OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!"

Transkript

1 BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden im Kleinkindalter gelegt. Welche Folgerungen kann man aus IGLU- und PISA-Studien ziehen? - Informationen für / Diskussion mit Eltern in türkischer Sprache - AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v. AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. BABA BANA KÝTAP OKU AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien 1

2 Wir möchten hier folgenden FreundInnen einen besonderen Dank aussprechen, die uns mit Kritik, Vorschlägen und Denkanstössen unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt auch den StadträtInnen Frau Sedef Özakýn und Herrn Yaþar Fincan, die sich freundlicher Weise für eine Lektüre des Entwurfes Zeit genommen haben. Dr. Ýlhami Atabay, Dipl. Pädagoge, Psychologe Dr. Lidwina Genovich-Unterberger, Dipl. Psychologin, Psychotherapeutin Dr. Ahmet Toprak, Dipl. Pädagoge, Anti-Aggressivitäts-Trainer Tamer Miser, Jugendgerichtshelfer Eleþtiri, öneri ve düþünceleriyle bizi destekleyen aþaðýdaki dostlarýmýza özel olarak teþekkür ederiz. Belediye Meclisi üyesi Bayan Sedef Özakýn ile Bay Yaþar Fincan a da sýcak bir yaklaþým içinde zaman ayýrýp taslaðý okuduklarý için ayrýca teþekkür ederiz. Mehmet Savaþçý, Dipl. Sozialpädagoge Hüseyin Özer, Dipl. Sozialpädagoge Sühran Aliþan und Yýldýz Yapýcý, Ausländischer Elternverein Mustafa Savaþ, Leiter des Kinderthetaers des AEV Text / Metin: Herausgeber / Yayýnlayan: Ali Poyraz, Sozialpädagoge AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v. AÇILIM: kostenlos / ücretsiz Ali Poyraz Bezug / Daðýtým: Gestaltung / Mizanpaj: Auflage / Tiraj: 5000, September / Eylül 2003 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Ausländischer Elternverein München e.v. Yabancý Veliler Derneði Goethestr. 28/II Rgb., München Tel: , Fax: Internet: aev-muenchen.de Zuschussgeber: Landeshauptstadt München Stadtjugendamt Aktiv für interkulturellen Austausch e.v. Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Rosenheimer Str. 135, München Tel: , Fax: Internet: Rosenheimer Str. 123, München Tel: , Fax: Internet: Träger: AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v Zuschussgeber: StJA, LH München, Reg. v. Oberbayern Zuschussgeber: Landeshauptstadt München Stadtjugendamt 2 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

3 Ýçindekiler Bölüm I Okulda baþarý, okuyup-anlama yeteneðinin geliþimine baðlý...5 Anne-baba çok þey yapabilir...5 Esas görev babalarda!...8 Yazý diliyle yakýn iliþki okuldan çok daha önce kurulmalýdýr...9 Çocuðun yazý diline doðru geliþimi...14 Sonuç: Sorunun boyutlarý bilmiyorum diyemiyecek düzeyde Kaynaklar...17 Bölüm II Aynanýn karþýsýna geçelim...19 Gerçeðin yüzüne bakalým...21 Anahtar Yetenek: Okuyup Anlama...23 Okulda baþarýsýzlýk çocuklarýmýzýn yazgýsý olamaz...24 Sistemde reform gerekli...24 IGLU ve PISA ya Kýsa Bakýþ...25 Bavyera Eðitim Bakanlýðý - BEB Yabancý Öðrencilerin Okuldaki Baþarýsýzlýklarýný Nasýl Ýzah Ediyor?...27 Alt sosyal katmanlarýn etnik rengi...43 Evlerde reform gerekli...46 Bitirirken Baþa dönelim: El yordamýyla...50 Azýnlýk örgütleri ne yapabilirler?...52 Kaynaklar...55 Ek I: Eti Senin...56 Ek II :Çocuðunuz çokdilli mi yetiþiyor?...61 BABA BANA KÝTAP OKU 3

4 Broþür iki bölüm. Birinci bölüm PISA ve IGLU araþtýrma sonuçlarýndan hareketle okuyup anlama yeteneðini ön plana getiriyor, yazý dilinin geliþim ve önemini kýsaca toparlamaya çalýþýyor. Ýkinci bölüm ise araþtýrma sonuçlarýný biraz daha yakýndan ele alýyor ve Almanya daki sivil kuruluþlarýmýzýn diðer uðraþý alanlarýnýn yaný sýra bu konuya da - bizlerin düzeltmesi gereken boyutlarýný unutmadan - sarýlmalarý gereðini iþliyor. Taslaðý görüþ ve eleþtirilerini iletmeleri ricasý ile bazý dostlarýmýza sunduk. Sað olsunlar, üþenmediler. Görüþlerini de bildirdiler. Eleþtirilerini de. Eleþtirilerin neredeyse tümü broþürün çapý ile dilinin hedef kitlesi ile uyumlu olup olmadýðýna yönelikti. Ayrý ayrý broþür yapýlmasý önerileri geldi. Bu konuda özünde haklýydýlar. Ancak AÇILIM ýn olanaklarý çok çok kýsýtlý. Bu hem mali açýdan ve hem de tek kiþilik personel ve buna baðýmlý olarak daðýtým kapasitesi açýsýndan geçerli. Yani atacak fazla kurþunu yok! Ayrýca sorunun broþürler, konferanslar yoluyla çözülemeyeceði inancýndayýz. Bunlar olsa olsa bir tartýþma baþlangýcý, sorunu gündemin üst sýralarýna getirme denemesi olabilir. Çok daha fazla kiþi ve kurum tarafýndan çok daha somut çalýþmalar yapýlmasý gerekiyor. Ve bunlar uzun erimli çalýþmalar; meyvalarýný hemen vermiyorlar, uzun soluk istiyorlar, sabýr ve sebat istiyorlar. Bir de insanlarýn konuþmak, düþünmek istemedikleri yaþam alanlarýný ilgilendiriyorlar. Yani þan, ün getirmiyorlar! Ancak broþür aktif gönüllü kesime itkiler verebilirse, kendimizi hep kurban gören, enerjilerimizi atýl býrakan anlayýþtan çýkmamýza yönelik çalýþmalarýnda onlara sýrt çýkabilirse amacýna ulaþmýþ olacaktýr. Her yaný ve ifadesiyle yüzde yüz katýlmamalarýna raðmen, dar olanaklarýna raðmen broþürün baský masraflarýna katýlarak yayýnlanmasýný olanaklý kýlan kurumlara teþekkür ediyorum, bu maddi bir desteði aþýyor, tüm azýnlýðýmýzý ilgilendiren önemli söylemleri birlikte yaparak duyulma þansýný arttýrýyor. Tekrarlar oldu, kaçýnýlabilirdi. Ama biz göze batsýn istedik. Hatalar oldu, yapýlmayabilirdi. IGLU tazeliðini yitirmeden broþürü yeni okul yýlýnýn baþýna yetiþtirmek amacýyla gerekli zaman ayrýlamadý denebilir, ancak özür olarak bahane edilemez. Buna raðmen azýnlýðýmýza ve dolayýsýyla tüm topluma yarar getireceðini umuyorum. Sevabýna tüm katkýsý olanlar ortaktýr. Günahlarýnýn tüm sorumluluðunun ise bana düþtüðünü vurgulamak istiyorum. Ali Poyraz 4 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

5 Bölüm I Okulda baþarý, okuyup-anlama yeteneðinin geliþimine baðlý - Okuyup anlama yeteneði anahtar yetenek, diðer kapýlarý açan yetenek - Okuyup anlama yeteneði geliþmiþ çocuklar, matematikte de iyi, doða bilimlerinde de - Okuyup anlama yeteneðinin düzeyi düþünme süreçlerini, olay ve olgular arasýndaki karmaþýk iliþkileri anlama düzeyini belirliyor, geleceðimizi belirliyor - Okuyup anlama yeteneðinin temeli ilk okuldan çok önce atýlýyor. - Okuma-yazma genel olarak ilk okulda öðreniliyor, ama Almanya da - evinde 100 den fazla kitap bulunan aileden, yani kitap okunan evden gelen ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile 100 ün altýnda kitabý olan aileden gelen çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþim farký yaklaþýk bir yýl. 15 yaþ grubu çocuklarýnda bu fark 2 yýla çýkýyor. Makas açýlýyor. (1) - anne-babasý tarafýndan kendisine sýk sýk kitap okunmuþ ve büyütülmüþ ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile kendisine hemen hemen hiç kitap okumadan büyütülmüþ çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþimi farký 1 yýldan bayaðý fazla. (2) - kendine ait 100 den fazla kitabý olan, yani okuma isteði uyarýlmýþ ve desteklenmiþ ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile 11 den az kitabý olan çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþim farký yaklaþýk 2,5 yýl. (2) - okumaya yaklaþýmý sýcak ve yoðun olan anne-baba evinden gelen ilk okul 4. sýnýf çocuðu ile okuma ile iliþkisi düþük aile evinden gelen çocuk arasýndaki okuyup anlama yetenek geliþim farký neredeyse 1 yýl. (2) Anne-baba çok þey yapabilir Ýlk okula baþlayan çocuklar arasýnda daha baþlangýçta 3-4 yýla kadar varabilecek geliþim farklarý olabiliyor. Ancak okulda her çocuk sanki 0 noktasýndan baþlýyormuþ gibi ders yapýlýyor. Maalesef ayný sýnýf çerçevesinde güçlü ve zayýf öðrenciler farklý farklý teþvik görmüyorlar. Okumada ilerlemiþler, yeteneklerinin altýnda, ön koþullarý zayýf olanlar ise yeteneklerinin üstünde görevlerle karþýlaþabiliyorlar. BABA BANA KÝTAP OKU 5

6 Eðer bu farklýlýklar bedensel, ruhsal ve zihinsel rahatsýzlýklardan kaynaklanmýyorlarsa, nedenlerini uygun olmayan çocuk eðitimi ve ortamýnda aramak gerekir. Çünkü bu farklar bazen hiç kapatýlamadýðý gibi, fark makasýnýn aðzý gittikçe açýlýyor. Bu nedenle iþi baþýndan çok ciddiye almak gerekiyor. - Çocuk öðütlerle öðrenmiyor, karþýlýklý sosyal etkileþim ve eylemler içinde öðreniyor. En baþta da anne-babasýný ve giderek kardeþ ve diðer yakýn büyüklerini örnek alýyor. - Okuyup anlama yeteðinin, dolayýsýyla düþünme süreç ve mekanizmasýnýn temeli, sosyal etkileþimle, sözlü iletiþimle, yani çocukla konuþmakla atýlmaya baþlýyor. - Çocuðun doðuþundan itibaren, hatta ana karnýndayken kendisiyle sürekli konuþmak gerekiyor. Dilsel geliþim düþünsel, biliþsel, zihinsel faaliyetleri, bunlar da dilsel geliþimi etkiliyorlar. - Konuþurken en iyi bilinen dil hangisiyse onu, yani sevgi, öfke, kýzgýnlýk ve diðer duygularýmýzý ve karmaþýk iliþkileri en güçlü ve isabetli ifade edebildiðimiz dili, tutarlý olarak kullanmak gerekiyor. O dili de mümkün olduðunca en zengin biçimiyle, her yönüyle, ayrýntýlý ve çeþitli ifadelerle kullanmak gerekiyor. - Ýletiþim sadece konuþmakla deðil, iyi bir dinleyici olmakla saðlýklý ve geliþtirici olabiliyor. Çocuðu sorular yönelterek konuþmaya, yaþadýklarýný, hissettiklerini hayal ve fantazilerini anlatmaya teþvik etmek þart. Büyüklerin sözüne karýþmasýna fýrsat verip düþüncelerini söylemeye yönlendirmek þart. - Daha bebekliðinde eline tahtadan, kartondan kitapçýklar vererek kitaba ýsýnmasýna, heyecanla resimlerine bakmasýna olanak saðlamak, ona her nesnenin ismini tam, doðru-düzgün, anlaþýlýr biçimde ve çeþitli seçenekleriyle söyleyip yinelemek þart, ama bilmediklerimizi de kabul edip öðrenmek þart. - Bir yandan aralarda soru sorarak veya onun sorularýnýn üstünde durarak gerçek öyküler, duyduðumuz okuduðumuz veya fantazimizden kaynaklanan masallar anlatmak, günlük iþlerimizde hem onu yaþýna göre durmadan iþe katarak ve en önemlisi yaptýðýmýz iþleri ona sürekli anlatmak, onun da duygu, düþünce, coþku ve fantazilerine samimiyetle kulak vermek þart. Ama günlük konuþma dilinin çapý, çerçevesi, konularý, sözcük haznesi vs., bilgi düzeyi yüksek insanlarda dahi çabucak sýnýrlarýna varýyor. Konuþma dilinde yazý dilinin zenginlik, enginlik ve derinliðine ulaþmak, çok ama çok az insana nasip oluyor, belki de hiç olamýyor. 6 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

7 - Çaðýmýzda kitap okuma, dinleme, duyduklarýný deðerlendirip herhangi bir biçimde aktarma sürecinin geliþimsel getirilerini baþka bir yolla elde etmek hemen hemen olanaksýzdýr. - Bu nedenle küçük çocuklu aileler, çocuk kitabýný, küçük çocuklara konularý iyi seçilmiþ kitaplarý okumayý günlük yaþamýn olmazsa olmaz parçasý haline getirmekle kendilerini yükümlü hissetmelidirler, yoksa eðitim görevlerini hakkýyla yerine getirmemiþ olurlar. Nasýl ki, yemek, içmek, giyinmek, barýnmak, spor yapmak bedenin temel ihtiyacý, nasýl ki müzik ruhun gýdasý ise, kitap da her insanýn ama geliþim çaðýndaki çocuk beyninin ise en temel gereksinimidir. Hýzlý ve yoðun öðrenme çaðýnda bu gýdadan mahrum kalan beyinlerin bunu ilerde gidermeleri çok çok zordur, çoðu kez ise mümkün deðildir, tren kaçmýþ olabilir. Anne-babadan biri okur-yazar olmayabilir, ya da okumasý zayýf olabilir. Okuma-yazma bilmeyenler dahi bu süreçte çocuðuna karþý taþýdýðý sorumluluktan dolayý bunu öðrenebilir. (Ayrýca çok sayýda kurum bedava veya bedavaya yakýn kurslar vermektedirler.) Ancak genellikle her hanede en az bir þahsýn, çoðunlukla babalarýn okur-yazar olduðundan hareket etmek mümkündür, bu görev çözülmesi mümkün olmayan bir sorun deðildir. Tabi ki, en baþta da bunun düzenli yerine getirilmesi gerekli bir görev olduðunu kabullenmek ve uygulamak gerekir. Münih Belediye Kütüphanesi nden Türkçe ve hatta Türkçe-Almanca iki dilde hazýrlanmýþ çok çok güzel ve faydalý çocuk kitaplarýný, ayrýca geliþtirici harika oyunlarý - hem de oldukça uzun süreler için ve çocuk üye yapýlýrsa bedava olarak - ödünç almak mümkündür. Kaldý ki, belli semt ve belirli günlerde Türkçe danýþabileceðiniz, sizi içtenlikle desteklemeye hazýr memurlarý dahi var. Ayrýca bedava olmasa dahi çocuklarýmýz ve gelecekleri için masraf da yapmak zaten gereklidir ve ne masraflar da yapýlmaktadýr. Ýlerde özel hocalara, kurslara yapýlacak masraflarý, aile içinde doðacak huzursuzluk ve üzüntüleri ve çocuðumuzun iyi bir okul/meslek eðitimi görememe olasýlýðýný göz önüne alýrsak bu yatýrýmýn ne kadar ucuz ve yerinde olduðu ortaya çýkar. Kökenimiz, kitabýn zor bir konumda olduðu, iyi bir okul eðitiminden geçmiþlerin dahi kitap okumaya pek itibar etmediði bir ülkeden kaynaklanýyor. Bazý alýþkanlýklar, azýnlýðýmýz üzerindeki etkilerini güçlerini yitirmeden halâ sürdürüyor. Ancak iþlevini yitirmiþ bu alýþkanlýk bir yazgý deðildir. En azýndan çocuklarýmýza karþý vicdani bir görev olarak deðiþtirebilir, kendimiz için okumasak dahi küçük çocuklarýmýza okuyarak onun zihin gýdasýný verebiliriz. BABA BANA KÝTAP OKU 7

8 Esas görev babalarda! Neden? Genellikle - çocuklarýyla az ilgilendikleri için, - onlara az veya doðru-dürüst hiç zaman ayýrmadýklarý için, - çocuk eðitimini, tüm ev iþlerini eþlerinin üstüne yýkma eðiliminde olduklarý için, - kendilerini sadece hesap sorma konusunda yetkili ve görevli gördükleri için - ama belirli kesimlerde okur-yazar olma konusunda - nedeni ne olursa olsun - çoðu annelerden daha avantajlý bir konumda olduklarý için Bir kere çocuk dünyaya geldi mi, onun tüm yönleriyle geliþimini mümkün olan en iyi bir þekilde desteklemek, artýk anne-babanýn - bizlerin deyimi ile - boyun borcudur. Türk annesinin nefes alacak durumu kalmamýþtýr, geliþimini köstekleyen sayýsýz engellerle cebelleþmek durumundadýr, kaldý ki, çoðu kez aileleri de ayakta tutan onlardýr. Çocuðun her þeyi ile sadece ve sadece annenin ilgilenmesi, artýk doðal bir durum deðildir. Babalar, özellikle küçük çocuklarý olan babalar, - pek ala her akþam en az bir, hafta sonunda ise bir kaç saat çocuklarýyla ilgilenerek, - yani onlarla oynayarak ve - bunun da en az yarým saatini, örneðin uygun zaman olarak çocuðu yatýrýrken, - çocuklarýnýn hoþuna gidecek, - yaþlarýna ve geliþim düzeylerine uygun kitaplar okuyarak annelere yardýmcý olabilirler. Bu iþleri hakkýyla yerine getirebilmek için diðer ailelerin deneyimlerinden yararlanabilirler, danýþma kurumlarýndan bilgi alabilirler, bilgilendirme toplantý ve etkinliklerine katýlabilirler. Çocuklarýný bu yönde desteklemeleri, hem onlarýn gelecekleri için en büyük katký olacak, ayrýca azýnlýðýmýz içinde bir kangrene dönüþmüþ okul/meslek eðitimi sorununun çözüm yolunu gösterip uzun vadede tümümüze yarar getirecektir. Ýlerde meyvalarýný topladýkça bunun getireceði vicdan rahatlýðýnýn, görevini yapmýþ olmanýn vereceði iç huzurunun da, keyifini de yine onlar çýkaracaklardýr. 8 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

9 Yazý diliyle yakýn iliþki okuldan çok daha önce kurulmalýdýr Konuþma dili doðal yollarla öðreniliyor: gözlem, taklit, karþýlýklý sosyal etkileþim, varsayýmlar oluþturmak ve bunlarý sýnamak. Peki yazý dili nasýl öðreniliyor? Yazý dilinin sadece ve sadece okulda baþlayan ilk dersle alfabeler, çalýþma materyalleri, yazý alýþtýrmalarý ile... biçimsel olarak mý öðretilmesi gerekir? Son yýllarda yazý dilini öðrenmeye iliþkin araþtýrmalarda, yeni bilgiler henüz kalýcý deðiþikliklere yol açmamýþ olsalar dahi, bir çok düþünce deðiþikliði gerçekleþti.... Sonuçlar, yazý dilini öðrenmek ile konuþma dilini öðrenmek arasýnda önceden tahmin edilenden çok daha fazla ortak yanlar olduðunu ortaya çýkardý. Çocuklar çok küçük yaþlarda yazý deneyimleri yapmaktadýrlar. Öðrenme sürecini ilerleten mekanizmalar konuþmayý öðrenme sürecindekinin aynýsýdýr: Çocuklar gözlem yapmakta ve baþkalarýyla karþýlýklý sosyal etkileþim sürecinde taklit etmekte, kendi varsayýmlarýný geliþtirmekte, bunlarý gözden geçirip geliþtirmektedirler. Ýnsanlýðýn binlerce yýl içinde gerçekleþtirdiði, resim dilinden baþlayarak stilize edilmiþ kavram yazýsý üzerinden sese dayalý yazýya kadar uzanan yazýyý keþfetme ve geliþtirme sürecini kýsa bir zaman içinde aynen yeniden yaþayan küçük bir çocuðu, yetiþkinler ve deneyim sahibi diðer çocuklar destekleyebilirler. (3a) Okuma ve yazmayý öðrenme süreci okula gidilen ilk günde baþlamaz, aksine çok daha önceleri baþlar. Erken edinilimiþ yazý deneyimlerinin ölçü ve yoðunluðu gelecekteki okul geliþimini olumlu etkiler. Anne-baba, yazmayý bilen kardeþ ve diðer yakýn yetiþkinler tarafýndan verilen teþvik ve tartýþmalar bu süreçte büyük bir rol oynar. Dilsel teþvik, biliþsel yeteneklerin teþviði ile özgüven ve öðrenme isteðinin, konsantrasyon ve belleme yeteneklerinin, merak ve geliþtirici güdülerin teþviði bu süreçte önemlidir. (3b) - Evde çocuða düzenli kitap okumak, yazý dilinin geliþimini (özellikle okuma istek ve güdüsünü) ve hatta okuldaki okuma randýmanýný geliþtirici yönde çok etkiler. Okuma ortamýna dikkat etmek gerekir (örneðin metin seçimi, anne-babanýn dili, okuma sýrasýndaki ve sonrasýnda yapýlan konuþmalar) - Gerçi çocuða yoðun olarak kitap okumak ve erken yaþlarda kitaplarla iliþki çocuðu okula iyi hazýrlar, ama yazýya yaklaþým için daha bir dizi olanak vardýr.... (Alýþ-veriþ, yemek hazýrlama, sohbet, bilgi edinme, not alma,...) gibi günlük yaþam uðraþýlarý teþvik önlemlerine gerekçe olabilirler. - Çocuklar aile içinde erken çaðlarda yazý deneyimleri kazanýrlar. Bu biçimsel olmayan bir þekilde, günlük yaþamla baðlantý içinde, çoðu kez farkýna BABA BANA KÝTAP OKU 9

10 varmadan ve sistematik olmadan gerçekleþir. Okuma ve yazmanýn az önem taþýdýðý aileler de yazýnýn güçlü etkisi altýndadýrlar (mutfakta, ilaç dolabýnda, televizyonda, reklam kaðýtlarý vasýtasýyla, süpermarkette,...). - Okuldan önce okumayý öðrenen çocuklar çoðu kez (anne-babadan veya daha yaþlý kardeþlerinden (ders deðil) destek almaktadýrlar. (Sadece kitap deðil) bir çok yazýlý materyal bu çocuklarýn kullanýmýna sunulmaktadýr. Birlikte okuma buna katýlan herkes tarafýndan neþe dolu bir süreç olarak yaþanmaktadýr. Ama okumaya erken baþlamýþ çocuklarýn hepsi de zeka testlerinde yüksek sonuçlar almamaktadýr. - Yazý dili öðrenimi oyunlarla da teþvik edilebilir. Okul çaðý öncesi çocuklarý özellikle rollü oyunlarda okuyor, yazýyor gibi yaparlar (oyuncak bebeðe okumak, anne-baba-çocuk-oyunlarýnda, oyun arkadaþýna not yazmak, satýþ tezgahýna tabela, etiket hazýrlamak,...). Sýk sýk rollü oyunlara katýlan ve özellikle de yaþý biraz daha ileri çocuklar bu yollar üzerinden daha çabuk yazmayý öðrenirler. Bu baðlamda özellikle iki kýstas yazýdili geliþimini ilerletir gibi görünmektedir: yetiþkinlerin ve yazý deneyimli çocuklarýn örnek olmasý ve yazýya yönelik uðraþýlarda yaþýtlarla yaþanan çatýþmalar (örneðin bir çocuðun kargacýk burgacýk þekilde yazdýðý alýþ-veriþ listesi diðer çocuklar tarafýndan okunmaz olarak görülüyorsa, bu durumda o çocuk belki de geçerli yazý biçimlerini araþtýracaktýr). - Çocuk yuvalarýnda somut konular da yazýyla uðraþmak için bahane yaratabilirler: Örneðin bir gezi veya bir proje gibi birlikte yapýlan somut deneyimlerden sonra çocuklar geliþim düzeyleri ve önceliklerine göre konuya iliþkin görüþlerini sözlü olarak, boyama ve resim yoluyla, yazarak veya oynayarak ifade edebilirler. Tabelalar, listeler, diyagramlar, resimler ve yetiþkinlere yazdýrýlan tartýþma konularý gibi þeyler yazýya uygun ve yöneliktir. Araþtýrmalarýn sonuçlarýna ve yazý dili öðrenimine iliþkin diðer bilgilere... bakýldýðýnda þu saptama yapýlabilir: Okuma ve yazma - çok farklý þekilllerde - biçimsel dersle veya biçimsel ders olmaksýzýn - okul öncesinde ve okulda - az veya çok büyük destekle - ama daima baþkalarýyla karþýlýklý etkileþim içinde öðrenilebilir. Çocuklar alma yoluyla deðil, daha çok aktif bir þekilde ve kendi 10 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

11 güdüleri yönelimiyle çevrelerinde bir anlam arayarak öðrenirler. Yazý kültürümüzün bir parçasýdýr ve ilerleyen yaþla birlikte çocuklar için önemi gittikçe artar. Yazýya iliþkin erken deneyimler okuldaki geliþim sürecini olumlu yönde etkilerken, bu tür deneyimlerin yapýlmamýþ olmasý veya baþka deneyimlerin yapýlmýþ olmasý okuma ve yazmayý öðrenmeyi çok büyük çapta zorlaþtýrabilirler. (3c) Burada baþa dönelim: okuyup anlama yeteneðinin düzeyi, matematik dersini de doða bilimleri derslerini de büyük oranda etkiliyor! Okul baþlangýcýnda çocuklar okuma ve yazmada baþarýsýz olurlarsa bunun gelecek okul kariyerinde tüm dersler, özdeðer duygusu ve öðrenme isteði üzerinde ve bir çok baþka konuda büyük çaplý olumsuz etkileri olur. Külfetli teþvik önlemleri ve pahalý terapiler çoðu kez sýnýrlý baþarý saðlamaktadýr. (3d) Okulda baþarýsýzlýk kalýcýlaþtýðý zaman, ders ve okul iyice çekilmez oluyor, aileiçi çeliþkiler artýyor ve özellikle ergenlik çaðýnda okuldan kaçmalar da artmaya baþlýyor. Okuldan kaçmayla suç iþleme eðiliminin arttýðýný araþýrmalar durmadan ispatlayýp duruyor. Bu konuda araþtýrmalarý bir yana býrakalým, günlük deneyim ve gözlemlerimiz zaten yetiyor. Kýsaca toparlarsak: Okuma-yazma öðrenme süreci okuldan çok önce baþlar: - Çocuklar yazý dilini þahsi deneyimleriyle öðrenirler, bu nedenle her çocuðun geliþim yolu farklýdýr. - Okuma-yazma düzenli bir ilerleme þeklinde deðil, çoðu kez nitel sýçramalarla ilerleyen bir düþünme geliþimidir. Bu süreçte çocuklar varsayýmlar geliþtirir, pratikte dener ve düzeltirler. - Hatalar doðaldýr, çocuklar bunlardan öðrenip bir üst düzeye çýkarlar. Yetiþkinler de bu hatalardan çocuðun geliþim düzeyini izleyebilirler. - Yazý dilini öðrenmek, okul öncesi ve sýrasýnda yazý ile yapýlan deneyimlere baðlýdýr. Temel deneyimler eksikse, tamamlanmasý gerekir. BABA BANA KÝTAP OKU 11

12 12 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Okuma-Yazma Öðrenme Geliþim Modeli Çocuðun yetenekleri Basamak ve gözlem yoluyla Okuma Örnekler Yazma Örnekler kavradýklarý 0 Yazý öncesi deneyimler Resimleri tanýmak, Kitaplara bakmak, Boyamak, resim çizmek, Çocuk resimleri, resimleri okumak, okunan kitaplarý yapýcý inþaa uðraþýlarý, Lego/yapý taþlarý, taklit, dinleme dinlemek grafik düzenleme, oyun rollü oyunlar 1 Yazý bilenlerin Okur gibi yapma Resimli öykü Karalamalar Karalama mektuplar, davranýþlarýný taklit kitaplarýnýn uyduruk harfler içeriklerini anlatma Yetiþkin ve geliþkin çocuklarý taklit: karalama, yazdýðýný okuma, sanki okuyor-yazýyormuþ gibi davranma. Yazýnýn çevrenin önemli bir parçasý olduðunu kavrama, yazýyý resimlerden ayýrdetme, konuþulan dilin yazýya dönüþtürüldüðünü ve yine okunup konuþma diline dönüþtürüldüðünü kavramaya baþlama 2 Tek tek harfleri / safça-tümcül Kendi ismini ve Harf dizileri ve kýsmen Kendi çizdiði kelimeleri tanýmaya okuma (okuyup amblemleri (Lego, (uyduruk) ilk sözcükleri resimlere harf ekleme, baþlama sökme deðil) Aldi, Coca Cola,...)resim gibi çizme harf ve rakamlarla yeniden tanýma, mektup yazma" Gözlem, soru ve taklit yoluyla ilk harf ve kelimeler öðrenilir. Harflerin özel bir resim olduðu, her resmin yazý olmadýðý kavranýlýr. Baþlangýçta isimleri bilinmez. Yazýlmalarý zevk verir, harfe benzer çizgiler yapýlýr. Çocuklar bu konuda büyük bir sabýr gösterirler. Resimlere (matbaa) harflerinden oluþan listeler eklenir. Ýlk kez çoðunlukla kendi isimlerini yeniden tanýrlar. Firma isimlerini ve amblemleri de renk ve biçimden dolayý bütünselliði içinde tanýnýrlar. (3e)

13 BABA BANA KÝTAP OKU 13 3 Harf ve ses iliþkisini Ses unsurlarýný Bazý harflerin ses- iskelet yazý BM" (Baum), kavramaya baþlama çoðunlukla ilk lerini tanýma ve SLT" (Salat) gibi harflere yönelik uygun kelimeleri olarak isimlendirme çizgi ve resimler yoluyla tahmin denemeleri Çocuklarýn sayýca az bir bölümü daha okul öncesinde harfleri bilinçsizce sýralamayý býrakýr. Konuþma ve yazý dilinin iliþki içinde olduðunu kavrar. Tek tek harfler (genellikle baþ harfler) tamamlanýp kelime haline getirilir veya anlamla baðlantý beklentisi vardýr. Tek harfli sözcük: "B" harfi = baba. Ýskelet sözcük: "ARB" = araba vs. Sayýca az da olsalar bazý çocuklar alfabeye doðru yolculukta epey mesafe almýþlardýr. 4 Harf-ses iliþkisini harf harf okumaya (M - A - S - A) Konuþtuðu gibi yazma Rola" (Roller) gibi kavrama çalýþma (kýsmen (Almancada bazý sesli/ anlamýný bilmeden) sessiz harfler birkaç tane harften oluþabilir: ch=h, sondaki "er" nin "a" gibi okunmasý vs....) Bu ve sonraki basamaklara çocuklar okul çaðýnda ulaþýrlar. 5 Okumada ilerleme, okuduðu anlamaya, Birkaç harften olu- Ýlk yazým kurallarý Yayan-"h"m sessiz ilk yazým kurallarýna daha büyük birimler þan birimleri, hece þablonlarýný kullanmaya harf çiftleri (mm, ll), uyma kullanmaya baþlama ve takýlarý dikkate baþlama aþýrý genellemeler alma 6 Kýsmi süreçleri Akýcý ve anlam Tanýmadýðý (Alman) Duden-Yazým kendine özgü yapýlar otomatik hale getirme çýkaran okuma metinleri okurken Kurallarýný benimseme azalmakta, gittikçe doðrudan anlama öðrenilmiþ kelimeler kullanýlmakta

14 Okuma-yazmayý baþarýyla öðrenmek için gerekli temel ön koþullar: - Görme, iþitme yeteneði - Denge ve motorik/hareket koordinasyonu - Sað veya sol el kullanýmýnýn homojen/tektürden geliþimi - Duyum organlarýyla elde edilen bilgilerin bütünü içinde deðerlendirilmesi - Duyumlar ile hareketlerin koordinasyonu/eþgüdümü - Dil (konuþma), dilin deðerlendirilmesi ve biliþsel dil analizi Ancak bu organik ve biliþsel temel ön koþullarýn ötesinde önemli bazý yeteneklerin geliþim düzeyi de belirleyicidir: - Özgüven - Öðrenme zevki - Konsantrasyon ve belleme yeteneði - Merak ve istek Tek tek ön koþul bozukluðu veya eksikliði söz konusu olduðu zaman okuma-yazma öðrenme geliþimi - yavaþ ve/veya çok zor olabilir, - yoðun ek teþvik gerektirebilir ve hatta - daima düþük düzeyde kalabilir. Okuma ve yazým konusunda zayýf çocuklara iliþkin tesbitler þöylece özetlenebilir: - Dilin en küçük ses birimine iliþkin yapýsýný anlayýp yansýtma yeteneði çoðu kez kýsýtlýdýr. - Kalýtým konusu daha kesin bir þekilde açýklýða kavuþturulmamýþtýr. - Hatalarý diðer çocuklar gibidir, ama çok daha fazladýr ve okuma-yazma öðrenme geliþimi gecikmelidir. - Erkek çocuklar kýzlardan 2,5 misli daha çok maðdurdurlar. (3f) Çocuðun yazý diline doðru geliþimi Bir þeyi önceden vurgulamakta yarar var: Erken okuma alýþtýrmalarý hem çocuklara zevk vermemekte ve hem de zeka geliþtirici olmamaktadýrlar. Fakat okuldan önce doðru yönlendirim ve oyun yoluyla okumayý öðrenmiþ çocuklar ilerde bu konuda baþarýsýz olmamakta, erken bir dönemde yazý dilinin avantajlarýný kullanabilmektedirler. - 4 yaþýndaki bir çok çocuk yazýnýn dil olduðu bilincinde olmadan resim ile resim olmayan çizgileri birbirinden ayýrdedebilmektedir. 14 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

15 - Bu aþamada asgari miktar varsayýmý geliþtirmektedirler: bir metni okuyabilmek için en az 3 iþaret gerekir düþüncesi, yani yeterince iþaret olursa okunabilir. Bunlarýn hangi iþaret olduðu bu aþamada önemsizdir. - Metnin okunabilmesi için yazý iþaretlerinin farklý olmasý gerekir varsayýmý: Ya harf sayýsý deðiþtirilir ya da ayný sayýda harflerin þekli. - Çocuklar dikkatlerini kelimelerin sessel özelliklerine yöneltmeðe baþladýklarý zaman kelimelerin birbirinden farklý parçalarý olduðunu keþfederler. Her harfin bir hece olduðu düþüncesiyle çoðu kez bir hecevarsayýmý oluþtururlar: Gerçi böylece harf miktarýný deðiþtirmek mümkün olur, ama örneðin tek heceli bir sözcüðün tek bir harften oluþtuðunu düþünür, fakat bu asgari miktar ilkesi ile çeliþir, çünkü bir yazýnýn okunabilir olmasý için asgari bir yazý iþareti sayýsýna gerek görülür. - Yazý öðrenme yolundaki bir çocuk bu ve baþka çeliþkilerle karþýlaþýr. Bu çeliþkiler ve ayrýca çoðu kez de yetiþkinlerle, okuma bilen çocuklarla yapýlan konuþmalar hece-varsayýmýný terk etmeye götürür ve konuþma dilinin hecelerden daha küçük birimlerden, yani seslerden oluþtuðu keþfedilir. - Eðitmen ve öðretmenler iki yanýlgýya düþebilirler: - Okula yeni baþlayan çocuðun yazý hakkýnda bilgisi yoktur düþüncesiyle, onun bilgi düzeyini küçümsemek, - Yazý, dili açýk ve doðal bir þekilde yansýtýr düþüncesiyle onun yeteneklerinin abartýlmasý. Ancak bu iki faktör arasýndaki iliþki kendiliðinden oluþmaz. (3g) Sonuç: Sorunun boyutlarý bilmiyorum diyemiyecek düzeyde. Bilmiyorum, ama öðrenmeye çalýþýyorum deyip davranma zamaný geldi. Ýçinde yaþadýðýmýz zaman ve mekânda düþünsel ve biliþsel faaliyetlerin geliþimi için gerekli uyarýmlar salt konuþma diliyle verilemiyor. Bizler sýradan vatandaþ olarak bile düþünüp taþýnýp kaleme aldýðýmýz zaman bildiðimiz konularý sözlü anlatýmdan çok daha güçlü ve çeki-düzen içinde ifade edebiliyoruz. Bir de uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan kitaplarý göz önüne alýrsak o zaman yazý dilinin güç ve boyutlarýný kavrayabiliriz. Bilgi çaðýnda yazý dilinin nimetlerinden yararlanamamak, gri beyin hücrelerimizin yeteneklerini geliþtirememek, zihinsel açýdan yoksullaþmak anlamýna geliyor. Dünyanýn en zengin, ileri ve modern ülkelerinden biri olan Almanya da toplumsal geliþim ve deðiþimin hýzý ve yoðunluðu baþ döndürücü bir ivme ile BABA BANA KÝTAP OKU 15

16 artýyor. Ýyi bir meslek eðitimi görmemiþ olanlar vasýfsýz iþçiliðe mahkum ve giderek de sosyal yardýma muhtaç kalýyor. Artýk bir meslek öðrenmiþ olmak da yetmiyor, hayat boyu çalýþýlan meslekler gittikçe kayboluyor, meslekler bazen bir kaç yýlda yýpranýyor, adýný aklýmýzda tutamayacaðýmýz yeni yeni meslekler doðuyor. Belirleyici olan öðrenmeyi öðrenmek, geliþim ve deðiþimlere ayak uydurmak için gerekli yetenek ve becerileri sebatla geliþtirmek. Liseye giden öðrenci sayýmýzýn ne kadar az, buna karþýn Förderschule lere ayrýlanlarýn da ne kadar yüksek olduðunu biliyoruz. Çocuklarýmýzýn ezici çoðunluðu ise Hauptschule lere yýðýlýyor, önemli bir bölümü Hauptschule yi dahi bitiremiyor. (Ýkinci bölüme bkz.) Bu, yalnýz sistemin bizi, özellikle etnik rengi bayaðý göze batan alt sosyal katmanlarý elediði, çocuklarýn Almancalarýnýn yetersiz olduðu gibi gerekçelerle izah edilemez. Bu gerekçeler gerçek, ama sorunun sadece bir boyutunu açýklýyabiliyor. Kaldý ki, - Biz sorunun bu yanýný çözmek için ne yapýyoruz? - Sistemde bize yararlý deðiþiklikler ve düzeltmeler talep eden kuruluþlarýmýzý ne kadar destekliyoruz? - Sistemin bize sunduðu karara katýlým mekanizmalarýnýn kapýsýna uðruyor muyuz? - Yoksa bizim için birilerinin iyi bir çözüm bulmasýný mý bekliyoruz? Bunu bekliyorsak daha çok beklemeyi göze alýyoruz demektir! Sorunun diðer boyutu ise okul öncesi çaðda çocuðumuzu, önündeki zorlu hayata nasýl hazýrladýðýmýza baðlý. Çocuk eðitim ve teþvik yöntemlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor, hatalarý düzeltmek, eksikleri gidermek gerekiyor. En hýzlý, en çok ve en yoðun öðrenilen çaðda kaybedilen zamaný, en iyi, en donanýmlý, olanaklarý en geniþ okul ve kurumlar en büyük özveriyle dahi tamamen kapatamaz. Bunca büyük çaba ve fedakârlýklarla sürdürülen ev ödevlerine yardým kurslarý, özel ders sunumlarý ve benzeri önlemlerle bile varýlan nokta ortada. Malzemeden çalýnarak yapýlan binalar yýkýlýrken, temeli saðlam atýlan binalar depreme dayanýyor. Sistemin eleþtirisi bu bölümde yapýlmadý. (Ancak unutulmadý, ikinci bölüme bakýnýz.) Çünkü hem bunu söyleyen çok ve hem de bizim birbirimize söylememiz pek bir þey deðiþtirmiyor. Sadece sistem adil deðil! diyerek pratikte hareketsizliðe devam söylemini verenlere sýrt çýkýlmamaya çalýþýldý. Sorunun bu yanýnýn çözümü sadece baský gruplarý oluþturarak, var olanlara aktif katýlýp destekleyerek mümkün. 16 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

17 Kaynaklar Karþ. = 1. bilgilerin bulunacaðý yer; 2. metin italik/yatýk yazýlmýþsa = derleme/özet yapýlan yer, Bkz. = olduðu gibi alýntý yapýlan yer. 1 Karþ. sayfa 36 Erste Ergebnisse aus IGLU, Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich - Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse, Hamburg April 2003, den bulabilirsiniz. 2 Karþ. Hans Brügelmann, Die Konzept- und Kontextabhängigkeit von Maßnahmen der Leseförderung, Zu zentralen Förderpraktiken bzw. bedingungen in Elternhaus und Schule, extrahiert und aufbereitet, aus: Mullis, I. V.. S., et al. (2003): PIRLS 2001 International Report: IEA s Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools. Boston College: Chestnut Hill, MA/USA. è html den bulabilirsiniz. 3 Thomas Franzkowiak, Lesen und Schreiben vor der Schule, den bulabilirsiniz. a Bkz., sayfa 5 b Karþ c Bkz., sayfa d Bkz., sayfa 1 e Karþ., sayfa 6-9 (tabelanýn aslý Alman dili özelliklerine göre hazýrlanmýþtýr) f Karþ., sayfa 9-12 g Bkz., sayfa 14 Kind, 3 1/2 Jahre BABA BANA KÝTAP OKU 17

18 18 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

19 Bölüm II Aynanýn karþýsýna geçelim Bize haksýzlýk yapýyorlar demek kolay. Diyenleri de çok severiz. Haksýzlýðý önlemek için biz ne yapýyoruz? Sorun burada! Yabancýlar politikasýna - az ya da çok soyunmuþ - insanlarýn çoðu talep üretme konusunda çalýþkandýrlar. Bunda hem haklýlar ve hem de doðru yoldalar. Çünkü sorunlarýn büyük bir kýsmý bizim tek baþýmýza deðiþtiremiyeceðimiz boyut ve nitelikte, müttefik kazanmak zorundayýz. Ancak sorunlarýmýzýn bir kýsmýný ancak biz çözebiliriz, çünkü kaynaklarý bizim kafamýzda. Belirli anlayýþ ve yaklaþýmlarýmýzý düzeltmek durumundayýz. Yoksa o sorunlar uzun vadede bizi düzeltecekler, çünkü çýð gibi büyümeye devam edegelmekteler. Devlet kurumlarýnýn belirli sorunlarýmýza yönelik önlem ve sunumlarý, onlarýn çözümü için yeterli olamaz. Ayrýca bu önlem ve desteklerin sosyal devletin çatýrdamaya yüz tutuðu, köklü deðiþikliklere ve büyük çapta kýsýtlamalara yöneldiði bu ve ileriki dönemlerde gittikçe azalacaðýný da varsaymak gerçekçi olacaktýr. Kaldý ki sadece bize sunulacak önlem ve destekleri beklemek pasif bir tüketici tavrý olarak kalacaktýr. Bu durumda haklý talepleri doðru formule edip yaygýn ve etkin duyurma görevi devam ederken, bizim üstesinden gelmemiz gereken görevlere de sarýlmak gerekiyor. Bir talep öne sürerken, peki bunda bize düþen görev ne? sorusunu da muhakkak sormak gerekiyor. Ve bu görevi sadece çýrpýnýp duran taban örgütlerimizin üstüne yýkmak insafsýzlýk olur. Daha okul çaðýna girmemiþ çocuklarýn günümüz gençliðinden daha iyi bir perspektif sahibi olmasýný istiyorsak, anne-babalarýn hem talepleri ifade etmeleri, kabul ettirmek için taban örgütlerinin içinde ve yanýnda yer almalarý ve hem de çocuk eðitimi yöntemlerini gözden geçirmeleri kaçýnýlmazdýr. Aynanýn önüne geçip kendimize bakma zamaný çoktan geldi. Çünkü canügönülden bizleri destekleyenler dahi bazý sorunlarý açýkça söyleyemiyorlar, söylemiyorlar. Hem yabancý düþmaný kesimlerin eline koz vermekten çekiniyorlar ve hem de bizler tarafýndan yanlýþ anlaþýlacaklarýndan korkuyorlar. Ancak korkunun ecele faydasý yoktur!. Biz yetersizliklerimizi kendimiz söylersek, onlarý aþmak için gerekli ilk ve belki de en zor adýmý atmýþ oluruz. Evet, dostlarýmýzýn bize söylemekten çekindikleri bazý eleþtirel noktalarý bizlerin kendi aramýzda söylemesi gerekir. Bir takým kötü birilerinin çýkýp tatsýz konularý yineleyerek gündeme getirmeye çalýþmasý þarttýr. Bu broþürde ele alýnan konular ve kullanýlan ifadeler sohbet ve toplantýlarda hemen hemen tüm katýlýmcýlar tarafýndan farklý ve bazen daha da sert biçimlerde dile getirilmektedir. Yani bu broþürde yeni bir þey yoktur. BABA BANA KÝTAP OKU 19

20 Bizimkine benzer her göçün bir kaç kuþaðý kapsayan büyük boyutlu toplumsal sonuçlarý vardýr. Yani bu sorunlar ne bizimle baþladý ne de bizimle bitecek. Ama biz kendimizi daha iyi bir konuma getirmek için ne yapabiliriz? Mesele budur. Bu broþürü kaleme alma dürtüsünün kaynaðý budur, sadece budur. Ýnsan/insan gruplarý kendini iyi görmek ve iyi göstermek eðiliminin cazibesindedir. Bu nedenle zaaflarý açýða çýkýnca keyfi kaçar, suçlu arar vs. - Kafayý kuma gömmekle mek parmak yol alýnamayacaðý düþüncesiyle, - yakamý býrakmayan bir yýðýn tereddüte raðmen, - soyutlanma rizikosunu da unutmadan, - ama bir yandan da içimi rahat býrakmayan istediðim daha fazlaydý duygusuna karþý mücadele ederek ve - özel anlamda da baðrýndan çýktýðým ve kendilerine derin duygusal baðlarla baðlý olduðum Türkiye insanlarýna karþý ve 35 yýldýr da yaþam perspektifi ve de sürekli mücadele edecek noktalarý bulduðum Alman çoðunluk toplumuna karþý da bir görevi yerine getirme iç rahatlýðý ile - geniþ anlamda insan haklarý için bunca yýlki gönüllü toplumsal uðraþýlarýn þemsiyesi altýna sýðýnarak, - çorbadan dönenin kaþýðý kýrýlsýn diyerek ve - yazýya dökülen düþüncenin daha çok eleþtiriye de açýk olduðunu bilerek bu broþürü oluþturmaya çalýþtým. Sorumluluðu þahsen bana aittir diyerek de yaklaþýk 2 yýllýk bir çalýþma ile ulaþabildiðimiz vatandaþlarýn neredeyse hepsinden etkinlikleri hakkýnda olumlu duyumlar aldýðýmýz AÇILIM ýn ve yüklenicisi AKA nýn çalýþmalarýna halel getirmemeyi umuyorum. Azýnlýðýmýzýn pek ala vizyonlarý olacaðýna inanýyorum. Vizyonumuz sene içinde dinamik, giriþken, kendi ve toplumla barýþýk, üretken, kendini yetenek ve becerileriyle kabul ettirmiþ, kilit mevkilerde söz sahibi, önü açýk kuþaklar yetiþtirmek olsun önerisinde bulunuyorum. Bunun ön koþullarýný içimizde taþýyoruz, gerekli iç dinamizmi de! Düþe-kalka da olsa, birbirimizi yiye-yiye de olsa içimizdeki potansiyeli harekete geçirmek bizim elimizde! Dünyayý yeniden keþfetmeyeceðiz, baþkalarýndan da öðreneceðiz. Öðrendiklerimizi, gerçekleþtirmesi mümkün yöntemlerle abartýsýz, patýrtýsýzgürültüsüz küçük adýmlarla uygulamaya koyulacaðýz. Böyle bir süreç baþladýðý zaman onun özgür kýlacaðý içdevinim, bizleri biteviye yakýnmaya deðil, daha üst düzeylere varmaya yönlendirecektir. 20 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular.

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı