ARKAN & ERG N KURUMSAL F NANSMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARKAN & ERG N KURUMSAL F NANSMAN"

Transkript

1 KURUMSAL F NANSMAN

2 KURUMSAL F NANSMAN Tak m Geçmifli 1952 y l nda kurulan, 130 çal flan ile uluslararas standartlarda vergi, denetim ve kurumsal finansman hizmetleri sunan baflar l bir flirkettir. Geçmiflte, Grant Thornton International' n üye firmalar ndan biri olan, fiubat 2009'dan itibaren Fransa merkezli JPA International' n üye firmas olarak faaliyetlerini sürdürmeye bafllam flt r. tak m 3 ortak, 1 yönetici, 2 analist olmak üzere 6 uzmandan oluflmaktad r. Uluslararas A 1989 y l nda kurulmufl olan JPA International, uluslararas müflterilere hizmet sunan dünya çap nda bir flirketler a d r. JPA International, dünyada 140 aflk n ofisiyle 45 ülkede yerel olarak varl k göstermektedir. JPA üyesi olan her bir flirket, kendi ülkesinde ba ms z tüzel kiflili e sahiptir. Hizmetleri tak m esas olarak piyasadaki orta büyüklükteki al m sat m ifllemlerine odaklanmak üzere A ustos 2004'te stanbul'da kurulmufl, son 8 senede 165 in üzerinde projeyi baflar yla tamamlam flt r. Hizmetlerimiz Proje Say s Seçilmifl Referanslar 1- fi RKET DE ERLEMES 99 BJK, Finansbank, fl Portföy, Rhea Giriflim, Finans Leasing, SOYAK-Senerji Üretim, fiark Express CMA CGM 2- YABANCI / YERL ORTAKLIKLAR YATIRIM DANIfiMANLI I 17 Bursa Çimento, Atl Zincir, Costa Crociere, Kingspan, EVG Yat r m, Deyap Deniz Yap M&A 10 Deniz Türev, Prog da, Martur, Gras Savoye, hlas Sigorta 3- UZUN DÖNEML F NANSAL YAPILANDIRMA HALKA ARZ 3 Olin (Edirne Ya ) TAHV L ÇIKARMA 1 Bossa Ticaret 4- F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES BÜTÇE VE PLANLAMA S STEMLER 5 U ur Tekstil, Gruppo K rkp nar Lokantalar, Pürkim GENEL G DER OPT M ZASYONU 6 Digitürk, Groupama, Turk.Net, Musevi Okulu, Can Yay nlar 5- DUE DILLIGENCE 2 Atabay laç, MMK Metalürji 6- G R fi MC DANIfiMANLI I / 15 Inovent Innovative Ventures, Seabird Airlines, Nanotego, Visiothink, SDM, Medimiks, ACCELERATOR BirlikteAlalim.com, fi PLANI YARIfiMASI-MENTOR/JUR 4 MIT EF, Endeavor, Bo azici Üniversitesi Hayal Et, TEPAV SEM NER KONUfiMACISI 3 ITU Ar Çekirdek, etohum, IEEE Toplam Proje Say s 165

3 Genifl bir altyap yelpazesine sahip olan tak m, mühendislik ve finans gibi alanlarda e itim görmüfl ve ayn zamanda yerel ve global piyasalarda deneyim sahibi uzmanlardan oluflmaktad r. Dinamik uzmanlar n n yan s ra, tak m n birleflme ve sat n alma alan nda sahip oldu u bir baflka temel avantaj global bir a a girifl imkan d r. Yerel grubu, dünya çap ndaki kurumsal müflterilere, özel ve halka aç k flirketlere ve giriflimcilere al m sat m, sektörel veya co rafi gereksinimlerini karfl layacak tak mlar kurarak ve koordine ederek hizmet sa layacak ve bunu sektörel deneyimi ve yerel bilgisiyle birlefltirecek deneyime sahiptir.

4 1- fi RKET DE ERLEMES K M HT YAÇ DUYAR fiirketler, Sermaye Piyasas Kurulu veya mahkemeler taraf ndan belirlenen yasal sebepler ile kredi baflvurular, borç analizi veya sat fl fiyat n n belirlenmesi gibi iç sebepler nedeniyle de erleme hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. fi N KAPSAMI Borsaya kay tl olan veya olmayan flirketlerin ve maddi olmayan varl klar n n sat n alma, elden ç karma, birleflme, yeniden yap land rma ve yeniden örgütleme gibi nedenlerle de erlerinin tespit edilmesi Al m sat m ifllemlerine iliflkin uygunluk görüflü bildirerek yasal gerekliliklerin sa lanmas Uyuflmazl klar ve hukuki ihtilaflar bulunan flirketler ve hissedarlar için uzman görüflü sa lanmas Hisse senedi opsiyonlar ihrac ve devam eden de erleme gereksinimlerinin karfl lanmas Varl k Yaklafl m Pazar Yaklafl m Nakit Ak m Yaklafl m Genel Aç klama fiirketin varl klar ile yükümlülükleri aras ndaki farkt r Ayn sektödeki halka aç k flirketler ile karfl laflt rma Projekte edilmifl nakit ak mlar n n belli bir iskonto ile bugüne indirgenmesi Metot ~ Defter De eri ~ Karfl laflt rmal Piyasa De erlemesi Yöntemi ~ fllem Çarpan Yöntemi ~ ndirgenmifl Nakit Ak mlari Yöntemi Uygun Kullan l fl ~ Tasfiye ~ Operasyon d fl flirket ~ Faaliyet gösteren flirket ~ Benzer flirketler mevcut ~ Projeksiyon yok ~ Faaliyet gösteren flirket ~ Projeksiyon mevcut

5 ZAMAN Ç ZELGES 1. AfiAMA: Hazırlık Proje bafllatma toplantısı Talep edilen bilgilerin toplanmas 2. AfiAMA: Taslak rapor Sektör analizi De erleme analizi Tesislerin gezilmesi Taslak raporun hazırlanması Taslak de erleme sunumu toplant s 3. AfiAMA: Raporun tamamlanmas De iflikliklerin (e er varsa) yapılması Müflteri ile sonuçlandırılması Son raporun tamamlanması Hafta 3 4

6 2- YABANCI / YERL ORTAKLIKLAR ve fi RKET ALMA / SATMA K M HT YAÇ DUYAR Zaman içinde oluflan iç ve d fl de ifliklikler flirketlerin al fl la gelmifl süreçlerinden ç kmalar n gerektirir. Rekabetin artmas, teknolojik yat r mlar n zorunlulu u, yeni yasalar ve de iflen piyasa kurallar flirketlerde stratejik ya da finansal ortakl k yoluyla dikey veya yatay büyüme ihtiyac do urabilir. Bunun yan nda sahiplerinin emeklili e yaklaflt ya da ç kmaya haz r oldu u, yetersiz sermayeli, ya da ortaklar aras nda uyuflmazl klar n bulundu u flirketler de bulunduklar mevcut yaflam döngüsünü k rmak için stratejik ya da finansal ortakl k arayabilirler. fi N KAPSAMI fiirketin geçmifl, flimdiki ve tahmini gelecek performanslar göz önünde bulundurularak flirketin gelecekteki büyüme stratejilerine iliflkin ifl plan de erlendirilerek potansiyel yabanc al c lar n (finansal, stratejik) araflt r lmas ve sat n alma ve birleflme ifllemleri müzakerelerin yürütülmesi de dahil olarak tamamlanmas. 1.Aflama: Haz rl k 2. Aflama: Pazarlama 3. Aflama: Anlaflma Yarat lmas 4. Aflama: Sonuçland rma Hafta

7 1. Aflama: Haz rl k Münhas r sat fl vekaleti Hukuki konulara aç kl k getirilmesi Kapsam ve stratejinin tan mlanmas Pazar araflt r lmas fiirket De erlemesi Hedef flirket listesinin haz rlanmas Bilgi memorandumunun haz rlanmas Yat r mc sunumu haz rlanmas 2. Aflama: Pazarlama Gizlilik sözleflmelerinin imzalanmas Potansiyel yat r mc lara eriflim Bilgi memorandumunun yay nlanmas Belirleyici teklifler ve k sa liste 3. Aflama: Anlaflma yarat lmas Uygun flirketin belirlenmesi Hedef flirketin ziyaret edilmesi ve durum tespiti Yat r m sunumlar n n verilmesi Niyet mektubunun incelenmesi (LOI) Due Dilligence haz rlanmas ve yönetimi Taslak sat fl sözleflmesinin incelenmesi Müzakereler Ba lay c teklifler (SPA) ve k sa liste Tüm hisse sahiplerinin onay n n al nmas 4. Aflama: Sonuçland rma Sat n Alma Sözleflmesi ne son fleklinin verilmesi Finansman n sonuçland r lmas Yap lanman n sonuçland r lmas Ortakl n son onay Yasal prosedür Sat n Alma Sözleflmesi nin (SPA) imzalanmas

8 3- UZUN DÖNEML F NANSMAN YAPILANDIRMA HALKA ARZ K M HT YAÇ DUYAR Küreselleflmenin etkileri ile beraber flirketlerin sermayeye olan ilgi ve ihtiyac da gün geçtikçe artmaktad r. Uzun vadeli kaynak ihtiyac olan flirketler hisselerini belli oranlar ile halka satarak kendilerini finanse etme olana na eriflebilmektedirler. SPK dan flman sertifikal uzmanlar m z flirketimizin Vergi ve Ba ms z Denetim uzmanlar n n da deste ini alarak, halka arz ile uzun vadeli finansman ihtiyac n za en optimum yap y salar. fi N KAPSAMI Baflvuru süresinde flirkete yol göstermek fiirkete destek ve piyasan n gerektirdi i koflullara uyumunu sa lamak Kote edilen flirketin IMKB veya GIP standartlar na uygunlu unu denetlemek Uygunsuz bir durumda Borsa ya derhal raporlama ZAMAN Ç ZELGES 1. AfiAMA: Kurulufl ifllemleri SPK Baflvuru Formu nun haz rlanmas ve baflvuru SPK onay Sa l k ve Ticaret Bakanl na Baflvuru Bakanl k onay fiirketin ticaret siciline tescil ettirilmesi 2. AfiAMA: Paylar n Kurul Kayd na Al nmas için Baflvuru Mekan, donan m ve personelin temin edilmesi Organizasyonun kurulmas Varl k portföyünün oluflturulmas Halka Arz Baflvuru Formu nun ve di er belgelerin tamamlanmas Paylar n Halka Arz ve Kayda Al nmas talebiyle Kurula baflvurulmas 3. AfiAMA: Kurul Kayd na Al nma Kurul taraf ndan Portföy flletmecili i Faaliyet zni Baflvurusu nun incelenmesi Kurul taraf ndan Paylar n Kayda Al nmas Baflvurusu nun de erlendirilmesi Yetki belgelerinin ticaret siciline tescili Yetki belgelerinin TTSG de ilan 4. AfiAMA: Borsaya Kotasyon Ç kar lan paylar n Borsa kotuna al nmas için gereken belgelerin Kuruldan al nmas Borsaya Kotasyon için müracaat edilmesi Hafta

9 UZUN DÖNEML F NANSMAN YAPILANDIRMA HALKA ARZ - NASDAQ - OMX K M HT YAÇ DUYAR Küreselleflmenin etkileri ile beraber flirketlerin sermayeye olan ilgi ve ihtiyac da gün geçtikçe artmaktad r. Uzun vadeli kaynak ihtiyac olan flirketler hisselerini belli oranlar ile halka satarak kendilerini finanse etme olana na eriflebilmektedirler. Kurumsal Dan flmanl k 2010 Kas m ay itibar yla Geliflen flletmeler Piyasas (GIP) ve sveç te bulunan Nasdaq/OMX/First North borsalar na Piyasa Dan flman olabilme sertifikalar n al p bu borsalara halka arz mevzusunda yetkili dan flman flirket olmufltur. Nasdaq/OMX borsas ABD de bulunan Nasdaq borsas n n Avrupa baca d r. First North ise bunun geliflen iflletmeler için olan özellikle telekom ve endüstri a rl kl Stockholm de bulunan borsas d r. Bu borsaya den tek Certified Advisor olarak piyasa dan flmanl vermeye hak kazanm flt r. fi N KAPSAMI Baflvuru süresinde flirkete yol göstermek fiirkete destek ve piyasan n gerektirdi i koflullara uyumunu sa lamak Kote edilen flirketin First North standartlar na uygunlu unu denetlemek Uygunsuz bir durumda Borsa ya derhal raporlama ZAMAN Ç ZELGES Kotasyon öncesi süreçler Kotasyon süreci Hazırlık aflaması Standart Sanayi S n flamas formu letiflim Baflvuru ve ücretlerin toplanmas Piyasa dan flman n n (PD) atanmas PD nin borsa ile iletiflime geçmesi (zaman planlamas ) fiirket ve PD nin kotasyon baflvurusuna haz rlanmas PD nin borsaya evraklar dosyalama ifllemi Kotasyonla ilgili Bas n Bülteni 6 haftaya kadar 20 haftaya kadar 3 haftaya kadar lk ifllem günü Borsa dan kotasyon karar Borsa da karfl lama töreni Kotasyonun piyasa ilan

10 UZUN DÖNEML F NANSMAN YAPILANDIRMA TAHV L ÇIKARMA, YATIRIM KRED S K M HT YAÇ DUYAR Anonim flirketler taraf ndan ç kar lan Özel Sektör Tahvilleri, borçlanma senetleri olup, vadeleri en az 2 y l olmak üzere serbestçe belirlenebilmektedir. fiirketler finansman ihtiyaçlar n uygun maliyetle, kaynak çeflitlili ini art rarak, pazarlama f rsat yla, teminat gerektirmeden uzun vadeli borçlanma imkan na sahip olarak karfl layabilmektedirler. fi N KAPSAMI fiirketin hali haz rdaki finansal durumunun tespiti Tahvil ihrac n gerçeklefltirecek arac kurulufllarla görüflmeler, arz flartlar n n belirlenmesi Arza arac l k edecek kuruluflun seçimi Denetçilerin SPK format nda mali tablolar haz rlamas SPK kay t baflvurusunun yap lmas için haz rl klara bafllanmas Kurul kay t baflvurusunun yap lmas zahname ve sirkülerin haz rlanmas. zahnamenin sorumlulu u fiirket, Arac Kurulufl ve Ba ms z Denetçi flirket taraf ndan üstlenilir. Ayr ca Hukuk firmas ndan Hukuki Mütalaa al n r. Pazarlama süreci Reklam ve Tan t m Tahvillerin sat fl n n yap lmas Borsa tahvil ve bono piyasas nda kot d fl pazarda iflleme bafllan lmas ZAMAN Ç ZELGES 1- fiirketin finansal durumunun tesbiti 2- Aracı kurumlarla görüflmeler, arz fiyatlarının belirlenmesi 3- SPK ve MKB süreci 4- Halka arz süreci 5- Pazarlama süreci 6- Reklam ve tan t m süreci Hafta

11 4- F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES filetme SERMAYES OPT M ZASYONU K M HT YAÇ DUYAR Bir iflletmenin tam kapasite ile çal flabilmesi, üretimini sürekli olarak yerine getirebilmesi, ifl hacmini geniflletebilmesi, kredi de erlili ini art rabilmesi, ola anüstü durumlarda mali yönden zorlanmamas, faaliyetlerini karl ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için iflletme sermayesi son derece önemlidir. Yetersiz veya afl r olmas durumunda iflletmenin karl l ve verimlili i üzerinde olumsuz etkiler yaratan iflletme sermayesinin düzenli olarak yönetilmesi gerekmektedir. fi N KAPSAMI Optimum k sa ve uzun vadeli iflletme sermayesinin yap s ve büyüklü üne ulaflabilmek için flirketi etkileyebilecek faktörler analiz edilmektedir; K sa ve uzun vadeli iflletme sermayesi optimizasyonu Ürün Grubu Müflteri Grubu Co rafi Da l m Nakit Alacak Stok Ticari Borç Bankalara kredi ve borç Di er mali kurumlara kredi ve borç ZAMAN Ç ZELGES 1. fiirketin yönetim amaçlı gelir, gider, bilanço ve nakit ak m tablolar n n ç kart lmas 2. Satın alma, üretim, stok, satıfl süreçlerinin analizi 3. Çeflitli katmanlar bazında (ürün, müflteri grubu vb) iflletme sermayesi analizlerinin yapılması 4. Bankalar ve finans kuruluflları ile iliflkilerin analizi 5. fiirketlerin yapısına uygun finansal modellerin çıkartılması 6. flletme sermayesi optimizasyonu Hafta 20

12 F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES BÜTÇE VE PLANLAMA S STEMLER K M HT YAÇ DUYAR Y ll k hedeflerine belirledi i strateji do rultusunda ulaflmak isteyen her flirket için bütçe ve planlama yol haritas görevi görmektedir. Fiili durum ile karfl laflt rma yaparak yöneticilere optimum finansman miktar n belirlemede yard mc d r. fi N KAPSAMI Belirlenmifl stratejinin uygulamas olarak bütçe ve planlama Taktik hamle analizi (Ekonomideki dalgalanma, h zl büyüme ya da rakiplerin piyasa davran fllar sonucu oluflan risklerden korunma) K sa vadeli finansal durum analizi sonucu iyilefltirme K sa vadeli kapasite odakl planlama Kapasitenin maksimum kar yaratacak flekilde kullan lmas Do ru fiyat saptamas Üretim maliyetinin önemi Bütçe - y ll k Maksimum karl l yaratacak kapasite, müflteri ve ürün seçimleri Hammadde al m yönetimi Masraflar n kontrol ve yönetimi nsan kaynaklar Alacak ve stoklar n yönetimi Kredi ve ticari borçlar n yönetimi Yat r mlar n yönetimi ZAMAN Ç ZELGES 1. Sratejinin de erlendirilmesi 2. Stratejinin Milestone Plan flekline getirilmesi 3. fiirket birimlerinden hedeflere ulaflmak için gerekli ihtiyaç analizi al nmas 4. htiyaçlar n finansal boyutunun ç kar lmas 5. Senelik gelir gider analizinin yap lmas 6. Nakit ak m ve nakit ihtiyac tesbiti Hafta

13 F NANSAL PERFORMANSIN Y LEfiT R LMES GENEL G DER OPT M ZASYONU K M HT YAÇ DUYAR Sa l kl ve kar odakl her flirketin, periyodik olarak genel giderlerinin düflürülmesi ve kontrol alt nda tutulmas gerekmektedir. Gider düflürülmesi bir uzmanl k ve yöntem gerektirir. fiirketlerin birkaç senede bir yap lmas gereken bu tür bir ifl için uzman kadro bar nd rmas pahal hatta anlams zd r. Biz bu noktada devreye girip size gerekli gider tasarrufunu sa layacak deste i sunuyoruz. Siz stratejik konulara odaklan rken, biz EBITDA ve flirket verimliliinin art r lmas ayn zamanda risklerin asgari boyuta indirilmesi konusunda çal fl yoruz. fi N KAPSAMI Mevcut model üzerinden tasarruf fiirketin mevcut yap lanmas ve iflleyifli oldu u gibi kabul edilerek, var olan sistem dahilinde iyilefltirilebilecek unsurlar tespit edilir ve ilgili öneriler sunulur Yeni model ile tasarruf fiirketin faaliyetlerinde genel veya sabit gider oran yüksek alanlarda analiz edilerek iyilefltirme önerilerine ek olarak, baz faaliyet ve/veya süreçlerin de ifltirilmesine yönelik öneriler de sunulur ZAMAN Ç ZELGES Mevcut Model Yeni Model Verilerin toplanmas Mevcut uygulaman n sorgulanmas Analiz Kullan lan model optimizasyonu Süreçlerin ç kar lmas Süreç analizi Yeni model tavsiyesi Hafta

14 5- G R fi M DANIfiMANLI I K M HT YAÇ DUYAR Bir giriflimci iflini bilgisi oldu u veya heyecan duydu u yenilikçi bir fikir etraf nda kurar. Piyasada baflar l olabilmesi için sadece bu istek ve fikir yetmez, piyasan n belirli gereksinimlerini, senaryo analizlerini ve yat r m alabilmesi için finansal lisan bilmesi gerekir. Kurumsal Finansman grubu yapt 165 in üzerinde proje ve 400 ü aflk n müflteri iliflkisiyle kuvvetli piyasa bilgisine sahiptir. ArGe, endüstri mühendisli i ve yat r m bankac l kombinasyonunu da bu piyasa tecrübesine katt m zda giriflimcilere ihtiyac n duydu u genifl çapl velilik (accelerator) hizmetleri ortaya ç kar. fi N KAPSAMI fiirket kurulmas Tak m kurulmas Senaryo analizi ve fl plan haz rlanmas Projeksiyonlar n haz rlanmas Bütçe ve proje yönetimi Muhasebe sistemi kurulmas Ürün gelifltirme program haz rlanmas Fon bulunmas Hukukçular ile Termsheet / Ortakl k Sözleflmesi haz rlanmas ZAMAN Ç ZELGES 1. AfiAMA: fl Modeli, Piyasa Araflt rmas ve fl Plan 2. AfiAMA: Projeksiyonlar n ç kar lmas ve flirket de erlemesi 3. AfiAMA: Fon bulunmas, fiirket ve Tak m kurulmas 4. AfiAMA: Bütçe ve Proje Yönetimi, Muhasebe Sistemi Hafta

15 KURUMSAL F NANSMAN TAKIMI Ekibimiz, global endüstri, flirket analizleri ile birleflme ve sat n alma olanaklar analizlerini yürüten 3 ortak, 1 yönetici, 2 analist olmak üzere 6 tecrübeli profesyonelden oluflmaktad r. Tak m, uluslararas tan nm fl üniversitelerden mezun olmufl, finanstan endüstri mühendisli i alanlar na kadar genifl yelpazeli bir uzman grubuna sahiptir.

16 zzet Özberki, CF Ortak E T F y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Master derecesini ODTÜ'den ald y llar aras nda Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ö retim görevlisi olarak özellikle ekonomik büyüme üzerine ekonomi dersleri verdi y llar aras nda Midland Bank' n ifltiraki olan Samuel Montague de dahil olmak üzere Midland Bank Group içinde birçok görev ald. Samuel Montague'da, baflta Petkim'in ilk halka arz olmak üzere birçok özellefltirme çal flmas nda O B Baflkanl 'na dan flmanl k hizmeti verdi. Bunun yan nda, Polonya'da çeflitli özellefltirme projelerinde çal flt. Midland Bank stanbul'da Yat r m Bankac l Baflkan olarak yat r m bankac l faaliyetlerinin kurulmas nda görev ald y ll ndan itibaren bir çok flirketin kuruluflu, büyütülmesi ve sat lmas nda yat r mc ve yönetici olarak çal flt. Bu dönemde Arkan & Arkan Dan flmanl k flirketine birleflme ve sat n almalar ile borç yap land rma konular nda flirketlere dan flmanl k yapt. Grant Thornton kurulduktan sonra, orta oldu ve de erlemeler, tarafs z görüfller, birleflme ve sat n almalar üzerinde uzmanlaflm fl ve ba ms z olan Bölümü'nü kurdu. Bölüm, birleflme ve sat n almalarda daha çok küçük ve orta ölçekli flirketlere hizmet verirken, de erlemeler ve tarafs z konular nda ise Coca Cola, Finansbank ve TRW gibi büyük flirketleri de müflterileri aras na katt Halen sürdürdü ü JPA 'de ortakl görevi d fl nda: - Üniversitede fiirket Birleflmeleri ve Sat n Almalar dersi ö retim görevlili i - Uluslaras ticaret odalar nda yönetim kurulu üyeli i ve murak pl k - Halka aç k bir sirkette ba ms z yönetim kurulu üyeli i yapmaktad r

17 Do an Taflkent Ortak E T F y l nda Eidgenösische Technische Hochschule Zürich (ETH) Elektronik Mühendisli i Fakültesi'nden mezun olmas n n ard ndan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Polytechnic University of New York üniversitelerinde doktora program na girdi ve elektrofizik ve teknoloji MBA konular nda yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu y llar nda Lucent Technologies Bell Laboratories'de (New Jersey) fiberoptik a sistemleri gurubunda Ar-Ge mühendisi, uzman dan flman ve uzman e itimci olarak görev ald. Bu süre zarf nda Verizon, British Telecom, Telia, Deutsche Telekom, Global Crossing, Qwest ve UPC flirketlerinin de iflik k talardaki elektro-optik a altyap lar n n kurulumlar n üstlendi. New York'taki Lucent Worldwide Services grubunda 'Knowledge Management', 'Competency Management' ve 'Telekom Teknolojileri' alanlar nda dan flmanl k yapt senesinden bu yana de telekomünikasyon, yenilenebilir enerji ve özellikle giriflimcilik eko sistemi içinde flirket yap land rma dan flman olarak çal flmaktad r. Son senelerde birçok ifl plan yar flmas ve startup flirketin hayata geçmesinde aktif rol oynam flt r senesinden beri Genel Sekreterli ini yürüttü ü sviçre Ticaret Odas n n 2012 den itibaren baflkanl n üstlenmifltir.

18 Ak n Rota Ortak E T F Ak n Rota, 1980 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu y l nda, Stanford University, Kaliforniya dan yüksek lisans derecesi ald. Citibank da Sabit Getirili Menkul K ymetler Bölüm Müdürü olarak bafllayan alt y ll k bankac l k sektörü deneyimine, daha sonra Hazine ve Sermaye Piyasalar Bölümü nün kuruluflundan sorumlu Impexbank Baflkan Yard mc s ve son olarak Yat r m Bankac l Bölümü nden sorumlu Finansbank Genel Müdür Yard mc s olarak devam etti. Bu zaman zarf nda, nin o güne kadarki en büyük özel sektör halka arz nda en büyük hisse sat fl n gerçeklefltirmesinin yan s ra çeflitli özellefltirme ve yeniden yap land rma projelerini yürüttü y l nda, bir Frans z flirketin de ortak oldu u, endüstriyel mineral sektöründe uzmanlaflm fl bir Ortak Giriflim e hissedar ve Genel Müdür olarak kat ld y l nda, endüstriyel çamafl r makineleri üretiminde faaliyet göstermek üzere di er baflka ortaklarla birlikte kendi flirketini kurdu. JPA International a kat lmadan önce ise, önemli bir çelik üreticisi olan Özkan Demir Çelik de Genel Müdür Yard mc l görevinde bulundu.

19 Sinan Erözlü Müdür E T F Sinan Erözlü, Boston, Massachusetts'te bulunan Boston College'dan flletme Yüksek Lisans derecesi ve West Lafayette, Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisli i lisans derecesiyle mezun oldu. fl/finans analizi ve mühendislik konular nda genifl bir tecrübeye sahiptir y l Kas m ay nda, Grant Thornton'a kat lmadan önce, stanbul'da Paflabahçe Cam San. ve Tic. A.fi. Stratejik Planlama Departman 'nda, Almanya Düsseldorf'da Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Konsolidasyon Departman 'nda ve ABD Dearborn'da Production Modeling Corporation (PMC)'nin Teknik Dan flmanl k Departman 'nda çal flt. PMC'de, üç büyük otomotiv flirketinin (General Motors Corporation, Ford Motor Company, Daimler Chrysler) ve tedarikçilerinin projelerine Endüstri Mühendisli i deste i sa lad. Paflabahçe'de, global ve bölgesel makro bak fl, global ve yerel endüstri e ilimleri, endüstri beklentileri, bölgesel ticari ak fllar (ihracat, ithalat) ve rakip analizi ve k yaslama (benchmarking) konular dahil olmak üzere kapsaml sektör analizleri haz rlad. Grant Thornton'da, enerji, üretim ve finans sektörlerinden çeflitli de erleme ve M&A projelerinde yer ald. Halen 'de Müdürü olarak M&A, flirket de erleme ve finansal dan flmanl k çal flmalar n sürdürmektedir.

20 Merve Öngül Analist E T F Merve Öngül, ortaokul ve liseyi 1998 y l nda FMV Ayaza a Ifl k Lisesi nde bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü nde lisans e itimine bafllad. Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nden 2002 y l nda Muhasebe ve Finansman derecesiyle mezun oldu. flletme bölümünden mezun olduktan hemen sonra yine Marmara Üniversitesi flletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dal nda tezli yüksek lisans program na bafllad. Yüksek lisans program ndan flletme Kaynak Türlerinin Stratejik flbirli i Anlaflmalar Üzerindeki Etkisi konulu tezini yazarak 2005 y l nda mezun oldu. Ekim 2005 de Grant Thornton Bölümü nde çal flmaya bafllad. Burada, bankac l k, ilaç, otomotiv, arac kurumlar gibi çeflitli sektörlerden firmalar n de erleme projelerinde görev ald. Bu projeler çerçevesinde, özellikle benzer flirketler, ifllem çarpanlar, indirgenmifl nakit ak mlar ve sektör analizleri üzerinde çal flt. Bunun yan s ra, fiirket in devam ettirdi i M&A projelerine yapm fl oldu u araflt rmalarla destek verdi. Bu s rada, dünya çap1nda finansal haber ve bilgi sa lay c s olan Bloomberg program seminerlerine de kat larak projelerde program n etkin bir flekilde kullan lmas na yard mc oldu. Halen Bölümü nde çal flmaya devam etmektedir. Member of JPA International

21 Tu çe Pakakar Analist E T F Tu çe Pakakar, 2003 y l nda zmir Konak Anadolu Lisesi ni bitirdikten sonra, Bilkent Üniversitesi Uygulamal Teknoloji ve flletmecilik Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü nde e itimine bafllad y l nda Bilkent Üniversitesi nden lisans derecesiyle mezun oldu. Lisans e itimi süresince Dr. Oetker G da San. Tic. A.fi. Bilgi fllem Bölümü nde ve Havelsan A.fi. Yer Destek Sistemi Bölümü Bar fl Kartal projesinde alt ayl k staj n tamamlad. Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü nden mezun olduktan hemen sonra stanbul Bilgi Üniversitesi flletme yüksek lisans program na bafllad May s ta mezun oldu u Yüksek lisans program devam ederken, Aral k 2007 de Grant Thornton Bölümü nde çal flmaya bafllad. Burada, bankac l k, ilaç, otomotiv, arac kurumlar gibi çeflitli sektörlerden firmalar n de erleme projelerinde görev ald. Bu projeler çerçevesinde, özellikle benzer flirketler, ifllem çarpanlar, indirgenmifl nakit ak mlar ve sektör analizleri üzerinde çal flt. Bunun yan s ra, fiirket in devam ettirdi i M&A projelerine yapm fl oldu u araflt rmalarla destek verdi. Bu s rada, dünya çap nda finansal haber ve bilgi sa lay c s olan Bloomberg program seminerlerine de kat larak projelerde program n etkin bir flekilde kullanmas na yard mc oldu. Halen Bölümü nde çal flmaya devam etmektedir.

22 SEÇ LM fi REFERANSLARIMIZ fiirket De erlemesi Do ufl Çay A.fi. Dosu Maya Mayacılık A.fi. Rhea Giriflim Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.fi. ARK LINE SE Club Aflç o lu Ark Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti. Vateks Tekstil San. ve Tic. A. fi. Befliktafl Futbol Yatırımları A.fi. UP OSMANLI YAPI 5 Fina Port Services Loj. Den. Tic. ve San. A.fi. Osmanlı Yapı 5 nflaat Turizm A.fi. Doruk Group Holding A.fi. Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.fi. Polinet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi. Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. B. Braun Avitum Sanayi Ticaret A.fi. Finans Finansal Kiralama A.fi

23 fiark DEN ZC L K Sakarya Elektrik Da ıtım A.fi. Finansbank A.fi. Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.fi. fiark Denizcilik A.fi Roda Liman Depolama ve Lojistik flletmeleri A.fi. NBG Bank Malta Befliktafl Futbol Yatırımları A.fi. CMA CGM Deniz Acentecili i A.fi ASMAD ALÇI Ç MENTO PARK ENERJ F BA Faktoring Hizmetleri A.fi. Asmad Alçı Ltd. fiti. Lafarge Çimento A.fi. Ciner Grubu- Park Enerji Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.fi. Dacia Hava Elektronik Sanayii A.fi. hlas Holding A.fi.

24 CAM fi MADENC L K ÇATI PAZARLAMA Soyak Holding A.fi. Credit Europe Bank N.V. Camifl Madencilik A.fi. Çatı Pazarlama A.fi. UP Kenttur Mühendislik ve Pazarlama A.fi. Tempo Makine Pazarlama A.fi. Anchor Retail Investments N.V. Senerji Enerji Üretim A.fi. Cost Cutting & Restructuring of Cost Cutting & Restructuring of Çayırova Cam Sanayi A.fi. Genel Gider Optimizasyonu Ulus Özel Musevi Okulları (Charity) Can Sanat Yayınları Yapım Da.Tic. ve San. Ltd. fiti 2010 Cost Cutting & Restructuring of Cost Cutting & Restructuring of Cost Cutting & Restructuring of Due Dilligence Digiturk Digital Platform letiflim Hizmetleri A.fi. TurkNet letiflim Hizmetleri A.fi. Groupama Sigorta A.fi

25 Due Dilligence of Due Dilligence of Financial Advisory of Atabay laç Fabrikası A.fi. MMK Atakafl Metalürji San. ve Liman flletmecili i A.fi. Finansal Dan flmanl k PAK ZE TARZ HASTANES Pakize Tarzi Sa lık flletmeleri A.fi. Performed by Performed by Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of GAZ O LU Kingspan Group PLC Gazio lu nfl. Malz. San. Tic. Ltd. fiti Kurtsan Medikal San. ve Tic. A.fi. Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.fi. Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of Financial Advisory of ANDA S GORTA Anda Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd. fiti. Dinçer & Dinçer Sigorta ve Reasürans Brokerli i Tany ld z Sigorta Acenteli i Travertine Bros. A.fi. Financial Advisory of Berg Ltd. fiirket Al m/sat m Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Tic. A.fi. have acquired 100% shares of Deniz Türev Menkul De erler A.fi. for an undisclosed amount Olam Group Company have acquired 100% shares of Progıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. for an undisclosed amount Sale advised by Sale advised by

26 20% Pre-IPO placement of London in for an undisclosed amount Kütafl Tar m Ürünleri D fl Ticaret A.fi. have acquired 51% shares of for an undisclosed amount Schmolz + Bickenbach of Germany have acquired 51% shares of Schmolz + Bickenbach & Tanay Çelik A.fi. of for an undisclosed amount HDI International Holding AG have acquired 100% shares of hlas Sigorta Anonim fiirketi for an undisclosed amount Jointly advised by Sale advised by Sale advised by 2006 Sale advised by 2006 Y ld z Posta Cad. Dedeman fl Han No: 48, Kat: 5, 34349, Esentepe, stanbul, T

ARKAN & ERG N. Kurumsal Finansman. Türkiye INTERNATIONAL. Kurumsal Finansman. Arkan & Ergin Member of JPA International

ARKAN & ERG N. Kurumsal Finansman. Türkiye INTERNATIONAL. Kurumsal Finansman. Arkan & Ergin Member of JPA International Kurumsal Finansman tak m geçmifli 1952 y l nda kurulan, uluslararas standartlarda vergi, denetim ve kurumsal finansman hizmetleri sunan baflar l bir flirkettir. Geçmiflte, Grant Thornton International'

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz*

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya sektöründeki geliflmeler h zl bir küreselleflmeyi beraberinde getirirken, ortaya

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Otomotiv sektörü ikinci yüzy l na girerken, sektörde faaliyet gösteren flirketler bir yandan globalleflme, maliyetlerin düflürülmesi, sürdürülebilir

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

laç Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

laç Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* laç Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de laç Sektörü Global ilaç sektörü son y llarda h zl bir büyüme süreci içerisine girmifltir. Büyümenin sebepleri aras nda yafll nüfusun

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Holding ve Grup çi Hizmet Masraflar n n Da Transfer Fiyatland rmas t m nda 10 Nisan 2008 Grup çi Hizmetlerin Tan m ve Kapsam Holding veya Grup irketlerinden al nan hizmetler;

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı