ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ"

Transkript

1 ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ I. GİRİŞ Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal 18 Haziran 1926, İzmir İçinde yaşadığımız coğrafyayı yeniden bir vatana dönüştüren ve üzerinde tam bağımsız, halk egemenliğine dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti kuran Atatürk ün naçiz vücudu, bugün elbette toprak olmuştur, çünkü O bir ölümlüdür. Ancak, bir de bize bıraktığı özgür bir vatanın yanı sıra öyle de bir rehber-ideoloji vardır ki.. işte o düşünce sisteminin yaydığı ışık ölümsüzdür, sonsuzdur. Batı bu ideolojiye Kemalizm adını vermişti. Mustafa Kemal in söylem ve eylemlerini savunan ve destekleyen düşünce sistemi anlamında bu ifade kullanılıyordu. Kurtuluş Savaşı esnasındaki silahlı mücadelede Mustafa Kemal in çevresinde tek yürek olanlara Kemalistler adını veren de yine bu Batı idi. İnebolu-Ankara yolunun bir diğer adı Kemal Yolu idi, yani Kemal e Giden Yol. İşte, Kemal den yola çıkılarak adına Kemalizm denilen bu düşünce sistemi Atatürk ün Düşünce Boyutu dur ki, ölümsüz olan odur. O nun artık mazi olan geçmişteki başarı ve hizmetlerini elbette unutmayacağız. Tabii ki bu husus çok önemlidir. O nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaşlaşma reçetesi olan temel ilkelerini ise sonuna kadar koruyacağız. Bu husus ise çok daha önemlidir. İşte bu sunumun amacı, bu ilkelerin, özellikle ülkemiz ve günümüz dünyası için olan önemini yeniden hatırlamak ve hatırlatmaktır.

2 1. UNESCO NUN DEĞERLENDİRMESİYLE ATATÜRK Birleşmiş Milletler in UNESCO Kültür Kolu 1978 yılında Paris te Genel Kurul toplantısı yaparken, 11 ülkenin imzaladığı bir önerge ile 1981 in tüm dünyada Atatürk Yılı olarak anılmasına karar verilmesini önermiş ve bu öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Böylece 1981 yılı tüm dünyada 1981 ATATÜRK YILI olarak kabul edilmiş; birçok ülkede heykelleri, büstleri dikilmiş; yüzlerce üniversitede uluslararası sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenlenmiş; hakkında kitaplar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri yazılmıştır. O tarihten bu yana, başka hiçbir devlet adamı için benzer bir uygulama da yapılmamıştır. Bu özel durum, Batı nın Atatürk e bakış açısını göstermesi açısından son derecede önemlidir. Alınan bu kararın gerekçesi, günümüze de pek çok mesaj göndermektedir. Gerekçeli kararda Atatürk ün şu özellikleri öne çıkarılıyordu: Atatürk; XX. yüzyılın başında emperyalizme karşı verilmiş bir mücadeleyi zafere götüren, hiç yenilmemiş, muzaffer bir komutandır. Bir devlet kurucudur ve bu devletin kuruluş koşulları hiçbir devletin kuruluş koşullarıyla kıyaslanamaz. Kurduğu devlet, halk egemenliğine dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliğinde çağdaş bir cumhuriyettir. Büyük bir devlet adamı, büyük bir devrimci, büyük bir barış adamı dır. Tüm yaşamı, Unesco nun kuruluş amaçlarına tamamen uygun olarak, uluslararası ilişkilerin daima barışçıl yollarla çözülmesi yönünde büyük çaba ile geçmiştir. Kurduğu devletin çağdaşlaşması için oluşturduğu ve temeli akılcılığa ve bilime dayanan, adına Kemalizm denilen çağdaşlaşma modeli, pek çok ülkeye örnek ve umut olmuş bir liderdir. Bütün bu gerekçeler nedeniyle, doğumunun yüzüncü yıl dönümünde bütün dünya 1981 yılını Atatürk Yılı olarak anmıştır.

3 2. ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ Tarihin kaydettiği en büyük imparatorluklardan biri olan Osmanlı İmparatorluğu, 1699 Karlofça Anlaşması ndan itibaren önce duraklama, arkasından gerileme sürecine girmiştir. Devleti yönetenler uzun süre bu oluşumun nedenleri üzerinde isabetli düşünememişler, gerçeği kavrayan III. Selim, II. Mahmut gibi reformcu padişahların devleti kurtarma çabaları ise, her yeniliğe gâvur icadı yaklaşımıyla karşı çıkan asker-sivil bürokratlarla, tarikat-cemaat güdümlü geniş yobaz kesimlerin yıkıcı muhalefeti nedeniyle olumlu sonuç vermemiştir. (Yavuz, s.51). Bunun temel nedeni, Osmanlı İmparatorluğu nun teokratik yapıya sahip bir din-devleti olmasıdır. Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren bu din, yanlış ellerde son derecede etkin bir silaha dönüşmüş, içtihat yani yorum kapısının kapanması oldukça hızlı bir tutuculuğu beraberinde getirmiştir. Böylesine içe kapanış, dünyadaki değişimlere sırt çeviriş, ne yazık ki imparatorluğun çağın dışına itilmesiyle sonuçlanmıştır. Oysa önce sanatın resim, heykel, müzik, edebiyat ve benzeri her alanında yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ını yaşayan Batı, ardından yaptığı Dinde Reform ile Kilisenin özgür düşünce üzerindeki her türlü baskısından kurtulunca, Ortaçağ boyunca süren karanlık dönem sona ermiştir. Bunun sonucu olarak her türlü dogmatik baskı gerilerde kalmış, akıl her alanda öne çıkmıştır. O zaman da gözlem ve deneye dayanan, bilimselsel ve teknolojik atılımlar ardı ardına gelmiştir. (Yavuz, s.51). Böylece dogmatizmin yerini rasyonel amprisizm veya İngiliz John Lock un geliştirdiği pragmatizm almıştır. Buna göre artık insanlar Kilisenin dayattığı işte mutlak gerçek budur dogmasını bir kenara itip, onun yerine deneye yer veren, yani aklın ve bilimin gözlem ve bulgularına dayanan, dolayısıyla zaman içinde değişebilen gerçekleri kabul etmeye başlamışlardır. (Giritli, s.5). Bu gelişmeleri gözlemleyen ve özümseyen Mustafa Kemal, çok sonraları kuracağı Atatürkçü (Kemalist) İdeolojiyi totaliter-dogmatik değil, demokratik-pragmatik bir temele oturtacaktır. Nitekim, ilerde kuracağı Türkiye Cumhuriyeti nin Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip in bir sorusuna vereceği yanıtta: Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim mânevî mirasım ilim ve akıldır. Zaman süratle dönüyor Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirildiğini iddia etmek, aklın ve ilmin inkişafını inkâr etmek olur Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse mânevi mirasçılarım olurlar. diyecektir. Mustafa Kemal bu gerçeği genç bir subay adayı olarak Manastır Askerî İdadisi nde okuduğu yıllardan itibaren görecek, Batı daki değişimin ve gelişimin nedenleri üzerinde yakın arkadaşlarıyla uzun tartışmalara daha o yıllarda girişecektir. Dinde Reform un üç yorumcusu Alman Martin Luther ( ), Fransız Jean Calvin ( ) ve İtalyan Münzer in ( ) fikirlerini derinlemesine incelemiş; Niccolo Machiavelli nin ( ) cumhuriyet, Jean Bodin in ( ) egemenlik kavramları

4 üzerindeki düşüncelerinden etkilenirken, Tüm egemenlik kralda toplanmalıdır şeklindeki aksi görüşü savunan Thomas Hobbes u da ( ) okumayı ihmal etmemiştir. Aydınlanma çağının üç ünlü düşünürü, İngiliz Locke ( ) kuvvetler ayrılığı, Fransız Montesquieu ( ) kuvvetler ayrılığı, J.J. Rousseau ( ) toplumsal sözleşme konularındaki görüşleriyle de Mustafa Kemal i yakından etkilemiştir. Bütün bu gerçeklerin ışığında varılan sonuç, Batı da çağdaşlaşmanın iki temel üzerinde yükselmiş olduğunu göstermektedir: 1. Akılcılık, 2. Bilimsellik. İlerde kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti nin de temeli işte bu iki esas üzerine inşa edilecek, ayrıca devletin kuruluş ideolojisini teşkil edecek olan Kemalizmin 6 ilkesi de tümüyle bu esaslara, yani akılcılığa ve bilimselliğe dayanacaktır. II- ATATÜRK ÜN İZLEDİĞİ STRATEJİ Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti nin tümüyle tarih sahnesinden silineceği anlaşılmıştı. Ya bu durum bir gerçek olarak kabul edilerek Türkler anavatanlarında kendilerine gösterilecek bir köşeye sığınıp orada yaşamak zorunda kalacaklar, ya da ölümü göze alarak ayağa kalkıp, yeniden ve bağımsız bir devlet kurmak üzere, belki de tüm dünya ile savaşacaklardı. Şişli deki evinde Mustafa Kemal Paşa işte tüm bu olasılıkları gözden geçiriyor, sonunda en doğru kararın bu olduğuna karar veriyordu. Mustafa Kemal Paşa bu kararı verdikten sonra, izleyeceği stratejiyi de belirlemişti: 1. Vatan düşmandan kurtarılacak, 2. Bu topraklar üzerinde yepyeni ve çağdaş bir devlet kurulacak, 3. Bu devletin her anlamda çağdaş olması için temel ilkeler saptanacak, 4. Bu ilkeler ışığında toplumu da çağdaşlaştırmak üzere, her alanda gereken devrim nitelikli reformlar yapılacaktır. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için ise, önce Anadolu ya geçmek gerekmektedir. Aranılan fırsat kendiliğinden gelir: 21 Nisan 1919 Pazartesi günü Türk Dışişleri ne Amiral Calthorpe imzasıyla verilen bir notayla Samsun ve civarındaki köylerde Türklerin Rumları katlettiği bahanesi ileri sürülüyor, ya çıkın düzeltin, aksi halde biz çıkacağız!... tehdidi ileri sürülüyordu. Aslında Mondros Ateşkes Anlaşması nın 7. Maddesi uygulanmak üzere, Karadeniz bölgesinin işgali için bir bahane aranıyordu. Hükümet Mustafa Kemal Paşa yı olayların tahkiki için Samsun a göndermeye karar verince, aranılan fırsat kendiliğinden çıkmıştı. Mustafa Kemal artık Anadolu daydı. Stratejik uygulamaya geçilebilinirdi. Bu konuda İstanbul da gerektiğinde yardım alabileceği çok az arkadaşı vardı ve daha doğrusu İstanbul a güveni yoktu. Mondros un imzalanması aşamasında yaptığı itirazlara gördüğü tepkileri hatırladıkça, bu konuda iyice karamsarlığa düşüyordu. O günleri acı acı hatırladı Neler olmamıştı ki

5 1. KURTULUŞ a. Hazırlık Aşaması: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı na son vermek üzere 30 Ekim 1918 Çarşamba günü İtilaf Devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzalamak zorunda kalmış, bu antlaşma ertesi gün saat 13:00 dan itibaren yürürlüğe girmiştir (Çekiç, 2001, s. 76). Böylece, ABD Başkanı Wilson ın 8 Ocak 1918 günü ilan ettiği 14 Nokta deklerasyonunun, Osmanlı Devleti ile ilgili olan 12. Maddesi uygulanmaya konuluyor ve imparatorluğun Türk olmayan unsurlarının üzerinde yaşadığı topraklar Osmanlı dan ayrılıyorlardı. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s. 167). Mondros Ateşkesi nin bu ağır koşullarına karşı çıkan tek Osmanlı Generali Mustafa Kemal Paşa idi ve bu antlaşmanın 7. Maddesi gereğince işgallere başlayan İngilizlere karşı direnişe geçmişti. İskenderun un boşaltılması için General Allenby nin verdiği notaya ters bir yanıt vermiş, zorla girmeye kalkarsanız, askere ateş emri verdim demişti. Gen. Allenby nin şikâyeti üzerine de bu konuda İstanbul Hükümeti ile karşılıklı sert yazışmaları devam ediyordu. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s. 203). Sadrazam Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal Paşa ya verdiği yanıtlardan birinde İngilizlerin bu taleplerinin haklı nedenlere dayandığını anlatmaya çalışıyor, kendisinin de biraz daha centilmence davranmasının doğru olacağını ifade ediyordu. Buna çok içerlemişti. 6 Kasım 1918 de verdiği yanıtta İngilizler in iğfalkar muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden ziyade haklı gösterecek ve buna karşılık şirinlik gösterilerini içerecek emirleri uygulamaya yaradılışım müsait olmadığından. komutayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin buyuracağınız zatın süratle emir ve tebliğini hassaten istirham ederim diyordu. İpler iyice gerilmişti. Hükümetten 8 Kasım 1918 tarihinde iki satırlık bir tel emri geldi: Yıldırım Orduları lağvedilmiştir. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s ). Elinden orduları alınmış, o koşullarda İstanbul a çağrılıyordu. Aynı gün Ahmet İzzet Paşa Hükümeti de istifa etmişti. Mustafa Kemal Paşa artık sona gelindiğini en acı ve açık şekliyle anlamıştır. 10 Kasım günü Adana dan hareket etmiş ve İtilaf donanması 13 Kasım 1918 Çarşamba günü İstanbul a girerken, O da aynı gün Haydarpaşa da trenden inmektedir. (Saruhan, 1993). İtilaf Donanması Boğaz da konumlanırken (55 parça sonradan 61, daha sonra 167 gemiden oluşacak filo), kendisini karşılayan yaveri Cevat Abbas Gürer ile bir çatana içinde Karaköy e doğru ilerleyecek, o esnada demir atmakta olan Yunan Averof zırhlısına bakarken, gözyaşlarına engel olamayan yaveri Cevat Bey e dönüp, ağlama çocuk. Bir gün geldikleri gibi giderler diyecektir. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s. 232). Cevat Bey in yanıtı umut doludur: İnşallah bu size nasip olacak Paşam!... İstanbul da ilk iş olarak Saray dan randevu alır ve 15, 22 ve 29 Kasım Cuma günleri Sultan Vahdettin ile görüşmeler yaparak Mondros un yol açabileceği tehlikeler konusunda bilgiler sunar, uyarılar yapmaya çalışır ama hiçbir sonuca ulaşamaz. Nişantaşı ndaki evine döndüğünde bu devletten artık bütün umudunu kesmiştir. Artık Harbiye Nezareti (Milli Savunma Bakanlığı) emrinde işsiz bir generaldir. İskenderun dan yaptığı karşı çıkışlar yüzünden gerek Hükümet gerekse Saray nezdinde tüm karizmasını yitirmiş, emrindeki yaverleri ve arabaları bile elinden alınmıştır. Beşiktaş, Akaretler 76 numaralı Zübeyde Hanım ın evinden veya Nişantaşı ndan

6 Beyazıt taki Harbiye Nezareti ne her gün yürüyerek gidip gelmektedir. Bu ruh halindeyken Nişantaşı nda ziyaretine gelen arkadaşlarıyla çıkış yollarını uzun uzun tartışmaktadır. Dinlediği çözüm önerilerinin büyük bir çoğunluğuna katılmaz. Sonunda nihayet kesin kararını verir. Yıllar sonra bu kararını Nutuk ta şöyle dile getirecektir: Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kısıntısız, koşulsuz, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak. (Atatürk, Söylev, 1973, s. 9). Hedef belli olmuştur. Üstelik şimdi artık Samsun da, yani Anadolu topraklarındadır. Yol haritası da belli olmuştur. Önce doğuya gidecektir, çünkü düşman batıdadır, gereken hazırlıkları yapacak, sonra da batıya yönelip hesap günü gelince hesabı görecektir. Arkasından devletin kuruluşuna geçilecek, tam bağımsız, halk egemenliğine dayanan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliğinde bir cumhuriyet kurulacaktır. Sonra da en zor aşamaya gelinecek, her anlamda çağdaş bir toplum yaratmak üzere devrim niteliğinde reformlar yapılacaktır. b. İsyan Aşaması Bunun için yola koyuldu. Samsun da İngilizlerin müdahalesini gerektirecek ölçüde bir sorun olmadığını Samsun daki İngilizlere kanıtladı. Yapacak bir şey kalmamıştı. İstanbul a dönmesi bekleniyordu ama, O Havza üzerinden Amasya ya gelmişti bile. (12 Haziran 1919). Burada yayınladığı Amasya Genelgesi tam bir ihtilal bildirgesi gibiydi ve ulus iradesinin içinde bulunulan duruma el koyacağını açıkça ilan ediyordu. Bu durum karşısında İstanbul Hükümeti O nu görevden alsa da, büyük bir hızla Tokat ve Sivas üzerinden Erzurum a gelmiş, Erzurum Kongresi nin kararlarını dünyaya ilan ederek Misak ı Milli sınırları içinde vatanın bir bütün olduğunu, bir karış toprağının hiçbir şekilde hiçbir kimseye verilemeyeceğini dünyaya ilan etmişti. (23 Temmuz 7 Ağustos 1919). Artık Kuva yı Milliyeyi etken, İrade i Milliyeyi egemen kılmak esastı ve Anadolu da bölgesel olarak sürdürülen direnişler şimdi bir merkez tarafından yönetilir hale geliniyordu. Sivas Kongresi, Erzurum Kongre kararlarını aynen onayladığı gibi, ayrıca manda kabul edilemez hükmünü getirmişti. Böylece silahlı mücadele hazırlığına bütün ülkede hızla gidiliyor ve hiçbir büyük devletin himayesinin kabul edilmeyeceği de vurgulanıyordu. Esasen Kuva yı Milliye nin ilk görüntüleri batıda İzmir in Yunanlılar tarafından, güneyde ise Dörtyol un Fransızlar tarafından işgali esnasında kendini göstermeye başlamış, direniş tüm ülkeye hızla yayılmıştı. Ama artık düzenli ordular kurma aşamasına geçmek gerekiyordu. Bunun için yasa çıkartmaya gereksinim vardı. Bu oluşum kongrelerin temsil heyetlerine verdiği yetkilerle gerçekleştirilemezdi. Bu nedenle bir yasama organının süratle açılması zorunluydu. İşte bu amaçla ve hızla Ankara ya geldi (27 Aralık 1919) ve Büyük Millet Meclisi ni açtı. (23 Nisan 1920). Buraya kadar geliş hiç de kolay olmamıştı. Erzurum da kongreyi ilk gün yönetmek üzere kürsüye çıktığında bir delege söz almış, artık Paşa olmadığını, kongre oturumlarına asker üniformasıyla gelmemesini söylemişti. Oysa bilmiyorlardı ki, sırtından asker üniformasını çıkarttığı taktirde, onun yerine giyecek bir sivil elbisesi yoktu. Bunu alacak parası da yoktu. Sorunu Mazhar

7 Müfit Kansu çözmüştü. Erzurum Valisi Münir Akkaya dan ödünç bir elbise almış ve Mustafa Kemal Paşa kongreler boyunca ödünç alınan o elbiseyi giymişti. Başındaki fes ise Mazhar Müfit indi. Erzurum Kongresi Oltu halkının topladığı 250 liralık bütçeyle çalışmış ve Kongre bittiğinde kasada 80 lira kalmıştı. Bu para Temsil Heyeti ni Sivas a götürecek üç arabanın benzin parasını bile karşılamıyordu. Durumu son gün fark eden bir binbaşı emeklisi Süleyman Bey çıkıp da tüm varlığı olan 900 lirasını bağışlamasa temsil heyeti Sivas a gelemeyecekti. Sivas ta da durum aynıydı. Parasızlıktan tüm delegeler Şekerzade İsmail Efendi nin evinde kalıyordu. Ankara ya hareket etmek üzere yola çıkılacağı zaman Binbaşı Hüsrev (Gerede) Bey, tüm arkadaşları dolaşıp, herkesten alabildiği paralarla pazara çıkmış, ancak 20 ekmek, 10 yumurta, iki okka peynir alabilmişti çünkü para bitmişti. Bu koşullarda Ankara ya gidebilmek imkansızdı ve zira gene benzin parası yoktu. Mecbur kalındı Osmanlı Bankası Sivas Şubesi Müdürü Oscar Schimith vasıtasıyla bankadan 1000 lira kredi alınarak yola çıkıldı ve bir ülkenin kaderini çizecek olan kararları almak üzere Büyük Millet Meclisi işte bu şartlarda açıldı. Kurtuluş Savaşı çok mu zor koşullarda yapıldı? Onu biraz da bu ayrıntılarda gözlemek gerek. Düzenli ordular işte bu şartlarda kuruldu. Ordu-millet dayanışmasıyla tarihte benzeri olmayan fedakârlıklar yapılarak bir dünya savaşının mağrur ve muzaffer devletleri perişan edildi. Ardı ardına gelen Birinci İnönü, İkinci İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi zaferlerin ardından, rüya zannedilen gerçek oldu. Afyon-İzmir arası kuş uçuşu 400 kilometre idi. Karadan bu mesafe 560 kilometreye çıkıyordu. Mehmetçik, sırtında 17 kilo yük, elinde süngü, düşe kalka, vuruşa vuruşa bu mesafeyi 10 günde aşmıştı. Mehmetçik her gün bir maraton koşmakla kalmamış, üstelik 10 günde 10 maraton koşmuştu. KURTULUŞ işte böyle gelmişti. Sıra şimdi KURULUŞ ta idi. 2. KURULUŞ Silahlı mücadele planlandığı ve amaçlandığı gibi tamamlanmıştı. Şimdi sıra bir başka mücadeleye gelmişti. Devlet kurulacaktı ama sınırları nerelerden geçecekti? Bu kez masada aynı devletlere karşı İsmet Paşa ve arkadaşları bir başka meydan muharebesi veriyordu. Bu da diğeri gibi çetin geçti. Görüşmeler kısa bir süre sonra kesildi. İsmet Paşa 5 Şubat 1923 de masayı terketti. Osmanlı Devleti zamanında elde ettikleri imtiyazları kaçırmak istemeyen batılılar, kapütilasyonlar, Osmanlı borçları, sınırlar, azınlıklar, Musul-Kerkük, Ermeni Meselesi ve benzeri konularda uzlaşmaz bir tavır sergiliyorlardı. Görüşmeler böylece kesildi ama 23 Nisan 1923 te yeniden başladı ve nihayet 24 Temmuz 1923 te Lozan Andlaşması imzalandı. 24 Ağustos 1923 te TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Lozan Andlaşması, yeni kurulan Türk Devleti nin ilgili ve yetkili tüm devletlerince onaylanan hukuksal belgesidir. Devlet kurulmuştu ama, rejimi ve yönetim biçimi hâlâ belli değildi. Bu sorun da belli zorluklar aşılarak çözülmüş ve Cumhuriyet kurulmuştu. (29 Ekim 1923). (Bu konunun ayrıntısı bu makalenin sınırlarını aşacağı için ayrıntıya girilmemiştir.)

8 c. Reformlar Aşaması: Her devrim üç aşamadan geçilerek gerçekleştirilir. Hazırlık ve İsyan aşamaları geçilmiş, şimdi sıra Reformlar Aşamasına gelmişti. 3. ÇAĞDAŞLAŞMACI DEVRİM Şimdi sıra çağdaşlaşmanın gereği olan devrimlere gelmişti. Son derecede geri bıraktırılmış bu toplumu çağdaş uluslar düzeyine çıkarmak için nereden başlamalıydı? Gazi Mustafa Kemal bu noktayı çok uzun yıllardan bu yana planlamaktaydı. Devrim niteliğindeki reformlarını 4 grupta topladı: 3.1 Siyasal Reformlar: Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922 günü saltanat ve hilafet birbirinden ayrılarak saltanat kaldırılmış, böylece Cumhuriyete giden yol açılmıştı. Cumhuriyetin İlanı: (29 Ekim 1923). Cumhuriyet başlı başına bir devrimdir ve de laik bir temele oturtulduğu için de mutlaka demokratiktir. Böylece halk egemenliğine dayanan reformlar yapılacağı anlaşılmıştı. Hilafetin Kaldırılması: (3 Mart 1924). Halifenin yani dinsel bir liderin bulunduğu bir toplumda laik ve radikal reformların yapılamayacağı açıktı. Hilafet kaldırılarak bu tür yapılacak tüm reformların yolu açılmış, önce devlet laikleştirilmişti. 3.2 Hukuksal Reformlar: Laik bir anayasa kabul edilmiş (10 Ocak 1921), hukuk düzeni tümüyle çağdaş ve laik bir temele oturtulmuştur. Şer i mahkemeler kaldırılmış, yerlerine evrensel hukuk normlarıyla çalışan hukuk mahkemeleri kurulmuştur. Medeni Hukuk kabul edilerek Medeni Kanun yürürlüğe sokulmuş, Batı dan Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku gibi tüm ileri ve çağdaş devletlerin kullandığı hukuka geçilmiştir. 3.3 Sosyal Reformlar: Şapka Kanunu kabul edildi. ( ) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, tarikatların yasaklanması. ( ) Birçok unvanların kaldırılması. Uluslararası rakamların kabulü. (20 Mayıs 1928)

9 Uluslararası saat ve takvimin kabulü. ( ) Uzunluk ölçülerinin değişmesi, metre, kilogram, litre ölçüşlerinin kabulü. ( ) Osmanlı unvanlarının kaldırılması. ( ) Bazı Osmanlı kıyafetlerinin yasaklanması. Hangi dinden olursa olsun din adamlarının mabet dışında dinsel kıyafetlerle dolaşmasının yasaklanması. ( ) Soyadı Kanunu. ( ) Atatürk soyadının verilmesi. ( ) Kadınlara medeni ve siyasi hakların verilmesi. Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme haklarının verilmesi. (3 Nisan 1930) Kadınlara siyasal haklar: Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi. ( ) 3.4. Eğitim ve Kültür Reformu Eğitim Birliği Yasası (3 Mart 1924) Böylece tüm orta öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanması. Latin Harflerinin kabulü. ( ) Türk Dil Kurumu nun kurulması. ( ) Türk Tarih Kurumu nun kurulması. (3 Ekim 1931) Darülfünun un kapatılarak, İstanbul Üniversitesi nin açılması. Böylece on beş yıl gibi kısa bir süreye sığdırılan bu reformlarla toplum tümüyle kabuk değiştirmiş ve çağdaşlaşma yolunda tüm dünyayı hayran bırakan önemli gelişmeler kaydetmiştir. 4.ATATÜRKÇÜLÜK Bütün bu gelişmeler kaydedilirken bir taraftan da kurulan devletin ve toplumun üstünde inşa edileceği temel unsurlar tespit ediliyor ve zaman içinde bunlar bir araya gelerek adına Atatürkçülük dediğimiz Atatürk ün düşünce sistemini ortaya çıkarıyordu. Atatürkçülük Mustafa Kemal in düşünce ve eyleminin bir bütün olarak savunulmasıdır. Diğer bir ifadesiyle Türkiye nin çağdaşlaşma modeli dir. Atatürkçülüğün ana hedefi olan çağdaşlaşma kısaca, her alanda de tam anlamıyla çağın gereklerini yerine getirmek demektir. Çağdaş bir devlet siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan tam bağımsız; teknolojik ve endüstriyel gelişmesini tamamlamış, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir. İşte Atatürk ün devletini ve ulusunu böyle bir düzeye taşıyabilmek için ortaya koyduğu ilkeler zaman içerisinde Atatürkçülüğün veya Kemalizm in Temel İlkeleri olarak benimsenmiş ve 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa ya girmiştir. Bu ilkeler:

10 4.1. Cumhuriyetçilik İlkesi: Kemalizm in ana hedeflerinden biri, Cumhuriyet kurmaktı. Ama, halkçı, demokratik ve laik bir Cumhuriyet kurmak. Çünkü insan onuruna, Türk ulusunun doğasına en uygun olan rejim Cumhuriyet idi Ulusçuluk (Milliyetçilik) İlkesi: Türk devrimi yapılırken, Dünya Avrupa merkezli bir yapıdadır. O dönemin en çağdaş ve ileri devlet biçimi Avrupa nın ulus-devlet modelidir. Tüm Avrupa ülkeleri Fransız Devrimi nden sonra bir uluslaşma sürecinden geçerek kendi ulusal devletlerine sahip oldukları için, Kemalist devlet de benzer doğrultuda bir ulusal devleti gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Bunun için bir ulus varlığı ön koşuldu. Bu nedenle Misak-ı Milli sınırlarının içinde yaşayan tüm insanları kökenlerine bakmadan bir yeni ulus kavramı içinde bir araya getirmek Atatürkçülüğün hedefi idi. Bu ulusalcılık (milliyetçilik) anlayışı, kafatasçı ve ırkçı değildir. Tam tersi usçu(akılcı), uygar, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıldır. Bu anlayış ulusalcılığı reddeden komünizm ve ümmetçilik gibi siyasal akımlara karşıdır Halkçılık İlkesi: Atatürk Ayrıcalıksız, sınıfsız bir ulusuz derken halkçılık anlayışını yansıtmıştır. Atatürkçülük (Kemalizm) herhangi bir sınıfın egemenliğini reddeden, ılımlı topluluğu öngören, her türlü sömürüye karşı bir dünya görüşüdür. Halkçılık ilkesi hiçbir sınıfın üstünlüğünü benimsemez. Bütün halkın kayıtsız şartsız egemen olduğu bir düzeni benimser. Halkçılık, idarenin alacağı yönetsel kararlara, çıkaracağı yasalara, toplumdaki güçlülere, varlıklılara, sınıf ve zümrelere yönelik değil; güçsüzlere, emeği ile geçinenlere yönelik bir siyaset izlenmesini amaçlar Devletçilik İlkesi: Bu ilke ile Devlet ekonomiye öncülük edecektir. Özel teşebbüsün ilgi göstermediği ama toplum için önemli olan alanlara devlet yatırım yapacaktır. Özel girişimcilerin yetiştirilmesine yardımcı olacak ama öte yandan da yeterince kârlı olmadığı gerekçesiyle özel teşebbüsün girmediği alanlarda eğer bir kamu-yararı varsa, devlet yatırım için öncülük yapacak, bu amaçla da gerekli kamu ekonomik kuruluşlarını (İktisadi Devlet Teşekkülü) kuracaktır. Burada ulusal devletin kendi özel teşebbüsüyle rekabete girmesi değil, özel teşebbüsle birlikte bir ahenk içinde (karma ekonomi) toplumsal kalkınmayı sağlamaktır Laiklik İlkesi: Atatürkçülüğün temel ilkesidir ve çağdaşlaşmanın ön koşuludur. Ulusal sınırlar içinde farklı dinden ve mezhepten gelen insanları, ulusal potada bir araya getiren; bireyleri dogmatik baskılardan arındırıp din ve vicdan özgürlüğüne kavuşturan; devletin yönetimsel işlerini kesinlikle dinsel baskı ya da otoriteden uzak kalmasını sağlayan bir temel ilkedir Devrimcilik İlkesi: Atatürkçülük esasen kendi başına bir devrimdir. Var olan köhnemiş ve çağ dışı kurumları zorla yıkmak ve yerlerine çağın gereklerine uygun modern kurumlar oluşturmak ve bu anlayışı sürekli egemen kılmak temeline dayanır. Diğer tüm ilkelerin de devrimci bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Cumhuriyetçi olunacak ama devrimci bir Cumhuriyetçi olunacaktır. İçinde bulunulan çağın Cumhuriyetçi anlayışı hangi noktaya ulaşmışsa, Laiklik anlayışı zaman içerisinde hangi noktalara kadar gelişim göstermişse birey ve toplum o düzeydeki laikliğin destekleyicisi olacaktır. Kemalizm böylece statik değil, dinamiktir. III. SONUÇ: Atatürkçü Devrim, Türkiye nin özel koşullarına ve Türkiye ye benzeyen diğer ülkelerin genel koşullarına uygun bir biçimde değerlendirilebilir. Çağımızın siyasal süreci içinde Atatürkçü Devrim in kalkınmakta olan tüm dünya ülkelerine yeni ve çağdaş bir seçenek sunduğuna kuşku yoktur.

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını SİVİL BAKIŞ 3 Aylık Dergi (Mayıs, Haziran, Temmuz) 2012 SAYI 03 Düşünce ve Siyaset Dergisi Özgürleştirmeyecekse Özgürleştirmeyecekse Yeni Anayasaya Yeni Anayasaya GEREK YOK GEREK YOK!! Berlin Duvarları

Detaylı

ATATÜRK ÜN ÜSTÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

ATATÜRK ÜN ÜSTÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ATATÜRK ÜN ÜSTÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Planlayan, Yazan ve Düzelten : Rasim PEHLİVANOĞLU Dizgi Sayfa Düzeni Genel Kontrol : Özgür SARI Zeynep KARTAL : Serdar PEHLİVANOĞLU : Çağrı YILDIRIM II Yazarın Adresi:

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK NUTUK Mustafa Kemal ATATÜRK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir : Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MART - 2009 SAYI 2009-3 kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MÜLKİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAR) KURULDU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI KRİZDEN İNSAN MANZARALARI İÇİNDEKİLER mülkiye

Detaylı

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA AHMET AKGÜL 4. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Milli Restorasyon: Aslına Sadık Kalarak Yeniden Yapılanma... 5 1- Giriş: Yeni Bir Düzen İhtiyacı... 11 2- Adil Düzen, Denge Düzeni

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN.

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN. SD STRATEJ K DÜ ÜNCE UBAT 2010 www.sde.org.tr Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 3 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Türkiye de Nükleer Silahlar Sorunu Hasan KÖN Irak n Dünü ve Bugünü Nüzhet

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA İKİ DEMOKRASİ DENEYİMİ: TpCF VE SCF

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA İKİ DEMOKRASİ DENEYİMİ: TpCF VE SCF CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA İKİ DEMOKRASİ DENEYİMİ: TpCF VE SCF Araş. Gör. Evren ALTINKAŞ Öz Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasıyla birlikte demokrasi sorunu hemen gündeme gelmiş ve özellikle Avrupa da ülkenin

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı