Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6."

Transkript

1 TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn savcýlýða verdiði bilgi ile ortaya çýktýðý haberi dün Türkiye gündemine bomba gibi düþtü. Star Gazetesi'ndeki habere göre, bazý STK temsilcileriyle toplantý yapan Kütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal'ýn 'Erdoðan sonrasý' için ittifak çalýþmasý, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn verdiði bilgiyle ortaya çýktý. Haberin ardýndan ilk açýklamayý Ýdris Bal yaptý. Bal, gazetenin haberini yalanlarken, Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn da gazeteye böyle bir beyanat vermediðini söyledi. * ÝLGÝLÝ HABERLER 8. SAYFADA Ukrayna ya taþ ocaðý yatýrýmý Ölçerler Madencilik Limited Þirketi, Doðu Avrupa ülkesi Ukrayna da taþ ocaðý kuruyor. Çorumlu giriþimcilerin öncülüðünde Ukrayna da kurulan Taþ Kýrma ve Eleme Tesisi nde kullanýlacak makineler, 5 týrdan oluþan nakliye filosuyla dün dualarla yola çýktý. * HABERÝ 11 DE Ukrayna da kurulan tesiste kullanýlacak makineler 5 týrdan oluþan nakliye filosuyla dualar eþliðinde yola ÇORUM 21 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Fatih Yücel Alperenler in heykel tepkisi Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde dikilen bölücülük heykeline devletin yetkili organlarýný yönetenlerin seyirci kalmasýnýn kaygý verici olduðunu bildirdi. * HABERÝ 5 DE KVC de yedi büyük merkezden biriyiz Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Bölümü nün Türkiye nin 7 büyük merkezinden biri haline geldiðini açýkladý. * HABERÝ 6 DA Türk Eximbank yöneticileri TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ý ziyaret etti. Eximbank ihracatçý firmalarý bekliyor Türk Eximbank Samsun Ýrtibat Bürosu Pazarlama Yöneticisi Azem Kasap, Çorum daki ihracatçý firmalarý, Eximbank ýn ihracata yönelik finansman avantajlarýndan faydalanmaya davet etti. * HABERÝ 3 DE Prof. Dr. Mustafa Paç ýn teþekkür plaketini protokol üyeleri birlikte Çorum saðlýkta çað atladý 600 günde kalp ameliyatý Çorum da Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi nin 2. yýlý nedeniyle dün özel bir etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Salonu nda gerçekleþen etkinlikte 600 günde saðlýklý kalp baþlýðý altýnda sunumlar yapýldý. * HABERÝ 6 DA 56 hekim atandý Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Zorunlu Saðlýk Hizmetleri kapsamýnda Çorum a 56 hekimin atandýðýný açýkladý. * HABERÝ 6 DA Dr. Turgay Happani Çorum Kardiyoloji ve KVC Merkezi, 600 günde 6 bin hastaya þifa oldu. Hastane 2016 dan önce bitecek Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ziyarette bilgi veren müteahhit firma yetkilileri, saðlýk yatýrýmýnýn 2016 yýlýndan önce bitirileceðini söyledi. * HABERÝ 7 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulundu. Kafkas ýn hayali Çorumlu ile örtüþüyor HABER YORUM Mustafa Demirer Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, dün Çorum da katýldýðý törende memleketi ilgilendiren bir hayalini aktardý. O hayal Çorumlu ile örtüþüyor. * HABERÝ 7 DE TÜÝK Haziran ayý Motorlu Kara Taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Çorum da 146 bin araç var TÜÝK Haziran ayý Motorlu Kara Taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. * HABERÝ 2 DE Esnaf Torba Yasa yý bekliyor Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, esnafýn ekonomik olarak zor durumda olduðunu Mustafa Bulut belirterek, Torba Yasa'nýn bir an önce çýkarýlmasý gerektiðini bildirdi. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Kampüsün arazi tahsis sorunu çözülüyor Hurþit Bozkurt itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri HBakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ile üniversite kampüsü içerisinde yer alan, DSÝ ve Orman Genel Müdürlüðü nce tahsis iþlemleri devam eden arazilerle ilgili görüþmelerde bulundu. Üniversitede yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak kampüs içerisinde yer alan ve üniversiteye kazandýrýlmasý talep edilen Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýna ait arazilerin tahsis iþlemlerinde Müsteþar Prof. Dr. Akça nýn büyük desteklerini gördüklerini belirten Alkan, verilen bu destek ve katkýlarla üniversitenin her geçen daha da büyüdüðünü ve birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda çok daha iyi noktalara geldiðini belirterek, Çorum a saðladýðý katkýlardan dolayý Prof. Dr. Akça ya teþekkür etti. Üniversitede yaþanan geliþmelerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça da, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrada her zaman, her konuda üniversiteyeize destek vereceklerini belirterek, Rektör Alkan a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Rektör Alkan, tahsis problemini çözen Müsteþar Akça ya teþekkür etti. Çorum da 146 bin araç var Yüksel Basar ÜÝK Haziran ayý TMotorlu Kara Taþýtlarý istatistiklerini açýkladý Traktör sayýmýz deðiþmedi ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþka- Þemsi Bayraktar, Haziran ayý itibarýyla Türki- Tný ye de 1 milyon 591 bin 423 adet traktör bulunduðunu bildirerek, Traktör sayýsýnda Manisa baþta geliyor. Bu ili Konya ve Balýkesir izliyor Haziran ayýnda traktör sayýsýnda ilk 34 ilin sýrasý deðiþmedi dedi. Þemsi Bayraktar, 2013 yýlý Ocak ayýnda 1 milyon 517 bin 534 olan traktör sayýsý, 2013 Ekim ayýnda 1 milyon 553 bin 291 adetle 1 milyon 550 sýnýrý aþmýþ, 2013 Aralýk ayýnda 1 milyon 565 bin 871 e, 2014 Ocak ayýnda 1 milyon 568 bin 817 ye çýkmýþtý. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Haziran ayýnda traktör sayýsýnda iller arasýnda birinciliði 76 bin 838 adetle Manisa nýn aldýðýný, bu ili 75 bin 93 traktör sayýsýyla Konya nýn takip ettiðini belirtti. Türkiye deki traktörlerin yüzde 10 a yakýnýnýn Manisa ve Konya da bulunduðunu vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: Haziran ayý itibarýyla traktör sayýsýnda, Manisa ve Konya yý 56 bin 61 adetle Balýkesir, 55 bin 295 adetle Ýzmir, 55 bin 248 adetle Bursa, 47 bin 278 adetle Ankara, 46 bin 635 adetle Samsun, 46 bin 245 adetle Adana, 42 bin 642 adetle Denizli, 41 bin 534 adetle Antalya izledi. Aydýn da 38 bin 443, Tokat ta 37 bin 384, Ayfonkarahisar da 36 bin 663, Çorum da 35 bin 907, Þanlýurfa da 32 bin 233, Sakarya da 31 bin 973, Mersin de 30 bin 124 traktör var. Kütahya da 29 bin 941, Edirne de 29 bin 97, Çanakkale de 28 bin 966, Yozgat ta 28 bin 408, Tekirdað da 27 bin 364, Sivas ta 27 bin 310, Muðla da 26 bin 764, Gaziantep te 26 bin 100 ve Kastamonu da 25 bin 647 traktör var. Traktör sayýsý, Kayseri de 24 bin 637, Ýstanbul da 21 bin 684, Diyarbakýr da 20 bin 834 ve Eskiþehir de 20 bin 172 traktör bulunuyor. Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Nevþehir,Bolu, Kýrklareli, Amasya, Kahramanmaraþ, Kars, Uþak, Aksaray, Erzurum da 15 bin ile 20 bin arasýnda, Kocaeli, Niðde, Osmaniye, Adýyaman, Çankýrý da 10 bin ile 15 bin arasýnda, Karaman, Kýrþehir, Bilecik, Muþ, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazýð, Kýrýkkale, Ardahan, Sinop, Van, Aðrý, Erzincan, Karabük ve Batman da 5 bin ile 10 bin arasýnda, Kilis, Bartýn, Iðdýr, Gümüþhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, Þýrnak, Tunceli ve Artvin de 1000 ile 5 bin arasýnda traktöre sahip. Traktör sayýsý, Bingöl de 973 e, Hakkari de 761 e, Trabzon da 183 e, Rize de ise 41 e kadar iniyor. Bayraktar, iller arasýndaki sýralamaya bakýldýðýnda, ilk 34 ilin sýrasýnýn 2014 yýlý Haziran ayýnda deðiþmediðini, 35 nci sýraya Bolu yu geçen Nevþehir in çýktýðýný, 57 nci sýraya da Kýrýkkale yi geride býrakan Ardahan ýn yükseldiðini bildirdi. Mayýs 2014 de 18 bin 803 traktör bulunan Bolu da, sayýnýn 32 artýþla Haziran ayýnda 18 bin 835 e çýktýðýný, buna karþýn Nevþehir de 18 bin 781 olan traktör sayýsýnýn bir ayda 68 adet artýþla 18 bin 849 adede ulaþtýðýný belirten Bayraktar, Haziran ayýnda Kýrýkkale de traktör sayýsý 15 artýþla 8 bin 227 adetten 8 bin 242 ye yükselirken, Ardahan da 86 artýþla 8 bin 190 dan 8 bin 276 ya çýktý ve Ardahan sýralamada Kýrýkkale yi geçti dedi. ÝLLERÝN PAYI Türkiye deki traktörlerin yüzde 4,83 ünün Manisa da, yüzde 4,72 inin Konya da bulunduðunu bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: Manisa ve Konya yý yüzde 3,52 payla Balýkesir, yüzde 3,47 payla Ýzmir ve Bursa izliyor. Ankara nýn yüzde 2,97, Samsun un yüzde 2,93, Adana nýn yüzde 2,91, Denizli nin yüzde 2,68, Antalya nýn yüzde 2,61, Aydýn ýn yüzde 2,42, Tokat ýn yüzde 2,35, Afyonkarahisar ýn yüzde 2,30, Çorum un yüzde 2,26, Þanlýurfa nýn yüzde 2,03, Sakarya nýn yüzde 2,01 payý var. 26 ilin payý yüzde 1 ile yüzde 2 arasýnda deðiþiyor. 39 ilin payý ise yüzde 1 in altýnda. Bu oran Tunceli de yüzde 0,08, Artvin de yüzde 0,07, Bingöl de yüzde 0,06, Hakkari de yüzde 0,05, Trabzon da yüzde 0,01 e kadar iniyor. Rize nin payý ise yok denecek kadar az. (ÝHA) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ile kampüsün arazi tahsis sorununu görüþtü. Türkiye de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Haziran ayý sonu itibarýyla oldu. Samsun da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Haziran ayý sonu itibarýyla , Tokat ta , Çorum da 146 bin 648, Amasya da oldu. Haziran ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam adet taþýtýn %52,1 ini otomobil, %16,3 ünü kamyonet, %15,1 ini motosiklet, %8,7 sini traktör, %4,2 sini kamyon, %2,3 ünü minibüs, %1,2 sini otobüs, %0,2 sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Haziran ayýnda adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý Haziran ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam taþýt içinde otomobil %50,9 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %25,8 ile motosiklet, %10 ile kamyonet, %7 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %6,3 ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre %10,1 azaldý Haziran ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Mayýs ayýna göre %10,1 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %12,5, minibüste %18,1, otobüste %37,8, kamyonette %23,1, kamyonda %14,2, özel amaçlý taþýtlarda %5,6 ve traktörde %2,1 olarak gerçekleþti. Motosiklette ise %2,4 TÜÝK Haziran ayý Motorlu Kara Taþýtlarý istatistiklerini açýkladý artýþ oldu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre %32,1 arttý Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %32,1 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde %34,2, minibüste %70,4, kamyonette %12,8, kamyonda %83,8, motosiklette %31,6 ve traktörde %60,2 oldu. Otobüste %50, özel amaçlý taþýtlarda ise %48,1 azalýþ oldu. Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak - Haziran döneminde adet arttý Ocak-Haziran döneminde adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý adet arttý. Haziran ayýnda adet taþýtýn devri yapýldý Devri(1) yapýlan toplam taþýt içinde otomobil %69,1 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %16,2 ile kamyonet, %5,7 ile motosiklet, %3 ile kamyon takip etti. Haziran ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %6 sýný ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. Trafiðe kayýtlý LPG li otomobil oraný %41,5 oldu Haziran ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý adet otomobilin %41,5 i LPG li, %30 u benzinli, %28,1 i dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise %0,5 tir. Haziran ayýnda adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý Haziran ayýnda trafiðe kaydý yapýlan adet otomobilin %15 inin Renault, %13,8 inin Volkswagen, %9,1 inin Fiat, %7,2 sinin Hyundai, %6,7 sinin Opel, %6,3 ünün Ford, %5 inin Mercedes- Benz, %4,9 unun Toyota, %4,2 sinin Dacia, %3,9 unun BMW olduðu, %23,9 unun ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Trafiðe en fazla motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Haziran döneminde trafiðe kaydý yapýlan adet otomobilin %39,9 u , %20,6 sý , %18,7 si 1300 ve altý, %14,1 i , %4,7 si , %1,7 si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,1 dir. Trafiðe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Haziran döneminde trafiðe kaydý yapýlan adet otomobilin %62,7 si beyaz, %17,3 ü gri, %9,6 sý siyah ve %4,5 i kýrmýzý iken %5,8 i diðer renklerdedir.

3 Eximbank ihracatçý firmalarý bekliyor Gülesin Aðbal Demirer Türk Eximbank Samsun Ýrtibat Bürosu Pazarlama Yöneticisi Azem Kasap, Çorum daki ihracatçý firmalarý, Eximbank ýn ihracata yönelik finansman avantajlarýndan faydalanmaya davet etti yýlýnda Türk Eximbank tarafýndan 19.7 milyar dolar kredi ve 8,4 milyar dolarlýk sigorta desteði olmak üzere Türkiye ihracatýna toplam 28,1 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný belirten Kasap, bu tutarýn, Türkiye nin toplam ihracatýnýn % 18 ine tekabül ettiðini vurguladý. Ýhracata destek veren tek kuruluþuz Bankanýn ihracatçýlara tanýdýðý fýrsatlar hakkýnda bilgi vermek üzere TSO yu ziyaret eden Pazarlama Yöneticisi Kasap, Ülkemizin tek resmi ihracat kredi destek kuruluþu olan Türk Eximbank, ihracatýn geliþtirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeþitlendirilmesi, ihraç mallarýna yeni pazarlar kazandýrýlmasý, ihracatçýlarýn uluslararasý ticarette Resen atamalar hukuki sonuçlar doðurabilir Türk Eximbank yöneticileri TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ý ziyaret etti. paylarýnýn artýrýlmasý ve giriþimlerinde gerekli desteðin saðlanmasý, ihracatçýlar ile yurt dýþýnda faaliyet eden Kasap; kýsa orta ve uzun vadeli yurt içi kredi programlarý, uluslararasý kredi programlarý ve ihracat Eximbank ýn kredilerine yüzde 100 kefalet vermekteyiz. Kobi baþýna KGF kefalet limiti azami 1 gösteren müteahhitler kredi sigortasý gibi milyon 400 bin TL ye ve yatýrýmcýlara paketlerle hizmetler ve muadili yabancý uluslararasý piyasalarda verdiklerini kaydetti. paralara kadar, bir risk rekabet gücü ve Eximbank grubu oluþturan güvence kredilerine KGF den KOBÝ lere limitini kazandýrýlmasý, yurt finansman desteði aþmamak üzere azami 2 dýþýnda yapýlacak Kredi Garanti yatýrýmlar ile ihracat milyon TL ye ve maksadýna yönelik Fonu (KGF) Çorum muadili yabancý paraya yatýrým mallarý üretim Bölge Müdürü Ýlhan kadar kefalet ve satýþýnýn Çamlýbel de, verilebilmektedir diye desteklenerek teþvik Eximbank tan kredi konuþtu. Çamlýbel, edilmesi alanlarýnda faaliyet göstermektedir dedi. Ýhracatçýlara, döviz kazandýrýcý faaliyetlerde bulunan firmalara, yurt dýþýnda faaliyet gösteren müteahhitlere ve alýcýlarýna kredi ve sigorta desteði saðladýklarýný ifade kullanmak isteyen ihracatçýlara KGF olarak kefalet desteði saðladýklarýný söyledi.. Türk Eximbank ýn doðrudan kullandýrdýðý kredilerde Kredi Garanti Fonu kefaleti asli teminat olarak kabul edilmektedir diyen Ýlhan Çamlýbel, Eximbank kredisi kullanacak firmalarýn kefalet talebi için Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýnda faaliyet gösteren KGF þubesine doðrudan baþvurabileceklerini sözlerine ekledi. Cari açýkla Mustafa Demirer ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþ- Yardýmcýsý Tekin Çýnar, Milli Ekan Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumlarý Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre eðitim kurumlarýnýn norm kadrolarý yeniden belirlenmeden resen atamalarý yapýldýðý için maðduriyetlere neden olduðundan hukuki sonuçlar doðurabileceðini söyledi. Zorunlu çalýþma yükümlüsü olan öðretmenlere Haziran dönemi iller arasý isteðe ve zorunlu çalýþma yükümlülüðüne baðlý yer deðiþtirme duyurusuyla baþvuru hakký verildiðini ve bu öðretmenlerin bir kýsmýnýn tercihleri doðrultusunda boþ olan zorunlu hizmet bölgelerine atanmalarý yapýldýðýný belirten Çýnar, Bunlardan baþvuruda bulunmayanlarýn atamalarý Bakanlýkça resen yapýlacaktýr. hükmü doðrultusunda zorunlu hizmet yükümlüsü öðretmenler resen atanmýþtýr. Görüldüðü üzere Yönetmeliðin 28. maddesi ile söz konusu duyurunun 5-a maddesi incelendiðinde zorunlu hizmete tabi öðretmenler, il içinde veya iller arasýnda tercihleri alýndýktan sonra yerleþtirmelerinin yapýlamamasý veya zorunlu hizmete tabi olduðu halde atanmak için hiçbir tercih bulunmayanlarýn veya tercihlerine atanamayanlarýn, atanmasý resen yapýlmýþtýr. Okul Müdürlükleri veya Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan MEBBÝS güncellemelerinde "Zorunlu Hizmet" bilgileri kurumlarýnca yanlýþ girilen veya özür durumlarý dikkate alýnmayarak resen atamalarý yapýlmýþ olan öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi için Sendika Genel Merkezinin Bakanlýk yetkilileri ile görüþtüðünü, yapýlan görüþme sonucunda Bakanlýk yetkililerinin taleplerini olumlu karþýladýðýný söyleyen ÇINAR, özür durumlarý dikkate alýnmayan veya zorunlu hizmet bilgileri hatalý olup resen atamalarý yapýlan öðretmenler kurumlarýna dilekçe ile baþvuru yapmalarý halinde zorunlu hizmet bilgilerinde gerekli düzeltmelerin yapýlacaðý belirtilmiþtir. Özür durumlarý dikkate alýnmamýþ veya zorunlu hizmet bilgileri yanlýþ girilen öðretmenlerin talebi halinde resen yapýlan atamalarýn iptali söz konusu olabilecektir. dedi. Çýnar, 2014 yýlý il içi ve iller arasý isteðe baðlý ve zorunlu çalýþma yükümlülüðüne baðlý yer deðiþtirmelerine iliþkin duyuruda, kendilerine norm kadro yokluðu nedeniyle baþvuru ekraný açýlmayan zorunlu hizmet yükümlüsü öðretmenlerin, tarihinde yayýnlanan Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumlarý Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre eðitim kurumlarýnýn norm kadrolarý yeniden belirlenmeden resen atamalarý yapýldýðý için maðduriyetlere neden olduðundan hukuki sonuçlar doðurabilecektir. dedi. (Ç.HAK:3185) mücadeleye ihracatla katký saðlayýn Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Türkiye nin en büyük sorununun cari açýk olduðunu söyledi. Türkiye de üretilmediði için yurt dýþýndan ithal edilen özellikle teknolojik aletlere getirilen taksit sýnýrlandýrmasý ve bazý mallardaki ÖTV artýþýnýn, ülkenin ithalatýný bir hayli düþürdüðünü belirten Baþaranhýncal, Ülkemiz, cari açýkla türlü yöntemlerle mücadele etmektedir. Ýþ dünyasý olarak bizler de bu mücadeleye, ihracat yaparak katký saðlayabiliriz. Gerek Eximbank ýn uygun koþullarla saðladýðý kredi paketleri, gerekse bu kredilere Kredi Garanti Fonu nun kefalet saðlamasý, ihracatçýlarýmýzýn finansa eriþimini kolaylaþtýrmaktadýr. Türk ihracatçýsýna saðladýðý katkýlardan dolayý Eximbank a ve tüm iþ dünyasýna saðladýðý kefaletlerden dolayý Kredi Garanti Fonu na teþekkür ediyorum dedi. osya ilçesinde iki TIR Tve bir otobüs çarpýþtý. Ýstanbul istikametinden Samsun a giden 05 RE 854 plakalý TIR ile 77 FF 686 plakalý TIR, Tosya Çorum kavþaðýnda aþýrý yaðmur sebebiyle kayganlaþan yolda çarpýþtý. Çarpýþma sonucu 05 RE 854 plakalý TIR o esnada yolcu indirmek için yavaþlayan 34 VDK 11 plakalý otobüse çarptý. Kazada can kaybý ve yaralanma olmadý. Emniyet güçleri trafik kazasýyla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Çorum un Osmancýk ilçesi meydana gelen trafik kazasýnda ikisi çocuk 4 kiþi yaralandý. Trafik kazasý, 4 yaralý Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý. orum un Osmancýk ilçesi meyda- gelen trafik kazasýnda ikisi ço- Çna cuk 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Samsun dan Ýstanbul istikametine gitmekte olan Fatma Dere (34) yönetimindeki 1- DHW- 683 Belçika plakalý otomobil, Osmancýk sanayi kavþaðýna geldiði sýrada sanayiden Çiftlikler Mahallesi istikametine geçmeye çalýþan Mustafa Gökmen yönetimindeki 19 HD 414 plakalý traktörün römorkuna çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle traktör römorku devrilirken otomobil ise kullanýlamaz hale geldi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatma Dere ile otomobilde yolcu olarak bulunan eþi Muhammet Dere (34), Çocuklarý Alihan Kenan Dere (5) ve Korhan Sam Dere (3) yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, hurdaya dönen otomobil çekici yardýmýyla kaza yerinden kaldýrýlarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Ýki týr ve bir otobüs çarpýþtý Tosya ilçesinde iki TIR ve bir otobüs çarpýþtý. Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx)

4 4 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS 2014 Esnaf Torba Yasa yý bekliyor E Gülesin Aðbal Demirer snaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, esnafýn ekonomik olarak zor durumda olduðunu belirterek, Torba Yasa'nýn bir an önce çýkarýlmasý gerektiðini bildirdi. Bulut, yaptýðý açýklamada, "Artýk esnafýn dayanacak gücü kalmadý, aylardýr TBMM gündeminde olan bu yasayý esnafýmýz ve vatandaþýmýz dört gözle bekliyor. Esnafýmýz devletle uzlaþmak ve borçlarýný ödemek için gayret içerisindeler, zaten iþlerin yokluðunda bir de bu düzenlemenin Mustafa Bulut gecikmesi esnafýmýzýn sýrtýndaki yükü iyice artýrmýþtýr. Yaklaþýk 20 milyona yakýn vatandaþý ilgilendiren torba yasa tasarýsýnýn önemli bir bölümünün Meclis'te kabul edilmesine raðmen görüþmeler tamamlanamadý. Meclis'in tatile girmesiyle de yasanýn çýkmasý yeni yasa dönemine, yani 1 Ekim sonrasýna kaldý. Bu karar, esnafýmýzý, vatandaþlar ile iþ dünyasýný hayal kýrýklýðýna uðrattý. Meclis, Cumhurbaþkanlýðý yemini için ve daha sonra yeni kurulacak hükümete güven oylamasý dolayýsýyla yeniden toplanacak. 28 Aðustos'tan sonra 6 Eylül'e kadar çalýþacak olan Meclis son aþamaya gelen Torba Yasa'yý onaylayabilir. Hükümetimizden bu yönde bir adým atmasýný ve talebimizi gerçekleþtirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Baþkan Bulut, esnaf ve vatandaþlarýn bütün hesaplarýný bu yasanýn çýkmasý üzerine yaptýklarýný belirterek, "Þu anda borçlarýmýz duruyor, iþ yapamýyoruz. Yapýlandýrmaya güveniyorduk. Bu yasanýn bir an önce çýkmasýný bekliyoruz' þeklinde. ESDER olarak üzerimize düþeni fazlasýyla yapmaya hazýr olduðumuzu bildiriyoruz ve milletvekillerini biraz fedakarlýk yapmaya davet ediyoruz. 1 Ekim'i beklemeden, 28 Aðustos'ta toplandýklarýnda, daha sonraki birkaç günde bu yasayý çýkarabilirler. Böylece hem ekonomiyi rahatlatýrlar hem de 20 milyon insanýn duasýný alýrlar. Uzlaþma aþamasýndaki vergi, cezalar, SGK ve BAÐKUR borçlarý halen incelemesi devam eden mükellefler ile dava, itiraz ve temyiz aþamasýnda olan dosyalarla ilgili durumlar Torba Yasa'nýn çýkmasýný bekliyor. Dolayýsýyla affýn kanun teklifindekinden daha kapsamlý yapýlmasý gerekiyor. Esnafýn, iþadamýnýn ekonomideki daralma sebebiyle ödemeleri aksadý. Bu yükü hafifletecek düzenleme, piyasayý canlandýracaktýr." Akýllý gübre tanýtým semineri düzenlendi. Programa çok sayýda üreticiler katýldý. Akýllý gübre eðitim semineri T Damacana suda yeni düzenleme Damacana su satýþýnda yeni düzenleme yapýldý. Sularýn depolandýðý, satýþa sunulduðu yerler ile taþýndýðý araçlar için dkriterler getirildi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn, "Ambalajlý Su Satýþ Yerleri ile Ambalajlý Su Nakil Araçlarýnýn Tabi Olacaðý Usul ve Esaslar Hakkýnda Teblið"i Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Tebliðde, izinli kaynak ve içme sularý ile doðal mineralli sularýn üretimi sonrasýnda depolanmasý, satýþ yerleri ile su naklinde kullanýlacak araçlarýn sahip olacaðý nitelikleri, izin verme þartlarý, çalýþma esaslarý ve denetlenmesiyle ilgili usul ve esaslar yer aldý. SATIÞ VE DEPOLAMA YERÝ Ambalajlý su satýþ yerlerinde, geri dönüþlü ve dönüþsüz kaplardaki ambalajlý sularýn satýþý ve depolamasý yapýlan bölümlerin kullaným alaný boþ ve dolu damacanalarý muhafaza edecek geniþlikte olacak ve iki bölümden oluþacak. Satýþ yerlerinin taban ve tüm duvarlarý kir tutmayan, kolay yýkanabilir ve temizlenebilir, kontaminasyona yol açmayacak malzemeyle kaplý olacak. Satýþ yerinin temizlenmesi ve yýkanmasýndan sonra oluþacak atýk suyun uzaklaþtýrýlmasýný saðlayacak kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara baðlý sifonlu düzenek oluþturulacak. GÜNEÞ IÞIÐINA MARUZ KALMAYACAK Satýþ ve depolama yerlerinde boþ ve dolu damacanalarýn depolandýðý ve satýþa sunulduðu bölümler ayrý olacak, doðrudan güneþ ýþýðý, toz, duman, ýsý ve diðer etkenlere maruz kalmayacak þekilde düzenlenecek, açýk alan- da su satýþý ve depolamasý yapýlamayacak. TÜPLERLE BÝRLÝKTE TAÞINMAYACAK Satýlan sularýn üretim izin belgelerinin bir örneði ve satýþ yeri için verilen izin belgesi görülecek bir yere asýlacak. Ambalajlý sular, tüp, petrol ve petrol ürünleri, hýrdavat, her türlü kimyevi madde daðýtýmý yapýlan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte taþýnamayacak, satýlamayacak ve bir arada bulundurulamayacak. Satýþ yerinde ambalajlý sular, ýsýya maruz kalmamasý için güneþ ýþýðýndan etkilenmeyecek þekilde depolanacak ve satýlacak. Satýþ ve depolama yeri dýþýnda boþ ve dolu kaplarla suyun teþhiri ve reklamý yapýlamayacak. Su satýþ ve depolama yerinde ayrý bir tuvalet ve lavabo olacak. ARAÇLAR ÝÇÝN ÝZÝN ALINACAK Su satýþ ve naklinde araç kullanmak isteyenler de Halk Saðlýðý Müdürlüðü nden izin alacak. Baþvuru için hazýrlanacak dosyada, bu araçlarda çalýþacak personelin Umumi Hýfzýssýhha Kanunu gereðince hijyen eðitimi aldýðýna veya eðitim için baþvuruda bulunduðuna dair bilgi ve belge bulunacak. AÇIK KASAYLA SU SATILMAYACAK Su satýþ yerinden tüketicilere satýþ yapan araçlarýn kasalarý kapalý kasa ve/veya damacanalarýn meteorolojik dýþ etkenlerden korunacaðý bir düzende olacak, açýk kasayla su satýþý yapýlamayacak. Su nakil araçlarý, kaplarda çizilmeye ve bozulmaya sebep olmayacak ve suyun vasýflarýný deðiþtirmeyecek þekilde düzenlenecek. Ambalajlý su satýþ ve naklinde kullanýlan aracýn sað ve sol yanlarýnda, su satýþ yeri ismi ile izin tarih ve sayýsýna yer verilecek. Ambalajlý su satýþ yeri ile ambalajlý su nakil aracýnda çalýþan personelin deðiþmesi halinde durum, üç gün içinde halk saðlýðý müdürlüðüne bildirilecek. DÜZENLÝ DENETLEME Su satýþ ve depolama yerleri ile su nakil araçlarý toplum saðlýðý merkezlerince üçer aylýk aralýklarla, Müdürlükçe gerektiðinde denetlenecek. Denetimler sýrasýnda, damacanada satýlan suyun etiket üzerinde yer alan su ismi ile kapak üzerinde bulunan shiring üzerindeki su isminin ayný olup olmadýðý kontrol edilecek. Damacana kaplarýn organoleptik incelemesi yapýlacak ve suyun rengini göstermeyecek þekilde eski, yýpranmýþ ve deforme olmuþ kaplarýn kullanýmý önlenecek. Su satýþ yerinde damacanalar ile pet, pvc ve benzeri kaplarda su satýþý yapýlmasý halinde sular satýþ yeri önünde teþhir edilemeyecek. Bu hükümler büfe, bakkal, market gibi iþ yerleri için de geçerli olacak. Su satýþ yerlerinde satýþa sunulan kaynak ve içme sularý ile doðal mineralli sulardan üç ayda bir su numunesi alýnarak kontrol izlemesi parametreleri ile arsenik, florür, bromat ve bromoform yönünden analizleri yapýlacak.(aa) Enise Aðbal imac Agro tarafýndan düzenlenen akýllý gübre tanýtým semineri dün Eninda Restoran'da gerçekleþtirildi. Timac Agro'nun Türkiye Ticari Direktörü Murat Avunduk, Türkiye Ürün Müdürü Ziraat Mühendisi Uður Yüksel, bazý STK temsilcileri, Oda Baþkanlarý ile çiftçilerin katýldýðý eðitim seminerinde akýllý gübrenin önemi anlatýldý. Seminer öncesi konu ile ilgili bilgi veren Timac Agro Çorum Bölge Temsilcisi Ziraat Mühendisi Melih Basar, Akýllý gübre firmasý Timac Agro'nun Ege ve Akdeniz bölgelerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat bölgesine giriþ yaptýðýný söyledi. Çiftçilerin klasik gübre kullandýklarýný ancak tarýmýn geliþmiþ olduðu ülkelerde akýllý gübrenin kullanýldýðýna vurgu yapan Basar, "Timac Agro sadece satýþ odaklý bir firma deðil. Firma olarak teknik destek de saðlamakta." dedi. Türkiye Ürün Müdürü Ziraat Mühendisi Uður Yüksel, akýllý gübrenin önemine deðindiði seminerde, "Köklenmede artýþ, daha iyi bir kök sistemi sayesinde besinlerden daha fazla yararlanma, güçlü bir gövde yapýsý, farklý toprak PH'larýnda dahi Seminer Timac Agro tarafýndan düzenlendi. Seminere çok sayýda üretici ve sivil toplum kuruluþu temsilcisi katýldý. Eðitim semineri Eninda Restoran da gerçekleþtirildi. besin elementlerinin alýmý, çiçeklenmede artýþ, buðday ve arpada baþak boyunda artýþ ve daha iyi dene dolumu saðlanýr." diye konuþtu. Soru cevap bölümüyle devam eden seminer katýlýmcýlarýn öðle yemeði ile sona erdi. Önceki gün Tokat ile Merzifon'da verilen seminerin, Çorum merkezden sonra Ýskilip'te, bugün Sungurlu'da, 25 Aðustos Pazartesi günü ise Ankara da ve Yozgat ta düzenleneceði bildirildi. Emekliler Mehmet Þen'i kutladý E Emre Kut mekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Ýþ Sendikasý Baþkaný Mehmet Þen'e hayýrlý olsun ziyarettin de bulundu. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Belediye Ýþ Sendikasý'nýn seçiminde þehir dýþýnda olduðundan dolayý bulunamadýðýný belirterek, þöyle dedi; "Genel Kurulunuzda bulunamadým. Þehir dýþýndakilerim den dolayý gelemedik. Baþkanlýðýnýz hayýrlý olsun." Dedi. Belediye Ýþ Sendikasý Baþkaný Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Mehmet Þen i ziyaret etti. Mehmet Þen ise, ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine ziyaretlerinden ötürü teþekkür etti. Þen, "Düzenlediðimiz genel kurulda siyasi partilerin hiç birini davet etmedik. Sade bir genel kurul yaptýk. Yeni dönemde de sendika üyelerimiz için elimizden geleni yapacaðýz. Önümüzde birçok sorun var. Çorum Belediyesi'nde bütün belediyelerde çalýþan iþçilerden 10 katý kadar taþeron var. Bir an önce bu kölelik sisteminin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Sendikalaþmanýn önünde olan engellerin de kaldýrýlmasýný istiyoruz." diye konuþtu.

5 Alperenler in heykel tepkisi Mustafa Demirer bayraðý, o bölgedeki hâkimiyet iddiasý lperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, için bölücülerin attýðý bir iþaret fiþeði, bir ADiyarbakýr'ýn Lice ilçesinde dikilen yoklamadan baþka bir þey deðildi. Bunun bölücülük heykeline devletin yetkili organlarýný yönetenlerin seyirci kalmasýnýn bildiði ise bu hain giriþime gerekli tedbiri karþýlýðýnda hükümet yetkililerinin yapa- kaygý verici olduðunu bildirdi. almak yerine kýþlayý Diyarbakýr'dan Eskiþehir'e çekmek, yani bölgeden biraz daha Türk vatanýna ve devletine meydan çekilmek olmuþtur. okuyan bu ihanet gösterisine günlerce seyirci kalýnmasýný eleþtiren Yücel, yaptýðý Diyarbakýr Lice'de dikilen heykele açýklamada þöyle dedi; gelene kadar devleti kör ve saðýr vaziyette tutan yetkililer bölücüleri verdiði tavizlerle þýmarttýkça þýmartmýþtýr. Türk devle- "Günlerce kamuoyuna izlettirilen ve toplumda bir teslimiyet duygusu uyandýran bu ihanet gösterisinin ardýndan, nihatinin ve milletinin birlik ve bütünlüðüne 30 yýl önce ilk kurþunu sýkan bir hainin yet Baþsavcýlýðýn kararýyla güvenlik güçlerimizin bu bölücü sembolü yerle bir et- heykelini Türk topraðýna dikecek noktaya gelinceye kadar bu devleti yönetenler iþlerin bu noktaya gelebileceðini hesap etmesi geç kalmýþ ancak yerinde bir uygulama olmuþtur. Fatih Yücel miþler midir? Oranýn görevli Valisi ve Türkiye bir aþiret devleti gibi yönetildiði ve ne yazýk ki devletin en önemli ve hayati kurumlarýnýn dadedirler ki kendi sýnýrlarý içerisinde dahi bir ucubenin planlanmasý, Güvenlik güçleri nasýl bir zafiyet içerisinhi bir kiþinin talimatlarý dýþýnda inisiyatif alamadýðý bir ortamda, bölücülük fikri ülkemizin bir bölgesini teslim almýþ vaziyettedir. Devletin birliðine kast etmiþ bir hainin heykeli yýkmak deðil, daha en yapýmý ve törenle açýlmasý sýrasýnda uyumuþlardýr. Önemli olan milletin güvenlik güçlerinin rutin güvenlik kontrollerinden dahi geri çekildiði ve PKK'nýn bölgede bir devlet gibi hareket ettiði her gün ge- baþtan dikilmesini önlemektir. Biz Alperenlere göre, devlete ve millete ihanet affedilemez bir len yeni haberlerle teyit edilmektedir. Yol kontrolü yapan, vergi toplayan, gençleri askere alan bir yapý, devlet deðil ise eðer devlet için- suçtur. Bölücü zihniyet devlet katýnda kabul gören ve siyasi hesaplarla pazarlýk yapýlacak bir güç deðil, her görüldüðü yerde ezilmesi de palazlanan yeni bir devletten baþkasý deðildir. gereken bir ihanet hareketidir. Bölücülüðün heykelini yýkmak, bu ülkenin birlik ve bütünlüðü için hala bir ümidin yaþatýldýðýný göster- Türkiye'nin bir bölgesini giriþilen sözde barýþ süreci karþýlýðýnda teslim alan bölücü örgüt, hâkimiyetini pekiþtirmek için her türlü mektedir. Ancak önemli olan sadece bir heykelin yýkýlmasý deðil, bu psikolojik yöntemi kullanmaktadýr. Askeri kýþladan indirilen Türk ihaneti anýtlaþtýran zihniyeti dikeni de diktireni de yýkmaktýr." Elektrik kablolarý yeraltýna iniyor YEDAÞ yetkilileri Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma yý ziyaret etti. Gülesin Aðbal Demirer skilip'te elektrik kablolarý yer altýna Ýalýnýyor. YEDAÞ yetkilileri konu üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunmak için Beledi Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ýskilip Belediyesi nin katkýlarý ile YEDAÞ Elektrik Daðýtým Þirketi yetkilileri Ýskilip'te daha güvenli yaþam ve çevredeki çirkin görüntüye son vermek için elektrik kablolarýný yer altýna alma çalýþmalarýna baþlanacaðýný kaydettiler. Bu kapsamda yapýlacak olan çalýþmalarýn ilk etabýnda þehir stadyumundan Halk Eðitim Merkezi binasý önüne kadar olan kýsýmda elektrik kablolarý yer altýna alýnacak. Ýkinci etap çalýþmasýnda ise Akçay kenarýndan hastane altýna kadar olan bölümde çalýþmalar devam ettirilecek. Çalýþmalarýn bitiminde toplamda 3 kilometrelik elektrik kablosu yer altýna alýnmýþ olacak. 600 metre alanda orta refüj aydýnlatma çalýþmasý 3 Kilometrelik elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmasýnýn hemen bitiminde yaklaþýk 600 metre ana yol güzergahýnda orta refüj aydýnlatma çalýþmasý baþlatýlacak. Aydýnlatma çalýþmasý þehir stadyumundan baþlayýp Hacý Karani köprüsüne kadar devam ettirilecek. Baþkan Çatma, yerel seçimlerde Ýskilip halkýna vaat ettikleri alt yapý ve üst yapý hizmetlerini gerçekleþtirebilmek için çalýþmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Çatma, "Öncelikle çalýþmalarda emeði geçen YEDAÞ yetkililerine çok teþekkür ediyorum. Biz kendilerine de söyledik. Çalýþmalarda Belediyemiz olarak tüm imkânlarýmýzý seferber edeceðiz. Önümüzdeki süreçte diðer güzergâhlar üzerindeki elektrik kablolarýnýn da yer altýna alýnmasý için gerekli çalýþmalar devam edecek" dedi. PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Mecitözü ilçesine baðlý bazý köylerin muhtarlarý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ettiler. Mecitözü nün sorunu Kaya da Eðitim Sen sýnava hazýrlayacak Enise Aðbal ðitim Sen Çorum Þubesi Örgüt- Sekreteri Mustafa Gül, Elenme Merkez ve Taþra Teþkilatý Þef ve Memur Kadrolarý için Görevde Yükselme Sýnavý na hazýrlananlara katký saðlamak adýna sendika olarak kurs düzenleyeceklerini söyledi. 9 Eylül 2014 tarihinde yapýlacak sýnav için düzenlenecek kursun yarýn baþlayacaðýný ve sýnava kadar devam ecitözü ilçesine baðlý bazý köy- muhtarlarý, Ýl Genel Meclis Mlerin Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ettiler. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya gerçekleþtirdikleri hayýrlý olsun ziyaretinde muhtarlar, köylerini ziyarete beklediklerini de ifade ettiler. Ziyarette Sarýhasan Muhtarý Ýsmail Erdoðan, Çayköy Muhtarý Ali Korkmaz, Pýnarbaþý Muhtarý Recep Kartal, Doðula Muhtarý Ahmet Yiðit, Elmapýnar Muhtarý Rýfat Kýlýçarslan, Kýþlacýk Muhtarý Halil Tuna, Ýbek Muhtarý Mehmet Özkahriman, Bayýndýr Muhtarý Refik Turan, Bükse Muhtarý Hacý Özsoy, Çitli Muhtarý Mustafa Uygun, Figani Muhtarý Dursun Koçak, Elvançelebi Muhtarý Ahmet Çetinkaya ile Mecitözü Ýl Genel Meclis Üyesi Hacý Bolat yer aldý. Mecitözüne baðlý köylerin ve bu köylerde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarýnýn konuþulduðu ziyarette Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya; nazik ziyaretlerinden dolayý köy muhtarlarýna teþekkür ederken, en kýsa zamanda köyleri ziyarete geleceðini belirtti. (Haber Merkezi) edeceðini belirten Gül, kurs süresince sýnavda sorulacak sorularýn daðýlýmýna göre Türkçe Dilbilgisi, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi ve mevzuat konularý iþleneceðini söyledi. Gül, Bu çalýþmalar sendika üyemiz öðretmenler tarafýndan gönüllü olarak yürütülecektir. Açacaðýmýz kursa, üyemiz olsun olmasýn sýnava girecek tüm eðitim emekçilerini davet ediyoruz. dedi. Ýskilip'te elektrik kablolarý yer altýna alýnýyor. Açýk Öðretim Ortaokulu kayýtlarý baþladý Açýk Öðretim Ortaokulu Batý Avrupa Programý'nýn öðretim yýlý kayýt baþvurularý baþladý. illi Eðitim Bakanlýðý ve Anadolu MÜniversitesi iþbirliði ile yürütülmekte olan Açýk Öðretim Ortaokulu Batý Avrupa Programý'nýn öðretim yýlý kayýt baþvurularý baþladý. Baþvurular 19 Eylül'de ise sona edecek. Kayýtlar hakkýnda bilgi veren Köln'deki anadolu üniversitesi Batý Avrupa Bürosu görevlisi Semra Önder þunlarý söyledi: Açýk Öðretim ortaokulu programýna yeni kayýt yaptýrmak isteyen öðrenci adaylarýnýn Batý Avrupa ülkelerinde yerleþik veya en az 6 ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmalarý gerekiyor. Adaylarýn ilkokul diplomasý, ikinci kademe okur yazarlýk belgesi, öðrenimlerini yurt dýþýnda gören öðrencilerin ise denklik belgesi veya ortaokuldan ayrýlanlarýn ayrýlýrken aldýklarý belgelerini baþvuruda sunabilirler. Kayýt baþvurusu için öðrenci adaylarýmýzýn büromuzun 'Anadolu Universitaet, Friesenplatz 13, Köln / Deutschland' adresinden ya da adresinden baþvuru belgesi isteðinde bulunmasý gerekmektedir. (Haber Merkezi)

6 6 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS 2014 Çorum saðlýkta çað atladý 600 günde kalp ameliyatý Recep Mebet Çorum da Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi nin 2. yýlý nedeniyle dün özel bir etkinlik düzenlendi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Hitit Üniversitesi iþbirliðinde düzenlenen etkinlikte, iki yýllýk süreçte Kardiyoloji alanýnda sunulan saðlýk hizmetleri anlatýldý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Salonu nda gerçekleþen etkinliðe Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkanvekili Av. Rumi Bekiroðlu, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Paç, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Dr. A. Fahri Þahin, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Saðlýk yöneticileri ve çalýþanlarýnýn da büyük ilgi gösterdiði programýn sunuculuðunu Yeliz Yelen Akpýnar üstlendi. 6 YÜZ GÜNDE 6 BÝN KÝÞÝ ÞÝFA BULDU Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani yaptý. Sýrasýyla kürsüye gelen Prof. Dr. Mustafa Paç, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Murat Yýldýrým ve Agah Kafkas da birer konuþma yaptýlar. Kalbiniz güvenli ellerde sloganýyla düzenlenen programda yapýlan konuþmalarda, Çorum Kardiyoloji Ünitesi ve Kardiovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi nde gerçekleþtirilen týbbi çalýþmalar anlatýldý. 600 günde saðlýklý kalp baþlýðý altýnda yapýlan sunumda KVC Merkezi, Anjiyo ve 3. Basamak Yoðun Bakým Üniteleri nin kurulmasýyla birlikte Çorum da 250 açýk kalp ameliyatý, damar cerrahisi, 100 kalýcý kateter ve 4 bin 250 anjiyonun gerçekleþtirildiði açýklandý. donatmayý hedefledik. Çorum a böylesine önemli bir Merkez kazandýrýlmasýnda görev almaktan mutluyum. Ýnanýyorum ki Çorum sadece kendi hastalarýný tedavi eden deðil, çevre illerden de hasta kabul eden bir konuma gelecek dedi. ALKAN: BU BAÞARI HEPÝMÝZÝN Çorum Kardiyoloji ve KVC Merkezi nin kýsa sürede önemli bir noktaya eriþtiðine dikkat çeken Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bu baþarý hepimizin dedi. Çorum Devlet Hastanesi nin Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi nin ortak kullanýmýna sunulmasýnýn ardýndan saðlýk hizmetlerinde büyük mesafe kat ettiðini vurgulayan Reha Metin Alkan, iþbirliðinin meyvelerinin alýnmaya baþlandýðýný söyledi. Üniversitelerin asýl hedefi bulunduklarý þehre vizyon ve katma deðer saðlamaktýr diyen Rektör Alkan, Týp Fakültesi nin bu alanda önemli bir örnek teþkil ettiðini kaydetti. Prof. Dr. Alkan, Gururlu ve mutluyuz. Destek verenlere ve emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Daha önce somut adýmlar atýlsaydý Çorum daha fazla katma deðer üreten bir bilim yuvasýna dönüþecekti. Geldiðimiz noktada elde edilen bu baþarý hepimizin. Gelecekte inþaallah çok daha güzel çalýþmalara imza atacaðýz diye konuþtu. YILDIRIM: YÜKÜMÜZ HAFÝFLEDÝ Prof. Dr. Mustafa Paç ýn teþekkür plaketini protokol üyeleri birlikte verdi. ÇORUM A 56 HEKÝM ATANDI Programda Çorum KVC Merkezi nin iki yýlý deðerlendirildi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Zorunlu Saðlýk Hizmetleri kapsamýnda Çorum a 56 hekimin atandýðýný açýkladý. Çorum KVC Merkezi nin kurulmasýnýn ardýndan kalp hastalarýnýn yaþadýðý sevk çilesinin son bulduðunu hatýrlatan Dr. Turgay Happani, Daha önce yýlda 3 binin üzerinde hastamýz koroner anjiyografi veya açýk kalp ameliyatý gerekçesiyle il dýþýna sevk ediliyordu. Bugün ise bu gerekçeyle il dýþýna sevk ettiðimiz hasta sayýsý 100 civarýnda dedi. KVC Merkezi nde 14 uzman hekimin görev yaptýðýný anlatan Happani, bunlardan 8 inin kardiyoloji uzmaný, 6 sýnýn ise kalp damar cerrahý olduðunu söyledi. Toplamda 71 saðlýk personelinin görev yaptýðý Kardiyoloji ve KVC kliniklerinin Türkiye nin önemli klinikleri arasýna girmeyi baþardýðýný vurgulayan Happani, Son iki yýlda kliniklerimize 115 bin hasta müracaat etti. Bu sürede 250 açýk kalp ameliyatý, 1400 damar ameliyatý, 100 kalýcý kateter uygulamasý, 4 bin 250 koroner anyiyografi yapýldý. 6 bin hastamýz þifa buldu. KVC Merkezimiz in kuruluþunda ve bugünlere gelmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. diye konuþtu. PAÇ: ÇORUM KVC MERKEZÝ ÖRNEK BÝR KONUMA GELDÝ Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Paç, Çorum Kardiyoloji ve KVC Merkezi nin örnek alýnacak bir konuma geldiðini söyledi. Kalp hastalýklarýnýn dünyada en çok görülen ölüm nedeni olduðuna iþaret eden Mustafa Paç, kardiyolojinin Türkiye de önem arzeden bir numaralý konu haline geldiðini kaydetti. Prof. Dr. Paç, Hastalarýn ölmesi deðil, hayata dönmesini saðlayan tüm týbbi unsurlarla hastanemizi AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Saðlýkta dönüþümle birlikte taþýdýðýmýz sorumluluk yükü hafifledi açýklamasýnda bulundu. Geçmiþte Ankara hastanelerinde çok sayýda Çorumlu hastaya rastlandýðýný hatýrlatan Murat Yýldýrým, Çorum adeta saðlýk için Ankara ya taþýnýyordu dedi. Gelinen noktada yapýlan çalýþmalarý olumlu bulduðunu anlatan Yýldýrým, þöyle konuþtu: Türkiye de dönüþüm altýn çaðýný yaþýyor. Ülkemiz, saðlýkta cazibe merkezi haline geldi. Çorum da da mükemmel bir hastane yapýlýyor. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Bu vesile ile yükümüz hafifledi. Çünkü Türkiye nin pek çok köklü problemini çözdük. Türkiye, Recep Tayyip Erdoðan ýn Cumburhurbaþkanlýðý döneminde de çað atlayacak. Ülkemiz pek çok alanda prangalarýný kýrdý. Türkiye, 2023 vizyonuyla her alanda olduðu gibi saðlýkta da büyük bir atýlým yapacak. Allah bu alanda hizmet verenlerden razý olsun. EMEÐÝ GEÇENLERE ÞÜKRAN PLAKETÝ Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Çorum da Kardiyoloji ve KVC Merkezi kurulmasýndaki katkýlarýndan dolayý Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Paç a teþekkür plaketi verildi. Programda ayrýca tanýtýmý yapýlan bölümlerin kurulmasýna verdiði destek nedeniyle Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas a teþekkür plaketi verildi. Plaket takdimi sonrasý Kardiyoloji ve KVC Merkezi nde görev yapan saðlýk personeliyle birlikte fotoðraf çektiren Kafkas ve beraberindeki protokol mensuplarý, tebrik ve teþekkürlerini dile getirdiler. Düzenlenen program, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesindeki Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri nin gezilmesiyle sona erdi. KVC de 7 büyük merkezden biriyiz Recep Mebet miz. Türkiye nin prangalarýndan kurtulmuþ daha müreffeh bir ülke olmasý için bu süreci önemsiyoruz. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Bölü ESKÝ REKTÖRLE SADECE mü nün Türkiye nin 7 büyük merkezinden biri haline FOTOÐRAF ÇEKTÝREBÝLDÝK geldiðini açýkladý. Hitit Üniversitesi, AK Parti iktidar olduktan sonhitit Üniversitesi ra kurulan ilk üniversitelerden Çorum Eðitim ve Araþbiri olmasýnýn yaný sýra Týp Fatýrma Hastanesi nde dükültemiz de bu dönemde kuruzenlenen programda lan ilk iki fakülteden biri. Üzükonuþan Agah Kafkas, lerek ifade etmeliyim ki üni Amacýmýz milletin yüversitemiz açýsýndan 4 yýlý kayreðine dokunmaktý, bubettik. O günlerde çok koþturnu baþardýk diye düþüduk ama dönemin Rektörü yle nüyorum dedi. sadece fotoðraf çektirebildik, KVC Merkezi nin baþka hiçbir iþ yapamadýk. kurulmasý sýrasýnda Herkes aya giderken biz yaya Türkiye Yüksek Ýhtisas gittik. Eðitim ve Araþtýrma Allah a þükür þu an kayhastanesi nin birikimbettiðimiz yýllarý telafi ediyolerinden yararlandýklaruz. Üniversitemiz ne kadar rýný anlatan Kafkas, Çogeliþirse Çorum o kadar geliþerum un bu alanda Orta cek. Çünkü üniversite þehirleanadolu nun en önemli rin geliþiminde önemli bir disaðlýk merkezlerinden Rektör Alkan, Bakan Yardýmcýsý Kafkas a plaket verdi. namik güç. TOKÝ ye devredibiri haline geldiðine len Tabur un yeri, mutlaka ünidikkat çekti. versitenin olmalý ve mutlaka þehre entegre bir kültür Doðru yerde doðru insanlara ulaþamazsanýz bamerkezi haline gelmeli. þarýlý olamazsýnýz diyen Kafkas, Ýskilip teki hastane YENÝ HASTANE ÝKÝ YILA TAMAM inþaatýnda yaþanan gecikmeyi bu hususta yaþadýklarý Yeni Eðitim ve Araþtýrma Hastanemiz 3. bin yýlýn sýkýntýya baðladý. ihtiyaçlarý göz önüne alýnarak inþaa ediliyor. Güney Çorum da KVC Merkezi ni hayata geçiren ekibi Kampüsü ne yapýlacak Týp Fakültemiz de yol altýndan kutlayan Kafkas, konuþmasýný þöyle sürdürdü: hastaneye baðlanacak. Deprem izolatörü yurt dýþýndan SAÐLIKTA DÖNÜÞÜMDE LÝDERÝZ geldiði için hastane inþaatýnda biraz gecikme oldu. Ýthal edilen bu malzeme sayesinde býrakýn inþaatýn ha Bu ekibin daha da güçlenmesi konusunda destesar görmesini deprem anýnda ameliyatlar bile aksamaðe hazýrýz. Kardiyoloji konusunda Çorum dan þehir yacak inþaallah. Ýki yýla kadar da inþaa çalýþmalarýný dýþýna sevki durdurduk. Ýnanýyorum ki bu merkez satamamlamayý planlýyoruz. yesinde diðer bölge illerinden de Ankara ya sevk gitmeyecek. Birinci Basamak Saðlýk Tesisleri için yaklaþýk maliyet hesabý sürüyor. Yakýnda ihale aþamasýna geliyüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, necek, ardýndan da inþaatýna baþlanacak. Halk Saðlýðý Türkiye Cumhuriyeti nin saðlýk alanýndaki önemli bir Müdürümüz de Çorum da göreve baþladý. Artýk hiçbir markasý. Çorum KVC Merkezi ni kurarken Yüksek mazeretimiz yok. Çýtayý yükselterek hizmetlerimizi Ýhtisas ýn birimini hep yanýmýzda hissettik. sürdüreceðiz. Saðlýk altyapýsýný tamamlayacaðýz. Türkiye, Recep Tayyip Erdoðan la siyaseti temiartýk Ankara Numune Hastanesi nde yapýlan nize çekti. Saðlýkta muasýr medeniyetler seviyesine geltelikteki ameliyatlar Çorum da yapýlmaya baþladý. Bu miþsek bunun mimarý elbette Baþbakanýmýz ve seçilsüreçte emeði geçenleri kutluyorum. miþ Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan dýr. Hayata geçirdiðimiz projelerle saðlýkta dönüþümün lidodurga YA YENÝ SAÐLIK TESÝSÝ deri olduk. Atýl durumdaki Dodurga Devlet Hastanesi ni de Üçüncü bin yýlýn baþýnda büyük bir dönüþüm yalaçin deki gibi Rehabilitasyon Merkezi olarak deðerþanýyor. Türkiye, onurlu, hassasiyetli ve insaný merkelendirmeyi planlýyoruz. Yerine ise küçük bir hastane ze alan bir yürüyüþle yeni bir yola çýkýyor. Demokrave toplum saðlýðý merkezi yapmak için proje çalýþmatikleþme, ekonomik iyileþme ile hayat standartlarýný larýna baþlanacak. Yani eski hastane rehabilite ediliryükseltti. Barýþ zor bir iþ. Türkiye de 40 yýl akan kan ken hem de Dodurga ya yeni bir saðlýk tesisi kazandýdurdu. Çözüm Süreci nin kalýcý hale gelmesi dileðiracaðýz. Terbiyesizlik! Hitit Üniversitesi Çomensuplarýna ayrýldýðýný rum Eðitim ve Araþtýrma belirten muhabirimize, Hastanesi Salonu nda ger Ne yapalým yani biz de çekleþen etkinliði takip programý takip edeceðiz eden basýn mensuplarý büdiye cevap veren Topsakal, yük bir terbiyesizlikle karyakýþýksýz tutumuyla tepki þýlaþtý. topladý. Salonda kendilerine Basýn mensuplarýnýn ayrýlan bölümde yerlerini çantalarýný duvar kenarýna alan basýn çalýþanlarý, bir fýrlatan Dr. Ahmet Barýþ da süre sonra fotoðraf çekyapýlan kaba davranýþa ormek için ayaða kalktý. Bu tak oldu. sýrada basýn mensuplarýnýn Koltuk düþkünü oloturduðu koltuklara yönemayan basýn çalýþanlarý len iki kiþi gazetecilerin programý ayakta ya da sahçantalarýný toplayarak yere ne merdivenlerine oturaattý. rak takip ederken gazetecihalk Saðlýðý Müdürü lere karþý yapýlan terbiyedr. Ahmet Barýþ la birlikte sizliðe salonda bulunan dibasýn mensuplarýnýn oturðer katýlýmcýlar da þahitlik duðu koltuklara kurulan etti. Saðlýk Bakaný Danýþmaný Basýn mensuplarýna yönelik terbiyesizlik tepki topladý. Kaþýlaþtýklarý terbiyemehmet Topsakal, yapýlan sizlik karþýsýnda vakarlarýiyi niyetli uyarýlara aldýrýþ ný koruyan basýn çalýþanlarý, programý izledikten sonetmedi. ra salondan ayrýldý. Söz konusu yerin programý takip eden basýn

7 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Hastane 2016 dan önce bitecek S Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulundu. Törenden sonra hastane inþaatýný inceledi Müteahhit firma yetkilileri çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde Koroner Anjiyografi Ünitesi ile Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi nin hizmete girmesinin 2. yýlý nedeniyle düzenlenen törene katýldýktan sonra Ankara Yolu üzerinde bulunan yeni hastane inþaatýný inceledi. Müteahhit firma bilgi verdi Hastanede inþaatýn devam ettiði belirtildi. Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, bakanlýk yetkilileri ve parti yöneticilerinin de katýldýðý inceleme ziyaretinde müteahhit firma yetkililerinden bilgi alýndý. Deprem izolatörleri bekleniyor Hastanenin depreme dayanýklý yapýlacaðýný hatýrlatan Kafkas, deprem izolatörlerinin yurt dýþýndan gelmesi nedeniyle gecikme yaþandýðýný söyledi. Çorum u saðlýk merkezi yapmak istiyoruz Hastane inþaatýnýn incelenme ziyaretine Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, bakanlýk yetkilileri ve parti yöneticileri katýldý. Kafkas, Koroner Anjiyografi Ünitesi ile Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi personeline teþekkür etti. Kafkas ýn ilk ziyaret duraðý hastane yöneticiliði oldu. Türkiye nin deprem kuþaðýnda bulunduðunu, yeni hastanede muhtemel bir depremde ameliyatlarýn aksamamasý gerektiðini vurgulayan Kafkas, Yeni hastanede teknik bir arýza olmazsa en kýsa sürede inþaatý tamamlayacaðýz. Para sorunu yok. Her türlü teknik desteði saðlýyoruz. Deprem izolatörleri yurt dýþýndan geliyor. Yoðun talep olduðu için izolatörlerin üretiminde gecikme var. Aralýk ayý gibi malzemelerin akredite edilerek getirilmesi bekleniyor. Akýllý bir hastane yapýyoruz. Bir önceki seçimlerde bu iþi bitirmek istiyorduk, ama olmadý. Çorum u saðlýk merkezi yapmak istiyoruz. Yeni hastane ve Güney Kampüsü yeniden yapýlanýyor. Gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Ayrýca Saðlýk Bakanlýðý ndan gelen teknik ekip Dodurga da rehabilitasyon merkezi yatýrýmý için ön inceleme yapacak. dedi. Kafkas ýn hayali Çorumlu ile örtüþüyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulundu. HABER YORUM S aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafredilmesinin zorunluluðuna dikkat kas, Hitit Üniversitesi Eðitim ve çekti. Çorum'un Ankara giriþinde Araþtýrma Hastanesi'nde Koroner Anjiüçüncü bin yýla damgasýný vuracak bir yografi Ünitesi ile Kardiyovasküler hastane, karþýsýnda yapýlandýrýlan GüCerrahi Merkezi'nin hizmete girmesinin ney Kampüs'te saðlýkla ilgili fakülte ve 2. yýlý nedeniyle düzenlenen törende yüksek okullarýn yer alacaðýný hatýrlatçorum'u yakýndan ilgilendiren bir metý. Çorum'un saðlýkta cazibe merkezi seleye dikkat çekti. olmasý için de TOKÝ'ye verilen kýþlanýn üniversiteye devredilmesi gerektiesasýnda Kafkas'ýn bahsettiði koðini, bunun hayata geçmesi için de her nuya yabancý deðiliz. Yaklaþýk bir hafta türlü desteði vermeye hazýr olduðunu önce Askeri Kýþla'nýn TOKÝ Baþkanlýdile getirdi. ðý'nýn mülkiyetine geçen 258 dönümlük arsasýnýn Hitit Üniversitesi'ne verilmesi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafgerektiðini, Ankara Yolu'nda þehrin giriþ kas'ýn hayali, hem Hitit Üniversitesi kapýsý olan bir noktada devasa bir hastarektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn ne inþaatý ile Güney Kampüs'te üniverdaha önce gündeme getirdiði Çorum'a sitenin saðlýkla ilgili fakülte ve yüksek saðlýk üniversitesi kurulmasý yönündeokullarýnýn yer alacaðýný hatýrlatmýþtýk. Mustafa Demirer ki teklifi hem de Çorumlu'nun hayalleçorum'un bölgesinde cazibe merkezi ri ile týpatýp örtüþüyor. haline dönüþmesi için saðlýk üniversiteböylece TOKÝ'nin mülkiyetinde bulunan kýþsi oluþturulmasýnýn zorunluluðuna dikkat çektikten lanýn üniversiteye devredilmesi ile birlikte Çosonra, kýþlanýn yerinin üniversiteye devredilmesi rum'un saðlýk üniversitesine kavuþmasýnýn alt yapýiçin siyasetçilerimizin giriþimlerini beklediðimizi sý hazýrlanmýþ olacak. Hakimiyet'in manþetine taþýmýþtýk. Kafkas elini taþýn altýna koymuþ Kýþla arsasý rant aracý olmasýn Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, törende yaptýðý konuþmanýn satýr aralarýnda Çorum için geçmiþten gelen bir hayalinden bahsetti. Kýþla arsasýnýn bir rant aracý olmamasýný istedi. 258 dönümlük askeri alanýn TOKÝ'den alýnarak üniversiteye dev- Saðlýk Bakanlýðý'nýn yaný sýra siyaset ve bürokraside etkin bir konumda bulunan Kafkas'ýn mesajlarýndan anladýðým kadarýyla bu hayalin gerçekleþmesi için elini taþýn altýna koyduðu anlaþýlýyor. Sýra siyasetçilerimiz ile yerel yöneticilerimizde... Hastane deðil, otopark inþaatý Mustafa Demirer Ankara Yolu üzerinde yapýmý devam eden Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nin kapalý otoparký inþaatý yükseliyor. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulunarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldý. Müteahhit firma yetkilileri, hastane bah- çesine 600 araçlýk kapalý otopark inþaatý yapýldýðýný belirterek, hastanenin toplamda 1250 araç kapasiteli otoparka sahip olacaðýný ifade ettiler. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, sünnet olan torunlarý Ahmet Enes ile Berat Eymen Köksal ý ziyaret etti dan önce bitecek Vali Baþköy ile Bakan Yardýmcýsý Kafkas, hastalara gðeçmiþ olsun ziyaretinde bulundu Hastane inþaatýný üstlenen müteahhit firma yetkilileri ise, Saðlýk Bakanlýðý nýn yeni hastanenin 2016 yýlý sonunda tamamlanmasýný öngördüðünü, ancak hýzlý bir çalýþmayla yatýrýmý öngörülen süreden önce bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kafkas ýn mutlu günü S aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, sünnet olan torunlarý Ahmet Enes ile Berat Eymen Köksal ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde Koroner Anjiyografi Ünitesi ile Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi nin hizmete girmesinin 2. yýlý nedeniyle düzenlenen törene katýlan Kafkas, daha sonra Üroloji Servisi nde operasyonla sünnet olan torunlarý Ahmet Enes ile Berat Eymen Köksal ý ziyaret etti. Haber Merkezi

8 8 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Erdoðan sonrasý planlara sadece O itiraz etti Aþgýn, Gazeteye beyanat vermedim E nsar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Star gazetesinde yayýnlanan 'Ýdris Bal'ýn darbe hazýrlýðý deþifre oldu: Erdoðan öldürülecek' baþlýklý haberle ilgili açýklama yaptý. Aþgýn, herhangi bir gazeteye böyle bir beyanat vermediðini söyledi. Bazý devlet kurumlarýna verdiði beyanatlar olduðunu; ancak Star gazetesinin bu bilgileri nereden ve nasýl aldýðýný bilmediðini belirtti. Konuya iliþkin sorular üzerine Aþgýn ''Bu bilgileri nereden almýþ Star gazetesine sorunuz. Ben bu konuda sadece bazý devlet kurumlarýna beyanat verdim. Daha fazla da açýklama yapmak istemiyorum. Gazete o bilgileri nasýl almýþ onlara sorulmasý lazým.'' dedi. Halil Ýbrahim Aþgýn, daha fazla bilgi vermekten kaçýndý. (Cihan) ükümete karþý 17 Aralýk 2013 teki Hdarbe giriþimi öncesi Ýdris Bal ýn, 'Erdoðan sonrasý' için yaptýðý çalýþma ortaya çýkarken, sivil toplum kuruluþlarý ile yapýlan toplantýda Ýdris Bal a sadece Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ýn itiraz ettiði anlaþýldý. Star gazetesinde çýkan ve yaygýn basýna bomba gibi düþen haber þöyle: Bazý STK temsilcileriyle toplantý yapan Kütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal ýn teklifi, 4 ay sonraki darbe giriþimini anlatýr nitelikte: Uluslararasý güçler Erdoðan ý istemiyor, yýl sonuna kadar uzaklaþtýrýlacak, kendisi çekilmezse öldürülecek. Erdoðan sonrasý için hazýrlýk yapýyoruz, birlikte çalýþalým. Kol kangren olmuþ, kesilmesi lazým. Star gazetesinin iddiasýna göre; Ýdris Bal ýn, Erdoðan sonrasý için ittifak çalýþmasý yaptýðý, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ýn verdiði bilgiyle ortaya çýktý. Aþgýn, Aralýk 2013 operasyonlarýnýn ardýndan Bal ýn daveti üzerine Ankara da yaptýklarý toplantýnýn ne anlama geldiðini fark ederek, durumu Ankara Savcýlýðý na ve polise anlattý. Aþgýn, 17 Aðustos 2013 te, daha önce Çorum da görev yapmýþ bir FEM dershanesi yöneticisi aracýlýðýyla Ýdris Bal ýn kendisini Ankara ya davet ettiðini Yanýk merkezleri daha yakýn olacak aðlýk Bakanlýðý SMüsteþar Yardýmcýsý Ýrfan Þencan yaptýðý açýklamada, yanýk tedavisinin hem hekim hem de hasta için oldukça zor bir süreç gerektirdiðini belirterek, Türkiye'de yanýk merkezlerinin ihtiyaca cevap verecek ölçüde olduðunu ancak daha iyi hizmet verebilmesi ve ulaþýlabilirliðinin artýrýlmasý için çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. "Þu an için Türkiye'deki yanýk merkezi sayýsý yeterlidir" diyen Þencan, saðlýk hizmetinin yerinde bölgesel olarak sunulmasý için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Þencan, merkez sayýlarýnýn ve bulunacaklarý yerlerin planlamasý yapýlýrken, diðer ülkelerde nüfusa düþen yanýk merkezi sayýlarýna bakýldýðýný, toplumun yaþ grubu, ülkenin alt yapý özellikleri ve olasý risk faktörlerinin de göz önünde tutulduðunu bildirdi. Þencan, "Türkiye'nin ulaþým stratejisine bakýlýyor. Buna göre, karayolu ile 2 saatte ulaþýlabilecek þekilde merkezleri yerleþtirmeye çalýþtýk. Hepsini Ýstanbul, Ankara ya da baþka bir ile yýðma gibi bir durum söz konusu olamazdý. Bu kriterler dikkate alýnarak, yanýk merkezlerini Türkiye'de 29 bölgeye yaygýnlaþtýracaðýz" diye konuþtu. Merkezlerin yerlerinin belirlenirken eðitim ihtiyacýnýn da ön planda tutulduðuna iþaret eden Þencan, "Doluluk oraný olarak da genel olarak yüzde civarýndadýr. Biz ise ideal doluluk oranýný yüzde 70 olarak hesapladýk. Çünkü, doluluk oraný yüksek tutulduðunda felaket anýnda sýkýntý yaþanýr. Biz, olaðaüstü durumlarda daha rahat olunabilmesi için bu oraný yüzde 70 olarak belirledik" diye konuþtu YERINDE DENETIM YAPÝLACAK Gelecek hafta, tüm yanýk ünitelerinin yerinde denetleneceðini de belirten Þencan, yanýk halinde müdahalenin tüm hekimler tarafýndan, plastik cerrahlar ve acil hekimleri tarafýndan bilindiðini ve müdahale edilebildiðini söyledi. Þencan, sýcak su dökülmesi, ütü yanýðý gibi durumlarda tedavi için yanýk merkezi gerekmediðini vurgulayarak, "Özelleþmiþ odaklaþmýþ durumlarda, hastanýn baþka taraflarda takip edilemeyeceði riskini taþýyan hastalar için yanýk merkezlerinde tedavi þarttýr. Biz, birinci ikinci derece yanýklarý yanýk merkezine götürmeye kalksak, gerçek yanýklar için de kapasite oluþturamayýz. Yanýk merkezleri, üçüncü derece, hayati riski bulunan hastalar içindir" diye konuþtu. Bazý özel durumlar göz önünde tutularak, bir baþka yanýk merkezine karayolu mesafesi yarým saat olduðu halde yeni bir merkez daha açýldýðýný belirten Þencan, "Örneðin, Manisa'ya yanýk merkezi yaptýk. Oysa, üniversitenin ve bizim de vardý" açýklamasýnda bulundu.(aa) belirterek, baþka katýlýmcýlarýn da bulunduðu bir kahvaltýda buluþtuklarýný söyledi. Aþgýn, Bal ýn kendilerine þunlarý söylediðini anlattý: ULUSLARARASI GÜÇLER ÝSTEMÝYOR Hükümet çok iyi gitmiyor, kuruluþunda olduðu gibi AK Parti herkesi kucaklamýyor, bazý kesimleri dýþlýyor. Özellikle dýþ politikada büyük yanlýþlýklar yaptý, Suriye de yanlýþ bir politika izledi, bu yüzden binlerce insan öldü. Mýsýr da tüm dünya bir þekilde gizli veya açýktan darbeyi desteklerken Türkiye neredeyse tek baþýna Mursi den yana tavýr koydu. Bu ve benzeri politikalar neticesinde uluslararasý bir takým güçler artýk Erdoðan ile çalýþmak istemiyorlar. ERDOÐAN ÖLDÜRÜLEBÝLÝR TÜÝK in açýkladýðý verilere göre birçok gencin ölümüne yol açan uyuþturucu madde bonzainin kullaným yaþý 11 in altýna düþtü.türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar baþlýklý raporunu yayýnladý. Rapora göre, yýllarý arasýnda 48 bin 374 çocuk baðýmlýlýk yapan madde kullanýmý nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi. Çocuklarýn 32 bin 849'unun sigara, 4 bin 439'unun esrar, 213'ünün bonzai, 171'inin hap ve 118'inin de eroin kullandýðý tespit edildi. Araþtýrmada, Türkiye'de bonzai kullaným yaþýnýn 11'in altýna düþtüðü ortaya çýktý. Yaþ gruplarýna göre deðerlendirildiðinde bonzai kullanan çocuklarýn 165'inin yaþý aralýðýnda, 42'sinin yaþý aralýðýnda, 6'sýnýn yaþý ise 11'in altýnda. KALP KRÝZÝNE NEDEN OLUYOR Bonzai, içildikten sonra iki üç saat içinde etkisini gösteriyor. Nane, kekik kokusu veren madde, ilk olarak denge kaybý, konuþma ve bilinç kaybýna yol açýyor. Genç yaþta kalp krizlerini tetikleyen bonzai kullanýmý sonrasý, kalp ritmi bozukluðu, kan basýncýnýn artmasý ve böbrek yetmezliði gibi semptomlar görülüyor. Kalp atýþlarýný hýzlandýrmasý nedeniyle kullanýcýlarýna ölüm korkusu yaþatan bonzai nedeniyle, intihar vakalarý da yaþanabiliyor. Bonzai kullanýcýlarýnda aðýz kuruluðu, çok sývý Bu uluslararasý güçler Erdoðan ý görevinden mutlaka uzaklaþtýracaklar. Türkiye de çok kötü geliþmeler olacak yýlý sonuna doðru Baþbakan Erdoðan ýn görevini býrakmasý yönündeki baskýlar artacak ve Erdoðan bu baskýlara dayanamayarak kesinlikle býrakacak. Býrakmaz ise uluslararasý güçler tarafýndan öldürülebilir. "ERDOÐAN MUTLAKA GÝDECEK" Bizim gibi vatanýný, milletini, devletini ve dinini seven mütedeyyin muhafazakar insanlar bu süreçte etkin olmayacak. Ya da Erdoðan mutlaka gidecek, mütedeyyin insanlar hazýrlýk yaparak Erdoðan sonrasýnda daha etkili olacaklar. Bu nedenle Erdoðan sonrasý için bir takým hazýrlýklar yapýlmasý gerekiyor. Bu konuda bizler bir takým çalýþmalar, görüþmeler yapýyoruz. Sizlerle de bu konuda sürekli irtibatlý olalým, biz buna benzer görüþmeler yapýyoruz. Çorum a geldiðimizde bize yardýmcý olun. KOL KANGREN OLMUÞ! KESÝLMELÝ! Aþgýn, bu sözleri üzerine Ýdris Bal a, Eðer uluslararasý bir takým güçler Erdoðan ý çizdiyse, Ýslami bir cemaat olduðunu söyleyen sizlerin tam da tüketimi, aþýrý þekerli madde tüketimi, kilo kaybý, paranoya, halüsinasyon, endiþe, kaygý çok fazla görülen belirtiler arasýnda. Sonuçlarý oldukça aðýr olabilen bonzai baðýmlýlýðýn tedavi süreci de bir o kadar zorlu.(yaygýn basýn) bu yüzden Erdoðan ýn yanýnda olmanýz gerekmez mi? diye sorduðunu belirterek, aldýðý þok edici cevabý da aktardý: Çok duygusal davranýyorsun. Kol kangren olmuþ, biz bu kolu kesmek lazým diyoruz. Çünkü eðer bunu kesmezsek bütün vücut gidecek, yani ülke elden gidecek. Bugün duygusal olmanýn vakti deðildir. (Star) Ýdris Bal iddialarý yalanladý ütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal, hakkýnda bazý iddialara yer veren ga- yýrttý. Kzeteyi Bal, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda, bir gazetenin dünkü sayýsýnda yayýnlanan iddialarýn iftira olduðunu ve hakkýnda karalama kampanyasý yürütüldüðünü savundu. "Ben bu gazeteye, havuz medyasýna saygý duymuyorum" diyen Bal, gazeteyi yýrttý. Gazetenin talimatla manþet attýðýný öne süren Bal, "Bu, çöpe atýlmasý gereken hastalýklý bir zihniyettir. Ayný hatalarý defalarca yaptýk, darbe dönemlerinde de böyle olmadý mý?" dedi. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ý tanýmadýðýný ifade eden Bal, haberde iddia edildiði gibi Aþgýn'ýn bilgi vermesi üzerine Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan hakkýnda açýlan dosya bulunmadýðýný söyledi. Bal, avukatý aracýlýðýyla hukuki iþlemleri baþlattýðýný belirtti. Bal, haberde konu edilen kahvaltýyý kendisinin düzenlemediðini, Gürsel Ercan adlý arkadaþýnýn davetiyle bir araya geldiði kiþileri tanýmadýðýný ileri sürdü.(aa) Dehþete düþüren açýklama

9 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Emniyet Müdürü ne CAN teþekkürü KAZADAN SAÐ KURTULUNCA orum da emniyet kemeri kullanýmý konusunda yapýlan sý- uygulamalar hayat kurtardý. Polisten ceza yememek Çký için emniyet kemeri takan 25 yýllýk taksi þoförü geçirdiði kazadan yara almadan kurtulunca soluðu emniyet müdürünün odasýnda aldý. Çorum da taksicilik yapan 3 çocuk babasý 50 yaþýndaki Nejat Karagöz, Çevreyolu toptancýlar sitesi kavþaðýnda kaza yaptý. Karagöz ün kullandýðý otomobilin lastiðinin patlamasý sonucu 5 takla attý. Emniyet kemeri sayesinde hayatta kalan Karagöz ters dönen otomobilden burnu dahi kanamadan çýktý. SIKI DENETÝM EMNÝYET KEMERÝ TAKTIR- DI Yaþadýðý kazayý anlatan taksi þoförü Nejat Karagöz, 25 yýllýk þoförlük hayatýnda uzun yol da dahi zaman zaman emniyet kemeri taktýðýný, þehir içinde ise emniyet kemeri takmadýðýný ve kaza yapmadýðýný belirterek, Çorum a yeni Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn göreve baþladýðý 2 aylýk süre içerisinde emniyet kemeri kullanýmý konusunda sýký denetimler yapmasý nedeniyle emniyet kemeri takmaya baþladýðýný söyledi. Bu sayede geçirdiði kazadan yara almadan kurtulduðunu anlatan Karagöz, O gün kazada aracým beþ takla attý. Ters dönen otomobilden çýkarken ilk aklýma gelen emniyet müdürü oldu. Onun sayesinde hayatta kaldýðýmý düþünüyorum dedi. Taksi þoförü Nejat Karagöz kazanýn hemen ardýndan Çorum Taksici ve Þoförler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile birlikte Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret etti. Yaþadýðý kazayý anlatan Karagöz, emniyet kemeri kullanmasýna vesile olduðu için Emniyet Müdürü Tarancý ya teþekkür etti. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýklarý denetimlerde asýl amaçlarýnýn sürücülere ceza yazmak deðil, hayat kurtarmak olduðunu söyledi. Tarancý Büyüklerin trafik kurallarýna uymasý çocuklara da örnek olacaktýr dedi. Çorum Taksici ve Þoförler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli de Emniyet Müdürü Tarancý ya teþekkür etti. Çorum da emniyet kemeri kullanýmý konusunda yapýlan sýký uygulamalar hayat kurtardý. Polisten ceza yememek için emniyet kemeri takan 25 yýllýk taksi þoförü geçirdiði kazadan yara almadan kurtulunca soluðu emniyet müdürünün odasýnda aldý. Gurbetçi aile ölümden döndü Ç orum'un Osmancýk ilçesi meydana gelen trafik kazasýnda ikisi çocuk 4 kiþilik gurbetçi ailesi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Ýstanbul istikametine gitmekte olan Fatma Dere (34) yönetimindeki 1- DHW- 683 Belçika plakalý otomobil, Osmancýk sanayi kavþaðýna geldiði sýrada sanayiden Çiftlikler Mahallesi istikametine geçmeye çalýþan Mustafa Gökmen yönetimindeki 19 HD 414 plakalý traktörün römorkuna çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle traktör römorku devrilirken otomobil ise kullanýlamaz hale geldi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatma Dere ile otomobilde yolcu olarak bulunan eþi Muhammet Dere (34), çocuklarý Alihan Kenan Dere (5) ve Korhan Sam Dere (3) yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, hurdaya dönen otomobil çekici yardýmýyla kaza yerinden kaldýrýlarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Ýnce den il baþkanlarýna cevap HP Yalova CMilletvekili Muharrem Ýnce, "Benim genel baþkanlýk sevdam yok. Ben bu ülkeye baþbakan olmak istiyorum" diye konuþtu.kurultayda CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu destekleyeceklerini belirten 78 CHPÝl Baþkaný ile ilgili ise Ýnce, "Onlara kýzmýyorum" dedi. Bu mesaj CHPÇorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas için de geçerli. Çünkü Atlas da yaptýðý açýklamalarla Kýlýçdaroðlu'na destek verdiðini ilan etmiþti. CHP Grup Baþkanvekilliði görevinden istifa ederek CHP Genel unama hastalýðýnýn tedavisi sýrasýnda Bkullanýlan bazý ilaçlarýn, böbrekler üzerinde olumsuz etkileri olduðu belirtildi. Toronto Klinik Deðerlendirme Bilimleri Enstitüsü ve London Lawson Saðlýk Bilimleri Merkezi'ndeki bilim insanlarýnýn ortak çalýþmasýnýn sonuçlarý, ABD'de yayýmlanan Annals of Internal Medicine isimli bilimsel derginin son sayýsýnda yer aldý. "Atipik antipsikotik grup" ilaçlar üzerinde yapýlan çalýþma, 65 yaþ ve üstü 100 bin yetiþkin üzerinde Haziran 2003 ve Aralýk 2011 tarihleri arasýnda yürütüldü. Araþtýrmacýlardan Amit Garg, çalýþma sonucunda, bunama hastalarýnda görülen saldýrganlýk ve ajitasyon belirtilerini kontrol etmek için verilen "ketiapin" ve "risperidon" aðýrlýklý ilaçlarý ilk defa alan kiþilerde böbrek rahatsýzlýklarýnýn ikiye katlandýðýný Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýklayan CHPYalova Milletvekili Muharrem Ýnce, memleketi Yalova'da genel baþkan gibi karþýlandý. Partisinin il Baþkaný Özcan Özel, Yalova Belediye Baþkaný Vefa Salman, Ýl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile çok sayýda partili tarafýndan karþýlanan Ýnce burada bir de açýklama yaptý. "Benim genel baþkanlýk sevdam yok. Ben bu ülkeye baþbakan olmak istiyorum" diyen Ýnce, "Benim derdim makam mevki deðil. Benim derdim kurultay kazanmaktan ziyade benim derdim seçim kazanmak. Ben seçim akþamlarý CHP'lileri, bu partiye gönül verenleri aðlatmak istemiyorum. Ben arkadaþlarýma horon, halay çektirmek istiyorum. Solcularýn artýk bu ülkede yenilmesini istemiyorum. Sorum þu; seçim sonuçlarýndan memnun musunuz? Gelecek seçimden umutlu musunuz? Ben umutlu deðilim. Ben bu partiye bir umut olmak istiyorum. Benim genel baþkanlýk sevdam yok. Ben bu ülkeye baþbakan olmak istiyorum" þeklinde konuþtu. "ÝL BAÞKANLARINA KIZGIN DEÐÝLÝM" Kurultayda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu Bunama ilaçlarý böbrekleri etkiliyor saptadýklarýný söyledi. Bunama ve ruhsal sorun yaþayan hastalar için bu ilaçlarýn kullanýmýnýn son çare olarak düþünülebileceðine dikkati çeken Amit Garg, bu tür ilaçlarýn verildiði hastalarýn yakýn takibe alýnmasý gerektiði belirtti. Garg, tedavi listesinde bu ilaçlarýn yerini alacak, bu tür yan etkiler içermeyen yeni ilaçlar için araþtýrma yapýlmasýný önerdi.(aa) apýlan araþtýrma,üretilecek ilaçlar saye- menopoz ve doðurganlýk yaþýnýn Ysinde uzatýlabileceðini ve kanser riskinin azalacaðýný ortaya koydu. Son yýllarda yumurtalýk yaþlanmasýnýn mekanizmalarý ve yumurta kök hücrelerinin varlýðý ile ilgili yapýlan çalýþmalar, klasik bilgilerin aksine þu an insanlarda ve diðer memelilerde yeni yumurta üretiminin sadece doðumdan önceki dönemde olmadýðý, doðumdan sonra da devam edebileceðini ortaya koydu. Bilimsel araþtýrmalar, DNA hasar tamir enzimi olan "BRCA1" geni ile kontrol edilen DNA tamir mekanizmalarýnýn yaþla birlikte bozulduðunu gösterirken, altta yatan fizyolojik mekanizmalarýn tam olarak çözülmesi halinde, özellikle erken yaþta menopoza giren ya da erken yumurtalýk yetmezlik riski ile karþý karþýya kalan hastalar için ciddi bir tedavi seçeneðinin olabileceðini, menopoz yaþýnýn geciktirilebileceðini müjdeliyor. New York Medical College Kýsýrlýk Tedavisi ve Üreme Merkezi Baþkaný olan Prof. Dr. Kutluk Oktay, menopoz yaþýnýn geciktirilmesi üzerine çalýþmalar yaptýklarýný ve kemoterapi sonrasýnda yumurtalýklarda oluþan hasarýn "S1P" adlý molekül tarafýndan önlendiðini belirlediklerini söyledi. Çalýþmalarýn, fareler üzerinde denendiðini ifade eden Oktay, "Bunlar, çok önemli geliþmelerdir. Çalýþmalar þu an diðer memelilerde baþarýlý olsa da insanlar içinde gelecekte umut vaat etmektedir" dedi. destekleyeceklerini belirten 78 CHPÝl Baþkaný ile ilgili ise Ýnce, "Eðer bugün bu kurultay CHP'nin 950 bin üyesi ile yapýlmýþ olsaydý emin olun ki 800 bin oy almýþtým. Ama kurultay delegeleriyle de yapýlýnca sorun olmayacak. Ýl baþkanlarýnýn açýklamasýna bakmayýn. Bu siyasi partilerde normaldir. Biz de bu partinin il baþkanlýðýný yaptýk. Arkadaþlarýn bunu yapmalarý normal kýzmýyorum onlara ben. Ben il baþkanlarýna söz veriyorum. Üyelerin önüne sandýðý koyacaðým bu partide. Güveniyorsanýz kendinize çýkar gelirsiniz. Genel merkezde, genel baþkanýn, genel baþkan yardýmcýlarýnýn kapýsý önünde kimseyi bekletmeyeceðim" diye konuþtu.(ýha) Torba Kanun Eylül de yasalaþýyor ilyonlarca kiþinin beklediði Torba MKanun Tasarýsý Eylül'de yasalaþacak. AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli komuoyunda Torba Kanun Tasarýsý olarak bilinen tasarýyla ilgili takvime iþaret etti. Canikli, 28 Aðustos'tan sonra komuoyunda Torba Kanun Tasarýsý olarak bilinen tasarýyý kanunlaþtýrmak için çalýþacaklarýný bildirdi.(yaygýn basýn) Menopoz yaþý uzayacak ÖN ÇALIÞMALAR TAMAMLANDÝ Oktay, "yumurtadaki yaþlanma mekanizmasýný çözme yolunda ön çalýþmalarý tamamladýklarýný ve üretilecek ilaçlar sayesinde menopoz ve doðurganlýk yaþýnýn uzatýlabileceðini" vurguladý. Bunu önemli bir adým olarak nitelendiren Oktay, þunlarý kaydetti: "Yakýn zaman içinde yumurta yaþlanmasýnýn ana mekanizmasýný çözdük ve çalýþmamýz dünyaca ünlü Science Translational Medicine dergisinde yayýmlandý. Üç yýl içinde büyük bir adým atýlacak. Yumurta yaþlanmasýnýn ana mekanizmasýnýn, yumurtanýn DNA hasarýnýn onarma yetisinin yaþla birlikte azalmasýna baðlý olduðunu belirledik ve buna göre tedavi yöntemleri araþtýrmaya baþladýk. Yumurtalarý bozan me-

10 10 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Artan kesintilere dikkat! Enise Aðbal alýk YEDAÞ Ýl ÇKoordinatörlüðü, yarýn (22 Aðustos Cuma) Çorum merkeze baðlý bazý köylerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Yenileme çalýþmalarý nedeniyle yapýlacak kesintilerden saatleri arasýnda Deliler, Karapürçek, Köprüalan, Güzelyurt, Aksungur, Arzumpýnar, Celilkýrý, Altýnbaþ, Altýnbaþ Baðlarý, A. Saraylý, Oymaaðaç, Morsümbül, Akyazý, Seydim köyü ve baðlý Mahalleleri, Cerit, A. Cerit, Dut Çakallý, Akyazý, Erdek, Acýpýnar, Öksüzler, Büklüce mah., Bektaþoðlu, Arpalýk, Dutköy, Çaltýcak, Karakeçili, Kertme, Hacýbey ve Dereköy köyleri, Onur Tavukçuluk, Arýf Özkubat Tavuk Çiftliði, Mehmet Sayan, Cafer Tekeli, Sevil Aþýk, Kýsmet Tavukçuluk, Ýdris Daðlamaz, Hüseyin Karaca, Sadýk Özçetin, Osman Özbaydemir, Birol Alanbay, Ahmet Abukan, Mehmet Semiz, Abdullah Kazým, Satýlmýþ Sucu, Yüksel Güneþ, Hamil Topsakal, Hüseyin Deniz, Veysel Kaymak, Sýddýk Biçer, Mustafa Ýn, Mehmet Sarmaþýk, Cuma Can, Sami Balat, Muhtar Özçiftçi, Özhan Þahan, Ýhsan Aksungur, Hasan Karakurt, Yavuz Er, Mustafa Mavral Un Fabrikasý, Ýbrahim Özünel Un Deðirmeni, Selim Cerit Tavuk Çiftliði, Mutlu Tavuk Çiftliði, Þimþekler Tavuk Tarým Ýþletme, Bayraktar Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda Ýnþaat, Sercan Tavukçuluk, Fatih Tavukçuluk, Kýsmet Tavukçuluk, Salbas Tavukçuluk, Tetik Mutfak, Necmi Zihar Tavuk Çiftliði, Özücan Tarým, Sinanoðlu Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ayhan Hatal Hakký Yýldýrým tesisleri; saatleri arasýnda Deliler, Altýnbaþ, Altýnbaþ Baðlarý, Kýsmet Tavukçuluk, Yavuz Er, Sadýk Özçetin, Ýdris Daðlamaz, Birol Alanbay, Mustafa Mavral Un Fabrikasý, Ýbrahim Özünel Un Deðirmeni, Selim Cerit Tavuk Çiftliði, Mutlu Tavuk Çiftliði, Þimþekler Tavuk Tarým Ýþletme, Bayraktar Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda Ýnþaat, Sercan Tavukçuluk, Fatih Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü enerji kesintisi yapacak. Tavukçuluk, Kýsmet Tavukçuluk, Salbas Tavukçuluk, Tetik Mutfak, Necmi Zýhar Tavuk Çiftliði, Özücan Tarým, Sinanoðlu Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ayhan Hatal, Hakký Yýldýrým tesisleri etkilenecek. Öte yandan, 23 Aðustos Cuma günü saatleri arasýnda yatýrým iþleri kapsamýnda Tozluburun KÖK te yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkeze baðlý Salur, Aslanköy, Eþençay, Eskiören, Ýðdeli, Karakeçili Akdam Mahallesi, Ülkem Pýnar, Hacýahmet Deresi, Þahinkaya, Ýnalözü, Þendere, Akdam Mahallesinde, Uðurludað Merkezi ile Uðurludað Ýlçesine baðlý tüm köyler, Sungurlu ilçesine baðlý Kula Köyü, Bayat ilçesine baðlý Eskialibey Kaþören Mahallesi, Kavakkýrý köyü ve Köpükkavakkýrý köyüne, Salur Köyü Zirai Sulama Kooperatifi, Mustafa Özdemir, Abdurrahman Kavaklý, Bayram Kaya, Hüseyin Çemrek, Eyüp Yavþan, Selahattin Altunkeser, Ömer Aslan, Hüseyin Deniz, Mecit Yaþar, Halil Damar, Kemal Evci, Metin Badak, Adem Kýlcý, Arif Güney, Sazköy Ýçme Suyu, Ýnalözü Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Nuri Damar, Fatih Þahinbaþ özel tüketimli müþterilerin; saatleri arasýnda bakým onarým iþleri kapsamýnda Mecitözü ilçesindeki TR- 17 ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum- Mecitözü karayolu üzeri ve Bahçelievler Mahallesi Asfalt Altý bölgesi, Yaþar Kabakcý Süt Birliði, Recep Yetkin Mandýra, Belediye Su Arýtma Tesisi, Selçuk Aksoy, Ali Üçüncüoðlu, Yaþar Kabakcý, Karadenizbirlik tesislerine; 24 Aðustos Pazar günü saatleri arasýnda þehir þebeke yatýrým iþleri kapsamýnda ilave þebeke çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkeze baðlý Tarým Caddesi, Hýdýrlýk Caddesi bir kýsmý ve Yeni Sanayi sokaklarýn tamamýna, 26 Aðustos Salý günü saatleri arasýnda Bayat ilçesindeki KÖK lerde kesicilerin deðiþimi çalýþmalarý nedeniyle Yeni Mahallesi tamamý, Ziya Gökalp Mahallesi ve Dere Mahallesi Bir kýsmý, Kayabaþý Mahallesi tamamý ve Yatukçu mahallesinin Muharrem Uysal Caddesi tamamý, Ali Abaz, Rasim Bilgiç, Muhittin Doyran, Belediye Ýçme suyu, Köseoðlu tesislerine ve ayný gün saatleri arasýnda Tepe Bayat Mahallesi tamamý, Orhan Çakýr tesislerine programlý olarak elektrik verilemeyecek. Cep telefonlarý kromozomlarý bozuyor lektronik aletlerin yaydýðý manyetik, anne Ekarnýndaki bebeðin etrafýndaki sývýdan alýnan hücrelerdeki kromozomlarda bozulma belirlendi. Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) yapýlan araþtýrmada, Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Osman Demirhan baþkanlýðýnda, cep telefonu, kablosuz internet aðý, dizüstü ve tablet bilgisayarlardan yayýlan elektromanyetik dalgalarýn insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymak için yapýlan bilimsel çalýþma sonuçlandý. Anne karnýndaki bebeðin sývýsýndan alýnan hücre örnekleri üzerinde çalýþan uzmanlar, çalýþmada manyetik alana maruz kalan kültürlerde yeni oluþan kromozomlarda hasar tespit etti. Prof. Dr. Demirhan, manyetik alanlarýn özellikle cep telefonlarýnda daha yaygýn olduðunu, bu telefonlara insanlarýn sürekli maruz kalma olasýlýðýnýn da yüksek olduðunu belirterek, "10 yýldan fazla cep telefonu kullanmak veya manyetik alana maruz kalmak kanseri tetikliyor, arttýrýyor ve uyarýyor" ifadesini kullandý. ANNE KARNÝNDAKI BEBEÐIN ETRAFÝNDAKI SÝVÝ ÜZERINDE DENEY Ýnsanlarýn günlük yaþantýsýnýn manyetik alanlar içerisinde geçtiðine dikkati çeken Demirhan, bu alanlarýn insana etkilerini araþtýrma amaçlý yaptýklarý çalýþmanýn sonuçlandýðýný kaydetti. Çalýþmada anne karnýndaki bebeðin etrafýndaki sývýyý kullandýklarýný bildiren Demirhan, deneylerini insan üzerinde yapma olasýlýklarý olmadýðý için bebeðin etrafýndaki sývý içerisindeki hücreleri kültür ortamýna aldýklarýný, bu ortamlardaki hücreleri manyetik alana maruz tutarak deðerlendirme yaptýklarýný aktardý. Demirhan, þu bilgileri verdi: "Anne karnýndaki bebeðin etrafýndaki sývý içerisindeki hücreleri, önce normal kültür ortamýna aldýk. Daha sonra ise bu hücreleri kültür ortamýnda 900 ve bin 800 megahertzlik olmak üzere iki grupta çalýþmamýzý gerçekleþtirdik. Her gurubu da kendi içerisinde 3, 6 ve 12 saat olmak üzere 3'er gruplara ayýrdýk. Manyetik alana maruz býraktýðýmýz kültürlerin 12 gün boyunca kontrolünü yaptýk. Çalýþmamýzýn sonucunda, yeni oluþan kromozomlarda bozulmalar tespit ettik." Demirhan, kromozomlarda ortaya çýkan bozulmalarýn gen yoluyla nesilden nesile de geçebildiðine dikkati çekti. CEP TELEFONU KULLANMA TAVSIYELERI Cep telefonlarýnda ilk aramada çok yüklü manyetik alan olduðunu vurgulayan Demirhan, telefonun ilk çaldýðýnda açýlmamasý gerektiði tavsiyesinde bulundu. Cep telefonu seçerken de soðurma deðeri anlamýna gelen "sar deðerlerine" dikkat edilmesini isteyen Demirhan, þöyle devam etti: "Telefonlarýmýzý alýrken sar deðerlerine bakmamýz gerekiyor. O telefonun soðurma deðeri, yani kaynaktan veya uydudan aldýðý ya da baz istasyonundan çektiði gücün deðeridir. O güç çok önemli. Bu güce bakarak telefonlarýmýzý almamýz lazým."(aa) Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði yönetimi ikinci kez kurs açacak. Yaðlýboya resim kursu ürkiye Dil ve TEdebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, temmuz ayýnda açtýðý yaðlýboya resim kursundan sonra gelen talep üzerine Eylül ayýnda bir kurs daha açýyor. TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan yaptýðý açýklamada, TDED Çorum Þubesi'nin birçok dalda kurs açarak Çorum halkýna hizmet verdiðini, bu yaz yaðlý boya resim kurslarýnýn büyük ilgi gördüðünü dile getirdi. Resim öðretmeni Rukiye Özdemir'in öðreticiliðinde Temmuz ayýnda açýlan kursta eðitim görenlerin sergi açacaðýný ve Amasya'ya gezi düzenleneceðini ifade eden Turhan Candan, yeni dönem kurs kayýtlarýnýn baþladýðýnýn altýný çizdi. Kara kalem, yaðlý boya, suluboya, akrilik ve kolaj tekniklerinin verileceði resim kursunun Çarþamba, Perþembe, Cuma günleri öðleden sonra saatleri arasýnda olacaðýný belirten Candan, kursa katký saðlayan Rukiye Özdemir'e teþekkür etti. Candan, isteyen herkesin resim kurslarýna müracaat edebileceðinin altýný çizdi. (Haber Merkezi) Kursta Kara kalem, yaðlý boya, suluboya, akrilik ve kolaj tekniklerinin verilecek. TDED Çorum Þubesi birçok dalda kurs açarak Çorum halkýna hizmet veriyor. Resim kursu Çarþamba, Perþembe, Cuma günleri öðleden sonra düzenlenecek.

11 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Çorumlu giriþimcilerden Ukrayna ya yatýrým Ölçerler Madencilik Limited Þirketi, Ukrayna da taþ ocaðý kuruyor. Çorumlu firma, ilk yatýrýmýný Ukrayna da hayata geçiriyor. Çorum dan yola çýkan makineler, Zonguldak limanýndan gemiyle Ukrayna ya taþýnacak. Recep Mebet Ölçerler Madencilik Limited Þirketi, Doðu Avrupa ülkesi Ukrayna da taþ ocaðý kuruyor. Çorumlu giriþimcilerin öncülüðünde Ukrayna da kurulan Taþ Kýrma ve Eleme Tesisi nde kullanýlacak makineler, 5 týrdan oluþan nakliye filosuyla dün dualarla yola çýktý. UKRAYNA YA 2,5 MÝLYON DOLARLIK YATIRIM Mustafa-Cihat Ölçer kardeþler ile Resul Doðanalp ve Rus iþadamý Alexander Vasileviç ortaklýðýnda kurulan firma, ilk yatýrýmýný Ukrayna da hayata geçiriyor. Yatýrým hakkýnda bilgi veren hemþehrimiz Ukrayna da kurulan tesiste kullanýlacak makineler 5 týrdan oluþan nakliye filosuyla dualar eþliðinde yola çýktý. Mustafa Ölçer, 2.5 milyon dolara mâl olacak tesiste yýlda 500 bin ton granit iþleneceðini açýkladý. Ukrayna nýn baþkenti Kiev de kurulacak tesisle Rusya ya da açýlmayý planladýklarýný anlatan Ölçer, Çorumlu bir giriþimci olarak yurt dýþýnda ülkemizi ve memleketimizi temsil edecek olmanýn gurur ve mutluluðunu yaþýyorum. Yatýrým projemizin hayata geçmesinde emeði geçen herkese þükranlarýmýzý sunuyorum. dedi. EKMEÐÝMÝZÝ TAÞTAN ÇIKARIYORUZ Tesisin Eylül ayý ortasýnda üretime baþlamasýný hedeflediklerini belirten Resul Doðanalp ise Çorum dan yola çýkan makinelerin karayoluyla Zonguldak limanýna ulacaðýný, buradan da gemiyle Ukrayna nýn Odessa limanýna taþýnacaðýný açýkladý. Ekmeðimizi taþtan çýkarýyoruz diyerek taþ ocaðý yatýrýmýnýn kendileri açýsýndan taþýdýðý öneme iþaret eden Doðanalp, üretecekleri malzemeleri Rusya pazarýna da arz etmeyi amaçladýklarýný söyledi. Ýþleyecekleri taþ malzemenin yol ve demiryolu altyapýlarýnda kullanýlacaðý bilgisini veren Doðanalp, Türk giriþimciliðini yurt dýþýnda baþarý ile temsil etmeyi hedefliyoruz diye konuþtu. 2.5 milyon dolara mâl olacak tesiste yýlda 500 bin ton granit iþlenecek. TEÞEKKÜR Ukrayna da gerçekleþtirdiðimiz yatýrým konusunda desteklerini esirgemeyen ve kýymetli fikirleriyle bize yol gösteren Bilal Muhterem babam Ölçer e, Gazi Amcam Ölçer e, Cihat Ölçer Kardeþim Mustafa Kelsaka ve arkadaþlarým Hakan ile Gözübüyük e sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. ÖLÇERLER MADENCÝLÝK LTD. ÞTÝ. Mustafa Ölçer

12 12 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS nsanoðlu hayatýn akýþýnda bazen öyle Ýgarip kiþi ve hadiselerle karþýlaþýyor ki, kim akýllý kim deli pek ayýrtedemiyor. Hani, bir Akýl Hastanesi önünden geçmekte Mustafa ÖZÇATALBAÞ olan sözde akýllýnýn biri, parmaklýklar gerisindeki deliye gýrgýrýna sormuþ: - Heeeey hemþerim siz içerde kaç kiþisiniz? Çatýk kaþlarla gelip geçenleri dikizlemekte olan hasta sýrýtarak: - Ýçeride biz yirmi koðuþta yirmiþerden dört yüz kiþiyiz de, asýl siz dýþarýda kaç kiþisiniz! Diye cevap vermiþ. Haydaaaa! kendini akýllý zannedene al sana deliden akýllý cevabý. Sahi þöyle ciddi ciddi ve de samimi olarak hiç düþündünüz mü, siz içeridekilerden mi dýþardakilerden misiniz? Þu an çoðunuzun elini tahtaya vurarak yamacýnýza tükürdüðünüzü görür gibiyim. - Aklým baþýmda benim evvelallah.. - Hadi oradan! Elinde belgen mi var? Senin kendini öyle tanýmlaman yeter mi? Asýl çevrendekiler teyit edecek senin ne menem þey olduðunu. Dost akraba komþular akýllý diyecek ki kýymet-i harbiyesi olsun söylediðinin. Bunun en açýk en örneði musalla taþlarýnda verilir bilirsiniz! Hani cenaze namazý ardýndan imam efendi sorar; -Hey cemaat þu musalla taþýnda ahret yolculuðuna çýkmakta olan ademi saðlýðýnda nasýl bilirdi- niz? Kalabalýktan biri: - Caným doðruluðu dürüstlüðü, yani imaný ibadetine þehadet eder haklarýnýzý helal eder misiniz? Oradakilerin tümü düþünmeden hep bir aðýzdan o otomatik cevabý 'iyi biliriz'i tam yapýþtýracakken imam sözlerini keser: - Yani kardeþlerim laf olsuna cevap vermeyin düþünerek bilerek konuþun lütfen. Namaz sýrasýndakilerin çoðu susar. Deli mi ne!? Veysel Uysal hotmail.com Nefis ve Merhaleleri enlik, büyüklük, nefret, kötüye temayül vb Banlamlarýna gelen nefis, Kur'an-ý Kerim'de þeytandan sonra insanýn en büyük düþmaný olarak takdim edilir. Allah'tan bir parça olan ruh iyiliklerin ve güzelliklerin temsilcisi, nefis ve þeytan ise kötülük ve günahlarýn teþvikçisi ve temsilcileridirler. Kur'an-ý Kerim'e baktýðýmýz zaman, Yüce Rabbimizin insan nefsini üç sýnýfta deðerlendirdiðini görürüz. 1. Kötülük yapmaya teþvik eden nefsi emmaredir. Yusuf (a.s) ýn dilinden nefsin haram ve kötülükleri iþlemeyi, heva ve hevesi doðrultusunda ilahi emirlere muhalefet etmeyi arzuladýðýný ve sahibini buna yöneltmeye zorladýðýný bildirir. "Nefsimi temize çýkarmýyorum çünkü nefis aþýrý þekilde kötülüðü emreder. Rabbim acýyýp korumuþ baþka." (Yusuf sur. 53) "Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü? Sen (Resulüm) ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onlarýn çoðunun gerçekten söz dinleyeceðini yahut düþünebileceðini mi sanýyorsun?" (Furkan 43-44) "Allah'tan bir yol gösterici olmadan, heveslerine uyanlardan daha sapýk kim vardýr." (Kasas 50) En büyük cihadýn nefisle yapýlan mücadele olduðunu bildiren peygamberimiz "Ümmetim için üç þeyin iþlenmesinden korkuyorum: âlimin hatasý, zalimin hükmü, uyulan, tabi olunan heva ve hevesler." Buyurmuþtur. Abdulkadir Geylani ise "Nefsiyle dost olan hakka ulaþamaz." Der. Ýnsan nefsi dünya ve dünyadakilere olan aþýrý sevgi ve muhabbetinden kurtularak ilahi âleme yöneldiði zaman nefsi emmareden kurtulabilir. Taberi tefsirinde "Sahibine kötülüðü emreden nefis, insanlarýn tamamýna ait olan nefistir." Kötülüðü arzulama insan nefsinin tabiatýnda vardýr. Ýlahi vahye yönelerek rahmetin gölgesine sýðýnanlar, helal dairesi dýþýndaki nefsin arzuladýðý þeyleri iþlemekten kaçýnýrlar. Ýlahi emirleri rehber edinerek,allahýn iradesine teslim olanlara nefsin yaptýrým gücü azalýr. Ýnsanlar bir iyilik veya ihtiyaç sahibine bir yardým yapmak istedikleri zaman, nefsi ona sen kendi iþine bak, el âlemi düþünmek sana mý düþtü? Veya herkes gözünün önüne baksýn, Allah versin diye fýsýldar. Ruh ise eðer o güzelliði yaparsan Rabbinin rýzasýný kazanýrsýn diye ilhamda bulunur. Herhangi bir iyiliði yaptýðýmýz zamanda nefis tekrar devreye girerek o iyiliði boþa vermek için iyi ki o yardýmý yaptýn, bu kimse senin sayende sýkýntýsýný giderdi. Kendinle ne kadar övünsen azdýr. Ruh tekrar devreye girerek, aklý, gücü, kuvveti ve mülkü verenin Allah olduðunu ve bu hayrý kendisine iþletmeyi nasip ettiði için yüce Rabbine þükret der. Ýnsan nefsine tavýr koyarak tevazu ile bunu gerçekleþtirebilirse, Rabbinin rýzasýný kazanmýþ, nefsini de kontrol altýna almýþ olur. 2. ise kötülüklerden dolayý piþmanlýk duyarak kendisini kýnayan nefsi levvamedir. "Kendini kýnayan (piþmanlýk duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz)." (Kýyame 2) Peygamberimiz "Hiçbir nefis yoktur ki kýyamet günü kendisini kýnamasýn" (Ruhul meani 136) Ýlk müfessirlerden Mücahit "Nefsi levvame muttaki insanlarýn nefsidir. Bu kimseler. Ýyilik yapma fýrsatýný kaçýrdýklarý zaman üzülürler." Derken, Hasan el Basri de ürk Eczacýlarý Birliði (TEB) maddi deðeri yüksek kanser ilaçlarýnýn umut tacirleri- sahte "facebook" hesabý açarak satýldýðý belirlendi. Tnin Türk Eczacýlarý Birliði (TEB) Baþkaný Erdoðan Çolak, her ilacýn mutlaka hekim tarafýndan verildiðinde kullanýlmasý ve eczaneden temin edilmesi gerektiðini belirterek, yanlýþ ya da uygun olmayan dozda kullanýlan ilaçlarýn ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabileceðini söyledi. Sahte ilaçla mücadele ile ilgili olarak hem TEB'in hem de Saðlýk Bakanlýðýnýn çok ciddi çalýþmalar yaptýðýný ifade eden Çolak, vatandaþlarýn da bu konuda duyarlý olmasý gerektiðine dikkati çekti. Çolak, özellikle internet üzerinden yapýlan ilaç satýþlarýnýn sakýncalarýna yönelik sýk sýk uyarýlarda bulunduklarýný anýmsatarak, "Sosyal medya üzerinden kanser ilacý satmaya çalýþan umut tacirleri olduðunun tespit edilmesiyle birlikte yeniden harekete geçtik ve gerekli cezai iþlemin yapýlabilmesi adýna Türkiye Ýlaç ve TIbbi Cihaz Kurumuna durumu bildirdik" dedi. Bu satýþlarýn özellikle "facebook" üzerinden yapýldýðýnýn altýný çizen Çolak, þunlarý kaydetti: "Kendilerini eczacý gibi tanýtýp hesap açan ve çeþitli nedenlerle piyasada bulunamayan pahalý ilaçlarýn özellikle de kanser ilaçlarýnýn, bu hesaplar aracýlýðýyla satýldýðýný saptadýk. Nerede üretildiði ve kimler tarafýndan satýldýðý bilinmeyen bu ilaçlarýn, içerisinde ne bulunduðu da ne yazýk ki belli deðil. Kendini çaresiz hisseden ve tedavisini aksatmamak için çare arayan hastalar, kendilerinin ve yakýnlarýnýn saðlýklarýný daha da tehlikeye attýklarýnýn farkýnda bile deðiller. Basit bir aðrý kesicinin dahi tavsiye üzerine kullanýlmamasý gerektiði konusunda çaba sarf ederken, eczane dýþýndaki herhangi bir yerden ilaç almanýn yaratacaðý ölümcül sonuçlarý söylemeye bile neredeyse gerek yok. Çünkü ilaç hassas ve uzmanlýk gerektiren bir konudur ve ayný zamanda bir zehirdir." Çolak, bu konuda gerekli þikayetlerin yetkili makamlara yapýldýðýný vurgulayarak, "Saðlýk Bakanlýðý nezdinde de gerekli hukuki süreçlerin baþlatýlacaðýndan þüphemiz Ýmam sýradan deðil ferasetlidir. Bakar ki cemaat bocalýyor. - 'Size yardýmcý olayým ey cemaat, yani bu mevta Yaradana inanýr mýydý, inanmýþsa farzlarý yerine getirir miydi? Ýnsanlarý sever, acýsýný, derdini, gerekince Allah'ýn kendisine emanet ettiði varlýðý borç olarak da olsa paylaþýr mýydý? Komþu akraba ziyareti yapar mýydý? Alçak gönüllü müydü yoksa her þeyi ben bilirim der havalanýr mýydý? Küslük, kin tutar mýydý? Bilesiniz ki bu sorulara evet dedirmeyen bir mevtaya laf olsuna 'iyi bilirdik' demeniz bir iþe yaramaz, riyadýr.' Musalla taþýndaki cenazenin yakýnlarý terslenip homurdanmaya baþlar; - Hoca hoca bu ne biçim namaz kýldýrmak, helallik almaktýr? Bir diðeri; - Dünya hocasý mý kabirde sual melaikesi misin be adam! Haddini bil. - Kýzmayýn kardeþlerim ben de görevimi bihakkýn yapmam lazým. Yoksa çakma imamlýktan ben de yanarým... - Eeeee? - Eesi. Ýçimizde akýllý olan yüzde bilmem kaçmýþ, yani çok az? Çoðu ruh alimi ve feylezofun da kanaatý aþaðý yukarý böyle. Âlemde çok az akýllý var maalesef. Yaradan da kitabýnda aklý hep öne alýp onu tavsiye eder ya. Aklýný kullansa akýllý olsa kiþi, kendine çevresine zarar verir mi hiç. Sigara içki içip kendini mahveder mi? En ufak meseleden küplere binip kýrar küser bencil duygularla hiç incitir mi? Hele de ömre renk ilham katan sevgisiz aþksýz yaþar mý? Sevgi, korumak paylaþmaktýr, sevgi sevdiklerinin menfaatini kendininkinin önüne koymaktýr. SEVGÝ AK- LI EN ÝYÝ KULLANMAK, Allah'a en fazla yaklaþmaktýr. Hadi gel de akýllý olma. Ol olabiliyorsan tabii. Dellenmek kolay Akýldan hastalara deðildir elbet sözümüz, kendini peþin peþin akýllý zannedip aklýný kullanmayan akl-ý evvellere, kendimize.. VAHYÝN IÞIÐINDA "Gerçek mümin sürekli olarak kendi nefsini kýnar(eleþtirir)." Der. Nefsin ve þeytanýn kontrol altýna aldýðý kimseler ise sürekli kendilerini beðenir, devamlý övünür ve asla kendi nefsini eleþtirmez. Baþarýlarý kendinden bilirken, musibetleri kadere mâl eder. Allah'ýn iradesine teslim olmadýkça nefsin ve þeytanýn þer ve vesveselerinden kurtulmak asla mümkün olmaz. Nefsinin esiri olan insanlar ne kendini hesaba çeker ne de yaptýklarýndan dolayý piþmanlýk duyar.dünyanýn birçok ülkesindeki mazlumlara zulmeden zalimlere bakýn kendilerini haklý çýkarabilmek için kýrk türlü yalan yanlýþ savunma mekanizmalarý geliþtiriyorlar. Bu tür insanlar yaþadýklarý gibi inandýklarý içinde nefislerinin her isteðini yerine getirmeye çalýþýrlar.olaylara dar bir çerçevede,kendi pencerelerinden baktýklarý içinde, kul hakkýna girip,günah iþlediklerinin de farkýnda bile olmazlar. 3. ise nefsi mutmainnedir ki, hiçbir þüphe, tereddüt olmaksýzýn bütün kalbiyle ilahi mesajý iyi okuyup, Allah ve resulünün iradesine tam teslim olanlarýn nefsidir. Bütün benliði ile hakka teslim olan, kötülüklerden sýyrýlarak manevi olgunluða eriþen, her hal, hareket, iþ ve davranýþlarýnda Allah'ýn rýzasýný gözeten nefistir ki bu tür kimselerin her iþi ibadet sayýlýr. Kur'an da, nefsiyle problemini halleden müminler "Ey huzura eren nefis, sen Rabbinden o da senden razý olarak Rabbine dön. Ýyi kullarýmýn arasýna katýl ve cennetime gir." (Fecr 27-30) Ýlahi hitabýna muhatap olurlar. Ýman, kalbe akýl kapýsýndan girerek merkezine yerleþir. Bazý kimseler Þeytaniyet ve nefsaniyetten açýlan kapýlara, yönelerek gönlünü günahlarla kirleterek kendilerine zarar verirler. "Muhakkak nefsini (ruhunu) kötülüklerden temizleyen kurtuluþa erdi. Onu kötülüklerle örtüp kirleten de zarar ve ziyana uðradý." (Þems 9-10) Nefis; iman, ibadet ve salih amellerle kötülük ve günahlardan koruna bilirse kâmil insan olunabilir. Radiye makamýna ise,þüpheli þeylerden kaçýnarak, ihlâsla, muhabbetle, huþu ile yapýlan amellerle ulaþýla bilir. Bu makama ulaþan kimseler cennette Rabbimizin "Cennetime gir" ilahi emrine muhatap olduklarý gibi dünyada baþýna gelen musibetler karþýsýnda da Rablerine sýðýnýr ve bir imtihan olarak addederler. Sýkýntýlý zamanlarýnda bile edep dairesinde sorumluluklarýný yerine getirmeye devam ederek, emri bil maðruf ve nehyi anilmünkerde(iyiligi emredip,kötülükten sakýndýrma-hakký teblið de)bulunmaya devam ederler. Zalimlere boyun eðmez, Allah için onlarý sevmez ve devamlý hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer alýrlar. Zalimlerin zulmünden de Allah'a sýðýnýrlar. Akýllý insan nefsine hâkim olarak yanlýþ yollara sapmayan, ölümünden sonrasýný düþünerek ona göre hayatýna yön veren kimsedir. Aciz insan ise nefsine uyarak heva ve heveslerinin peþinden koþan, haktan habersiz, gaflet içerisinde ömrünü tüketen kimsedir. Peygamberimizin deyimi ile Rabbimiz ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, ansýzýn bastýran aza- Umut tacirleri kanser hastalarýný dolandýrýyor yoktur" diye konuþtu. BULUNAMAYAN ILAÇLAR, TEB ARACÝLÝÐÝYLA TEMIN EDILI- YOR Türkiye'de bir biçimde üretilmeyen ya da bulunamayan ilaçlarýn, TEB ve Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðiyle temin edildiðini belirten Çolak, baþvuru yapan hastalara söz konusu ilaçlarýn yurt dýþýndan tedarik edilerek teslim edildiðini söyledi. Çolak, "Bu süreç içerisinde halkýmýz paniðe kapýlmadan ve Birliðimizle iletiþimi kesmeyerek ilacýný beklemelidir. Eczane dýþýndan ya da Birliðimiz dýþýndan temin edilen ilaçlarýn sahte, bozuk, miadý geçmiþ ya da etkinliði bulunmayan ilaçlar olma riski çok yüksektir" uyarýsýnda bulundu. "FACEBOOK" ÜZERINDEN SATÝÞ YAPAN BAZÝ HESAPLAR TEB'den alýnan bilgiye göre, sahte kimlikler kullanýlarak alýnan hesaplardan bazýlarý þöyle: "Ilaç Alým Spotçu", "Kanser Ilac Alým", "Kanser Ilac Alým-Satým Ameto", "Kanser Ilaçlarý Alýnýr", "Kanser Ilaclarý Satýn Alýnýr".(AA) Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önemsenmeyen zaman israfý ç þey geri gelmez. Bunlar 'Söylenen söz, atý- ok, geçen zamandýr'. Zaman çok kýymetli- Ülan dir. Ama maalesef ekseri çoðunluðumuz bunun kadri kýymetini pek bilmeyiz veya en verimli zamanlarýmýzý, boþu boþuna harcarýz da haberimiz bile olmaz. Bazýlarýmýz zamaný geçiremeyip onu öldürmek için çalýþýrken, bazýlarýmýza da zaman yetmez. Planlanan programlarýn, etkinliklerin tam vaktinde baþlamayýp ta gecikmeli baþlayanlarýna öðrencilik yýllarýndan beri kýzarým. Hele birde tam baþlayacak derken ses sisteminde, bilgisayarda aksamalar olmasýna veya belirlenen saatten sonra, üçlü priz, ara kablo vb. aranmasýna tabiri caizse fýttýrýrým. Bu nedenle olsa gerek; beni tanýyanlar bilir, bana baðlý olarak planlanan programlara öðrenci, öðretmen, idareci de olsa önce gelene nezaketsizlik yapmýþ olmamak adýna en az beþ on dakika önceden orada hazýr bulunmaya çalýþýrým. Geçmiþ yýllarda tüm ilçelerde, okul idarecilerine seminer verirken hep erken gittim ve çoðunlukla ben katýlýmcýlarý bekledim. En son Sungurlu ilçemiz kalmýþtý. Nasýl olsa bu katýlýmcýlarda geç gelir diye ona da ben gecikmeli katýldým. Birde ne göreyim ilçe milli eðitim þube müdürümüz ve tüm katýlýmcýlar on dakika önce salonu doldurmuþ ve programýn baþlamasýný bekliyorlar. Tabi böyle bir durumda bana düþen baþka yerde geciken programlarý bahane etmeden samimi bir özür dilemek. Bende onu yaptým. Kendi kendime ''bir yerde görülen aksaklýk her tarafta geçerli olmuyormuþ '' diye kýzdým. Birçok kitabý bulunan, kitaplarýnda genelde Avrupa'dan örnekler veren ünlü bir yazar konferans vermek üzere yýllar önce Osmancýða gelmiþ ve salon tamamen dolmuþtu. Yazar kürsüye çýkýp konuþmaya baþladý. Bu arada kamera çekimi için yan tarafta bir görevli hazýrlýk yapýyordu. Program öncesi salona uðramamýþ olacak ki, bu hazýrlýk fiþiydi, ara kablosuydu derken bir türlü bitmedi ve yarým saati buldu. Bu durum hem konuþmacýnýn hem de dinleyicilerin dikkatini daðýtýyordu. Yazar dayanamadý ve sonunda bakýn arkadaþlar; ''Ben Türkiye dýþýnda da konferanslara katýlýyorum. Arkadaþýmýz yarým saattir kamerasýný ayarlayamadý. Hâlbuki çekim yapýlacaksa, görevli arkadaþýmýz konuþmacý kürsüye çýkmadan hazýrlýklarýný bitirmiþ olmalýydý. Avrupa ile aramýzdaki en basit fark bu iþte '' demiþti. Gazetede, dergide, kitapta Japonlarla ilgili ne görsem, mutlaka okumaya çalýþýr ve ayný zamanda ilgimi çeken hususlarý unutmayayým diye ajandama hemen not alýrým. Ýþte bunlardan bir tanesini sizlerle paylaþmak istiyorum. Japonya'dan bir mühendis bir vesile ile Çomar barajýnýn bulunduðu yere gelir. Öðle saatlerine doðru yanýndaki Türk arkadaþýna yemek kaçta diye sorar. Arkadaþý saat 12.30' da der. Japon mühendis o halde þehre ne kadar zamanda gideriz der. Arkadaþý 5-10 dakika da diye cevap verir. Japon mühendis: '' Olmaz en fazla bir dakika verebilirim. Çünkü beþ ile on dakika arasýnda yüzde yüz fark var!'' der. Bize göre beþ on dakika hatta yarým saate kadar normal sayýlýr itiraz dahi etmeyiz. Bazen bir araca binmeden þoföre 'ne zaman hareket edeceksiniz?' diye, bazen de bir öðrenci veya vatandaþ olarak iþimizi sýkýntýmýzý hastalýðýmýzý arz etmek için kapýsýnda beklediðimiz yetkilinin dýþarý çýktýðýný görünce 'ne zaman geri geleceksiniz?' sorusunu yöneltir ve cevap olarak 'hemen' kelimesini alýrýz. Sonra bir bakarýz ki hemenler dakikalar sürüverir. O zaman sorarýz kendimize hemen acaba kaç dakika eder? Bazen konferans, sosyal etkinlik, veli toplantýsý veya düðün, sünnet için davetiye gelir. Eðer siz bu konularda hassas birisi iseniz en az beþ dakika önce gider yerinize oturursunuz. Saða sola bakarsýnýz salonun büyük çoðunluðu boþ veya katýlmasý beklenenler henüz iþtirak etmemiþtir. Veya ekseri çoðunluðumuz nasýl olsa salonun dolmasý beklenir ve program on on beþ dakika sonra baþlar düþüncesiyle gecikmeli iþtirak eder. Bu arada program sorumlularý baþlatsa salonda beklenen kalabalýk yok konu bölünecek baþlatmazsa davetiyede belirtilen saate göre gelenlere nezaketsizlik olacak velhasýl iki arada bir derede kalýr. Veya çoðunlukla hepimizin muzdarip olduðu bir hususta evinize usta gelecek, servis gelecek yarýn sabah diye anlaþýr programýnýzý ona göre ayarlarsýnýz ama pencerede bekler durursunuz. Bazen birkaç defa telefon etmek zorunda kalýrsýnýz. Olmadý kýzýp yaptýrmaktan vaz geçersiniz. Hz Peygamber Efendimiz ''Söz vermek borçlanmaktýr'' diyor. Bu uyarýnýn üzerine söz verip te yerine getiremediðimiz þeyler için isterseniz kendimizi birazcýk hesaba çekelim. Netice olarak dünden ders alýp yarýný iyi planlamak ve mevcut zamanýmýzý en verimli þekilde ve israf etmeden kullanmak adýna bu çerçevede þöyle bir kamuoyu oluþmasýnýn zamaný geldi de geçiyor diye düþünüyorum. Konferans, sosyal etkinlik, açýlýþ, gezi, veli toplantýsý, düðün vb. faaliyetler olduðunda katýlýmcý az veya çok olsun mutlaka belirtilen saatte baþlamalý. Eðer bende o programa katýlacaksam nasýl olsa baþkalarý da geç gelir veya gecikmeli baþlar fikrinden uzaklaþýp vaktinde orada hazýr bulunmalýyým. Ýnanýyorum ki, insanlar bunu kýsa sürede benimseyecek, katýlacaðý programlara vaktinde iþtirak etmek için titizlik gösterecektir. Ýnanmazsanýz bir deneyin. Gezi programý düzenliyorsunuz katýlýmcýlara duyurduðunuz saatte hiç beklemeden aracý hareket ettirin. Geç kalan bir iki kiþi katýlamasýn. Bu da çevrede duyulsun. Bir baþka programda tüm katýlýmcýlar vaktinden önce orada bulunur. Kimse kimseyi beklemek durumunda kalmaz. (Dünden sabah kahvaltýsýna sözleþtiðimiz misafirlerimiz saat: itibariyle hala gelmedi. Keþke öðle yemeðine sözleþseydik.) Sevdiðim söz: ''Büyük iþleri baþarmak, küçük iþleri ciddiye almakla baþlar!'' (yazarý öneri- eleþtiri için: )

13 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:25 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:8 Aðustos 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Hadîs-i þerîf ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ MÝMARSÝNAN MAH. 5.CAD.NO:1/D ( CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI) ODABAÞ Pratik bilgiler Satýn aldýðýnýz kahveyi taze saklamak istiyorsanýz cam kavanoza boþaltýp içine iki adet kesme seker atýn. Aðzýný sýkýca kapatýn. Kahvenin taze kaldýðýný göreceksiniz. BUHARA EVLER MAH.DR.SADIK AHMET CAD. NO:66/ VEFAT EDENLER 1-Gökgözler köyünden gelme, Mustafa ÖZ- TÜRK"ün oðlu, Erkan ve Evrim ÖZTÜRK"ün babalarý, Mehmet, Memiþ ve Melek"in kardeþi, Mýstýk ÖZTÜRK. 2-Tatar köyünden gelme, Münüp KOLDAÞ"ýn eþi, Çorum yumurta çalýþaný Mustafa KOLDAÞ, Serdar KOLDAÞ ve Defterdarlýk personeli Seldane ÖKMEN"in anneleri, Mali müþavir Ýbrahim ÖK- MEN"in kayýnvalidesi, Nejla ÖKMEN. 3-Ulukavak mahallesi eþrafýndan, Muradiye ve Murat"ýn babalarý, yörük Mustafa ÇOKSOY. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Melikþah a sunulan bir siyaset kitabý Siyasetname den seçmeler 3 -Vezir ve Mutemed Adamlarýn Ahvaliadiþah, vezir ve itimat ettiði adamlarýnýn dev- iþlerini usulünce idare edip etmediklerini Plet gizlice daima sormalýdýr. Çünkü padiþahýn ve memleketin iyiliði veya karýþýklýða düþmesi onlara (vezir ve diðer üst yöneticilere) baðlýdýr. Vezir iyi ve parlak olduðu zaman memleket mamur olur. Ordu ve halk memnun ve rahat olurlar. Padiþahýn gönlü ferah olur. Vezir kötü olunca, memlekette karýþýklýklar doðar ki, onun telafisi güç olur, padiþahýn daima zihni karýþýr, üzülür ve mustarip olur. Hikâye: Þöyle söylerler; Melik Behram Gur un, Rast u Ruþen (Doðru ve Aydýn) adýný verdikleri bir veziri vardý. Behram Gur, bütün memleketini onun eline býrakmýþtý. Vezirine çok itimat ediyordu. Hakkýnda yapýlan hiçbir þikâyete kulak vermiyordu. Kendisini av ve eðlenceye vermiþti. Vezir, melikin kendisine olan itimadýný kötüye kullanýyor ve bu tutumunu ondan gizli tutmayý baþarýyordu. Vezirin korkusundan hiçbir kimse veziri melik Behram Gur a þikayet edemiyordu. Vezir, iþi o kadar azgýnlýða götürdü ki, baský ve zulümle halký soyuyor ve periþan ediyordu. Öyle bir zaman geldi ki, komþu ülkenin meliki Behram Gur un ülkesine tehdidini artýrdý ve savaþ hazýrlýklarýný tamamladý. Bu durumu haber alan Behram, tedbir almak için önce devletin hazinesi ne haldedir. Askerin ihtiyaçlarý tam mýdýr, halk ne haldedir, öðrenmek istedi. Hazineyi teftiþ ettiðinde gördü ki, hazine boþalmýþ, askerin ihtiyaçlarý hiç görülmemiþ, halk ise çok fakir bir hale düþmüþ Þehirde tüccar ve zengin bildiði insanlarý aradý, arattý bulamadý, bulduramadý. Þehri terk etmiþ olduklarýný öðrendi. Caný sýkýlan Behram, sakin bir þekilde düþünmek için atýna binip kýrlara çýktý. Kýrda bir çadýr gördü ve o çadýra doðru atýný sürdü. Çadýra yaklaþýnca çadýrýn ilerisinde bir koyun sürüsü olduðunu ve çadýrýn bir diðer yanýnda da asýlmýþ bir köpek gördü. Çadýrdan çýkan çobana selam verdi. Çoban atýn baþýný tuttu. Atýndan inen melik, neden bu köpeði astýðýný sordu. Çoban, köpeðin önceleri çok maharetli bir köpek olduðunu, kendisi þehre indiðinde sürüyü otlaða götürüp geri getirdiðini, sürüye sahip ve muhafýz olduðunu ancak son zamanda karþý tepeden gelen bir diþi kurtla arkadaþlýk kurduðunu ve diþi kurdu görünce gidip onunla seviþtiðini ve sonra bir tarafa gidip uyuduðunu, kurdun da sürüden bir koyunu yakalayýp yediðini kendisinin bu hali görünceye kadar sürünün yarýsýný kaybettiðini anlattý. Arkasýndan zekat toplayýcýlar gelmiþler ve çobana geçen seneki koyun sayýsýna uygun sürü göstermediðini söyleyerek geri kalan koyunlarýna el koyup bunlarý kendi hesaplarýna gütmesi için býraktýklarýný ve sürünün artýk sahibi deðil orum da yaþa- bir bayan Çyan esnaf olarak, yeni yapýlan ve methedilen Ulucami Bayan abdesthanesini ilk kez gettim. Çok özenilerek güzel yapýldýðýný milyarlar harcandýðýný duymuþtum. Ýlgililere bu yapýlanlar için teþekkür ederiz. Ancak gittiðimde gördüm ki abdesthanenin içerisinde dört tuvaletin üçünün ýþýðý yanmýyor, lavobalarýn önleri su içinde, yapan usta tuvaletlere su eðimini öyle düzensiz vermiþ ki, içerilerin sularý hep ayak altlarýna lavabo önlerine geliyor, su basmýþ gibi. Ayrýca abdest alma yerinde dört çeþme var, Ulucami abdesthanesi hayâl kýrýklýðýna uðrattý çobaný olduðunu anlattý. Köpeðin bu ihanetini görünce cezasýnýn böyle olmasý gerektiðine karar vererek yakalayýp astýðýný söyledi. Melik düþündü ki, Raiyyetim (halkým) sürüdür. Vezirler de bizim emin adamlarýmýz. Onlarý koruyacak, yedirecek eksiklerini yetirecek. Memleketin ve halkýn ahvali bozulmuþtur. Her kimden sorsam bana doðruyu söyleyemiyor. Vezir Rast u Ruþen in durumunu araþtýrmak lazýmdýr. Cezaevlerinde olan insanlarýn listelerini istedi. Listeleri inceledi. Her birinde vezirin bir kötülüðünü, yolsuzluðunu gördü. Vezirin insanlara iyi davranmadýðýný yolsuzluk ve adaletsizlik içinde hareket ettiðine þüphesi kalmadý. Melik Behram, emir verdi ki, vezir gelsin. Vezir geldiðinde yine bir emir verdi. Elini ayaðýný baðlayýn. Vezirin eli ayaðý baðlandý. Dellal çýkartýp Melik in veziri Rast u Ruþen i azlettiðini ve elini ayaðýný baðlattýðýný her kim ki, vezirden þikâyetçidir, gelsin, melike anlatsýn, hakký olanýn hakký iade edilecektir, diye baðýrttýrdý. Akýn akýn gelen halkýn her biri, vezir Rast u Ruþen in kendisine ne kötülük ettiðini Melik Behram a anlattýlar. Vezirin mallarýna, hazinesine el konuldu, sarayý yerle bir edildi. Vezirin mallarý hak ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Vezirin evinden çýkan bir mektup bütün suçlarýndan daha aðýr görüldü. Zira, Melik Behram ýn ülkesine tehdit oluþturan ülkenin melikine yazýlmýþ bir mektuptu bu. Vezir, þöyle yazmýþtý: Daha ne bekliyorsunuz. Meydan boþtur, hasým ise gafildir. Adam gaflet uykusundan uyanmadan ve iþler berbat olmadan mümkün olduðu kadar çabuk hareket et. Melik bütün üst düzey yöneticileri bir araya topladý. Vezirin ve yandaþlarýnýn neler yaptýklarýný anlattý. Rast u Ruþen i divan önünde astýrdý. Halka dellallar, Rast u Ruþen in idam sebebini þöyle duyurdular: Bu, hizmetinde bulunduðu hükümdarýna ve kendi padiþahýna hýyanet eden ve onun muhalifleri ile ittifak eyleyen, Allah ýn kullarýna zulmeden, Allah a ve efendisine karþý cürette bulunan kimsenin cezasýdýr Vezirle birlik olanlarýn da iþlerine son verdiler. Ýþleri düzenleyip devleti güçlendirdiler. Bunlarý haber alan düþman, Melik Behram üzerine gelmekten vazgeçti. * Þimdi Ýskender in Dârâ yý yenmesinin sebebi þu idi. Dârâ nýn veziri gizlice Ýskender ile bir oldu. Emirin gafleti ve vezirin ihaneti padiþahlýðýülkeyi- alýp götürdü. Padiþah her zaman memurlarýn ahvalinden gafil olmamalýdýr. (Sürecek) Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü l- Mülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen. Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý.!000 temel eser dizisi sadece iki aský takýlmýþ ki biz bayanlarýn çanta ve pardesü asma ihtiyacýmýz fazladýr. Tuvalet kaðýtlarý asma aparatlarýnýn boþ olduðunu söylememe bile gerek yok. Velhasýl yüz yýllýk binalarýn eser olma özelliðini kavrayamamýþ olmamýza, ne kadar düzensiz ve özensiz iþler yapýldýðýna çok ama çok üzüldüm. Kamuoyuna, yetkililere duyurma amacýyla size ulaþtýrmak istedim. Teþekkür ve saygýlarýmla, Sema S. ÞAHÝN Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Ýslam dünyasý... aber dinlerken ve seyrederken insanýn hýç- aðlayasý Hkýrarak geliyor.. Yaþlý, çoluk-çocuk, masum, ihtiyar ve siviller Ýþte Ýslam Dünyasý Ýnsanýn duygularýnýn ve hislerinin kaybolmasý en dehþetli tehlikedir "Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn" anlayýþý her þeyin tükendiðini gösteririr. Ýnsanýn bu hallere ancak kalbinde buðz etmesi ise en düþüþ seviyesini gösterir. Bu hallerden en fazla elem duyan Bediüzzamandý "Ben kendi elemlerime tahammül ettim ama Alem-i Ýslam a indirilen darbelerin en önce kalbime indirildiðini hissediyorum" Ýþte feryat budur Bu gün topraklarý kan gölüne dönen Þam dabediüzzamanýn verdiði hutbeyi dinleyen yüz alim ve on bin cemaate verdiði hutbe de söylenen þeyler kendi Dünyalarýn da hayat bulsa idi bu haller baþlarýna gelmezdi.. "Sual:Her þeyden evvel bize lazým olan nedir? Cevap: Doðruluk. Sual: Daha? Cevap: Yalan söylememek. Sual: Sonra? Cevap: Sýdk, sadakat, ihlas, sebat, tesanüt." Ve 35 yaþlarýndaki verdiði o meþhur ve kýyamete kadar geçerliliðini devam ettirecek olan hutbe ana umdelerdir.. 1- "Ye sin ümitsizliðin içimizde hayat bulup dirilmesi, 2- Sýdkýn hayati içmaiye-i siyasiye de ölmesi, 3- Adavete muhabbet(kin ve düþmanlýðý sevmek) 4- Ehli imaný birbirine baðlayan nurani rabýtalarý bilmemek, 5- Çeþit çeþit sari hastalýklar gibi intiþar eden istibat, 6- Menfaati þahsiyesine himmeti hasretmek." (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Mücadelemiz zaferle sonuçlandý ürkiye Diyanet Vakfý T(TDV), yurt genelinde yükseköðrenim öðrenci yurdu açma çalýþmalarýna hýz verdi. Vakýf, 12 olan öðrenci yurdu sayýsýný 3 sene içinde 20'ye yükseltmeyi hedefliyor. Planlamalar arasýnda tüm illerde yükseköðrenim öðrencileri için yurt açýlmasý da yer alýyor. HER ÝLDE YURT PROJESÝ TDV Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin, yaptýðý açýklamada, yurt genelindeki üniversite öðrencisi sayýsýnýn 5 milyon 439 bine ulaþtýðýný belirtti. Üniversiteye kayýt olan her öðrencinin öncelikli gündeminin konaklama sorununu çözmek olduðuna dikkati çeken Bilgin, "TDV olarak öðrencilerin barýnma ihtiyacýnýn giderilmesi için her ilde öðrenci yurdu açma çalýþmalarýna hýz verdik" dedi. Vakfa ait 12 yükseköðrenim öðrenci yurdunun 10 ilde hizmet verdiðini ifade eden Bilgin, þunlarý söyledi: 3 YILDA 20 ÝLDE DAHA YURT "Geçen yýl yurtlarda, 6'sý kýz, 3'ü de erkek olmak üzere 9 yurtta bin 900 öðrenci kapasitemiz vardý. Bu yýl Ýstanbul 29 Mayýs Üniversitesinin Ümraniye'de bin 640 yatak kapasiteli yurdumuzla Muðla ve Ankara'daki kýz yurtlarýmýz da hizmete girecek. Þu an yurtlarýmýzýn toplam kapasitesi 4 bin 878'e ulaþtý. Vakýf olarak, yükseköðrenim gençliðine huzur içinde kalabilecekleri yer temin etmeyi amaçlýyoruz. Yurtlarýmýz, sunduðu hizmet ve saðladýðý güven ortamý sebebiyle öðrencilerin ilgi odaðý Enise Aðbal alk Eðitim Merkezlerini iþlevsiz kýlan ge- bütün hukuki sonuçlarýyla etkisiz Hnelgeyi kýlmaya yönelik olarak sürdürdükleri hukuk mücadelesinde MEB in havlu attýðýný söyleyen Eðitim-Ýþ Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Yoksul öðrenciler için verdiðimiz hukuk mücadelesi kesin hukuk zaferimizle tamamlandý. dedi. Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu nun uyuþmazlýðý esas yönünden Eðitim-Ýþ lehine kesinleþtirerek son noktayý koyduðunu belirten Yaþar, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Milli Eðitim Bakanlýðý, tarih ve 7306 sayýlý genelge ile on binlerce yoksul aile çocuðunun yararlandýðý, "seviye belirleme sýnavlarýna hazýrlýk", "örgün eðitime destek", "Türkçe", "Matematik" gibi yetiþtirme kurslarýnýn kapatýlmasý; ÖSS, kolejlere hazýrlýk, yatýlýlýk ve bursluluk sýnavlarýna hazýr- Ýlhan Yaþar lýk vb. gibi hazýrlýk kurslarýnýn ise özel eðitim kurumlarýnýn (özel dershanelerin) olmadýðý yerlerde nüfus yoðunluðu büyük olan yerleþim birimlerinde en fazla iki, diðer il, ilçe ve beldelerde ise bir kurs olacak þekilde sýnýrlandýrýlmasý uygulamasýný hayata geçirmiþti. Genelge öncesinde yoksul öðrencilerimiz, özel dershane ücretlerinin yaklaþýk % 10'u karþýlýðýnda -bazen de hiçbir ücret ödemeksizin- Halk Eðitim Merkezi kurslarýndan yararlanabilmekteydi. Bu sayede eðitimde fýrsat eþitsizliðinin yarattýðý olumsuzluk bir ölçüde yoksul öðrenci lehine dengelenmeye çalýþýlýyordu. Bu sistemde, kurs merkezinin personel dahil tüm giderleri ise kurs gelirlerinden karþýlandýðý için uygulamanýn kamuya hemen hiç maliyeti de yoktu. Sendikamýzýn hukuki giriþimi ile Danýþtay 8. önce düzenlemenin yürütmesini durdurmuþ devamýnda ise iptal ederek süreci kesintiye uðratmýþtý. Haksýz ve hukuk dýþý giriþimini ýsrarla yaþama geçirmek isteyen Bakanlýk, Danýþtay kararýnýn kaldýrýlmasý için konuyu Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu gündemine taþýmýþtý. Dosyayý görüþen Kurul üyesi 17 yüksek yargýç oy birliði ile verdikleri kararda Eðitim Ýþ'in hukuki giriþiminin haklýlýðýný tescil etmiþlerdir. Verilen karar ile birlikte esas açýsýndan hukuki süreç kapanmýþ Bakanlýk havlu atmýþtýr. Kendi çocuklarýna ülke dýþýnda eðitim olanaðý sunup yoksul halk çocuklarýna Halk Eðitim Merkezlerini çok gören anlayýþ yargý eliyle hak ettiði tokadý yemiþtir. Kararýn, iktidara geldikleri günden itibaren eðitimi özelleþtirme peþinde koþan yoksul istismarcýsý siyasi iktidara ders olmasýný umut ediyoruz. Dava, düne kadar kamu gücünü sonuna kadar kullanmak suretiyle özel dershaneleri ve diðer özel eðitim kurumlarýný destekleyen AKP'nin düþünsel kodlarýný deþifre etmesi açýsýndan önemli bir davadýr. AKP'nin "ruh paraleli" olan tarikat, ambargo altýnda bulunan Ýran'a ait milyarlarca euro deðerindeki altýný menfaat karþýlýðý nakite çeviren AKP'nin kulaðýný, ABD talimatýyla çekmiþtir. Yemek borusuna basýlmak suretiyle sert bir balans ayarýna maruz kalan AKP vizyonu ise yolsuzluðunun deþifre olmasýnýn yarattýðý panikle "ruh paralelini" gizli örgüt ilan ederek, sözde dershane düþmaný kesilmiþtir. Açýklamamýza konu dava AKP iktidarýnýn sahte yüzünü gün ýþýðýna çýkarmaktadýr. Eðitim-Ýþ mücadelesinin özü, Anadolu topraklarý üzerine kara bulut gibi çökerek aydýnlanma ýþýðýný karartmaya çalýþan emek düþmaný gerici anlayýþý etkisiz kýlma hedefi üzerine kuruludur. Emek düþmaný karanlýk yok olmadýðý sürece emek ve aydýnlanma mücadelemiz soluksuz devam edecek. Toplu taþýma zayýflatýyor lman Der Spiegel Adergisinin bir haberine göre, London School of Hygiene and Tropical Medicine'den Ellen Flint'in 7 bin 500 Ýngiliz üzerinde yaptýðý araþtýrmada ilginç sonuçlar ortaya çýktý. AZ HAREKET EDILIYOR Evinden çýkýp arabasýna binerek iþ yerinin önüne kadar gidip park edenlerin çok az hareket ettiklerine dikkat çekilen araþtýrmada, toplu taþýma araçlarýna duraklara gidip binmek, duraklardan iþ yerine yürümek gibi eylemlerin çok hareket edilmesini saðladýðý belirtildi. HAREKETSIZLI Evinden çýkýp arabasýna binerek iþ yerinin önüne kadar gidip park edenlerin çok az hareket ettiklerine dikkat çekildi. K ÖLDÜRÜYOR Alman Federal Ýstatistik 'nin yaptýðý araþtýrmaya göre, Almanya'da 2012 yýlýnda çalýþanlarýn yüzde 14'ü toplu taþýma araçlarýný kullanýrken, yüzde 66'sý kendi aracýyla ve sadece yüzde18'i bisikletle veya yaya olarak iþe gidiyor. Uzmanlar, kendi aracý yerine toplu taþýma araçlarýný kullanmanýn, fazla kilolarla mücadelede etkili bir yöntem olduðuna dikkati çekiyor. Ayrýca, þeker hastalýðý, kolesterol ve yüksek tansiyon gibi rahatsýzlýklarda toplu taþýma araçlarýyla iþe gitmek olumlu etkiler gösteriyor. TDV her ilde yurt yapacak haline geldi. Önümüzdeki 3 yýl içerisinde 20 ilimizde yurtlarýmýzýn kurdelesini kesmek istiyoruz. Sonrasýnda da tüm illerimizde TDV yurtlarýný öðrencilerimizin hizmetine açmayý hedefliyoruz." Yurtlarda öðrencilere aile ortamý sunulduðunu belirten Bilgin, onlarýn ders çalýþmalarýný engelleyecek hiçbir olumsuzluðun bulunmadýðýný da söyledi. Vakýf olarak en son Muðla'ya kýz öðrenci ORTALAMA 3 KILO DAHA ZAYÝF Ýþ yerlerine kendi araçlarý yerine toplu taþýma araçlarýyla giden erkekler, araçlarýyla gidenlere göre ortalama 3, kadýnlar ise 2,5 kilogram daha zayýf. Erken ölüm nedenlerinden biri de hareketsizlik Harvard Üniversitesi uzmanlarýnýn 2012 yýlýnda yaptýrdýklarý araþtýrmaya göre, dünyada her yýl 5 milyon insan fazla hareketsizlik yüzünden yaþamýný yitiriyor. Erken ölümlerde görülen nedenler sýralamasýnda hareketsizlik 4. sýrayý alýyor.(yaygýn basýn) yurdu kampüsü açtýklarýný dile getiren Bilgin, kampüste fitness salonunundan, kuaföre kadar birçok hizmetin sunulduðunu da kaydetti. Öte yandan vakfýn öðrenci yurtlarý için ön kayýtlar, m adresinden baþladý.(aa) Gençleþmenin formülü kanda olabilir BD'li araþtýrmacýlar, yaþlanmanýn bazý Aetkileri ile savaþmanýn hatta bu etkileri geri döndürmenin yolunu þimdilik fareler üzerinde de olsa, bulmuþ olabileceklerini açýkladý. Son yapýlan bir araþtýrmaya göre, genç farelerden alýnýp, yaþlý olanlara nakledilen kanýn yaþlý farelerin beyin gücünü artýrdýðý tespit edildi. Bilim insanlarý þimdi de deneyleri insanlar üzerinde yapmak istiyor. Umutlarý bunamaya çare bulmak. Nature Medicine'de yayýnlanan araþtýrmaya göre, 3 aylýk farelerden alýnan kanýn sývý kýsmý, yani plazmasý 18 aylýk farelere nakledildi. Daha sonra bu fareler hafýza testinde kan nakli yapýlmayan farelere göre daha iyi sonuçlar elde ettiler. Stanford Üniversitesi Týp Fakültesi'nden Dr. Tony Wyss-Coray, "Genç farelerden alýnan kanýn içinde bulunan faktörler, yaþlý farelerin beynini yeniden þarj edip daha genç bir farenin beyni gibi çalýþmasýný saðlayabiliyor" diyor. Wyss-Coray, "Þu anda yoðun bir þekilde bu faktörlerin neler olabileceði ve tam olarak hangi dokulardan üretildikleri üzerinde çalýþýyoruz" diyor. Wyss-Coray'ýn söylediðine göre insanlarda durumun ayný olup olmadýðý bilinmiyor ancak klinik bir deney planlanmýþ durumda. Birleþik Krallýk Alzheimer Araþtýrma kurumu uygulamanýn farelerde öðrenme ve hafýzaya iliþkin belirli taraflarý yenilediðini ancak bunun insanlar üzerinde fayda saðlayýp saðlamayacaðýnýn belirsiz olduðunu söylüyor. Ýnsanlara faydasý belirsizkurumun yöneticisi Dr. Eric Karran, "Bu araþtýrma çok ilginç olmakla birlikte, Alzheimer hastalýðýnda görülen ve yaþlanmanýn kaçýnýlmaz sonucu olan biliþsel zararý incelemiyor" diyor. Bu arada baþka araþtýrmalar genç bireylere ait kanýn yaþlýlara saðlayacaðý faydalar konusunda baþka sonuçlar elde etmiþ durumda. En azýndan farelerde durum bu. Harvard'daki bir araþtýrma ekibine göre, kalp kasý üzerinde yaþlanma karþýtý bir etki oluþturmuþ olan genç farelerin kanýnda bulunan bir madde, beyin hücrelerini de yeniliyor. Science dergisinde yayýnlanan araþtýrmaya göre, yaþlý farelerde beyin hücrelerinin büyümesini teþvik eden madde farelerin koku duygusunu da keskinleþtiriyor. Ayný zamanda bu madde yaþlý farelerin kas gücünü de artýrýyor.(bbc Türkçe) Çorum Eczacý Odasý Yönetimi, Ýl Defterdarý Ali Sormaz a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Eczacý Odasý ndan hayýrlý olsun ziyareti Enise Aðbal orum Eczacý Odasý Yönetimi, ÇÝl Defterdarý Ali Sormaz a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Eczacý Odasý Yönetim Kurulu üyelerinin katýldýðý ziyarette Sormaz a yeni görevinde baþarý dilendi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade eden Defterdar Sormaz da teþekkür ederek, Çorum da görev yapmaktan mutluluk duyduðunu belirtti. Törende, hemþehrimiz iþ adamý Murat Koçak ta yerini aldý. Koçak törene katýldý Enise Aðbal nlü iþadamý Yýlmaz Ulusoy a Ü Ýtalya Yýldýz Niþaný ve Diplomasý verildi. Ulusoy, niþan ve diplomasýný Ýtalya Ýstanbul Baþkonsolosu Gianluca Alberini nin elinden aldý. Geçtiðimiz Salý günü Ýstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenen törene Sefer Ulusoy, siyasiler, bakanlar, milletvekilleri, belediye baþkanlarý, ulusal ve yerel basýndan gazetecilerin yaný sýra sanat ve iþ dünyasýndan önemli isimler katýldý. Törende, hemþehrimiz iþ adamý Murat Koçak ta yerini aldý.

15 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Üniversiteli öðrencilere ücretsiz barýnma imkâný G ençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünce (KYK), 2002'den bu yana dezavantajlý grupta bulunan 159 binin üzerinde öðrenciye ücretsiz barýnma imkaný saðladýðý bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde 300 bine yakýn öðrenciye 5 yýldýzlý otel konforunda verdiði hizmetlerin yanýnda 'dezavantajlý' olarak bili- Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Ömer KÖMÜRCÜ Ýmam Hatip Ortaokulu yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a)adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a)niteliði, türü ve miktarý b)yapýlacaðý yer c)ýþe baþlama tarihi Gençlik ve Spor Bakanlýðý ücretsiz barýnma fýrsatý sunuyor. OKUL ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ : 1-adet 16 derslikli imam hatip ortaokulu ve çevre tanzimi yapýmý iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Çorum Merkez : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (ÜÇYÜZ ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN BIII GRUB ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYAMÝMARLIK 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 350 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : l Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 842) nen ve 'öncelikli öðrenciler' olarak isimlendirilen grupta yer alan gençlere de yardým ediliyor. 2002'den bu yana þehit ve gazi çocuklarý ile maddi durumu kötü olan toplam 42 binin üzerinde öðrenciye destek verildi. Þehit ve gazi çocuðu, yetiþtirme yurdu öðrencileri ile maddi zaruret içerisindeki öðrencilere KYK'nýn verdiði burs, konaklama ve benzer imkanlar, gençlerin eðitim hayatlarýna daha iyi hazýrlanmalarýný saðlýyor. 42 BÝN ÖÐRENCÝ- YE BURS ÝMKÂNI Bakanlýk verilerine göre, yýllarý arasýnda verilen burs ve kredi miktarlarýnda yüzde 567 oranýnda bir artýþ göze çarptý. Ayný yýllar arasýnda KYK'nýn öncelikli öðrencilere verdiði toplam burs miktarý 326 milyon 108 bin TL olurken, 42 bin 217 öðrenci bu ödemelerden faydalandý. KYK'nýn 'öncelikli öðrencileri', konaklama konusunda da devletin tam desteðini görüyor. Bu kapsamda bin 628 þehit çocuðu, 14 bin 184 gazi çocuðu, 5 bin 835 yetiþtirme yurdu öðrencisi, 54 bin 56 Türkiye burslusunun yaný sýra maddi zaruret içerisinde olan 83 bin 805 öðrenci de ücretsiz barýnma hakkýndan faydalanýyor. Ayrýca, 2002 yýlýndan bugüne kadar toplam 159 bin 508 öðrenci ücretsiz barýnma hakkýndan yararlandý. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. Bazý besinler cilde iyi gelirken bazýlarý cilt saðlýðýný olumsuz etkiliyor. Süt sivilcelere iyi geliyor besinler cilde iyi gelirken Bbazýlarý cilt saðlýðýný olumsuz etkiliyor yýllarýndan beri süt tüketiminin cilt saðlýðýna etkileri ile ilgili araþtýrmalar yapýldýðýný belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, çalýþmalarýn çoðundan sütün akne tedavisinde olumlu etki yaptýðýna dair sonuçlar alýndýðýný söyledi yýlýnda yapýlan bir çalýþmada ise süt tüketimi ile akne tedavisi arasýnda herhangi bir iliþki bulunamadýðýný belirten Tutar, 'Fakat daha sonra yapýlan birçok çalýþma; yaðsýz süt tüketiminin akne tedavisinde yoðurda göre daha iyi sonuçlar verdiðini gösterdi. Bireylerin bu konuda dermatologlarý ile konuþarak hareket etmeleri en doðru seçim olacaktýr' dedi. Cilt saðlýðýnda beslenmenin rolüne deðinen Tutar, bazý ara öðün atýþtýrmalarýnýn cilde zarar verebildiðini belirterek þunlarý söyledi: 'Özellikle yüksek glisemik indeksli besinler bunlarýn baþýnda gelir. Kuru üzüm, bal, simit, makarna gibi besinler insülin düzeyinde dengesizlikler meydana getirdiði için deride inflamasyonlara neden olabilir. Bu besinlerden vazgeçilmesi hem cilt saðlýðý hem de kilo kontrolü açýsýndan önemlidir. Buna alternatif olarak yapýlacak en güzel þey; yüksek glisemik indeksli besinleri, YARIÞMA ÞARTLARI: yoðurt veya süt ile birlikte tüketmektir. YÜKSEK ISIDA PÝÞÝRMEKTEN KAÇININ Yüksek ýsýda piþirilen etlerde yað ve protein arasýnda bir kimyasal reaksiyon oluþur. Özellikle ileri yaþlarda bu besinleri tüketmek, vücuttaki oksidatif stres ve inflamasyon artýrýr. Bu durum; cildin daha mat görünmesine ve kýrýþýklýklarýn artmasýna neden olur. Ayný zamanda kardiyovasküler rahatsýzlýklarýn artmasýna da yol açabilir. Bu bileþikler; patates cipsi, kýzarmýþ tavuk gibi yüksek sýcaklýkta piþirilmiþ besinlerde de bulunur. Piþirme yöntemi olarak ýzgara tercih edilmelidir.' CÝPS VE KRAKER YERÝNE FINDIK VE BADEM Cips, kraker ve patlamýþ mýsýr gibi besinlerin, içerdikleri yüksek orandaki sodyumdan dolayý vücudun su tutmasýna yol açtýðýný vurgulayan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, 'Vücudunuz genel olarak su tutma eðiliminde ise gözaltlarýnda þiþmeye, ayný zamanda deride kýzarýklýklara sebep olabilir. Bu tarz besinlere en güzel alternatif ise kavrulmamýþ, tuzsuz fýndýk veya bademdir' dedi. (Haber Merkezi) KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

16 16 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Öðretmenlere özel yetenek eðitimi illi Eðitim MBakanlýðý (MEB), özel yetenekli öðrencilerin okullarda farklýlaþtýrýlmýþ eðitim almalarý ve uygun merkezlere yönlendirilmeleri için okul öncesi ve sýnýf öðretmenleriyle eðitim fakültelerinin son sýnýflarýnda öðrenim gören öðretmen adaylarýna eðitim vermeye baþladý. Bakanlýk, yetenekli bireylerin erken yaþta fark edilmeleri ve ihtiyaç duyduklarý eðitime ulaþmalarý amacýyla mayýs ayýnýn sonuna kadar 21 ilde 10 bin öðretmene eðitim vermiþ olacak. Özel yetenek kavramý içerisinde, genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, liderlik, yaratýcýlýk, görsel ve iþitsel sanatlar ve psikomotor gibi yetenekler yer alýyor. MEB tarafýndan özel yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarýný, yeteneklerini, yaratýcýlýklarýný geliþtirmelerine yönelik fýrsatlarý arttýrmak, ülkeye ve dünyaya yararlý birer vatandaþ olmalarýný saðlamak için yýllarýný kapsayan Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planý hazýrlandý. Program, 15 Ocak 2013 tarihinde toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na (BTYK) sunularak uygulamaya kondu. Bakanlýk, temel eðitim ve ortaöðretim Öðretmen adaylarýna eðitim verilmeye baþlandý. kurumlarýnda görev yapan sýnýf ve branþ öðretmenlerinin ve eðitim fakültelerinin son sýnýflarýnda öðrenim gören öðretmen adaylarýnýn, özel yetenekli bireyler ve eðitimleri konusunda farkýndalýk kazanmalarýný saðlamak için eðitim programý hazýrladý. Bu kapsamda yetenekli bireylerin en erken yaþta fark edilmeleri ve bu bireylerin ihtiyaç duyduklarý eðitime ulaþmalarý hedefleniyor. 7 bölgede harekete geçildi Bakanlýk, bu strateji planý çerçevesinde Adana, Afyonkarahisar, Burdur, Bursa, Denizli, Eskiþehir, Gaziantep, Kýrþehir, Malatya, Manisa, Mersin, Muþ, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Van ve Zonguldak illerini kapsayan toplam 21 ilde öðretmen eðitimleri için hazýrlýklarýný tamamladý. Bu kapsamda eðitim programlarýnýn ilki 7 Nisan 2014 tarihinde Zonguldak'ta yapýldý. Þanlýurfa, Mersin ve Muþ olmak üzere 3 farklý ilde daha eðitimler tamamlandý. Bakanlýk, mayýs sonu itibariyle 21 farklý ilde planladýðý eðitimlerde, "Çocuk ve Yetenek" temasýný öðretmenlere aktarmayý hedefliyor. Böylece, özel yetenekli öðrencilerin Türkiye için birer katma deðer haline gelmeleri amaçlanýyor. Öðretmenlere yönelik seminerlerde öðretmenin özel yetenekli bir öðrenciyle karþýlaþtýðýnda yapacaklarý anlatýlýyor. Eðitimlerde, özel yetenekli öðrencilerin rehberlik ve araþtýrma merkezleriyle bilim sanat merkezlerine nasýl yönlendirilecekleri, sýnýf içinde bu öðrencilere yönelik farklýlaþtýrýlmýþ eðitimin nasýl verilebileceði aktarýlýyor.(aa) orum'un Ýskilip ilçesinde obeziteye dikkat çek- için "Saðlýk için hareket et" yürüyüþü dü- Çmek zenlendi. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 2014 yýlýnýn "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" ilan edilmesi nedeniyle Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi ile Ýskilip Belediyesince düzenlenen "Saðlýk için hareket et" yürüyüþüne, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Toplum Saðlýðý Merkezi Doktoru Güleser Cür, Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Ýl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Belediye önünden baþlayan yürüyüþ, Þeyhyavsi Camisi önünde sona erdi. BD'de Louisiana State Üniversitesi'ndeki araþtýr- uykusuzluk için bir çözüm buldu ve bu Amacýlar çözümü Amerikan Beslenme Derneði'nin yýllýk toplantýsýnda sundu. Özellikle de yaþlý nüfusun yüzde 34'ünü etkileyen uykusuzluðun saðlýðý etkileyebileceði üzerinde duruldu. Uykusuzluðun kronik aðrý, yüksek tansiyon, Ýskilip te "Saðlýk için hareket et" yürüyüþü düzenlendi. Ýskilip te Saðlýk için hareket et yürüyüþü Belediye Baþkaný Recep Çatma, burada yaptýðý konuþmada, yürüyüþe katýlanlara teþekkür ederek, "Bu yürüyüþ saðlýklý ve hareketli yaþama teþvik etmek, obeziteye karþý dikkat çekmek amacýyla gerçekleþtirildi. Zayýflamak için diyet yapmak ve aç kalmak çözüm deðildir. Saðlýklý yaþam ve obeziteye karþý sizleri hareket etmeye ve yürümek için zaman ayýrmaya davet ediyorum" diye konuþtu. Toplum Saðlýðý Merkezi Doktoru Güleser Cür de saðlýklý yaþam için hareket etmenin ve yürümenin önemine dikkati çekerek, saðlýklý bir yaþam için herkesi yürüyüþ yapmaya davet etti. Yürüyüþ sonunda katýlýmcýlara su ve erik ikram edildi.(aa) Uykusuzluða viþne suyu tip 2 diyabete neden olduðu da ifade edildi. Araþtýrma ekibinden Frank Greenway, "Uyku haplarý gençler için çözüm olabilir ama yaþlýlar için bu çok büyük bir problem. Biz iki hafta boyunca 68 yaþ ortalamasýndaki yedi yetiþkine günde iki kez viþne suyu içirdik. Ve onlarýn viþne suyu içtiklerinde uykularýnýn 90 dakika fazla olduðunu gördük" dedi.(yaygýn basýn) KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Huzur Camii Yaz Kur an Kursu öðrencileri öðrenirken eðlendi Huzur Camii Yaz Kur an Kursu öðrencileri, Kur an okumayý öðrenirken çeþitli etkinlikler de gerçekleþtirdi. 22 AÐUSTOS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerlerinde bulunan hurda polietilen ve hurda polipropilen çuvallarýnýn satýþý iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili Ýskilip ilçesi Çukurköy köyünde bulunan 5 adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn muhtelif yer ve deðerlerde satýþý iþi. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra 34 DU 0591 plakalý 2013 model Renault marka Fluence tipli siyah renkli aracýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 4 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TH 148 plakalý, 2008 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: Enise Aðbal uzur Camii Yaz HKur an Kursu öðrencileri, Kur an okumayý öðrenirken çeþitli etkinlikler de gerçekleþtirdi. Öðrenciler, Camii Ýmamý Bayram Demirtaþ ve kurs öðreticileri rehberliðinde Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi ve Müze ziyareti yaptý, cami bahçesinde düzenlenen piknikle de keyifli bir mola vermiþ oldu. NFK ya ziyaret Ýlk olarak Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi ni ziyaret eden Öðrenciler hem öðrendi hem de sosyal aktivite yaptý. öðrenciler, merkez yetkililerinden etkinlikler hakkýnda bilgi aldýlar. sonra çeþitli hediyeler verdi. Öðrencilere ziyarette eþlik eden Huzur Camii yetkilileri, gençler için farkýndalýk oluþturacak alanlar hazýrlayan Çorum Belediyesi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi yetkililerine teþekkür ederken, merkez yetkilileri kendilerini ziyaret eden öðrencileri hediyelerle sevindirdiler. Öðrenciler, Camii Ýmamý Bayram Demirtaþ ve kurs öðreticileri rehberliðinde gezi yaptý. Hem gezdiler hem öðrenciler Çorum Müzesi ni ziyaret eden öðrenciler, Müze yetkililerinin anlattýklarýný dikkatle dinlediler. Müzeyi ilgiyle gezen öðrenciler, þehrin zengin tarihini de tanýma fýrsatý buldular. Cami bahçesinde piknik keyfi Huzur Camii Yaz Kur'an Kursu Ýmamý Bayram Demirtaþ ve kurs öðreticileri öðrencilerle camii bahçesinde piknik yaptý. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi ve Müze ziyaret edildi. Çeþitli ikramlarýn yapýldýðý piknikte bir konuþma yapan Demirtaþ, Kur'an kurslarýna alýþmasý ðerlerine sahip çýkacak çalýþan kurs hocalarýna da ve kurslara devamlýlýk nesiller olarak yetiþtirmek teþekkür eden Demirtaþ, Amacýmýz öðrencilerin saðlamalarý. Çocuklarýmýzýn tatilde olduklarýnýn bi- Öðrencilerle arkadaþ emanet eden velilere ve istiyoruz" dedi. kendilerini çocuklarýný birbirleri ile uyum saðlamasý, okul sendromunu linciyle onlarý eðlendirirken eðitmek, topluma ya- güzel þekliyle öðretmeye esirgemeyen esnaf ve ce- olan, onlara en güzeli en öðrencilere desteklerini üzerlerinden atýp yaz rarlý, milli ve manevi demaate de teþekkürlerini

18 18 PERÞEMBE 21 AÐUSTOS Darýsý damatlýðýna G ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü çalýþanlarýndan Yusuf Güngör ün oðlu Berkay erkekliðe ilk adýmý attý. Azize-Yusuf Güngör çiftinin oðullarý Berkay hafta sonunda düzenlenen bir törenle sünnet oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Lojmaný nda yapýlan çocuk gezdirmenin ardýndan lojman bahçesinde verilen yemekle sona eren sünnet düðününe Güngör ve Alýcý ailelerinin yakýnlarý ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü personeli katýldýlar, Çorum HAKÝMÝYET Berkay ý tebrik eder darýsý damatlýklarýna dileklerini iletir. nadolu Spor Gazete- Derneði, "Spor Acileri Basýný Bilgilendirme Projesi" kapsamýnda "Anadolu Medyasý Eðitim Semineri"düzenliyor. 23 Aðustos 2014 Cumartesi Günü Saat 09.30'da Bursa Holiday In Otel'de baþlayacak olan seminerin konusunu; "Sporda Þiddeti Önleme Yasasý, Spor Basýnýnýn Tribünlere Yönelik Etkisi, Kulüpler-Medya-Taraftar Ýliþkileri ile Ulusal ve Uluslararasý oyun kurallarýndaki deðiþiklikler" oluþturuyor. Etkinliðin ilk oturumunda Cumhuriyet Baþsavcývekili Celalettin Karanfil, Süper Lig hakemi Suat Arslanboða ve Bursaspor Yöneticisi Prof.Dr. Nihat Sapan konuþmacý olarak yer alýrken, ikinci oturumda Teknik Direktör Nevzat Dinçbudak, Gazeteci Yazar Necati Kartal ve ÇGD Bursa Þube Baþkaný Yüksel Baysal konuþacak. Seminere çok sayýda kentten 100'e yakýn gazeteci katýlým gösterirken, etkinlik kapsamýnda ASGD 10.Olaðan Genel Kurulu da gerçekleþtirilecek. Basýn Ýlan Kurumu'nun da paydaþý olduðu proje ile ilgili olarak bilgi veren ASGD Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan, "Ülkemizde spor alanlarýnda görülen þiddet olaylarýnýn önemli bir eni sezon hazýrlýk- Bolu da sür- Ylarýný düren Darýca Gençlerbirliði, kamptaki 4. hazýrlýk maçýnda K.Maraþ Belediyespor a 2-0 öne geçtiði karþýlaþmada 3-2 yenilerek taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðrattý. Bolu Kampý nda oynadýðý 4. hazýrlýk maçýnda üçüncü maðlubiyetini alan Darýca Gençlerbirliði nde, Teknik Direktör Özgür Vurur, Lige hazýrýz dese de alýnan kötü sonuçlar sarý yeþilli taraftarlarý üzüyor. Darýca Gençlerbirliði ve Kahramanmaraþ Belediyespor takýmlarý Bolu da bir önceki gün karþý karþýya gelmiþ, sarý yeþilli temsilcimiz sahadan 2-1 lik sonuçla galip ayrýlmýþtý. Ýki orum Belediyespor un grubunda Çmücadele edecek olan Sebat Proje Trabzon Akçaabat kampýn ardýndan evindeki çalýþmalarýna baþladý. Kendi tesislerinde yaptýðý çalýþmayla yeni sezona hazýrlanan Kýrmýzý- Beyazlýlar 2 saat süren çalýþmada kuvvete dayanýklý bir antrenman gerçekleþtirdi. Özellikle genç oyuncularýn zorluk çektiði çalýþmada sýcaktan bunalan futbolcular sürekli su ile serinledi. Öte yandan Sebat Proje Trabzon Akçaabat ta transfer çalýþmalarýnýn da devam ettiði ifade edildi. kaynaðý olarak medya gösterilmekte, kamuoyunda spor ve þiddet medya ile birlikte anýlmakta ve medyanýn sporda þiddeti körüklediði düþünülmektedir sayýlý "Spor'da Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun"un hazýrlanmasýna giden süreçte önemli bir rol oynayan Meclis Araþtýrma Komisyonu Raporunda da medya ve þiddet iliþkisinin önemli bir rol oynamasý bu algýnýn sadece kamuoyu ile sýnýrlý olmadýðýný gösterir niteliktedir. Þiddet olaylarýnýn mevcut yasaya raðmen yaþanmasý, sorunun yalnýzca kolluk tedbirleri ile çözümlenemeyeceði çok yönlü olarak ele alýnmasý gerektiðini ortaya koymuþtur. Bu noktadan hareketle sporda þiddet ve medya iliþkisinin ele alýnmasýnda spor medyasý çalýþanlarýnýn da farklý bir ufuk ve perspektif kazandýrýlmalarý gereðinden hareketle Spor Basýný Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmesine karar verdik. Ýlk ayaðýný da Bursa'da gerçekleþtiriyoruz" dedi. kulüp yöneticileri maçtan önce aldýklarý bir kararla, bir sonraki gün Ýkinci takýmlar olmak kaydýyla bir kez daha karþýlaþma kararý aldýlar. Dün oynanan karþýlaþmada farklý 11 lerle sahaya çýkan Darýca GB ve K.Maraþ Belediyespor, çekiþmeli bir karþýlaþma oynadýlar. Ýlk maçta olduðu gibi ikinci maçta da sahaya kazanmak için çýkan ve ilk yarým saat iyi bir ortaya koyan Darýca G.B, ilk yarýda bulduðu P etrolspor transfer komitesi sol bek mevkiisi için Karþýyaka'nýn 22 yaþýndaki genç oyuncusu Onur Kýntaþ ile anlaþtý Onur Kýntaþ geçen sezon PTT 1.lig'inde Karþýyaka formasýyla 2'si Ziraat Türkiye Kupasý 4'ü lig olmak üzere 6 maça çýktý. Klasman hakemleri sezona hazýr Samsun da yapýlan futbol klasman hakemleri ve gözlemcileri sezon baþý eðitim semineri ve atletik testine katýlan Çorum kafilesi fire verdi. Klasman hakemleri atletik sýnavda baþarýlý olarak sezonun ilk haftasýndan itibaren görev almaya hak kazandýlar. lasman Hakem ve KGözlemcilerine yönelik Sezon Baþý Eðitim Semineri ve Atletik Testler dün Samsun'da gerçekleþtirildi. Tüm Hakemlerimiz Atletik Testleri baþarý ile tamamladýlar ve ASGD den Anadolu Medyasý Eðitim Semineri Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Merkezi nin 23 Aðustos cumartesi günü yapýlacak Olaðan Genel Kurulu sýrasýnda Anadolu Medyasý Eðitim Semineri düzenlendi. Genel Baþkan Ýbrahim Erdoðan seminerde "Sporda Þiddeti Önleme Yasasý, Spor Basýnýnýn Tribünlere Yönelik Etkisi, Kulüpler-Medya-Taraftar Ýliþkileri ile Ulusal ve Uluslararasý oyun kurallarýndaki deðiþiklikler" oluþturuyor dedi. "Sporda Þiddeti Önleme Yasasý, Spor Basýnýnýn Tribünlere Yönelik Etkisi, Kulüpler-Medya-Taraftar Ýliþkileri ile Ulusal ve Uluslararasý oyun kurallarýndaki deðiþiklikler" oluþturuyor. Sorgun Belediyespor da Çorum lu aðýrlýðý eni sezonda BAL altýncý grupta mücadele edecek Yolan Sorgun Belediyespor da Çorum aðýrlýðý. Hazýrlýklarýný Sorgun da sürdüren Sorgun Belediyespor da Çorum Belediyespor da görev yapmýþ antrenör Gökhan Karakuþ ile birlikte þampiyon olduðu sezon kadrosunda bulunan Ayhan Kaya ile birlikte bir çok kulüpte forma giyen geçen sezonda Ulukavakspor formasýný giyen Mahir Koçak ile Þaban Aksoy forma giyecek. Sorgun Belediyespor da ayrýca bir dönem Çorum Belediyespor formasýný giyen Ümit Kandemir de bulunuyor. Sebat ta çifte mesai baþlayacak yeni sezonda görev almaya hak kazandýlar. Salý günü ilk önce saat 12:00'de Samsun Öðretmen Evinde 12. Bölgeye baðlý Hakem ve Gözlemcilere EPAK Eðitim Sorumlularýndan Sebahattin Þahin'in anlatýmýyla Eðitim Semineri verildi. Seminere Ýl Hakem Kurulu Baþkaný ve Ulusal Gözlemci Recai Kuzey, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Ulusal Gözlemci Kahraman Ölçer, TFFHGD Çorum Þube Kýzýlcabölükspor Antrenörü Seyfettin Kurtulmuþ, geçen sezona göre çok iyi durumda olduklarýný güçlü bir kadro kurduklarýný belirterek Sürpriz bir çýkýþ yaparsak kimse þaþýrmasýn dedi. ýzýlcabölükspor antrenörü Seyfettin Kurtulmuþ, KMekik in son durumunu deðerlendirdi. Bu sezonun kendileri için çok önem taþýdýðýný dile getiren Kurtulmuþ, Sürpriz bir çýkýþ yaparsak kimse þaþýrmasýn dedi. Tecrübeli antrenör sözlerine þöyle devam etti. Geçtiðimiz sezona göre daha güçlü bir gurupta mücadele ediyoruz. Fakat bizde gecen sezona göre daha iyi bir kadroya sahibiz. Maliyeti düþük, baþarýya aç sporculardan oluþan kadromuzla lige iyi bir baþlangýç yapabilirsek, zirvede yer alacaðýmýzý düþünüyorum. Hýrslý teknik ekibimiz, yetenekli futbolcu kadromuz ve gelecekten ümitli bir yönetim kurulumuz var. Bu taraftarlarýmýzda büyük beklentiler oluþturduðunu biliyoruz. Ama bize zaman tanýmalarý gerekiyor. Yakaladýðýmýz baþarý kesinlikle Aykut ve Erhan'ýn ayaðýndan bulduðu 2 golle soyunma odasýna 2-0 lýk üstünlükle gitti. Ýkinci yarýya çok kötü baþlayan ve kalesinde üst üste pozisyonlar gören Darýca G.B, 60 ve 68. dakikalarda kalesinde gördüðü 2 golle skora denge gelmesine engel olamadý. Ýkinci yarýda sahada varlýk gösteremeyen Darýca G.B, karþýlaþmanýn 82. Dakikasýnda bir gol daha görerek 3-2 geriye düþtü. Maçýn geri kalan dakikalarýnda sarý yeþillilerin baskýsý sonuç getirmedi ve Darýca Gençlerbirliði, sahadan 3-2 maðlup ayrýlarak hazýrlýk maçlarýndaki kötü grafiðini sürdürmüþ oldu. Baþkaný ve Bölgesel Gözlemci Mustafa Alagöz, Bölgesel Gözlemci Mustafa Býçakcý ve hakemlerimiz katýldýlar. Saat 16:00'da ise Klasman Hakemlerine yönelik Atletik Testler Ýlk Adým Atletizm Pistinde Merkez Hakem Kurulu 12. Bölge Sorumlusu Turgay Güdü ve Atletik Testler Sorumlusu Þeref Küskün gözetiminde gerçekleþtirildi. Testlerde 6 40 metre ve metre Kurtulmuþ urtulmuþ Sürpriz bir çýkýþ yaparsak kimse þaþýrmasýn Darýca dan kötü prova: 2-3 Petrol a KSK den sol kanat takviyesi onguldak ile Almanya nýn Castrop ZRauxel þehri arasýnda imzalanan kardeþ þehir protokolü sonrasýnda Almanya dan gelen heyet Zonguldakspor Kulübü nü ziyaret etti. Castrop- Rauxel Belediye Baþkaný Johannes Beýsenherz, Aman Sosyal Demokrat Milletvekili F. Schwabe ve beraberindeki heyet Zonguldakspor Kulübü nü ziyaret etti. Alman heyeti kulüp binasý önünde Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyeleri karþýladý. Samimi bir ortamda geçen ziyarette iki taraf tercüman aracýlýðý ile birbirlerine karþýlýklý iyi niyetlerini ilettiler. Ýki þehir hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundular. Baþkan Süleyman Caner, daha sonra Alman Belediye Baþkaný J. Beýsenherz ve Millet vekili F. Schwabe ye üzerinde isimleri yazýlý 67 numaralý Zonguldakspor formasý hediye etti. Alan Belediye Baþkaný J. Beýsenherz da kendi þehrinde Zonguldak lý gurbetçilerin kurduðu futbol takýmýnýn 67 numaralý formasýný Baþkan Süleyman Caner e hediye etti. koþularýnda Ulusal Hakemimiz Celal Bayraklý, Ulusal Yardýmcý Hakemler Özcan Genel ve Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemler Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý, Bölgesel Yardýmcý Hakemler Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Emrah Okan, Burak Þahinkara, Ahmet Ecevit, Yalçýn Kara ve Emre Alagöz Atletik Testleri baþarý ile bitirdiler baþlayacak sezonda görev almaya hak kazandýlar. küçümsenecek bir baþarý deðildir. Kýzýlcabölükspor kulübü bu ilin lokomotif takýmý olacaktýr. Kýsa süre içinde þampiyonluklar kazanamaya biliriz ama üst liglere bir çok oyuncu vereceðimizin teminatýný kendi adýma verebilirim dedi. Yönetim kurulu ve baþkanla ilgili görüþlerini de dile getiren Kurtulmuþ, Ben hayatýmda böyle bir baþkan görmedim dedi. Seyfettin, Hasan Hocamýz baþta olmak üzere teknik ekibimiz, baþkan Osman Duran a sonuna kadar minnettardýr. Þahsým adýna söylemek gerekirse çok büyük kulüplerde ve yüksek maliyetli kadrolarýn içinde bulundum. Ama Kýzýlcabölükspor yönetiminde farklý olan þey, birliktelik ve baþkanýn hiç bir egosunun olmamasýdýr. Yönetim kurulumuz elini taþýn altýna sokmaktan hiç bir zaman korkmuyor. Yöneticilerimiz ve baþkanýmýz o kadar ince düþünceli insanlar ki, uzak deplasmanlara futbolculara moral olsun diye bizimle ayný otobüste geliyorlar. Ýþte bu düþünceler bizi baþarýya götürecektir dedi. Zonguldakspor a Alman konuk... Samimi bir ortamda geçen ziyaret, toplu olarak resim çekiminin ardýndan sona erdi. Ziyaret sonrasý bir açýklama yapan Kulüp Baþkaný Süleyman Caner Almanya nýn Castrop Rauxel kenti ile Zonguldak ýmýz arasýnda kardeþ þehir protokolü yapýlmýþ. O þehrin belediye baþkaný ile Almanya nýn Millet vekili arkadaþýmýz Zonguldak ta bir dizi ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu vesile ile kulübümüzü ziyaret ettiler. Güzel bir görüþme oldu. Bizi þehirlerine kamp ve hazýrlýk maçý yapmaya davet ettiler. Kulübümüzün tarihi hakkýnda bilgiler verdik. Geçen kýsýtlý imkanlarla elde ettiðimiz baþarýyý anlattýk. Zonguldakspor un bir iþçi takýmý olduðunu belirttik. Bizi ilgi ile dinlediler. Kendi þehirlerinde futbolun bu kadar sevilmediðini ve profesyonel düzeyde bir takýmlarýnýn olmadýðýný anlattýlar. Güzel bir görüþme oldu. Bizde onlarý iyi bir þekilde aðýrlamak için elimizden geleni yaptýk. Ýleride iki þehir arasýnda spor anlamýnda da ortak bir çalýþmamýz olabilir. Ben kendilerine kulübümüzü ziyaret ettikleri için teþekkür ediyorum.

19 ELEMANLAR ARANIYOR Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR, OVERLOKCULAR, ARA ve SON ÜTÜCÜLER, KALÝTE KONTROLCULAR ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Not: Usta makinacýya ve 1100 TL arasý ücret SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mas Grup Tekstil Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: (Ç.HAK:2328) ÇORUM Tel: KÝRALIK DEPO Gýda Toptancýlar Sitesi nde 900 m2 kapalý alan 100 m2 açýk yükleme rampa alaný olan depo (Ç.HAK:2442) sahibinden kiralýktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) Bahar aylarýnda mevsim deðiþikliðine baðlý düþen vücut direncini artýrmak, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliðini gidermek için süt tüketiminin önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli içilen 2 bardak sütün bahar yorgunluklarýný ortadan kaldýrdýðýný söylüyor. Baharýn geliþiyle birlikte görülen ve özellikle stres altýnda yaþayanlarý etkileyen bahar yorgunluðunu gidermek için uzmanlar süt içilmesini öneriyor. Yaþam kalitesini azaltan bahar yorgunluðu konusunda gerekli önlemlerin alýnmamasý durumunda aðýr rahatsýzlýklara neden olabilen tükenmiþlik sendromunun tetiklenebileceðini vurgulayan uzmanlar, sütün içindeki sinir sistemini kuvvetlendirici vitaminler sayesinde bahar yorgunluklarýnýn giderildiðini kaydediyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, yeterli ve dengeli beslenme ile beyin fonksiyonlarý arasýndaki güçlü iliþki Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM YÝTÝK Ankara Gazi Üniversitesi nden 2004 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Firdevs EREN Salih kýzý Yozgat Sorgun Doðumlu (Ç.HAK:2446) FAX CEP TEL : Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Yakýnda hizmete girecek olan Erka Ofis Kýrtasiye de çalýþmak üzere en az lise mezunu tercihen kýrtasiye tecrübesi olan Bay ve Bayan Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138 Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel (Ç.HAK:2358) (Ç.HAK:2441) Ýdaresi Karþýsý Tel: ÞOK FÝYAT Þantiye Þefliði ve LPG Sorumlu bulunduðunu belirtiyor. Ýnanç: 'süt; içerdiði protein, triptofan isimli amino asit, B2, B6, B12 vitaminlerinden zengin bir besin olmasý nedeniyle bahar yorgunluðundan korunabilmek için sinir sisteminde etkili olan günlük vitamin ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Özellkle Triptofan dýþarýdan besinlerle almamýz gereken bir elzem amino asittir. Kandaki triptofan düzeyindeki düþüþler, mutsuzluk belirtilerini artýrmaktadýr. Ýyi bir triptofan kaynaðý olan süt, bahar yorgunluðu kaynaklý tükenmiþlik sendromuna etkili olduðu bilinen serotonin adlý maddenin üretimini uyarmaktadýr. Bu sebeplerden dolayý, bahar yorgunluðundan korunabilmek için günde 2 bardak süt içilebilir' dedi.(haber Merkezi) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) ELEMAN ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný Tel: (Ç.HAK:2406) DEVREN SATILIK BAYAN GÝYÝM MAÐAZASI Gazi Caddesine yakýn halen faal durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2409) Müdürü Mür. Tel: Bahar yorgunluðuna karþý birebir (Ç.HAK:2444) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2338) PERÞEMBE 21 AÐUSTOS LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Kursumuzda yemek ve çay iþlerine bakacak bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2433) (Ç.HAK:2427) Satýlýk Villa Arsasý Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý Ada: 3036, Parsel: 16, 856 m2 Fiyatý: TL ELEMAN ARANIYOR Kursumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan direksiyon usta öðreticileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gökkuþaðý Sürücü Kursu Adres: Gazi Cad. Mahmut Akaydýn Ýþ Merkezi Kat: 6 (Finansbank üzeri) Tel: (Ç.HAK:2431) ÝLETÝÞÝM : SATILIK RUHSATLI TABANCA Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda çok temiz ruhsatlý C7-75 (Çek 16) (Ç.HAK:2449) ELEMAN ARANIYOR Kömürcüler Grup bünyesinde PVC kapý pencere imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Mür.: Karakeçili Mah. 4. Karakeçili (Ç.HAK:2445) tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: Sk. No: 7 ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR Fabrikamýzýn makine bölümünde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr. ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM (Ç.HAK:2417) DEVREN SATILIK PERDE MAÐAZASI (Ç.HAK:2414) Ankara yolu 8. Km Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 3/D (Taç Perde nin olduðu yer) ELEMANLAR ALINACAKTIR Þeker Fabrikasý nda kampanya döneminde çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2420) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. DEVREN SATILIK CÝROSU YÜKSEK ÝNTERNET KAFE Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet (Ç.HAK:2447) DEVREN SATILIK LOKANTA (Ç.HAK:2436) Caddesi nde Tel: Aþaðý Sanayi de devren satýlýk lokanta model Kia Pregio sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Tel: Yazý Çarþý Mevkii Anatolia

20 Gönüllerin takýmý olacaðýz Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Eker ve Baþkan Yardýmcýsý Necati Çatal Ulukavakspor Ada Apart ta iki hafta sürecek kampa dün baþladý. Kulüp Baþkaný Ýlhan Eker kadronun oluþmasý için görüþme ve denemelerin sürdüðünü dün itibariylede beþ futbolcunun takýmla çalýþmalara baþladýðýný söyledi. Sezonu dostluk içinde bitirmek istediklerini ve Çorum da gönüllerin takýmý olmak istediklerini belirten Kýlýç, tüm Çorumlularýn desteklerini beklediklerini söyledi. lukavakspor Baþkaný Ýlhan Eker takýmýn 25 Ukiþilik kadro ile Ada Apart ta kampa girdiðini kadroyu oluþturmak için görüþme ve denemelerinin devam ettiðini söyledi. Ýlhan Eker dün Baþkan Yardýmcýsý Necati Çatal ile birlikte Ada Apart ta düzenlediði basýn toplantýsýnda son geliþmelerle ilgili açýklamalarda bulundu. Teknik Heyetin isteði doðrultusunda takýmýn geçen yýllarda Çorum Belediyespor ve Çorumspor un da kaldýðý Ada Apart ta kampa girdiðini ve günlük kamp için Çatak ve Sýklýk a giderek çalýþmalarýný yapacaklarýný belirten Baþkan Ýlhan Eker Kadroyu oluþturmak için görüþme ve denemelerimiz sürüyor. Bu baðlamda geçen yýl Çorumspor da forma giyen Mehmet Ali Özer ve Yusuf Demir ile birlikte Antalya Serik ten Arif Ýnan Saygýn, Samsun Vezirköprü den Gökhan Üran ile Malatya 44 takýmýndan Sedat Tataroðlu takýmla birlikte çalýþmalara baþladýlar. Bu arkadaþlarýn performansýna göre takýmda kalýp kalmayacaklarýna Teknik Heyet karar verecek. Takým iki hafta süreyle Ada Apart da kampta kalacak ve yeni sezona hazýrlanacak. Ulukavakspor olarak bu zor dönemde herkesten destek bekliyoruz. Çorumluyum diyen ve Çorum futbolunu szeven herkesin desteðine ihtýyacýmýz var. Biz gönüllerin takýmý olmak istiyoruz. Bu sezon dostane ve saygý çerçevesinde geçirerek Çorum u bu ligde en güzel þekilde temsil etmek istiyoruz. Yaptýðýmýz ziyaretler sýrasýnda tüm birimlerimiz büyük destek verdiler. Onlarýn verdiði bu desteðe ilgi alakaya çok teþekkür ediyoruz. Bizlerde bu zor görevin altýndan kalkmak için yönetim olarak çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor dedi. BAL fikstürü cumartesi çekiliyor Sezonu BAL Fikstürü 223 Aðustos cumartesi günü saat de Ýstanbul da Orhan Saka Amatörler Evi nde çekilecek. Bölgesel Amatör Lig 14 Eylül de baþlayacak, Bölgesel Amatör Lig de, grup birincisi olan takýmlar doðrudan Spor-Toto 3.Lig e çýkarken, gruplarýný son iki sýrada tamamlayan takýmlar küme düþecek. Çorum temsilcisi Ulukavakspor 5. grupta mücadele edecek. Ulukavakspor un grubunda Çarþambaspor, Termespor, Ladik Belediyespor, 1930 Bafraspor; Fatsa Belediyespor, Güzel Orduspor, Ünyespor, Yeni Amasyaspor, Kaptan DÇ Soðuksu Yenice Karabük, Kastamonuspor 1966, Sinopspor, Bartýnspor ve Turhalspor takýmlarý bulunuyor. PERÞEMBE 21 AÐUSTOS 2014 Ýncedal GOL çalýþtýrýyor Çorum Belediyespor çalýþmalarýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal gol çalýþmasýna aðýrlýk veriyor. Ýncedal dün yapýlan çalýþma sýrasýnda futbolcularýn gol vuruþlarýndaki yüksek isabet nedeniyle baþarýlý futbolcularý tebrik etti ve sýk sýk uyarýlarda bulundu. uncay Kýlýç, Çorum TBelediyespor a rakip oldu. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Batman Petrolspor ile kiralýk olarak anlaþtý. Önceki sezon ortasýnda Göztepespor a transfer olan ve bir çok Tuncay Kýlýç anlaþma sonunda Batman Kulüp Baþkaný ile eni sezon Yhazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor dün sabahý dinlenerek geçirirken akþam Nazmi Avluca sahasýnda taktik ve gol çalýþmasý yaptý. Saat de baþlayan antrenmana adele aðrýsý olan Mehmet Akif, Eraþ ve Osman Bodur katýlmadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal her antrenman öncesi olduðu gibi dünki çalýþmadanýn ilk bölümünde futbolcularla bir toplantý yaptý.yapacaklarý çalýþma hakkýnda bilgiler veren Ýncedal, futbolculardan kendilerini antrenmana vermelerini konsantrelerini üst düzeye çýkarmalarýný istedi. Daha sonra ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenman oyun formatýndaki taktik çalýþma ile devam etti. Tuncay Petrolspor da kez milli takýmda forma giyen Tuncay Kýlýç, Göztepe Teknik Direktörü Suat Kaya tarafýndan oynamasý için kiralýk verilmesine karar verdi. Genç futbolcu için Batman Petrolspor devreye girdi. Önceki gün menejeri Bekir Takgaç ile birlikte Batman a giden Tuncay Kýlýç burada süren görüþmeler sonunda anlaþma saðlandý. Tuncay Kýlýç sezon sonuna kadar Batman Petrolspor formasý giyecek, Göztepe Teknik Direktörü Suat Kaya kiralýk sözleþmesine ligin ilk yarýsýndaki performansýna göre devre arasýnda geri alma maddesi koydurduðu öðrenildi. Tuncay Kýlýç anlaþmanýn ardýndan dün yeni takýmý ile ilk antrenmanýný çýktý. Menajer Bekir Takkaç, Tuncay ýn bugün Batlman Petrolspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçýnda forma giyeceðini söyledi. Tuncay, Batman Petrolspor formasýyla Çorum Belediyespor a karþý forma giyecek. Önce kanatlardan yapýlan ortalara gol vuruþu çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Ýncedal, daha sonra iki kaleyi ortada sýrt sýrta verdirerek takýmýda ikiye ayýrdý. Ýki takým bir kaleye gol çalýþmasý yaparken hücumu sonlandýrdýktan sonra hemen diðer tarafa geçerek burada gol çalýþmasýna devam etti. Teknik Direktör bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan pozisyon sýrasýnda çabuk düþünmelerini ve hýzlý oynamalarýný isterken pozisyonlarýn golle sonuçlanmasýný istedi. Çalýþmanýn son bölümünde futbolcularýn isabetlerinin artmasý ve vuruþlarýn büyük oranda golle sonuçlanmasý üzerine futbolcularý tebrik etti ve vuruþu yapan isimleri baðýrarak kutladý. Oldukça istekli bir görüntü veren futbolcularýn bu görüntüsüde Teknik Heyeti son derece mutlu etti. Kýrmýzý Siyahlýlar hazýrlýklarýný bugün sabah ve akþam yapacaklarý çift çalýþma ile sürdürecek. Golcü kararý pazar günü Gençlerbirliði nden Berat Tosun un cuma ve cumartesi oynanacak TSYD maçlarýndaki performansýnýn ardýndan býrakýlýp býrakýlmayacaðý belli olacak. Belediyespor yönetimi bu karara göre ya genç Berat la anlaþacak olmamasý halinde ise B planý devreye sokularak pazar günü forvet transferi bitirilecek Ç orum Belediyespor da golcü transferinde son karar pazar günü verilecek. Günlerdir Gençlerbirliði nden kiralýk olarak alýnmasý gündemde olan Berat Tosun un Yelek gerginliði... orum Belediyespor un önceki akþam yapýlan an- kýsa süreli bir yelek gerginliði ya- Çtrenmanýnda þandý. Taktik çalýþma için antrenör bazý futbolculara yelek verdi ve tek tek isimleri okudu. Yelek verilen isimler bittikten sonra yelek alamayan bir futbolcunun söylediði bir söz ortamý bir anda buz kestirdi. Teknik Heyet ve futbolcularýn kýsa süreli bir þaþkýnlýðýnýn ardýndan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yüzünün asýldýðý görüldü. Ýncedal, ardýndan bunun bir taktik çalýþma olduðunu maç onbirini belirleme çalýþmasý olmadýðýný belirterek bu futbolcuyu uyardýðý gözlendi. TSYD turnuvasýnda göstereceði performansa göre kadroda kalýp kalmayacaðýna karar verilecek. Gençlerbirliði kulübünün bu futbolcuyu kiralýk olarak vermesi halinde Berat Tosun ile yapýlan ön görüþmeler devam edecek bu futbolcunun sezon sonuna kadar kiralýk olarak Çorum Belediyespor formasý giymesi için ikna edilecek. Ekonomok boyuttaki bu görüþmelerde anlaþma saðlanmasý halinde hafta baþýnda Çorum a gelerek genç futbolcunun takýmla çalýþmalara katýlmasý bekleniyor. Berat Tosun la ilgili kararýn olumsuz çýkmasý durumunuda göz önünde bulunduran Çorum Belediyespor Yönetimi B planýnýný hazýrlayarak beklemeye geçti. Çorum Belediyespor un kontenjan olmayan futbolcu bulamamasý durumunda tecrübeli bir ismi kadrosuna katarak geçen yýl olduðu gibi bu yýlda kontenjan sayýsýný altýya çýkarmýþ olacak.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi Denetim ve cezai işlemler

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı