T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TRT Genel Müdürlüğünden : Yönetmelikler TRT Emanet Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesine ilişkin Yönetmelik MADDE l TRT Emanet Yapım Yönetmeliği'nin bazı maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: Madde 8 Emanet İnşaat işleri, Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olarak Emanet İnşaat Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon, Genel Müdürün tâyin edeceği 1 ve 4 Üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden 1 teknik, l muhasebe, 1 Alım İkmâl ve 1 Genel Müdür temsilcisi olarak seçilir. Ayrıca, Teknik ve idarî hizmetler için kadroda gösterilen elemanlar. Komisyon emrine verilir. Madde 9 ve Teknik Üye, en az Yüksek Mühendis seviyesinde veya bu seviyede ihtisaslaşmış Uzman elemandan seçilir. Muhasip ve malzeme üyeleri bu kenularda yetişmiş elemanlardan tâyin edilir. Madde 10 Komisyon, Emanet suretiyle yapılacak işleri gereği halinde kendi sorumluluğu altında ve iş yerlerinde teşkil edeceği ekipler eliyle yürütür. Komisyon emrinde lüzumu kadar eleman bulunmadığı takdirde, işlerin yürütülmesi amacıyla lüzum görülen personel, Komisyon lığının teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile ilgili ünite ve kuruluşlarca Komisyon emrine tefrik ediür. Komisyon Gerel Müdürlükçe emrine verilen İdarî ve Teknik Personel miktarı yeterli olmadığı takdirde işçi istihdam edebilir. Bunlara ait ücretler, istihdam edilen işin ödeneğinden karşılanır. 21/5/1977 tarihinde, saydı Mükerrer Resmi Gazete yayımlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1601

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: MADDE 2 TRT Emanet Yapım Yönetmeliğine aşağıdaki (Ek Madde 1 ) eklenmiştir. EK MADDE 1 Kadro: Emanet İnşaat Komisyonu, Genel MudUr Teknik Yardımcılığına bağlı olarak Komisyon Başkam, Komisyon Üyeleri, Kontrol ve inceleme Kısmı ile, İdari İşler Kısmından oluşur. Komisyon Başkam, Komisyonda mevcut bil'umum personelin her hususta amiridir. MADDE 3 Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren uygulanır. MADDE 4 Bu Yönetmeliği Genel Müdür yürütür. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu memur ve hizmetlilerine ait Gizli Tezkiye Varakalarının nasıl ve kimler tarafından doldurulacağı hakkında Yönetmelik Madde 1 Bakanlar Kurulunun 21/7/1951 gun ve 3/13417 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1/9/1951 tarihinde yürürlüğe giren «T C. Emekli Sandığı İle İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerinde Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük» ve TRT Personel Yönetmeliği hükümleri gereğince TRT Kurumu Memur ve Hizmetüleri :om her yılın Ocak ayında tanzim edilecek Gizli Tezkiye Varakaları bu YönetmeUkte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir. Madde 2 Gizli Tezkiye Varakalarım dolduracak birinci ve ikinci tezkiye amirleri ile gerektiğinde kanaatine başvurulacak üçüncü tezkiye amirlerinin makam isimleri bağlı cetvelde gösterilmiştir. Madde 3 Tezkiye Varakaları Gizlidir ve Personel Dairesi lığında, personelin özel tezkiye varakaları dosyasında saklanır. Madde 4 Birinci tezkiye amirleri, Gizli Tezkiye Varakalarını doldurduktan sonra bunları «Gizli ve Kişiye Özel» işaretli kapalı bir zarf İçinde ikinci tezkiye amirine verirler veya bir yazıya ekli olarak gönderirler. İkinci tezkiye amirleri tezkiye edilecek kişiler hakkındaki kanaatlerini tezkiye varakaları üzerinde belirttikten sonra, bunlun «Gizli ve Kişiye özel» işaretli kapalı bir zarf içinde ve bir yazıya eku olarak en geç her yılın Şubat ayı başında Personel Dairesi lığına gönderirler. Madde 5 Birinci veya ikinci tezkiyeleri Genel Müdür tarafından yapılacak personele ait tezkiye varakaları Personel Dairesi lığınca izlenir. İkinci tezkiyeleri Genel Müdür tarafından yapılacak personele ait tezkiye varakaları birinci tezkiye amin tarafından doldurulduktan sonra, bunları Genel Müdüre arzedecek elan Personel Dairesi lığına «Gizli ve Kişiye özel» işaretli kapalı bir zarf içinde bir yazıya bağlanarak her yılın en geç Ocak ayının ortasında gönderilir. 1 ncı tezkiye amiri durumunda olmadığı kadrolar ile ilgui (2 nci ve 3 ncüj tezkiye amirliği yetkisini, Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yazılı olarak Genel Müdür Yardımcılarına devredüebuir. Madde 6 Birinci ve ikinci tezkiye amirlerinin tezkiye varakaları üzerindeki kanaatleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, bu varakalar Personel Dairesi lığınca üçüncü tezkiye amirine gönderilir. Netice olarak üçüncü tezkiye amirinin kanaatine uyulur. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa

3 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfr.: 3 Üstünde tezkiye varakası doldurmaya yetkili iki amir bulunmayan memur ve hızmethler içm birinci tezkiye amirinin kanaatiyle yetinilir. Üçüncü tezkiye amiri bulunmaması halinde kanaatlerde ayrılık olsa dahi ikinci tezkiye amirinin kanaatine uyulur Madde 7 Genel Müdür bütün gizli tezkiye varakalarını alıp incelemeye yetkilidir. Genel Müdür Yardımcıları, kendi yardımcılıklarına bağlı ünitelerde çalışan personelin Gizli Tezkiye varakalarını Personel Dairesi lığında incelemeye yetkilidirler. incelenen konuyla ilgili olması şartıyla, gizli tezkiye varakaları toplantı halinde iken Disiplin Komisyonunda görülebilir. Genel veya ilgili Yardımcısının izni ile Müfettiş ve soruşturmayla görevli olanlara gizli tezkiye varakaları Personel Dairesi lığında gösterilir. Madde 8 Gizli Tezkiye Varakalarına kasıtlı olarak yahut özel bir amaçla gerçeğe aykırı görüş yazdıkları anlaşılanlar veya bu varakaların düzenlenmesini geciktirenler hakkında kanuni kovuşturma yapmaya Genel Müdür yetkilidir. Yedinci madde hükmü saklı kalmak üzere gizli tezkiye varakalarında yazılı olanları açığa vuranlar hakkında yukarıdaki fıkra gereğince işlem yapılır. Madde 9 Tezkiye amirleri tezkiye varakalarım mürekkepli kalem ve kendi el yazıları ile doldurmak zorundadırlar. Tezkiye varakalarında kazıntı ve silinti yapılmaz. Fazla veya yanlış yazılan kelimelerin üzeri okunacak şekilde çizilir; doğrusu yazıldıktan sonra yanma paraf konur. Tezkiye Varakalarında cevapsız sütun bırakılmaz. Bu varakaların müsveddeleri saklanmaz. Madde 10 Gizli Tezkiye Varakalarını saklamakla görevli Personel Dairesi lığı, Yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlenmiş varakaları düzenleyenlere iade ederek noksanları tamamlattırır. Madde 11 Hakkında Gizli Tezkiye Varakası doldurulacak olanların, tezkiyelerini yapacak amirlerin emrinde en az altı ay çalışmış olmaları gerekir. Bir işte altı aydan fazla bir süre bulunup başka bir tezkiye amiri emrindeki işe atananlara ait gizli tezkiye varakaları, bunların atanmalarından sonra bekletilmeksizin gönderilir. Ocak ayı gelmeden görevi değişmek suretiyle işinden ayrılan tezkiye amirleri, emirlerindeki memurlardan altı aylık süreyi tamamlamış olanların gizli tezkiye varakalarını derhal düzenleyip ilgili makamlara gönderirler. istifa, emekliye ayrılma ve ölüm gibi sebeplerle, tezkiye varakasını doldurmadan görevinden ayrılan birinci tezkiye amirinin yerine varsa o yerdeki ikinci tezkiye amin tarafından bu varakalar doldurulur. İkinci tezkiye amiri de yoksa varakalar birinci ikinci tezkiye amirlerinin vekilleri tarafından iki aylık bir sürenin sonunda derhal düzenlenir. Madde 12 Gizli Tezkiye Varakalanndan, «T. C. Emekli Sandığı ile îlgilı Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri üzerine Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük»ün 13 maddesi hükmüne tabi olanlar, Personel Dairesi Başkam lığında kurulacak uç kişilik bir komisyon tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tesbit edilir. Madde 13 Bu yönetmelikte yer alan hususlar dışında kalan konularda, «T. C. Emekli Sandığı ile ilgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük» un ilgili hükümleri uygulanır. Madde 14 Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra İhdas edilecek kadro Unvanlarının yönetmelikte yer almaması halinde, yeni kadroların tezkiye amirlerini tesbite Personel Komisyonu yetkilidir. Tezkiye amirlerini gösterir ek cetvel Personel Komisyonu kararı ve Genel Müdür onayı ile kesinlik kazanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1603

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Madde 15 8/11/1968 tarih ve 13C46 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TRT Memur ve Hizmetlilerine ait gizli tezkiye varakalarının nasıl ve kimler tarafından doldurulacağı hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 16 Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayını tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17 Bu yönetmelik hükümlerim Genel Müdür yürütür. Tezkiyeleri Yapılacak 1. Tezkiye 2. Tezkiye 3. Tezkiye Personel Amiri Amiri Amiri Genel Müdür Yardımcıları YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardım. KURULU BÜRO Müdürlüğe bağlı personel İNCELEME MA KURULU Üyeler ve Uzmanlar Büro Personeli VE ARAŞTIR GENEL MÜDÜR ÖZEL MÜ ŞAVÎRtLlĞÎ Özel Müşavirler GENEL MÜDÜR VE UZMANLARI Müşavir ve Uzmanlar MÜŞAVİR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcıları Müdürlüklere bağlı personel GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Müdürler Müdür Yard. ve Uzmanlar Büro Personeli Müdürlüklere bağlı personel SAVUNMA SEKRETERLİĞİ Savunma Sekreteri Müdürler Büro Personeli Müdürlüklere bağlı personel HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Başhukuk Müşaviri Hukuk Müşavirleri Büro Personeli Hukuk Müşavirlerine bağlı Personel Gen. Mttd. Gen. MUd. Müdür Müd. Yard. Gen. MUd. Gen. MUd. Müdür Müd. Yard. Gen. Sek. Gen. Sek. Yard. İlgili Müd. Gen. Sek. Yard. İlgili Müd. Sav. Sek. M. Şef Müd. tlgiii Müd. Başhuk. Müş. Başhuk. Müş. İlgili Huk. Müş. Gen. Müd Müdür Gen Müd. Gen Müd. Müdür Gen. Sek. Gn. Sek. Yard. Gen. Sek. Gn. Sek. Yard. Sav. Sek. Sav. Sek. Gen. MUd. Başhukuk Muş. Gen. Sek. Gen Sek. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa 1604

5 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri TEFTİŞ KURULU BAŞKAN LIĞI Başmüfetiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Büro Personeli HABER DAİRESİ BAŞKAN LIĞI Han. Müd. İdari İşi. Bl. Müd. Haber Müd. Bağlı Şb. ve Bölüm Müdürleri Şube ve Bölüm Müdürlükleri Personeli ile Hab. Müd. bağlı diğer Personel idarî İşi. Böl. Müd. bağlı Personel YURTDIŞI RESİ BAŞKANLIĞI YAYINLAR DAİ TELEVİZYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcıları Hekim lığa bağlı personel ile büro personeli ÎDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Bağlı Şube Müdürleri Müdürlük personeli Şube Müdürlükleri personeli Haber Müd. Haber Müd. İd. İşi. Bl. Md. Yardımcısı, Plan ve Değerlendirme Müdürü, Yayın Hizmetleri Müdürü lığa bağü diğer personel Pl. ve Değ. Md. Plan ve Değ. Müd. bağlı personel Yayın Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Şube ve Bl. Müdürleri Yay. Hiz. Müd. Şube ve Bölüm Müd. Personeli İlgili Şb. Md. İd. İşi. Müd. İd. İşi. Müd. İlgili Şb. Md, Yay. Hiz. Md. Gen. MÜd. İd. İşi. Müd. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1605

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri MUHASEBE Müdür MrtîDÜRIJÜĞÜ Bağlı Şube Müdürleri Müdürlük personeli Şube Müdürlükleri personeli PROGRAM VE YAYIN PLAN LAMA MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Bağlı Şb. ve Böl. Müdürleri Müdürlük personeli Şb. ve Bl. Müdürlükleri personeli SAVUNMA VE KORUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcısı Müdürlüğe bağlı personel TV. İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Bağlı Şube Müdürü Başmühendisler ile personeli Şube Müdürlüklerine bağlı personel FOTO FİLM CİHAZLARI İŞ LETME VE BAKIM MÜDÜR LÜĞÜ Müdür TV. İKMAL ŞUBESİ MÜ DÜRLÜĞÜ Müdür Şube Müdürlüğüne bağlı personel ARŞİV ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Şube Müd. bağlı personel REKLAM ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Şube MUd. bağlı personel TRANSKRİPSİYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Şube Müdürlüğüne bağlı parsonel Muh. MUd. Mun. Müd. İlgili Şb. Md. Pr. Yay. Pl. Md. Pr. Yay. Pl. Md. İlgili Şb. Md. Sav. ve Kor. Md. Sav. ve Kor. Md. İşi. ve Bak. Md. İşi. vc Bak. Md. Şube MUd. Şb. Müd. Şb. Müd. Şb. MUd. Şube MUd. Gen. MUd Muh. Müd. Pr Yay. Pl. Md. Gen. Müd Gen. MUd. İş'., ve Bak. MUd. Gen. Müd Gen. MUd. Gen. MUd. Gen. MUd. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

7 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri ANKARA TELEVİZYON MÜ DÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcısı, Program MUd. ve Teknik Müdür Müdürlüğe bağlı diğer personel Program Müdürlüğüne bağlı Müdür Yardımcısı, Şube ve Bölüm Müdürleri ve Müdürlük Büro ve Servis personeli Şube ve Bölüm Müdürlerine bağlı personel Teknik Müdürlüğe bağlı Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Müdürlük Büro ve Servis personeli Şube Müdürlüklerine bağb personel İSTANBUL TV PRODÜKSİ YON MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdürlüğe bağlı Tek. ve Prog. Şube Müdürleri Müdürlüğün Servis personeli Tekmk Şube Müdürlüğüne bağlı Bölüm Müdürleri ve personeli ile Teknik Şube Müdürlüğü personeli Program Şube Müd. bağlı tüm personel İZMİR TV. PRODÜKSİYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Şb. Müdürlüğüne bağlı personel TV. İŞLETME BÖLÜM MÜ DÜRLÜKLERİ Bölüm Müdürleri Bölüm Müdürlüklerine bağlı tüm personel ARAŞTIRMA VE İMALÂT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcısı lık Büro personeli Ank. TV. Md. Ank. TV. Md. Program Md. İlgili Şb. MUd. Teknik Müd. İlgili Şb. Md. İst. TV. Prod. Md.»» Tek. Şb. Md. Program Şb. Müd. İzmir TV. Prod. Şb. MUd. llgiu TV. İşi. Md. Gen. MUd. Ank. TV. Md. Program Md. Ank. TV. Md. Tek. MUd. Gen. MUd. İst. TV. Md. İst. TV. Md Gen. Müdür Gen. MUd. Gen. MUd. Gen. Md. Ank. TV. Müd. Ank. TV. Müd. Gen. Md. Yaratım ve İdare Bölümü Sayfa: 1607

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: l r C44 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri lığa bağlı Müdürler ve Şube Müdürü Müdürlüklere bağlı Başmühendisler ve personeli ilgili Müd. Şube Müdürlüğüne bağlı personel Şube Müd. GENEL MUDUR. PROGRAM YARDIMCILIĞI Yardımcılığa bağlı büro personeli DENErîM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcısı Müdürlüğe bağlı personel PROGRAM PLANLAMA DAİ RESİ BAŞKANLIĞI Yrd. Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel RADYO PROGRAM YAPIM VE YAYIN DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel ile Şube Müdürleri Şube Müdürlüğü personeli MÜZİK DAİRESİ BAŞKAN LIĞI Müdürler Büro personeli Pr. Yard. Pr. Yard. Denetim Müd. Denetim Müd. Pr. Yard. İlgili Müd. Pr. Yard. İlgili Müd. ilgili Şb. Md. Prog. Yard Gen. Müd Pr. Yard. Pr. Yard. Prog. Yard. Prog. Yard. Gen Müd. Prog. Yard. Prog. Yard. İlgili Müd. Gen. Müd Prog. Yard. Prog. Yard. Gsn. Müd Prog. Yard. Gen Müd Prog. Yard. Gen. Müd Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1608

9 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye uıuıv Müdürlüklere bağlı personel GENEL MÜDÜR İDARÎ VE MALÎ YARDIMCILIĞI Büro personeli PERSONEL DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Yard. Müdürler, Başhekim ve Hekimler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel Hekimliğe bağlı personel MUHASEBE VE MALÎ İŞ LER DAİRESİ BAŞKAN LIĞI İlgili Md. İ. M. Yard. İ. M. Yard. İlgili Md. Başhekim İ. M. Yard. Yardımcıları, Mü- dür ler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel ALIM VE İKMAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcısı, Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel GENEL MÜDÜR TEKNİK YARDIMCILIĞI Büro ve Servis Personeli ETÜD PLANLAMA VE YA TIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI İlgili Md. Gen. MUd. İ. M. Yard. İlgili Müdür Tek. Yard. Tek. Yard. İ. M. Yard. İ. M. Yard. 3aşkan İ. M. Yard. 1. M. Yard. Gen. Müd İ. M. Yard. İ. M. Yard. Gen Müd. Prog. Yard. Gen. MUd. I. M. Yard. t. M. Yard. Gen. Mud. t. M. Yard. İ. M. Yard. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1609

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Tezkiyeleri Yaptfacate: ' Personel X. Tezflöiye Amiri. 2. Tezkiye AmM. Tezkiye Amtlrl Yardımcısı, Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel Başmühendisler ve personeli îlgüi Müdür VERİCİLER DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Yardımcısı, İdari İşler Bölüm Müdürü, Radyo Ver. İşi. ve Bakım Müdürü, TV. Ver. İşi. ve Bak. Müdürü Radyo Stüdyoları İşletme ve Bakım Müdürü I. Bölge V» riciler Müdürü, II. Bölge Ve riciler Müdürü Bu Müdürlüklere bağlı personel, Şube Müdürleri, Başmühendisler, İstasyon Mühendisleri, Baş veya Şef Teknisyenler ve personeli Tek. Yard. İlgiü Müdür Şube Müdürlükleri personeli İlgili Şb. Müd. YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Yardımcısı, Müdürler Büro personeli Tek. Yard. Müdürlüklere bağlı başmü- İlgiü Müd. hendisler ve personeli ANKARA, İSTANBUL, İZMİR RADYO MÜDÜRLÜKLERİ Radyo Müdürü Müdür Yardımcısı, Müşavirler Rad. Müd. Büro personeli, memurlar Rad. Müd Yrd. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ '(İS TANBUL VE İZMİR RAD YOLARI) Avukatlar, Raportörler Vlemurlar Rad. Müd Avukat Tek. Yard. Tek. Yard. Tek. Yard. İlgili Müdür Tek. Yard. Tek. Yard Gen. MUd. Rad. Müd. Başhukuk Müş. Rad. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard Gen. Müd Tek. Yard. Gen. MUd. Tek. Yard. Başhukuk Muş. Yürütme ve İdare BfllOmO Sayfa: 1610

11 22 M&yıs 1S77 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Tezkiyeleri Yapılacak (Personel 1. Tezkiye lam4ri 2. Tezkiye Amiri. Toftftye Amtoi PROGRAM MtİİDÜRlLÜGÜ Müdür Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Bölüm Müdürleri, Program Müdürlüğüne bağlı diğer personel Şube Müdürlüklerine bağlı Büro, Servis personeli ile diğer personel Rad. Uâd. Prog. Müd. İlgili Şb. Müd. HABER ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ 0 İZMİR VE İSTAN BUL RADYOLARI) Müdür Rad. Müd. Müdür Yardımcısı ve Müdürlüğe bağlı personel Hab. Şb. Müd. İDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdürlüğe bağlı Şb. ve Böl. Müdürleri Şube ve Bölüm Müdürlükleri personeli HEKİMLİK Hekim Hemşire MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yarduncıları ve Müdürlüğüne bağlı diğer personel Rad. Müd. İd. İşi. Müd. İlgili Şb. Müd. İdarî İşi. Md. Hekim Rd. Müd. Muh. Müd. Prog. Yard. Rad. Müd. Prog. Müd. Hab. D. Bşk. Hab. Müd. I. M. Yard. Rad. Müd. İdarî İşi. Müd. Rad. Müd. İd. İşi. Md. İ. M. Yard. Rad. Müd. SAVUNMA VE KORUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Rad. Müd. Sav. Sek. Müdür Yardımcısı ve Müdürlüğe bağlı personel Sav. ve Kor Müd. Rad. Müd. TEKNİK MÜDÜRLÜK (AN KARA - İSTANBUL RADYO LARI) Müdür Rad. Müd. Tek. Yard. Prog. Yard. Rad. Müd. Hab. D. Bşk. 1. M. Yard. Rad. Müd 1. M. Yard. Rad. Müd. Gen. Müd İ. M. Yard. Sav. Sek. YOrûtme ve İdare Bölümü Sayfa: 1611

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: 1E944 Tezkiyeleri Yapılacak Personel L Tezkiye Amizi 2. Tezädye Amiri 3. Tezkiye Amiri. Şube Müdürleri, Müdürlüğe bağlı büro ve servis personeli Tek. MUd. Şube Müdürlüklerine personel bağlı İlgili Şb. Md. Rad. MUd. Tek. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard Ren. MUd. TEKNIK MÜDÜRLÜK (İZ MIR Müdür RADYOSU) Müdürlüğe bağlı büro ve servis personeü üe Stüdyo ve Radyo - TV. İstasyon Mühendisliği. TV. - İstasyon Başmühendisliği, Şef Teknisyenliği, II. Prog. Baştekrdsyenligi Personeü BÖLGE RADYO MÜDÜR LÜKLERİ Radyo Müdürü PROGRAM LÜĞÜ ŞUBE MÜDÜR Müdür Müdürlüğe bağlı personel üe Bölüm Müdürleri ve personeli HABER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdürlüğe bağlı personel Rad. MUd. Tek. Müd. Rad. Müd. Prog. Şb. Md. Rad. MUd. Hab. Şb. Md. İDARÎ İŞLER ŞUBE MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Rad. MUd. Müdürlüğe bağlı personel İd. İşi. Md. MUHASEBE ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Rad. Müd. Müdürlüğe bağlı personel Muh. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard. Rad. MUd. Gen. Müd Gen. Müd Tek. Yard P. Yr. Gn. Md. Rad. Müd Hab. Dai. Bşk. Hab. Müd. Gn. Md. P. Yard. Gen. Müd Hab. Dai. Bşk. Ge. Müd. İ. M. Yard. Rad. Müd. t. M. Y. Gn. Md. İ. M. Yard. Rad. Müd. Gen. MUd. İ. M. Yard. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1612

13 22 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Tezkiyeleri Yapılacak 1. Tezkiye 2. Tezküye 8. Tezkiye (Personel AmirS Amiri Amiri' SAVUNMA VE KORUNMA MÜ DÜKLÜĞÜ Müdür Rad. Müd. Sav. Sek. Gn. Md. Müdürlüğe bağlı personel Müdür Rad. Müd. Sav. Sek. TEKNİK MÜDÜRLÜK Müdür Rad. Müd. Gn. Md. Tek. Yard. Gen. MUd. Müdürlüğe bağlı Büro ve Servis Personeli ile Mühendislikler ve TV istasyon Baş veya Şef Teknisyenliği Personeli Teknik Müd. Rad. Müd. Tek. Yard. İL RADYO MÜDÜRLÜKLERİ Radyo Müdürü PROGRAM SERVİSİ Şef Rad. MUd. Pr. Yard Servis Personeli Şef Rad. Müd. Gen. MUd. Pr. Yard. HABER SERVİSİ Şef Radyo Müd. Hab. Müd. Hab. D. Bşk, Servis Personeli Şef Hab. Müd. Hab. D. Bşk. İDARÎ İŞLER SERVİSİ İLE MUHASEBE SERVİSİ Şef Rad. Müd. Gen Müd. İ. M. Yard. Servis Personeli Şef Rad. MUd. t. M. Y. SAVUNMA VE KORUNMA ME MURLUĞU Tüm Personel TEKNİK SERVİS Baş teknisyen Servis Personeli BAŞMÜHENDİSLİK (TRABZON RADYOSU) Başmühendis Rad. MUd. Rad. Müd. Başteknisyen Rad. MUd. Başmühendisliğe bağlı Büro Personeli ile TV İstasyon Mühendislikleri, TV İstasyon - Radyo Baş veya Şef Teknisyenliği Personeli Başmühendis Sav. Sek. Gen. MUd. Tek. Yard. Rad. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard. Rad. Mua. Tek. Yard Gen. MUd. Tek. Yard. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 1613

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: v Türk Standartdları Enstitüsünden: TSE Personel Yönetmellklnln Bazı Maddelerinin r>egiştirume&ine Dair Yönetmelik Madde 1 TSE Personel Yönetmeliğinin 2,3. 5, 7,10,12, ,33«, 36,40. 4d, 4&, 09, maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişen maddeler: Madde 2 Türk Standardlan Enstitüsü personeli, dört kümede toplanır: a) Kadrolu Personel ; Türk Standardlan Enstitüsünün asli ve sürekli görevlerini, daha çok fikri çalışmaları ile yerine getiren personeldir. b) İşçiler : TSE'de bedenen veya bedenen ve fikren çalışanlardan bedensel faaliyeti daha çok olan personeldir. İşçiler, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile de çalıştırılabilir; bu takdirde tayin, ücret, teşvik, taltif, terfi, disiplin, sosyal yardımlar, cezalandırma, işten ayrılma işlemleri hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. c) Geçici Personel : Geçici nitelikte olan hizmetleri yapmak üzere o işin bi timine kadar geçici olarak, gündelik veya aylık ücretle görevlendirilen personeldir. d) Sözleşmeli Personel : özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren, aynı zamanda işin kadrolu bir personelin tam gün çalışmasını gerektirmeyecek hallerde çalıştırılan personeldir. Madde 3 İkinci maddede tarifi yapılan «Kadrolu Personel» için uygulanacak ve katsayı sistemine göre düzenlenmiş, görev, derece, kademeleri ihtiva eden ücret çizelgesi (Ek - 1) de gösterilmiştir. Uygulanacak katsayı her yıl bütçe kanunları ile tesbit edilecek katsayıyı aşmamak üzere, her yü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Kadrolu ve kadrosuz tüm personelin görev unvanları, derece, sayı ve brüt ücretleri her yıl hazırlanıp Genel Kurula sunulan Bütçeye eklenir. Doktorluk ve Avukatlık hizmetleri, kadrolarında gösterilen ücretleri aşmamak üzere sözleşmeli olarak da yaptınlabilir. Yıl içinde çıkacak olağanüstü hizmetlerin gerektirdiği personel, dönem sonunu aşmamak ve bütçede karşılığı sağlanmak şartıyla, geçici personel veya isçi olarak 5 inci madde esaslarına göre atanabilir. Madde 5 İş isteğinde bulunanlar hakkında TSE'ce ön inceleme yapılır. Talimatla saptanan yönteme göre uygun bulunan adayın işe alınmasını, Genel Sekreter Yönetim Kuruluna bildirir. Atama işlemi Yönetim Kurulunca yapılır. Tayini kararlaştınlan personel aşağıdaki belgeleri tamamlamadan göreve başlatılmaz : a) Nüfus cüzdanı, b) Askerlik terhis veya erteleme belgesi, c) Öğrenim belgeleri, d) Suçu ve mahkûmiyeti olmadığına dair belge, e) Resmi bir tabipten alınmış sağlık raporu, f) Varsa evvelce çalıştığı yerlerden veya kendini iyi tanıyan iki kişiden TSE' nin müracaatı ile alınmış belgeler, g) Gereği kadar vesikalık fotoğraf. Madde 7 İşe almanlar altı aylık adaylık devresi geçimler. Bu süre sonunda, teskiye amirleri raporlar düzenleyerek adayın yeterliği hakkında edindikleri kanaati Genel SekreterUğe büdirir. Genel Sekreter raporları inceleyerek, adayın yeterliğine İlişkin görüşünü Yönetim Kurulu'na bildirir. Yeterlik, Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanır. Yeterliği onaylanmayan adayın işine son verilir. İşine son verilen adaya herhangi bir tazminat ödenmez. Geçici personel ile sözleşmeli personel için, sözleşmelerindeki hükümler uygulanır. Geçici personel için adaylık devresi sözkonusu değildir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1614

15 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Madde 10 TSE'de görevlendirilecek bütün personelin aşağıda gösterilen nitelik ve koşulları taşımaları gerekir: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, c) 18 yaşım bitirmiş olmak, d) Tercihan fiili askerlik hizmetini yapmış olmak (Üniversite veya yüksek okul mezunları için bu koşul aranmaz). e) Kötü şöhret sahibi olmamak, yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkûm olmamak ve altı aydan çok hapis cezasiyla hükümlü bulunmamak, f) Aklî veya göreve hizmete engel olacak bedenî ve ruhî bir hastalığı olmamak, g) Atanacağı görevin gerektirdiği yeterliğe sahip olmak. Geçici olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu personelde yukarıda «a» ve «d» bentlerindeki şartlar aranmaz. Yukarıda yazılı nitelik ve koşullardan herhangi birinin personelden eksilmesi halinde o personelin görevine son verilir. Madde 12 Gereken hallerde TSE personelinden 5 inci derece ve bunun üs tündekilerin görevinin değiştirilmesi, Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu nun karariyle, bunun dışında kalanların Genel Sekreter tarafından geçici veya sürekt. olarak yapıla*. Madde 17 TSE'ya alınacak kadrolu personelin başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir: a) İlkokul mezunu; Memur b) Orta Okul Mezunu; Veznedar, DaktUograf, Memur, Santral Memuru, Teknisyen, Laborant, Teksirci, İdare Amiri, Sağlık Memuru( Hemşire) Bunlardan lise ve muadili okul mezunu olanlar c) Lise ve Muadili Okul Mezunu; Raportör, Baş Teknisyen, İşletme Şefi, Şef d) Yüksek Okul Mezunu; Memur, Sekreter e) Yüksek Okul Mezunu; lık Büro Şefi, Şef, Raportör f) Yüksek Okul Mezunu; Muhasebeci, Fizikçi, Kimyager, Uzman Raportör (Teknik olmayan), 2 nci Hukuk Müşaviri Mühendis, Mimar, g) Yüksek Okul Mezunu; Müdür Yardımcısı, Şef (Teknik), Uluslararası Komite Sekreterya Yöneticisi, Yüksek Lisanslı Fizikçi ve Kimyager, Uzman Raportör (Teknik), Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, h) Yüksek Okul Mezunu; Danışman, Müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri, 10 uncu derece 1 inci kademe 9 uncu derece 1 inci kademe 9 uncu derece 3 üncü kademe 8 inci derece 1 inci kademe 8 inci derece 1 inci kademe 7 inci derece 1 inci kademe 8 ıncı derece 1 inci kademe ıncı derece 3 üncü kademe 5 inci derece 1 inci kademe 5 inci derece 3 üncü kademe 4 üncü derece 1 inci kademe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: i) Yüksek Okul Mezunu; Daire Başkam j) Yüksek Okul Mezunu; Genel Sekreter Yardımcısı, Danışman k) Yüksek Okul Mezunu; Genel Sekreter, Baş Danışman 3 üncü derece 1 inci kademe 2 inci derece 1 inci kademe 1 inci derece 1 inci kademe İyi derece yabancı dil bilenlere Yönetim Kurulu Kararıyle iki üst kademe verilebilir işe alınacak personelin yabancı dil bilgi dereceleri yapılacak Talimatla sapta mr. Personelin, atanacağı görevli ilgili muktesebatı ve Nitelik Talimatı gözonunde tutularak derece ve derece içindeki kademesi Yönetim Kurulunca belirlenir. Madde 20 Yıllık hizmet süresini doldurmuş iyi sicil almış personelin kademe ilerlemeleri, sureyi doldurduğu tarihten geçerli olmak üzere her ay toplu bir onayla yapılır. Bir görev derecesinin son kademesine ulaştığı halde, bir üst dereceye terfi edemeyen personele, terfi için yeteru olması şartıyle her yıl için bulunduğu derecenin kademe ilerlemesi verilir. Madde 21 Dikey terfi personelin bulunduğu dereceden bir üst dereceye çıkarılmasıdır. Personelin bir üst dereceye çıkarılabilmesi için; üst derecedeki ünvamıı gerektirdiği liyakat, ehliyet ve kariyer şartlarını taşıması, uç yıl başarılı sicil alması ve atanacağı unvanda boş kadro bulunması lâzımdır. Bu şartları haiz olan personelin dikey terfisi Genel Sekreterliğin önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile olur. Madde 33 a) Personele, Doğum yapması halinde doğumdan once 3 hafta, doğurduğu tarihten itibaren 6 hafta doğum izni verilir. ~ Karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 güne kadar izan verilir. b) Personele isteği üzerine, Kendisinin evlenmesi halinde 3 gün, Çocuğunun evlenmesi halinde 3 gun, Anasının, babasının, eşinin veya çocuğunun ölümü halinde 3 gün izin verilir. c) Yukarıda belirtilen hallerden başka personele amirinin kabulü ve Genel Sekreterin uygun görmesi halinde mazeretleri sebebiyle izin verilebilir. Ancak doğum izni hariç yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre alınan mazeret izinleri toplamı yılda 10 günü geçemez d) Gece öğrenimi yapanlarla lisans üstu çalışmalarda bulunan TSE Personeli için Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenim izni verilebilir, öğrenim izni verilenlere bu izin saatleri kadar ücretsiz fazla mesai yaptırılabilir. 'İhtiyat askerlik görevini yapanlara «Askerlik izni» verüir. Muvazzaf askerlik ödevi dışında silâh altına alınmaları dolayısıyle izinli sayılanlara, Devletçe ödenen miktar ile TSE'deki ücreti arasındaki fark ödenir. Muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılan personel bu süre için ücretsiz izinli sayılırlar. Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tâbi tutulmaları hakkındaki 25/7/1974 gün 1833 sayılı Kanuna göre 4 ay* süreli askerlik hizmetine tâbi olan Enstitü personeu de bu süre için izinli sayılırlar ve kendilerine askere alındık- Yürütme ve İdare Boluma Sayfa 1616

17 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 lan ilk aym ücreti tam olarak ve müteakip üç ayın ücreti de yarım olarak ödenir. Bu ödeme ügili personelin TSEye sekiz ay hizmet yükünüülüğüne bağlı olarak yapılır. Madde 35 TSE Personelinin sosyal güvenlikleri Sosyal Sigortalar mevzuatına göre yürütülür. Ayrıca aşağıdaki esaslara göre «Hizmet Tazminatı» ödenir. 1) Sosyal Sigortalar mevzuatına göre emeklilik hakkını kazanan kadrolu personele, fiilen TSE'de geçmiş her tam hizmet yîlı için almakta olduğu son aylık üzerinden birer aylık tutarında Hizmet Tazminatı verilir. Bir yıldan artan süre çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak dikkate alınır. 2) Yönetmeliğin 58. maddesine göre disiplin cezası nedeniyle işine son verilenler ve istifa edenler hariç diğer surette TSE'ce işten ayırılanlar ile askerlik, sakatlık, malûllük ve hastalık sebebiyle görevden ayrılan kadrolu personele TSE'dekl fiili hizmeti (3) yıldan aşağı olmamak koşulu ile geçmiş her hizmet yılı için almakta olduğu son aylık Üzerinden birer aylık Hizmet Tazminatı verilir. Ancak her iki fıkraya göre ödenecek tazminat hesabına 132 sayılı Kanunun yayın tarihi olan 22/11/1960'dan önceki dönemler dahil edilmez ve tazminat tutan (30) yılı geçemez. Hizmet Tazminatı diğer mevzuata göre hak kazanılmış veya kazanılacak tazminatların yerine geçer. 3) Sakatlık, malûllük ve hastalık sebebiyle vazifeden aynlan kadrolu personele, TSE'deki her hizmet yılı için almakta olduğu son aylık üzerinden birer aylık «Hizmet Tazminatı» verilir. Diğer suretlerde ayrılanlara, istifa edenlere «Hizmet Tazminatı» ödenmez. Madde 40 Enstitü personelinin çocukları için her ay çocuk başına 50, TL. çocuk yardımı yapılır. Kazanılmış haklar saklıdır. Madde 41 Diğer Yerdırnlar: Personelin ölümü halinde hayatta iken göstereceği kişiye, eğer bıldirmemişse eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına bunlarda yoksa kardeşlerine net 2.000, TL., eşi veya çocuklarının ölümü halinde de net 1.500, TL. personelle bir likte yaşayan ve bakmakla mükellef olduğu ana veya babasının ölümü halinde net 1.000, TL. ölüm yardımı yapılır. Bir Başka Göreve Atanma : Madde 48 Atama yetkisi olan merci tarafından gerekli görüldüğü takdirde personel, çalıştırıldığı görevden başka bit eşit görevde veya Ankara'dan başka bir yeıde geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir. Bu görevi kabul edilecek özüru olmaksızın yerine getirmeyenler aynlmış sayılır. Madde 69 Geçici Personel ve Sözleşmeli Personel için düzenlenecek sözleşmelerde iş bu Yönetmeliğe uyulur ve bu Yönetmelik sözleşmelerin tamamlayıcı ekidir. Geçici Madde; TSE İşvereni ile Standard - İş Sendikası arasında 1/6/1977 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanacak hak ve menfaatleri işçi statüsünde olmayan Enstitü Personeline de (Geçici ve Sözleşmeli Personel Hariç) kısmen veya tamamen uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Kaldırma: MADDE 2 - Aslı 30/5/1977 tarihli, değişiklikleri 17/6/1976 tarihli Resmî Gazete' de yayınlanarak yürürlükte bulunan «Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliği» nin yukanda değiştirilen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: MADDE 3 Bu Yönetmelik 1 Haziran 1977 günü yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 161?

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı