ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI"

Transkript

1 ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOORU OLARAK YANSITfIGINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEdaINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) JJ2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak uzere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araa Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Tebli2 inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyannca JJ2015 tarihinde Alkhair Capital Menkul De erler A.$. tarafindan di zenlenmi;tir. 31/03/ 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Tebli6inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasimn (b) bendi uyannca 07/05/2015 tarihinde Alkhair Capital Menkul De6erler A.5. tarafindan duzenlenmi^tir. 11/05/2015 / Sh.1 Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHOTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disi Orgutlere (Sube Irtibat Burosu Acente) Iliskin Bilgiler Tablo II /a Tablo II /b Yetki Belgelerine Iliskin Bilailer Borsa Ovelik Tarihi ve IMKB'de Faalivet Gosterilen Pazar/ivsI ra Iliskin Bilgiler Tablo III Ortaklik Yapisi Tablo IV a. Tablo IV b. Yonetim Kurulu Oveleri ve Genel MUdar Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahio ahislar Tablo V Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI DURUMA Id KIN BILGILER Alkhair Capital Menkul Deoerler A.$. Ve Alkhair Capital Menkul Deoerler A $'nin Ortaklan Tablo VI/a. Yoneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalan Tablo VI/b. Tablo VII Tablo VIII Tablo IX Tablo X Tablo XI Alkhair Capital Menkul Deoerler A S 'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uyaulanan Diner Disiplin Cezalan Cari Ozsermayenin %5'ini Asan Davalara Iliskin Biigiler Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan Alkhair Capital Menkul Deoerler A S ve Alkhair Capital Menkul Deoerler A S 'nin Ortaklan Yoneticileri ve Calisanlan Aleyhine Son Iki Yd Zarfinda A ilan Ceza Davalari MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 31/03/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Ba4imsiz Denetci Gorusu 31/03/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan 31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili4i Tablolanna Iliskin Ba4ims Denetci Gorusu Tab I XII Tablo XIII D. Alkhair Capital Menkul Deoerler A S 'nin 31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeteriili4i Tablolar Temel Yukumlulukleri Karsisindaki Durumu Alkhair Capital Menkul Deoerler A S 'nin Temel Sermaye Yeterlili4i Verilerinin Teblio He Ongorulen Yukumlulukler Karsisindaki Durumunun Deoerlendiriimesi ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEOERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BEYAN VEIMZA 11/05/2015 / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Area Kurumun Ticaret Unvani i ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. 2. Kurulu;Tarihi 05/12/1996 Ticaret Sidline Tescil Edildi*i Yer ISTANBUL Ticaret Sicil No Merkez Adresi YENIKOY MAH KOYBA$I CAD. tskele (;IKMAZI NO:8 SARIYER/ISTANBUL 4. Iletl6im Bilgileri Telefon No ^_. Faks No C,a n Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi SARIYER 11/05/2015 / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dip Orgutlere ($ube, Irtibat Bi rosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Di I O i tlere lliskin Hailer Merkez Du5 Orgiit Adi YOKTUR. Faaliyete Ba lamasma Ili;kin Izin Tarihi Adres Mudur/Sorumlunun Adi ve Soyadi Telefon Numarasi Faks Numaras, Tabloya Ili kin A9iklama: 11/05/2015 / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9.,Sahip,Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Belgelerine li;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri i Verili Tarihi Sayis, Alim Satima Aracihk Yetki Belgesi 17/10/2011 { ARKIASA-394 Sermaye Piyasasi Araslannm Kredili Alim, Asioa Satig ve Odung Alma ve Verme I;lemleri Belgesi 17/10/2011 B.02.1.SPK Tablo II/b - Borsa Uyelik Tarihi ve'imkb'de Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Ili ;km Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasma tli;kin IMKB YOnetim Kurulu'nun Karar Tarihi 07/01/1997 Allen Faaliyet Gbsterilen Pazar ve Piyasalar Hisse Senetleri Plyasasi Tahvil ve Bono Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan Tahvil ve Bono Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan 11/05/2015 / Sh.5 YeWelgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yi netim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Yapisi Oq in Ticaret Unvam/Ads Soyadi Pa Tutan n Oran (%) BANK ALKHAIR B.S.C. 2,394,676, 95.79% ZAFER TAAHHUT INSAAT VE TIC. A.S. 47,847; 1.91% MEHMET NECATI YA^CI IBRAHIM SEYFITfINO5GLU EROL SONMEZOCAK _ % 0.71% _ _ 0.27% To lam % Tabloya Ili;kin ASiklama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Dolayli Olarak %10'undan Faziasina Sahip Olan Tuzel Ki;i Ortaklarin Ortakhk Yaplsl 1. Tiizel Ki;i Orta*m Ticaret Unvam : m Ticaret Un yadi SUL- OTARAIDULURWANABALKHM EF7A.]IL3F1EEASR' HETHOLOUL S.M. AL. HETKLOUE BANK ALKHAIR B.S.C. Pay Tutan (USD )) 11,53$,2921 Oran (%) % 33333;3'42' % %u % To lam DI 207,961, % 100% 11/05/2015 / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel MUdi r Adi ve Soyadi GSrevi JONATHAN HUNT HOLLEY Yonetim Kurulu Ba;kam AZIZ REHMAN SHEIKH GULSEVIM KAHRAMAN GULSEVIM KAHRAMAN Yonetim Kurulu Ba kan Vekili Yonetim Kurulu Uyesi Genel Mudur Tablo a Ili kin A iklama : YSnetlm Kurulu U elerinin Atanmasina ill skin Genet Kurul Karari Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi 14/01/ /01/ Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Imza Yetkisine Sahip ahislar Adi ve Soyadi GSrevi JONATHAN HUNT HOLLEY AZIZ REHMAN SHEIKH GULSEVIM KAHRAMAN GULSEVIM KAHRAMAN BURCU ATAR KHAN UNLUSOY --- :Yonetim K urulu Ba$kan - Yonetim Kurulu Balkan Vekili Yonetim Kurulu Uyesi Genet Mudur Imza Yetkilisi Uzman Tablo a IIi kin A uklama : Imza Sirkiilerinin Tescil ve Mani Imza Sirki lerinin Tesdi Tarihi TTSG * Ilan Tarihi TTSG Sayusi 16/12/ /12/ (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi 11/05/2015 / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlanna Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlan Yatinm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvam Alkhair Capital Menkul sken er A.$. Istanbul A Tipi De4i^ken Fonu Alkhair Capital Menkul Degerler A.$. A Tipi Katdim EndeksiFonu Alkhair Capital Menkul De erler A.$. Alkhair Capital Menkul De2 erler A.$. Alkhair PortfSy Yonetimi A.$. Alkhair PortfSy Yonetimi A.S. Alkhair Capital Menkul Degerler A.$. B Tipi Likit Fonu Alkhair Capital Menkul De erler A.$. Alkhair Portfoy Y6netimi A

9 B. HUKUKi DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yil Zarfinda SPK, IMKB ve Tiirkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu $lari Birli*i (TSPAKB) Tarafindan Alkhair Capital Menkul Deoerler A.$.'ne ve Alkhair Capital Menkul Deoerler A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve (;ali anlarina Uygulanan Idari Para Cezalari He GIST ve TSPAKB Tarafindan Alkhair Capital Menkul Deoerler A.$.'ne Uygulanan Di*er Disiplin Cezalan Tablo VI/a - Alkhair Capital Menkul De erler A.$. Ve Alkhair Capital Menkul Dejerler A.$.'nin Ortakian, Yoneticileri ve cali5nlan Hakkmda SPK, BIST ve TSPAKB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Uygulanan Gen;ek/TUzel Ki;i erese ve an Para Cezasi Uygulanmasma Ili;kin Karar Tarihi Mad Para Cezasi Tutan (TL) Son Duruma Ili;kin Asiklama Tablo VI/b - Alkhair Capital Menkul De erler A.$.'ne BIST ve TSPAKB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Di er Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Konusu Disipl in Cezasi Uygu anmasma Ili;kin Karar Tarihi SPK Nez m e I raz Edilip Edilmedi i Nihai Karar P 11/05/2015 / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Alkhair Capital Menkul De erler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cad Orsermayenin %5'ini Arlan Davalara Ill*ln Bilgiler Alkhair Capital Menkul Dellerler F A.$.'nin Davadaki Durumu Dava Konusu (De(ed lie bidikte)' (Davah/Davaa) Dava Aplma Tarlhi Davada Gelinen Son rnanm Ozetlenmesi YOKTIJR Tabloya Ili;kin Asklama 3. Son fki Vii Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Alkhair Capital Menkul De erler A.$. ve Alkhair Capital Menkul De erler A.$.'nin Ortaklan, YSnetialeri ve raliganlan Aleyhine Asrlan Ceza Davalari Tablo VIII - Sermaye Plyasasi Kurulu Tarafindan Alkhair Capital Menkul Deoerler A.$. ve Alkhair Capital Menkul Deaerler A.$.'nln Ortaklan, YSnetidlerl v Cali;anlan Aleyhine Son lid Yd Zarhnda Aydan Cam Davalan Hakiands Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/TBUI KJ$i IYOKTUR Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tiuzel Klginin Araa Kurumla Oln Ilisidsi Suf Duyurusuna Konu Flil VA - -.w to rvwwlx fatl^a' m iimcnniu r Rh in yer VD Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Baoimslz DenetSi GSri Ieri ve Mango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan /03/2015 Tarihli Mail Tablolara Ili;kin Ba imslz Denetgi Gorilgii Tablo IX - 31/03/2015 Tarihli Mall Tablolara Ili;kin Ba lms.z DenetSi Gbru;u Ba lmsiz Denetime Konu Edilen Mail a o ann Hangi Tebll e/tebli lere Gore Hazlrlandl r Ba imslz Denetimi Ya n Kurulu un Ticaret Unvam : Akis Ba.ms.z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Ba lmsiz Den^tM Goru u Tabloya Ili;kin Asiklama: /03/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilanso ve gelir tablosu verileri Sermaye Plyasasi Kurulu'nun Seri XI No:29 tebli hukumlerine gore duzenlenen mali tablolar esas ahnmak suretiyle hazirlanmi;tir. Tablo X - 31/03/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan 31/03/ /12/2014 Ba ims.z Denetimden Ba imsu : Denetimden Ana Hesap Grubu Adi Gecmemi; Gecmi; Tutan Tutan TL 1. DONEN VARLIKLAR 2,206,966 2,661,714! II. DURAN VARLIKLAR 475, , III. AKIIF TOPLAMI 2,682,197 3,173,8871 IV. IUSA VADELI BOR LAR 725, ,705 V. UZUN VADELI BOR 45,882 44,116 VI. OZ SERMAYE 1,910,356 2,448,066, VII. PASIF TOPLAMI 2,682,197 3,173,887, VIII. DONEM KARL ZARARI ,4771 IX. NET D NEM KARL ZARARI *7,47V Tabloya Ili;kin Ayiklama: Tablo X, car! donem mali tablolann Sermaye Piyasasi Mevzuati uyannca Kurula gon hazvlanarak Forma intikal ettrllml;tir. (m I N A 11/05/2015 / Sh.11 Bagimsiz D neti

12 . 2. Temel Yukumlulukler itiban lie 31/03 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili ji Tablolarl /03/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili*ji Tablolanna tli; kin Ba(limsiz Denetyi Gtlru$U Tablo XI - 31/03/2015 Tarhll Sermaye Yeterlill(ji Tablolanna Ii;kin Ba(jimsiz Denetgi GUrOSU Ba imsiz Denedmi Yapan Kuruluoun Ticaret Onvanr: Akis Ba rmsiz Denetim ve Serbest Muhasebed Mali MU ea;jimstz Denetsi GBrh;U._ -_--- Tabloya tli;kin ASildama: 2.2. Alkhair Capital Menkul De{lerler A.$.'nin 31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeterilli(ji Tablolan Temel YOkUmlUluklerl Karisindaki Durumu SERMAYE YETERL±LM TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEUat ce$ttlt RtSKLERt SERt:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERtNE VE SERMAYE YETERLILIatNE ILt$KIN ESASLAR TEBLtdit" OLcOTLERI cercevesinde VE BELLO VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILtdit UYGULAMASI SERMAYE PtYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RtSKYNt TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIOI ARACLARDAN SADECE BIRISINt TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKt VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESt ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tc,ermedtdt ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI tse ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLId OLcOTLERI (;ERcEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDU<U ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Alkhair Capital Menkul De(ierier A.$.'nin 31 /03/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili*i Tablolan Temel YUkOml(IlUklerl Kar;isindakl Durumu (2) Tutan (TL) ya da Omni % Mevzuata Uygunluk A. Sermave Yeteriih0i Tabam Fazlasi/Aggi (LL)_._ 546,626 UYgu 8. ari Ozsennave (s) FaAasi/AGi3i (TL) 1, undur C. Genet eo anma Smm (%) 55.80% Uygundur _-_ D. Ukidite YOkiimlur 0 Oram i") _ %Uygunur E.Odenmis Sermave FazIasi /Aci ' (TL) ' Uygundur Tabloya tlhjkln Agiklama: (2) Sermaye yeteriill (ji tablolan temel yukilmluluklerine Ili;kin detayli agiklamalar "Arad Kurumlar Tarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Fonnu "nun "Sermaye YeterillI( l Tablolan Temel YUkumlulUklerine tli;kin Asiklamalar" bblumunde yer almaktadir. (3) 31/03/2015 tarlhi itiban ile $Irketimizin sahip oldu(ju yetki belgelerine kar;ilik gelen cart asgari 6zsennaye tutan TL'dir. ^^y I It enrwov- SicO VD:4 r A. 11/05/2015 / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - Alkhair Capital Menkul De erler A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlill i Verllerinin Tebli lie Ongoruien YUkUmliilukler Kar;asindaki Durumunun De eriendirilmesi A. Araa Kurumun Temel Sermaye Yeterhlitji Verilerinin Tamamen/Kismen TebliC lie OngorUlen Tamamen Uygundur Yukumluluklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadi c B. Tebli ile O oriilen Yukumluiuklere A nh A nhklar Olusmussa; B3 Hanoi YOkOmIGIO e AyWnk m Ortaya Qkb i ve Aykmh m Tutan (TL) -ya a Oram % : Ha i YOkumlulu A n6in Oita Tutan (TLZya da Orani (%^ YOKTUR -`- B2) AylonhWAykmhklann Ortaya Qkmasmdaki NedenLNedenler. C. AVIunhWAylunhklann Gidenlmesi Icin Ahnan Tedbider SERMAYE YETE RILILIM TABLOLARI TEMEL YOKOMILOLOKILIERNE $ N ACIKLAMALAR A5a ida yer clan agpklamalar Arao Kurumiar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. BOlumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlih t sonuglammn daha lyi anla;dabilmesini terninen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterllli I Tabam : Seri:V, No:34 saydi Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili ine tli5kin Esaslar Tebli i uyannca sermaye yetedili i tabani, ozsermayeden duran varhklar ve ili5kili ki5i ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Tebli 1n 8 inci maddest uyannca araa kurumlann sermaye yeterllii i tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekabol eden asgari ozsermayeleri, risk karih i toplami ve de erieme gononden onceki son Og ayda oluan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi btrinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 saydi Tebli uyannca, 6denmi5 sermaye, emisyon primi, yentden de erieme deer arti5 fonu, yasal yedekler, stat0 yedekleri, ozel yedekler, ola anostu yedekler, di er yedekter ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gegmi5 ytllar zarannin du Olmesi surettyle hesaplanan tutan ifade eder. Asgari ozsermaye yukumlulu u, araa kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda otduklari ozsermayenin asgari tutanni ifade eder. Andan tutar Seri:V, No:34 saydi Tebli 1n 7 ind maddest uyarinca her yd Kurul trafindan beitrienir. Asgari ozsermaye faziasi ise, araa kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutanni a'an kismini fade eder. 3) Genel Borglanma Sinin : Seri:V, No:34 saydi Tebli61n 9 uncu maddesi uyannca, araa kunimlann bilangoda yer alan tom lusa ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeterli i i tabanlannin 15 kabni a5amaz. 4) Likidite Yukumlulu u: Seri:V, No:34 saydi Tebli 1n 10 uncu maddesi uyannca, araa kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen variik bulundurmak zorunda olup, likidite orani donen vadiklann kisa vadeli borgiara bolunmesi surebyie elde edilir. Arlan oran 1'den kuguk olamaz. 5) Asgarl Odenmi; Sermaye: Seri:V, No:34 saydi Tebl161n 7 nct maddest uyannca araa kurumlann asgari ozsermaye tutannin en az %251 kadar 6denmi5 veya gikanlmi$ sermayeye sahip olmalan zorunlulu unu ifade eder. 11/05/2015 / Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D. ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK AC,IKLANMASINI ISTEDIaI DIOER HUSUSLAR YOKTUR. 11/05/2015 / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERc,EaE UYGUN OLDULUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARI DURUMUNU TAM VE DOtx+RU OLARAK YANSITTILINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar Alkhair Capital Menkul De erler A.$. Alkhair Capital Menkul De erler A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel Mi diirii Adi Soyadi GULSEVIM KAHRAMAN Adi Soyadi IBURCU ATAR GSrevi Yonetim Kurulu Uyesi/Gene) MGdur Gbrevi jyetkili tmza imza Unvan Yonetim Kurulu Uyesi/Gene) MUdUr Unvan Yetkili Adres Yenikoy Mah. Koyba;i Cad. iskele ;ikmazi No:8 Sanger/Istanbul Adres Yenikoy Mah. Koyba;i Cad. Iskele %,ikmazi No:8 Sanger/Istanbul 11/05/2015 / Sh.15 Began ye Imza

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. NÝN 20.000.000 PAY 4. TERTÝP B TÝPÝ LİKİT FONU KATILMA BELGELERÝNÝN HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN İZAHNAMEDİR.

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. NÝN 20.000.000 PAY 4. TERTÝP B TÝPÝ LİKİT FONU KATILMA BELGELERÝNÝN HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR. ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN (ACIBADEM) YENİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (YENİ SAĞLIK) VE TURUNCU GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı