52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin"

Transkript

1 Kitap adı Yazarı Yayıncı Tarihi ISBN 1 Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler YaĢar Güçlü Seçkin Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye'deki TartıĢmalar Kemal Özden Seçkin Ekolojik Hukuk (Eko-Hukuk) Ömer Aykul Seçkin Turizm Hukuku Necip Boz Seçkin Hukukun Temel Kavramları ġaban Kayıhan Seçkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku Sabih Kanadoğlu Seçkin Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talat Emre Koçak Seçkin Tüm Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararları ( ) Esat ġener Seçkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ( ) Örnek Kararları Mehmet Handan Surlu Seçkin Ġhbar - Bildirim, Türk Hukukunda Kanun ve Ġçtihatlarla Hulusi Metin Seçkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Yıllık Emsal Kararları ( ) Ġhsan Demirkıran, Aysel Cemile Demir, Çağlar Bilgin Seçkin Günümüz demokrasilerinde kuvvetler iliģkisi ve 1982 anayasası'nda sorunlar Murat Sezginer Seçkin anayasa değiģiklikleri çerçevesinde yargı bağımsızlığı ed. : Bahri Öztürk, Fikret Ġlkiz, Ümit Kocasakal Seçkin Türk parlemento hukukunun temel kavramları Ġrfan Neziroğlu Seçkin Türk yargı kararları çerçevesinde Türkiye'de kitle iletiģim özgürlüğü Ömer Gedik Seçkin Anayasa yargısında itiraz yolunda ilk inceleme Meral Kaya Seçkin Anayasa teorisi Zühtü Arslan Seçkin Ölçülülük ilkesi-karģılaģtırmalı bir anayasa hukuku incelemesi Yüksel Metin Seçkin 2002 Ġnsan hakları el kitabı DurmuĢ Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Rıfat Murat Önok Seçkin 20 Ġnsan hakları hukuku Halil Kalabalık Seçkin Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların korunması Bülent Algan Seçkin Avrupa Birliği sürecinde toplantı ve gösteri yürüyüģleri özgürlüğü Ali ĠĢgören Seçkin Avrupa insan hakları hukukunda kiģisel baģvuru yolu Ömer Anayurt Seçkin Ġnsan haklarının uluslararası alanda korunması ve Avrupa sistemi Ayhan Döner Seçkin Vekaletsiz iģgörme(negotiorum Gestio) H. Gökçe Özdemir Seçkin Tebligat kanunu Ģerhi ve tüm yönleriyle tebligat Nazif Kaçak Seçkin Avukatlık sözleģmesi Özcan Günergök Seçkin Hukuk sözlüğü Esat ġener Seçkin Hukuk sözlüğü Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe M. Sait Çakar Seçkin Hukuk baģlangıcı Erol Cansel, Çağlar Özel Seçkin Hukuka giriģ ve hukukun temel kavramları Ömer Anayurt Seçkin Hukuk sosyolojisinin antropolojik temelleri Cahit Can Seçkin John Austin'in hukuk ve devlet teorisi AyĢen Furtun Seçkin Devlet ve egemenlik Mustafa Koçak Seçkin Türk kadın hukuku mevzuatı Demet Özdamar Seçkin Yeni dernekler hukuku mevzuatımızın karģılaģtırmalı olarak değerlendirilmesi Demet Özdamar, Ahmet Türk, Metin Ġkizler Seçkin Vakıflarda mal varlığı Murat Doğan Seçkin Türk medeni hukuku Zafer Zeytin Seçkin BoĢanmada mal ve paraların paylaģımı Nazif Kaçak Seçkin BoĢanma davalarında maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası Nazif Kaçak Seçkin Nafaka hukuku Ahmet Cemal Ruhi Seçkin Mal rejimleri ve eģin yasal miras payı Faruk Acar Seçkin Mal rejimleri ve eģin yasal miras payı Ali Ġhsan Özuğur Seçkin Öğretide ve uygulamada milletlerarası aile hukuku ve milletlerarası usul hukuku Ġzzet Doğan Seçkin Çocuk koruma kanunu ve uygulaması Yusuf Solmaz Balo Seçkin Miras hukuku Ali Naim Ġnan, ġeref ErtaĢ,Hakan AlbaĢ Seçkin Miras hukuku Rona Serozan, Baki Ġlkay Engin Seçkin Ölünceye kadar bakma sözleģmesi Eraslan Özkaya Seçkin Miras hukuku(yeni içtihatlarla) Nazif Kaçak Seçkin Vasiyet hukuku Esat ġener Seçkin Mirasta denkleģtirme Cemal Öztürkler Seçkin 2004

2 52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kat mülkiyeti kanunu ve ilgili mevzuat : Yöneticinin el kitabı ġerafettin Gökalp Seçkin Tapu iptali tescil davaları (Birinci kitap) Mehmet Handan Surlu Seçkin Tapu iptali tescil davaları (Ġkinci kitap) Mehmet Handan Surlu Seçkin Kat mülkiyeti hukuku Mahir Ersin Germeç Seçkin Önalım davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin SözleĢme hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları Ahmet Uğur Turan Seçkin Gayrimenkul satıģ vaadi Mehmet Handan Surlu Seçkin TaĢınmaz hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları Ahmet Uğur Turan Seçkin Kira kanununa göre tahliye davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Yabancı sermeye ve yabancıya mülk satıģı Hasan Tahsin Fendoğlu Seçkin EĢya hukuku ġeref ErtaĢ Seçkin Borçlar hukukuna göre tahliye davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kira hukukunda icradan tahliye-uyarlama-tespit-alacak davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kent içi ve tatil siteleri yöneticiliği ve iģletmeciliği Ġhsan MemiĢ Seçkin Ortaklığın giderilmesi (Ġzale-i Ģüyuu) davaları Celal Erdoğan Seçkin Gayrimenkul zilyedliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi Nevzat Tankut Seçkin Medeni usul hukukunda ıslah Mehmet Akif Tutumlu Seçkin Hukuk usulü muhakemeleri kanunu Nazif Kaçak Seçkin Medeni usul hukuku sorunları Mehmet Akif Tutumlu Seçkin Miras Hukuku Ahmet M.Kılıçoğlu turhan Türk hukukunda faiz ve munzam zarar Mustafa Kırmızı, Çetin Arslan Seçkin Kredi kartından doğan hukuki iliģkilerin sona ermesi ve sonuçları Bahri BaĢar ġen Seçkin ĠĢyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davaları ve ortaklık hukukuyla bağlantısı Oruç Hami ġener Seçkin ZamanaĢımı ve uygulaması Mehmet Akif Tutumlu Seçkin Borçlar hukuku genel hükümler ġaban Kayıhan Seçkin Doktrin ve uygulamada cezai Ģart Hüseyin Ekinci Seçkin Borçların ifasında ihtirazı kayıt ileri sürülmesi Halil Yılmaz Seçkin Gabin davaları Eraslan Özkaya Seçkin Karayolları trafik kanununa göre hukuki sorumluluk AyĢe Havutçu, K. Emre Gökyayla Seçkin Zararın paylaģtırılması Hamdi Yılmaz Seçkin Haksız fiil sorumluluğu ve tazminat hukuku Hasan Tahsin Gökcan Seçkin Karayolları trafik kanununa göre hukuki sorumluluk, tazminat,sigorta,rücu davaları ve trafik kabahatleri H. Tahsin Gökcan, Seydi kaymaz Seçkin Maddi tazminat esasları ve hesaplanması Sema Güleç Uçakhan Seçkin Sözlemedeki Haksız ġartlar Niyat Yavuz Seçkin Hakimin SözleĢmeye Müdahalesi Ġbrahim Kaplan Seçkin Türk ve Ġsviçre Hukukunda SözleĢme GörüĢmelerinden Doğan Sorumluluklar Süleyman Yalman Seçkin Ölünceye kadar bakma sözleģmesi Eraslan Özkaya Seçkin ĠnĢaat Hukuku Ġlker Hasan Duman Seçkin MüĢterek ĠĢ Ortaklığı (Joint Venture) Ġbrahim Kaplan Seçkin Tıp Hukuku Hakan Hakeri Seçkin Tüketici Hukuku Yahya Deryal Seçkin Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Yapısı Mehmet Akif Tutumlu Seçkin Üreticinin Sorumluluğu AyĢe Havutçu Seçkin Banka Kartları Mevzuatı ve Uygulaması Ġlhan Sungur Seçkin Kredi Kartı Uygulaması Oğuzhan Buhur Seçkin Tüketici Kredisi ġebnem Akipek Seçkin Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları Sami Karaman, Cahit Suluk Seçkin Uygulamada Fikri Mülkiyet Hukuku Cilt III Cahit Suluk, Ali Orhan Seçkin Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları Ġlhami GüneĢ Seçkin Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Ġlhami GüneĢ Seçkin Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması ġenel Dalyan Seçkin Marka Hakları ve Korunması Necati Meran Seçkin 2008

3 106 Basın Hukuku Erol Çetin Seçkin Hakaret Suçları Erol Çetin Seçkin BiliĢim Suçları ve SoruĢturma KovuĢturma Evreleri Ali Karagülmez Seçkin Anomin ġirketler Rüknettin Kumkale Seçkin Limited ġirketler Rüknettin Kumkale Seçkin Anonim ve Limited ġirketlerde ġirket Denetimi Soner AltaĢ Seçkin Ticaret Hukuku Ticari ĠĢletme Hukuku Fatih Bilgili Seçkin Yabancı Sermayeli ġirketler Rüknettin Kumkale Seçkin Bağımsız DıĢ Denetim Yasin Ulusoy Seçkin Bono- Poliçe - Çek Nazif Kaçak Seçkin Kıymetli Evrakın Ziyaı ve Ġptali Özkan Gültekin Seçkin Yeni Çek Kanununda KarĢılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu Ersan ġen Seçkin Sigorta Hukuku Salih Çelik, Muktedir Lale Seçkin SözleĢme Yapma Yükümlülüğü Osman Berat Gürzumar Seçkin Rekabet Hukukunda Güncel GeliĢmeler Sempozyumu -III N. AyĢe Odman Boztosun Seçkin ÇağdaĢ Bir Finans Hukuku Teoriler, Ġlkeler ve Uygulamalar Doğan Kütükçü Seçkin Bankacılık Kanunu ġerhi Ahmet Battal Seçkin Akreditif Vahit Doğan Seçkin Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları Yalçın Özge Okat Seçkin Bağımsız DıĢ Denetim Yasin Ulusoy Seçkin Aldatıcı Hakaretler Yapma (Manipülasyon) Ali Hakan Evik Seçkin Sermaye Piyasası Mehmet Ġnam Seçkin Banka Teminat Mektupları Vahit Doğan Seçkin Akreditifin Uygulaması Sevgi Bozkurt Seçkin Bağımsız Denetim KuruluĢlarının Sorumluluğu Aytekin Çelik Seçkin Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu M. Murat Ġnceoğlu Seçkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Nusret Ġlker Çolak Seçkin Ġpotek ve Ġpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif Kaçak Seçkin Ġcra Ġflas Hukuku Mahmut CoĢkun Seçkin Ġhtiyati Haciz Muhammet ÖzekeĢ Seçkin ĠĢ Kanunu ġerhi Ercan Akyiğit Seçkin Kıdem Tazminatı Ercan Akyiğit Seçkin ĠĢ Güvencesi (ĠĢe Ġade) Ercan Akyiğit Seçkin ĠĢ Hukuku Ercan Poyraz Seçkin ĠĢ Hukuku Ercan Akyiğit Seçkin Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları M. Fatih UĢan Seçkin Fazla ÇalıĢma Hatice Karaman Seçkin Esnek ÇalıĢma ve Istihdama Etkileri Gülnür Evren Seçkin Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu Osman YaĢar Seçkin Türk Ceza Kanunu Yorumu Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu Seçkin Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman Soydal Seçkin Ceza Adaleti Sistemi, Etkinliği ve iģleyiģi Mehmet Arıcan Seçkin Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Zeynel Kangal Seçkin Kamu Görevlisi ve Özel SoruĢturma Usulleri Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç Seçkin Adli Sicil Kaydınını Silinmesi ArĢiv Kaydının Silinmesi YasaklanmıĢ Hakların Geri Verilmesi Ġbrahim Çiçek Seçkin 2009 Uluslararası Ceza Hukuku DurmuĢ Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Rıfat Murat Önok Seçkin 152 Sulh Ceza Davaları Necati Meran Seçkin Türk Hukuku'nda ve KarĢılaĢtırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz Seçkin Uygulamada Trafik Kazalarında Kusur Erhan Günay Seçkin Suçlar ve Kabahatler Ahmet Adil Kubat Seçkin Ceza hukuku temel bilgiler Hakan Hakeri Seçkin Yeni Türk ceza kanunu-notlu-gerekçeli-genel açıklamalı Zekeriya Yılmaz Seçkin Ceza kararnamesi ve ön ödeme Ali Karagülmez Seçkin 2002

4 159 Dava ve ceza zamanaģımı Erhan Günay Seçkin Suçta tekerrür Çetin Arslan-Murat Kayançiçek Seçkin Olası kast bilinçli taksir Erhan Günay Seçkin Haksız tahrik Erhan Günay Seçkin Suça teģebbüs ĠĢtirak-Ġçtima ve yaptırımlar Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu Seçkin Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu Seçkin Kast ve taksir Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu Seçkin Ceza hukuku genel hükümler Hakan Hakeri Adalet Ceza hukukunda zamanaģımı Fahri Gökçen Taner Seçkin Ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanması Tuğrul Katoğlu Seçkin Ceza hukukunda kasttan doğan sübjektif sorumluluk Mehmet Cemil Ozansü Seçkin Etkin piģmanlık ve gönüllü vazgeçme Erhan Günay Seçkin Ceza hukukunda hukuka aykırılık Tuğrul Katoğlu Seçkin Suç örgütleri Ġzzet Özgenç Seçkin Zimmet suçu Ġzzet Özgenç Seçkin Kasten insan öldürme suçları Cengiz Otacı Seçkin Basın yoluyla ve genel olarak hakaret-iftira Necati Meran Seçkin Ceza özel hukuku, teorik ve pratik DurmuĢ Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok Seçkin Ġrtikap suçları Selami Turabi Seçkin Mala zarar verme suçları Selami Turabi Seçkin Taksirle adam öldürme Seydi Kaymaz, Hasan Tahsin Gökcan Seçkin Kamu görevlisine ve adliyeye iliģkin suçlar Necati Meran Seçkin Kabahatler hukuku Ġsmail Yalçın Seçkin Hileli ve taksiratlı iflas suçları Hakan Kızılarslan Seçkin Spor ve ceza hukuku yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Tıp ve ceza hukuku yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Adil yargılanma hakkı ve ceza hukuku yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Çocuklar ve suç-ceza yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Suç politikası yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Terör ve düģman ceza hukuku yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Malvarlığına karģı suçlar ve ekonomik suçluluk yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Organ nakli ve organ ticareti suçu yay. haz. : Yener Ünver Seçkin Nazari ve uygulamalı ceza muhakemesi hukuku ed. : Bahri Öztürk Seçkin Telefon dinleme-gizli soruģturmacı-x muhbir Ersan ġen Seçkin Türk hukukunda iletiģimin denetlenmesi Mehmet Murat Yardımcı Seçkin Tutuklama A. Sinan Sürücü Seçkin Arama ve el koyma Murat Aydın Seçkin Ceza muhakemesinde tanık koruma(anonim tanık) Yusuf Solmaz Balo Seçkin BiliĢim Suçları ve SoruĢturma KovuĢturma Evreleri Ali Karagülmez Seçkin ġirket yönetimine kayyım tayini Uğur Ersoy Seçkin Türk Ceza muhakemesi hukukunda tutuklama Z. Özen Ġnci Seçkin Müsadere Abdülkadir Certel Seçkin Suçsuzluk karinesi Yalçın Ģahinkaya Seçkin 2008 Ceza muhakemesi hukuku Veli Özer Özbek, M. Nihat Kanbur, Pınar Bacaksız, Koray Doğan Seçkin 203 Ceza muhakemesi hukuku 1 Cumhur ġahin Seçkin UzlaĢma ve önödeme Seydi Kaymaz, Hasan Tahsin Gökcan Seçkin Ceza muhakemesi kanunu Ģerhi Haluk Çolak, Mustafa TaĢkın Seçkin Muhakemenin iadesi ve yazılı emir Erhan Günay Seçkin Sorular ve cevaplarla infaz Ahmet Adil Kubat Seçkin Hükümlü disiplin ceza ve tedbirleri Erhan Günay Seçkin Ġçtima, mahsup ve koģullu salıverme Erhan Günay Seçkin Ġnfaz hukuku Timur DemirbaĢ Seçkin Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı Erhan Günay Seçkin 2006

5 212 Suç teorileri Osman Dolu Seçkin Ceza muhakemesinde iz bilimi kriminalistik gerçeği Cemal Öztürk Seçkin Kriminoloji ve kriminalistik üzerine notlar Oğuz Polat Seçkin Adli muayene ve otopsi Erhan Günay Seçkin Kriminoloji Tülin GünĢen Ġçli Seçkin Adli bilimlerde ses ve konuģma incelemeleri Levent Bayram Seçkin Kriminoloji Timur DemirbaĢ Seçkin Adli bilimler Mustafa Kaygısız Seçkin Çocuk istismarı tanımlar 1 Oğuz Polat Seçkin Çocuk istismarı önleme ve rehabilitasyon 2 Oğuz Polat Seçkin Teori ve yargı kararları ıģığında idarenin sorumluluğu ve tazminat davaları Ender Ethem Atay, Hasan OdabaĢı Seçkin Ġdari yargı kararlarının uygulanması YaĢar Güçlü Seçkin Ġdare hukuku yönüyle taģınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve yargısal denetimi Oğuz Sancakdar Seçkin Ġdari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar YaĢar Güçlü Seçkin Ġdari yargı davaları Cafer Ergen Seçkin Ġdari yargılama usulü kanunu Ģerhi Cafer Ergen Seçkin Hukuk metodolojisi Yasemin IĢıktaç, Sevtap Metin Filiz Yay Hukuk felsefesi Yasemin IĢıktaç Hukuk sosyolojisine giriģ Mehmet Tevfik Özcan Oniki levha Ġdari yargıda dava açma süreleri Cafer Ergen Seçkin Türk idare hukuku Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya Seçkin Ġdare hukukunda bilgi edinme hakkı Cemil Kaya Seçkin Ġdari yargılama usulü ile ilgili DanıĢtay 10. Dairesinin seçilmiģ kararları Yakup bal, Mustafa Karabulut, Yahya ġahin Seçkin Ölçülülük ilkesi (KarĢılaĢtırmalı idare hukukunda) Yücel Oğurlu Seçkin Yap-ĠĢlet-Devret modeli hukuki mahiyeti ve vergilendirme Gökhan KürĢat Yerlikaya Seçkin DanıĢtay içtihatları birleģtime kurulu kararları Ahmet Arslan, Tuncay Dündar Seçkin Bilgi edinme ve dilekçe hakkı Yüksel Hız, Zekeriya Yılmaz Seçkin Ġdari yargıda kanun yolları Ramazan Çağlayan Seçkin KamulaĢtırma hukuku Meltem Kutlu Gürsel Seçkin Ġmar davaları rehberi Cafer Ergen Seçkin DanıĢtay içtihatlarıyla imar hukuku Cafer Ergen Seçkin Ġmar hukuku dersleri Halil kalabalık Seçkin Arazi ve arsa düzenlemeleri Cafer Ergen Seçkin Tapu iptali ve tescil düzeltme davaları Zekeriya Yılmaz Seçkin Tapu ve kadastro tashih Zekeriya Yılmaz Seçkin Devlet memurları kanunu Ģerhi Ġbrahim Pınar Seçkin Devlet memurunun el kitabı YaĢar Güçlü Seçkin Türkiye'de mahalli idarelerin seçilmiģ organlerının organlık sıfatlarını kaybetmeleri Cemil Kaya Seçkin Yerel yönetim hukuku Halil Kalabalık Seçkin Milletlerarası özel hukuk Vahit Doğan Seçkin Öğretide ve uygulamada milletlerarası aile hukuku ve milletlerarası usul hukuku Ġzzet Doğan Seçkin Milletlerarası özel hukuk mevzuatı Vahit Doğan, Musa Aygül, Banu ġit Seçkin Türk vatandaģlık hukuku Vahit Doğan Seçkin Uluslararası hukukta mülteciler ve sığınmacılar Bülent Çiçekli Seçkin Namus Cinayetleri / Töre Değil Ataerki Mevhibe Canan Arın,Safiye Vardarlı Kazancı Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri Serkan Çınarlı Kazancı Ġflas Ertelemesinin Türkiye'de Uygulama Süreçleri Mustafa Can Toplu Kazancı Bankacılık Selçulk Duran Kazancı Uluslar Arası SatıĢlarda Hasar Riskini GeçiĢi Hakan Acar Kazancı Arama(Adli ve Önleme Araması) ibrahim Çiçek Kazancı Tanık Koruma Kanunu ibrahim Çiçek Kazancı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında 4483 Sayılı kanun(gerekçeli-açıklamalı-ġçtihatlı) Ġbrahim Çiçek Kazancı

6 264 Ceza Mahkemesi Hukkunda Delil Yasakları(Yargıta Ġçtihatları ile) Alper Özboyacı Kazancı Memurlar tarafından iģlenen Görevi Kötüye Kullanma Göerevi Ġhmal Görevi nedeniyle Çıkar Sağlama Suçları (yargıtay Kararkarı ile Açıklamalı) Ġbrahim çiçek Kazancı 266 Adam Öldürme Yaralama Ġntihara Yönlendirme ĠĢkence Ve Eziyet Suçları Turgut Yüksel Kazancı Orman Konunu ve Ġlgili Mevzuat Aynur Aydın CoĢkun,Yusuf GüneĢ Kazancı Haksız Fiilden Hukuka Aykırılık Unsuru Selim Kanateni Kazancı Cezai ġart Kamil Haluk Gökçeoğlu Kazancı Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu (2.bası) Erdener Yurtcan Kazancı Kan Gütme Saiki ile Adam Öldürme Ġlhan Akbulut Kazancı Terörle Mücadele Kanunu Ġbrahim Çiçek Kazancı Hukukun Temel Kavramları Erkan akın Kazancı x Milletler Arası Entegrasyon Hukuku (Milettler Arası EkonomikHukukun Temel Kurumlarının Yapıları Ve Faliyetleri) 274 Ġbrahim Orkun Atalay Kazancı x 275 Ticaret ĠĢlem Hukuku Tamer Ġnal Kazancı Anayasa Yazıları Murat Sevinç imaj Anayasal Demokrosi Mustafa Erdanoğlu Yetkin Anayasa Devlette MeĢuriyet Meltem Dikmen Caniklioğlu Yetkin Anayasaya GiriĢ Yavuz Sabuncu imaj Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi(1.-2.kitap) Nurullah kunter,feridun Yenisey,AyĢe Nuhoğlu beta Ceza Yargılama Hukuku Süheyl Donay beta 282 Anayasa Hukuku Atilla Özer turhan 283 Yüksek Öğretim Mevzuatı - İçtihatlı Adem Gelir,Bilgen Kükner,Ömer Bekeç Gazi 284 Suç Teorileri Osman Dolu Seçkin 285 Kıssa Anayasa Hukuku Kemal Gözler Ekin Siyasi Partiler Kanunu Şerhi Cilt 1 Korkut Kanadoğlu beta Anayasalarının Özellikleri Tülin ÇağdaĢ beta Anayasa Hukuku A.ġref Gözübüyük turhan Anayasa Hukuku Süleyman Sırrı Terzioğlu Orion Anayasa Hukuna Giriş Kemal Gözler Ekin Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş Kemal Gözler Ekin Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Emine Karacaoğlu Yetkin Anayasa Hukukunda KarĢılaĢtırmalı "Demokratik Hükümet Sistemleri "ve Türkiye Mehmet Merdan Hekimoğlu Detay Anayasa Hukunun Temel Metinleri Necmi YüzbaĢıoğlu beta Anayasa Mahkemesinin Kararlarının Türleri Ve Nitelikleri Ġsmail Köküsarı Oniki levha Siyasi Partilerin Finansmanı Cem Duran Adalet Türk Anayasa Hukuku Yavuz Atar Mimoza Türk Anayasa Hukuk Pratik ÇalıĢmaları Kemal gözler Ekin Türkiye2de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi Hüsyin Aykol imge Avrupa Birliği-Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna GiriĢ Meral Sundurtekin Özkan Yetkin Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları Hakan TaĢdemir Gazi Avrupa Birliği2nin Kurucu AndlaĢmaları Hacı can Adalet Avrupa SözleĢmesi Hukuku Ġlkeleri Kemal Dayınlarlı Dayınlarlı Akreditif Seza Reisoğlu Seza Reisoğlu Banka Hukuku Kemal Cevik turhan Banka ve Finans Hukuku Celal Ülgen,CoĢkun Olgun Ġstanbul Barosu Bankacılık Selçuk Duranlar Kazancı Kitle HaberleĢme Hukuku Kayıhan içel,yener Ülver beta Ġnternete EriĢimin Engellenmesi Mehmet Bedii Kaya Oniki levha Borçlar Hukuku Serdar Nart Orion Borçlar Hukuku Turgut Akıntürk beta Borçlar Hukuku(Özel Borç ĠliĢkileri) Fahrettin Aral Yetkin Borçlar Hukuku Bilgisi ġahin Akıncı Sayram Borçlar Hukuku Dergisi Ġbrahim Kaplan Ġmaj 2009

7 315 Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Cevdet Yavuz beta Borçlar Hukuku Genel Hükümler Safa Reisoğlu beta Borçlar Hukuku Genel Hükümler Mehmet Ayan Mimoza Borçlar Hukuku Genel Hükümler Haluk N. Nomer beta Borçlar Hukuku Genel Hükümler M. Kemak Oğuzman,M.Turgut Öz Vedad Tazmimat Hukuku Mustafa Kılıçoğlu Legal Hukuk Felsefesi Adnan Güriz 322 Hukuk metodolojisi YaĢar Karayalçın 323 Tıp Hukuku Hakan Hakeri Seçkin Türk Kefalet Hukuku Nihat Yavuz Adalet Türk Mesuliyet Hukuku Haluk Tandoğan Vedad Üçüncü KiĢinin Edimini Taahhüt Turan ġahin yetkin ZamanaĢımı Engin Akçay Oniki levha Ceza Hukuku - Genel Kısım Nevzat Toroslu savaģ Ceza Hukuku Özel Kısım Nevzat Toroslu savaģ Mala zarar verme Erdal Noyan Adalet Ceza Hukuku Zorunluluk Durumu Zeynel T. Kangal Seçkin Ceza Özel Hukuku DurmuĢ Tezcan,Mustafa Ruhan Erdem Seçkin Ġrtikap ve RüĢvet Suçları Mustafa Özen Adalet KarĢılaĢtırmalı Ceza Hukuku Yasaları Hakan Hakeri, Kayıhan Ġçel beta Örgüt Suçu & UyuĢturucu Ve Uyarıcı Madde Suçları Cetin Akkaya Adalet Özel Hayatın Ve Hayatın Özel Alanının Ceza Hukukuyla Korunması Hamide Zafer Beta RüĢvet Suçu Alptekin Küçükinci Adalet Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri Ġzzet özgenç Seçkin Türk Kabahatler Hukuku Cengiz Otacı, Ġbrahim Keskin Adalet Uygulamalı Ceza Hukuku A.Caner Yenidünya,Ahmet Gökçen turhan BaĢlıkta SoruĢturma Evresi El Kitapları Cüneyd Altıparmak Seçkin Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri öztürk,durmuģ Tezcan, esra Seçkin Ceza Muhakemesi Hukuku Hakan Hakeri,Yener ünver Adalet Ceza Usul Hukukunda UzlaĢma Ahmet Sezer Adalet Haksız Yakalama,Elkoyma ve Tutuklamadan Kaynaklanan Tazminat Davaları Nuri Düzgün,ġerafettin Elmacı Adalet Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukunda Ġstinaf Ali Rıza Çınar Adalet Deniz Ticareti Hukuku - Temel Bilgiler Rageyan Kender,Ergon Cetingil Oniki levha Adaletin Unsurları David Schmidtz Liberte Devletin Genel Teorisi Kemal Gözler Ekin Felsefe,Sosyoloji,Hukuk ve Devlet Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ Der Genel Kamu Hukuku Bihterin Vural Dinçkol,Mehmed Akad Der Hukuka Postmodern YaklaĢım Murat Yüksel Oniki levha Hukukta Gerekçe Hilmi ġeker Beta KüreselleĢme Kudret Bülbül Orion Modern Siyasal Ġdolojiler H.Birsen Örs Ġstanbul Bilge Üniversitesi Muhakemede Diyaletik ve Silahların EĢitliği Hasan Dursun Adalet Siyasal DüĢünceler ve Yönetimler Ayferi Göze Beta Siyaset Bilimi Davut Dursun Beta Siyaset ve Yönetim ĠliĢkisi Örsan Ö. Akbulut turhan Yerel Siyeset Yazıları Ahmet Hamdi Aydın Seçkin Apartman-Site-Toplu Yapı Yönetimi Osman Oy Beta EĢya Hukuku 1-Zilyedlik Ve Topu Sicil Mehmet Ayan Mimoza Türk Hukuku Ġpotek ve Uygulaması Yavuz Selim Ģener Adalet Yasal Önalım Hakkı Didem Akalp-demirtabak Oniki levha Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları Cahit Suluk, Sami Karahan Seçkin Telif Kazançları Hukukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi Ömer Duman,Nazmi Karyağdı Mali Hesap Uzmanları Der WIOP Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü Yusuf ÇalıĢkan DeğiĢim Aparman Yöneticisinin El Kitabı Ayhan Yalçın Türkmen 2010

8 369 Bilimsel AraĢtırma Ve Yazma El Kitabı Halil Seydioğlu Güzem Can Dava dilekçe örnekleri Nurten yetik Bilge Ders çalıģma ve öğrenme yöntemleri Ali Yıldırım, Ahmet Doğanay, Seçkin Genel Hukuk bilgisi Kemal gözler Ekin Hukuk baģlangıcı Adnan Güriz siyasal Hukuk baģlangıcı Necip bilge turhan Hukuk baģlangıcı Çağlar özel,erol Cansel Seçkin Hukuk baģlangıcı Genel hukuk bilgisi Turhan Esener Alkım Hukuka giriģ ve hukukun temel kavramları A.ġref Gözübüyük turhan Hukukun Temel Kavramları Ahmet Battal Gazi Temel hukuk bilgisi Muhammet ÖzekeĢ yetkin Yüzyil siyasi tarihi Fahir Armaoğlu Alkım Yüzyil siyasi tarihi Fahir Armaoğlu Alkım Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi Cihan osmanoğlu Oniki levha Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler Mustafa Avcı Mimoza Osmanlı hukuku Ekrem Buğra Ekinci arı Sanat Türk Hukuk Tarihi Ahmet Mumcu,Coskun Üçok,Gülnihal turhan Türk Hukuk Tarihi M. Arif Aydın Beta Türk Ġnkilap Tarihi Ali Ġhsan Gencer,Sabahattin Özel Der Ġcra Hukuku Nevhis deren yıldırım,m. Kemal yıldırım Beta Ġcra Hukuku ve uygulaması M.Refik Korkusuz Roma Ġcra ve iflas hukuku Ders kitabı Baki Kuru,Ejder Yılmaz,Ramazan Arslan yetkin Ġpotek ve Ġpoteğin Paraya Çevrilmesi Yavuz Süphandağ,Ahmet Özata Bilge Ġdare Hukuku Ender Ethem Atay ahmet Ġdare Hukuku (cilt : 2) Ġdari yargılama Hukuku A.ġref Gözübüyük,Turgut Tan turhan Ġdare Hukuku (cilt : 1) Genel Esaslar A.ġref Gözübüyük,Turgut Tan turhan Ġdari Yargı Turan Yıldırım Beta Ġmar hukuku dersleri Suat ġimģek milli emlak kont.der Kamu Personel Ejimi Onur Ender Aslan TODAĠE Kamu personel yönetimi Nihat Kayar Ekin Ombudsman Kemal Özden Seçkin Avrupa Ġnsan hakları sözleģmesi ve uygulaması A.ġeref Gözübüyük,Feyyaz Gölcüklü turhan Ġnsan Hakları Tekin Akıllıoğlu Ġmaj Mülkiyet hakkına vergisel müdahaleler Bakımından insan hakları Avrupa mahkemesine Kisisel BaĢvuru Gamze GümüĢkaya Oniki levha ĠĢ Hukuku Sarper Süzek Beta ĠĢ Hukuku ve Sosyal güvenlik Hukuku Müjdat Sakar Beta ĠĢ SözleĢmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebeb Hakan Keser Seçkin ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Celal Ülgen,CoĢkun Olgun Ġstanbul Barosu ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kudret Kurt Seçkin Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları A.Can Tuncay, Ömer Ekmekci Legal Toplu ĠĢ Hukuku A.Can Tuncay Beta Toplu iģ SözleĢmelerinde Sendikaların yetki Ģartları ve yetki tesbiti Hatice Sever yetkin Yeni Sosyal güvenlik Sistemi Celal Ülgen,CoĢkun Olgun Ġstanbul Barosu Ekonomik Kamu Hukuku dersleri Turgut Tan turhan Kamu Ekonomisi ve Kamu politikası Coskun Can Aktan,Dilek Dileyici Ġstiklal Y.Vural Seçkin Kamu Maliye yönetimi Kanunu Remzi Özmen Seçkin Kamu Maliyesi Abdurrahman Akdoğan Gazi Kıymatli Evrak Hukuku Mehmet Bahtiyar Beta A'dan Z'ye Dernek yönetimi Selami Sazil,Erkut Çelik Ramazan Ġmal USĠDER Aile Hukuku Ve Uygulaması Bilal Köseoğlu,Köksal Kocaağa Türkiye Barolar birliği Aile Hukuku Mal Rejimleri ve EĢin Yasal miras payı Faruk Acar Seçkin Dernekler Hukuku Zafer Saka Vedad Dernekler ve vakıflar mevzuatı Remzi Özmen Seçkin 2010

9 422 Evlat edinme Murak Aydoğdu Adalet Gerçek KiĢiler Serap Helvacı Legal Mal Rejimleri Hukuku Ömer Uğur Gençcan yetkin Medeni Hukuk M.Kemal Oğuzman,Nami Barlas Vedad Medeni Hukuk Bilgisi ġaban Kayıhan Seçkin Medeni Hukuk Tüzel kiģilerin Ehliyet durumu Ömer ergün Oniki levha Medeni Hukuka GiriĢ Mehmet Ayan Mimoza Medeni Hukukun temel ilkeleri Hüseyin Yılmaz Ekin Medeni Kanun Borçlar Kanunu Remzi Özmen Seçkin Özel Hukukta zaman aģımı Mahmut Bilgin Adalet Sağduyu Hukuku Cem Bayğın Oniki levha Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu Cevdet Yavuz Beta Vakıflar mevzuatı Arzu Genç Arıdemir,Sanem Aksoy Dursun Oniki levha Velayet-Vesayet-Soybağı Evlat edinme hukuku diger eģin rıza ve onayına bağlı iģlemler Ali Ġhsan Özuğur Adalet Hukuk usulü muhakemeleri kanunu Celal Ülgen Beta Hukuk Yargılamasında ıslah Mahmut Bilgin Adalet istinaf Kavramı Cenk Akil Yetkin Medeni Usul Kanunu-Ders Kitabı Baki Kuru,Ejder Yılmaz,Ramazan Arslan Yetkin Medeni Usul Hukuku Pratik ÇalıĢmalar Hakan Pekcanitez,muhammet Özekes Yetkin Medeni Usul Hukuku Temel B ilgiler Hakan Pekcanitez,muhammet Özekes Yetkin Tebliğat Hukuku Timuçin Musul Oniki levha Miras Hukuku Hasan Erman,Zahit Ġmre Der Tesbit Davaları Ali Cem Budak,Baki Kuru Oniki levha Miras Hukuku Bilge Öztan turhan Soru-100 Cevap Roma Borçlar Hukuku Pervin Somer Oniki levha Hukuk Kuralı (Regula Iuris) Kuramı Havva Karagöz Oniki levha Roma Hukuku Özacan Karadeniz Çelebican yetkin Roma Hukuku Dersleri Belgin ErdoğmuĢ,Bülent Tahiroğlu Der Roma Hukukunda evlenme(madrimonium) Seldağ GüneĢ Ceylan yetkin Roma Hukukunda Kadın Fulya ilçin Gönenç Oniki levha Sigorta Hukuku Ali Bozer bankacılık ve tiç.h Aras.E Bankacılık için Kıymetli evrak Hukuku Bilgisi ve Ticari Senetler Celal Göle bankacılık ve tiç.h Aras.E Kıymetli evrak Hukuku Fatih Bilgili,Ertan Demir Kapı Dora Kıymetli evrak Hukuku Esasları Reha Poroy,Ünal Tekinap Vedad ġirket ler Hukuku Ġsmail Kayar Detay Ticaret Hukuku ġaban Kayıhan Mimoza Ticari ĠĢletme Huhuku Sami Karahan Mimoza Devletin Haksız Fiilden kaynaklanan Uluslararası sorumluluğu Hakkı Hakan Erkiner Oniki levha Temel Hak ve Özgürlüklere iliģkin Uluslararası anlaģmaların iç hukukta doğrudan uygulanması Mustafa çolaker Adalet Uluslararası Hukuk Temel Metinler Selami Kuran Türkmen Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku Ġzzet Doğan Seçkin Milletlerarası Özel Hukuk Vahit Doğan Seçkin Milletlerarası Ticaret Hukuku Nuray EkĢi Beta Millerlerarası Ticaret Tahkiminde Tahkime elveriģlilik Burak Huysal Vedad Milletlerarası Usul Hukuku Ergin Nomer Beta Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı AyĢe Çelikel, Cemal ġanlı Beta Türk vatandaģlık hukuku B.Bahadır Erdem Seçkin Türkiye de milletlerarası Tahkim Turgut Kalpsüz yetkin Yabancılar Hukuku Bülent Çiçekli Seçkin Uluslararası Vergi uyuģmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Emrah Ferhatoğlu Beta Vergi Genel Hukuku M.Kamil Mutluer iģtanbul bilge üniversitesi Vergi Hukuku Cengizhan Dogruyol,ġafak Ertan Çomaklı savaģ Vergi Hukuku ve Türk Vergi sistemi Metin TaĢ,ġükrü Kızılot YaklaĢım Vergi Ġhtilafları ve Çözüm Yolları ġükrü Kızılot,Zuhal Kızılot YaklaĢım 2010

10 476 Türk Anayasa Hukukuna GiriĢ Kemal gözler Ekin Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinler Kamuran Reçber Alfa aktüel Zilliyetlikten kaynaklanan tescil tapu iptali ve tescil davaları Süleyman Saranoğlu 479 Ceza Muhakemesi hukuku N. Cendel,H.Zafer Beta 480 Suçlular ve Kabahatler Cumhuriyet bassavcılığınca suçları ve kabahatlerin soruģturulması Ahmet Adil Kubat 481 Türk Ceza Hukuku Genel Hük. Koca-Üzülmez Seçkin Ceza Hukuku Genel Hükümler Artuk-Gökcen-Yenidünya Turhan Ceza Hukuku Genel Hükümler Timur DemirbaĢ Seçkin Türk Ceza Hukukuna GiriĢ Centel-Zafer-Çakmut Beta Türk Ceza Hukuku Genel Hük. Hafızoğulları-Özen Usa Ceza Hukuku Bilgisi-Gen.Hük. Özbek-Kanbur-Bacaksız Seçkin Ceza Hukuku Özel Hükümler Artuk-Gökcen-Yenidünya Turhan Türk Ceza Hukuku Özel Hük. Hafızoğulları-Özen Usa Ceza Muhakemesi Hukuku Doğan Soyaslan Yetkin Ceza Muhakemesi Hukuku Centel-Zafer Beta Uygu. Ceza Muhakemesi Hukuku Öztürk-Erdem Seçkin Ceza Muh. Hukuku Pratik ÇalıĢma Centel-Zafer Beta Ceza Hukuku Uygulamaları Zafer-Centel-Çakmut Beta Osmanlı Adalet Düzeni Ahmet Lütfi Kriminoloji Füsun Sokullu Akıncı Beta Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanununun Yorumu Hüsnü Aldemir Kartal Türkiye de Zabıta Halim Alyot Terör Suçları ve Yargılanması Vahit Baltacı Seçkin Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım (Cilt I-II-III) Dönmezer-Erman Beta Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi Mustafa T. Yücel Türkiye Barolar Birliği Osmanlı Ceza Kanunları Ahmet Gökcen Batı Demokrasilerinde Polis (Çeviren:Mustafa Kandemir) J.J.Gleizal J.G.Domenach C.Journes Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma (Özellikle Telefonların Gizlice Denetlenmesi) Ahmet Gökcen Halkı Kin ve DüĢmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü (TCK m.312/2) Ahmet Gökcen Türk Ceza Hukukunda MeĢru Müdafaa Muharrem Özen Seçkin Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk Muharrem Özen Usa Ağır Ceza Davaları Parlar-Hatipoğlu Adalet Türk Ceza Kanunu Gazi ġerhi Ġzzet Özgenç Seçkin Hukuk Sözlüğü Ejder Yılmaz Yetkin Müteselsil Suç Türkan Yalçın Sancar Seçkin Çok Failli Suçlar Türkan Yalçın Sancar Seçkin Türk Ceza Kanunun Yorumu(4cilt) SavaĢ Mollamahmutoğlu Seçkin Suça TeĢebbüs Adem Sözüer Kazancı Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu Adem Sözüer Alfa Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması Cumhur ġahin Yetkin Handbuch des Staatsrechts Band II. Verfassangsstaat J. Isensee, P. Kirch C.F.Miller Handbuch des Verfassangsrechts der bundesrepublik Deutschland E. Benda,W.Maihofer,H.J. Vogel De Gruyter Handbuch des Staatsrechts Band VII : Freiheitsrechte J. Isensee, P. Kirch C.F.Miller Zabıta Tarihi DerviĢ Okçabol Mecelle-i Umur-ı Belediyye Osman Nuri Ergin Ġstanbul BB. Kültür A.ġ Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ġbrahim Pınar Seçkin Ceza Hukuku Umumi Kısım Tahir Taner Ceza Muhakemesi Hukuku Tahir Taner Ceza Genel Kurulu Kararları Uygun-SavaĢMollamahmutoğlu 526 CMK ġerhi Erdener Yurtcan Beta Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Birinci Kitap Kunter-Yenisey-Nuhoğlu Beta 2009

11 528 Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Ġkinci Kitap Kunter-Yenisey-Nuhoğlu Beta Açıklamalı-Gerekçeli Memur Yargılaması Ġsmail Malkoç Malkoç Suç Teorisi 2. Kitap Ġçel-Sokullu Beta Ceza Hukuku Genel Hükümler 2.Kitap Kayıhan Ġçel Beta The Principles Of Criminal Evidence A.S.S.Zuckermann The Police and Criminal Evidence Act 1984 Michael Zander Cross on Evidence Colin Tapper Computers and Their Effects on Investigative Procedures, Critical Issues (edit. Palmiotto, M.J.) J. Probert 536 Blackstone s Criminal Practice 2011 Oxford Blackstone s Criminal Practice 1992 Peter Murphy 538 Criminal Evidence John C. Klotter Method and Applications of DNA Fingerprinting: A Guide for the Non-Scientist., The Criminal Law Review K.F.Kelly, J.J.Rankin R.C.Wink J.J.Furedy Countering Confession Induced by the Polygraph, The Criminal Law Quarterly 541 J.Liss Lie-Detector Evidence: Lessons From the American Experiences Well and Truly Tried (Essays on Evidence) D.W. Elliott 1982 Investigating Computer-Related Crimes Involving Small Computer System, Critical Issues In Criminal Investigation 543 (edit. Palmiotto, M. J.), CONSER, J. ve arkadaģları Computers In Criminal Justice Administration And Management W.G.-B.J Archambeault The long divergence: How Islamic law held back the Middle East Timur Kuran Bilgisayar haberleģme teknolojisi Nobel 547 Linux ağ yönetimi Seçkin 548 Veri haberleģmesi temelleri Papatya 549 Veri haberleģmesi kavramları Papatya 550 Network TCP IP UNIX el kitabı Papatya 551 Bilgisayar haberleģme ve ağ teknolojileri Papatya 552 TCP IP Her yönüyle internetin alt yapısı Pusula 553 C ile veri yapıları SAS 554 C++ temel öğrenim kılavuzu Alfa 555 Uzman C C++ Programlama Beta 556 Veri yapıları ve algori Beta 557 Web teknolojileri Beta 558 MikroiĢlemciler Mikr 2 Beta 559 Donanım mimarisi Beta 560 Network uygulamaları veri haberleģmesi Papatya 561 Veri tabanı sistemleri Akademi 562 Algoritma tasarlama ve programlamaya giriģ Detay 563 MikroiĢlemciler ve bilgisayar intel ailesi Alfa 564 Bilgisayar sistemleri mimarisi Literatür 565 Web tabanlı üç katmanlı yazılım mimarisi SAS 566 Algoritma geliģtirme ve pro Seçkin 567 Bilgisayar devre dizaynı elektronik bil öğret Beta 568 C programlama ve programlama sanatı Beta 569 SıradıĢı C++ 1. cilt Alfa 570 Bilgisayar iģletim sistemleri Bıçaklar 571 Yapay sinir ağları Papatya 572 Programlamaya giriģ ve algoritmalar Akademi 573 Veri tabanı yönetim sistemleri Türkmen 574 Programcılık mantığı Pusula 575 C++ ve nesneye yönelik programlama Papatya 576 Yazılım geliģtirme Beta 577 yazılım mühendisliği Papatya 578 Gömülü kontrolörler BileĢim 579 Bulanık mantık ilke ve temelleri Bıçaklar

12 580 Sayısal devrelerde mantıksal tasarım Bıçaklar 581 Veritabanı mantığı Pusula 582 Designing the user interface 4th ed. Addison Wesley 583 Robotik mekatronik ve yapay zeka BileĢim 584 TCP/IP ve ağ güvenliği Açık akademi 585 E-ticaretin temelleri Pusula 586 Alternatif akım (AC) devre analizi Seçkin 587 Bilgisayar donanımı ve elektronik Birsen 588 Web teknikleri Ekin 589 Algoritmalar teoriden uygulamalara Seçkin 590 Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği Nobel 591 Mikrodenetleyiciler ve PIC programlama AltaĢ 592 Yapay zeka uygulamaları 593 Bilgisayar mimarisi Nobel 594 Veri madenciliği kavram ve teknikler Ekin 595 Uzmanlar içim PHP Kotlab 596 Sayısal haberleģme Birsen 597 mantık devreleri değiģim 598 Lojik devre tasarımı Papatya 599 Ġleri elektronik dijital 1 Bilim 600 Ġleri elektronik 2 mikroiģlemciler ve haf. Bilim 601 Uydu ve hücresel mobil haberleģme sistemleri Birsen 602 Programlanabilir kontrolörler BileĢim 603 Zaman serileri analizi Nobel 604 Analog elektronik Birsen 605 Dijital elektronik Birsen 606 Sayısal elektronik Seçkin 607 Analog elektronik AltaĢ 608 Elektrik devre analizi 1 Seçkin 609 Optoelektronik Erdal Musayev 610 Elektrik devre analizi 2 Seçkin 611 Elektronik devre elemanları ve elektronik devreler Birsen 612 Elektromagnetik alan teorisi Birsen 613 Veri yapıları ve algoritmalar Colkesen 614 Bilgisayar bilimleri Göksel Çakır 615 Bilgisayara giriģ Hamza Çelebi Çetiner 616 Teori ve problemlerle analog ve sayısal iletiģim Hwei P. Hsu çev. : Erkan Afacan 617 Elektrik-Elektronik mühendisliğinin temelleri doğru akım devreleri Uğur Arifoğlu 618 Elektrik devreleri teori ve problemler Joseph A. Edminister çev. : Timur Aydemir 619 mantık devreleri Hüseyin Ekiz 620 Z80 mikroiģlemci programlama Doğan Ġbrahim 621 Elektrik enerji sistemleri sürekli çalıģma durumları Nariman ġerifoğlu 622 Alternatif akım devreleri & problem çözümleri Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar 623 Güç kontrol devreleri uygulamalı elektronik devreler-5 Cihan Gerçek, Aydın Bodur, Gökhan Dinçer 624 Elektrik makinaları 1-2 Nurdan Güzelbeyoğlu 625 Elektrik makinalarının temelleri II : Senkron makinalar Kemal Sarıoğlu 626 Elektrik santralları enerji iletimi ve dağıtımı M. Adnan PeĢint 627 Elektrik tesisleri ile ilgili sorular ve çözümler Mustafa Bayram 628 Güç elektroniği Ned Mohan,Tore M. Undealand 629 Elektrik kumanda devreleri Ġlhami Çolak 630 Elektrik makinaları III ; senkron makinalar A. Faik Mergen, Sibel Zorlu 631 Özel elektrik makinaları Güngör Bal 632 Mühendislik elektromanyetiğinin temelleri David K. Cheng 633 Elektrik tesislerinde harmonikler Celal Kocatepe

13 634 Elektrik enerjisi üretim santralleri Behçet Kocaman 635 Tranformatör problemleri : çözümlü Ġlhami Çetin 636 Doğru ve alternatif akım devreleri problem çözümleri : Elektroteknik 2 Ahmet Hamdi Saçkan 637 Yüksek gerilim tekniği Muzaffer Özkaya 638 Elektroteknik 1 ve problem çözümleri Ahmet Hamdi Saçkan 639 Elektronik devre tasarımında OP AMP ve lineer tüm devreler Mustafa Alçı, Sadık Kara 640 Elektronik devreler Halit Pastacı 641 Endüstriyel elektronik H.Hakan Kuntman 642 Güç dağıtımı Y. Saner 643 Yüksek gerilim tekniğinin temelleri Akpınar S. 644 Computer Science: An overview J. Glenn Brookshear, Addison Wesley Programming Python: Powerful Object-Oriented Programming, Mark Lutz (O'Reilly Media,) Problem solving and program design in C J. R. Hanly, E. B. Koffman Pearson The C Programming Language Brain W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Pearson C Dersi: Programlamaya GiriĢ Nergiz Ercil Çağıltay, Fügen C. Selbes, Gül Tokdemir, Çiğdem Turhan Seçkin Yayınevi 649 Data Structures Using C++, D.S. Malik Thomson Course Technology ADT s, Data Structures and Problem Solving with C++, Larry Nyhoff Pearson Problem Solving with C++ Walter Savitch Addison-Wesley Publishing The C++ programming language Bjarne Stroustrup Addison-Wesley Publishing Numerical recipes in C++ W.Press, Teukolsky et al. (3/e) Contemporary Logic Design Randy H. Katz & Gaetano Borriello, (Pearson Education 2/e) 655 Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer, (4/e, MacGraw Hill) Software Engineering Ian Sommerville Addition Wesley Software Engineering: A practitioner s approach Roger S. Pressman McGraw Hill Practical Formal Software Engineering: Wanting the Software You Get Bruce Mills Cambridge Computer Systems: A Programmer's Perspective Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron, Pearson Higher Education Computer organization and design: the hardware and software interface David A. Patterson, John L. Hennessy Morgan Kaufmann Publisher Computer Graphics using OpenGL F.S. Hill, Jr. Stephen M. Kelley Pearson Computer Networking: A Top-Down Approach James F. Kurose, Keith W. Ross Addison-Wesley Numerical Methods for Engineers S.C.Chapra & R.P.Canale McGraw Hill Quantum Computation and Quantum Information Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang Cambridge Contemporary Logic Design Randy H. Katz & Gaetano Borriello Pearson Education Discrete Mathematics and Its Applications K.H. Rosen, McGraw-Hill A BALANCED INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE 3E REED ABSOLUTE JAVA 4ED SAVITCH,WALTER ADT S, DATA STRUCTURES AND PROBLEM SOLVING WITH C++ LARRY NYHOFF AN INTR. TO OBJECT-ORIENTED PROG. WITH JAVA 5TH ED. WU 671 AN INTR.TO DATABASE SYS.8E DATE; C.J AN INTRODUC.TO DATA.SYSTEMS DESAI,BIPIN C AN INTRODUCTION TO OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 3E BUDD APPLIED OPERATING SYSTEM CONCEPTS SILBERSCHATZ 675 APPLYING UML & PATTERNS 3RD ED. LARMAN 676 ASSEMBLY LANGUAGE STEP-BY-STEP: PROGRAMMING WITH DOS AND LINUX 2E DUNTEMANN BEGINNING ASP.NET 3.5: IN C# AND VB 2008 E SPAANJAARS BILGISAYAR BILIMLERI CAKIR, GOKSEL BILGISAYARA GIRIS 2010 E HAMZACELEBI, CETINER C DERSI: PROGRAMLAMAYA GIRIġ NERGIZ ERCIL ÇAĞILTAY FÜGEN C. SELBES C HOW TO PROGRAM 6ED DEITEL-DEITEL C++ HOW TO PROGRAM DEITEL, DEITEL C++: AN INTRODUCTION TO COMPUTING ADAMS, NYHOFF

14 684 CALCULUS 6E EDWARDS, PENNEY CALCULUS 7e STEWART CALCULUS FOR ENGINEERS 2007 E TRIM CALCULUS MADE EASY 1998E THOMPSON, GARDNER CIRCUIT DESIGN WITH VHDL 2E VOLNEI A. PEDRONI COMPILERS PRIN.TECH.& TOOLS 2ED AHO-SETHI-ULMAN COMPUTER NETWORKS 5E TANENBAUM COMPUTER NETWORKS: A SYSTEMS APPROACH 5E PETERSON, DAVIE COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE: AN INTRODUCTION 2E CARTER, HIND, CHALK COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN: 4E DAVID A. PATTERSON, JOHN L. HENNESSY COMPUTER SCIENCE: AN OVERVIEW 11E-2011 J. GLENN BROOKSHEAR COMPUTER SECURITY 3E GOLLMANN COMPUTER SYSTEMS A Programmer's Persp. 2ND ED. BRYANT 697 COMPUTER VISION A MODERN APPROACH 2002 E FORSYTH, PONCE CONCEPTS OF PROGRAMMING LANGUAGES 9ED SEBESTA,ROBERT W CONTEMPORARY LOGIC DESIGN 2E RANDY H. KATZ & GAETANO BORRIELLO DATA MINING FOR BUSINESS INTELLIGENCE SHMUELI 701 DATA STRUC.&PROGRAM DES.3EDĠ. KRUSE,ROBERT L DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS IN C++ GOODRICH 703 DATA STRUCTURES AND PROGRAM DESIGN IN C++ R.L. KRUSE AND A.J. RYBA DATA STRUCTURES USING C AND C++ LANGSAM, AUGENSTEIN,TENENBAUM DATABASE MANAG.SYSTEMS 3ED.PB. RAMAKRISHNAN-GEHRKE DIGITAL IMAGE PROCESSING ALGORITHMS AND APPLICATIONS IOANNIS PITAS DISCOVER DELPHI WILLIAMS 708 DISCRETE MATHEMATICS 7ED JOHNSONBAUGH,RICHARD DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS 7E ROSEN ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGY 9TH EDITION HUGHES,MCKENZIE-SMITH ELEKTRIK DEVRELERI TEORI VE PROBLEMLER 3E EDMINISTER,NAHVI ELEKTRIK- ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞININ TEMELLERI DOĞRU AKIM DEVRELERI 4e UĞUR ARIFOĞLU ELEMENTS OF THE THEORY OF COMPUTATION 2ND ED. C.LI LEWIS 714 ENGINEERING COMPUTATION WITH MATLAB SMITH FILE STRUCTURES FOLK 716 FOUNDATIONS FOR PROGRAMMING LANGUAGES MITCHELL 717 FOUNDATIONS OF STAT. NATURAL LANG. PROCESSING MANNING 718 FUNDAMENTALS OF COMPUTER GRAPHICS 2E SHIRLEY, ASHIKHMIN, FUNDAMENTALS OF PHYSICS 7e HALLIDAY, RESNICK, WALKER GRAPH THEORY AND ITS APPLICATIONS 2E GROSS, YELLEN HOW TO PROGRAM C++ 7 ED DEITEL INTERNET&WORLD WIDE WEB HOW TO.PROG. 4ED DEITEL-DEITEL INTR.TO PARALLEL COMPUTING 2ED GRAMA-GUPTA-KARY INTRODUC.TO ALGORITHMS 3ED. CORMEN-LEISERSON INTRODUCTION TO ALGORITHMS 3E CORMEN,LEISERSON,RIVEST,STEIN INTRODUCTION TO JAVA PROGRAMMING-COMPREHENSIVE VERSION 8E LIANG INTRODUCTION TO SQL: MASTERING THE RELATIONAL DATABASE LANGUAGE 4E VAN DER LANS JAVA A FRAM.FOR PROG.&PRO.2ED LAMBERT-OSBORNE JAVA FOR STUDENTS 5TH ED. BELL 730 JAVA SOFTWARE SOLUTIONS 6ED LEWIS-LOFTUS JAVASCRIPT A BEGINNER'S GUIDE POLLOCK 732 LINUX SYSTEM PROGRAMMING: 1E LOVE MANTIK DEVRELERI 5E HÜSEYIN EKIZ MODEL BUILDING IN MATHEMATICAL PROG. 4TH ED. WILLIAMS 735 MODERN OPERATING SYSTEMS 3E TANENBAUM NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING 2ND ED. ALLEN 737 NETWORK SECURITY ESSENTIALS 4ED STALLINGS,W

15 738 NEW PERSPECTIVES ON HTML AND XHTML 4E CAREY NUMERICAL ANALYSIS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS: 1E MADHUMANGAL PAL NUMERICAL RECIPES IN C++ W.PRESS, TEUKOLSKY OBJECT ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING 3E BRUEGGE, DUTOIT OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN C++ 4E LAFORE OPERATING SYSTEM CONCEPTS 8E SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE PHYSICAL CHEMISTRY 3E MORTIMER PRINCIPLES OF PARALLEL PROGRAMMING LIN-SNYDER PROBLEM SOLVING AND PROGRAMMING CONCEPTS 8ED SPRANKLE,M PROBLEM SOLVING WITH C++ WALTER SAVITCH PROGRAMMING.NET 3.5 1E LIBERTY, HOROVITZ PROGRAMMING PHP 2E LERDORF, TATROE, MACINTYRE PROGRAMMING PYTHON: POWERFUL OBJECT ORIENTED PROGRAMMING MARK LUTZ QUANTUM COMPUTATION AND QUANTUM INFORMATION 1E MICHAEL A. NIELSEN, ISAAC L. CHUANG SCHAUMS OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OF BASIC CIRCUIT ANALYSIS 2E JOHN OMALLEY SECURITY ENGINEERING 2E ANDERSON SOFTWARE ENGINEERING 8TH ED. SOMMERVILLE 755 SOFTWARE ENGINEERING: PRINCIPLES AND PRACTICE 3E VLIET TEORI VE PROBLEMLERLE ANALOG VE SAYISAL ILETIġIM, 2003 E HWEI P. HSU ; ÇEV. ERKAN AFACAN THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE BJARNE STROUSTRUP UNDERSTANDING JAVA CORNELIUS 759 UNIX SYSTEMS PROGRAMMING: 2E ROBBINS, ROBBINS VERI YAPILARI VE ALGORITMALAR 2002 E COLKESEN WEB PROGRAMMING BATES 762 WEB SERVICES: PRINCIPLES AND TECHNOLOGY 1E PAPAZOGLOU WINDOWS SYSTEM PROGRAMMING 4E HART XML IN A NUTSHELL 3E HAROLD, MEANS VĠOLENCE AND SECURĠTY OR CAMPUS JAMES ALAN SANTA BARBARA California 766 MASTERS OF SOCĠALOGĠCAL THOUGHT LEWĠS COSER 767 TERRORĠSM AND POLĠTĠCAL THEORY FRANK DE ANGELĠS 768 CORPORATE STRATEGY AND THE SEARCH FOR ETHĠCS R.E. FREEMAN, D.R. GĠLBERT 769 SOCĠAL STATĠSTĠCS HURBERT M. BLALOCK 770 METHODS OF SOCĠAL RESEARCH KENNETH D. BAĠLEY 771 YanlıĢlıklar komedyası W. Shakespeare YKY 772 Ölü canlar Gogol YKY 773 Kitlelerin ayaklanması J. Ortega y Gasset YKY 774 Germinal Emile Zola YKY 775 Putların alacakaranlığı Friedrich Nitzsche YKY 776 Öteki Dostoyevski YKY 777 Mülkiyet nedir? Pierre Joseph Proudhon YKY 778 Tragedyanın doğuģu Friedrich Nitzsche YKY 779 Siyasetname Nizamülmülk YKY 780 MüfettiĢ Gogol YKY 781 DiriliĢ Tolstoy YKY 782 Sivastopol Tolstoy YKY 783 Güvercinin kanatları Henry James YKY 784 Emile Jacques Rousseau YKY 785 Kuru gürültü W. Shakespeare YKY 786 Hacı Murat Tolstoy YKY 787 Ezilenler Dostoyevski ĠĢ Bankası KY. 788 Siyasal iktisadın ve vergilendirmenin ilkeleri David Ricardo ĠĢ Bankası KY. 789 Hamlet W. Shakespeare ĠĢ Bankası KY. 790 Akıl ve tutku Jane Austen ĠĢ Bankası KY.

16 791 Sanat nedir Tolstoy ĠĢ Bankası KY. 792 Karamazov kardeģler Dostoyevski ĠĢ Bankası KY. 793 Kadın haklarının gerekçelendirilmesi Mary Wollstonecraft ĠĢ Bankası KY. 794 EĢekarıları, kadınlar savaģı ve diğer oyunlar Aristophanes ĠĢ Bankası KY. 795 Masallar La Fontaine ĠĢ Bankası KY. 796 Babalar ve oğullar Turgenyev ĠĢ Bankası KY. 797 Cimri Moliere ĠĢ Bankası KY. 798 Madame Bovary Gustave Flaubert ĠĢ Bankası KY. 799 Yunus Emre hayatı ve bütün Ģiirleri Abdülbaki Gölpınarlı ĠĢ Bankası KY. 800 Kaygı kavramı Sören Kierkegaard ĠĢ Bankası KY. 801 Kerem ile Aslı Hasan Ali Yücel ĠĢ Bankası KY. 802 Ģölen-dostluk Platon(Eflatun) ĠĢ Bankası KY. 803 Kırık Hayatlar Halid Ziya UĢaklıgil 804 Türkiye'de ÇağdaĢ DüĢünce Tairihi Hilmi Ziya Ülken ülken yayınları 805 Millet ve Tarih ġuuru Hilmi Ziya Ülken ülken yayınları 806 UyanıĢ Devrinde Tercümenin Rolü Hilmi Ziya Ülken ülken yayınları 807 Anadolu Kültürü ve Türk Kimliği Üzerine Hilmi Ziya Ülken ülken yayınları 808 Türk Tefekkürü Tarihi Hilmi Ziya Ülken ülken yayınları 809 Modern Türk Edebiyatı'nın Ana Çizgileri Kenan Akyüz inkılap yay 810 Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü Mustafa Nihat Özön 811 ġiir Tahlilleri 1-2 mehmet kaplan Dergah Yay. 812 eylül mehmet rauf 813 Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Yakup Kadri Karaosmanoğlu 814 hüküm gecesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu 815 kiralık konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu 816 politikada 45 Yıl Yakup Kadri Karaosmanoğlu 817 Zoraki Diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu 818 bir kadın düģmanı ReĢat Nuri Güntekin 819 miskinler tekkesi ReĢat Nuri Güntekin 820 nur baba ReĢat Nuri Güntekin 821 yeģil Gece ReĢat Nuri Güntekin 822 Edebiyatta Üslup ve Problemleri ġerif AktaĢ. 823 Yazılı ve Sözlü Anlatım: Kompozisyon Sanatı ġerif AktaĢ. akçağ yay 824 Roman Sanatı ve Roman Ġncelemesine GiriĢ ġerif AktaĢ. 825 Batı edebiyatında akımlar Ġsmail ÇetiĢli 826 Ġtalya'da rönesans kültürü 827 Osmanlı Türklerinde ilim Adnan Adıvar 828 Ansiklopedik Edebiyat Terimleri sözlüğü turan karataģ 829 Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç turan karataģ 830 Robinson Crusoe yapıkredi yayınları 831 AĢkın Okunmaz Kıyıları Victoria Rowe Holbrook 832 Açıklamalar ve örneklerle edebi sanatlar numan külekçi akçağ yay 833 modern Türkiye'nin DoğuĢu bernard Lewis nokta yay 834 çatıģan kültürler bernard Lewis tarih vakfı yay 835 Organizasyonlarda davranıģ Toker Dereli 836 Ġnsan ve davranıģı Dogan Cüceloğlu 837 ĠĢletmelerde stratejik planlama ve yönetim Erol Eren 838 ĠĢletme yönetiminde örgütsel davranıģ Ġlhan Erdoğan 839 ISO 9000 el kitabı ve audit hazırlığı Esin Alp 840 Deneyimlerim I-II Üzeyir Garih 841 ĠĢletmelerde yönetim organizasyon ve personel davranıģı Zeyyat Hatipoğlu 842 iletiģim ve ikna Harry Jamieson 843 Kalite Ġbrahim Kavrakoğlu 844 Ġnsan yönetimi H.Robert Rosen çev:gündüz bulut

17 845 Kültürlerarası farklılaģma ve yönetim Selami Sargut 846 Beden dili Otto Schober 847 Entellektüel sermaye:örgütlerin yeni zenginliği Thomas Stenart çev:nurettin elhüseyni 848 Kıran kırana Lester Thurow çev: ayģe karasu 849 ĠĢletme yönetimi Kemal Tosun 850 DıĢa açılma sürecinde küçük ve orta boy firmalar Atila bağrıaçık 851 ÇağdaĢ yönetim düģüncesinin evrimi Atilla baransel 852 ĠĢletme odağı: GiriĢimci sorunları RüĢtü Bozkurt 853 Ekonomik krizler erken uyarı sistemiyle önlenebilir RüĢtü Bozkurt 854 Krizden ÇıkıĢ w.edards deming çev:cem aktaģ 855 DeğiĢim Çağının Yönetimi Peter Drucker çev:zülfü dicleli 856 Yeni gerçekler Barbnard richard, john cavanagh çev:gülden Ģen 857 Kapitalist ötesi toplum Peter Drucker çev:? 858 Organizasyonlar: teori ve davranıģ c.ray gullet çev:besim baykal 859 Kirlenmenin boyutları Ersin Gürdoğan 860 Strateji bir devrimdir Gary Hamel 861 Geleceği kazanmak Gary Hamel ve c.k. Prahalad çev:zülfü dicleli 862 DeğiĢim mühendisliği devrimi Michael Hammer ve a.stanton steven çev:sinem gül 863 Örgütlerin toplumsal psikolojisi Katz Daniel, robert l.kahn çev:h.can, y.bayar 864 Küçük iģletmeler ġan Özalp 865 Liderlik sanatı Mustafa Özalp 866 Küresel rekabet Mustafa Özel 867 Yönetme ve yükselme sanatı:mükemmellik arayıģı Peter Thomas, Robert Waterman çev:selami sargut 868 Rekabet stratejisi, sektör ve rakip analiz teknikleri M.E.Porter 869 BeĢinci disiplin Peter Senge m. Çev:AyĢegül ildeniz ve Ahmet Doğukan 870 ĠĢletme yönetiminde kontrol Ahmet Serpil 871 Sıfıra sıfır toplumu Thurow Lester c. Çev:n.Himmetoğlu, d.erberk 872 SavaĢ sanatı Tzu Sun çev:ģule kılıçarslan 873 Darlık buhranları ve islam iktisat siyaseti Sabri Ülgener 874 Küresel düģler:imparator Ģirketler ve yeni dünya düzeni Barbnard Richard, john Cavanagh çev:gülden ġen 875 OrtaklaĢa rekabet Brandenburger Adam, Barry Nalebuff çev:levent Cinemre 876 Kontrolden çıkmıģ dünya Brzezinski, Zbigniew çev:haluk Menemencioğlu 877 Global paradoks Naisbitt john çev:sinem Gül 878 Türkiyede yükseköğretim karģılaģtırmalı analiz Talip Küçükcan, Bekir Gür 879 Türk eğitim tarihi:m.ö.1000-m.s.2008 Y. Akyüz 880 Üniversitelerin tarihi Charle,c., Verger j. Çev:Ġsmail Yerguz 881 Türkiyede ve dünyada yükseköğretim yönetimi Ġhsan Doğramacı 882 Türkiyenin 2023 vizyonunda vakıf üniversiteleri Ġ.Bircan 883 Uluslararası yükseköğretim konferansı YÖK 884 Türkiyede üniversite tarihi M.T.Hatipoğlu 885 ĠĢ piyasası ve beceri ihtiyaçları incelemesi Megep&ĠĢkur 886 Türkiyede yükseköğretimin sorunları ve sorunlara çözüm önerileri M.K.Mutluer 887 Yükseköğretim sistemimiz R.Okcabal 888 Osmanlı imparatorluğunda eğitim ve bilgi üetim sisteminin oluģumu ve dönüģümü Ġ.Tekeli, S.Ġlkin 889 Tüm yönleriyle osmanlıda harem Ahmet Akgündüz 890 Tam zamanında üretim Nesime Acar 891 Modern yönetim teknikleri Aykut Bedük 892 TKY ve ISO 9000kalite güvence sistemi Canan Çetin vediğerleri 893 ÇağdaĢ yönetim yaklaģımları:ilkeler, kavramlar, yaklaģımlar Ġsmail Bakan 894 Kaizen:japonyanın rekabetteki baģarısının anahtarı Ġmai Masaaki 895 Modern yönetim teknikleri Rıfat Ġraz yüzyıla hazırlanan japon Ģirketleri-baĢarıya götüren stratejiler Katayama,Osamu çev:gülden ġen 897 Toyota tarzı 14 yönetim ilkesi Liker, jeffrey çev:ümit ġensoy 898 Karar almak Luecke Richard çev:aslı Özer

18 899 Honda yönetim kitabı Mito Setsuo çev:alperen Doğan 900 Strateji haritaları Robert s. Kaplan David Norton 901 Made in japan bir japon mucizesi sony Morita Akio, çev Yakut Güneri 902 Uluslararası iģletmecilik Esin Mutlu 903 Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliģtirilmesi Noe Raymond, çev Canan çetin 904 Kriz yönetimi Aylin Pıra, Çisil Sohodol 905 Yalın çözümler Womack james ve diğ., çev Saadet özkal 906 Dünyayı değiģtiren makine Womack james ve diğ., çev: Osman Kobak 907 KiĢilik ve liderlik Uğur Zel 908 MareĢal Fevzi Çakmak ve günlükleri Nilüfer Hatemi 909 Modern Türkiye'nin doğuģu Bernard Lewis 910 Demokrasinin Türkiye serüveni Bernard Lewis 911 Batı medeniyetinin doğulu kökenleri John M. Hobson 912 Ġstiklal harbimiz (2 cilt) Kazım Karabekir 913 Soğuk savaģ-pazarlıklar,casuslar,yalanlar,gerçek John Lewis Gaddis 914 Günlükler( )-Kazım Karabekir (kutulu 2 cilt) Kazım Karabekir 915 Oryantalizm Edward Said 916 Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi Mustafa Akdağ 917 Doğu sorunu Uluslararası iliģkiler üzerine bir inceleme Matthew Smith Anderson 918 Osmanlı tarihinden portreler - Seçme makaleler 1 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı 919 Cumhuriyet dönemi geçmiģe bakıģ açıları : Klasik ve Bizans dönemi haz. : Scott Redford, Nina Ergin 920 Attila Ġlhan'da kültür sorunsalı Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 921 Bir millet uyanıyor 1 Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 922 Gerçekçilik savaģı Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 923 Hangi Atatürk? Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 924 Hangi küreselleģme Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 925 Hangi laiklik Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 926 Hangi sol Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 927 Kimi sevsem sensin Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 928 Yağmur kaçağı Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 929 Hangi batı Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 930 Sisler bulvarı Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 931 Zenciler birbirine benzemez Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 932 Elde var hüzün Attila Ġlhan ĠĢ Bankası KY. 933 ġarkiyatçılık Edward Said ĠĢ Bankası KY. 934 Entelektüel : Sürgün Marjinal yabancı Edward Said ĠĢ Bankası KY. 935 Hümanizm ve demokratik eleģtiri Edward Said 936 Kültür ve direniģ Edward Said 937 Kültür ve emperyalizm Edward Said 938 Bozkırdaki çekirdek Kemal Tahir 939 Devlet ana Kemal Tahir 940 Esir Ģehrin insanları Kemal Tahir 941 Esir Ģehrin mahpusu Kemal Tahir 942 Hür Ģehrin insanları Kemal Tahir 943 Rahmet yolları kesti Kemal Tahir 944 Yorgun savaģçı Kemal Tahir 945 Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'da müzik Tahir Abacı 946 Deliliğin tarihi Michel Foucault 947 Nasrettin Hoca hikayeleri Orhan Veli Kanık 948 Sevda sözleri Cemal Süreya 949 Kürk mantolu Madonna - Bütün yapıtları Sabahattin Ali 950 Aylak adam - Bütün yapıtları Yusuf Atılgan 951 Türkiye - Selçuklulardan Osmanlılara sanat Giovanni Curatola 952 Bütün öyküleri 1 - Sabahattin Ali Sabahattin Ali

19 953 Bütün öyküleri 2 - Sabahattin Ali Sabahattin Ali 954 Bütün romanları - Sabahattin Ali Sabahattin Ali 955 Bütün Ģiirleri - Sabahattin Ali Sabahattin Ali 956 Çakıcı'nın ilk kurģunu (Tereke) Sabahattin Ali 957 Değirmen - Bütün yapıtları Sabahattin Ali 958 Hep genç kalacağım - Bütün yapıtları - mektup Sabahattin Ali 959 Ġçimizdeki Ģeytan - Bütün yapıtları Sabahattin Ali 960 Kağnı, ses, esirlermahkemelerde Sabahattin Ali 961 MarkopaĢa yazıları ve ötekiler Sabahattin Ali 962 Sabahattin Ali - Öyküler, Ģiir ve oyun Sabahattin Ali 963 Sırça köģk - Bütün yapıtları Sabahattin Ali YKY 964 Yeni dünya Sabahattin Ali YKY 965 Benden sonra mutluluk Özdemir Asaf YKY 966 Dokuza kadar on Özdemir Asaf YKY 967 Kırılmadık bir Ģey kalmadı Özdemir Asaf YKY 968 Türkçe reçete - Seçme öyküler Ömer Seyfettin 969 Sakın ĢaĢırma - Seçme Ģiirler Orhan Veli Kanık 970 ġairin iģi / Yazılar, öyküler, konuģmalar Orhan Veli Kanık 971 Ġstanbul, hatıralar ve Ģehir Orhan Pamuk 972 Babamın bavulu Orhan Pamuk 973 beyaz kale Orhan Pamuk 974 Cevdet Bey ve oğulları Orhan Pamuk 975 Gizli yüz Orhan Pamuk 976 Kara kitap Orhan Pamuk 977 Yeni hayat Orhan Pamuk 978 Ġslam kültürü (ÇeĢitli konuları ile) (5 cilt) ed. : Ekmeleddin Ġhsanoğlu 979 kataloglama için kurallar Necmettin Sefercioğlu 980 Kütüphane kaynak ve hizmetlerini pazarlama : Pratik rehber Zuzana Helinsky 981 Bir düğün gecesi Adalet Ağaoğlu 982 Fikrimin ince gülü Adalet Ağaoğlu 983 Ölmeye yatmak Adalet Ağaoğlu 984 Ağacın çürüğü YaĢar Kemal YKY 985 Ağıtlar YaĢar Kemal YKY 986 Binbir çiçekli bahçe YaĢar Kemal YKY 987 Sarı sıcak YaĢar Kemal YKY 988 Hüyükteki nar ağacı YaĢar Kemal YKY 989 Ġnce Memed(2-3-4) YaĢar Kemal YKY 990 KuĢlar da gitti YaĢar Kemal YKY 991 Karıncanın su içtiği/ Bir ada hikayesi 2 YaĢar Kemal YKY 992 Nuhun gemisi/bu diyar baģtan baģa 1 YaĢar Kemal YKY 993 Zulmün artsın / Bir ada hikayesi 1 YaĢar Kemal YKY 994 Baldaki tuz YaĢar Kemal YKY 995 Deniz küstü YaĢar Kemal YKY 996 Yanan ormanlarda elli gün - Bu diyar baģtan baģa 2 YaĢar Kemal YKY 997 Peri bacaları - Bu diyar baģtanbaģa 3 YaĢar Kemal YKY 998 Bir liderin doğuģu R. Tayyip Erdoğan Hüseyin Besli, Ömer Özbay 999 Kütüphanelerin hikayesi Fred Lerner ĠletiĢim yay Kütüphane bilgi merkezi kurma, kütüphane programı yazma kılavuzu Hasan S. Keseroğlu Hiperlink Yay Bilgi okuryazarlığından yaģamboyu öğrenmeye Ġdeal Kültür yay KüreselleĢen dünyada bilgi paylaģımı ve kütüphaneler Ender Bilar 1003 E-devlet sürecinde elektronik belge yönetimi Hüseyin OdabaĢ 1004 EĢekle gelen aydınlık Tayfun Talipoğlu 1005 Bir ömür kütüphaneci yay. Haz. : Ahmet KarataĢ, Asuman Akyüz 1006 Türkiye'de siyasetin bilgi ve belge yönetimi alanına etkileri Kemal Sevgisunar

20 1007 Yüreğim seni çok sevdi Canan Tan 1008 AĢkın sanal halleri Canan Tan 1009 Piraye Canan Tan 1010 En son yürekler ölür Canan Tan 1011 söylenmemiģ Ģarkılar Canan Tan 1012 Öteki defterler - Bütün eserleri Nazım Hikmet Ran 1013 Romanlar 1 - Kan konuģmaz Nazım Hikmet Ran 1014 Romanlar 2 - YeĢil elmalar Nazım Hikmet Ran 1015 Romanlar 3 - YaĢamak güzel Ģey be kardeģim Nazım Hikmet Ran 1016 Sevdalı bulut Nazım Hikmet Ran 1017 ġiirler satır Nazım Hikmet Ran 1018 ġiirler 3 - Kuvayi milliye Nazım Hikmet Ran 1019 ġiirler 5 - Memleketimden insan manzaraları Nazım Hikmet Ran 1020 ġiirler 7 - Son Ģiirler Nazım Hikmet Ran 1021 Osmanlı Ġmparatorluğunda klasik çağ Halil Ġnalcık 1022 Ekmek kavgası Orhan Kemal 1023 Avare yıllar Orhan Kemal 1024 Bir filiz vardı Orhan Kemal 1025 ÇamaĢırcıın kızı Orhan Kemal 1026 Devlet kuģu Orhan Kemal 1027 Dünya evi Orhan Kemal 1028 El kızı Orhan Kemal 1029 Elli kuruģ Orhan Kemal 1030 KardeĢ payı Orhan Kemal 1031 Eskici ve oğulları Orhan Kemal 1032 Gurbet kuģları Orhan Kemal 1033 Kanlı topraklar Orhan Kemal 1034 Evlerden biri Orhan Kemal 1035 ArkadaĢ ıslıkları Orhan Kemal 1036 Baba evi ve küçük adamın romanı Orhan Kemal 1037 Ġstanbul'dan çizgiler Orhan Kemal 1038 Birinci Cumhuriyet üzerine notlar Mehmet Altan 1039 II. Cumhuriyet demokrasi ve özgürlükler Mehmet Altan 1040 Ġkinci Cumhuriyetin yol hikayesi Mehmet Altan 1041 Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla KüreselleĢme Mehmet Altan 1042 Amerikan rapsodisi Mehmet Altan 1043 Esir çocuklar cehennemi Mehmet Altan 1044 Bütün rüyaların aynı anda bittiği ülke Mehmet Altan 1045 Çölden gelen Ģifa hurma Mehmet Altan 1046 Marksist - liberal Mehmet Altan 1047 Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu tarihi : kuruluģ devri Mehmet Altan 1048 Küllerinden Doğan Dil ve Roman Mehmet Uzun 1049 Sen Mehmet Uzun 1050 Garip Orhan Veli Kanık 1051 Vazgeçemediğim Orhan Veli Kanık 1052 Eylül Mehmet Rauf 1053 AĢk-ı memnu Halit Ziya UĢaklıgil 1054 Mai ve siyah Halit Ziya UĢaklıgil 1055 ġehrin aynaları Elif ġafak 1056 Mahrem Elif ġafak 1057 Yavuz Oktay Sinanoğlu 1058 Sadakat Ġnci Aral 1059 Günün ötesi Ali Çolak 1060 Ġnce sözler Ali Çolak

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI Unirsity Clements St 1 UHL101 4 Hukuk Başlangıcı I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ SİYASAL 1 38 39 82 83 126 127-160 UHL102 4 Roma Hukuku 1 ROMA BÜLENT TAHİROĞLU DER 1-31 31 60 61 89 90 120 UHL103 4 Anayasa

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I UHL101 HUKUK BAŞLANGICI I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ 4 SİYASAL UHL102 ROMA HUKUKU I ROMA HUKUKU ÖZCAN KARADENİZ ÇELEBİCAN 3 YETKİN UHL103 ANAYASA TEORİSİ I ANAYASA TEORİSİ ZÜHTÜ ARSLAN 4 SEÇKİN

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA PROGRAM ADI: KAMU HUKUKU YÜKSEK LĠSANS Siyasi Partiler Hukuku- Doç.Dr. Oğuz ġimģek *Les Principes Generaux Du Droit Administratif- Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü *Comperative Constitutional Jurisdiction- Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/898 BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri 10.00 Hukuka Giriş Prof. Dr. Yücel SAYMAN A-I Yrd.

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı)

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL (İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİN) Lisans Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl HUK 101 Medeni Hukuk-I 3 0 3 HUK 102 Medeni Hukuk-II 3 0 3 HUK 104 Anayasa

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU 1 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE ING 102 YABANCI DİL-II 2 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE TAR-102 ATATÜRK UE BİRİMİ 105/X 1 3 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE BLP-102 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 4 093002026 MEHMET

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

Koordinatör: Arş. Gör

Koordinatör: Arş. Gör 16.00 15.00 14.00 03.06.2015 13.00 11.00 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TARİH SAAT SINIF-DÖNEM DERS ADI BÖLÜM

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve n Temel Kavramları HKUK 135 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler HKUK 137 Anayasa

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi Kitaplar Zafer, H., Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması, Dağıtımının Engellenmesi ve Basın Kurumunun Kapatılması, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. (2) Erdal, Muhammed (Editör); KHP Toplantısı, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, YDÜ, Lefkoşa, 2012

ÖZGEÇMİŞ. (2) Erdal, Muhammed (Editör); KHP Toplantısı, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, YDÜ, Lefkoşa, 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI :Muhammed Erdal 2. DOĞUM TARİHİ :12 Ağustos 1982 3. DOĞUM YERİ :Sandıklı, AFYONKARAHİSAR 4. ÜNVANI :Öğrt. Gör. 5. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi

Detaylı

TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUÇLARI 19.12.2013 TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV LARI AÇIKTAN ATAMALARDA İSTENEN BELGELER 1- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden) 2- Adli Sicil Belgesi 3- İkametgah 4-4 Adet Resim 5- Ortaöğretim Hazırlık

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 282048 HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 521897 MUSTAFA ÇÖMEZ 4 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN

Detaylı

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Yaz Dönemi 2016 1. Vize Sonuçları Sıra Öğrenci No*, + Soyadı Adı Bölüm Kodu 1 21015567 * GÖKTAŞ HAZAL 495 2 21115599 ÇALAR MÜSLÜM 495 3 21115619 * ÇAYIRTEPE İSMAİL 495 4 21115877

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2016-2017 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI (4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002 HAYRULLAH GÜNEŞ 3 130302003 BURCU DİNDAROĞLU

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ I. YARIYILDAKİ DERSLER VE DERSLERİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Kamu Maliyesi Araştırma Yöntemleri Yrd. Harun KILIÇASLAN İktisada Giriş Salih ŞİMŞEK Ekrem

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı