Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi"

Transkript

1 Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri bu rakamýn iki buçuk katý.türkiye de dört kiþilik Selaattin Özel le röportaj "Bir Alevinin gündelik yaþamdaki sorunu, okula adýmýný attýðý anda baþlar. Alevi anne-babadan doðan çocuk, Tanrý'yý yeryüzüne indiren ebeveynlerinden aldýðý kültürü, zorunlu din derslerinde terk etmeye zorlanýr. Din derslerinde ona, Sünnilikte mutlaklaþtýrýlan bir Tanrý anlatýlýr. Bilmediði ve anlamadýðý bir dilde dua etmeye itilir. Yahoo ve MSN messenger birleþiyor Microsoft ve Yahoo, anýnda mesaj servislerini karþýlýklý uyumlu hale getirmek için denemeler yapýyor. Ýnternetin en çok kullanýlan anýnda mesaj servislerinden MSN Messenger ve Yahoo IM kullanýcýlarý artýk birbirlerine mesaj gönderebilecek. Tüm hastaneler iflasýn eþiðinde Halk baþýna gelecekleri endiþe ile beklerken, hastaneler de itirazlarýný yükseltti. Hükümetin döner sermaye gelirlerini yüzde 0 azalttýðý üniversite hastaneleri, yeni tebliðle hizmet üretemeyecek noktaya geldi. Hastaneler temel tedavi gereçlerini dahi hastalardan talep edecek kadar zor bir durumda. bir ailenin temel gýda harcamalarýnýn yaný sýra kira, ulaþým, yakacak, elektrik, su, haberleþme, giyim, eðitim, saðlýk, iletiþim, kültür gibi temel ihtiyaçlar için yapmasý gereken toplam harcama tutarý.0 YTL. Baþrolde Yeþilvadi Kýrýkkale'de, çevre bilincinin geliþtirilmesini amaçlayan, AB Gençlik ve Eðitim Programý tarafýndan desteklenen "Baþrolde Yeþilvadi" projesi, çevreci mahalli sanatçýlar tarafýndan da destekleniyor. Kaman cevizle anýlacak Kaman da ceviz yetiþtiriciliðini yaygýnlaþtýrmak ve bu üründen ekonomik anlamda gelir saðlamak için Kaman Kaymakamlýðý, belediye, Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Kaman Ziraat Odasý ve Ceviz-Der tarafýndan ceviz bahçeleri kurma çalýþmalarý için kollar sývandý. Ödemeler Aðustos ayýnda baþlýyor Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamayla çiftçilere Aðustos 00 tarihinde 00 yýlýnýn Doðrudan Gelir Desteði nin ödeneceðini belirtti. Konuyla ilgili olarak Tarým Ýl BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin Henüz dinlerinden ve atalarýna ait gelenek ve göreneklerinden çok þeyler taþýyan Oðuzlar, Karluklar, Halaçlar, Kanklýlar, Kýpçaklar ve Uygurlar, bütün geleneksel örf ve adetleriyle bilhassa Anadolu nun orta kýsýmlarýna Keman, baðlama, darbuka, davul, zurna ve diðer enstrümanlarý kullanan "Grup " projeyi desteklemek için Kýzýlýrmak kenarýnda mini bir konser verdi. Müdürlüðü þu açýklamalarda bulundu; Doðrudan Gelir Desteði (DGD) ödemeleri Aðustos 00 tarihi itibariyle, Ziraat Bankasý þubeleri kanalýyla çiftçilerimize ödenmeye baþlanacak. yayýldýlar. Buralarda Türkmenler, Artuklu, Dâniþmendli, Ýnallý (Enelli) gibi, kendilerini yöneten ailenin veya þeflerin adýný taþýyan yeni yeni oymaklar meydana getirdiler. Sahte savaþçýlar ile gerçek barýþçýlar Nazým Alpman Anadolu bölgemiz yeniden kanlý bir dönemin eþiðine geldi. ABD'nin Irak'ý iþgal planlarý yaptýðý günlerde yazýlan "senaryolar" yürürlüðe girmiþ gibi görünüyor. Kýsa hatýrlatma yapalým: Ýþgal Irak'la sýnýrlý kalmayacak. Ateþ çevre ülkelere de sýçratýlacak. Ýsrail'in devreye girmesiyle Ortadoðu'daki ateþin çapý büyütülecek! Yüksek ateþ gücü ile hiçbir devlet kalýcý huzura eriþemiyor. Sela IMF den kefen hükümetten IMF nin saðlýkta tasarruf talebine, milyar dolarlýk kesinti sözüyle yanýt veren hükümet, vaka baþý tek fiyat sistemini baþlatarak kaosa yol açtý. Üniversite ve devlet hastaneleri batmanýn eþiðinde. Maliye Bakanlýðý nýn Temmuz da yürürlüðe giren ve tedavi edilen her hastalýk için tek ve sýnýrlý bir fiyat ödenmesini öngören tebliði kaosa yol açtý. Abonelerimize! Sulucakarahöyük ün gelir kaynaklarýnýn baþýnda abone bedelleri gelmektedir. Gazetemiz sizin katkýlarýnýzla çýkýyor. Lütfen abone tutarýný geciktirmeden göndermeye çalýþýn. Posta çeki: Hacýbektaþlýlar A.Þ. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0

2 Temmuz 00 Cumartesi Nazým Alpman Sahte savaþçýlar ile gerçek barýþçýlar Anadolu bölgemiz yeniden kanlý bir dönemin eþiðine geldi. ABD'nin Irak'ý iþgal planlarý yaptýðý günlerde yazýlan "senaryolar" yürürlüðe girmiþ gibi görünüyor. Kýsa hatýrlatma yapalým: Ýþgal Irak'la sýnýrlý kalmayacak. Ateþ çevre ülkelere de sýçratýlacak. Ýsrail'in devreye girmesiyle Ortadoðu'daki ateþin çapý büyütülecek! Yüksek ateþ gücü ile hiçbir devlet kalýcý huzura eriþemiyor. Ýþte ABD, iþte Ýsrail, iþte Irak, iþte Türkiye! Bütün savaþlarýn sonu "barýþ" duraðýna ulaþmak zorunda Mutlaka bu duraða ulaþýlacaksa, o zaman "bu þiddet niye" diye sorulmaz mý? Savaþýn yýkýcýlýðýný yaþamadan barýþ içinde bir arada yaþamanýn yollarýný denemek varken, silahlara sarýlarak "hak aramak" veya "adaleti saðlamak" insanlýk tarihine sadece kara sayfalar ekliyor. Herkesin farklý fikri var. Kimi savaþalým, ezelim, geçelim kanlý bulvarlarýný tavsiye ediyor. Kimi oturup konuþalým, zaman uzasa bile ucunda ölüm yok. Yöntemler farklý. Mehmet Tarhan askere gitmeyi reddettiði için ýý ay hapis yattý. Tarhan, "savaþmak istemiyorum" diyor. Onun pozisyonunda olanlara "vicdani redci" deniliyor. Geçen yýl Ýsrail'de bir grup F- ve helikopter pilotu "Filistinli sivilleri bombalamak istemiyoruz" dedikleri için askeri mahkemede yargýlandýlar. Doðal olarak Ýsrail'de savaþ yandaþlarý tarafýndan "vatan haini" olarak suçlandýlar. Türkiye'de de "savaþýn yararlarýna" inanan çok geniþ bir siyasi yelpaze var. Bayraklý tabutlarý gördükçe bu cenahýn þevki artýyor:» Daha sert vuralým! Ezelim! Geçelim! Savaþ yanlýlarýn en alt noktasýnda yer alan, "asker uðurlama-þehit karþýlama" ekipleri en fazla "vatansever" özelliklerine vurgu yaparlar. Ne yapýyorlarsa vatanseverliklerinden yapýyorlar! Öyle diyorlar. Gençleri savaþ çýðlýk-larýyla askere yollayan bu ekibin simge isimleri, nedense askere gitmemek için yapmadýklarý sahtekârlýk kalmýyor. Geride kalan dönemlere iliþkin pek çok örnek var. Þimdi bunlara yenisi eklendi. Öztürkler. com internet sitesinin sahibi, samimi milliyetçi, büyük ülkücü, deðerli vatansever Sedat Pe-ker'in yakýn çalýþma arkadaþlarýndan Boðaç Kaan Murathan ile Olgun Aydýn askere gitmemek için Üsküdar Anadolu Kulübü'nden lisans çýkartarak futbolculara tanýnan tecil haklarýndan yararlanmýþlar. Yaþlarý 0'a dayandýðý halde eðitim alayýnýn nizamiye kapýsýnýn önünden bile geçmemiþler. Þimdi bunlara sorulsa:» Niye askere gitmekten kaçýyorsunuz?» Efendim biz çok fazla vatanseveriz de ondan!.. Vicdani redci Mehmet Tarhan ise "delikanlý gibi" çýkýyor, dobra dobra açýklýyor:» Ben askerliðe karþýyým, o yüzden gitmiyorum! Devlet her iki uçtakilere de inanýyor. Biri doðru söylediði için hapse giriyor, diðerleri yalan söyledikleri için hayatlarýný yaþýyorlar. Selaattin Özel "Bir Alevinin gündelik yaþamdaki sorunu, okula adýmýný attýðý anda baþlar. Alevi anne-babadan doðan çocuk, Tanrý'yý yeryüzüne indiren ebeveynlerinden aldýðý kültürü, zorunlu din derslerinde terk etmeye zorlanýr. Din derslerinde ona, Sünnilikte mutlaklaþtýrýlan bir Tanrý anlatýlýr. Bilmediði ve anlamadýðý bir dilde dua etmeye itilir. Camide, namaz kýlmak, ibadet yapmak zorunda olduðu inancý verilir. Anne-babasý, o caminin kapýsýndan girmemiþtir bile. Sadece iman etmesi istenir ve Alevilikte var olan sorgulayýcý, tartýþmacý aklý bitirilmeye çalýþýlýr. Bir Sünni gibi düþünmeye zorlanan çocukla, ailesi arasýna düþmanlýk tohumlarý ekilir. Çocuk eðer, asimile politikasýna direnirse ya da ailesi karþý çýkarsa bu kez öðretmenleri ve arkadaþlarýyla çatýþýr." Söyleþi Söyleþi : DEMET BÝLGE ERGÜN- ÝSMAÝL SAYMAZ Radikal Gazetesinde kýsa yayýnlanan söyleþinin tamamýdýr. Toplumsal dayanýþmayý öneren ve bunu 'kýrda' yaþama geçiren Alevilik, kentsel yaþamda nasýl bir dönüþüm ve geliþim kaydetti? Alevilerin, þehirleþmeyle birlikte yaþadýklarý dönüþüm, bu dönüþümün nasýl bir nitelik gösterdiði bugün üzerinde en fazla tartýþýlan konularýn baþýnda geliyor. Bazý araþtýrmacý ve düþünürler, Aleviliðin göçebe topluluklarýn inancý ve kültürü olduðunu belirtiyor ve gelinen noktada Alevilik þehirde geçerliliðini kaybetmiþtir sonucunu çýkarýyor. Geçmiþte bu inancý yaþatan ve yaþayanlarýn büyük çoðunluðunun kýrsal kesimde yaþadýðý doðrudur. Ama Aleviliði ve onun önerdiði toplumsal dayanýþmaya tamamýyla kýrda yaþamanýn getirdiði zorunlu durum diye bakmak ve yorum getirmek Aleviliðe haksýzlýktýr. Bu önermeyi kabul edersek Alevilik þehirde dayanýþmacý deðildir dememiz lazým ki, Tanrý yla insanýn varlýðý üzerinden iliþki kuran, tanrýyý insanda arayan bir inancýn mensuplarý olarak bunu reddederiz. Alevilik þehirde veya kýrda olsun, her durumda dayanýþmayý emreder. Sorun Alevilik teki özün þekli ifadesindedir. Tarihsel ve sosyolojik açýdan geçmiþte Aleviler arasýnda dayanýþmayý saðlayan musahiplik kurumunun kentte zafiyete uðradýðý bir gerçekliktir. Aleviler þu an kentsel yaþam içinde kimliklerini, geleneklerini koruyabiliyorlar mý? Aleviler, kentlerde geleneklerini korumak ve yaþatmak anlamýnda elbette ki güçlük içerisindeler. Alevilerin karþýlaþtýðý zorluklarýn iki nedeni var. Birincisi ve bizce belirleyici olaný devletin Alevi kimliðine yönelik sürekli ve aðýr baskýsý, Alevilere uyguladýðý asimile amaçlý politikalarýdýr. Örneðin, Alevilerin Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel : ibadet yeri olan cemevleri halen yasal statüye kavuþmamýþtýr ve ýsrarla reddedilmektedir. Dolayýsýyla kýrsal kesimde herhangi bir mekanda rahatlýkla yapýlabilen cem törenleri, büyük þehirlerin karmaþýk yapýsý içerisinde uygulanamaz hale gelmektedir. Dolayýsýyla þehirde cemevlerine ihtiyaç duyulmaktadýr ki, bu konuda ciddi bir toplumsal tazyik söz konusudur. Aleviliðin sürdürülmesinde cemevleri kilit bir iþleve sahip olduðundan, cemevlerinin ibadet yeri olarak tanýnmasý için Alevi örgütleri vazgeçmeyecekleri bir ýsrarcýlýk içindedirler ve bu ýsrarcýlýðý sürecektir. Zorunlu din dersleri, Alevi köyleri ve mahallerine zorla cami inþa ettirilmesi de asimilasyonu hýzlandýrmakta dolayýsýyla Alevi geleneklerini eritmektedir. Aleviliðin yaþatýlmasýnda karþýlaþtýðýmýz ikinci sorun ise büyük kentlere göçle birlikte ortaya çýkan kopukluktur. Özellikle 0 lý yýllarda yaþadýðýmýz çözülme nedeniyle toplumsal yapýda deðiþmeler görülmüþ, dedeler dýþlanmýþ, genç inanç önderleri yetiþmemiþtir. Asýrlardan beri saðlam bir þekilde korunan zincirin kimi halkalarý kopunca da bir kaos çýkmýþtýr. Ancak kýrsal kesimde gelenekler büyük ölçüde devam etmektedir. Bu süreçte törpülenen, unutulan, artýk uygulanmayan, toplumsal geçerliliði kalmayan ritüeller ve inançlar var mý? Geçmiþte var olup, þu an uygulanmayan tören ve gelenekler nelerdir? Günümüzde soydan gelen Alevilik anlayýþý büyük ölçüde yýkýldý ve zaten Aleviliðin özü de bu kýrýlmayý çok yadsýmamaktadýr. Artýk Alevi olmak için Alevi anne babadan doðmak gerekmiyor. Bizce de bu çaðdaþ bir yaklaþýmdýr ve olmasý gerekendir. Dedelik kurumu da deðiþime uðramýþtýr. Dedeler, geçmiþte inancýn gereklerinin yerine getirilmesinde aktifti, ayný zamanda adaleti ve toplumsal barýþý saðlýyordu. Ancak günümüzde dedeler topluluk adaleti ve barýþýnýn önder uygulayýcýlarý olma rolünü yitirdiler. Artýk adaleti daðýtmaya, barýþý saðlamaya aday baþka kurum ve kiþiler var. Yol kardeþliði anlamýna gelen ayný zamanda Aleviler arasýndaki dayanýþmayý saðlayan musahiplik kurumunda çözülme var. Bugün musahiplik sadece sembolik olarak uygulanmakta, gençler arasýnda raðbet görmemektedir. Yine geçmiþte bir yargý kurumu gibi çalýþan görgü cemleri de yapýlamamaktadýr. Çaðdaþ yargý organlarýnýn bulunduðu ve kaçýnýlmaz olarak devletle iliþkinin kurulduðu bir ortamda, yargýlama mahkemelerde yapýlmakta dolayýsýyla kentte dedenin adaletinin geçerliliði kalmamaktadýr. Görgü cemi geleneksel Aleviliði yaþayan bazý ailelerde devam etmektedir. Babalýk/dedelik diye adlandýrýlan dinsel ve toplumsal müessese, toplumsal iliþkileri ve hukuku düzenleyici iþlevini sürdürüyor mu? Dedelik/ babalýk kurumunun toplumsal iliþkileri ve hukuku düzenleme, yönlendirme, uygulama misyonu tamamen yok olmuþtur. Dedeler- babalar, artýk sadece cenaze kaldýran, çok istisnai olarak dini nikah kýyan, sembolik olarak yürütülen cemleri uygulayan kiþi konumundadýr. Bu anlamda dede/babalarýn yaþam alaný çok daralmýþtýr. Yine 'bir aradalýðý' saðlayan 'musahip/bacý' müessesesi de eski önemini ve iþlevini sürdürüyor mu? Geleneksel yapýnýn korunduðu yörelerde sembolik düzeyde sürüyor. Musahiplik kurumunun, toplumsal düzeyde çok anlamlý ve iþlevli bir karþýlýðý ne yazýk ki kalmamýþtýr. Köyden kente geçiþ, Alevilerde 'inançtan kültüre' geçiþ diye okunabilir mi? Bu soruya kesin olarak bir cevap vermek zor. Ýnanç olarak filizlendiðine ya da sadece kültürel bir kimlik olarak geliþtiðine dair ipuçlarý da var. Örneðin bazý cemevlerimizde Alevilik salt bir inanç olarak algýlanýyor ve inanç vurgusu öne çýkarýlýyor. Yani kýrsal kesimde daha çok sosyal ve hukuksal düzenleyiciliðini gördüðümüz Alevilik, þimdi inanç yanýyla geliþiyor. (SÜRECEK) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 Temmuz 00 Cumartesi HABER Nema ödemeleri bitti maðduriyetse devam ediyor Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilçiliði Temsilciler Kurulu Baþkaný Ali Kaim Tasarruf Teþvik Fonu nema uyðulamasýna baðlý olarak bir çok çalýþanýn maðdur olduðunu belirtti. Kaim gazetemize yapmýþ olduðu yazýlý açýklamada þu görüþlere yer HACIBEKTAÞ- Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði Temsilçiler Kurulu Baþkaný Ali Kaim Tasarruf Teþvik Fonu nema uyðulamasýna baðlý olarak bir çok çalýþanýn maðdur olduðunu belirtti. Kaim gazetemize yapmýþ olduðu yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verdi: milyonlarca çalýþanýn hayatýna yýlý Nisan ayýnda "zorla" giren Tasarruf Teþvik Fonu nema uygulamasý 0. taksitlerin ödenmesi ile son bulurken, bir çok çalýþanýn maðduriyeti hala devam ediyor. Zorunlu Tasarruf Teþvik Fonu'nun tasfiye iþlemi hak sahiplerine - 0 Haziran 00 tarihleri arasýnda yapýlan 0.taksit ödemesiyle son bulurken, ücretinden yýllarca kesilen "zorunlu" tasarrufundan tek kuruþ alamamýþ hak sahipleri, henüz hesap numaralarýna dahi ulaþamamýþ çalýþanlar var. AKP Hükümeti ise seçim meydanlarýnda nemalarý ödeyen hükümet olarak kendini lanse etmeye devam ediyor. Ulaþýlamayan hesaplardaki ana para ve nemalarýn, hak sahiplerine ödenmeyen tutarlarýn ne olacaðý ise merak konusu. Devlet vatandaþýndan yýllarca (onlarýn adýna tasarruf yapmak adýna) zorla kestiði bu paralarý sahiplerine ödemediðinde ortaya çýkan durumu verdi: milyonlarca çalýþanýn hayatýna yýlý Nisan ayýnda "zorla" giren Tasarruf Teþvik Fonu nema uygulamasý 0. taksitlerin ödenmesi ile son bulurken, bir çok çalýþanýn maðduriyeti hala devam ediyor. þimdi nasýl isimlendireceðiz? diye soran Kaim, bu fonda kalan paralarýn hak sahiplerinin daha kaç yýl süreyle hak arayabileceklerinin de en sýk sorulan sorular arasýnda yer aldýðýný belirtti. "Yoksa hak arayamayacaklar da Ziraat Bankasý'ndaki paralarý devlete mi intikal edecek!?" diyen Kaim, þöyle devam etti: "Bu sorularýmýza dileriz önümüzdeki günlerde yanýt bulabiliriz. Ümidimiz bu fondan kimsenin tek kuruþ alacaðýnýn kalmamasýdýr. Zaten devlet ciddiyetine yakýþanda vatandaþýn bir kamu bankasýnda duran tasarrufunu kendisine iade etmesidir." Yahoo ve MSN messenger birleþiyor (Sesonline)- Microsoft ve Yahoo, anýnda mesaj servislerini karþýlýklý uyumlu hale getirmek için denemeler yapýyor. Ýnternetin en çok kullanýlan anýnda mesaj servislerinden MSN Messenger ve Yahoo IM kullanýcýlarý artýk birbirlerine mesaj gönderebilecek. Ýki firmanýn ortak kullanýcý kitlesi dünya çapýnda 0 milyonu aþacak. Deneme yazýlýmý ilk etapta kýsa mesajlarýn, uzun vadede ise diðer tüm dosyalarýn deðiþ tokuþuna olanak saðlayacak. Denemeler halen Türkiye nin de aralarýnda bulunduðu 0 den fazla ülkede yapýlýyor. Microsoft, Yahoo ve ABD de hizmet veren AOL internetin en büyük anýnda mesaj servisleri. Bu servislerin hiçbiri birbirleriyle uyumlu deðil; dolayýsýyla kullanýcýlar birbirleriyle mesajlaþmakta güçlük çekiyordu. Diðer servislerle mesajlaþma olanaðý sadece Microsoft MSN in þirketlere yönelik ücretli programýnda bulunuyor. Microsoft ve Yahoo nun servislerini uyumlu hale getirmesinin altýnda, pazar lideri AOL in tahtýný sarsmak kadar bu alanda yükselen Google ýn da önünü kesme niyeti yatýyor. (Haber.com) Öðretmene tatil yok HACIBEKTAÞ- Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri bu rakamýn iki buçuk katý. Türkiye de dört kiþilik bir ailenin temel gýda harcamalarýnýn yaný sýra kira, ulaþým, yakacak, elektrik, su, haberleþme, giyim, eðitim, saðlýk, HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn Temmuz 00 günü gerçekleþtirdiði temiz toplum mitingine iliþkin belediye resmi web sitesinde þu açýklamalara yer verildi: Temiz Toplum ve Geliþen Hacýbektaþ Ýçin El Ele, Söyle Dostunu Söyleyeyim Senin Güzelliðini mitingi, Temmuz 00 günü yaklaþýk 00 kiþinin katýlýmý ile Belediye Cumhuriyet Meydaný nda yapýldý. Düzenleme Kurulu, Hayokder (Hacýbektaþ ve Yüksek Öðretim Kurumlarýna Yardým Derneði), Haksoyder (Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve HACIBEKTAÞ- Edindiðimiz bilgilere göre; halký saðlýk harcamalarýnda tasarrufa zorlayarak 0 YTL lik MR için 0 kuruþ veren hükümet milletvekillerinin saðlýk harcamasý olanaklarýný daha da geniþletti.meclis in son gününde yapýlan düzenlemelere göre; öðrenim þartý aranmaksýzýn, yaþýný dolduruncaya kadar sosyal güvenlik kurumlarýyla iliþiði bulunmayan, evli iletiþim, kültür gibi temel ihtiyaçlar için yapmasý gereken toplam harcama tutarý.0 YTL. Yoksulluk Sýnýrý olarak tanýmlanan bu tutar, insan onurunun gerektirdiði yaþama düzeyini karþýlayacak asgari tutar olarak kabul ediliyor. Aylýk maaþlarý yoksulluk sýnýrýnýn üstünde yaþamayý saðlayamayan öðretmenler için tatile çýkmak lüks oluyor. Temiz toplum mitingi! Dayanýþma Derneði), Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý olarak belirtiliyor. Belediye sitesinden yapýlan açýklamada mitinge 00 kiþinin katýldýðýnýn açýklandý. Ayný sitede daha önce Sivas Katliamýný anma proðramýna katýlým sayýsý olarak 000 kiþi belirtilmiþti. Mitinge katýlanlarýn sayýsýnýn yaklaþýk olarak on kat olarak belirtilmesi dikkat çekti. Katýlamcý sayýsýnýn abartýlmasýný merak eden vatandaþlarýn kimlere ve nerelere ne mesaj verilmek isteniyor? þeklinde tepkilerini dile getirdikleri görüldü. Ele verir talkýmý kendi yutar salkýmý olmayan kýz ve erkek çocuklarý saðlýk hizmetlerinden yararlanacak. Profesör ve doçentlerin öðretim üyesi fark bedelini Meclis ödeyecek. Saðlýk Bakanlýðý nca ithaline izin verilen ilaç olarak kullanýlabileceði belirtilenler yurtdýþýndan saðlanabilecek. Ýþitme cihazý almak için uzman doktor reçetesi yeterli olacak. Cihazýn kalýbý ve pilini Meclis ödeyecek. Tanesi 00 dolar olan iki implant diþ yaptýrma hakký altýya çýkarýldý.

4 Temmuz 00 Cumartesi Henüz dinlerinden ve atalarýna ait gelenek ve göreneklerinden çok þeyler taþýyan Oðuzlar, Karluklar, Halaçlar, Kanklýlar, Kýpçaklar ve Uygurlar, bütün geleneksel örf ve adetleriyle bilhassa Anadolu nun orta kýsýmlarýna yayýldýlar. Buralarda Türkmenler, Artuklu, Dâniþmendli, Ýnallý (Enelli) gibi, kendilerini yöneten ailenin veya þeflerin adýný taþýyan yeni yeni oymaklar meydana getirdiler. Anadolu dan baþka, Irak, el-cezîre ve Suriye ye de geniþ ölçüde Türkmenler yerleþti. Buradaki Türkmenler özellikle Musul ve Halep havalisinde yaþýyorlardý. Bu Türkmenler yazýn Anadolu yaylalarýna sürülerini otlatmak için gelirlerdi. Bu geliþ gidiþ sýrasýnda devamlý olarak Anadolu da yaþayan Türkmenler le iletiþim halindeydiler. Türkmenlerin ana geçim kaynaðýný hayvancýlýk oluþturuyordu. Bunlarýn yaþamlarý gereði çok güçlü bir geleneksel sosyal yapýlarý vardý. Bu yapý içinde kendilerini yöneten ve bir anlamda geleceklerinin garantisi olarak gördükleri boy ve dini reislerine sarsýlmaz bir baðla baðlý idiler. Bu nedenle sýký bir gelenek, örf ve âdet aðý içinde yaþýyorlardý. Bu konar-göçer Türkmen zümreleri geldikleri ilk yurtlarýndan bu yana, bu sert geleneksel yapý yüzünden, onlarý gerek yerleþik hayata geçirmeye, gerekse bir disiplin altýna almaya çalýþan bütün merkezi yönetimlere, kendilerine hor bakan yerleþik kesimlere karþý kolay kolay uzlaþmaz bir psikoloji içinde yaþamlarýný sürdürüyorlardý. Merkezi yönetimin kendilerini düzene sokmak için uyguladýðý baský karþýsýnda hemen ayaklaný-yorlar, þehir, kasaba ve köyleri yaðmalýyorlardý. Bu nedenle Selçuklu hükümdarý. Alâeddin Keykûbat, bunlarý belirli bir disiplin altýna almak için, kendisiyle iþ birliði yapan bazý Türkmen beylerine ya da bazý Türkmenler in ileri gelenlerine seyit lik belgeleri vermek suretiyle, bunlar aracýlýðý ile disiplin altýna almak istedi. Baba Resûl isyanýna katýlan Türkmen BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin zümrelerinin hangi boylara mensup olduklarý, tarihi kaynaklarda tam olarak açýklanmamýþtýr. Ancak bunlardan bir kýsmýnýn Karamanoðullarý na baðlý Avþar oymaðý ile, önemli ve büyük oymaklardan Çepni oymaðýndan olduklarý tesbit edilebilmiþtir. Hacý Bektaþ Veli nin de Çepni boyuna baðlý Baktaþlu oymaðýnýn reisi olduðunu söylemekteler. Baba Resûl isyanýna katýlanlar yalnýz bu konar-göçer Türkmenler ve diðer Türk zümrelerinden ibaret deðildi. Kaynaklardaki bazý ifadelerin altýnda, yerleþik kesime, özellikle köylü kesimine mensup bir kýsým insanlarýn, gerek isyana yürekten inandýklarý için, gerekse yaðmalardan faydalanabilmek amacýyla katýlmýþ olduklarý söylenebilir. Orta Anadolu da Amasya, Çorum, Yozgat bölgelerinden de bazý köylerin ve Güney Doðu Anadolu nun da bir kýsým köylerinin katýlmýþ olmalarý ihtimal dahilindedir. Hatta bir kýsým Hýristiyan köylüleri için de ayný durum söz konusudur. Ayrýca bunlara bir de, isyan bölgelerindeki Selçuklu hükümetinden memnun olmayanlarý da eklemek mümkündür. Nitekim o sýralarda muhtelif þehirlerde iþsiz kalmýþ birçok kimseler mevcuttu. Baba Ýlyas ýn isyan hazýrlýklarý onlar için de iyi bir fýrsat teþkil etmiþ olmalýdýr. b) Maceraperestler ve Yaðmacýlar Hemen dünyanýn her yerinde ve benzeri hadiselerde olduðu gibi, Babailer isyanýna da, asýl kitlelerin yanýnda, bir takým maceraperestlerin, fýrsat düþkünlerinin ve yaðmacýlarýn katýldýðýný varsaymak kesinlikle gerçek dýþý deðildir. B-ÝSYANI YÖNETENLER; ÞEYHLER VE DERVÝÞLER -Anadolu ya Gelen DerviþlerBabaîler isyanýnýn üzerinde geliþtiði sosyal tabakanýn ikinci önemli ögesi, isyanýn hazýrlanmasýndan propaganda safhasýnýn yürütülmesine, teþkilatlanmasýndan yönetilmesine kadar bütün aþamalarda birinci derecede rol alan devletin resmi dinsel ideolojisi dýþýnda yer alan derviþ zümreleridir. Bu derviþ zümreleri, yukarýda kýsaca sözü edilen iki büyük göç dalgasýndan sonradýr ki, Anadolu da tasavvufun temelleri atýlmýþtýr. Gelen derviþler esasýnda, görünürde deðiþik tarikatlara mensup olmalarýna raðmen, temelde ayný tasavvuf anlayýþýndan kaynaklanan benzer ve ortak birçok görüþleri paylaþýyorlardý. Bu þahýslar için Anadolu, Moðol istilasýndan kaçtýktan sonra hem sükûnet ve emniyet bulmayý ümit ettikleri bir memleket ve hem de kendi dini fikirlerini rahatça yayabilecek elveriþli bir ortamdý. Orta Asya dan Anadolu ya gelen bu þeyh ve derviþler, týpký geldikleri yerlerdeki gibi, ayný zamanda hem kabile þefleri ve hem de dini reisler idiler..yüzyýl ortalarýnda, Baba Resul isyanýna rastlayan yýllarda, sözü edilen bu devletin resmi dinsel ideoloji inancý dýþýnda düþünen þeyh ve derviþleri dört ana tarikata baðlý olarak görüyoruz. a) Kalenderîler Ýlk defa 0.yüzyýlda Orta Asya ve Ýran da, Horasan Melâmetiliðinden (gelenek ve töre tanýmayan, kurumsallaþmaya karþý olan bir tasavvuf anlayýþý) kaynaklanan, henüz teþkilatlanmamýþ büyük bir Sûfîlik akýmý olarak ortaya çýkan Kalenderilik,.yüzyýlýn sonunda Cemaleddîn-i Sâvî (öl. -) adlý Ýranlý bir sûfînin önderliðinde teþkilatlandý. Kalenderiye veya Cavlakiyye adýyla Orta Doðu da ve Orta Asya da geniþ taraftar buldu.kalenderi derviþleri, týpký öteki tarikat mensuplarý gibi Moðol istilasýnýn önünden kaçarak kalabalýk gruplar halinde Anadolu ya geldiler. Dönemin kaynaklarýnýn rivayetlerine bakýlýrsa, bunlarýn bir kýsmý, aslýnda gerçek anlamda bir tasavvuf düþüncesinden yoksun maceraperest olarak algýlamak gerekiyor; hatta daha ziyade Hint menþeili bir takým fikir ve inançlarý taþýyan gezgin derviþler olduklarý görülüyor. Bu maceracý, serseri, tek baþlarýna veya gruplar halinde Anadolu köy ve kasabalarýnda, yiyeceklerini dilenerek toplayan Kalenderiler in içlerinden, Ebûbekr-i Niksarî ve Þems-i Tebrizî (Mevlana nýn hocasý) gibi yüksek tasavvuf düþüncesine mensup Kalenderî Þeyhleri de bulunuyordu. Kaynaklardaki rivayetler, birinci grubu temsil edenlerin çoðunluðunun bekar yaþadýðý, zamanýn ve mekanýn ahlaki kurallarýna ve þer î kaidelere uymadýklarýný, acaip kýyafetlerle gezdiklerini ve bilhassa saçlarýný, sakallarýný, býyýk ve kaþlarýný tamamýyla kazýdýklarýný kaydediyorlar. Bu kaynaklara inanmak gerekirse, Kalenderiler in çoðunluðunun, genellikle aþaðý tabaka mensuplarý olduðunu kabul etmek gerekiyor. Bu yüzden ve ayrýca Ýslamî kurallarý pek dikkate almayan tavýrlarý yüzünden þehirlerde hiç de iyi karþýlanmýyorlar, hatta kovuluyorlardý. (SÜRECEK)

5 Temmuz 00 Cumartesi Mustafa Ýlhan Gecer yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 0 Ocak 00 tarihinde yine ayný kentte öldü. Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ýki yýl kadar Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi'nde öðrenim gördü. -0 yýllarý arasýnda Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü'nde ve Ankara Radyosu'nda çalýþtý. 0- yýllarý arasýnda Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Ýþçi Sigortalarý ile MELÂNKOLÝ O þehirde gene þarkýlar söyleniyordur Karþýlýk görmemiþ sevgiler üstüne Iþýklarý sönmüþ odamda Yarým kalmýþ þarkýmý duyuyor Beni sorarsan gene yapayalnýzým Sen sýcak döþeðinde rahat uyuyor Boþ kalan yastýðýmý baþkasý mý doldurmuþ Ellerini okþayan o yabancý kim Öyle uzak bakma yüzüme Seni artýk yolundan döndürecek deðilim Ne o gözlerin dolmuþ yoksa aðlýyor Gurbet gurbet öten tren sesi Ve son kampanayla baþlayan özlemin Unutacaksýn bu þehrin garip gecelerini Yýldýzlara uzanmayacak ellerin Yollar bana sevinç bana hüzün verecek Boynu bükük döneceðim odama Unut beni diyordun ayrýlýrken Unutmak kolay deðil ama BELKÝ Ýhtiyarlýk Sigortasý bölümlerinde görev yaptý. Mustafa Ýlhan Geçer'in ilk þiiri "Kahverengi Gözlerin" 'te Vakit gazetesinde çýktý; þiir ve yazýlarý Anadolu, Çaðrý, Çýnaraltý, Dergâh, Hisar, Ýstanbul, Millet, Milli Kültür, Sanat ve Kültür, Size, Son Havadis, Tercüman, Türk Dili, Türk Edebiyatý, Vakit, Varlýk, Yarýmay, Yedigün, Yücel gibi dergi ve gazetelerde yayýmlandý. Mustafa Ýlhan Kýrk yýlda bir olsun beni anýyor Özlediðin hayatý buldun mu bilmem Gözlerinde hâlâ hüzün var gibi Gene yüzün gülmüyor anlat nedendir Gene aþksýz gene bomboþ mu için Niye ellerin soðuk yoksa üþüyor Mutluluðun peþinde hâlâ koþuyor Kar mý yaðdý güvendiðin daðlara Seni de bir türlü umdurmadý mý kader Üzme kendini her þeye raðmen Dünya yaþanmaya deðer Bu yerler bu âlem her þeyden yoksun Sana sesleniyorum duyuyor Düþün bu þehrin garip gecelerini Düþün yalnýzlýklar içinde beni Hani bir resmim kalmýþtý sende Onu olsun yalnýz býrakma emi Bilinmez dünya hâli bu Zamanla deðiþebilir insan Belki dönersin bir akþam vakti Bulutlara o uzak diyarlardan den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. Geçer 0 yýlýnda Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çýnarlý, Gültekin Sâmanoðlu, Mustafa Necati Karaer ile birlikte "Hisarcýlar" grubunu oluþturdu. Mart 0'de yayýnlanmaya baþlayan Hisar dergisinin kurucularýndan olan Mustafa Ýlhan Geçer çeþitli aralýklarla (0-; -0) 0 yýl süreyle derginin yazý iþleri müdürlüðünü yaptý. KÜÇÜK ÝSTASYONLAR Nedense küçük istasyonlarýn hali Ýnsana hep hüzün verir Tek baþýna unutulmuþ gibi Aðaç toprak ve demir Cam arkasýnda solgun yüzlü bir kadýn Mahzun gözlerle bakar çekilir Nedense küçük istasyonlar bana Buruk yalnýzlýklarý tattýrýr Gurbeti acý acý çalar kampana Kavruk aðaç kara vagon gökte yýldýz yalnýzdýr Hüznüyle kederiyle baþbaþa yorgun Yanýnda yöresinde renkler sapsarý Terkedilmiþ hâtýralar gibidir Ara istasyonlarýn kül rengi binalarý Ara istasyonlarý kederli küskün Çevresinin kaderini yansýtýr Gecelerin ayazýnda gelip geçen trenler Ýnsanýn yüreðini biraz olsun ýsýtýr Çok zaman ölümü düþündürür Ýnsana küçük istasyonlarýn hali Garip yolcularý titrer öksürür Telgraf tellerinde kuþlar misali YEÞÝL ÇAÐ Sizin yaþýnýzda olmak ne iyi çocuklar Ne iyi Asýp düþünceyi bulutlara Özgür kelebekler gibi Sizin eliniz ne ince çocuklar Ne ince Solmasýn umutlarýnýz Deli gibi bir rüzgâr deðince Sizin umutlarýnýz ne büyük çocuklar Ne büyük Deðdikçe zamanýn eli Sizin de yaþantýlarýnýz bölük Sizin gözleriniz ýþýn ýþýn çocuklar Iþýn ýþýn Duymayýn körpe yüreklerinizde Endiþesi kýþýn Yalnýz sizin sevginiz gerçek çocuklar Yalnýz sizin Sizde mavisi sizde rüzgârý Gök ve denizin. Sýrbistan. Balkan savaþýndan topraklarýný geniþleterek çýktý. Bükreþ Anlaþmasý ile Osmanlý. Balkan savaþýnda yitirdiði Edirne ve Kýrklareli'ni geri aldý.. Rus çarýnýn tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette Aleksandr Kerenskiy baþbakan oldu.. yaþýndan küçük çocuklarýn aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlmasý yasaklandý.. Türkiye'nin ilk ampul fabrikasýnýn temeli Ýstanbul atýldý.. 0 gemili Amerika Birleþik Devletleri filosu Ýstanbul'a geldi.. Ýsmail Hami Daniþmend "0- Açýklamalý Osmanlý Tarihi Kronolojisi" adlý eserinde Atatürk'e hiç yer vermemiþti. Milli Türk Talebe Birliði protesto amacýyla kitabýn kapaðýný yaktý.. Akis dergisinin son sayýsý toplatýldý.. Kuzey Irak'tan 00 Türkmen Türkiye'ye sýðýndý.. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi genel idare kurulu Alpaslan Türkeþ'i sorguya çekti. Türkeþ'in partiyi kendi amaçlarýna alet ettiði gerekçesiyle ihracý isteniyordu.. Adapazarý'nda Richter ölçeðine göre, þiddetinde deprem oldu. Deprem tüm Marmara, Ege ve Ýç Anadolu'da da hissedildi. kiþi öldü, 00'ü aþkýn kiþi yaralandý, ev tamamen, 0 ev kýsmen yýkýldý.. Edebiyatçý Azra Erhat ve Vedat Günyol tutuklandý.. Türkiye Birleþmiþ Milletler'in Kýbrýs için yaptýðý ateþkes çaðrýsýný kabul etti. 0. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) eski baþkaný, Maden-Ýþ Genel Baþkaný Kemal Türkler öldürüldü.. Mehmet Ali Aðca Roma'da ömür boyu hapse mahkum edildi.. Anayasa Mahkemesi, sol görüþlü mahkumlarý da þartlý tahliye kapsamýna aldý, Türkiye Birleþik Komünist Partisi'ni kapattý Belçika'da mahkumlarýn her ay eþleri ya da sevgilileriyle en az saat süreyle cinsel iliþkiye girmelerine izin verildi. Bugün Doðanlar:. Avusturyalý genetik bilimci Johann Mendel. Bugün Ölenler:. Eski saðlýk bakaný, Ýstanbul valisi ve belediye baþkaný Ordinaryüs Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay. Ayný gün Gazeteci yazar Örsan Öymen.. Operet, tiyatro ve sinema sanatçýsý Toto Karaca. Sanatçý bir dönemin çarliston kraliçesi olarak ün yapmýþtý. Ayrýntý için:

6 Temmuz 00 Cumartesi Baþrolde Yeþilvadi KIRIKKALE- Kýrýkkale'de, çevre bilincinin geliþtirilmesini amaçlayan, AB Gençlik ve Eðitim Programý tarafýndan desteklenen "Baþrolde Yeþilvadi" projesi, çevreci mahalli sanatçýlar tarafýndan da destekleniyor. Keman, baðlama, darbuka, davul, zurna ve diðer enstrümanlarý kullanan "Grup " projeyi desteklemek için Kýzýlýrmak kenarýnda mini bir konser verdi. Grup Lideri Ramazan Bakýr, gelecek nesillere temiz bir çevre býrakmak için yapýlan projeyi sanatçýlar olarak desteklediklerini belirterek, "Grubumuz bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ yolundadýr. Þimdilik düðün ve niþanlarda kendimizi ispatladýk. Elimizden tutan olursa Kýrýkkale'nin adýný Türkiye'ye duyuracaðýz" dedi. "Baþrolde Yeþilvadi" Proje Koordinatörü Barýþ Gümüþbaþ, mahalli sanatçýlarýn çevreye duyarlý olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu belirterek, "Kýzýlýrmak kenarýnda zamanýn valisi, bugünkü Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Sayýn Þahabettin Harput'un baþlattýðý projeyi biz çevreye uyarladýk. AB desteðini alarak projeye baþladýk. Eylül sonuna kadar çeþitli etkinliklerle projeyi gündemde tutacaðýz" þeklinde konuþtu. Kaman cevizle anýlacak KAMAN- Kaman da ceviz yetiþtiriciliðini yaygýnlaþtýrmak ve bu üründen ekonomik anlamda gelir saðlamak için Kaman Kaymakamlýðý, Belediye, Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Kaman Ziraat Odasý ve Ceviz- Der tarafýndan ceviz bahçeleri kurma çalýþmalarý için kollar sývandý. Ýlçenin ceviz le anýlmasý için Sevgi bahçesi uygulamasý adý altýnda kampanya baþlatýldý. Kampanya ile kurum ve kuruluþlarda çalýþan memurlardan, yeni evlenen çiftlerle yeni doðan çocuklarýn nüfus kayýtlarýndan, esnaflardan ve halktan bir ceviz fidaný için milyon lira baðýþ kabul edilecek. Kurulacak fon ile ceviz bahçeleri tesis edilecek. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Kaman Kaymakamý Süleyman Erdoðan, bahçelerden elde edilecek gelirin yoksullara pay edilmek üzere Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na tahsis edileceðini belirterek, kurulacak olan ceviz bahçelerinin bakýmlarýnýn Ýlçe Tarým Müdürlüðü tarafýndan yürütüleceðini söyledi. Kaman Kaymakamý Erdoðan, bahçe çalýþmalarýna ilkbaharda baþlanacaðýný sözlerine ekledi. Köylülerin 'cep' sýkýntýsý Ýsrailli daðcý kurtarýldý NÝÐDE- Niðde'nin Çamardý Ýlçesi'ndeki Aladaðlar Emler zirvesine týrmanýrken ayaðýndaki aðrýlar nedeniyle daðda mahsur kalan Ýsrailli daðcý, jandarma ekiplerince kurtarýlmasýnýn ve yapýlan tedavisinin ardýndan ifade verdi. Edinilen bilgiye göre, Ýsrailli üniversite öðrencisi Geleli Peretz (), sabah erken saatlerde Aladaðlar'ýn bin metre yüksekliðindeki Emler zirvesine týrmandýðý sýrada, Bozkaya mevkiinde düþme sonucu ayak bileðini burktu. Daðda mahsur kalan Peretz, Ýsrail'deki yakýnlarýný ve kaldýðý otelin Kene kurbaný tabutla topraða verildi YOZGAT- Yozgat'ta, otlattýðý sýðýrlarýnýn üzerindeki keneleri çýplak elle temizlerken Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþli hastalýðýna yakalanan ve kaldýrýldýðý Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde yaþamýný yitiren yaþýndaki Sedat Avcý, topraða verildi Yozgat'ta, son ayda keneden ölenlerin sayýsý 'ya çýkmýþ oldu. Sedat Avcý'ýn cenazesi dün, oturduðu Kadýþehri Ýlçesi'nin Çamsaray Köyü'ne getirilerek, tabutla birlikte defnedildi. Avcý'nýn yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu. iþletmecisi Ýsa Akpýnar'ý arayarak yardým istedi. Bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, kýsa sürede olay yerine intikal ederek Ýsrailli öðrenciyi kurtardý. Jandarma ekipleri tarafýndan önce Çamardý Devlet Hastanesi'ne götürülen Peretz, yapýlan tedavinin ardýndan Çamardý Jandarma Komutanlýðý'na götürülerek ifadesi alýndý. Kaldýðý otele gitmek üzere jandarma komutanlýðýndan ayrýlan Geretz, otel sahibi aracýlýðý ile olayýn þokunu hala atlatamadýðýný ve bu konuda konuþmak istemediðini belirtti. Hastalýk belirtisinin görülmesinden sonra, Sedat Avcý'yý hastaneye götüren akrabasý Sebahattin Güneþ, "Gerekli önlemlerin alnmasýný istiyoruz" dedi. Avcý ile birlikte, Yozgat'ta son ayda keneden ölenlerin sayýsý 'ya çýkmýþ oldu. KIRIKKALE- Kýrýkkale'ye 0 km uzaklýkta bulunan ve bin 00 kiþinin yaþadýðý en büyük köylerden Kazmaca Köyü, iletiþim sýkýntýsý çekiyor. Köyün mevcut arazisinde GSM operatörlerinin görüþme imkaný saðlayamamasýndan dolayý köy sakinleri cep telefonlarýyla görüþme yapabilmek için en yakýn dað ve tepelerin üzerine çýkmak zorunda kalýyor. 00 hanelik köyün muhtarý Muhittin Benli Metin, Telekom sayesinde ev telefonlarýnýn düzenli hizmet verdiðini, ancak cep telefonlarýnýn çekmemesinden dolayý ciddi iletiþim sýkýntýsý içerisinde olduklarýný vurguladý. Muhtar Metin, elektrik kesilmesi durumunda ise ev telefonlarýnýn hizmet vermediðini söyledi. Ödemeler Aðustos ayýnda baþlýyor NEVÞEHÝR- Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamayla çiftçilere Aðustos 00 tarihinde 00 yýlýnýn Doðrudan Gelir Desteði nin ödeneceðini belirtti. Konuyla ilgili olarak Tarým Ýl Müdürlüðü þu açýklamalarda bulundu; Doðrudan Gelir Desteði (DGD) ödemeleri Aðustos 00 tarihi itibariyle, Ziraat Bankasý þubeleri kanalýyla çiftçilerimize ödenmeye baþlanacak. Bu kapsamda, dekar baþýna 0 YTL (DGD) ödenmesi kararlaþtýrýlýrken, Organik tarým yapanlara YTL/dekar ve toprak analizi yaptýran çiftçilere de YTL/dekar ilave ödeme yapýlacak. 00 yýlý uygulamalarý kapsamýnda. milyon çiftçimize, yaklaþýk. Milyar YTL tutarýnda DGD ödenecekken, gerekli olan ilave kaynak ise bütçenin diðer kalemlerinden karþýlanacak.

7 Temmuz 00 Cumartesi Sela IMF den kefen hükümetten IMF nin saðlýkta tasarruf talebine, milyar dolarlýk kesinti sözüyle yanýt veren hükümet, vaka baþý tek fiyat sistemini baþlatarak kaosa yol açtý. Üniversite ve devlet hastaneleri batmanýn eþiðinde. Maliye Bakanlýðý nýn Temmuz da yürürlüðe giren ve tedavi edilen her hastalýk için tek ve sýnýrlý bir fiyat ödenmesini öngören tebliði kaosa yol açtý. Kamusal saðlýk harcamalarýný kýsma hedefiyle hazýrlanan teblið tedavi için gerçek giderlerin çok altýnda ücretler ödenmesini öngörüyor. Örneðin, 0 YTL'ye çekilebilen MR için hasta baþýna 0 kuruþ, 0 YTL'lik tomografi için de 0 kuruþ ödenmesi taahhüt ediliyor. Böylece 00 hastadan ancak birine MR çektirme hakký tanýnýyor. Tebliðe göre, tedavi giderleri vaka baþý ödeme miktarýný geçerse masraflar karþýlanmayacak. Paket in karþýlamadýðý tedavi ve tetkikler yapýlmayacak ya da hastadan ek ücret yani katký payý alýnacak. Türk Tabipler Birliði nden yapýlan açýklamada, hükümetin bu uygulamayla, saðlýk hizmetini sýnýrlayan ve sürekli cepten ödemeleri zorunlu kýlan Genel Halk baþýna gelecekleri endiþe ile beklerken, hastaneler de itirazlarýný yükseltti. Hükümetin döner sermaye gelirlerini yüzde 0 azalttýðý üniversite hastaneleri, yeni tebliðle hizmet üretemeyecek noktaya geldi. Hastaneler temel tedavi gereçlerini dahi hastalardan talep edecek kadar zor bir durumda. Üniversiteler arasý Kurul dan Temmuz da yapýlan açýklamada, "uygulamalar düzeltilemezse var olan sýkýntýlar çok daha ciddi Hükümetin görmezden geldiði maðdurlar seslerini yükseltiyor. SSPE Hasta Yakýný Dernekleri, Çiçekler Solmasýn Çocuklar Ölmesin sloganýyla Temmuz da Ankara da bir miting düzenlediler. Çocuklarý, ikinci aþýnýn yapýlmamasý nedeniyle yavaþ ve sancýlý bir ölümle sonlanan SSPE hastalýðýna yakalanan aileler, olaylarýn sorumlusu Saðlýk Bakanlýðý nýn kendilerini görmezden gelmesini protesto ettiler. Hasta yakýnlarý, tedavi masraflarýnýn sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlanmasýný ve GSS ye geçildiðinde kapsam dýþýnda býrakýlmamasýný istediler. Eyleme Türkiye nin farklý bölgelerinden 00 maðdur Saðlýk Sigortasý ný fiilen yürürlüðe koyduðu belirtildi. Uygulamanýn etik ve bilimsel açýdan sorunlu olduðu ve IMF talimatýna uymak için hazýrlandýðý belirtilen açýklamada, Vaka baþý ödeme miktarýný aþan tetkikleri yapýlmayan kalp hastasý bir emeklinin ölümü ile sonuçlanabilecek bir sürecin sonunda vaka baþý ödeme nedeniyle ortaya çýkacak olan adli vaka nýn sorumluluðu bu tebliði yayýnlayanlarýn olacaktýr denildi. Dev Saðlýk-Ýþ de bir açýklama yayýnlayarak, saðlýk emekçilerinin bu enkazýn altýnda kalmamak için örgütlenme haklarýný kullanacaklarýný ve saðlýkta piyasalaþtýrma dayatmalarýna direneceklerini belirtti. Eleþtirilere kulak týkayan Saðlýk boyutlara ulaþacaktýr" denildi. Özel hastanelerse, kar edemedikleri noktada kapýlarý ücretli/paralý hastalar dýþýndakilere kapatacaklarýný açýkladýlar. Temmuz da uygulamanýn geri alýnmasý için hükümete 0 gün süre verdiklerini açýklayan Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði, aksi takdirde aradaki farký hastalardan alacaklarýný ya da hastalara bakmayacaklarýný açýkladýlar. En büyük maðduriyetin ise devlet hastanelerinde geldi. Hasta yakýnlarý hiçbir sorumluluðu üstüne almayan hükümetlerin tedavi koþullarýný dahi yerine getirmediðini belirttiler. Saðlýk Bakanlýðý na siyah çelenk býrakmak isteyen hasta yakýnlarý polisin önlerine barikat kurmasýna tepki gösterdiler. Uzun süren tartýþma sýrasýnda polislerin biraz anlayýþlý olun demesi karþýsýnda çocuðu da SSPE li bir hasta yakýný; yýllarca biz anlayýþ gösterdik kimse bize anlayýþ göstermedi, þimdi sesimizi duysunlar istiyoruz, bizim çocuklarýmýz yatakta, bakanlar tatilde bu nasýl adalet diye tepki gösterdi. Türkiye de bilinen SSPE hastasý çocuk var. (Halkýngazetesi.net) Bakaný Recep Akdað ise, uygulamayla saðlýk harcamalarýnda artýþa yol açan suistimalleri önlemeyi hedeflediklerini söylüyor. Oysa son üç yýlda kamu saðlýk harcamalarýnýn milyar dolardan milyar dolara yükselmesi, bizzat hükümetin Saðlýkta Dönüþüm Programý sonucu olarak ortaya çýktý. SSK, Emekli Sandýðý ve Bað- Kur mensuplarýnýn özel hastanelere sevki ve kamu hastaneleri yerine özel hastanelerin teþviki kamudan özele kaynak aktarýmýný devasa boyutlara taþýdý. Bakanlýðýn güya þikayet ettiði gereksiz tetkik ve tedavilerdeki artýþ da, bakanlýðýn performansa dayalý ücret uygulamasýný baþlatmasýyla açýða çýktý. Ticarileþtirilen saðlýk kurumlarýnýn kaynak için döner sermaye gelirlerine muhtaç býrakýlmasý ve SSK ilaç fabrikalarýnýn kapatýlarak ilaç piyasasýnýn uluslararasý tekellere terk edilmesi de harcamalardaki artýþýn temel nedenleri arasýnda yer alýyor. Ne var ki hükümet faturayý halka kesti ve artýk tedavi masraflarýnýn çok küçük bir bölümünü karþýlayacaðýný açýkladý. (Halkýnsesigazetesi.net) Tüm hastaneler iflasýn eþiðinde yaþanacaðý tahmin ediliyor. Özel hastanelerin paralý hastalar dýþýndakileri geri çevirmesi halinde devlet hastanelerinde büyük bir yýðýlma yaþanacak. Mevcut ödeme sistemiyle hastalara gerekli tedavi ve tetkik uygulayamayacak olan devlet hastanelerinde saðlýk skandal ve rezaletleri rutinleþecek. Pek çok hastane kapýsýna kilit vurmak zorunda kalacak.(halkýnsesigazetesi.net) Kýzamýk aþýsýnýn yanlýþ uygulanmasý yüzlerce kiþinin SSPE ye yakalanmasýna yol açtý. FT: Türkiye ekonomik gerileme tehdidinde Alman "Financial Times Deutschland" gazetesi, liranýn deðer kaybetmesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik gerileme tehdidi altýna girdiðini öne sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn faizleri yükseltmesiyle ekonomik gerileme tehlikesinin doðduðu görüþüne yer verilen haberde, "JP Morgan" adlý yatýrým bankasý uzmaný Yarkýn Cebeci'nin, böyle bir tehlikenin ortaya çýktýðýný savunarak, "Yýlýn gelecek aylýk döneminde gayri safi milli hasýla düþer" þeklinde görüþ belirttiði ifade edildi. Türkiye'nin, dünya finans pazarlarýndaki deðiþikliði Ödeme kartý sayýsýndaki artýþ açýsýndan Avrupa'nýn en hýzlý büyüyen pazarlarýndan biri olan Türkiye'de, Visa markalý kart sayýsýnýn 0 milyonun üzerine çýktýðý bildirildi. Visa'dan yapýlan açýklamada, Mart 00 itibariyle pazardaki yýllýk büyümenin yüzde 'sinin Visa tarafýndan gerçekleþtirildiði belirtilerek, Visa markalý kartlarýn milyonunun banka kartlarý, milyon 0 bininin ise kredi kartlarýndan oluþtuðu aktarýldý. Visa Türkiye Genel Müdürü Berna Ülman, Visa kartý sayýsýnda 0 milyon sýnýrýnýn aþýlmasýnýn önemini vurguladý yoðun þekilde hissedeceðine dair ciddi iþareder olduðu belirtilen haberde, yabancý yatýrýmcýlarýn Haziran ayý baþýnda bir çok kalkýnmakta olan ülkeden yoðun þekilde sermaye çeldikleri, bunun üzerine Liranýn avro karþýsýnda yüzde oranýnda deðer kaybettiði kaydedildi. Habere göre Cebeci, yaþanan ekonomik gerilemeden özellikle inþaat sektörünün olumsuz yönde etkileneceðini, 00 yýlýnda yüzde 0, oranýnda artan yatýrýmlarýn 00 yýlýnda durma noktasýna geleceðini ileri sürdü. (Birgün) Visa kartý sayýsý 0 milyonu aþtý ve Visa'nýn dinamizmiyle sektöre öncülük ettiðini belirtti. 00'de her 0 liralýk tüketimin, lirasýnýn Visa kredi kartlarýyla yapýldýðýný aktaran Ülman, bu oranýn 00'nýn ilk çeyreðinde 0 lirada, liraya yükseldiðini dile getirdi. Ülman, þunlar kaydetti: "Visa Avrupa olarak Türkiye pazarýna daima inandýk. Üye bankalarla kurduðumuz yaratýcý iþbirliklerimizi uzun vadeli yatýrýmlarýmýzla destekleyerek ödeme kartlarý pazarýndaki büyümeye öncülük ediyoruz. Türkiye'de visa kartý sayýsýndaki artýþ ve kartla yapýlan harcamalarýn toplam tüketim harcamalarý içindeki payýnýn hýzla artmasý, inancýmýzýn ve hedeflerimizin ne kadar gerçekçi olduðunu gösteriyor. 00'de tüketici harcamalarý içinde yüzde olan payýmýzý beþ yýlda iki katýna çýkarma hedefimize çok önceden ulaþmýþ olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. (Birgün)

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Cevizaltý Yüzme Havuzu Kompleksi HACIBEKTAÞ- Cevizaltý yüzme havuzu kompleksi Hacýbektaþ'a yeni bir soluk getirmekte kararlý. Cevizaltý Tesisi Yabanlý Çiftliði nde bulunuyor. Tesis Doðan Yýlmaz Hacýbektaþ merkeze araba ile - dakika uzaklýkta. Hacýbektaþ Sanayi Sitesi'ni geçer geçmez çevrenin doðal güzelliði, hemen gözümüze çarpýyor. Bozkýrýn içinde ayrý bir dünyanýn varlýðý, cevizlerin, söðütlerin, kavaklarýn, meyve aðaçlarýnýn yansýyan yeþilliði bozkýrýn sarýsýnda kendini belli ediyor. Tesise yaklaþtýðýmýzda bizi heyecanlandýran bir görüntü senfonisi tüm varlýðý ve gücü ile insanoðlunun doðasýna uygun olarak derin bir iz býrakýyor. Çölün ortasýnda bir vahayý andýran bir tablo ile karþýlaþmak insaný hayrete düþürüyor. Görmeme raðmen bozkýrýn ortasýnda mavi yeþil renkli su dolu yüzme havuzu bana bir hayalmiþ gibi geliyor. Bu hayali suya susamýþ topraklarýn ortasýnda gerçekleþtirip, mavi ile yeþilin dansýný seyretmek sizin elinizde. Üstelik ulaþýmý da çok kolay. Havuz Hacýbektaþ'ýn gözde mekanlarýndan biri olmayý þimdiden ispatladý. Tarihi ceviz aðacý ile bu çekiciliðini ve estetiðini daha güçlü kýlýyor. Cevizaltý yüzme havuzu yenilikçi çizgisini sürdüreceðini bizlere hissettiriyor. Dört mevsim hizmet verecek olan tesis, soðuk Hacýbektaþ günlerinde müþterilerine samimi ve sýcak tatil keyfini yaþatacak. Komplekste dikkatleri üzerine çeken bir durumda fiyatlarýn çok uygun olmasý. Müþterilerine uygun ve temiz bir eðlence ve tatil imkaný saðlamasýda, iþletmecilik anlayýþýnýn doðru ve kararlý bir tercihin misafirlerine sunumu olmasý yönünden çok önemli bir boyutu da yansýtýyor. Tarihi ceviz aðacýnýn altýnda sýcak yaz günlerinde soluk alabileceðimiz bir tesis yaratan Taki Çelik Havuz hakkýnda projelerini anlattý: '' Geçen yaz Yabanlý'ya geldiðimde, sýcak bir günde cevizin altýnda otururken 'keþke burada bir havuz olsa!' diye düþündüm. Birkaç dakika içinde hemen ceviz aðacýnýn yanýna bir havuz yapmaya kara verdim. Proje A'dan Z'ye bana ait. Kýsa süre sonra çalýþmalara baþladým. Ýnsanlarýn bozkýrýn ortasýn nefes alabilecekleri, serinleyebilecekleri, eðlenebilecekleri ve gerektiðinde dinlenebilecekleri bir mekaný hayata geçirmeye çalýþtým. Burada ilk amacým tesisin kendi yaðýyla kavrulmasýný saðlamak. Bu tesisin hizmete devam etmesi beni yeterince mutlu kýlar. Bu niyetimin gerçek olduðunu zaten havuza giriþ fiyatýnýn uygunluðu; yemeklerin, içecek fiyatlarýnýn ucuzluðu gösteriyor.'' Restaurant: Tesiste ilk bakýþta gözüme çarpan þýk bir restoran (Restaurant)dý. Restoranda havuzbaþýnda misafirlerin yemek keyfini çýkartabilmeleri için bütün incelikler düþünülmüþ. Masalarýn örtüsünden serviste kullanýlan çatal býçaða kadar her þey tesisle uyumlu. Zengin bir mönüsü var. Yemeklerin hazýrlanýþý ve servisi ile ilgili bilgi veren Taki Çelik; ''ilkönce hijyene dikkat ediyoruz. Aldýðýmýz malzemelerin günlük ve taze olmasýna dikkat ediyoruz. Çünkü insan saðlýðý bizim için önemli bir husus. Baþka yere gittiðimde ben de ilkönce temizliðe dikkat ederim. Ýkinci olarak misafirlerimize lezzetli ve nefis yemek seçenekleri sunuyoruz.'' Bar: Misafirlerin havuzdan çýktýktan sonra ya da istedikleri her an soðuk, sýcak içecek servisinin yapýldýðý bir yer. Ayrýca havuzun kenarýndaki þezlonglarda müþterilerin istedikleri içecekleri yudumlayabilme olanaklarý bulunuyor. Ýsteyenler içkilerini yudumlarken mavinin, yeþilin yansýmalarý altýnda hoþ vakit geçirebilirler. Dinlenme Odalarý: Tesiste kasaba dýþýndan gelen müþterilere dinlenebilecekleri, þekerleme yapabilecekleri odalar bulunuyor. Odalarda insanlarýn ihtiyaç duyduðu yataðýn yanýnda masa, sandalye gibi ayrýntýlar da düþülmüþ. Yüzme Havuzu: Havuz x m. boyutunda. Derinlik giriþten itibaren artýyor. Ýlk giriþ,0 m. Tatlý bir kavisle havuzun tabaný,0 m.ye kadar derinleþiyor. Ayrýca havuzun her iki tarafýnda giriþ için merdivenler konulmuþ. Su temiz ve bakýmlý. Günlük olarak havuz temizlenip ilaçlanýyor. Ayrýca havuza çeþit koruyucu günlük olarak katýlýyor. Havuza girenlerin mantar hastalýðýna yakalanmamalarý için ilaç kullanýlýyor. Suyu pompa durmadan devir ettirerek arýtýyor. Bu güzel tesisi kuran Taki Çelik'e son olarak tesise gelecek misafirlere bir mesajýnýz var mý, dediðimde, '' buraya gönül rahatlýðýyla insanlarýmýz gelebilirler. Bu tesis ve sizin için her þeyi düþündük. Bölgemiz ve kasabamýz için dilerim hayýrlý olur.''

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı