OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!"

Transkript

1 BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden im Kleinkindalter gelegt. Welche Folgerungen kann man aus IGLU- und PISA-Studien ziehen? - Informationen für / Diskussion mit Eltern in türkischer Sprache - AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v. AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. BABA BANA KÝTAP OKU AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien 1

2 Wir möchten hier folgenden FreundInnen einen besonderen Dank aussprechen, die uns mit Kritik, Vorschlägen und Denkanstössen unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt auch den StadträtInnen Frau Sedef Özakýn und Herrn Yaþar Fincan, die sich freundlicher Weise für eine Lektüre des Entwurfes Zeit genommen haben. Dr. Ýlhami Atabay, Dipl. Pädagoge, Psychologe Dr. Lidwina Genovich-Unterberger, Dipl. Psychologin, Psychotherapeutin Dr. Ahmet Toprak, Dipl. Pädagoge, Anti-Aggressivitäts-Trainer Tamer Miser, Jugendgerichtshelfer Eleþtiri, öneri ve düþünceleriyle bizi destekleyen aþaðýdaki dostlarýmýza özel olarak teþekkür ederiz. Belediye Meclisi üyesi Bayan Sedef Özakýn ile Bay Yaþar Fincan a da sýcak bir yaklaþým içinde zaman ayýrýp taslaðý okuduklarý için ayrýca teþekkür ederiz. Mehmet Savaþçý, Dipl. Sozialpädagoge Hüseyin Özer, Dipl. Sozialpädagoge Sühran Aliþan und Yýldýz Yapýcý, Ausländischer Elternverein Mustafa Savaþ, Leiter des Kinderthetaers des AEV Text / Metin: Herausgeber / Yayýnlayan: Ali Poyraz, Sozialpädagoge AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v. AÇILIM: kostenlos / ücretsiz Ali Poyraz Bezug / Daðýtým: Gestaltung / Mizanpaj: Auflage / Tiraj: 5000, September / Eylül 2003 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Ausländischer Elternverein München e.v. Yabancý Veliler Derneði Goethestr. 28/II Rgb., München Tel: , Fax: Internet: aev-muenchen.de Zuschussgeber: Landeshauptstadt München Stadtjugendamt Aktiv für interkulturellen Austausch e.v. Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Rosenheimer Str. 135, München Tel: , Fax: Internet: Rosenheimer Str. 123, München Tel: , Fax: Internet: Träger: AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v Zuschussgeber: StJA, LH München, Reg. v. Oberbayern Zuschussgeber: Landeshauptstadt München Stadtjugendamt 2 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

3 Ýçindekiler Bölüm I Okulda baþarý, okuyup-anlama yeteneðinin geliþimine baðlý...5 Anne-baba çok þey yapabilir...5 Esas görev babalarda!...8 Yazý diliyle yakýn iliþki okuldan çok daha önce kurulmalýdýr...9 Çocuðun yazý diline doðru geliþimi...14 Sonuç: Sorunun boyutlarý bilmiyorum diyemiyecek düzeyde Kaynaklar...17 Bölüm II Aynanýn karþýsýna geçelim...19 Gerçeðin yüzüne bakalým...21 Anahtar Yetenek: Okuyup Anlama...23 Okulda baþarýsýzlýk çocuklarýmýzýn yazgýsý olamaz...24 Sistemde reform gerekli...24 IGLU ve PISA ya Kýsa Bakýþ...25 Bavyera Eðitim Bakanlýðý - BEB Yabancý Öðrencilerin Okuldaki Baþarýsýzlýklarýný Nasýl Ýzah Ediyor?...27 Alt sosyal katmanlarýn etnik rengi...43 Evlerde reform gerekli...46 Bitirirken Baþa dönelim: El yordamýyla...50 Azýnlýk örgütleri ne yapabilirler?...52 Kaynaklar...55 Ek I: Eti Senin...56 Ek II :Çocuðunuz çokdilli mi yetiþiyor?...61 BABA BANA KÝTAP OKU 3

4 Broþür iki bölüm. Birinci bölüm PISA ve IGLU araþtýrma sonuçlarýndan hareketle okuyup anlama yeteneðini ön plana getiriyor, yazý dilinin geliþim ve önemini kýsaca toparlamaya çalýþýyor. Ýkinci bölüm ise araþtýrma sonuçlarýný biraz daha yakýndan ele alýyor ve Almanya daki sivil kuruluþlarýmýzýn diðer uðraþý alanlarýnýn yaný sýra bu konuya da - bizlerin düzeltmesi gereken boyutlarýný unutmadan - sarýlmalarý gereðini iþliyor. Taslaðý görüþ ve eleþtirilerini iletmeleri ricasý ile bazý dostlarýmýza sunduk. Sað olsunlar, üþenmediler. Görüþlerini de bildirdiler. Eleþtirilerini de. Eleþtirilerin neredeyse tümü broþürün çapý ile dilinin hedef kitlesi ile uyumlu olup olmadýðýna yönelikti. Ayrý ayrý broþür yapýlmasý önerileri geldi. Bu konuda özünde haklýydýlar. Ancak AÇILIM ýn olanaklarý çok çok kýsýtlý. Bu hem mali açýdan ve hem de tek kiþilik personel ve buna baðýmlý olarak daðýtým kapasitesi açýsýndan geçerli. Yani atacak fazla kurþunu yok! Ayrýca sorunun broþürler, konferanslar yoluyla çözülemeyeceði inancýndayýz. Bunlar olsa olsa bir tartýþma baþlangýcý, sorunu gündemin üst sýralarýna getirme denemesi olabilir. Çok daha fazla kiþi ve kurum tarafýndan çok daha somut çalýþmalar yapýlmasý gerekiyor. Ve bunlar uzun erimli çalýþmalar; meyvalarýný hemen vermiyorlar, uzun soluk istiyorlar, sabýr ve sebat istiyorlar. Bir de insanlarýn konuþmak, düþünmek istemedikleri yaþam alanlarýný ilgilendiriyorlar. Yani þan, ün getirmiyorlar! Ancak broþür aktif gönüllü kesime itkiler verebilirse, kendimizi hep kurban gören, enerjilerimizi atýl býrakan anlayýþtan çýkmamýza yönelik çalýþmalarýnda onlara sýrt çýkabilirse amacýna ulaþmýþ olacaktýr. Her yaný ve ifadesiyle yüzde yüz katýlmamalarýna raðmen, dar olanaklarýna raðmen broþürün baský masraflarýna katýlarak yayýnlanmasýný olanaklý kýlan kurumlara teþekkür ediyorum, bu maddi bir desteði aþýyor, tüm azýnlýðýmýzý ilgilendiren önemli söylemleri birlikte yaparak duyulma þansýný arttýrýyor. Tekrarlar oldu, kaçýnýlabilirdi. Ama biz göze batsýn istedik. Hatalar oldu, yapýlmayabilirdi. IGLU tazeliðini yitirmeden broþürü yeni okul yýlýnýn baþýna yetiþtirmek amacýyla gerekli zaman ayrýlamadý denebilir, ancak özür olarak bahane edilemez. Buna raðmen azýnlýðýmýza ve dolayýsýyla tüm topluma yarar getireceðini umuyorum. Sevabýna tüm katkýsý olanlar ortaktýr. Günahlarýnýn tüm sorumluluðunun ise bana düþtüðünü vurgulamak istiyorum. Ali Poyraz 4 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

5 Bölüm I Okulda baþarý, okuyup-anlama yeteneðinin geliþimine baðlý - Okuyup anlama yeteneði anahtar yetenek, diðer kapýlarý açan yetenek - Okuyup anlama yeteneði geliþmiþ çocuklar, matematikte de iyi, doða bilimlerinde de - Okuyup anlama yeteneðinin düzeyi düþünme süreçlerini, olay ve olgular arasýndaki karmaþýk iliþkileri anlama düzeyini belirliyor, geleceðimizi belirliyor - Okuyup anlama yeteneðinin temeli ilk okuldan çok önce atýlýyor. - Okuma-yazma genel olarak ilk okulda öðreniliyor, ama Almanya da - evinde 100 den fazla kitap bulunan aileden, yani kitap okunan evden gelen ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile 100 ün altýnda kitabý olan aileden gelen çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþim farký yaklaþýk bir yýl. 15 yaþ grubu çocuklarýnda bu fark 2 yýla çýkýyor. Makas açýlýyor. (1) - anne-babasý tarafýndan kendisine sýk sýk kitap okunmuþ ve büyütülmüþ ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile kendisine hemen hemen hiç kitap okumadan büyütülmüþ çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþimi farký 1 yýldan bayaðý fazla. (2) - kendine ait 100 den fazla kitabý olan, yani okuma isteði uyarýlmýþ ve desteklenmiþ ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile 11 den az kitabý olan çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþim farký yaklaþýk 2,5 yýl. (2) - okumaya yaklaþýmý sýcak ve yoðun olan anne-baba evinden gelen ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile okuma ile iliþkisi düþük aile evinden gelen çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþim farký neredeyse 1 yýl. (2) Anne-baba çok þey yapabilir Ýlk okula baþlayan çocuklar arasýnda daha baþlangýçta 3-4 yýla kadar varabilecek geliþim farklarý olabiliyor. Ancak okulda her çocuk sanki 0 noktasýndan baþlýyormuþ gibi ders yapýlýyor. Maalesef ayný sýnýf çerçevesinde güçlü ve zayýf öðrenciler farklý farklý teþvik görmüyorlar. Okumada ilerlemiþler, yeteneklerinin altýnda, ön koþullarý zayýf olanlar ise yeteneklerinin üstünde görevlerle karþýlaþabiliyorlar. BABA BANA KÝTAP OKU 5

6 Eðer bu farklýlýklar bedensel, ruhsal ve zihinsel rahatsýzlýklardan kaynaklanmýyorlarsa, nedenlerini uygun olmayan çocuk eðitimi ve ortamýnda aramak gerekir. Çünkü bu farklar bazen hiç kapatýlamadýðý gibi, fark makasýnýn aðzý gittikçe açýlýyor. Bu nedenle iþi baþýndan çok ciddiye almak gerekiyor. - Çocuk öðütlerle öðrenmiyor, karþýlýklý sosyal etkileþim ve eylemler içinde öðreniyor. En baþta da anne-babasýný ve giderek kardeþ ve diðer yakýn büyüklerini örnek alýyor. - Okuyup anlama yeteðinin, dolayýsýyla düþünme süreç ve mekanizmasýnýn temeli, sosyal etkileþimle, sözlü iletiþimle, yani çocukla konuþmakla atýlmaya baþlýyor. - Çocuðun doðuþundan itibaren, hatta ana karnýndayken kendisiyle sürekli konuþmak gerekiyor. Dilsel geliþim düþünsel, biliþsel, zihinsel faaliyetleri, bunlar da dilsel geliþimi etkiliyorlar. - Konuþurken en iyi bilinen dil hangisiyse onu, yani sevgi, öfke, kýzgýnlýk ve diðer duygularýmýzý ve karmaþýk iliþkileri en güçlü ve isabetli ifade edebildiðimiz dili, tutarlý olarak kullanmak gerekiyor. O dili de mümkün olduðunca en zengin biçimiyle, her yönüyle, ayrýntýlý ve çeþitli ifadelerle kullanmak gerekiyor. - Ýletiþim sadece konuþmakla deðil, iyi bir dinleyici olmakla saðlýklý ve geliþtirici olabiliyor. Çocuðu sorular yönelterek konuþmaya, yaþadýklarýný, hissettiklerini hayal ve fantazilerini anlatmaya teþvik etmek þart. Büyüklerin sözüne karýþmasýna fýrsat verip düþüncelerini söylemeye yönlendirmek þart. - Daha bebekliðinde eline tahtadan, kartondan kitapçýklar vererek kitaba ýsýnmasýna, heyecanla resimlerine bakmasýna olanak saðlamak, ona her nesnenin ismini tam, doðru-düzgün, anlaþýlýr biçimde ve çeþitli seçenekleriyle söyleyip yinelemek þart, ama bilmediklerimizi de kabul edip öðrenmek þart. - Bir yandan aralarda soru sorarak veya onun sorularýnýn üstünde durarak gerçek öyküler, duyduðumuz okuduðumuz veya fantazimizden kaynaklanan masallar anlatmak, günlük iþlerimizde hem onu yaþýna göre durmadan iþe katarak ve en önemlisi yaptýðýmýz iþleri ona sürekli anlatmak, onun da duygu, düþünce, coþku ve fantazilerine samimiyetle kulak vermek þart. Ama günlük konuþma dilinin çapý, çerçevesi, konularý, sözcük haznesi vs., bilgi düzeyi yüksek insanlarda dahi çabucak sýnýrlarýna varýyor. Konuþma dilinde yazý dilinin zenginlik, enginlik ve derinliðine ulaþmak, çok ama çok az insana nasip oluyor, belki de hiç olamýyor. 6 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

7 - Çaðýmýzda kitap okuma, dinleme, duyduklarýný deðerlendirip herhangi bir biçimde aktarma sürecinin geliþimsel getirilerini baþka bir yolla elde etmek hemen hemen olanaksýzdýr. - Bu nedenle küçük çocuklu aileler, çocuk kitabýný, küçük çocuklara konularý iyi seçilmiþ kitaplarý okumayý günlük yaþamýn olmazsa olmaz parçasý haline getirmekle kendilerini yükümlü hissetmelidirler, yoksa eðitim görevlerini hakkýyla yerine getirmemiþ olurlar. Nasýl ki, yemek, içmek, giyinmek, barýnmak, spor yapmak bedenin temel ihtiyacý, nasýl ki müzik ruhun gýdasý ise, kitap da her insanýn ama geliþim çaðýndaki çocuk beyninin ise en temel gereksinimidir. Hýzlý ve yoðun öðrenme çaðýnda bu gýdadan mahrum kalan beyinlerin bunu ilerde gidermeleri çok çok zordur, çoðu kez ise mümkün deðildir, tren kaçmýþ olabilir. Anne-babadan biri okur-yazar olmayabilir, ya da okumasý zayýf olabilir. Okuma-yazma bilmeyenler dahi bu süreçte çocuðuna karþý taþýdýðý sorumluluktan dolayý bunu öðrenebilir. (Ayrýca çok sayýda kurum bedava veya bedavaya yakýn kurslar vermektedirler.) Ancak genellikle her hanede en az bir þahsýn, çoðunlukla babalarýn okur-yazar olduðundan hareket etmek mümkündür, bu görev çözülmesi mümkün olmayan bir sorun deðildir. Tabi ki, en baþta da bunun düzenli yerine getirilmesi gerekli bir görev olduðunu kabullenmek ve uygulamak gerekir. Münih Belediye Kütüphanesi nden Türkçe ve hatta Türkçe-Almanca iki dilde hazýrlanmýþ çok çok güzel ve faydalý çocuk kitaplarýný, ayrýca geliþtirici harika oyunlarý - hem de oldukça uzun süreler için ve çocuk üye yapýlýrsa bedava olarak - ödünç almak mümkündür. Kaldý ki, belli semt ve belirli günlerde Türkçe danýþabileceðiniz, sizi içtenlikle desteklemeye hazýr memurlarý dahi var. Ayrýca bedava olmasa dahi çocuklarýmýz ve gelecekleri için masraf da yapmak zaten gereklidir ve ne masraflar da yapýlmaktadýr. Ýlerde özel hocalara, kurslara yapýlacak masraflarý, aile içinde doðacak huzursuzluk ve üzüntüleri ve çocuðumuzun iyi bir okul/meslek eðitimi görememe olasýlýðýný göz önüne alýrsak bu yatýrýmýn ne kadar ucuz ve yerinde olduðu ortaya çýkar. Kökenimiz, kitabýn zor bir konumda olduðu, iyi bir okul eðitiminden geçmiþlerin dahi kitap okumaya pek itibar etmediði bir ülkeden kaynaklanýyor. Bazý alýþkanlýklar, azýnlýðýmýz üzerindeki etkilerini güçlerini yitirmeden halâ sürdürüyor. Ancak iþlevini yitirmiþ bu alýþkanlýk bir yazgý deðildir. En azýndan çocuklarýmýza karþý vicdani bir görev olarak deðiþtirebilir, kendimiz için okumasak dahi küçük çocuklarýmýza okuyarak onun zihin gýdasýný verebiliriz. BABA BANA KÝTAP OKU 7

8 Esas görev babalarda! Neden? Genellikle - çocuklarýyla az ilgilendikleri için, - onlara az veya doðru-dürüst hiç zaman ayýrmadýklarý için, - çocuk eðitimini, tüm ev iþlerini eþlerinin üstüne yýkma eðiliminde olduklarý için, - kendilerini sadece hesap sorma konusunda yetkili ve görevli gördükleri için - ama belirli kesimlerde okur-yazar olma konusunda - nedeni ne olursa olsun - çoðu annelerden daha avantajlý bir konumda olduklarý için Bir kere çocuk dünyaya geldi mi, onun tüm yönleriyle geliþimini mümkün olan en iyi bir þekilde desteklemek, artýk anne-babanýn - bizlerin deyimi ile - boyun borcudur. Türk annesinin nefes alacak durumu kalmamýþtýr, geliþimini köstekleyen sayýsýz engellerle cebelleþmek durumundadýr, kaldý ki, çoðu kez aileleri de ayakta tutan onlardýr. Çocuðun her þeyi ile sadece ve sadece annenin ilgilenmesi, artýk doðal bir durum deðildir. Babalar, özellikle küçük çocuklarý olan babalar, - pek ala her akþam en az bir, hafta sonunda ise bir kaç saat çocuklarýyla ilgilenerek, - yani onlarla oynayarak ve - bunun da en az yarým saatini, örneðin uygun zaman olarak çocuðu yatýrýrken, - çocuklarýnýn hoþuna gidecek, - yaþlarýna ve geliþim düzeylerine uygun kitaplar okuyarak annelere yardýmcý olabilirler. Bu iþleri hakkýyla yerine getirebilmek için diðer ailelerin deneyimlerinden yararlanabilirler, danýþma kurumlarýndan bilgi alabilirler, bilgilendirme toplantý ve etkinliklerine katýlabilirler. Çocuklarýný bu yönde desteklemeleri, hem onlarýn gelecekleri için en büyük katký olacak, ayrýca azýnlýðýmýz içinde bir kangrene dönüþmüþ okul/meslek eðitimi sorununun çözüm yolunu gösterip uzun vadede tümümüze yarar getirecektir. Ýlerde meyvalarýný topladýkça bunun getireceði vicdan rahatlýðýnýn, görevini yapmýþ olmanýn vereceði iç huzurunun da, keyifini de yine onlar çýkaracaklardýr. 8 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

9 Yazý diliyle yakýn iliþki okuldan çok daha önce kurulmalýdýr Konuþma dili doðal yollarla öðreniliyor: gözlem, taklit, karþýlýklý sosyal etkileþim, varsayýmlar oluþturmak ve bunlarý sýnamak. Peki yazý dili nasýl öðreniliyor? Yazý dilinin sadece ve sadece okulda baþlayan ilk dersle alfabeler, çalýþma materyalleri, yazý alýþtýrmalarý ile... biçimsel olarak mý öðretilmesi gerekir? Son yýllarda yazý dilini öðrenmeye iliþkin araþtýrmalarda, yeni bilgiler henüz kalýcý deðiþikliklere yol açmamýþ olsalar dahi, bir çok düþünce deðiþikliði gerçekleþti.... Sonuçlar, yazý dilini öðrenmek ile konuþma dilini öðrenmek arasýnda önceden tahmin edilenden çok daha fazla ortak yanlar olduðunu ortaya çýkardý. Çocuklar çok küçük yaþlarda yazý deneyimleri yapmaktadýrlar. Öðrenme sürecini ilerleten mekanizmalar konuþmayý öðrenme sürecindekinin aynýsýdýr: Çocuklar gözlem yapmakta ve baþkalarýyla karþýlýklý sosyal etkileþim sürecinde taklit etmekte, kendi varsayýmlarýný geliþtirmekte, bunlarý gözden geçirip geliþtirmektedirler. Ýnsanlýðýn binlerce yýl içinde gerçekleþtirdiði, resim dilinden baþlayarak stilize edilmiþ kavram yazýsý üzerinden sese dayalý yazýya kadar uzanan yazýyý keþfetme ve geliþtirme sürecini kýsa bir zaman içinde aynen yeniden yaþayan küçük bir çocuðu, yetiþkinler ve deneyim sahibi diðer çocuklar destekleyebilirler. (3a) Okuma ve yazmayý öðrenme süreci okula gidilen ilk günde baþlamaz, aksine çok daha önceleri baþlar. Erken edinilimiþ yazý deneyimlerinin ölçü ve yoðunluðu gelecekteki okul geliþimini olumlu etkiler. Anne-baba, yazmayý bilen kardeþ ve diðer yakýn yetiþkinler tarafýndan verilen teþvik ve tartýþmalar bu süreçte büyük bir rol oynar. Dilsel teþvik, biliþsel yeteneklerin teþviði ile özgüven ve öðrenme isteðinin, konsantrasyon ve belleme yeteneklerinin, merak ve geliþtirici güdülerin teþviði bu süreçte önemlidir. (3b) - Evde çocuða düzenli kitap okumak, yazý dilinin geliþimini (özellikle okuma istek ve güdüsünü) ve hatta okuldaki okuma randýmanýný geliþtirici yönde çok etkiler. Okuma ortamýna dikkat etmek gerekir (örneðin metin seçimi, anne-babanýn dili, okuma sýrasýndaki ve sonrasýnda yapýlan konuþmalar) - Gerçi çocuða yoðun olarak kitap okumak ve erken yaþlarda kitaplarla iliþki çocuðu okula iyi hazýrlar, ama yazýya yaklaþým için daha bir dizi olanak vardýr.... (Alýþ-veriþ, yemek hazýrlama, sohbet, bilgi edinme, not alma,...) gibi günlük yaþam uðraþýlarý teþvik önlemlerine gerekçe olabilirler. - Çocuklar aile içinde erken çaðlarda yazý deneyimleri kazanýrlar. Bu biçimsel olmayan bir þekilde, günlük yaþamla baðlantý içinde, çoðu kez farkýna BABA BANA KÝTAP OKU 9

10 varmadan ve sistematik olmadan gerçekleþir. Okuma ve yazmanýn az önem taþýdýðý aileler de yazýnýn güçlü etkisi altýndadýrlar (mutfakta, ilaç dolabýnda, televizyonda, reklam kaðýtlarý vasýtasýyla, süpermarkette,...). - Okuldan önce okumayý öðrenen çocuklar çoðu kez (anne-babadan veya daha yaþlý kardeþlerinden (ders deðil) destek almaktadýrlar. (Sadece kitap deðil) bir çok yazýlý materyal bu çocuklarýn kullanýmýna sunulmaktadýr. Birlikte okuma buna katýlan herkes tarafýndan neþe dolu bir süreç olarak yaþanmaktadýr. Ama okumaya erken baþlamýþ çocuklarýn hepsi de zeka testlerinde yüksek sonuçlar almamaktadýr. - Yazý dili öðrenimi oyunlarla da teþvik edilebilir. Okul çaðý öncesi çocuklarý özellikle rollü oyunlarda okuyor, yazýyor gibi yaparlar (oyuncak bebeðe okumak, anne-baba-çocuk-oyunlarýnda, oyun arkadaþýna not yazmak, satýþ tezgahýna tabela, etiket hazýrlamak,...). Sýk sýk rollü oyunlara katýlan ve özellikle de yaþý biraz daha ileri çocuklar bu yollar üzerinden daha çabuk yazmayý öðrenirler. Bu baðlamda özellikle iki kýstas yazýdili geliþimini ilerletir gibi görünmektedir: yetiþkinlerin ve yazý deneyimli çocuklarýn örnek olmasý ve yazýya yönelik uðraþýlarda yaþýtlarla yaþanan çatýþmalar (örneðin bir çocuðun kargacýk burgacýk þekilde yazdýðý alýþ-veriþ listesi diðer çocuklar tarafýndan okunmaz olarak görülüyorsa, bu durumda o çocuk belki de geçerli yazý biçimlerini araþtýracaktýr). - Çocuk yuvalarýnda somut konular da yazýyla uðraþmak için bahane yaratabilirler: Örneðin bir gezi veya bir proje gibi birlikte yapýlan somut deneyimlerden sonra çocuklar geliþim düzeyleri ve önceliklerine göre konuya iliþkin görüþlerini sözlü olarak, boyama ve resim yoluyla, yazarak veya oynayarak ifade edebilirler. Tabelalar, listeler, diyagramlar, resimler ve yetiþkinlere yazdýrýlan tartýþma konularý gibi þeyler yazýya uygun ve yöneliktir. Araþtýrmalarýn sonuçlarýna ve yazý dili öðrenimine iliþkin diðer bilgilere... bakýldýðýnda þu saptama yapýlabilir: Okuma ve yazma - çok farklý þekilllerde - biçimsel dersle veya biçimsel ders olmaksýzýn - okul öncesinde ve okulda - az veya çok büyük destekle - ama daima baþkalarýyla karþýlýklý etkileþim içinde öðrenilebilir. Çocuklar alma yoluyla deðil, daha çok aktif bir þekilde ve kendi 10 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

11 güdüleri yönelimiyle çevrelerinde bir anlam arayarak öðrenirler. Yazý kültürümüzün bir parçasýdýr ve ilerleyen yaþla birlikte çocuklar için önemi gittikçe artar. Yazýya iliþkin erken deneyimler okuldaki geliþim sürecini olumlu yönde etkilerken, bu tür deneyimlerin yapýlmamýþ olmasý veya baþka deneyimlerin yapýlmýþ olmasý okuma ve yazmayý öðrenmeyi çok büyük çapta zorlaþtýrabilirler. (3c) Burada baþa dönelim: okuyup anlama yeteneðinin düzeyi, matematik dersini de doða bilimleri derslerini de büyük oranda etkiliyor! Okul baþlangýcýnda çocuklar okuma ve yazmada baþarýsýz olurlarsa bunun gelecek okul kariyerinde tüm dersler, özdeðer duygusu ve öðrenme isteði üzerinde ve bir çok baþka konuda büyük çaplý olumsuz etkileri olur. Külfetli teþvik önlemleri ve pahalý terapiler çoðu kez sýnýrlý baþarý saðlamaktadýr. (3d) Okulda baþarýsýzlýk kalýcýlaþtýðý zaman, ders ve okul iyice çekilmez oluyor, aileiçi çeliþkiler artýyor ve özellikle ergenlik çaðýnda okuldan kaçmalar da artmaya baþlýyor. Okuldan kaçmayla suç iþleme eðiliminin arttýðýný araþýrmalar durmadan ispatlayýp duruyor. Bu konuda araþtýrmalarý bir yana býrakalým, günlük deneyim ve gözlemlerimiz zaten yetiyor. Kýsaca toparlarsak: Okuma-yazma öðrenme süreci okuldan çok önce baþlar: - Çocuklar yazý dilini þahsi deneyimleriyle öðrenirler, bu nedenle her çocuðun geliþim yolu farklýdýr. - Okuma-yazma düzenli bir ilerleme þeklinde deðil, çoðu kez nitel sýçramalarla ilerleyen bir düþünme geliþimidir. Bu süreçte çocuklar varsayýmlar geliþtirir, pratikte dener ve düzeltirler. - Hatalar doðaldýr, çocuklar bunlardan öðrenip bir üst düzeye çýkarlar. Yetiþkinler de bu hatalardan çocuðun geliþim düzeyini izleyebilirler. - Yazý dilini öðrenmek, okul öncesi ve sýrasýnda yazý ile yapýlan deneyimlere baðlýdýr. Temel deneyimler eksikse, tamamlanmasý gerekir. BABA BANA KÝTAP OKU 11

12 12 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Okuma-Yazma Öðrenme Geliþim Modeli Çocuðun yetenekleri Basamak ve gözlem yoluyla Okuma Örnekler Yazma Örnekler kavradýklarý 0 Yazý öncesi deneyimler Resimleri tanýmak, Kitaplara bakmak, Boyamak, resim çizmek, Çocuk resimleri, resimleri okumak, okunan kitaplarý yapýcý inþaa uðraþýlarý, Lego/yapý taþlarý, taklit, dinleme dinlemek grafik düzenleme, oyun rollü oyunlar 1 Yazý bilenlerin Okur gibi yapma Resimli öykü Karalamalar Karalama mektuplar, davranýþlarýný taklit kitaplarýnýn uyduruk harfler içeriklerini anlatma Yetiþkin ve geliþkin çocuklarý taklit: karalama, yazdýðýný okuma, sanki okuyor-yazýyormuþ gibi davranma. Yazýnýn çevrenin önemli bir parçasý olduðunu kavrama, yazýyý resimlerden ayýrdetme, konuþulan dilin yazýya dönüþtürüldüðünü ve yine okunup konuþma diline dönüþtürüldüðünü kavramaya baþlama 2 Tek tek harfleri / safça-tümcül Kendi ismini ve Harf dizileri ve kýsmen Kendi çizdiði kelimeleri tanýmaya okuma (okuyup amblemleri (Lego, (uyduruk) ilk sözcükleri resimlere harf ekleme, baþlama sökme deðil) Aldi, Coca Cola,...)resim gibi çizme harf ve rakamlarla yeniden tanýma, mektup yazma" Gözlem, soru ve taklit yoluyla ilk harf ve kelimeler öðrenilir. Harflerin özel bir resim olduðu, her resmin yazý olmadýðý kavranýlýr. Baþlangýçta isimleri bilinmez. Yazýlmalarý zevk verir, harfe benzer çizgiler yapýlýr. Çocuklar bu konuda büyük bir sabýr gösterirler. Resimlere (matbaa) harflerinden oluþan listeler eklenir. Ýlk kez çoðunlukla kendi isimlerini yeniden tanýrlar. Firma isimlerini ve amblemleri de renk ve biçimden dolayý bütünselliði içinde tanýnýrlar. (3e)

13 BABA BANA KÝTAP OKU 13 3 Harf ve ses iliþkisini Ses unsurlarýný Bazý harflerin ses- iskelet yazý BM" (Baum), kavramaya baþlama çoðunlukla ilk lerini tanýma ve SLT" (Salat) gibi harflere yönelik uygun kelimeleri olarak isimlendirme çizgi ve resimler yoluyla tahmin denemeleri Çocuklarýn sayýca az bir bölümü daha okul öncesinde harfleri bilinçsizce sýralamayý býrakýr. Konuþma ve yazý dilinin iliþki içinde olduðunu kavrar. Tek tek harfler (genellikle baþ harfler) tamamlanýp kelime haline getirilir veya anlamla baðlantý beklentisi vardýr. Tek harfli sözcük: "B" harfi = baba. Ýskelet sözcük: "ARB" = araba vs. Sayýca az da olsalar bazý çocuklar alfabeye doðru yolculukta epey mesafe almýþlardýr. 4 Harf-ses iliþkisini harf harf okumaya (M - A - S - A) Konuþtuðu gibi yazma Rola" (Roller) gibi kavrama çalýþma (kýsmen (Almancada bazý sesli/ anlamýný bilmeden) sessiz harfler birkaç tane harften oluþabilir: ch=h, sondaki "er" nin "a" gibi okunmasý vs....) Bu ve sonraki basamaklara çocuklar okul çaðýnda ulaþýrlar. 5 Okumada ilerleme, okuduðu anlamaya, Birkaç harften olu- Ýlk yazým kurallarý Yayan-"h"m sessiz ilk yazým kurallarýna daha büyük birimler þan birimleri, hece þablonlarýný kullanmaya harf çiftleri (mm, ll), uyma kullanmaya baþlama ve takýlarý dikkate baþlama aþýrý genellemeler alma 6 Kýsmi süreçleri Akýcý ve anlam Tanýmadýðý (Alman) Duden-Yazým kendine özgü yapýlar otomatik hale getirme çýkaran okuma metinleri okurken Kurallarýný benimseme azalmakta, gittikçe doðrudan anlama öðrenilmiþ kelimeler kullanýlmakta

14 Okuma-yazmayý baþarýyla öðrenmek için gerekli temel ön koþullar: - Görme, iþitme yeteneði - Denge ve motorik/hareket koordinasyonu - Sað veya sol el kullanýmýnýn homojen/tektürden geliþimi - Duyum organlarýyla elde edilen bilgilerin bütünü içinde deðerlendirilmesi - Duyumlar ile hareketlerin koordinasyonu/eþgüdümü - Dil (konuþma), dilin deðerlendirilmesi ve biliþsel dil analizi Ancak bu organik ve biliþsel temel ön koþullarýn ötesinde önemli bazý yeteneklerin geliþim düzeyi de belirleyicidir: - Özgüven - Öðrenme zevki - Konsantrasyon ve belleme yeteneði - Merak ve istek Tek tek ön koþul bozukluðu veya eksikliði söz konusu olduðu zaman okuma-yazma öðrenme geliþimi - yavaþ ve/veya çok zor olabilir, - yoðun ek teþvik gerektirebilir ve hatta - daima düþük düzeyde kalabilir. Okuma ve yazým konusunda zayýf çocuklara iliþkin tesbitler þöylece özetlenebilir: - Dilin en küçük ses birimine iliþkin yapýsýný anlayýp yansýtma yeteneði çoðu kez kýsýtlýdýr. - Kalýtým konusu daha kesin bir þekilde açýklýða kavuþturulmamýþtýr. - Hatalarý diðer çocuklar gibidir, ama çok daha fazladýr ve okuma-yazma öðrenme geliþimi gecikmelidir. - Erkek çocuklar kýzlardan 2,5 misli daha çok maðdurdurlar. (3f) Çocuðun yazý diline doðru geliþimi Bir þeyi önceden vurgulamakta yarar var: Erken okuma alýþtýrmalarý hem çocuklara zevk vermemekte ve hem de zeka geliþtirici olmamaktadýrlar. Fakat okuldan önce doðru yönlendirim ve oyun yoluyla okumayý öðrenmiþ çocuklar ilerde bu konuda baþarýsýz olmamakta, erken bir dönemde yazý dilinin avantajlarýný kullanabilmektedirler. - 4 yaþýndaki bir çok çocuk yazýnýn dil olduðu bilincinde olmadan resim ile resim olmayan çizgileri birbirinden ayýrdedebilmektedir. 14 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

15 - Bu aþamada asgari miktar varsayýmý geliþtirmektedirler: bir metni okuyabilmek için en az 3 iþaret gerekir düþüncesi, yani yeterince iþaret olursa okunabilir. Bunlarýn hangi iþaret olduðu bu aþamada önemsizdir. - Metnin okunabilmesi için yazý iþaretlerinin farklý olmasý gerekir varsayýmý: Ya harf sayýsý deðiþtirilir ya da ayný sayýda harflerin þekli. - Çocuklar dikkatlerini kelimelerin sessel özelliklerine yöneltmeðe baþladýklarý zaman kelimelerin birbirinden farklý parçalarý olduðunu keþfederler. Her harfin bir hece olduðu düþüncesiyle çoðu kez bir hecevarsayýmý oluþtururlar: Gerçi böylece harf miktarýný deðiþtirmek mümkün olur, ama örneðin tek heceli bir sözcüðün tek bir harften oluþtuðunu düþünür, fakat bu asgari miktar ilkesi ile çeliþir, çünkü bir yazýnýn okunabilir olmasý için asgari bir yazý iþareti sayýsýna gerek görülür. - Yazý öðrenme yolundaki bir çocuk bu ve baþka çeliþkilerle karþýlaþýr. Bu çeliþkiler ve ayrýca çoðu kez de yetiþkinlerle, okuma bilen çocuklarla yapýlan konuþmalar hece-varsayýmýný terk etmeye götürür ve konuþma dilinin hecelerden daha küçük birimlerden, yani seslerden oluþtuðu keþfedilir. - Eðitmen ve öðretmenler iki yanýlgýya düþebilirler: - Okula yeni baþlayan çocuðun yazý hakkýnda bilgisi yoktur düþüncesiyle, onun bilgi düzeyini küçümsemek, - Yazý, dili açýk ve doðal bir þekilde yansýtýr düþüncesiyle onun yeteneklerinin abartýlmasý. Ancak bu iki faktör arasýndaki iliþki kendiliðinden oluþmaz. (3g) Sonuç: Sorunun boyutlarý bilmiyorum diyemiyecek düzeyde. Bilmiyorum, ama öðrenmeye çalýþýyorum deyip davranma zamaný geldi. Ýçinde yaþadýðýmýz zaman ve mekânda düþünsel ve biliþsel faaliyetlerin geliþimi için gerekli uyarýmlar salt konuþma diliyle verilemiyor. Bizler sýradan vatandaþ olarak bile düþünüp taþýnýp kaleme aldýðýmýz zaman bildiðimiz konularý sözlü anlatýmdan çok daha güçlü ve çeki-düzen içinde ifade edebiliyoruz. Bir de uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan kitaplarý göz önüne alýrsak o zaman yazý dilinin güç ve boyutlarýný kavrayabiliriz. Bilgi çaðýnda yazý dilinin nimetlerinden yararlanamamak, gri beyin hücrelerimizin yeteneklerini geliþtirememek, zihinsel açýdan yoksullaþmak anlamýna geliyor. Dünyanýn en zengin, ileri ve modern ülkelerinden biri olan Almanya da toplumsal geliþim ve deðiþimin hýzý ve yoðunluðu baþ döndürücü bir ivme ile BABA BANA KÝTAP OKU 15

16 artýyor. Ýyi bir meslek eðitimi görmemiþ olanlar vasýfsýz iþçiliðe mahkum ve giderek de sosyal yardýma muhtaç kalýyor. Artýk bir meslek öðrenmiþ olmak da yetmiyor, hayat boyu çalýþýlan meslekler gittikçe kayboluyor, meslekler bazen bir kaç yýlda yýpranýyor, adýný aklýmýzda tutamayacaðýmýz yeni yeni meslekler doðuyor. Belirleyici olan öðrenmeyi öðrenmek, geliþim ve deðiþimlere ayak uydurmak için gerekli yetenek ve becerileri sebatla geliþtirmek. Liseye giden öðrenci sayýmýzýn ne kadar az, buna karþýn Förderschule lere ayrýlanlarýn da ne kadar yüksek olduðunu biliyoruz. Çocuklarýmýzýn ezici çoðunluðu ise Hauptschule lere yýðýlýyor, önemli bir bölümü Hauptschule yi dahi bitiremiyor. (Ýkinci bölüme bkz.) Bu, yalnýz sistemin bizi, özellikle etnik rengi bayaðý göze batan alt sosyal katmanlarý elediði, çocuklarýn Almancalarýnýn yetersiz olduðu gibi gerekçelerle izah edilemez. Bu gerekçeler gerçek, ama sorunun sadece bir boyutunu açýklýyabiliyor. Kaldý ki, - Biz sorunun bu yanýný çözmek için ne yapýyoruz? - Sistemde bize yararlý deðiþiklikler ve düzeltmeler talep eden kuruluþlarýmýzý ne kadar destekliyoruz? - Sistemin bize sunduðu karara katýlým mekanizmalarýnýn kapýsýna uðruyor muyuz? - Yoksa bizim için birilerinin iyi bir çözüm bulmasýný mý bekliyoruz? Bunu bekliyorsak daha çok beklemeyi göze alýyoruz demektir! Sorunun diðer boyutu ise okul öncesi çaðda çocuðumuzu, önündeki zorlu hayata nasýl hazýrladýðýmýza baðlý. Çocuk eðitim ve teþvik yöntemlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor, hatalarý düzeltmek, eksikleri gidermek gerekiyor. En hýzlý, en çok ve en yoðun öðrenilen çaðda kaybedilen zamaný, en iyi, en donanýmlý, olanaklarý en geniþ okul ve kurumlar en büyük özveriyle dahi tamamen kapatamaz. Bunca büyük çaba ve fedakârlýklarla sürdürülen ev ödevlerine yardým kurslarý, özel ders sunumlarý ve benzeri önlemlerle bile varýlan nokta ortada. Malzemeden çalýnarak yapýlan binalar yýkýlýrken, temeli saðlam atýlan binalar depreme dayanýyor. Sistemin eleþtirisi bu bölümde yapýlmadý. (Ancak unutulmadý, ikinci bölüme bakýnýz.) Çünkü hem bunu söyleyen çok ve hem de bizim birbirimize söylememiz pek bir þey deðiþtirmiyor. Sadece sistem adil deðil! diyerek pratikte hareketsizliðe devam söylemini verenlere sýrt çýkýlmamaya çalýþýldý. Sorunun bu yanýnýn çözümü sadece baský gruplarý oluþturarak, var olanlara aktif katýlýp destekleyerek mümkün. 16 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

17 Kaynaklar Karþ. = 1. bilgilerin bulunacaðý yer; 2. metin italik/yatýk yazýlmýþsa = derleme/özet yapýlan yer, Bkz. = olduðu gibi alýntý yapýlan yer. 1 Karþ. sayfa 36 Erste Ergebnisse aus IGLU, Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich - Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse, Hamburg April 2003, den bulabilirsiniz. 2 Karþ. Hans Brügelmann, Die Konzept- und Kontextabhängigkeit von Maßnahmen der Leseförderung, Zu zentralen Förderpraktiken bzw. bedingungen in Elternhaus und Schule, extrahiert und aufbereitet, aus: Mullis, I. V.. S., et al. (2003): PIRLS 2001 International Report: IEA s Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools. Boston College: Chestnut Hill, MA/USA. è html den bulabilirsiniz. 3 Thomas Franzkowiak, Lesen und Schreiben vor der Schule, den bulabilirsiniz. a Bkz., sayfa 5 b Karþ c Bkz., sayfa d Bkz., sayfa 1 e Karþ., sayfa 6-9 (tabelanýn aslý Alman dili özelliklerine göre hazýrlanmýþtýr) f Karþ., sayfa 9-12 g Bkz., sayfa 14 Kind, 3 1/2 Jahre BABA BANA KÝTAP OKU 17

18 18 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

19 Bölüm II Aynanýn karþýsýna geçelim Bize haksýzlýk yapýyorlar demek kolay. Diyenleri de çok severiz. Haksýzlýðý önlemek için biz ne yapýyoruz? Sorun burada! Yabancýlar politikasýna - az ya da çok soyunmuþ - insanlarýn çoðu talep üretme konusunda çalýþkandýrlar. Bunda hem haklýlar ve hem de doðru yoldalar. Çünkü sorunlarýn büyük bir kýsmý bizim tek baþýmýza deðiþtiremiyeceðimiz boyut ve nitelikte, müttefik kazanmak zorundayýz. Ancak sorunlarýmýzýn bir kýsmýný ancak biz çözebiliriz, çünkü kaynaklarý bizim kafamýzda. Belirli anlayýþ ve yaklaþýmlarýmýzý düzeltmek durumundayýz. Yoksa o sorunlar uzun vadede bizi düzeltecekler, çünkü çýð gibi büyümeye devam edegelmekteler. Devlet kurumlarýnýn belirli sorunlarýmýza yönelik önlem ve sunumlarý, onlarýn çözümü için yeterli olamaz. Ayrýca bu önlem ve desteklerin sosyal devletin çatýrdamaya yüz tutuðu, köklü deðiþikliklere ve büyük çapta kýsýtlamalara yöneldiði bu ve ileriki dönemlerde gittikçe azalacaðýný da varsaymak gerçekçi olacaktýr. Kaldý ki sadece bize sunulacak önlem ve destekleri beklemek pasif bir tüketici tavrý olarak kalacaktýr. Bu durumda haklý talepleri doðru formule edip yaygýn ve etkin duyurma görevi devam ederken, bizim üstesinden gelmemiz gereken görevlere de sarýlmak gerekiyor. Bir talep öne sürerken, peki bunda bize düþen görev ne? sorusunu da muhakkak sormak gerekiyor. Ve bu görevi sadece çýrpýnýp duran taban örgütlerimizin üstüne yýkmak insafsýzlýk olur. Daha okul çaðýna girmemiþ çocuklarýn günümüz gençliðinden daha iyi bir perspektif sahibi olmasýný istiyorsak, anne-babalarýn hem talepleri ifade etmeleri, kabul ettirmek için taban örgütlerinin içinde ve yanýnda yer almalarý ve hem de çocuk eðitimi yöntemlerini gözden geçirmeleri kaçýnýlmazdýr. Aynanýn önüne geçip kendimize bakma zamaný çoktan geldi. Çünkü canügönülden bizleri destekleyenler dahi bazý sorunlarý açýkça söyleyemiyorlar, söylemiyorlar. Hem yabancý düþmaný kesimlerin eline koz vermekten çekiniyorlar ve hem de bizler tarafýndan yanlýþ anlaþýlacaklarýndan korkuyorlar. Ancak korkunun ecele faydasý yoktur!. Biz yetersizliklerimizi kendimiz söylersek, onlarý aþmak için gerekli ilk ve belki de en zor adýmý atmýþ oluruz. Evet, dostlarýmýzýn bize söylemekten çekindikleri bazý eleþtirel noktalarý bizlerin kendi aramýzda söylemesi gerekir. Bir takým kötü birilerinin çýkýp tatsýz konularý yineleyerek gündeme getirmeye çalýþmasý þarttýr. Bu broþürde ele alýnan konular ve kullanýlan ifadeler sohbet ve toplantýlarda hemen hemen tüm katýlýmcýlar tarafýndan farklý ve bazen daha da sert biçimlerde dile getirilmektedir. Yani bu broþürde yeni bir þey yoktur. BABA BANA KÝTAP OKU 19

20 Bizimkine benzer her göçün bir kaç kuþaðý kapsayan büyük boyutlu toplumsal sonuçlarý vardýr. Yani bu sorunlar ne bizimle baþladý ne de bizimle bitecek. Ama biz kendimizi daha iyi bir konuma getirmek için ne yapabiliriz? Mesele budur. Bu broþürü kaleme alma dürtüsünün kaynaðý budur, sadece budur. Ýnsan/insan gruplarý kendini iyi görmek ve iyi göstermek eðiliminin cazibesindedir. Bu nedenle zaaflarý açýða çýkýnca keyfi kaçar, suçlu arar vs. - Kafayý kuma gömmekle mek parmak yol alýnamayacaðý düþüncesiyle, - yakamý býrakmayan bir yýðýn tereddüte raðmen, - soyutlanma rizikosunu da unutmadan, - ama bir yandan da içimi rahat býrakmayan istediðim daha fazlaydý duygusuna karþý mücadele ederek ve - özel anlamda da baðrýndan çýktýðým ve kendilerine derin duygusal baðlarla baðlý olduðum Türkiye insanlarýna karþý ve 35 yýldýr da yaþam perspektifi ve de sürekli mücadele edecek noktalarý bulduðum Alman çoðunluk toplumuna karþý da bir görevi yerine getirme iç rahatlýðý ile - geniþ anlamda insan haklarý için bunca yýlki gönüllü toplumsal uðraþýlarýn þemsiyesi altýna sýðýnarak, - çorbadan dönenin kaþýðý kýrýlsýn diyerek ve - yazýya dökülen düþüncenin daha çok eleþtiriye de açýk olduðunu bilerek bu broþürü oluþturmaya çalýþtým. Sorumluluðu þahsen bana aittir diyerek de yaklaþýk 2 yýllýk bir çalýþma ile ulaþabildiðimiz vatandaþlarýn neredeyse hepsinden etkinlikleri hakkýnda olumlu duyumlar aldýðýmýz AÇILIM ýn ve yüklenicisi AKA nýn çalýþmalarýna halel getirmemeyi umuyorum. Azýnlýðýmýzýn pek ala vizyonlarý olacaðýna inanýyorum. Vizyonumuz sene içinde dinamik, giriþken, kendi ve toplumla barýþýk, üretken, kendini yetenek ve becerileriyle kabul ettirmiþ, kilit mevkilerde söz sahibi, önü açýk kuþaklar yetiþtirmek olsun önerisinde bulunuyorum. Bunun ön koþullarýný içimizde taþýyoruz, gerekli iç dinamizmi de! Düþe-kalka da olsa, birbirimizi yiye-yiye de olsa içimizdeki potansiyeli harekete geçirmek bizim elimizde! Dünyayý yeniden keþfetmeyeceðiz, baþkalarýndan da öðreneceðiz. Öðrendiklerimizi, gerçekleþtirmesi mümkün yöntemlerle abartýsýz, patýrtýsýzgürültüsüz küçük adýmlarla uygulamaya koyulacaðýz. Böyle bir süreç baþladýðý zaman onun özgür kýlacaðý içdevinim, bizleri biteviye yakýnmaya deðil, daha üst düzeylere varmaya yönlendirecektir. 20 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÜBER KINDERERZIEHUNG

ÜBER KINDERERZIEHUNG ÇOCUK EÐÝTÝMÝ ÜZERÝNE ÜBER KINDERERZIEHUNG - Informationen für Eltern in türkischer Sprache - AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien ÇOCUK EÐÝTÝMÝ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Erken teþvik neden önemli? Çocuk eðitiminde kitap ve yazý dilinin yeri

Erken teþvik neden önemli? Çocuk eðitiminde kitap ve yazý dilinin yeri DEMÝR TAVINDA DÖVÜLÜR Erken teþvik neden önemli? Çocuk eðitiminde kitap ve yazý dilinin yeri Warum ist die Frühförderung wichtig? Die Bedeutung der Bücher und der Schriftsprache bei der Kindererziehung

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

OYUNLA BÜYÜR ÇOCUKLAR Her Çocuðun Çocuk Olma Hakký Vardýr: in Bakýþ Açýsý Küresel Araþtýrma Bulgularý ve Raporu Araþtýrma Danýþmanlarý Dr. Jerome Singer / Yale Üniversitesi Dr. Dorothy Singer / Yale Üniversitesi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Die Grundlagen des Schulerfolgs werden im Kleinkindalter gelegt. - Informationen für türkische Eltern -

Die Grundlagen des Schulerfolgs werden im Kleinkindalter gelegt. - Informationen für türkische Eltern - ß Okulda baþarýnýn temelleri bebeklikten baþlayarak atýlýyor. ß Çocuðun üç - dört yaþýna kadar aldýðý teþvik geleceðini belirliyor. ß Geliþtirici oyun ve resimli çocuk kitaplarý yetenek geliþiminde baþ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı