Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi"

Transkript

1 Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri bu rakamýn iki buçuk katý.türkiye de dört kiþilik Selaattin Özel le röportaj "Bir Alevinin gündelik yaþamdaki sorunu, okula adýmýný attýðý anda baþlar. Alevi anne-babadan doðan çocuk, Tanrý'yý yeryüzüne indiren ebeveynlerinden aldýðý kültürü, zorunlu din derslerinde terk etmeye zorlanýr. Din derslerinde ona, Sünnilikte mutlaklaþtýrýlan bir Tanrý anlatýlýr. Bilmediði ve anlamadýðý bir dilde dua etmeye itilir. Yahoo ve MSN messenger birleþiyor Microsoft ve Yahoo, anýnda mesaj servislerini karþýlýklý uyumlu hale getirmek için denemeler yapýyor. Ýnternetin en çok kullanýlan anýnda mesaj servislerinden MSN Messenger ve Yahoo IM kullanýcýlarý artýk birbirlerine mesaj gönderebilecek. Tüm hastaneler iflasýn eþiðinde Halk baþýna gelecekleri endiþe ile beklerken, hastaneler de itirazlarýný yükseltti. Hükümetin döner sermaye gelirlerini yüzde 0 azalttýðý üniversite hastaneleri, yeni tebliðle hizmet üretemeyecek noktaya geldi. Hastaneler temel tedavi gereçlerini dahi hastalardan talep edecek kadar zor bir durumda. bir ailenin temel gýda harcamalarýnýn yaný sýra kira, ulaþým, yakacak, elektrik, su, haberleþme, giyim, eðitim, saðlýk, iletiþim, kültür gibi temel ihtiyaçlar için yapmasý gereken toplam harcama tutarý.0 YTL. Baþrolde Yeþilvadi Kýrýkkale'de, çevre bilincinin geliþtirilmesini amaçlayan, AB Gençlik ve Eðitim Programý tarafýndan desteklenen "Baþrolde Yeþilvadi" projesi, çevreci mahalli sanatçýlar tarafýndan da destekleniyor. Kaman cevizle anýlacak Kaman da ceviz yetiþtiriciliðini yaygýnlaþtýrmak ve bu üründen ekonomik anlamda gelir saðlamak için Kaman Kaymakamlýðý, belediye, Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Kaman Ziraat Odasý ve Ceviz-Der tarafýndan ceviz bahçeleri kurma çalýþmalarý için kollar sývandý. Ödemeler Aðustos ayýnda baþlýyor Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamayla çiftçilere Aðustos 00 tarihinde 00 yýlýnýn Doðrudan Gelir Desteði nin ödeneceðini belirtti. Konuyla ilgili olarak Tarým Ýl BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin Henüz dinlerinden ve atalarýna ait gelenek ve göreneklerinden çok þeyler taþýyan Oðuzlar, Karluklar, Halaçlar, Kanklýlar, Kýpçaklar ve Uygurlar, bütün geleneksel örf ve adetleriyle bilhassa Anadolu nun orta kýsýmlarýna Keman, baðlama, darbuka, davul, zurna ve diðer enstrümanlarý kullanan "Grup " projeyi desteklemek için Kýzýlýrmak kenarýnda mini bir konser verdi. Müdürlüðü þu açýklamalarda bulundu; Doðrudan Gelir Desteði (DGD) ödemeleri Aðustos 00 tarihi itibariyle, Ziraat Bankasý þubeleri kanalýyla çiftçilerimize ödenmeye baþlanacak. yayýldýlar. Buralarda Türkmenler, Artuklu, Dâniþmendli, Ýnallý (Enelli) gibi, kendilerini yöneten ailenin veya þeflerin adýný taþýyan yeni yeni oymaklar meydana getirdiler. Sahte savaþçýlar ile gerçek barýþçýlar Nazým Alpman Anadolu bölgemiz yeniden kanlý bir dönemin eþiðine geldi. ABD'nin Irak'ý iþgal planlarý yaptýðý günlerde yazýlan "senaryolar" yürürlüðe girmiþ gibi görünüyor. Kýsa hatýrlatma yapalým: Ýþgal Irak'la sýnýrlý kalmayacak. Ateþ çevre ülkelere de sýçratýlacak. Ýsrail'in devreye girmesiyle Ortadoðu'daki ateþin çapý büyütülecek! Yüksek ateþ gücü ile hiçbir devlet kalýcý huzura eriþemiyor. Sela IMF den kefen hükümetten IMF nin saðlýkta tasarruf talebine, milyar dolarlýk kesinti sözüyle yanýt veren hükümet, vaka baþý tek fiyat sistemini baþlatarak kaosa yol açtý. Üniversite ve devlet hastaneleri batmanýn eþiðinde. Maliye Bakanlýðý nýn Temmuz da yürürlüðe giren ve tedavi edilen her hastalýk için tek ve sýnýrlý bir fiyat ödenmesini öngören tebliði kaosa yol açtý. Abonelerimize! Sulucakarahöyük ün gelir kaynaklarýnýn baþýnda abone bedelleri gelmektedir. Gazetemiz sizin katkýlarýnýzla çýkýyor. Lütfen abone tutarýný geciktirmeden göndermeye çalýþýn. Posta çeki: Hacýbektaþlýlar A.Þ. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0

2 Temmuz 00 Cumartesi Nazým Alpman Sahte savaþçýlar ile gerçek barýþçýlar Anadolu bölgemiz yeniden kanlý bir dönemin eþiðine geldi. ABD'nin Irak'ý iþgal planlarý yaptýðý günlerde yazýlan "senaryolar" yürürlüðe girmiþ gibi görünüyor. Kýsa hatýrlatma yapalým: Ýþgal Irak'la sýnýrlý kalmayacak. Ateþ çevre ülkelere de sýçratýlacak. Ýsrail'in devreye girmesiyle Ortadoðu'daki ateþin çapý büyütülecek! Yüksek ateþ gücü ile hiçbir devlet kalýcý huzura eriþemiyor. Ýþte ABD, iþte Ýsrail, iþte Irak, iþte Türkiye! Bütün savaþlarýn sonu "barýþ" duraðýna ulaþmak zorunda Mutlaka bu duraða ulaþýlacaksa, o zaman "bu þiddet niye" diye sorulmaz mý? Savaþýn yýkýcýlýðýný yaþamadan barýþ içinde bir arada yaþamanýn yollarýný denemek varken, silahlara sarýlarak "hak aramak" veya "adaleti saðlamak" insanlýk tarihine sadece kara sayfalar ekliyor. Herkesin farklý fikri var. Kimi savaþalým, ezelim, geçelim kanlý bulvarlarýný tavsiye ediyor. Kimi oturup konuþalým, zaman uzasa bile ucunda ölüm yok. Yöntemler farklý. Mehmet Tarhan askere gitmeyi reddettiði için ýý ay hapis yattý. Tarhan, "savaþmak istemiyorum" diyor. Onun pozisyonunda olanlara "vicdani redci" deniliyor. Geçen yýl Ýsrail'de bir grup F- ve helikopter pilotu "Filistinli sivilleri bombalamak istemiyoruz" dedikleri için askeri mahkemede yargýlandýlar. Doðal olarak Ýsrail'de savaþ yandaþlarý tarafýndan "vatan haini" olarak suçlandýlar. Türkiye'de de "savaþýn yararlarýna" inanan çok geniþ bir siyasi yelpaze var. Bayraklý tabutlarý gördükçe bu cenahýn þevki artýyor:» Daha sert vuralým! Ezelim! Geçelim! Savaþ yanlýlarýn en alt noktasýnda yer alan, "asker uðurlama-þehit karþýlama" ekipleri en fazla "vatansever" özelliklerine vurgu yaparlar. Ne yapýyorlarsa vatanseverliklerinden yapýyorlar! Öyle diyorlar. Gençleri savaþ çýðlýk-larýyla askere yollayan bu ekibin simge isimleri, nedense askere gitmemek için yapmadýklarý sahtekârlýk kalmýyor. Geride kalan dönemlere iliþkin pek çok örnek var. Þimdi bunlara yenisi eklendi. Öztürkler. com internet sitesinin sahibi, samimi milliyetçi, büyük ülkücü, deðerli vatansever Sedat Pe-ker'in yakýn çalýþma arkadaþlarýndan Boðaç Kaan Murathan ile Olgun Aydýn askere gitmemek için Üsküdar Anadolu Kulübü'nden lisans çýkartarak futbolculara tanýnan tecil haklarýndan yararlanmýþlar. Yaþlarý 0'a dayandýðý halde eðitim alayýnýn nizamiye kapýsýnýn önünden bile geçmemiþler. Þimdi bunlara sorulsa:» Niye askere gitmekten kaçýyorsunuz?» Efendim biz çok fazla vatanseveriz de ondan!.. Vicdani redci Mehmet Tarhan ise "delikanlý gibi" çýkýyor, dobra dobra açýklýyor:» Ben askerliðe karþýyým, o yüzden gitmiyorum! Devlet her iki uçtakilere de inanýyor. Biri doðru söylediði için hapse giriyor, diðerleri yalan söyledikleri için hayatlarýný yaþýyorlar. Selaattin Özel "Bir Alevinin gündelik yaþamdaki sorunu, okula adýmýný attýðý anda baþlar. Alevi anne-babadan doðan çocuk, Tanrý'yý yeryüzüne indiren ebeveynlerinden aldýðý kültürü, zorunlu din derslerinde terk etmeye zorlanýr. Din derslerinde ona, Sünnilikte mutlaklaþtýrýlan bir Tanrý anlatýlýr. Bilmediði ve anlamadýðý bir dilde dua etmeye itilir. Camide, namaz kýlmak, ibadet yapmak zorunda olduðu inancý verilir. Anne-babasý, o caminin kapýsýndan girmemiþtir bile. Sadece iman etmesi istenir ve Alevilikte var olan sorgulayýcý, tartýþmacý aklý bitirilmeye çalýþýlýr. Bir Sünni gibi düþünmeye zorlanan çocukla, ailesi arasýna düþmanlýk tohumlarý ekilir. Çocuk eðer, asimile politikasýna direnirse ya da ailesi karþý çýkarsa bu kez öðretmenleri ve arkadaþlarýyla çatýþýr." Söyleþi Söyleþi : DEMET BÝLGE ERGÜN- ÝSMAÝL SAYMAZ Radikal Gazetesinde kýsa yayýnlanan söyleþinin tamamýdýr. Toplumsal dayanýþmayý öneren ve bunu 'kýrda' yaþama geçiren Alevilik, kentsel yaþamda nasýl bir dönüþüm ve geliþim kaydetti? Alevilerin, þehirleþmeyle birlikte yaþadýklarý dönüþüm, bu dönüþümün nasýl bir nitelik gösterdiði bugün üzerinde en fazla tartýþýlan konularýn baþýnda geliyor. Bazý araþtýrmacý ve düþünürler, Aleviliðin göçebe topluluklarýn inancý ve kültürü olduðunu belirtiyor ve gelinen noktada Alevilik þehirde geçerliliðini kaybetmiþtir sonucunu çýkarýyor. Geçmiþte bu inancý yaþatan ve yaþayanlarýn büyük çoðunluðunun kýrsal kesimde yaþadýðý doðrudur. Ama Aleviliði ve onun önerdiði toplumsal dayanýþmaya tamamýyla kýrda yaþamanýn getirdiði zorunlu durum diye bakmak ve yorum getirmek Aleviliðe haksýzlýktýr. Bu önermeyi kabul edersek Alevilik þehirde dayanýþmacý deðildir dememiz lazým ki, Tanrý yla insanýn varlýðý üzerinden iliþki kuran, tanrýyý insanda arayan bir inancýn mensuplarý olarak bunu reddederiz. Alevilik þehirde veya kýrda olsun, her durumda dayanýþmayý emreder. Sorun Alevilik teki özün þekli ifadesindedir. Tarihsel ve sosyolojik açýdan geçmiþte Aleviler arasýnda dayanýþmayý saðlayan musahiplik kurumunun kentte zafiyete uðradýðý bir gerçekliktir. Aleviler þu an kentsel yaþam içinde kimliklerini, geleneklerini koruyabiliyorlar mý? Aleviler, kentlerde geleneklerini korumak ve yaþatmak anlamýnda elbette ki güçlük içerisindeler. Alevilerin karþýlaþtýðý zorluklarýn iki nedeni var. Birincisi ve bizce belirleyici olaný devletin Alevi kimliðine yönelik sürekli ve aðýr baskýsý, Alevilere uyguladýðý asimile amaçlý politikalarýdýr. Örneðin, Alevilerin Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel : ibadet yeri olan cemevleri halen yasal statüye kavuþmamýþtýr ve ýsrarla reddedilmektedir. Dolayýsýyla kýrsal kesimde herhangi bir mekanda rahatlýkla yapýlabilen cem törenleri, büyük þehirlerin karmaþýk yapýsý içerisinde uygulanamaz hale gelmektedir. Dolayýsýyla þehirde cemevlerine ihtiyaç duyulmaktadýr ki, bu konuda ciddi bir toplumsal tazyik söz konusudur. Aleviliðin sürdürülmesinde cemevleri kilit bir iþleve sahip olduðundan, cemevlerinin ibadet yeri olarak tanýnmasý için Alevi örgütleri vazgeçmeyecekleri bir ýsrarcýlýk içindedirler ve bu ýsrarcýlýðý sürecektir. Zorunlu din dersleri, Alevi köyleri ve mahallerine zorla cami inþa ettirilmesi de asimilasyonu hýzlandýrmakta dolayýsýyla Alevi geleneklerini eritmektedir. Aleviliðin yaþatýlmasýnda karþýlaþtýðýmýz ikinci sorun ise büyük kentlere göçle birlikte ortaya çýkan kopukluktur. Özellikle 0 lý yýllarda yaþadýðýmýz çözülme nedeniyle toplumsal yapýda deðiþmeler görülmüþ, dedeler dýþlanmýþ, genç inanç önderleri yetiþmemiþtir. Asýrlardan beri saðlam bir þekilde korunan zincirin kimi halkalarý kopunca da bir kaos çýkmýþtýr. Ancak kýrsal kesimde gelenekler büyük ölçüde devam etmektedir. Bu süreçte törpülenen, unutulan, artýk uygulanmayan, toplumsal geçerliliði kalmayan ritüeller ve inançlar var mý? Geçmiþte var olup, þu an uygulanmayan tören ve gelenekler nelerdir? Günümüzde soydan gelen Alevilik anlayýþý büyük ölçüde yýkýldý ve zaten Aleviliðin özü de bu kýrýlmayý çok yadsýmamaktadýr. Artýk Alevi olmak için Alevi anne babadan doðmak gerekmiyor. Bizce de bu çaðdaþ bir yaklaþýmdýr ve olmasý gerekendir. Dedelik kurumu da deðiþime uðramýþtýr. Dedeler, geçmiþte inancýn gereklerinin yerine getirilmesinde aktifti, ayný zamanda adaleti ve toplumsal barýþý saðlýyordu. Ancak günümüzde dedeler topluluk adaleti ve barýþýnýn önder uygulayýcýlarý olma rolünü yitirdiler. Artýk adaleti daðýtmaya, barýþý saðlamaya aday baþka kurum ve kiþiler var. Yol kardeþliði anlamýna gelen ayný zamanda Aleviler arasýndaki dayanýþmayý saðlayan musahiplik kurumunda çözülme var. Bugün musahiplik sadece sembolik olarak uygulanmakta, gençler arasýnda raðbet görmemektedir. Yine geçmiþte bir yargý kurumu gibi çalýþan görgü cemleri de yapýlamamaktadýr. Çaðdaþ yargý organlarýnýn bulunduðu ve kaçýnýlmaz olarak devletle iliþkinin kurulduðu bir ortamda, yargýlama mahkemelerde yapýlmakta dolayýsýyla kentte dedenin adaletinin geçerliliði kalmamaktadýr. Görgü cemi geleneksel Aleviliði yaþayan bazý ailelerde devam etmektedir. Babalýk/dedelik diye adlandýrýlan dinsel ve toplumsal müessese, toplumsal iliþkileri ve hukuku düzenleyici iþlevini sürdürüyor mu? Dedelik/ babalýk kurumunun toplumsal iliþkileri ve hukuku düzenleme, yönlendirme, uygulama misyonu tamamen yok olmuþtur. Dedeler- babalar, artýk sadece cenaze kaldýran, çok istisnai olarak dini nikah kýyan, sembolik olarak yürütülen cemleri uygulayan kiþi konumundadýr. Bu anlamda dede/babalarýn yaþam alaný çok daralmýþtýr. Yine 'bir aradalýðý' saðlayan 'musahip/bacý' müessesesi de eski önemini ve iþlevini sürdürüyor mu? Geleneksel yapýnýn korunduðu yörelerde sembolik düzeyde sürüyor. Musahiplik kurumunun, toplumsal düzeyde çok anlamlý ve iþlevli bir karþýlýðý ne yazýk ki kalmamýþtýr. Köyden kente geçiþ, Alevilerde 'inançtan kültüre' geçiþ diye okunabilir mi? Bu soruya kesin olarak bir cevap vermek zor. Ýnanç olarak filizlendiðine ya da sadece kültürel bir kimlik olarak geliþtiðine dair ipuçlarý da var. Örneðin bazý cemevlerimizde Alevilik salt bir inanç olarak algýlanýyor ve inanç vurgusu öne çýkarýlýyor. Yani kýrsal kesimde daha çok sosyal ve hukuksal düzenleyiciliðini gördüðümüz Alevilik, þimdi inanç yanýyla geliþiyor. (SÜRECEK) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 Temmuz 00 Cumartesi HABER Nema ödemeleri bitti maðduriyetse devam ediyor Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilçiliði Temsilciler Kurulu Baþkaný Ali Kaim Tasarruf Teþvik Fonu nema uyðulamasýna baðlý olarak bir çok çalýþanýn maðdur olduðunu belirtti. Kaim gazetemize yapmýþ olduðu yazýlý açýklamada þu görüþlere yer HACIBEKTAÞ- Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði Temsilçiler Kurulu Baþkaný Ali Kaim Tasarruf Teþvik Fonu nema uyðulamasýna baðlý olarak bir çok çalýþanýn maðdur olduðunu belirtti. Kaim gazetemize yapmýþ olduðu yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verdi: milyonlarca çalýþanýn hayatýna yýlý Nisan ayýnda "zorla" giren Tasarruf Teþvik Fonu nema uygulamasý 0. taksitlerin ödenmesi ile son bulurken, bir çok çalýþanýn maðduriyeti hala devam ediyor. Zorunlu Tasarruf Teþvik Fonu'nun tasfiye iþlemi hak sahiplerine - 0 Haziran 00 tarihleri arasýnda yapýlan 0.taksit ödemesiyle son bulurken, ücretinden yýllarca kesilen "zorunlu" tasarrufundan tek kuruþ alamamýþ hak sahipleri, henüz hesap numaralarýna dahi ulaþamamýþ çalýþanlar var. AKP Hükümeti ise seçim meydanlarýnda nemalarý ödeyen hükümet olarak kendini lanse etmeye devam ediyor. Ulaþýlamayan hesaplardaki ana para ve nemalarýn, hak sahiplerine ödenmeyen tutarlarýn ne olacaðý ise merak konusu. Devlet vatandaþýndan yýllarca (onlarýn adýna tasarruf yapmak adýna) zorla kestiði bu paralarý sahiplerine ödemediðinde ortaya çýkan durumu verdi: milyonlarca çalýþanýn hayatýna yýlý Nisan ayýnda "zorla" giren Tasarruf Teþvik Fonu nema uygulamasý 0. taksitlerin ödenmesi ile son bulurken, bir çok çalýþanýn maðduriyeti hala devam ediyor. þimdi nasýl isimlendireceðiz? diye soran Kaim, bu fonda kalan paralarýn hak sahiplerinin daha kaç yýl süreyle hak arayabileceklerinin de en sýk sorulan sorular arasýnda yer aldýðýný belirtti. "Yoksa hak arayamayacaklar da Ziraat Bankasý'ndaki paralarý devlete mi intikal edecek!?" diyen Kaim, þöyle devam etti: "Bu sorularýmýza dileriz önümüzdeki günlerde yanýt bulabiliriz. Ümidimiz bu fondan kimsenin tek kuruþ alacaðýnýn kalmamasýdýr. Zaten devlet ciddiyetine yakýþanda vatandaþýn bir kamu bankasýnda duran tasarrufunu kendisine iade etmesidir." Yahoo ve MSN messenger birleþiyor (Sesonline)- Microsoft ve Yahoo, anýnda mesaj servislerini karþýlýklý uyumlu hale getirmek için denemeler yapýyor. Ýnternetin en çok kullanýlan anýnda mesaj servislerinden MSN Messenger ve Yahoo IM kullanýcýlarý artýk birbirlerine mesaj gönderebilecek. Ýki firmanýn ortak kullanýcý kitlesi dünya çapýnda 0 milyonu aþacak. Deneme yazýlýmý ilk etapta kýsa mesajlarýn, uzun vadede ise diðer tüm dosyalarýn deðiþ tokuþuna olanak saðlayacak. Denemeler halen Türkiye nin de aralarýnda bulunduðu 0 den fazla ülkede yapýlýyor. Microsoft, Yahoo ve ABD de hizmet veren AOL internetin en büyük anýnda mesaj servisleri. Bu servislerin hiçbiri birbirleriyle uyumlu deðil; dolayýsýyla kullanýcýlar birbirleriyle mesajlaþmakta güçlük çekiyordu. Diðer servislerle mesajlaþma olanaðý sadece Microsoft MSN in þirketlere yönelik ücretli programýnda bulunuyor. Microsoft ve Yahoo nun servislerini uyumlu hale getirmesinin altýnda, pazar lideri AOL in tahtýný sarsmak kadar bu alanda yükselen Google ýn da önünü kesme niyeti yatýyor. (Haber.com) Öðretmene tatil yok HACIBEKTAÞ- Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri bu rakamýn iki buçuk katý. Türkiye de dört kiþilik bir ailenin temel gýda harcamalarýnýn yaný sýra kira, ulaþým, yakacak, elektrik, su, haberleþme, giyim, eðitim, saðlýk, HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn Temmuz 00 günü gerçekleþtirdiði temiz toplum mitingine iliþkin belediye resmi web sitesinde þu açýklamalara yer verildi: Temiz Toplum ve Geliþen Hacýbektaþ Ýçin El Ele, Söyle Dostunu Söyleyeyim Senin Güzelliðini mitingi, Temmuz 00 günü yaklaþýk 00 kiþinin katýlýmý ile Belediye Cumhuriyet Meydaný nda yapýldý. Düzenleme Kurulu, Hayokder (Hacýbektaþ ve Yüksek Öðretim Kurumlarýna Yardým Derneði), Haksoyder (Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve HACIBEKTAÞ- Edindiðimiz bilgilere göre; halký saðlýk harcamalarýnda tasarrufa zorlayarak 0 YTL lik MR için 0 kuruþ veren hükümet milletvekillerinin saðlýk harcamasý olanaklarýný daha da geniþletti.meclis in son gününde yapýlan düzenlemelere göre; öðrenim þartý aranmaksýzýn, yaþýný dolduruncaya kadar sosyal güvenlik kurumlarýyla iliþiði bulunmayan, evli iletiþim, kültür gibi temel ihtiyaçlar için yapmasý gereken toplam harcama tutarý.0 YTL. Yoksulluk Sýnýrý olarak tanýmlanan bu tutar, insan onurunun gerektirdiði yaþama düzeyini karþýlayacak asgari tutar olarak kabul ediliyor. Aylýk maaþlarý yoksulluk sýnýrýnýn üstünde yaþamayý saðlayamayan öðretmenler için tatile çýkmak lüks oluyor. Temiz toplum mitingi! Dayanýþma Derneði), Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý olarak belirtiliyor. Belediye sitesinden yapýlan açýklamada mitinge 00 kiþinin katýldýðýnýn açýklandý. Ayný sitede daha önce Sivas Katliamýný anma proðramýna katýlým sayýsý olarak 000 kiþi belirtilmiþti. Mitinge katýlanlarýn sayýsýnýn yaklaþýk olarak on kat olarak belirtilmesi dikkat çekti. Katýlamcý sayýsýnýn abartýlmasýný merak eden vatandaþlarýn kimlere ve nerelere ne mesaj verilmek isteniyor? þeklinde tepkilerini dile getirdikleri görüldü. Ele verir talkýmý kendi yutar salkýmý olmayan kýz ve erkek çocuklarý saðlýk hizmetlerinden yararlanacak. Profesör ve doçentlerin öðretim üyesi fark bedelini Meclis ödeyecek. Saðlýk Bakanlýðý nca ithaline izin verilen ilaç olarak kullanýlabileceði belirtilenler yurtdýþýndan saðlanabilecek. Ýþitme cihazý almak için uzman doktor reçetesi yeterli olacak. Cihazýn kalýbý ve pilini Meclis ödeyecek. Tanesi 00 dolar olan iki implant diþ yaptýrma hakký altýya çýkarýldý.

4 Temmuz 00 Cumartesi Henüz dinlerinden ve atalarýna ait gelenek ve göreneklerinden çok þeyler taþýyan Oðuzlar, Karluklar, Halaçlar, Kanklýlar, Kýpçaklar ve Uygurlar, bütün geleneksel örf ve adetleriyle bilhassa Anadolu nun orta kýsýmlarýna yayýldýlar. Buralarda Türkmenler, Artuklu, Dâniþmendli, Ýnallý (Enelli) gibi, kendilerini yöneten ailenin veya þeflerin adýný taþýyan yeni yeni oymaklar meydana getirdiler. Anadolu dan baþka, Irak, el-cezîre ve Suriye ye de geniþ ölçüde Türkmenler yerleþti. Buradaki Türkmenler özellikle Musul ve Halep havalisinde yaþýyorlardý. Bu Türkmenler yazýn Anadolu yaylalarýna sürülerini otlatmak için gelirlerdi. Bu geliþ gidiþ sýrasýnda devamlý olarak Anadolu da yaþayan Türkmenler le iletiþim halindeydiler. Türkmenlerin ana geçim kaynaðýný hayvancýlýk oluþturuyordu. Bunlarýn yaþamlarý gereði çok güçlü bir geleneksel sosyal yapýlarý vardý. Bu yapý içinde kendilerini yöneten ve bir anlamda geleceklerinin garantisi olarak gördükleri boy ve dini reislerine sarsýlmaz bir baðla baðlý idiler. Bu nedenle sýký bir gelenek, örf ve âdet aðý içinde yaþýyorlardý. Bu konar-göçer Türkmen zümreleri geldikleri ilk yurtlarýndan bu yana, bu sert geleneksel yapý yüzünden, onlarý gerek yerleþik hayata geçirmeye, gerekse bir disiplin altýna almaya çalýþan bütün merkezi yönetimlere, kendilerine hor bakan yerleþik kesimlere karþý kolay kolay uzlaþmaz bir psikoloji içinde yaþamlarýný sürdürüyorlardý. Merkezi yönetimin kendilerini düzene sokmak için uyguladýðý baský karþýsýnda hemen ayaklaný-yorlar, þehir, kasaba ve köyleri yaðmalýyorlardý. Bu nedenle Selçuklu hükümdarý. Alâeddin Keykûbat, bunlarý belirli bir disiplin altýna almak için, kendisiyle iþ birliði yapan bazý Türkmen beylerine ya da bazý Türkmenler in ileri gelenlerine seyit lik belgeleri vermek suretiyle, bunlar aracýlýðý ile disiplin altýna almak istedi. Baba Resûl isyanýna katýlan Türkmen BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin zümrelerinin hangi boylara mensup olduklarý, tarihi kaynaklarda tam olarak açýklanmamýþtýr. Ancak bunlardan bir kýsmýnýn Karamanoðullarý na baðlý Avþar oymaðý ile, önemli ve büyük oymaklardan Çepni oymaðýndan olduklarý tesbit edilebilmiþtir. Hacý Bektaþ Veli nin de Çepni boyuna baðlý Baktaþlu oymaðýnýn reisi olduðunu söylemekteler. Baba Resûl isyanýna katýlanlar yalnýz bu konar-göçer Türkmenler ve diðer Türk zümrelerinden ibaret deðildi. Kaynaklardaki bazý ifadelerin altýnda, yerleþik kesime, özellikle köylü kesimine mensup bir kýsým insanlarýn, gerek isyana yürekten inandýklarý için, gerekse yaðmalardan faydalanabilmek amacýyla katýlmýþ olduklarý söylenebilir. Orta Anadolu da Amasya, Çorum, Yozgat bölgelerinden de bazý köylerin ve Güney Doðu Anadolu nun da bir kýsým köylerinin katýlmýþ olmalarý ihtimal dahilindedir. Hatta bir kýsým Hýristiyan köylüleri için de ayný durum söz konusudur. Ayrýca bunlara bir de, isyan bölgelerindeki Selçuklu hükümetinden memnun olmayanlarý da eklemek mümkündür. Nitekim o sýralarda muhtelif þehirlerde iþsiz kalmýþ birçok kimseler mevcuttu. Baba Ýlyas ýn isyan hazýrlýklarý onlar için de iyi bir fýrsat teþkil etmiþ olmalýdýr. b) Maceraperestler ve Yaðmacýlar Hemen dünyanýn her yerinde ve benzeri hadiselerde olduðu gibi, Babailer isyanýna da, asýl kitlelerin yanýnda, bir takým maceraperestlerin, fýrsat düþkünlerinin ve yaðmacýlarýn katýldýðýný varsaymak kesinlikle gerçek dýþý deðildir. B-ÝSYANI YÖNETENLER; ÞEYHLER VE DERVÝÞLER -Anadolu ya Gelen DerviþlerBabaîler isyanýnýn üzerinde geliþtiði sosyal tabakanýn ikinci önemli ögesi, isyanýn hazýrlanmasýndan propaganda safhasýnýn yürütülmesine, teþkilatlanmasýndan yönetilmesine kadar bütün aþamalarda birinci derecede rol alan devletin resmi dinsel ideolojisi dýþýnda yer alan derviþ zümreleridir. Bu derviþ zümreleri, yukarýda kýsaca sözü edilen iki büyük göç dalgasýndan sonradýr ki, Anadolu da tasavvufun temelleri atýlmýþtýr. Gelen derviþler esasýnda, görünürde deðiþik tarikatlara mensup olmalarýna raðmen, temelde ayný tasavvuf anlayýþýndan kaynaklanan benzer ve ortak birçok görüþleri paylaþýyorlardý. Bu þahýslar için Anadolu, Moðol istilasýndan kaçtýktan sonra hem sükûnet ve emniyet bulmayý ümit ettikleri bir memleket ve hem de kendi dini fikirlerini rahatça yayabilecek elveriþli bir ortamdý. Orta Asya dan Anadolu ya gelen bu þeyh ve derviþler, týpký geldikleri yerlerdeki gibi, ayný zamanda hem kabile þefleri ve hem de dini reisler idiler..yüzyýl ortalarýnda, Baba Resul isyanýna rastlayan yýllarda, sözü edilen bu devletin resmi dinsel ideoloji inancý dýþýnda düþünen þeyh ve derviþleri dört ana tarikata baðlý olarak görüyoruz. a) Kalenderîler Ýlk defa 0.yüzyýlda Orta Asya ve Ýran da, Horasan Melâmetiliðinden (gelenek ve töre tanýmayan, kurumsallaþmaya karþý olan bir tasavvuf anlayýþý) kaynaklanan, henüz teþkilatlanmamýþ büyük bir Sûfîlik akýmý olarak ortaya çýkan Kalenderilik,.yüzyýlýn sonunda Cemaleddîn-i Sâvî (öl. -) adlý Ýranlý bir sûfînin önderliðinde teþkilatlandý. Kalenderiye veya Cavlakiyye adýyla Orta Doðu da ve Orta Asya da geniþ taraftar buldu.kalenderi derviþleri, týpký öteki tarikat mensuplarý gibi Moðol istilasýnýn önünden kaçarak kalabalýk gruplar halinde Anadolu ya geldiler. Dönemin kaynaklarýnýn rivayetlerine bakýlýrsa, bunlarýn bir kýsmý, aslýnda gerçek anlamda bir tasavvuf düþüncesinden yoksun maceraperest olarak algýlamak gerekiyor; hatta daha ziyade Hint menþeili bir takým fikir ve inançlarý taþýyan gezgin derviþler olduklarý görülüyor. Bu maceracý, serseri, tek baþlarýna veya gruplar halinde Anadolu köy ve kasabalarýnda, yiyeceklerini dilenerek toplayan Kalenderiler in içlerinden, Ebûbekr-i Niksarî ve Þems-i Tebrizî (Mevlana nýn hocasý) gibi yüksek tasavvuf düþüncesine mensup Kalenderî Þeyhleri de bulunuyordu. Kaynaklardaki rivayetler, birinci grubu temsil edenlerin çoðunluðunun bekar yaþadýðý, zamanýn ve mekanýn ahlaki kurallarýna ve þer î kaidelere uymadýklarýný, acaip kýyafetlerle gezdiklerini ve bilhassa saçlarýný, sakallarýný, býyýk ve kaþlarýný tamamýyla kazýdýklarýný kaydediyorlar. Bu kaynaklara inanmak gerekirse, Kalenderiler in çoðunluðunun, genellikle aþaðý tabaka mensuplarý olduðunu kabul etmek gerekiyor. Bu yüzden ve ayrýca Ýslamî kurallarý pek dikkate almayan tavýrlarý yüzünden þehirlerde hiç de iyi karþýlanmýyorlar, hatta kovuluyorlardý. (SÜRECEK)

5 Temmuz 00 Cumartesi Mustafa Ýlhan Gecer yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 0 Ocak 00 tarihinde yine ayný kentte öldü. Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ýki yýl kadar Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi'nde öðrenim gördü. -0 yýllarý arasýnda Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü'nde ve Ankara Radyosu'nda çalýþtý. 0- yýllarý arasýnda Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Ýþçi Sigortalarý ile MELÂNKOLÝ O þehirde gene þarkýlar söyleniyordur Karþýlýk görmemiþ sevgiler üstüne Iþýklarý sönmüþ odamda Yarým kalmýþ þarkýmý duyuyor Beni sorarsan gene yapayalnýzým Sen sýcak döþeðinde rahat uyuyor Boþ kalan yastýðýmý baþkasý mý doldurmuþ Ellerini okþayan o yabancý kim Öyle uzak bakma yüzüme Seni artýk yolundan döndürecek deðilim Ne o gözlerin dolmuþ yoksa aðlýyor Gurbet gurbet öten tren sesi Ve son kampanayla baþlayan özlemin Unutacaksýn bu þehrin garip gecelerini Yýldýzlara uzanmayacak ellerin Yollar bana sevinç bana hüzün verecek Boynu bükük döneceðim odama Unut beni diyordun ayrýlýrken Unutmak kolay deðil ama BELKÝ Ýhtiyarlýk Sigortasý bölümlerinde görev yaptý. Mustafa Ýlhan Geçer'in ilk þiiri "Kahverengi Gözlerin" 'te Vakit gazetesinde çýktý; þiir ve yazýlarý Anadolu, Çaðrý, Çýnaraltý, Dergâh, Hisar, Ýstanbul, Millet, Milli Kültür, Sanat ve Kültür, Size, Son Havadis, Tercüman, Türk Dili, Türk Edebiyatý, Vakit, Varlýk, Yarýmay, Yedigün, Yücel gibi dergi ve gazetelerde yayýmlandý. Mustafa Ýlhan Kýrk yýlda bir olsun beni anýyor Özlediðin hayatý buldun mu bilmem Gözlerinde hâlâ hüzün var gibi Gene yüzün gülmüyor anlat nedendir Gene aþksýz gene bomboþ mu için Niye ellerin soðuk yoksa üþüyor Mutluluðun peþinde hâlâ koþuyor Kar mý yaðdý güvendiðin daðlara Seni de bir türlü umdurmadý mý kader Üzme kendini her þeye raðmen Dünya yaþanmaya deðer Bu yerler bu âlem her þeyden yoksun Sana sesleniyorum duyuyor Düþün bu þehrin garip gecelerini Düþün yalnýzlýklar içinde beni Hani bir resmim kalmýþtý sende Onu olsun yalnýz býrakma emi Bilinmez dünya hâli bu Zamanla deðiþebilir insan Belki dönersin bir akþam vakti Bulutlara o uzak diyarlardan den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. Geçer 0 yýlýnda Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çýnarlý, Gültekin Sâmanoðlu, Mustafa Necati Karaer ile birlikte "Hisarcýlar" grubunu oluþturdu. Mart 0'de yayýnlanmaya baþlayan Hisar dergisinin kurucularýndan olan Mustafa Ýlhan Geçer çeþitli aralýklarla (0-; -0) 0 yýl süreyle derginin yazý iþleri müdürlüðünü yaptý. KÜÇÜK ÝSTASYONLAR Nedense küçük istasyonlarýn hali Ýnsana hep hüzün verir Tek baþýna unutulmuþ gibi Aðaç toprak ve demir Cam arkasýnda solgun yüzlü bir kadýn Mahzun gözlerle bakar çekilir Nedense küçük istasyonlar bana Buruk yalnýzlýklarý tattýrýr Gurbeti acý acý çalar kampana Kavruk aðaç kara vagon gökte yýldýz yalnýzdýr Hüznüyle kederiyle baþbaþa yorgun Yanýnda yöresinde renkler sapsarý Terkedilmiþ hâtýralar gibidir Ara istasyonlarýn kül rengi binalarý Ara istasyonlarý kederli küskün Çevresinin kaderini yansýtýr Gecelerin ayazýnda gelip geçen trenler Ýnsanýn yüreðini biraz olsun ýsýtýr Çok zaman ölümü düþündürür Ýnsana küçük istasyonlarýn hali Garip yolcularý titrer öksürür Telgraf tellerinde kuþlar misali YEÞÝL ÇAÐ Sizin yaþýnýzda olmak ne iyi çocuklar Ne iyi Asýp düþünceyi bulutlara Özgür kelebekler gibi Sizin eliniz ne ince çocuklar Ne ince Solmasýn umutlarýnýz Deli gibi bir rüzgâr deðince Sizin umutlarýnýz ne büyük çocuklar Ne büyük Deðdikçe zamanýn eli Sizin de yaþantýlarýnýz bölük Sizin gözleriniz ýþýn ýþýn çocuklar Iþýn ýþýn Duymayýn körpe yüreklerinizde Endiþesi kýþýn Yalnýz sizin sevginiz gerçek çocuklar Yalnýz sizin Sizde mavisi sizde rüzgârý Gök ve denizin. Sýrbistan. Balkan savaþýndan topraklarýný geniþleterek çýktý. Bükreþ Anlaþmasý ile Osmanlý. Balkan savaþýnda yitirdiði Edirne ve Kýrklareli'ni geri aldý.. Rus çarýnýn tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette Aleksandr Kerenskiy baþbakan oldu.. yaþýndan küçük çocuklarýn aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlmasý yasaklandý.. Türkiye'nin ilk ampul fabrikasýnýn temeli Ýstanbul atýldý.. 0 gemili Amerika Birleþik Devletleri filosu Ýstanbul'a geldi.. Ýsmail Hami Daniþmend "0- Açýklamalý Osmanlý Tarihi Kronolojisi" adlý eserinde Atatürk'e hiç yer vermemiþti. Milli Türk Talebe Birliði protesto amacýyla kitabýn kapaðýný yaktý.. Akis dergisinin son sayýsý toplatýldý.. Kuzey Irak'tan 00 Türkmen Türkiye'ye sýðýndý.. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi genel idare kurulu Alpaslan Türkeþ'i sorguya çekti. Türkeþ'in partiyi kendi amaçlarýna alet ettiði gerekçesiyle ihracý isteniyordu.. Adapazarý'nda Richter ölçeðine göre, þiddetinde deprem oldu. Deprem tüm Marmara, Ege ve Ýç Anadolu'da da hissedildi. kiþi öldü, 00'ü aþkýn kiþi yaralandý, ev tamamen, 0 ev kýsmen yýkýldý.. Edebiyatçý Azra Erhat ve Vedat Günyol tutuklandý.. Türkiye Birleþmiþ Milletler'in Kýbrýs için yaptýðý ateþkes çaðrýsýný kabul etti. 0. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) eski baþkaný, Maden-Ýþ Genel Baþkaný Kemal Türkler öldürüldü.. Mehmet Ali Aðca Roma'da ömür boyu hapse mahkum edildi.. Anayasa Mahkemesi, sol görüþlü mahkumlarý da þartlý tahliye kapsamýna aldý, Türkiye Birleþik Komünist Partisi'ni kapattý Belçika'da mahkumlarýn her ay eþleri ya da sevgilileriyle en az saat süreyle cinsel iliþkiye girmelerine izin verildi. Bugün Doðanlar:. Avusturyalý genetik bilimci Johann Mendel. Bugün Ölenler:. Eski saðlýk bakaný, Ýstanbul valisi ve belediye baþkaný Ordinaryüs Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay. Ayný gün Gazeteci yazar Örsan Öymen.. Operet, tiyatro ve sinema sanatçýsý Toto Karaca. Sanatçý bir dönemin çarliston kraliçesi olarak ün yapmýþtý. Ayrýntý için:

6 Temmuz 00 Cumartesi Baþrolde Yeþilvadi KIRIKKALE- Kýrýkkale'de, çevre bilincinin geliþtirilmesini amaçlayan, AB Gençlik ve Eðitim Programý tarafýndan desteklenen "Baþrolde Yeþilvadi" projesi, çevreci mahalli sanatçýlar tarafýndan da destekleniyor. Keman, baðlama, darbuka, davul, zurna ve diðer enstrümanlarý kullanan "Grup " projeyi desteklemek için Kýzýlýrmak kenarýnda mini bir konser verdi. Grup Lideri Ramazan Bakýr, gelecek nesillere temiz bir çevre býrakmak için yapýlan projeyi sanatçýlar olarak desteklediklerini belirterek, "Grubumuz bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ yolundadýr. Þimdilik düðün ve niþanlarda kendimizi ispatladýk. Elimizden tutan olursa Kýrýkkale'nin adýný Türkiye'ye duyuracaðýz" dedi. "Baþrolde Yeþilvadi" Proje Koordinatörü Barýþ Gümüþbaþ, mahalli sanatçýlarýn çevreye duyarlý olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu belirterek, "Kýzýlýrmak kenarýnda zamanýn valisi, bugünkü Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Sayýn Þahabettin Harput'un baþlattýðý projeyi biz çevreye uyarladýk. AB desteðini alarak projeye baþladýk. Eylül sonuna kadar çeþitli etkinliklerle projeyi gündemde tutacaðýz" þeklinde konuþtu. Kaman cevizle anýlacak KAMAN- Kaman da ceviz yetiþtiriciliðini yaygýnlaþtýrmak ve bu üründen ekonomik anlamda gelir saðlamak için Kaman Kaymakamlýðý, Belediye, Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Kaman Ziraat Odasý ve Ceviz- Der tarafýndan ceviz bahçeleri kurma çalýþmalarý için kollar sývandý. Ýlçenin ceviz le anýlmasý için Sevgi bahçesi uygulamasý adý altýnda kampanya baþlatýldý. Kampanya ile kurum ve kuruluþlarda çalýþan memurlardan, yeni evlenen çiftlerle yeni doðan çocuklarýn nüfus kayýtlarýndan, esnaflardan ve halktan bir ceviz fidaný için milyon lira baðýþ kabul edilecek. Kurulacak fon ile ceviz bahçeleri tesis edilecek. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Kaman Kaymakamý Süleyman Erdoðan, bahçelerden elde edilecek gelirin yoksullara pay edilmek üzere Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na tahsis edileceðini belirterek, kurulacak olan ceviz bahçelerinin bakýmlarýnýn Ýlçe Tarým Müdürlüðü tarafýndan yürütüleceðini söyledi. Kaman Kaymakamý Erdoðan, bahçe çalýþmalarýna ilkbaharda baþlanacaðýný sözlerine ekledi. Köylülerin 'cep' sýkýntýsý Ýsrailli daðcý kurtarýldý NÝÐDE- Niðde'nin Çamardý Ýlçesi'ndeki Aladaðlar Emler zirvesine týrmanýrken ayaðýndaki aðrýlar nedeniyle daðda mahsur kalan Ýsrailli daðcý, jandarma ekiplerince kurtarýlmasýnýn ve yapýlan tedavisinin ardýndan ifade verdi. Edinilen bilgiye göre, Ýsrailli üniversite öðrencisi Geleli Peretz (), sabah erken saatlerde Aladaðlar'ýn bin metre yüksekliðindeki Emler zirvesine týrmandýðý sýrada, Bozkaya mevkiinde düþme sonucu ayak bileðini burktu. Daðda mahsur kalan Peretz, Ýsrail'deki yakýnlarýný ve kaldýðý otelin Kene kurbaný tabutla topraða verildi YOZGAT- Yozgat'ta, otlattýðý sýðýrlarýnýn üzerindeki keneleri çýplak elle temizlerken Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþli hastalýðýna yakalanan ve kaldýrýldýðý Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde yaþamýný yitiren yaþýndaki Sedat Avcý, topraða verildi Yozgat'ta, son ayda keneden ölenlerin sayýsý 'ya çýkmýþ oldu. Sedat Avcý'ýn cenazesi dün, oturduðu Kadýþehri Ýlçesi'nin Çamsaray Köyü'ne getirilerek, tabutla birlikte defnedildi. Avcý'nýn yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu. iþletmecisi Ýsa Akpýnar'ý arayarak yardým istedi. Bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, kýsa sürede olay yerine intikal ederek Ýsrailli öðrenciyi kurtardý. Jandarma ekipleri tarafýndan önce Çamardý Devlet Hastanesi'ne götürülen Peretz, yapýlan tedavinin ardýndan Çamardý Jandarma Komutanlýðý'na götürülerek ifadesi alýndý. Kaldýðý otele gitmek üzere jandarma komutanlýðýndan ayrýlan Geretz, otel sahibi aracýlýðý ile olayýn þokunu hala atlatamadýðýný ve bu konuda konuþmak istemediðini belirtti. Hastalýk belirtisinin görülmesinden sonra, Sedat Avcý'yý hastaneye götüren akrabasý Sebahattin Güneþ, "Gerekli önlemlerin alnmasýný istiyoruz" dedi. Avcý ile birlikte, Yozgat'ta son ayda keneden ölenlerin sayýsý 'ya çýkmýþ oldu. KIRIKKALE- Kýrýkkale'ye 0 km uzaklýkta bulunan ve bin 00 kiþinin yaþadýðý en büyük köylerden Kazmaca Köyü, iletiþim sýkýntýsý çekiyor. Köyün mevcut arazisinde GSM operatörlerinin görüþme imkaný saðlayamamasýndan dolayý köy sakinleri cep telefonlarýyla görüþme yapabilmek için en yakýn dað ve tepelerin üzerine çýkmak zorunda kalýyor. 00 hanelik köyün muhtarý Muhittin Benli Metin, Telekom sayesinde ev telefonlarýnýn düzenli hizmet verdiðini, ancak cep telefonlarýnýn çekmemesinden dolayý ciddi iletiþim sýkýntýsý içerisinde olduklarýný vurguladý. Muhtar Metin, elektrik kesilmesi durumunda ise ev telefonlarýnýn hizmet vermediðini söyledi. Ödemeler Aðustos ayýnda baþlýyor NEVÞEHÝR- Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamayla çiftçilere Aðustos 00 tarihinde 00 yýlýnýn Doðrudan Gelir Desteði nin ödeneceðini belirtti. Konuyla ilgili olarak Tarým Ýl Müdürlüðü þu açýklamalarda bulundu; Doðrudan Gelir Desteði (DGD) ödemeleri Aðustos 00 tarihi itibariyle, Ziraat Bankasý þubeleri kanalýyla çiftçilerimize ödenmeye baþlanacak. Bu kapsamda, dekar baþýna 0 YTL (DGD) ödenmesi kararlaþtýrýlýrken, Organik tarým yapanlara YTL/dekar ve toprak analizi yaptýran çiftçilere de YTL/dekar ilave ödeme yapýlacak. 00 yýlý uygulamalarý kapsamýnda. milyon çiftçimize, yaklaþýk. Milyar YTL tutarýnda DGD ödenecekken, gerekli olan ilave kaynak ise bütçenin diðer kalemlerinden karþýlanacak.

7 Temmuz 00 Cumartesi Sela IMF den kefen hükümetten IMF nin saðlýkta tasarruf talebine, milyar dolarlýk kesinti sözüyle yanýt veren hükümet, vaka baþý tek fiyat sistemini baþlatarak kaosa yol açtý. Üniversite ve devlet hastaneleri batmanýn eþiðinde. Maliye Bakanlýðý nýn Temmuz da yürürlüðe giren ve tedavi edilen her hastalýk için tek ve sýnýrlý bir fiyat ödenmesini öngören tebliði kaosa yol açtý. Kamusal saðlýk harcamalarýný kýsma hedefiyle hazýrlanan teblið tedavi için gerçek giderlerin çok altýnda ücretler ödenmesini öngörüyor. Örneðin, 0 YTL'ye çekilebilen MR için hasta baþýna 0 kuruþ, 0 YTL'lik tomografi için de 0 kuruþ ödenmesi taahhüt ediliyor. Böylece 00 hastadan ancak birine MR çektirme hakký tanýnýyor. Tebliðe göre, tedavi giderleri vaka baþý ödeme miktarýný geçerse masraflar karþýlanmayacak. Paket in karþýlamadýðý tedavi ve tetkikler yapýlmayacak ya da hastadan ek ücret yani katký payý alýnacak. Türk Tabipler Birliði nden yapýlan açýklamada, hükümetin bu uygulamayla, saðlýk hizmetini sýnýrlayan ve sürekli cepten ödemeleri zorunlu kýlan Genel Halk baþýna gelecekleri endiþe ile beklerken, hastaneler de itirazlarýný yükseltti. Hükümetin döner sermaye gelirlerini yüzde 0 azalttýðý üniversite hastaneleri, yeni tebliðle hizmet üretemeyecek noktaya geldi. Hastaneler temel tedavi gereçlerini dahi hastalardan talep edecek kadar zor bir durumda. Üniversiteler arasý Kurul dan Temmuz da yapýlan açýklamada, "uygulamalar düzeltilemezse var olan sýkýntýlar çok daha ciddi Hükümetin görmezden geldiði maðdurlar seslerini yükseltiyor. SSPE Hasta Yakýný Dernekleri, Çiçekler Solmasýn Çocuklar Ölmesin sloganýyla Temmuz da Ankara da bir miting düzenlediler. Çocuklarý, ikinci aþýnýn yapýlmamasý nedeniyle yavaþ ve sancýlý bir ölümle sonlanan SSPE hastalýðýna yakalanan aileler, olaylarýn sorumlusu Saðlýk Bakanlýðý nýn kendilerini görmezden gelmesini protesto ettiler. Hasta yakýnlarý, tedavi masraflarýnýn sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlanmasýný ve GSS ye geçildiðinde kapsam dýþýnda býrakýlmamasýný istediler. Eyleme Türkiye nin farklý bölgelerinden 00 maðdur Saðlýk Sigortasý ný fiilen yürürlüðe koyduðu belirtildi. Uygulamanýn etik ve bilimsel açýdan sorunlu olduðu ve IMF talimatýna uymak için hazýrlandýðý belirtilen açýklamada, Vaka baþý ödeme miktarýný aþan tetkikleri yapýlmayan kalp hastasý bir emeklinin ölümü ile sonuçlanabilecek bir sürecin sonunda vaka baþý ödeme nedeniyle ortaya çýkacak olan adli vaka nýn sorumluluðu bu tebliði yayýnlayanlarýn olacaktýr denildi. Dev Saðlýk-Ýþ de bir açýklama yayýnlayarak, saðlýk emekçilerinin bu enkazýn altýnda kalmamak için örgütlenme haklarýný kullanacaklarýný ve saðlýkta piyasalaþtýrma dayatmalarýna direneceklerini belirtti. Eleþtirilere kulak týkayan Saðlýk boyutlara ulaþacaktýr" denildi. Özel hastanelerse, kar edemedikleri noktada kapýlarý ücretli/paralý hastalar dýþýndakilere kapatacaklarýný açýkladýlar. Temmuz da uygulamanýn geri alýnmasý için hükümete 0 gün süre verdiklerini açýklayan Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði, aksi takdirde aradaki farký hastalardan alacaklarýný ya da hastalara bakmayacaklarýný açýkladýlar. En büyük maðduriyetin ise devlet hastanelerinde geldi. Hasta yakýnlarý hiçbir sorumluluðu üstüne almayan hükümetlerin tedavi koþullarýný dahi yerine getirmediðini belirttiler. Saðlýk Bakanlýðý na siyah çelenk býrakmak isteyen hasta yakýnlarý polisin önlerine barikat kurmasýna tepki gösterdiler. Uzun süren tartýþma sýrasýnda polislerin biraz anlayýþlý olun demesi karþýsýnda çocuðu da SSPE li bir hasta yakýný; yýllarca biz anlayýþ gösterdik kimse bize anlayýþ göstermedi, þimdi sesimizi duysunlar istiyoruz, bizim çocuklarýmýz yatakta, bakanlar tatilde bu nasýl adalet diye tepki gösterdi. Türkiye de bilinen SSPE hastasý çocuk var. (Halkýngazetesi.net) Bakaný Recep Akdað ise, uygulamayla saðlýk harcamalarýnda artýþa yol açan suistimalleri önlemeyi hedeflediklerini söylüyor. Oysa son üç yýlda kamu saðlýk harcamalarýnýn milyar dolardan milyar dolara yükselmesi, bizzat hükümetin Saðlýkta Dönüþüm Programý sonucu olarak ortaya çýktý. SSK, Emekli Sandýðý ve Bað- Kur mensuplarýnýn özel hastanelere sevki ve kamu hastaneleri yerine özel hastanelerin teþviki kamudan özele kaynak aktarýmýný devasa boyutlara taþýdý. Bakanlýðýn güya þikayet ettiði gereksiz tetkik ve tedavilerdeki artýþ da, bakanlýðýn performansa dayalý ücret uygulamasýný baþlatmasýyla açýða çýktý. Ticarileþtirilen saðlýk kurumlarýnýn kaynak için döner sermaye gelirlerine muhtaç býrakýlmasý ve SSK ilaç fabrikalarýnýn kapatýlarak ilaç piyasasýnýn uluslararasý tekellere terk edilmesi de harcamalardaki artýþýn temel nedenleri arasýnda yer alýyor. Ne var ki hükümet faturayý halka kesti ve artýk tedavi masraflarýnýn çok küçük bir bölümünü karþýlayacaðýný açýkladý. (Halkýnsesigazetesi.net) Tüm hastaneler iflasýn eþiðinde yaþanacaðý tahmin ediliyor. Özel hastanelerin paralý hastalar dýþýndakileri geri çevirmesi halinde devlet hastanelerinde büyük bir yýðýlma yaþanacak. Mevcut ödeme sistemiyle hastalara gerekli tedavi ve tetkik uygulayamayacak olan devlet hastanelerinde saðlýk skandal ve rezaletleri rutinleþecek. Pek çok hastane kapýsýna kilit vurmak zorunda kalacak.(halkýnsesigazetesi.net) Kýzamýk aþýsýnýn yanlýþ uygulanmasý yüzlerce kiþinin SSPE ye yakalanmasýna yol açtý. FT: Türkiye ekonomik gerileme tehdidinde Alman "Financial Times Deutschland" gazetesi, liranýn deðer kaybetmesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik gerileme tehdidi altýna girdiðini öne sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn faizleri yükseltmesiyle ekonomik gerileme tehlikesinin doðduðu görüþüne yer verilen haberde, "JP Morgan" adlý yatýrým bankasý uzmaný Yarkýn Cebeci'nin, böyle bir tehlikenin ortaya çýktýðýný savunarak, "Yýlýn gelecek aylýk döneminde gayri safi milli hasýla düþer" þeklinde görüþ belirttiði ifade edildi. Türkiye'nin, dünya finans pazarlarýndaki deðiþikliði Ödeme kartý sayýsýndaki artýþ açýsýndan Avrupa'nýn en hýzlý büyüyen pazarlarýndan biri olan Türkiye'de, Visa markalý kart sayýsýnýn 0 milyonun üzerine çýktýðý bildirildi. Visa'dan yapýlan açýklamada, Mart 00 itibariyle pazardaki yýllýk büyümenin yüzde 'sinin Visa tarafýndan gerçekleþtirildiði belirtilerek, Visa markalý kartlarýn milyonunun banka kartlarý, milyon 0 bininin ise kredi kartlarýndan oluþtuðu aktarýldý. Visa Türkiye Genel Müdürü Berna Ülman, Visa kartý sayýsýnda 0 milyon sýnýrýnýn aþýlmasýnýn önemini vurguladý yoðun þekilde hissedeceðine dair ciddi iþareder olduðu belirtilen haberde, yabancý yatýrýmcýlarýn Haziran ayý baþýnda bir çok kalkýnmakta olan ülkeden yoðun þekilde sermaye çeldikleri, bunun üzerine Liranýn avro karþýsýnda yüzde oranýnda deðer kaybettiði kaydedildi. Habere göre Cebeci, yaþanan ekonomik gerilemeden özellikle inþaat sektörünün olumsuz yönde etkileneceðini, 00 yýlýnda yüzde 0, oranýnda artan yatýrýmlarýn 00 yýlýnda durma noktasýna geleceðini ileri sürdü. (Birgün) Visa kartý sayýsý 0 milyonu aþtý ve Visa'nýn dinamizmiyle sektöre öncülük ettiðini belirtti. 00'de her 0 liralýk tüketimin, lirasýnýn Visa kredi kartlarýyla yapýldýðýný aktaran Ülman, bu oranýn 00'nýn ilk çeyreðinde 0 lirada, liraya yükseldiðini dile getirdi. Ülman, þunlar kaydetti: "Visa Avrupa olarak Türkiye pazarýna daima inandýk. Üye bankalarla kurduðumuz yaratýcý iþbirliklerimizi uzun vadeli yatýrýmlarýmýzla destekleyerek ödeme kartlarý pazarýndaki büyümeye öncülük ediyoruz. Türkiye'de visa kartý sayýsýndaki artýþ ve kartla yapýlan harcamalarýn toplam tüketim harcamalarý içindeki payýnýn hýzla artmasý, inancýmýzýn ve hedeflerimizin ne kadar gerçekçi olduðunu gösteriyor. 00'de tüketici harcamalarý içinde yüzde olan payýmýzý beþ yýlda iki katýna çýkarma hedefimize çok önceden ulaþmýþ olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. (Birgün)

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Cevizaltý Yüzme Havuzu Kompleksi HACIBEKTAÞ- Cevizaltý yüzme havuzu kompleksi Hacýbektaþ'a yeni bir soluk getirmekte kararlý. Cevizaltý Tesisi Yabanlý Çiftliði nde bulunuyor. Tesis Doðan Yýlmaz Hacýbektaþ merkeze araba ile - dakika uzaklýkta. Hacýbektaþ Sanayi Sitesi'ni geçer geçmez çevrenin doðal güzelliði, hemen gözümüze çarpýyor. Bozkýrýn içinde ayrý bir dünyanýn varlýðý, cevizlerin, söðütlerin, kavaklarýn, meyve aðaçlarýnýn yansýyan yeþilliði bozkýrýn sarýsýnda kendini belli ediyor. Tesise yaklaþtýðýmýzda bizi heyecanlandýran bir görüntü senfonisi tüm varlýðý ve gücü ile insanoðlunun doðasýna uygun olarak derin bir iz býrakýyor. Çölün ortasýnda bir vahayý andýran bir tablo ile karþýlaþmak insaný hayrete düþürüyor. Görmeme raðmen bozkýrýn ortasýnda mavi yeþil renkli su dolu yüzme havuzu bana bir hayalmiþ gibi geliyor. Bu hayali suya susamýþ topraklarýn ortasýnda gerçekleþtirip, mavi ile yeþilin dansýný seyretmek sizin elinizde. Üstelik ulaþýmý da çok kolay. Havuz Hacýbektaþ'ýn gözde mekanlarýndan biri olmayý þimdiden ispatladý. Tarihi ceviz aðacý ile bu çekiciliðini ve estetiðini daha güçlü kýlýyor. Cevizaltý yüzme havuzu yenilikçi çizgisini sürdüreceðini bizlere hissettiriyor. Dört mevsim hizmet verecek olan tesis, soðuk Hacýbektaþ günlerinde müþterilerine samimi ve sýcak tatil keyfini yaþatacak. Komplekste dikkatleri üzerine çeken bir durumda fiyatlarýn çok uygun olmasý. Müþterilerine uygun ve temiz bir eðlence ve tatil imkaný saðlamasýda, iþletmecilik anlayýþýnýn doðru ve kararlý bir tercihin misafirlerine sunumu olmasý yönünden çok önemli bir boyutu da yansýtýyor. Tarihi ceviz aðacýnýn altýnda sýcak yaz günlerinde soluk alabileceðimiz bir tesis yaratan Taki Çelik Havuz hakkýnda projelerini anlattý: '' Geçen yaz Yabanlý'ya geldiðimde, sýcak bir günde cevizin altýnda otururken 'keþke burada bir havuz olsa!' diye düþündüm. Birkaç dakika içinde hemen ceviz aðacýnýn yanýna bir havuz yapmaya kara verdim. Proje A'dan Z'ye bana ait. Kýsa süre sonra çalýþmalara baþladým. Ýnsanlarýn bozkýrýn ortasýn nefes alabilecekleri, serinleyebilecekleri, eðlenebilecekleri ve gerektiðinde dinlenebilecekleri bir mekaný hayata geçirmeye çalýþtým. Burada ilk amacým tesisin kendi yaðýyla kavrulmasýný saðlamak. Bu tesisin hizmete devam etmesi beni yeterince mutlu kýlar. Bu niyetimin gerçek olduðunu zaten havuza giriþ fiyatýnýn uygunluðu; yemeklerin, içecek fiyatlarýnýn ucuzluðu gösteriyor.'' Restaurant: Tesiste ilk bakýþta gözüme çarpan þýk bir restoran (Restaurant)dý. Restoranda havuzbaþýnda misafirlerin yemek keyfini çýkartabilmeleri için bütün incelikler düþünülmüþ. Masalarýn örtüsünden serviste kullanýlan çatal býçaða kadar her þey tesisle uyumlu. Zengin bir mönüsü var. Yemeklerin hazýrlanýþý ve servisi ile ilgili bilgi veren Taki Çelik; ''ilkönce hijyene dikkat ediyoruz. Aldýðýmýz malzemelerin günlük ve taze olmasýna dikkat ediyoruz. Çünkü insan saðlýðý bizim için önemli bir husus. Baþka yere gittiðimde ben de ilkönce temizliðe dikkat ederim. Ýkinci olarak misafirlerimize lezzetli ve nefis yemek seçenekleri sunuyoruz.'' Bar: Misafirlerin havuzdan çýktýktan sonra ya da istedikleri her an soðuk, sýcak içecek servisinin yapýldýðý bir yer. Ayrýca havuzun kenarýndaki þezlonglarda müþterilerin istedikleri içecekleri yudumlayabilme olanaklarý bulunuyor. Ýsteyenler içkilerini yudumlarken mavinin, yeþilin yansýmalarý altýnda hoþ vakit geçirebilirler. Dinlenme Odalarý: Tesiste kasaba dýþýndan gelen müþterilere dinlenebilecekleri, þekerleme yapabilecekleri odalar bulunuyor. Odalarda insanlarýn ihtiyaç duyduðu yataðýn yanýnda masa, sandalye gibi ayrýntýlar da düþülmüþ. Yüzme Havuzu: Havuz x m. boyutunda. Derinlik giriþten itibaren artýyor. Ýlk giriþ,0 m. Tatlý bir kavisle havuzun tabaný,0 m.ye kadar derinleþiyor. Ayrýca havuzun her iki tarafýnda giriþ için merdivenler konulmuþ. Su temiz ve bakýmlý. Günlük olarak havuz temizlenip ilaçlanýyor. Ayrýca havuza çeþit koruyucu günlük olarak katýlýyor. Havuza girenlerin mantar hastalýðýna yakalanmamalarý için ilaç kullanýlýyor. Suyu pompa durmadan devir ettirerek arýtýyor. Bu güzel tesisi kuran Taki Çelik'e son olarak tesise gelecek misafirlere bir mesajýnýz var mý, dediðimde, '' buraya gönül rahatlýðýyla insanlarýmýz gelebilirler. Bu tesis ve sizin için her þeyi düþündük. Bölgemiz ve kasabamýz için dilerim hayýrlý olur.''

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı