ARKAN & ERG N KURUMSAL F NANSMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARKAN & ERG N KURUMSAL F NANSMAN"

Transkript

1 KURUMSAL F NANSMAN

2 KURUMSAL F NANSMAN Tak m Geçmifli 1952 y l nda kurulan, 130 çal flan ile uluslararas standartlarda vergi, denetim ve kurumsal finansman hizmetleri sunan baflar l bir flirkettir. Geçmiflte, Grant Thornton International' n üye firmalar ndan biri olan, fiubat 2009'dan itibaren Fransa merkezli JPA International' n üye firmas olarak faaliyetlerini sürdürmeye bafllam flt r. tak m 3 ortak, 1 yönetici, 2 analist olmak üzere 6 uzmandan oluflmaktad r. Uluslararas A 1989 y l nda kurulmufl olan JPA International, uluslararas müflterilere hizmet sunan dünya çap nda bir flirketler a d r. JPA International, dünyada 140 aflk n ofisiyle 45 ülkede yerel olarak varl k göstermektedir. JPA üyesi olan her bir flirket, kendi ülkesinde ba ms z tüzel kiflili e sahiptir. Hizmetleri tak m esas olarak piyasadaki orta büyüklükteki al m sat m ifllemlerine odaklanmak üzere A ustos 2004'te stanbul'da kurulmufl, son 8 senede 165 in üzerinde projeyi baflar yla tamamlam flt r. Hizmetlerimiz Proje Say s Seçilmifl Referanslar 1- fi RKET DE ERLEMES 99 BJK, Finansbank, fl Portföy, Rhea Giriflim, Finans Leasing, SOYAK-Senerji Üretim, fiark Express CMA CGM 2- YABANCI / YERL ORTAKLIKLAR YATIRIM DANIfiMANLI I 17 Bursa Çimento, Atl Zincir, Costa Crociere, Kingspan, EVG Yat r m, Deyap Deniz Yap M&A 10 Deniz Türev, Prog da, Martur, Gras Savoye, hlas Sigorta 3- UZUN DÖNEML F NANSAL YAPILANDIRMA HALKA ARZ 3 Olin (Edirne Ya ) TAHV L ÇIKARMA 1 Bossa Ticaret 4- F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES BÜTÇE VE PLANLAMA S STEMLER 5 U ur Tekstil, Gruppo K rkp nar Lokantalar, Pürkim GENEL G DER OPT M ZASYONU 6 Digitürk, Groupama, Turk.Net, Musevi Okulu, Can Yay nlar 5- DUE DILLIGENCE 2 Atabay laç, MMK Metalürji 6- G R fi MC DANIfiMANLI I / 15 Inovent Innovative Ventures, Seabird Airlines, Nanotego, Visiothink, SDM, Medimiks, ACCELERATOR BirlikteAlalim.com, fi PLANI YARIfiMASI-MENTOR/JUR 4 MIT EF, Endeavor, Bo azici Üniversitesi Hayal Et, TEPAV SEM NER KONUfiMACISI 3 ITU Ar Çekirdek, etohum, IEEE Toplam Proje Say s 165

3 Genifl bir altyap yelpazesine sahip olan tak m, mühendislik ve finans gibi alanlarda e itim görmüfl ve ayn zamanda yerel ve global piyasalarda deneyim sahibi uzmanlardan oluflmaktad r. Dinamik uzmanlar n n yan s ra, tak m n birleflme ve sat n alma alan nda sahip oldu u bir baflka temel avantaj global bir a a girifl imkan d r. Yerel grubu, dünya çap ndaki kurumsal müflterilere, özel ve halka aç k flirketlere ve giriflimcilere al m sat m, sektörel veya co rafi gereksinimlerini karfl layacak tak mlar kurarak ve koordine ederek hizmet sa layacak ve bunu sektörel deneyimi ve yerel bilgisiyle birlefltirecek deneyime sahiptir.

4 1- fi RKET DE ERLEMES K M HT YAÇ DUYAR fiirketler, Sermaye Piyasas Kurulu veya mahkemeler taraf ndan belirlenen yasal sebepler ile kredi baflvurular, borç analizi veya sat fl fiyat n n belirlenmesi gibi iç sebepler nedeniyle de erleme hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. fi N KAPSAMI Borsaya kay tl olan veya olmayan flirketlerin ve maddi olmayan varl klar n n sat n alma, elden ç karma, birleflme, yeniden yap land rma ve yeniden örgütleme gibi nedenlerle de erlerinin tespit edilmesi Al m sat m ifllemlerine iliflkin uygunluk görüflü bildirerek yasal gerekliliklerin sa lanmas Uyuflmazl klar ve hukuki ihtilaflar bulunan flirketler ve hissedarlar için uzman görüflü sa lanmas Hisse senedi opsiyonlar ihrac ve devam eden de erleme gereksinimlerinin karfl lanmas Varl k Yaklafl m Pazar Yaklafl m Nakit Ak m Yaklafl m Genel Aç klama fiirketin varl klar ile yükümlülükleri aras ndaki farkt r Ayn sektödeki halka aç k flirketler ile karfl laflt rma Projekte edilmifl nakit ak mlar n n belli bir iskonto ile bugüne indirgenmesi Metot ~ Defter De eri ~ Karfl laflt rmal Piyasa De erlemesi Yöntemi ~ fllem Çarpan Yöntemi ~ ndirgenmifl Nakit Ak mlari Yöntemi Uygun Kullan l fl ~ Tasfiye ~ Operasyon d fl flirket ~ Faaliyet gösteren flirket ~ Benzer flirketler mevcut ~ Projeksiyon yok ~ Faaliyet gösteren flirket ~ Projeksiyon mevcut

5 ZAMAN Ç ZELGES 1. AfiAMA: Hazırlık Proje bafllatma toplantısı Talep edilen bilgilerin toplanmas 2. AfiAMA: Taslak rapor Sektör analizi De erleme analizi Tesislerin gezilmesi Taslak raporun hazırlanması Taslak de erleme sunumu toplant s 3. AfiAMA: Raporun tamamlanmas De iflikliklerin (e er varsa) yapılması Müflteri ile sonuçlandırılması Son raporun tamamlanması Hafta 3 4

6 2- YABANCI / YERL ORTAKLIKLAR ve fi RKET ALMA / SATMA K M HT YAÇ DUYAR Zaman içinde oluflan iç ve d fl de ifliklikler flirketlerin al fl la gelmifl süreçlerinden ç kmalar n gerektirir. Rekabetin artmas, teknolojik yat r mlar n zorunlulu u, yeni yasalar ve de iflen piyasa kurallar flirketlerde stratejik ya da finansal ortakl k yoluyla dikey veya yatay büyüme ihtiyac do urabilir. Bunun yan nda sahiplerinin emeklili e yaklaflt ya da ç kmaya haz r oldu u, yetersiz sermayeli, ya da ortaklar aras nda uyuflmazl klar n bulundu u flirketler de bulunduklar mevcut yaflam döngüsünü k rmak için stratejik ya da finansal ortakl k arayabilirler. fi N KAPSAMI fiirketin geçmifl, flimdiki ve tahmini gelecek performanslar göz önünde bulundurularak flirketin gelecekteki büyüme stratejilerine iliflkin ifl plan de erlendirilerek potansiyel yabanc al c lar n (finansal, stratejik) araflt r lmas ve sat n alma ve birleflme ifllemleri müzakerelerin yürütülmesi de dahil olarak tamamlanmas. 1.Aflama: Haz rl k 2. Aflama: Pazarlama 3. Aflama: Anlaflma Yarat lmas 4. Aflama: Sonuçland rma Hafta

7 1. Aflama: Haz rl k Münhas r sat fl vekaleti Hukuki konulara aç kl k getirilmesi Kapsam ve stratejinin tan mlanmas Pazar araflt r lmas fiirket De erlemesi Hedef flirket listesinin haz rlanmas Bilgi memorandumunun haz rlanmas Yat r mc sunumu haz rlanmas 2. Aflama: Pazarlama Gizlilik sözleflmelerinin imzalanmas Potansiyel yat r mc lara eriflim Bilgi memorandumunun yay nlanmas Belirleyici teklifler ve k sa liste 3. Aflama: Anlaflma yarat lmas Uygun flirketin belirlenmesi Hedef flirketin ziyaret edilmesi ve durum tespiti Yat r m sunumlar n n verilmesi Niyet mektubunun incelenmesi (LOI) Due Dilligence haz rlanmas ve yönetimi Taslak sat fl sözleflmesinin incelenmesi Müzakereler Ba lay c teklifler (SPA) ve k sa liste Tüm hisse sahiplerinin onay n n al nmas 4. Aflama: Sonuçland rma Sat n Alma Sözleflmesi ne son fleklinin verilmesi Finansman n sonuçland r lmas Yap lanman n sonuçland r lmas Ortakl n son onay Yasal prosedür Sat n Alma Sözleflmesi nin (SPA) imzalanmas

8 3- UZUN DÖNEML F NANSMAN YAPILANDIRMA HALKA ARZ K M HT YAÇ DUYAR Küreselleflmenin etkileri ile beraber flirketlerin sermayeye olan ilgi ve ihtiyac da gün geçtikçe artmaktad r. Uzun vadeli kaynak ihtiyac olan flirketler hisselerini belli oranlar ile halka satarak kendilerini finanse etme olana na eriflebilmektedirler. SPK dan flman sertifikal uzmanlar m z flirketimizin Vergi ve Ba ms z Denetim uzmanlar n n da deste ini alarak, halka arz ile uzun vadeli finansman ihtiyac n za en optimum yap y salar. fi N KAPSAMI Baflvuru süresinde flirkete yol göstermek fiirkete destek ve piyasan n gerektirdi i koflullara uyumunu sa lamak Kote edilen flirketin IMKB veya GIP standartlar na uygunlu unu denetlemek Uygunsuz bir durumda Borsa ya derhal raporlama ZAMAN Ç ZELGES 1. AfiAMA: Kurulufl ifllemleri SPK Baflvuru Formu nun haz rlanmas ve baflvuru SPK onay Sa l k ve Ticaret Bakanl na Baflvuru Bakanl k onay fiirketin ticaret siciline tescil ettirilmesi 2. AfiAMA: Paylar n Kurul Kayd na Al nmas için Baflvuru Mekan, donan m ve personelin temin edilmesi Organizasyonun kurulmas Varl k portföyünün oluflturulmas Halka Arz Baflvuru Formu nun ve di er belgelerin tamamlanmas Paylar n Halka Arz ve Kayda Al nmas talebiyle Kurula baflvurulmas 3. AfiAMA: Kurul Kayd na Al nma Kurul taraf ndan Portföy flletmecili i Faaliyet zni Baflvurusu nun incelenmesi Kurul taraf ndan Paylar n Kayda Al nmas Baflvurusu nun de erlendirilmesi Yetki belgelerinin ticaret siciline tescili Yetki belgelerinin TTSG de ilan 4. AfiAMA: Borsaya Kotasyon Ç kar lan paylar n Borsa kotuna al nmas için gereken belgelerin Kuruldan al nmas Borsaya Kotasyon için müracaat edilmesi Hafta

9 UZUN DÖNEML F NANSMAN YAPILANDIRMA HALKA ARZ - NASDAQ - OMX K M HT YAÇ DUYAR Küreselleflmenin etkileri ile beraber flirketlerin sermayeye olan ilgi ve ihtiyac da gün geçtikçe artmaktad r. Uzun vadeli kaynak ihtiyac olan flirketler hisselerini belli oranlar ile halka satarak kendilerini finanse etme olana na eriflebilmektedirler. Kurumsal Dan flmanl k 2010 Kas m ay itibar yla Geliflen flletmeler Piyasas (GIP) ve sveç te bulunan Nasdaq/OMX/First North borsalar na Piyasa Dan flman olabilme sertifikalar n al p bu borsalara halka arz mevzusunda yetkili dan flman flirket olmufltur. Nasdaq/OMX borsas ABD de bulunan Nasdaq borsas n n Avrupa baca d r. First North ise bunun geliflen iflletmeler için olan özellikle telekom ve endüstri a rl kl Stockholm de bulunan borsas d r. Bu borsaya den tek Certified Advisor olarak piyasa dan flmanl vermeye hak kazanm flt r. fi N KAPSAMI Baflvuru süresinde flirkete yol göstermek fiirkete destek ve piyasan n gerektirdi i koflullara uyumunu sa lamak Kote edilen flirketin First North standartlar na uygunlu unu denetlemek Uygunsuz bir durumda Borsa ya derhal raporlama ZAMAN Ç ZELGES Kotasyon öncesi süreçler Kotasyon süreci Hazırlık aflaması Standart Sanayi S n flamas formu letiflim Baflvuru ve ücretlerin toplanmas Piyasa dan flman n n (PD) atanmas PD nin borsa ile iletiflime geçmesi (zaman planlamas ) fiirket ve PD nin kotasyon baflvurusuna haz rlanmas PD nin borsaya evraklar dosyalama ifllemi Kotasyonla ilgili Bas n Bülteni 6 haftaya kadar 20 haftaya kadar 3 haftaya kadar lk ifllem günü Borsa dan kotasyon karar Borsa da karfl lama töreni Kotasyonun piyasa ilan

10 UZUN DÖNEML F NANSMAN YAPILANDIRMA TAHV L ÇIKARMA, YATIRIM KRED S K M HT YAÇ DUYAR Anonim flirketler taraf ndan ç kar lan Özel Sektör Tahvilleri, borçlanma senetleri olup, vadeleri en az 2 y l olmak üzere serbestçe belirlenebilmektedir. fiirketler finansman ihtiyaçlar n uygun maliyetle, kaynak çeflitlili ini art rarak, pazarlama f rsat yla, teminat gerektirmeden uzun vadeli borçlanma imkan na sahip olarak karfl layabilmektedirler. fi N KAPSAMI fiirketin hali haz rdaki finansal durumunun tespiti Tahvil ihrac n gerçeklefltirecek arac kurulufllarla görüflmeler, arz flartlar n n belirlenmesi Arza arac l k edecek kuruluflun seçimi Denetçilerin SPK format nda mali tablolar haz rlamas SPK kay t baflvurusunun yap lmas için haz rl klara bafllanmas Kurul kay t baflvurusunun yap lmas zahname ve sirkülerin haz rlanmas. zahnamenin sorumlulu u fiirket, Arac Kurulufl ve Ba ms z Denetçi flirket taraf ndan üstlenilir. Ayr ca Hukuk firmas ndan Hukuki Mütalaa al n r. Pazarlama süreci Reklam ve Tan t m Tahvillerin sat fl n n yap lmas Borsa tahvil ve bono piyasas nda kot d fl pazarda iflleme bafllan lmas ZAMAN Ç ZELGES 1- fiirketin finansal durumunun tesbiti 2- Aracı kurumlarla görüflmeler, arz fiyatlarının belirlenmesi 3- SPK ve MKB süreci 4- Halka arz süreci 5- Pazarlama süreci 6- Reklam ve tan t m süreci Hafta

11 4- F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES filetme SERMAYES OPT M ZASYONU K M HT YAÇ DUYAR Bir iflletmenin tam kapasite ile çal flabilmesi, üretimini sürekli olarak yerine getirebilmesi, ifl hacmini geniflletebilmesi, kredi de erlili ini art rabilmesi, ola anüstü durumlarda mali yönden zorlanmamas, faaliyetlerini karl ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için iflletme sermayesi son derece önemlidir. Yetersiz veya afl r olmas durumunda iflletmenin karl l ve verimlili i üzerinde olumsuz etkiler yaratan iflletme sermayesinin düzenli olarak yönetilmesi gerekmektedir. fi N KAPSAMI Optimum k sa ve uzun vadeli iflletme sermayesinin yap s ve büyüklü üne ulaflabilmek için flirketi etkileyebilecek faktörler analiz edilmektedir; K sa ve uzun vadeli iflletme sermayesi optimizasyonu Ürün Grubu Müflteri Grubu Co rafi Da l m Nakit Alacak Stok Ticari Borç Bankalara kredi ve borç Di er mali kurumlara kredi ve borç ZAMAN Ç ZELGES 1. fiirketin yönetim amaçlı gelir, gider, bilanço ve nakit ak m tablolar n n ç kart lmas 2. Satın alma, üretim, stok, satıfl süreçlerinin analizi 3. Çeflitli katmanlar bazında (ürün, müflteri grubu vb) iflletme sermayesi analizlerinin yapılması 4. Bankalar ve finans kuruluflları ile iliflkilerin analizi 5. fiirketlerin yapısına uygun finansal modellerin çıkartılması 6. flletme sermayesi optimizasyonu Hafta 20

12 F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES BÜTÇE VE PLANLAMA S STEMLER K M HT YAÇ DUYAR Y ll k hedeflerine belirledi i strateji do rultusunda ulaflmak isteyen her flirket için bütçe ve planlama yol haritas görevi görmektedir. Fiili durum ile karfl laflt rma yaparak yöneticilere optimum finansman miktar n belirlemede yard mc d r. fi N KAPSAMI Belirlenmifl stratejinin uygulamas olarak bütçe ve planlama Taktik hamle analizi (Ekonomideki dalgalanma, h zl büyüme ya da rakiplerin piyasa davran fllar sonucu oluflan risklerden korunma) K sa vadeli finansal durum analizi sonucu iyilefltirme K sa vadeli kapasite odakl planlama Kapasitenin maksimum kar yaratacak flekilde kullan lmas Do ru fiyat saptamas Üretim maliyetinin önemi Bütçe - y ll k Maksimum karl l yaratacak kapasite, müflteri ve ürün seçimleri Hammadde al m yönetimi Masraflar n kontrol ve yönetimi nsan kaynaklar Alacak ve stoklar n yönetimi Kredi ve ticari borçlar n yönetimi Yat r mlar n yönetimi ZAMAN Ç ZELGES 1. Sratejinin de erlendirilmesi 2. Stratejinin Milestone Plan flekline getirilmesi 3. fiirket birimlerinden hedeflere ulaflmak için gerekli ihtiyaç analizi al nmas 4. htiyaçlar n finansal boyutunun ç kar lmas 5. Senelik gelir gider analizinin yap lmas 6. Nakit ak m ve nakit ihtiyac tesbiti Hafta

13 F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES GENEL G DER OPT M ZASYONU K M HT YAÇ DUYAR Sa l kl ve kar odakl her flirketin, periyodik olarak genel giderlerinin düflürülmesi ve kontrol alt nda tutulmas gerekmektedir. Gider düflürülmesi bir uzmanl k ve yöntem gerektirir. fiirketlerin birkaç senede bir yap lmas gereken bu tür bir ifl için uzman kadro bar nd rmas pahal hatta anlams zd r. Biz bu noktada devreye girip size gerekli gider tasarrufunu sa layacak deste i sunuyoruz. Siz stratejik konulara odaklan rken, biz EBITDA ve flirket verimliliinin art r lmas ayn zamanda risklerin asgari boyuta indirilmesi konusunda çal fl yoruz. fi N KAPSAMI Mevcut model üzerinden tasarruf fiirketin mevcut yap lanmas ve iflleyifli oldu u gibi kabul edilerek, var olan sistem dahilinde iyilefltirilebilecek unsurlar tespit edilir ve ilgili öneriler sunulur Yeni model ile tasarruf fiirketin faaliyetlerinde genel veya sabit gider oran yüksek alanlarda analiz edilerek iyilefltirme önerilerine ek olarak, baz faaliyet ve/veya süreçlerin de ifltirilmesine yönelik öneriler de sunulur ZAMAN Ç ZELGES Mevcut Model Yeni Model Verilerin toplanmas Mevcut uygulaman n sorgulanmas Analiz Kullan lan model optimizasyonu Süreçlerin ç kar lmas Süreç analizi Yeni model tavsiyesi Hafta

14 5- G R fi M DANIfiMANLI I K M HT YAÇ DUYAR Bir giriflimci iflini bilgisi oldu u veya heyecan duydu u yenilikçi bir fikir etraf nda kurar. Piyasada baflar l olabilmesi için sadece bu istek ve fikir yetmez, piyasan n belirli gereksinimlerini, senaryo analizlerini ve yat r m alabilmesi için finansal lisan bilmesi gerekir. Kurumsal Finansman grubu yapt 165 in üzerinde proje ve 400 ü aflk n müflteri iliflkisiyle kuvvetli piyasa bilgisine sahiptir. ArGe, endüstri mühendisli i ve yat r m bankac l kombinasyonunu da bu piyasa tecrübesine katt m zda giriflimcilere ihtiyac n duydu u genifl çapl velilik (accelerator) hizmetleri ortaya ç kar. fi N KAPSAMI fiirket kurulmas Tak m kurulmas Senaryo analizi ve fl plan haz rlanmas Projeksiyonlar n haz rlanmas Bütçe ve proje yönetimi Muhasebe sistemi kurulmas Ürün gelifltirme program haz rlanmas Fon bulunmas Hukukçular ile Termsheet / Ortakl k Sözleflmesi haz rlanmas ZAMAN Ç ZELGES 1. AfiAMA: fl Modeli, Piyasa Araflt rmas ve fl Plan 2. AfiAMA: Projeksiyonlar n ç kar lmas ve flirket de erlemesi 3. AfiAMA: Fon bulunmas, fiirket ve Tak m kurulmas 4. AfiAMA: Bütçe ve Proje Yönetimi, Muhasebe Sistemi Hafta

15 KURUMSAL F NANSMAN TAKIMI Ekibimiz, global endüstri, flirket analizleri ile birleflme ve sat n alma olanaklar analizlerini yürüten 3 ortak, 1 yönetici, 2 analist olmak üzere 6 tecrübeli profesyonelden oluflmaktad r. Tak m, uluslararas tan nm fl üniversitelerden mezun olmufl, finanstan endüstri mühendisli i alanlar na kadar genifl yelpazeli bir uzman grubuna sahiptir.

16 zzet Özberki, CF Ortak E T F y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Master derecesini ODTÜ'den ald y llar aras nda Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ö retim görevlisi olarak özellikle ekonomik büyüme üzerine ekonomi dersleri verdi y llar aras nda Midland Bank' n ifltiraki olan Samuel Montague de dahil olmak üzere Midland Bank Group içinde birçok görev ald. Samuel Montague'da, baflta Petkim'in ilk halka arz olmak üzere birçok özellefltirme çal flmas nda O B Baflkanl 'na dan flmanl k hizmeti verdi. Bunun yan nda, Polonya'da çeflitli özellefltirme projelerinde çal flt. Midland Bank stanbul'da Yat r m Bankac l Baflkan olarak yat r m bankac l faaliyetlerinin kurulmas nda görev ald y ll ndan itibaren bir çok flirketin kuruluflu, büyütülmesi ve sat lmas nda yat r mc ve yönetici olarak çal flt. Bu dönemde Arkan & Arkan Dan flmanl k flirketine birleflme ve sat n almalar ile borç yap land rma konular nda flirketlere dan flmanl k yapt. Grant Thornton kurulduktan sonra, orta oldu ve de erlemeler, tarafs z görüfller, birleflme ve sat n almalar üzerinde uzmanlaflm fl ve ba ms z olan Bölümü'nü kurdu. Bölüm, birleflme ve sat n almalarda daha çok küçük ve orta ölçekli flirketlere hizmet verirken, de erlemeler ve tarafs z konular nda ise Coca Cola, Finansbank ve TRW gibi büyük flirketleri de müflterileri aras na katt Halen sürdürdü ü JPA 'de ortakl görevi d fl nda: - Üniversitede fiirket Birleflmeleri ve Sat n Almalar dersi ö retim görevlili i - Uluslaras ticaret odalar nda yönetim kurulu üyeli i ve murak pl k - Halka aç k bir sirkette ba ms z yönetim kurulu üyeli i yapmaktad r

17 Do an Taflkent Ortak E T F y l nda Eidgenösische Technische Hochschule Zürich (ETH) Elektronik Mühendisli i Fakültesi'nden mezun olmas n n ard ndan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Polytechnic University of New York üniversitelerinde doktora program na girdi ve elektrofizik ve teknoloji MBA konular nda yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu y llar nda Lucent Technologies Bell Laboratories'de (New Jersey) fiberoptik a sistemleri gurubunda Ar-Ge mühendisi, uzman dan flman ve uzman e itimci olarak görev ald. Bu süre zarf nda Verizon, British Telecom, Telia, Deutsche Telekom, Global Crossing, Qwest ve UPC flirketlerinin de iflik k talardaki elektro-optik a altyap lar n n kurulumlar n üstlendi. New York'taki Lucent Worldwide Services grubunda 'Knowledge Management', 'Competency Management' ve 'Telekom Teknolojileri' alanlar nda dan flmanl k yapt senesinden bu yana de telekomünikasyon, yenilenebilir enerji ve özellikle giriflimcilik eko sistemi içinde flirket yap land rma dan flman olarak çal flmaktad r. Son senelerde birçok ifl plan yar flmas ve startup flirketin hayata geçmesinde aktif rol oynam flt r senesinden beri Genel Sekreterli ini yürüttü ü sviçre Ticaret Odas n n 2012 den itibaren baflkanl n üstlenmifltir.

18 Ak n Rota Ortak E T F Ak n Rota, 1980 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu y l nda, Stanford University, Kaliforniya dan yüksek lisans derecesi ald. Citibank da Sabit Getirili Menkul K ymetler Bölüm Müdürü olarak bafllayan alt y ll k bankac l k sektörü deneyimine, daha sonra Hazine ve Sermaye Piyasalar Bölümü nün kuruluflundan sorumlu Impexbank Baflkan Yard mc s ve son olarak Yat r m Bankac l Bölümü nden sorumlu Finansbank Genel Müdür Yard mc s olarak devam etti. Bu zaman zarf nda, nin o güne kadarki en büyük özel sektör halka arz nda en büyük hisse sat fl n gerçeklefltirmesinin yan s ra çeflitli özellefltirme ve yeniden yap land rma projelerini yürüttü y l nda, bir Frans z flirketin de ortak oldu u, endüstriyel mineral sektöründe uzmanlaflm fl bir Ortak Giriflim e hissedar ve Genel Müdür olarak kat ld y l nda, endüstriyel çamafl r makineleri üretiminde faaliyet göstermek üzere di er baflka ortaklarla birlikte kendi flirketini kurdu. JPA International a kat lmadan önce ise, önemli bir çelik üreticisi olan Özkan Demir Çelik de Genel Müdür Yard mc l görevinde bulundu.

19 Sinan Erözlü Müdür E T F Sinan Erözlü, Boston, Massachusetts'te bulunan Boston College'dan flletme Yüksek Lisans derecesi ve West Lafayette, Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisli i lisans derecesiyle mezun oldu. fl/finans analizi ve mühendislik konular nda genifl bir tecrübeye sahiptir y l Kas m ay nda, Grant Thornton'a kat lmadan önce, stanbul'da Paflabahçe Cam San. ve Tic. A.fi. Stratejik Planlama Departman 'nda, Almanya Düsseldorf'da Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Konsolidasyon Departman 'nda ve ABD Dearborn'da Production Modeling Corporation (PMC)'nin Teknik Dan flmanl k Departman 'nda çal flt. PMC'de, üç büyük otomotiv flirketinin (General Motors Corporation, Ford Motor Company, Daimler Chrysler) ve tedarikçilerinin projelerine Endüstri Mühendisli i deste i sa lad. Paflabahçe'de, global ve bölgesel makro bak fl, global ve yerel endüstri e ilimleri, endüstri beklentileri, bölgesel ticari ak fllar (ihracat, ithalat) ve rakip analizi ve k yaslama (benchmarking) konular dahil olmak üzere kapsaml sektör analizleri haz rlad. Grant Thornton'da, enerji, üretim ve finans sektörlerinden çeflitli de erleme ve M&A projelerinde yer ald. Halen 'de Müdürü olarak M&A, flirket de erleme ve finansal dan flmanl k çal flmalar n sürdürmektedir.

20 Merve Öngül Analist E T F Merve Öngül, ortaokul ve liseyi 1998 y l nda FMV Ayaza a Ifl k Lisesi nde bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü nde lisans e itimine bafllad. Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nden 2002 y l nda Muhasebe ve Finansman derecesiyle mezun oldu. flletme bölümünden mezun olduktan hemen sonra yine Marmara Üniversitesi flletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dal nda tezli yüksek lisans program na bafllad. Yüksek lisans program ndan flletme Kaynak Türlerinin Stratejik flbirli i Anlaflmalar Üzerindeki Etkisi konulu tezini yazarak 2005 y l nda mezun oldu. Ekim 2005 de Grant Thornton Bölümü nde çal flmaya bafllad. Burada, bankac l k, ilaç, otomotiv, arac kurumlar gibi çeflitli sektörlerden firmalar n de erleme projelerinde görev ald. Bu projeler çerçevesinde, özellikle benzer flirketler, ifllem çarpanlar, indirgenmifl nakit ak mlar ve sektör analizleri üzerinde çal flt. Bunun yan s ra, fiirket in devam ettirdi i M&A projelerine yapm fl oldu u araflt rmalarla destek verdi. Bu s rada, dünya çap1nda finansal haber ve bilgi sa lay c s olan Bloomberg program seminerlerine de kat larak projelerde program n etkin bir flekilde kullan lmas na yard mc oldu. Halen Bölümü nde çal flmaya devam etmektedir. Member of JPA International

21 Tu çe Pakakar Analist E T F Tu çe Pakakar, 2003 y l nda zmir Konak Anadolu Lisesi ni bitirdikten sonra, Bilkent Üniversitesi Uygulamal Teknoloji ve flletmecilik Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü nde e itimine bafllad y l nda Bilkent Üniversitesi nden lisans derecesiyle mezun oldu. Lisans e itimi süresince Dr. Oetker G da San. Tic. A.fi. Bilgi fllem Bölümü nde ve Havelsan A.fi. Yer Destek Sistemi Bölümü Bar fl Kartal projesinde alt ayl k staj n tamamlad. Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü nden mezun olduktan hemen sonra stanbul Bilgi Üniversitesi flletme yüksek lisans program na bafllad May s ta mezun oldu u Yüksek lisans program devam ederken, Aral k 2007 de Grant Thornton Bölümü nde çal flmaya bafllad. Burada, bankac l k, ilaç, otomotiv, arac kurumlar gibi çeflitli sektörlerden firmalar n de erleme projelerinde görev ald. Bu projeler çerçevesinde, özellikle benzer flirketler, ifllem çarpanlar, indirgenmifl nakit ak mlar ve sektör analizleri üzerinde çal flt. Bunun yan s ra, fiirket in devam ettirdi i M&A projelerine yapm fl oldu u araflt rmalarla destek verdi. Bu s rada, dünya çap nda finansal haber ve bilgi sa lay c s olan Bloomberg program seminerlerine de kat larak projelerde program n etkin bir flekilde kullanmas na yard mc oldu. Halen Bölümü nde çal flmaya devam etmektedir.

22 SEÇ LM fi REFERANSLARIMIZ fiirket De erlemesi Do ufl Çay A.fi. Dosu Maya Mayacılık A.fi. Rhea Giriflim Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.fi. ARK LINE SE Club Aflç o lu Ark Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti. Vateks Tekstil San. ve Tic. A. fi. Befliktafl Futbol Yatırımları A.fi. UP OSMANLI YAPI 5 Fina Port Services Loj. Den. Tic. ve San. A.fi. Osmanlı Yapı 5 nflaat Turizm A.fi. Doruk Group Holding A.fi. Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.fi. Polinet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi. Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. B. Braun Avitum Sanayi Ticaret A.fi. Finans Finansal Kiralama A.fi

23 fiark DEN ZC L K Sakarya Elektrik Da ıtım A.fi. Finansbank A.fi. Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.fi. fiark Denizcilik A.fi Roda Liman Depolama ve Lojistik flletmeleri A.fi. NBG Bank Malta Befliktafl Futbol Yatırımları A.fi. CMA CGM Deniz Acentecili i A.fi ASMAD ALÇI Ç MENTO PARK ENERJ F BA Faktoring Hizmetleri A.fi. Asmad Alçı Ltd. fiti. Lafarge Çimento A.fi. Ciner Grubu- Park Enerji Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.fi. Dacia Hava Elektronik Sanayii A.fi. hlas Holding A.fi.

24 CAM fi MADENC L K ÇATI PAZARLAMA Soyak Holding A.fi. Credit Europe Bank N.V. Camifl Madencilik A.fi. Çatı Pazarlama A.fi. UP Kenttur Mühendislik ve Pazarlama A.fi. Tempo Makine Pazarlama A.fi. Anchor Retail Investments N.V. Senerji Enerji Üretim A.fi. Cost Cutting & Restructuring of Cost Cutting & Restructuring of Çayırova Cam Sanayi A.fi. Genel Gider Optimizasyonu Ulus Özel Musevi Okulları (Charity) Can Sanat Yayınları Yapım Da.Tic. ve San. Ltd. fiti 2010 Cost Cutting & Restructuring of Cost Cutting & Restructuring of Cost Cutting & Restructuring of Due Dilligence Digiturk Digital Platform letiflim Hizmetleri A.fi. TurkNet letiflim Hizmetleri A.fi. Groupama Sigorta A.fi

25 Due Dilligence of Due Dilligence of Financial Advisory of Atabay laç Fabrikası A.fi. MMK Atakafl Metalürji San. ve Liman flletmecili i A.fi. Finansal Dan flmanl k PAK ZE TARZ HASTANES Pakize Tarzi Sa lık flletmeleri A.fi. Performed by Performed by Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of GAZ O LU Kingspan Group PLC Gazio lu nfl. Malz. San. Tic. Ltd. fiti Kurtsan Medikal San. ve Tic. A.fi. Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.fi. Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of ANDA S GORTA Anda Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd. fiti. Dinçer & Dinçer Sigorta ve Reasürans Brokerli i Tany ld z Sigorta Acenteli i Travertine Bros. A.fi. Financial Advisory of Berg Ltd. fiirket Al m/sat m Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Tic. A.fi. have acquired 100% shares of Deniz Türev Menkul De erler A.fi. for an undisclosed amount Olam Group Company have acquired 100% shares of Progıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. for an undisclosed amount Sale advised by Sale advised by

26 20% Pre-IPO placement of London in for an undisclosed amount Kütafl Tar m Ürünleri D fl Ticaret A.fi. have acquired 51% shares of for an undisclosed amount Schmolz + Bickenbach of Germany have acquired 51% shares of Schmolz + Bickenbach & Tanay Çelik A.fi. of for an undisclosed amount HDI International Holding AG have acquired 100% shares of hlas Sigorta Anonim fiirketi for an undisclosed amount Jointly advised by Sale advised by Sale advised by 2006 Sale advised by 2006 Y ld z Posta Cad. Dedeman fl Han No: 48, Kat: 5, 34349, Esentepe, stanbul, T

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I

POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I mali ÇÖZÜM 71 POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I MORTGAGE SYSTEM AND REAL ESTATE APPRAISER Dr. Yaflar KABATAfi* ÖZ potekli konut finansman sistemi dünyada yayg n bir flekilde

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı