ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN"

Transkript

1 Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KURTARILMA DEÐÝL, CEZALANDIRMA TUTKUSU 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HEPSÝ AYNI BOGDUR!.. Erdoðan Baybars ZALÝMÝN ZULMÜ Ali Osman UTANANLAR VE KORKANLAR Dolgun Dalgýçoðlu NE BÝR ÝSTÝFA NE BÝR ÖZÜR Mehmet Levent SUSUZ YAZ Musa Özmusaoðlu Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde fýtýk ameliyatý sýrasýndaki þok ölümle ilgili suçlayýcý açýklamalar yapan Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Erol Uçaner'e Saðlýk Bakanlýðý'ndan öfke yaðdý... Daha önce Trafik muafiyetleri Tüm bakanlar cezadan muaf Elcil: Hüseyin Özgürgün'ün cezalarý silinirken, radar kamera cezalarýndan UBP hükümetinin bakanlarýnýn muaf tutulmalarý tam bir skandaldýr... "Kameralarýn ceza ve vatandaþlarý soymak maksatlý konduðu, bakanlarýn cezalardan muaf tutulmalarý ile bir kez daha ispatlandý" sayfada neden söylemedin? Dr. Erol Uçaner'in 6 yýldan beri kamuda görev yaptýðýný açýklayan bakanlýk, son birkaç gündür medyada yer alan iddialarýný bugüne kadar neden Saðlýk Bakanlýðý ile hastaneye yazýlý olarak sunmadýðýný sordu... Bakanlýk, Dr. Uçaner'in iddialarýnýn asýlsýz olduðunu öne sürerek, bunlarý "saðlýk çalýþanlarýný karalamaya yönelik iddialar" olarak niteledi... Bakanlýk ayrýca Dr. Uçaner'i "halkýn devlet hastanelerine olan güvenini yýpratýcý" ifadeler kullanmakla da suçladý... Fýtýk ameliyatýnda yanlýþ anestezi sonucu yaþamýný yitiren Musa Ersusoy'un ailesi yas içindeyken, bakanlýkla doktor arasýnda yaþanan bu tartýþma herþeye daha da tuz-biber ekti sayfada Hayvancýlara bir eylem yetti Önce eylem, sonra uzlaþma 3. sayfada Universal Bank 4 gün daha tutukluluk Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'ne konulan zanlý Feride Saruhan'a yapýlan testler devam ediyor sayfada Trafik kazasý Motosikletli feci ölüm Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana gelen kazada askeri araca çarpan 30 yaþýndaki Kenan Duymazer can verdi... Arkadan gelen kamyon, yanmakta olan motosiklet sürücüsünün üzerinde durdu ve o da alev alarak yandý sayfada 1 AY DAHA Ercan Havaalaný ihalesi 1 ay uzatýldý 7. sayfada

2 GÝRNE ÝLÇESÝ ÝÇÝN HARUP TOPLAMA TARÝHÝ 18 AÐUSTOS Þener LEVENT Açý Girne ilçesinde, harup toplamaya baþlama tarihi 18 Aðustos olarak belirlendi. Girne Kaymakamý Gürkan Kara, yazýlý açýklamasýnda, belirtilen tarihe titizlikle uyulmasý gerektiðini belirterek, aykýrý hareket edilmesinin suç sayýlacaðý uyarýsýnda bulundu. KURTARILMA DEÐÝL, CEZALANDIRMA TUTKUSU YARIN YAÐMUR BEKLENÝYOR Sýcak ve nemli havanýn etkisine girecek KKTC'de Çarþamba günü yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hava bugün açýk ve az bulutlu, öðleden sonra parçalý bulutlu, çarþamba günü az bulutlu öðleden sonra parçalý bulutlu ve yer yer hafif saðanak yaðmurlu, perþembe açýk ve az bulutlu, öðleden sonra parçalý az bulutlu, cuma ve cumartesi açýk ve az bulutlu, pazar ise açýk ve az bulutlu, öðleden sonra parçalý bulutlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimlerde 3-39 ; sahillerde santigrat derece olacak. Rüzgar, genellikle Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa ve Mutluyaka'da 4 hýrsýzlýk olayý yaþandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Gazimaðusa'da, Zekiye Özkarayel'e ait evden, önceki gece, ziynet eþyalarý çalýndý. Bu arada, yine Gazimaðusa'da ve yine önceki gece, Hasan Kansoy ve Kadir Tatlýtürk'e ait evler ile Mutluyaka'da faaliyet gösteren "Marbýl Hazýr Beton" isimli iþyerine girildi, ancak herhangi bir þey çalýnmadý. ÝHMALKARLIK VE TEDBÝRSÝZLÝK SONUCU YANGIN Gönyeli'de, önceki gün öðlen, M.Ý.(E-35) kimlikli kiþinin reklam tabelasýna kaynak yaptýðý esnada atýlan kývýlcýmlardan dolayý yangýn çýktý. Yangýn neticesinde 3 akasya ve 5 adet çam aðacý tamamen, 3 akasya aðacý ve 5 adet çam aðacý kýsmen yandý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken M. Ý. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. YANGIN Çayýrova - Mehmetçik anayolunun 2-3. kilometreleri arasýnda, önceki gece, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý bir yangýn çýktý. Çýkan yangýn sonucu 450 dönümlük arazi içerisinde bulunan bitki örtüsü ve 152 adet zeytin aðacý tamamen yandý. Yangýn itfaiye ekipleri, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halký tarafýndan söndürüldü. ÖLÜM Dipkarpaz'da, önceki gece, Yavuz Zengin (E-26) isimli kiþi, evinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. ÝKÝ GENÇ KIZ KAYIP Lefkoþa'da sakin Büþra Akkurt isimli 16 yaþýndaki genç kýzýn 7 Aðustos'tan beri; Alsancak'da sakin Çiðdem Tüter isimli 15 yaþýndaki genç kýzýn da dün sabahtan beri kayýp olduðu bildirildi. Bu arada, önceki gün kaybolduðu açýklanan Yýlmazköy'de sakin Özlem Sular (K-20) isimli kiþinin bulunduðu belirtildi. Polis, olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. Üniversal Bank olayý Zanlý Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde (Evrim Kamalý) - Üniversal Bank Lefkoþa surlariçi Ýplik Pazarý Þube amiri yolsuzluk gerekçesi ile tutuklanarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Emine Taþkýn ve zanlý Feride Saruhan hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Tolga Ateþli olayla ilgili bulgularý aktardý. Ateþli, 2011 ve 2012 tarihleri arasýnda, Lefkoþa'da faaliyet gösteren Üniversal Bank Lefkoþa Ýplik Pazarý þubesinde amir olarak çalýþan Feride Saruhan yetkisi olmadan müþterilere ait vadeli mevduat hesaplarýndan para çekmek, müþteriler adýna sahte evrakla kredi senetleri düzenlemek ve tedavüle sürmek suretiyle toplam 326 bin TL parayý sirkat etmek suçundan methaldar olduðunu söyledi. Ateþli, tahkikatýn devam ettiðini zanlý Feride Saruhan'ýn Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde akli dengesinin yerinde olup olmamasý üzerine bir dizi testlerden geçirilmesi gerektiðini bu nedenle Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde gözetim altýnda tutulduðunu belirtti. Polis memuru Tolga Ateþli daha önce alýnan üç günlük sürede banka personelinden alýnan ifadeler olduðunu belirterek tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 4 gün süre ile tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. Mahkemede söz alan zanlý avukatý Hasan Yücelen ise, müvekkilinin 1 Aðustos'tan tutuklandýðý güne kadar bankaya beraberinde gittiði ve borç verdiði kiþileri tespit ederek verilen paralarýn bir kýsmýný temin ettiðini ayrýca bir kýsmýnýn da banka tarafýndan senet imzalatýldýðýný belirtti. Yücelen, ayrýca bankanýn, müvekkili Feride Saruhan'ý 100 bin TL borçlandýrdýðýný ve bir arkadaþýna ait olan ancak kendi ismine kayýtlý evi de ipotek aldýðýný belirtti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin zanlýnýn 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. ELCÝL: Bakanlar kameralardan muaf Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Genel Sekreteri Þener Elcil, trafik kamerasý koyma uygulamasýna derhal son verilerek, trafik kameralarýnýn sadece trafik ýþýklarýnýn olduðu yerlere takýlmasý gerektiðini söyledi. Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "1963 yýlýnýn utanç barikatlarýný hatýrlatan "trafik kameralarý" ile ilgili yaþanan soygun devam ederken, iþbirlikçi UBP hükümeti yasalarýn üzerinde yaþadýðýný bir kez daha göstermiþtir. Polisin marifeti ile Dýþ Ýliþkiler Bakaný Sn.Özgürgün'ün cezalarý silinirken, radar kamera cezalarýndan iþbirlikçi UBP hükümetinin bakanlarýnýn muaf tutulmalarý tam bir skandaldýr. Kameralarýn ceza ve vatandaþlarý soymak maksatlý konduðu, bakanlarýn bu kamera cezalarýndan muaf tutulmalarý ile bir kez daha ispatlanmýþtýr. Bakanlara yapýlan bu ayrýcalýk konusunda, kameralarýn konmasý ile ilgili propaganda yapan çevrelerin sessiz kalmasý ise daha da anlamlýdýr. Ýhaleye çýkmadan alýnan bu trafik kameralarýyla ilgili toplumun net bir açýklamaya ihtiyacý vardýr. Trafik kameralarý ile, kazalarý önleyeceðini sanan anlayýþ tam bir ilkellik örneði sergilemekte ve rant düzeni yaratmaktadýr. Halký soymanýn çaðdaþ anlamdaki yöntemi trafik kameralarýdýr. Trafikte eðitime, altyapýya önem vermeyen bir anlayýþýn dayattýðý bu soygun düzeni, kabul edilemez. Halký soymayý hedefleyen trafik kamerasý koyma uygulamasýna derhal son verilerek, trafik kameralarý sadece trafik ýþýklarýnýn olduðu yerlere takýlmalýdýr." Çiziktir di Çiziktirdi Kurtarýlmak deðil, cezalandýrmak duygusu daha aðýr basýyor yine bizim ahalide... Hem kuzeyde... Hem güneyde... Kuzeyde bir partiden caný yandýkça diðerine sarýlýyor millet ve onu yönetime getiriyor... Bir kurtuluþ olmadýðýný bile bile bunun hem... Cezalandýrmak kurtarýlmaktan daha tatlý geliyor ona çünkü... Ýntikam alýyor. Güneyde de durum ayný... Önümüzdeki baþkanlýk seçimleri de böyle geçecek anlaþýlan... Mevcut sýkýntýlardan kurtarýlma umudu deðil, þimdiki baþkaný cezalandýrma iþtahý öne çýkacak... Troyka'nýn dayattýðý paketi Hristofyas oyalayarak imzalamasa ve bunu imzalamayý kendinden sonra gelecek olana býraksa bile deðiþmez durum... Millet Hristofyas'ý cezalandýrmak uðruna bunu da kabullenir seve seve... Ve Troyka'nýn paketini onaylayacak olan yeni lideri seçmekten kaçýnmaz... Yani bu seçimlerde belirleyici olan mantýk falan deðil, öfke olacak... Bizim ahali birine öfkelendi mi, onu cezalandýrmadan yakasýný býrakmaz kolay kolay... Ýþte benim Kýbrýslýrum toplumunda þimdi gözlemlediðim bu... Hristofyas'a öfke çok büyük... Onun yerine gelecek olandan çok, onun gidiþi konuþuluyor... Kiminle konuþsam Hristofyas'a öfke kusuyor. Güneydeki durumu kuzeyle çok kýyaslamak istemem... Her iki taraftaki seçimleri ayný tutmam çünkü... Orda da seçim, burda da seçim diyemem... Kuzeydeki seçimler göstermelik... Baþka bir ülkenin yönetimi altýndaki bir yerde demokratik seçim mi olur? Hele de dýþtan taþýnan nüfus yerli nüfusu fersah fersah aþmýþsa... Millet þimdiki yönetime öfkeli mi öfkeli, ama Ankara rüzgarýný arkasýna almadan deviremez onu... Ne kadar öfkeli olursa olsun, Ankara istemedikçe hiçbir deðiþiklik olmaz... Burasý minnacýk bir yer... Kimi isterse onu seçtirmek Ankara için hiç de zor bir iþ deðil... Öfke herkesin hücrelerine sinmiþ her iki tarafta da... Duyarýz sýk sýk... Kafasý fena bozulanlar, -Güneye kaçacaðým, diye homurdanýrlar... Kuzeydeki mevcut yönetimi cezalandýrma anlamýna gelir bu da... Son zamanlarda güneyden de tek-tük sesler yükselmeye baþladý böyle... Ama onun nedeni de bir öfke... Cezalandýrma arzusu... Yoksa kuzeyde hayat daha tatlý olduðu için deðil... Kýbrýslý bir Rumun kuzeyde özeneceði ve özlemini çekeceði pek bir þey yok ama, Kýbrýslý bir Türkün güneyde özlemini duyduðu çok þey var... Mesela bet ofisleri kapatma kararý almýþ güneydeki meclis... Kuzeyde böyle bir þey söz konusu bile deðil... Burada ahali güneydeki kararý alkýþlýyor... Örnek çok... Güneyde hastaya yanlýþ tedavi yapan hastaneye mahkeme aðýr bir para cezasý kesmiþ... Kuzeyde mümkün mü hiç? Ýþte size taptaze bir örnek: 37 yaþýndaki vatandaþýmýz fýtýk ameliyatý için hastaneye yatmýþ... Cenazesi çýkmýþ ordan... Fýtýk ameliyatý bugünkü týbbýn en basit ameliyatý... Öleceði bile aklýna gelmez adamýn... Ölmüþ ama iþte... Anestezi cihazý bozukmuþ çünkü... Bu ölümün hesabýný veren var mý burada? Yok! Güneyde iki Kýbrýslýrum vatandaþý kelepçeleyerek döven polisler görevden uzaklaþtýrýlmýþ... Kuzeyde ise suçlu diye yakaladýðý masum þahsýn makatýna karakolda cop sokanlar hiçbir þey olmamýþ gibi devam ediyorlar görevlerine... Güneyde adý cinayete karýþan iki Yunanlý Yunanistan tarafýndan yargýlanmak için iade edilmiþ Kýbrýs'a... Kuzeyde Türkiye'nin böyle bir þey yapmasý hayal bile edilemez... Kuzey ile güneyi kýyaslama meraklýsý olanlarýn, umarým gözünden kaçmaz bunlar...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... DENEK OLARAK KULLANILAN YAÞLILARA DA MI FATURA? Lefkoþa Belediyesi'ne 3 trilyon TL su borcu bulunan YDÜ'nün de alacaklarý varmýþ belediyeden... Gerçi devletle iliþkilerde bir borç baþka bir alacakla karýþtýrýlamaz, ama iþin ucunda Suat Günsel Bey olunca karýþtýrýlýr... Adam "Sen bizi öde, biz de seni ödeyelim" diyebilir... Oysa siz devletten herhangi bir þekilde alacaklý olsanýz ve bunu henüz alamasanýz, yine de vergi, elektrik, telefon vesaire borçlarýnýzý devlete ödemek zorundasýnýz... Kimse size alacaðýnýzý borcunuzla karýþtýrma þansý tanýmaz... * Peki, neymiþ YDÜ'nün belediyeden alacaklarý? YDÜ kurulurken belediye kanalizasyonun alt yapýsýný yapmýþ, ama parayý YDÜ vermiþ... Þimdi bunu geri istiyor... Baþka? Belediyenin uluslararasý tiyatro festivallerinde salonlarýný tahsis etmiþ... Hesapta bir yardýmdý bu, ancak þimdi bunun da ücretini talep ediyor. Baþka? Belediyenin yaþlýlara hizmet projesi kapsamýnda yaþlý yurttaþlarýmýza hastanede bakým yapýlmýþ... Karþýlýksýz olarak bilinen bu yardýma da bir fatura çýkarmýþ þimdi... Onu da istiyor... Gelin þu yaþlýlara bakým meselesine bir bakalým hep birlikte... * Nedir bu bilir misiniz? Diþ bakýmý... YDÜ Hastanesi'nin diþçilik fakültesinde yaþlý yurttaþlara diþ tedavisi yapýlmýþ... Kimler tarafýndan? Öðrenciler tarafýndan! Yani bu fakültede okuyanlarýn gereksinim duyduklarý bir pratik bu... Diþ bakýmý için uzmanlara deðil de öðrencilere kim gider? Bedava olmadýktan sonra kimse! Bu bölümde okuyan öðrencilerin ihtisaslarý için ihtiyaçlarý var deneklere... Kimse gitmese bu pratiði nasýl yapabilirler? * Tanýnmýþ ünlü doktorlarýmýzdan biriyle konuþtuk bu konuyu... Çok çarpýcý þeyler anlattý bize... Meðer kendileri Türkiye'de týp eðitiminden geçerlerken, denek bulmak için gecekondu mahallelerine giderlermiþ... Gecekondu mahallesi malum... Fakir fukaranýn yaþadýðý yerler... Kýt kanaat geçinenler... Deðil doktor ilaç, ekmek bile bulamayanlar... Kendilerine bedava tedavi vadeden kimselere, öðrenci de olsalar hayýr derler mi hiç? * 3 trilyonluk su faturasýný ödememek için binbir yola baþvuran YDÜ kimbilir neler koyacak daha belediyenin önüne... Toplum bu durumu görüyorsa mesele yok... Ama görmeyenler, görmezlikten gelenler ve aðzýna bir kaþýk bal çalýnýnca susanlar var... Toplum umurlarýnda deðil... Onlar kralýn kullarýdýrlar! TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK ÖNCE EYLEM, SONRA UZLAÞMA n BAÞBAKAN KÜÇÜK ÝLE HAYVAN ÜRETCÝLERÝ VE YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ YETKÝLÝLERÝ UZLAÞTI Baþbakan Ýrsen Küçük ile Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði yetkilileri, hayvancýlarýn sorunlarýnýn giderilmesine yönelik olarak yaptýklarý görüþmede uzlaþmaya vardý. Varýlan uzlaþmanýn ardýndan Birlik, Lefkoþa'daki eylemini kaldýrdý. Bu arada araçlarýný Baþbakanlýk binasý önünde durduran yüzlerce hayvan üreticisinin eylemi sýrasýnda bir bala ataþe verildi. Hayvancýlarýn, hükümetten, "çið süt fiyatlarýnýn yeniden düzenlenmesi, ödenmeyen süt paralarýnýn ödenmesi, et ithalinin durdurulmasý veya kesilecek hayvan sayýsýyla iliþkilendirilmesini, küçükbaþ hayvan üreticilerine doðrudan gelir desteðinin ödenmesini" talep ettiði eylem sürerken, Baþbakan Ýrsen Küçük Mustafa Naimoðullarý baþkanlýðýndaki bir grup hayvan üreticisini kabul etti. Görüþmede anlaþmaya varýlýnca, eylem de kaldýrdý. Eylemin sona erdirilmesinin ardýndan Baþbakan Ýrsen Küçük ile Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðullarý, Baþbakanlýk binasý önüne gelerek, uzlaþmayla ilgili açýklamayý üreticilere duyurdu. KÜÇÜK Ýrsen Küçük, üreticilere hitaben yaptýðý konuþmada, Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðullarý ve heyetiyle yaptýklarý görüþmede hükümet ile birliðin uzlaþmaya vardýðýný açýkladý. Üreticilere; "biz üretim sektörüne uzak insanlar deðiliz. Yapýlmakta olan üretim ne kadar güç koþullarda olduðunu bilenlerdeniz. Alýn terinizin karþýlýðýný almanýzý isteriz" diyen Baþbakan Küçük, zaman içerisinde gecikme olabileceðini, bunun doðal karþýlanmasý gerektiðini kaydetti. Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðullarý ve heyetiyle yaptýklarý görüþmede 3 ana konuyu ele aldýklarýný belirten Küçük, bunlarýn küçükbaþ hayvan üreticileri, büyükbaþ hayvan üreticileri ve çiftçilerin konumlarý olduðunu söyledi. Küçükbaþ hayvan üreticileri için her yýl ekim ile mart aylarý arasýnda hayvan gebeliklerin 2/3 aðýrlaþtýðý ve yavru verdiði dönemde faizsiz arpa kredileri kullandýrýldýðýný aktaran Baþbakan Ýrsen Küçük, söz konusu uygulamanýn bu yýl da devam edeceðini söyledi. Küçükbaþ hayvan üreticilerine ödenen doðrudan gelir desteðinin ise gelecek ay 15 Eylül tarihinden önce verileceðini ifade eden Baþbakan Küçük, 18 olan gelir desteðinin ikinci ayaðýnýn 24 olmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný ve bu konuda birlikle görüþ birliðine vardýklarýný, ayrýca üreticinin elinde kalan yaklaþýk üç bin adet erkek kuzu konusunda da çalýþma baþlatacaklarýný vurguladý. Ýrsen Küçük süt fiyatý konusunda ise üreticilerle birlikte kademeli bir formül bulduklarýný ve fiyatý 9 kuruþtan baðladýklarýný açýkladý. BÜYÜKBAÞ HAYVAN Büyükbaþ hayvan üreticileri konusunda ise elde kalan hayvan olmasý nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldýðý karar uyarýnca et ithaline izin verilmeyeceðini açýklayan Baþbakan Küçük, bu arada KTBK'ýn ihtiyaç duyduðu et gereksiniminin de KKTC'den karþýlanmasý için KTBK Komutanlýðý ile anlaþmaya varýldýðýný kaydetti. ÇÝFTÇÝLER... ARPA-BUÐDAY ÜRETÝCÝLERÝ Çiftçiler birliði ile varýlan mutabakat sonucunda ise arpa ödemelerinin iki taksitle yapýlacaðýný belirten Baþbakan Küçük, ilk taksit ödemenin Eylül ikinci ödemenin ise takip eden ayda olacaðýný ve bu konuda herhangi bir þikayetin olmadýðýný söyledi. Açýklamasýnda narenciye ödemeleri konusuna da deðinen Baþbakan Ýrsen Küçük, narenciye üreticilerine paralarýnýn bu hafta içerisinde, yani bayramdan önce ödeneceðini belirtti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Atatürk de kurtaramadý hayvancý kardeþ seni Ne bayraklar kâr etti ne de Mustafa Kemal Karþýnda buldun yine düzenin polisini Bu gidiþle gülmez ki senin yüzüne ikbal! Kalay EROÐLU'NA ACELE FARKINDALIK LAZIM Derviþ Eroðlu Türkiye hükümetinin Arap ülkeleriyle iyi iliþkileri KKTC'ye hiç yansýmamýþ diye þikayet ediyor. Derviþ bey herhalde TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun komþularla "sýfýr sorun" siyasetinin nasýl berhava olduðunun farkýnda deðil. Muhtemelen bu berhava olan siyasetten Kýbrýs'ýn payýna düþebilecek olasý tehlikenin de farkýnda deðil. Davutoðlu'nun "stratejik derinliði"nin sýð sularda boðulduðunun da farkýnda deðil. Ne diyebiliriz ki Derviþ bey: Sen dua et de Türkiye'nin Arap ülkeleriyle olan iliþkileri buraya yansýmasýn Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ZALÝMÝN ZULMÜ Dün eylem vardý. Günler önce böyle bir eylemin gerçekleþtirileceði basýn yoluyla duyurulmuþtu Hayvancýlar ve üreticilerin eylemiydi bu... Yanýnda da destek veren örgütler tabii ki Saat 11.00'e doðru Girne Kapýsý'ndan konvoyun baþý göründü! Ýstekleri ortada zaten Haksýz deðiller Ancak bana göre eylem þekilleri yanlýþ Hedef yanlýþ Önce meclise doðru yöneldiler Polis gidecekleri güzergahý iþaretledi onlara Uslu çocuklar gibi polisin gösterdiði yolu takip ettiler Zaten önlerinde de üç tane motosikletli "kýlavuz polis" vardý Aradan kaçýp eylemi farklýlaþtýrmaya çalýþanlar olur düþüncesiyle belli yerlere kalkanlý coplu polisler koydular En çok da þüphesiz TC Büyükelçiliði'ne At ve eþek de hayvancýlarýn eylemlerinin her zaman baþ köþesinde Ve hiç eksiltmedikleri TC ve KKTC bayraklarý Kimi eylemci bayraðý güneþten korusun diye baþýna þapka yapmýþ Kimisi elbise niyetine sýrtýna geçirmiþ Ama istisnasýz her arabada TC ve KKTC bayraklarý vardý Bazý arabalarda dört, bazýlarýnda altý tane Büyük boy bir bayrakla, büyük boy bir de Atatürk resmi yerleþtirilmiþ önde giden kamyonlarýn üzerine Bir þarkýda "Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ý var" sözleri geçer Aklýma geldi dünkü eylem sýrasýnda Bir kalkanlý coplu polislere baktým, bir de eylemcilere Sanki bu þarkýya nazire yapar gibiydiler "Polisin kalkaný copu varsa, bizim de bayraklarýmýz var" gibi Türk bayraklarý, KKTC bayraklarý çekildiðinde hükümet edenler korkup haklarýný mý verecekler? Bayraklar olduðunda bir kurumu veya kuruluþu zorlayarak girmek isterlerse, orada görevlendirilen askerler veya polisler önlerinden çekilip onlara yol mu açacaklar? Arbede yaþanýrsa bayrak tutanlar o arbede sýrasýnda ayrý iþlem mi görecekler? Bayraklý olanlara baþka muamele, bayraksýzlara baþka türlü mü yapýlacak? Bayraðýn, inanan inanýr inanmayan inanmaz kutsallýðýna Ancak her eyleme bir bayrak, her ölüme bir bayrak Gýna geldi artýk Hakkýmý yiyenlere karþý neden bayraða sarýlayým ki? Pazar günü de Þehitler Abidesi'nde bir eylem vardý Hataylýlar dernekleri bir araya gelerek "Türkiye'de meydana gelen olaylarý" protesto ettiler. "Þehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" sloganlarý attýlar Pazartesi günkü eylemde sadece bu sloganlar yoktu ama bayrak sayýsý orantýlýydý Eylemciler polisin peþinde Baþbakanlýk önüne gittiler sonunda Bayraklarý sallayýp, "Hade barra be yalancýlar" diyerek Sonuç mu? "Hükümetin zulmü varsa, eylemcinin bayraðý var " Danýþýklý gibi geldi bu iþin sonu da... DP'den hayvan üreticilerine destek Demokrat Parti (DP), Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði'nin "karþýlanmayan talepleri" nedeniyle dün gerçekleþtirdiði araçlý eyleme katýlarak, destek belirtti. DP'den yapýlan açýklamaya göre, eyleme, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Genel Sekreter Bengü Þonya, bazý parti yetkilileri ve çok sayýda partilinin katýldý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, eylem sýrasýnda yaptýðý açýklamada, devletten alacaklarýný tahsil edemeyen hayvancýlarýn bugün ortaya koymuþ olduðu eylemin, ülkedeki yangýnýn büyüklüðünü göstermek açýsýndan oldukça önemli olduðunu söyledi. Denktaþ "Dünya piyasalarýný takip etseler çiftçi ve hayvancýya çok daha yüksek gelir elde edebileceði bir ortam hazýrlayabileceklerini görebilecekler. Girdi maliyetleri son dört ayda yüzde 20 yükselmiþtir. Bu insanlar kooperatiflere borçlu, devlete verecekleri var. Ama ülkenin Baþbakaný hiç çekinmeden 'Talepleri, kaynak varsa karþýlayabiliriz' demektedir" dedi. Kaynak yaratmanýn hükümetlerin görevi olduðunu kaydeden Denktaþ, "Ancak bu hükümet kaynak yaratmayý deðil, sorun yaratmayý becermektedir" þeklinde devam etti. Sahte ev sahibi teminata baðlandý (Evrim Kamalý) - Lefkoþa'da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evraðý tedavüle sürme ve sahtekârlýkla para temini suçlarýndan methaldar olarak tutuklanarak gözaltýna alýnan Ýsmail Demir isimli zanlý dün teminata baðlanmak üzere Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada iddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Emine Taþkýn ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Seyit Gözügüzel olayla ilgili olgularý aktardý. Gözügüzel, zanlý Ýsmail Demir'in Lefkoþa'da sakin Akile Neriman Münür isimli þahsa ait apartman dairesini, 2007 yýlýnda kiraladýðýný ve orada ikamet ettiðini ancak ev sahibinin haberi olmadan tarihinde sahte bir kira sözleþmesi hazýrlayarak ev sahibi gibi davranýp evi Cesur Dinç isimli þahsa kiralayarak karþýlýðýnda söz konusu þahýstan 450 TL parayý sahtekarlýkla temin ettiði tespit edilmiþtir. Polis memuru Seyit Gözügüzel zanlýnýn evrak sahteleme, sahte evraðý tedavüle sürme ve sahtekârlýkla para temini suçlarýndan methaldar Maðusa'da "SuriçiOtel"den kardeþi Faruk Arbak ile çok sayýda buzluk, televizyon ve ofis sandalyesi sirkat ederek satan zanlý Nihat Arbak, dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Tutukluluk süresi 3 gün daha uzatýldý Gamze BAYKUR- Maðusa'da "SuriçiOtel"den kardeþi Faruk Arbak ile birlikte 22 adet televizyon, 15 adet buzdolabý ve 11 adet ofis sandalyesi sirkat ederek satan zanlý Nihat Arbak, almýþ olduðu 5 günlük tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Bina açma", "Sirkat" ve "Sahtekarlýkla para temini" suçlarýndan dolayý mahkemeye çýkarýlan zanlý Arbak'ýn tutukluluk süresi 3 gün daha uzatýldý. 17 televizyon ve 12 buzdolabý kayýp Olayýn tahkikat memuru Mustafa Yýldýz, zanlý Nihat Arbak'ýn, mazbata borcundan dolayý þuanda cezaevinde bulunan kardeþi Faruk Arbak ile birlikte 2012 yýlý Haziran ve Temmuz aylarý içerisinde Suriçi Otel'in alüminyum kapýsýndan içeri girerek kapýlarý açýk odalardan 22 adet televizyon, 15 adet buzdolabý ve 11 adet ofis sandalyesi çaldýklarýný açýkladý. Yýldýz, sirkat edilen televizyonlardan 5 tanesinin, buzdolaplarýndan 3 tanesinin ve ofis sandalyelerinin bulunduðunu belirterek, 17 televizyon ve 12 buzdolabýnýn halen kayýp olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak olduðunu belirterek olayýn polise yeni intikal ettiðini ve zanlý aleyhinde baþlatýlan tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, KKTC vatandaþý bir kiþinin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasýna ve zanlýnýn haftada bir, en yakýn polis karakoluna isbat-i vücut yapmasý koþulu ile davalarý görüþülünceye dek serbest kalmasýna emir verdi. yürütülen tahkikatýn tamamlanmadýðýný belirten Yýldýz, zanlýnýn 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün daha tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Nihat Arbak'ýn 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NE BÝR ÝSTÝFA NE BÝR ÖZÜR Polis Müdürlüðü'ne yazýlý baþvuruda bulunarak, çok sayýda trafik cezasýnýn iptalini istediði basýna yansýyýnca, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün ilk yaptýðý þey, bu haberi yalanlamak oldu! Sözkonusu cezalarýn tümünü ödediðini, Polis Müdürlüðü'ne yazýlan yazýdan haberi olmadýðýný ve bu yazýlarýn, Bakanlýk müdürünün bir iþgüzarlýðý olduðunu söyledi! Ertesi gün Yenidüzen gazetesi, bakanýn sabit görüntülü radar cezalarýnýn iptal edildiðine iliþkin resmi yazýnýn fotokopisini yayýnladý. Yazý 10 Temmuz 2012 tarihli... Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn sözkonusu radar cezalarýnýn iptalini talep eden yazýlarýna atýfta bulunularak yazýlmýþ. Ve altýnda Polis Genel Müdürü 1. Yardýmcýsý Pervin Gürler'in imzasý var. Ýptali istenen 8 radar cezasý sýralandýktan sonra, yazý þöyle bitiyor: "Ýlgi yazýlarýnýzda belirtilen sabit görüntülü radar cezalarýnýn iptali uygun görülmüþ ve kapatýlmýþtýr. Bilgilerinize arz ederim. Güvenlik Kuvvetleri Komutaný namýna Pervin Gürler-Polis Genel Müdürü 1. Yardýmcýsý." Bu belgenin yayýnlanmasýndan sonra Özgürgün için yapýlacak tek þey vardý. Ýstifa etmek! Ancak sayýn bakanýn bunu hiç aklýndan geçirmediði anlaþýlýyor! Ve istifa yerine, daha önce inkâr ettiðini, þimdi kabul ve itiraf etme yolunu tutarak, "Ceza varsa mahkemeye gider öderiz" diyor! E hani ödemiþtiniz Hüseyin bey? Þimdi mahkemeye gidip öderiz demek neyi kurtarabilir ki? "Müdürün iþgüzarlýðý" diyerek onu günah keçisi ilân etmeniz de hiç yakýþýk almadý doðrusu. Bir bakanlýk müdürünün, bakanýnýn hiç bilgisi olmadan onun adýna Polis Genel Müdürlüðü'ne o yazýlarý yazabileceðini de kimse inandýrýcý bulmadý. Bir ülkenin yasalarýný ihlâl etmeye hiç kimsenin ne hakký ne de öyle bir ayrýcalýðý vardýr. Tüm vatandaþlara uygulanan yasalarý ihlâl etmenin de hiçbir mazereti olamaz. Milletvekili, bakan, baþbakan, hatta cumhurbaþkaný olsanýz bile! Dünyada vatandaþa baþka, bakanlara baþka davranan görüntülü sabit radarlar henüz icat edilmiþ deðil! Bir gün böyle bir icat çýkarsa, o zaman siz de deðiþtirirsiniz bütün sabit radar ve kameralarý!.. Ýstediðiniz gibi uçarak kullanýrsýnýz yollarý! Bahtýnýza küsün. O güne kadar mevcut sisteme uymaktan baþka çareniz yok! Vatandaþ nasýl radara yakalandýðýnda çatýr çatýr ödüyorsa, gününde ödenmediði takdirde ikiye katlanan o cezalarý, siz de ödeyeceksiniz. Ýstifa denen erdemin büyük kýtlýðý var bizim politikacýlarýmýzda. Bu onuru gösteren pek çýkmadý þimdiye kadar. Suç belgelendikten sonra, keþke halktan bir özür olsun dileyebilseydiniz... Bu halk öyle bir halktýr ki, bazan yüzüne gül, canýný al, derler!

5 5 14 Aðustos 2012 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars N'oldu o yangýn helikopteri alma iþi?.. Yattý!.. Bir yerde bir tane ucuz biliyorum, niyetiniz ciddiyse aracýlýk yapabilirim. Komisyon da istemem. HEPSÝ AYNI BOGDUR!.. MÝÞ-MIÞLAR * Güneyde elektrik fiyatlarý ucuzlamýþ. - Artýk KKTC'den almýyorlar da onun için! * Güneyde elektrik fiyatlarý ucuzlamýþ. - Benzine de fena yüklettiler ama. * Hükümet "Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Tesisi" kuruyormuþ. - Þaka bir yana, ama adam gibi milletin faydasýna olan bir iþ yaptýklarýný duydunuz ya da gördünüz mü hiç * Güneyde iþsizlik oranýnda %33 artýþ varmýþ. - Tekerlek döndü. Þimdi de bizim iþçiye çok ihtiyacýmýz var! Kapýlarýmýz açýk, buyursunlar gelsinler çalýþsýnlar. Sebze meyve de ucuz... * Ahmet Kaþif, "Þahsi hýrs ve tutku yüzünden aday olmadým" demiþ. - Evet, tamamen duygusal ve tamamen hizmet aþký ile bir adým öne çýktý Ahmet bey... Açýk konuþuyoruz... Yýkacaðý duvarlar varsa, destekliyoruz, arkasýndayýz. Yeter ki yýkacaðý duvarlarý bir bir göstersin. * James Patterson 94 milyon dolarla en çok kazanan yazar olmuþ. - Maþallah maþallah... Demek bizim meslekte de para varmýþ! * 400 metrede, serisinde sonuncu olan Suriyeli atlet dopingli çýkmýþ. - Esad'ýn marifetidir. Git koþ dünya bizi görsün demiþtir. * Sümüklüböceklerin 4 tane burnu varmýþ. - Öyle mi!.. Þimdi anlaþýldý neden bu kadar sümüklü olduklarý. Türkiye olimpiyatlarda bayanlar sayesinde güldü. Madalyalarý bayanlarýn almasý, olimpiyat rekoru kýrmalarýný da önlemiþ oldu. Çünkü bayanlar çok dikkatli ve nazikti. Dörtyol - Geçitkale yoluna... Refüje yerleþtirilen reflektörlerin... Bizim yollara göre deðil... Türkiye'deki yollara göre yapýldýðýný... Yine de hatalý þekliyle yerine monte edildiðini... Yolun bu þekilde hizmete girdiðini... Gece sürüþlerinde sürücülerin büyük tehlikeler atlattýðýný... Birkaç kaza olduðunu... Söylesem inanýr mýsýnýz? Elbette inanýrsýnýz. Çünkü: 1. Lololo'da yalan yok... Uydurma yok Yöneticilerimizin yapmadýðý ve yapamayacaðý sorumsuzluk yok! Düþünün... Göd gadar, avuç içi gadar yerde yaþýyorsunuz, ama trafik kazalarý bakýmýndan, dünya þampiyonusunuz. Olimpiyat madalyasý sizin yani. Böyle bir durumda; gözünüzü dört açmaz, bir an önce önlemler alýp, kazalarý azaltmak yönüne gitmez misiniz? Gidersiniz tabii. Çünkü gitmezseniz... Sorumsuzsuznuz... Yeteneksizsiniz... Beceriksizsiniz... Ülkenizi sevmiyor, insanýnýza deðer vermiyorsunuz demektir. Evet evet, aynen bu demektir. Ve hemen hemen herkes, bunlarý bire bir yüzlerine haykýrýyor, ama gel gör ki adamlar týnmýyor... Bana mýsýn demiyor... Tükrükleri yaðmur sanýyor Ve vatandaþýn canýnýn malýnýn telef olmasýna seyirci kalýyor. Hastaya yanlýþ kan verdiler... Refüjlere yanlýþ reflektör taktýlar... Buý iki ihmal ve sorumsuzluk arasýnda bir fark görüyor musunuz Allah aþkýna? Danne... Zerre gadar yogdur. Ýkisi de ayný bogdur. Ýkisi de ayný baþýboþluðun, denetimsizliðin ve "adam sen deeee'ciliðin ürünüdür. BÖYLE BÝR ANDI Hastaya yanlýþ kan verilmesini... Tehlike saçan reflektörlerin anýnda düzeltilmemesini anlayamýyorum diyecektim vazgeçtim. Çünkü hepsi ayný bogdur. Anlaþýlmayacak bir þey yogdur! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu UTANANLAR VE KORKANLAR Kaç zamandýr adýný koyamadýðým bir saptamam vardý "Neden o tarafa geçmekten korkarlar?" diyordum. 38 yýl geçmiþ gitmiþ. Ýnsan düþmanýna bile bu kadar yýl düþmanlýk yapmaktan yorulur. Unutur her þeyi. Zaman zaten unutturmaya muktedir deðil mi? Tanýrlar, intikam alýrlar desen tanýyanlarýn çoðu ölmüþ veya gözleri görmeyecek kadar yaþlanmýþ. Diðerleri ise zaten yeni gençlik Onlara ne senin yaptýklarýndan? O gününe, turistine bakar Çevresini sorgular... Yeþili ile övünür Seni ne yapsýn? Geçen gün bir Baflýya rastlamýþtým Ne iþ yaptýðýný söylersem Baflýlar þak diye tanýrlar. Ayaküstü sohbet ettik. Beni yýllar sonra görmekten mutlu oldu. Epeyce dertleþtik. Tam Baf'a girecektim, diðer arkadaþým kaþ göz iþareti yaptý, vazgeçtim. Gidince de anlattý kaþ göz iþaretinin nedenini. "Gâvur kaný içtim" demiþ etraftakilere o lanet hareketi yaptýktan sonra. Ne yaptýðýný söylesem, deþifre etmiþ olurum. Zaten bu tiplerden çok var, teke indirgemek istemem. Dün 3 ay önce gittiðim Pirgo- Poli- Baf güzergâhýndan çok keyif almýþ, kendimi bulmuþtum. Bir daha, hatta her geliþimde bir daha, bir daha gitmeliyim.. Bu sefer de yine Ýstinco'ya gittim Yollarý 1974 öncesinde býraktýðým gibi Tarlalar yine yýðma taþlarla ayrýlmýþ. Topraðý hala ayný aromalý Bademleri, zeytinleri ise hiç deðiþmemiþ. Hatta yýllar önce gövdesine isim kazýdýðým aðaç oradaydý. Bu seyahatimi detaylý anlatmaktan çok dikkatimi çeken birkaç olaydan söz edeceðim. Birincisi Adým baþý insana hakaret eder gibi olmayacak yerlere konulmuþ deðiþik hýz kýsýtlamalarýna ayarlý kameralar güneyde yok Buna raðmen ölümlü trafik kazalarý kuzeyde fazla. Ýkincisi bir müddet önce Mutallo'ya götürdüðüm kýzým "Burasý mý?" demiþti Bu sefer, "Bu kadar sevmenizi þimdi daha iyi anladým" dedi v e "meðer kuzeyi mahvetmiþler" diye devam etti. Kaç zamandýr adýný koyamadýðým bir saptamam vardý "Neden o tarafa geçmek istemezler?" demiþtim. Bugün adýný koydum. Geçmeyenler, yaptýklarýnýn kötülük olduðunu en iyi kendileri bilirler ve yaptýklarýndan korkarlar Güneye giderlerse kuzeyde ne için bulunduklarýný izah edemeyecekler Utanacaklar Güya özgürlüðe geldiler Baksýnlar bakalým ne kadar özgürler. Güya kendi kendilerinin efendisi olacaklar Baksýnlar efendiler mi? Güya daha iyi koþullarda yaþayacaklar Sormaya bile gerek yok, sadece ucube kameralara baksýnlar görecekler rezaleti O tarafa geçemeyenler aradaki farký görmekten hem utanýyorlar, hem de yaptýklarýndan korkuyorlar Yani hem korkaktýrlar, hem de geçip görürlerse utanacaklar KAÞIKÇI AÝLESÝNE YARDIM KAÞIKÇI AÝLESÝNÝN SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINMASI ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATILDI Sosyal Hizmetler Dairesi, tadilatýný yaptýðý evin kerpiç duvarýnýn yýkýlmasý sonucu önceki gün hayatýný kaybeden 26 yaþýndaki Serdar Kaþýkçý'nýn ailesinin koruma altýna alýnmasý için çalýþma baþlattý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý açýklamasýna göre, evli ve iki çocuk babasý olan Serdar Kaþýkçý'nýn ailesine taziye ziyaretinde bulunan Güzelyurt Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, ailenin Daire tarafýndan koruma altýna KAZADA MOTÝSÝKLETLÝ DUYMAZER YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Güzelyurt -Lefke Anayolu'nda dün sabah meydana gelen trafik kazasýnda 30 yaþýndaki motosiklet sürücüsü Kenan Duymazer yaþamýný yitirdi. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, saat sýralarýnda, Duymazer'in kullandýðý DJ 044 plakalý motosiklet, Lefke istikametine doðru giderken, önündeki HN 475 plakalý kamyoneti geçtikten sonra, yolun sola doðru virajlaþan kýsmýna geldiðinde yolun solunu tutmadan seyretmesi sonucunda karþýdan gelen askeri ÝZCAN: ÜRETÝCÝLERÝN TALEPLERÝ KARÞILANMALI Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, destek belirttiði üreticilerin taleplerinin karþýlanmasýný ve sorunlarýna bir an önce çözüm bulunmasýný istedi. Ýzzet Ýzcan, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, ekonomik paket çerçevesinde uygulanan politikalarla üretim ve üreticilerin ortadan kaldýrmaya, üretmeyen ve baðýmlý yaþayan bir toplum yaratmaya çalýþýldýðýný iddia etti. izcan, Hane Halký Ýþgücü Anketi yapýlýyor Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteþarý Ali Korhan, Hane Halký Ýþgücü Anketi öncesinde, yaklaþýk 80 anketörün blok tarama alan uygulamasý yapacaðýný duyurdu. Korhan yazýlý açýklamasýnda, ekim 2012'de uygulanacak anket öncesinde 15 Aðustos-2 Eylül tarihleri arasýnda anketörlerin Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi'nce sorumluluklarýna kendilerine verilen görev bölgelerinde örneðe çýkacak haneleri belirleyecek adres çevresini güncellemek üzere blok tarama alan uygulamasý yapacaklarýný kaydedildi. Görevli anketörlerin istenildiðinde gösterilmek alýnmasý için çalýþma baþlattý. Sosyal hizmet uzmanlarý aileye destek olunacaðýný ifade etti ve aileye sosyal yardým baðlanmasý için çalýþmalara baþlandýðýný söyledi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Þerife Ünverdi de, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Bakanlýðýn Serdar Kaþýkçý'nýn eþine ve çocuklarýna hem maddi hem de manevi yönden destek olma çalýþmalara baþladýðýný kaydetti ve acýlý ailenin yanlarýnda olacaðýný ifade etti. aracýn dorsesine çarptý. Çarpma sonucunda motosiklet alevlendi, alevler içinde kalan sürücü ise yolun solundaki toprak kýsma savruldu.. Motosikletin arkasýndan gelen, Ýsmail Kurtuluþ'un (E-26) yönetimindeki HN 475 plakalý kamyonet, yolun soluna kaçtýðý esnada, yanmakta olan motosiklet sürücüsünün üzerinde durdu ve kamyonet de alev alarak yandý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor. üretmeyen toplumlarýn yok olmaya mahkum olduðunu savundu. Hayvan üreticilerinin hayvanlarýný gerçek deðerinden satamadýðýný, üretilen ürünlerin de 10 yýl önceki fiyatlardan ödendiðini ileri süren Ýzcan, çið süt ödemelerinin 2 ayý aþkýn bir süredir yapýlmadýðýný, narenciyenin dalýnda çürümeye terk edildiðini, üreticilerin devletten alacaklarýný alamadýklarýný ve sebze üreticilerin ürettiðini satamadýðýný savundu. BAYRAMLAÞMA ZÝYARETÝ - Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Ramazan Bayramý dolayýsýyla hastane ve saðlýk merkezlerine ziyaret baþlattý. Bu kapsamda, dün Yeþilyurt Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Saðlýk Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kâþif, hem çalýþanlardan ihtiyaçlar hakkýnda bilgi aldý, hem de hastalarýn bayramýný kutladý. VUNÝ'DEKÝ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Limasol kazasýna baðlý Vuni köyü yakýnlarýnda önceki gün çýkan ve kontrol altýna alýnmasýnýn ardýndan, bölgedeki þiddetli rüzgârlar yüzünden dün sabah yeniden alevlenen yangýnýn yeniden kýsmen kontrol altýna alýndýðý haber verildi. Yangýnýn kontrol altýna alýnmasý içine karadan ve havadan büyük çaba gösterildiðini ifade eden Rum radyosu RÝK, bölgede esen þiddetli rüzgâr yüzünden yangýnýn her üzere beraberlerinde üzerinde DPÖ mührü bulunan "Görev Rozetleri" bulunacaðýný ifade edilen açýklamada, araþtýrma sýrasýnda vatandaþlarýn görevli anketörlere yardýmcý olmalarý ve doðru bilgi vermelerinin, çalýþmanýn saðlýklý sonuçlanabilmesi açýsýndan önemli olduðunu vurgulandý. Açýklamada, 2004 yýlýndan bu yana düzenli olarak yapýlan Hane Halký Ýþgücü Anketi'nin, ülkenin iþgücü yapýsýný ortaya koymak; istihdamda olanlar, iþsizler ve iþgücünde bulunmayanlar hakkýnda kamuoyuna güncel ve ayrýntýlý bilgi sunmanýn amaçlandýðý belirtildi. an yeniden canlanmasý tehlikesi bulunduðunu kaydetti. Haberde, dünden bu yana süren yangýn sonucunda 4 kilometrekarelik bir alanýn kül olduðu da belirtildi. Yangýnýn dün sabah tekrar alevlenmesi sonucunda, polise köyün boþatýlmasý talimatý verilmiþ, ancak rüzgârýn yön deðiþtirmesi ve köyden uzaklaþmasýnýn akabinde talimat geri çekilmiþti. GÜNLÜK LAFA BAKIN DA ESAS DURUÞA GEÇÝN: BÝRKAÇ MEHMET ÖLDÜ DÝYE TBMM TOPLANMAZ"MIÞ AKP patýr patýr dökülüyor. AKP milletvekilleri adeta Reisleri ile yarýþýyorlar. Akla durgunluk veren cümleler dökülüyor aðýzlarýndan. Alýn iþte AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'in kurduðu cümleyi, ne yaparsanýz yapýn. CHP'nin TBMM'nin olaðanüstü toplanmasýna yönelik teklifini eleþtiren Çelik'e göre "PKK'nýn oluþturduðu bir gündemin peþine takýlarak TBMM'yi toplantýya çaðýrmak yanlýþ"mýþ. Bu yüzden TBMM toplantýsýna AKP katýlmayacakmýþ. "Hükümet iþinin baþýnda"ymýþ ve "terörle mücadele etmekte"ymiþ. "Þemdinli'deki operasyonlar esnasýnda CHP PKK'nýn propagandasýna ve emellerine hizmet edercesine Türkiye'de olaðanüstü bir durum varmýþ gibi panik havasý yaratmýþ"mýþ "PKK bomba patlattý diye meclis toplanýr mýymýþ" En vahim cümlesini sona saklayan Hüseyin Çelik buyurmuþ ve demiþ ki: "PKK birkaç Mehmet'i þehit etti diye meclis toplanmaz." Alýn bu lafý nereye dayarsanýz dayayýn. Ýster esas duruþa geçin, ister namaza durun Kaç Mehmet'in ölmesi lazým yüce meclislerinin toplanmasý için, bilmiyoruz ki GÜNAH KEÇÝSÝ ARAMAYIN Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÞU ÝÞE BAK Hastanede fýtýk ameliyatý ölümü ile ilgili eleþtiriler yapan Dr. Erol Uçaner'e Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif fena kýzdý. Ne garip, bakanlýk fýtýk þikayetiyle hastaneye yatan vatandaþýn neden öldüðünü açýklayacaðýna, doðrularý söyleyen bir doktoru mu hizaya getirmeye çalýþýyor? DAHA ÖNCE SÖYLESEYDÝ Bu meselenin bir boyutu daha var... Fýtýktan ölüm, kurultayda aday olan Ahmet Kaþif'i yýpratmak için mi kullanýlýyor? Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Erol Uçaner bu ölüm olmadan hastanedeki yetersizlikler konusunda halký aydýnlatsa daha doðru olmaz mýydý? FARK Ha Küçük olmuþ, ha Kaþif... Fark eder mi? Eder tabii... Mammayý kimin kapacaðý önemli deðil mi? Týrnak... "Yok oluþa giden merdivenleri birer birer inmemize yardýmcý olan siyasal þiddetten bahsediyorum. Evet evet! Bu kesinlikle bir yok oluþ süreci. Mimarlarý da þiddete dayalý, ataerkil, erkek egemen siyaset gelenekçisi dinozorlar. Doðru deðil þiddeti uygulayanlarýn yaptýklarý.ve doðru deðil þiddete maruz kalan bizlerin de susmamýz ve geri çekilmemiz." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bakan, konuþtukça batýyor, battýkça konuþuyor... 'Trafik cezalarýmý öderim' dedi, 'silindiðini' belgeledik... Hem de bir üç beþ deðil, onlarca... Þimdi 'ceza mahkemeye gider, kararý uygularým' diyor. Eskisi tutmadý, yeni plak!.. Eðer 'normal' bir vatandaþ olsa, þimdiye ehliyeti elinden, aracý altýndan alýnmýþtý çoktan..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) " Bu bir yarýþtýr ve bu yarýþta iki kiþinin dürüstçe yarýþmasý bekleniyor. Siz bir boksörün elini ve ayaðýný baðlarsanýz ve diðerine 'Vur' diye destek verirsenis Kýbrýs Türk'ü her zaman 'mazlumun' yanýnda yer aldýðý için bu iddialar dönüp dolaþýp diðer yarýþana zarar verir." Taner ULUTAÞ (Kýbrýslý) Günün Kahramaný HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝ "Tarihin en büyük eylemini yapacaðýz" demiþti hayvan üreticileri... Eylemleri gerçekten de iddialý oldu... Eþek, at, kovboy... Ve dizi dizi traktörler inletti Lefkoþa'yý... Hükümet bu eylem karþýsýnda daha fazla dayanamadý... Geri adým attý... Dolayýsýyla dün önce eylem, sonra da uzlaþma güne damgasýný vurdu. Bu durumda pek çoklarý sordu: "Madem hükümet geri adým atacaktý, eylemden önce atamaz mýydý? Üreticiyi Lefkoþa'ya kadar getirip baðýrtmanýn ne lüzumu vardý?" Söyleyin þimdi, gerçekten ne lüzumu vardý?

7 14 Aðustos 2012 Salý 7 AYNA Musa Özmusaoðlu GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ SUSUZ YAZ Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun 27 Temmuz 2012'de Ýskele Sosyal Konutlar Bölgesi'nde ikamet eden Erkut Yýlmabaþar'a hitaben bir yazý gönderdi. Sayýn Yýlmabaþar su alamadýðýndan þikayetçi olmuþ, Belediye Baþkaný da su veremeyiþinin nedenlerini sýralamýþ. Sonuç olarak Bafra Su Arýtma Tesisi'nin yarým kapasite ile çalýþmasýnýn susuzluða neden olduðunu iddia etmiþ. Yazýsýnýn sonunda Sayýn Baþkan, su kaynaðý bulmak için araþtýrma yaptýklarýný, bunun da uzun zaman alacaðýný, Yýlmabaþar'ýn bu konuda önerisi varsa Belediye Meclisi'nde deðerlendirebileceklerini ifade etti. Sayýn Baþkanýn bu yazdýklarý, kanýmca piþkinliðin daniskasýdýr. "Bir öneriniz varsa deðerlendirelim" ne demektir? Yani "Benim elimden bir þey gelmez, herkes susuzluða alýþsýn" mý demek istiyor? Aslýnda Sayýn Halil Orun'un su konusunda söyleyecekleri, bana Nasrettin Hoca'nýn bir fýkrasýný anýmsattý. Fýkrayý çoðu okuyucular bilir ama bilmeyenler de çýkabilir. Bu nedenle bir kez daha anlatmakta yarar vardýr. Bilirsiniz Nasrettin Hoca ömür adam. Her olaydan mizahi bir yön bulan, hazýrcevap bir halk bilgini bence. Fýkra þöyle: Hoca komþusundan para borçlanmýþ. Aradan epeyi zaman geçmiþ, Hoca'dan ses soluk yok. Komþusu birkaç kez parayý istemiþ ancak Hoca her seferinde onu atlatmýþ. Nihayet bir gün komþusu Hoca'nýn karþýsýna dikilmiþ ve -Hoca efendi, þu borcunu öde artýk! Yoksa çok kötü olacak, demiþ. Hoca bakmýþ ki vaziyet ciddi, hemen bir senaryo uydurmuþ. -Yahu, borcundan kaçan mý var? Borcum borç. Aha benim tarlaya çaltý (pallura) ektim. Çaltýlar büyüyecek, oradan koyunlar geçerken yünleri çaltýlara takýlacak. Ben de yünleri toplayýp iplik eðirecem. Ýpliði pazara götürüp satacam, paraný da sana bir tamam ödeyecem, demiþ. Komþusu, Hoca'nýn bu ödeme takvimini dinledikten sonra gülmeye baþlamýþ. Hoca: "Seni köftehor seni!" demiþ. "Peþin parayý duyunca nasýl da gülersin!" Þimdi herkes elini vicdanýna koysun, Belediye Baþkanýmýzýn su isteyen vatandaþa verdiði yanýtýn Nasrettin Hoca'nýn yanýtýndan ne farký var? Sayýn Yýlmabaþar su konusunda Belediye Baþkanýna bir öneri sundu mu? Bilmiyorum. Ama sunmadýysa benim bir önerim var: Her þeyden önce, sekiz Belediye Meclis üyesinin muhtýra nitelikli yazýlarýna raðmen, Euro deðerinde Mercedes marka makam aracýný almaktan vazgeçerek Mercedes'i derhal iade etsin! Susuzluðun hat safhaya ulaþtýðý bu günlerde, kavurucu sýcaklarýn dayanýlmazý imkânsýz ateþini ancak su söndürebilir. Bu nedenle Sayýn Baþkana Mercedes'ten vazgeçmesini ve halkýn su ihtiyacýna cevap verecek tedbirler almasýný öneririm. Çalýþmaktan yorulmayan Belediye Baþkanýmýz, fakir halktan topladýðý vergilerle, halka hizmet etmelidir. Mercedes'e binip caka satmakla hizmet edilmez. Söylenenler doðruysa, Ýskele Belediyesi KKTC'nin en zengin belediyesidir. Böyle zengin bir belediye sýnýrlarý içinde yaþayan bu halkýn, su ihtiyacýný karþýlayabilecek bir arýtma tesisine sahip olamayýþý gerçekten düþündürücüdür. Bu halk "Susuz Yaz" filmini oynamaktan býktý, usandý artýk. SERDAR DENKTAÞ: Hizmet deðil, hezimet hükümeti UBP hükümeti için 'hizmet hükümeti' ifadesi kullanmasýndan dolayý Baþbakan Ýrsen Küçük'ü eleþtiren Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "hizmet deðil, hezimet hükümeti" dedi. DP Genel Baþkaný Denktaþ, yazýlý açýklamasýnda, "Hükümetin baþý geçenlerde açýkladý ve dedi ki 'Biz hükümetimizi hizmet hükümeti olarak adlandýrýldýk. Sanýrým Sayýn Baþbakan 'hizmet' kelimesini ya yanlýþ anlamýþtýr ya da dili sürçmüþtür" iddiasýnda bulundu. Denktaþ "Bugün Havancýlar Birliði eylemini izlerken bu hükümetin bir 'hezimet hükümeti' olduðunu gördüm. Kendisi bu þekilde açýklamalar yaparak, hizmet hükümeti olduðunu iddia ederek bizi güldürmüþtür" dedi. Denktaþ "her sektör'de büyük bir hezimet yaþanmaktadýr. Bugün hayvancýlar büyük bir eylem yaparak talep ve þikayetlerini duyurmaya çalýþtýlar. Tüm Lefkoþa duydu ama hükümet duymadý. CTP KADIN ÖRGÜTÜ, TÜRKÝYE'DE KADIN ÇALIÞMALARINA KATILDI Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler (CTP-BG) Kadýn Örgütü temsilcileri, Türkiye'deki Eþitlik ve Demokrasi Partisi'nin (EDP) Marmaris'te düzenlediði ve siyasette kadýnýn yeri ve kadýn faaliyetlerinin tartýþýldýðý kadýn kampýna katýldýðý bildirildi. CTP'den verilen bilgiye göre, Yeþiller Partisi Kadýn Örgütü'nün de katýlýmýyla 2 gün süren kampta, feminist hareketin tarihi ve güncel Baþbakanýn bugünkü açýklamasý nasýl bir acizlik içinde olduklarýnýn en basit göstergesidir. 'Kaynak varsa talepleri karþýlarýz' diyor sayýn baþbakan ancak kaynak yaratma görevi kimin? Hükümetin tabii ki" diye devam etti. "HÜKÜMET TÜRKÝYE'YÝ SUÇLAMAKTAN VAZGEÇMELÝ" Serdar Denktaþ, þunlarý ileri sürdü: "Baþbakan bu ve bundan önceki birçok açýklamasýnda olduðu gibi açýkça; 'ey ahali, ey hayvancý, ey çiftçi, sizi ödeyemiyoruz, suç biz de deðil, bize bu kaynaðý saðlamayan TC hükümetindedir' demektedir. Bu alýþkanlýklarýndan vazgeçmeleri gerekir. Hizmet deðil hezimet hükümeti olduklarý her açýklamalarýnda, her icraatlarýnda ortaya çýkmýþtýr, yapmalarý gereken tek hizmet hiç beklemeden istifa edip erken seçimin yolunu açmaktý." Ercan Havaalaný ihalesi 1 ay uzatýldý Ercan Havaalaný'nýn iþletme haklarýnýn devredilmesine iliþkin ihale süreci 1 ay uzatýldý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Suat Yeldener, yaptýðý yazýlý açýklamada, ihale sürecinin, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nca görülen lüzum üzerine 27 Aðustos 2012 tarihinden 27 Eylül 2012 tarihine uzatýldýðýný duyurdu. durumu, eko feminizm, karma örgütlerde kadýn faaliyetleri konularýnda sunumlar yapýldý, "kadýnlar için nasýl bir parti?" sorusuna yanýt arandý. Kampta, CTP Kadýn Örgütü Eðitim Sekreteri Çelen Özkanyak ile Mali Sekreter Cangül Garip, örgütün çalýþmalarý ile Kýbrýs'ta kadýnýn sosyal, kültürel ve siyasetteki yerini içeren sunum gerçekleþtirdiler. ALO AFRÝKA HATTI MAHKEME KARARINA RAÐMEN Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Sayýþtay istihdamý konusunda artýk sona geliniyor. Osman Korahan iyice köþeye sýkýþýyor. Dava baþýnda Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn yanýnda olan Baþsavcýlýk, bugün mahkemeye sunduðu ve Sayýþtay Baþkanlýðý'na gönderdiði görüþünde, bu gençleri iþe baþlatmasýný, baþlatmazsa açýlan davada devletin çok büyük tazminatlar ödeyeceðini bildirmiþtir. Zaten bu gençleri iþe baþlatmamasýndan ötürü, gençlere, hizmet alýnmadan ödenecek 5 aylýk geriye dönük maaþlarýndan dolayý devleti zarara uðratan Sayýþtay Baþkaný, yine devleti zarara uðratmak pahasýna, çaresizce inadýna devam mý edecek, yoksa bu gençleri iþe mi baþlatacak, ilerleyen günlerde göreceðiz. Son görülen Anayasa Mahkemesi'ndeki Lefkoþa Belediyesi davasýnda da, açýklanan kararda, sadece kanun hükmünde kararnamenin yürütmesinin durdurulmasýný emretmiþtir. Cemal Bulutoðlularý görevine geri dönecektir diye yazmamýþtýr. Osman Korahan mantýðýyla(!) buraya bakarsak, kararda yazmadýðý için Cemal Baþkan'ýn belediyedeki görevine dönmemesi gerekir! Açtýðý dava, Yüksek Mahkeme tarafýndan ret ve iptal edilen Osman Korahan, kararda iþe baþlat yazmadýðý bahanesiyle hala daha gençleri iþe baþlatmýyor." ÖLÜM KURULTAYIN MEZESÝ OLDU Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz elektronik postayla gönderdiði þikayet mektubunda þunlarý yazdý: "Benim kim olduðumu kamuoyunun öðrenmesi mühim deðil. Bu nedenle ismimin yazýlmasýný istemiyorum. Deðineceðim konu Kýbrýs Türk Tabipler Baþkaný'nýn yaptýðý açýklamayla ilgili. Baþkan, Baþbakan Ýrsen Bey'in damadý. Doktor Erol Uçaner Kiþiliðine veya mesleðine diyeceðim yok. Ancak söylediklerini tasvip etmedim. Yanlýþtýr, yalandýr demiyorum. Bana göre hastanelerimizdeki bu sistem yýllardan beri böyle sürüp gitmektedir. Bir vatandaþýmýzýn fýtýk ameliyatý gibi basit bir ameliyattan ölmesiyle ortaya çýkmamýþtýr. Ameliyathanelerin durumu hastane inþa edildiðinden beri aynýdýr. Deðiþmedi Bugün neden ortaya çýktý bu durum? Neden daha önce insanlarýmýz uyarýlmadý? Bugüne kadar tüm hükümetler saðlýk sistemimizi iyileþtirmek istediklerini söyleyip durdular ve onlar da sadece hastalarýn doktorlara muayene olmasý ve de hastane eczanelerinden ilaç hap almasý üstüne yoðunlaþtýlar. Bu durumlar bilgimize getirilmedi. Ben þimdi hayretler içerisindeyim ve ben de bu hastanede bir ameliyat geçirdiðim için kendimi þanslý sayýyorum. Duyduklarýmdan sonra rastgele yaþýyormuþum demek ki Benim söylemek istediðim þudur. Sayýn Doktor Erol Uçaner bu eleþtirileri haklý olarak yaparken oklarýnýn hedefine Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'i koydu. Budur yanlýþ olan Neden mi? Daha geçenlerde bir otelde bakanlarýyla birlikte basýn toplantýsý yapan kayýnpederi Ýrsen Küçük, hükümetin icraatlarýný övüp durmadý mý? Yapýlan olumlu iþlerden pay çýkarmadý mý? Olumsuzluklarýn da onun hanesine yazýlmasý gerekmez mi? Sadece bu hükümetle ilgili deðildir deðerlendirmelerim. Bugüne kadar gelmiþ geçmiþ tüm hükümetleri de suçlamaktayým. Ancak bir insanýn, fýtýk ameliyatýndan ölmesi UBP'nin kurultayýndaki mücadeleye meze yapýlmamalýydý " BÝZÝM DUVAR "AYÞE" 38 YAÞINDA Bizim Mandra Ve hayvancýlar, KKTC'yi fethedeceklermiþ gibi, olanca TÜRK bayraklarýný kuþanýp bir kez daha sokaða dökülür. Ne var ki "tarihin en büyük eylemi" dedikleri eylem, geçen defaki eylemlerinden çok daha sönük geçer. Polis, eylem kortejinin önünde yer alan Atatürk posteri ile çok sayýda bayraða raðmen, hayvancýlarý meclisin kapýsýna bile yanaþtýrmaz! Ve iki dakika bile meclis önünde durmalarýna izin vermez. Sokaktaki adam "Atatürk de onlarý kurtaramadý" diyerek imalý imalý söylenir.

8 8 14 Aðustos 2012 Salý Düdüklü Tencere Bülent Aykut HASTAHANE BÝTTÝ Son köþe yazýmda Lefkoþa Devlet Hastanesi'ni yazmýþtým Yazýmý gönderdiðim günün akþamý rahatsýzlanýp hastanelik olunca Devlet Hastanesi'nin bitmiþliðine bir kez daha çok yakýndan þahit oldum. Acil serviste önce kaydýnýz yapýlýyor, sonra "gidin bir yere oturun biz sesleneceðiz" diyorlar! Oturacak yer bulursanýz oturuyorsunuz ve dakika sonra oradaki görevli "Bülent, Ahmet, Mehmet, Ayþe, Fatma" diyerek yüksek bir sesle hastalarý çaðýrýyorlar. Muayene sýranýz geldi sanýyorsunuz ama tansiyonunuz, ateþiniz ölçülüyor ve "ateþiniz var gidin klimaya yakýn bir yerde oturun size sesleneceðiz" deniyor. Takriben dakika sonra sýrasý gelenin ismi daha yüksek bir sesle çaðrýlýyor. Böyle bir hasta çaðrý sistemi ancak KKTC Devlet Hastanesi'nde olur. Bu sistemin bakaný da genel baþkan ve baþbakan adayý olur. Muayene baþlýyor Ateþ düþürücü bir iðne yapýlýp 40 derece ateþle hiçbir tahlil yapýlmadan "ateþin düþmezse yarýn dahiliyeye gidersin" denilerek eve geri gönderiliyorsunuz. Tam bir acizlik, tam bir bitmiþlik örneði! Saðlýk sisteminin çökmüþlüðünün baþ sorumlularý olan Baþbakan ve Saðlýk Bakaný ise; istifa edip ortalýktan 1-2 yýl kaybolmalarý gerekirken amansýz bir genel baþkanlýk yarýþý içerisinde her akþam yüzlerce kiþiye iftar yemekleri düzenliyorlar! Uzun bir süre Ýzmir'deydim yazamadým geldim 3 yazý yazdým, küçük bir rahatsýzlýktan sonra 15 gün sonra tekrar yazmaya baþladým. Memlekette yazacak o kadar çok sey var ki hangisini yazayým, ben de þaþýrdým. UBP'deki Genel Baþkanlýk olayýna da deðinecek deðilim. Geçmiþin acýlarýna sýðýnarak vatan millet sakarya edebiyatý yapýp þehit, gazi, bayrak, din ve Atatürk'ü sömürerek politika yapanlar ve üç kelimelerinden biri anavatan, yavruvatan kelimelerini aðýzlarýndan düþürmeyip memleketi çöplüðe çevirenleri yazacak deðilim. UBP'deki genel baþkanlýk yarýþý ve diðer partilerin erken seçim hesaplarý da beni zerre kadar ilgilendirmiyor ve benim için hiç bir önemi de yok. Geçtiðimiz hafta, Gemikonaðý'nda zehirlenerek öldürülen köpeðin baþýna gelenler benim için UBP kurultayýndan ve meclisteki diðer partilerin erken seçim hesaplarýndan çok, çok daha önemli. Vurularak katledilen 4 ayaklý dostumuzun arka ayaklarý sakatmýþ üstelik Yeni doðum yapmýþ ve buna raðmen öldürülüyor ve büyük ihtimalle þu an 8 yavrusu da ölmüþtür. Bu vahþet, nasýl bir vahþettir? Ne isterler bu sempatik, sevimli dostlarýmýzdan? Bu vahþetin sorumlularý kimdir, kimlerdir, bunlardan hesap soran yok mu? Kimseden týk çýkmadý sadece bir hayvan derneði "kabul edilemez" diye açýklama yaptý! Hepsi bu kadar. "Kabul edilemez" lafý ise artýk mide bulandýrmaya baþladý. Her konuda yapýlan yanlýþa ve söze bütün parti baþkanlarý, medya, dernekler, milletvekilleri, yetkililer, þu, bu herkes bir þeyler yapmýþ, söylemiþ olmak için "kabul edilemez" der ve olay da aslýnda bal gibi "kabul edilerek" kapanýr gider! Bu ülkede "kabul edilemez" demek kabul etmenin ta kendisidir. 8 yavrusu olan sempatik dostun baþýna gelenler medeni ve demokrasi ile yönetilen bir ülkede olsaydý yer yerinden oynar büyük ihtimalle sorumlularý istifa eder Belki de senelerdir bu vahþet uygulandýðý için hükümet bile düþerdi... DAÜ "SAÐLIK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ" ÝDDÝALI BAÞLIYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi, 3. Akademik Yýlý'na çok iddialý baþlýyor Akademik Yýlý'nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Hemþirelik Bölümleriyle eðitim hayatýna baþlayan fakülte, ikinci yýlýnda Saðlýk Yönetimi ve Spor Bilimleri Bölümleriyle 5 bölümlü fakülte haline geldi Akademik Yýlý'nda ise fakülte bünyesinde kurulan "Saðlýk Hizmetleri Yüksek Okulu" ile önlisans eðitimi verilmeye baþlanýyor. Bu yýl açýlan ve KKTC'de ilk olan 2 yýllýk önlisans bölümlerinin Anestezi ve Ýlk ve Acil Yardým Bölümleri olduðu açýklandý. DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný ve Saðlýk Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Harutoðlu fakültelerinin 2 yýlda çok hýzlý bir geliþim gösterdiðini ve yeni bölümler, yeni laboratuvarlar ve anfilerle, alanlarýnda uzman, nitelikli öðretim elemanlarý ve deneyimli güçlü yönetim kadrosu ile yeni akademik yýla hazýr olduklarýný belitti. Prof. Dr. Harutoðlu, eðitim dilinin Türkçe olduðu 5 lisans ve yeni açýlan 2 önlisans bölümlerine ilginin çok yüksek olduðunu, önümüzdeki akademik yýl için hedefledikleri 1000 öðrenciye ulaþacaklarýný ve bundan çok büyük memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Harutoðlu, bu yýl yine kaliteli eðitim için, iþbirliði protokolu olan Hacettepe, Gazi, Marmara ve Dokuz Eylül Üniversitelerinden seçkin öðretim üyelerinin ders vermek ve projelere destek olmak için fakültelerine geleceklerini bildirdi. Ayrýca öðrencilerin yaz stajlarýný bu üniversitelerin hastanelerinde tamamladýklarýný ve öðrenci geliþimi için bunun çok önemli olduðunu vurgulayan Prof. Dr.Hülya Harutoðlu ayrýca bu yýl yine "Saðlýklý Yaþam Merkezi" ve "Protez Ortez Merkezi" ile halka hizmet vermeye devam edeceklerini ve misyonlarý gereði, toplumsal duyarlýlýkla yeni sosyal sorumluluk projelerine baþlayacaklarýný belirti. Dr. Uçaner'e Saðlýk Bakanlýðý'ndan tepki n "AMACINI AÞAN VE GERÇEKLERLE BAÐDAÞMAYAN ASILSIZ ÝDDÝALARLA, HASTANE VE SAÐLIK KURUMLARINI, SAÐLIK ÇALIÞANLARINI KARALAMAYA YÖNELÝK ÝDDÝALAR KÝMSENÝN ÇIKARINA OLAMAZ" n "DR. EROL UÇANER'ÝN BU TAVRI KABUL EDÝLEMEZ, KAMU SAÐLIK ÇALIÞANLARI YASASI UYARINCA GEREÐÝ YAPILACAK" Saðlýk Bakanlýðý, amacýný aþan ve gerçeklerle baðdaþmayan asýlsýz iddialarla, hastane ve saðlýk kurumlarýný, saðlýk çalýþanlarýný karalamaya yönelik iddialarýn, kimsenin çýkarýna olamayacaðýný kaydetti. Saðlýk Bakanlýðý, yaptýðý yazýlý açýklamada, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yaklaþýk 6 yýldan bu yana kamu görevlisi olarak çalýþan Ürolog Dr. Erol Uçaner'in, basýnda yer alan ifadelerini, "halkýn devlet hastanelerine olan güvenini yýpratýcý" olarak niteledi. Dr. Erol Uçaner'in yaklaþýk 6 yýl önce, 6 Mart 2006 tarihinde geçici hekim olarak kamuda görev aldýðý ve 3 ay önce de Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan kadrolandýðýna dikkat çekilen açýklamada, ilgili hekimin yaklaþýk 2 yýldan beri de saðlýkla ilgili bir sivil toplum örgütünde baþkan olarak görev yaptýðý, adeta felaket tellallýðý yapýlan açýklamalarýn "etik" deðerler açýsýndan sakýncalý olduðu vurguladý. "ÝDDÝALARLA ÝLGÝLÝ, BAKANLIÐA VE HASTANE ÝDARESÝNE YAZILI BAÞVURU YOK" Dr. Erol Uçaner'in, basýnda yer alan iddialarýný, kamuda görev yaptýðý yaklaþýk 6 yýllýk sürede ne hastane idaresine, ne de Saðlýk Bakanlýðýna yazýlý olarak bildirmediði de vurgulanan açýklamada, "Erol Uçaner, 2 gündür medyada yer alan iddialarýný, kamuda görev yaptýðý 6 yýllýk süre içerisinde Saðlýk Bakanlýðýna ve Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Ýdaresine bugüne kadar yazýlý bir þekilde sunmamýþtýr" ifadelerine yer verildi. "MESLEKTAÞLARINI KÜÇÜK DÜÞÜRÜCÜ ÝFADELER " Uçaner'in iddialarýnýn, hastanede çalýþan meslektaþlarý ve diðer çalýþma arkadaþlarýnýn yaný sýra, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi idari kadrosunu ile Saðlýk Bakanlýðýný aþaðýlayýcý ve küçük düþürücü olduðuna iþaret edilen açýklamada, "bu ifadeler kullanýlarak hangi amaca hizmet edilmeye çalýþýldýðý açýkça ortadadýr" denildi. Dr. Erol Uçaner'in bu tavrýnýn kabul edilemez olduðu ve Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý uyarýnca gereðinin yapýlacaðý belirtilen Saðlýk Bakanlýðý açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Amacý aþan, gerçekleri yansýtmayan, kiþisel çýkar anlayýþýyla hareket edilerek yapýlan söylemler ve asýlsýz iddialar saðlýk hastanelerimize gelen ve tedavi olan hastalarýmýzýn kurumlarýmýza ve çalýþanlarýmýza var olan güvenin yýpratýlmasý anlamýna gelmektedir. Bir kamu görevlisi olan Dr. Erol Uçaner'in bu gibi sorumluluk anlayýþýndan uzak, hasta psikolojisini hiçe sayan, agresif ve saldýrgan söylemlerle saðlýk kurumlarýmýzý yýpratmasý, özellikle kendisinin ve kimsenin çýkarýna deðildir." GIDA DENETÝMLERÝ- Gönyeli Belediyesi Saðlýk Þubesi yetkilileri, zabýta ekipleri ile birlikte, kent içerisindeki market, restoran, büfe, unlu mamül imalathaneleri, balýkçý, kasap, berber-kuaför salonlarýný denetledi. Belediye'den verilen bilgiye göre, yapýlan denetimler sýrasýnda iþyerlerinde, iþ yeri izinleri, personel saðlýk karneleri ile asgari hijyenik þartlarýn yerine getirilmesi hususunda kontroller yapýldý.

9 9 14 Aðustos 2012 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV PADÝÞAH DEÐÝLSÝNÝZ BAÞBAKAN Clinton'ýn son ziyareti devletin baþkentinde deðil Ýstanbul'da gerçekleþti. Cumhurbaþkaný ve Baþbakan Clinton'ý kabul ediyor gibi deðil de Clinton Gül ve Baþbakan'ý kabul ediyormuþ diplomatik havasýnda olmasý ortaya çok ciddi sorular koyuyor. "Bizi bilgilendirin, neler oluyor" diyoruz, sanki boþluða konuþuyoruz. Baþbakan yemekli toplantýlarda kin, nefret, öfke dolu konuþmalarla toplumu germeye çalýþýyor. Bu acý bir görüntüdür. Meclis'in toplanmasý terör örgütünün iþine yarar gibi ucuz demagojik fikirler sunuyor. Baþbakan'a hatýrlatmak istiyoruz: Sorumluluklarýnýzý bileceksiniz. Totaliter bir rejimde kral ya da padiþah deðilsiniz. Aklýnýzýn, hýrslarýnýzýn ve kinlerinizin önüne koymak zorundasýnýz. Haluk KOÇ (CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý/t24) TARÝH 12 TEMMUZ 2011 Limasol'da bulunan Evangelos Florakis deniz üssünde meydana gelen faciada Vasiliko elektrik santralýnda yangýn çýktý ve elektrik üretiminin yüzde kýrký devre dýþý kaldý. Patlamada 12 kiþi öldü 62 kiþi de yaralandý... Gözden kaçmayanlar... O TARAF YOK, BU TARAF YOK, KIBRIS VAR Mehmet Ali Talat endiþeli. Neden? Çünkü "Güney Kýbrýs'a göç eden insanlar her geçen gün artýyor"muþ. Baþka? "Oradaki insanlar daðlardan bayýrlardan kaçýp kuzeye gelmiþti, þimdi de tekrar güneye kaçýyorlar"mýþ Vah vah Biz "sýnýrsýz Kýbrýs" diyoruz, onlar bunu gerçekleþmesi mümkün olmayan hayal kapsamýna alýyor. Gerçekleþmesi mümkün olmayan hayaller kuramayanlar, gerçekleþmesi mümkün olan hayaller de kuramazlar oysa. Talat gibi eskiden solcular tam da bu sýnýrý kanýksadýklarý için tökezlemediler mi zaten? O taraf bu taraf yoktur sayýn Talat, Kýbrýs vardýr.. DÝPNOT Derviþ Eroðlu TBMM'de 25 KKTC vatandaþý milletvekili bulunduðunu söyledi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Hükümetin bu mesajý doðru okumasý önemlidir... Baþaramayacaklarsa çekilmek de bir erdemdir. Serdar DENKTAÞ VÝRGÜL... ÇÖZÜM ÖLDÜ PERSFEKTÝFÝ YAÞIYOR Hristofyas "Çözüm perspektifi canlý tutulmalý" dedi. Sizce ne demek istedi? Ýþte seçenekler: A) Çözüm ölse de olur perspektifi canlý kalsýn yeter. B) Çözüm olmasa da olur, perspektifi yeter. C) Birileri çözümü öldürdü, bize de perspektifini yaþatmak kaldý. D) Ben çözüme çözüm demem perspektifi olmayýnca. E) Çiftetelli Turkiko þinanay yavrum þinanay nay. F) Hepsi. G) Hiçbiri. H) Aðzý olan gonuþur bize da müstehcen yerlerimizle dinlemeg galýr TÜRK'ÜN TUZUNUN KOKTUÐUNU GÖRMEZ, RUM'UN TUZUNU KURUDUÐUNU GÖRÜR "Rum tarafýnýn tuzu kuru, Kýbrýs sorununda aceleci davranmýyor." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) "Devletine kefil olan gazeteci müsveddeleri fütursuzca saçmalýyor" ( ) Þemdinli'de 20 küsur gündür süren savaþ karþýsýnda dilini dolaþýma sokabilen zevatýn yaklaþýmlarý, iletiþim düzeyini aþikar ediyor. Taha Akyol ve onun gibi saðýn entelektüeli ilan edilmiþ yorumcular, nesebi gayrý sahih stratejistler ordusundan beslenen köþe yazarlarý ve hükümet kaynaklarý, karþýmýza zillerini takmýþ zafer çiftetellisiyle çýkýverdi. PKK, Arap baharýndan mülhem bir ayaklanma baþlatmak için Þemdinli'yi iþgale kalkýþtý. Ama halktan beklediði yüzü bulamayýnca, þükür kahraman ordumuza ve PKK terörü altýnda inim inletilen halkýmýza ki bu iþgal hedefine ulaþamadý. ( ) Muzaffer ordumuza, savaþýndan bir mermi taviz vermeyen hükümetimize þükürler olsun. Baþlamadan bittiði için bayram ilan edilen günlerin topraklarý. Toplu bir delilik adeta. Gerçeklerin karþýsýnda baþka yere bakýyor da görmüyormuþ gibi davranmak için olmadýk taklalar atan masal ülkesi ahalisine duyurulur. Evet. Þemdinli'ye giremiyorsunuz. Orada kimin ölüp kimin kaldýðýný da bilemiyorsunuz. Orasý sizin için toptan bir sýr ülkesi. Sizin orada yaþanan üstünde en ufak bir müdahaleniz olamaz. Bu iþin çözümünü silahlý büyükler ellerine geçirmiþ. Koskoca bir ordu olarak bir aya yakýn zamandýr çapulcu KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu denilegelen PKK gerillalarýna karþý savaþmaktasýn. ( ) Bizim ana akým basýnda yok sayýlan bir iç savaþ süregitmekte. Köylerinden kopartýlmýþ vatandaþýn kaymakam kapýsý önünde toplandýðýný biliyoruz. Köylerine dönmek istiyorlar. Ama köyleri onlara kapalý. Köyleri gazetecilere de kapalý. Köyleri bütün dýþ dünyaya kapalý. O topraklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýndan arýndýrýlýyor ve bu durumun nelere malolacaðý bilinmiyor. Bildirilmiyor. Tenezzül gösterilmiyor. Ama baþarýsýz kalmýþ PKK için çocuklar gibi 'oh, oh' çekmemiz isteniyor. PKK Þemdinli'yi iþgal edememiþ. Ne mutlu biz Türk milletine. Ama Þemdinli'nin köyleri, bir kýsmý yakýlarak boþaltýlmýþ. Kimse o topraklara ayak atamýyor. Meðer o topraklarý PKK iþgal edememiþ. Gitmesek de, görmesek de, o köyler bizim köylerimizdir.( ) Suriye'de öyle, Þemdinli'de böyle. Uludere'yi boþver, Suriye'ye bak. Þemdinli'den sana ne, Halep'i dinle. Tutarlýlýk gayreti bile fuzuli geliyor efendilere. Ne tenezzül buyuracaklar. Körlükleri, karþýlarýndaki halklarýn körlüðüne inançlarýndan kaynaklanýyor. Devlet kaynaklarýnýn servis ettiði burkulmuþ mantýk müsamerelerini, gazetecilik yorumculuk kisvesi altýnda okura ileten, devletine kefil olan gazeteci müsveddeleri fütursuzca saçmalýyor. Bu akýl fikir erozyonu sürerken Hürriyet'in manþeti, "Ona kalbimi açmýþtým" idi. Emine Erdoðan'ý Suriye olayý çok yýkmýþ. "Esma Esad'a kalbimi açmýþtým. Benim için büyük hayal kýrýklýðýdýr" demiþ. Hürriyet'in bomba manþetine göre Emine Erdoðan, "Esma Esad ülkesinde demokratikleþme, çaðdaþlaþma isteyen bir kadýndý. Olup bitenlere bu kadar duyarsýz kalmasýna inanamýyorum" diyesiymiþ. Derdimi anlatabildim mi? ( Yýldýrým Türker, Radikal gazetesinden ayrýldý. Bu yazý Türker'in yayýmlanmayan "Stratejistler, Gazeteciler, Devlet Kaynaklarý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr. Yazýnýn tamamýný bianet.org'tan okuyabilirsiniz )

10 10 14 Aðustos 2012 Salý BÝR HAFTADA 78 TRAFÝK KAZASI KIZILAY DÝPKARPAZ'DA ÝFTAR YEMEÐÝ DÜZENLEDÝ Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý, dün akþam Dipkarpaz'da iftar yemeði düzenledi. Yemek, Meral Eroðlu'nun katkýlarý ile gerçekleþtirildi. Dipkarpaz düðün salonunda yer alan iftar yemeði okunan dua ile baþladý. Daha sonra yemeðe katýlan vatandaþlar oruçlarýný açtýlar. Meral Eroðlu, iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada, Ramazan aynýnýn birlik ve beraberliklerin pekiþtiði mübarek bir ay olduðunu belirterek, böylesi mübarek bir ayda paylaþmanýn önemine vurgu yaptý. Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci de, 9 yýldýr iftar yemeði veren Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý ve katkýlarýyla bu geceki iftar yemeðinin düzenlenmesini saðlayan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'na teþekkür etti. Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý Baþkaný Esat Altay da konuþmasýnda, 17 farklý bölgede iftar yemeði verdiklerini ve bunlarýn duyarlý vatandaþlar ile kurum-kuruluþlarýnýn katkýlarýyla gerçekleþtirildiðini anlattý. YORGANCIOÐLU, HÜKÜMETÝ ÝSTÝFAYA ÇAÐIRDI Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTPBG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, makam araçlarýna para bulan hükümetin, tarým ve hayvancýlýk alanýnda "öngörüsüz" davrandýðýný ileri sürerek, "üreticinin cebine el attýðýmý" savunduðu hükümeti istifaya çaðýrdý. Hayvancýlarýn eylemine katýlýp destek veren CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümete eleþtirilerde bulundu. Yorgancýoðlu, hükümetin verdiði sözlere sahip çýkmadýðý gibi, CTP hükümeti döneminde ödenmesine bir gün bile geç kalýnmayan süt paralarýný ödemeyerek, hayvan ve süt üreticilerini bile bile borç bataðýna sürüklediðini savundu. Hükümetin hayvancýlýkla ilgili verdiði sözlerin hiçbirini yapmadýðý gibi, 2003 yýlýnda kendi hükümetleri döneminde baþlatýlan soðuk zincir projesinin de hala tamamlanmadýðýný, sütlerin bir kýsmýnýn 40 derece sýcak altýnda taþýndýðýný ve bu sütlerden üretilen ürünlerin dünya pazarlarýnda pay bulup satýlmasýnýn beklendiðini ileri süren Yorgancýoðlu þöyle devam etti: "Verimliliði artýrmak için programlanan süt verimliliði, yüksek hayvan ýrklarý elde edilmesi programlarýmýz kopya edilmesine raðmen bugün her konuda olduðu gibi hiçbir ilerleme kaydedilmemiþtir. Hatta var olan hayvan kayýt sistemi çökmüþ, çöktürülmüþ hala da yenisi kurulamamýþtýr." Hayvancýlýkla ilgili yapýlmayan diðer iþler konusunda da hükümeti eleþtiren Yorgancýoðlu, açýklamasýnda "bu oluþan yapýda küçük aile iþletmeleri ellerindeki hayvanlarý satmak zorunda kalmýþlar, büyük iþletmeler ise çiftliklerinin girdilerini temin etmek için popülasyon azaltmasý yoluna gitmiþlerdir ve ne acýdýr ki kaçak etlerin piyasalarýmýzda pazarlanabilmesi ve hükümetin bu konuda hiçbir adým atmamasý hayvan satýþlarýnda büyük týkanýklýklara neden olmuþtur" ifadelerine yer verdi. KKTC'de 6-12 Aðustos tarihleri arasýnda toplam 78 adet trafik kazasý meydana geldi, kazalar neticesinde 1 kiþi yaþamýný yitirirken, 12 kiþi de yaralandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, 1'i ölüm, 9'u yaralanma ve 68'i de hasarla sonuçlanan kazalarda toplam 330 bin 800 TL'lik hasar meydana geldi. Kazalarýn 29'u Lefkoþa, 18'i Gazimaðusa, 23'ü Girne, 3'ü Güzelyurt ve 5'i de Ýskele'de meydana geldi. Diðer taraftan ayný devrede toplam 660 trafik suçu rapor edildi. Toplam 5061 sürücünün kontrol edildiði hafta boyunca rapor edilen araç sürücülerinin 89'u süratli araç kullanmak, 5'i tehlikeli sürüþ yapmak, 16'sý dikkatsiz sürüþ yapmak, 46'sý seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 4'ü sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak, 12'si alkollü araç kullanmak, 88'i seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 22'si emniyet kemersiz araç kullanmak, 67'si trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 1'i trafik ýþýklarýna uymamak, 12'si muayenesiz araç kullanmak, 5'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak, 40'ý "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 14'ü "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 1'i takside yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamaktan, 237'si de diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNE AYDAN BAÞKURT ATANDI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü mevkiine Aydan Baþkurt atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, 3'lü kararnameyle atanan Baþkurt'un görevi bugünden itibaren baþlayacak. KADÝR GECESÝ BU AKÞAM Ýslam dininde "bin aydan hayýrlý olarak kabul edilen Kadir Gecesi", bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayýnýn son on gününde gizli olduðuna inanýlan, ancak yaygýn kanaate göre ayýn 27. gecesine tekabül ediyor. Kuran-ý Kerim'in indirildiði gece olarak da bilinen bu gece için ayný isimli bir sure de bulunuyor. 5 ayetten oluþan ''Kadir'' suresinde, bu gecenin bin aydan daha hayýrlý olduðu bir ayette belirtiliyor. GENÇLÝK YAZ KAMPLARINDA BÝLÝNÇLENDÝRME ÇALIÞMALARI Turkcell Müzik'le eðlence plajlarda- Kuzey Kýbrýs Turkcell, KKTC'nin en büyük ve tek yasal müzik platformu muzik.kktcell.com'u plaj partileri ile tanýtýyor. Ýlk plaj partisi Girne'de, CamelotBeachClub'ta düzenledi. Plaj partisi yoðun bir ilgi ve coþkulu bir katýlým oldu. DJ ve dans performanslarýnýn yer aldýðý partide, "buzlu havlu" promosyonlarý da daðýtýldý. Her yaþtan misafirlerin keyif aldýklarý, dansçýlara ve dj'e danslarýyla katýldýklarý partide eðlenceli anlar yaþandý. Kuzey Kýbrýs Turkcell, her an her yerden her türlü müziðe eriþebilme olanaðýný tanýyan yeni servisi Kuzey Kýbrýs Turkcell Müzik'in ikinci tanýtým partisini ise 18 Aðustos 2012 Cumartesi saat: 16:00'da bu kez Maðusa'da, Glapsides Plajý'nda yapacak. Tüm gençlere açýk partiye gençler sms ve facebook üzerinden davet ediliyor. Turkcell Müzik, müzikseverlere pop'tancaz'a, halk müziðinden raggy'e, rock'tanhiphop'a 100 binden fazla þarkýyý dinleme, liste yapma, paylaþma ya da dilediklerini indirme fýrsatý veriyor. Kuzey Turkcell Müzik, sadece internetten canlý yayýnlanacak interaktif Turkcell Müzik konserleriyle de fark yaratmayý amaçlýyor. Üyeliðin ücretsiz olduðu sitede, müzikseverler, binlerce seçenek arasýndan sevdikleri þarkýlarý arkadaþlarý ile Facebook üzerinden de paylaþabiliyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan açýklamada, abonelerin muzik.kktcell.com'dan 50 þarký indirebilecekleri SÜPER Müzik Paketi'ni 180 kontör ya da 9TL'ye, 300 þarký indirebilecekleri MEGA Müzik Paketi'ni ise 240 kontör ya da 12 TL'ye satýn alabilecekleri belirtildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" çalýþmalarý kapsamýnda, Gençlik Dairesi iþbirliðiyle Kantara Gençlik Yaz Kamplarýnda bilinçlendirme çalýþmalarýna devam ediyor. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" çalýþmalarý kapsamýnda, "Kantara Gençlik Yaz Kamplarýnda Ýnteraktif Bilinçlendirme Sohbetleri"nin bir diðeri Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar tarafýndan gerçekleþtirildi. Etkinlikte, farklý yaþ gruplarýndan oluþan gençlere kanserin ne olduðu, oluþum aþamalarý, nedenleri, önlemler için neler yapýlabileceði ve kanserin baþlýca önemli belirtileri konusunda multivizyon eþliðinde bilgi verildi. TAÞKENT, MURATAÐASANDALLAR VE ATLILAR ÞEHÝTLERÝ ANILACAK 6. LEFKOÞA GENÇLÝK GÜNLERÝ - Halk Sanatlarý Vakfý (HASDER) Gençlik Kulübü tarafýndan düzenlenen 6. Lefkoþa Gençlik Günleri dün iki farklý etkinlikle devam edildi. HASDER'den yapýlan açýklamaya göre, saat 09.00'da Kumsal Parký giriþinde " Zibilsiz Lefkoþa" Çevre Etkinliði yapýldý. Lefkoþa Gençlik Günleri'nin dünkü ikinci etkinliði saat 18.00'de Levent Ýlkokulu Halý Sahasýnda gerçekleþtirildi "Gýzlar Sahaya Çýkarsa Futbol Turnuvasý" düzenlendi. Kýbrýs Harekâtý'nýn ikinci aþamasýnýn yýldönümü düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak ve þehitler anýlacak. 20 Temmuz 1974'te baþlayan harekâtýn 14, 15 ve 16 Aðustos'ta gerçekleþen ikinci aþamasý sýrasýnda özgürlüðe kavuþan Serdarlý, Gazimaðusa ve Lefke'de kutlamalar yapýlacak. Harekât sýrasýnda Rumlar tarafýndan toplu katliama uðrayan Taþkent ile MurataðaSandallar ve Atlýlar'da da þehitler anýlacak. Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Murataða-Sandallar köylerinde toplu katliamda þehit düþenleri anmak için düzenlenecek tören, MurataðaSandallar Þehitliði'nde bugün yer alacak ve saat 17.00'de baþlayacak.

11 14 Aðustos 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. CHP milletvekili Hüseyin Aygün PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýldý CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK tarafýndan kaçýrýldý. Ýki PKK'lý, direnen Aygün'ü "kafana sýkarýz" tehdidiyle alýkoydu. Tunceli Valisi Mustafa Taþkesen, Aygün'ün, PKK'lýlar tarafýndan kaçýldýðýný doðruladý. Aygün ile birlikte, danýþmaný ve Akþam gazetesi Tunceli Muhabiri Kadir Merkit'i taþýyan otomobilin yolu kesildi. 2 PKK militaný, muhabir ve danýþmaný serbest býrakýrken Hüseyin Aygün'ü alarak ormanlýk alana girdi. Kaçýrýlma olayý serbest býrakýlan muhabir ile danýþmanýn Tunceli kent merkezine dönmeleriyle öðrenildi. 25 DAKÝKA BOYUNCA DÝRENDÝ NTV'ye konuþan Aygün'ün danýþmaný Deniz Tunç, "silahlý iki kiþi tarafýndan yolumuz kesildi. Hüseyin Aygün araçtan inmemek için direndi ve PKK'lýlarla Kürtçe konuþtu. 'Gerekirse beni vurun ama gazeteciyle danýþmanýmý serbest býrakýn, gitsinler' dedi. 25 dakika bounca direndi ve iki silahlý adam bizi serbest býraktý. Aygün'e, 'Bir süre sizi misafir edeceðiz' diyerek götürdüler" dedi. "GELMEZSEN KAFANA SIKARIZ" Akþam Muhabiri Kadir Merkit olayý þöyle anlattý: "Hüseyin Aygün, PKK'lýlarla gitmemek için uzun süre direndi. Biz direnince bizi de ölümle tehdit ettiler. Aygün bizim can güvenliðimizi düþünerek 'Dediklerini yapýn' diye baðýrdý. Silah tehdidiyle ormanlýk alana götürdüler. Býrakýlýr diye biraz bekledik. O bölgede telefonlar çekmediði için kimseye haber veremedik. Sonra araca binerek Tunceli Emniyet Müdürlüðü'ne gittik. Olanlarý anlattýk." PKK, KAÇIRMA OLAYINI ÜSTLENDÝ PKK, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçýrýlmasý eylemini üstlendi. Fýrat Haber Ajansý'nda yer alan habere göre PKK, "12 Aðustos günü Dersim ile Ovacýk ilçesi arasýnda CHP Milletvekili Hüseyin Aygün gerillalarýmýz tarafýndan gözaltýna alýnmýþtýr" dedi. Açýklamada, bu olaydan sonra güvenlik güçleri tarafýndan Ovacýk ilçesine baðlý Sal Vadisi'ne yönelik olarak bir operasyon baþlatýldýðý belirtilerek, operasyonlarýn Aygün'ün can güvenliðini tehlikeye soktuðu gerekçesiyle durdurulmasý istendi. KILIÇDAROÐLU: "TÜRKÝYE BATAKLIÐA SÜRÜKLENÝYOR" "Hüseyin Aygün'ün durumundan endiþe ediyorum" diyen Kýlýçdaroðlu, þu ifadeleri kullandý: "Defalarca izlenen politikanýn yanlýþ olduðunu, bunun çýkmaz bir yol olduðunu söyledik. Ancak CHP olarak en aðýr eleþtirileri biz aldýk. Gelinen noktada iktidarýn oturup düþünmesi ve bu yaþananlarý görmesi gerekir. Baþbakan da sorunun 'tek baþýna çözülmeyeceðini' söylemiþti. Buyurun gelin, hep beraber çözelim. Suriye konusunda yanlýþ politika izleniyor, Türkiye bataklýða sürükleniyor." ERDOÐAN: "HÜSEYÝN BEY KAÇIRILMIÞ VAZÝYETTE, ÝNÞALLAH KISA ZAMANDA NETÝCE ALIRIZ" Baþbakan Tayyip Erdoðan, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçýrýlmasýyla ilgili olarak, "Konuyla ilgili olarak içiþleri bakanlýðýmýz takipte. Hüseyin bey kaçýrýlmýþ vaziyette. Temenni ederim kýsa zaman içerisinde serbest býrakýlmasý saðlanýr. Bu bölücü terör örgütünün neler yapmak istediðini ortaya koymasý bakýmýndan çok önemli.'' BDP: "AYGÜN ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELENÝ YAPMAYA HAZIRIZ" BDP Eþ Baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak'ýn açýklamasýnda þöyle denildi: "Bu eylemi tasvip etmediðimizi belirtiyoruz. Sayýn Aygün'ün derhal serbest býrakýlmasýný bekliyoruz. Alýkonulan kaymakam, asker, polis için umursamaz tutum takýnan Hükümet'in Aygün için de ayný ciddiyetsizlikle hareket edeceðinden kuþkumuz yoktur. Nihayette hükümetin yýpranmamasý herkesten daha önemlidir! Biz Barýþ ve Demokrasi Partisi olarak Sayýn Aygün'ün sað salim geri dönebilmesi için elimizden gelen insani desteði sunmaya hazýrýz." AYGÜN'ÜN AÝLESÝ: "OPERASYONLAR DURDURULSUN" CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK tarafýndan kaçýrýlmasýnýn ardýndan baþlayan operasyonlara aileden tepki geldi. Aygün'ün ailesi, hayati tehlike endiþesiyle operasyonlarýn durdurulmasýný istedi. Önceki gece, Aygün'ün PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlmasýnýn ardýndan güvenlik güçleri geniþ bir operasyon baþlatmýþtý. Sýk aðaçlarla kaplý arazide baþlatýlan operasyonun Aygün'ün hayatýný tehlikeye atabileceði endiþesi taþýyan ailesi operasyonlarýn durdurulmasýný istedi. HÜSEYÝN AYGÜN KÝMDÝR? Hüseyin Aygün, Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, Tunceli'de ceza avukatlýðý yaptý. Aygün'ün "Eve Tarixê Ho Têri Amaene", "Dersim 1938 ve Zorunlu Ýskân" ve " Resmiyet ve Hakikat" baþlýklý üç kitabý var. Hüseyin Aygün'ün makaleleri bianet'te yayýnlandý. Gözaltýnda kayýplar, 1994 yýlýnda köylerin yakýlmasý ve Dersimliler'in zorla göçü, iþkence ve adil olmayan yargýlamalar, Dersim 1938 Katliamý baþta olmak üzere Dersim'e dair pek çok hukuki giriþimde bulundu. Aygün, son dönemde dikkat çeken açýklamalarýyla sýk sýk gündeme gelmiþti: 'Dersim katliamý bir soykýrýmdýr', 'Uludere bir katliamdýr ve bu AKP'nin 33 kurþunudur', 'Alevilik bir dindir'... (t24/bianet.org) Güney Kýbrýs yangýnlarla boðuþuyor Güney Kýbrýs'ta önceki gün Limasol ve Larnaka bölgelerinde baþlayan yangýnlar iki köyün boþaltýlmasýna yol açarken, yangýnlarýn bu sabah itibariyle kontrol altýna alýndýðý bildirildi. Haravgi ve diðer gazeteler, önceki gün öðle saatlerinde Larnaka ve Limasol'un çeþitli bölgelerinde yangýnlar çýktýðýný, yangýnlarýn, güçlü rüzgârýn da etkisiyle bölge haklý için tehdit oluþturduðunu yazdýlar. Gazete, Larnaka'nýn "Hirokitia", "Lefkara", "Skarinu" ve "Kato Drios" köyleri arasýnda kalan bölgede ile "Avdellero" (Avdeler) köyünde dün öðle saatlerinde çýkan yangýnlarýn yaný sýra, Limasol'un "Ayio Sila", "Parekklisia" ve "Vuni" bölgelerinde de yangýnlar çýktýðýný yazdý. Habere göre, özellikle Larnaka'daki yangýnlar sebebiyle dün akþam saat gibi "Skarinu" ve "Kato Drios" köyleri boþaltýlýrken, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, köyün boþaltýlmasý sonrasýnda bölgeye giderek incelemede bulundu. Gazete, yangýnlara havadan helikopterler ve uçaklarla, karadan itfaiye ve diðer birimlerin araçlarýyla yoðun müdahalede bulunulduðunu; Larnaka'daki yangýný söndürme çalýþmalarýnýn yoðun þekilde sürdüðünü yazdý. Haberde, Larnaka'daki yangýnýn, ot yakmak isteyen bir þahsýn alevi kontrole edememesinden kaynaklandýðýna dair bilgiler bulunduðu, bu çerçevede 57 yaþýndaki bir kiþinin de tutuklandýðý ifade edildi. Öte yandan, Rum radyosu, Larnaka'daki yangýnýn sabah saat 06.00'da büyük oranda kontrol altýna alýndýðýný, yangýnýn, þiddetli rüzgarlarýn baþlamasý beklenen saat önce tamamen söndürülmesinin planlandýðýný duyurdu. Habere göre 13 hektarlýk alanýn yanmasýna sebebiyet veren yangýn köylere ulaþmadý ve boþaltýlan köylerin sakinleri evlerine geri döndü. LÝMASOL'DA YANGINLAR Gazete, dün Limasol'da, Limasol Hastanesi bölgesi ile "Vuni" köyünde yangýnlar çýktýðýný yazdý. Habere göre, Limasol Hastanesi bölgesinde çýkan yangýn hastaneyi de tehdit ederken, Ýngiliz Üslerinin iki helikopterinin de yardýmýyla yangýn söndürüldü. Üç hektarlýk alanda etkili olan yangýnda bazý mandýralar ve araçlar da yandý. "Vuni" ve "Potamya" köyleri arasýnda baþlayan ve kundaklama sonucu çýktýðýna inanýlan yangýnýn ise 4 hektarlýk alanda etkili olduðu, Vuni köyüne ulaþan yangýnýn yoðun müdahaleler sonucunda söndürüldüðü belirtildi. Güney Kýbrýs üzerinden Suriye'ye donanma Ýngiltere ve Fransa'nýn, Güney Kýbrýs üzerinden Suriye'ye donanma gönderme hazýrlýðý içerisinde olduðu bildirildi. Alithia gazetesi "Kýbrýs, Ýngiliz-Fransýz Donanmasýnýn Üssü" baþlýklý haberinde, bahsi geçen donanmanýn, 400 mürettebatlý helikopter gemisi, destroyerler, firkateynler, denizaltýlar ve "Charles de Gaulle" tipi uçak gemisinin bulunacaðýný yazdý. Gazete, Ýngiliz gemilerinin Londra Olimpiyatlarý'nýn kapanýþ töreninin hemen ardýndan yola çýkmaya hazýrlandýðýný da kaydetti. Hristofyas muhalefete yüklendi Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Çin'in Güney Kýbrýs'a yapacaðý yatýrým konusunda patlak veren skandal, ekonomik sorunlar ve Kýbrýs sorununda muhalefet partilerinin kendisine yönelik eleþtirilerine sert tepki verdi. Haravgi gazetesinin haberine göre, dün Limasol'un "Arakapas" köyünde düzenlenen kültürel bir etkinlikte konuþan Hristofyas, muhalefet tarafýndan kendisine yapýlan çeþitli suçlamalarýnýn amacýnýn "partisel ve seçim öncesi çýkarlar" olduðunu söyledi. Hristofyas, Kýbrýs sorununun girdiði çýkmazdan kendisinin ve hükümetinin hiçbir þekilde sorumlu olmadýðýný, bütün suçun Türkiye'nin uzlaþmaz tutumunda olduðunu iddia etti. Uluslararasý toplumun Türkiye'ye "diþlerini göstermesini çok arzuladýðýný" söyleyen Hristofyas, "ancak bunun gerçekleþmediðini, sebebin de ekonomik kriz yüzünden bazýlarýnýn Türkiye'ye çok ihtiyaç duymalarý olduðunu" öne sürdü. Hristofyas, "Makaryos'un izinden gitmeye devam edeceklerini ve Kýbrýs'ýn yeniden birleþeceðini" belirterek "Ne zaman olacaðýný söyleyemem ama nasýl olacaðýný söyleyebilirim. Kýbrýs ancak, þu anda onu reddedenlerin bizi bahsetmeye mecbur býraktýðý Federasyonla birleþebilir" þeklinde konuþtu. MARKULLÝ BÝRLÝK ÇAÐRISI YAPTI Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli ise, çözümsüzlük konusunda yine Türkiye'yi suçlayarak, birlik olunmasý çaðrýsý yaptý. Habere göre Markulli, dün bir anma töreninde yaptýðý konuþmada, "kurtuluþa ulaþmak için en büyük silahlarýnýn birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek" olduðunu belirterek, Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümünü istediði yönündeki söylemlerinin "sadece boþ bir söylem deðil ayný zamanda da bir aldatmaca olduðunu" iddia etti. Yeþilýrmak Kapýsý'ndan güney Kýbrýs'a balýk götürdüðü iddia edilen bir Rum tutuklandý Rum polisinin, Yeþilýrmak Kapýsý aracýlýðýyla KKTC'den Güney Kýbrýs'a büyük miktarda balýk geçirdiði iddia edilen bir Rum'u tutukladýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, balýkçýnýn, balýklarla birlikte Aþaðý Pirgo'da yapýlan kontroller sýrasýnda tutuklandýðýný yazdý. Haberde, söz konusu balýklarýn deðerinin 500 Euro civarýnda olduðu ve balýkçýnýn, aleyhinde dava okunmasýnýn ardýndan, daha sonra yeniden çaðrýlmak üzere serbest býrakýldýðý kaydedildi.

12 12 14 Aðustos 2012 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Kemanemin telinden Kimse bilmez halimden Havada bulut olsan Gurtulaman elimden Asi Gönül Halit Ertuðrul NESÝL YAYINLARI "Beni okuyup anlasalardý, doðrusu kendilerinden korkum olurdu; lâkin zalimler hiç okumazlar" Baccaria televizyon ekranýnda süngü hücumu dýþarýda yaprak yaprak aðaçlar odada boðuntu, tütün dumaný dýþarýda yaþam, güneþ, mavi gök ekranda napalm döken ölüm kuþlarý Fikret Demirað "Pazar sabahý televizyon" adlý þiirinden -öykü- M. KANSU BIRAK, DAÐINIK KALSIN SAÇLARIN Anam, amcalarým ve bazý köylülerim; köylerinden çok uzaklarda oraklarla buðday biçilen bir tarlada doðduðumu söylediler bana kaç kez. Demetlerden bir sýðýnak çatmýþlar hemen ve anamý içine yatýrýp dýþarýda beklemeye baþlamýþlar. Mesarya sýcaðýný bilir herkes. Geniþ ve düz ovada esen hafif rüzgar, anamýn sancýlarýyla baþbaþa býrakýldýðý sýðýnaðýn içinde demetlere çarparak dolaþtýktan sonra orak tarlasýnýn yaz kokusunu da kanatlarý arasýna alarak geçip giderken doðum sancýlarý nasýl da unutulmuþ olunabilirdi, o sýðýnaðýn içinden iþitilen. Köylümüz ve yakýnýmýz en yaþlý orakçý kadýn sýðýnaða girip anamýn diþleri arasýna sert ve kuru bir dal parçasýný sýkýþtýrýrken aðzý tülümbe çalýlý kýrmýzý testiden avuçlarýna aldýðý soðuk suyla yüzünü ve bileklerini serinletir sürekli. Isýr ve sýkýl! Kurtulacaksýn! diye yineleyerek yüreklendirmeye çalýþýr anamý. Çocuðun baþý geldi.... Efendi (Tanrý), yarattýðý ilk insana sorar: Sen, adýn ne senin ve adam cevap verir. Ben Adem, senin ilk çocuðun, efendi. Sonra, yaratýcý, kadýna döner. Ya sen, senin adýn ne. Ben Havvayým, Efendi, ilk kadýn cevabýný verir gereksiz yere, zaten baþka kadýn yoktu... (Kabil-Jose Saramago- Kýrmýzý Kedi Yayýný). Baþka bir yaz, ayný hasat tarlasýna üçüncü kez götürüldüðümde; (anam, amcalarým ve bazý köylülerimizle) doðmuþ olduðum tarlayý anýmsayamadým. Anam ve köylümüz en yaþlý kadýn demetlerden bir sýðýnak çatýp beni içine yerleþtirdiler. Güneþte dolaþmayayým, yüzüm kararmasýn diye. Anýmsýyorum, ben sýðýnakta uzun saatler kalabilir; sesleri, hýþýrtýlarý, çýtýrtýlarý dinleyerek sarý buðday saplarýyla oynayarak uyuyakalýr uyanýrdým. O günlerin birinde, sýðýnaðýmýn giriþinden içeriye sürünerek süzülen pýrýl pýrýl siyah bir þey gördüm. Kýrmýzý su testisine çok yakýndým ve o uzun, parýl parýl þey kuyruðu üstüne kalktý; bana baktý uzun uzun, çatallý dilini çýkarýp týsladý. Hiç korkmadým. Yanýma yakýn süründü, aðzý tülümbeli kýrmýzý su testisine sarýldý. Þunu da çok iyi anýmsýyorum: Yaþým, üstüste çoðalýp zeytini de üç ýsýrýkta yemeye alýþtýðýmda sol ayaðýmý sýcaktan kavrulan topraða sayýsýz kez vurduktan sonra öfkeyle baðýrdýðýmý: Bizi, sen yaktýn Havva! Ýþlediðin günahýn kanýtý bir sokum elmayý aðzýndan hâlâ çýkaramadýn. Öfkemin nedeni Havva deðildi aslýnda. Yýlan, Havva yý aldatmýþsa, Havva da cennetin bekçiliðini yapan azraili aldatmsa bile kendi çýkarý için ayartmýþtý. Her þey, hayat, güneþin bayýltýcý sýcaðýnda yana yana daha da sarýþýnlaþan buðday demetlerinden bulutsuz, mavi gökyüzüne uçan görünmez buðu: Var olan, uçan ve görünmez olan. Çok þeyler gibi. Çok devingen bir çocukluðum olduðu söylenir: Sokaklarda koþuyor, oynuyor, teklifsiz evlere girip çýkýyor, Ömerge Mahallesi ndeki orospularý gözlüyor, konutlar arasýndaki sabun fabrikasýnýn serin loþluðunda geziniyor, Ömerge Hamamý nýn kubbeli damýna yerleþtirilen kalýn camlý þiþelerden (içeriye ýþýk girsin diye) çýplak kadýnlarý dikizlemeye çalýþýyordum. Yaz sýcaðý, öðle uyku zamanlarýndaki seviþmeler, Vildan ablanýn dizleri üstüne kaydýrdýðý eteði, gün batýmýnda hurma yapraklarýna yasemin dizen komþular, Bayraktar a hafifçe yokuþlanarak uzayan sokaðý. Sokaklarda büyüdüm. Kimse abarttýðýmý sanmasýn. Benim de giderek ve yaþlanarak farkettiðim, hayatýmdaki olgulardan biri. Sonra, aþýk oldum kaç kez, o yaþlarýmda ve elbette daha sonralarý: Ömerge Hamamý ndaki oyun arkadaþým Yasemin e, ilkokul birinci sýnýfta zengin kýzý Oya ya, ayný sokakta oturduðumuz Rum kýzý Angela ya. Aþk romanlarý okumaya, aþk þarkýlarý mýrýldanmaya. Aþk þarkýlarý... Yüreðimde hâlâ karanfil kokusuyla daðýlýp yeniden toplanan Rumca o þarký. Sanki Havva nýn sýcak, ayartýcý soluðu: Astata malagasu anagadomena... -Býrak, daðýnýk kalsýn saçlarýn- Temmuz, 2012 Lefkoþa " 1. ARTTERAPÝ SERGÝSÝ " PERÞEMBE GÜNÜ AÇILIYOR Birinci Artterapi Sergisi 23 Aðustos Perþembe günü açýlacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19:00'da açýlacak sergide, Artterapi kurucusu Ressam ve Sanat Terapisti Bahar Çýralý ile birlikte 4 yaþ ve üzeri birçok Artterapi üyesinin resim ve seramik çalýþmalarý ve atýk malzemelerle ürettikleri sanatsal çalýþmalarý sergilenecek. Açýlýþýný Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in yapacaðý sergi 28 Aðustos'a kadar izlenebilecek. Bahar Çýralý'nýn yaptýðý açýklamaya göre, çocuklarýn daha duyarlý yetiþmesini saðlamak ve toplumun farkýndalýðýný arttýrmak için sergiden elde edilecek gelirin ÖZEV'e baðýþlanacak. MAÐUSA GENÇLÝK FESTÝVALÝ'NDE GAZETECÝLERLE SÖYLEÞÝ Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Gençlik Festivali kapsamýnda, gazetecileri aðýrlýyor. Kýbrýs Gazetesi Haber Müdürü Ali Baturay, Yenidüzen Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Cenk Mutluyakalý ile Havadis Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi'nin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek söyleþi, Çarþamba günü saat 20.30'da MAGEM binasýnda yer alacak. Katýlýmcýlarýn, gazetecilik deneyimlerini paylaþacaklarý söyleþiye tüm halkýn davetli olduðu bildirildi. Fatih Akýn doða için çekti Fatik Akýn, yeni belgeselinde, Karadeniz kýyýsýndaki çay tarlalarý ortasýna kurulan dev çöp arýtma ve toplama tesisine karþý köylülerin verdiði mücadeleyi anlatýyor. Fatih Akýn'ýn yönettiði, Bünyamin Seyrekbasan ile Herve Dieu'nun görüntü yönetmenliðini yaptýðý Cennetteki Çöplük (Der Müll im Garten Eden), 21 Eylül 2012'de Türkiye'de gösterime girecek. Belgeselde, Karadeniz kýyýsýndaki bir köydeki çay tarlalarý ortasýna kurulan dev çöp arýtma ve toplama tesisine karþý köylülerin verdiði mücadele yansýtýlýyor da Yaþamýn Kýyýsýnda filminin final sahnesini çekmek için dedesinin köyüne giden Akýn, köylülerin bu tesisin kurulmasýna karþý verdikleri mücadeleyi görmüþ, bundan çok etkilenmiþti. Fatih Akýn, Çamburnu nun karþý karþýya olduðu çevre felaketini öðrenir öðrenmez, bu sorunla belgesel aracýlýðýyla mücadele etmeye karar vermiþti. Belgesel 2012 Cannes Film Festivali nde gösterilerek konuya uluslararasý camianýn dikkati de çekilmiþ oldu. (sinemamuzik.com) Locarno'nun tercihi tartýþma yarattý 65. Locarno Film Festivali'nde Altýn Leopar ödülünü kazanan film tartýþma yarattý... Fransýz yönetmen Jean-Claude Brisseau, 'La fille de nulle part' (Hiçbir Yerden Gelen Kýz) adlý filmiyle 65'inci Locarno Uluslararasý Film Festivali'nde Altýn Leopar Ödülü'nü kazandý. Ancak filme verilen ödül eleþtirmenleri ikiye böldü. Film eleþtirmeni Antoine Duplan "Locarno gibi yeni deðerler keþfetmesiyle ünlü bir festivalin, 1960'lardan beri film çeken bir yönetmene ödül vermesine þaþýrdým" dedi. Antonio Mariotti adlý eleþtirmen ise "Bu kesinlikle seyircinin kalbinde yer edinen bir film deðil. Karar hayalkýrýklýðý yarattý" görüþünü savundu. Film, Brisseau tarafýndan oynanan Michel isimli bir karakterin öyküsünü anlatýyor. Dul bir matematik öðretmeni olan Michel, günlerini Paris'teki küçük dairesinde monoton bir hayat sürerek geçirir. Bir gün yaralý ve evsiz Dora'yý kapýsýnda bulur ve ondan sonra hayatýnda esrarengiz olaylar baþlar. Festivalde; Jüri Özel Ödülü 'Somebody Up There Likes Me' ile ABD'li yönetmen Bob Byington'ýn olurken, En Ýyi Yönetmen ödülünü Güney Kore-Çin yapýmý 'Wo Hai You Hua Yao Shuo' ile Ying Liang aldý. 'Wo Hai You Hua Yao Shuo'nun oyuncularýndan An Nai, En Ýyi Kadýn Oyuncu seçilirken, En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü de 'Der Glanz Des Tages' adlý filmdeki performansýyla Walter Saabel kazandý.

13 13 14 Aðustos 2012 Salý "ARICILIK GELÝÞTÝRME VE YAYGINLAÞTIRMA" PROJESÝNÝ HAYATA GEÇÝRÝLDÝ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Karpaz Yaþam Kampusu Arýcýlýk AR-GE Merkezi "Arýcýlýðý Geliþtirme ve Yaygýnlaþtýrma" projesini hayata geçirdi. Dipkarpaz'da baþlatýlan proje ile bölge halkýna arýcýlýk ve bal üretimi ile ilgili eðitimler verilecek, eðitim sonrasýnda da arýlý kovanlar verilerek bölgede arýcýlýðýn geliþimi ve bal üretimi desteklenecek. AR-GE Merkezinin Kýbrýs ýrký arýnýn korunmasý ve ýslahý gibi bilimsel çalýþmalar yaný sýra bölgede sosyal sorumluluk projelerini de uygulayacak.. BAÞVURULAR 17 AÐUSTOS'A KADAR GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, proje eðitim programý çerçevesinde eðitim almak isteyen bölge halkýnýn Dipkarpaz Belediyesi ile Dipkarpaz GAÜ Karpaz Yaþam Kampusu Halkla Ýliþkiler ve Proje Ofisine baþvurulabilecek. Baþvurular, 17 Aðustos Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek. Teorik eðitimler 3 Eylül - 2 Kasým tarihleri arasýnda Dipkarpaz GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü Halkla Ýliþkiler ve Proje Ofisinde gerçekleþtirilecek v e uygulamalý eðitimler iki etap halinde verilecek. Eðitimler 5 Kasým Aralýk 2012 tarihleri ile 4 Mart Nisan 2013 tarihleri arasýnda Dipkarpaz GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü Arýcýlýk AR-GE Merkezi'nde yer alacak. EÐÝTÝM VE ARI KOVANLARI ÜCRETSÝZ Eðitimler ile eðitimler sonunda arýlý kovan daðýtýmý ücretsiz olacak, bölge halkýna üretime geçmeleri için eðitimler yanýnda ekipman, teknik UKÜ, Prag'da düzenlenen uluslararasý konferansta temsil edildi Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Eðitim Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Oðuz Serin, Çek Cumhuriyeti'nin baþkenti Prag'da düzenlenen "3. Eðitimde Yeni Ufuklar Uluslararasý Konferansý"na katýldý. UKÜ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Oðuz Serin üç gün süren konferansa Fen ve Teknoloji dersinde teknoloji destekli proje tabanlý öðrenme yöntemini kullanmanýn etkilerini incelediði çalýþmasýyla katký koydu. "Öðretim teknolojisi destekli proje tabanlý öðrenme yöntemi uygulamalarýnýn ilköðretim 5. sýnýf öðrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarýna ve akademik baþarýya etkisi (The Impact of the Use of Project-Based Learning Method in Science And Technology Lesson on the 5th Grade Primary School Students' Attitudes; Success in Lesson and Elimination of Misconceptions Towards Science And Technology Lesson)" baþlýklý bildirisiyle konferansa katýlan Serin, çalýþmasýyla ilgili UKÜ Haber Ajansý'na açýklamalarda bulundu. Doç. Dr. Oðuz Serin söz konusu çalýþmada öðretim teknolojisi destekli proje tabanlý öðrenme yöntemi uygulamalarýnýn ilköðretim 5. sýnýf öðrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarýna ve akademik baþarýya etkisini belirlemek amacýyla deneysel çalýþma yaptýðýný anlattý. Yapýlan deneysel çalýþmada ise araþtýrmacýlar tarafýndan hazýrlanan baþarý ve tutum testinin ön test olarak uygulandýðýný ve kavram yanýlgýlarýnýn tespiti için açýk uçlu sorular sorulduðunu belirtti. Araþtýrmada derslerin, deney grubu öðrencilere proje tabanlý öðrenme yöntemi kontrol grubu öðrencilere de geleneksel yöntem kullanýlarak iþlendiðini belirten Serin uygulamanýn sonuçlarýný ise þu sözlerle aktardý: "Uygulama sonunda öðrencilerdeki deðiþimleri gözlemlemek amacýyla deney ve kontrol grubu öðrencilerine baþarý ve tutum testi son test olarak ve kavram yanýlgýlarýnýn düzelip düzelmediðini kontrol etmek için açýk uçlu sorular tekrar verilmiþtir. Araþtýrma sonucunda, deney ve kontrol grubu öðrencilerinin baþarýlarýndaki artýþ karþýlaþtýrýldýðýnda deney grubunun lehine bir fark olmasýna raðmen istatistiksel olarak anlamlý bir farkýn olmadýðý; deney ve kontrol gruplarýnýn tutumlarý karsýlaþtýrýldýðýnda deney grubunun ortalamasýnýn kontrol grubu ortalamasýndan yüksek olduðu, bu farkýn da istatistiksel olarak anlamlý olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr. Çalýþma sonunda proje tabanlý öðrenme yöntemi ile ders uygulayan deney grubu öðrencilerinde kontrol grubuna göre kavram yanýlgýlarýnýn giderildiði saptanmýþtýr." destek ve danýþmanlýk da verilecek. Ayrýca, "Her Ev Bir Atölye" sloganý ile Dipkarpazlý kadýnlara yönelik arý sütü üretimi eðitimi de verilerek, yaratýlacak artý deðerle bölgeye ek istihdam olanaðý saðlanacak. Üretilecek ürünler Girne Amerikan Üniversitesi tarafýndan satýn alýnarak Yükseköðretim Öncesi Eðitim Kurumlarý ile üniversite bünyesinde deðerlendirilecek.

14 Volkan ve Gökhan milli kadrodan çýkartýldý Avusturya ile 15 Aðustos Çarþamba günü özel maçta karþýlaþacak Türkiye (A) Milli Futbol Takýmý'nda sakatlýklarý bulunan kaleci Volkan Demirel ile Gökhan Gönül, aday kadrodan çýkarýldý. Kaleci Cenk gönen kadroya dahil edildi 33 dünya, 78 olimpiyat rekoru kýrýldý Londra olimpiyatlarýnda en çok madalyayý ABD kazanýrken 33 kez dünya, 78 kez de olimpiyat rekoru kýrýldý Londra'da, Amerika Birleþik Devletleri ile Çin arasýndaki madalya savaþýný bu kez Birleþik devletler kazandý. Amerikan takýmý, Londra'dan 46'sý altýn 104 madalya ile dönüyor Londra Olimpiyatlarý'nda 33 dünya, 78 olimpiyat rekoru kýrýldý. Toplamda en fazla rekor, halterde (31) kýrýlýrken, halteri 30 rekorla yüzme takip etti. Bisiklette 18, atýcýlýkta 10, okçulukta 5, atletizmde 15, modern pentatlonda 2 rekor kýrýldý. Dünya rekorlarý arasýnda da en fazla rekoru (9) halter ve yüzme paylaþtý. 8 bisiklet, 4 atletizm, 2 okçuluk, 1 de atýcýlýkta dünya rekoru kýrýldý. Londra Olimpiyatlarý'nda, milli halterciler Halil Mutlu'nun ve Taner Saðýr'ýn olimpiyat rekorlarý da kýrýldý. Halil Mutlu'nun (56 kilo) silkmedeki 167 kiloluk rekorunu Kuzey Koreli Yun Chol Om, Taner Saðýr'ýn (77 kilo) koparma ve toplamdaki 172 ve 375 kiloluk rekorlarýný ise Çinli Lu Xiaojun kýrdý. Madalyalarda zafer ABD'nin oldu Londra'da, Amerika Birleþik Devletleri ile Çin arasýndaki madalya savaþýný bu kez Birleþik devletler kazandý. Amerikan takýmý, Londra'dan 46'sý altýn 107 madalya ile dönüyor. Bu baþarýda aslan payý ise kadýn sporculara ait. Büyük Britanya da, ülkesinde düzenlenen olimpiyat oyunlarýnda madalya patlamasý yaparak 3. sýrayý aldý. Pekin Olimpiyat Oyunlarý'nda 51 altýn madalya kazanarak, madalya sýralamasýnýn zirvesinde yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, en büyük rakibi Amerika Birleþik Devletleri ile bu kez tarafsýz bir ülkede karþý karþýya geldi. Ýlk hafta boyunca, Çinli sporcular madalya sýralamasýnýn sürekli zirvesinde yer aldý. Ancak atletizm yarýþmalarýnýn baþlamasýyla birlikte, Amerika Birleþik Devletleri üstünlüðü eline geçirdi. Olimpiyatlar sona erdiðinde, Birleþik Devletler'in 46'sý altýn 104 madalyasý, Çin'in ise 38'i altýn 87 madalyasý vardý. Birleþik Devletler'in yeniden madalya sýralamasýnýn zirvesine çýkmasýnda, kadýn sporcularýnýn büyük payý var. Tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarýna erkeklerden çok kadýn sporcu götüren Amerika'ya, 46 altýnýn 29'unu kadýn sporcularý kazandýrdý. Basýn tribünleri gözden geçiriliyor Spor yazarlarýnýn yaklaþan futbol sezonunda görevlerini daha rahat yapabilmeleri amacý ile Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði bir çalýþma baþlattý. Yönetim kurulu üyelerinin tüm stadyum ve sahalardaki basýn tribünlerini incelemesi ve eksiklikleri tespiti ile iþe baþlanýrken, Spor Dairesi ile birlikte tespit edilen eksikliklerin giderilmesi çalýþmalarý baþladý. Kaçmaz ve Cahitoðlu yerinde inceledi Bu kapsamda ilk etapta Süper Lig'deki stadyumlardaki basýn tribünlerindeki sýkýntýlar ele alýnarak, daha çaðdaþ bir hale getirilmesi için yerinde incelemelerde bulunuldu. KTSYD Baþkaný Ogün Genç Kaçmaz'ýn bizzat katýldýðý incelemelerde Spor Dairesi'ni temsilen de Müdür Hüseyin Cahitoðlu yer aldý. Bazý stadyumlardaki basýn tribünlerinin tespit edilen sýkýntýlarý giderilirken, daha kötü durumda olanlar için Cahitoðlu çalýþma baþlattý. Maðusa Canbulat Stadý'na basýn tribünü yapýlmasý için harekete geçilirken, Serdarlý 14 Aðustos Stadý'nýn yeni yapýlmakta olan tribününde basýn tribünü eklenmesi projeye dâhil edildi. Voleybolda Lefke'den transfer ataðý Lefke Salon Sporlarý Kulübü'nden 9 sporcuya imza attýran Lefke Türk Spor Kulübü, Voleybol Sezonu'nda iddialý olduðunu ortaya koydu Voleybol Federasyonu Voleybol Sezonu öncesi devam eden Sporcu Transfer Dönemi'nin tamamlanmasýna 2 gün kala, dün Lefke 9 transfer birden gerçekleþtirdi. Lefke Türk Spor Kulübü Genel Sekreteri Nevzat Kaymakamoðlu ile birlikte Voleybol Federasyonu'na giden 9 Lefke Salon Sporlarý Kulübü sporcusu, attýklarý imzalarla kendilerini Lefke Türk Spor Kulübü sporcusu yaptýlar. Arzu Akargöl, Meral Kvuzkoz, Gönül Akargöl, Merve Özkurt, Funda Kavuzkoz, Aydýn Özdinç, Zozan Ilgaz, Rabia Dana ve Derya Akkoyun, transferlerini gerçekleþtirdikleri imzalarýný saat 15:00'de, Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya'nýn gözetiminde attýlar. Lefke Türk Spor Kulübü, transfer ettiði 9 sporcu ile Genç Kadýnlar ve Büyük Kadýnlar kategorilerinde mücadele edecek. 15 Aðustos 2012, Çarþamba günü tamamlanacak olan Voleybol Federasyonu Sporcu Transfer Dönemi'nin dünkü 9'uncu gününe kadar, 9 Lefke Türk Spor Kulübü transferi ile birlikte sadece 15 sporcu transfer baþvurusunda bulundu. Cim bom fark yapýyor Üst düzey organizasyonlarda kazanýlan kupa sayýsýnda, Galatasaray ilk sýrada yer alýyor. Sarý-kýrmýzýlý kulüp, 1'i UEFA Kupasý, 1'i UEFA Süper Kupasý, 18'i lig, 14'ü Türkiye kupasý ve 12'si Türkiye Süper Kupasý olmak üzere, müzesinde toplam 46 üst düzey kupa bulunduruyor. Son olarak dün akþam lig þampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupasý sahibi Fenerbahçe arasýnda Erzurum'da oynanan Süper Kupa karþýlaþmasýný 3-2 kazanan Galatasaray rekabette bir adým daha öne geçti. Galatasaray, Avrupa kupalarýnýn yaný sýra Türk futbolunda profesyonel liglerin baþladýðý 1959 yýlýndan bu yana, en üst seviyedeki 3 organizasyon olan Süper Lig, Türkiye Kupasý ve Süper Kupa'da kazanýlan toplam kupa sayýsý bakýmýndan tüm rakiplerinin önünde yer alýyor. Galatasaray söz konusu organizasyonlarda kazandýðý toplam 46 kupayý müzesinde bulundururken, Fenerbahçe 31 kupayla ikinci, Beþiktaþ da 28 kupayla üçüncü durumda yer alýyor yýlýnda önce UEFA Kupasý'ný ardýndan da UEFA Süper Kupasý'ný kazanarak Türk futbolunda ilkleri gerçekleþtiren Galatasaray, ligdeki þampiyonluk sayýsýnda da Fenerbahçe ile birlikte ilk sýrada yer alýyor. Süper Ligde 18 þampiyonluðu bulunan sarýkýrmýzýlý kulüp, Türkiye Kupasý'nda 14, Türkiye Süper Kupasý'nda da 12 kez mutlu sona ulaþtý. Toplamda 31 kupa ile ikinci sýrada yer alan Fenerbahçe, 18 kez zirveye oturduðu Süper Lig'in yaný sýra Türkiye Kupasý'nda 5, Süper Kupa'da da 8 kez zafer kazandý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman Belediyeden alacaðýnýz varsa, su faturanýzý ödemeyin... Devletten alacaðýnýz varsa, verginizi vermeyin... Karþýlýklý masaya oturup mahsuplaþýn! Siz de Suat Hoca gibi yapýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tarihte eþi benzeri görülmeyen bir olaya tanýk oldu dünya... Asil Nadir gibi kendi isteðiyle adalete teslim olan ve adalet arayan baþka bir örnek yok! Ama Ýngiliz ipiyle kuyuya inilmez ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ MÜSTAHAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ MÜSTAHAK Ýngiltere polisinin en çok aradýklarý Kýbrýs'ta imiþ meðer... Uyuþturucu kaçakçýlýðý, tecavüz ve cinayet gibi suçlardan aranýyorlarmýþ... Dünyanýn en güvenli limanýna sýðýnmýþlar desenize! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3888 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UÇAN EKONOMÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3888 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UÇAN EKONOMÝ... Elektriðe %10-12 zam geliyormuþ. Ýrsen Küçük boþuna söylememiþ demek UBP hükümeti hizmet hükümeti! Hizmet hükümeti olmasa öyle zam yapar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aðustos 2012 Perþembe YIL:

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı