У сла ву Ви шњи ћу. Шест струч них ра до ва. Ба шти на Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција. Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "У сла ву Ви шњи ћу. Шест струч них ра до ва. Ба шти на Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција. Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам"

Transkript

1 Среда, 31. октобар ШИД МО РО ВИЋ - ОДР ЖА НИ 33. ВИ ШЊИ ЋЕ ВИ ДА НИ У сла ву Ви шњи ћу Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција Ви шњи ће ви да ни по че ла је про те клог пет ка по ди за њем Ви шњиће ве за ста ве на пла тоу ис пред Култур но обра зов ног цен тра у Ши ду. Ма ни фе ста ци ју је зва нич но отво рио по моћ ник пред сед ни ка Оп шти не Срђан Ма ле ше вић, а име на до бит ни ка Ви шњи ће ве на гра де и на гра ђе них уче ни ка на ли те рар ном кон кур су, са оп штио је ди рек тор КОЦ-а Бра нислав Ни ко лић. Ово го ди шњи до бит ни ци Вишњи ће ве на гра де су: за жи вот но де ло Ста ни слав Сту пав ски, аутор број них мо но гра фи ја, но ви нар и ду го го ди шњи члан Ма ти це словач ке и КУД Јед но та и Не да Глигић, глу ми ца, чла ни ца Ама тер ског по зо ри шта Бра ни слав Ну шић, као мла ди ства ра лац до 30 го ди на ста ро сти. Пла ке ту Фи лип Ви шњић, ко ја се ове го ди не по пр ви пут доде љу је за из у зе тан до при нос у орга ни за ци ји ма ни фе ста ци је, до био је Ра до ји ца Кру нић, је дан од орга ни за то ра обе ле жа ва ња 200 годи на од ро ђе ња ве ли ког гу сла ра дав не го ди не. У На род ној би бли о те ци Си ме он Пи шче вић отво ре на је из ло жба под на зи вом Дру ги о Фи ли пу Ви шњићу, а то ком ви кен да про сла ва је на ста вље на у Ви шњи ће ву. На гу сларе вом гро бу је одр жан па ра стос, а у До му кул ту ре кул тур но умет нич ки про грам. Ма ни фе ста ци ја се за вр ши ла књижев ном ве че ри У сла ву Ви шњи ћу, на ко јој су до де ље не на гра де нај бољим уче ни ци ма на ли те рар ном конкур су Све тлост пе ва ња. У ка те гори ји ви ших раз ре да основ них школа, на гра ђе ни су Ма ри ја на Ив ко вић, До бит ни ци при зна ња из ОШ Фи лип Ви шњић Ви шњи ћево, Ла зар Ћа лић, из ОШ Са ва Шума но вић Ер де вик, и уче ни ци ОШ Бран ко Ра ди че вић Шид Ни ко ли на Ко ва че вић и Са ра Фу рик. У ка те гори ји сред њо шко ла ца нај у спе шни ји су би ли гим на зи јал ци Ми лош Ми лаши но вић, оп шти смер и Бо ја на Петро вић, еко ном ски смер. С. М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈЕ И РЕ СТА У РА ЦИ ЈЕ Ба шти на 2012 Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је кул тур не ба шти не - Бaш тина 2012 одр жан је про те кле не де ље у Ви зитор ском цен тру Цар ске па ла те. Ма ни фе ста ци ју ко ја је има ла за циљ да ука же до ма ћој и међународoj јав но сти на ста ње кул тур не ба шти не у Вој во ди ни и Ср би ји, те на нео п- ход ност по ди за ња све сти о по тре би ње не за шти те, ор га ни зо вао је Култур ни фо рум у са рад њи са По крајин ским за во дом за за ши ту спо ме ника кул ту ре, За во дом за за шти ту споме ни ка кул ту ре Срем ска Ми тро ви ца, Му зе јом Сре ма и Исто риј ским ар хивом Срем. Већ тре ћу го ди ну за редом, Са јам се одр жа ва под по кро витељ ством ЊКВ Пре сто ло на след ни ка Алек сан дра II Ка ра ђор ђе ви ћа. По се ти о ци ма ове ма ни фе ста ци је ко ја је пре ра сла ре ги о нал не окви ре, био је омо гу ћен при ступ прак тич ним де мон стра ци ја ма и пре зен та ци јама ка ко би се на ли цу ме ста мо гли упо зна ти са мно гим тра ди ци о нал ним ма те ри ја ли ма и тех но ло ги ја ма ко је се ко ри сте у кон зер ва ци ји и ре ста у- ра ци ји, као и оним пот пу но но вим. По свом ка рак те ру, Са јам је био на ме њен на уч ни ци ма и струч ња ци ма из обла сти за шти те кул тур них до бара, исто ри је умет но сти, ар хи тек туре, ур ба ни зма, про стор ног пла ни рања, еко но ми је, мар ке тин га, ту ри зма и дру гих на уч них обла сти, кон зерва то ри ма, ре ста у ра то ри ма, ар хе о лози ма, пред став ни ци ма др жав них инсти ту ци ја, ло кал них упра ва и са мо у- пра ва, про из во ђа чи ма гра ђе вин ског ма те ри ја ла и сред ста ва за за шти ту, фон да ци ја ма, по тен ци јал ним ин венсти то ри ма, али и вла сни ци ма дво раца и ста рих згра да. С. Н. Са ово го ди шњег Сај ма У СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РА ДИ О ЛО ШКА СЕК ЦИ ЈА Шест струч них ра до ва Др Љи ља на Те о фил ски, проф. др Са ња Сто ја но вић и др Љи ља на Ста ну ло вић ми тро вач ком по зо ри шту, 25. окто бра, одр жа на је Ра ди о ло шка сек ци ја Дру штва ле ка ра Вој во ди не, Срп ског ле кар ског дру штва, чи ји је до ма ћин и ор га ни за тор би ла Слу жба за ра ди о ло шку и ул тра звуч ну дијаг но сти ку Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца. Сто ти нак уче сни ка сек ци је имало је при ли ку да чу је шест стручних ра до ва у овој обла сти (пет из срем ско ми тро вач ке слу жбе и је дан из КЦ Ср би је). На кон по здрав не речи пред сед ни це ра ди о ло шке сек ције ДЛВ проф. др Са ње Сто ја но вић, за ме ни ка ди рек то ра Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца при ма ри ју са др Дра га на Ма ло ба би ћа и др Љи ља не Ста ну ло вић, спец. ра ди о ло га - ор гани за то ра овог струч ног ску па, одржан је рад ни део чи је су те ме би ле ве за не за ди јаг но сти ку ва ску лар них обо ље ња и то: ко лор до плер пре гледом и ЦТ пре гле дом, ди јаг но сти ку га стро ин те сти нал ног трак та ко ришће њем стан дард не ра ди о ло шке и ЦТ ди јаг но сти ке, као и ди јаг но сти ку ре спи ра тор них обо ље ња ко ри шћењем кла сич не ра ди о ло шке и ЦТ дијаг но сти ке. Кроз ра до ве је пред ставље на син те за но ви јих и кла сич них ме то да уз при ме ре из прак се на ше бол ни це и КЦ Ср би је. Пре да ва чи су би ли: др Љи ља на Ста ну ло вић, др Ма ри ја Бр ни ца Динић, др Ми ли ца То дић, др Бра ни мир Сто ја но вић, др Љи ља на Те о фил ски из Оп ште бол ни це Срем ска Ми трови ца и др Алек сан дра Ђу рић Сте фано вић из Кли нич ког цен тра Ср би је Бе о град. Слу жба за ра ди ло шку и ул тразвуч ну ди јаг но сти ку Оп ште бол нице Срем ска Ми тро ви ца има пет реди о ло га и шест спе ци ја ли за на та и у њој се при ме њу је 6 ве ли ких ме то да: УЗ, ко лор до плер, ЦТ ди јаг но сти ка, ма мо гра фи ја, кла сич на ра ди о ло шка ди јаг но сти ка и ди јаг но сти ка га строин те сти нал ног трак та са при ме ном кон тра ста.да кле, ра ди се ком плетна не ин ва зив на ра ди о ло шка ди јагно сти ка, осим маг нет не ре зо нан це. Сви ле ка ри у овој слу жби су оп шти ра ди о ло зи и ба ве се свим ме то да ма ко је су им на рас по ла га њу. Го ди шње се у про се ку ура ди око ске нера и бли зу ко лор до пле ра паци јен ти ма из Сре ма. С. Н.

2 22 Среда, 31. октобар НО ЋАЈ ОСНО ВА НА НЕ СВА КИ ДА ШЊА ЗА ДРУ ГА Про из вод ња тр ске као шан са "Би о е нер го" ће се ба ви ти про из вод њом и пре ра дом би о ма се, а за дру га ри ма ће основ на си ро ви на би ти азиј ска тр ска ми скан тус узгојенa на овим про сто ри ма "Би о е нер го" је спе ци јали зо ва на за дру га је про извод њу и пре ра ду би о ма се, пр ва је ове вр сте у зе мљи, ко ја од ско ра по сто ји у Но ћају. По чет ком ок то бра ову задру гу је фор ми ра ло 11 љу ди из тог се ла и око ли не ка ко би до при не ли ши ре њу за са да тр ске ми скан ту са, биљ ке коју је на овај про стор, услов но ре че но, до нео проф. др Јордан Алек сић, пре да вач на фа кул те ту "Фу ту ра" и ди ректор Ис тра жи вач ко раз вој ног цен тра при овом бе о град ском фа кул те ту, у скло пу јед ног ве ли ког на уч ног про јек та. - Пред сед ник Скуп шти не за дру ге "Би о е нер го" Сре тен Сре те но вић, је дан од ов да шњих успе шни јих пољо при вред ни ка, а за дру га је отворе на и за дру ге љу де, но ве чла но ве, јер нам је на ме ра да по ве ћа ва мо заса де тр ске ми скан тус ко ја је ве о ма до бра за изо ла ци ју, као го ри во, а слу жи и за дру ге на ме не, ре као нам је проф. др Јор дан Алек сић. Ди рек тор За дру ге "Би о е нер го" Иви ца Ра да но вић, об ја шња ва да је за дру га осно ва на 12. ок то бра ове го ди не и да је на ста ла као ло гична по сле ди ца пра ће ња ви зи ју проф Алек си ћа ко ји са сво јим са рад ни цима и сту ден ти ма до ла зе у Ма чву годи на ма. Иви ца Ра да но вић и Сре тен Сре те но вић - Та ко је до шло до са рад ње ко ја во ди ка ци љу да се по твр ди чи ње ница про из вод ње тр ске са еко ло шког ста но ви шта и да то има ов де перспек ти ву. Ду го ро чи је гле да но то је тач но, а за ши ре ње про из водње већ по сто је пла но ви за то смо се по ве за ли и на шли за јед нич ки ин те рес, ре као је Ра да но вић. Јор дан Алек сић под се ћа да је пре не ко ли ко го ди на на не ко ришће ном зе мљи шту уз је дан од рука ва ца За са ви це, на про сто ру од пре ко 10 хек та ра, за са ђен ми скантус. То је хи брид на стао спа ја њем ин до не жан ске и ки не ске тр ске. Ми скан тус је биљ ка бу дућ но сти, а ко ли ко је по год на за раз не ства ри го во ри по да так да је чак је и фирма "Мер це дес" угра ђу је у во ла не и кро во ве ауто мо би ла. - Већ го ди не пла ни ра мо да ов де бу де за са ђе но 100 хек та ра ми скан ту са, а на ред них го ди на да се за са ди ши ре. Пла ни ра мо и да се то ре а ли зу је и у дру гим оп шти на ма та ко је у Пе ћин ци ма на чел но до гово ре на сад ња на 250 хек та ра, јер се за ову на ме ну ко ри сте мар ги нална рит ска зе мљи шта и не угро жа ва се стан дард ни аграр. По про це ни Проф Јор дан Алек сић по ред за са да му скан ту са струч ња ка у Ср би ји има око хек та ра де гра ди ра не рит ске земље ко ја се мо же ко ри сти ти за садњу ове тр ске, об ја шња ва др Јор дан Алек сић. У при лог га је њу ми скан ту са иде и чи ње ни ца да је то про из вод ња биљке ко ја се јед ном се је, а 20 го ди на жа ње. Оп ти мал ни род по сти же у тре ћој го ди ни, га ји се из ри зо ма. О ње ној ис пла ти во сти го во ри ма те мати ка чи ја су шти на је у јед ној се тви и 20 же тви. С. Ђ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈКП ВО ДО ВОД ЗА ВР ШИО АН КЕ ТИ РА ЊЕ Ми тров ча ни за до вољ ни Во до во дом Ми тров ча ни су за до вољ ни квали те том во де ко ју пи ју, као и услу га ма ЈКП Во до вод, по ка за ла је ан ке та ко ју је не дав но спро ве ло два де сет ан ке та ра овог јав ног преду зе ћа. Ка ко ис ти чу у Во до во ду, испи та но је око 1500 по тро ша ча, а покри ве на је те ри то ри ја чи та вог гра да. Они ко ји су би ли вољ ни да од го во ре на пи та ња ан ке та ра мо гли су да дају свој суд о ква ли те ту снаб де ва ња во дом, о здрав стве ној ис прав но сти, це ни ис по ру че не во де, као и о технич ким, од но сно услу га ма кон так та са по тро ша чи ма. Ка ко је ис та као ди рек ткор Водо во да Са ша Бу га џи ја, ре зул та ти ан ке те по ка зу ју да су Ми тров ча ни ви ше не го за до вољ ни услу гом што, ка ко је на вео, ово пред у зе ће свр става у гру пу нај ква ли тет ни јих пред у- зе ћа у јав ном сек то ру. Оце њу ју ћи укус во де, про сеч на оце на је би ла 4, а исту оце ну гра ђани су да ли и здрав стве ној ис прав ности во де. Ква ли тет во де је оце њен са 3,9, док је це на до би ла не што нижу оце ну 3,8. Са ша Бу га џи ја Ре зул та ти ан ке те по ка зу ју на пре дак Пре ма укуп ним ре зул та ти ма, преко 95 по сто ис пи та ни ка ни је има ло про бле ма са во до снаб де ва њем, а тех нич ким услу га ма је за до вољ но 91 по сто ан ке ти ра них. По бољ ша ње у ква ли те ту во до снаб де ва ња при мећу је 43 по сто ан ке ти ра них. - Као што је до бро по зна то, Водо вод оба вља де лат ност ко ја је од ви тал ног зна ча ја за функ ци о ни са ње жи во та у гра ду и ан ке те по пут ових су од на ро чи тог зна ча ја јер оне најбо ље по твр ђу ју да ли, или пак не, ми оба вља мо свој по сао на ква ли тетан на чин. Кон крет но, сви по ка за тељи го во ре о по бољ ша њи ма у свим сек то ри ма ра да и по сло ва ња већ не ко ли ко го ди на у назд и ан ке та је по твр ди ла да гра ђа ни то осе ћа ју и у сва ко днев ном жи о ту. С об зи ром на ве ли ке по ма ке ко ји су у ква ли те ту во до снаб де ва ња очи глед ни, и очеки ва ли смо да ће нам гра ђа ни да ти ова ко ви со ку оце ну, ис та као је Буга џи ја. По себ ну ва жност у уна пре ђе њу од но са са јав но шћу, ка ко је ис та као ди рек тор, има и фор ми ра ње Ко риснич ког сер ви са, пре ко ко јег за инте ре со ва ни гра ђа ни мо гу да до би ју све нео п ход не ин фор ма ци је. - Ако су ми ра мо све ре зул та те, може мо сло бод но ре ћи да има мо ја ку че твор ку и да смо ти ме пре за о довљни. Гра ђа ни су за до вољ ни оним што до би ја ју за свој но ва ца и у наред ном пе ри о ду на сто ја ће мо да тај ни во одр жи мо и по диг не мо ле стви цу још ви ше, за кљу чио је Бу га џи ја. С. Л.

3 Среда, 31. октобар ИН ЂИ ЈА ПРИ ЧА О НА ШИ МА У ДИ ЈА СПО РИ: ПО РО ДИ ЦА ТО ДОР О ВИЋ Ка на да је, ипак, обе ћа на зе мља То до ро ви ћи су за две де це ни је жи во та и ра да у Кал га ри ју сте кли со ли дан име так, да су оста ли у Ср би ји за то би им тре ба ло две ста го ди на... З а зво нио је те лефон Ха ло ов де Бо ра, за тре ну так ти ши на а у ва зду ху лебди не при јат но а не изго во ре но пи та ње ко ји Бо ра? Бо ра То до ровић из Ка на де, бив ши на став ник тех нич ког обра зо ва ња у ОШ Душан Јер ко вић у Ин ђија, а по том по ја шње ње - ов де сам у Ин ђи ји... На ста де оду ше вље ње, про шла је 20 го ди на од по след њег ви ђе ња. Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка ка да се над Ју го сла ви јом надви ла не из ве сност и све ми ри са ло на рат и оружје, су пру жни ци Ма ри ја и Бо ра То до ро вић реши ли су да спа ку ју кофе ре и са дво је ма лолет не де це Ири на је има ла че ти ри а Игор три на ест, из Ин ђи је, у потра зи за бо љим жи во том, кре ну пут Ка на де. Охра бри ва ли су их ро ђа ци ко ји су та мо већ го ди на ма жи ве ли. Го ди не ис ку ше ња - У пр ве три го ди не би ло је да на ка да сам се на ла зи ла на иви ци оча ја. Ни су би ле у пи та њу фи нан си је јер Ка на да је уре ђе на зе мља има по сла за све оне ко ји хо ће да ра де, има ју со ци јал не про гра ме и сви гра ђа ни су са те стра не за шти ће ни. При ти ска ла ме је но стал ги ја за род ном Ин ђи јом, же ља да сам у бли зи ни ро ди те ља са јед не стра не, а са дру ге, страх за де цу ка ко ће би ти при хва ће ни у но вој сре ди ни. Огро ман је град, вели ка су про стран ства, по ма ло сам се осе ћа ла из гу бље но и до ла зи ла у иску ше ње да спа ку јем ко фе ре и да се вра тим у Ин ђи ју јер ку ћу ни смо прода ли, за сва ки слу чај, при ча Ма ри ја (Сви дер ски) То до ро вић. Про ла зи ли су да ни, ме се ци, го дине. То до ро ви ћи су сте кли но ве прија те ље, ка ко ме ђу по ро ди ца ма до сеље ним из Вој во ди не та ко и ме ђу Кана ђа ни ма. Де ца су за вр ши ла шко ле. Бо ра је по ла ко на пре до вао у стру ци, по след њих го ди на ра ди на по сло вима тех нич ког цр та ња у јед ној фирми, Ма ри ја већ пет на е стак го ди на има при ват ну фир му, не ку вр сту кро јач ке ра ди о ни це ко ја за по шља ва де се так рад ни ка. Сам Бо ра за ра ђу је ме сеч но до ла ра. -Пре се дам го ди на наш син Игор се оса мо ста лио, осно вао је сво ју фир му, про из во ди игле и ис пи ту је те рен за нафт не бу шо ти не. Со лид но за ра ђу је и за ка над ске при ли ке, купио је плац, са гра дио и опре мио кућу, не дав но се оже нио Ка на ђан ком Џе ни фер, при ча о сво јој по ро ди ци Бо ра То до ро вић. Иго ро ва па си ја су ску пи спорт ски ауто мо би ли. Тре нут но има че ти ри, по ка зу је фо то гра фи је ме мо ри са не у Бо ра и Ма ри ја То до ро вић мо бил ном те ле фо ну сво јим дру га рима из де тињ ства. Са мо ре ги стра ци ја ауто мо би ла ста је пет хи ља да до ла ра што за ње га и ни је не ки тро шак. Ср би ја ску пља од Ка на де -Ни смо ду го би ли у Ин ђи ји, Бео гра ду, Ср би ји. Мно го то га се проме ни ло, Ин ђи ја је по ста ла ва рош на гла су. Из не на ди ле су ме це не на мир ни ца ко је су ску пље не го у Ка на ди, све из у зев хле ба и мле ка. Бе ла тех ни ка је ску пља и до 40 посто...а при ма ња де се то стру ко ни жа. Још увек ве ли ки број гра ђа на ов де је два са ста вља крај са кра јем,не могу се би да при у ште го ди шњи од мор, за кљу чу је Ма ри ја. То до ро ви ћи и мно ги дру ги на ши То до ро ви ћи ко ји жи ве у ди ја спо ри то мо гу. - До ста ра ди мо али се че сто и одма ра мо. То зна чи да от при ли ке сва ка че ти ри ме се ца оде мо по де се так дана на Ба ха ме, Фло ри ду, Ма ја ми или Мек си ко. Кад хо ће мо, од мор у ти шини скок не мо до ви кенди це ко ја се на ла зи на оба ли обли жњег је зера, ка же Игор. Ње гова се стра Ири на ни је мо гла да до би је го дишњи од мор кад и они па ни је до шла у Ср бију, ка же, њу до ла зак у Ин ђи ју не што и не вуче јер је би ла ја ко мала кад су се од се ли ли. Сла бо го во ри срп ски. -У ку ћи при ча мо на срп ском, Ири на све раз у ме, зна и да го во ри али на кон пр ве ре чени це на пра ви па у зу и на ста ви на ен гле ском. На мер но јој пре ко теле фо на ша љем по ру ке на срп ском, она ми одго во ри на ен гле ском, вај ка се Ма ри ја. Три не де ље у Инђи ји су бр зо про шле, пред ла же мо Ма ри ји да оста не ко ји дан ду же, јер она је га зда фир ме. -То не би би ло од го вор но пре ма рад ни ци ма ни по ште но пре ма муште ри ја ма. Ре кла сам да по чи ње мо са ра дом 16. ок то бра и то га се морам при др жа ва ти, спрет но од го ва ра Ма ри ја. *** При зна ли ми то или не, Ка нада је, ипак, за мно ге обе ћа на земља, би ла и оста ла. Оно што су на ши при ја те љи То до ро ви ћи стекли по ште ним и од го вор ним ра дом за два де се так го ди на у Кал га ри ју, у на шим усло ви ма тре ба ло би им две ста го ди на... Мо жда сад бо ље раз у мем сво ју се стри чи ну Сен ку ко ја је пре не ку го ди ну за вр ши ла фа кул тет, по сла не ма ни на ви ди ку, а он да ових да на под не ла зах тев за исе ље нич ку ви зу за Ка на ду... З. Г. С. То до ро ви ћи у дру штву при ја те ља у Ин ђи ји :? Ђор ђе Си мо но вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ре ла тив но често пу ту јем. Имам род би ну у Фран цу ској и тру дим се да их по се тим кад год ми се ука же при лика. На жа лост, ако се уки не без ви зни ре жим, та ће ми мо гућ ност би ти сма ње на и то ми ни нај ма ње не од го ва ра. Ама ли ја Слан чек, Шид - С об зи ром да имам двој но др жављан ство, од но сно па сош Ре пу бли ке Хр ват ске, пу това ла сам без ви за и пре не го што је Ср би ји уве ден без ви зни ре жим, тако да ми те про ме не ко је на ја вљу ју ни шта не зна че. Сте ван Ат ко вић, Ириг - И док смо имали ви зе, пу то вао сам у Ма ђарску и Аустри ју. Ипак, ми слим да је овај без ви зни ра жим пра ва ствар, јер сва ко треба да има мо гућ ност да пу ту је где хо ће и кад хо ће. Љи ља на Јак шић, Ста ра Па зо ва - И док су се тражле ви зе ни је би ло ни ка квих про бле ма. Овог ле та у ав гу сту пу то ва ла сам у Еги пат на ле то вање. Пу то ва ла сам и ра ни је пар пу та у ино стран ство. Прет про шле го ди не у Аустри ју и у Тур ску, а ра ни је сам пу то ва ла у Грч ку. Јо ван Је ре мић, Ру ма: - Сва ке го ди не се би ор га ни зу јем по јед но пу то ва ње у ино стран ство. Овог ле та био сам у Ита ли ји, у Фирен ци, про шле го ди не сам био у Хр ват ској, прет про шле у Сло ве нији. Фи нан сиј ски мо гу да под не сем та пу то ва ња, то ком го ди не ште дим за ле то.

4 24 Среда, 31. октобар РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА РУ МА ОП ШТИН СКА УПРА ВА ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ БРОЈ: 67-2/2012-VI РУ МА, На осно ву чла на 6. Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма и на чи ну ре гре си ра ња тро шко ва пре во за сту де на та у ме ђу ме сном са о бра ћа ју број 02-15/2005-I-01 од го ди не,оде ље ње за дру штве не де лат но сти Оп штин ске управе, оп шти на Ру ма, об ја вљу је О Г Л А С за ре гре си ра ње тро шко ва пре во за сту де на та у ме ђу ме сном са о бра ћа ју Пра во на ре гре си ра ње тро шко ва пре во за сту де на та у ме ђу ме сном са о- бра ћа ју оства ру је се за те ку ћу школ ску го ди ну, у скла ду са Од лу ком о бу џету АП Вој во ди не и Пра вил ни ком. Пра во на ре гре си ра ње тро шко ва пре во за има ју сту ден ти ви со ко школ ских уста но ва, ко ји ку му ла тив но ис пу ња ва ју сле де ће усло ве: 1. има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји оп шти не Ру ма, 2. сва ко днев но пу ту ју на ме ђу ме сној ре ла ци ји од ме ста ста но ва ња до ви соко школ ске уста но ве 3. шко лу ју се на те рет бу џе та, 4. пр ви пут упи су ју го ди ну сту ди ја, 5. ни су ко ри сни ци услу га сме шта ја у сту дент ским цен три ма и 6. ни су ко ри сни ци сту дент ских сти пен ди ја и кре ди та Ми ни стар ства просве те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Вла де АП Вој во ди не, ло кал них са мо у- пра ва, Ре пу блич ког фон да за раз вој на уч ног и умет нич ког под млат ка, Фон да за сти пен ди ра ње да ро ви тих сту де на та Уни вер зи те та у Но вом Са ду и дру гих ин сти ту ци ја, фон до ва и фон да ци ја. Сход но пра вил ни ку пра во на ре гре си ра ње тро шко ва пре во за нема ју ап сол вен ти и сту ден ти тре ћег сте пе на ( док тор ске ака дем ске сту ди је) Рок за под но ше ње Зах те ва је од до го ди не Уз Зах тев за оства ри ва ње пра ва на ре гре си ра ње тро шко ва пре во за сту дена та у ме ђу ме сном са о бра ћа ју, сту дент под но си : 1. лич ну из ја ву: (обра зац из ја ве се до би ја у слу жби уз зах тев) а) да сва ко днев но пу ту је на ре ла ци ји од ме ста ста но ва ња до ви со ко школске уста но ве, б) да ни је ко ри сник услу га сме шта ја у сту дент ским цен три ма ц) да ни су ко ри сни ци сту дент ских сти пен ди ја и кре ди та Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Вла де АП Вој во ди не, ло кал них само у пра ва, Ре пу блич ког фон да за раз вој на уч ног и умет нич ког под млат ка, Фон да за сти пен ди ра ње да ро ви тих сту де на та Уни вер зи те та у Но вом Са ду и дру гих ин сти ту ци ја, фон до ва и фон да ци ја. 2. фо то ко пи ју ва же ће лич не кар те од но сно штам па не по дат ке са електрон ске лич не кар те, 3. по твр ду ви со ко школ ске уста но ве у ко јој ја сно мо ра да бу де на зна чено: а)да сту дент пр ви пут упи су је го ди ну сту ди ја б)да се сту дент шко лу је на те рет бу џе та 4. фо то ко пи ја сту дент ске књи жи це-ин дек са ( да се ви де лич ни по да ци и ове рен се ме стар ) 5.фо то ко пи ја те ку ћег ра чу на код Вој во ђан ске или АИК бан ке Зах те ви се пре у зи ма ју на сај ту оп шти не Ру ма ma.rs, или у Оде ље њу за дру штве не де лат но сти Оп штин ске упра ве оп шти не Рума, ул. Глав на 107. (у по дру му од до у пе рио ду од 9 до 13 ча со ва), а пре да ју се на пи сар ни ци Ор ло ви ће ва 5 од до од 07 до 15 ча со ва. Не бла го вре ме ни и не пот пу ни зах те ви се не ће узи ма ти у раз ма тра ње. Об ја вље но да на : го ди не Н А Ч Е Л Н И К Дипл.екон. Дар ко Клич ко вић На осно ву чла на 71. став 1. тач ка 2. Ста ту та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 13/12), чла на 18. и чла на 37. став 3. Од лу ке о град ским упра вама ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 15/12), чла на 9. раз део VII и чла на 41. став 2. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 10/11), чла на 8. раз део XII и чла на 16. став 3. тач ка 1. Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 16/12) и Про гра ма за до де лу бу џет ских сред ста ва не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и оста лим не про фит ним ин сти ту ци ја ма, ко јег је до не ло Град ско ве ће под бро јем /2012-III од го ди не, в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Ми тро ви ца да на го ди не д о н о с и ОД ЛУ КУ о рас пи си ва њу кон кур са за до де лу бу џет ских сред ста ва не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и оста лим не про фит ним ин сти ту ци ја ма Рас пи су је се кон курс за до де лу бу џет ских сред ста ва удру же њи ма гра ђа на са под руч ја гра да Срем ска Ми тро ви ца из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну са по зи ци ја: до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма - удру же ња гра ђа на до та ци је оста лим не про фит ним ин сти ту ци ја ма Пра во да уче ству ју на кон кур су има ју: Не вла ди не ор га ни за ци је и оста ле не про фит не ин сти ту ци је чи је је се ди ште и ко је ре гистро ва ну де лат ност пре те жно оба вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, Не вла ди не ор га ни за ци је и оста ле не про фит не ин сти ту ци је ко ја има ју кон кре тан про грам ко ји ће би ти ре а ли зо ван до кра ја го ди не, као и фи нан сиј ски план утро шка сред ста ва за на ве де ни про грам, а ко ја ни су кон ку ри са ла за до де лу сред ста ва из дру гих обла сти из Бу џе та гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну. Пред ност у до би ја њу и ко ри шће њу бу џет ских сред ста ва има ју не вла ди не ор га ни за ци је ко је се ба ве ак тив но сти ма из обла сти кул ту ре од но сно дру гим ви до ви ма дру штве ног ак ти ви зма и ко је за до во ља ва ју сле де ће про грам ске кри те ри ју ме: - оства ру ју кон крет не про гра ме из обла сти кул ту ре, дру штве ног ак ти ви зма и оста лих обла сти - пред ло же ним про гра ми ма под сти чу и афир ми шу кул тур ну сце ну гра да - кроз про гра ме ал тер на тив не кул тур не сце не по себ но сти му ли шу уз раст ну ка те го ри ју мла дих - пред ло же ним про гра ми ма до при но се по ди за њу кул тур ног ни воа мла дих - кроз сво је про гра ме до при но се оп штем раз во ју ло кал не за јед ни це на ро чи то раз во ју се о- ских под руч ја - ја ча ју ка па ци те те не вла ди ног сек то ра у обла сти ме ђу на ци о нал них од но са - ја ча ју ма сов ност, мо бил ност и ин фор ми са ње у обла сти кул ту ре и дру гим ви до ви ма друштве ног ак ти ви зма - сво јим про гра ми ма под сти чу во лон те ри зам у ши рој дру штве ној за јед ни ци - ства ра ју усло ве за раз вој ама тер ске де лат но сти - под сти чу укљу чи ва ње мла дих у про цес из град ње ци вил ног дру штва - афир ми шу ак ти ви за ци ју жен ске по пу ла ци је - под сти чу укљу чи ва ње по пу ла ци је са по себ ним по тре ба ма од но сно осо бе са ин ва ли ди те том и со ци јал но угро же не гру пе, у све ви до ве дру штве ног жи во та - ства ра ју усло ве за ра зно вр сну по ну ду ба вље ња ак тив но сти ма у сло бод но вре ме (хо би) и укљу чи ва ња ве ћег бро ја за ин те ре со ва них за иста. Не вла ди на ор га ни за ци ја ко ја до би је бу џет ска сред ства пре у зи ма оба ве зу да до годи не под не се из ве штај о утро шку истих, а у скла ду са ре а ли зо ва ним про јек том у го ди ни. У слу ча ју да ко ри сник не под не се из ве штај у пред ви ђе ном ро ку- ду жан је да вра ти до бије на бу џет ска сред ства и исто вре ме но гу би пра во да уче ству је на на ред ном кон кур су Град ске упра ве. У скла ду са на ве де ним, ако је уче сник кон кур са ко ри стио сред ства из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца у го ди ни, а ни је под нео из ве штај о утро шку истих до утвр ђе ног ро ка, не ма пра во уче шћа на кон кур су у го ди ни. При ја ве се пре да ју у за тво ре ној ко вер ти на шал те ру град ског Услу жног цен тра, ули ца Светог Ди ми три ја бр. 13, са на зна ком КОН КУР СИ - До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и осталим не про фит ним ин сти ту ци ја ма у го ди ни. Кон курс тра је од да на об ја вљи ва ња у ло кал ној штам пи и на сај ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца до утро шка сред ста ва. Под не те при ја ве раз ма тра ће Ко ми си ја за до де лу сред ста ва, ко ју је име но вао в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну гра да Срем ска Ми тро ви ца и у ро ку од 7 (се дам) да на од да на раз ма тра ња са чи ни ће пред лог за до де лу истих.не пот пу не при ја ве се не ће раз ма тра ти. О до де ли бу џет ских сред ста ва уче сни ци ма кон кур са, в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за култу ру, спорт и омла ди ну од лу чи ће ре ше њем, на осно ву пред ло га Ко ми си је и це не ћи са др жај и ква ли тет по ну ђе них про гра ма и њи хов дру штве ни зна чај и оправ да ност - у ро ку од 30 (три де сет) да на од да на при је ма пред ло га. Про тив на ве де ног ре ше ња уче сник кон кур са мо же под не ти при го вор Град ском ве ћу, у ро ку од 8 (осам) да на од да на при је ма ре ше ња. На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли бу џет ских сред ста ва за кљу чу је се Уго вор са ко ри сником сред ста ва, о на чи ну њи хо вог утро шка. При ја ве на кон курс и фор му ла ре за уче сни ке кон кур са, не вла ди не ор га ни за ци је и остале не про фит не ин сти ту ци је мо гу пре у зе ти на сај ту гра да под назнаком ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ. На наведеним формуларима је прецизирана потребна документација за учеснике конкурса, а све додатне информације се могу добити на телефон Градске управе за културу, спорт и омладину - 022/ В.Д. НАЧЕЛНИКА Илија Недић GERMANICA škola stranih jezika Nemački, engleski, italijanski, španski, kineski NOVO!!! -Kurs nemačkog jezika za medicinske radnike Svetog Dimitrija 33 (u dvorištu) 066/ Sremska Mitrovica

5 Среда, 31. октобар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО j j j - - : 063/ , 022/ МАРКЕТИНГ Услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Про да јем ис прав не, не ис правне ко лор те ле ви зо ре, но ви је Лап топ ра чу на ре, нон стоп Младен.Тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те ле ви зоре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем за пу ште ни воћ њак у Фрушкој го ри Ди вош 61 ар, 3000 евра.тел: 065/ Про да јем ку ћу са три ло ка ла17 ари плац.тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку или ме њам за ма њу у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 065/ Про да јем ку ћу у Строј Бин гу ли на плацу од 42 ара уз ас фалт. Тел: 064/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - От ку пљу јем и про да јем све врсте ста кле них фла ша и те гли. Тел: 062/ Из да јем нов на ме штен стан 40м2 у Но вом Са ду код сај ма, цена 150 евра. Тел: 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Продајем викендицу на 7 ари плаца изнад Дивоша и Алеко са плином у одличном стању. Тел: 065/ Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа ( Ка зан џи лук). Тел: 022/ и Про да јем ју тро зе мље на цар ском пу ту из ме ђу Гр гу ре ва ца и Шуљ ма. Тел: и 022/ Ку пу јем ма њу ку ћу или стан у Срем ској Ми тро ви ци до евра. Тел: 064/ Про да јем ку ћу и 5 ју та ра зе мље у Кљешта ви ци код Бо су та. Тел: 022/ Про да јем 15 ари пла ца са гра ђе винским зе мљи штем и воћ ња ком, стру ја, во да,гас це на евра. Тел: 064/ и 066/ Из да јем ку ћу за ста но ва ње у Ла ћар ку. Тел: 063/ Про да јем ку ћу са ЦГ и плин или мењам за јед но со бан стан уз до пла ту. Тел: Про да јем ку ћу у Ка ме ња ру за две по роди це. Тел: Из да јем на ме ште ну ку ћу са ЦГ ули ца Ка ра ђор ђе ва. Тел: им 065/ Про да јем ку ћу у Ру ми на 12 ари пла ца, це на евра укњи же на. Тел:061/ Про да јем ку ћу у Јар ку са свим пра тећим објек ти ма на пла цу од 26 ари. Тел: 060/ Про да јем или ме њам ку ћу за дво со бан стан до дру гог спра та у Срем ској Ми трови ци. Тел: 063/ Про да јем ку ћу на пла цу од 34 ара са ба штом у Мар тин ци ма, Же ле знич ка 74. Тел: 063/ Про да јем две ку ће на истом пла цу. Буле вар Кон стан ти на Ве ли ког 16. Тел: и 064/ Про да јем по вољ но ку ћу 200м2 у ули ци Сте ва на Мо крањ ца 15. Тел: 069/ Про да јем ку ћу, стру ја, во да и пет ју тара зе мље у Кље ште ви ци код Бо су та.тел: 022/ Из да јем или Про да јем на ме ште ну ку ћу у Ла ћар ку ули ца 1. Но вем бар 407 или мењам за стан.тел: 064/ СТА НО ВИ - Из да јем ма њи стан у цен тру Срем ске Митро ви це за две уче ни це.тел: 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан код пи ја це.тел: и 063/ Про да јем тро со бан стан у Ма ти је Ху ђи. Тел: 069/ Про да јем јед но со бан стан 40м2 у Мати је Ху ђи. Тел: , 063/ Из да јем нов дво со бан стам 50м2. Тел: и 063/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан за две осо бе од мах усе љив. Тел: 064/ Про да јем или из да јем по слов но стамбе ни обје кат у Срем ској Ми тро ви ци. 063/ По треб на ци мер ка за ста но ва ње на Лима ну 1 у Но вом Са ду. Тел: 064/ Из да јем не на ме штен јед но со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан код бол ни це 40м2.Тел: 064/ и

6 26 Среда, 31. октобар МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA -Про да јем Фи е сту 1.1 бен зи нац, го ди на про из вод ње 1987, ре ги стро ван до де цембра, це на 650 евра. Тел:064/ Про да јем Пе жо 307 ХДИ го ди на про извод ње 2002., ка ра ван, ре ги стро ван, цена 3300 евра. Тел: 065/ Из да јем дво ри шни на ме штен стан бли зу еко ном ске шко ле. Тел: 063/ Про да јем стан у Ка ме ња ру. Тел:064/ ЛО КА ЛИ - Из да јем на ме штен и од мах усе љив двосо бан стан и гар со ње ру у цен тру гра да. Тел: и 069/ По тре бан јед но со бан по лу на ме штен стан или пра зан на ду жи вре мен ски пери од. Тел: 064/ Про да јем стан 58м2 на се ље Ста ри мост.тел: 069/ Про да јем дво со бан стан на се ље Ста ри мост. Тел: 064/ Про да јем стан 53м2 у Ка ме ња ру. Тел: и 063/ Из да јем по лу на ме штен 44м2 у Де канцу. Тел: 064/ / Из да јем на ме ште ну гар со ње ру пре ко пу та су да, и тра жим стан у Бе о гра ду на Вра ча ру. Тел: 063/ Обућар "БАНЕКС" Поправка свих врста обуће и предмета од коже БРЗО И КВАЛИТЕТНО Булевар Константина Великог 12 Тел: 022/ Из да јем нов дво со бан на ме штен стан 50м2, ЦГ. Тел: 022/ и 063/ Про да јем стан 88м2 у Бе о гра ду. Тел: 011/ и 063/ Ме њам стан 80м2 за јед но со бан уз допла ту. Тел: 069/ Из да јем на ме штен дво со бан стан са ЦГ у на се љу Де ка нац. Тел: 064/ Про да јем или из да јем гар со ње ру 26м2 код Ба ји ће ве шко ле. Тел: 064/ Про да јем јед но со бан стан од 45м2 у Насе љу Ма ти ја Ху ђи 30/4 код об да ни шта, ви со ко при зе мље. Тел.064/ Из да јем дво со бан на ме штен кон фо ран стан са ЦГ за 3 уче ни це у Срем ској Митро ви ци. Тел: 060/ и При мам уче ни цу на стан. Ма ти ја Ху ђи. Тел:022/ Из да јем дво ри шни стан. зва ти по сле 15,30 ча со ва. Тел: 060/ Из да јем на ме ште ну со бу уче ни ку, близу цен тра. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан за уче ни це или сту ден те у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 069/ Про да јем тро со бан кон фо ран стан од 90м2 у на се љу Ма ти ја Ху ђи, ве о ма повољ но и хит но. Тел: 063/ Про да јем стан 92м2 у Но вом Са ду, Те ме рин ска 55 и стан 112м2 ду плекс пот кро вље Лон чар ска 12, Но ви Сад. 063/ Про да јем јед но со бан дво ри шни стан. Тел: Из да јем ло кал по вр ши не 65м2 ул:кра ља Пе тра I 46, Тел: 065/ Из да јем ло кал пре ко пу та СДК, Кра ља Пе тра I 51а. Тел: 063/ По вољ но из да јем ло кал.тел: Из да јем по слов ни про стор 350м2 ули ца Кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе вић. тел: 063/ Про да јем ло кал код Зма је ве шко ле. Тел: 063/ Из да јем ло кал ули ца Ју пи те ро ва 84 пре ко пу та Хит не по мо ћи. Тел: и 064/ Из да јем ре сто ран на Ле ки ном са ла шу. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Срем ској Ми тро ви ци пре ко пу та Па ла те прав де. Тел: и 064/ Servis i prodaja računara TV i fotoaparati Odloženo plaćanje čekovima. Tel: 022/ i 065/ Zanatlijska 30 ВО ЗИ ЛА - Про да јем Пе жо 106 го ди на про из вод ње 1997, це на евра. Тел: 060/ Про да јем Ре но 4 ре ги стро ван до го ди не у до бром ста њу. Тел:063/ Про да јем Голф 3, го ди на про из вод ње 1993, 1,8 бен зин це на по до го во ру.тел: 062/ Про да јем де ло ве Фи ат Бра во. Тел: 063/ Ку пу јем ауто мо би ле, би ло ко ја го ди на про из вод ње, ста ре, но ве, ха ва ри са не, пла ћа ње од мах. Тел: 069/ Ку пу јем Ју га до 500 евра. Тел: Про да јем за ста ву 101, го ди на про извод ње 2004, од ја вљен у во зном ста њу, це на 400 евра. Тел: 022/ Про да јем мо тор АТХ трај но ре ги стро ван у до бром ста њу.тел. 063/ Про да јем Ци тро ен САКС 1500 ди зел, го дина про из вод ње Тел: 064/ Про да јем ком би МБ. Тел: Про да јем Голф 3, го ди на про из вод ње 1994, 1,6 бен зин плус гас. Тел: 064/ Про да јем Ју го 45 го ди на про из водње 1985, очу ван, це на 550 евра Тел: 063/ Про да јем Мер це дес е го ди на про из вод ње 1990 це на 800 евра. Тел: 064/ Ме њам Ми цу би ши лан цер 1.4 го ди на про из вод ње 1991 у до бром ста њу за нови ји ауто уз мо ју до пла ту. Тел: 064/ MAЛИ ОГЛАСИ

7 Среда, 31. октобар МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем ми ни шпо рет, ка се те и гра мофон ске пло че. Тел: 065/ По вољ но да јем ча со ве не мач ког за све про фи ле.тел: 069/ Про да јем ка мин ма њи нов, це на по до го во ру. Тел: зва ти по сле 15 ча со ва - Ку пу јем бу тан бо це.тел: 064/ Про да јем 18. не дељ не ко ке но си ље. Тел: и 065/ Про да јем бун ду ду гач ку од Нер ца и сиву крат ку ве ли чи на 40. Тел: Про да јем шпо рет за ета жно гре ја ње алфа 9. Тел:064/ Про да јем ма њу ауто при ко ли цу, очу вану, це на 250 евра. Тел: 063/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 560, го ди на произ вод ње 1984 ре ги стро ван, евра. Тел: 022/ Про да јем ате сти ра ну при ко ли цу 370 кг но си во сти,це на 120 евра. Тел: 063/ и 062/ Про да јем трак тор Зе тор кри стал 80-11, мо гу ћа за ме на. Тел: и 063/ Столарија Ераковић Кухиње, регали, дечије собе, улазна врата, собна врата, прозори, степениште, универ, медијапан, кухињске радне плоче, услужно сечење по мери, кантовање Стари Шор 30, Сремска Митровица 022/ и 064/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ 506, и ка зан за ра ки ју од ли та ра.тел: Про да јем бе рач Шем пе тер Тел: 063/ Про да јем ком бајн за ва ђе ње кром пи ра и уто ва ри вач за ба ле. Тел: 064/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це или ме њам за др ва или ауто до 500евра.Тел: Про да јем ра тар ску пр ска ли цу400 ли тара. Тел: 064/ Про да јем че ки ћар, пум пу Ба у ер, при коли цу 5 то на, ауто при ко ли цу и ро то дрља чу Леј ли. Тел: 063/ РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Alma Mons. Тел: 065/ Про да јем нов пар кет бу ков, тре ћа класа 70м2, пар кет ба гре мов дру га кла са 12м2,. Тел: 022/ Про да јем ци глу си ли кат ну бе лу но ву 800 ко ма да, це на ,00, уси сивач 2.000,00 ди на ра, по до го во ру. Тел: 022/ Про да јем ка шу од шип ка за ку ва ње џе ма. До ста ва на кућ ну адре су за ве ћу ко ли чи ну плус ре цепт. Тел: и 061/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца у до бром ста њу. Тел: Про да јем ¾ ви о ли ну или ме њам за целу уз до пла ту.тел: 065/ Об ра да и ла ки ра ње оште ће них ка да. Тел: 064/ Ку пу јем ТА пећ двој ку или трој ку.тел: Sve za Vaš Mobilni telefon!!! PRODAJA SERVIS DEKODIRANJE FUTROLE BATERIJE MASKE 022/ i 064/ Solarski trg 3, Sremska Mitrovica - Про да јем ша ре не ко зе за чу ва ње и јарац за кла ње, мо же ком пен за ци ја.тел: 060/ Про да јем пећ за ЦГ це на 170 евра. Тел: 060/ Про да јем пећ Ал фа 20 за ета жно гре јање. Тел: 063/ Про да јем др ве не про зо ре са ва кум стаклом, ко тао на гас са са ни тар ном во дом за ЦГ 24кв. Тел: 063/ Ку пу јем стри по ве и ал бу ме са сли чи цама. Тел: 064/ Про да јем не ра ста Ду рок са пе ди гре ом, Јок ши ра 300кг за кла ње, че ки ћар Оџачик и ва гу ме ри 200кг. Тел: Про да јем ти млер, мо то кул ти ва тор, тро крил ни про зо ри са ро лет на ма. Тел: Об ра да и ла ки ра ње оште ће них ка да. 064/ Про да јем елек тро мо тор ре дук тор са89 обр та ја,.тел: 060/ Про да јем веш ма ши ну VOХ. Тел.061/ / / Тра жим жен ску осо бу за по моћ у ку ћи и чу ва ње ста ри је осо бе у Ле жи ми ру. Тел: 064/ и SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/ Про да јем сто ни раз бој за тка ње ши ри не 20цм, ду жи не 40м. Тел: 022/ Про да јем из но ше не ко ке но си ље. Тел: 022/ Про да јем ко ње ли пи ца не ре и пра сад. Тел: 064/ Про да јем кру њач за ку ку руз. Тел: 060/ Излети сваког месеца: по Србији Сегедин, Морахалом одлазак у позоришта београдска и новосадска новогодишњи аранжмани зимовање Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ Озбиљ на же на са ис ку ством не го ва ла бих ста ри је осо бе и чу ва ла де цу. Тел: 064/ Про да јем бра он ко жну јак ну.тел: 063/ Про да јем ре гал од пу ног др ве та, сто и сто ли це, уга о на гар ни ту ра, елек трич ни шпо рет и ку хињ ски де ло ви са су до пе ром. Тел:

8 28 Среда, 31. октобар POBEDA Zbog izuzetne adaptabilnosti, visokog prinosa i odličnog kvaliteta zrna, Pobeda je najproširenija sorta u Srbiji. Srednje kasna je sorta pa je treba sejati u najranijim rokovima setve, od 1. do 15. oktobra. SIMONIDA Srednje rana sorta, vrlo visokog potencijala za prinos, preko 10 t/ha. Ima izvanredan kvalitet zrna. Seje se u srednjim rokovima setve, do 25. oktobra, sa normom setve do 550 zrna po m 2. NS 40S Srednje rana sorta koja se seje u srednjim rokovima setve, sa oko klijavih zrna. Najprinosnija sorta u današnjem sortimentu Instituta. Po kvalitetu zrna pripada hlebnim sortama. Ima osje na klasu što joj daje prednost ako se jave abiotički stresovi. ZVEZDANA Srednje rana je sorta, odličnog kvaliteta zrna. Sorta namenjena za sve uslove proizvodnje. Zbog niske stabljike i odlične otpornosti na poleganje. Rekordne prinose ostvaruje u intenzivnim uslovima, a pogodna je i za gajenje u navodnjavanju. Optimalni rok setve je od 1. do 20. oktobra sa oko 500 klijavih zrna po m 2. RAPSODIJA Izuzetno adaptabilna u različitim agroekološkim uslovima. Po prinosu i kvalitetu pokazala je izuzetne rezultate u svim okolnim zemljama. Srednje rana je, izvanrednog kvaliteta zrna. Ima osje i veoma je tolerantna na abiotičke stresove. Preporuka sortimenta strnih žita za ozimu setvu 2012/13. godine Zašto treba sejati novosadske sorte? izvanredne po prinosu i tehnološkom kvalitetu nezavisni smo u pogledu sirovine za osnovne prehrambene proizvode. cene semena NS sorti značajno su niže od stranih sorti. stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo su 365 dana u godini na raspolaganju svim proizvođačima koji seju novosadske sorte strnih žita. RENESANSA Srednje rana je sorta. U velikoj je ekspanziji u proizvodnji u Rumuniji i BiH. Renesansa je veoma prinosna i u uslovima suše, što je svrstava u grupu sorti koje se mogu gajiti u heterogenim agroekološkim uslovima. ETIDA Etida je srednje kasna, veoma adaptabilna sorta sa velikim potencijalom za prinos i dobar kvalitet. U ogledima je davala prinose preko 11 t/ha. DRAGANA Dragana je srednje rana sorta, adaptabilna, sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima. LJILJANA Srednje rana sorta. Visoke i stabilne prinose postiže u različitim uslovima proizvodnje. Zadovoljavajući prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima nedostatka vode. INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, Novi Sad, Maksima Gorkog 30, tel. 021/ , faks 021/ , SKLADIŠNO-DISTRIBUTIVNI CENTAR, tel. 021/ , ; fax.: 021/ , Besplatni call centar 0800/000021

9 Среда, 31. октобар P Se tva str nih ži ta u za vr šnoj fa zi o volj ni vre men ski uslo vi omo gu ći li su pro iz vo đa či ma da se tvu ozi mih ži ta po la ko pri vo de kra ju. Pre ma slobod noj pro ce ni, za se ja no je pre ko 60 odsto po vr ši na pred vi đe nih za pše ni cu, dok je se tva ječ ma za vr še na. Iako skrom ne, pa da vi ne u pr voj po lo vi ni ok to bra, omogu ći le su kva li tet nu pri pre mu ze mlji šta, a sa mim tim je i se tva bi la olak ša na. Usevi za se ja ni po čet kom ok to bra su u fa zi pu nog ni ca nja do fa ze for mi ra nja dru gog li sta. Ni ca nje je ujed na če ni je na par cela ma na ko ji ma je oba vlje no i va lja nje. Ova me ra tre ba da bu de re dov na ne sa mo po sle se tve ozi mih use va, već i pri se tvi ja rih use va, uko li ko je vla žnost setve nog slo ja pro ble ma tič na. Mo der ne seja li ce naj no vi je ge ne ra ci je ima ju "na gazne toč ko ve" iza se tve nog apa ra ta, pa je ulo ga valj ka uma nje na, ali ne i ne po trebna, po go to vo u ova ko su šnim uslo vi ma i pri ve li kim ko li či na ma že tve nih osta ta ka. Na ja va ozbilj ni jeg za hla đe nja kra jem okto bra mo glo bi da pre ki ne ra do ve u po lju na du že vre me. To si gur no ne će bi ti dobro za oba vlja nje osnov ne ob ra de - oranja za ja re use ve. Zim sko ora nje ni je bi lo ni mo gu će uz do sa da šnji bi lans pa da vina u ve ći ni pod ruč ja u Sr bi ji, a ono je pred u slov za aku mu la ci ju vla ge to kom zim skog pe ri o da i unos mi ne ral nih i organ skih đu bri va u ora nič ni sloj. Na da mo se da će sa za hla đe njem sti ći i pa da vi ne, li ta ra po kva drat nom me tru, ko je bi si gur no olak ša le za vr še tak je se njih rado va u po lju. Op ti mal ni rok za se tvu is ti če ovih dana (to le rant ni ili ši ri op ti mal ni rok je u cen tral nom pod ruč ju Sr bi je do 5. no vembra). Iako u sa da šnjem sor ti men tu sor ti no vo sad skog In sti tu ta ne ma iz ra zi to ranih sor ti (osim sor te Di ka), bo lje re zul tate u ka sni jim ro ko vi ma se tve da će sor te Si mo ni da, Rap so di ja i Re ne san sa, ko je spa da ju u sred nje ra ne sor te. Pri nos će i kod ovih sor ti bi ti ni ži u od no su na opti mal ni rok. Pro iz vo đa či ko ji su od la ga li se tvu do ovih da na mo gu na ći na tr ži štu se me na sve sor te iz pro gra ma In stu tu ta za ra tar stvo i po vr tar stvo iz No vog Sa da, uklju ču ju ći i one iz naj no vi je ge ne ra ci je. Tre ba na po me nu ti da je u ka snim roko vi ma se tve opa snost od se tve ne de klari sa nog se me na ve ća ne go u op ti mal nim. Ne kva li tet na do ra da pri uspo re nom kli janju i ni ca nju, olak ša va ju pro dor štet nih mi kro or ga ni za ma u kli jan ce to kom nji hovog pro la ska kroz se tve ni sloj. Du bi na se tve tre ba da bu de pli ća (3 cm) uko li ko se sta nje vla ge ozbilj nije pro me ni. Ne što pli ća se tva omo gu ći će br že ni ca nje za je dan do dva da na, uko liko tem pe ra tu re va zdu ha osta nu u gra nica ma pro se ka to kom no vem bra. Ka šnje nje u se tvi i po gor ša nje nje nog kva li te ta na la že i ko rek ci ju gu sti ne, ko ja se po ve ća va za pet do de set od sto, u zavi sno sti od ka šnje nja. Od osnov nog đu bre nja ne tre ba odu sta ja ti, po go to vo od uno sa fos fo ra, dok se azot mo že une ti i na knad no. Iz me ne u si ste mu osnov nog đu bre nja, u od no su na op ti mla ne ro ko ve, po ve zano je s di na mi kom po ra sta bi lja ka, pre sve ga ko re no vog si ste ma. Bilj ke za seja ne u op ti mal nom ro ku, ako do pre kida je se nje ve ge ta ci je za poč nu bo ko renje, ima ju ko re nov si stem ko ji do se že cen ti me ta ra du bi ne. Rast ko re na li mi ti ra ju vla ga ili even tu al no "va zdu šni dže po vi" na sta li ne a de kvat nom pred setve nom pri pre mom. Do kle se ja ti pi ta nje je na met nu to izgle da sa mo u Sr bi ji. Do bar deo pro iz vođa ča se još ko le ba iz me đu je se nje i proleć ne se tve. Nji ho vu di le mu po ja ča va ju po slov na ne za in te re so va nost ku pa ca pše ni ce i od su stvo pod sti ca ja od stra ne O "ne sta ši ci" NS sor ti U jed nom pe ri o du se tve po ja vi la se ne sta ši ca NS sor ti u ne kim re gio ni ma Sr bi je. Ona je bi la po sle di ca ne po slov no sti pa i ne ko rekt no sti poje di nih do ra đi va ča i di stri bu te ra seme na ko ji su da va li pred nost stra nim sor ta ma. Ne ke udar ne NS sor te kao što su Si mo ni da, NS 40 S i dr. pušte ne su u do ra du tek ovih da na. To prak tič no zna či da ne će sti ći do proiz vo đa ča do is te ka op ti mal nog ro ka jer is pi ti va nje kva li te ta se me na traje da na. Ozbilj ni pro iz vo đa či si gur no ne će če ka ti na ovo se me. Ova kve po ja ve u se me nar stvu su ne do pu sti ve, re me te po slov ne odno se i stva ra ju uslo ve za raz voj "sive zo ne" u tr go vi ni se me nom. Šte te od ova kvih po te za ima ju pre sve ga pro iz vo đa či a za tim i sam In sti tut za ra tar stvo i po vr tar stvo. dr ža ve. Ume sto da se kva li tet no i bla govre me no za se ju sve pred vi đe ne (i ve će) po vr ši ne pod str nim ži ti ma, jer bi to bilo stra te ški i eko nom ski oprav da no, deo se tve će se ipak pre ne ti u no vem bar a mo žda i za ka sni je. To do no si ni že pri nose, ve će tro ško ve i ri zik pro iz vod nje. Sve će to ići na šte tu pro iz vo đa ča, jer oni ko ji bu du ape lo va li da se se tva na sta vi ne će pre u ze ti od go vor nost na se be. Prof. dr Mi ro slav Ma le še vić Dr Go ran Ja ći mo vić Dipl. inž. ma ster Vla di mir Aćin In sti tut za ra tar stvo i po vr tar stvo i Po ljo pri vred ni fa kul tet, No vi Sad

10 30 Среда, 31. октобар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад кг Teлад kg Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Ак ту ел но сти у во ћар ству Пи ше: Дипл.инж..Мир ја на То ја гић Ми ло ва но вић Ак тив но сти у воћ ња ци ма тре ба на ста ви ти и на ред них да на ка ко би се за вр ши ли нео п ход ни ра до ви на об ра ди, ђу бре њу и за шти ти заса да. Ако се пла ни ра по ди за ње но вих воћ ња ка он да је са да пра во вре ме за на бав ку здрав стве но кон тро лиса них сад ни ца и је се њу сад њу. Позна те су мно го број не пред но сти јесе њо - зим ске сад ње у од но су на про лећ њу, на ро чи то ка да се има ју у ви ду све че шћи ду ги су шни пе рио ди у мар ту и апри лу. У на уч ним и струч ним кру го вима све је ви ше пре по ру ка да се већи део ђу бри ва, па и азот них, баш због су ше мо ра ју да ти у је се њем пе ри о ду. При то ме тре ба зна ти да од по вр шин ског раз ба ци ва ња мине рал них ђу бри ва (без уно ше ња у зо ну ко ре но вог си сте ма) има ма ло ко ри сти.за ис хра ну воћ ки тре ба кори сти ти ком би на ци је са по ве ћа ним ко ли чи на ма ка ли ју ма. У овом пе ри о ду ак ту ел на је и одбра на од сит них гло да ра ко ји мо гу да на не су ве ли ке ште те оште ћи вањем зо не ко ре но вог вра та. По себно стра да ју мла де воћ ке, по са ђе не не што ду бље, као и оне у бли зи ни ле ди на, лу це ри шта и нео бра ђе них по вр ши на. Ле пе је се ње-зим ске да не треба ко ри сти ти за за шти ту воћ ња ка од бо ле сти ко ри шће њем сред става на ба зи ба кра. По што је из бор пре па ра та ве о ма ши рок, до га ђа ју се гре шке у обез бе ђи ва њу оп тимал не кон цен тра ци је ак тив не мате ри је, док је до зи ра ње рас тво ра по је ди ни ци по вр ши не ма њи проблем.нео п ход но је це лу воћ ку, све гра не и ста бло, обил но кваси ти, оту да се ово пр ска ње зо ве ку па ње. Здрав стве но кон тро ли са ни сад ни ма те ри јал Сле де ћа ме ра у воћ ња ци ма је оре зи ва ње. Оно мо же по че ти, у слу ча ју по тре бе и у де цем бру, али сва ка ко се мо ра за вр ши ти до пре по чет ка кре та ња со ко ва до про лећа. Ре зид бом се ре гу ли ше род ност, по не кад за две го ди не уна пред. Ова ме ра је спе ци фич на за сва ку воћ ну вр сту па и сор ту.за то је најбо ље овај по сао пре пу сти ти об у ченим рад ни ци ма. Грожђе кг Бресква кг Kрушка кг Поморанџа кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Лук бели кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг Парадајз кг Боранија кг ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Це не иду до ле Фи нан сиј ска сла бост тра жње у про те клој не де љи је би ла основ ни ге не ра тор па да це на ро ба ко јим се тр го ва ло на Про дукт ној бер зи у Но вом Са ду. Свим учесни ци ма на тр жи шту је ја сно да су основ ни би лан сни па ра ме три изде фи ни са ли ге не рал но ви сок ни во це на основ них по љо при вред них про из во да за на сту па ју ћу еко номску го ди ну. Ме ђу тим, не ли квид ност тра жње је то ли ко очи глед на, да су про дав ци би ли при ну ђе ни да це не спу сте до при хва тљи вог нивоа за куп це. Ни др жав не уред бе ни пре го во ри ни ти би ло ко ја дру га ад ми ни стар тив на ме ра ни је то ли ко де ло твор на и ја ка као не у мо љи ви тр жи шни ме ха ни зми по ну де и тражње. Про мет ро ба ко јим се тр го вало на бер зи у Но вом Са ду у пе ри о ду је из но сио 1.458,47 то на ро бе и ви ше је не го ду пло већи у од но су на прет ход ну не де љу. Фи нан сиј ска вред ност про ме та је из но си ла ди на ра, што је по раст за 164,37% у од но су на вред ност про ме та из прет ход не неде ље. Нај ве ћи це нов ни пад за бе лежен је на тр жи шту ку ку ру за. Пре ма струк ту ри ку па ца не дво сми сле но је да је сав ку пље ни ку ку руз на мењен до ма ћој по тро шњи. Из во зни ци се ни су по ја вљи ва ли. Пре те жна цена тр го ва ња је из но си ла 24,50 дин/ кг без ПДВ и сти че се ути сак да је то до ња гра ни ца ис под ко је це на ове ро бе не ће ви ше па да ти. Раст кур са ЕУР-а уз по нов ни раст це на на европ ским тр жи шти ма, пру жа мо гућ ност да се у ско ри јем пе ри о- ду као куп ци по ја ве и из во зни ци, што отва ра са свим дру ге пер спекти ве на овом тр жи шту. Про сеч на не дељ на це на ку ку ру за је из но сила 26,49 дин/кг (24,53 без ПДВ) и то је за 4,43% ни жа це на у од но су на про сеч ну це ну у прет ход ној неде љи. Као што су сви ку по про дај ни угово ри на тр жи шту пше ни це прет ходне не де ље ре а ли зо ва ни по је динстве ној це ни од 27,50 дин/кг без ПДВ, та ко су ове не де ље сви угово ри за кљу че ни по це ни од 27,00 дин/кг без ПДВ. Пад ни је ве ли ки, али је вр ло кон се квен тан и ја сан. Би лан си ове ро бе за раз ли ку од свих оста лих по љо при вред них култу ра су ста бил ни и урав но те же ни, па се та ко по на ша и тр жи ште. Со ја је по сле јед но не дељ не тржи шне ап сти нен ци је по но во на шла сво је ме сто у бер зан ској тр го ви ни. На ба зи пет за кљу че них ку по продај них уго во ра по стиг ну та је просеч на це на тр го ва ња од 67,53 дин/ кг (62,53 без ПДВ), што је у од носу на тр го ва ње од пре две не де ље пад од 4,07%. Це на со је на на шем тр жи шту је у кон стант ном па ду од сре ди не сеп тем бра, што се по ду дара са вре ме ном до но ше ња ад ми нистра тив не за бра не из во за ове ро бе. Со ји на сач ма са 44% про те и на прода ва ла се по це ни од 84,60 дин/кг (70,50 без ПДВ). Од оста лих ро ба тр го ва ло се још се мен ском пше ни цом по це ни од 43,70 дин/кг и сточ ним бра шном по це ни од 19,56 дин/кг. Про из вод Це на (дин/кг са ПДВ) Пше ни ца Ку ку руз Семенска пшеница Соја 62.53

11 Среда, 31. октобар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пи смо Ср би ја га са снаб де ва чи ма Услед оте жа них усло ва по сло ва ња ЈП Ср би ја гас, оба ве шта вамо Вас да смо у скла ду са Од лу ком Управ ног од бо ра ЈП Срби ја гас од го ди не, при ну ђе ни да уки не мо од ло же но пла ћа ње 37,5% од уку пог ра чу на за ис по ру че ни при род ни гас који до спе ва на на пла ту у ро ку од 6 (шест) ме се ци од ро ка до спе ћа пр вог де ла ра чу на. Од на ред не фак ту ре, тј. об ра чун ског пе ри о да го ди не,при род ни гас ће вам би ти фак ту ри сан са до спе ћем у укупном из но су ме сеч не по тро шње. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. ОСВА ЈАЧ ОСАМ МЕ ДА ЉА НА ПР ВЕН СТВУ СВЕ- ТА У РА КЕТ НОМ МО ДЕ ЛАР СТВУ, ЗО РАН, 7. Ко жи ца на мле ку, кај мак, 13. Не про фе си о на лац, 15. Спре ми ште за сто ку (мн.), 16. Гроб на ти ши на, 17. Жен ско име, 20. Ме ра за по вр ши ну, 21. Из у мр ло ди вље го ве до, 22. Озна ка за преч ник, 23. Фран цу ски фи зи чар и астро ном, Фран соа, 24. Ве зник, 25. ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ ОСВА ЈА ЧИ ЦЕ ШЕСТ МЕ- ДА ЉА НА ПР ВЕН СТВУ СВЕ ТА У РА КЕТ НОМ МО ДЕ ЛАР СТВУ, 29. Леген дар ни краљ Бри та ни је, 31. Део на след ства, 32. Пред лог, пре ма, 33. Ку хињ ска по су да, 35. Ште то чин ска биљ ка, 37. Му зич ки тер мин, звук, 38. Мла да же на (дем.), 40. Име глу ми це Жи гон, 42. Наш сликар ( Мр тва при ро да ), 43. Чо век из Сре ма. УС ПРАВ НО: 1. Пре ру ша ва ње, ма ски ра ње, 2. Ве ли ка си бир ска ре ка, 3. Би ли јар ски штап, 4. Коњ (турц.), 5. Нов, но во (гр.), 6. Име глум ца Мен су ра, 7. Озна ка за си менс, 8. Пре риј ски вук, 9. И је дан и дру ги, 10. Сло во грч ког ал фа бе та, 11. Бој ни по клич, 12. Чо век из Пи ро та, 14. Зид ни ор мар (мн.), 18. Љу бав на по е зи ја, 19. Ле чи ли ште у Цр ној Го ри, 22. Но та сол ми за ци је, 27. Вр ста пер шу на, 28. Све та сли ка, сли ка све ца, 30. От па дак од кла де, 34. Ве ли ка африч ка река, 35. Бри тан ски но бе ло вац на по љу фи зи о ло ги је, Бер нард, 36. По ја ва на во ди, вр тлог, 37. Мар ка сло ве нач ког ка ми о на, 39. Ини ција ли сло ве нач ког пи сца, Цан кар, 41. Ауто о зна ка за Ве не ци ју. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

12 32 Среда, 31. октобар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ НИШ НА ТА ЛИН ЦИ 34. СВЕТ СКА ЛОВ НО КИ НО ЛО ШКА СМО ТРА Од ли чан ре зул тат Ми ло ми ра - Ми ће Ран ко ви ћа Три де сет и че твр то по ре ду Светско пр вен ство па са пти ча ра у прак тич ном ло ву и 34. Свет ски шампи о нат у лов но-ки но ло шком ку пу - Куп Све тог Ху бер та, не дав но су одр жа ни на те ре ни ма Ниш На талин ци. Уче шће је узе ло ви ше од 300 так ми ча ра са сво јих 225 па са из 22 др жа ве, ме ђу ко ји ма и из Аустри је, Бу гар ске, Бел ги је, Че шке Ре пу блике, Дан ске, Фран цу ске, Не мач ке, Сло вач ке, Шпа ни је, Швед ске, Швајцар ске, Укра ји не, Ср би је. Над ме та ње је би ло по де ље но у три да на. Пр ви дан био је ре зер висан за так ми че ње у прак тич ном лову, дру гог да на одр жан је Куп Све тог Ху бер та, док је тре ћи дан био ре зерви сан за так ми че ње у прак тич ном ло ву за кон ти нен тал не пти ча ре. У окви ру дру гог так ми чар ског дана, у Ку пу Све тог Ху бер та, на сту пио је и Ми тров ча нин Ми ло мир Ми ћа Ран ко вић са сво јим епа њол брето ном Ди ком. Су ди је су би ли Петар Фар бер из Фран цу ске и Франц Волф ма јер из Аустри је. - Над ме та ње је би ло по де ље но у три ка те го ри је. По себ но су се так мичи ли му шкар ци у три ба те ри је, док су се да ме над ме та ле у две ба те ри је, а вла сни ци шпа ни је ла у јед ној. Мој по ма гач и ја смо на сту пи ли у другој ба те ри ји. Од мак си мал них 100, ре пре зен та ци ји смо до не ли 63 бода што је у укуп ном пла сма ну би ло Ми ћа Ран ко вић са сво јим по моћ ни ком Ди ком до вољ но за 11 ме сто, ис ти че Ми ћа Ран ко вић. По себ на за хвал ност на од лич но ор га ни зо ва ном Ку пу и опре ма њу наше ре пре зен та ци је, ка ко на по ми ње Ран ко вић при па да се лек то ру у Светом Ху бер ту, За је чар цу Вла ди Виде но ви ћу, као и пред сед ни ку Ки ноло шког са ве за Ср би је, Мах му ду ал Да ги ста ни ју, од но сно пред сед ни ку Ло вач ког са ве за Ср би је Зо ра ну Попо ви ћу. На свом пу ту до ре пре зен та ци је, Ран ко вић је по бе ђи вао на ку по вима орг ни зо ва ним на свим ни во и ма, од удру же ња од Ре пу бли ке, где је у укуп ном пла сма ну за у зео тре ће ме сто и као та кав по стао пр ви Митров ча нин ко ји је по сле ду жег времен ског пе ри о да до био при ли ку да пред ста вља Ср би ју на ме ђу на родним лов но ки но ло шким смо тра ма. - Све ти Ху берт је ком плек сна дисци пли на у ко јој се прим ње у ју сва ло вач ка зна ња од ка ко лов по сто ји. Она је по сво јој су шти ни и етич ка и бит ну ком по нен ту пред ста вља управо од нос лов ца пре ма псу и пре ма при ро ди. Упра во оту да сам и за до вољан што сам баш у њој на сту пао, јер она на нај бо љи на чин до ка зу је да од стрел ни је је ди ни сми сао ло ва и да су лов ци љу ди ко ји у пр вом пла ну ода ју по част и при ро ди и ди вља чи, сма тра Ми ћа Ран ко вић. С. Лап че вић ИН ЂИ ЈА ШЕ СТИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ На сту пи ли Хо лан ђа ни, на ши и Дан ци Џез фе сти вал ко ји се у Ин ђи ји одр жа ва па ра лел но са Бе о градским џез фе сти ва лом, по ше сти пут је одр жан у Кул тур ном цен тру од 26. до 28. ок то бра. На отва ра њу су на сту пи ли Хо лан ђа ни, тач ни је мулти на ци о нал ни са став Бла зин квартет из Ро тер да ма ко ји пред во ди бубњар и ком по зи тор Ср ђан Ива но вић. Дру ге ве че ри фе сти ва ла на сту пио је џез са став Па но ни ја про је кат. Овај но во сад ско-бе о град ски квин тет не гу је са вре ме ну фор му им про ви зо ва не џез му зи ке ко ја у се би об је ди њу је раз личи те му зич ке сти ло ве. Са став је на стао го ди не на ин ци ја ти ву дво ји це ново сад ских му зи ча ра Вла ди ми ра Самар џи ћа, ба си сте и Алек сан дра Баху на, пи ја ни сте. На за тва ра њу 6. Џез фе сти ва ла на сту пио је са став Ибра хим елек трик из Ко пен ха ге на, Дан ска. У пра те ћем про гра му фе сти ва ла, у хо лу Кул тур ног цен тра, отво ре на је из ло жба фо то гра фи ја Сер би ан Џез, Бре! ауто ра Ива на Гр ли ћа ба зи рана на пор тре ти ма на ших нај зна чајни јих џез му зи ча ра. Ре ци мо и то да се у Ин ђи ји из го ди не у го ди ну по већа ва број љу би те ља џез му зи ке. З. Г. С. ИН ЂИ ЈА ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ Тро у мље ње три умет ни це Хо ланд ски са став пред во ди Ср ђан Ива но вић На отва ра њу из ло жбе Три мла де умет ни це са ди пло мом Фа кул те та при ме ње них умет но сти Ти ја на Ко јић, Ми ли ца Ла за ре вић и Сте фа ни ја Илић Ми хај ло вић, из ло жи ле су сво је сли ке у Га ле ри ји ку ће Вој но ви ћа у Ин ђи ји. Упр кос томе што су све три ди пло ми ра ле прошле го ди не и то са ви со ким оце на ма, иза се бе има ју ве ли ки број на гра да и при зна ња, ви ше ко лек тив них и само стал них из ло жби сли ка. Пред инђиј ску пу бли ку иза шле су са три десе так ра до ва ра ђе них стан дард них сли кар ских тех ни ка али и уљем на алу ми ни ју му. На отва ра њу из ло жбе умет ни це је пред ста ви ла Са ња Сајферт, исто ри чар умет но сти. -По ла зна тач ка и ујед но тач ка сусре та на ше три по е ти ке је тро кра ко рас кр шће, од но сно ра ди мо и са ра ђује мо у уве ре њу да сва ка ин ди ву дуа вр ши ин тер пре ти ра ње ствар но сти на се би свој ствен на чин. Не ка од по лази шта су слич на, ис хо ди ште је исто, али су пу те ви раз ли чи ти, ре кла је Ти ја на Ко јић, јед на од сли кар ки на отва ра њу за јед нич ке из ло жбе ко ју су на зва ле Тро у мље ње. Из ло жба ће би ти отво ре на до 9.но вем бра. З. Г. С.

13 Среда, 31. октобар ПАР КУР АМЕ РИЧ КИ ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПАР КУР, ВЕ ШТИ НА КО ЈА ОСВА ЈА СВЕТ Пре ћи све пре пре ке СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВА ПО БЕ ДА ЛЕ ГИ О НА РА Сир ми ум Ле ги о на ри ес Ву ко ви Бе о град 15:7 (9:0, 0:0, 0:0, 6:7) Ста ди он: 25. мај. Гле да ла ца: око 300. Кре та ње ре зул та та: 0:2 Горан Зец сеј фти; 9:0 Па вле Не шко вић тр ча ње 10 јар ди, успе шан ПАТ; 9:7 Ла зар Кр го вић пас 35 јар ди ка Огње ну Ми тро ви ћу, успе шан ПАТ; 15:7 Те о дор Ка тић тр ча ње 2 јар де, не у- спе шан ПАТ. У од лу чу ју ћем ме чу, ни шта ма ње уз бу дљи вом у од но су на све оста ле ме че ве гру пе се вер, Ле ги о на ри су сла ви ли у ди рект ном ду е лу за плеј оф ју ни ор ске ли ге по бе ду над Вуко ви ма из Бе о гра да. На тај на чин, Ми тров ча ни су из бо ри ли пла сман у по лу фи на ле, где ће иза ћи на мег дан до са да не по ра же ним Ча чак Аngel Wаrri ors-има. По че так ме ча у пот пу но сти је при пао мла дим Ле ги о на ри ма, ко ји су нај пре сеј фти јем Го ра на Зе ца по ве ли 2:0, а за тим у на став ку пр вог пе ри о да тр ча њем кво тер бе ка Па вла Срем ска Ми тро ви ца би ће у су бо ту, 3 но вем бра до ма ћин тра ди ци о- нал ног 23. по ре ду Џу до ку па Сирми ум Так ми че ње с по чет ком у 10,30 ча со ва одр жа ће се у По словно-спорт ском цен тру Пин ки у ор гани за ци ји Џу до клу ба Сир ми ум, а као и ра ни јих го ди на, тур ни ру ће при суство ва ти и пред став ни ци Ам ба са де Ја па на у Бе о гра ду. ЏУ ДО Не шко ви ћа сти гли и до тач да у на за вођ ство од 9:0. Усле дио је пери од игре, у ко јем ни је дан тим ни је успе вао да по ен ти ра и та кав раз вој до га ђа ја тра јао је све до по след ње че твр ти не. Та да су нај пре Ву ко ви ус пе ли да ре ше про блем у ре а ли за ци ји, пас ка Ог ње ну Ми тро ви ћу за вр шио је на кра ју у енд зо ни, што је ули ло ка кву та кву на ду го сти ма, али и до да ло до зу не из ве сност у овај меч. Ме ђутим, ни је ово по ен ти ра ње уз др мало ми тро вач ке ју ни о ре, ко ји су већ у сле де ћем на па ду, кон со ли до ва ли сво је ре до ве и још јед ном по ен тира ли, опет тр ча њем, са мо овог пу та Те о до ра Ка ти ћа. На тај на чин стави ли су тач ку на овај меч, по сле чега је усле ди ло ве ли ко сла вље због три јум фа и пла сма на у по лу фи на ле ко је ће се игра ти већ сле де ћег викен да у Чач ку. С. Н. Куп Сир ми јум 2012 Так ми че ње ће се од ви ја ти у че тири ка та го ри је, џу ди ста мла ђег уз ра ста. Има ће ме ђу на род ни ка рак тер, јер се оче ку је до ла зак так ми ча ра и из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске. На сту пи ће око 300 так ми ча ра из 25 гра до ва. Надме та ње ће се од ви јат зи у ка те го ри ји по ле та ра ца де ча ка, по ле тар ки де војчи ца, мла ђих пи о ни ра де ча ка, као и мла ђих пи о нир ки де вој чи ца. Са. Л. Ка да је пре не ко ли ко го ди на по пр ви пут еми то ван филм Ја мака ши, у Ср би ји се ја ви ло ин те ресо ва ње за јед ну са свим нео бич ну и при лич но екс трем ну спорт ску дисци пли ну пар кур. Ова ди ци плина ко ја под ра зу ме ва пре ла же ње пре пре ка на ко је се на и ла зи, на стала је осам де се тих го ди на про шлог ве ка у фран цу ском гра ду Ли се су, а ње ним твор цем се сма тра Да вид Бел. Пр ви трaсери, ка ко се бе на зи ва ју љу би те љи ове из у зет не ди сци пли не, у Ср би ји су се ја ви ли током го ди не. У Срем ску Ми тро ви цу, пар кур је сти гао пре неко ли ко го ди на, за хва љују ћи пре све га мла дом Радо ва ну Ше ше ви ћу, ко ји је, ка ко сам на во ди, пр ви по чео озбиљ но да се ба ви овом ди сци пли ном. Тренут но, на ми тро вач ким ули ца ма се мо же ви де ти де се так тра се ра ко ји свако днев но пре ска чу препре ке. - Пар кур ни је спорт, јер не ма так ми че ња. Ова ве шти на пре ла жења пре пре ка пре не та је у Евро пу из Афри ке и то за по тре бе фран цу ске вој ске по чет ком две де се тог ве ка, али ју је кра јем ве ка у ко мер ци јал не свр хе раз вио Да вид Бел. Од та да до да нас она осва ја све ви ше сим па тија мла дих љу ди ши ром све та, при ча Ра до ван. Ка да је до спео у Фран цу ску, паркур је об у хва тао не ко ли ко ме то да: хо да ње, тр ча ње, скак ње, че тво роно жни по крет, пе ња ње, ба лан си рање, ба ца ње, по ди за ње, са мо од бра ну и пли ва ње. Са да љим раз во јем, он се све ви ше ве зи вао за пре ла же ње пре пре ка, а све ма ње за сво је борбе не еле мен те. Ве ли ку уло гу ова ве шти на има ла је и у сни ма њу филма Принц Пер си је, ко ји је, упра во за хва љу ју ћи пар ку ру сте као свет ску сла ву. Ка ко на во ди мла ди ми тро вачки тра сер, ова ве шти на је из у зет но ко ри сна јер у исто вре ме раз ви ја и фи зич ке и пси хич ке ка рак те ри сти ке оно га ко јој по све ти па жњу. - Пре пре ке мо гу би ти раз не, од ка ме ња па до ви со ких зи до ва и капи ја. Мо же се тре ни ра ти и у ру ралним и у ур ба ним сре ди на ма и је ди но што је бит но то је да љу ди се би одре де ли мит. Сва ко мо ра зна ти до кле до се жу ње го ве мо гућ но сти. Др же ћи се то га, ми у Ми тро ви ци ни ка да нисмо има ли озбиљ не по вре де. Пар кур под ра зу ме ва да се у што кра ћем року на ђе на чин да се без бед но пређе пре пре ка. Оту да ова ве шти на зах те ва не са мо фи зич ку спре му, не го и ја ку во љу, јак дух али и спо соб ност бр зог до ноше ња ис прав них од лука, при ча Ра до ван. Ми тро вач ки за љу бљени ци у пар кур, тре нут но се са ста ју код спорт ске ха ле, код згра де Градске упра ве, у по је ди ним град ским на се љи ма, једном реч ју сву да где мо гу на ћи до бру пре пре ку. - Те рен за тре нинг са ми би ра мо. Ве жба ње тра је и по не ко ли ко са ти и под ра зу ме ва уче ње основ них преско ка, сми шља ње на чи на на ко ји се пре пре ка мо же лак ше пре ско чи ти, као и ком пле тан фи зич ки раз вој што пре све га под ра зу ме ва тр ча ње. Када сам ушао у ову при чу, мој глав ни раз лог је био да се по кре нем. Да нас су љу ди ма хом не ак тив ни и пар кур је до бар на чин да се они ко ји су се уле њи ли ко нач но про бу де и по крену. Љу ди обич но ми сле да је ово опа сна ди сци пли на, али ни је, јер она зах те ва хлад но крв ност и мак симал но са гле да ва ње соп стве них могућ но сти. Ту не ма гре шке, ја сан је мла ди тра сер. Тре нут но, пар кур је у Ср би ји у по во ју. Глав ни цен тар је Бе о град, а у Сре му је ди но Срем ска Ми тро ви ца има бо ље ор га ни зо ва ну гру пу. Жеља мла дих ми тро вач ких тра се ра је да у на ред ном пе ри о ду ова ве шти на за жи ви ка ко би се ње не пред но сти још бо ље са гле да ле и та ко по бе дили сте ре о ти пи о ње ној штет но сти и екс трем но сти. Ра до ван Ше ше вић С. Лап че вић

14 34 Среда, 31. октобар ИН ЂИ ЈА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ГРАД СКА ТР КА Тр ча ло 1400 Ин ђи ја ца Ор га ни зо ва њем тра ди ци о нал не тр ке у част осло бо ђе ња гра да, Ин ђијц ки су на кон тро го ди шње пау зе об но ви ли тра ди ци ју ста ру не коли ко де це ни ја. Овај пут, на ли ни ји стар та ни су се по ја ви ли се ни о ри ко ји су да ле ке го ди не, пред во ђе ни пр вим побед ни ком, ле ген дар ним Фра њом Миха ли ћем, уте ме љи ли нај ста ри ју инђиј ску спорт ску ма ни фе ста ци ју. Ор га ни за то ри су се опре де ли ли да по зо ву са мо по ла зни ке ин ђијских основ них и сред њих шко ла али је и био пун по го дак! Уз би ђе ња на ас фа ла ту глав них ули ца би ло је на пре тек, тр ча ло је 1400 уче ни ка и уче ни ца, кон ку рен ци ја је стварно би ла же сто ка, осо би то ме ђу основ ци ма па је ве ћи на њи хо вих тр ка од лу че на бу квал но у по следњим ме три ма. Вре мен ске при ли ке су та ко ђе би ле на кло ње не ор га низа то ри ма. На и ме, дан осло бо ђе ња гра да оба сја ло је сун це па су бројни при ја те љи "кра љи це спор то ва" про ше та ли до цен тра гра да ка ко би уве ли ча ли атлет ску ма ни фе ста ци ју ко ја се го ди на ма одр жа ва у њи ховом ме сту. Вред но је, та ко ђе на поме ну ти, да су се ме ђу осва ја чи ма ме да ља на шли и бу ду ћи ру ко ме таши, од бој ка ши, ка ра ти сти па и један ша хи ста. На кра ју, по ме ни мо име на свих осва ја ча од лич ја - пи о ни ри 1. разре да (200 ме та ра): Бо јан Јан ко вић, Но вак Ђа ниш, Ни ко ла Јан ко вић, пио нир ке 1. раз ре да (200): Те о до ра Мла де но вић, Та ма ра Ле ма јић, Ања Вла и са вље вић, пи о ни ри 2. раз ре да (200): Алек са Са вић, Вла ди мир Зака ма рок, Урош Мар ко вић, пи о нирке 2. раз ре да (200): Ди на Мр вић, Бран ка Ра и че вић, Ма ри ја Ми хајло вић, пи о ни ри 3. раз ре да (500): Сте фан Ско ру пан, Мар ко Ле кић, Или ја Џе пи на, пи о нир ке 3. раз ре да (500): Ва лен ти на Ав ду љи, Јо ва на Ба ша, Те о до ра Жив ко вић, пи о ни ри 5. раз ре да (1000): Јо ван Јан ко вић, Ни ко ла Ско ру пан, Или ја Ми јал ковић, пи о нир ке 5. раз ре да (1000): Ду ња Ма ри чић, Та тја на Сви њиц ки, Јо ва на Си мић, пи он ми ри 6. раз ре да (1000): Ми лош Ма ле ше вић, Ни ко ла Да ви дов, Кон стан тин Ми ло је вић, пио нир ке 6. раз ре да (1000): Ми ља на Мла де но вић, Ми ли ца Ду кић, Ма рија Луч, пи о ни ри 7. раз ре да (1000): Мар ко Бо бар, Ми лош Бо бар, Ми лан Не дић, пи о нир ке 7. раз ре да (1000): Ања Сто и са вље вић, Ања Ма ле шевић, Ми ли ца Ра лић, пи о ни ри 8. разре да (1000): Сла во љуб Ђо кић, Милан Ср би ја нац, Ра до мир Ми лен ковић, пи он мир ке 8. раз ре да (1000): Алек сан дра Ста ме нић, Ка та ри на Бо бош, Ви о ле та Сто ја но вић, омладин ци 1. раз ре да (1000): Бра ни слав Три вић,бо јан Ку зма нов ски, Не над Кле ут, омла дин ке 1. раз ре да (1000): Ду ши ца Жив ко вић, Ма ри на Об радо вић, Ми ли ца Елез, омла дин ци 2. раз ре да (1000): Де јан Ла за ре вић, Игор Нин ко вић, Ни ко ла Кри во ши ја, омла дин ке 2. раз ре да (1000): Ма нуе ла Ми тић, Са ња До дик, Јел на Мајкић, омла дин ци 3. раз ре да (1000): Об но ви ли тра ди ци ју Ни ко ла Ри лак, Сте фан Ми тро вић, Да вид Ју ри шић, омлал дин ке 3. разре да (1000): Јо ва на Егић, Ели за бе та Сто ја но вић, На ди ца Та тић, омла динци 4. раз ре да (1000): Јо ван Мај кић, Вла ди мир Дут ка, Ми лан Ан дрић и омла дин ке 4. раз ре да (1000): Та ња Не дељ ко вић, Да ни је ла Глу ши ца и Та ма ра Ћа лић. Д. Ви ћен тић

15 Среда, 31. октобар СПОРТ 35 ФУДБАЛ ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ ОФЛ ИН ЂИ ЈА СТА РА ПА ЗО ВА Ре зул та ти 10. ко ла: Ку ла: Хај дук Спар так Зла ти бор во да 0:1, Бе о град: БСК Сме де ре во 1:1, Но ви Сад: До њи Срем Цр ве на зве зда 1:2, Ја го ди на: Ја го ди на Рад нич ки :1, Бе о- град: ОФК Бе о град Рад нич ки (Н) 5:1, Бе о град: Пар ти зан Но ви Па зар 3:1, Ужи це: Сло бо да Поинт Рад 1:0, Но ви Сад: Вој во ди на Ја вор 1:0. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Ја го ди на : Рад : Вој во ди на : Сло бо да По инт : Спар так ЗВ : Но ви Па зар : Рад нич ки (Н) : До њи Срем : Ја вор : БСК : ОФК Бе о град : Рад нич ки : Хај дук : Сме де ре во :16 5 Сле де ће ко ло: Ива њи ца: Ја вор Хај дук, Бе о град: Рад - Вој во ди на, Но ви Па зар: Но ви Пазар Сло бо да По инт, Ниш. Рад нич ки Пар тизан, Кра гу је вац: Рад нич ки 1923 ОФК Бе о град, Бе о град: Цр ве на зве зда Ја го ди на, Сме де ре во: Сме де ре во До њи Срем, Су бо ти ца: Спар так Зла ти бор во да БСК. ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА Ре зул та ти 12. ко ла: Зе мун: Те ле оп тик Ме та лац 2:1, Кра ље во: Сло га Чу ка рич ки 1:1, Но ва Па зо ва: Рад нич ки На пре дак 0:0, Но ви Сад: Про ле тер Је дин ство Пу те ви 2:1, Зре њанин: Ба нат Ти мок 0:0, Ла за ре вац: Ко лу ба ра Но ви Сад 4:0, Ча чак: Бо рац Бе жа ни ја 2:1, Бе о град: Во ждо вац Мла де но вац 1:0, Ин дји ја: Ин дји ја Мла дост 2:2. 1. На пре дак : Во ждо вац : Чу ка рич ки : Бо рац : Про ле тер : Је дин ство Пу те ви : Ин дји ја : Те ле оп тик : Рад нич ки : Мла дост : Ба нат : Ти мок : Мла де но вац : Сло га : Бе жа ни ја : Ко лу ба ра : Ме та лац : Но ви Сад :21 10 Сле де ће ко ло: Лу ча ни: Мла дост Те леоп тик, Мла де но вац: Мла де но вац Ин дји ја, Бежа ни ја: Бе жа ни ја Во ждо вац, Но ви Сад: Но ви Сад Бо рац, За је чар: Ти мок Ко лу ба ра, Ужи це: Је дин ство Пу те ви Ба нат, Кру ше вац: На пре дак Про ле тер, Бе о град: Чу ка рич ки Рад нич ки, Гор њи Ми ла но вац: Ме та лац Сло га. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти 11. ко ла: Сом бор: Рад нич ки Це мент 2:0, Те ме рин: Сло га Па лић 4:0, Бач ка То по ла: Бач ка То по ла Рад нич ки (Ш) 0:0, Стари Ба нов ци: Ду нав Срем 3:3, Па ди на: До ли на ЧСК 2:0, Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич ки Једин ство 3:0, Сен та: Сен та Тек сти лац 2:0, Панче во: Ди на мо Мла дост 1:1. 1. До ли на : Сло га : Сен та : Тек сти лац : Рад нич ки (Ш) : Рад нич ки (СМ) : ЧСК : Па лић : Мла дост : Срем : Ду нав : Рад нич ки (С) : Бач ка То по ла : Це мент : Је дин ство : Ди на мо :18 4 Сле де ће ко ло: Бе о чин: Це мент Па лић, Сом бор: Рад нич ки Ди на мо, Бач ки Ја рак: Младост Сен та, Шид: Рад нич ки Сло га, Че ла ре во: ЧСК Ду нав, Ста ра Па зо ва: Је дин ство До ли на, Оџа ци: Тек сти лац Рад нич ки (СМ). Ре зул та ти 11. ко ла: Бе шка: Хај дук Црве на зве зда 0:2, Цр вен ка: Цр вен ка По лет 0:1, Ста ни шић: Ста ни шић Бач ка 0:0, Ту ри ја: Младост Ју го вић 0:0, Бач ки Пе тро вац: Мла дост Сло га 1:0, Но ви Ба нов ци: Омла ди нац Ср бобран 2:2, Но ви Сад: Бо рац Пр ви мај 3:0, Младе но во: Бу дућ ност Ин декс 0:1. 1. Ин декс : Сло га : Цр ве на зве зда : Хај дук : Мла дост (Т) : Бач ка : По лет : Ср бо бран : Ста ни шић : Ју го вић : Цр вен ка : Пр ви мај : Бо рац : Мла дост (БП) : Омла ди нац : Бу дућ ност :21 5 Сле де ће ко ло: Цр вен ка: Цр вен ка Хајдук, Ру ма: Пр ви мај Бу дућ ност, Си вац: По лет Ин декс, Ср бо бран: Ср бо бран Бо рац, Ер девик: Сло га Омла ди нац, каћ: Ју го вић Мла дост (БП), Бач ка Па лан ка: Бач ка Мла дост (Т), Но ви Сад: Цр ве на зве зда Ста ни шић. СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти 12. ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук Сло вен (Р) 3:1, Вој ка: Сре мац Ру дар 1:0, Огар: Шу мар Под ри ње 4:2, Ши ма нов ци: Хај дук 1932 Сло вен (С) 9:1, Ириг: Рад нич ки Ку пи но во 6:0, Ви то јев ци: Пар ти зан Гра ни чар 4:0, Ла ћарак: ЛСК Љу ко во 2:0, Го лу бин ци: Ја дран Доњи Пе тров ци 0:1. 1. До њи Пе тров ци : Гра ни чар : Ја дран : Пар ти зан : ЛСК : Сло вен (Р) : Сре мац : Рад нич ки : Под ри ње : Шу мар : Хај дук (В) : Ру дар : Ку пи но во : Хај дук : Љу ко во : Сло вен (С) :42 5 Сле де ће ко ло: Ру ма: Сло вен Сре мац, Врдник: Ру дар Шу мар, Ма чван ска Ми тро ви ца: Подри ње Хај дук 1932, Си бач: Сло вен Рад нич ки (И), Ку пи но во: Ку пи но во Пар ти зан, Ада шев ци: Гра ни чар ЛСК, Љу ко во: Љу ко во Ја дран, Доњи Пе тров ци: До њи Пе тров ци Хај дук (В). ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти 12. ко ла: Гра бов ци: Гра ни чар По ду на вац 0:1, Ру ма: Је дин ство Зе ка Бу љу баша 0:0, Ку змин: Гра ни чар Сло га 2:0, Ша шинци: Сло бо да Ло вац 2:1, Са лаш Но ћај ски: Будућ ност Бо рац 3:0, Но ви Слан ка мен: Ду нав Је дин ство (П) 2:0, Ва ши ца: На пре дак Хрт ков ци 0:1, По пин ци: На пре дак Же ле зни чар 3:2. 1. Бу дућ ност : Зе ка Бу љу ба ша : Хрт ков ци : Же ле зни чар : По ду на вац : На пре дак (П) : Сло бо да : Гра ни чар (Г) : Бо рац : Гра ни чар (К) : Је дин ство (Р) : На пре дак (В) : Је дин ство (П) : Ду нав : Сло га : Ло вац :28 5 Сле де ће ко ло: Ин дји ја: Же ле зни чар Грани чар (Г), Хрт ков ци: Хрт ков ци На пре дак (П), Бе ле гиш: По ду на вац Је дин ство (Р), Рав ње: Зека Бу љу ба ша Гра ни чар (К), Кр ње шев ци: Слога Сло бо да, Кар лов чић: Ло вац Бу дућ ност, Мар тин ци: Бо рац Ду нав, Пла ти че во: Је дин ство На пре дак (В). Ре зул тат од ло же не утак ми це 4. ко ла: Срем ски Ми ха љев ци: Срем Ка ме ни 2:2. 1. Срем : Гра ни чар : Сре мац : ОФК Бре стач : Ка ме ни : Мла дост : Сло бо да : Ви тез :39 0 Сле де ће ко ло (на про ле ће 2013): Пр хово: Мла дост Ви тез, Срем ски Ми ха љев ци: Срем ОФК Бре стач, До њи То вар ник: Сло бо да Сремац, Аша ња: Ка ме ни Гра ни чар. ОФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА (пр ви раз ред) Ре зул та ти 10. ко ла: Срем ска Ми тро ви ца: Ми трос Бо рац (Р) 3:1, Ди вош: Хај дук Но ћај 4:0, Бо сут: Бо сут Бо рац (ВР) 1:0, За са ви ца 1: Сло га Сло га (Ч) 2:0, Ман дје лос: Фру шко го рац Сре мац 0:1, Срем је био сло бо дан. 1. Хај дук : Но ћај : Ми трос : Сре мац : Срем : Бо сут(-1) : Сло га (З) : Бо рац (Р) : Бо рац (ВР) : Фру шко го рац : Сло га (Ч) :16 4 Сле де ће ко ло: Чал ма: Сло га Фру шко горац, Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац (ВР) Сло га (З), Но ћај: Но ћај Бо сут, Ра ден ко вић: Бо рац (Р) Хај дук, Срем ска Ра ча: Срем Ми трос, Сре мац је сло бо дан. ОФЛ ШИД Ре зул та ти 11. ко ла: Љу ба: Је дин ство Борац 5:0, Бер ка со во: Сре мац ОФК Бин гу ла 1:4, Шид: Јед но та Је дин ство (М) 2:1, Ја ме на: Грани чар ОФК Ба чин ци 4:0, Мо ло вин: Омла ди нац Фру шко го рац 2:2, Сот: Брат ство Омла ди нац (Б) 3:3, Би кић До: ОФК Би кић Син ђе лић 1:1. 1. Син ђе лић : Фру шко го рац : ОФК Би кић : ОФК Ба чин ци : Омла ди нац (М) : ОФК Бин гу ла : Је дин ство (Љ) : Омла ди нац (Б) : Гра ни чар : Бо рац : Јед но та : Је дин ство (М) : Сре мац : Брат ство :14 2 Сле де ће ко ло: Ги ба рац: Син ђе лић Бо рац, Бин гу ла: ОФК Бин гу ла Је дин ство (Љ), Мо ровић: Је дин ство Сре мац, Ба чин ци: ОФК Ба чинци Јед но та, Ку ку јев ци: Фру шко го рац Грани чар, Ба тров ци: Омла ди нац Омла ди нац (М), Би кић До: ОФК Би кић Брат ство. ОФЛ РУ МА ИРИГ (пр ви раз ред) Утак ми це 9. ко ла: Бу дја нов ци: Мла дост Сло га 2:0, Жар ко вац: На пре дак ОФК Кра љевци 2:0, Ру ма: Фру шка го ра Фру шко го рац 2:0, До брин ци: Сре мац ПСК Пу тин ци 0:3, Кле нак: Бо рац Кру ше дол 4:2. 1. Фру шка го ра : На пре дак : ПСК Пу тин ци : Фру шко го рац : Бо рац : Сло га : Кру ше дол : Сре мац : Мла дост : ОФК Кра љев ци :18 9 Сле де ће ко ло (на про ле ће го ди не): Во гањ: Сло га Кру ше дол, Кле нак: Бо рац ПСК Пу тин ци, До брин ци: Сре мац Фру шко го рац, Рума: Фру шка го ра ОФК Кра љев ци, Жар ко вац: На пре дак Мла дост. Ре зул та ти 8. ко ла: Чор та нов ци: Чор та новци Сло га 4:1, Но ви Кар лов ци: По лет Бо рац (С) 0:1, Ста ра Па зо ва: Је дин ство II Рад нич ки II 0:6, Кр че дин: Фру шко го рац Бо рац (Ј) 4:0. 1. Чор та нов ци : Рад нич ки II : Бо рац (С) : Фру шко го рац : По лет : Бо рац (Ј) : Је дин ство II : Сло га :24 1 Сле де ће ко ло: Kрчедин: Фру шко го рац Сло га, Јар ков ци: Бо рац Је ди ун ство II, Но ви Кар лов ци: По лет Рад нич ки II, Сур дук: Бо рац Чор та нов ци. ЛИ ГА ВЕ ТЕ РА НА Ре зул та ти 10. ко ла: Оби лић (Ку ку јев ци) Ма чва (Бо га тић) 4:4, Ја дран (Го лу бин ци) Хајдук (Ши ма нов ци) 4:2, омла ди нац (Но ви Ба новци) На пре дак (По пин ци) 2:2. 1. Омла ди нац : На пре дак : Оби лић : Хај дук : Ма чва : Ја дран :31 10 Сле де ће ко ло (на про ле ће): Оби лић Омлади нац, Ја дран Ма чва и На пре дак Хај дук. ШАХ РУ МА ВИ КЕНД ТУР НИР Ж. Ра ди во је вић Го ран То до ро вић нај бо љи о ви пр во ли гаш, ШК Сло вен, ор га ни- вао је 11. по ре ду Ви кенд тур нир Нзо Осло бо ђе ње Ру ме, у убр за ном тем пу (15 ми ну та по игра чу, де вет ко ла). У кон курен ци ји 60 ша хи ста по бе дио је ме ђу народ ни мај стор Го ран Н. То до ро вић, са 7 по е на. Исто по е на, али сла би ји кри те ријум има ли су; Јо ван Ра дло вач ки, Влади мир Ма штра по вић и Го ран Ко сано вић. Ме ђу је да на ест пр во пла си ра них би ли су и Бор ко Лај тхајм и Пе тар Бен ко вић по 6,5, Го ран Ар совић, Зо ран Ар со вић, До бри сав Сто јано вић, Си ни ша Дра жић и Ра до слав Јо ва но вић по 6 по е на и та ко да ље. Тур нир је игран у са ли Кул тур ној цен тра. Ж. Р. ЏУДО РУ МА ОПЕН 2012 Но ви успех Ла ћа ра ца ро те клог ви кен да у Ру ми је одр жан ПМе ђу на род ни Џу до тур нир Ру ма опен 2012" за по ле тар це, мла ђе и ста ри је пио ни ре и пи о нир ке. У из у зет ној кон ку ренци ји, сво је уме ће још јед ном су по твр дили нај мла ђи ла ћа рач ки џу ди сти: Ми ли ца Ђу рић по ле та рац до 25 кг 3. ме сто, Мило ван Смо ља но вић пи о нир до 46 кг 3. ме сто, Ни ко ла Вор ка пић ст.пи о нир до 60 кг 3. ме сто, Бо рис Сла дић ст.пи о нир до 66 кг 3. ме сто Ива на Обрат мл. пи о нир до 57 кг 2. ме сто, Мар ко Јо ван че вић мл. пи о нир до 50 кг 2. местo, Жељ ко Па нић мл.пи о нир до 38 кг 5. ме сто, Урош Ан тонић по ле та рац до 25 кг 5. ме сто. С. Н.

16 36 Среда, 31. октобар Дана навршавају се две најтужније године од изненадне смрти нашег вољеног Дана навршава се пет година од смрти нашег драгог супруга, оца и деде Дана у 11 часова даваћемо 40. дневни помен на Градском гробљу у Сремској Митровици ЈОВАНА ПРОСТРАН Много је лепих успомена, да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад не заборавимо. Много нам недостајеш. Твоји: супруга Добрила, синови Љубиша и Драган и ћерка Анђелка са породицама ЛАЗАРА ПОПОВИЋА из Лаћарка Увек ћеш бити са нама. Твоја супруга, деца и унучад ДРАГАНУ ВУКОЈЕВИЋУ др медицине Остаћеш вечно сачуван у срцу и душама твојих који те воле. Твоја Биља, Раша, брат Зоран, мама и тата Последњи поздрав драгој и вољеној супрузи Са великом тугом опраштамо се од наше драге мајке и баке Дана 1.новембра навршава се годину дана од како није са нама наша ћерка, сестра и тетка ЈОВАНКИ МАРКОВИЋ У мом срцу и мислима остаћеш заувек. Твој Миле ЈОВАНКЕ МАРКОВИЋ Заувек ћемо те чувати од заборава. Твоји: ћерка Оља, зет Чеда, унуке Тамара и Тијана РАДМИЛА МАНОЈЛОВИЋ рођ. Павић Увек ћеш остати у нашим срцима мајка Смиља, брат Радојица и братичине Душица и Златица Дана године навршава се 15 година од смрти нашег драгог Прошло је двадесет једна година од када није са нама наш БАЧИНАЧКА ЕЛИТА се опрашта од МИХАЈЛА СПАСОЈЕВИЋА ЂОРЂЕ СУБИЋ Његови најмилији: супруга Пелка, ћерке Снежана и Драгана са породицама Успомену на њега чувају мајка Вера и сестра Гордана са породицом ЧИКА ГЕНЋА И ТЕТКА ЦИЦЕ Дана 6. новембра навршава се шест година од кад није са нама ДАМИР ПОКРАЈАЦ Огромном тугом идемо кроз живот у коме тебе нема, драги наш Дамире. Због племенитости и доброте коју си нам свима пружио лако те је било волети, зато те никада нећемо заборавити. Волећемо те и с поносом о теби причати. Твоја мајка Душа, отац Мирко и брат Горан са породицом Дана навршава се три најтужније године од како није са нама наш вољени ДРАГАН ЈОВИЧИЋ Љубав је оно што ће те чувати у срцу твојих, који ће те заувек памтити и волети. Мајка Драгица, син Александар и супруга Мира Дана 22. октобра године је преминула у 60. години наша драга и никад заборављена СПОМЕНКА ЕЈИЋ Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили. С љубављу и поштовањем ожалошћени: супруг Драгутин, син Саша, ћерка Сања, снаја Анита, зет Милош, унуци Немања, Јована и Бојана и свекрва Каћа

17 Среда, 31. октобар У дубокој боли обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је у 74. години престало да куца велико и племенито срце наше драге и вољене БРАНКЕ МИРКОВИЋ Са вечном љубављу и поштовањем, заувек ћеш живети у нашим срцима. Ожалошћени: кћерка Марија, зет Јосип, унуке Ана и Ксенија, сестра Злата и сестричина Зорица Дана наврша навршава се 40 тужних дана од изненадне смрти нашег ГОДИШЊИ ПОМЕН др ДРАГАНА ВУКОЈЕВИЋА Само време пролази, бол, туга и празнина за тобом не и неће никада. Рана на срцу постоји и остаће неизлечива докле год живимо. Породице Скакун и Јуришић Дана навршава се шест година од смрти нашег драгог Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 14. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09 ) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ПРЕД МЕТ: Оба ве ште ње о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја и од ређи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја про јек та ме ша ња НЦ бо ја и складишт ењa во де них, гра ђе винских и де ко ра тив них бо ја, на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та ДФ Д.О.О. из Бе о гра да Бу ле вар осло бо ђе ња бр.255, под нео је да на го ди не, под бро јем /2012-III-05 зах тев за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја и од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја про јек та ме ша ња НЦ бо ја и складишт ењa во де них, гра ђе вин ских и де ко ра тивних бо ја, на жи вот ну сре ди ну, чи ја се ре а ли за ци ја пла ни ра на кат.парц.бр.735/63 к.о. Но ва Па зо ва, ко јој од го ва ра Пре пис ли ста не по крет но сти број: 4856 к.о.но ва Па зо ва, у Но вој Па зо ви у Ин ду стриј ској зо ни у бло ку 25. Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо гућ је сва ког рад ног да на у про сто ри ја ма Оп штин ске управе оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр.11, кан це ла ри ја бр. 18. Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те до ста ви ти на адре су над ле жног ор га на, Оде ље ња за стам бе но-ко мунал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том зах те ву узи ма ју ћи у об зир ми шље ња до ста вље на до го ди не. ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ- ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, 135/04 и 36/09)об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек та PE RI HARD IN ŽE NJE RING д.о.о. Бе о град, Кне ги ње Зор ке 24 спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та По стро је ње за третман и скла ди ште ње от пад них то нер ка се та, инк кер три џа, ри бо на и от пад не елек трич не и елек тронске кан це ла риј ске опре ме у Ши ма нов ци ма, на кат. парц. 1750/31 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну до не то је ре ше ње број /2012-III- 05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да за пред мет ни про је кат ПО ТРЕБ НА про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну од но сно из ра да од го ва ра ју ће Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Но си лац про јек та мо же при сту пи ти ре а ли за ци ји тек на кон из ра де сту ди је и до би ја ња са гла сно сти на исту.до не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ка рак те ри сти ка ма про јек та и про це ни ути ца ја на ве де ног про јек та на жи вот ну сре ди ну, на осно ву ло ка ци је пар це ле на ко јој се пла ни ра ре а ли за ци ја, ми шље ња јав ности-ми шље ње Са ве та Ме сне за јед ни це Ши ма нов ци број 287/12 од го ди не у ко ме се зах те ва из ра да сту ди је, као и на осно ву Уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре е ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 114/08) као По стро је ња за упра вља ње от па дом: трет ман от па да ме ха нич ким пу тем или би о ло шким по ступком-сви про јек ти..про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском Се кре тари ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој-но ви Сад пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. ЗДРАВКО БАЊАЦ Годину дана твојим именом почињу и завршавају се моји дани. Изгубила сам битку али остаје сећање на твоју доброту и велику љубав коју си ми несебично даривао, пуних 49 година. Вољени не умиру док живе они који их воле. Заувек твоја Славица Дана 6. новембра навршава се шест месеци од смрти нашег тате и деке МОМИРА ВУЈИЧИЋА Успомену на њега вечно ће чувати његове ћерке Бранка и Јасмина, зетови Далибор и Радован и унука Јована САМАЦ ГОЈКА Увек ће га се радо сећати његови најмилији супруга Мирјана синови Владан и Горан са породицама Последњи поздрав нашој драгој СПОМЕНКИ ЕЈИЋ С љубављу и тугом чуваћемо успомену на тебе. Брат Јовица, снаја Кајка, братичина Јована и братић Стефан Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп штине Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Носилac про јек та je ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА а.д. Бе о град, Та ков ска 2. Пред мет ни про је кат је Ра дио ба зна ста ни ца мо бил не те ле фо ни је Ши ма нов ци CM85/CMУ85. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Пе ћин ци ма, у на се љу, ули ца Ле њи но ва 21, на кат. парц. 157 к.о. Пе ћинци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Слобо да на Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат Ра дио ба зна ста ни ца мо бил не те ле фо ни је Ши ма нов ци CM85/CMУ85. Дана навршава се две година од смрти нашег драгог СЕЋАЊЕ ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУ МА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА РАДОВАНА ДРИНИЋА Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих. отац Стеван, сестра Стоја, браћа Недељко, Ненад и Милован са породицама РАДОВАН ДРИНИЋ С тугом и поштовањем увек ће га се радо сећати сестра Нада Ивковић са породицом "Елек тро ди стри бу ци ја РУ МА" оба ве шта ва куп це да је у ци љу на пла те сво јих по тра жи ва ња ин тен зи ви ра ла ак ци је об у ста ве ис по ру ке елек трич не енер ги је и ан гажо ва ла мак си ма лан број еки па ко ји ра де на по сло вима об у ста ве ис по ру ке елек трич не енр ги је. Пред у зе ће се све за ко ном пред ви ђе не ме ре пре ма куп ци ма ко ји ни по опо ме ни ни су из ми ри ли дуг за утро ше ну ел.енер ги ју. Jош јед ном по зи ва мо куп це да учи не до дат ни напор и пла те сво ја ду го ва ња и ти ме из бег ну све непри јат но сти об у ста ве и до дат не тро шко ве по нов ног укљу че ња. Та ко ђе, 01.но ве мра кре ће очи та ва ње бро ји ла и сто га оба ве шта ва мо куп це да омо гу ће при ступ мер ном ме сту ра ди очи та ва ња ста ња. За хва љу је мо се куп ци ма ко ји на вре ме пла ћа ју елек трич ну енер ги ју. С по што ва њем, ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУ МА

18 38 Среда, 31. октобар На осно ву Ре ше ња о по кре та њу сте чај ног по ступ ка сте чај ног су ди је При вред ног су да у Срем ској Ми тро ви ци, број 2. СТ.190/2011, од да на го ди не, а у скла ду са чла ном 99, став 7. За ко на о сте ча ју («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 104/2009), сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка АД ПИН КИ у сте ча ју из Срем ске Ми тро ви це, Трг Вој во ђан ских бри га да број 1/2, да на го ди не, О Г Л А Ш А В А ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА ЈАВ НИМ НАД МЕ ТА ЊЕМ I - Пред мет јав ног над ме та ња - 1. Рас пи су је се оглас за јав но над ме та ње за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта по фор ми ра ним јав ним над ме та њи ма(ком плек си ма) чи ји је ко ри сник АД ПИН КИ у сте ча ју из Срем ске Ми тро ви це, у сле де ћим ка та стар ским оп шти на ма: Бр.јав ног над ме та ња и к.о. Број кат. пар це ле По вр ши на у хек та ри ма 1.Чал ма 12440/1, 2440/3, 2440/10, 2440/29, 2440/30 19,08 2.Чал ма 2440/7, 2440/10, 2440/11, 2440/3 18,18 3.Чал ма 2440/25, 2440/27, 2440/28, 2440/26, 2440/32, 2440/33, 2440/34, 2440/35, 2440/ /37, 2440/38, 2440/39, 2440/40, 2440/41, 2440/46, 2440/47, 2440/48, 2440/49, 2440/50, 2440/51, 2440/52, 2440/54, 2440/55, 2440/59, 2440/58, 2440/60, 2440/61, 2440/62, 2440/63, 2648, ,36 4.Гр гу рев ци 1576, 2140, 2139, 2138, 2137, 2136, 2135, 2134, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2130, 2131, ,82 5.Гр гу рев ци 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, ,48 6.Гр гу рев ци 3500, 3501, 3502, 3503,2164, 2163, 2161, 2150, 2151,2160, ,86 7.Гр гу рев ци 2817, 2816, 2815, 2814, 2165, 2166, 2167, , 1487, ,67 8.Ман ђе лос 604, 622,950 21,68 9.Ман ђе лос 940, ,11 10.Ман ђе лос ,32 11.Ман ђе лос 956, 957, 952, 959, 1990, 1006, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, ,68 12.Шу љам , , , 807,811,812, , , 827,828, , 836,837, 840, 894, , , 936,937, 940, 941, , , 993, 994, 1000, 1001, , 1634,1635, 1638,1639, , , , , , ,27 13.Шу љам 1664, 1665,1672, 1681, 1682, ,7 14.Ди вош 5278,5281, 5282, , Сте ја нов ци 1717,1718, 1722, 1725, , , 1737,1738, ,58 УКУП НО 655,79 1.По љо при вред но зе мљи ште се да је у за куп по по је ди начним јав ним над ме та њи ма ко ја су на бро ја на у прет ход ној та бе ли (15 јав них над ме та ња) За куп по љо при вред ног зе мљи шта тра је од пот пи си ва ња угово ра о за ку пу до ски да ња усе ва, а нај ка сни је до го ди не. Уко ли ко до ђе до раз гра ни че ња по љо при вред ног зе мљишта на др жав ну и при ват ну сво ји ну за куп тра је до уво ђе ња у по сед но вог вла сни ка. По чет на це на на јав ном над ме та њу из но си: ,00 дина ра по хек та ру. Ли ци та ци о ни ко рак за сва ко по је ди нач но јав но над ме та ње из но си 1.000,00 ди на ра по хек та ру. 2.Увид у до ку мен та ци ју: гра фич ки пре глед ка та стар ских пар це ла по ка та стар ским оп шти на ма и спи сак пар це ла по форми ра ним јав ним над ме та њи ма (ком плек си ма), ко ја су пред мет из да ва ња у за куп, мо же се из вр ши ти у Аген ци ји ''Ју зба шић'', Срем ска Ми тро ви ца, За на тлиј ска 2, сва ког рад ног да на од 09 до 13 ча со ва. 3.Зе мљи ште из овог огла са да је се у ви ђе ном ста њу и за купац се не мо же по зи ва ти на ње го ве фи зич ке не до стат ке. 4.Уко ли ко на кон рас пи си ва ња Огла са за јав но над ме та ње за за куп по љо при вред ног зе мљи шта до ђе до про ме на по вр ши не из огла са по би ло ком за кон ском осно ву, да љи по сту пак да ва ња по љо при вред ног зе мљи шта у за куп ће се спро ве сти са мо за тако утвр ђе ну по вр ши ну зе мљи шта. 5.Све тро шко ве ко ји на ста ну по осно ву за ку па по љо привред ног зе мљи шта сно си ће ли це ко је до би је то зе мљи ште у закуп. 6.Зе мљи ште из овог Огла са да је се у за куп ис кљу чи во за пољо при вред ну про из вод њу, не мо же се ко ри сти ти у дру ге свр хе. 7.Зе мљи ште из овог огла са не мо же се да ва ти у под за куп. II Усло ви за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње- 1. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта има прав но и фи зич ко ли це ко је је упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва ко ји отку пе про дај ну до ку мен та ци ју уз из вр ше ну упла ту у из но су од ,00 ди на ра, на адре си За на тлиј ска 2, Срем ска Ми тро вица, Аген ци ја Ју зба шић. 2.Ис пу ње ност усло ва за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње по ну ђач до ка зу је ори ги нал ним до ку мен ти ма, од но сно ове ре ним фо то ко пи ја ма и то: - лич на кар та за фи зич ка ли ца, од но сно, из вод из при вредног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) за прав на ли ца - ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо при вред них га здин ста ва, -пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на вра ћа ње де по зи та. Из јава чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је. 3. По ну ђа чи су ду жни да за јед но са при ја вом за јав но надме та ње до ста ве до каз о упла ти де по зи та (20% од по чет не це не) у из но су од 5.000,00 ди на ра по хек та ру за јав но над ме та ње на ком же ле да уче ству ју, на жи ро-ра чун сте чај ног ду жни ка број , Вој во ђан ска бан ка, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, најка сни је 2 да на пре одр жа ва ња про да је. 4.Уче сни ци ма ко ји на јав ном над ме та њу ни су сте кли ста тус за куп ца или дру гог нај по вољ ни јег по ну ђа ча, де по зит се вра ћа у ро ку од 10 да на од да на јав ног над ме та ња Нај по вољ ни јем по нуђа чу де по зит ће би ти ура чу нат у го ди шњу за куп ни ну. У слу ча ју да нај по вољ ни ји по ну ђач од у ста не од сво је по ну де де по зит се не вра ћа, а дру ги нај по вољ ни ји по ну ђач ће се про гла си ти за за куп ца. 5.Јавнo над ме та ње ће се одр жа ти уко ли ко бу де бла го вре мено до ста вље на нај ма ње јед на при ја ва. III - До ку мен та ци ја за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње - фор му лар за при ја вљи ва ње (по пу њен у це ло сти и пот писан) до каз о упла ти де по зи та лич на кар та за фи зич ка ли ца, од но сно, из вод из при вредног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) за прав на ли ца ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо при вред них га здин ста ва Фор му лар при ја ве и адре си ра не ко вер те су са став ни део про дај не до ку мен та ци је При ја ва на оглас се под но си у за пе ча ће ној ко вер ти на ко јој мо ра да пи ше: На пред њој стра ни: Адре са:ми тар Бур саћ, Ву ка Ка ра џи ћа 39, Ириг На зад њој стра ни: име и пре зи ме/на зив и адре са по ну ђа ча За јед но са при ја вом на оглас до ста вља се на ве де на до кумен та ци ја. IV Рок за под но ше ње при ја ве - Рок за под но ше ње до ку мен та ци је за при ја вљи ва ње је до дана го ди не. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све прија ве ко је стиг ну до на ве де ног ро ка. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. V Јав но над ме та ње - Јав но над ме та ње за да ва ње у за куп зе мљи шта из тач ке I. овог Огла са одр жа ће се да на го ди не, у При вред ном су ду, Срем ска Ми тро ви ца, дру ги спрат, суд ни ца бр.16. са почет ком у 13 ча со ва. Сте чај ни управ ник спро во ди јав но над ме та ње та ко што: 1. ре ги стру је ли ца ко ја има ју пра во уче шћа на јав ном надме та њу (има ју овла шће ња или су лич но при сут ни). Ре ги стра ција уче сни ка за по чи ње два са та пре по чет ка јав ног над ме та ња а за вр ша ва се 15 ми ну та пре по чет ка јав ног над ме та ња, од но сно у пе ри о ду од 11,00 до 12,45 ча со ва. 2. отва ра јав но над ме та ње чи та ју ћи пра ви ла над ме та ња, 3. по зи ва уче сни ке да ис так ну це ну ко ју су спрем ни да пла те, 4. одр жа ва ред на јав ном над ме та њу, 5. про гла ша ва куп ца ка да ни јед на дру га стран ка не ис так не ве ћу це ну од по след ње по ну ђе не це не, 6. пот пи су је за пи сник. VI - Скла па ње уго во ра и пла ћа ње за куп ни не - Уго вор о за ку пу ће се са чи ни ти 3 да на од да на јав ног надме та ња. Уко ли ко нај по вољ ни ји по ну ђач не пот пи ше уго вор у на ве де ном ро ку, сма тре ће се да је исти од у стао од по ну де. За куп ни на се пла ћа уна пред у ро ку од 7 да на од да на потпи си ва ња уго во ра, а у слу ча ју дру гуг нај по вољ ни јег по ну ђа ча рок се про ду жа ва за 3 да на, по ис те ку ро ка за нај по вољ ни јег по ну ђа ча. По ре зи и тро шко ви се до да ју на по стиг ну ту це ну. Кон такт те ле фо ни: 022/ / Сте чај ни управ ник Дипл.инг.Ми тар Бур саћ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

19 Среда, 31. октобар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА По зив куп ци ма за пла ћа ње ду го ва ња по ра чу ни ма за утро ше ну ел.енер ги ју НА ПЛА ТА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ЗА УТРО ШЕ НУ ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈУ У то ку је ак ци ја об у ста ве ис по ру ке ел.енер ги је због ду га оним куп ци ма ко ји ни су пла ти ли сво је оба ве зе из ра ни јих пе ри о да. Апе лу је мо на све куп це да сво је за о ста ле оба ве зе пла те ОД МАХ ка ко би из бе гли до дат не тро шко ве при кљу че ња на елек тро ди стри бу тив ну мре жу. За хва љу је мо свим куп ци ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. С по што ва њем, Оде ље ње за од но се с јав но шћу Елек тро вој во ди на д.о.о. Огра нак дру штва ЕД С.Ми тро ви ца

20 40 Среда, 31. октобар недељни Хороскоп Ован На кон за вр шет ка по сла, пред сто ји вам ле по по ро дич но оку пља ње. Према јед ној осо би по чи ње те да осе ћа те ви ше од при ја тељ ства. Бу ди те ра досни, ни дру га стра на ни је рав но душна. Здра вље до бро. Бик Ве о ма сте ха ри зма тич ни и на то ни ко ни је имун. Све је ви ше оних ко ји би би ли са ва ма. Ви са мо тре ба да изабе ре те и та ко се ре ши те са мо ће. Ако сте у ве зи, при ја вам да раз ме њу је те љу бав не по ру ке. Бли зан ци Ако ра ди те при ва тан по сао ко ји је услу жне при ро де, по себ но у обла стима ве за ним за здра вље, оче куј те бр зи на пре дак. Иако је у ку ћи мир но, ви сте оп те ре ће ни због де ша ва ња у поро ди ци. Рак До нов ца до ла зи те на раз не на чи не, а то успе шно кри је те од ве ћи не љу ди у нај бли жем окру же њу. На ред них да на би ће те по себ но ро ман тич ни. Хра ни те се здра во. Је ди те ви ше по вр ћа и рибу, а из бе га вај те ме со. Лав На по слу не ма те про бле ма, али се при ла го ђа ва те. Фи нан сиј ско по бољша ње оче куј те бр зо. Вре ме је да ужива те у љу ба ви. Уко ли ко сте у ве зи или бра ку, мо гу ћа је при но ва. Здравље до бро. Де ви ца Ваш та ле нат је нео спо ран, по себ но ако се ба ви те пи са њем. Са да је моме нат да про мо ви ше те свој рад. Финан си је ста бил ни је. Но во по знан ство на по слу ће би ти зна чај но за ваш љубав ни жи вот. Временска прогноза Ва га Ре шли сте да се по за ба ви те жи вот ним про сто ром па ни је ис кљу че но да ових да на за поч не те пре у ре ђе ње ста на. Ва жно је са мо да не ште ди те на све му што је ва жно и што мо ра би ти ква литет но. Шкор пи ја Ова сед ми ца ће за вас би ти до бра на по слов ном пљоу. Фа сци нат но је ка ко ће те ла ко ус пе ти да унов чи те сво је иде је на не фор мал ном су сре ту. То не мо же сва ко. У љу ба ви сте све ве ћи ро ман тик. Здра вље ста бил но. Стре лац Рас по ло же ње на по слу ће ових дана би ти по зи тив но, а ви до бри за све вр сте пре го во ра. Ма ло ла ска во сти ће вас до ве сти до же ље ног ци ља. Финан си је со лид не. Парт нер ће вас обаси па ти не жним ре чи ма. Ја рац Пре у зи ма те од го вор ност над сво јим жи во том. По сто ји по тре ба да на гло и бр зо ме ња те ства ри на свим по љи ма, али ма ло за ко чи те. Не ма по тре бе да жу ри те. Ука за ће се при ли ка да от путу је те. Во до ли ја Ових да на сте би ли опу ште ни, али ће те опет за вр ну ти ру ка ве и ба ци ти се на по сао. Вр ло пе дант но ће те обави ти за дат ке, али ће те би ти при ну ђени да ју ри те на све стра не. На гла шена им пул сив ност вам ште ти. Ри бе Од ли чан је тре ну так за по че так партнер ског по сла. Ако ни сте у ве зи, ла ко се мо же до го ди ти да се емо ци је према не ко ме бр зо рас плам са ју. Из бе гавај те да во зи те ка да сте умор ни. од до Кувар Џабалеску колач Са стој ци: 1 ча ша мле ка, 1/2 ча ше уља, 1 ча ша ше ће ра, 2 ча ше бра шна, 1 пра шак за пе ци во, 2 ка ши ке џе ма, 2 стру га не ја бу ке На чин при пре ме У по су ду на су во из ме ша ти бра шно, ше ћер и пра шак за пе ци во. За тим до да ти мле ко, џем и уље, па вар ја чом сје ди ни ти. На кра ју ста ви ти две стру га не ја бу ке, ма су ујед на чи ти и пре ру чи ти у по су ду за пе че ње. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 180 око 40 ми ну та. Вре ме при пре ме: 60 ми ну та Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Делимично сунчано Макс. 9 Мин. 4 Киша Макс. 12 Мин. 4 Делимично облачно Макс. 19 Мин. 5 Сунчано Макс. 18 Мин. 7 Сунчано Макс. 19 Мин. 9 Киша Макс. 17 Мин. 8 Киша Макс. 18 Мин. 9 ISTANBUL 99 5 dana autobusom /4.11. ili 8.11/ DVORCI BAVARSKE sa obilaskom Minhena 5 dana autobusom /4.11. ili 8.1./ SEVERNA ITALIJA 3 dana autobusom 1.11./3.11. ili 8.1./ ZLATNI PRAG 6 dana autobusom / e 119 Novi Sad, Železnička 23a 021/ , ZIMOVANJE U DECEMBRU GRAND TOURS ZA ORGANIZOVANE GRUPE DECE HOTEL RAJSKA DOLINA JAHORINA / dana autobusom / 7 polupansiona 179 Beograd, Kraljice Natalije / , 011/ ***

ХХЫ ЯСРИН ТЦРК ДЮВЛЯТЛЯРИНДЯ КИМЛИК СЕЧИМИ

ХХЫ ЯСРИН ТЦРК ДЮВЛЯТЛЯРИНДЯ КИМЛИК СЕЧИМИ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËà ÚÖÌÙÓÐÈÉÉßÒÈ-93 ХХЫ ЯСРИН ТЦРК ДЮВЛЯТЛЯРИНДЯ КИМЛИК СЕЧИМИ Редакторлар: Лейла Ялийева Tашансу Turker Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязи (МБАМ) Ганун Няшриййаты 2011 Az 2 Китаб Демократийа

Detaylı

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI ELBOR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI PLASTIC PIPE BUTT WELDING MACHINE MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ KULLANIM AMACI Alın kaynak makineleri, ısıtma sistemi kullanılarak, makine

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

HOMO HOMINI LUPUS EST

HOMO HOMINI LUPUS EST ПАВЛЕ ЗЕЛИЋ HOMO HOMINI LUPUS EST Овог петог децембра 1912. године, на Старој планини не чује се скоро ништа. Нема канонада топова из даљине, праскања пушака и оштрих команди. Мирно је. Ипак, ту и тамо

Detaylı

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а â (-) мэкъэзещ ünlü â б б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в в в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù г г г г г мэкъэзэращ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ПОЗДРАВИ. Здраво MERHABA мер(х)аба. Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н. Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар!

ПОЗДРАВИ. Здраво MERHABA мер(х)аба. Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н. Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! ПОЗДРАВИ Здраво MERHABA мер(х)аба Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! Што правиш? NASILSINIZ? нас лс н з? Добар сум, благодарам İYİYİM

Detaylı

TK-501 PVC TEK KÖ ŞE KAYNAK MAKİNASI. PVC profillerinin kö şe birleştirmeleri için tasarlanmışkaynak makinesidir.

TK-501 PVC TEK KÖ ŞE KAYNAK MAKİNASI. PVC profillerinin kö şe birleştirmeleri için tasarlanmışkaynak makinesidir. TK-501 PVC TEK KÖ ŞE KAYNAK MAKİNASI PVC profillerinin kö şe birleştirmeleri için tasarlanmışkaynak makinesidir. Profil çeşidine gö re mengene ve yapıştırma basınç ayarını yapma imkanı vardır. Eritme ve

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

HIZLI RUSÇA Birinci Basamak

HIZLI RUSÇA Birinci Basamak S HIZLI RUSÇA Birinci Basamak HIZLI RUSÇA «s FONO Açıköğretim Kurumu Ambarlı Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. Emek Sok. No:32 Avcılar-İSTANBUL Çatalçeşme Sok. No:54 D:1 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel: (0212)

Detaylı

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:3 Sayı:5 Temmuz 2014 Türkiye RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:3 Sayı:5 Temmuz 2014 Türkiye RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:3 Sayı:5 Temmuz 2014 Türkiye RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU ÖZ Olga ZENCİRCİ Çalışmanın konusu yabancı dil olarak Rusça öğrenim ve öğretiminde en önemli alanlardan

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА AMAÇ, ЦЕЛТА, TAKDİM PLANI РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА AHKUT İNŞAAT HAKKINDA ÖZET BİLGİ, КРАТКО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА АХКУТ ИНШААТ, NEDEN AHKUT İNŞAAT, ЗОШТО АХКУТ ИНШААТ, TAKDİM PLANI

Detaylı

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Министерствп за култура на Република Македпнија Марија Лепнтиќ Mariya Leontik ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум.

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум. СПИСОК НА ТУРСКИ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ на Македонско-турскиот бизнис-форум со Бизнис-асоцијацијата ТУМСИАД од Истанбул, Турција Стопанска комора на Македонија (сала 1 и сала 4 на 5-ти кат) 17 јуни 2013 година,

Detaylı

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК оригинален научен труд УДК 811. 163.3 367.625.5 811.512.161 367.625.5 ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија Леонтиќ Филолошки факултет, Универзитетот

Detaylı

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ АНТАЛИЈА-ЧАРТЕР ЛЕТОВИ ПО НЕВЕРОЈАТНИ ЦЕНИ ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ Цена по лице 09 јуни 16 јуни 23 јуни 30 јуни 7 јули 10 јули 14 јули BARBAROSS BEACH 4* Side AI 370 /F. 370 /F. /F. /F. /F. 406 /F.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ *

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXX стр. 15-22 MISCELLANEA, vol. XXX pp. 15-22 УДК : 661.832.43(560)"1521"(093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ 1521. ГОДИНЕ * Апстракт:

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги...

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги... İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Önsöz... 8 Предговор... 9 Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler... 10 Корисни информации за комплетот книги... 11 Leksik Temalar ve Gramer Birimleri... 12 Лексички теми и граматички

Detaylı

RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ

RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ Elif SAK *, Kaldygul ADİLBEKOVA ** Özet Bu çalışmanın konusunu Rusya Federasyonu'nun kültürel diplomasisi, bir diğer adıyla dış kültürel politikaları oluşturmaktadır. Küresel

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Според стандарднојазичната норма на македонскиот јазик странските лични имиња

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and ı5u YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF BANJA LUKA Banja Luka, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek arasında

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS Barat Endüstriyel Mühendislik Barış ARAT BKM Uluslararası Belgelendirme Eğitim Yazılım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şener ÖZEN Başaraneller Makina İmalat ve Otomotiv San.Ltd.Şti. Erdinç KÜÇÜKATEŞ Избор на

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр. 235-244 (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp. 235-244 (2006) Оригинални научни рад УДК 622.342 (497.11) (093) 1664 Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ 1664. ГОДИНЕ

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново за дома. Да го избереме заедно!

По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново за дома. Да го избереме заедно! РОЦИ А Д О П И Н Ќ И БОЖ ЗА СЕКОЈ ДОМ w w w.teleshop.mk По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново дома. Да го избереме едно! I1 БОЖИЌНИ ПОДАРОЦИ ЗА СЕКОЈ ДОМ Изкуствено аранжирај ја масата! наместо

Detaylı

Kurumsal şirketler için çözümler. www.wibana.com

Kurumsal şirketler için çözümler. www.wibana.com Kurumsal şirketler için çözümler TV www.wibana.com W Hazır platform: hızlı ve kolay! ibeacon detektörleri ile integrasyon imkanını sağlayan, şirket çalışanları için tasarlanmış mobil uygulama Social Advisor,

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

First prize. for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett. Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska

First prize. for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett. Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska First prize for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska ЧИСТАЧОТ Тери Прачет ПОГЛАВЈЕ 1 Во која се запознаваме со нашиов

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R.

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R. 2 MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R Haziran 2009 yılı Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan etnik topluluklar dillerinin

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Popülasyonumuzda Alt Ekstremite Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile Varikosel-Vulvar Variköz Venler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Popülasyonumuzda Alt Ekstremite Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile Varikosel-Vulvar Variköz Venler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Ven Hastalıkları Popülasyonumuzda Alt Ekstremite Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile Varikosel-Vulvar Variköz Venler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Seyhan YILMAZ, a Eray

Detaylı

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија оригинален научен труд УДК: 811.163.3ʼ367.332.6/.7:811.512.161ʼ367.332.6/.7 УДК: 811.512.161ʼ367.332.6/.7:811.163.3ʼ367.332.6/.7 ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Клучни зборови: лични заменки, падеж, македонски, турски. 1. Вовед

ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Клучни зборови: лични заменки, падеж, македонски, турски. 1. Вовед Марија ЛЕОНТИЌ ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Апстракт: Македонскиот и турскиот јазик имаат специфични, но исто така и заеднички или слични граматички карактеристики. Во македонскиот

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (-5 Mayıs 009, Antalya) Turk J Nucl Med 009;8( Suppl) Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI 1 2 3 4 Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında kültür, eğitim ve bilim

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı