SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ÖZGÜRLÜK VE YÜKÜMLÜLÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ÖZGÜRLÜK VE YÜKÜMLÜLÜK"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ÖZGÜRLÜK VE YÜKÜMLÜLÜK Zafer Gören ÖZET Toplumsal gereksinmelere cevap veren, bunu sağlamak için bireyin devlet edimlerinden pay sahibi olmasını öngören ve bireye bu çerçevede özgürlük tanıyan kapsamlı bir devlet planlaması yapılması gereği, sosyal devlet ilkesini haklı kılmaktadır. Bugünkü toplumsal gelişmeler sosyal ögelerin daha güçlü bir şekilde yapılanmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte özgürlükçü gelişimin bugüne kadar kazandırdıklarından da bu nedenle vazgeçmemek lazımdır. Müdahale söz konusu olduğunda devlet bireylerin ve toplumsal grupların toplumsal değerlerden uygun bir pay alabilmesi amacını gütmelidir. Burada devlet faaliyetlerini temel haklar ve ölçülülük ilkesi yönlendirecek ve sınırlayacaktır. Toplumsal uyuşmazlıklara devlet taraf olmayıp tek taraflı menfaatlerin koruyucusu da değildir. Devlet sadece kamu yararının tarafsız bir bekçisidir. Anahtar Sözcükler: Sosyal Devlet, Refah Devleti, Sosyal Hukuk Devleti, Sosyal Adalet. ABSTRACT FREEDOM AND OBLIGATION AT SOCIAL STATE OF LAW The necessity to give weightage to a comprehensive state planning by which responding to the the social needs and for meeting this need prescripting individual as a shareholder of a state act and legitimizing his freedom in this framework, justifies the social state principles. Current social developments requires strengtening of the social structures, On the other hand, values acquired by development of libertarianism should not be abandoned due to these reasons. When an intervention is in place, the state ought to aim at providing fair shares to individuals and social groups from social values. Hereby, fundamental rights and principle of proportionality will direct and restrict the state activities. State is neither a side of the social conflicts nor protector of the unilateral interests. It is merely an objective keeper of the public welfare. Key Words: Social State, Welfare State, Social State of Law, Social Justice. Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 26

2 2014/2 SOSYAL HUKUK DEVLETİ 1.Genel Olarak Sosyal Hukuk Devleti Sosyal devlet ilkesi devleti, toplum bireylerinin muhtaç olduğu, ekonominin gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir alt yapı, kapasiteli bir yol ağının ve trafik sisteminin kurulması ve bakımı, enerji ve su ihtiyacının sağlanması ve günün gereksinmelerine yanıt veren bir eğitim sisteminin kurulması gibi devlet edimlerini, insan onuruna yakışır bir yaşamı güvence altına almak için yerine getirmekle yükümlendirmektedir. Bu devlet yükümlülüklerinin anayasa-hukuksal açıdan garanti altına alınması, onların devlet tarafından yerine getirilmesinin bir bağış olmadığını, aksine bireyin onların yerine getirilmesi konusunda bir dava hakkına sahip olduğunu göstermektedir 1. Devletin sosyal yükümlülüğü konusunda geniş kapsamlı bir görüş birliği bulunmaktadır 2. Buna göre sosyal devlet, sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin yaratılması ve korunması ile yükümlü bir devlettir. Bir paylaştırma ilkesi olan sosyal adalet, toplumdaki her kesim ve gruba ekonomik ve kültürel yaşam olanaklarının garantisinin dengeli sağlanmasını gerektirir. Bu garanti eğitim ve öğrenimde, meslek sahibi olmada ekonomiksosyal şans eşitliğinin gözetilmesini de kapsar. Sosyal devletin bir amacı da işyerlerinin, gelir ve servetin adaletli bir şekilde dağıtılmasıdır. Ayrıca toprak, su, hava, enerji, öğrenci kontenjanları ve işyerleri gibi toplumsal değerlerin sınırlı oluşu, sosyal adalete sadece dengeli bir dağıtım biçimiyle ulaşabilmenin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal güvenlik bireye, önleyici ve destekleyici olarak, gerekli yardım ve edinimleri güvence altına alan kurumların yaratılmasını istemektedir. Her insan - yeme, giyinme, barınma, sağlık hizmetleri ve sosyal yardımın diğer gerekli edimlerini içerecek şekilde- sağlık ve mutluluğun garanti edildiği bir yaşam standardına, işsizlik, hastalık, sakatlık, dul kalma, yaşlılık durumlarında ya da geçim araçlarının kendi kusuru olmaksızın kaybı durumlarında güvenlik hakkına sahip olmalıdır 3. 1 Ekkehart Stein: Staatsrecht, B.14, Tübingen, 1993, s Walter Maier: Staats -und Verfassungsrecht, C.1, B.3, Achim 1993, s Walter Maier: Staats -und Verfassungsrecht, C.1, B.3, Achim 1993, s

3 Zafer GÖREN tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi'nin 25. maddesinin 1. fıkrası da aynı kuralı içermektedir. Devlet bireyi maddi değerlerle donatmak kadar, sosyal-siyasal yaşamın manevi değerleri ile de donatmak zorundadır (Örneğin olabildiğince kaliteli öğrenim olanakları, meslekte doyurucu bir pozisyon, kendine özgü bir sorumluluk alanı, kültürel ve siyasal yaşama katılım, önemli sorunlarda özerklik ve kararların alınmasına katılma gibi) Anayasanın yasa koyucuya yönelik düzenleme emri, yaşam değerleriyle donatım, sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılması, sosyal açıdan zayıf durumda olanların korunmasına yöneliktir 4. Anayasa Mahkememiz 1961 Anayasasının 36. ve 40. maddelerinde yer alan mülkiyet hakkı ile çalışma ve sözleşme hürriyetlerini ve 40. maddenin III. fıkrasında yer alan devletin, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alacağını öngören kuralını, karma ekonomik düzenin benimsendiğinin kanıtı olarak kabul etmiştir 5. Mahkeme daha sonra, Anayasa ilkelerine ters düşmemek koşulu ile iktidarların ekonomi alanında müdahaleci veya liberal bir politika izlemelerine bir engel bulunmadığı 6 Anayasanın liberal bir ekonomi politikası izlemeye elverişli olduğu kadar karma bir ekonomi politikası izlenmesine de elverişli olduğu 7, Anayasanın 5., 35. ve 167. maddeleri ile karma bir ekonomik sistemi de benimseyebileceğini açıklığa kavuşturmuş olduğu 8 yolunda kararlar vermiştir. Anayasanın Başlangıç 6. paragrafı, 5., 35., 48., 167. maddeleri ve 4. maddesi gereğince değiştirilmesi mümkün olmayan bir kural olan 2. maddesindeki sosyal devlet ilkesi ve tüm Anayasaya hakim olan ruh ile, salt bir serbest pazar ekonomisi ya da katı bir planlı ekonominin izlenmesi değil, her iki ekonomik düzenin özelliklerini gereğine göre yapısında birleştiren dünya ekonomisi koşullarıyla uyum içinde modern bir ekonomik düzen amaçlanmıştır 9. Anayasa m. 167 f. I: Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler 4 Walter Maier: Staats -und Verfassungsrecht, C.1, B.3, Achim 1993, s AnMah, tarih ve E. 1967/41, K. 1969/57 sayılı karar (AMKD, S. 8, s. 30.) 6 AnMah, tarih ve E. 1984/9, K. 1985/4 sayılı karar (AMKD S. 21, s.59) 7 AnMah, tarih ve E. 1985/2, K. 1985/16 sayılı karar (AMKD, S. 21, s. 222.) 8 AnMah, tarihli ve E. 1986/1, K. 1987/10, k.t sayılı karar (RG, , S ). 9 Krş. Christian Rumpf: Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995, s

4 2014/2 kuralını içermektedir. Bu maddenin gerekçesinde de özel teşebbüsün rekabet koşulları içinde yararlı yönde gelişmesine yardımcı olmak; piyasada fiili ve anlaşma sonucu tekelleri önlemek, kartelleri yasaklamak devletin görevi olarak belirlenmiştir 10. Benzer açıklamalar Anayasanın 172. maddesinin gerekçesinde de bulunmaktadır 11. Bu Anayasa kuralları ve gerekçeleri Anayasanın öngördüğü ekonomik modelin sosyal piyasa ekonomisi modeli olduğunu göstermektedir 12. Piyasa ekonomisi sisteminin tersine sosyal piyasa ekonomisi modelinde, Devlet pasif değil aktif bir rol üstlenmekte ve piyasa ekonomisinin ekonomi kurallarını, hukuk kuralları tamamlamaktadır 13. Kişisel özgürlük, sosyal adalet ve sosyal güvenlik öğelerini birbirleriyle bağdaştırmak suretiyle, sosyal hukuk devleti, hukuk devleti ile sosyal devlet arasındaki gergin ilişkiyi çözüme kavuşturmaktadır. Sosyal hukuk devletinde birey, kişisel özerkliği, kendi yaşam alanını düzenleme yetkisine sahip olmayı ve istisnasız bir eşitlemeye karşı güven içinde olmayı sürdürürken devlet, hukuk devletinin garanti ettiği özgürlüğün, birey için ancak yaşamsal temeller yaratıldığında gerçekleşebileceği durumlarda, düzenleyici ve planlı bir şekilde müdahale ile yükümlü tutulmaktadır. Sosyal hukuk devletinde sosyal düzeni kurmakla yükümlü olan devletin, toplumsal değer dağılımını değiştirilemez nitelikte kabul etmesi olanaksızdır. Endüstriyel gelişim ve rekabet sistemi bu gelişime katılmayan ya da yeterli ölçüde katılmayan sosyal kesimler ve gruplar için sürekli riskler yaratmaktadır. Sosyal devlet, ekonomik güç birikiminin, kötüye kullanılmasını, sömürüsünü engellemek ve haksızlığa uğramış kesimlerin riskini hafifletmekle yükümlüdür 14. Anayasa Mahkememiz de adalet ve hukuk olmaksızın sosyal devlet niteliğinin düşünülemeyeceğini belirterek, hukuk devleti ile sosyal devlet arasında ilişki kurmaktadır. Hukuk devletinin önemli bir koşulu olan adaletin sağlanması sosyal devlet niteliği yoksa maddi temelden yoksun kalacaktır Osman Selim Kocahanoğlu: Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul, 1993, s Osman Selim Kocahanoğlu: Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul, 1993, s Hikmet Sami Türk: Sosyal Piyasa Ekonomisinde Rekabetin Düzenlenmesi (Batider. 1987, C. 13, S.2, s ) 13 Hikmet Sami Türk: Sosyal Piyasa Ekonomisinde Rekabetin Düzenlenmesi (Batider. 1987, C. 13, S.2, s ). 14 Walter Maier: Staats-und Verfassungsrecht, C. 1, B.3, Achim 1993, s AnMah., tarihli ve E. 1984/9, K. 1985/4 sayılı karar (AMKD S. 21, s. 35 vd (59).) 29

5 Zafer GÖREN Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde verdiği bir kararında sosyal hukuk devletini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: Sosyal hukuk devleti, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve mali önlemler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir 16. Anayasa Mahkemesinin bir başka kararına göre: Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir Sosyal Hukuk Devletinde Temel Haklar Temel haklar liberal hukuk devletinde ilgililerin sosyal güçlerine ya da güçsüzlüklerine bakılmaksızın şekli açıdan eşit hukuksal statüleri oluştururlar. Ekonomik alanda, mülkiyet garantisi ile sanayi ve ticaret özgürlüğü önem taşımaktadır. Liberal hukuk devletinde herkes bu temel haklardan hukuken eşit şekilde faydalanabilir. İnsanların çoğunun önem taşıyacak miktarda mülkiyet konusu objeye sahip olmaması ve sanayi-ticaret özgürlüğünü yeterli sermayeleri olmadığı için bağımsız bir şekilde kullanamamaları önem taşımamaktadır. Sosyal devlet ilkesi, temel hakların bu anlayış içinde egemen azınlığın hakları olmasına ve bu kişilerin üstün ekonomik güçlerini kullanmalarına hizmet etmesine karşıdır. Sosyal devlet ilkesi, başkalarının sırtından kazanılan gücün güvence altına alınması amacıyla, özgürlük haklarının her türlü kötüye kullanımını yasaklamaktadır. Sosyal devlette temel haklar sosyal önemleri dikkate alınmadan salt hakları güvence altına almazlar, sosyal açıdan önemli bir özgürlük ve eşitlik statüsü garanti ederler. 16 AnMah., tarihli ve E. 1963/336, K. 1967/29 sayılı karar (AMKD S. 6, s ). 17 AnMah., tarihli ve E. 1988/19, K. 1988/33 sayılı karar (AMKD, S. 24, s ). 30

6 2014/2 Sosyal devlette özgürlük hakları söz konusu olduğunda sosyal bakımdan zayıf olanlar için temel hak korumasının güçlendirilmesi, güçlü olanlar için temel hak korumasının zayıflatılması amacı güdülmektedir 18. Eşitlik ilkesi açısından, sosyal devlet ilkesinden hakkın maddi sonuçlarında eşitliğin sağlanabilmesi için, ilgililerin şekli eşitliği ile yetinmemek, o anki sosyal gerçekliği göz önünde tutmak emri doğmaktadır 19. Sosyal hukuk devletinde temel hakların yorumu, toplumun tüm grupları için gerçekten eşit özgürlük garanti edecek şekilde yapılmalıdır Sosyal Düzenlemelerin Yargısal Denetimi Sosyal devlet ilkesi, sosyal yardımın temellerini anayasa-hukuksal olarak ve bağlayıcı olarak belirlemektedir. Anayasa adaletli bir sosyal düzen için amaçlar belirlemekte ve yasa koyucuyu sosyal devlet ilkesinin somutlaştırılması için yükümlendirmektedir. Yasa koyucu yasalar koyarak sosyal devletin gerçekleştirilmesi konusundaki görevini yerine getirecektir. Sosyal devlet ilkesinin somutlaştırılmasında yasa koyucunun takdir hakkının sınırları konusunun irdelenmesi gerekmektedir. Müdahaleci- garanti edici devlet faaliyeti şeklindeki klasik ayırımın modern endüstri toplumunun gerçeklerine artık uygun olmadığı açıktır. Bireyi bir sosyal edimden yoksun bırakan bir yasanın konulması, ya da eski bir kuralın yeni koşullara uydurulmasının sürüncemede bırakılması, bireyin Anayasadaki temel hak statüsünü, negatif statü hakları alanında yapılacak bir değişiklik ya da düzenlemeden daha fazla zedeleyebilir. Bu nedenle sosyal düzenleme alanındaki yasal düzenlemelerin yargısal denetiminin de en derin ölçüde yapılması gerekmektedir 21. Sosyal devletin çekirdek varlığının, her halde yasa koyucunun müdahalesi dışında tutulması gerektiği açıktır. Yasa koyucunun kriz durumlarında sosyal 18 Mülkiyet temel hakkının sosyal bağlılığı Anayasamızın 35. maddesinde açıkça normlandırılmıştır; Düşünceyi açıklama özgürlüğünün sosyal bağlılığı konusunda bkz. BVerfGE 25, 256, 263 vd. 19 BVerfGE 22, 83, 86 vd. 20 Ekkehart Stein: Staatsrecht, B.14, Tübingen, 1993, s Krş. BVerfGE 33, 303 vd; 34, 165 (182 vd); BVerfGE 40, 65 (82); Wiltraut Rupp-von Brünneck: Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebende Gewalt, Verfassung und Verantwortung, Baden-Baden, 1983, s. 356 vd; Zafer Gören: Anayasa Yargısı ve Yasama, (Anayasa Yargısı.1995, S. 13, s ). 31

7 Zafer GÖREN edimlerde ve yardımlarda kısıtlamalar yapabileceği ama sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarını ortadan kaldıramayacağı açıktır 22. Yürütme ve yargının sosyal devletin gerektirdiği ödevleri bakımından sosyal devlet ilkesi, bir yorum kuralı niteliğindedir. Yasalar şüpheli durumlarda sosyal açıdan zayıf olanların haklarını güçlendirici ve sosyal açıdan güçlü olanların haklarını diğerlerine oranla zayıflatıcı bir şekilde yorumlanmalıdır 23. Anayasanın eşitlik ilkesinin düzenlendiği 10. maddesinden ve 2. maddesindeki sosyal devlet ilkesinden, sadece şekli eşitliğin esas alınmaması, sosyal gerçekliğin, eşit ya da farklı davranmanın objektif nedeni olarak kullanılması ve böylece maddi bir eşitliğe ulaşılması ödevi doğmaktadır. İdarenin takdir alanında da sosyal ögeler, uygun bir şekilde göz önünde tutulmalıdır Sosyal Devlet ve Hukuk Devletinin Bağdaşmazlığı ve Zorunlu İlişkisi a. Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti Kavramlarının Birlikte Düşünülmesi Sosyal hukuk devletinin anlamı, toplumsal ve siyasal yaşamın ve devlet yaşamının çözülmemiş bir sorunudur 25. Anayasamız 2. maddesindeki sosyal hukuk devleti ibaresi ile Anayasa teorisinin bir asırdan fazla bir süre koruduğu hukuk devleti kavramını, aynı derecede önem taşıyan sosyal devlet kavramıyla birleştirmek suretiyle birbirlerine yabancı ve hatta karşı görünen iki temel düşünceyi koordine ve kombine etmiştir. Hukuk devletinde bireyin özgürlüğünü amaçlayan bir devlet sistemi söz konusudur. Sosyal devlet ise, herkesin mutluluğunu ve toplumun refahını amaçlayan bir devlet sistemini tanımlamaktadır. Hukuk devletinde bireysel özgürlük, sosyal devlette toplumun refahı garanti edilmiştir. Ancak hem düşüncede hem gerçekte bireysel özgürlük ve toplumun refahının çeşitli bakımlardan çeliştikleri açıktır. Anayasa, sosyal hukuk devleti ibaresi ile sosyal devlet ve hukuk devleti ögelerinin inkar edilemeyen 22 Walter Maier: Staats-und Verfassungsrecht, C.1, B.3, Achim, 1993, s Ekkehart Stein: Staatsrecht, B.14, Tübingen, 1993, s. 173 vd.; Walter Maier: Staats und Verfassungsrecht, C.1, B 3, Achim, 1993, s Walter Maier: Staats-und Verfassungsrecht, C.1, B.3, Baden Baden, 1983, s Fechner Erich: Freiheit und Zwang im sozialen Rechtsstaat, Tübingen, 1953, s. 73 vd.; Christian-Friedrich Menger: Der Begriff des sozialen Rechtsstaats, Bonner Grundgesetz, Tübingen, 1953, s. 42 vd.; Ernst Forsthoff: Verfassungsprobleme des Sozialstaats, Münster, 1954, s

8 2014/2 bu çelişkiye rağmen herhalde birbirlerini ortadan kaldırmadıklarını tersine birbirlerini tamamlamak zorunda olduklarını açıklamak istemektedir. Ancak Anayasa bu birleşmeyi salt bir toplama olarak ifade etmiş değildir. Bunu amaçlamış olsaydı: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve bir sosyal devlettir kuralını içermesi gerekirdi. Anayasa 2. maddesinde bir solukta sosyal hukuk devleti ifadesini kullanarak, sosyal-devlete ve hukukdevletine ait ögelerin yaşamımızda bir bütünün parçaları olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Sosyal devlet ve hukuk devleti kavramlarının anlaşılabilmesi için birbirinden bağımsız değil, birlikte düşünülmeleri gerekir. Anayasaya göre bir devlet ancak aynı zamanda sosyal devlet olarak kendini gerçekleştirirse gerçek bir hukuk devleti olabilir. Sorun sosyal devlet ve hukuk devleti birliğinin ne şekilde sağlanabileceği, yaşamımızın bu düzen öğeleri arasındaki gerilimlerin ve girişimlerin nasıl dengeleneceği, bağdaşmaz görünenin birleşmesinin nasıl sağlanacağıdır. Anayasa bu iki ilkenin başlı başına hangi anlamlara geldiği konusunda da bir açıklamada bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle birbirlerinden bağımsız olarak hukuk devleti ve sosyal devletin ne anlamlara geldiğini belirlememiz gerekmektedir. b. Sosyal Devlet Kavramı ve Tanımı Hukuk devleti üzerinde çok düşünülmüş, tartışılmış ve anlamı bir ölçüde belirlenmiş olduğu halde, sosyal devletin anlamı konusunda bugün bile bir görüş birliği bulunmamaktadır. Sosyal devletin anayasa-hukuksal açıdan kabul edilmiş bir tanımının olmayışı onun bir yenilik oluşturmasının sonucu değildir. Kant 1797 yılında yazdığı Metaphysik der Sitten adlı eserinde hukuk devleti sözcüğünü açıkça kullanmamıştı. Ancak Kant bu yapıtında sonradan hukuk devleti diye adlandırılan devleti tanımlanmıştı. Sosyal devlet kavramı 1842'de Lorenz Stein, Bugünkü Fransa'nın Sosyalizmi ve Komünizmi adlı kitabı kaleme aldığında ortaya çıkmıştır. Bu kitapta sosyal devlet sözcüğü kullanılmamakla birlikte Stein, bu eserinde endüstri çağının sosyal devletini sosyal reform devleti 26 olarak tanımlamıştı. Uygulamada da 19. yüzyılın devleti, bir sosyal devlet olma yolunda gelişim göstermiştir. Bismarck'ın sosyal politikadan, sosyal güvenlikten, sosyal ne- 26 Ernst Rudolf Huber: Lorenz v. Stein und die Grundlegung des Sozialstaats, Nationalstaat und Verfassungsstaat, Stuttgart, 1965, s

9 Zafer GÖREN denli müdahaleden yana olan devleti, aslında sosyal devlet niteliği en az hukuk devleti niteliği kadar belirgin olan bir sosyal devletti. Ancak o sıralarda sosyal devletin açık bir tanımı yapılmamıştır. Hukuk devleti, devlet ve burjuva toplumu arasındaki çelişkiden doğmuştur 27. Sosyal devlet ise, devlet ve endüstri toplumu arasındaki çelişkiden kaynaklanmıştır. Sosyal devlet ibaresi içindeki sosyal sözcüğü toplumsal sözcüğü ile eş anlamlı değildir. Ancak sosyal kavramı, varlığı tehlikede olan sınıflara destek verme anlamında yardım kavramına da indirgenemez Sosyal devlet, ne salt bir sosyal yardım devleti, ne bir sosyal politika devleti anlamına gelmektedir. Sosyal devlet, geleneksel devletçilik ile endüstri çağının toplumsal yaşamı arasındaki çelişkiden doğan bir devlettir. Hukuk devleti kavramı, burjuva devriminin, sosyal devlet kavramı ise endüstri devriminin bir ürünüdür. Sosyal devlet kavramının ait olduğu gelişmiş endüstri toplumunun ayırıcı özellikleri: -Gelişmiş sermaye birikimine sahip bir ekonomik bir sistem; -Mükemmelleşmiş bir makine tekniği; -Rasyonelleştirilmiş bir çalışma süreci; -Standartlaştırılmış tüketim gereçleri; -Yoksul sınıfta beliren eşitlik bilinci ile, zengin sınıfa karşı eşit hakları ele geçirdiği bir toplumsal sistem; -Fakir sınıflara bile kültür değerlerine ve uygarlığın kazandırdıklarına ulaşabilme olanağı sağlayan sistemleştirilmiş bir kültür ve uygarlık hizmeti; -Endüstri toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinmelerinin sağlanması amacını taşıyan bir yönetim örgütü; -Yoksul sınıfların ve grupların korunmasına hizmet eden, kendisini sosyal müdahale sistemine geçebilmek için müdahale etmeme ilkesinden ve laisser faire laisser aller ilkesinden arındırmış bir devlet sistemidir. 27 Ernst Rudolf Huber: Rechtsstaat und Sozialstaat, in der modernen Industriegesellschaft, Ernst Forsthoff, (edt): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, (s ) Darmstadt,

10 2014/2 Burjuva toplumu, devlet müdahalesinden arındırma esasına dayanan, endüstri toplumu ise, devlet müdahalesine ihtiyacı olan bir toplumdur. Sosyal devlet endüstri çağına uyum sağlayan sosyal müdahaleci bir devlettir 28. Yeni sınıfların ortaya çıkması ve bu sınıflar arasında güç, zenginlik ve yaşam düzenleme özgürlüğü alanlarında gelişen gerilimler, zıtlıklar ve uyuşmazlıklar endüstri toplumunun ayırıcı niteliklerindendir. Sosyal reform, devletin yeni sınıf tarafından değiştirilmesi ve ona nüfuz edilmesidir. Sosyal reformdan kaynaklanan devlet, sosyal devlettir 29. Sosyal devletin kurucu öğesi olan sosyal reform, sosyal yoksulluğu önleme ve ortadan kaldırma amacını güden devletin yardım önlemlerinin anlatımı anlamına gelmemektedir. Böyle olsaydı sosyal devleti, salt bir sosyal yardım devleti olarak tanımlamamız gerekirdi. Sosyal reform, sadece gelir ve servet durumlarında göze batan eşitsizliklerin önlenmesi amacıyla, sosyal üretimin yeniden dağılımını amaçlayan dengeleyici devlet önlemlerinin tümü anlamına da gelmemektedir. Böyle olması durumunda, sosyal devletin bir sosyal geçim devleti ya da refah devleti olması gerekirdi. Sosyal devletin temelinde yatan sosyal reform, sosyal bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Sosyal reform, endüstri toplumunda ortaya çıkan gerilim, zıtlık ve uyumsuzlukların üstesinden gelmek için sosyal sınıfların, zümre ve grupların uyumunu sağlamaya yönelik önlemler toplamıdır. Buna göre sosyal devletin aşağıdaki şekilde bir tanımı yapılabilir: Sosyal devlet, sosyal bütünleşme yoluyla geleneksel devletçilik ve endüstri toplumu arasındaki çatışma ve aykırılığı gidermeğe çalışan modern endüstri çağının devletidir. c. Sosyal Sorumluluk Sosyal devletçiliğin temelinde, sosyal sorumluluk ilkesi yatar. Sosyal sorumluluk, bireyin toplum için, ama aynı zamanda herkesin, toplumdaki her bir birey için sorumlu olduğunu gösteren etik bir kuraldır. Buna göre sosyal devlet ilkesinden ve onun temelinde yatan sosyal sorumluluktan üç çeşit sosyal yükümlülük doğmaktadır: 28 Ernst Rudolf Huber: Rechtsstaat und Sozialstaat, in der modernen Industriegesellschaft, Ernst Forsthoff, (edt.): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, (s ) Darmstadt, Ernst Rudolf Huber: Rechtsstaat und Sozialstaat, in der modernen Industriegesellschaft, Forsthoff (edt.): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, (s ) Darmstadt,

11 Zafer GÖREN -Toplum üyelerinin birbirlerine karşı sosyal yükümlülüğü; -Bireyin toplum karşısındaki sosyal yükümlülüğü; -Toplumun bireye karşı sosyal yükümlülüğü. (a) Bireylerin birbirlerine karşı sosyal yükümlülüğü hem etik hem hukuksal bir ilkedir. Aşağıdaki şekillerde ortaya çıkar: -Sosyal tahammül konusunda hukuksal ilke Bu ilke bireyin kendisiyle karşılaştırılabilir durumda olan diğer bireylerin benzer sosyal haklarını kabul etmeye hazır olması koşuluyla kendi sosyal haklarını iddia etmesi demektir. Sosyal tahammülde bireysel ve grupsal egoizmin sınırını, başkalarının benzer sosyal hak taleplerine saygı oluşturur. Karşılaştırılabilir durumdaki başka gruplara, benzer sosyal hakların tanınmasına tahammül etmeyen kişi, kendi grubu için sosyal hak talebinde bulunamaz. -Sosyal yardım konusunda hukuksal ilke Bu ilke, sosyal gruplar için ortaklaşa yardım ödevi ve güçlü kesimler için, desteğe gereksinmesi olan kesimlere -sosyal eğilimli bir toplumda beklenilebilir ve adaletli sayılabilecek ölçüde- yardımda bulunma ödevi anlamına gelir. Devletin sosyal yardım konusundaki toplum içi ödevi yasalaştırması, modern sosyal devletin niteliklerindendir. Bu sosyal yükümlülük: -İşverenlerin işçileri için sosyal sigorta payı ödeme yükümlülüğünde; -İşverenlerin özürlü işçileri elverişli iş yerlerine yerleştirme yükümlülüğünde; -İşverenlerin işçileri, özellikle kadın ve çocukları koruma yükümlülüğünde; -Mal sahiplerinin giderlerin denkleştirilmesi amacıyla servet vergisi ödeme yükümlülüğünde; -Artan oranlı vergi sisteminde kendisini gösterir. Vatandaşlar bu sorumluluk içinde mali güçleri ve yardıma gereksinimleri ölçüsünde birbirlerine bağlıdırlar. (b) Bireyin topluma karşı sosyal yükümlülüğü, devletin, bireyin özgürlük, eşitlik ve mülkiyetine sosyal düzenleyici nitelikte müdahalesi sonucuna götürür. Hukuk devleti ilkesi, devlet müdahalesine karşı özgürlük, eşitlik ve mülkiyetin korunmasını, sosyal devlet ilkesi ise, sosyal yükümlülük, bu tür 36

12 2014/2 sosyal düzenleyici müdahaleleri gerektirdiği ölçüde, özgürlük, eşitlik ve mülkiyete devletin müdahale etmesini amaçlamaktadır. Bireyin topluma karşı sosyal yükümlülüğünün bir takım anayasa- hukuksal sonuçları vardır: -Anayasanın 10. maddesinde garanti edilen, yasa önünde eşitlik ilkesi, eşit durumlara eşit davranılmasını emrederken, eşit durumlara farklı davranılmasını ve farklı durumlara eşit davranılmasını yasaklamaktadır 30. Burada farklı ya da eşit olmayanın ne anlama geldiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Eşit olmayan durumların en belirgin olanları, bir şeye sahip olmak ve olmamak; zenginlik ve fakirlik; güçlülük ve zayıflık durumlarıdır. Zengin ve fakire, güçlü ve zayıfa, bu farklılıkları nedeniyle farklı davranılması, eşitlik ilkesinin anlamına ters düşer. Eşitlik ilkesine göre, sadece fakir ve zayıfların yararına farklı bir davranma yasaldır. Bu durum eşitlik ilkesinin sosyal devlet ilkesine göre yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Oysa tarihsel gelişimde mülk sahiplerinin ayrıcalıklı kılınması ve mülk sahibi olmayanların ayırıma tabi tutulması eşitlik ilkesiyle bağdaşmaktaydı. Fransa'da 1789 ve 1830 devrimlerinden sonra bile servet durumu ve ödenen vergi oranına göre oy hakkında ayırım yapılması, haklı bir ayırım olarak görülmüştür. İlk defa sosyal devlet ilkesi ile bu eşitsiz davranışlara son verilmiştir. -Anayasanın 35. maddesi ile liberal hukuk devletinin kalesi olan mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır Ancak mülkiyet, sosyal bakımdan bağımlıdır. Sosyal devlette mülkiyet, bağımlı kesimlerin sosyal gereksinmelerini karşılamak için kullanılabilir ve aynı zamanda mülkiyet hakkı topluma karşı kötüye kullanılamaz (m. 35 f. II ve III). Sosyal devlette, belli sosyal ödevlerin yerine getirilmesinde kamu yararının gerektirdiği hallerde (örneğin, sosyal konut yapımı için inşaat alanı sağlanması) özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması (Anayasa m. 46) ve kamu hizmeti niteliğini taşıyan teşebbüslerin, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilmesi mümkündür (m. 47). Ancak sosyal devlette mülkiyetin anlamı da değişime uğramıştır. Mülkiyet artık mal sahibinin sınırlanmamış tasarruf yetkisi olmayıp, sosyal bakımdan bağımlı bir tasarruf yetkisidir. 30 Krş. Konrad Hesse: Der Gleichheitsrundsatz im Staatsrecht, (AöR. 1951/52, S.77, s ). 37

13 Zafer GÖREN (c) Devletin, sosyal devlet olarak nitelendirilmesi, vatandaşları karşısındaki sosyal yükümlülüğünün kabulü ile sağlanır. Devletin bu sosyal yükümlülüğü üç ayrı ödev içermektedir: Sosyal koruma ödevi, sosyal yardım ödevi, sosyal barışın sağlanması ödevi 31. Sosyal korumada devlet, endüstri çağının neden olduğu spesifik sosyal zararları koyacağı tedbirlerle önlemek, hafifletmek ve kaldırmakla yükümlüdür. Sosyal yardımda devlet, sosyal bağımlı kesimlerin yaşam gereksinmelerinin düzenleyici önlemlerle güvencesini sağlar. İş yerlerinin korunması ve sayılarının arttırılması, öğrenim ve işte yükselme olanaklarının desteklenmesi, ücret politikası ve orta halli sınıfı destekleyen önlemlerin tümü devletin sosyal yardım alanındaki işlevleri kapsamındadır. Modern endüstri toplumunda sosyal bakımdan bağımlı sınıflara, sadece bir işte bağımlı olarak çalışan işçiler değil, bağımsız orta halli teşebbüsler de dahildir. Bu teşebbüslerin varlıkları, hem büyük konsernlerin, hem kitleleşmiş tüketici gruplarının tehdidi altındadır. Özgürlüğe dayalı bir toplumda sosyal bağımlı orta halli sınıfın varlığının korunmasında açık bir sosyal yarar bulunmaktadır. Sosyal partnerler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların dengelenmesine ve sosyal barışın aracılık etmek ve uzlaştırmak yoluyla korunmasına yönelik devlet önlemleri, sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederler 32. Anayasamız sosyal koruma, sosyal yardım ve sosyal barışın sağlanmasına ilişkin normlar içermekle birlikte, sosyal devletin sosyal Anayasası somut niteliğini, sosyal yasalarla ve yasal temel üzerinde gelişen idari sosyal uygulama ile kazanır. Yasa koyucu sosyal koruma, sosyal yardım ve sosyal barışın sağlanmasına ilişkin yasalarda, sosyal devlet ilkesinin anayasa-hukuksal garantisi nedeniyle reform yapabilir ama bu yasaları, yerlerine bir başkalarını koymadan kaldıramaz. Sosyal devlet kurumsal garantisi ile yasa koyucuya geleneksel sosyal kurumlardan geriye dönüş yasaklanmıştır. Sosyal devlet kurumsal garantisi ile sosyal yasaların reformuna izin verilmekle birlikte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler e geçiş için, onların ortadan kaldırılmalarına izin verilmemektedir. Sosyal devletin kurumsal garantisi, anayasa-hukuksal olarak yasa 31 Ernst Rudolf Huber: Rechtsstaat und Sozialstaat, in der modernen Industriegesellschaft, Ernst Forsthoff (edt): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, (s ) Darmstadt, Ernst Rudolf Huber: Rechtsstaat und Sozialstaat, in der modernen Industriegesellschaft, Ernst Forsthoff (edt): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, (s ) Darmstadt,

TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASI- SINIRLAMANIN SINIRLARI

TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASI- SINIRLAMANIN SINIRLARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl :6 Sayı : 12 Güz 2007/2 s.39-59 TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASI- SINIRLAMANIN SINIRLARI Zafer Gören * ÖZET İnsan hakları Devletten önce de var olan

Detaylı

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler*

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* HAKEMLİ Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN** Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe ZABUNOĞLU*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SAĞLIK SİGORTACILIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2527 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1498 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Yazarlar Doç.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (1,2,3) Yrd.Doç.Dr. Türkan YILDIRIM (4,7,8) Doç.Dr. Yasemin

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili İbrahim SUBAŞI Özet: Teşmil; yürürlükte bulunan bir işkolu veya işyeri Toplu İş Sözleşmesi uygulama alanının, o işkolunda

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar DOSYA SOSYAL GÜVENLIK Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası Aziz Çelik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2808 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1766 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Nüvit GEREK (Ünite 6, 8) Prof.Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN, 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI EXAMINING URBAN TRANSFORMATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NUMBER 6306 FROM THE POINT OF RIGHTS AND FREEDOMS Selami

Detaylı

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Murat ÖZVERİ Özet: İş Yasaları, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Yasası, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf

Detaylı