RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND"

Transkript

1 VORWORT Liebe türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger, aus Untersuchungen weiß ich, dass ein Teil von Ihnen ebenso wie deutsche Haushalte, unter der Last der Schulden leidet und nach Mitteln und Wegen sucht, um diese schwierige und belastende Situation zu überwinden. Überschuldung muss keine ausweglose Situation sein. s gibt Hilfen und Beratungsmöglichkeiten, um aus der Schuldenfalle zu kommen. Viele von Ihnen kennen diese nicht oder aber verstehen sie infolge sprachlicher Probleme nicht. Deshalb möchte ich, dass diese Broschüre auch in Ihrer Muttersprache erscheint. Die Broschüre gibt Ihnen ausführliche Informationen zu den vielfältigen Fragestellungen und Konsequenzen von Überschuldung. Sie zeigt auch auf, welche Möglichkeiten einer Schuldenregulierung Ihnen offen stehen und was Sie tun können, um aus der Schuldenspirale heraus zu kommen. Ich weiß, der Weg der ntschuldung ist oft hart und steinig, doch er lohnt sich. Deshalb möchte ich alle, die wegen ihrer Schulden nicht mehr ein noch aus wissen, ermuntern, diesen Weg in Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung zu gehen. Dabei wünsche ich Ihnen viel rfolg. RNAT SCHMIDT BUNDSMINISTRIN FÜR FAMILI, SNIORN, FRAUN UND JUGND De erli Türk vatanda lar, aynen Alman ev idareleri gibi, bir kısmınızın borç yükü altında acı çekti inizi, bu zor ve sıkıntılı durumdan kurtulmak için, yol ve imkan aradı ını ara tırmalardan biliyorum. A ırı borçlanma, çıkı ı olmayan bir

2 ÛÇÛNDKÛLR 3 durum olmak zorunda de ildir. Borç kapanından kurtulmak için yardım ve danı ma imkanları bulunmaktadır. Bir ço unuz bunları tanımamakta veya dil sorunundan dolayı anlayamamaktadır. Bundan dolayı, bu bro ür anadilinizde de yayınlanmaktadır. Bu bro ür size, a ırı borçlanmanın sonuçları ve de a ırı borçlanmaya dair önemli, farklı sorulara ili kin ayrıntılı bilgi vermektedir. Bro ür ayrıca, hangi borç tasfiye imkanlarının bulundu unu ve borç kısır döngüsünden kurtulmak için ne yapmanız gerekti ini göstermektedir. Borçlardan kurtulmanın ço unlukla sert ve ta lı bir yoldan geçti ini biliyorum, ama buna ra men bu yoldan geçmek, sonuçta zahmete de mektedir. Bundan dolayı, borçlarını ne yapacaklarını bilmeyen bütün her kesi, borçlular için danı ma merkezi ile ortakla a çalı ma yolunu tutmaları için cesaretlendirmek istiyorum. Bu yolda size ba arılar diliyorum. Giri A ırı borçlanma ne demektir? Borçlar hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken hususlar A. Alacaklıların giri imleri ve sizin bunlara kar ı almanız gereken tedbirler I. Mahkeme dı ı ihtar II. Tahsil büroları III. Ûhtarname IV. Ûcra emri V. Senetli alacaklar VI. Cebri icra ya haczi Yeminli teminat Alacak haczi a) Maa haczi b) Haciz muafiyet sınırı c) Sosyal gelirlerin haczi d) Banka hesap haczi B. Birlikte sorumluluktan do an borçlar (kefalet) Profesyonel yardım sunan bir kurum olarak borçlular için danı ma merkezi A. Borçlular için danı ma merkezinin i leyi biçimi Gelir ve giderlerle ilgili bir planın çıkarılması B. Û ve Û çi Bulma kurumunda borçlular için danı ma Borçların tasfiyesi A. Borçların mahkeme dı ı tasfiyesi

3 4 ÛÇÛNDKÛLR GÛRÛÍ 5 B. Mahkeme yoluyla borçların tüketici aciz davası aracılı ıyla tasfiyesi I. Mahkeme dı ı anla ma te ebbüsü II. Mahkeme yolu ile borçların tasfiyesi III. Basitle tirilmi aciz davası IV. Tüketici aciz davasında masrafların düzenlenmesi V. Di er önemli kurallar VI. Tüketici aciz davasının ema üzerinde açıklanması Giri Günümüzde özel ev bütçelerinin büyük bölümü için emlâk ve tüketim mallarını uzun vadeli kredilerle finanse etmek artık normaldir. Vadesi gelen zorunlu ödemeler ve geçimin sa lanması için gerekli giderler, cari gelirlerle ödenebildi i sürece, bu sorun olu turmamaktadır. Söz konusu durum ortadan kalktı ında, borçlanma, a ırı borçlanmaya dönü ecektir. Û sizlik, ayrılma ve bo anma, yakınların ölümü ya da hastalık gibi olayların sebep oldu u bu geçi, ço unlukla farkedilmeyecek bir ekilde hızlı gerçekle mektedir. Ayrıca, paranın kullanımı ve tüketim malları ile ilgili yapılan tekliflere dair eksik bilgi de bunda bir rol oynayabilir. A ırı borçlanmayı önlemek için bazı öneriler A. Tüketici ve ev bütçesi danı manlı ı B. Tüketici kredisi C. Kredi sözle meleri için öneriler D. Mevduata dayalı ciro hesabı Kredi kurumlarının ikayet ve uzla tırma daireleri F. Hukuki anla mazlıklarda yardım I. Danı ma yardımı II. Dava masrafları yardımı III. Aciz davasında masraf düzenlemesi G. Devlet yardımları ve di er yardımlar H. Sonuç Özel ev bütçelerinin a ırı borçlanması ço unlukla toplumsal ya amdan kopmayı ve iktisâdi ba ımsızlı ın kaybını da beraberinde getirmektedir. Söz konusu ki ilerin büyük bir bölümü ve bunların aileleri de bu durumdan kendi olanaklarıyla kurtulamamaktadırlar. Bunların profesyonel yardıma ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı, yasa koyucudan, bu konuya el atması, a ırı borçlanmı özel ev bütçelerinin borçlardan arınmaları için, araç ve yol göstermesi talep edilmi ve edilmektedir. Borçlular için danı ma merkezi ve gerekti inde tüketici aciz davası da, a ırı borçluları borç bata ından kurtarmak için yardımcı olabilirler. Bunun için, a ırı borçlular ile danı manlar arasında güven ve açıklı a dayanan ortak bir çalı ma arttır. k I Bekleme süresi içinde yapılacak i lerin listesi k II Alacaklılarla yazı malarda dilekçe örnekleri Aralık 2001 tarihinde yürürlü e giren de i ikliklerle birlikte, 1999 tarihinden beri geçerli olan tüketici aciz yasası, ilk defa olmak üzere özel ev idarelerine de, arta kalan borçlardan kurtulmak için gerçek bir ans tanımaktadır. Dava masraflarının temin edilememesinden k III Haciz tabelası

4 6 GÛRÛÍ AÍIRI BORÇLANMA N DMKTÛR? 7 dolayı, arta kalan borçlardan kurtulma yolunun hiç kimseye kapalı kalmaması, ba ımsız adli bir yardımla güvence altına alınmı tır. Buna ek olarak, borçların geri ödenme devresinde yükümlülüklerin yerine getirilme süresinin 6 yıla indirilmesi ve 1 Ocak 2002 tarihinden beri yürürlü e giren yükseltilmi haciz muafiyet sınırı, a ırı borçluları, borçlarından arınmanın zorlu, fakat ümitsiz olmayan bu yolunu üstlenmeleri konusunda motive etmektedir. Bu anlamda a ırı borçluların, ekonomik olarak yeni bir ba langıç için, haklı bir ümitleri mevcuttur. Bu bro ür borçlardan arınmanın imkanlarını göstermektedir. Ayrıca a ırı borçlanmayı önlemek için de yardımcı olmaya çal maktad r. Bro ür, a ırı borçlulara do ru hareket edebilmeleri için, hukuki ve gerçek durumlarını tahmin etmeleri konusunda yardımcı olmaktad r. Bro ürde, borçlular için danı ma merkezlerindeki uzman danı ma sayesinde zararı sınırlamak, bu olmazsa bile borçlardan ba arılı bir ekilde arınmak için hangi yollara ba vurulması gerekti i gösterilmektedir. Bu yardım imkanlarının yanında, a ırı borçlanmayı önlemek için, yeni bir bölümde öneriler sunulmakta ve ortaya çıkan finansiyel zorluklar için ba vurulacak olası ki i ve kurumlar sayılmaktadır. linizdeki bu bro ür, borçlular için danı ma merkezlerini finanse eden kamu yardım kurulu larının federal düzeydeki birli i olan Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) ile olan sıkı i birli i sonucu ortaya çıkmı tır. Burada, bro ürün yeniden hazırlanmasında katkıda bulunan herkese te ekkürlerimizi bildiririz. FDRAL AÛL, YA LILAR, KADIN V GNÇLÛK BAKANLIÌI A ırı borçlanma ne demektir? Ülkemizdeki nüfusun büyük bir bölümü, uzun ve kısa ömürlü tüketim mallarını, düzenli gelirlerine güvenerek, kredilerle finanse etmektedir. Kısa veya uzun vadeli kredi almak sorun te kil etmez; ayet: kredi taksitlerinin geri ödenmesinde, yeterli finansiyel hareket serbestli i varsa ve kredi alındı ında, beklenmedik muhtemel ek harcamalar veya gelirin azalması da hesaplanmı sa. Bunları hesaba katmamı sanız, ya amınızda olabilecek kritik olaylar ya da darbeler, aylık gelirlerinizin aylık giderlerinizi kar ılayamamasına yol açar. Buna sebep, parayı ölçülü kullanmakta zorluk çekmeniz de olabilir. Bunun sonuçları unlar olabilir: Banka hesabınız bloke edilir. Ûhtarlar ço alır. vinizin (konutunuzun) bo altılması tehtidi söz konusu olur. Ûcra memuru kapınıza dayanır. Kritik ya amsal olaylar için tipik olan, istenmedik, planlanmamı ve beklenmedik bir ekilde ortaya çıkmalarıdır. Sevilen bir ki iden ayrılma, bo anma, i sizlik, hastalık yada yakınların ölümü söz konusu ki iler tarafından, ço unlukla kritik ya amsal bir olay olarak adlandırılmaktadır. Bunlar kendisini sık sık depresyon, itki (te vik) gücünün kaybı, yönelimde a kınlık ve ya am perspektifinin kaybı eklinde gösterirler. Ço u zaman bu birçok faktörün ve ki isel problemlerin iç içe girmesi, a ırı borçlanmaya sebebiyet verir. Anne ve baba evinde para kullanımı ile ilgili edinilen deneyimlerin ve evebeynlerin sosyal ve ekonomik durumunun da üzerimizde ekillendirici bir etki bıraktı ı gözden kaçırılmamalıdır. Anne ve baba evindeki para kullanımı ile ilgili olumsuz deneyimlerle birlikte, daha

5 8 AÍIRI BORÇLANMA N DMKTÛR? AÍIRI BORÇLANMA N DMKTÛR? 9 çocukken para kullanmayı ö renme ve alı tırma yapma olana ı bulamamak, bizzat ki inin a ırı borçlanma tehlikesini yükseltir. Bay A. bir lokanta i letmecili inde büyümü ve erken ya ta kumar ba ımlısı olmu tur (borç: uro). er aylık geliriniz, sabit geçim masraflarını ve de vadesi gelmi taksit ve faturaları ödemeye sürekli yetmiyorsa, a ırı borçlanmı durumdasınız demektir. A ırı borçlanma, ya amsal korkulara sebebiyet verir. Alacaklılardan korkma, evi kaybetme korkusu ve ba arısız biri olmakla damgalanma korkusu. Korku, bir çok insanı hareket edemez duruma sokar ve hatta bazılarını hasta eder. Borçlular için danı ma merkezinden örnekler: P. ailesinin a ırı borçlanma nedeni, katalog firmalarının faturalarını uzunca bir süre ödemeyen bayan e in alı veri ba ımlılı ı olarak açıklanmaktadır (borç: uro). Bayan Ch. anne ve baba evinde kendi ba ına para harcamayı ö renme ve alı tırma yapma olana ını pek az bulmu tur. Her üç evlili inde de para ile ilgili konuları, e lerine bırakmı ve son e inden bo andıktan sonra, onun vergi borçlarını ödemektedir (borç: uro). Mali sorumluluk sigortası bulunmayan bay. alkollüyken büyük bir araba kazasına sebep olur. Kazadan kısa bir süre sonra i siz kalır (borç: uro). Bay ve bayan B. bir daire satın alıp yeniden dö erler. Bayan B. küçük çocukları nedeniyle çalı mamaktadır. Bankada veznedar olan Bay B., bankada yapılan rasyonelle tirme tedbirlerinden dolayı i siz kalır (borç: uro). Bütün borçlular yeni bir ba langıç ansına sahiptir! Borçlular için danı ma merkezinin sundu u profesyonel danı manlık ve yardım hizmetinin yanında, 1 Ocak 1999 dan itibaren geçerli olan tüketici aciz davası, 1 Aralık 2001 tarihinde yürürlü e giren de i iklikleriyle, borçlardan kurtulmak için ek bir imkan sunmaktadır. Hala serbest olarak çalı anlar için kaideli (normal) aciz davası geçerlidir! 23 ya ında olan bayan G. küçük bir çocuk sahibidir ve çocu unu tek ba ına büyütmektedir. 18 ya ındayken tek ba ına bir eve ta ınması ve gelece ini kurmak için bir büfe açması, a ırı borçlanmasına yol açmı tır. Bayan G. ticari i leri idare etmekte sorun çekmektedir (borç: uro). 37 ya ında olan bayan D. yarım gün sekreter olarak çalı maktad r ve bilgisayar alanında serbest mesle e atılan e inin, tüm kredi sözle melerini birlikte imzalamı tır. i 2 yıl sonra iflas etmi ve bo anmı lardır (ortak borç: uro).

6 10 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 11 Borçlar hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken hususlar Geliri, geçici ya da sürekli olarak zorunlu giderlerini ve tüketim ihtiyaçlarını kar ılamayan her ki inin, borçlarından dolayı, az ya da çok problemlerle kar ıla ma tehlikesi vardır. Her kim ki elveri li bir planlama yapmıyor ve buna uygun, tutarlı davranmıyorsa, tehlikeyle kar ı kar ıyadır. Ya amda kar ıla ılan güçlükleri zorunlu olarak borç probleminin takip etmedi inin bilincinde olun. Ama buna ra men ortaya çıkmı larsa, irade, istek, kendinize olan güven, bilgi ve aktif mücadele ile bunların üstesinden gelebilirsiniz. Dikkatli olunuz ve borçlarınızı yeniden borç alarak (borcun tecdidi/yenilenmesi) kapatmak ile ilgili yapılan teklifleri ihtiyatla de erlendiriniz! A ırı borçlular, de i ik alacaklıların ihtarları tehlikeli bir boyuta ula tı ında, ço u defa harcama alı kanlıklarında temel bir de i iklik yapmadan, yeni bir kredi alarak, var olan borçlarını ödemeyi denerler. Borcun tecdidi (borcun borç alınarak ödenmesi) sadece a ırı borçlanmı ev bütçelerinin borçlarını tasfiye konsepti dahilindeyse amaca hizmet eder. Bu durum, e er yeni bir gelir kayna ı aranıyorsa, harcamalar dü ürülebiliyorsa ve borçların geri ödenmesi uzun vadeli küçük mebla larla sa lanabiliyorsa söz konusudur. Böyle bir konsept olmadan, borcun borç alınarak ödenmesi, imdiden a ırı borçlanmaya do ru atılan ek bir adım olabilir. Çünkü, kredi alan ki i, borcun tecdidi için ek harçlar ödemek zorundadır. Ço u zaman yeni kredilerin faiz oranının yüksek olması, ev bütçeleri için daha fazla maddi yük do masına yol açar. A. Alacaklıların giri imleri ve sizin bunlara kar ı almanız gereken tedbirler Belirleyici olan, borçlanma durumunda, hak ve yükümlülüklerinizi bilmenizdir. Alacaklılar ve borçlular arasında bir borç ili kisi vardır. Bu u anlama gelmektedir: Borçlular borçlarını, kararla tırıldı ı gibi (kredi sözle mesi!) geri ödemekle yükümlüdürler. er ödemeler yapılmazsa ne olur? O zaman, alacaklıların taleplerini (zorla) geri alma hakkı do ar. Bunun için yapılan i lemler a a ıdakilerdir: I. Mahkeme dı ı ihtar Alacaklılar ilk önce size ödeme yapmanız için bir ça rı yollarlar; bu yazılı ihtardır. Bu mektup, dikkate almanız gereken ilk i arettir. Size tavsiyemiz Öne sürülen taleplerinin gerçekten haklı olup olmadı ını inceleyiniz. er talep haklıysa; parasal durumunuzu gözden geçirerek, en azından ödenmesi gereken paranın bir kısmını temin etmeye çalı ınız. Paranız yetmiyorsa, derhal alacaklılarla ili kiye geçerek, kalan borcunuzu gerekti inde taksitle ödemeyi teklif ediniz. Ûçinde bulundu unuz bu zor durumda, üçüncü ahıslar tarafından yapılan cazip tekliflere kanarak, yeni masrafların do masına neden olacak, üzerinde dü ünülmemi ve aceleye getirilmi yeni bir kredi (borcun tecdidi) almayınız.

7 12 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ V DÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ V DÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 13 II. Tahsil büroları III. Ûhtarname Borcunuzu ödemede gecikti iniz zaman, alacaklılar taleplerinin tah- Yazılı bir uyarıya tepki göstermedi iniz zaman sili için yabancı ahısların yardımından da yararlanabilirler. ya da ödemeler verilen tarihlerde yapılmıyorsa, Mahkeme öncesi süreç içinde, avukatların yanı sıra özellikle çok sık alacaklılar bir ihtarname (önceden bu ödeme olarak tahsil büroları da görevlendirilmektedirler. Tahsil büroları, emri olarak adlandırılıyordu) ba vurusunda alacaklılar adına, alacaklının talebini tahsil eden özel firmalardır. bulunabilirler. Alacaklıların tahsil bürolarına ba vurusu esnasında olu an mas- Ûhtarnameyi, alacaklının kaldı ı veya rafları, esasında sizin üstlenmeniz gerekmektedir. Ancak, ikametgahının bulundu u yerdeki alacaklıların elinde ödeme gücünüzün olmadı ını bildirir ipuçları yetkili sulh mahkemesi verir. Ûhtarname varsa ve buna ra men ba vuru yapılmı sa, bu masrafları ödemek size sunulan, alacaklıya belli bir miktar zorunda de ilsiniz. Ayrıca alacaklılar bu masrafları dü ük tutmak parayı ödemeniz gerekti ini belirten ya da zorundadırlar (zararı dü ük tutma yükümlülü ü). Böylece tahsil sizin bu alacak talebine tamamen veya kısmen itiraz edebilece iniz büroları tarafından ileri sürülen bütün masrafları üstlenmek zorunda bir talimattır. Yetkili sulh mahkemesi verilen bilgilerin ne de ilsiniz. Örne in, banka hesab i lem ve anla ma masrafları do rulu unu ve ne de içeri ini inceler. tartı malıdır. Size tavsiyemiz Size tavsiyemiz Önce elinizde bulunan bütün belgeleri kontrol ediniz (örne in faturalar, banka hesap dekontları, sözle meler, ödeme belgeleri Ödeme yapmadan önce, tahsil bürosunun iddia etti i her talebi vb.). iyice inceleyiniz. Taleplerin ayrıntılarını gösteren bir talep listesi- Ûhtarnameye itiraz etmeniz için, iki hafta zamanınız bulunmak- ni isteyiniz. Tahsil bürosuna ödeme yapmadan önce, alacaklı tadır. Ûtirazı gerekçelendirmek zorunlulu u yoktur! Ûhtarname ile tarafından imzalanan devir beyanını veya parayı almaya yetkili birlikte size itiraz dilekçesi formu da gönderilir. er talep edilen kılan vekâletnameyi ibraz etmelerini isteyiniz. Tahsil büroları ödemelerin tamamı veya bir kısmı gerekçelendirilmemi se, itiraz size kanunsuz bir ekilde baskı yapamazlar. Borçlular için dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra yetkili sulh mahkeme- danı ma merkezine açaca ınız bir telefon, size tahsil bürolarına sine geri yollayınız. Zorluklarla kar ıla ıyorsanız veya sorularınız kar ı nasıl davranmanız gerekti i konusunda hemen yardımcı varsa, her halükarda önce bir danı ma bürosuna ya da danı ma olur. masrafları yardımından yararlanarak, bir avukata ba vurunuz (57. sayfaya bakınız).

8 14 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 15 IV. Ûcra emri Ûhtarnameye itiraz edilmedi i zaman, alacaklıların ba vurusu üzerine, mahkeme icra emri verir. Ûcra emri, örne in icra memurunun yardımı veya i vereninize maa ın haczi için ba vurularak talebin zorla tahsil edilmesini mümkün kılar. Bu demektir ki, icra emrinin etkisi bir mahkeme kararı gibidir. Artık durum kritikle mi tir, fakat hala çok geç de ildir! sonra zamana ımına u rar. Özellikle mahkeme kararları, mahkeme huzurunda yapılan dava anla maları ve noter senetleri, ilâm niteli inde sayılan di er belgelerdir. Size tavsiyemiz Íayet hakkınızda alınan icra emrine kar ı, kabahatli olmadı ınız halde, süresinde itiraz etmediyseniz, sulh mahkemesine itiraz süresini kabahatsiz olarak kaçırdı ınızdan dolayı, icra kararının önceki haline dönü türülmesi için ba vurmalısınız. Size tavsiyemiz Ûcra emrinin tamamı veya bir kısmına, e er alaca ın tamamı ya da bir kısmı gerekçelendirilmemi se, iki hafta içinde itiraz edebilirsiniz. Ûtiraz dilekçesi imzalanmı olmalı ve iki haftalık itiraz süresi içinde sulh mahkemesine ula malıdır. Bunun için normal formsuz dilekçe eklindeki bir mektup yeterlidir. Aynı zamanda (kısmi) itiraz ile, cebri icranın geçici olarak durdurulması için ba vurmalısınız. Yaptı ınız bu itiraz, icra emrinin kesinle mesini önler. Ama icra emri geçici icra emri niteli ini kazanır. Sonradan bu konu ile ilgili ba ka bir karar verilse bile, artık malvarlı ınız veya maa ınız haczedilebilir. V. Senetli alacaklar Ûcra emrine kar ı, süresi içinde itiraz edilmezse, karar kesinle ir. Alacaklıların taleplerine kar ı göstermeniz gereken bütün itiraz gerekçelerini bundan sonra göstermeniz usulen imkansızdır. Alınan bu icra kararı bir ilâmdır ve senetli alacaklar esas itibariyle 30 yıldan VI. Cebri icra Alacaklılar size kar ı cebri icra yoluna ba vurmak isterlerse, ellerinde yukarıda adı geçen ilâm niteli inde olan belgelerden birisinin bulunması zorunlulu u vardır. Sıkça ba vurulan cebri icra yolları, e ya haczi, yeminli teminat ve alaca ın ücret/maa, sosyal yardımlar, bankadaki varlıklar ve banka hesabında bulunan paraya vs. el koyarak tahsil edilmesidir. 1. ya haczi Ta ınır mal ve e yanın haczine icra memuru yetkilidir. Alacaklılar icra memurlarına ilâmlarını ibraz ederek icra yoluna gidilmesini talep ederler (alacaklılar bundan herzaman vazgeçebilir veya bunu sınırlayabilirler). Ûcra memurları evinizi (konutunuzu), usulü itibariyle sadece rızanızla arayabilirler. vinize girilmesini reddediyorsanız veya yazılı bildiriye ra men birkaç defa evinizde hazır bulunmuyorsanız, hakim tarafından bir arama kararı çıkarılacaktır. Böylece, icra memurları evinizin kapısını bile kırdırabilirler.

9 16 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 17 Size tavsiyemiz 2. Yeminli teminat Gereksiz sıkıntı ve masraflara sebep olmamak için, icra memurlarının evinizi aramalarına izin veriniz (her eyden önce, nadiren bir ey alınıp birlikte götürülmektedir). Haczi caiz olmayan e yalar Zorunlu ve gerekli ev e yalarına, yani elbiseler, mobilya, mutfak araçları ve bir renkli televizyona haciz konulamaz. Bunun yanında, kullanılmı çama ır makinesi, bula ık makinesi veya video cihazı da ta ma ve açık artırma masrafları satı larından alınacak paradan daha pahalı olaca ı için, icra memuru tarafından genelde size bırakılmaktadırlar. Ö renim ve mesle in icra edilmesi için gerekli olan araçlar da haczedilemezler (örne in, sigorta temsilcisinin özel arabası, bir ö retmen ve ya ö rencinin bilgisayarı). Size tavsiyemiz Sadece icra memurları ve kamu idaresi (özellikle vilayet kasalar, gümrük genel müdürlükleri veya maliye daireleri) icra memurları haciz edebilirler. Gelen memurlardan daima hizmet kimliklerini ibraz etmelerini isteyiniz! Íayet icra memurlarının giri imlerini hukuka aykırı buluyorsanız, oturdu unuz yerdeki yetkili sulh mahkemesine, ihtar olarak adlandırılan müracaat yoluyla ba vurabilirsiniz ve söz konusu giri imlerin mahkemece incelenmesini sa layabilirsiniz. Kamu idaresi icra memurları ile ilgili ikayetler için, çalı tıkları daireye (kamu bankasına, gümrük genel müdürlü üne veya maliye dairesine) ba vurunuz. Íayet icra te ebbüsleri ba arısızlıkla sonuçlanırsa veya ümitsiz görünüyorlarsa, alacaklıların yetkili icra memuruna ba vurusu üzerine, yeminli teminatta bulunma yükümlülü ünüz do ar. Yeminli teminattın amacı, bütün mal varlı ınız ile ilgili durumun açıkça ortaya konulmasıdır. Alacaklılar böylece, özellikle nerede çalı tı ınızı veya ek i yapıp yapmadı ınızı, hesabınızın hangi bankada bulundu unu, ya am sigortanızın bulunup bulunmadı ını, devlet destekli servet birikimi tasarruf sözle menizin bulunup bulunmadı ını ya da yapı tasarrufunda birikmi paranızın olup olmadı ını ö renmi olurlar. er inandırıcı bir ekilde alacaklıların talebini gelecek altı ay içinde ödeyece iniz konusunda teminatta bulunursanız, icra memurları, beyanda bulunmanızı altı ay erteleyebilirler. Fakat bu onların takdirine kalmı tır. er evinizde yeminli teminatta bulunmayı hemen istemiyorsanız, beyan için gün belirlenerek size ça rı yapılır. Tayin edilen gün hazır bulunmazsanız veya yeminli teminatta bulunmayı reddederseniz, size kar ı tutuklama kararı çıkarılabilir! Alacaklıların ba vurusu üzerine, tazyik (zorlama) hapsine alınırsınız (e er alacaklılar olu acak masrafları önceden yatırırlarsa). Tutukluluk hali, sadece yeminli teminatta bulundu unuz süreye kadar (en fazla altı ay) devam eder. Yani serbest bırakılmanız borcu ödeyip ödemedi inize ba lı de ildir. Tutuklama kararının çıkarılması ve yeminli teminatta bulunmanızdan sonra, adınız genelde üç yıl için, yetkili sulh mahkemesindeki borçlular listesine kaydedidilir. Böylece kredi alma ehliyetini (kesin olarak) kaybetmi olursunuz. Kredibiliti hakkında bilgi veren kurumlar (örne in Schufa) ülke genelindeki borçlular lis-

10 18 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 19 tesini de erlendirir ve bu bilgileri üyelerine (örne in bankalar) bildirirler. Bu durumda artık açık kredinizin (Dispokredit) iptalini de hesaba katmalısınız. Size tavsiyemiz mazlar, bundan sonra yeni alacak sahibi olarak haciz koyan alacaklıya ödemede bulunmak zorundadırlar. Borçluların zorunlu geçim kayna ını güvenceye almak için, borçlunun belirli cari gelirlerinin yasa tarafından korunması bilhassa öngörülmü tür. Ûcra memuruna kar ı, tarafınızdan doldurulan yazılı mal beyannamesindeki bilgilerin eksiksiz ve do ru oldu unu yeminli teminatla açıklamalısınız. Dikkat: Yanlı beyanda bulunmakla suç i lemi olursunuz! Bundan sonra yeminli teminatta bulunmu oldu unuzu belirtmeden kredi almayınız; yoksa suç i lemi olursunuz! Aynı ey, taksitle mal sipari inde bulunma ve sonra ödememe (ödeyememe) durumunda da geçerlidir. Sizin ile ilgili borçlular listesinde bulunan kaydın silinmesi üç yıl sonra (yılın sonunda) otomatik olarak gerçekle ir. Yeminli teminatta bulunmanızı sa layan alacaklının talebini yerine getirdi inizi belgelendirdi iniz takdirde, kaydın daha önce de silinmesi için ba vurabilirsiniz. n iyisi alacaklıdan ilâmın aslını (icra edilebilir suret) alıp sulh mahkemesine borçlular listesi bölümüne ibraz etmenizdir. 3. Alacak haczi Her alacak haczinde, alacaklının ba vurusu üzerine, icra mahkemesi haciz ve havale kararı çıkarır. Bu haciz ve havale kararı, hacizde üçüncü ki i olarak adlandırılan ahıslara (yani kendisinde alaca ınız bulunan ki iye) tebli edilir. a) Maa haczi Û vereniniz, haciz ve havale kararı kendisine tebli edildikten sonra, gelirinizin haczedilebilir oranını hesaplamak zorundadır. Haczedilebilir mebla n, masraf ve faizler dahil senetli alaca ın tamamı ödeninceye kadar, haciz koyan alacaklıya ödenmesi gerekmektedir. Haczedilebilir mebla ın hesaplanmasında, i verenler net maa ınızı (vergi ve sosyal kesintilerden sonra kalan miktarı) esas almak zorundadırlar. Haciz tabelası uygulanmadan, a a ıdaki menfaatinize olan haczedilemeyen maa bölümleri de hesaplanıp çıkarılmalıdır: fazla mesai gelirinin yarısı (brüt), noel (Weihnachtsgeld) parasından en fazla 500 uro, izin parası ve kullanılmayan izin için ödenen para, harcamalar ve di er temsil ücreti masrafları, sadakat primleri, i riski zamı, i kirlili i zamı ve i güçlülü ü zamı, servet birikimi (tasarruf) sözle meleri için ödenen aylık primler. Û veren önce net gelirinizi bu ekilde açıklı a kavu turduktan sonra, a a ıda açıklanan haciz tabelası kullanılabilir. Hacizde üçüncü ki iler unlar olabilirler: Û vereniniz, hayat sigortanızı yapan kurum/ki i, yapı tasarruf sandı ı, varsa alt kiracınız, ev sahibiniz (kira depoziti ile ilgili olarak). Bunlar haciz ve havale kararının kendilerine ula masından sonra, artık size ödemede buluna-

11 20 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 21 Size tavsiyemiz Size tavsiyemiz Maa ınıza haciz gelme tehditi söz konusuysa, i vereninize, kendisiyle yapaca ınız bir görü mede ahsi ya am ko ullarınızı açık bir ekilde anlatınız. Böylece, i iniz için yük te kil edebilecek bir ili kiyi önceden engellemi olursunuz. Û yerinizdeki maa bürosuna, yerine getirmeniz gereken (getirmek zorunda oldu unuz) bütün yasal nafaka yükümlülüklerinizi zamanında bildiriniz. b) Haciz muafiyet sınırı tarihinden beri, federal düzeyde geçerli olan, haciz muafiyet sınırını belirleyen yeni bir haciz tabelası mevcuttur. Bu tabela, borçluların asgari ya am düzeyini güvenceye almakta ve aynı zamanda çalı ma motivasyonlarını canlı tutmayı amaçlamaktadır. k III te bu tabela ve ardından da hesaplama örnekleri sunulmu tur. Bu tabelada görece iniz gibi, gelirinizdeki artı haczin sürmesine ra men menfaatinizedir. Bu tabela ilk olarak 1 Temmuz 2003 tarihinde ve ondan sonra her iki yılda bir incelenir ve gerekiyorsa günün artlarına uyarlanır. Haciz tabelasının uygulanması Haciz edilebilir mebla, net maa ınızdan muaf gelirler çıkarıldıktan sonra, yasal nafaka yükümlülü ünüz olan ahıs sayısı göz önünde bulundurularak tespit edilir. Yasal olarak a a ıdaki ki ilere kar ı nafaka yükümlülü ünüz mevcuttur: Birinci derece akrabalarınız (çocuklar, evebeynler, torunlar), ler (art k ayr ya yor olsalar bile) ve bo anmı e ler, tescil edilmi mü terek hayat arkada ları, mü terek çocuklarına üçüncü do um gününe kadar bakmaktan dolayı, kazanç getiren bir i ten vazgeçen anne ve babalar. Mü terek çocu un do umundan dolayı, annelere genelde altı hafta do um öncesi ve sekiz hafta do um sonrası. Tabelayı inceledi inizde kolayca görebilece iniz gibi, her 100 uro fazla kazançta, durumunuza göre size a a ıdaki miktar kalmaktadır: Yalnız ya ayanlar için 930 uro ya kadar muaf a an miktardan %30 1 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 50 2 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 60 3 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 70 4 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 80 5 ki i ve sonrasına kar ı nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 90 Haciz tabelası, net maa 2851 uro muaf gelirler çıkarıldıktan sonra oldu unda sona ermektedir. Sadece bu miktarı a an gelirinizin % 100 ü alacaklılarınıza gönderilmelidir. Baz durumlarda meslek için gerekli özel ihtiyaçlar (örne in yüksek yol masrafları, meslek içi e itim harcamaları, çocuk bakım masrafları) veya özel ki isel ihtiyaçlar (örne in diyet masrafları, ayrılık nedeniyle ki inin ba ka eve ta ınması sonucu do an ev dö eme/depozit masrafları) belgelenirse, ba vurunuz üzerine icra mahkemesi, haciz muafiyet sınırını ahsa mahsus olarak yükseltebilir.

12 22 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 23 Cari nafaka ödemeleri veya bir suç i leme nedeniyle kar ılanması gereken tazminat hakları söz konusu oldu unda, geçiminiz için gerekli miktarın tespiti, sıkı kurallara tabi tutulur. Bu konu ile ilgili ayrıntıları, borçlular için danı ma merkezindeki danı man size memnuniyetle açıklayacaktır. c) Sosyal gelirlerin haczi Íayet maa yerine geçen sosyal gelirinize haciz konulmu sa, maa haczinde oldu u gibi, aynı kurallar ve haciz muafiyet sınırları, aynen burada da geçerlidir. Böylece, haciz tabelası, i ve i çi bulma kurumu tarafından nafaka, i sizlik parası ve yardımı haczedildi inde; emeklilik sigortası kurumu tarafından emekli aylı ı, geride kalanlara ödenen emekli aylı ı ve geçici emekli aylı ı haczedildi inde ve sa lık sigortası tarafından hastalık parası haczedildi inde otomatikman uygulanır. Haciz edilebilir miktarın tespit edilmesinde tabelan n do ru kullan labilmesi için, bu kurumlara yerine getirmeniz gereken yasal nafaka yükümlülüklerinizi zamanında bildiriniz. Özellikle a a ıda belirtilen, belirli bir amaca ba lı sosyal gelirler haczedilemezler: Çocuk bakım parası (ve eyaletlerin benzeri ödemeleri), Çocuk parası, Bakım parası, Sosyal yardım ödemeleri. Kira yardımı (konut parası) ve ev sahiplerine ödenen yardıma haciz konulup konulmayaca ı ve alacaklıların ba vurusuyla, öteki gelirlerle birlikte hesaplanıp hesaplanmayaca ı, yargısal kararlara göre tartı malıdır. Íu sıralar Federal Hükümet, Alman parlamentosunun tavsiyesi üzerine bu sosyal gelirin, ait oldu u sosyal politik amacın belli olmasından dolayı, sadece ev sahibi (kiralayan) veya ödünç para veren tarafından haczedilebilir olup olmayaca ını incelemektedir. d) Banka hesap haczi Alacaklılarınız, cari gelirlerinize sadece kayna ına giderek haciz koymakla yetinmezler. Sıkça ba vurulan banka hesabına haciz koyma yolu da alacaklılarınıza açıktır. Íayet alacaklılar, hesap haczi ile, hesabınızda bulunan paranıza ve gelecekte hesabınıza i lenilecek olan paranıza haciz koydurmu larsa, a a ıdaki farklılıklara dikkat etmeniz gerekir: Sosyal gelirlerde 7 günlük koruyucu süre Sosyal Kanunnameye istinaden yapılan ödemeler (i sizlik parası/i sizlik yardımı, hastalık parası, sosyal emeklilikler, sosyal yardım ile birlikte kira yardımı gibi) yada çocuk parası, bakım parası, nafaka avansları hesabınıza i lendi i zaman; bunlar hesabınıza i lendikten sonra (dekontun üzerindeki tarih de il) genel olarak 7 gün boyunca haczedilemezler. Bunun için; bankanın, gelen paranın sosyal yardım oldu unu giri kaydından tanıması veya bankaya bu gelirin sosyal yardımlardan biri oldu unu (örne in sosyal yardım belgesini göstererek) kanıtlamanız yeterlidir. Bu 7 günlük süre içinde, deblokaj (paranızın size verilmesi) için bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Bankanız, yasa gere i hesabınıza gelen paranın tamamını size ödemek veya yaptı ınız havaleleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu konuda, bankanızın sizden alacak talebinin bulunup bulunmaması veya açık kredinizi a mı olup olmamanız da önemli de ildir. Bankaya kar ı haklarınız ile ilgili 54. sayfadaki ciro mevduat hesabı ve 55 ile 56. sayfadaki kredi kurumlarının uzla tırma ve ikayet mercileri adlı bölümlere de bakınız.

13 24 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 25 Size tavsiyemiz Hesap haczi gelecekteki gelirleri de kapsadı ı için, banka hesabınıza gelen sosyal gelirleri, bu 7 günlük süre içinde çekebilme veya havale edebilme hakkınızdan yararlanınız. Ûcra mahkemesinin deblokaj kararı 14 gün içinde bankaya ibraz edilmezse, banka hesabınızda bulunan parayı haciz alacaklısına gönderir veya kendi (kredi) alaca ı için, kendi hesabına geçirir. Banka hesabına gelen maa ın hacizden korunması Haciz ve havale kararının, hesabınızın bulundu u bankaya ula - masından sonra, hesabınız hemen bloke edilir. Sadece yukarıda açıklanan sosyal gelirlerden gelen paralar, bu i lemin dı ında tutulurlar. B. Birlikte sorumluluktan do an borçlar (kefalet) Hesap haczi, hesabınızdan devamlı havale edilen kira ve elektrik gibi ödemelerin bundan sonra yapılmamasına yol açar. Banka otomatından da para çekemezsiniz. Aksine, kredi kartınıza el konulur. Banka hesap haczinde, maa ınız için haciz muafiyet sınırı otomatikman uygulanmaz. Size tavsiyemiz Gerekli elbiselerin satın alımı gibi normal günlük ya am ihtiyaçları için olu an borçlardan e ler otomatikman (birlikte) sorumludurlar. Bunun dı ında, evli çiftler sadece kredi sözle melerini birlikte imzalamı larsa veya kefalet beyanında bulunmu larsa sorumludurlar. Alacaklılar, kefaletlerle taleplerini sa lama almaktadırlar. Alacaklılar, müteselsil kefalette, do rudan kefile, adi kefaletteyse sadece asıl borçlu ödemede bulunmuyorsa, kefile ba vurabilirler. Bu nedenle, oturdu unuz semtteki sulh mahkemesine icra mahkemesine hemen müracaat etmeli ve maa ınızın haczedilemeyen kısmının deblokajı (serbest bırakılması) için sözlü veya yazılı ba vuru yapmalısınız. Bu ba vuru, daha önceden i vereninize maa ın haczi için ba vurulmu sa ve i veren gelirin sadece haczedilmeyen kısmını hesabınıza gönderiyorsa da yapılmalıdır. Aynı ey, sosyal gelirler için öngörülen 7 günlük süreyi kaçırdı ınız zaman da geçerlidir. Birden çok alacaklı arka arkaya banka hesabınıza haciz koymu sa, hesabın hacizden korunması için, her biri için ayrı ayrı icra mahkemesine ba vurmak zorundasınız. Birlikte kredi alan veya kefil olarak e ler, bankanın kredi sözle mesindeki taleplerinin tamamı için, sorumlu olma yükümlülü ünü üstlenirler. Ancak, ki inin yaptı ı ödemeleri e inden geri alma hakkı usulen bulunmasına ra men, bu hakkı için icabında yasal yollara ba vurmak zorunda kalmakta ve ço unlukla asıl borçlunun ödeme gücünün bulunmamasından dolayı (geri alma i lemini) gerçekle tirememektedir. Birlikte sorumluluk için yapılan anla malar ahlaka aykırı olabilir. Ahlaka aykırı olma ile ilgili olarak, özellikle kredi sözle melerini imzalayan veya kefalet beyanında bulunan bayan e ler ile yakın aile mensupları için, ahlaka aykırı olma ile ilgili yargısal kararlar önemlidir.

14 26 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ 27 Kredi kurumları tarafından kredi veya kefalet için talep edilen bayan e lerin ve yakın aile mensuplarının imzaları a a ıdaki durumlarda ahlaka aykırıdır: kefil olunan miktar (borcun tutarı), kefilin ödeme gücünden oldukça fazlaysa, ve kefaletin üstlenilmesinde, kefilin karar verme özgürlü ü borçlu tarafından, caiz olmayan bir ekilde etkilenmi se (örne in kefil olan ki i olarak size imza atmanız için yo un baskı yapılmı sa, ya da ataca ınız imzanın do uraca ı olası sonuçlar tehlikesiz olarak gösterilmi se), veya gelir ve servet durumu göz önünde bulunduruldu u zaman, kefilin finansiyel olarak göze batan bir ekilde gücünü a an bir yük yüklendi i görülmesine ra men, kefalet e e olan duygusal ba lılıktan dolayı üstlenilmi se ve bundan dolayı kefalet alacaklı için anlamsızsa, ve kefil olan ki inin kredi alımında özel bir menfaati söz konusu olmamı sa. Kefillik, kredi sözle mesinin birlikte imzalanması veya e lerinin (partnerlerinin) ticari i letmesine adını vermesi nedeniyle, finansiyel veya ki isel olarak zor bir duruma dü mü kadınlar için, Berlin-Süd Û ve Û çi Bulma Kurumunun a a ıda adı ve adresi verilen bir inisiyatifi danı manlık hizmeti sunmaktadır: Profesyonel yardım sunan bir kurum olarak borçlular için danı ma merkezi A ırı borçlanma tüm aile için ola anüstü bir yük olu turur. Buna basit bir ekilde boyun e mek, ihtarları bir tarafa atmak ve olayları gidi atına bırakmak yanlı tır. Böyle yapaca ınıza; size tavsiye ve yardımlarda bulunma ricası ile, bu durumda size gerçekten yardım edebilecek kurum olan, borçlular için danı ma merkezlerine ba vurunuz. 80 li yılların ba ından beri Almanya da bulunan borçlular için danı ma merkezleri, finansiyel ve ahsi sorunların çözümü konusunda a ırı borçlu ki i ve ailelere danı manlık hizmeti sunmakta ve bunlara destek olmaktadırlar. Federal Sosyal Yardım Kanununa göre (BSHG, madde 17), belediyeler borçlular için danı ma merkezi açmakla yükümlüdürler. Yardıma muhtaç her özel ev bütçesi danı madan yararlanabilir. yalet, ehir ve belediyelerin sosyal yardım daireleri a ırı borçlu ki ilere bir borçlular için danı ma merkezi bulabilirler. Bunun yanında, eyaletler tarafından Alman Aciz Kanununa (InsO, madde 305) göre aciz danı ma merkezi olarak tanınan, a ırı borçluların tüketici aciz davası yoluyla geri kalan borçlarından kurtulmalarını sa lamak için u ra an, borçlular için danı ma merkezleri bulunmaktadır. Íu anda, eski ve yeni eyaletlerde 1105 borçlular için danı ma merkezi faaliyet yürütmektedir. Federal eyaletlerdeki danı ma merkezlerinin adreslerini sosyal yardım dairenizden, internetten veya telefonla ö renebilirsiniz. Initiative für Bürgschaftsgeschädigte Frauen Information Beratung Forschung Bülowstr , Berlin Tel.: 030/ Ûnternet adresi: 0180/ numaralı telefon hattı, pazartesi cuma saat arası hizmetinize açıktır. Telefon konu ması size 0,12 uroya mal olmaktadır.

15 28 PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ 29 Borçlular için danı ma merkezlerini ço unlukla Deutsche Caritasverband, Diakonische Werk der vangelischen Kirche in Deutschland, Deutsche Rote Kreuz, Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt veya tüketici danı ma merkezleri ile belediye, ehir ve eyaletlerdeki sosyal yardım daireleri finanse etmektedirler. Size tavsiyemiz Bütün bu borçlular için danı ma merkezleri tarafından sunulan danı ma hizmeti, a ırı borçlular için parasızdır. Buna kar ın, ticari amaçlı çalı an borç tasfiye kurum veya ahısları ücret alırlar. Íayet ticari amaçlı bir borç tasfiye kurum veya ahsını seçerseniz, seçti iniz kurum veya ahsın güvenilir (ciddi) olup olmadı ına dair bilgiyi önceden alınız. Bunu yapmakla paranızın bo a gitmesini ve do abilecek olan sıkıntıları önleyebilirsiniz, çünkü ticari amaçlı kurum ve ahısların bazıları gayrı ciddi çalı maktadırlar, hatta bazılarının çalı ma tarzları yasa dı ı olarak de erlendirilmektedir. Paras z hizmet sunan bütün dan ma merkezlerinin adreslerini telefon hizmet hatt ndan veya internetten ö renebilirsiniz (27. sayfaya bak n z). Pratikte, borçlular için danı ma hizmeti esas olarak önemli iki farklı danı ma konsepti ile sunulur: tüketici aciz davası alanında uzmanla mı özel danı manlarıyla hizmet sunan borçlular için danı ma merkezleri, borçlular için danı manın yanında, tamamlayıcı danı ma olarak ta adlandırılan di er sosyal danı ma hizmetleri de sunan borçlular için danı ma merkezleri. Borçlular için danı ma merkezlerinde, profesyonel e itim görmü farklı alanlardan uzman elemanlar (sosyal danı manlar, hukukçular, bütçe ve beslenme danı manları, banka uzmanları gibi) çalı maktadırlar. Danı manların güncel bilgi düzeyleri düzenli olarak hizmet içi e itim programları ve mesleki e itim programlarıyla güvenceye alınmaktadır. Danı manlar, a ırı borçlanma ile ilgili sorunlar konusunda tecrübeli olduklarından, sorunlarınızın çözümü için önerileri ve destekleriyle yanınızda olacaklardır. Borçlular için danı ma merkezi, a a ıda örnekleri sunulan a ırı borçlanmanızın önemli nedenlerini tanımanıza yardımcı olur: v idaresini yürütmekte sorunlarınız mı var? Gelir ve giderlerinizin kontrolünü mü kaybetteniz? Ödeme gücünüzü gözünüzde büyütüyor musunuz? Û siz kaldı ınızda, giderlerinizin bu az gelire uyması için kendinizi ayarladınız mı? inizden yeni mi bo andınız? Aldı ınız nafaka çok mu az? Ba ımlılık (örne in alkol, yasa dı ı uyu turucu) sorunlarınız mı var? Kumar borcunuz mu var? Borçlular için danı ma merkezinde çalı an uzman danı manlar, örne in evsiz (konutsuz) kalma tehdidi söz konusu oldu unda, size yardım ederler; sizinle birlikte finansiyel durumunuza hakim olmaya çalı ırlar ve kredi kurumları ile tahsil bürolarıyla ili kiye geçerler. Böyle bir danı ma merkezinin alanında e itim görmü personeliyle yapılan ortak çalı ma sayesinde, alacaklılarla tatmin edici bir çözüm bulmanız muhakkak sa lanacaktır. Borçlular için danı ma merkezine u ramanız her zaman yararınızadır. Borçlular için danı ma merkezine ne kadar erken ba vurursanız, sizin için o kadar iyidir! A ırı borçlanmı sanız, zaman aleyhinize çalı ıyor demektir (örne in ek ihtar masrafları, faiz ödemeleri, sürelere uymamak nedeniyle hak kaybı). Ne kadar uzun süre; tek ba ınıza bo yere a ırı borçlanma ile ilgili sorunlarınızı çözmeye çalı ırsanız, borçların tasfiyesi o derece uzun ve zor olacaktır. Geçmi te borçlular için danı ma merkezinde çalı an danı manlar

16 30 PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ 31 her üç a ırı borçludan birinin danı masını ba arılı bir ekilde sonuçlandırmı tır, yani a ırı borçlular, borçların tasfiyesi sonucu ya amlarına yeniden hakim olmu lardır. Borçların itfası (ödenip kapanması) biraz zaman alacaktır, fakat borçsuz bir ya am da yeniden ufukta görünmektedir. A. Borçlular için danı ma merkezinin i leyi biçimi A ırı borçlanmadan kaynaklanan ya am biçimi, çıkı ı olmayan bir durum olarak algılanmamalıdır. Buna benzer kritik ya am anlarında, olaylar akı larına bırakılmamalı, aksine tüm cesareti toplamalı ve zararı sınırlı tutmak için adım atılmalıdır. Borçlular için danı ma merkezi tarafından sunulan danı ma hizmeti, danı manların çabalarını aktif olarak destekledi iniz zaman, ba arılı olacaktır. Güven ve açıklı a dayalı ortak bir çalı mayla, ço u zaman borçlar adım adım azalmaktadır. Bir süreç olan borçlular için danı ma, genelde a a ıdaki adımlara göre i ler: Ûlk temas Ûlk ili ki genellikle telefon ile kurulmaktadır. Ya kendiniz yakınınızdaki borçlular için danı ma merkezini telefonla arayarak danı ma i lemi için randevu alırsınız ya da sosyal yardım dairesi veya i ve i çi bulma kurumu aracılı ı ile borçlular için danı ma merkezine ba vurmanız sa lanmaktadır. Ûlk a amada, borçlanmaya sebep olan nedenler veya borçlanma durumunun sonuçları üzerinde konu ulmaktadır. Borçlular için danı ma merkezlerinin adresleri için sayfa 27 ye bakınız. Bekleme süresi Borçlular için danı ma merkezlerinin birinden, i yo unlu u nedeniyle, hemen bir randevu almanız mümkün olmayabilir. Bu ilk görü meye kadar sürecek olan bekleme süresini, evraklarınızı bir araya getirmek ve taleplerin bir yekununu çıkarmak için kullanabilirsiniz. Bu süre içinde yapabilece iniz i lemlerle ilgili bilgileri, ek I olarak sunulan ve sayfa 61 den itibaren bulaca ınız kontrol listesi sunmaktadır. v bütçesinin maddi durumunu açıklı a kavu turun Hemen randevu alırsanız bile, kontrol listesinde belirtildi i gibi, ilk görü meden önce, evraklarınızı bir araya getirmeli ve gerekti inde ayrıntılı, güncel talep dökümünü temin etmelisiniz. Ayrıca, mümkün oldu unca eksiksiz bir borç listesi çıkarınız ve örne in bir ev bütçesi planı eklinde, ev bütçesinin bütün aylık gelir ve giderlerini not ediniz (bundan sonra gelen iki sayfa). Böylece, danı manın güncel gelir ve giderlerinizle ilgili bir döküm çıkarmasını kolayla tırırsınız. Danı mada, bu belgelerle birlikte, elinizde bulunan haciz kararlarını, maa ka ıtlarını ve ihtarları ibraz ediniz. Belgelerin eksik olması ve borç durumuyla ilgili belirsizlikler söz konusu oldu unda bile, borçlular için danı ma merkezine gitmeniz tavsiye edilmeye de erdir. Borçlular için danı ma merkezinde, sizinle birlikte bütün eksikler konu ulur ve tamamlanır.

17 32 PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ Aylık giderler Mebla 33 AYLIK GLÛR V GÛDRLR Mutat (sabit) giderler Kira so uk ev ve daire için ödenen kredi Bu ev idare bütçesi, BMFSFJ nin destekledi i Alman v Ûdaresi Kurulu unun aile bütçesi kitabına dayanılarak hazırlanmı tır. Aylık Gelirler Mebla Gelirler Aylık/Maa net mekli maa ı net Nafaka Ödemeleri Devletçe yapılan ödemeler Û sizlik Parası/-yardımı Sosyal yardım Kira Yardımı Çocuk bakım parası Çocuk parası... tarafından yapılan geri ödemeler: Devlet tarafından örne in vergi iadesi Sigorta tarafından, örne in hastalık sigortası Û veren tarafından yemek ve seyahat masrafları Servet Gelirleri Faiz/Primler Tasarruf Hesabı/Menkul kıymetlerin bozdurulması Konut tasarrufu/hayat sigortası ödentileri Kira gelirleri Di er aylık gelirler Toplam Aylık Gelirler Û letme veya konut yan giderleri nerji (elektrik, gaz) Ta ıt: vergi ve sigortalar Di er sigortalar: hayat sig., mali sorumluluk sig., özel hastalık sigortası, ev e yası sigortası, dava masrafları sigortası vb. Di er vergiler: arsa vergisi, ikinci konut vergisi vb. Telefon, cep telefonu Radyo, televizyon, kablolu yayın giderleri Taksitli satı sözle meleri gere i taksitler, örn. bankalar ve katalog firmaları leasing taksitleri Tasarruf sözle meleri/tasarruf ödentileri Nafaka Yükümlülükleri Abone giderleri Cari (de i ken) giderler Beslenme/Ûçecek Giysi/Ayakkabı Vücut bakımı ve sa lık v giderleri itim/meslek Bo zaman/hobi Ula ım/benzin Di er giderler Aylık toplam giderler Aylık Toplam Gelirler Aylık toplam giderler = Fazlalık/Açık

18 34 PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ 35 Beraberce borç tasfiye yolları arama Borçlar ile ilgili bir danı ma, yalnızca danı manlar ile yardım talebinde bulunanlar arasındaki güven ve açıklı a dayalı ortak çalı mayla ba arılı olur; bu da ancak yardım talebinde bulunanların bu çabaya aktif katılımları ve kararla tırılan anla malara uymalarıyla mümkündür. Alacaklıların taleplerinden hareketle, bunların gerçekten var olup olmadı ı ara tırılmak zorundadır. Örne in, kredi sözle melerinde istisna olarak, ahlaka aykır bir durum var mıdır veya alacaklar ya da bunların bir kısmı zaman a ımına u ramı mı, alacaklılara kar ı yasal yollara ba vurulabilinir mi. Íayet talepler haklıysa, alacaklılarla yapılacak müzakerelerle sizin için gerçekçi bir geri ödeme imkanı aranır. Danı manlar, ayrıca hakkınız olan tüm yasal sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanmadı ınızı da incelerler (örne in i sizlik parası, i sizlik yardımı, sosyal yardım, çocuk bakım parası, çocuk parası, konut -kira- yardımı, çocuk nafakası için ödenen nafaka avansı). Devlet yardımları için 58. ve 59. sayfaya da bakınız. Danı manlar, alacaklılar tarafından zorlayıcı önlemlere (örne in hacizler, evin zorla bo altılması, yeminli teminatta bulunma) ba vuruldu u zaman (ya da bunların tehdidi söz konusuysa), sizinle birlikte ne yapılması gerekti ini, örne in sizin durumunuzda itirazın mümkün olup olmadı ını incelerler. Ayrıca sizin durumunuz için tüketici aciz davasının mümkün olup olmadı ı incelenir. Íahsi görü melerde danı manınıza olan güvenin geli mesi sonucu, danı manınızla ki isel, mesleki ve ailevi sorunlarınızla ilgili konu ma imkanınız bulunmaktadır. Íahsi bilgileriniz elbette gizli tutulur. Kazancınızla geçinmek Unutmayınız ki, a ırı borçlanma sorunu yalnızca danı ma merkezinde aldı ınız danı ma ile çözüme kavu maz, aksine yapılan i lemlere sizin de aktif olarak katılım göstermeniz gerekmektedir. Danı ma süresi boyunca yeni bir borç yapmamalısınız veya sadece danı manınızın onayıyla yapmalısınız. Gelir ve giderlerinizin durumunu uzun vadeli olarak iyile tirmek için, sizinle birlikte tasarruf olanakları ve yeni gelir kaynakları aranır. Önceden gelir, gider ve boçlarınızın bir dökümünü çıkarmak için hazırlanmı olan ev bütçesi planı, bu konuda büyük bir yardım sa layacaktır. Bütün gelir ve giderlerinizi içeren ve günlük olarak yürütülen ev idaresi hesap defteriyle, ev idaresinin yürütülmesi önemli ekilde düzeltilebilir. Borç danı manlarınız sizinle birlikte, gelecekteki ev bütçesi giderlerinizi, giderlerinizin gelirlerinizi a amayaca ı kadar, azaltmaya çalı ırlar. v idaresi hesap defterlerini, maliyet masraflarını kar ılayarak, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft tan (Mühlenstr. 8, Aachen, Tel.: 02 41/ ) ve Verbraucherzentrale NRW e.v dan (Mintropstr. 27, Düsseldorf, Tel.: 02 11/3809-0) ve ayrıca parasız olarak Sparkasse lerin danı manlık hizmeti Geld und Haushalt ten (Behrenstr. 31, Berlin) veya Sparkasse ubeleri ile bazı borçlular için danı ma merkezlerinden temin edebilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi makul olarak nasıl planlayaca ınızı, tüketici danı ma merkezleri ile Sparkasse lerin yazılı danı manlık hizmeti Geld und Haushalt ten ö renebilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak 48. ve 49. sayfadaki tüketici danı manlı ı ile ev idaresi danı manlı ı adlı bölüme bakınız.

19 36 PROFSYONL YARDIM SUNAN BÛR KURUM OLARAK BORÇLULAR ÛÇÛN DANIÍMA MRKZÛ BORÇLARIN TASFÛYSÛ 37 Borçlardan arınma süresi Borçlardan arınma bugünden yarına gerçekle mez. Anlatılan bu borçların ödendi i süreç ve zaman dilimi ço unlukla uzun yıllara yayılan bir süreçtir. Borçlardan arınma süresi boyunca, danı manınızla aranızda sürekli bir ili ki vardır. Bazen borçlarınızı artık ödeyemeyece iniz duygusuna kapılırsanız, danı manınızın deste ini görece inizi ve sizi yeniden cesaretlendirece ini hesaba katınız. B. Û ve Û çi Bulma kurumunda borçlular için danı ma Íayet i sizseniz; i ararken, borçların i verene, maa haczinden dolayı ek yük olu turması nedeniyle, ço unlukla tayin edici bir engel olu turdu unu hesaba katmalısınız. Û ve i çi bulma kurumunun i bulma dairesi tarafından finansiyel sorunlarınız veya a ırı borçlanmanız biliniyorsa, i bulmak için sarfedilen çaba esnasında gerekli giri imlerde bulunulur. Bu nedenden ötürü, i siz kaldı ınızda, borç sorunlarınızı i bulma dairesine anlatınız. Yaptı ınız açıklamalar, gizlilik ilkesinden dolayı saklı tutulur ve güvenli bir ekilde i leme sokulur. Bazı i ve i çi bulma kurumlarında, belirli gün ve saatlerde borç danı manları hazır bulunur. Burada, kısa süre içinde borçlarınız hakkında danı mada bulunabilirsiniz. Bu hizmet hakkında, i ve i çi bulma kurumunun afi ve bro ürleri bilgi vermektedir. Borçların tasfiyesi Borçların tasfiyesi veya borçlardan kurtulmak için a ırı borçlanmı ev idareleri için iki yol mevcuttur: Mahkeme dı ı borçların tasfiyesi ile mahkeme yolu ile dava sonunda arta kalan borçların silindi i tüketici aciz davası yardımıyla borçların tasfiyesi. Mahkeme tarafından görülen dava, ancak bütün alacaklılarla mahkeme dı ı anla ma sa lanamadı ı zaman, açılabilir. A. Borçların mahkeme dı ı tasfiyesi Borçların tasfiyesinde, mahkeme dı ı anla ma en iyi yoldur. Burada amaç, örne in ödenmemi kredi taksitleri veya ödenmemi faturalar gibi henüz ödenmemi bütün ödeme yükümlülüklerini düzenlemek ve tüm alacaklılarla bu borçlarınızı uygun bir ekilde ödemenizi sa layan çözüm yolları bulmaktır. Borçlular ve alacaklılar, borç tasfiye planını temeli üzerinde ortakla a dostane bir çözüm bulmaya çalı ırlar. Borç danı manlarının sahip oldukları uzmanlık bilgileri, borçlular ile yapılan konu ma ve müzakerelerde çok yardımcı olabilir. Borçların nasıl geri ödenece i, borçlunun bireysel durumuna ve alacaklıların da takdirine ba lıdır. Size tavsiyemiz Size tavsiyemiz Û bulma dairenizden de, ba lı bulundu unuz i ve i çi bulma kurumunuzda, borç danı manlarının bulunup bulunmadı ı konusunda bilgi alınız. Mutlaka bütün alacaklıları mahkeme dı ı anla ma te ebbüsüne katmak gereklidir.

20 38 BORÇLARIN TASFÛYSÛ BORÇLARIN TASFÛYSÛ 39 B. Mahkeme yoluyla borçların tüketici aciz davası aracılı ıyla tasfiyesi Alacaklılar, kesinle mi mahkeme ve icra kararlarıyla 30 yıl boyunca cebri icraya gidebilirler da yürürlü e giren Alman aciz kanunu ve buna dahil, arta kalan borçların silindi i tüketici aciz davası ile bunun ile ilgili 1 Aralık 2001 tarihinden itibaren geçerli olan de i ikliklerle, a ırı borçlular, alacaklıların iradelerine (isteklerine) ra men, borçlarından kurtulmayı ba arabilirler. Alacaklılarla uygun ve gönüllü anla ma iste i, ciddi çabalara ra men ba arısız kalmı olan borçlular, hem mükellefiyetlerin yerine getirilme süresinin kısaltılması ve hem de olası mahkeme masraflarının ertelenmesiyle, ekonomik aç dan yeni bir ba langıç için gerçek bir ans elde etmektedirler. Tüketici aciz davası üç a amalıdır: Mahkeme dı ı anla ma te ebbüsü, mahkeme yolu ile borçlardan arınma davası ve adi (basit) aciz davası. Bu üç a ama a a ıda açıklanacaktır. I. Mahkeme dı ı anla ma te ebbüsü Mahkeme dı ı anla ma te ebbüsünün amacı, 4.A bölümünde anlatılan, bütün alacaklılarla borçlardan arınma planı üzerinde anla maya varmaktır. Bütün alacaklıların borçlardan arınma planınızı onaylamaları ve sizin de yapılan sözle melere ba lı kalmanız artıyla, alacaklılarla anla ma gere i kalan borçlarınızdan kurtulursunuz. Anla ma gerçekle medi i zaman, davanın mahkemede açılabilmesi için, uygun ki i veya kurum olarak adlandırılan biri tarafından verilmi, mahkeme dı ı anla ma te ebbüsünün ba arısızlıkla sonuçlandı ını belirten bir belgeye ihtiyacınız vardır. Ba arısızlı ın önemli nedenleri belirtilmeli ve ba arısızlıkla sonuçlanan plan da ba vuruya eklenmelidir. Yetkili ki iler; avukatlar, vergi danı manları ve noterlerdir. Yetkili kurumlar; federal eyaletlerin tatbikat kanunlarına göre, aciz danı ma merkezleri olarak tanınan borçlular için danı ma merkezleridirler. II. Mahkeme yolu ile borçların tasfiyesi Mahkeme dı ı anla ma te ebbüsü ba arısızlıkla sonuçlanırsa, yetkili aciz mahkemesine, tüketici aciz davasının açılması için ba vurabilirsiniz. Mahkeme tarafından görülecek dava için yaptı ınız ba vuruya, a a ıdaki belgeleri eklemeniz gerekmektedir: Ba vurunuzdan önceki son altı ay içinde, mahkeme dı ı alacaklılarla yaptı ınız anla ma te ebbüsünün ba arısızlıkla sonuçlandı ını belirten, yetkili ki i veya kurumun belgesi ile buna ek olarak ba arısızlıkla sonuçlanan borçlardan arınma planı ve ba arısızlı ın önemli nedenlerini belirten bildirim de eklenmelidir, Arta kalan borçlardan kurtulma ba vuru dilekçesi, Tüm gelir ve servetiniz ile ilgili ayrıntılı müfredat ve bunların toplu bir dökümü, Alacaklılar ve taleplerinin listesi, Ûkinci borçlardan arınma planı (ilk planla özde olabilir), Yaptı ınız açıklamaların tam ve do ru oldu una dair beyan, Yediemin için devir beyanı, Ûcabında dava masraflarının ertelenmesine dair bir ba vuru dilekçesi, Söz konusuysa 1 Ocak 1997 tarihinden daha önce ödeme durumunuzun olmadı ını belirten bir açıklama.

RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND

RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND VORWORT Liebe türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger, aus Untersuchungen weiß ich, dass ein Teil von Ihnen ebenso wie deutsche Haushalte, unter der Last der Schulden leidet und nach Mitteln und Wegen sucht,

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hannover Eyalet Başkenti Ocak 2017 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü - 01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hanımefendiler ve

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Ebeveyn katkı payının hesaplanması ile ilgili bildiri Sayın Bay/Bayan! Sevgili Ebeveynler! Çocuğunuzun Hannover şehrine

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU UYRUK HANGİ YOLLA EDİNİLDİ

YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU UYRUK HANGİ YOLLA EDİNİLDİ EK 4 YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU DEĞERLENDİRME AMACI ÖNERİLEN POZİSYON / GÖREV KURULUŞ (UBB) KİŞİSEL BİLGİLER SOYİSİM DOĞUM TARİHİ (GG/AA/YYYY) UYRUK İSİM DOĞUM YERİ (ŞEHİR VE ÜLKE) UYRUK HANGİ YOLLA

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH

SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH Bu kitapçık sakatlanan bir i çi olarak, i çi tazminatı anla mazlı ınızın olması durumunda neler bekleyebilece inizi açıklamaktadır. Bizim anla mazlıkları nasıl ele

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr ASGARİ ÜCRET TUTARI 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT) 01.07.2014/31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL 01.01.2014/30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL ÇIRAK VE STAJERLERİN ASGARİ ÜCRET TUTARI

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Şubat / 2007 20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Evimi bir aileye kiraya verdim ve 2006 yılında 7.200 YTL kira geliri elde ettim. Beyanname vermek zorunda mıyım?

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU İstanbul Üniversitesi KYK (Rektörlük) bursuna başvurmak isteyen ön lisans- lisans, yüksek lisans (hazırlık sınıfı hariç) öğrencilerimiz burs başvuru formu ve

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

2. YATIRIMCI GRUBU Güvenceye önem veren yatırımcılar, gayrimenkul finanse etmek isteyenler

2. YATIRIMCI GRUBU Güvenceye önem veren yatırımcılar, gayrimenkul finanse etmek isteyenler YATIRIM ARACI Ürün Broşürü Wüstenrot Ideal Bausparen Yatırım Aracı Yapı tasarrufu Vade bitimi Kredi tahsisi sırasında Yatırım Bölgesi Almanya Koşullar Tarifeye bağlı Yatırım Sınıfı Yapı tasarrufu Sermayenin

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım.

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. .../.../200 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. ( ) Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.v. Genter Straße 53, 13353 Berlin 1. Auflage 2006, Stand 09/2006 Der Druck der Broschüre wurde ermöglicht

Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.v. Genter Straße 53, 13353 Berlin 1. Auflage 2006, Stand 09/2006 Der Druck der Broschüre wurde ermöglicht DIKKAT! Herausgeber: Herstellung: Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.v. Genter Straße 53, 13353 Berlin 1. Auflage 2006, Stand 09/2006 Der Druck der Broschüre wurde ermöglicht

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GİRİŞ

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GİRİŞ DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GİRİŞ MADDE 1- Bu yönetmelik; Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yardımlaşma Sandığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar

Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar Eyalet Başkenti Münih Sosyal İşler Bölümü Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar Eine Information in türkischer Sprache Teşvik ve talep: Hartz IV neden var? Hartz IV ile işsizlik yardımı ve sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İHTİYATİ HACİZ İÇİNDEKİLER Giriş İhtiyati Haciz İhtiyati Haciz Kararı Alınması İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İhtiyati Haczin Sonuçları İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. Avea İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT 1. Öğrenci

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı