk-Alman Sempozyumu Đzmir Din, kültürlerarası anlaşma için fırsat mı yoksa engel midir? RELIGION UND INTERKULTURELLER DIALOG Zweites Deutsch-Türkisches Symposium in

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 143 944 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 21.10.1966 Malkara V.D. - 9960045992 2 191 577 ALTENLER UN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 05.07.1976 Malkara V.D. - 0600030770 3 222 223 İSMAİL

Detaylı

DER ISLAM VE DİE WELT DES ISLAMS TA YAYINLANAN KELAMLA ALAKALIYAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DER ISLAM VE DİE WELT DES ISLAMS TA YAYINLANAN KELAMLA ALAKALIYAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KELAM ARAŞTIRMALARI 9:1 (2011), SS.41-46. DER ISLAM VE DİE WELT DES ISLAMS TA YAYINLANAN KELAMLA ALAKALIYAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Özcan Taşcı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ozzcan12@hotmail.com

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... ÜNİTE 1. ÖZ-DEĞERLENDİRME... 1. 1. Tanım, Kapsam... 1. 1.1. Öz-değerlendirme Yapmada Dikkate Alınacak Alanlar...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... ÜNİTE 1. ÖZ-DEĞERLENDİRME... 1. 1. Tanım, Kapsam... 1. 1.1. Öz-değerlendirme Yapmada Dikkate Alınacak Alanlar... İÇİNDEKİLER Önsöz... v ÜNİTE 1. ÖZ-DEĞERLENDİRME... 1 1. Tanım, Kapsam... 1 1.1. Öz-değerlendirme Yapmada Dikkate Alınacak Alanlar... 3 1.1.1. İyileştirme için Güç ve Alanların Belirlenmesi... 3 1.1.2.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

Kliniken der Stadt Köln ggmbh, Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße 59, Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie

Kliniken der Stadt Köln ggmbh, Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße 59, Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie Eladung zur Informationsveranstaltung für türkische Familien mit eem Kd mit anorektaler Fehlbildung (ARM) am 07.03.2009 von 10.00 bis 15.30 Uhr Kliken der Stadt Köln ggmbh, Kderkrankenhaus Amsterdamer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1 1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ ÖNSÖZ Sahife Önsöz e 1981 de yapılan ek 4 BÖLÜM 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ / 1 Metod ve temel problemler

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: İngilizce (İyi) ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: İngilizce (İyi) ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Veliye Yanlı Doğum Tarihi: 17.10.1962 Unvanı: Doğum Yeri: Yabancı Diller: Profesör Samsun Almanca (Çok iyi) İngilizce (İyi) ÖĞRENİM Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (3 adet)

ÖZGEÇMİŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (3 adet) ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Musa Yaşar SAĞLAM Doğum Yeri : Kayseri Doğum Tarihi : 01.03.1963 Yabancı Dili : Almanca (KPDS 95), İngilizce (Merkezi Yabancı Dil Sınavı 85) Uzmanlık Alanı : Alman

Detaylı

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi İshak KESKİN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Sunuş Planı Tarihsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Veliye Yanlı Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Samsun Yabancı Diller: Almanca (Çok iyi) İngilizce (İyi)

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Veliye Yanlı Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Samsun Yabancı Diller: Almanca (Çok iyi) İngilizce (İyi) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Veliye Yanlı Doğum Tarihi: 17.10.1962 Unvanı: Profesör Doğum Yeri: Samsun Yabancı Diller: Almanca (Çok iyi) İngilizce (İyi) ÖĞRENİM Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 12:00 13:00. Öğle Arası. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi B317 B320 B319 M-201.

LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 12:00 13:00. Öğle Arası. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi B317 B320 B319 M-201. LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 Genel Muhasebe B317 Aynur AKPINAR İşletme Matematiği II Fatma Didem TUNÇEZ Lojistiğe Giriş II Ekonomi II M-201 Şule ERYÜRÜK Mustafa Göktuğ Kaya İngilizce 2 Yabancı Diller Koordinatörlüğü-5

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

2015 YAZ OKULUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER

2015 YAZ OKULUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER 2015 YAZ OKULUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER AB ve Türkiye İlişkileri (Yrd.Doç.Dr. Ahmet Fatih AYDEMİR) Avrupa Birliği ve Türkiye (Yrd.Doç.Dr. Ahmet Fatih AYDEMİR) Avrupa Birliği ve Türkiye (Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Prof. Dr. Ayten Genç dogu@hacettepe.edu.tr Akademik Görevler Yıl 01.12.2004-12.06.1998-24.12.2004 30.07.1990-12.06.1998 25.11.1985-30.07.1990 06.11.1979-25.11.1985 Görev Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Profesör,

Detaylı

ALAN BİLGİSİ YAYINLARI. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT

ALAN BİLGİSİ YAYINLARI. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT i ALAN BİLGİSİ YAYINLARI ALAN BİLGİSİ YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 Güncellenmiş 3. Basım, Mart 2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr.

Detaylı

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ 26: 2011/2 STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR 26: 2011/2

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ 26: 2011/2 STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR 26: 2011/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARINDAN ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ XXVI STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR Herausgegeben von der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 19.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı EINFUHRUNG

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 18.08.2016 Karar No : 6 GÜNDEM: 1-2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Azerbaycan Programları ile Bulgaristan, Kosova, Makedonya,

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr Science Bridging Nations Science Bridging Nations: Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 2014 ist das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation eine gemeinsame

Detaylı

TÜRK KIŞ SPORUNUN BAŞLANGICI

TÜRK KIŞ SPORUNUN BAŞLANGICI TÜRK KIŞ SPORUNUN BAŞLANGICI Kayak ve buz pateni sporları Erwin Lucius Özet: Hemen hemen 100 yıl önce Enver Paşa'nın isteği üzerine Avusturyalı bir kayak uzmanları grubu tarafından Mart 1915'te Erzurum/Palandöken'de

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı