KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES)"

Transkript

1 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 0 KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) GĠRĠġ Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde programın işleyişi ilk satırdan son satıra doğru ilerler ve bu işleyiş sırası, şartlı veya şartsız olarak değiştirilebilir. İşte; programın işleyiş yönünün şartlı veya şartsız olarak değiştirilmesi işlemine dallanma (branching) denir. Dallanma işlemini gerçekleştiren komutlara da kontrol komutları denir. Program akışının değişmediği sıralı yapıları saymaz isek seçimli ve tekrarlı yapılar olmak üzere iki farklı tipte kontrol yapısı ve komutları mevcuttur. Programın işleyiş yönünü şartsız olarak değiştirmede GOTO ( Git) deyimi kullanılır. Kullanım Şekli; GoTo <etiket> şeklindedir. Yapısal programlamada GOTO komutunu sık kullanmaktan kaçınmak gerekir. GOTO kullanımı, hata kontrolü ve program takibini zorlaştırır. NOT: GOTO komutu yerine seçimli ve tekrarlı kontrol yapıları kullanılmalıdır. SIRALI YAPI (SEQUENCE STRUCTURE) Sıralı yapı, komutların sırası ile gerçekleştiği en basit kontrol yapısıdır. Program işleyişi ilk satırdan son satıra doğru sırası ile gerçekleşir. Tek girişli, tek çıkışlı basit bir kontrol yapısıdır.

2 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 1 ġekil 3.1. Sıralı Yapı SEÇĠMLĠ (KARAR) YAPILAR (SELECTION STRUCTURES) Seçimli (selection) yapıda bir şarta (koşula) bağlı olarak bir ya da daha fazla seçeneklerden bir tanesine dallanma işlemi gerçekleştirilir. Şartlı dallanma işlemi sayesinde, program şarta bağlı olarak hangi işlemi yapacağına karar verir. Visual Basic, Java gibi dillerde üç adet seçme işlemini gerçekleştiren yapı vardır. Bunlar IF, IF / ELSE, SELECT( SWITCH) CASE yapılarıdır. TEK SEÇĠMLĠ YAPI ( IF/THEN DEYĠMĠ) Koşula bağlı olarak tek bir işlemi yerine getiren yani şartlı dallanma işlemini gerçekleştiren yapıdır. Hemen hemen tüm programlama dillerinde bu işlem için IF deyimi kullanılır. Tek seçimli yapılara örnek verirsek; Eğer Hava yağmurlu Ġse şemsiyeni al. Eğer Yemek pişti Ġse ocağın altını kapat Eğer Aldığın Not 50 den fazla Ġse sınavı geçtin

3 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 2 Şeklindeki ifadelerde bir koşula bağlı olarak tek bir işlem gerçekleşir. Koşul doğru (true) ise işlem yapılır. Koşul yanlış (false) ise herhangi bir işlem yapılmaz, program işleyişi bir alt satırdan devam eder. ġekil 3.2. Tek Seçimli Yapı (IF/THEN deyimi) Örnek 3.1. Dışardan girilen Sayı sıfırdan büyük ise girilen sayının karesini alan programı yazınız. Algoritması; 1. Başla 2. Sayı gir (sayi) 3. Eğer sayi >0 ise kare=sayi^2 4. Yaz kare yi 5. Dur VB Dilinde Kodlanması; Sayi=Val(Inputbox( Sayı gir )) IF sayi >0 THEN kare=sayi^2 END IF PRINT kare NOT: IF li ifade tek bir satıra sığmıyorsa END IF ile sonlandırılır ÇĠFT SEÇĠMLĠ YAPI ( IF /THEN / ELSE DEYĠMĠ )

4 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 3 Bu kullanımda eğer (IF) den sonra verilen şart sağlanırsa <işlem 1> şart sağlanmazsa ELSE den sonraki < işlem 2 >gerçekleştirilir. EĞER < koşul > doğru ĠSE < işlem 1 > yap değilse < işlem 2> yap. ġekil 3.3. Çift Seçimli Yapı (IF/THEN/ELSE deyimi) Kullanım ġekli; a). b). IF < Şart >THEN <İşlem 1> ELSE <İşlem 2> IF <Şart> THEN <Yapılacak İşlemler 1> ELSE <Yapılacak İşlemler 2> END IF NOT: Bu kullanım şekilleri arasındaki tek fark If /Then yapısı tek satıra sığmıyorsa End If komutu ile sonlandırılmaktadır. NOT: Koşul kısmında karşılaştırma operatörlerinden =, < >, >, <, >=, <= biri mutlaka kullanılmalıdır. Örnek 3.2. Dışardan girilen nota göre öğrencinin o dersten geçip, geçmediğini ekranda gösteren programı yazınız. Algoritması; 1. Başla

5 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 4 2. Eğer öğrencinin notu 50 den büyük veya eşitse Yaz Geçti Değilse Yaz Kaldı 3. Dur VB Dilinde Kodlanması; Dim not1 As Integer not1 = Val(InputBox("Notu giriniz")) If not1 >= 50 Then Print "Geçti" End If If not1 < 50 Then Print "Kaldı" End If IIF FONKSĠYONU: IF deyiminin kısıtlı bir şeklidir. Yalnızca iki olasılığın söz konusu olduğu durumlarda IF /THEN/ELSE deyimi yerine IIF fonksiyonu kullanılabilir c). Kullanım ġekli: IIF (Koşul, birinci ifade, ikinci ifade) Örnek 3.3. Örnek 3.2 i IIF Fonksiyonunu kullanarak yazınız. Dim not1 as integer, sonuc as string not1=val(inputbox( Notu giriniz )) sonuc = IIf (not1 >= 50, "Geçti", "Kaldı") Print sonuc Örnek 3.4. Dışardan girilen sayının negatif mi, pozitif mi olduğunu ekranda gösteren programı yazınız. Bu programı 3 farklı şekilde kodlayabiliriz. Doğal olarak üçü de aynı sonucu verecektir. a). sayi=val(inputbox( Sayı Giriniz )) IF sayi<0 THEN

6 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 5 PRINT Sayı Negatif ELSE PRINT Sayı Pozitif END IF b) c) sayi=val(inputbox( Sayı Giriniz )) IF sayi<0 THEN PRINT Sayı Negatif ELSE PRINT Sayı Pozitif sayi=val(inputbox( Sayı Giriniz )) Print IIF( sayi<0, Sayı Negatif, Sayı Pozitif ) ÇOK SEÇĠMLĠ YAPI ( Ġç Ġçe IF ya da Select Case Yapısı ) Bu yapıda koşula veya koşullara bağlı olarak ikiden fazla seçim varsa Select Case deyimi veya iç içe IF/THEN/ELSE yapıları kullanılır. Yani bu yapıda birden fazla karar yapısı iç içe kullanılır. ġekil 3.4.Çoklu Seçim Yapıları (Select Case Deyimi)

7 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 6 ĠÇ ĠÇE IF/ ELSEIF YAPISI Daha önce belirttiğimiz gibi koşul sayısı ikiden fazla olduğunda kullanılacak yapılardan biridir. İç içe IF yapısında kontrol edilmesi gereken koşul sayısının bir eksiği kadar IF komutu kullanılır. Kullanım ġekli; IF <Koşul 1> Then Yapılacak İşlemler 1 ELSEIF <Koşul 2> Then Yapılacak İşlemler 2 ELSEIF <Koşul 3> Then Yapılacak İşlemler 3 ELSE Yapılacak İşlemler 4 END IF SELECT CASE YAPISI Girilen değişkenin belirli değerlerine göre yapılacak farklı işlemlerin seçiminde kullanılır. Select Case deyimi tek bir değişkenin değerine göre, sınırsız sayıda işlem yapma imkânı veren bir komuttur. Kullanım ġekli; Select Case değişken Case d1 Değişkenin d1 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler Case d2 Değişkenin d2 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler Case d3 to d9

8 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 7 Case Is > d10 Case Else End Select d3 ve d9 aralığındaki tüm değerler için yapılacak işlemler Değişkenin d10 dan daha büyük değerler aldığında yapılacak işlemler Değişkenin farklı değerler aldığı durumlarda yapılacak işlemler NOT: Koşul sayısının 4 den fazla olduğu durumlarda iç içe IF ya da Select Case yapısı kullanılır. Örnek 3.5: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu aşağıdaki kriterlere göre bulan programı yazınız. Algoritması; 1.Başla

9 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 8 2.Yaş Değerini gir 3.Eğer Girilen Yaş Değeri 0 ile 5 arasında ise Bebek 4.Değilse-Eğer 5 ile 14 arasında ise Çocuk 5.Değilse-Eğer 15 ile 35 arasında ise Genç 6.Değilse-Eğer 36 ile 45 arasında ise Orta Yaşlı Değilse İhtiyar Yaz 7.Dur Algoritmasını oluşturduğumuz programı 3 farklı komut yapısı ile Visual Basic dilinde kodunu yazarsak; a) Ġç içe IF / THEN / ELSE kullanarak Dim yas As Integer yas = Val(InputBox("Yaşı giriniz")) If yas >= 0 And yas <= 5 Then Print "Bebek" ElseIf yas > 5 And yas <= 14 Then Print "Çocuk" ElseIf yas > 15 And yas <= 35 Then Print "Genç" ElseIf yas > 35 And yas <= 45 Then Print "Orta Yaşlı" Else Print "İhtiyar" End If b) Select Case Deyimini kullanarak; Cls yas = Val(InputBox("Yaşı Giriniz")) Select Case yas Case 0 To 5: Print "BEBEK" Case 6 To 14 MsgBox("ÇOCUK") Case 15 To 35: Print "GENÇ" Case 36 To 45: Print "ORTA YAŞLI" Case Else Print "İHTİYAR"

10 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 9 End Select c) Switch komutunu kullanarak (Visual Basic 2010 da kaldırıldı); Cls Dim yas as integer, sonuc as string yas = Val(InputBox("Yaşı Giriniz")) Sonuc = Switch(yas <= 5, "BEBEK",yas <= 15, "ÇOCUK", yas <= 35, "GENÇ", _ yas <= 45, "ORTA YAŞLI", yas > 45, "İHTİYAR") Print Sonuc NOT: Visual Basic dilinde kod yazımı bir alt satırdan itibaren devam edecekse boģluk ve _ iģareti konur. Choose FONKSĠYONU: İkiden fazla çoklu seçimlerde IF /THEN/ELSE veya IIF yerine choose fonksiyonu kullanılabilir c). Kullanım ġekli: Choose (Değişken, birinci değer, ikinci değer, üçüncü değer, ) Örnek 3.6: Girilen ay numarasına göre ayın ismini yazan program Dim ay As Integer, sonuc As String ay = Val(InputBox("ay değerini giriniz")) sonuc = Choose(ay, "Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık") MsgBox(sonuc)

11 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 10 Örnek : Select Case komutları ile dört iģlem yapan programı yazınız. Sub Main() Dim sayi1, sayi2 As Integer Dim sonuc As Single Dim islec As String sayi1 = Val(InputBox("birinci sayi")) sayi2 = Val(InputBox("ikinci sayi")) islec = InputBox("işlem operatotorunu giriniz") Select Case islec Case "+" : sonuc = sayi1 + sayi2 Case "-" : sonuc = sayi1 - sayi2 Case "*" : sonuc = sayi1 * sayi2 Case "/" : sonuc = sayi1 / sayi2 Case "^" : sonuc = sayi1 ^ sayi2 End Select MsgBox("sonuc=" & sonuc) Uygulama Örneği: Aşağıdaki hesap makinesini gerçekleştiriniz.

12 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 11 Public Class Form1 Dim sayi1 As Single Dim sayi2 As Single Dim sonuc As Double Dim islec As String Private Sub cmd0_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd0.click text1.text = text1.text & "0" Private Sub cmd1_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd1.click text1.text = text1.text & "1" Private Sub cmd2_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd2.click text1.text = text1.text & "2" Private Sub cmd3_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd3.click text1.text = text1.text & "3" Private Sub cmd4_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd4.click text1.text = text1.text & "4" Private Sub cmd5_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd5.click text1.text = text1.text & "5" Private Sub cmd6_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd6.click text1.text = text1.text & "6" Private Sub cmd7_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd7.click text1.text = text1.text & "7" Private Sub cmd8_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd8.click text1.text = text1.text & "8" Private Sub cmd9_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd9.click text1.text = text1.text & "9" Private Sub cmdesit_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdesit.click

13 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 12 sayi2 = Val(text1.Text) Select Case islec Case "+" : sonuc = sayi1 + sayi2 Case "-" : sonuc = sayi1 - sayi2 Case "*" : sonuc = sayi1 * sayi2 Case "/" : sonuc = sayi1 / sayi2 Case "^" : sonuc = sayi1 ^ sayi2 End Select text1.text = sonuc Private Sub cmdtopla_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdtopla.click sayi1 = Convert.ToSingle(text1.Text) text1.clear() islec = "+" Private Sub cmdnokta_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdnokta.click text1.text = text1.text & "." Private Sub cmdcikar_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdcikar.click sayi1 = Convert.ToSingle(text1.Text) text1.clear() islec = "-" Private Sub cmdus_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdus.click sayi1 = Convert.ToSingle(text1.Text) text1.clear() islec = "^" Private Sub cmdkarakok_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdkarakok.click text1.text = Math.Sqrt(Val(text1.Text)) Private Sub cmdclear_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdclear.click text1.clear() Private Sub cmdcarp_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdcarp.click sayi1 = Convert.ToSingle(text1.Text) text1.clear() islec = "*" Private Sub cmdbol_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdbol.click sayi1 = Convert.ToSingle(text1.Text) text1.clear() islec = "/"

14 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 13 Private Sub cmdyuzde_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdyuzde.click text1.text = (Val(text1.Text)) / 100 End Class TEKRARLI YAPILAR -DÖNGÜLER (REPETITION STRUCTURES - LOOPS) Algoritma geliştirirken bazı işlemleri sürekli tekrarlanmamız gerekir. Tekrar edilen işlemleri göstermenin ya da ifade etmenin daha kolay ve anlaşılır bir yolu vardır, bu yola döngü ya da tekrarlı yapılar denir. Tekrarlama işleminin kaç kez yapılacağının baştan belli olduğu yapılara tekrar sayısı belli olan döngüler (for next döngüsü gibi), tekrarlamanın bitişinin koşula bağlı olduğu diğer bir ifade ile koşul gerçekleştiği veya gerçekleşmediği sürece işlemlerin tekrar ettiği yapılara tekrar sayısı koģula bağlı döngüler ( Do While.. Loop, Do Until Loop döngüleri gibi ) denir. Örnek vermek gerekirse 1 den 10 a kadar sayıları toplayan bir program yazdığınızda 9 kez tekrarlama yaptırıyorsanız bu tekrarlama sayısının başlangıçta belli olduğu anlamına gelir. Ancak girilen sayı sıfırdan farklı olduğu sürece sayının karesini alan bir programda tekrar sayısını baştan bilemeyiz. TEKRAR SAYISI BELLĠ OLAN DÖNGÜLER Daha önceki bölümlerde işlemleri tekrar etmek için Sayaç kullanmıştık. Sayaç değişkenine başlangıç değerini atadıktan sonra artırma ya da azaltma işlemi yapıyorduk ve sayacın son değerine ulaşıp ulaşmadığını her işlemden sonra kontrol ediyorduk. Döngü yapıları bu işlemleri oldukça basitleştirmektedir. Tekrar sayısının baştan belli olduğu döngülere en güzel örnek For / Next döngü yapılarıdır. Bu yapının akış şeması aşağıda gösterilmiştir.

15 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 14 ġekil 3.5. Tekrar Sayısı Belli Olan Döngüler ( For / Next Deyimi ) Döngü Sonu: Döngü değişkeninin son değere ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Bir nevi döngü yapısının patronudur. Döngü değiģkeni: Döngü yapısının tekrarının denetlenmesi amacı ile kullanılan değişkendir. Ġlk değer: Döngü değişkeninin alacağı ilk değerdir. Son değer: Döngü değişkeninin alacağı son değerdir. ArtıĢ miktarı: Döngü Değişkeninin ilk değerden son değere kadar alacağı değerlerdeki artış miktarıdır. Artış miktarı belirtilmez ise bu değer bir (1) kabul edilir. Tekrarlanan ĠĢlemler: Döngü içerisinde yapılan işlemlerdir. For / Next Deyiminin Kullanım ġekli; FOR değişken= ilk değer TO Son değer [ Step Artış Miktarı ] * NEXT değişken * ArtıĢ Miktarı ( STEP komutu ) isteğe bağlıdır, belirtilmez ise artım miktarı 1 kabul edilir Örnek 3.9a. 2 den 20 ye kadar olan çift sayıları ekranda gösteren programı döngü ile yazınız. For s=2 to 20 Step 2 Print s; Next s Komut satırlarını yazmamız yeterlidir.

16 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 15 NOT: Programın Ekran Çıktısı şeklindedir. Örnek 3.9b: 1 den 10 a kadar çift sayıların toplamını veren programın konsol uygulaması: Sub Main() Dim i, t As Integer For i = 1 To 10 Step 2 t += i Next Console.WriteLine(t) Console.ReadKey() NOT: For/Next döngüsünden çıkmak için Exit For deyimi kullanılır. Örnek Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne olur. Dim i As Integer For i = 1 To 10 If i = 6 Then Exit For Döngüden çıkılıyor End If Print i; Next i Print "döngüden çıkıldığında i değeri ="; i Program normalde 1 den 10 kadar yazması gerekirken i=6 değerine ulaştığında döngüden çıkılır ve Programın ekran çıktısı şeklindedir Örnek defa ekrana HANZAR yazan programı döngü ile yapınız. Dim i As Integer For i = 1 To 5 Print "hanzar"

17 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 16 Ekran çıktısı: Next i Örnek Dışardan girilen sayının faktöriyelini alan programı yazınız. Algoritması; 1. Başla 2. Faktöriyeli alınacak Sayıyı gir ( N ) 3. Faktöriyel değişkenini 1 e eşitle (Fakt=1) 4. Döngü oluştur ( For I= 1 TO N ) 5. Döngü içerisinde gerçekleşecek işlemi yaz. ( Fakt=Fakt * I ) 6. Döngüyü Sonlandır ( Next I ) 7. Sonucu göster ( Fakt ) 8. Dur VB Dilinde Kodlanması; Dim n As Integer, fakt As Integer n = Val(InputBox("faktöriyeli alınacak sayıyı giriniz")) fakt = 1 For i = 1 To n fakt = fakt * i Next i Print n; "!=" ; fakt Programın Ekran Çıktısı; 5 sayısı girildiğinde yandaki sonuç elde edilmiştir. Örnek dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını bulan programı yazınız. Algoritması ;

18 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I Başla 2. Toplam değişkenini sıfıra eşitle(top=0) 3. Sadece tek sayıları sayan Döngüyü başlat (For a=1 to 100 step 2) 4. Tek sayıları birbiri ile topla (Top=Top + a) 5. Döngüyü sonlandır ( Next a) 6. Toplam değeri ekranda göster 7. Dur VB Dilinde Kodlanması; Cls Top=0 For a=1 To 100 Step 2 Top=Top+a Next a Print Toplam= ; Top Programın ekran çıktısı; Toplam=2500 olarak elde ettik. Örnek Klavyeden girilen iki pozitif tamsayının çarpımını çarpma operatörü kullanılmadan bulan programı yazınız. Algoritması ; 1. Başla 2. Toplama değişkenini sıfıra eşitle { Carp=0 } 3. Birbiri ile çarpılacak olan sayıları gir { S1, S2 } 4. Döngüyü başlat {1 den ilk sayıya kadar -- For I= 1 To S1 } 5. İkinci sayıyı kendisiyle topla { Carp=Carp+S2 } 6. Döngüyü sonlandır { Next I } 7.Toplam sonucunu ekrana yaz ( S1*S2=Carp) 8. Dur VB Dilinde Kodlanması; Cls Dim Carp as integer, S1 as integer, S2 as integer, I as integer Carp=0 S1=Val( Inputbox( 1.Sayıyı Giriniz: ))

19 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 18 S2=Val( Inputbox( 2.Sayıyı Giriniz: )) For I= 1 To S1 Carp=Carp+S2 Next I Print S1; * ; S2 ; = ; Carp Program, Örneğin 3*4 işlemini, çarpma operatörünü kullanmadan 4 sayısını 3 kez toplayarak gerçekleştirir. Örnek: Dim numara = {125, 138, 156, 205, 308, 947} Dim dizi As Integer For Each dizi In numara Console.Write(dizi & " ") Next Console.ReadKey() Programın ekran çıktısı: TEKRAR SAYISI KOġULA BAĞLI DÖNGÜLER İşlemlerin ne kadar tekrarlanacağının baştan belli olmadığı ancak bir koşulun doğru ya da yanlış olmasına bağlı olarak tekrar sayısının belirlendiği bu döngüleri, koşul kontrolünün yapıldığı yere göre ikiye ayırırız. Birincisinde program başında koşul kontrolü yapılır,

20 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 19 diğerinde ise bir defa işlem yapıldıktan sonra koşulun doğru ya da yanlış olmasına göre işlem tekrarı yapılır. Koşul denetiminin döngü başında gerçekleştiği yapılarda Do While / Loop, Do Until / Loop ve While / End While deyimleri kullanılırken, koşul denetiminin bir defa işlem gerçekleştikten sonra yapıldığı döngülerde Do / Loop While ve Do / Loop Until deyimleri kullanılır. Bu deyimlerin akış şemaları ile gösterimi aşağıda verilmiştir. ġekil 3.6. Do / Loop döngülerinin Akış şemaları ile gösterimi NOT: Do While / Loop döngüsü ile While / End While döngüsü aynı işleve sahiptir. Ancak While / End While döngüsü yerine daha hızlı çalışan Do While / Loop döngüsü tercih edilir.

21 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 20 DO - LOOP DÖNGÜLERĠNĠN KULLANIM ġekġllerġ a) Do While (koşul) Loop (İşlemler) Sürece < koģul > yap (iģlemler) Verilen koşul doğru olduğu sürece belirtilen işlemler tekrar edilir. Verilen Koşul koşul kontrol doğru işlemi olduğu döngünün sürece belirtilen başında yapılır. işlemler tekrar edilir. Koşul kontrol işlemi döngünün baģında yapılır. b) Do (İşlemler) Loop While (Koşul) Tekrarla (iģlemler) ta ki <koģul> Bir defa işlem yapıldıktan sonra koşul doğru olduğu sürece belirtilen işlemler tekrar edilir. Koşul kontrol işlemi döngünün sonunda yapılır. c) Do Until (Koşul) Loop (İşlemler) Sürece < koģul > yap (iģlemler) Verilen koşul yanlıģ olduğu sürece belirtilen işlemler tekrar edilir. Koşul kontrol işlemi döngünün baģında yapılır. d) Do (İşlemler) Loop Until (Koşul) Tekrarla (iģlemler) ta ki <koģul> Bir defa işlem yapıldıktan sonra koşul yanlıģ olduğu sürece belirtilen işlemler tekrar edilir. Koşul kontrol işlemi döngünün sonunda yapılır. NOT: While ifadesi koşul doğru olduğu sürece işlem yapılacağını, Until ifadesi ise koşul yanlış olduğu sürece işlem yapılacağını belirtir. Örnek Aşağıdaki programların ekran çıktılarını dikkatle inceleyiniz.

22 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 21

23 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 22 NOT: Döngü yapılarında muhakkak döngüden çıkışı gerçekleştirecek yani koşulu sağlayacak bir ifade döngü içerisinde bulunmalıdır. Aksi takdirde program çıktı vermez, kısır döngüye girer. Örnek AĢağıdaki programın ekran çıktısı ne olur. Program normalde 1 den 10 kadar olan sayıların toplamını yapıyor ancak değişkenler ilk değerlerini aldıktan sonra Exit Do ifadesi döngüden çıkmamıza neden olur ve Ekrana t nin değerini 1 olarak yazılır. Programdan Exit Do ifadesini çıkarırsak ekrana 55 değerini yazar. NOT: Do / Loop döngülerinden çıkmak için Exit Do deyimi kullanılır. Örnek Dışardan girilen sayı sıfırdan farklı olduğu sürece o sayının karesini alan programı yazınız. Algoritması; 1. Başla 2. Döngüyü başlat 3. Sayı gir 4. Karesini al (Kare=Sayi^2) 5. Sonucu ekranda göster 6. Döngü kontrolü yap (sayi <>0) 7. Dur VB Dilinde Kodlanması;

24 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 23 Dim sayi As Integer Do sayi = Val(InputBox("bir sayı giriniz")) Kare = sayi ^ 2 Print Kare Loop While sayi <> 0 ĠÇ ĠÇE DÖNGÜ KULLANIMI Birden fazla döngü ve kontrol yapısını iç içe kullanabiliriz. Sıralama, matris veya tablo gibi iki üç boyutlu işlemlerin yapıldığı uygulamalarda sıklıkla iç içe döngüleri kullanırız. İç içe döngü yapıları, bir döngü içerisinde başka bir döngü ya da döngülerin kullanıldığı yapılardır. İç içe döngülere verebileceğimiz en güzel örneklerden biri zaman sistemimizdir. Bir gün, 24 saatten, 1 saat 60 dakikadan, 1 dakika 60 saniyeden ibarettir ve hepsi iç içedir. Zaman sisteminde en içteki döngüyü saniye temsil etmektedir. Saniye en son değerine ulaştığında yani 60 değerini aldığında dıştaki döngü bir artar yani dakika bir artar. Dakika en son değerine ulaştığında dıştaki döngü yani saat bir artar. Saat son değerine ulaştığında yani 24 olduğunda bir gün tamamlanmış olur. ġekil 3.7. Bir yıllık zaman döngümüz

25 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 24 Zaman sistemimize dikkat edilirse, saniye tamamlanmadan dakika, dakika tamamlanmadan saat başlamaz. Yani dakika saniyenin, saat dakikanın önüne geçmez, birbirine karışmaz. Benzer şekilde ç içe döngü kurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, içteki döngü tamamen bitmeden dıştaki döngüye geçilmemesidir. Yani döngülerin birbiri ile çakışmamasına dikkat edilmelidir. ġekil 3.8. İç içe For / Next Döngüleri ġekil 3.9. İç içe Do/ Loop Döngüleri NOT: İç içe döngülerde For / Next döngüsü ile Do / Loop döngüleri birlikte kullanılabilir Örnek Şekildeki Çarpım Tablosunu oluşturup ekranda gösteren programı yazınız.

26 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 25 İç içe For / Next döngülerine en güzel örnek çarpım tablosudur. İçteki döngünün her tamamlanışından sonra dıştaki döngü otomatik olarak bir artar. Dıştaki döngü değişkeni i=1 iken içteki döngü değişkeni j, 1 den 10 a kadar değer alır. j=10 olduktan sonra i değişkeni 2 değerini alır. i=2 iken j değişkeni tekrar 1 den 10 a kadar değer alır ve bu işlem 10 kez tekrarlanır. Yani toplam 100 kez çarpma işlemi gerçekleşir. Algoritması; VB Dilinde Kodlanması; Örnek Aşağıdaki ekran çıktısını veren programı yazınız.

27 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 26 Programın VB Dilinde Kodlanması; a = "BULENT" For i = 1 To Len(a) harf = Mid(a, i, 1) For j = 1 To i Print harf; Next j Print Next i NOT: Örneğimizde MID komutu String bir ifadenin (a), istenilen bir karakterinden başlamak üzere (i), istenilen sayıda (1) karakterini alır ve değişkene (harf) aktarır. Konsol Uygulama Kodu: Dim a As String = "BULENT" Dim harf As Char For i = 1 To Len(a) harf = Mid(a, i, 1) For j = 1 To i Console.Write(harf) Next j Console.WriteLine() Next i Console.ReadKey() Örnek Dışardan girilen 8 adet sayı içerisinden pozitif ve negatif olanların sayısını bulan programı yazınız. Algoritması; 1) Başla 2) Pozitif ve negatif sayı âdeti değişkenlerini (po, ne) sıfıra eşitle. 3) Döngüyü başlat {For i=1 to 8 } a) Sayı gir b) Eğer girilen sayı sıfırdan büyükse po yu 1 artır {po=po+1} c) Eğer girilen sayı sıfırdan küçükse ne yi 1 artır {ne=ne+1} 4) Döngüyü Sonlandır { Next i }

28 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 27 5) Pozitif ve Negatif sayıların adedini ekrana yaz { po, ne } 6) Dur VB Dilinde Kodlanması; Dim i As Integer, a As Integer, po As Integer, ne As Integer po = 0: ne = 0 For i = 1 To 8 a = Val(InputBox("sayi giriniz")) If a > 0 Then po = po + 1 End If If a < 0 Then ne = ne + 1 End If Next i Print "pozitif sayıların sayısı..:"; po Print "negatif sayıların sayısı..:"; ne

29 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 28 Diyalog Pencereleri INPUTBOX fonksiyonu, kullanıcının ekrandan bilgi girişini sağlar. Bu fonksiyonun genel formu aşağıdaki şekildedir : INPUTBOX (Mesaj, Açılacak formun başlığı, Giriş kutusunda başlangıçta bulunması istenen değer, Giriş formunun sol üst köşesinin X,Y koordinatları) Örnek: ad = InputBox("adinizi girin", "ögrenci girisi", "umit", 0, 0) MessageBox.Show Kullanım Ģekli: MessageBox.Show (Kullanıcıya verilecek mesaj, Form Başlığı, Butonlar, İkon, Varsayılan buton) Örnek: MessageBox.Show("siralama yapildi", "ornek mesaj kutusu", 2, 64) veya

30 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 29 MessageBox.Show("siralama yapildi", "ornek mesaj kutusu", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore, MessageBoxIcon.Information) Örnek bir uygulama: Bir kafedeki garsona sipariş almada yardımcı olacak bir program yazalım. { Basılan mesaj kutusundan alınan mesaja göre iş yapan bir program olacak} Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If MessageBox.Show("Kahve İstermisniz?", "VBasic Cafe", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = MsgBoxResult.Yes Then MessageBox.Show("Evet, isterim") Else MessageBox.Show("Hayır, teşekkürler") End If Me.Close() End Class

Uygulama 1) Sabit olarak belirlenen sayıda tekrar eden (5 kez) Visual Basic kaynak kodlarını yazınız.

Uygulama 1) Sabit olarak belirlenen sayıda tekrar eden (5 kez) Visual Basic kaynak kodlarını yazınız. Uygulama 1) Sabit olarak belirlenen sayıda tekrar eden (5 kez) Visual Basic kaynak kodlarını yazınız. Dim i As Integer For i = 1 To 5 MessageBox.Show(i) Uygulama 2) Ekranda 5 kez tekrarlanan ve tur sayısını

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 14.10.2016 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hasan OCAK Sınav Süresi: 80 dakika. Her

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

Uygulama1) Şart yapısının kullanımı CheckBox1 bileşeninin işaretlendiğinde ekranda Kutu işaretlendi mesajı veren kodları yazınız.

Uygulama1) Şart yapısının kullanımı CheckBox1 bileşeninin işaretlendiğinde ekranda Kutu işaretlendi mesajı veren kodları yazınız. Uygulama1) Şart yapısının kullanımı CheckBox1 bileşeninin işaretlendiğinde ekranda Kutu işaretlendi mesajı veren kodları yazınız. Label1.Text = "Kutu işaretlendi " Label1.Text = "Kutu işaretlenmedi " Uygulama

Detaylı

MT 373 Visual Basic Programlama Dersi

MT 373 Visual Basic Programlama Dersi MT 373 VB Laboratuvar Uygulamaları Öğr. Gör. Dr. İrfan MACİT 1 MT 373 Visual Basic Programlama Dersi (VB.NET 2010 Uygulamaları) Dr. İrfan MACİT Matematik Bölümü Laboratuvar Uygulamaları Adana, 2013 MT

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C Program Akış Kontrol Yapıları Kontrol Komutları Normal şartlarda C dilinde bir programın çalışması, komutların

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1.

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1. Uygulamalar 4 IsMissing (Değişken) Visual Basic te fonksiyon veya alt programlara giriş parametresi olarak Optional deyimi kullanılırsa o parametre kullanılmadan da o fonksiyon çağrılabilir. IsMissing

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. DERS NOTU Konu: Döngü Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DÖNGÜ YAPILARI Birçok uygulamada bazı işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Bizlere bu

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Select Case case case case case case is case Else End Select Örnek:

UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Select Case case case case case case is case Else End Select Örnek: UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Bir değişkenin aldığı birçok değere göre ayrı komutların çalıştırılması gereken durumlar için If yapısını kullanmak yerine Case yapısını kullanmak daha avantajlıdır.

Detaylı

Program Akış Kontrol Yapıları

Program Akış Kontrol Yapıları Program Akış Kontrol Yapıları Giriş Normal şartlar altında program içerisindeki çalıştırılabilir satırlar, yazılmış oldukları sırada, yani birinden sonra diğerinin çalışması şeklinde ilerler. Programın

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ

ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ GİRİŞ KARAR YAPILARI Herhangi bir olayın gerçekleşmesinin bir veya birkaç şarta bağı olduğu durumlar vardır. Ayrıca bir şartın gerçekleşmesi durumunda meydana gelecek bir veya birden çok olay söz konusu

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

Program akıģı sırasında belirtilen satır numaralı yere gitmek için kullanılır. Genel formu: [<satır numarası>] GOTO <satır numarası 1> GOTO n

Program akıģı sırasında belirtilen satır numaralı yere gitmek için kullanılır. Genel formu: [<satır numarası>] GOTO <satır numarası 1> GOTO n KONTROL DEYİMLERİ Kontrol deyimleri bir programın normal akıģını değiģtirmek için kullanılır. Aksi söylenmedikçe programın komut satırları birbiri ardına çalıģtırılır. Program içindeki yapılan sorgulamalara

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

De iflken = InputBox Görüntülenecek Metin Bafllık. InputBox tan gelecek cevap, bir de iflkene aktarılmalıdır. End Sub B R SAYI TUT

De iflken = InputBox Görüntülenecek Metin Bafllık. InputBox tan gelecek cevap, bir de iflkene aktarılmalıdır. End Sub B R SAYI TUT Bilgi Girifli InputBox fonksiyonu: Program sırasında, kullanıcının klavyeden bilgi girifli yapmasını sa layan fonksiyondur. Girilen bilgi, bir de iflkene aktarılmalıdır. Afla ıda InputBox fonksiyonunun

Detaylı

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach()

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() Döngüler (loops) while do-while for foreach while ( koşul ) işlemler; do işlemler; while (koşul ); for (başlangıç ; koşul ; arttırma) işlemler; foreach ( tip

Detaylı

Timer İle arka plan renk değişimi

Timer İle arka plan renk değişimi Microsoft Visual Studio Visual Basic Timer İle arka plan renk değişimi Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 1000 'milisaniye

Detaylı

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN GİRİŞ Ekrana «Merhaba Java» şeklinde bir mesajı 100 defa yazmak istediğinizi düşünelim. Aşağıdaki komut satırını 100 kez yazmak sıkıcı

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Akış Diyagramları ve Sözde Kodlar Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Sözde Kodlar (pseudo-code) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Sözde Kod Sözde

Detaylı

Akış Kontrol Mekanizmaları

Akış Kontrol Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 1 Akış Kontrol Mekanizmaları if else switch for döngüsü for döngüsünün çalışma prensibi for döngüsüyle ilgili örnekler for döngüsüyle ilgili kurallar while döngüsü while döngüsünün

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Döngüler for Döngüsü while Döngüsü do-while Döngüsü break Deyimi Kullanımı continue Deyimi

Detaylı

C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı

C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu www.ieubt.org C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı Sorularınız için : programlama@ieubt.org Hazırlayan : Görkem PAÇACI (gorkem.pacaci@std.ieu.edu.tr) C Program

Detaylı

1. PL/SQL de kontrol yapıları

1. PL/SQL de kontrol yapıları 1. PL/SQL de kontrol yapıları PL/SQL de kontrol yapıları genel olarak IF, CASE LOOP, WHILE, FOR ile gerçekleştirilir. Tabi bu deyimlerinde kendi içinde alt basamakları bulunmaktadır. Şimdi sırası ile bu

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

SAB104 Bilgisayar Programlama

SAB104 Bilgisayar Programlama Hafta 1 Programlamanın Tanımı Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dersine ait sunumlar hazırlanırken ağırlıklı olarak Quick Basic ile Bilgisayar Programlama (Dr. İsmail Gürkan, Dr. Bülent

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BTÖ201- Programlama Dilleri 1 Hazırlayanın; Adı Soyadı Çağdaş KARADEMİR Numarası 20742248 Ders Sorumlusu Hakan Tüzün İçindekiler Problem

Detaylı

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları 4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları Şart yapıları bir bilgisayar programının olmazsa olmazlarındandır. Şart yapıları günlük hayatımızda da çok fazla karşılaştığımız belirli

Detaylı

İŞLEM SAYISI BELLİ OLAN DÖNGÜLER

İŞLEM SAYISI BELLİ OLAN DÖNGÜLER DÖNGÜLER GİRİŞ Bilgisayarın ismi her ne kadar bilgiyi saymaktan gelse de aslında bilgisayar programlar ile gerçek anlamını bulmaktadır. Program, bu bölüme kadar anlatılanlar işlemlerin sıralı olarak ve

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA UYGULAMA Örnek: Yandaki algoritmada; klavyeden 3 sayı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği INPUTBOX KULLANIMI InputBox komutu, Basic programlama dilinde program algoritması içinde ekran aracışığı ile bir sorgu yönlendirerek, kullanıcının bilgi girmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu komutun

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ

GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ DERS 1 PROGRAM GELĐŞTĐRME PROGRAM GELĐŞTĐRME VERĐ ĐŞLEME(DATA

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur

Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur Python büyük-küçük harf ayrımı yapar. Pythonda kod yazarken girintiler kullanılır Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur Klavyeden girilen bir değeri okumak ad=input("adınızı giriniz")

Detaylı

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ MTK467 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ while döngüsü while(koşul){ } döngü ifadeleri Koşul boolean değerli olmalıdır. Koşulun değeri true

Detaylı

Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message)

Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message) Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message) Pencere, hareket ve mesaj, VB ile Windows uygulaması geliştirmek için bu üç temel anahtar kavramı bilmek yeterli olacaktır.

Detaylı

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir.

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir. MATRİS TRANSPOZU: Bir matrisin satırlarını sütun, sütunlarınıda satır yaparak elde edilen matrise transpoz matris denilir. Diğer bir değişle, eğer A matrisi aşağıdaki gibi tanımlandıysa bu matrisin transpoz

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 3. Python da Döngüler Bu bölümde iki tane döngüden bahsedeceğiz: while ve for döngüleri. Ayrıca bu bölümde döngüler dışında break ve continue deyimleri ile range() ve len() fonksiyonlarına

Detaylı

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz.

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz. Ön bilgi: Dizi tanımlayabilmeli. foreach deyimi bilinmeli. Rastgele sayılar (Random) bilinmeli. 1. Aşağıda tamsayı tipinde iki boyutlu bir dizinin nasıl tanımlandığı, bir fonksiyona parametre olarak nasıl

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA. Muhammet BAYKARA

Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA. Muhammet BAYKARA Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA Muhammet BAYKARA 1 İlkel Veri Türleri Type Name Kind of Value Memory Used Size Range byte integer 1 byte -128 to 127 short integer 2 bytes -32768

Detaylı

Örnek 4: Örnek Özyinelemeli fonksiyon örneği Bölüm 9. C++ programlama dilinde Nesne ve sınıf

Örnek 4: Örnek Özyinelemeli fonksiyon örneği Bölüm 9. C++ programlama dilinde Nesne ve sınıf İçindekiler 1. Giriş... 1 1.2. c++ Programı Yapısı... 2 1.3.Using Direktifi... 5 Bölüm 2. Veri türleri, değişken kavramı, sabit ve değişken bildirimleri ve c++ da kullanımı 7 2.1. Temel veri türleri...

Detaylı

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler For Each... Next... 3 Döngüyü

Detaylı

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayarın Yapısı Ve Programlama Dilleri Giriş 1 Bilgisayar ve Programlamanın Kısa Bir Tarihçesi 2 Donanım ve Yazılım Kavramları 3 Bilgisayarın Donanımsal yapısı 4 Giriş Birimi (Input

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Length: metin uzunluğunu yada diğer bir deyişle dizi elaman sayısını döndürür.

Length: metin uzunluğunu yada diğer bir deyişle dizi elaman sayısını döndürür. Programlama Temelleri Trim: metnin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. Trim( Selam ) Selam şeklinde çıkar Split: metin içinde ayırma işlemi yapar. Split( ) Metni boşluklarını diziye atar. oşluk

Detaylı

if (ad == "Sabri") Console.WriteLine("Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...");

if (ad == Sabri) Console.WriteLine(Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...); Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir

Detaylı

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu UYGULAMALAR Uygulama 1:Komut butonu, metin kutusu ve liste kutusu kullanarak bir program oluşturacağız. Programda, bir metin kutusuna girilen sayılardan pozitif olanlar bir listeye, negatif olanlar başka

Detaylı

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir.

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bu durumda bireylerin ortaya çıkan olumsuzluklara karşılık çözüm bulmak için yapacakları mücadeleye de PROBLEM

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Kontrol deyimleri programlamanın olmazsa olmaz koşullarındandır. Şartlara (karşılaştırma) bağlı

Detaylı

VISUAL BASIC STANDART KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI

VISUAL BASIC STANDART KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-II 0 VISUAL BASIC STANDART KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI Visual Basic kütüphanesinde bulunan bazı fonksiyonlar (komutlar) aşağıda verilmiştir. Bu fonksiyonların

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

Chapter 8. Komut düzeyi kontrol yapıları ISBN

Chapter 8. Komut düzeyi kontrol yapıları ISBN Chapter 8 Komut düzeyi kontrol yapıları ISBN 0-321-49362-1 8. bölüm konuları Giriş Seçme komutları Tekrarlayan komutlar Şartsız dallanma Korumalı komutlar Sonuç Tercüme edip geliştiren: Doç. Dr. Zeki Bayram,

Detaylı

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION düğmeleri, Muhtelif seçeneklerin olduğu ve bu alternatif seçeneklerden birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılan nesnelerdir. Daire şeklindeki bu option

Detaylı

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI Eğitimin Konusu : Makro Excel Eğitim Tarihi : 04-05-10-11-12 Mayıs 2017 Eğitim Hedef Kitlesi : Excel kulllanıcıları arasında pratiklik ve hız kazanmış, Excel fonksiyonları, Veri Analizi araçlarını kullanma

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA PROGRAMLAMA Programlama Nedir? Bir iģi yapmak için gerekli iģlemlerin tespit edilmesi, tanımlanması ve bu iģlerin sırasının bilinmesidir. Programlama Basamakları: 1- Problemi Tanıma: Programın programcı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru Adı: Soyadı: Numara: Bölümü: Erzurum Teknik Üniversitesi Mühislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi 15.11.2015 Soru 1 2 3 4...... Toplam Puanlar Soru-1: Yandaki kısımda verilen terimlerin

Detaylı

Internet Programming I. Hafta III. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Internet Programming I. Hafta III. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Internet Programming I Hafta III Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Dönen Değer? Fonksiyonlar, kendilerini göreve çağıran VBScript komutlarına ve işlemlerine

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-4 Döngü Yapıları. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-4 Döngü Yapıları. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-4 Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Döngü Yapıları Döngü (Tekrarlama) yapıları, belli bir şart sağlandığı

Detaylı

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1 ve M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı