Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M tr-tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Fýrýn içi, Aksesuar Kumanda Paneli....5 Cihazla Verilen Aksesuar...6 Gril Izgara...6 Cam Tepsi....6 Gurme tepsisi...6 Döner Tabla Kapaðý...6 Kaynama Çubuðu...6 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Fonksiyonlarýn Tanýtýmý...14 Mikrodalga nasýl çalýþýr? Güç Kademeleri...15 Mikrodalga Ne Yapabilir?...15 Mikrodalgada Hangi Programlar Vardýr? Mikrodalga-Solo Çalýþma...15 Gril...15 Mikrodalga ile Gril Kombinasyonu...15 Otomatik Programlar Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler...16 Malzeme ve Þekil...16 Kaplarýn Test Edilmesi...18 Döner Tabla Kapaðý Ýlk Kullanýmdan Önce...20 Güncel Saat Göstergesi...21 Güncel Saat Ayarý...21 Güncel Saatin Düzeltilmesi...21 Güncel Saatin Gizlenmesi...21 Gece Kapatmasý...21 Kullaným...22 Kapaðýn Açýlmasý...22 Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Döner Tabla...22 Kapaðýn Kapatýlmasý...22 Programý Baþlatma "door"- Uyarýsý...23

3 Ýçindekiler Programýn Durdurulmasý/Devam Ettirilmesi...24 Verilerin Deðiþtirilmesi...24 Programýn Silinmesi...24 Program Bittikten Sonra...24 Sýcak Tutma Otomatiði Quick-Start (programlanabilir) Çalýþtýrma Kilidi...25 Çalar Saat/Kýsa Süre Sinyali...26 Kýsa Sürenin Düzeltilmesi...26 Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi Kullaným - Gril Gurme-Tepsisi...29 Kullaným Önerileri Kullaným Örnekleri...30 Tarifler...30 Kullaným - Otomatik Programlar...35 Otomatik Çözme...35 Otomatik Piþirme...35 Otomatik Program Yemek Tarifleri...37 Özel Programýn Hafýzaya Alýnmasý...43 Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi...45 Isýtma Piþirme...48 Çözme / Çözme ve Isýtma veya Piþirme...49 Konserve Yapýlmasý...50 Pratik Örnekler...51 Test Enstitüleri için Veriler...52 Temizlik ve Bakým...53 Kasa, Fýrýn Ýçi, Kapak Ýçi Cihazýn Ön Yüzü...54 Cihazla Verilen Aksesuar...55 Arýzalarda - Ne Yapmalý?...56 Müþteri Hizmetleri...58 Elektrik Baðlantýsý...59 Cihazýn Kurulmasý...60

4 Cihazýn Tanýtýmý Fýrýn içi, Aksesuar a Cihaz Kapaðý b Kapak Kilidi c Quarz Gril d Kumanda Paneli e Döner Tabla f Gril Izgara g Cam Tepsi h Gurme Tepsisi i Kapak j Kaynama Çubuðu 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli k Ekran Göstergeli Elektronik Saat l Mikrodalga Gücü, Gril ve Kombine Programlar Ýçin Seçme Düðmesi m Süre ve Aðýrlýk Giriþi için Çevirmeli Düðme n Otomatik Program Tuþlarý o Güncel Saat Tuþu m p Çalar Saat Tuþu l q 1- ile 3-Kademe Arasý Program akýþý için Kayýt Alaný r Stop Tuþu/ Silme Tuþu s Start (Baþlatma) Tuþu/Artý bir dakika/ Quick-Start (programlanabilir) c t Kapak Açma Tuþu a 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Gril Izgara Gril ýzgara mikrodalgalý veya mikrodalgasýz bütün programlar için uygun olabilir, sadece mikrodalga-solo çalýþma için uygun deðildir. Gril ýzgara mikrodalga-solo çalýþmasýnda yanlýþlýkla cihazýn içinde kalmamasý için fýrýn içinde saklanmamalýdýr. Cam Tepsi Cam tepsi malzemesi nedeniyle her program için kullanýlabilir. Doðrudan ýzgara üzerinde gril yapýlýyorsa, akan yaðlar için cam tepsi ýzgaranýn altýna yerleþtirilmelidir. Döner Tabla Kapaðý Döner tabla kapaðý sadece mikrodalga-solo çalýþmasý için öngörülmüþtür. Bu kapak sayesinde yemek kurumaz, fýrýnýn içi temiz kalýr ve ýsýtma iþlemi hýzlanýr. Kaynama Çubuðu Bir sývýyý kaynatmak için kaynama çubuðunu daima kabýn içine koyunuz. Kaynama çubuðu sayesinde kabýn içindeki sývý eþit kaynayacaktýr. Gurme tepsisi yuvarlaktýr ve yapýþmayý önleyen bir madde ile kaplanmýþtýr. Bu gurme tepsisi ile kýsa sürede tatlý veya lezzetli mezeler veya küçük porsiyonlarda yemekler hazýrlayabilirsiniz. 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden yapýlmýþtýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik talimatlarýna uygun olarak imal edilmiþtir. Yanlýþ kullaným kiþi ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma Kýlavuzu cihazýnýzýn kurulmasý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Böylelikle hem kendinizi korursunuz hem de cihazýnýza zarar gelmesini önlersiniz. Kullanma Kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz! Kullaným Kurallarý ~ Mikrodalga cihazýnýzý sadece evinizde piþirme, çözme, ýsýtma, kaynatma ve ýzgara iþlemlerinde kullanýnýz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmý tehlikeli olabilir. Cihazýn amaç dýþý kullanýmýndan kaynaklanabilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. ~ Mikrodalga cihazýný alev alabilecek malzemelerin saklanmasý veya kurutulmasý amacýyla kullanmayýnýz. Kuruma sýrasýnda su buharlaþýr. Yangýn tehlikesi! Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Mikrodalgalý ve mikrodalgasýz gril iþlemlerinde fýrýnýn içi, gril rezistansý ve cihazýn kapaðý çok ýsýnýr! Bu nedenle cihaz çalýþýrken küçük çocuklarýn cihazý ellemelerine engel olunuz. Yanýk tehlikesi! Teknik Güvenlik ~ Cihazýnýz kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir. ~ Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda, yeni özel baðlantý kablosunun yetkili servis tarafýndan takýlmasý gerekir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Þu durumlarda mikrodalga cihazýný kullanmayýnýz: - cihaz kapaðý eðrilmiþ ise, -kapak menteþeleri sökülmüþ ise, - cihazýn gövdesinde, kapaðýnda ve fýrýn duvarlarýnda delik veya yýrtýklar mevcut ise. Fýrýn çalýþýrken buralardan dýþarý sýzacak mikrodalgalar cihazý kullanan kiþi için tehlikeli olabilir. ~ Mikrodalga cihazýnýzýn kasasýný asla açmayýnýz. Akým ileten baðlantýlara temas edildiðinde ve elektronik ve mekanik aksam deðiþtirildiðinde, elektrik çarpma tehlikesi ortaya çýkar. Ayrýca cihazýn çalýþmasý ile ilgili arýzalar meydana gelebilir. ~ Cihazýnýzý elektrik tesisatýna baðlamadan önce, tip etiketindeki verileri (gerilim ve frekans) elektrik þebekenizinki ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Böylece cihazýnýz zarar görmez. Þüphe duyduðunuz takdirde, elektrikçinizi arayýnýz. ~ Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýnda hiç bir þekilde uzatma kablosu kullanmayýnýz. Uzatma kablolarý cihazýnýz için gerekli güvenliði saðlayamaz (Aþýrý ýsýnma tehlikesi). ~ Cihazýn elektrik güvenliði, ancak kurallara uygun olarak yapýlmýþ korumalý kablo sistemine (sigorta) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik tedbirinin yerine getirilmesi çok önemlidir. Þüpheye düþerseniz, ev içindeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye gösteriniz. Eksik ya da kopuk bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir(örneðin cereyan çarpmasý gibi). ~ Tamir iþlemleri sadece üretici firma tarafýndan önerilen yetkili servis ve uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ tamirler sonucu cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. ~ Cihaz garanti süresi içinde arýzalandýðýnda, tamir iþlemi ancak üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkar. ~ Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýnýn tam anlamýyla kesilmesi için aþaðýdaki þartlardan birinin yerine getirilmesi gereklidir: - Cihazýn fiþi prizden çekilir. Cihazýn fiþini çýkartmak için kablodan deðil fiþten çekilmelidir. - Evdeki ana sigorta kapatýlýr. - Telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkartýlýr. ~ Fýrýnýn arýzalý yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu parçalar kullanýldýðýnda cihazýn güvenli çalýþacaðýný garanti eder. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik kurallarýný iyi bilen ve bu cihazýn emniyetle kullanýlmasýný saðlayan uzman firmalar veya uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Doðru Kullaným ~ Besinlerin her zaman yeteri kadar ýsýnmasýna dikkat ediniz. Burada gerekli süre, besinlerin baþlangýç ýsýsý, miktarý, þekil ve özellikleri ve tarife deðiþiklikleri gibi faktörlere baðlýdýr. Besinlerdeki olasý bakteriler ancak yeterli ýsý (> 70 C) ve sürede (> 10 dak) yok olurlar. Besinlerin yeterli miktarda ýsýnmalarý hakkýnda bir þüpheye düþerseniz, bir süre daha ýsýtýnýz. ~ Isýnýn besinler içinde eþit olarak daðýlmasý ve yeteri kadar yüksek olmasý da önem taþýr. Besinleri karýþtýrarak, alt üst ederek ve dengeleme sürelerinin de yardýmýyla bunu saðlayabilirsiniz. Dengeleme süresi ýsýnýn besinlerin içinde eþit olarak daðýlmasýna kadar geçen dinlenme süresidir. Bu yüzden, Isýtma, Çözme ve Piþirme iþlemlerinde verilen dengeleme süresine dikkate alýnýz. Yangýn tehlikesi ayný zamanda ekmek, tahýl, çiçek ve baharatlarýn çok uzun süre cihazda kalmalarý halinde de baþ gösterebilir. Bu tip iþlemlerde özellikle dikkatli olunuz! ~ Çekirdek, çekirdekli viþne veya jöle ile hazýrlanmýþ poðaçalar mikrodalga cihazýnda ýsýtýlmamalýdýr. Bu poðaçalar cihazdan çýkarýldýktan sonra alev alabilir. Yangýn tehlikesi! ~ Mikrodalga cihazý kullanýlan malzemelerin temizlenmesi veya dezenfeksiyonu için kullanýlamaz. Ayrýca oluþan yüksek ýsý nedeniyle yanýk tehlikesi vardýr. Yangýn tehlikesi! ~ Boþ bir kabý ýsýtýrken veya baharatlý otlarý kuruturken mikrodalga cihazýný en yüksek gücünde çalýþtýrmayýnýz. Bu durumda fýrýn bozulabilir veya içindeki malzeme zarar görebilir. ~ Yiyecek ve içecekleri asla kapalý kap ve þiþelerde ýsýtmayýnýz. Biberonlarýn kapak ve emziklerini önceden çýkarýnýz, aksi takdirde kaplarda ve þiþelerde patlamaya sebep olabilecek bir basýnç oluþabilir. Yaralanma Tehlikesi! ~ Mikrodalga cihazýndaki Piþirme, Çözme ve Isýtma iþlemlerinin süreleri ocak ve fýrýnlara göre daha kýsadýr. Çok uzun süreli kullaným besinlerin kurumasýna ve hatta alev almalarýna yol açabilir. Yangýn tehlikesi! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Besinler mikrodalga cihazýndan çýkardýktan sonra, kabýn sýcaklýðýný dikkate almadan, yiyeceklerin istediðiniz ýsýda olup olmadýðýný kontrol ediniz! Özellikle bebek mamalarýnýn ýsýsýna çok dikkat ediniz! Bebek mamalarýný ýsýttýktan sonra, iyice karýþtýrýnýz ve çalkalayýnýz, bebeðin aðzýnýn yanmamasý için kendiniz de tadarak kontrol ediniz. Yiyecekler ýsýtýlýrken, ýsý doðrudan yiyeceðin içinde oluþur, bu arada yiyeceðin kabý daha soðuk kalýr. Kap sadece yiyecekten iletilen ýsý ile ýsýnýr. ~ Sývýlar ýsýtýlýrken, cihazla birlikte verilen özel kaynama çubuðu her zaman kabýn içine konulmalýdýr. Sývýlar mikrodalga cihazýnda kaynatýlýrken, ve özellikle tekrar ýsýtýlýrken bu çubuk kullanýlmaz ise sývý kaynama noktasýna eriþtiði halde, kaynamanýn tipik buhar kabarcýklarý çýkmayabilir. Sývýlar homojen olarak kaynamazlar. Kabýn dýþarý çýkarýldýðýnda veya bir sarsýntý ile, bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Yanýk Tehlikesi. Bu buhar baloncuklarýnýn ürettiði basýnç, cihazýn kapaðýný açacak kadar güçlü olabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Kaynama çubuðu buhar baloncuklarýnýn zamanýnda oluþmasýný saðlar. ~ Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda, muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn kapaðýný kapalý tutunuz. (Stop/C tuþuna iki kez basarak iþlemi durdurunuz ve fiþi çekiniz. Ancak duman çýktýktan sonra kapaðý açýnýz.) ~ Sulandýrýlmamýþ alkolü ýsýtmayýnýz. Yangýn tehlikesi! ~ Aþýrý basýnç nedeniyle patlayabilecekleri için teneke kutular kaynatma iþlemi için uygun deðildir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! ~ Yiyecekleri fýrýnýn içinde saklayacaksanýz, bir kapak veya aluminyum folyo ile örtünüz. Besinlerden çýkan nem cihaz içinde korozyona sebep olabilir. Ayrýca yiyeceklerin kurumasýný önler. ~ Yemek tuzu ilave edilmiþ yiyecekler veya sývýlar çelik yüzeylere döküldüðünde hemen silinmelidir. Korozyon tehlikesi! 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Madeni kaplar, aluminyum folyo, çatal-býçak-kaþýk, metal kapaklý kaplar, kurþun içeren kristaller, kenarlarý metal baskýlý tepsiler, ýsýya dayanýklý olmayan sentetik kaplar, tahta kaplar, metal klipsler, plastik veya içinde tel olan kaðýt klipsler, aluminyum kapaklý plastik taslar kullanmayýnýz. Bu malzemeleri kullandýðýnýzda kaplar zarar görebilir ve yangýn tehlikesi oluþabilir. Cihazla birlikte verilen ýzgara ve gurme-tablasý mikrodalga uzunluðuna göre özel olarak düþünülmüþtür ve gril sýrasýnda mikrodalgalý ve mikrodalgasýz programda olarak kullanýlabilir. ~ Izgara ve gurme-tablasý fýrýna birlikte konulamaz, aksi halde gurme-tablasý hasar görebilir. Gurme tablasýný her zaman doðrudan döner tablanýn üzerine yerleþtiriniz. ~ Döner tabla kapaðýný ve gurme tablasýný birlikte kullanmayýnýz, kapak çok fazla ýsýnabilir. ~ Tek kullanýmlýk plastik, karton veya diðer yanabilen malzemelerden yapýlmýþ kaplardaki yemekleri ýsýtýrken veya piþirirken çok dikkatli olunuz. Cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için Uygun Kaplar/Plastik" baþlýðý altýnda yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr. ~ Kabuklu yumurtalarý özel kaplar içinde piþiriniz. Katý piþmiþ yumurtalarý mikrodalga cihazýnda ýsýtmayýnýz. Yumurtalar cihazdan çýkarýldýktan sonra bile patlayabilir. ~ Kabuksuz yumurtalarý, ancak sarýlarý birkaç kez delindikten sonra mikrodalga cihazýnda piþirebilirsiniz. Yumurta sarýsý piþirme sonrasý yüksek basýnç nedeniyle dýþarý fýþkýrarak yaralanma tehlikesi oluþturur! Yaralanma tehlikesi! ~ Domates, sosis, patates ve patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekleri, buharýn çýkabilmesi ve bunlarýn patlamamasý için, önceden birkaç yerinden deliniz veya çiziniz. ~ Mikrodalga cihazýnda, yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý içinde ýsýtmayýnýz (kýzartýlmýþ piliç ambalajlarý gibi). Bu ambalajlar ince bir aluminyum folyodan yapýldýklarýndan, folyo mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar ýsýtabilirler. ~ Mikrodalga cihazýný ancak fýrýn içinde yiyecek veya kýzartma kabý olduðu takdirde çalýþtýrýnýz ve sadece döner tabla ile kullanýnýz. ~ Mikrodalga cihazýný fritöz yapmak için kullanmayýnýz. Katý ve sývý yaðlar ile iþlem yaparken mutlaka baþýnda bulununuz. Yangýn tehlikesi! 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Piþirme iþleminde, kaplarýn kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olmamalýdýr, bu boþluklara nem girebilir. Ancak bu kulplarýn içinin havasý alýnmýþ olan kaplar kullanýlabilir. Oluþan basýnç ile bu boþluklarda patlama benzeri hasarlar meydana gelir. Yaralanma tehlikesi! ~ Üst kýzartma tepsilerini ve malzemelerini fýrýna sürerken veya çýkartýrken, gril açýkken veya kýsa bir süre önce açýlmýþsa mutfak eldivenleri kullanýnýz. Yanýk tehlikesi! ~ Gurme tablasý çok ýsýnýr. Bu nedenle tablayý ancak bir mutfak eldiveni ile tutabilirsiniz. Fýrýndan çýkardýktan sonra tablayý koymak için ýsýya dayanýklý bir nihale kullanýnýz. Gril sýrasýnda ýzgara çok ýsýnýr (mikrodalgalý veya mikrodalgasýz). Yanýk tehlikesi! ~ Çok sýcak olan cam tepsiyi granit veya fayans gibi soðuk bir zemin üzerine koymayýnýz. Aksi halde cam tepsi patlayabilir, bu nedenle altýna bir nihale koyunuz. ~ Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle mikrodalga etrafýndaki eþyalar alev alabilir. ~ Fýrýnýn üstünü raf olarak kullanmayýnýz. Buradaki yüksek ýsý belirli malzemelerin erimelerine sebep olabilir. ~ Fýrýn yakýnlarýndaki bir prizi kullanýrken, baðlantý kablosunun sýcak cihaz kapaðýna temas etmemesine dikkat ediniz. Baðlantý kablosunun izolasyonu bozulur. ~ Besin ýsý derecesini kontrol etmek için fýrýnýn çalýþmasýný durdurunuz. Isýyý ölçmek için özel besin termometresi kullanýnýz. Ölçüm için asla cývalý veya sývý termometresi kullanmayýnýz, yüksek ýsýlar için bunlar uygun deðildir ve çatlar. ~ Cihazýn temizliði için hiç bir zaman buhar basýnçlý bir temizleme aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten kýsýmlarýna ulaþarak kýsa devreye neden olabilir. Daha Sonra Alýnabilen Aksesuar ~ Sadece asansör kapaklý mikrodalga fýrýnlarda: Mikrodalga fýrýn çalýþýrken asansör kapaðý aþaðý indirmeyiniz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 13

14 Fonksiyonlarýn Tanýtýmý Mikrodalga nasýl çalýþýr? Mikrodalga cihazýnýn içinde bir magnetron bulunmaktadýr. Magnetron, þebeke akýmýný elektronik dalgalara - yani mikrodalgalara- dönüþtürür. Bu dalgalar, cihazýn içinde eþit olarak daðýlýr ve cihazýn metal iç duvarlarýndan yansýtýlýr. Böylece mikrodalgalar her taraftan yiyeceðin içine ulaþtýrýlýr. Buna ilave olarak devreye alýnan döner tabla sayesinde mikrodalgalarýn en iyi þekilde daðýlýmý saðlanýr. Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý için kullanýlan kaplarýn geçirgen olmalarý gerekir. Mikrodalgalar porselen, cam, sentetik karton gibi maddeleri geçebilir ancak metalden geçemezler. Bu nedenle metal ya da üzerinde metal bulunan kaplarý kullanmayýnýz. Metal mikrodalgalarý geri yansýttýðý için, kývýlcýmlar oluþabilir. Mikrodalgalar emilemezler. Mikrodalgalar, uygun kaplardan geçerek yiyeceðin içine ulaþýrlar. Besinler bir çok molekülden meydana geldiði için bu moleküller, ve özellikle su molekülleri saniyede 2,5 milyar kez gibi güçlü bir titreþim yaratýrlar. Ve sonucunda ýsý açýða çýkar. Bu ýsý önce besinlerin kenarlarýna temas eder ardýndan da içlerine doðru ilerler. Besinler ne kadar çok su içerirse, o kadar hýzlý ýsýnýr ve piþer. Isý doðrudan besinlerin içinde oluþtuðuna göre, besinler genellikle ya çok az yað ve su ile ya da susuz ve yaðsýz olarak mikrodalgada piþirilebilirler. besinler normal bir fýrýndan çok daha hýzlý olarak çözülür, piþirilir ve ýsýtýlýr. besinlerin vitamin ve mineralleri büyük ölçüde korunurlar. besinlerin doðal renk ve tatlarý hiç deðiþmez. Ýþlem durduðunda veya cihaz kapaðý açýldýðýnda mikrodalga üretimi durur. Bir iþlem sýrasýnda cihazýn kapalý olan kapaðý mikrodalgalarýn dýþarý sýzmasýný önleyerek yeterli korumayý saðlamaktadýr. 14

15 Güç Kademeleri Mikrodalga Ne Yapabilir? Mikrodalgalar sayesinde besinler kýsa sürede çözülür, ýsýtýlýr veya piþirilir. Mikrodalga cihazýndan þöyle faydalanabilirsiniz: Besinleri çözmek, ýsýtmak veya piþirmek için bir mikrodalga güç kademesi ve süre belirlemeniz gerekir. Mikrodalga Ne Yapabilir? Mikrodalgalar sayesinde besinler kýsa sürede çözülür, ýsýtýlýr veya piþirilir. Mikrodalga cihazýndan þöyle faydalanabilirsiniz: Besinleri ýsýtmak veya piþirmek için bir mikrodalga güç kademesi ve süre belirlemeniz gerekir. Derin dondurulmuþ hazýr yemekleri çözebilir ve arkasýndan ýsýtabilir veya piþirebilirsiniz. Bunun dýþýnda mikrodalga fýrýný "küçük bir mutfak yardýmcýsý", örneðin mayalý hamurun kabartýlmasý, çikolata ve tereyaðýn eritilmesi, jelatin çözülmesi, pasta sosu hazýrlanmasý ve az miktarda meyve, sebze ve etin konserve edilmesi için de kullanabilirsiniz. Mikrodalgada Hangi Programlar Vardýr? Mikrodalga-Solo Çalýþma Bu program çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemleri için uygundur. Gril Biftek ve sucuk gibi yassý et parçalarýnýn kýzartýlmasý için uygundur. Mikrodalga ile Gril Kombinasyonu Yiyeceklerin üstünün kýzartýlmasý için ideal bir programdýr. Mikrodalga piþirir, gril kýzartýr. Otomatik Programlar Aþaðýdaki otomatik programlar hizmetinize sunulmuþtur: Beþ çözme programý (N: Ad 1 ile Ad 5 arasý), Dondurulmuþ besinler için dört piþirme programý (N : AC 1 ile AC 4 arasý), ve taze yiyecekler için sekiz piþirme programý ( : AC 1 ile AC 8 arasý). Bu programlar besinlerin aðýrlýklarýna baðlýdýr, bunun anlamý yiyeceklerin aðýrlýðý cihaza bildirilmelidir. 15

16 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Mikrodalgalar metaller tarafýndan geri yansýtýlýr, daðýlým, köþeli kaplara oranla daha iyidir. Bazý tencere ve kapaklarýnda bulunan kulplarýn içi boþtur ve biriken nem burada toplanýr, bu tip kaplar mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir. Ýstisna: Kulplarýn içinin yeterli derecede havalandýrýlmýþ olmasýdýr. Aksi halde bu tip kulplarda basýnç nedeniyle patlama benzeri hasarlar meydana gelebilir. Yaralanma tehlikesi! Metal cam, porselen, plastik, kartondan geçebilir, Metal kaplar, aluminyum folyo, çatal-kaþýk ve býçaklar ve ayrýca üzerinde metal süslemeler bulunan tabaklar (altýn yaldýzlý ve kobalt mavi çerçeveli ) tabaklar mikrodalga fýrýn için uygun deðildir. Metal, mikrodalgalarý geri yansýttýðý için piþirme iþlemini etkiler. besinler tarafýndan emilir. Malzeme ve Þekil Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi ýsýtma ve piþirme süresini etkiler. Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit Aluminyum kapaklý plastik taslar kullanmayýnýz. Ýstisnalar: Aluminyum kaplardaki hazýr yemekleri fýrýnda çözebilir ve ýsýtabilirsiniz. Önemli: Kabýn üzerindeki kapaðý alýnýz ve kabý fýrýnýn yan duvarlarýndan en az 2 cm uzaðýna yerleþtiriniz. Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr. Yemeði aluminyum kaptan mikrodalga fýrýna uygun bir kaba boþaltýrsanýz, ýsý daðýlýmý genelde daha eþit olacaktýr. 16

17 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Aluminyum çanaklar çýtýrdama ve kývýlcýmlara sebep olabileceðinden, ýzgara üzerine konulmamalýdýr. Aluminyum Folyo Parçasý Boyutlarý eþit olmayan et parçalarýnda (tavuk gibi) çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemlerinin son dakikalarýnda ince dilimleri küçük aluminyum folyo parçalarý ile örterek bir eþitlik elde edebilirsiniz. Folyonun iç duvarlara temas etmemesi için, duvarlardan en az 2 cm uzakta bulunmasý gerekir! Metal Þiþler, -Klipsler Metal þiþ ve klipsleri ancak büyük et parçalarýnda kullanabilirsiniz. Cam Isýya dayanýklý cam ve cam seramik malzemeler mikrodalga için uygundur. Kurþun içeren kristaller veya metal kenarlý cam kaplar mikrodalgada kýrýlabilecekleri için uygun deðildir. Porselen Porselen kaplar mikrodalga cihazý için uygundur. Ancak bunlarýn metalik süsleri, altýn yaldýzlý kenarlarý, ve içi boþ kulplarý bulunmamalýdýr. Toprak Kaplar Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda bulunmalýdýr. Bu tip kaplar aþýrý ýsýnabilir. Kaplar üzerindeki sýr ve boyalar Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler içerir, bu yüzden uygun deðildir. Tahta Tahta çanaklar mikrodalga cihazlar için uygun deðildir. Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi sýrasýnda buharlaþýr. Tahta bu durumda kurur ve çatlaklar oluþmaya baþlar. Plastik Plastik kaplar sadece mikrodalga-solo programý ile kullanýlabilir. Bu kaplar en az 110 C lik bir ýsýya karþý dayanýklý olmalýdýr. Aksi takdirde biçimleri bozulur ve plastik maddesi besinlere karýþabilir. Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar için üretilmiþ özel plastik kaplar satýlmaktadýr. Enerji alarak ýsýndýðý için melaminler uygun deðildir. Bunun için aldýðýnýz plastik kaplarýn malzeme cinsini öðreniniz. 17

18 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Stropor gibi köpüklü kaplarý besinleri kýsa sürede ýsýtmak için kullanabilirsiniz. Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat daha önce torbayý delmeniz gerekir. Deliklerden buhar çýkabilir ve böylece basýnç artýþý nedeniyle torbanýn patlamasý önlenir. Bunun dýþýnda delinmesine gerek olmayan buharda-piþirme-torbalarý da vardýr. Lütfen ambalajdaki önerilere dikkat ediniz. Madeni klips ve içinde metal tel bulunan sentetik kaðýt ve klipsler kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Tek Kullanýmlýk Kaplar Bu tip kaplar "Plastik Kaplar" baþlýklý bölümde belirtilen özeliklere sahip olmalýdýr. Tek kullanýmlýk sentetik, kaðýt veya diðer yanýcý maddelerden imal edilmiþ kaplarda besinleri ýsýtýrken veya piþirirken cihazýn baþýndan ayrýlmayýnýz. Kaplarýn Test Edilmesi Cam, toprak ve seramik kaplarýn mikrodalgaya uygunluðu konusunda þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði gibi bir test yapabilirsiniz: ^ Boþ kabý cihazýn ortasýna koyunuz, ^ Kapaðý kapatýnýz, ^ Güç kademesini 800 Watt'a getiriniz, ^ Süre olarak 30 saniye seçiniz, ^ START tuþuna basýnýz. Test esnasýnda hýþýrtý ile birlikte kývýlcým meydana gelirse, cihazý hemen kapatýnýz. (STOP/C tuþuna iki kere basýnýz.) Bu tip tepki veren kaplar uygun deðildir. Þüpheye düþtüðünüz takdirde kaplarýn üreticisine danýþýnýz. Bu test ile kaplarýn tutacaklarýndaki boþluklarýn havasýnýn alýnmýþ olup olmadýðýný anlamanýz mümkün deðildir. Çevreye vereceðiniz zararý düþünerek tek kullanýmlýk kaplarý kullanmayýnýz. 18

19 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Döner Tabla Kapaðý uzun süreli ýsýtmalarda fazla su buharý çýkýþýný önler. yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr. yemeðin kurumasýný önler. fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný saðlar. Þu durumlarda kapak kullanýlmayabilir: Soslu yiyeceklerin ýsýtýlmasýnda. Tost gibi gevrek olarak hazýrlanacak yiyeceklerde. Kapak sadece mikrodalga fýrýn solo olarak kullanýldýðýnda kapatýlmalýdýr. Kapaðýn malzemesi 110 C ýsýya kadar dayanabilir. Bu nedenle kapak sadece mikrodalga fýrýn için ve burada da sadece mikrodalga solo çalýþmasý için kullanýlabilir. Daha yüksek ýsýlarda bu kapak deforme olur ve yemeðe yapýþabilir. Kapak kabýn üstünü çok sýký kapatmamalýdýr. Kabýn çapý çok küçük ise, su buharý yanlardaki deliklerden dýþarý sýzamaz. Kapak çok ýsýnýr ve eriyebilir. Bu nedenle yiyecekleri cihazla birlikte verilen kapakla kapatýnýz. Bu kapaðýn yerine mikrodalga cihazý için uygun saydam folyo da kullanabilirsiniz. Evlerde kullanýlan saydam folyolar ýsýnýn yüksekliði nedeniyle deforme olabilir ve yiyeceklere yapýþabilir. Ýçinde bebek mamalarý olan cam kavanozlar gibi kapalý kaplar içinde yiyecek ýsýtmayýnýz. Önce bunlarýn kapaklarýný açýnýz. 19

20 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn eve getirilmesinden ve ambalajýndan çýkarýlmasýndan sonra yaklaþýk 2 saat kadar oda sýcaklýðýnda bekletilmesi ve çalýþtýrýlmamasý gerekir. Bu süre içinde cihaz ve çevresi arasýnda ýsý dengesi kurulur. Bu hareket cihazýn daha sonraki çalýþmalarý için çok önemlidir. ^ Cihazýn ambalaj malzemelerini ve fýrýnýn üstünde bulunan koruyucu folyoyu çekip alarak evden çýkartýnýz. ^ Cihazda herhangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol ediniz. Aþaðýda belirtilen durumlarda mikrodalga cihazýný kullanmayýnýz: - Cihaz kapaðý eðrilmiþ ise. - Kapak menteþeleri gevþemiþ ise. - Cihaz kasasýnda, kapaðýnda veya fýrýn içinde gözle görülür delikler veya çatlaklar varsa. Cihaz açýldýðýnda sözü edilen bu yerlerden mikrodalgalar dýþarý sýzabileceðinden, kullanýcý için tehlike yaratabilir. ^ Fýrýn içini ve aksesuarýný sýcak su ve süngerli bir bezle siliniz. Fýrýn içindeki mikrodalga çýkýþýnýn kapaðýný ve fýrýn kapaðýnýn iç tarafýndaki folyoyu kaldýrmayýnýz. ^ Ýliþikteki kýsa kullanma kýlavuzunu havalandýrma delikleri kapatýlmayacak gibi yapýþtýrýnýz. 20

21 Güncel Saat Göstergesi Güncel Saat Ayarý ^ Cihazý elektriðe baðlayýnýz. Güncel saat ayarlanýncaya kadar göstergede 12:00 ve m sembolü yanýp söner. Bu arada cihaz elektrik þebekesine baðlandýðý için saat 12:00'den itibaren ilerlemeye baþlar. ^ Bunu onaylamak için m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. m sembolü yanýp söner ve güncel dakika birkaç saniye için yanar. ^ Bu süre içinde süre seçme düðmesi ile dakikalarý düzeltiniz. ^ Bunu onaylamak için m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. ^ Saati ayarlamak için süre seçme düðmesini çeviriniz. ^ mtuþuna basýnýz. ^ Daha sonra dakika ayarý yapabilmek için seçme düðmesini çeviriniz. ^ Giriþleri onaylamak için m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. Ayarlanan zaman kayýt edilmiþtir. Saat ile dakika arasýndaki iki nokta üst üste yanýp söner. Güncel Saatin Düzeltilmesi ^ m tuþuna basýnýz. Gösterge alanýnda m sembolü yanýp söner ve güncel saat birkaç saniye için yanar. ^ Bu arada saati süre seçme düðmesi ile düzeltiniz. Güncel Saatin Gizlenmesi ^ Gösterge kararýncaya kadar m tuþunu basýlý tutunuz. m tuþunu basýlý tutulduðunda göstergedeki güncel saat yeniden görünür. Gece Kapatmasý Cihazda yapacaðýnýz bir ayar ile güncel saat her gece saat 23 ile 04 arasý otomatik olarak kapanabilir. Gece kapatma iþlemini çalýþtýrmak için: ^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca m tuþuna basýnýz. Göstergede ON görülür. Cihaz çalýþýr durumda kalýr. Gece kapatma iþlemini kapatmak için: ^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca m tuþuna basýnýz. Göstergede OFF yazýsý görülür. 21

22 Kullaným Kapaðýn Açýlmasý ^ Kapaðýn açýlmasý için "a" tuþuna basýnýz. Mikrodalga cihazý çalýþýrken kapak açýlýrsa, çalýþma durur. Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Kabýn fýrýnýn ortasýna yerleþtirilmesi en idealidir. Döner Tabla Döner tabla sayesinde besinlerin çözülmesi, ýsýtýlmasý veya piþirilmesi daha eþit olarak gerçekleþir. Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Kapaðý bastýrarak kapatýnýz. Yürümekte olan bir program sýrasýnda kapak açýlmýþsa, iþlemi devam ettirmek için Start(=Baþlat) tuþuna basýnýz. Kapak düzgün kapatýlmazsa, cihaz çalýþtýrýlamaz. Programý Baþlatma Mikrodalga gücünü ve süresini ilgili düðmeyi çevirerek seçebilirsiniz. Cihazý ancak döner tablasý yerleþtirildikten sonra çalýþtýrýnýz. Döner tabla fonksiyonu her iþlemde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Malzemeyi doðrudan döner tabla üzerinde çözmeyiniz, ýsýtmayýnýz ve piþirmeyiniz. Tabaðýnýzýn döner tabladan daha büyük olmamasýna dikkat ediniz. Yemeðinizi arada bir karýþtýrarak veya alt üst ederek ýsýnýn eþit olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. ^ Seçme düðmesini istediðiniz mikrodalga gücüne çeviriniz. Göstergede h ve mikrodalga gücünün ýþýðý yanar. Göstergede 0:00 yanýp söner. 7 mikrodalga gücünden birini seçebilirsiniz. Güç ne kadar yüksek olursa, yiyeceklerin üzerine o kadar fazla mikrodalga ulaþýr. 22

23 Kullaným Isýtýrken veya piþirirken çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý mümkün olmayan veya bileþimleri çok farklý olan besinler daha düþük bir mikrodalga gücü ile ýsýtýlmalýdýr. Böylelikle ýsýnýn eþit olarak daðýlmasý saðlanmýþ olur. Buna baðlý olarak süreyi uzun tutup istediðiniz piþirme sonucunu elde edebilirsiniz. ^ Gerekli olan süreyi süre seçme düðmesi ile belirleyebilirsiniz. 10 saniye ile 90 dakika arasý bir süre seçebilirsiniz. Ýstisna: En yüksek mikrodalga güç kademesi seçildiðinde, süreyi en fazla 15 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun devamlý kullanýlmasý halinde güç kademesi otomatik olarak 600 Watt' a düþer ve ekranda gösterilir (aþýrý ýsýnmaya karþý koruma). Gerekli olan süre yiyeceðin fýrýna girmeden önceki ýsýsýna baðlýdýr. Buzdolabýndan çýkarýlmýþ olan besinlerin ýsýtma, piþirme, v.s. iþlemlerde oda sýcaklýðýnda olan besinlere göre daha fazla bir süreye gereksinimleri olacaktýr. yiyeceklerin cins ve özelliklerine göre deðiþebilir. Taze sebzeler, bekletilmiþ sebzelere göre daha çok su içerdiklerinden, piþirme süreleri daha kýsadýr. yiyeceklerin çevrilme ve karýþtýrýlmalarýna baðlýdýr. Yiyeceklerin sýk sýk karýþtýrýlmasý ve çevrilmesi sayesinde ýsý daðýlýmý eþit olacaðýndan daha kýsa bir süreye ihtiyaç vardýr. yiyecek miktarýna göre farklý olabilir. Þu kural geçerlidir: Miktar iki katý olduðunda, iki misli zamana ihtiyaç vardýr. Miktar azaldýðýnda süre de buna uygun olarak kýsalýr. kaplarýn malzeme ve þekillerine baðlý olabilir. ^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna basýnýz.fýrýn lambasý yanar. Bir programý ancak cihaz kapaðý kapalý ise baþlatabilirsiniz. "door"- Uyarýsý Göstergedeki door-uyarýsý size fýrýnda yiyecek olmadan cihazýn çalýþmaya baþlamayacaðýný hatýrlatýr. Cihazýn içine yiyecek yerleþtirilmediðinde, cihaz zarar görebilir. Cihazýn kapaðý açýlmadan Start tuþuna basýlýrsa, göstergede door uyarýsý görülür. Bu fýrýnýn içinde yiyecek yok ve cihaz uzun bir süre (yaklaþýk 20 dakika kadar) açýlmamýþ anlamýna gelir. Kapak açýlýncaya kadar Start iþlemi durdurulur. 23

24 Kullaným Programýn Durdurulmasý/Devam Ettirilmesi Bir programý her zaman.....durdurabilirsiniz: ^ Stop/C tuþuna basýnýz veya cihazýn kapaðýný açýnýz. Süre durdurulur.... devam ettirebilirsiniz : ^ Kapaðý kapatýnýz ve Start tuþuna basýnýz. Program devam ettirilir. Verilerin Deðiþtirilmesi Program baþladýktan sonra......mikrodalga gücünün çok yüksek veya çok düþük seçildiðini düþünüyorsanýz: ^ yeni mikrodalga gücü seçiniz.... verilen sürenin çok kýsa veya çok uzun olduðunu düþünüyorsanýz: ^ programý durdurunuz (Stop/C tuþuna bir kere basýnýz), yeni süreyi süre seçme düðmesi ile belirleyiniz ve programý devam ettiriniz (Start tuþuna basýnýz), veya alternatif olarak: ^ Cihaz çalýþýrken Start tuþuna basýnýz, tuþa her basmada piþirme süresi bir dakika daha uzar (Ýstisna: Yüksek mikrodalga gücünde uzatma süresi 30 saniyedir). Programýn Silinmesi ^ Stop/C tuþuna iki kere basýnýz. Program Bittikten Sonra Program bittikten sonra akustik bir sinyal sesi duyulur. Fýrýn lambasý söner. Program sona erdikten sonra ilk 20 dakika boyunca her 5 dakikada bir kýsa bir hatýrlatma sinyali duyulur. ^ Sinyal sesini daha önce kapatmak isterseniz Stop/C tuþuna basýnýz. Sýcak Tutma Otomatiði En az 450 Watt'lýk bir piþirme iþlemi bittikten sonra, cihazýn kapaðý kapalý kalýr ve herhangi bir tuþa basýlmazsa, yaklaþýk 2 dakika sonra sýcak tutma otomatiði otomatik olarak devreye girerek 80 Watt gücünde en fazla 15 dakika kadar çalýþýr. Göstergede h, 80WveH:H yanar. Sýcak tutma otomatiði devrede iken cihazýn kapaðý açýlýr veya herhangi bir tuþuna basýlýrsa, bu iþlem durur. Sýcak tutma otomatiði ayrý olarak ayarlanamaz. 24

25 Kullaným Quick-Start (programlanabilir) Cihazý en yüksek gücünde çalýþtýrmak için Start /c tuþuna basmak yeterli olacaktýr. Hafýzaya alýnmýþ üç süreden birini seçebilirsiniz: ^ 30 sn.: 1 x Start /c tuþuna basýnýz ^ 1 dak.: 2 x Start /c tuþuna basýnýz ^ 2 dak.: 3 x Start /c tuþuna basýnýz Arka arkaya dört defa Start /c tuþuna bastýðýnýzda, tekrar ilk hafýzaya alýnan süre devreye girer v.s. Cihaz çalýþýrken Start tuþuna bastýðýnýzda piþirme süresi 30 saniye daha uzar. Sürelerin Programlanmasý Hafýzaya alýnmýþ sürelerini deðiþtirebilirsiniz. ^ Start /c tuþu ile ilgili hafýza alanýný seçiniz (1 x, 2 x veya 3 x basýnýz) ve Start /c tuþunu basýlý tutunuz. ^ Ayný zamanda süre seçme düðmesi ile süreyi deðiþtiriniz (en fazla 15 dak.). Start /c tuþunu býraktýðýnýzda, deðiþtirilen program akmaya baþlar. Sizin tarafýnýzdan programlanan süreler elektrik kesintisinde hafýzada kalmaz ve yeniden ayarlanmasý gerekir. Çalýþtýrma Kilidi Cihazýn sizin bilginiz dýþýnda çalýþtýrýlmasýný önlemek için bir çalýþtýrma kilidi mevcuttur. Çalýþtýrma Kilidi Sisteminin Açýlmasý ^ Bir sinyal sesi duyuluncaya ve göstergede bir anahtar sembolü görülünceye kadar Stop/C tuþuna basýnýz: Kýsa bir süre sonra anahtar sembolü söner. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda, düðme veya seçme düðmesi çevrildiðinde anahtar sembolü tekrar görülür. Çalýþtýrma kilidi bir elektrik kesintisinden sonra yeniden devreye alýnmalýdýr. Çalýþtýrma Kilidi Sisteminin Kapatýlmasý ^ Çalýþtýrma kilidini devreden çýkarmak için bir sinyal sesi duyuluncaya kadar Stop/C tuþuna basýnýz. 25

26 Kullaným Çalar Saat/Kýsa Süre Sinyali Cihaz dýþýndaki bir iþlemi izleyebilmek için (örneðin yumurta piþirmek gibi) kýsa süre ayarý yapabilirsiniz. Ayarlanan süre saniyelik dilimlerle geriye doðru saymaya baþlar. ^ l tuþuna basýnýz. Göstergede 0:00 yanýp söner ve l sembolü yanar. ^ Süre seçme düðmesi ile istediðiniz kýsa süreyi ayarlayabilirsiniz. ^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna basýnýz. Ayarlanan kýsa süre Start tuþuna basmadan da birkaç saniye sonra iþlemeye baþlar. ^ Kýsa süre sona erdikten sonra bir sinyal sesi duyulur, günlük saat görülür ve l sembolü yanýp söner. ^ Bir kere Stop/C tuþuna basýnýz ve l sembolü kaybolur. Kýsa Sürenin Düzeltilmesi ^ Stop/C tuþuna basýnýz. Ýþlemekte olan kýsa süre sona erer. ^ Yukarýda yazýldýðý gibi yeni kýsa süreyi ayarlayýnýz. Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi Yürümekte olan bir piþirme programýna ilaveten arka planda iþleyen kýsa süre ayarý da yapýlabilir. ^ Piþirme iþlemi sýrasýnda l tuþuna basýnýz. Göstergede 0:00 yanýp söner ve l sembolünün ýþýðý yanar. ^ Ýstediðiniz kýsa süreyi süre seçme düðmesi ile ayarlayýnýz. ^ Birkaç saniye bekleyiniz ve ayarlanan kýsa süre ilerlemeye baþlar. Biraz sonra gösterge tekrar yürümekte olan piþirme programýna döner. Arka planda ilerlemeye devam eden kýsa süre ýþýðý yanan bir sembol l ile gösterilir. Bu durumda kýsa süreyi baþlatmak için Start tuþuna basýlmaz, çünkü yürümekte olan piþirme programýnýn süresi bir dakika uzayabilir. Kýsa Sürenin Kontrolü ^ l tuþuna basýnýz. Kýsa süre için verilen o andaki deðer gösterilir. 26

27 Kullaným - Gril Gril'de solo ve üç adet mikrodalga kombinasyonu olan 4 adet ayar bulunmaktadýr. Bunlarýn içinde gril belirli bir mikrodalga gücü ile kombine edilebilir. Toplam gril süresi <15 dakika ise, grili yaklaþýk 5 dakika önceden ýsýtýnýz. Et-/ balýk dilimlerinin her iki tarafýnýn da eþit kýzartýlmasý için gril süresinin yarýsýnda dilimleri çeviriniz. Yassý dilimler ve parçalarý sadece bir defa, daha büyük ve kalýn olanlarý ise birkaç sefer çeviriniz. Verilen gril süreleri ortalama deðerlerdir, çünkü bu süreler gril malzemelerinin cinsine ve kalýnlýðýna ve arzu edilen piþme derecesine göre deðiþebilir. Doðrudan ýzgara üzerinde gril yapýlacaksa, o zaman cam tepsiyi akan yaðlarýn toplanmasý için ýzgaranýn altýna sürünüz. ^ Gril malzemesini uygun bir kaba koyunuz. ^ Cam tepsiyi, ýzgara ve cam tepsiyi veya içinde malzeme olan kabý döner tablaya yerleþtiriniz. Izgara ve cam tepsi fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr. Yanýk tehlikesi! Cam tepsi ve ýzgara kullanýldýktan sonra deterjanlý su ile yumuþatýlýrsa daha kolay temizlenir. Mikrodalgasýz Gril Bu program yassý gril parçalarý için idealdir, örneðin biftek veya salam gibi. ^ Güç seçme düðmesini n sembolüne çeviriniz. Göstergede gril sembolü n ve 0:00 yanýp söner. ^ Süre düðmesi ile süreyi belirleyiniz. ^ Start tuþuna basýnýz. Program bittikten sonra akustik bir sinyal sesi duyulur. Sürenin Deðiþtirilmesi Fýrýn çalýþýrken süre deðiþtirilebilir, bunun için programý durdurulmalý (Stop/C tuþuna basýnýz), süre deðiþtirilmeli ve program devam ettirilmelidir (Start tuþuna basýnýz). Bunun dýþýnda fýrýn çalýþýrken Start tuþuna her basýldýðýnda süre bir dakika uzatýlýr. Gril alanýnda fýrýn tavaný zamanla mavimsi bir renk alýr. Bunlar önlenemez kullaným izleridir ve fýrýnýn fonksiyonunu olumsuz etkilemez. 27

28 Kullaným - Gril Mikrodalga ile Gril Kombinasyonu Bu program türü malzemelerin üstünün kýzartýlmasý için uygundur. Mikrodalga piþirir, gril kýzartýr. Gril üç farklý mikrodalga güç kademesi ile kombine edilebilir ve bunlar: 150, 300 ve 450 Watt'dýr. Fýrýn çalýþýrken bu üç kombinasyon kademesi arasýnda programý durdurmadan bir deðiþiklik yapýlabilir. Sürenin Deðiþtirilmesi Fýrýn çalýþýrken eðer gerekirse süre deðiþtirilebilir, bunun için programý durdurunuz (Stop/C tuþuna basýnýz), süreyi deðiþtiriniz ve programý devam ettiriniz (Start tuþuna basýnýz). Bunun dýþýnda fýrýn çalýþýrken Start tuþuna her basýldýðýnda piþirme süresi bir dakika uzar. ^ Güç ayar düðmesini istediðiniz Q, X veya L kombinasyonlarýndan birine çeviriniz. Göstergede h, mikrodalga gücü ve gril sembolünün n ýþýðý yanar. 0:00 yanýp söner. ^ Süre seçme düðmesi ile süreyi ayarlayýnýz. ^ Start tuþuna basýnýz. Program bittikten sonra akustik bir sinyal sesi duyulur. 28

29 Gurme-Tepsisi Kullaným Önerileri Gurme-Tepsisi çok fazla ýsýnýr. Bu nedenle sýcak tepsiyi bir mutfak eldiveni ile tutunuz. Tepsiyi fýrýndan çýkardýktan sonra bir nihale üzerine koyunuz. Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk kullanýmdan önce tepsiye 400 ml su ve 3-4 kaþýk sirke veya limon suyu koyunuz ve 450 Watt + Gril L programýnda 5 dakika ýsýtýnýz. Gurme tepsisinin kaplamasý yiyeceklerin kolay alýnmasýný ve kolay temizlenmesini saðlar. Teflon-benzeri kaplamalar kesik ve çiziklere karþý hassastýr. Bu yüzden yiyecekleri tepsi üzerinde kesmeyiniz. Yemekleri karýþtýrmak veya alt üst etmek için tahta veya plastik spatula kullanýnýz. Metalik veya sivri uçlu malzemeler tepsinin kaplamasýný zedeleyebilir. Kýzartma / Üst Kýzartma Kýzartma için az miktarda katý veya sývý yað kullanýnýz. Kaplama sayesinde yiyecekler yapýþmaz ve böylece yemeklerinizi az kalorili olarak hazýrlayabilirsiniz. ^ Yiyecekleri ýsýttýktan sonra hemen tepsiye koyabilmek için önceden hazýrlayýnýz. ^ Gurme tepsisini doðrudan döner tablaya oturtunuz. Tepsiyi ýzgara üzerine yerleþtirmeyiniz ve kývýlcým çýkmamasý ve fýrýnýn iç kýsmýna zarar vermemesi için tepsinin fýrýn yan duvarýna yaklaþýk 2 cm mesafede olmasýna dikkat ediniz. ^ 450 Watt + Gril L iþleminde tepsiyi en fazla 5 dakika ýsýtýnýz. Boþ tepsiyi yüksek ýsýda ýsýtmayýnýz. Aksi halde kaplama zarar görebilir. Kýzartmada sývý yað kullanýyorsanýz, yaðý tepsi ile birlikte ýsýtabilir veya ýsýttýktan sonra tepsiye koyabilirsiniz. Tereyaðýný her zaman ýsýttýktan sonra tepsiye koyunuz, çünkü tereyaðý sývý yaðdan daha hassastýr, hemen kararýr. Et, kanatlýlar, balýk ve sebzeyi tepsiye yerleþtirmeden önce iyice suyunu alýnýz. Gurme tepsisini daha önce piþirilmiþ yumurtanýn ýsýtýlmasý veya piþirilmesi için kullanmayýnýz. Yumurtalar patlayabilir. Gurme tepsisinde yað ile ilgili bir iþlem yapýyorsanýz, tepsiyi kontrolsüz býrakmayýnýz. Aþýrý ýsýnmadan dolayý sývý veya katý yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! 29

30 Gurme-Tepsisi Kullaným Örnekleri 450 Watt + Gril L programýnda tepsiyi en fazla 5 dakika önceden ýsýtýnýz. Balýk çubuklarý (dondurulmuþ), 150 gr. + 2 yemek kaþýðý sývý yað L, her bir tarafýný 3 4dak. Hamburger, 2 adet + 2YKsývý yað L, her bir tarafý 3 4dak. Kroket (dondurulmuþ), adet + 2 YK sývý yað L, 6 8dak., arada bir çevirin biftek, yakl. 200 gr. Q, her bir tarafý yakl. 5 dak. (piþme derecesine göre) Pizza (dondurulmuþ), 300 gr., L, 7 9 dak. Pizza, taze, ön ýsýtmasýz L, yakl. 15 dak. (garnitürüne göre) Tarifler Verilen piþirme süreleri toplam hazýrlama ve piþirme süreleridir. Bekletme süresi veya marine etme süresi ayrýca yürütülür. Croque Mösyö (3 Porsiyon) Hazýrlama süresi: dak. 6 dilim tost ekmeði 30 gr. Yumuþak tereyaðý 75 gr. Emmentaler, rendelenmiþ 3 dilim domuz haþlama Tost dilimlerine tereyaðýný sürünüz. Peyniri üç dilim ekmeðin üzerine daðýtýnýz ve üstlerine birer dilim jambon ilave ediniz. Geri kalan üç dilim ekmeði yaðlanmýþ taraflarý jambonlarýn üzerine gelecek þekilde yerleþtirin. Tost ekmeklerini 450 Watt + Gril programýnda yaklaþýk 5 dakika ýsýtýlmýþ gurme tepsisi üzerine koyun. Döner tabla üzerine yerleþtirin ve 450 Watt + Gril programýnda her bir tarafýný 3 dakika kýzartýn. Her porsiyonda: 1396 kj / 334 kcal, E 16 gr., F 21 gr., KH 19 gr.. Bu tostlar için farklý garnitür olarak ton balýðý, çok ince kesilmiþ soðan halkalarý veya ananas dilimleri, peynir ve salam da kullanabilirsiniz. 30

31 Gurme-Tepsisi Sebze Tava (3 Porsiyon) Hazýrlama süresi: dakika 2 soðan 2 YK sývý yað 100 gr. Mantar, temizlenmiþ 150 gr. Küçük havuç (dondurulmuþ) veya havuç dilimleri 100 gr. Brokoli parçalarý 1 kýrmýzý biber veya 100 gr. Uzunlamasýna dilimlenmiþ biber (dondurulmuþ) 1 domates tuz, karabiber 30 gr. Parmesan, rendelenmiþ Soðanlarý halka halka doðrayýnýz, biberi önce ikiye ayýrýnýz ve daha sonra dörde bölünüz, çekirdeklerini çýkartýnýz ve dilimleyiniz. Domatesi küp küp doðrayýnýz. Gurme tepsisini döner tablaya oturtunuz ve 450 Watt + Gril programý ile yaklaþýk 5 dakika kadar ýsýtýnýz. Sývý yað ve soðan ilave ediniz. Tepsiyi tekrar döner tablaya yerleþtiriniz ve 450 Watt + Gril programý ile 2 dakika kadar üstünü kýzartýnýz. Mantar, havuç, Brokoli, doðranmýþ biber, küp þeklinde doðranmýþ domates ve baharatý da ilave edip karýþtýrýnýz. 450 Watt + Gril programýnda 6 dakika kadar piþiriniz. Piþen malzemeyi çeviriniz ve üzerine rendelenmiþ Parmesan peyniri serperek servis yapýnýz. Her porsiyonda: 373 kj / 89 kcal, E 7 gr., F 3 gr., KH 8 gr.. Peynirli Patates "evde yapýlma"(2 Porsiyon) 400 gr. Soyulmuþ patates 2 Küçük soðan 50 gr. Rendelenmiþ kaþar Tuz, Kara biber 20 gr. Tereyaðý Patatesleri ve soðanlarý rendenin kalýn tarafý ile rendeleyiniz, peynir, tuz ve karabiberle karýþtýrýnýz. Gurme tepsisini döner tablaya koyunuz ve 450 Watt + Gril programý ile 5 dakika kadar ýsýtýnýz. Tepsiye tereyaðý koyarak eritiniz. Soðan patates karýþýmýný tepsiye koyunuz ve bastýrýnýz. Gurme tepsisini döner tablaya yerleþtiriniz ve 450 Watt + Gril 8 dakika kadar piþiriniz. Tepsideki malzemeyi çeviriniz ve yaklaþýk 4 dakika daha üstünün altýn sarýsý kýzarmasýný bekleyiniz. Her porsiyonda: 1347 kj / 322 kcal, E 11 gr., F 16 gr., KH 33 gr.. Bu malzemeleri füme balýk veya dana jambon dilimleri ile zenginleþtirebilirsiniz. 31

32 Gurme-Tepsisi Domuz fileto "Lukullus" (2 Porsiyon) Hazýrlama süresi: dak. 1 domuz fileto (yakl. 400 gr.) 4 dilim kalýn domuz yaðý tuz, karabiber 10 gr. tereyaðý 200 gr. Mantar dilimi 200 ml krema 2 YK þarap Domuz filetoyu 4 dilime kesiniz. Her dilimini tuz ve karabiber ile baharatlayýn, bir dilim domuz yaðýna sýkýca sarýn ve gerekirse buna bir kürdan saplayýn. Gurme tepsisini döner tablaya yerleþtirin ve 450 Watt + Gril programýnda yakl. 5 dakika ýsýtýn. Tereyaðýný ilave edin, fileto dilimlerini yerleþtirin. Döner tabla üzerine koyun, 450 Watt + Gril programýnda her bir tarafýný yakl. 3 dakika piþirin. Eti çýkarýp alýn, üstünü kapatýn ve sýcak kalmasýna dikkat edin. Mantar, krema ve þarabý kýzartma sosuna katýn, 900 Watt ýsýda 4 dakika buðulanmaya býrakýn. Etle birlikte servis yapýn. Her porsiyonda: 3516 kj / 840 kcal, E 44 gr., F 70 gr., KH 4 gr.. Domuz fileto "pikant" Hazýrlama süresi: dak. 1 domuz filetoyu 4 dilime bölün. Isýtýlan gurme tepsisinde 450 W + Gril programýnda her bir tarafýný yakl. 4 dakika piþirin. Daha sonra 50 ml beyaz þarap, 125 ml krema, 2 YK klasik kavrulmuþ un ve 150 gr. Roquefort peyniri ilave edin, karýþtýrýn ve 3 dakika daha piþirin. Baharatlý Piliç Sote (3 Porsiyon) Hazýrlama süresi: dak. 600 gr. Piliç- veya hindi göðüs filetosu 2 Yemek kaþýðý sývý yað 2 Yemek kaþýðý beyaz þarap 2 Yemek kaþýðý elma suyu 1 Yemek kaþýðý limon suyu Tuz, karabiber 1 Çay kaþýðý Köri 1 Tutam toz biberiye 1 Tutam toz zencefil, 1 Tutam toz kýrmýzýbiber 1 / 2 Çay kaþýðý Tabasco 20 gr. Tereyaðý Filetoyu yaklaþýk 2x2cmboyunda küp küp doðrayýnýz. Kalanlarý tereyaðý dýþýnda bir araya getirip karýþtýrýnýz ve domateslerin üzerine dökünüz. Bu karýþýmýn çekmesi için 30 dakika kadar bekletiniz. Gurme tepsisini döner tablaya oturtunuz. 450 Watt + Gril programý ile 5 dakika ýsýtýnýz. Tepsiye tereyaðýný koyunuz, daha sonra suyunu çekmiþ et parçalarýný ilave ediniz. Tepsiyi döner tabla üzerinde koyunuz ve 450 Watt + Gril programýnda yaklaþýk 4 dakika piþiriniz, sonra çeviriniz ve ayarý deðiþtirmeden 4 dakika daha piþiriniz. Eðer et suyunu çok salar ve tam kýzarmazsa, o zaman etin suyunu biraz alýnýz. Her porsiyonda: 973 kj / 233 kcal, E 34 gr., F 7 gr., KH 9 gr.. 32

33 Gurme-Tepsisi Som Balýðý Filetosu "doðal" (2 Porsiyon) Hazýrlama süresi: 5 10dakika 2 Parça son balýðý filetosu (her biri 150 gr.) 1 Yemek kaþýðý limon suyu Tuz, kara biber Som balýðý dilimlerine limon damlatýnýz ve yaklaþýk 10 dakika dinlendiriniz. Gurme tepsisini döner tablaya oturtunuz ve 450 Watt + Gril programýnda yaklaþýk 5 dakika ýsýtýnýz. Kaðýt havlu ile kuruladýðýnýz baharatlanmýþ som balýðý filetolarýný gurme tepsisine yerleþtiriniz, biraz bastýrýnýz. Döner tablaya oturtunuz ve 450 Watt + Gril programýnda her bir tarafýný yaklaþýk 1 1 / 2-2 dakika piþirin. Her porsiyonda: 1268 kj / 303 kcal, E 30 gr., F 20 gr., KH 8gr.. Som balýðýný pilav, hollandez soslu veya kýzdýrýlmýþ tereyaðý ve taze yeþil salata ile servis yapýnýz. 33

34 Gurme-Tepsisi Ananaslý Kek Hamur: 2 Yumurta 80 gr. Þeker 1 1 / 2 Olgun muz 30 gr. Çikolata rendesi 100 gr. Un 3 / 4 Çay kaþýðý kabartma tozu Garnitürü: 1 Konserve Ananas dilimleri (Suyu boþaltýldýktan sonra 240 gr.) 1 1 / 2 Yemek kaþýðý esmer þeker 1 1 / 2 Yemek kaþýðý Hindistan cevizi Yumurta ve þekeri köpükleninceye kadar çýrpýnýz. Muzlarý bir çatal ile eziniz ve bu karýþýma ekleyiniz. Kabartma tozu ve rendelenmiþ çikolata ilave edilen unu da bunlarla karýþtýrýnýz. Þimdi hamuru gurme tepsisine dökünüz. Sularý alýnmýþ ananas parçalarýný hamurun üzerine diziniz, ve üzerine þeker ve Hindistan cevizi serpiniz. Tepsiyi döner tablaya oturtunuz. Ananaslý keki 450 Watt + Gril programýnda yaklaþýk 10 dakika kadar altýn sarýsý oluncaya kadar piþiriniz. Daha sonra 8 dilime bölünüz. Her porsiyonda: 1108 kj / 265 kcal, E 5 gr., F 5 gr., KH 50 gr.. Bademli Torta Hazýrlama süresi: dak. Hamuru: 100 gr. 1 / 2 Çay kaþýðý kabartma tozu 75 gr. Tereyaðý veya margarin 30 gr. Þeker Garnitür: 75 gr. Tereyaðý 100 gr. Badem parçacýklarý, 1 / 3 Þiþe acý-badem aromasý 30 gr. Þeker 1 / 2 Paket vanilyalý þeker 75 ml Krema Tortanýn üstüne sürmek için: 50 gr. Kayýsý reçeli Un, kabartma tozu, yað ve þekeri pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoðurunuz. Hamuru gurme tepsisine yayýnýz, bu arada hamurun kenarlarý 1 cm yüksek býrakýlmalýdýr. Gurme tepsisini döner tablaya yerleþtiriniz ve hamuru 450 Watt + Gril programýnda yaklaþýk 4 dakika kadar piþiriniz. Garnitür için tereyaðýný eritiniz, diðer garnileri ilave ediniz, karýþtýrýnýz ve 5 dakika kadar hafif piþiriniz. Bu bademli karýþýmý sýcak olarak hamurun üzerine daðýtýnýz. Gurme tepsisini döner tablaya oturunuz ve bademli tortayý 450 Watt + Gril programýnda yaklaþýk 5 dakika altýn sarýsý bir renk alýncaya kadar piþiriniz. Biraz soðumaya býrakýnýz, daha sonra üzerine kayýsý reçelini veya marmeladýný sürünüz. Bu iþlemden sonra tortayý 8 parçaya bölünüz. Her porsiyonda: 2017 kj / 482 kcal, E 6 gr., F 35 gr., KH 34 gr.. 34

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 227

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 229

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M M tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M M tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Ýçindekiler Bu Yemek Tarifleri Kitabýndaki...8 Mikrodalga Programý...10 Pratik Öneriler...10 Sonradan Alýnabilen Aksesuar ve Bakým Ürünleri...12

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı