RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND"

Transkript

1 VORWORT Liebe türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger, aus Untersuchungen weiß ich, dass ein Teil von Ihnen ebenso wie deutsche Haushalte, unter der Last der Schulden leidet und nach Mitteln und Wegen sucht, um diese schwierige und belastende Situation zu überwinden. Überschuldung muss keine ausweglose Situation sein. s gibt Hilfen und Beratungsmöglichkeiten, um aus der Schuldenfalle zu kommen. Viele von Ihnen kennen diese nicht oder aber verstehen sie infolge sprachlicher Probleme nicht. Deshalb möchte ich, dass diese Broschüre auch in Ihrer Muttersprache erscheint. Die Broschüre gibt Ihnen ausführliche Informationen zu den vielfältigen Fragestellungen und Konsequenzen von Überschuldung. Sie zeigt auch auf, welche Möglichkeiten einer Schuldenregulierung Ihnen offen stehen und was Sie tun können, um aus der Schuldenspirale heraus zu kommen. Ich weiß, der Weg der ntschuldung ist oft hart und steinig, doch er lohnt sich. Deshalb möchte ich alle, die wegen ihrer Schulden nicht mehr ein noch aus wissen, ermuntern, diesen Weg in Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung zu gehen. Dabei wünsche ich Ihnen viel rfolg. RNAT SCHMIDT BUNDSMINISTRIN FÜR FAMILI, SNIORN, FRAUN UND JUGND De erli Türk vatanda lar, aynen Alman ev idareleri gibi, bir kısmınızın borç yükü altında acı çekti inizi, bu zor ve sıkıntılı durumdan kurtulmak için, yol ve imkan aradı ını ara tırmalardan biliyorum. A ırı borçlanma, çıkı ı olmayan bir

2 ÛÇÛNDKÛLR 3 durum olmak zorunda de ildir. Borç kapanından kurtulmak için yardım ve danı ma imkanları bulunmaktadır. Bir ço unuz bunları tanımamakta veya dil sorunundan dolayı anlayamamaktadır. Bundan dolayı, bu bro ür anadilinizde de yayınlanmaktadır. Bu bro ür size, a ırı borçlanmanın sonuçları ve de a ırı borçlanmaya dair önemli, farklı sorulara ili kin ayrıntılı bilgi vermektedir. Bro ür ayrıca, hangi borç tasfiye imkanlarının bulundu unu ve borç kısır döngüsünden kurtulmak için ne yapmanız gerekti ini göstermektedir. Borçlardan kurtulmanın ço unlukla sert ve ta lı bir yoldan geçti ini biliyorum, ama buna ra men bu yoldan geçmek, sonuçta zahmete de mektedir. Bundan dolayı, borçlarını ne yapacaklarını bilmeyen bütün her kesi, borçlular için danı ma merkezi ile ortakla a çalı ma yolunu tutmaları için cesaretlendirmek istiyorum. Bu yolda size ba arılar diliyorum. Giri A ırı borçlanma ne demektir? Borçlar hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken hususlar A. Alacaklıların giri imleri ve sizin bunlara kar ı almanız gereken tedbirler I. Mahkeme dı ı ihtar II. Tahsil büroları III. Ûhtarname IV. Ûcra emri V. Senetli alacaklar VI. Cebri icra ya haczi Yeminli teminat Alacak haczi a) Maa haczi b) Haciz muafiyet sınırı c) Sosyal gelirlerin haczi d) Banka hesap haczi B. Birlikte sorumluluktan do an borçlar (kefalet) Profesyonel yardım sunan bir kurum olarak borçlular için danı ma merkezi A. Borçlular için danı ma merkezinin i leyi biçimi Gelir ve giderlerle ilgili bir planın çıkarılması B. Û ve Û çi Bulma kurumunda borçlular için danı ma Borçların tasfiyesi A. Borçların mahkeme dı ı tasfiyesi

3 4 ÛÇÛNDKÛLR GÛRÛÍ 5 B. Mahkeme yoluyla borçların tüketici aciz davası aracılı ıyla tasfiyesi I. Mahkeme dı ı anla ma te ebbüsü II. Mahkeme yolu ile borçların tasfiyesi III. Basitle tirilmi aciz davası IV. Tüketici aciz davasında masrafların düzenlenmesi V. Di er önemli kurallar VI. Tüketici aciz davasının ema üzerinde açıklanması Giri Günümüzde özel ev bütçelerinin büyük bölümü için emlâk ve tüketim mallarını uzun vadeli kredilerle finanse etmek artık normaldir. Vadesi gelen zorunlu ödemeler ve geçimin sa lanması için gerekli giderler, cari gelirlerle ödenebildi i sürece, bu sorun olu turmamaktadır. Söz konusu durum ortadan kalktı ında, borçlanma, a ırı borçlanmaya dönü ecektir. Û sizlik, ayrılma ve bo anma, yakınların ölümü ya da hastalık gibi olayların sebep oldu u bu geçi, ço unlukla farkedilmeyecek bir ekilde hızlı gerçekle mektedir. Ayrıca, paranın kullanımı ve tüketim malları ile ilgili yapılan tekliflere dair eksik bilgi de bunda bir rol oynayabilir. A ırı borçlanmayı önlemek için bazı öneriler A. Tüketici ve ev bütçesi danı manlı ı B. Tüketici kredisi C. Kredi sözle meleri için öneriler D. Mevduata dayalı ciro hesabı Kredi kurumlarının ikayet ve uzla tırma daireleri F. Hukuki anla mazlıklarda yardım I. Danı ma yardımı II. Dava masrafları yardımı III. Aciz davasında masraf düzenlemesi G. Devlet yardımları ve di er yardımlar H. Sonuç Özel ev bütçelerinin a ırı borçlanması ço unlukla toplumsal ya amdan kopmayı ve iktisâdi ba ımsızlı ın kaybını da beraberinde getirmektedir. Söz konusu ki ilerin büyük bir bölümü ve bunların aileleri de bu durumdan kendi olanaklarıyla kurtulamamaktadırlar. Bunların profesyonel yardıma ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı, yasa koyucudan, bu konuya el atması, a ırı borçlanmı özel ev bütçelerinin borçlardan arınmaları için, araç ve yol göstermesi talep edilmi ve edilmektedir. Borçlular için danı ma merkezi ve gerekti inde tüketici aciz davası da, a ırı borçluları borç bata ından kurtarmak için yardımcı olabilirler. Bunun için, a ırı borçlular ile danı manlar arasında güven ve açıklı a dayanan ortak bir çalı ma arttır. k I Bekleme süresi içinde yapılacak i lerin listesi k II Alacaklılarla yazı malarda dilekçe örnekleri Aralık 2001 tarihinde yürürlü e giren de i ikliklerle birlikte, 1999 tarihinden beri geçerli olan tüketici aciz yasası, ilk defa olmak üzere özel ev idarelerine de, arta kalan borçlardan kurtulmak için gerçek bir ans tanımaktadır. Dava masraflarının temin edilememesinden k III Haciz tabelası

4 6 GÛRÛÍ AÍIRI BORÇLANMA N DMKTÛR? 7 dolayı, arta kalan borçlardan kurtulma yolunun hiç kimseye kapalı kalmaması, ba ımsız adli bir yardımla güvence altına alınmı tır. Buna ek olarak, borçların geri ödenme devresinde yükümlülüklerin yerine getirilme süresinin 6 yıla indirilmesi ve 1 Ocak 2002 tarihinden beri yürürlü e giren yükseltilmi haciz muafiyet sınırı, a ırı borçluları, borçlarından arınmanın zorlu, fakat ümitsiz olmayan bu yolunu üstlenmeleri konusunda motive etmektedir. Bu anlamda a ırı borçluların, ekonomik olarak yeni bir ba langıç için, haklı bir ümitleri mevcuttur. Bu bro ür borçlardan arınmanın imkanlarını göstermektedir. Ayrıca a ırı borçlanmayı önlemek için de yardımcı olmaya çal maktad r. Bro ür, a ırı borçlulara do ru hareket edebilmeleri için, hukuki ve gerçek durumlarını tahmin etmeleri konusunda yardımcı olmaktad r. Bro ürde, borçlular için danı ma merkezlerindeki uzman danı ma sayesinde zararı sınırlamak, bu olmazsa bile borçlardan ba arılı bir ekilde arınmak için hangi yollara ba vurulması gerekti i gösterilmektedir. Bu yardım imkanlarının yanında, a ırı borçlanmayı önlemek için, yeni bir bölümde öneriler sunulmakta ve ortaya çıkan finansiyel zorluklar için ba vurulacak olası ki i ve kurumlar sayılmaktadır. linizdeki bu bro ür, borçlular için danı ma merkezlerini finanse eden kamu yardım kurulu larının federal düzeydeki birli i olan Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) ile olan sıkı i birli i sonucu ortaya çıkmı tır. Burada, bro ürün yeniden hazırlanmasında katkıda bulunan herkese te ekkürlerimizi bildiririz. FDRAL AÛL, YA LILAR, KADIN V GNÇLÛK BAKANLIÌI A ırı borçlanma ne demektir? Ülkemizdeki nüfusun büyük bir bölümü, uzun ve kısa ömürlü tüketim mallarını, düzenli gelirlerine güvenerek, kredilerle finanse etmektedir. Kısa veya uzun vadeli kredi almak sorun te kil etmez; ayet: kredi taksitlerinin geri ödenmesinde, yeterli finansiyel hareket serbestli i varsa ve kredi alındı ında, beklenmedik muhtemel ek harcamalar veya gelirin azalması da hesaplanmı sa. Bunları hesaba katmamı sanız, ya amınızda olabilecek kritik olaylar ya da darbeler, aylık gelirlerinizin aylık giderlerinizi kar ılayamamasına yol açar. Buna sebep, parayı ölçülü kullanmakta zorluk çekmeniz de olabilir. Bunun sonuçları unlar olabilir: Banka hesabınız bloke edilir. Ûhtarlar ço alır. vinizin (konutunuzun) bo altılması tehtidi söz konusu olur. Ûcra memuru kapınıza dayanır. Kritik ya amsal olaylar için tipik olan, istenmedik, planlanmamı ve beklenmedik bir ekilde ortaya çıkmalarıdır. Sevilen bir ki iden ayrılma, bo anma, i sizlik, hastalık yada yakınların ölümü söz konusu ki iler tarafından, ço unlukla kritik ya amsal bir olay olarak adlandırılmaktadır. Bunlar kendisini sık sık depresyon, itki (te vik) gücünün kaybı, yönelimde a kınlık ve ya am perspektifinin kaybı eklinde gösterirler. Ço u zaman bu birçok faktörün ve ki isel problemlerin iç içe girmesi, a ırı borçlanmaya sebebiyet verir. Anne ve baba evinde para kullanımı ile ilgili edinilen deneyimlerin ve evebeynlerin sosyal ve ekonomik durumunun da üzerimizde ekillendirici bir etki bıraktı ı gözden kaçırılmamalıdır. Anne ve baba evindeki para kullanımı ile ilgili olumsuz deneyimlerle birlikte, daha

5 8 AÍIRI BORÇLANMA N DMKTÛR? AÍIRI BORÇLANMA N DMKTÛR? 9 çocukken para kullanmayı ö renme ve alı tırma yapma olana ı bulamamak, bizzat ki inin a ırı borçlanma tehlikesini yükseltir. Bay A. bir lokanta i letmecili inde büyümü ve erken ya ta kumar ba ımlısı olmu tur (borç: uro). er aylık geliriniz, sabit geçim masraflarını ve de vadesi gelmi taksit ve faturaları ödemeye sürekli yetmiyorsa, a ırı borçlanmı durumdasınız demektir. A ırı borçlanma, ya amsal korkulara sebebiyet verir. Alacaklılardan korkma, evi kaybetme korkusu ve ba arısız biri olmakla damgalanma korkusu. Korku, bir çok insanı hareket edemez duruma sokar ve hatta bazılarını hasta eder. Borçlular için danı ma merkezinden örnekler: P. ailesinin a ırı borçlanma nedeni, katalog firmalarının faturalarını uzunca bir süre ödemeyen bayan e in alı veri ba ımlılı ı olarak açıklanmaktadır (borç: uro). Bayan Ch. anne ve baba evinde kendi ba ına para harcamayı ö renme ve alı tırma yapma olana ını pek az bulmu tur. Her üç evlili inde de para ile ilgili konuları, e lerine bırakmı ve son e inden bo andıktan sonra, onun vergi borçlarını ödemektedir (borç: uro). Mali sorumluluk sigortası bulunmayan bay. alkollüyken büyük bir araba kazasına sebep olur. Kazadan kısa bir süre sonra i siz kalır (borç: uro). Bay ve bayan B. bir daire satın alıp yeniden dö erler. Bayan B. küçük çocukları nedeniyle çalı mamaktadır. Bankada veznedar olan Bay B., bankada yapılan rasyonelle tirme tedbirlerinden dolayı i siz kalır (borç: uro). Bütün borçlular yeni bir ba langıç ansına sahiptir! Borçlular için danı ma merkezinin sundu u profesyonel danı manlık ve yardım hizmetinin yanında, 1 Ocak 1999 dan itibaren geçerli olan tüketici aciz davası, 1 Aralık 2001 tarihinde yürürlü e giren de i iklikleriyle, borçlardan kurtulmak için ek bir imkan sunmaktadır. Hala serbest olarak çalı anlar için kaideli (normal) aciz davası geçerlidir! 23 ya ında olan bayan G. küçük bir çocuk sahibidir ve çocu unu tek ba ına büyütmektedir. 18 ya ındayken tek ba ına bir eve ta ınması ve gelece ini kurmak için bir büfe açması, a ırı borçlanmasına yol açmı tır. Bayan G. ticari i leri idare etmekte sorun çekmektedir (borç: uro). 37 ya ında olan bayan D. yarım gün sekreter olarak çalı maktad r ve bilgisayar alanında serbest mesle e atılan e inin, tüm kredi sözle melerini birlikte imzalamı tır. i 2 yıl sonra iflas etmi ve bo anmı lardır (ortak borç: uro).

6 10 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 11 Borçlar hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken hususlar Geliri, geçici ya da sürekli olarak zorunlu giderlerini ve tüketim ihtiyaçlarını kar ılamayan her ki inin, borçlarından dolayı, az ya da çok problemlerle kar ıla ma tehlikesi vardır. Her kim ki elveri li bir planlama yapmıyor ve buna uygun, tutarlı davranmıyorsa, tehlikeyle kar ı kar ıyadır. Ya amda kar ıla ılan güçlükleri zorunlu olarak borç probleminin takip etmedi inin bilincinde olun. Ama buna ra men ortaya çıkmı larsa, irade, istek, kendinize olan güven, bilgi ve aktif mücadele ile bunların üstesinden gelebilirsiniz. Dikkatli olunuz ve borçlarınızı yeniden borç alarak (borcun tecdidi/yenilenmesi) kapatmak ile ilgili yapılan teklifleri ihtiyatla de erlendiriniz! A ırı borçlular, de i ik alacaklıların ihtarları tehlikeli bir boyuta ula tı ında, ço u defa harcama alı kanlıklarında temel bir de i iklik yapmadan, yeni bir kredi alarak, var olan borçlarını ödemeyi denerler. Borcun tecdidi (borcun borç alınarak ödenmesi) sadece a ırı borçlanmı ev bütçelerinin borçlarını tasfiye konsepti dahilindeyse amaca hizmet eder. Bu durum, e er yeni bir gelir kayna ı aranıyorsa, harcamalar dü ürülebiliyorsa ve borçların geri ödenmesi uzun vadeli küçük mebla larla sa lanabiliyorsa söz konusudur. Böyle bir konsept olmadan, borcun borç alınarak ödenmesi, imdiden a ırı borçlanmaya do ru atılan ek bir adım olabilir. Çünkü, kredi alan ki i, borcun tecdidi için ek harçlar ödemek zorundadır. Ço u zaman yeni kredilerin faiz oranının yüksek olması, ev bütçeleri için daha fazla maddi yük do masına yol açar. A. Alacaklıların giri imleri ve sizin bunlara kar ı almanız gereken tedbirler Belirleyici olan, borçlanma durumunda, hak ve yükümlülüklerinizi bilmenizdir. Alacaklılar ve borçlular arasında bir borç ili kisi vardır. Bu u anlama gelmektedir: Borçlular borçlarını, kararla tırıldı ı gibi (kredi sözle mesi!) geri ödemekle yükümlüdürler. er ödemeler yapılmazsa ne olur? O zaman, alacaklıların taleplerini (zorla) geri alma hakkı do ar. Bunun için yapılan i lemler a a ıdakilerdir: I. Mahkeme dı ı ihtar Alacaklılar ilk önce size ödeme yapmanız için bir ça rı yollarlar; bu yazılı ihtardır. Bu mektup, dikkate almanız gereken ilk i arettir. Size tavsiyemiz Öne sürülen taleplerinin gerçekten haklı olup olmadı ını inceleyiniz. er talep haklıysa; parasal durumunuzu gözden geçirerek, en azından ödenmesi gereken paranın bir kısmını temin etmeye çalı ınız. Paranız yetmiyorsa, derhal alacaklılarla ili kiye geçerek, kalan borcunuzu gerekti inde taksitle ödemeyi teklif ediniz. Ûçinde bulundu unuz bu zor durumda, üçüncü ahıslar tarafından yapılan cazip tekliflere kanarak, yeni masrafların do masına neden olacak, üzerinde dü ünülmemi ve aceleye getirilmi yeni bir kredi (borcun tecdidi) almayınız.

7 12 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ V DÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ V DÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 13 II. Tahsil büroları III. Ûhtarname Borcunuzu ödemede gecikti iniz zaman, alacaklılar taleplerinin tah- Yazılı bir uyarıya tepki göstermedi iniz zaman sili için yabancı ahısların yardımından da yararlanabilirler. ya da ödemeler verilen tarihlerde yapılmıyorsa, Mahkeme öncesi süreç içinde, avukatların yanı sıra özellikle çok sık alacaklılar bir ihtarname (önceden bu ödeme olarak tahsil büroları da görevlendirilmektedirler. Tahsil büroları, emri olarak adlandırılıyordu) ba vurusunda alacaklılar adına, alacaklının talebini tahsil eden özel firmalardır. bulunabilirler. Alacaklıların tahsil bürolarına ba vurusu esnasında olu an mas- Ûhtarnameyi, alacaklının kaldı ı veya rafları, esasında sizin üstlenmeniz gerekmektedir. Ancak, ikametgahının bulundu u yerdeki alacaklıların elinde ödeme gücünüzün olmadı ını bildirir ipuçları yetkili sulh mahkemesi verir. Ûhtarname varsa ve buna ra men ba vuru yapılmı sa, bu masrafları ödemek size sunulan, alacaklıya belli bir miktar zorunda de ilsiniz. Ayrıca alacaklılar bu masrafları dü ük tutmak parayı ödemeniz gerekti ini belirten ya da zorundadırlar (zararı dü ük tutma yükümlülü ü). Böylece tahsil sizin bu alacak talebine tamamen veya kısmen itiraz edebilece iniz büroları tarafından ileri sürülen bütün masrafları üstlenmek zorunda bir talimattır. Yetkili sulh mahkemesi verilen bilgilerin ne de ilsiniz. Örne in, banka hesab i lem ve anla ma masrafları do rulu unu ve ne de içeri ini inceler. tartı malıdır. Size tavsiyemiz Size tavsiyemiz Önce elinizde bulunan bütün belgeleri kontrol ediniz (örne in faturalar, banka hesap dekontları, sözle meler, ödeme belgeleri Ödeme yapmadan önce, tahsil bürosunun iddia etti i her talebi vb.). iyice inceleyiniz. Taleplerin ayrıntılarını gösteren bir talep listesi- Ûhtarnameye itiraz etmeniz için, iki hafta zamanınız bulunmak- ni isteyiniz. Tahsil bürosuna ödeme yapmadan önce, alacaklı tadır. Ûtirazı gerekçelendirmek zorunlulu u yoktur! Ûhtarname ile tarafından imzalanan devir beyanını veya parayı almaya yetkili birlikte size itiraz dilekçesi formu da gönderilir. er talep edilen kılan vekâletnameyi ibraz etmelerini isteyiniz. Tahsil büroları ödemelerin tamamı veya bir kısmı gerekçelendirilmemi se, itiraz size kanunsuz bir ekilde baskı yapamazlar. Borçlular için dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra yetkili sulh mahkeme- danı ma merkezine açaca ınız bir telefon, size tahsil bürolarına sine geri yollayınız. Zorluklarla kar ıla ıyorsanız veya sorularınız kar ı nasıl davranmanız gerekti i konusunda hemen yardımcı varsa, her halükarda önce bir danı ma bürosuna ya da danı ma olur. masrafları yardımından yararlanarak, bir avukata ba vurunuz (57. sayfaya bakınız).

8 14 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 15 IV. Ûcra emri Ûhtarnameye itiraz edilmedi i zaman, alacaklıların ba vurusu üzerine, mahkeme icra emri verir. Ûcra emri, örne in icra memurunun yardımı veya i vereninize maa ın haczi için ba vurularak talebin zorla tahsil edilmesini mümkün kılar. Bu demektir ki, icra emrinin etkisi bir mahkeme kararı gibidir. Artık durum kritikle mi tir, fakat hala çok geç de ildir! sonra zamana ımına u rar. Özellikle mahkeme kararları, mahkeme huzurunda yapılan dava anla maları ve noter senetleri, ilâm niteli inde sayılan di er belgelerdir. Size tavsiyemiz Íayet hakkınızda alınan icra emrine kar ı, kabahatli olmadı ınız halde, süresinde itiraz etmediyseniz, sulh mahkemesine itiraz süresini kabahatsiz olarak kaçırdı ınızdan dolayı, icra kararının önceki haline dönü türülmesi için ba vurmalısınız. Size tavsiyemiz Ûcra emrinin tamamı veya bir kısmına, e er alaca ın tamamı ya da bir kısmı gerekçelendirilmemi se, iki hafta içinde itiraz edebilirsiniz. Ûtiraz dilekçesi imzalanmı olmalı ve iki haftalık itiraz süresi içinde sulh mahkemesine ula malıdır. Bunun için normal formsuz dilekçe eklindeki bir mektup yeterlidir. Aynı zamanda (kısmi) itiraz ile, cebri icranın geçici olarak durdurulması için ba vurmalısınız. Yaptı ınız bu itiraz, icra emrinin kesinle mesini önler. Ama icra emri geçici icra emri niteli ini kazanır. Sonradan bu konu ile ilgili ba ka bir karar verilse bile, artık malvarlı ınız veya maa ınız haczedilebilir. V. Senetli alacaklar Ûcra emrine kar ı, süresi içinde itiraz edilmezse, karar kesinle ir. Alacaklıların taleplerine kar ı göstermeniz gereken bütün itiraz gerekçelerini bundan sonra göstermeniz usulen imkansızdır. Alınan bu icra kararı bir ilâmdır ve senetli alacaklar esas itibariyle 30 yıldan VI. Cebri icra Alacaklılar size kar ı cebri icra yoluna ba vurmak isterlerse, ellerinde yukarıda adı geçen ilâm niteli inde olan belgelerden birisinin bulunması zorunlulu u vardır. Sıkça ba vurulan cebri icra yolları, e ya haczi, yeminli teminat ve alaca ın ücret/maa, sosyal yardımlar, bankadaki varlıklar ve banka hesabında bulunan paraya vs. el koyarak tahsil edilmesidir. 1. ya haczi Ta ınır mal ve e yanın haczine icra memuru yetkilidir. Alacaklılar icra memurlarına ilâmlarını ibraz ederek icra yoluna gidilmesini talep ederler (alacaklılar bundan herzaman vazgeçebilir veya bunu sınırlayabilirler). Ûcra memurları evinizi (konutunuzu), usulü itibariyle sadece rızanızla arayabilirler. vinize girilmesini reddediyorsanız veya yazılı bildiriye ra men birkaç defa evinizde hazır bulunmuyorsanız, hakim tarafından bir arama kararı çıkarılacaktır. Böylece, icra memurları evinizin kapısını bile kırdırabilirler.

9 16 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 17 Size tavsiyemiz 2. Yeminli teminat Gereksiz sıkıntı ve masraflara sebep olmamak için, icra memurlarının evinizi aramalarına izin veriniz (her eyden önce, nadiren bir ey alınıp birlikte götürülmektedir). Haczi caiz olmayan e yalar Zorunlu ve gerekli ev e yalarına, yani elbiseler, mobilya, mutfak araçları ve bir renkli televizyona haciz konulamaz. Bunun yanında, kullanılmı çama ır makinesi, bula ık makinesi veya video cihazı da ta ma ve açık artırma masrafları satı larından alınacak paradan daha pahalı olaca ı için, icra memuru tarafından genelde size bırakılmaktadırlar. Ö renim ve mesle in icra edilmesi için gerekli olan araçlar da haczedilemezler (örne in, sigorta temsilcisinin özel arabası, bir ö retmen ve ya ö rencinin bilgisayarı). Size tavsiyemiz Sadece icra memurları ve kamu idaresi (özellikle vilayet kasalar, gümrük genel müdürlükleri veya maliye daireleri) icra memurları haciz edebilirler. Gelen memurlardan daima hizmet kimliklerini ibraz etmelerini isteyiniz! Íayet icra memurlarının giri imlerini hukuka aykırı buluyorsanız, oturdu unuz yerdeki yetkili sulh mahkemesine, ihtar olarak adlandırılan müracaat yoluyla ba vurabilirsiniz ve söz konusu giri imlerin mahkemece incelenmesini sa layabilirsiniz. Kamu idaresi icra memurları ile ilgili ikayetler için, çalı tıkları daireye (kamu bankasına, gümrük genel müdürlü üne veya maliye dairesine) ba vurunuz. Íayet icra te ebbüsleri ba arısızlıkla sonuçlanırsa veya ümitsiz görünüyorlarsa, alacaklıların yetkili icra memuruna ba vurusu üzerine, yeminli teminatta bulunma yükümlülü ünüz do ar. Yeminli teminattın amacı, bütün mal varlı ınız ile ilgili durumun açıkça ortaya konulmasıdır. Alacaklılar böylece, özellikle nerede çalı tı ınızı veya ek i yapıp yapmadı ınızı, hesabınızın hangi bankada bulundu unu, ya am sigortanızın bulunup bulunmadı ını, devlet destekli servet birikimi tasarruf sözle menizin bulunup bulunmadı ını ya da yapı tasarrufunda birikmi paranızın olup olmadı ını ö renmi olurlar. er inandırıcı bir ekilde alacaklıların talebini gelecek altı ay içinde ödeyece iniz konusunda teminatta bulunursanız, icra memurları, beyanda bulunmanızı altı ay erteleyebilirler. Fakat bu onların takdirine kalmı tır. er evinizde yeminli teminatta bulunmayı hemen istemiyorsanız, beyan için gün belirlenerek size ça rı yapılır. Tayin edilen gün hazır bulunmazsanız veya yeminli teminatta bulunmayı reddederseniz, size kar ı tutuklama kararı çıkarılabilir! Alacaklıların ba vurusu üzerine, tazyik (zorlama) hapsine alınırsınız (e er alacaklılar olu acak masrafları önceden yatırırlarsa). Tutukluluk hali, sadece yeminli teminatta bulundu unuz süreye kadar (en fazla altı ay) devam eder. Yani serbest bırakılmanız borcu ödeyip ödemedi inize ba lı de ildir. Tutuklama kararının çıkarılması ve yeminli teminatta bulunmanızdan sonra, adınız genelde üç yıl için, yetkili sulh mahkemesindeki borçlular listesine kaydedidilir. Böylece kredi alma ehliyetini (kesin olarak) kaybetmi olursunuz. Kredibiliti hakkında bilgi veren kurumlar (örne in Schufa) ülke genelindeki borçlular lis-

10 18 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 19 tesini de erlendirir ve bu bilgileri üyelerine (örne in bankalar) bildirirler. Bu durumda artık açık kredinizin (Dispokredit) iptalini de hesaba katmalısınız. Size tavsiyemiz mazlar, bundan sonra yeni alacak sahibi olarak haciz koyan alacaklıya ödemede bulunmak zorundadırlar. Borçluların zorunlu geçim kayna ını güvenceye almak için, borçlunun belirli cari gelirlerinin yasa tarafından korunması bilhassa öngörülmü tür. Ûcra memuruna kar ı, tarafınızdan doldurulan yazılı mal beyannamesindeki bilgilerin eksiksiz ve do ru oldu unu yeminli teminatla açıklamalısınız. Dikkat: Yanlı beyanda bulunmakla suç i lemi olursunuz! Bundan sonra yeminli teminatta bulunmu oldu unuzu belirtmeden kredi almayınız; yoksa suç i lemi olursunuz! Aynı ey, taksitle mal sipari inde bulunma ve sonra ödememe (ödeyememe) durumunda da geçerlidir. Sizin ile ilgili borçlular listesinde bulunan kaydın silinmesi üç yıl sonra (yılın sonunda) otomatik olarak gerçekle ir. Yeminli teminatta bulunmanızı sa layan alacaklının talebini yerine getirdi inizi belgelendirdi iniz takdirde, kaydın daha önce de silinmesi için ba vurabilirsiniz. n iyisi alacaklıdan ilâmın aslını (icra edilebilir suret) alıp sulh mahkemesine borçlular listesi bölümüne ibraz etmenizdir. 3. Alacak haczi Her alacak haczinde, alacaklının ba vurusu üzerine, icra mahkemesi haciz ve havale kararı çıkarır. Bu haciz ve havale kararı, hacizde üçüncü ki i olarak adlandırılan ahıslara (yani kendisinde alaca ınız bulunan ki iye) tebli edilir. a) Maa haczi Û vereniniz, haciz ve havale kararı kendisine tebli edildikten sonra, gelirinizin haczedilebilir oranını hesaplamak zorundadır. Haczedilebilir mebla n, masraf ve faizler dahil senetli alaca ın tamamı ödeninceye kadar, haciz koyan alacaklıya ödenmesi gerekmektedir. Haczedilebilir mebla ın hesaplanmasında, i verenler net maa ınızı (vergi ve sosyal kesintilerden sonra kalan miktarı) esas almak zorundadırlar. Haciz tabelası uygulanmadan, a a ıdaki menfaatinize olan haczedilemeyen maa bölümleri de hesaplanıp çıkarılmalıdır: fazla mesai gelirinin yarısı (brüt), noel (Weihnachtsgeld) parasından en fazla 500 uro, izin parası ve kullanılmayan izin için ödenen para, harcamalar ve di er temsil ücreti masrafları, sadakat primleri, i riski zamı, i kirlili i zamı ve i güçlülü ü zamı, servet birikimi (tasarruf) sözle meleri için ödenen aylık primler. Û veren önce net gelirinizi bu ekilde açıklı a kavu turduktan sonra, a a ıda açıklanan haciz tabelası kullanılabilir. Hacizde üçüncü ki iler unlar olabilirler: Û vereniniz, hayat sigortanızı yapan kurum/ki i, yapı tasarruf sandı ı, varsa alt kiracınız, ev sahibiniz (kira depoziti ile ilgili olarak). Bunlar haciz ve havale kararının kendilerine ula masından sonra, artık size ödemede buluna-

11 20 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 21 Size tavsiyemiz Size tavsiyemiz Maa ınıza haciz gelme tehditi söz konusuysa, i vereninize, kendisiyle yapaca ınız bir görü mede ahsi ya am ko ullarınızı açık bir ekilde anlatınız. Böylece, i iniz için yük te kil edebilecek bir ili kiyi önceden engellemi olursunuz. Û yerinizdeki maa bürosuna, yerine getirmeniz gereken (getirmek zorunda oldu unuz) bütün yasal nafaka yükümlülüklerinizi zamanında bildiriniz. b) Haciz muafiyet sınırı tarihinden beri, federal düzeyde geçerli olan, haciz muafiyet sınırını belirleyen yeni bir haciz tabelası mevcuttur. Bu tabela, borçluların asgari ya am düzeyini güvenceye almakta ve aynı zamanda çalı ma motivasyonlarını canlı tutmayı amaçlamaktadır. k III te bu tabela ve ardından da hesaplama örnekleri sunulmu tur. Bu tabelada görece iniz gibi, gelirinizdeki artı haczin sürmesine ra men menfaatinizedir. Bu tabela ilk olarak 1 Temmuz 2003 tarihinde ve ondan sonra her iki yılda bir incelenir ve gerekiyorsa günün artlarına uyarlanır. Haciz tabelasının uygulanması Haciz edilebilir mebla, net maa ınızdan muaf gelirler çıkarıldıktan sonra, yasal nafaka yükümlülü ünüz olan ahıs sayısı göz önünde bulundurularak tespit edilir. Yasal olarak a a ıdaki ki ilere kar ı nafaka yükümlülü ünüz mevcuttur: Birinci derece akrabalarınız (çocuklar, evebeynler, torunlar), ler (art k ayr ya yor olsalar bile) ve bo anmı e ler, tescil edilmi mü terek hayat arkada ları, mü terek çocuklarına üçüncü do um gününe kadar bakmaktan dolayı, kazanç getiren bir i ten vazgeçen anne ve babalar. Mü terek çocu un do umundan dolayı, annelere genelde altı hafta do um öncesi ve sekiz hafta do um sonrası. Tabelayı inceledi inizde kolayca görebilece iniz gibi, her 100 uro fazla kazançta, durumunuza göre size a a ıdaki miktar kalmaktadır: Yalnız ya ayanlar için 930 uro ya kadar muaf a an miktardan %30 1 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 50 2 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 60 3 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 70 4 ki iye kar ı yasal nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 80 5 ki i ve sonrasına kar ı nafaka yükümlülü ü uro ya kadar muaf a an miktardan % 90 Haciz tabelası, net maa 2851 uro muaf gelirler çıkarıldıktan sonra oldu unda sona ermektedir. Sadece bu miktarı a an gelirinizin % 100 ü alacaklılarınıza gönderilmelidir. Baz durumlarda meslek için gerekli özel ihtiyaçlar (örne in yüksek yol masrafları, meslek içi e itim harcamaları, çocuk bakım masrafları) veya özel ki isel ihtiyaçlar (örne in diyet masrafları, ayrılık nedeniyle ki inin ba ka eve ta ınması sonucu do an ev dö eme/depozit masrafları) belgelenirse, ba vurunuz üzerine icra mahkemesi, haciz muafiyet sınırını ahsa mahsus olarak yükseltebilir.

12 22 BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR BORÇLAR HAKKINDA BÛLMNÛZ VDÛKKAT TMNÛZ GRKN HUSUSLAR 23 Cari nafaka ödemeleri veya bir suç i leme nedeniyle kar ılanması gereken tazminat hakları söz konusu oldu unda, geçiminiz için gerekli miktarın tespiti, sıkı kurallara tabi tutulur. Bu konu ile ilgili ayrıntıları, borçlular için danı ma merkezindeki danı man size memnuniyetle açıklayacaktır. c) Sosyal gelirlerin haczi Íayet maa yerine geçen sosyal gelirinize haciz konulmu sa, maa haczinde oldu u gibi, aynı kurallar ve haciz muafiyet sınırları, aynen burada da geçerlidir. Böylece, haciz tabelası, i ve i çi bulma kurumu tarafından nafaka, i sizlik parası ve yardımı haczedildi inde; emeklilik sigortası kurumu tarafından emekli aylı ı, geride kalanlara ödenen emekli aylı ı ve geçici emekli aylı ı haczedildi inde ve sa lık sigortası tarafından hastalık parası haczedildi inde otomatikman uygulanır. Haciz edilebilir miktarın tespit edilmesinde tabelan n do ru kullan labilmesi için, bu kurumlara yerine getirmeniz gereken yasal nafaka yükümlülüklerinizi zamanında bildiriniz. Özellikle a a ıda belirtilen, belirli bir amaca ba lı sosyal gelirler haczedilemezler: Çocuk bakım parası (ve eyaletlerin benzeri ödemeleri), Çocuk parası, Bakım parası, Sosyal yardım ödemeleri. Kira yardımı (konut parası) ve ev sahiplerine ödenen yardıma haciz konulup konulmayaca ı ve alacaklıların ba vurusuyla, öteki gelirlerle birlikte hesaplanıp hesaplanmayaca ı, yargısal kararlara göre tartı malıdır. Íu sıralar Federal Hükümet, Alman parlamentosunun tavsiyesi üzerine bu sosyal gelirin, ait oldu u sosyal politik amacın belli olmasından dolayı, sadece ev sahibi (kiralayan) veya ödünç para veren tarafından haczedilebilir olup olmayaca ını incelemektedir. d) Banka hesap haczi Alacaklılarınız, cari gelirlerinize sadece kayna ına giderek haciz koymakla yetinmezler. Sıkça ba vurulan banka hesabına haciz koyma yolu da alacaklılarınıza açıktır. Íayet alacaklılar, hesap haczi ile, hesabınızda bulunan paranıza ve gelecekte hesabınıza i lenilecek olan paranıza haciz koydurmu larsa, a a ıdaki farklılıklara dikkat etmeniz gerekir: Sosyal gelirlerde 7 günlük koruyucu süre Sosyal Kanunnameye istinaden yapılan ödemeler (i sizlik parası/i sizlik yardımı, hastalık parası, sosyal emeklilikler, sosyal yardım ile birlikte kira yardımı gibi) yada çocuk parası, bakım parası, nafaka avansları hesabınıza i lendi i zaman; bunlar hesabınıza i lendikten sonra (dekontun üzerindeki tarih de il) genel olarak 7 gün boyunca haczedilemezler. Bunun için; bankanın, gelen paranın sosyal yardım oldu unu giri kaydından tanıması veya bankaya bu gelirin sosyal yardımlardan biri oldu unu (örne in sosyal yardım belgesini göstererek) kanıtlamanız yeterlidir. Bu 7 günlük süre içinde, deblokaj (paranızın size verilmesi) için bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Bankanız, yasa gere i hesabınıza gelen paranın tamamını size ödemek veya yaptı ınız havaleleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu konuda, bankanızın sizden alacak talebinin bulunup bulunmaması veya açık kredinizi a mı olup olmamanız da önemli de ildir. Bankaya kar ı haklarınız ile ilgili 54. sayfadaki ciro mevduat hesabı ve 55 ile 56. sayfadaki kredi kurumlarının uzla tırma ve ikayet mercileri adlı bölümlere de bakınız.

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Alman kökenli olmayan girişimciler için yol haritası Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Genel koordinasyon Bu etkinlik Senatonun Ekonomi, Teknoloji ve Kadınlar için Yönetim i ve Investitionsbank

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE Ercüment ÖZTÜRK I- G R Ülkemizde uzun yıllara dayanan sosyal sigorta kurumlarında reform çalı maları yürütülmektedir. Reform çalı malarına gerekçe

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM? SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-1

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Finansal. Okuryazarlık. aep. www. www. gov.tr. Zeynep ŞARLAK. Parayla Satılmaz. Finansal Okuryazarlık. Zeynep ŞARLAK

Finansal. Okuryazarlık. aep. www. www. gov.tr. Zeynep ŞARLAK. Parayla Satılmaz. Finansal Okuryazarlık. Zeynep ŞARLAK Finansal Okuryazarlık Finansal Okuryazarlık Zeynep ŞARLAK Parayla Satılmaz. Zeynep ŞARLAK www aep gov.tr www agoivl.etr Zeynep Şarlak Finansal Okuryazarlık Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı