T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TRT Genel Müdürlüğünden : Yönetmelikler TRT Emanet Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesine ilişkin Yönetmelik MADDE l TRT Emanet Yapım Yönetmeliği'nin bazı maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: Madde 8 Emanet İnşaat işleri, Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olarak Emanet İnşaat Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon, Genel Müdürün tâyin edeceği 1 ve 4 Üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden 1 teknik, l muhasebe, 1 Alım İkmâl ve 1 Genel Müdür temsilcisi olarak seçilir. Ayrıca, Teknik ve idarî hizmetler için kadroda gösterilen elemanlar. Komisyon emrine verilir. Madde 9 ve Teknik Üye, en az Yüksek Mühendis seviyesinde veya bu seviyede ihtisaslaşmış Uzman elemandan seçilir. Muhasip ve malzeme üyeleri bu kenularda yetişmiş elemanlardan tâyin edilir. Madde 10 Komisyon, Emanet suretiyle yapılacak işleri gereği halinde kendi sorumluluğu altında ve iş yerlerinde teşkil edeceği ekipler eliyle yürütür. Komisyon emrinde lüzumu kadar eleman bulunmadığı takdirde, işlerin yürütülmesi amacıyla lüzum görülen personel, Komisyon lığının teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile ilgili ünite ve kuruluşlarca Komisyon emrine tefrik ediür. Komisyon Gerel Müdürlükçe emrine verilen İdarî ve Teknik Personel miktarı yeterli olmadığı takdirde işçi istihdam edebilir. Bunlara ait ücretler, istihdam edilen işin ödeneğinden karşılanır. 21/5/1977 tarihinde, saydı Mükerrer Resmi Gazete yayımlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1601

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: MADDE 2 TRT Emanet Yapım Yönetmeliğine aşağıdaki (Ek Madde 1 ) eklenmiştir. EK MADDE 1 Kadro: Emanet İnşaat Komisyonu, Genel MudUr Teknik Yardımcılığına bağlı olarak Komisyon Başkam, Komisyon Üyeleri, Kontrol ve inceleme Kısmı ile, İdari İşler Kısmından oluşur. Komisyon Başkam, Komisyonda mevcut bil'umum personelin her hususta amiridir. MADDE 3 Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren uygulanır. MADDE 4 Bu Yönetmeliği Genel Müdür yürütür. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu memur ve hizmetlilerine ait Gizli Tezkiye Varakalarının nasıl ve kimler tarafından doldurulacağı hakkında Yönetmelik Madde 1 Bakanlar Kurulunun 21/7/1951 gun ve 3/13417 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1/9/1951 tarihinde yürürlüğe giren «T C. Emekli Sandığı İle İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerinde Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük» ve TRT Personel Yönetmeliği hükümleri gereğince TRT Kurumu Memur ve Hizmetüleri :om her yılın Ocak ayında tanzim edilecek Gizli Tezkiye Varakaları bu YönetmeUkte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir. Madde 2 Gizli Tezkiye Varakalarım dolduracak birinci ve ikinci tezkiye amirleri ile gerektiğinde kanaatine başvurulacak üçüncü tezkiye amirlerinin makam isimleri bağlı cetvelde gösterilmiştir. Madde 3 Tezkiye Varakaları Gizlidir ve Personel Dairesi lığında, personelin özel tezkiye varakaları dosyasında saklanır. Madde 4 Birinci tezkiye amirleri, Gizli Tezkiye Varakalarını doldurduktan sonra bunları «Gizli ve Kişiye Özel» işaretli kapalı bir zarf İçinde ikinci tezkiye amirine verirler veya bir yazıya ekli olarak gönderirler. İkinci tezkiye amirleri tezkiye edilecek kişiler hakkındaki kanaatlerini tezkiye varakaları üzerinde belirttikten sonra, bunlun «Gizli ve Kişiye özel» işaretli kapalı bir zarf içinde ve bir yazıya eku olarak en geç her yılın Şubat ayı başında Personel Dairesi lığına gönderirler. Madde 5 Birinci veya ikinci tezkiyeleri Genel Müdür tarafından yapılacak personele ait tezkiye varakaları Personel Dairesi lığınca izlenir. İkinci tezkiyeleri Genel Müdür tarafından yapılacak personele ait tezkiye varakaları birinci tezkiye amin tarafından doldurulduktan sonra, bunları Genel Müdüre arzedecek elan Personel Dairesi lığına «Gizli ve Kişiye özel» işaretli kapalı bir zarf içinde bir yazıya bağlanarak her yılın en geç Ocak ayının ortasında gönderilir. 1 ncı tezkiye amiri durumunda olmadığı kadrolar ile ilgui (2 nci ve 3 ncüj tezkiye amirliği yetkisini, Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yazılı olarak Genel Müdür Yardımcılarına devredüebuir. Madde 6 Birinci ve ikinci tezkiye amirlerinin tezkiye varakaları üzerindeki kanaatleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, bu varakalar Personel Dairesi lığınca üçüncü tezkiye amirine gönderilir. Netice olarak üçüncü tezkiye amirinin kanaatine uyulur. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa

3 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfr.: 3 Üstünde tezkiye varakası doldurmaya yetkili iki amir bulunmayan memur ve hızmethler içm birinci tezkiye amirinin kanaatiyle yetinilir. Üçüncü tezkiye amiri bulunmaması halinde kanaatlerde ayrılık olsa dahi ikinci tezkiye amirinin kanaatine uyulur Madde 7 Genel Müdür bütün gizli tezkiye varakalarını alıp incelemeye yetkilidir. Genel Müdür Yardımcıları, kendi yardımcılıklarına bağlı ünitelerde çalışan personelin Gizli Tezkiye varakalarını Personel Dairesi lığında incelemeye yetkilidirler. incelenen konuyla ilgili olması şartıyla, gizli tezkiye varakaları toplantı halinde iken Disiplin Komisyonunda görülebilir. Genel veya ilgili Yardımcısının izni ile Müfettiş ve soruşturmayla görevli olanlara gizli tezkiye varakaları Personel Dairesi lığında gösterilir. Madde 8 Gizli Tezkiye Varakalarına kasıtlı olarak yahut özel bir amaçla gerçeğe aykırı görüş yazdıkları anlaşılanlar veya bu varakaların düzenlenmesini geciktirenler hakkında kanuni kovuşturma yapmaya Genel Müdür yetkilidir. Yedinci madde hükmü saklı kalmak üzere gizli tezkiye varakalarında yazılı olanları açığa vuranlar hakkında yukarıdaki fıkra gereğince işlem yapılır. Madde 9 Tezkiye amirleri tezkiye varakalarım mürekkepli kalem ve kendi el yazıları ile doldurmak zorundadırlar. Tezkiye varakalarında kazıntı ve silinti yapılmaz. Fazla veya yanlış yazılan kelimelerin üzeri okunacak şekilde çizilir; doğrusu yazıldıktan sonra yanma paraf konur. Tezkiye Varakalarında cevapsız sütun bırakılmaz. Bu varakaların müsveddeleri saklanmaz. Madde 10 Gizli Tezkiye Varakalarını saklamakla görevli Personel Dairesi lığı, Yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlenmiş varakaları düzenleyenlere iade ederek noksanları tamamlattırır. Madde 11 Hakkında Gizli Tezkiye Varakası doldurulacak olanların, tezkiyelerini yapacak amirlerin emrinde en az altı ay çalışmış olmaları gerekir. Bir işte altı aydan fazla bir süre bulunup başka bir tezkiye amiri emrindeki işe atananlara ait gizli tezkiye varakaları, bunların atanmalarından sonra bekletilmeksizin gönderilir. Ocak ayı gelmeden görevi değişmek suretiyle işinden ayrılan tezkiye amirleri, emirlerindeki memurlardan altı aylık süreyi tamamlamış olanların gizli tezkiye varakalarını derhal düzenleyip ilgili makamlara gönderirler. istifa, emekliye ayrılma ve ölüm gibi sebeplerle, tezkiye varakasını doldurmadan görevinden ayrılan birinci tezkiye amirinin yerine varsa o yerdeki ikinci tezkiye amin tarafından bu varakalar doldurulur. İkinci tezkiye amiri de yoksa varakalar birinci ikinci tezkiye amirlerinin vekilleri tarafından iki aylık bir sürenin sonunda derhal düzenlenir. Madde 12 Gizli Tezkiye Varakalanndan, «T. C. Emekli Sandığı ile îlgilı Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri üzerine Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük»ün 13 maddesi hükmüne tabi olanlar, Personel Dairesi Başkam lığında kurulacak uç kişilik bir komisyon tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tesbit edilir. Madde 13 Bu yönetmelikte yer alan hususlar dışında kalan konularda, «T. C. Emekli Sandığı ile ilgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük» un ilgili hükümleri uygulanır. Madde 14 Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra İhdas edilecek kadro Unvanlarının yönetmelikte yer almaması halinde, yeni kadroların tezkiye amirlerini tesbite Personel Komisyonu yetkilidir. Tezkiye amirlerini gösterir ek cetvel Personel Komisyonu kararı ve Genel Müdür onayı ile kesinlik kazanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1603

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Madde 15 8/11/1968 tarih ve 13C46 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TRT Memur ve Hizmetlilerine ait gizli tezkiye varakalarının nasıl ve kimler tarafından doldurulacağı hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 16 Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayını tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17 Bu yönetmelik hükümlerim Genel Müdür yürütür. Tezkiyeleri Yapılacak 1. Tezkiye 2. Tezkiye 3. Tezkiye Personel Amiri Amiri Amiri Genel Müdür Yardımcıları YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardım. KURULU BÜRO Müdürlüğe bağlı personel İNCELEME MA KURULU Üyeler ve Uzmanlar Büro Personeli VE ARAŞTIR GENEL MÜDÜR ÖZEL MÜ ŞAVÎRtLlĞÎ Özel Müşavirler GENEL MÜDÜR VE UZMANLARI Müşavir ve Uzmanlar MÜŞAVİR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcıları Müdürlüklere bağlı personel GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Müdürler Müdür Yard. ve Uzmanlar Büro Personeli Müdürlüklere bağlı personel SAVUNMA SEKRETERLİĞİ Savunma Sekreteri Müdürler Büro Personeli Müdürlüklere bağlı personel HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Başhukuk Müşaviri Hukuk Müşavirleri Büro Personeli Hukuk Müşavirlerine bağlı Personel Gen. Mttd. Gen. MUd. Müdür Müd. Yard. Gen. MUd. Gen. MUd. Müdür Müd. Yard. Gen. Sek. Gen. Sek. Yard. İlgili Müd. Gen. Sek. Yard. İlgili Müd. Sav. Sek. M. Şef Müd. tlgiii Müd. Başhuk. Müş. Başhuk. Müş. İlgili Huk. Müş. Gen. Müd Müdür Gen Müd. Gen Müd. Müdür Gen. Sek. Gn. Sek. Yard. Gen. Sek. Gn. Sek. Yard. Sav. Sek. Sav. Sek. Gen. MUd. Başhukuk Muş. Gen. Sek. Gen Sek. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa 1604

5 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri TEFTİŞ KURULU BAŞKAN LIĞI Başmüfetiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Büro Personeli HABER DAİRESİ BAŞKAN LIĞI Han. Müd. İdari İşi. Bl. Müd. Haber Müd. Bağlı Şb. ve Bölüm Müdürleri Şube ve Bölüm Müdürlükleri Personeli ile Hab. Müd. bağlı diğer Personel idarî İşi. Böl. Müd. bağlı Personel YURTDIŞI RESİ BAŞKANLIĞI YAYINLAR DAİ TELEVİZYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcıları Hekim lığa bağlı personel ile büro personeli ÎDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Bağlı Şube Müdürleri Müdürlük personeli Şube Müdürlükleri personeli Haber Müd. Haber Müd. İd. İşi. Bl. Md. Yardımcısı, Plan ve Değerlendirme Müdürü, Yayın Hizmetleri Müdürü lığa bağü diğer personel Pl. ve Değ. Md. Plan ve Değ. Müd. bağlı personel Yayın Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Şube ve Bl. Müdürleri Yay. Hiz. Müd. Şube ve Bölüm Müd. Personeli İlgili Şb. Md. İd. İşi. Müd. İd. İşi. Müd. İlgili Şb. Md, Yay. Hiz. Md. Gen. MÜd. İd. İşi. Müd. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1605

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri MUHASEBE Müdür MrtîDÜRIJÜĞÜ Bağlı Şube Müdürleri Müdürlük personeli Şube Müdürlükleri personeli PROGRAM VE YAYIN PLAN LAMA MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Bağlı Şb. ve Böl. Müdürleri Müdürlük personeli Şb. ve Bl. Müdürlükleri personeli SAVUNMA VE KORUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcısı Müdürlüğe bağlı personel TV. İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Bağlı Şube Müdürü Başmühendisler ile personeli Şube Müdürlüklerine bağlı personel FOTO FİLM CİHAZLARI İŞ LETME VE BAKIM MÜDÜR LÜĞÜ Müdür TV. İKMAL ŞUBESİ MÜ DÜRLÜĞÜ Müdür Şube Müdürlüğüne bağlı personel ARŞİV ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Şube Müd. bağlı personel REKLAM ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Şube MUd. bağlı personel TRANSKRİPSİYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Şube Müdürlüğüne bağlı parsonel Muh. MUd. Mun. Müd. İlgili Şb. Md. Pr. Yay. Pl. Md. Pr. Yay. Pl. Md. İlgili Şb. Md. Sav. ve Kor. Md. Sav. ve Kor. Md. İşi. ve Bak. Md. İşi. vc Bak. Md. Şube MUd. Şb. Müd. Şb. Müd. Şb. MUd. Şube MUd. Gen. MUd Muh. Müd. Pr Yay. Pl. Md. Gen. Müd Gen. MUd. İş'., ve Bak. MUd. Gen. Müd Gen. MUd. Gen. MUd. Gen. MUd. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

7 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri ANKARA TELEVİZYON MÜ DÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcısı, Program MUd. ve Teknik Müdür Müdürlüğe bağlı diğer personel Program Müdürlüğüne bağlı Müdür Yardımcısı, Şube ve Bölüm Müdürleri ve Müdürlük Büro ve Servis personeli Şube ve Bölüm Müdürlerine bağlı personel Teknik Müdürlüğe bağlı Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Müdürlük Büro ve Servis personeli Şube Müdürlüklerine bağb personel İSTANBUL TV PRODÜKSİ YON MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdürlüğe bağlı Tek. ve Prog. Şube Müdürleri Müdürlüğün Servis personeli Tekmk Şube Müdürlüğüne bağlı Bölüm Müdürleri ve personeli ile Teknik Şube Müdürlüğü personeli Program Şube Müd. bağlı tüm personel İZMİR TV. PRODÜKSİYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Şb. Müdürlüğüne bağlı personel TV. İŞLETME BÖLÜM MÜ DÜRLÜKLERİ Bölüm Müdürleri Bölüm Müdürlüklerine bağlı tüm personel ARAŞTIRMA VE İMALÂT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcısı lık Büro personeli Ank. TV. Md. Ank. TV. Md. Program Md. İlgili Şb. MUd. Teknik Müd. İlgili Şb. Md. İst. TV. Prod. Md.»» Tek. Şb. Md. Program Şb. Müd. İzmir TV. Prod. Şb. MUd. llgiu TV. İşi. Md. Gen. MUd. Ank. TV. Md. Program Md. Ank. TV. Md. Tek. MUd. Gen. MUd. İst. TV. Md. İst. TV. Md Gen. Müdür Gen. MUd. Gen. MUd. Gen. Md. Ank. TV. Müd. Ank. TV. Müd. Gen. Md. Yaratım ve İdare Bölümü Sayfa: 1607

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: l r C44 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye Amiri lığa bağlı Müdürler ve Şube Müdürü Müdürlüklere bağlı Başmühendisler ve personeli ilgili Müd. Şube Müdürlüğüne bağlı personel Şube Müd. GENEL MUDUR. PROGRAM YARDIMCILIĞI Yardımcılığa bağlı büro personeli DENErîM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yardımcısı Müdürlüğe bağlı personel PROGRAM PLANLAMA DAİ RESİ BAŞKANLIĞI Yrd. Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel RADYO PROGRAM YAPIM VE YAYIN DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel ile Şube Müdürleri Şube Müdürlüğü personeli MÜZİK DAİRESİ BAŞKAN LIĞI Müdürler Büro personeli Pr. Yard. Pr. Yard. Denetim Müd. Denetim Müd. Pr. Yard. İlgili Müd. Pr. Yard. İlgili Müd. ilgili Şb. Md. Prog. Yard Gen. Müd Pr. Yard. Pr. Yard. Prog. Yard. Prog. Yard. Gen Müd. Prog. Yard. Prog. Yard. İlgili Müd. Gen. Müd Prog. Yard. Prog. Yard. Gsn. Müd Prog. Yard. Gen Müd Prog. Yard. Gen. Müd Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1608

9 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Tezkiyeleri Yapılacak Personel 1. Tezkiye Amiri 2. Tezkiye Amiri 3. Tezkiye uıuıv Müdürlüklere bağlı personel GENEL MÜDÜR İDARÎ VE MALÎ YARDIMCILIĞI Büro personeli PERSONEL DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Yard. Müdürler, Başhekim ve Hekimler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel Hekimliğe bağlı personel MUHASEBE VE MALÎ İŞ LER DAİRESİ BAŞKAN LIĞI İlgili Md. İ. M. Yard. İ. M. Yard. İlgili Md. Başhekim İ. M. Yard. Yardımcıları, Mü- dür ler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel ALIM VE İKMAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcısı, Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel GENEL MÜDÜR TEKNİK YARDIMCILIĞI Büro ve Servis Personeli ETÜD PLANLAMA VE YA TIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI İlgili Md. Gen. MUd. İ. M. Yard. İlgili Müdür Tek. Yard. Tek. Yard. İ. M. Yard. İ. M. Yard. 3aşkan İ. M. Yard. 1. M. Yard. Gen. Müd İ. M. Yard. İ. M. Yard. Gen Müd. Prog. Yard. Gen. MUd. I. M. Yard. t. M. Yard. Gen. Mud. t. M. Yard. İ. M. Yard. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1609

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Tezkiyeleri Yaptfacate: ' Personel X. Tezflöiye Amiri. 2. Tezkiye AmM. Tezkiye Amtlrl Yardımcısı, Müdürler Büro personeli Müdürlüklere bağlı personel Başmühendisler ve personeli îlgüi Müdür VERİCİLER DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Yardımcısı, İdari İşler Bölüm Müdürü, Radyo Ver. İşi. ve Bakım Müdürü, TV. Ver. İşi. ve Bak. Müdürü Radyo Stüdyoları İşletme ve Bakım Müdürü I. Bölge V» riciler Müdürü, II. Bölge Ve riciler Müdürü Bu Müdürlüklere bağlı personel, Şube Müdürleri, Başmühendisler, İstasyon Mühendisleri, Baş veya Şef Teknisyenler ve personeli Tek. Yard. İlgiü Müdür Şube Müdürlükleri personeli İlgili Şb. Müd. YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞ KANLIĞI Yardımcısı, Müdürler Büro personeli Tek. Yard. Müdürlüklere bağlı başmü- İlgiü Müd. hendisler ve personeli ANKARA, İSTANBUL, İZMİR RADYO MÜDÜRLÜKLERİ Radyo Müdürü Müdür Yardımcısı, Müşavirler Rad. Müd. Büro personeli, memurlar Rad. Müd Yrd. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ '(İS TANBUL VE İZMİR RAD YOLARI) Avukatlar, Raportörler Vlemurlar Rad. Müd Avukat Tek. Yard. Tek. Yard. Tek. Yard. İlgili Müdür Tek. Yard. Tek. Yard Gen. MUd. Rad. Müd. Başhukuk Müş. Rad. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard Gen. Müd Tek. Yard. Gen. MUd. Tek. Yard. Başhukuk Muş. Yürütme ve İdare BfllOmO Sayfa: 1610

11 22 M&yıs 1S77 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Tezkiyeleri Yapılacak (Personel 1. Tezkiye lam4ri 2. Tezkiye Amiri. Toftftye Amtoi PROGRAM MtİİDÜRlLÜGÜ Müdür Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Bölüm Müdürleri, Program Müdürlüğüne bağlı diğer personel Şube Müdürlüklerine bağlı Büro, Servis personeli ile diğer personel Rad. Uâd. Prog. Müd. İlgili Şb. Müd. HABER ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ 0 İZMİR VE İSTAN BUL RADYOLARI) Müdür Rad. Müd. Müdür Yardımcısı ve Müdürlüğe bağlı personel Hab. Şb. Müd. İDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdürlüğe bağlı Şb. ve Böl. Müdürleri Şube ve Bölüm Müdürlükleri personeli HEKİMLİK Hekim Hemşire MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdür Yarduncıları ve Müdürlüğüne bağlı diğer personel Rad. Müd. İd. İşi. Müd. İlgili Şb. Müd. İdarî İşi. Md. Hekim Rd. Müd. Muh. Müd. Prog. Yard. Rad. Müd. Prog. Müd. Hab. D. Bşk. Hab. Müd. I. M. Yard. Rad. Müd. İdarî İşi. Müd. Rad. Müd. İd. İşi. Md. İ. M. Yard. Rad. Müd. SAVUNMA VE KORUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Rad. Müd. Sav. Sek. Müdür Yardımcısı ve Müdürlüğe bağlı personel Sav. ve Kor Müd. Rad. Müd. TEKNİK MÜDÜRLÜK (AN KARA - İSTANBUL RADYO LARI) Müdür Rad. Müd. Tek. Yard. Prog. Yard. Rad. Müd. Hab. D. Bşk. 1. M. Yard. Rad. Müd 1. M. Yard. Rad. Müd. Gen. Müd İ. M. Yard. Sav. Sek. YOrûtme ve İdare Bölümü Sayfa: 1611

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: 1E944 Tezkiyeleri Yapılacak Personel L Tezkiye Amizi 2. Tezädye Amiri 3. Tezkiye Amiri. Şube Müdürleri, Müdürlüğe bağlı büro ve servis personeli Tek. MUd. Şube Müdürlüklerine personel bağlı İlgili Şb. Md. Rad. MUd. Tek. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard Ren. MUd. TEKNIK MÜDÜRLÜK (İZ MIR Müdür RADYOSU) Müdürlüğe bağlı büro ve servis personeü üe Stüdyo ve Radyo - TV. İstasyon Mühendisliği. TV. - İstasyon Başmühendisliği, Şef Teknisyenliği, II. Prog. Baştekrdsyenligi Personeü BÖLGE RADYO MÜDÜR LÜKLERİ Radyo Müdürü PROGRAM LÜĞÜ ŞUBE MÜDÜR Müdür Müdürlüğe bağlı personel üe Bölüm Müdürleri ve personeli HABER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Müdürlüğe bağlı personel Rad. MUd. Tek. Müd. Rad. Müd. Prog. Şb. Md. Rad. MUd. Hab. Şb. Md. İDARÎ İŞLER ŞUBE MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Rad. MUd. Müdürlüğe bağlı personel İd. İşi. Md. MUHASEBE ŞUBESİ MÜDÜR LÜĞÜ Müdür Rad. Müd. Müdürlüğe bağlı personel Muh. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard. Rad. MUd. Gen. Müd Gen. Müd Tek. Yard P. Yr. Gn. Md. Rad. Müd Hab. Dai. Bşk. Hab. Müd. Gn. Md. P. Yard. Gen. Müd Hab. Dai. Bşk. Ge. Müd. İ. M. Yard. Rad. Müd. t. M. Y. Gn. Md. İ. M. Yard. Rad. Müd. Gen. MUd. İ. M. Yard. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1612

13 22 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Tezkiyeleri Yapılacak 1. Tezkiye 2. Tezküye 8. Tezkiye (Personel AmirS Amiri Amiri' SAVUNMA VE KORUNMA MÜ DÜKLÜĞÜ Müdür Rad. Müd. Sav. Sek. Gn. Md. Müdürlüğe bağlı personel Müdür Rad. Müd. Sav. Sek. TEKNİK MÜDÜRLÜK Müdür Rad. Müd. Gn. Md. Tek. Yard. Gen. MUd. Müdürlüğe bağlı Büro ve Servis Personeli ile Mühendislikler ve TV istasyon Baş veya Şef Teknisyenliği Personeli Teknik Müd. Rad. Müd. Tek. Yard. İL RADYO MÜDÜRLÜKLERİ Radyo Müdürü PROGRAM SERVİSİ Şef Rad. MUd. Pr. Yard Servis Personeli Şef Rad. Müd. Gen. MUd. Pr. Yard. HABER SERVİSİ Şef Radyo Müd. Hab. Müd. Hab. D. Bşk, Servis Personeli Şef Hab. Müd. Hab. D. Bşk. İDARÎ İŞLER SERVİSİ İLE MUHASEBE SERVİSİ Şef Rad. Müd. Gen Müd. İ. M. Yard. Servis Personeli Şef Rad. MUd. t. M. Y. SAVUNMA VE KORUNMA ME MURLUĞU Tüm Personel TEKNİK SERVİS Baş teknisyen Servis Personeli BAŞMÜHENDİSLİK (TRABZON RADYOSU) Başmühendis Rad. MUd. Rad. Müd. Başteknisyen Rad. MUd. Başmühendisliğe bağlı Büro Personeli ile TV İstasyon Mühendislikleri, TV İstasyon - Radyo Baş veya Şef Teknisyenliği Personeli Başmühendis Sav. Sek. Gen. MUd. Tek. Yard. Rad. Müd. Gen. MUd. Tek. Yard. Rad. Mua. Tek. Yard Gen. MUd. Tek. Yard. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 1613

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: v Türk Standartdları Enstitüsünden: TSE Personel Yönetmellklnln Bazı Maddelerinin r>egiştirume&ine Dair Yönetmelik Madde 1 TSE Personel Yönetmeliğinin 2,3. 5, 7,10,12, ,33«, 36,40. 4d, 4&, 09, maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişen maddeler: Madde 2 Türk Standardlan Enstitüsü personeli, dört kümede toplanır: a) Kadrolu Personel ; Türk Standardlan Enstitüsünün asli ve sürekli görevlerini, daha çok fikri çalışmaları ile yerine getiren personeldir. b) İşçiler : TSE'de bedenen veya bedenen ve fikren çalışanlardan bedensel faaliyeti daha çok olan personeldir. İşçiler, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile de çalıştırılabilir; bu takdirde tayin, ücret, teşvik, taltif, terfi, disiplin, sosyal yardımlar, cezalandırma, işten ayrılma işlemleri hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. c) Geçici Personel : Geçici nitelikte olan hizmetleri yapmak üzere o işin bi timine kadar geçici olarak, gündelik veya aylık ücretle görevlendirilen personeldir. d) Sözleşmeli Personel : özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren, aynı zamanda işin kadrolu bir personelin tam gün çalışmasını gerektirmeyecek hallerde çalıştırılan personeldir. Madde 3 İkinci maddede tarifi yapılan «Kadrolu Personel» için uygulanacak ve katsayı sistemine göre düzenlenmiş, görev, derece, kademeleri ihtiva eden ücret çizelgesi (Ek - 1) de gösterilmiştir. Uygulanacak katsayı her yıl bütçe kanunları ile tesbit edilecek katsayıyı aşmamak üzere, her yü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Kadrolu ve kadrosuz tüm personelin görev unvanları, derece, sayı ve brüt ücretleri her yıl hazırlanıp Genel Kurula sunulan Bütçeye eklenir. Doktorluk ve Avukatlık hizmetleri, kadrolarında gösterilen ücretleri aşmamak üzere sözleşmeli olarak da yaptınlabilir. Yıl içinde çıkacak olağanüstü hizmetlerin gerektirdiği personel, dönem sonunu aşmamak ve bütçede karşılığı sağlanmak şartıyla, geçici personel veya isçi olarak 5 inci madde esaslarına göre atanabilir. Madde 5 İş isteğinde bulunanlar hakkında TSE'ce ön inceleme yapılır. Talimatla saptanan yönteme göre uygun bulunan adayın işe alınmasını, Genel Sekreter Yönetim Kuruluna bildirir. Atama işlemi Yönetim Kurulunca yapılır. Tayini kararlaştınlan personel aşağıdaki belgeleri tamamlamadan göreve başlatılmaz : a) Nüfus cüzdanı, b) Askerlik terhis veya erteleme belgesi, c) Öğrenim belgeleri, d) Suçu ve mahkûmiyeti olmadığına dair belge, e) Resmi bir tabipten alınmış sağlık raporu, f) Varsa evvelce çalıştığı yerlerden veya kendini iyi tanıyan iki kişiden TSE' nin müracaatı ile alınmış belgeler, g) Gereği kadar vesikalık fotoğraf. Madde 7 İşe almanlar altı aylık adaylık devresi geçimler. Bu süre sonunda, teskiye amirleri raporlar düzenleyerek adayın yeterliği hakkında edindikleri kanaati Genel SekreterUğe büdirir. Genel Sekreter raporları inceleyerek, adayın yeterliğine İlişkin görüşünü Yönetim Kurulu'na bildirir. Yeterlik, Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanır. Yeterliği onaylanmayan adayın işine son verilir. İşine son verilen adaya herhangi bir tazminat ödenmez. Geçici personel ile sözleşmeli personel için, sözleşmelerindeki hükümler uygulanır. Geçici personel için adaylık devresi sözkonusu değildir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1614

15 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Madde 10 TSE'de görevlendirilecek bütün personelin aşağıda gösterilen nitelik ve koşulları taşımaları gerekir: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, c) 18 yaşım bitirmiş olmak, d) Tercihan fiili askerlik hizmetini yapmış olmak (Üniversite veya yüksek okul mezunları için bu koşul aranmaz). e) Kötü şöhret sahibi olmamak, yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkûm olmamak ve altı aydan çok hapis cezasiyla hükümlü bulunmamak, f) Aklî veya göreve hizmete engel olacak bedenî ve ruhî bir hastalığı olmamak, g) Atanacağı görevin gerektirdiği yeterliğe sahip olmak. Geçici olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu personelde yukarıda «a» ve «d» bentlerindeki şartlar aranmaz. Yukarıda yazılı nitelik ve koşullardan herhangi birinin personelden eksilmesi halinde o personelin görevine son verilir. Madde 12 Gereken hallerde TSE personelinden 5 inci derece ve bunun üs tündekilerin görevinin değiştirilmesi, Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu nun karariyle, bunun dışında kalanların Genel Sekreter tarafından geçici veya sürekt. olarak yapıla*. Madde 17 TSE'ya alınacak kadrolu personelin başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir: a) İlkokul mezunu; Memur b) Orta Okul Mezunu; Veznedar, DaktUograf, Memur, Santral Memuru, Teknisyen, Laborant, Teksirci, İdare Amiri, Sağlık Memuru( Hemşire) Bunlardan lise ve muadili okul mezunu olanlar c) Lise ve Muadili Okul Mezunu; Raportör, Baş Teknisyen, İşletme Şefi, Şef d) Yüksek Okul Mezunu; Memur, Sekreter e) Yüksek Okul Mezunu; lık Büro Şefi, Şef, Raportör f) Yüksek Okul Mezunu; Muhasebeci, Fizikçi, Kimyager, Uzman Raportör (Teknik olmayan), 2 nci Hukuk Müşaviri Mühendis, Mimar, g) Yüksek Okul Mezunu; Müdür Yardımcısı, Şef (Teknik), Uluslararası Komite Sekreterya Yöneticisi, Yüksek Lisanslı Fizikçi ve Kimyager, Uzman Raportör (Teknik), Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, h) Yüksek Okul Mezunu; Danışman, Müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri, 10 uncu derece 1 inci kademe 9 uncu derece 1 inci kademe 9 uncu derece 3 üncü kademe 8 inci derece 1 inci kademe 8 inci derece 1 inci kademe 7 inci derece 1 inci kademe 8 ıncı derece 1 inci kademe ıncı derece 3 üncü kademe 5 inci derece 1 inci kademe 5 inci derece 3 üncü kademe 4 üncü derece 1 inci kademe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: i) Yüksek Okul Mezunu; Daire Başkam j) Yüksek Okul Mezunu; Genel Sekreter Yardımcısı, Danışman k) Yüksek Okul Mezunu; Genel Sekreter, Baş Danışman 3 üncü derece 1 inci kademe 2 inci derece 1 inci kademe 1 inci derece 1 inci kademe İyi derece yabancı dil bilenlere Yönetim Kurulu Kararıyle iki üst kademe verilebilir işe alınacak personelin yabancı dil bilgi dereceleri yapılacak Talimatla sapta mr. Personelin, atanacağı görevli ilgili muktesebatı ve Nitelik Talimatı gözonunde tutularak derece ve derece içindeki kademesi Yönetim Kurulunca belirlenir. Madde 20 Yıllık hizmet süresini doldurmuş iyi sicil almış personelin kademe ilerlemeleri, sureyi doldurduğu tarihten geçerli olmak üzere her ay toplu bir onayla yapılır. Bir görev derecesinin son kademesine ulaştığı halde, bir üst dereceye terfi edemeyen personele, terfi için yeteru olması şartıyle her yıl için bulunduğu derecenin kademe ilerlemesi verilir. Madde 21 Dikey terfi personelin bulunduğu dereceden bir üst dereceye çıkarılmasıdır. Personelin bir üst dereceye çıkarılabilmesi için; üst derecedeki ünvamıı gerektirdiği liyakat, ehliyet ve kariyer şartlarını taşıması, uç yıl başarılı sicil alması ve atanacağı unvanda boş kadro bulunması lâzımdır. Bu şartları haiz olan personelin dikey terfisi Genel Sekreterliğin önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile olur. Madde 33 a) Personele, Doğum yapması halinde doğumdan once 3 hafta, doğurduğu tarihten itibaren 6 hafta doğum izni verilir. ~ Karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 güne kadar izan verilir. b) Personele isteği üzerine, Kendisinin evlenmesi halinde 3 gün, Çocuğunun evlenmesi halinde 3 gun, Anasının, babasının, eşinin veya çocuğunun ölümü halinde 3 gün izin verilir. c) Yukarıda belirtilen hallerden başka personele amirinin kabulü ve Genel Sekreterin uygun görmesi halinde mazeretleri sebebiyle izin verilebilir. Ancak doğum izni hariç yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre alınan mazeret izinleri toplamı yılda 10 günü geçemez d) Gece öğrenimi yapanlarla lisans üstu çalışmalarda bulunan TSE Personeli için Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenim izni verilebilir, öğrenim izni verilenlere bu izin saatleri kadar ücretsiz fazla mesai yaptırılabilir. 'İhtiyat askerlik görevini yapanlara «Askerlik izni» verüir. Muvazzaf askerlik ödevi dışında silâh altına alınmaları dolayısıyle izinli sayılanlara, Devletçe ödenen miktar ile TSE'deki ücreti arasındaki fark ödenir. Muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılan personel bu süre için ücretsiz izinli sayılırlar. Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tâbi tutulmaları hakkındaki 25/7/1974 gün 1833 sayılı Kanuna göre 4 ay* süreli askerlik hizmetine tâbi olan Enstitü personeu de bu süre için izinli sayılırlar ve kendilerine askere alındık- Yürütme ve İdare Boluma Sayfa 1616

17 22 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 lan ilk aym ücreti tam olarak ve müteakip üç ayın ücreti de yarım olarak ödenir. Bu ödeme ügili personelin TSEye sekiz ay hizmet yükünüülüğüne bağlı olarak yapılır. Madde 35 TSE Personelinin sosyal güvenlikleri Sosyal Sigortalar mevzuatına göre yürütülür. Ayrıca aşağıdaki esaslara göre «Hizmet Tazminatı» ödenir. 1) Sosyal Sigortalar mevzuatına göre emeklilik hakkını kazanan kadrolu personele, fiilen TSE'de geçmiş her tam hizmet yîlı için almakta olduğu son aylık üzerinden birer aylık tutarında Hizmet Tazminatı verilir. Bir yıldan artan süre çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak dikkate alınır. 2) Yönetmeliğin 58. maddesine göre disiplin cezası nedeniyle işine son verilenler ve istifa edenler hariç diğer surette TSE'ce işten ayırılanlar ile askerlik, sakatlık, malûllük ve hastalık sebebiyle görevden ayrılan kadrolu personele TSE'dekl fiili hizmeti (3) yıldan aşağı olmamak koşulu ile geçmiş her hizmet yılı için almakta olduğu son aylık Üzerinden birer aylık Hizmet Tazminatı verilir. Ancak her iki fıkraya göre ödenecek tazminat hesabına 132 sayılı Kanunun yayın tarihi olan 22/11/1960'dan önceki dönemler dahil edilmez ve tazminat tutan (30) yılı geçemez. Hizmet Tazminatı diğer mevzuata göre hak kazanılmış veya kazanılacak tazminatların yerine geçer. 3) Sakatlık, malûllük ve hastalık sebebiyle vazifeden aynlan kadrolu personele, TSE'deki her hizmet yılı için almakta olduğu son aylık üzerinden birer aylık «Hizmet Tazminatı» verilir. Diğer suretlerde ayrılanlara, istifa edenlere «Hizmet Tazminatı» ödenmez. Madde 40 Enstitü personelinin çocukları için her ay çocuk başına 50, TL. çocuk yardımı yapılır. Kazanılmış haklar saklıdır. Madde 41 Diğer Yerdırnlar: Personelin ölümü halinde hayatta iken göstereceği kişiye, eğer bıldirmemişse eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına bunlarda yoksa kardeşlerine net 2.000, TL., eşi veya çocuklarının ölümü halinde de net 1.500, TL. personelle bir likte yaşayan ve bakmakla mükellef olduğu ana veya babasının ölümü halinde net 1.000, TL. ölüm yardımı yapılır. Bir Başka Göreve Atanma : Madde 48 Atama yetkisi olan merci tarafından gerekli görüldüğü takdirde personel, çalıştırıldığı görevden başka bit eşit görevde veya Ankara'dan başka bir yeıde geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir. Bu görevi kabul edilecek özüru olmaksızın yerine getirmeyenler aynlmış sayılır. Madde 69 Geçici Personel ve Sözleşmeli Personel için düzenlenecek sözleşmelerde iş bu Yönetmeliğe uyulur ve bu Yönetmelik sözleşmelerin tamamlayıcı ekidir. Geçici Madde; TSE İşvereni ile Standard - İş Sendikası arasında 1/6/1977 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanacak hak ve menfaatleri işçi statüsünde olmayan Enstitü Personeline de (Geçici ve Sözleşmeli Personel Hariç) kısmen veya tamamen uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Kaldırma: MADDE 2 - Aslı 30/5/1977 tarihli, değişiklikleri 17/6/1976 tarihli Resmî Gazete' de yayınlanarak yürürlükte bulunan «Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliği» nin yukanda değiştirilen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: MADDE 3 Bu Yönetmelik 1 Haziran 1977 günü yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 161?

18 Yürütme ve İdare BOlOmO Sayfa : 1610 Gösterge Yüuk Parta Yırtış Derece a S ideme Not: 1 Kademelerdeki gösteri... n- Tı--n 1 TSE FER90NESÜ GÖSTERGE TABLOSU Kademe Kademe Kademe Kademe Kademe Kademe T EK 1 Kademe e» 750 « İJ090 U aıo IJOTO aıo m »ı w v«ı>ınnk uuruı ucretıer Dulunur. 2 Her yıl terfi artış miktarı yukarıda ikinci sütunda ve her derecenin hizasında gösterilen miktarlar kadardır. 3 Her derece için ve her kademedeki artış miktarı yukarıda birinci sütunda belirtilen gösterge farkları kadardır. 4 Dokuzuncu kademeye geldiği halde Üst dereceye terfi edemeyen personelin yatay terfisi 10 ve daha yukarı kademelere yapılır. il Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: 15944

19 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarih) (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim MAYIS 1977 PAZAR Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Zonguldak Belediye lığından : Şenrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarına 8G6.928,60 lira keşif bedeli dahilinde beton merdivenli yol irşaatı isi ihalesi 31 Mayıs 1977 Salı günü saat de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Taliplilerin 249C sayılı Kanunun 31. maddesine tevfikan hazırlıyscakları teminatlarına havi teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evvel Encümen lığına vermeleri lâzımdır. Bu işe ait muvakkat teminat 46C27,14 liridir. Şartnamesi Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünden temin edilir m/ C7/4-4. Denizli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/484 Davacı Ali Bulut vekili Avukat Hasan Altın Nevzat Altın tarafından davalılar Antalya Konya altı Caddesinde muhkim davalı Süleyman Atılgan ve arkadaşları aleyhlerine açılan tazminat davasında : Davalılardan Süleyman Atılgan adına çıkartılan davetiyenin geri döndüğü dava dilekçesi Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunduğu, soruşturma ile adres tesbit edilemediği için, davalı Süleyman Atılgan'm duruşmanın bırakıldığı 13/6/1977 günü saat 9.00 da bizzat veya bir vekille temsil ettirmesi için, işbu gıyap karan tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden 975/321 Davacı Akyazı Orman işletmesi Müdürlüğü veküi tarafından Rasim Aktaş ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalı Rasim Aktaş'm tebligata yarar sarih adresi tesbit edilemediğinden bu kerre ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davalı, Rasim Aktaş'm duruşmanın bırakıldığı 9/6/1977 günü saat 9.00 da Akyazı Hukuk Hâkimliğinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7572

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1977 Sayı: Akşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/21 Davacılar Akşehir öğretmenler Evlerinde mukim Mehmet ve Fahrettin Yallagöz tarafından davalı Akşehir Kuşçu Mahallesi Hacı Bursalı Sokak No. 17 de mukim Süleyman Gül aleyhine ,70 lira alacak davasının yapılan duruşmasında: Yukarıda acık hüviyeti yazılı bulunan davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere 31/3/1977 gün ve sayılı Resmi Gazete ile adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış bu kerre adı geçenin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere duruşma gününün gazetenizle ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 29 ncu maddeleri gereğince gıyap karan yerine kaim olmak üzere üânen tebliğine ve duruşmanın bırakıldığı 24/6/1977 Cuma günü ve saat 9.00 da bizzat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi ve kendisini temsil ettirmesi hususu ilânen tebliğ olunur Ayancık Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/73 Davacı Çaylıoğlu Köyünden Selahattin Akın tarafından karısı davalı Müşerref Akm aleyhine ikame eylediği geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan yargılamasında : Davalı Müşerrefin adresi meçhul kaldığından dllekçeli davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen kendisine tebliğ olunduğu halde gelmediğinden bu defa yargılamanın, atüdığı 17/6/1977 günü saat da bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesine aksi halde gıyabında duruşmanın devam edeceğinden davalıya gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Gölcük Asliye Hukuk Hâkimliğinden : D. No: 1976/400 Davacı Halil Burhan Keskin vekili Avukat Mustafa özdemir tarafından davalılar Zonguldak Çay Mahallesi, Sika Sitesi Çaycuma'da mukim Y. Ali Balaban üe aynı adreste mukim Şükrü Şenyiğlt aleyhine açılan TL. alacak davasının yapılan duruşmasında: Davalıların adresi tesbit edilemediğinden duruşma gününün Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ ettirilmiş ve davalılar duruşmaya gelmemiş ve bir vekilde temsil ettirmemiş olduklarından duruşmanın gıyabında yapüacağı ve gıyaplarında karar verileceği hususuna karar verilmiştir. Duruşma günü olan 15/7/1977 Cuma günü saat da duruşmada bulunmadıklan takdirde duruşmanın gıyablannda yapılacağı hususu tebliğ olunur Elazığ Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1974/1300 Baymdırlık Bakanlığının M. Zeki Bayram aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan açık duruşmasında: Davalı M. Zeki Bayram gösterilen adreste bulunmamış yapılan aramalara rağmen adresi tesbit edilememiş ve Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 14/6/1977 gününe bırakılmasına karar verilmik olmakla, M. Zeki Bayram'm tayin edilen günde duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi, aksi halde yargılarnarun gıyabında yapılacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8035

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

Sicil Verme Zamanı Madde 6- Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur.

Sicil Verme Zamanı Madde 6- Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur. YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI :AKTİF SAĞLIK SEN [AKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI VE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI] Tahran Cd. No:30 Çankaya / ANKARA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ Perşembe, 13 Ocak :36 - Son Güncelleme Perşembe, 13 Ocak :36

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ Perşembe, 13 Ocak :36 - Son Güncelleme Perşembe, 13 Ocak :36 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 1 Ağustos 2004 - Sayı : 25540 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı